Download manual for the product
BOSCH AQUATAK 100 PLUS - Tools

If you are looking for the instruction manual: Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 4138 KB (file format: pdf)
F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Návod na pouÏívanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Iнструкцiя з експлуатацiї Instrucøiuni de folosire Ръководство за експлоатация Uputstvo za
opsluÏivanje Navodilo za uporabo Upute za uporabu Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Naudojimo instrukcija
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Polski âesky Slovensky Magyar Русский Українська Românå Български Srpski Slovensko Hrvatski Eesti Latviešu Lietuvių

========1========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
2 • F016 L70 394 • 05.11

========2========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
13
AQUATAK 10
12
1
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
2
3
11
4
10
5
6
9
7 8
AQUATAK 100 PLUS
3 • F016 L70 394 • 05.11

========3========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
A
B
10
14
C
D
AQUATAK 10
12
3
3
6
15
4
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
E
F
4
5
5
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
4 • F016 L70 394 • 05.11

========4========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
G
AQUATAK 10
12
3
3
4
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
I
AQUATAK 100 PLUS
4
5
K
2
1
5 • F016 L70 394 • 05.11
H
3
7
J
AQUATAK 100 PLUS
4
8
L
16

========5========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Przepisy bezpieczeµstwa
Przeczytaç przed przyståpieniem do u†ytkowania, przestrzegaç zaleceµ!
Przed uruchomieniem zapoznaç si∑ z
instrukcjå obs∆ugi urzådzenia. W
szczegølno∂ci przestrzegaç niniejszych
wskazøwek bezpieczeµstwa. Nale†y starannie
przechowywaç niniejszå instrukcj∑ obs∆ugi do
dalszego zastosowania.
Symbole ostrzegawcze i informacyjne znajdujåce si∑ na urzådzeniu dostarczajå informacji istotnych z punktu widzenia bezpiecznej pracy.
Oprøcz informacji zawartych w instrukcji nale†y przestrzegaç ogølnych zasad bezpieczeµstwa pracy oraz przepisøw dotyczåcych zapobiegania
nieszcz∑∂liwym wypadkom.
Nigdy nie kierowaç strumienia wody na ludzi,
zwierz∑ta, urzådzenie lub elementy
elektryczne. Uwaga: Strumieµ wody pod
ci∂nieniem mo†e stanowiç zagro†enie w
przypadku u†ycia niezgodnego z
przeznaczeniem.
Zasilanie
Zaleca si∑ pod∆åczenie urzådzenia do gniazda
zabezpieczonego w wy∆åcznik rø†nicowo-prådowy z
prådem wyzwalajåcym røwnym 30 mA.
Je∂li stosowany jest przed∆u†acz, wtyk i gniazdo muszå
mieç budow∑ wodoszczelnå.
Uwaga: Nieodpowiednie przed∆u†acze mogå stwarzaç
niebezpieczeµstwo.
Nie dotykaç wtyczki zasilania mokrymi r∑kami. Celem unikni∑cia uszkodzenia przewodu sieciowego lub
przed∆u†acza nie naje†d†aç na niego, zginaç go lub
szarpaç. Chroniç przewød przed dzia∆aniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi kraw∑dziami. Stosowaç przed∆u†acze o przekroju zgodnym z instrukcjå
obs∆ugi, z zabezpieczeniem przez rozpryskami wody.
Po∆åczenie z przed∆u†aczem nie mo†e le†eç w wodzie. Pod∆åczenie wody.
Przestrzegaç przepisøw firmy dostarczajåcej wod∑. Wszystkie w∑†e po∆åczeniowe muszå mieç odpowiednio
uszczelnione zƌczki.
Wå† wysokoci∂nieniowy nie mo†e byç uszkodzony
(niebezpieczeµstwo wybuchu). Uszkodzony wå†
wysokoci∂nieniowy musi byç natychmiast wymieniony.
Stosowaç wy∆åcznie w∑†e i z∆åczki zalecane przez
producenta.
Zastosowanie
Przed rozpocz∑ciem pracy nale†y skontrolowaç stan
techniczny urzådzenia i jego osprz∑tu, a tak†e sprawdziç
je pod wzgl∑dem bezpieczeµstwa pracy. Je†eli
urzådzenie nie znajduje si∑ w technicznie nienagannym
stanie, nie mo†e byç dopuszczone do eksploatacji. Niedopuszczalne jest zasysanie rozpuszczalnikøw oraz
cieczy z ich zawarto∂ciå jak i nierozcieµczonych kwasøw
(np. benzyna, rozcieµczalniki farb lub olej opa∆owy).
Wytryskiwane pary så skrajnie ∆atwopalne, wybuchowe i
toksyczne. Aceton, nierozcieµczone kwasy oraz
rozpuszczalniki majå te† szkodliwy wp∆yw na materia∆y
zastosowane w urzådzeniu.
W przypadku stosowania urzådzenia w obszarach
ryzyka (np. na stacjach benzynowych), nale†y
przestrzegaç odpowiednich przepisøw bezpieczeµstwa.
Eksploatacja w miejscach potencjalnie zagro†onych
wybuchem jest zabroniona.
6 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 1
Urzådzenie nale†y umie∂ciç na stabilnym pod∆o†u. Stosowaç wy∆åcznie preparaty czyszczåce zalecane
przez producenta urzådzenia. Przestrzegaç wskazøwek
odno∂nie ich stosowania, likwidacji oraz innych instrukcji
ostrzegawczych producenta detergentu.
Wszelkie elementy przewodzåce pråd muszå byç
os∆oni∑te przed rozpryskami wody.
Podczas pracy spust pistoletowy nie mo†e byç
zablokowany w pozycji „ON“ („w∆åczone“).
W razie potrzeby, celem ochrony przed odpryskujåcå od
przedmiotøw wodå nosiç odpowiedniå odzie† ochronnå. Opony kø∆ oraz ich zawory nale†y myç z odleg∆o∂ci co
najmniej 30 cm, aby uniknåç uszkodzeµ
spowodowanych strumieniem wody pod ci∂nieniem,.
Pierwszå oznakå takiego uszkodzenia mo†e byç zmiana
koloru opony. Uszkodzone opony/zawory stanowiå
zagro†enie dla †ycia.
Materia∆øw z zawarto∂ciå azbestu oraz innych,
zawierajåcych substancje niebezpieczne dla zdrowia,
nie nale†y natryskiwaç.
Stosowaç wy∆åcznie preparaty czyszczåce, ktøre zosta∆y
zatwierdzone przez producenta urzådzenia.
Zalecane preparaty u†ywaç w odpowiednim
rozcieµczeniu. Produkty te så bezpieczne, je∂li nie
zawierajå kwasøw, zasad ani substancji szkodliwych dla
∂rodowiska. Zaleca si∑ przechowywaç je z dala od
dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dok∆adnie
przep∆ukaç je du†å ilo∂ciå wody. W przypadku spo†ycia
niezw∆ocznie skontaktowaç si∑ z lekarzem.
Obs∆uga
U†ytkownik powinien stosowaç urzådzenie jedynie
zgodnie z przeznaczeniem. Powinien braç pod uwag∑
lokalne przepisy i warunki w miejscu pracy. Podczas
pracy uwa†aç na przebywajåce w pobli†u osoby
postronne, w szczegølno∂ci dzieci.
Nie eksploatowaç urzådzenia w pobli†u innych osøb,
je∂li nie majå one na sobie odzie†y ochronnej. Nie kierowaç strumienia wody na siebie samego ani na
inne osoby, celem oczyszczenia ubrania lub obuwia. Urzådzenie mo†e byç obs∆ugiwane tylko przez
upowa†nione osoby, ktøre zosta∆y uprzednio
przeszkolone lub wykaza∆y si∑ znajomo∂ciå zasad jego
obs∆ugi. Obs∆uga przez dzieci oraz osoby nieletnie jest
zabroniona.
Niedopuszczalne jest pozostawianie maszyny bez
nadzoru w czasie, gdy silnik pracuje.
Wyp∆ywajåcy strumieµ wody powoduje powstanie w
pistolecie si∆y odrzutu, dlatego te† nale†y mocno trzymaç
r∑koje∂ç i przed∆u†k∑.
Transport
Przed transportem urzådzenie wy∆åczyç i zabezpieczyç. Konserwacja
Wyciågaç wtyczk∑ z gniazdka sieciowego: – zawsze przed pozostawieniem urzådzenia bez nadzoru – przed kontrolå funkcjonowania, przed czyszczeniem, a
tak†e przed przyståpieniem do wszelkich prac przy
urzådzeniu
Naprawy mogå byç wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis firmy BOSCH.
Osprz∑t oraz cz∑∂ci zamienne.
Nale†y stosowaç wy∆åcznie osprz∑t i cz∑∂ci zamienne
zalecane przez producenta.

========6========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Dane techniczne
AQUATAK 10 AQUATAK ECO
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0
90
100 340
0,5 6,0
/ II
AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90
1,5–6,0 90
100 330
100 350
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Myjka
wysokoci∂nieniowa
Numer katalogowy 3 600 H76 ... Moc nominalna [W] 1 300 Temperatura dop∆ywu
maks. [°C] 40 Ilo∂ç wody
dop∆ywajåcej min. [l/h] 17 Ci∂nienie dop∆ywu
maks. [bar] 1,5–6,0 Ci∂nienie nominalne [bar] 90 Maks. ci∂nienie
robocze [bar] 100 Przep∆yw [l/h] 300 Pojemno∂ç zbiornik na
preparat czyszczåcy [l] 0,5 Ci™†ar [kg] 6,0 Klasa ochrony / II Numer seryjny
Zob. numer seryjny 13 (tabliczka znamionowa) na urzådzeniu.
U†ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urzådzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni oraz przedmiotøw znajdujåcych si∑ poza pomieszczeniami zamkni∑tymi, narz∑dzi, pojazdøw i ∆odzi. Odpowiednie akcesoria umo†liwiajå domieszanie dopuszczonych przez firm∑ BOSCH preparatøw czyszczåcych, odblokowywanie zatkanych rur odp∆ywowych lub usuwanie rdzy i pow∆oki malarskiej. Urzådzenia tego nie nale†y u†ywaç do zastosowaµ profesjonalnych. U†ytkowanie zgodne z przeznaczeniem dotyczy temperatury otoczenia le†åcej pomi∑dzy 0 °C a 40 °C.
Wst∑p
Niniejsza instrukcja zawiera wskazøwki na tematdotyczåce w∆a∂ciwego monta†u i oraz bezpiecznego u†ytkowania urzådzenia. Ka†dy u†ytkownik powinien koniecznie dok∆adnie przeczytaç wszystkie wskazøwkizapoznaç si∑ z jej tre∂ciå.
Urzådzenie wa†y po ca∆kowitym zmontowaniu ok. 6.0 kg. W razie potrzeby prosz∑ skorzystaç z pomocy drugiej osoby podczas wyjmowania urzådzenia z opakowania.
7 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 2
Wyposa†enie standardowe
Po ostro†nym wyj∑ciu urzådzenia nale†y sprawdziç kompletno∂ç zestawu:
– Myjka wysokoci∂nieniowa
– R∑koje∂ç (pistolet)/wå† wysokoci∂nieniowy – Przed∆u†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10) – Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan)
(oznaczona kolorem liliowym–tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona
kolorem czerwonym –tylko
AQUATAK 100 PLUS)
– Dysza do preparatu czyszczåcego z butelkå – Z∆åczka wlotu wody
– Szczotka (tylko AQUATAK 100 PLUS) – Instrukcja obs∆ugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktørego∂ z elementøw, nale†y skontaktowaç si∑ ze sklepem, w ktørym dokonali Paµstwo zakupu.

========7========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Elementy urzådzenia
1 Blokada spustu
2 Spust
3 R∑koje∂ç (pistolet)
4 Przed∆u†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Dysza wachlarzowa
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Wå† wysokoci∂nieniowy
7 Dysza preparatu czyszczåcego z butelkå 8 Dysza rotacyjna (lanca)
(tylko AQUATAK 100 PLUS)
9 Wtyczka**
10 Zƌczka wlotu wody
11 Wyƌcznik sieciowy
12 Dysza wyp∆ywowa (tylko AQUATAK 10) 13 Numer seryjny
**W zale†no∂ci od kraju sprzeda†y
Opisany lub przedstawiony osprz™t nie nale†y w ca∆o∂ci do wyposa†enia standardowego elektronarz™dzia.
Zasady bezpieczeµstwa
Uwaga! Przed konserwacjå lub czyszczeniem nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyjåç wtyczk∑ z gniazda sieciowego. Powy†sze dotyczy røwnie† przypadkøw, gdy przewød jest przeci∑ty, uszkodzony lub zaplåtany.
Bezpieczeµstwo elektryczne
Nabyte przez Paµstwa urzådzenie jest zaopatrzone w ochronnåposiada podwøjnå izolacj∑ i nie wymaga uziemienia. Napi∑cie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajøw nie nale†åcych do UE 220 V, 240 V – w zale†no∂ci od modelu). Dozwolone jest stosowanie wy∆åcznie jedynie przedu†aczey posiadajåceych atest. Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy BOSCH. Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym.
W razie konieczno∂ci u†ycia przed∆u†acza wymagane så nast∑pujåce przekroje przewodu:
1,5 mm2 do maks. 20 m d∆ugo∂ci
2,5 mm2 do maks. 50 m d∆ugo∂ci Wskazøwka: Je∂li stosowany jest przed∆u†acz powinien on byç uziemiony i pod∆åczony za pomocå wtyczki z przewodem uziemiajåcym instalacji elektrycznej, zgodnie z przepisami bezpieczeµstwa. W razie wåtpliwo∂ci nale†y skonsultowaç wykwalifikowanego elektryka albo zwrøciç si∑ do najbli†szego punktu serwisowego firmy Bosch.
8 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 3
UWAGA! Przed∆u†acze niezgodne z przepisami mogå stanowiç zagro†enie. Przed∆u†acz, wtyczka i ∆åcznik wtykowy powinny mieç wodoszczelnå budow∑ i byç przeznaczone do zastosowaµ na zewnåtrz pomieszczeµ. Po∆åczenia przewodøw powinny znajdowaç si∑ w stanie suchym i nie mogå le†eç na ziemi. W celu zwi∑kszeniapodwy†szenia stopnia bezpieczeµstwa u†ytkowania zaleca si∑ u†ywaniea wy∆åcznika rø†nicowo-prådowego
ochronnego FI (RCD) z prådem wy∆åczajåcym wyzwalajåcym nie wi∑kszym ni† o maksymalnie 30 mA. Przed ka†dym u†yciem nale†y sprawdziç wy∆åcznik ochronny FI(RCD).
Wskazøwka dla produktøw, nie sprzedawanych w Wielkiej Brytanii: UWAGA: Ze wzgl∑du na w∆asne bezpieczeµstwo nale†y koniecznie po∆åczyç wtyczk∑ urzådzenia 9 z kablem przed∆u†ajåcym . ˆåcznik wtykowy przewodu przed∆u†ajåcego musi byç chroniony przed rozbryzgami wodnymi, wykonany z gumy lub powlekany gumå. Przewød przed∆u†ajåcy musi byç u†ywany z odciå†eniem dla pociågni∑cia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilajåcego, †e przewød zasilajåcy jest uszkodzony, naprawiç go mo†e jedynie
autoryzowany warsztat firmy Bosch.
Monta†
Podƌczenie wody.
A Wkr∑ciç z∆åczk∑ wlotu wody 10 do otworu wlotu wody 14 .
A / Wå† doprowadzajåcy wod∑ (nie wchodzi w B
sk∆ad dostawy) pod∆åczyç do kranu z wodå i urzådzenia.
Pod∆åczenie w∑†a wysokoci∂nieniowego/ pistoletu
C Dok∆adnie nakr∑ciç wå† wysokoci∂nieniowy 6 na z∆åczk∑ 15 .
D Za∆o†yç przed∆u†k∑ 4 /dysz∑ wyp∆ywowå 12 na r∑koje∂ç 3 . Docisnåç i obrøciç przed∆u†k∑ 4 / dysz∑ 12 o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazøwek zegara a† ulegnie ona zaryglowaniu. E Dysz∑ wachlarzowå 5 w∆o†yç na przed∆u†k∑ 4 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara a† do us∆yszenia „klikni∑cia“.

========8========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Regulacja i stosowanie rø†nych dyszy
Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10) Dysza 12 jest lancå sta∆å i nie posiada regulacji.
Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan) (oznaczona kolorem liliowym–tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
F Celem zmiany strumienia z wachlarzowego na punktowy i z powrotem nale†y obrøciç tulej∑ dyszy.
Dysza preparatu czyszczåcego z butlå G Przed∆u†k∑ 4 /dysz∑ wyp∆ywajåca 12 obrøciç o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara, a nast∑pnie zdjåç.
H Dysz∑ preparatu 7 za∆o†yç na r∑koje∂ç 3 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara.
Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona kolorem czerwonym–tylko
AQUATAK 100 PLUS)
I Dysz∑ wyp∆ywowå wachlarzowå 5 obrøciç o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara, a nast∑pnie zdjåç.
J Za∆o†yç dysz∑ rotacyjnå 8 na przed∆u†k∑ 4 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara a† do us∆yszenia „klikni∑cia“.
Uruchamianie
Wƌczanie
Upewniç si∑, czy w∆åcznik sieciowy znajduje si∑ w pozycji ( ) i pod∆åczyç urzådzenie do Ωrød∆a zasilania.
Odkr∑ciç kurek z wodå.
K Uruchomiç blokad∑ 1 , aby zwolniç spust 2 . Nacisnåç do koµca spust 2 , a† do uzyskania røwnomiernego przep∆ywu wody oraz braku powietrza w urzådzeniu i w∑†u
wysokoci∂nieniowym. Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa 1 .
Uruchomiç przycisk ( ) w∆åcznika sieciowego 11 . Pistolet 3 skierowaç na dø∆. Uruchomiç blokad∑ w∆åczajåcå celem zwolnienia spustu 2 . Nacisnåç ca∆kowicie spust 2 .
9 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 4
Wyƌczenie
Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa. R∑koje∂ç jest zablokowana i nie mo†e byç przypadkowo uruchomiona.
Uruchomiç przycisk ( ) na w∆åczniku 11 . Zakr∑ciç kurek z wodå. Wy∆åczyç urzådzenie z gniazda zasilajåcego.
Nacisnåç blokad∑ spustu 1 , aby zwolniç spust 2 . Nacisnåç do koµca spust 2 , a† w urzådzeniu nie b∑dzie ju† wody pod ci∂nieniem. Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa 1 .
Od∆åczyç wå† doprowadzajåcy wod∑ od urzådzenia oraz przy∆åcza wody.
Wskazøwki dotyczåce u†ytkowania myjki wysokoci∂nieniowej
Wskazøwki ogølne
Sprawdziç, czy urzådzenie stoi na røwnym pod∆o†u.
Nie napr∑†aç w∑†a wysokoci∂nieniowego, ani nie przesuwaç myjki ciågnåc jå za wå† - mo†e to spowodowaç utrat∑ stabilno∂ci przez urzådzenie i przewrøcenie si∑ sprz∑tu.
Nie zaginaç w∑†a wysokoci∂nieniowego i nie jeΩdziç po nim pojazdami silnikowymi. Chroniç przed ostrymi kraw∑dziami oraz rogami.
Nie stosowaç dyszy rotacyjnej do mycia pojazdøw silnikowych.
Stosowanie preparatøw czyszczåcych U†ywaç wy∆åcznie preparatøw zatwierdzonych przez firm∑ Bosch. ¤rodki nieodpowiednie mogå uszkodziç urzådzenie oraz czyszczone przedmioty.
Pod∆åczyç dysz∑ z preparatem do r∑koje∂ci. Nape∆niç butelk∑ odpowiednim ∂rodkiem i nakr∑ciç jå ponownie na dysz∑.
Majåc na uwadze ochron∑ ∂rodowiska, zalecamy oszcz∑dne stosowanie preparatu. Nale†y przestrzegaç zaleceµ odno∂nie rozcieµczenia umieszczonych na pojemnikach.
Oferujåc zindywidualizowanå ofert∑ ∂rodkøw czyszczåcych i konserwujåcych, firma Bosch gwarantuje bezusterkowå prac∑ urzådzenia.

========9========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Zalecana metoda czyszczenia
Etap 1: Rozpuszczenie zanieczyszczenia Spryskaç niewielkå ilo∂ciå preparatu i pozostawiç na krøtki czas.
Etap 2: Usuni∑cie zanieczyszczenia
Rozpuszczone zanieczyszczenie usunåç za pomocå strumienia pod wysokim ci∂nieniem. Wskazøwka: Przy czyszczeniu powierzchni pionowych, nale†y zaczynaç od spodu pracujåc w kierunku gørnym. Sp∆ukiwaç w kierunku od gøry, w dø∆.
Konserwacja
Przed wszelkimi pracami przy
urzådzeniu wyciågnåç wtyczk∑ z gniazda
sieciowego i od∆åczyç przewød
doprowadzajåcy wod∑.
Wskazøwka: Aby zapewniç d∆ugie i niezawodne funkcjonowanie urzådzenia, nale†y regularnie przeprowadzaç nast∑pujåce prace konserwacyjne. Regularnie kontrolowaç urzådzenie pod kåtem oczywistych usterek, takich jak poluzowane elementy mocujåce, uszkodzone lub zu†yte cz∑∂ci. Sprawdzaç stan i poprawne zamontowanie os∆on i urzådzeµ ochronnych. Niezb∑dnych napraw lub czynno∂ci obs∆ugowych nale†y dokonaç przed w∆åczeniem urzådzenia.
Je∂li urzådzenie, mimo starannych metod produkcji i kontroli uleg∆o awarii, napraw∑ powinien przeprowadziç autoryzowany serwis dla urzådzeµ ogrodowych firmy Bosch.
Przy wszystkich zg¬oszeniach oraz zamøwieniach cz™∂ci zamiennych koniecznie podawaç 10-cyfrowy numer katalogowy urzådzenia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
10 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 5
Czyszczenie/sprawdzanie sitka
A Usunåç adapter 10 z wlotu wody i wyjåç sitko 16 . L Sito 16 daje si∑ ∆atwo usunåç za pomocå szczypiec o zw∑†onych koµcach. Wyp∆ukaç je wodå i ponownie za∆o†yç. Je∂li jest uszkodzone, wymieniç.
Nigdy nie u†ywaç myjki bez sitka albo z
uszkodzonym sitkiem.
Przechowywanie po u†yciu
Zewn∑trzne elementy urzådzenia wyczy∂ciç dok∆adnie za pomocå mi∑kkiej szczoteczki oraz szmatki. Nie wolno u†ywaç wody, rozpuszczalnikøw i nab∆yszczaczy. Usunåç wszystkie
zanieczyszczenia, w szczegølno∂ci z otworøw wentylacyjnych silnika.
Je†eli urzådzenie nie zosta∆o ca∆kowicie oprø†nione z wody, mo†e ono ulec uszkodzeniu wskutek dzia∆ania niskich temperatur. Urzådzenie przechowywaç w pomieszczeniu chronionym przed niskimi temperaturami.
Nie umieszczaç na obudowie urzådzenia †adnych przedmiotøw.

Upewniç si∑, †e nie dosz∆o do zakleszczenia
przewodu podczas zamykania i rozk∆adania
urzådzenia. Nie zginaç w∑†a
wysokoci∂nieniowego.

========10========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Usuwanie usterek
Niniejsza tabela wskazuje symptomyzawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadkujak mo†na im zaradziç, gdy maszyna urzådzenie nie funkcjonuje poprawniepracuje raz nieprawidowo. Gdy problemu nie mo†na zlokalizowaç zidentyfikowaç i usunåçrozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑î do
warsztatuautoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch.
Uwaga: Przed przyståpieniem do lokalizowania usterek nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyciågnåç wtyczk∑ z sieciowego.
Symptomy Mo†liwa przyczyna Usuni∑cie
Brak rozruchu silnika Od∆åczona wtyczka Pod∆åczyç wtyczk∑
Gniazdo sieciowe jest uszkodzone U†yç innego gniazdka sieciowego
Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni Wymieniç bezpiecznik
Uszkodzony przewød Sprøbowaç bez przed∆u†acza
zasilajåcyprzed∆u†acz
Zadzia∆a∆ wy∆åcznik przeciå†eniowy Poczekaç 5 min na och∆odzenie si∑
urzådzenia
Zamro†enie Poczekaç, a† woda w pompie/w∑†u
doprowadzajåcym wod∑ lub w osprz∑cie
rozmrozi si∑
Silnik zatrzymuje si∑ Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni Wymieniç bezpiecznik
Nieprawid∆owe napi∑cie zasilania Sprawdziç napi∑cie sieci. Musi ono
odpowiadaç danym na tabliczce
znamionowej
Zadzia∆a∆ wy∆åcznik przeciå†eniowy Poczekaç 5 min na och∆odzenie si∑
urzådzenia
Bezpieczniki si∑ przepalajå Zbyt s∆aby bezpiecznik Pod∆åczyç do obwodu elektrycznego,
zabezpieczonego odpowiednio do mocy
myjki wysokoci∂nieniowej
Nadmierne ci∂nienie robocze Dysza cz∑∂ciowo zatkana Wyczy∂ciç dysz∑
Pulsacyjne zmiany ci∂nienia Powietrze w w∑†u do wody lub Wy∆åczyç urzådzenie, wykonaç przebieg
pompie wodnej przy otwartym przep∆ywie wody przy
niskim ci∂nieniu, a† ustabilizuje si∑
normalne ci∂nienie robocze
Nieodpowiedni dop∆yw wody Sprawdziç zgodno∂ç przy∆åcza wody z
danymi technicznymi. Minimalna ∂rednica
w∑†a doprowadzajåcego wod∑ to 1/2"
czyli Ø 3 mm
Zapchane sitko Oczy∂ciç sitko
¤ci∂ni∑ty lub zgi∑ty wå† Wyprostowaç splåtany wå†
doprowadzajåcy wod∑ doprowadzajåcy wod∑
Zbyt d∆ugi wå† wysokoci∂nieniowy Od∆åczyç przed∆u†acz w∑†a
wysokoci∂nieniowego (maksymalna
d∆ugo∂ç - 7 m)
Ci∂nienie jest zbyt niskie, ale Zu†yta dysza Wymieniç dysz∑
stabilne
Zu†yty zawør w∆åczajåcy i Nacisnåç spust pi∑ciokrotne w krøtkich Wskazøwka: Rø†ne rodzaje wy∆åczajåcy odst∑pach czasu
osprz∑tu mogå byç przyczynå
niskiego ci∂nienia
Silnik uruchamia si∑, ale ci∂nienie Brak dop∆ywu wody Pod∆åczyç dop∆yw wody
robocze nie jest uzyskiwane
Sitko zapchane Wyczy∂ciç sitko
Dysza jest zatkana Wyczy∂ciç dysz∑
Myjka uruchamia si∑ samoczynnie Nieszczelna pompa/r∑koje∂ç Skontaktowaç si∑ z serwisem Bosch. Z urzådzenia wydostaje si∑ woda Pompa jest nieszczelna Dopuszczalna norma to 6 kropel na
minut∑. W razie powa†niejszego wycieku,
nale†y skontaktowaç si∑ z serwisem
Bosch
11 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 6

========11========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ochrona ∂rodowiska
Nie dopuszczaç do przedostawania si∑ ∂rodkøw chemicznych szkodliwych dla ∂rodowiska do gleby, wody gruntowej, stawøw, rzek itd.
W przypadku stosowania preparatøw czyszczåcych, nale†y przestrzegaç danych zawartych na opakowaniu, w tym zalecanych st∑†eµ.
W przypadku czyszczenia pojazdøw silnikowych, nale†y przestrzegaç przepisøw lokalnych. Nie dopuszczaç, by zmywany olej przedostawa∆ si∑ do ciekøw wodnych.
Usuwanie odpadøw
Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Tylko dla paµstw nale†åcych do UE:
Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi
do odpadøw domowych!
Zgodnie z europejskå wytycznå 2002/
96/WE o starych, zu†ytych
narz∑dziach elektrycznych i
elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do u†ycia elektronarz∑dzia nale†y zbieraç osobno i doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Obuga klienta Serwis
Rysunki techniczne oraz informacje o cz∑∂ciach zamiennych znajda Paµstwo pod adresem: www.bosch-pt.com
Serwis Elektronarz∑dzi Bosch
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-56 ✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-60 Fax ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-41 E-Mail: BSC@pl.bosch.com
12 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 7
Deklaracja zgodno∂ci
Warto∂ci pomiarowe oznaczone zosta∆y okre∂lono zgodnie z normå 2000/14/EG (odleg∆o∂ç 1 m) i wg DIN 45 635.
Okre∂lony wg skali†A poziom ha∆asu wynosi standardowo: poziom ci∂nienia akustycznego: 79 dB (A); poziom mocy akustycznej 89 dB (A). Typowe drgania dzia∆ajåce na organizm cz∆owieka przez koµczyny gørne (przenoszone do obszaru 2
r∑ka-rami∑) så mniejsze ni† 2,5 m/s .
Niniejszym o∂wiadczamy z pe∆nå
odpowiedzialno∂ciå, ze produkt wykonany jest zgodnie z nast∑pujåcymi normami i dokumentami normalizujåcymi: EN 60 335, zgodnie z
dyrektywami 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Gwarantowany poziom mocy ci∂nienia akustycznejgo LWA jest ni†szymniejszy ni† 91 dB (A). Proces Sposøb oceniania zgodno∂ci odpowiedni dowg za∆åcznika ∆å VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zastrzega siæ prawo dokonywania zmian

========12========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostní pfiedpisy
Pfied pouÏitím stroje bezpodmíneãnû pfieãíst a respektovat!
Pfied uvedením do provozu si pfieãtûte
návod k provozu Va‰eho stroje a dbejte
zvlá‰tû tûchto bezpeãnostních
upozornûní. Spolehlivû uchovejte návod k
obsluze pro pozdûj‰í pouÏití.
Na stroji umístûné v˘straÏné a upozorÀovací ‰títky dávají dÛleÏitá upozornûní pro bezpeãn˘ provoz. Vedle upozornûní v návodu k provozu musí b˘t respektovány v‰eobecné bezpeãnostní pfiedpisy.
Vodní paprsek nikdy nesmûrujte na
osoby, zvífiata, stroj nebo elektrické díly.
Pozor: vysokotlak˘ paprsek mÛÏe b˘t pfii
nesprávném pouÏití nebezpeãn˘. Elektrické pfiipojení
Je doporuãeno pfiipojit tento stroj jen do zásuvky,
která je ji‰tûna proudov˘m chrániãem s
vybavovacím proudem 30 mA.
Pfii pouÏití prodluÏovacího kabelu musí b˘t zástrãka
a spojka ve vodotûsném provedení.
Pozor: nevhodné prodluÏovací kabely mohou b˘t
nebezpeãné.
Nikdy se nedot˘kejte síÈové zástrãky mokr˘ma
rukama.
SíÈovou pfiípojku nebo prodluÏovací kabel
nepfiejíÏdûjte, nesvírejte nebo nevleãte, protoÏe se
mÛÏe po‰kodit. ChraÀte kabel pfied teplem, olejem
a ostr˘mi hranami.
ProdluÏovací kabel musí mít prÛfiez uveden˘ v
návodu k provozu a musí b˘t chránûn˘ proti
stfiíkající vodû. Zástrãkov˘ spoj nesmí leÏet ve
vodû.
Pfiipojení vody
Dbejte pfiedpisÛ firmy zásobující Vás vodou. ·roubení v‰ech pfiipojovacích hadic musí b˘t tûsné. Vysokotlaká hadice nesmí b˘t po‰kozena
(nebezpeãí prasknutí). Po‰kozená vysokotlaká
hadice musí b˘t neprodlenû vymûnûna. Smí b˘t
pouÏity pouze v˘robcem doporuãené hadice a
spojky.
PouÏití
Pfied pouÏitím zkontrolujte fiádn˘ stav a provozní
bezpeãnost stroje s pfiíslu‰enstvím. JestliÏe stav
není bezvadn˘, nesmí b˘t pouÏit.
Nikdy nenasávejte kapaliny s obsahem
rozpou‰tûdel nebo nefiedûné kyseliny a
rozpou‰tûdla! K tomu se poãítají napfi. benzín,
fiedidla barev nebo topn˘ olej. Rozprá‰ená mlha je
vysoce vznûtlivá, v˘bu‰ná a jedovatá, taktéÏ
aceton, nefiedûné kyseliny a rozpou‰tûdla
po‰kozují materiály pouÏité ve stroji.
Pfii nasazení stroje v nebezpeãn˘ch místech (napfi.
ãerpací stanice) je tfieba dbát pfiíslu‰n˘ch
bezpeãnostních pfiedpisÛ. Provoz v prostorech s
nebezpeãím v˘buchu je zakázán.
Stroj musí mít stabilní podklad.
13 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 1
PouÏívejte pouze ãistící prostfiedky doporuãené
v˘robcem a dbejte v˘straÏn˘ch upozornûní a
upozornûní k pouÏití a likvidaci.
V‰echny díly vyskytující se v pracovním prostoru
vedoucí proud musí b˘t chránûny proti stfiíkající
vodû.
Spou‰tûcí páãka stfiíkací pistole nesmí b˘t za
provozu v poloze „ON“ pevnû zablokována. Podle potfieby noste ochrann˘ odûv k ochranû pfied
vodou odstfiikující od pfiedmûtÛ.
Pfii ãi‰tûní pneumatik vozidel pracujte z minimální
vzdálenosti 30 cm. Jinak mÛÏe dojít k po‰kození
pneumatik a jejich ventilkÛ. První známkou
po‰kození je zmûna zbarvení pneumatik.
Po‰kozené pneumatiky vozidel/ventilky jsou Ïivotu
nebezpeãné.
Materiály s obsahem azbestu a dal‰í, jeÏ obsahují
látky ohroÏující zdraví se nesmí ostfiikovat. PouÏijte pouze ãistící prostfiedek, jeÏ je dovolen˘
v˘robcem stroje.
Doporuãené ãistící prostfiedky pouÏívejte zfiedûné.
Tyto v˘robky jsou jen potud bezpeãné, pokud
neobsahují Ïádné kyseliny, louhy nebo látky
po‰kozující Ïivotní prostfiedí. Doporuãujeme ãistící
prostfiedky uschovávat mimo dosah dûtí. Pfii
kontaktu ãistícího prostfiedku s oãima ihned
dÛkladnû vypláchnout vodou, pfii polknutí okamÏitû
konzultovat s lékafiem.
Obsluha
Obsluhující osoba smí stroj pouÏívat jen v souladu
s urãením. Respektujte místní skuteãnosti. Pfii práci
dávejte pozor na ostatní osoby, zvlá‰tû dûti. Stroj nepouÏívejte v dosahu osob, ledaÏe by nosily
ochrann˘ odûv.
Nesmûrujte vodní paprsek na sebe nebo ostatní,
abyste vyãistili odûv nebo obuv.
Stroj smí b˘t pouÏíván pouze osobami, jeÏ jsou
seznámeny s pouÏíváním a ovládáním nebo osoby,
jeÏ mohou podat dÛkaz, Ïe mohou tento stroj
obsluhovat. Stroj nesmí provozovat dûti a mladiství. Stroj, dokud je motor v provozu, nesmí b˘t nikdy
ponechán bez dozoru.
Vystupující vodní paprsek zpÛsobuje zpûtn˘ ráz
stfiíkací pistole. Proto rukojeÈ pistole a násadu
spolehlivû drÏte.
Pfieprava
Pfied pfiepravou stroj vypnûte a zajistûte. ÚdrÏba
Vytáhnûte síÈovou zástrãku ze zásuvky: – vÏdy, kdyÏ necháte stroj bez dozoru
– pfied kontrolou, ãi‰tûním a pracemi na stroji Opravy smí provádût pouze autorizovan˘ servis
Bosch.
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Smí b˘t pouÏito pouze pfiíslu‰enství a náhradní díly,
jeÏ jsou uvolnûny v˘robcem. Originální
pfiíslu‰enství a originální náhradní díly zaruãují
bezporuchov˘ provoz stroje.

========13========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Charakteristické údaje
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0 90 100 340
0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 330
1,5–6,0 90 100 350
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Vysokotlak˘ ãistiã
Objednací ãíslo 3 600 H76 ... Jmenovit˘ pfiíkon [W] 1 300 Teplota pfiítoku
vody max. [°C] 40 PrÛtok na pfiívodu
vody min. [l/h] 17 Tlak na pfiívodu
vody max. [bar] 1,5–6,0 Jmenovit˘ tlak [bar] 90 Maximální tlak [bar] 100 PrÛtok [l/h] 300 Objem nádrÏky na
ãistící prostfiedek [l] 0,5 Hmotnost [kg] 6,0 Tfiída ochrany / II Sériové ãíslo
Viz sériové ãíslo 13 (typov˘ ‰títek) na stroji.
PouÏití
Stroj je urãen k ãi‰tûní ploch a pfiedmûtÛ venku, ãi‰tûní náfiadí, vozidel a ãlunÛ. S pfiíslu‰n˘m pfiíslu‰enstvím lze pfiimíchat ãistící prostfiedek dovolen˘ firmou Bosch, uvolnit v˘tokovou trubku a odstraÀovat rez a nátûry barev. Tento v˘robek není vhodn˘ pro prÛmyslové nasazení.
Urãující pouÏití se vztahuje na teplotu okolí mezi 0 °C a 40 °C.
Úvod
Tato pfiíruãka obsahuje pokyny ke správné montáÏi a bezpeãnému pouÏití Va‰eho stroje. Je dÛleÏité, abyste si tyto pokyny peãlivû pfieãetli.
Stroj má ve zcela smontovaném stavu hmotnost zhruba 6.0 kg. Pro vyjmutí stroje z obalu si v pfiípadû potfieby pfiizvûte pomoc.
14 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 2
Obsah dodávky
Vysokotlak˘ ãistiã vyjmûte opatrnû z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní: – Vysokotlak˘ ãistiã
– Stfiíkací pistole/vysokotlaká hadice
– ProdluÏovací trubka
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Paprsková tryska (jen AQUATAK 10) – Tryska s vûjífiov˘m paprskem (fialové barevné
rozli‰ení–jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Rotaãní tryska (ãervené barevné rozli‰ení –jen
AQUATAK 100 PLUS)
– Tryska pro ãistící prostfiedek a nádobka – Pfiipojovací díl
– Mycí kartáã (jen AQUATAK 100 PLUS) – Návod k obsluze
Pokud nûkteré díly chybí nebo jsou po‰kozeny, obraÈte se prosím na svého obchodníka.

========14========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
âásti stroje
1 Blokování zapnutí spou‰tû
2 Spou‰È
3 Stfiíkací pistole
4 ProdluÏovací trubka
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Tryska s vûjífiov˘m paprskem
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Vysokotlaká hadice
7 Tryska pro ãistící prostfiedek s nádobkou 8 Rotaãní tryska (jen AQUATAK 100 PLUS) 9 SíÈová zástrãka**
10 Pfiipojovací díl
11 SíÈov˘ spínaã
12 Paprsková tryska (jen AQUATAK 10) 13 Sériové ãíslo
**specifické podle zemû
Vyobrazené nebo popsané pfiíslu‰enství zãásti nepatfií k objemu dodávky.
Pro Va‰i bezpeãnost
Pozor! Pfied údrÏbou a ãi‰tûním stroj vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku. TotéÏ platí, pokud se kabel po‰kodí, nafiízne nebo zamotá.
Elektrická bezpeãnost
Vበstroj je k ochranû bezpeãnosti izolován a nepotfiebuje Ïádné uzemnûní. Provozní napûtí ãiní 230 V AC, 50 Hz (pro zemû mimo EU 220 V, 240 V podle provedení). PouÏívejte pouze dovolené prodluÏovací kabely. Informace obdrÏíte u Va‰eho autorizovaného servisu.
Pokud chcete pfii provozu vysokotlakého ãistiãe pouÏít prodluÏovací kabel, jsou nutné následující prÛfiezy vodiãÛ:
1,5 mm2 do max. 20 m délky
2,5 mm2 do max. 50 m délky
Upozornûní: pokud se pouÏije prodluÏovací kabel, musí mít - jak je popsáno v bezpeãnostních pfiedpisech - ochrann˘ vodiã, jeÏ je pfies zástrãku spojen˘ s ochrann˘m vodiãem Va‰eho
elektrického rozvodu.
Ve sporném pfiípadû se zeptejte vy‰koleného elektrikáfie nebo v nejbliωím zastoupení servisu Bosch.
15 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 3
POZOR: prodluÏovací kabely nevyhovující pfiedpisu mohou b˘t nebezpeãné. ProdluÏovací kabel, zástrãka a spojka musí b˘t vodotûsné a v provedení povoleném pro pouÏití venku. Kabelové spojky by mûly b˘t suché a nemûly by leÏet na zemi.
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti se doporuãuje pouÏít proudov˘ chrániã FI (RCD) s vybavovacím proudem max. 30 mA. Tento proudov˘ chrániã FI by mûl b˘t pfied kaÏd˘m pouÏitím pfiezkou‰en. Upozornûní pro v˘robky, které se neprodávají ve Velké Británii: POZOR: Pro Va‰i bezpeãnost je nutné, aby zástrãka 9 umístûná na stroji byla spojena s prodluÏovacím kabelem . Spojka prodluÏovacího kabelu musí b˘t chránûna pfied stfiíkající vodou, b˘t gumová nebo potaÏena gumou. ProdluÏovací kabel musí b˘t pouÏit s tahov˘m odlehãením.
Je-li pfiívodní vedení po‰kozeno, smí b˘t opraveno pouze autorizovan˘m servisem Bosch.
MontáÏ
Pfiipojení vody
A Pfiipojovací díl 10 na‰roubujte na pfiípojku vody 14 .
A / Vodovodní hadici (není v dodávce) spojte s B
pfiípojkou vody a strojem.
Pfiipojení vysokotlaké hadice / stfiíkací pistole C Vysokotlakou hadici 6 pevnû na‰roubujte na pfiipojovací hrdlo 15 .
D ProdluÏovací trubku 4 / paprskovou trysku 12 pfiipojte na stfiíkací pistoli 3 . Pfiitom prodluÏovací trubku 4 /paprskovou trysku 12 zastrãte, stlaãte proti sobû a pro zaji‰tûní otoãte o 90° ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
E Trysku s vûjífiov˘m paprskem 5 nastrãte na prodluÏovací trubku 4 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ je sly‰et kliknutí.
Nastavení / pouÏití rÛzn˘ch trysek
Paprsková tryska (jen AQUATAK 10)
Paprsková tryska 12 má pevnû nastaven˘ vûjífiov˘ paprsek a nelze ji pfiestavit.
Tryska s vûjífiov˘m paprskem (fialové barevné rozli‰ení–jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Pro zmûnu paprsku z vûjífie do bodového paprsku a zpût otáãejte objímkou trysky.

========15========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tryska pro ãistící prostfiedek s nádobkou G ProdluÏovací trubku 4 / paprskovou trysku 12 otoãte o 90° proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a vytáhnûte.
H Trysku pro ãistící prostfiedek 7 nastrãte do stfiíkací pistole 3 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Rotaãní tryska (ãervené barevné rozli‰ení–jen AQUATAK 100 PLUS)
I Trysku s vûjífiov˘m paprskem 5 otoãte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a vytáhnûte.
J Rotaãní trysku 8 nastrãte do prodluÏovací trubky 4 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ je sly‰et kliknutí.
Uvedení stroje do provozu
Zapnutí
Zajistûte, aby síÈov˘ spínaã byl v poloze ( ) a stroj pfiipojte do zásuvky.
Otevfiete vodovodní kohout.
K Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû 1 , aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte aÏ rovnomûrnû vytéká voda a ve stroji ani ve vysokotlaké hadici se uÏ nenachází Ïádn˘ vzduch. Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tûv zatlaãte.
Stisknûte tlaãítko ( ) síÈového spínaãe 11 . Stfiíkací pistoli 3 nasmûrujte dolÛ. Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû, aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte.
Vypnutí
Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tû zatlaãte. Stfiíkací pistole je nyní zaji‰tûná a nemÛÏe b˘t nedopatfiením ovládána.
Stisknûte tlaãítko ( ) síÈového spínaãe 11 . Uzavfiete vodovodní kohout. Vytáhnûte síÈovou zástrãku ze zásuvky.
Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû 1 , aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte aÏ uÏ ve stroji není Ïádn˘ tlak vody. Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tû 1 zatlaãte.
Odejmûte vodovodní hadici ze stroje a od vodovodní pfiípojky.
16 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 4
Upozornûní pro pouÏití vysokotlakého ãistiãe
V‰eobecnû
Zajistûte, aby stroj stál na rovném podkladu.
Nechoìte s vysokotlakou hadicí pfiíli‰ daleko dopfiedu popfi. netahejte stroj za hadici. To mÛÏe vést k tomu, Ïe stroj uÏ nebude stát bezpeãnû a pfievrátí se.
Vysokotlakou hadici nelámejte a nejezdûte pfies ni vozidlem. Vysokotlakou hadici chraÀte pfied ostr˘mi hranami nebo rohy.
Rotaãní trysku nepouÏívejte k mytí aut.
Práce s ãistícími prostfiedky
PouÏívejte pouze ãistící prostfiedky
doporuãené firmou Bosch. Nevhodné ãistící prostfiedky mohou stroj a ãi‰tûn˘ pfiedmût po‰kodit.
Nastrãte trysku pro ãistící prostfiedek na stfiíkací pistoli.
Nádobku naplÀte vhodn˘m ãistícím prostfiedkem a opût ji na‰roubujte na trysku pro ãistící prostfiedek. Doporuãujeme pouÏít ãistící prostfiedek úspornû ve smyslu ochrany Ïivotního prostfiedí. Dbejte doporuãení k fiedûní umístûné na nádobce. Firma Bosch zaruãuje vybranou nabídkou ãistících a konzervaãních prostfiedkÛ bezporuchov˘ provoz stroje.
Doporuãené metody ãi‰tûní
Krok 1: uvolnûní neãistot
âistící prostfiedek ‰etrnû nastfiíkejte a nechte krátk˘ ãas pÛsobit.
Krok 2: odstranûní neãistot
Uvolnûnou neãistotu vysok˘m tlakem odstraÀte. Upozornûní: pfii ãi‰tûní svisl˘ch ploch zaãínejte s neãistotou / ãistícím prostfiedkem dole a dále pokraãujte nahoru. Pfii spláchnutí pracujte shora dolÛ.

========16========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
ÚdrÏba
Pfied v‰emi pracemi na stroji vytáhnûte
síÈovou zástrãku a odpojte vodovodní
pfiípojku.
Upozornûní: Následující údrÏbové práce provádûjte pravidelnû, aby bylo zaruãeno dlouhé a spolehlivé pouÏívání.
Pravidelnû kontrolujte stroj na zjevné vady, jako je volné upevnûní a opotfiebované nebo po‰kozené díly konstrukce.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné vybavení neporu‰ené a správnû namontované. Nutné opravy a údrÏbu proveìte pfied nasazením vysokotlakého ãistiãe.
Pokud se u vysokotlakého ãistiãe i pfies peãlivou v˘robu a zkou‰ky jednou objeví porucha, nechte opravu provést v autorizovaném servisu pro zahradní náfiadí Bosch.
Pfii v‰ech dotazech a objednávkách náhradních dílÛ nutnû prosím uveìte desetimístné objednací ãíslo podle typového ‰títku stroje.
17 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 5
âi‰tûní/kontrola filtru
A OdstraÀte adaptér 10 na vodovodní pfiípojce a sítko 16 vytáhnûte ven.
L Sítko 16 lze hrotov˘mi kle‰tûmi snadno odstranit. Sítko opláchnûte a opût vsaìte. Po‰kozené sítko nahraìte.
Vysokotlak˘ ãistiã se nikdy nesmí pouÏívat, pokud sítko chybí nebo je vadné.
Odstavení po pouÏití
Plá‰È vysokotlakého ãistiãe ãistûte pomocí mûkkého kartáãe a hadfiíku. Nesmí se pouÏít voda, rozpou‰tûdlo ani le‰tící prostfiedky. OdstraÀte ve‰keré neãistoty, oãistûte zejména vûtrací otvory motoru.
Plá‰È vysokotlakého ãistiãe ãistûte pomocí mûkkého kartáãe a hadfiíku. Nesmí se pouÏít voda, rozpou‰tûdlo ani le‰tící prostfiedky. OdstraÀte ve‰keré neãistoty, oãistûte zejména vûtrací otvory motoru.
Nepokládejte na nûj Ïádné jiné pfiedmûty.
Zajistûte, aby kabel nebyl pfii skládání a
rozkládání skfiípnut˘. Vysokotlakou hadici
nelámejte.

========17========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Hledání závad
Následující tabulka ukazuje pfiíznaky závad a jak mÛÏete uãinit nápravu, pokud Vበstroj jednou nepracuje dobfie. Pokud s ní nemÛÏete lokalizovat a odstranit problém, obraÈte se na Vበservis.
Pozor: Pfied hledáním závady stroj vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
Pfiíznaky MoÏná pfiíãina Náprava
Motor se nerozebûhne Zástrãka není zapojena
Vadná zásuvka
Vypnula pojistka
Po‰kozen˘ prodluÏovací kabel
ZapÛsobila ochrana motoru
Zamrzl˘
Motor zÛstává stát Vypnula pojistka
Nesprávné síÈové napûtí
ZapÛsobila ochrana motoru
Pfiipojte zástrãku
PouÏijte jinou zásuvku
VymûÀte pojistku
Vyzkou‰ejte bez prodluÏovacího kabelu Motor nechte 5 minut vychladnout âerpadlo, hadici nebo pfiíslu‰enství nechte roztát.
VymûÀte pojistku
Zkontrolujte síÈové napûtí, musí odpovídat údaji na typovém ‰títku.
Motor nechte 5 minut vychladnout
Vypnula pojistka Pojistka pfiíli‰ slabá Pfiipojte se na proudov˘ okruh, kter˘ je
vhodnû ji‰tûn vzhledem k v˘konu vysokotlakého ãistiãe.
Pfiíli‰ vysok˘ pracovní tlak
âásteãnû ucpaná tryska Trysku vyãistûte
Pulzující tlak Vzduch ve vodovodní hadici
nebo v ãerpadle
Nekorektní zásobování vodou
Ucpan˘ vodní filtr Zmáãknutá nebo zlomená vodovodní hadice
Vysokotlak˘ ãistiã vypnûte s otevfienou stfiíkací pistolí a otevfien˘m vodovodním kohoutem nechte téct aÏ se dosáhne rovnomûrného pracovního tlaku. Zkontrolujte, zda vodovodní pfiípojka odpovídá údajÛm v technick˘ch datech. Nejmen‰í vodovodní hadice, jeÏ se smûjí pouÏít, jsou 1/2" nebo Ø 13 mm Vyãistûte filtr vody.
Vodovodní hadici poloÏte rovnû
Pfiíli‰ dlouhá vysokotlaká hadice Odejmûte prodlouÏení vysokotlaké hadice,
Tlak rovnomûrn˘, ale pfiíli‰ nízk˘ Upozornûní: urãité pfiíslu‰enství zpÛsobuje nízk˘ tlak Motor bûÏí, ale není pracovní tlak
Opotfiebovaná tryska
Opotfiebovan˘ start / stop ventil
Není pfiipojena voda Ucpan˘ filtr Ucpaná tryska
max. délka hadice 7 m.
Trysku vymûÀte
Spou‰È 5x za sebou rychle stisknûte
Pfiipojte vodu. Vyãistûte filtr Trysku vyãistûte
Vysokotlak˘ ãistiã startuje sám od sebe
Netûsnící ãerpadlo nebo stfiíkací ObraÈte se na autorizovan˘ servis Bosch
pistole
Stroj není tûsn˘ Netûsnící ãerpadlo 6 kapek za minutu je pfiípustné. Pfii
18 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 6
nenormálních, v˘razn˘ch netûsnostech kontaktujte autorizovan˘ servis Bosch.

========18========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ochrana Ïivotního prostfiedí
Chemikálie zatûÏující Ïivotní prostfiedí nesmûjí vniknout do pÛdy, spodních vod, rybníkÛ, vodních tokÛ atd.
Pfii pouÏití ãistících prostfiedkÛ pfiesnû dodrÏujte návody na obalu a pfiedepsanou koncentraci. Pfii ãi‰tûní motorov˘ch vozidel dbejte místních pfiedpisÛ: musí se zabránit tomu, aby se smyt˘ olej dostal do spodních vod.
Likvidace
Elektronáfiadí, pfiíslu‰enství a obaly by mûly b˘t dodány k opûtovnému zhodnocení
nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí.
Pouze pro zemû EU:
Nevyhazujte elektronáfiadí do
domovního odpadu!
Podle evropské smûrnice 2002/96/
ES o star˘ch elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízeních a jejím
prosazení v národních zákonech musí b˘t neupotfiebitelné elektronáfiadí rozebrané shromáÏdûno a dodáno k opûtovnému zhodnocení nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí.
Servis
Technické v˘kresy a informace k náhradním dílÛm naleznete na:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch odbytová spol. s r.o.
142 01 Praha 4 - Krã
Pod vi‰Àovkou 19
✆ ................................................ +420 2 / 61 30 05 65-6 Fax .................................................... +420 2 / 44 40 11 70
19 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 7
Prohlá‰ení o shodnosti provedení
Namûfiené hodnoty byly zji‰tûny podle 2000/14/ES (vzdálenost 1 m) a DIN 45 635.
Hodnocená hladina hluku stroje A ãiní typicky: hladina akustického tlaku 79 dB (A); hladina akustického v˘konu 89 dB (A).
Vibrace paÏe je typicky niωí neÏ 2,5 m/s2. Prohla‰ujeme ve v˘hradní zodpovûdnosti, Ïe tento v˘robek odpovídá následujícím normám nebo normativním dokumentÛm: EN 60 335 podle ustanovení smûrnic 89/336/EHS, 98/37/ES, 2000/14/ES.
2000/14/EG: zaruãená hladina akustického v˘konu LWA je niωí neÏ 91 dB (A). Metoda posouzení shodnosti podle dodatku VIII. Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zmûny vyhrazeny

========19========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostné pokyny
Pred pouÏívaním v˘robku si bezpodmieneãne
preãítajte tento Návod na pouÏívanie a
dodrÏiavajte ho!
Pred pouÏitím si preãítajte Návod na
pouÏívanie Vá‰ho prístroja a dodrÏiavajte
predov‰etk˘m tieto Bezpeãnostné pokyny.
Návod na pouÏívanie starostlivo uschovajte
na neskor‰ie pouÏívanie.
V˘straÏné a upozorÀujúce ‰títky umiestnené na Va‰om prístroji poskytujú dôleÏité informáciu pre bezpeãné pouÏívanie tohto produktu.
Okrem pokynov v Návode na pouÏívanie treba dodrÏiavaÈ aj V‰eobecné bezpeãnostné predpisy a predpisy o ochrane pred úrazmi.
Nikdy nesmerujte vodn˘ lúã na ºudí, zvieratá,
na prístroj alebo na elektrické súãiastky.
Upozornenie: Vysokotlakov˘ vodn˘ lúã môÏe
byÈ nebezpeãn˘, keì sa pouÏije
neprimeran˘m spôsobom.
Elektrická prípojka
Odporúãame pripájaÈ tento prístroj len na takú
elektrickú zásuvku, ktorá je vybavená ochrann˘m
spínaãom pri poruchov˘ch prúdoch s hodnotou 30 mA. V prípade pouÏívania predlÏovacej ‰núry musia byÈ
zástrãka a spojka vo vodotesnom vyhotovení.
Upozornenie: Nevhodné predlÏovacie ‰núry môÏu byÈ
nebezpeãné.
Zástrãky sieÈovej ‰núry sa nikdy nedot˘kajte mokr˘mi
rukami.
Neprechádzajte po prívodnej ‰núre ani po predlÏovacej
‰núre, nestláãajte ich nadmieru ani ich nemykajte a
nelámte, pretoÏe by sa mohli po‰kodiÈ. ChráÀte ‰núru
pred horúãavou, olejom a ostr˘mi hranami.
PredlÏovacia ‰núra musí maÈ vodiãe s priemerom
uveden˘m v Návode na pouÏívanie a musí byÈ v takom
vyhotovení, aby bola chránená pred ostrekujúcou
vodou. Zástrãkové spojenie sa nesmie nachádzaÈ vo
vode.
Vodovodná prípojka
DodrÏiavajte predpisy prevádzkovateºa Va‰ej
vodovodnej siete.
Skrutkové spojenia v‰etk˘ch hadicov˘ch prípojok
musia byÈ tesné.
Vysokotlaková hadica nesmie byÈ po‰kodená
(nebezpeãenstvo roztrhnutia). Po‰kodenú
vysokotlakovú hadicu treba neodkladne vymeniÈ za
novú. MoÏno pouÏívaÈ v˘luãne hadice a spojovacie
prvky, ktoré odporúãa v˘robca.
PouÏívanie
Pred pouÏitím treba vÏdy prekontrolovaÈ stav prístroja a
príslu‰enstva z hºadiska a preveriÈ ich prevádzkovú
bezpeãnosÈ. Ak tento stav nie je bezchybn˘, prístroj sa
nesmie pouÏívaÈ.
Nikdy nenasávajte kvapaliny obsahujúce rozpú‰Èadlá
ani zriedené kyseliny alebo rozpú‰Èadlá! K nim patria
napr. benzín, riedidlá do farieb alebo vykurovací olej.
Rozstrekovaná hmla je vysoko zápalná, v˘bu‰ná a
jedovatá, rovnako agresívne voãi materiálom pouÏit˘m
na v˘robu prístroja sú aj acetón, nezriedené kyseliny a
rozpú‰Èadlá.
Pri pouÏívaní prístroja v ohrozenom prostredí (napr. na
benzínov˘ch ãerpadlách) treba dodrÏiavaÈ príslu‰né
bezpeãnostné opatrenia. PouÏívanie prístroja v
priestoroch s nebezpeãenstvom v˘buchu je zakázané.
20 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 1
Prístroj sa musí vÏdy nachádzaÈ na pevnej podloÏke. PouÏívajte len ãistiace prostriedky, ktoré odporúãa
v˘robca prístroja a dodrÏiavajte jeho pokyny o
pouÏívaní a likvidácii prístroja a v˘straÏné upozornenia
v˘robcu.
V‰etky súãiastky v pracovnom priestore prístroja, ktoré
sú pod napätím, musia byÈ chránené proti ostrekujúcej
vode.
Spú‰Èacia páãka striekacej pi‰tole sa nesmie pri
prevádzke zablokovaÈ v polohe „ON“.
V prípade potreby si obleãte ochrann˘ odev na ochranu
pred striekajúcou vodou, ktorá sa odrazí od okolit˘ch
predmetov.
Aby ste vysokotlakov˘m lúãom vody nepo‰kodili
pneumatiky vozidla/ventily, ãistite ich z minimálnej
blízkosti 30 cm. Prv˘m príznakom po‰kodenia je
sfarbenie pneumatiky. Po‰kodené pneumatiky vozidla/
ventily sú Ïivotunebezpeãné.
Materiály, ktoré obsahujú azbest alebo iné látky
ohrozujúce zdravie, sa nesmú ostrekovaÈ.
PouÏívajte len také ãistiace prostriedky, ktoré schválil
v˘robca.
NepouÏívajte v‰ak odporúãané ãistiace prostriedky
nezriedené. Tieto produkty sú bezpeãné z toho dôvodu,
lebo neobsahujú Ïiadne kyseliny, lúhy ani látky
ohrozujúce Ïivotné prostredie. Odporúãame Vám, aby
ste ãistiace prostriedky skladovali tak, aby k nim nemali
prístup deti. Pri kontakte ãistiacich prostriedkov s oãami
si oãi ihneì dôkladne vypláchnite vodou, v prípade
prehltnutia okamÏite vyhºadajte lekára.
Obsluha
Obsluhujúca osoba smie pouÏívaÈ prístroj len podºa
urãenia. Treba braÈ do úvahy aj miestne okolnosti a
predpisy. Pri práci dávajte vedom˘ pozor na osoby vo
Va‰om okolí, predov‰etk˘m na deti.
NepouÏívajte prístroj v dosahu osôb okrem prípadu, Ïe
tieto majú na sebe ochrann˘ odev.
Nesmerujte vodn˘ lúã na seba ani na iné osoby s
cieºom vyãistenia odevu alebo obuvi.
Tento prístroj smú obsluhovaÈ v˘luãne iba osoby, ktoré
boli pouãené o manipulácii s ním alebo také osoby,
ktoré sa môÏu preukázaÈ, Ïe tento prístroj vedia
obsluhovaÈ. Prístroj nesmú obsluhovaÈ deti ani
nedospelá mládeÏ.
K˘m je motor zapnut˘, nenechávajte prístroj nikdy bez
dozoru.
Vystrekujúca voda spôsobuje spätn˘ ráz striekacej
pi‰tole. Spoºahlivo preto drÏte rukoväÈ pi‰tole a
striekací hrot.
Transport
Pred transportom prístroj vypnite a zabezpeãte. ÚdrÏba
Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky: – vÏdy keì nechávate náradie bez dozoru
– pred kontrolou, ãistením a pred prácou na prístroji Opravy prístroja smie vykonávaÈ len autorizovaná
servisná opravovÀa v˘robkov BOSCH.
Príslu‰enstvo a náhradné súãiastky
MoÏno pouÏívaÈ len také príslu‰enstvo a také náhradné
súãiastky, ktoré boli schválené v˘robcom prístroja.
Originálne príslu‰enstvo a originálne náhradné
súãiastky zabezpeãujú bezporuchovú prevádzku
prístroja.

========20========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Technické parametre
Vysokotlakov˘ ãistiã
Objednávacie ãíslo Menovit˘ príkon Teplota prítok max. MnoÏstvo vody prítok min. Tlak vody prítok max.
Menovit˘ tlak Maximálny tlak Prietok
âistiaci prostriedok HmotnosÈ Ochranná trieda Sériové ãíslo
3 600 H76 ... 1 300 40
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
[W] [°C]
1 450 40
[l/hod] 17
17
[bar] 1,5–6,0 [bar] 90 [bar] 100 [l/hod] 300 [l] 0,5 [kg] 6,0
/ I
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
/ II
Pozri sériové ãíslo 13 (typov˘ ‰títok) na stroji.
Správne pouÏívanie náradia
Tento prístroj je urãen˘ na ãistenie plôch a predmetov vo vonkaj‰om prostredí, na ãistenie náradia, vozidiel a ãlnov. S primeran˘m príslu‰enstvom sa môÏu primie‰avaÈ ãistiace prostriedky schválené firmou Bosch, ãistiÈ rúry odpadovej vody a odstraÀovaÈ vrstvy hrdze a farebné nátery. Tento produkt nie je vhodn˘ na profesionálne pouÏívanie.
PouÏívanie podºa urãenia sa vzÈahuje na teplotu okolia medzi 0 °C a 40 °C.
Úvod
Táto príruãka obsahuje návody na správnu montáÏ a bezpeãné pouÏívanie Vá‰ho produktu. Je dôleÏité, aby ste si tieto pokyny starostlivo preãítali. Tento v˘robok váÏi kompletne zloÏen˘
pribliÏne 6.0 kg. V prípade potreby si pri vybaºovaní v˘robku zavolajte niekoho na pomoc.
Obsah dodávky (základná v˘bava)
Vysokotlakov˘ ãistiã vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite skontrolovaÈ, ãi sú kompletné nasledujúce súãiastky:
– Vysokotlakov˘ ãistiã
– Striekacia pi‰toº/vysokotlaková hadica – PredlÏovacia rúrka (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) – D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (fialov˘ farebn˘
kód–platí len pre AQUATAK ECO/100/
100 PLUS)
21 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 2
3 600 H76 ... 1 400 40
3 600 H76 ... 1 500 40
17
17
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
– Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód –platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
– D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho
prostriedku a fºa‰a
– Spojka
– Um˘vacia kefa (platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
– Návod na pouÏívanie
Ak niektoré súãiastky ch˘bajú, obráÈte sa láskavo na svojho predajcu.
Ovládacie prvky
1 Blokovanie zapnutia pre spú‰È
2 Spú‰È
3 Striekacia pi‰toº
4 PredlÏovacia rúrka (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Vysokotlaková hadica
7 D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho
prostriedku s fºa‰ou
8 Rotaãná d˘za (platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
9 Zástrãka**
10 Spojka
11 SieÈov˘ vypínaã
12 Ostrekovacia d˘za (platí len
pre AQUATAK 10)
13 Sériové ãíslo
**‰pecifické pre danú krajinu
Vyobrazené alebo popísané príslu‰enstvo nepatrí celé do rozsahu ‰tandardnej dodávky.

========21========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostné pokyny
Pozor! Pre údrÏbou a ãistením prístroj vÏdy vypnite a zástrãku sieÈovej ‰núry vytiahnite zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je po‰kodená, narezaná alebo zauzlená prívodná ‰núra.
Elektrická bezpeãnosÈ
Vበv˘robok je kvôli bezpeãnosti vybaven˘ ochrannou izoláciou a nepotrebuje Ïiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedav˘ prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ 220 V, 240 V – podºa konkrétneho
vyhotovenia). PouÏívajte len predlÏovacie ‰núry zodpovedajúce predpisom. Bliωie informácie Vám poskytne Va‰e autorizované servisné stredisko Bosch.
Ak chcete pouÏívaÈ pri práci s vysokotlakov˘m ãistiãom predlÏovaciu ‰núru, treba dodrÏaÈ nasledovné priemery elektrick˘ch vodiãov:
1,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 20 m
2,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 50 m
Upozornenie: Ak pouÏívate pri práci predlÏovaciu ‰núru, musí byÈ táto vybavená – ako je to popísané v Bezpeãnostn˘ch predpisoch – ochrann˘m vodiãom, ktor˘ je prostredníctvom zástrãky prepojen˘ s ochrann˘m vodiãom Vá‰ho elektrického zariadenia.
V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyuãen˘m elektrikárom alebo s najbliωím autorizovan˘m servisn˘m strediskom Bosch. BUëTE OPATRN¯: Nevhodné predlÏovacie ‰núry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môÏu byÈ nebezpeãné. PredlÏovacia ‰núra, zástrãka a spojka musia byÈ na pouÏívanie vo vonkaj‰om prostredí vyrobené vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na vonkaj‰ie pouÏívanie. Káblové spojky musia byÈ suché a nesmú leÏaÈ na zemi.
Na zaruãenie bezpeãnosti odporúãame pouÏívaÈ ochrann˘ spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI) s maximálnym chybov˘m 30 mA. Tento ochrann˘ spínaã treba pred kaÏd˘m pouÏitím prekontrolovaÈ. Pokyny k produktom, ktoré sa nepredávajú vo Veºkej Británii: UPOZORNENIE: Pre Va‰u bezpeãnosÈ je potrebné, aby bola zástrãka 9 namontovaná na náradí spojená s predlÏovacou ‰núrou . Spojenie predlÏovacieho kábla musí byÈ chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byÈ vyrobené z gumy alebo potiahnuté gumou. PredlÏovací kábel musí byÈ vybaven˘
odºahãovacími prípravkami pri namáhaní na Èah. Keì je prívodná ‰núra po‰kodená, smie sa zveriÈ do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch.
22 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 3
MontáÏ
Vodovodná prípojka
A Spojku 10 naskrutkujte na vodovodnú prípojku 14 .
A / Vodovodnú hadicu (nie je súãasÈou B
základnej v˘bavy produktu) spojte s vodovodnou prípojkou a s prístrojom.
Pripojte vysokotlakovú hadicu/striekaciu pi‰toº C Vysokotlakovú hadicu 6 napevno naskrutkujte na pripájacie hrdlo 15 .
D PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 pripojte na striekaciu pi‰toº 3 . PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 pritom najprv zasuÀte, zatlaãte proti sebe a na zaaretovanie pootoãte o 90° v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek.
E D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 nasuÀte na predlÏovaciu rúrku 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“.
Nastavenie / pouÏitie rozliãn˘ch d˘z
Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) Ostrekovacia d˘za 12 má pevne nastaven˘ vejárovit˘ lúã a nedá sa prestavovaÈ.
D˘za s vejárovit˘m prúdom vody
(fialov˘ farebn˘ kód–platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
F Ak chcete nastavovaÈ lúã vody od vejárovitého na bodov˘ a naspäÈ, musíte objímku otáãaÈ.
D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku s fºa‰ou
G PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 otoãte o 90° proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju.
H Do striekacej pi‰tole 3 nasuÀte d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku 7 a na
zaaretovanie ju otoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek.
Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód–platí len pre AQUATAK 100 PLUS)
I D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 otoãte proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju. J Rotaãnú d˘zu 8 nasuÀte do predlÏovacej rúrky 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“.

========22========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Spustenie
Zapnutie
Zabezpeãte, aby sa sieÈov˘ vypínaã nachádzal v polohe ( ) a prístroj pripojte do zásuvky elektrickej siete.
Otvorte vodovodn˘ kohútik.
K Potlaãte blokovanie zapnutia 1 , aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Spú‰È 2 stlaãte celkom, aby voda tiekla rovnomerne a v prístroji ani vo vysokotlakovej hadici sa nenachádzal Ïiaden vzduch. Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1 . Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11 . Striekaciu pi‰toº 3 nasmerujte smerom dole. Stlaãte blokovanie zapnutia, aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Spú‰È 2 stlaãte celkom.
Vypnutie
Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È. Striekacia pi‰toº je teraz zaaretovaná a nemoÏno ju náhodne alebo neúmyselne spustiÈ. Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11 . Uzavrite vodovodn˘ kohútik. Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky.
Stlaãte blokovanie zapnutia 1 , aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Stlaãte spú‰È 2 celkom, aby sa v prístroji nenachádzal uÏ Ïiaden tlak vody. Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1 . Demontujte z prístroja vodovodnú hadicu a demontujte ju aj z vodovodnej prípojky.
Pokyny na pouÏívanie vysokotlakového ãistiãa
V‰eobecné
Zabezpeãte, aby bol prístroj vÏdy postaven˘ na rovnom podklade.
Nechoìte s vysokotlakovou hadicou príli‰ dopredu, resp. neÈahajte prístroj za hadicu. Mohlo by to maÈ za následok to, Ïe prístroj nebude spoºahlivo stáÈ a prevráti sa.
Vysokotlakovú hadicu neprelamujte a
neprechádzajte cez Àu motorov˘m vozidlom. ChráÀte vysokotlakovú hadicu pred ostr˘mi hranami a rohmi.
Tlakovú rúrku s rotujúcim lúãom vody nepouÏívajte na um˘vanie motorov˘ch vozidiel.
23 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 4
Práca s ãistiacimi prostriedkami
PouÏívajte len také ãistiace prostriedky, ktoré boli schválené firmou Bosch. Nevhodné ãistiace prostriedky by mohli po‰kodiÈ prístroj aj predmet, ktor˘ ãistíte.
NasuÀte na striekaciu pi‰toº d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku.
Fºa‰u na ãistiaci prostriedok naplÀte vhodn˘m ãistiacim prostriedkom a potom fºa‰u znova naskrutkujte na d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku.
So zreteºom na ochranu Ïivotného prostredia Vám odporúãame, aby ste ãistiace prostriedky pouÏívali ‰etrne. DodrÏiavajte pokyny o riedení uvedené na nádrÏke.
Firma Bosch zaruãuje bezporuchovú prevádzku prístroja s vybranou ponukou ãistiacich a konzervaãn˘ch prostriedkov.
Odporúãaná metóda ãistenia
Krok 1: Uvoºnenie neãistoty
·etrne nastriekajte ãistiaci prostriedok a nechajte ho krátky ãas pôsobiÈ.
Krok 2: Odstránenie neãistoty
Uvoºnenú neãistotu odstráÀte pomocou vysokého tlaku.
Upozornenie: Pri zvisl˘ch plochách zaãínajte s prostriedkom na odstránenie neãistoty / s ãistiacim prostriedkom pracovaÈ dole a pokraãujte smerom hore. Pri oplachovaní plochy postupujte zhora smerom dole.

========23========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
ÚdrÏba
Pred kaÏdou prácou na prístroji
vytiahnite zástrãku prívodnej ‰núry zo
zásuvky a odpojte prívod vody. Upozornenie: Pravidelne vykonávajte nasledujúce práce na údrÏbe v˘robku, aby bola zabezpeãili jeho dlhodobé a spoºahlivé pouÏívanie.
Náradie pravidelne kontrolujte, ãi nemá viditeºné poruchy, ako napr. uvoºnené spoje, alebo opotrebované prípadne po‰kodené súãiastky. Skontrolujte, ãi sú nepo‰kodené kryty a ochranné prvky a ãi sú správne namontované. Pred pouÏitím vysokotlakového ãistiãa vykonajte prípadne potrebné opravy alebo údrÏbu.
Ak by vysokotlakov˘ ãistiã napriek starostlivej v˘robe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovaÈ, treba daÈ opravu vykonaÈ niektorej autorizovanej servisnej opravovni záhradného náradia Bosch.
Ak poÏadujete informácie, alebo objednávate náhradné súãiastky, uveìte prosím
bezpodmieneãne 10-miestne objednávacie ãíslo podºa typového ‰títku náradia.
âistenie filtra/kontrola filtra
A Demontujte adaptér 10 na vodovodnej prípojke a vytiahnite sitko 16 .
L Sitko 16 sa dá jednoducho demontovaÈ pomocou ‰picat˘ch klie‰tí. Sitko prepláchnite a zaloÏte ho na pôvodnémiesto. Po‰kodené sitko nahraìte nov˘m.
Nikdy nepouÏívajte vysokotlakov˘ ãistiã vtedy, ak nemá sitko, alebo keì je sitko po‰kodené.
24 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 5
Odstavenie po pouÏití
Vonkaj‰ok vysokotlakového ãistiãa dôkladne vyãistite mäkkou kefou a vyutierajte nejakou handrou. Nesmiete pouÏívaÈ vodu ani Ïiadne rozpú‰Èadlá a le‰tiace prostriedky. OdstráÀte v‰etky neãistoty, predov‰etk˘m tie, ktoré sa usadili na vzduchov˘ch ‰trbinách motora.
Vysokotlakov˘ ãistiã, z ktorého nebola po pouÏití úplne odstránená voda, sa následkom mrazu po‰kodí. Prístroj skladujte v miestnosti s teplotou nad bodom mrazu.
Neklaìte naÀ Ïiadne iné predmety.

Postarajte sa o to, aby ste pri skladaní a
rozÈahovaní nepricvikli prívodnú elektrickú
‰núru. Nelámte vysokotlakovú hadicu.

========24========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Hºadanie porúch
V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa
na svoju autorizovanú servisnú opravovÀu Bosch.
Upozornenie: Pred vyhºadávaním poruchy náradie vypnite a jeho zástrãku vytiahnite zo zásuvky.
Symptómy MoÏné príãiny Odstránenie poruchy Motor sa nerozbehol Zástrãka nie je pripojená do
zásuvky
Porucha v zásuvke Poistka vypadla PredlÏovacia ‰núra je po‰kodená
Inicioval sa motorov˘ istiã Prístroj zamrzol
Motor zastavuje Poistka vypadla
Napätie elektrickej siete nie je
vhodné
Inicioval sa motorov˘ istiã
ZasuÀte zástrãku do zásuvky
PouÏite inú zásuvku
VymeÀte poistku
Pokúste sa zapnúÈ prístroj bez predlÏovacej ‰núry
Nechajte motor 5 minút vychladnúÈ Nechajte ãerpadlo, vodovodnú hadicu alebo príslu‰enstvo rozmraziÈ
VymeÀte poistku
Prekontrolujte napätie elektrickej siete, musí zodpovedaÈ hodnote uvedenej na typovom ‰títku prístroja
Nechajte motor 5 minút vychladnúÈ
Vypadla poistka Poistka je príli‰ slabá Pripojte prístroj na in˘ prúdov˘ okruh, ktor˘ je
Príli‰ vysok˘ pracovn˘ tlak
D˘za je ãiastoãne upchatá Vyãistite d˘zu
vhodne zaisten˘ poistkou zodpovedajúcou v˘konu vysokotlakového ãistiãa
Pulzujúci tlak Vo vodovodnej hadici alebo v
ãerpadle je voda
Napájanie vodou nie je korektné
Vodovodn˘ filter je upchat˘
Vypnite vysokotlakov˘ ãistiã a nechajte ho beÏaÈ s otvorenou striekacou pi‰toºou a s otvoren˘m vodovodn˘m kohútikom dovtedy, k˘m sa dosiahne rovnomern˘ pracovn˘ tlak Skontrolujte, ãi vodovodná prípojka zodpovedá údajom uveden˘m v Technick˘ch údajoch. Najmen‰ie hadice, aké sa smú pouÏívaÈ, musia maÈ priemer 1/2" alebo Ø 13 mm
Vyãistite vodovodn˘ filter
Vodovodná hadica je stlaãená Vodovodnú hadicu poloÏte rovno
alebo prelomená
Vysokotlaková hadica je príli‰
dlhá
Tlak je rovnomern˘, ale D˘za je opotrebovaná príli‰ nízky Ventil ‰tart/stop je Upozornenie: Urãité opotrebovan˘ príslu‰enstvo
spôsobuje nízky tlak
Motor beÏí, ale Voda nie je pripojená pracovn˘ tlak ch˘ba Filter je upchat˘
D˘za je upchatá
OdstráÀte predæÏenie vysokotlakovej hadice, max. dæÏka vodovodnej hadice je 7 m D˘zu vymeÀte
Spú‰È 5 stlaãte r˘chlo niekoºkokrát za sebou
Pripojte prívod vody Vyãistite filter Vyãistite d˘zu
Vysokotlakov˘ ãistiã sa âerpadlo alebo striekacia pi‰toº ObráÈte sa na autorizované servisné stredisko
spú‰Èa sám od seba
sú netesné
Bosch
Prístroj je netesn˘ âerpadlo je netesné 6 kvapiek za minútu je prípustná netesnosÈ. V
25 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 6
prípade nenormálnych, väã‰ích netesností sa skontaktujte s autorizovan˘m servisn˘m strediskom Bosch

========25========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ochrana Ïivotného prostredia
Chemikálie, ktoré zaÈaÏujú Ïivotné prostredie, sa nesmú dostaÈ do pôdy ani do spodnej vody, do rybníkov, do riek a pod.
V prípade pouÏitia ãistiacich prostriedkov presne dodrÏiavajte údaje uvedené na obale a predpísané riedenie.
Pri ãistení motorov˘ch vozidiel dodrÏiavajte miestne predpisy: Treba zabrániÈ tomu, aby sa vystriekan˘ olej dostal do spodnej vody.
Likvidácia
Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre krajiny EÚ:
Neodhadzujte ruãné elektrické
náradie do komunálneho odpadu!
Podºa Európskej smernice 2002/96/
EG o star˘ch elektrick˘ch a
elektronick˘ch v˘robkoch a podºa jej
aplikácií v národnom práve sa musia uÏ nepouÏiteºné elektrické produkty zbieraÈ separovane a daÈ na recykláciu zodpovedajúcu ochrane Ïivotného prostredia.
SluÏba zákazníkom
RozloÏené obrázky a informácie k náhradn˘m súãiastkam nájdete na web-stránke:
www.bosch-pt.com
BSC SLOVAKIA
Elektrické ruãné náradie
Hlavná 5
038 52 Suãany
✆ ............................................... +421 (0)43 / 429 33 24 Fax ............................................... +421 (0)43 / 429 33 25 E-Mail: bsc@bosch-servis.sk
26 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 7
Vyhlásenie o konformite
Merané hodnoty zisÈované podºa 2000/14/EG (vzdialenosÈ 1 m) a podºa DIN 45 635.
Vyhodnotená hodnota hladiny akustického tlaku A v˘robku je typicky: Akustick˘ tlak 79 dB (A); hladina akustického tlaku 89 dB (A).
Vibrácia ruky a predlaktia je typicky niωia ako 2
2,5 m/s .
Na vlastnú zodpovednosÈ vyhlasujeme, Ïe tento v˘robok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60 335, EN 608 podºa ustanovení smerníc 89/336/EWG, 98/37/EG a 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garantovaná hodnota hladiny akustického tlaku LWA náradia je niωia ako 91 dB (A). Spôsob hodnotenia konformity podºa prílohy VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
V˘robca si vyhradzuje právo zmien

========26========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Biztonsági figyelmeztetések
A készülék használata elœtt okvetlenül olvassa el és tartsa be az utasításokat!
Olvassa el az üzembe vétel elœtt a készüléke
Üzemeltetési útmutatóját és különösen ügyeljen
ezen biztonsági elœírások betartására. Œrizze
meg biztos helyen a késœbbi használathoz a
Kezelési Utasítást.
A készülékre felszerelt figyelmeztetœ és tájékoztató táblák a veszélymentes üzemhez szükséges fontos
tájékoztatásokat tartalmaznak.
Az Üzemeltetési útmutatóban található elœírásokon kívül tartsa be az általános biztonsági és balesetvédelmi elœírásokat is.
Sohase irányítsa a vízsugarat emberekre,
állatokra, villamos berendezésekre vagy azok
részeire. Figyelem: A nagynyomású sugár
veszélyes lehet, ha azt nem a rendeltetésének
megfelelœen használják.
Áramcsatlakozás
Célszeræ a berendezést csak olyan dugaszolóaljzathoz
csatlakoztatni, amely fel van szerelve egy 30 mA hibaáram
védœkapcsolóval.
Egy hosszabbító kábel használata esetén a csatlakozó
dugónak és a csatlakozásnak vízhatlan kivitelænek kell
lennie.
Figyelem: Alkalmatlan hosszabbítók veszélyesek
lehetnek.
Figyelem: Alkalmatlan hosszabbítók veszélyesek
lehetnek.
Ne menjen keresztül a hálózati csatlakozó vezetéken vagy
a hosszabbító kábelen, ne préselje össze és ne húzza meg
erœsen azt, mert megrongálódhat. Óvja meg a kábelt az
éles peremektœl, magas hœmérséklettœl és olajtól. A hosszabbító kábelnek legalább az Üzemeltetési
útmutatóban megadott vezeték-keresztmetszettel kell
rendelkeznie és fröccsenœ víz ellen védett kivitelænek kell
lennie. A dugós csatlakozó nem feküdhet vízben. Vízcsatlakozás
Ügyeljen a vízszolgáltató vállalat elœírásainak betartására. Ügyeljen arra, hogy valamennyi csatlakozó tömlœ
csavarkötése tömör legyen.
A nagynyomású tömlœnek nem szabad megrongálódott
állapotban lennie (szétrobbanási veszély). Egy
megrongálódott nagynyomású tömlœt azonnal ki kell
cserélni. Csak a gyártó által javasolt tömlœket és
összeköttetéseket szabad használni.
Alkalmazás
A használat elœtt ellenœrizze a berendezés és valamennyi
tartozék elœírásszeræ állapotát és üzembiztonságát. Ha a
berendezés vagy valamelyik tartozék nincs kifogástalan
állapotban, nem szabad használni.
A használat elœtt ellenœrizze a berendezés és valamennyi
tartozék elœírásszeræ állapotát és üzembiztonságát. Ha a
berendezés vagy valamelyik tartozék nincs kifogástalan
állapotban, nem szabad használni.
A berendezés veszélyes területeken (például töltœ
állomások) való használata esetén tartsa be a megfelelœ
biztonsági elœírásokat. A berendezést robbanásveszélyes
helységekben üzemeltetni tilos.
A berendezést stabil alapra kell helyezni.
Csak a berendezést gyártó cég által javasolt
tisztítószereket használjon, és vegye figyelembe a
gyártónak a használatra és a hulladékkezelésre
vonatkozó, valamint egyéb tájékoztatóját.
27 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 1
A munkaterületen minden áram alatt álló résznek
fröccsenœ víz ellen védett kivitelben kell készülnie. A szórópisztoly ravaszát üzem közben nem szabad a „ON”
helyzetben rögzíteni.
Szükség esetén a tárgyakról visszafröccsenœ víz elleni
védelemre viseljen védœruhát.
A nagynyomású vízsugár által kiváltott megrongálódások
megelœzésére a gépjármævek gumiabroncsait és szelepeit
csak legalább 30 cm távolságból szabad tisztítani. A
megrongálódás elsœ jele a gumiabroncsok elszínezœdése.
A megrongálódott gumiabroncsok / szelepek
életveszélyesek.
Az azbesztet és egyéb, az egészségre káros hatású
anyagokat tartalmazó tárgyakat nem szabad a
berendezéssel lefröcskölni.
Csak a berendezés gyártója által engedélyezett
tisztítószereket használjon.
A javasolt tisztítószereket ne használja hígítatlanul. A
termékek biztonságosak, mivel nem tartalmaznak savakat,
lúgokat vagy a környezetrongáló hatású anyagokat. A
tisztítószereket célszeræ a gyerekek által el nem érhetœ
helyen tárolni. Ha a tisztítószer valakinek a szemébe jut,
azt azonnal, bœ vízzel ki kell öblíteni. A tisztítószer
lenyelése esetén azonnal hívjon orvost.
Kezelés
A kezelœ személy a berendezést csak a rendeltetésének
megfelelœen használja. Vegye figyelembe a helyi
adottságokat. Munka közben tudatosan ügyeljen a
közelben lévœ más személyekre, mindenek elœtt
gyerekekre.
Ne használja a berendezést, ha annak hatótávolságán
belül védœruha nélküli más személyek tartózkodnak. Ne irányítsa a vízsugarat saját magára, vagy más
személyekre, hogy így tisztítsa meg a ruháját vagy cipœjét. A berendezést csak olyan személyek használhatják, akik a
berendezés használatában és kezelésében megfelelœ
kiképzésben részesültek, vagy akik igazolni tudják, hogy
kezelni tudják a berendezést. A berendezést gyerekek
vagy fiatalkorúak nem üzemeltethetik.
A berendezést sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni,
amíg a motor be van kapcsolva.
A kilépœ vízsugár a szórópisztolyra visszalökœ erœt fejt ki.
Ezért a pisztoly fogantyúját és a lándzsát biztosan kell
fogni.
Szállítás
A szállítás elœtt kapcsolja ki és biztosítsa kikapcsolt
helyzetben a berendezést.
Karbantartás
Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból: – minden esetben, amikor a berendezést felügyelet nélkül
hagyja
– a berendezésen végzett ellenœrzés, tisztítás és munkák
elœtt
A berendezést csak erre feljogosított Bosch vevœszolgálati
mæhelyek javíthatják.
Tartozékok és pótalkatrészek
A berendezéshez csak a gyártó által engedélyezett
tartozékokat és pótalkatrészek szabad használni. Az
eredeti tartozékok és eredeti pótalkatrészek garantálják a
berendezés zavarmentes üzemét.

========27========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
A készülék mæszaki adatai
3 600 H76 ...
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
[W]
1 300
1 450
[°C]
40
40
[l/h]
17
17
[bar] 1,5–6,0 [bar] 90 [bar] 100 [l/h] 300 [l] 0,5 [kg] 6,0
/ II
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ...
3 600 H76 ...
1 400
1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
Nagynyomású tisztító
Rendelési szám Névleges
teljesítményfelvétel Hozzáfolyási hœmérséklet max. Hozzáfolyási vízmennyiség min. Hozzáfolyási víznyomás max. Névleges nyomás Maximális nyomás Átfolyás
Tisztítószerek Súly
Védelmi osztály Gyári szám
Lásd a 13 gyári számot (típustábla) a berendezésen.
Rendeltetésszeræ használat
A készülék felületek és tárgyak, szerszámok, gépjármævek és vízi jármævek szabadban való tisztítására szolgál. Megfelelœ tartozék használata esetén az anyaghoz a Bosch által engedélyezett tisztítószereket is hozzá szabad keverni, és a berendezést lefolyócsövek eldugulásának megszæntetésére, rozsda- és festékrétegek eltávolítására is lehet használni. Ez a termék ipari méretekben való alkalmazásra nem alkalmas. A rendeltetésszeræ használat egy 0 °C és 40 °C közötti környezeti hœmérsékletre vonatkozik.
Bevezetés
Ez a kézikönyv az Ön berendezésének helyes összeszerelésére és biztonságos használatára vonatkozó elœírásokat tartalmazza. Igen fontos, hogy gondosan elolvassa ezeket az elœírásokat. A berendezés teljesen összeszerelt állapotban kb. 6.0 kg tömegæ. A berendezésnek a csomagolásból való kivételéhez szükség esetén hívjon segítséget.
A szállítmány tartalma
Óvatosan vegye ki a nagynyomású tisztítót a csomagolásból és ellenœrizze, hogy az alábbi alkatrészek teljes mértékben megvannak-e: – Nagynyomású tisztító
– Szórópisztoly/nagynyomású tömlœ – Szórópisztoly/nagynyomású tömlœ (csak
AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Sugárfúvóka (csak AQUATAK 10)
28 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 2
– Legyezœ-sugárfúvóka (Lila színkód–csak
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Forgó fúvóka (Piros színkód –csak
AQUATAK 100 PLUS)
– Tisztítószer-fúvóka és palack
– Csatlakozó
– Mosókefe (csak AQUATAK 100 PLUS) – Kezelési Utasítás
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy megrongálódott, forduljon ahhoz a kereskedœhöz, akinél a készüléket vásárolta.
A készülék részei
1 Mæködtetœ billentyæ bekapcsolás reteszelés 2 Mæködtetœ billentyæ
3 Szórópisztoly
4 Hosszabbítócsœ
(csak AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Legyezœ-sugárfúvóka
(csak AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Nagynyomású tömlœ
7 Tisztítószer-fúvóka palackkal
8 Forgó fúvóka (csak AQUATAK 100 PLUS) 9 Hálózati csatlakozó dugó**
10 Csatlakozó
11 Hálózati kapcsoló
12 Sugárfúvóka (csak AQUATAK 10)
13 Gyári szám
**az alkalmazási országtól függ
Az ábrákon látható, vagy a szövegben leírásra kerülœ tartozékok részben nem képezik a szállítás terjedelmét.

========28========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Az Ön biztonságáért
Figyelem! A berendezés karbantartása vagy tisztítása elœtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt valamibe.
Elektromos biztonsági elœírások
Az Ön kéziszerszáma biztonsági
meggondolásokból védœszigeteléssel van ellátva és földelésre nincs szüksége. Az üzemi feszültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban a kiviteltœl függœen 220 V, 240 V). Csak
engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. További információkat az erre feljogosított vevœszolgálattól kaphat.
Ha a nagynyomású tisztító üzemeltetéséhez egy hosszabbító kábelt használ, akkor a következœ vezeték keresztmetszetekre van szükség:
1,5 mm2 legfeljebb 20 m hosszúságig
2,5 mm2 legfeljebb 50 m hosszúságig Megjegyzés: Ha egy hosszabbító kábelt használ, akkor annak ñ amint az a biztonsági elœírásokban leírásra került ñ egy védœvezetékkel kell rendelkeznie, amely a csatlakozó dugón keresztül össze van kötve az Ön elektromos berendezésének védœvezetékével.
Kétséges esetekben kérdezzen meg errœl egy megfelelœ képzésæ villanyszerelœt vagy a következœ Bosch szerviz képviseletet.
VIGYÁZAT: A nem szabályszeræ hosszabbító kábelek veszélyesek lehetnek. A hosszabbító kábeleknek, csatlakozó dugóknak és
csatlakozásoknak vízhatlan, szabadtéri használatra engedélyezett kivitelæeknek kell lenniük.
A kábel-összeköttetéseket szárazon kell tartani, és nem szabad közvetlenül a földre fektetni. A nagyobb biztonság érdekében célszeræ a berendezést egy legfeljebb 30 mA leoldási áramú hibaáram-kapcsolón (RCD) keresztül csatlakoztatni a villamos hálózathoz. Ezt a hibaáram-kapcsolót minden egyes használatbavétel elœtt ellenœrizni kell. Megjegyzés olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek Nagy-Britanniában nem kerülnek árusításra: Figyelem: A 9 berendezésre szerelt csatlakozó dugót az Ön biztonsága érdekében össze kell kapcsolni a hosszabbító kábellel. Csak fröccsenœ víz ellen védett kivitelæ, gumiból készült, vagy gumival bevont hosszabbító csatlakozót szabad használni. A hosszabbító kábelhez egy húzásmegszüntetœt kell használni.
Az éles vágóélek által okozható sérülések megelœzésére viseljen mind a szerelés és megfeszítés, mind az utána következœ ellenœrzés során védœkesztyæt.
29 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 3
Összeszerelés
Vízcsatlakozás
A Csavarja rá a 10 csatlakozót a 14
vízcsatlakozásra.
A / Csatlakoztassa a víztömlœt (nem tartozik a B
szállítmányhoz) a vízcsatlakozással és a berendezéssel.
Csatlakoztassa a nagynyomású tömlœt/ szórópisztolyt
C Csavarja rá szorosan a 6 nagynyomású tömlœt a 15 csatlakozócsonkra.
D Csatlakoztassa a 4 hosszabbítócsövet/ 12 sugárfúvókát a 3 szórópisztolyhoz. Ehhez dugja be a 4 hosszabbítócsövet/ 12 sugárfúvókát, nyomjon ellene, és az óramutató járásával megegyezœ irányban történœ 90°-os elforgatással reteszelje. E Dugja fel a 5 legyezœ-sugárfúvókát a 4 hosszabbítócsœre és a reteszeléshez forgassa el az óramutató járásával megegyezœ irányban, amíg egy „klikk” hallható.
A különbözœ fúvókák beállítása / használata
Sugárfúvóka (csak AQUATAK 10)
A 12 sugárfúvóka legyezœszeræ sugara rögzítve van és azt nem lehet szabályozni.
Legyezœ-sugárfúvóka (Lila színkód– csak AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F A sugarat egy legyezœszeræ sugártól egy pontszeræ sugárig és visszafelé való átkapcsolásához forgassa el a fúvóka hüvelyét.
Tisztítószer-fúvóka palackkal
G Forgassa el 90°-kal az óramutató járásával ellenkezœ irányban és húzza ki a 4
hosszabbítócsövet/ 12 sugárfúvókát.
H Dugja bele a 7 tisztítószer-fúvókát a 3 szórópisztolyba és a reteszeléshez az óramutató járásával megegyezœ irányban forgassa el.
Forgó fúvóka
(Piros színkód–csak AQUATAK 100 PLUS) I Forgassa el az óramutató járásával ellenkezœ irányba és húzza ki az 5 legyezœ-sugárfúvókát. J Dugja bele a 8 forgó fúvókát a 4
hosszabbítócsœbe és a reteszeléshez forgassa el az óramutató járásával megegyezœ irányban, amíg egy „klikk” hallható.

========29========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Üzembehelyezés
Bekapcsolás
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kapcsoló a ( ) helyzetben legyen és csatlakoztassa a berendezést a dugaszolóaljzathoz.
Nyissa ki a vízcsapot.
K Hozza mæködésbe az 1 bekapcsolás reteszelést, hogy ezzel feloldja a 2 mæködtetœ billentyæt. Teljesen nyomja be a 2 mæködtetœ billentyæt, amíg a víz egyenletesen folyik, és nem marad semennyi levegœ a berendezésben és a nagynyomású tömlœben. Engedje el a 2 mæködtetœ billentyæt. Nyomja meg az 1 bekapcsolás reteszelést.
Nyomja meg a ( ) hálózati kapcsoló 11 gombját. Irányítsa lefelé a 3 szórópisztolyt. Hozza mæködésbe a bekapcsolás reteszelését, hogy ezzel kioldja a 2 mæködtetœ billentyæt. Teljesen nyomja be a 2 mæködtetœ billentyæt.
Kikapcsolás
Engedje el a 2 mæködtetœ billentyæt. Nyomja meg a bekapcsolás reteszelését. A szórópisztoly ezzel elreteszelœdik és azt nem lehet tévedésbœl mæködésbe hozni.
Nyomja meg a 11 hálózati kapcsoló ( ) gombját. Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Hozza mæködésbe az 1 bekapcsolás reteszelést, hogy ezzel feloldja a 2 mæködtetœ billentyæt. Teljesen nyomja be a 2 mæködtetœ billentyæt, amíg a berendezésben teljesen megszænik a víznyomás. Engedje el a 2 mæködtetœ billentyæt. Nyomja meg az 1 bekapcsolás reteszelést.
Vegye le a víztömlœt a berendezésrœl és a vízcsatlakozásról.
Tájékoztató a nagynyomású tisztító használatához
Általános tudnivalók
Gondoskodjon arról, hogy a berendezés sík alapon álljon.
Sohase menjen túl messze elœre a nagynyomású tömlœvel, illetve ne húzza maga után a berendezést a tömlœnél fogva. Ez ahhoz vezethet, hogy a berendezés nem áll stabilan és feldœl.
Ne törje meg a nagynyomású tömlœt és ne menjen át rajta egy gépjármævel. Óvja meg a nagynyomású tömlœt az éles sarkoktól vagy élektœl.
A forgó sugarú nyomócsövet ne használja autómosáshoz.
30 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 4
Tisztítószerekkel végzett munka
Csak a Bosch által engedélyezett
tisztítószereket használjon. A nem alkalmas tisztítószerek megrongálhatják a berendezést és a tisztításra kerülœ tárgyakat.
Dugja fel a tisztítószer-fúvókát a szórópisztolyra. Töltse fel a tisztítószer-palackot megfelelœ tisztítószerrel és csavarja ismét rá a palackot a tisztítószer-fúvókára.
Célszeræ a tisztítószereket környezetvédelmi meggondolásokból takarékosan használni. Vegye figyelembe a tartályon megadott hígítási javaslatokat.
Bosch egy jól kiválasztott tisztító- és konzerválószer választékkal garantálja a berendezés zavarmentes üzemét.
A javasolt tisztítási módszer
1. lépés: a szennyezœdések fellazítása Vigyen fel kisebb mennyiségæ tisztítószert és hagyja rövid ideig hatni a szennyezésekre.
2. lépés: a szennyezœdés eltávolítása
A meglazult szennyezœdést magas nyomással távolítsa el.
Megjegyzés: A függœleges felületek tisztításánál a munkát a tisztítószer alkalmazásával alulról kezdje és felfelé haladjon tovább. A leöblítésnél felülrœl lefelé haladva dolgozzon.
Karbantartás
A hálózati csatlakozó dugót a készüléken
végzendœ bármely munka megkezdése
elœtt húzza ki és szerelje le a víz
csatlakozást is.
Megjegyzés: A láncfærész hosszú és megbízható mæködésének biztosítására rendszeresen hajtsa végre a következœ karbantartási munkákat. Rendszeresen ellenœrizze, nincs-e a berendezésen nyilvánvaló, azonnal szembetænœ hiba, például egy laza, kiakadt, elkopott, vagy megrongálódott alkatrészek.
Ellenœrizze, hogy a fedelek és a biztonsági berendezések kifogástalan állapotban vannak-e és helyesen vannak-e felszerelve. A szükséges javításokat vagy karbantartási munkákat a nagynyomású tisztító használata elœtt hajtsa végre. Ha a nagynyomású tisztító a gondos gyártási és ellenœrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch kerti szerszám mæhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, akkor okvetlenül adja meg a készüléken elhelyezett gyári táblán található tízjegyæ megrendelési számot.

========30========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
A szærœ tisztítása/ellenœrzése
A Távolítsa el a vízcsatlakozó 10 adapterét és húzza ki a 16 szitát.
L A 16 szitát egy csœrös fogóval könnyen el lehet távolítani. Öblítse ki, majd ismét tegye vissza a helyére a szitát. Ha a szita megrongálódott, cserélje ki.
A nagynyomású tisztítót sohasem szabad használni, ha a szita hiányzik vagy megrongálódott.
31 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 5
Használat utáni leállítás
Egy puha kefével és egy kendœvel alaposan tisztítsa meg a nagynyomású tisztító külsœ részeit. Víz, oldószer és politúr használata tilos. Távolítson el minden szennyezœdést, különösen a motor szellœzœnyílásának szennyezœdéseit.
Ha a nagynyomású tisztítóból nem távolítja el teljesen a vizet, azt a fagy megrongálja. A berendezést egy fagymentes helyiségben kell tárolni.
Ne tegyen más tárgyakat a berendezésre.
Gondoskodjon arról, hogy a kábeleket az
összehajtásnál, illetve szétnyitásnál ne csípje
be. Ne törje meg a nagynyomású tömlœt.

========31========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Hibakeresés
A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez.
Figyelem: A hibakeresés megkezdése elœtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.
Tünetek Lehetséges okok Elhárítás
A motor nem indul el A csatlakozó dugó nincs bedugva a Csatlakoztassa a csatlakozó dugót
dugaszolóaljzatba
A dugaszolóaljzat hibás Használjon egy másik dugaszolóaljzatot
A biztosíték kioldott Cserélje ki a biztosítékot
A hosszabbító kábel megrongálódott Próbálja meg hosszabbító kábel nélkül
A motorvédelem bekapcsolt Hagyja a motort5 percig lehælni
Befagyott Olvassza fel a szivattyút, a víztömlœt vagy
a tartozékokat
A motor állva marad A biztosíték kioldott Cserélje ki a biztosítékot
Nem helyes a hálózati feszültség Ellenœrizze a hálózati feszültséget, a
hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a
típustáblán megadott értéknek
A motorvédelem bekapcsolt Hagyja a motort5 percig lehælni
A biztosíték kiold A biztosíték túl gyenge Csatlakoztassa a berendezést egy olyan
áramkörhöz, amely a nagynyomású tisztító
teljesítményének megfelelœ biztosítékkal
van ellátva
Túl magas üzemi nyomás A fúvóka részlegesen eldugult Tisztítsa meg a fúvókát
Pulzáló nyomás Levegœ van a víztömlœben vagy a Kapcsolja ki a nagynyomású tisztítót és
szivattyúban hagyja nyitott szórópisztoly és nyitott
vízcsap mellett tovább mæködni, amíg el
nem ér egy egyenletes üzemi nyomást
A vízellátás nem felel meg a Ellenœrizze, hogy a vízcsatlakozó
követelményeknek megfelel-e a mæszaki adatokban leírt
értékeknek. A legvékonyabb megengedett
víztömlœ mérete 1/2" vagy Ø 13 mm
A vízszærœ eldugult Tisztítsa meg a vízszærœt
A víztömlœ meg van törve vagy össze Egyenesen fektesse le a víztömlœt
van préselve
A nagynyomású tömlœ túl hosszú Vegye le a nagynyomású tömlœ
hosszabbítását, a víztömlœ legnagyobb
megengedett hossza 7 m
A nyomás egyenletes, de A fúvóka elhasználódott Cserélje ki a fúvókát
túl alacsony
A start-/stopszelep elhasználódott 5-ször gyorsan egymás után húzza meg a Megjegyzés: Egyes mæködtetœ billentyæt
tartozékok alacsonyabb
nyomáshoz vezetnek
A motor jár, de nincs üzemi A berendezés nincs csatlakoztatva a Csatlakoztassa a vízellátást
nyomás vízvezetékhez
A szærœ eldugult Tisztítsa meg a szærœt
A fúvóka eldugult Tisztítsa meg a fúvókát
A nagynyomású tisztító A szivattyú vagy a szórópisztoly nincs Forduljon egy erre feljogosított Bosch magától elindul jól tömítve vevœszolgálathoz
A berendezés nincs jól A szivattyú nincs jól tömítve Percenként 6 csepp meg van engedve. Ha tömítve nem normális, lényeges tömítetlenségeket
észlel, lépjen kapcsolatba egy erre
feljogosított Bosch vevœszolgálattal
32 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 6

========32========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Környezetvédelem
A környezetre káros vegyi anyagoknak nem szabad a talajvízbe, tavakba, folyókba, stb. jutniuk. A tisztítószerek használatakor pontosan tartsa be a csomagoláson megadott elœírásokat és az elœírt koncentrációt.
A motoros gépjármævek tisztítása során ügyeljen a helyi elœírások betartására: Meg kell akadályozni, hogy a lemosott olaj a talajvízbe jusson.
Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra leadni.
Csak az EU-tagországok számára:
Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
Az elhasznált villamos és
elektronikus berendezésekre
vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelœ országos törvényekbe való átültetésének megfelelœen a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyæjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra leadni.
Vevœszolgálat
A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következœ címen találhatók:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömröi út. 120
✆ ......................................................... +36 (0)1 / 431-3835 Fax ......................................................... +36 (0)1 / 431-3888
33 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Magyar - 7
Minœségi tanusító nyilatkozat
A mérési eredmények a 2000/14/EG szabványnak (1 m távolságban) és a DIN 45 635 szabványnak megfelelœen kerültek meghatározásra.
A berendezés A-kiértékelésæ zajszintjének tipikus értéke: Hangnyomás-szint 79 dB (A);
Hangteljesítmény-szint 89 dB (A).
A kéz-kar vibráció értéke kisebb mint 2,5 m/s2. Egyedüli felelœséggel kijelentjük, hogy ez a termék a következœ szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak megfelel: EN 60 335 a 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG irányelvek rendelkezéseinek értelmében.
2000/14/EG: A garantált hangteljesítmény- szint (LWA) alacsonyabb 91 dB (A)-nál. A megfelelœségi vizsgálat az VIII függeléknek megfelelœ módon került végrehajtásra.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
A változtatás joga fenntartva

========33========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Указания по технике безопасности
Перед использованием аппарата обязательно прочитайте и примите во внимание!
Перед вводом в эксплуатацию Вашего
аппарата прочитайте и учитывайте особенно
эти указания по технике безопасности.
Надежно сохраняйте настоящее руководство
по эксплуатации для будущего
использования.
Закрепленные на аппарате предупреждающие и указывающие таблички содержат важные указания для безопасной работы с аппаратом.
Наряду с указаниями в руководстве по эксплуатации, должны учитываться общие правила по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
Никогда не направляйте струю воды на
людей, животных, аппарат или
электрические части. Внимание: Струя
высокого давления может быть опасной при
злоумышленном использовании.
Присоединение электрического тока
Аппарат рекомендуется подключать только к
штепсельной розетке, оснащенной автоматом
защитного отключения с током срабатывания 30 мА. При использовании кабеля-удлинителя вилка и муфта
должны иметь водонепроницаемое исполнение.
Внимание: Непригодные кабели-удлинители могут стать
источником опасности.
Ни в коем случае не прикасайтесь мокрыми руками к
вилке сети.
Нельзя переезжать, сдавливать, защемлять или
растягивать шнур присоединение к сети или кабель-
удлинитель, так как они могут быть при этом
повреждены. Защищайте электрический кабель от
воздействия высоких температур, масла и острых
кромок.
Кабель-удлинитель должен иметь поперечное сечение
согласно данным в руководстве по эксплуатации и
обладать степенью защиты от брызг воды.
Штепсельное соединение не должно лежать в воде Подача воды
Учитывайте предписания Вашей организации по
водоснабжению.
Резьбовые соединения всех присоединительных
шлангов должны быть плотными.
Шланг высокого давления должен быть всегда в
исправном состоянии, в противном случае возникает
опасность разрыва. Поврежденный шланг высокого
давления следует немедленно заменить. Разрешается
применять только рекомендуемые изготовителем
шланги и арматура соединения.
Применение аппарата
Перед использованием проверьте аппарат с
принадлежностями на исправное состояние и
соблюдение правил безопасности. Нельзя работать с
аппаратом в неисправном состоянии.
Ни в коем случае нельзя всасывать жидкости,
содержащие растворители, или неразбавленные
кислоты и растворители! К таким жидкостям относятся,
например, бензин, растворитель красок или котельное
топливо. Туман, созданный распылением, легко
воспламеняется, взрывоопасный и ядовитый, а ацетон,
неразбавленные кислоты и растворители агрессивны по
отношению к материалам, использованных в аппарате При использовании аппарата на опасных участках
(например, на заправочных станциях) следует
соблюдать соответствующие предписания по
безопасности. Работать с аппаратом во взрывоопасных
помещениях запрещается.
34 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 1
Аппарат должен стоять на прочном основании. Для аппарата разрешается использовать только
рекомендуемые изготовителем чистящие средства.
Соблюдайте указания изготовителя по применению,
утилизации и предупреждающие указания.
Все токоведущие части в пределах рабочего диапазона
должны быть защищены от брызг воды.
Спусковую гашетка пистолета нельзя заклинивать во
время работы в положении «ON».
При необходимости носите спецодежду для защиты от
брызг воды, отражаемых обрабатывающими
поверхностями.
Для предотвращения повреждений обрабатывайте
автомобильные шины и вентили струей высокого
давления только с расстояние не менее 30 см. Первый
показатель повреждения – изменение окраски шины.
Поврежденные автомобильные шины и вентили
представляют собой опасность для жизни.
Материалы с содержанием асбеста и другие
материалы, содержащие вредные для здоровья
вещества, нельзя обрабатывать струей под давлением. Применяйте только моющие средства, допущенные
изготовителем аппарата.
Не применяйте рекомендуемые моющие средства в
концентрированном состоянии. Эти изделия надежны,
так как они не содержат кислот, щелочей или вредных
для окружающей среды веществ. Храните моющие
средства недосягаемо для детей. При попадании
моющего средства в глаза немедленно промыть глаза с
большим количеством воды, при заглатывании
обратитесь немедленно к врачу.
Работа
Аппарат разрешается применять только согласно его
назначению. При работе учитывайте местные условия.
При работе сознательно обращайте внимание на
посторонних, особенно на детей.
Не пользуйтесь аппаратом вблизи от людей, если они не
носят спецодежды.
Не направляйте струю воды на себя или на других
людей, чтобы очистить одежду или обувь.
Аппарат разрешается использовать только лицам,
обученным обращению с этим аппаратом, или лицам,
которые в состоянии доказать, что они могут
обслуживать этот аппарат. Не позволяйте детям или
подросткам работать с этим аппаратом.
Ни в коем случае не оставляйте аппарат без надзора,
пока работает двигатель.
Выходящая струя воды создает на пистолете
реактивную силу. Поэтому надежно держите пистолет и
удлинительную штангу.
Транспорт
Перед транспортом выключить аппарат и
предохранить.
Обслуживание
Отключайте вилку кабеля питания от штепсельной
розетки:
– всегда, если Вы оставляете триммер без надзора, – перед проверкой, чисткой и техобслуживания аппарата. Ремонтные работы разрешается выполнять только
авторизированным фирмой BOSCH сервисным
мастерским.
Принадлежности и запчасти
Для аппарата разрешается использовать только
допущенные изготовителем принадлежности и
запчасти. Оригинальные принадлежности и
оригинальные запчасти обеспечивают исправную
работу аппарата.

========34========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Технические данные
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0
90
100 340
0,5 6,0
3 600 H76 ...
3 600 H76 ...
1 400
1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90
1,5–6,0 90
100 330
100 350
/ II
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Электрическая мойка
высокого давления
Номер для заказа 3 600 H76 ... Номинальная
потребляемая
мощность [Вт] 1 300 Температура воды на
входе макс. [°C] 40 Поток воды на входе
мин. [л/ч] 17 Давление воды на
входе макс. [бар] 1,5–6,0 Номинальное давление [бар] 90 Максимальное
давление [бар] 100 Расход воды [л/ч] 300 Объем емкости
моющего средства [л] 0,5 Вес [кг] 6,0 Степень защиты / II Номер серии
Смотри номер серии 13 (типовая табличка) на аппарате.
Использование по назначению
Аппарат предназначен для очистки
поверхностей и предметов снаружи
инструментов, автомобилей и лодок. С соответствующими принадлежностями могут быть примешаны допущенные фирмой Bosch моющие средства, прочищены сточные трубы или удалены ржавчина и красочное покрытие. Настоящее изделие не предусмотрено для профессионального использования.
Использование по назначению
распространяется на диапазон температур от 0 °C до 40 °C.
Введение
Настоящее руководство по эксплуатации содержит указания по правильной сборке и надежной эксплуатации Вашей машины. Важно, чтобы Вы внимательно прочитали эти инструкции.
В полностью собранном состоянии машина весит ок. 7 кг. При необходимости обратитесь за помощью при извлечении аппарата из упаковки.
35 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 2
Комплектность поставки
Аккуратно выньте аппарат из упаковки и проверьте наличие следующих частей: – Электрическая мойка высокого давления – Пистолет и шланг высокого давления – Удлинительная штанга
(только AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Сопло (только AQUATAK 10)
– Сопло с широкой струей (Лиловый цвет
кодирования–только AQUATAK ECO/100/
100 PLUS)
– Сопло с вращающейся струей (Красный цвет
кодирования –только AQUATAK 100 PLUS) – Сопло для моющего средства и емкость – Штуцер
– Щетка (только AQUATAK 100 PLUS) – Руководство по эксплуатации
При недостаче или повреждении частей обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу.

========35========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Элементы аппарата
1 Предохранитель гашетки
2 Гашетка
3 Пистолет
4 Удлинительная штанга
(только AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Сопло с широкой струей
(только AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Шланг высокого давления
7 Сопло моющего средства с емкостью 8 Сопло с вращающейся струей
(только AQUATAK 100 PLUS)
9 Вилка подключения сети**
10 Штуцер
11 Выключатель сети
12 Сопло (только AQUATAK 10)
13 Номер серии
**для отдельных стран
Изображенные или описанные принадлежности не в обязательном порядке должны входить в комплект поставки.
Для Вашей безопасности
Внимание! До начала работ по
техобслуживанию или очистке
выключайте аппарат и вынимайте вилку сети из штепсельной розетки. То же самое следует сделать, если будет перекручен или поврежден кабель питания.
Электробезопасность
Для обеспечения безопасности Ваш аппарат имеет защитную изоляцию и не нуждается в заземлении. Рабочее напряжение 230 В переменного тока, 50 Гц (для стран не входящих в ЕС 220 В, 240 В в зависимости от исполнения). Применяйте только допущенные для
эксплуатации кабели-удлинители. Информации Вы получите от Вашей авторизованной сервисной мастерской.
Кабель-удлинитель для подключения мойки высокого давления должен иметь следующее поперечное сечение проводника:
1,5 мм2 для длины не более 20 м,
2,5 мм2 для длины не более 50 м. Указание: Кабель-удлинитель должен, по предписаниям техники безопасности, иметь защитный проводник, который соединен через вилку сети с защитным проводником Вашей электрической установки.
36 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 3
При возникновении сомнений
проконсультируйте профессионального электрика или ближайшую сервисную мастерскую фирмы Bosch.
ОСТОРОЖНО: От кабелей-удлинителей, не отвечающие предписаниям, может исходить опасность. Кабель-удлинитель, вилка и муфта должны быть выполнены в
водонепроницаемом исполнении и допущены для использования снаружи. Кабельные соединения должны быть сухими не лежать на земле.
Для повышения уровня безопасности рекомендуется использовать автоматически выключатель защиты от токов повреждения с током срабатывания не более 30 мА. Перед каждым использование рекомендуется проверить исправность автоматического выключателя защиты от токов повреждения. Указание для продуктов, не продаваемых в Великобритании: ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности требуется соединить штекер 9 на Вашем инструменте с кабелем-удлинителем 9 . Разъем удлинительного кабеля должен быть защищен от попадания на него брызг воды, он должен быть выполнен из резины или оснащен резиновым покрытием. Удлинительный кабель необходимо использовать в сочетании с приспособлением для разгрузки от натяжения. В случае наличия повреждений
соединительного кабеля ремонт должен производиться только уполномоченной фирмой Бош сервисной мастерской.
Сборка
Подача воды
A Навинтить адаптер 10 на штуцер 14 . A / Соединить шланг (не входит в комплект B
поставки) с водопроводом и аппаратом.
Присоединить шланг высокого давления и пистолет
C Крепко навинтить шланг высокого давления 6 на штуцер 15 .
D Соединить удлинительную штангу 4 и сопло 12 с пистолетом 3 . При этом вставьте удлинительную трубу 4 / сопло 12 , сжать и зафиксироватьповоротом на 90° по часовой стрелке.
E Насадить на удлинительную трубу 4 сопло с широкой струей 5 и зафиксируйте поворотом по часовой стрелке до щелчка.

========36========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Настройка и использование различных сопел
Сопло (только AQUATAK 10)
Сопло 12 имеет неизменяемую широкую струю.
Сопло с широкой струей
(Лиловый цвет кодирования–
только AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Для изменения широкой струи в точечную струю и обратно следует повернуть гильзу сопла.
Сопло моющего средства с емкостью G Повернуть удлинительную трубу 4 / сопло 12 на 90° против часовой стрелки и вытянуть. H Вставить сопло для моющего средства 7 в пистолет 3 и зафиксировать поворотом по часовой стрелке.
Сопло с вращающейся струей (Красный цвет кодирования–только AQUATAK 100 PLUS) I Повернуть сопло с широкой струей 5 против часовой стрелки и вытянуть.
J Насадить на удлинительную трубу 4 сопло с вращающейся струей 8 и для фиксирования повернуть по часовой стрелке до щелчка.
Работа
Включение
Перед подключением аппарата к штепсельной розетке установите выключатель сети в положении ( ) .
Открыть водопроводный кран
K Задействовать предохранитель
включения 1 , чтобы разблокировать гашетку 2 . Нажать на гашетку 2 до упора и выждать выхода воздуха из аппарата и шланга высокого давления - вода течет равномерно без пульсации. Отпустить гашетку 2 . Нажать на предохранитель включения 1 .
Задействовать кнопку ( ) выключателя сети 11 .
Направить пистолет 3 вниз. Задействовать предохранитель, чтобы разблокировать гашетку 2 . Нажать до упора гашетку 2 .
Выключение
Отпустить гашетку 2 . Нажать на
предохранитель включения. Теперь невозможно непреднамеренно задействовать пистолет – он заблокирован.
Задействовать кнопку ( ) выключателя сети 11 .
37 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 4
Закрыть водопроводный кран. Вынуть вилку из штепсельной розетки.
Задействовать предохранитель включения 1 , чтобы разблокировать гашетку 2 . Нажать на гашетку 2 и полностью снять давление воды с аппарата. Отпустить гашетку 2 . Нажать на предохранитель включения 1 .
Отсоединить шланг подачи воды от аппарата и водопровода.
Указания по применению мойки высокого давления
Общее
Установите аппарат на плоское основание.
Не отходите со шлангом высокого давления слишком далеко вперед и не тяните аппарат за шланг. Это может привести к опрокидыванию аппарата.
Не перегибайте шланг высокого давления и не наезжайте на него машиной. Защищайте шланг высокого давления от острых кромок или углов. Не пользуйтесь соплом на удлинительной штанге с круговым вращением струи для мойки автомобиля.
Работа с моющим средством
Применяйте только допущенные фирмой Bosch моющие средства. Непригодными моющими средствами Вы можете повредить аппарат и очищаемый предмет.
Насадите сопло моющего средства на пистолет. Залейте в емкость соответствующее моющее средство и привинтите емкость к соплу моющего средства.
В интересах охраны окружающей среды, мы рекомендуем экономно использовать моющее средство. Учитывайте рекомендации по разбавлению, предусмотренные на емкости. Фирма Bosch гарантирует своим предложением моющих и консервирующих средств
бесперебойную работу аппарата.
Рекомендуемые методы мойки
1-ая операция: Разрыхление загрязнений Экономно нанесите пистолетом моющее средство и дать ему коротко воздействовать. 2-ая операция: Удаление загрязнений Удалить с помощью высокого давления разрыхленные загрязнения.
Указание: При очистке вертикальных поверхностей работайте с моющим средством снизу наверх. Смыв ведите сверху вниз.

========37========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Обслуживание
Постановка на хранение после работы
До начала работ по техобслуживанию
или наладке аппарата выньте вилку
сети из штепсельной розетки и
разъедините подвод воды.
Указание: Для обеспечения продолжительной и надежной эксплуатации аппарата регулярно выполнять следующие работы по
обслуживанию.
Регулярно проверяйте инструмент на очевидные дефекты, как то, разболтавшееся крепление и изношенные или поврежденные части.
Проверяйте исправность и правильное расположение крышек и защитных устройств. Необходимые работы по ремонту и
техобслуживанию должны быть выполнены до использования мойки высокого давления. Если мойка высокого давления несмотря на тщательные методы изготовления и испытания выйдет из строя, то ремонт следует поручить авторизованному сервисному центру Bosch- Садовые инструменты.
Во всех запросах и заказах запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте десятизначный номер для заказа, указанный на фирменной табличке аппарата.
С помощью мягкой щетки и салфетки очистите снаружи мойку высокого давления. Не разрешается применять воду, растворители и полирующие средства. Удалите все
загрязнение, особенно с вентиляционных прорезей двигетеля.
Полностью слейте воду из мойки высокого давления для исключения повреждения при морозе. Храните аппарат в защищенном от мороза помещении.
Не ставьте никакие предметы на аппарат.
Убедитесь в том, что при складывании и
раскладывании кабели не подвергаются
защемлению. Не перегибайте шланг
высокого давления.
Очистка и контроль фильтра
A Снимите адаптер 10 на присоединении водопровода и выньте сетку 16 .
L Сетку 16 можно легко вынуть острогубцами. Сетку промойте и установите на место. Поврежденную сетку замените.
Ни в коем случае не работайте с мойкой высокого давления без фильтровальной сетки или с поврежденной сеткой.
38 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 5

========38========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Поиски неисправностей
В следующей таблице приведены признаки и возможности устранения неисправностей на случай неисправной работы Вашего аппарата. Если Вы не сможете с этой помощью локализировать и устранить проблему, то обратитесь в Вашу сервисную мастерскую.
Внимание: До начала поиска неисправности выключить аппарат и вынуть вилку сети.
Двигатель не включается
Признаки Возможная причина Устранение
Вилка не вставлена в розетку
Неисправна штепсельная розетка
Сработал предохранитель
Вставить вилку в розетку
Воспользоваться другой штепсельной розеткой
Сменить предохранитель
Поврежден кабель-удлинитель Попробуйте без кабеля-удлинителя Сработала защита двигателя
Аппарат замерз
Двигатель останавливается
Сработал предохранитель Неправильное напряжение сети
Дайте двигателю остыть в течение 5 минут Разморозить насос, шланг или
принадлежности
Заменить предохранитель
Проверить напряжение сети, оно должно отвечать данным типовой таблички Дайте двигателю остыть в течение 5 минут
Срабатывает предохранитель
Сработала защита двигателя
Слабый предохранитель Подключить к электросети с
предохранителем, соответствующим мощности мойки
Превышение рабочего давления Пульсирующее давление
Сопло частично забито Прочистить сопло
Воздух в шланге или насосе
Некорректное водоснабжение
Забит фильтр воды
Сдавлен или перегнут шланг
подачи воды
Завышена длина шланг высокого давления
Негерметичность насоса или
Выключить мойку, открыть пистолет и подачу воды. Проточной водой вывести воздух из системы.
Проверьте соответствие подачи воды с техническими данными. Минимальный допускаемый диаметр шланга подачи воды 1/2" или Ø 13 мм
Очистить фильтр воды
Проложить шланг подачи воды без перегибов
Снять шланг высокого давления-
удлинитель, длина шланга не должна превышать 7 м
Замените сопло
Быстро 5 раз подряд задействуйте гашетку
Присоединить подачу воды
Очистить фильтр
Прочистить сопло
Обратитесь к авторизированной сервисной мастерской Bosch
Постоянное, но Изношенное сопло низкое давление
Изношен клапан запуска и Указание: Какая-то останова
часть снижает
давление
Двигатель Не подключен водопровод вращается, но
давления нет
Забит фильтр
Забито сопло
Мойка включается
самостоятельно пистолета
Негерметичность
машины
Негерметичность насоса Допускается 6 капель в минуту. При
39 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 6
повышенной негерметичности обратитесь к авторизированной сервисной мастерской Bosch

========39========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Защита окружающей среды
Химические реактивы, загрязняющие окружающую среду, не должны попадать в грунтовые воды, пруды, реки и т. п.
При применении моющих средств соблюдайте данные на упаковке и точно выдерживайте предписанные концентрации.
При очистке автомобилей учитывайте местные предписания. Смытое масло не должно попадать в грунтовые воды.
Утилизация
Отслуживший свой срок электроинструмент, принадлежности и упаковку следует сдать на экологически чистую рециркуляцию отходов. Только для стран членов ЕС:
Не выбрасывайте
электроинструменты в бытовые
отходы!
Согласно Директиве 2002/96/ЕС о
старых электрических и
электронных инструментах и приборах и о ее претворении в национальное право отслужившие свой срок
электроинструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую утилизацию.
Сервисное обслуживание клиентов
Сборочные чертежи и информации по запасным частям Вы найдете в Интернете: www.bosch-pt.com
Pоссия
OOO «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Aкадемика Kоролева, 13 ✆ ........................................................... +7 095 / 935.88.06 Факс........................................................ +7 095 / 935.88.07 OOO «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41 ✆ ..................................................... +7 (0)812 / 184.13.07 Факс.................................................. +7 (0)812 / 184.13.61 Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.
Беларусь
СП Белорусьполь
220 064 Mинск, ул. Курчатова, 7
✆ .................................................. +375 (0)17 / 234 76 60
40 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Русский - 7
Зaявлeниe о конформности
Измерения выполнены согласно 2000/14/ЕС (на расстоянии в 1 м) и стандарту DIN 45 635. А-взвешенный уровень шума
электроинструмента составляет, типично: уровень звукового давления 79 дБ (A); уровень звуковой мощности 89 дБ (A).
Вибрация, действующая на руку-предплечье, 2
типично менее 2,5 м/с .
С полной ответственностью мы заявляем, что настоящее изделие соответствует
нижеследующим стандартам или нормативным документам: ЕН 60 335 согласно положениям Директив 89/336/ЕЭС, 98/37/ЕС, 2000/14/ЕС. 2000/14/ЕС: Уровень звуковой мощности L гарантировано ниже 91 дБ (А). Способ оценки
WA соответствия согласно приложению VIII. Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
С правом на изменения

========40========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Вказівки з техніки безпеки
Обов’язково прочитайте перед
використанням приладу та дотримуйтеся!
Прочитайте перед запуском в експлуатацію
інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся,
зокрема, цих вказівок з техніки безпеки.
Добре зберігайте інструкцію з експлуатації
для подальшого користування нею. Прикріплені до приладу попереджувальні таблички містять важливі вказівки щодо безпечної роботи. Поряд з вказівками в інструкції з експлуатації необхідно враховувати загальні правила техніки безпеки та правила попередження нещасних випадків.
Ніколи не направляйте струмінь води на
людей, тварин, прилад або електричні
частини. Увага: струмінь під високим
тиском може бути небезпечним при
неправильному використанні.
Підключення до джерела струму
Радимо підключати цей прилад лише до розетки, що
захищена автоматом захисного вимкнення на 30 мА. При використанні подовжувального кабелю штекер
та муфта повинні мати водонепроникне виконання.
Увага: непридатні подовжувальні кабелі можуть
бути небезпечними.
Ніколи не беріться за штепсель мокрими руками. Не переїжджайте, не здавлюйте та не смикайте за
мережний та за подовжувальний кабель, оскільки
це може пошкодити їх. Захищайте кабель від високої
температури, масла і гострих країв.
Подовжувальний кабель повинен мати вказаний в
інструкції з експлуатації переріз та бути захищений
від бризок води. Штепсельний роз’єм не повинен
лежати в воді.
Підключення води
Зважайте на приписи Вашого водопостачального
підприємства.
Всі сполучні шланги повинні бути щільно закручені. Рукав високого тиску не повинен бути пошкоджений
(небезпека розриву). У разі пошкодження рукав
високого тиску необхідно негайно замінити.
Дозволяється використовувати лише
рекомендовані виробником шланги та кріплення. Використання
Перед використання необхідно перевіряти прилад з
приладдям на предмет належного стану та
безпечності в роботі. Якщо стан не бездоганний,
приладом користуватися не дозволяється. Ніколи не збирайте приладом рідини, що містять
розчинники, а також нерозведені кислоти та
розчинники! До них відносяться, напр., бензин,
розріджувачі фарб та мазут. Туман від
розприскуваної речовини дуже легкозаймистий,
вибухонебезпечний та отрутний; ацетон,
нерозведені кислоти та розчинники можуть
роз’їдати матеріали, що використані в приладі. При використанні приладу у небезпечних зонах
(напр., на бензоколонках) необхідно дотримуватися
відповідних правил техніки безпеки. Працювати з
приладом в приміщеннях, де існує небезпека вибуху,
заборонено.
Прилад повинен обпиратися на стійку основу.
41 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 1
Використовуйте лише миючі засоби, рекомендовані
виробником приладу, та дотримуйтеся інструкцій з
використання, вказівок щодо видалення та
попереджень виробника.
Всі струмопровідні частини в зоні роботи повинні
бути захищені від бризок води.
Під час роботи важіль вимикання пістолета-
розпилювача не повинен заклинювати у положенні
«ON».
При необхідності вдягайте робочий одяг для захисту
від води, що відскакує.
Щоб струменем під високим тиском не спричинити
пошкодження, очищуйте шини автомобілів / клапани
лише з відстані мінімум 30 см. Першою ознакою
пошкодження є зміна кольору шини. Пошкоджені
автомобільні шини / клапани небезпечні для життя. Не можна обприскувати матеріали, що містять
азбест, та інші матеріали, що містять шкідливі для
здоров’я речовини.
Використовуйте лише миючі засоби, що дозволені
виробником приладу.
Не використовуйте нерозведені миючі засоби.
Продукти є безпечними, лише якщо вони не містять
кислот, лугів або шкідливих для оточуючого
середовища речовин. Ми радимо зберігати миючі
засоби у недоступному для дітей місці. Якщо миючий
засіб потрапив в очі, негайно промийте очі ретельно
водою; якщо Ви проковтнули рідину з миючим
засобом, негайно зверніться до лікаря.
Експлуатація
Обслуговуюча особа повинна використовувати
прилад лише за призначенням. Враховуйте місцеві
умови. При роботі свідомо слідкуйте за іншими
особами, зокрема, за дітьми.
Не користуйтеся приладом, якщо в його радіусі
знаходяться люди без захисного одягу.
Не спрямовуйте струмінь води на себе або на інших
людей, щоб очистити одяг або взуття.
Працювати з приладом можна лише особам, які
пройшли інструктаж з використання та поводження
з приладом, або особам, які можуть надати
підтвердження того, що вони вміють працювати з
приладом. Дітям або молоді не дозволяється
працювати з приладом.
Ніколи не можна залишати прилад без нагляду,
якщо працює мотор.
При виході струменя води пістолет-розпилювач
може відскочити. Тому добре тримайте ручку
пістолета та трубку.
Транспортування
Перед транспортуванням вимкніть та зафіксуйте
прилад.
Технічне обслуговування
Витягуйте штепсель з розетки:
– завжди перед тим, як залишити прилад без нагляду, – перед перевіркою, очищенням та роботами на
приладі
Ремонт можна проводити лише силами
авторизованих сервісний майстерень BOSCH. Приладдя та запчастини
Дозволяється використовувати лише приладдя та
запчастини, дозволені виробником. Оригінальне
приладдя та оригінальні запчастини гарантують
безперебійну роботу приладу.

========41========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Характеристики iнструменту
AQUATAK
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 100 PLUS 3 600 H76 ...
[Вт] 1 300 [°C] 40 [л/год] 17 [бар] 1,5–6,0 [бар] 90 [бар] 100 [л/год] 300 [л] 0,5 [кг] 6,0
/ I
3 600 H76 ... 1 450 40 17 1,5–6,0 90 100 340 0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 400 40 17 1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 500 40 17 1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
Очищувач високого тиску Номер для замовлення Номiнальна потужнiсть Температура на вході макс. Кількість води на вході, мін. Тиск води на вході макс. Ном. тиск
Макс. тиск
Пропускна здатність Миючі засоби
Вага
Клас захисту
Серійний номер
Див. серійний номер 13 (заводська табличка) на машині.
Призначення приладу
Прилад призначений для очищення надворі поверхонь та предметів, інструментів, автомобілів та човнів. За умови використання відповідного приладдя можна домішувати дозволені компанією Bosch миючі засоби, пробивати стічні труби або видаляти іржу та фарбове покриття. Цей продукт не призначений для промислового використання.
Машина призначена для експлуатації при зовнішній температурі від 0 °C до 40 °C.
Вступ
Ця інструкція містить вказівки щодо
правильного монтажу і безпечної експлуатації Вашої машини. Важливо, щоб Ви уважно прочитали ці вказівки.
У повністю зібраному стані вага машини становить прибл. 6.0 кг. Щоб вийняти машину з упаковки, за необхідністю візьміть собі в допомогу другу людину.
Обсяг поставки
Обережно вийміть очищувач високого тиску з упаковки і перевірте повну наявність усіх нижчезазначених деталей:
– Очищувач високого тиску
– Пістолет-розпилювач/рукав високого тиску – Подовжувальна трубка (тільки в
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Струминне сопло (тільки в AQUATAK 10)
42 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 2
– Сопло для віялоподібного струменя (лілове
колірне кодування–тільки в AQUATAK ECO/
100/100 PLUS)
– Сопло для вихрового струменя (червоне
колірне кодування –тільки вr
AQUATAK 100 PLUS)
– Сопло для миючого засобу та пляшка – Штуцер
– Миюча щітка (тільки вr AQUATAK 100 PLUS) – Інструкція з експлуатації
Якщо чогось не вистачає або щось пошкоджене, будь ласка, зверніться в магазин.
Елементи машини
1 Стопор
2 Курок
3 Пістолет-розпилювач
4 Подовжувальна трубка
(тільки в AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Сопло для віялоподібного струменя
(тільки в AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Рукав високого тиску
7 Сопло для миючого засобу з пляшкою 8 Сопло для вихрового струменя
(тільки вr AQUATAK 100 PLUS) 9 Штепсель**
10 Штуцер
11 Мережний вимикач
12 Струминне сопло (тільки в AQUATAK 10) 13 Серійний номер
**в залежності від країни
Зображене чи описане приладдя частково не належить до комплекту постачання.

========42========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Для вашої безпеки
Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищенням вимкніть прилад і витягніть штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель пошкоджений, надрізаний або заплутався.
Електрична безпека
З міркувань техніки безпеки Ваш прилад має захисну ізоляцію і не потребує заземлення. Робоча напруга становить 230 В ~, 50 Гц (для країн, що не належать до ЄС, в залежності від виконання 220 В або 240 В). Використовуйте лише дозволені подовжувачі. Інформацію можна отримати в авторизований сервісній майстерні.
Якщо Ви хочете користуватися очищувачем високого тиску через подовжувальний кабель, Вам потрібний подовжувальний кабель з таким поперечним перерізом:
1,5 мм2 до макс. 20 м в довжину
2,5 мм2 до макс. 50 м в довжину Вказівка: якщо використовується
подовжувальний кабель, він повинен мати захисний провід, який через штекер поєднаний з захисним проводом Вашої електричної установки (як описано в правилах техніки безпеки).
При сумнівах запитайте кваліфікованого електрика або найближче представництво компанії Bosch, що здійснює сервісне обслуговування.
ОБЕРЕЖНО: Не передбачений
подовжувальний кабель може бути небезпечним. Подовжувальний кабель, штекер та муфта повинні мати
водонепроникне, дозволене для
використання надворі виконання.
Кабельні з’єднання мають бути сухими і не повинні лежати на землі.
З метою збільшення безпеки рекомендується користуватися захисним автоматом макс. на 30 мА. Цей захисний автомат слід перевіряти перед кожним користуванням.
Вказівка щодо продуктів, які продаються не у Великобританії: УВАГА: З міркувань техніки безпеки потрібно, щоб штепсель 9 приладу був з’єднаний з подовжувальним кабелем , як це показано на малюнку. З’єднувальна муфта подовжувача повинна бути захищена від водяних бризок, зроблена з гуми або покрита гумою. Подовжувальний кабель має використовуватися з елементом, що компенсує натяг.
Пошкоджений під’єднувальний кабель дозволяється ремонтувати лише в
авторизованій майстерні Bosch.
43 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 3
Монтаж
Підключення води
A Прикрутіть штуцер 10 до водопровідного патрубка 14 .
A / З’єднайте шланг для води (не входить в B
обсяг поставки) з водопровідним патрубком та приладом.
Підключіть рукав високого тиску/пістолет- розпилювач
C Міцно прикрутіть рукав високого тиску 6 до сполучного штуцера 15 .
D Під’єднайте подовжувальну трубку 4 / струминне сопло 12 до пістолета-
розпилювача 3 . Для цього встроміть подовжувальну трубку 4 / струминне сопло 12 , притисніть та для блокування поверніть на 90° за стрілкою годинника.
E Надіньте сопло для віялоподібного струменя 5 на подовжувальну трубку 4 та поверніть для блокування за стрілкою годинника, поки воно не «клацне».
Настроювання / використання різних сопел
Струминне сопло (тільки в AQUATAK 10) Струминне сопло 12 має постійно встановлений віялоподібний струмінь, що його не можна перенастроїти
Сопло для віялоподібного струменя (лілове колірне кодування–
тільки в AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Щоб змінити струмінь з віялоподібного на сконцентрований та назад, поверніть втулку сопла.
Сопло для миючого засобу з пляшкою G Поверніть подовжувальну трубку 4 / струминне сопло 12 на 90° проти стрілки годинника та витягніть їх.
H Встроміть сопло для миючого засобу 7 в пістолет-розпилювач 3 та поверніть для фіксації за стрілкою годинника.

========43========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Сопло для вихрового струменя
(червоне колірне кодування–
тільки вr AQUATAK 100 PLUS)
I Поверніть сопло для віялоподібного струменя 5 проти стрілки годинника та зніміть. J Встроміть сопло для вихрового струменя 8 у подовжувальну трубку 4 та поверніть для фіксації за стрілкою годинника, поки воно не «клацне».
Початок роботи
Вмикання
Впевніться, що мережний вимикач знаходиться у положенні ( ) і підключіть прилад до розетки.
Відкрийте водопровідний кран.
K Натисніть на фіксатор курка 1 , щоб відпустити курок 2 . Притисніть курок 2 до упора, поки вода не потече рівномірно і з приладу та з рукава високого тиску не вийде все повітря. Відпустіть курок 2 . Натисніть на фіксатор курка 1 .
Натисніть на кнопку ( ) мережного вимикача 11 .
Направте пістолет-розпилювач 3 вниз. Натисніть на фіксатор курка, щоб відпустити курок 2 . Притисніть курок 2 до упора.
Вимикання
Відпустіть курок 2 . Натисніть на фіксатор курка. Пістолет-розпилювач тепер заблокований і не може бути увімкнений випадково.
Натисніть на кнопку ( ) мережного вимикача 11 .
Закрийте водопровідний кран. Витягніть штепсель з розетки.
Натисніть на фіксатор курка 1 , щоб відпустити курок 2 . Притисніть курок 2 до упора, поки з приладу не вийде вся вода. Відпустіть курок 2 . Натисніть на фіксатор курка 1 .
Від’єднайте шланг для води від приладу та водопроводу.
44 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 4
Вказівки щодо користування очищувачем високого тиску
Загальні вказівки
Слідкуйте за тим, щоб машина стояла на рівній поверхні.
Не заходьте з очищувачем високого тиску далеко вперед та не тягніть прилад за шланг. Це може призвести до того, що прилад втратить стійкість та перекинеться.
Не згинайте рукав високого тиску і не переїжджайте через нього на автомобілі. Захищайте рукав високого тиску від гострих країв та кутів.
Не використовуйте напірну трубу вихрового струменя для миття автомобілів.
Робота з миючими засобами
Використовуйте лише миючі засоби, що дозволені компанією Bosch. Непридатні миючі засоби можуть пошкодити прилад та предмет, що очищається.
Надіньте сопло для миючого засобу на пістолет- розпилювач.
Заповніть пляшку для миючого засобу придатним миючим засобом і прикрутіть пляшку до сопла для миючого засобу.
Ми радимо для захисту навколишнього середовища економно користуватися миючим засобом. Дотримуйтеся нанесених на ємності рекомендацій щодо розведення.
Ретельним добором миючих та консервуючих засобів Bosch гарантує безперебійну роботу приладу.
Рекомендований метод очищення
Крок 1: Розчинення бруду
Економно розприскайте миючий засіб і залиште ненадовго, щоб він міг подіяти.
Крок 2: Знімання бруду
Під високим тиском змийте розчинений бруд. Вказівка: При очищенні вертикальних поверхонь починайте наносити засіб для видалення бруду/миючий засіб знизу та просувайтеся угору. При змиванні просувайтеся зверху вниз.

========44========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Технічне обслуговування
Вимикання після користування
Перед будь-якими роботами на
приладі витягуйте штепсель з розетки
та від’єднуйте прилад від
водопроводу.
Вказівка: Регулярно виконуйте нижчезазначені роботи з технічного обслуговування, щоб забезпечити довгу і надійну експлуатацію приладу.
Регулярно перевіряйте прилад на предмет явних недоліків, як напр., послаблення кріплення і спрацювання або пошкодження деталей.
Перевіряйте, чи не пошкоджені кришки і захисні пристрої і чи правильно вони монтовані. Необхідні ремонтні роботи і роботи з технічного обслуговування треба виконувати до початку роботи з очищувачем високого тиску.
Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування очищувач високого тиску все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для садових електроінструментів Bosch. У всiх рекламацiях та замовленнях запасних частин вказуйте, будь ласка, 10-значний номер для замовлення, що стоїть на приладі.
Прочищайте очищувач високого тиску зовні м’якою щіточкою і ганчіркою. Використовувати воду, розчинники і полірувальні засоби не дозволяється. Витирайте всі забруднення, особливо з вентиляційних щілин мотора. Очищувач високого тиску, з якого не повністю видалена вода, буде пошкоджений на морозі. Прилад потрібно зберігати у приміщенні, захищеному від морозу.
Не ставте нічого зверху.

Слідкуйте за тим, щоб під час складання і
розкладання не затиснути шнур. Не
згинайте рукав високого тиску.
Прочищення/перевірка фільтра
A Від’єднайте штуцер 10 від водопроводу та витягніть сито 16 .
L Сито 16 можна легко вийняти за допомогою гострогубців. Промийте та знов вставте сито. Замініть пошкоджене сито.
Ніколи не можна працювати з очищувачем високого тиску, якщо сито відсутнє або пошкоджене.
45 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 5

========45========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Пошук несправностей
В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути проблему, будь ласка, звертайтеся в сервісну майстерню.
Увага: Перед пошуком несправностей вимкніть прилад і витягніть штепсель з розетки.
Симптоми Можлива причина Що робити
Мотор не запускається Штепсель не
встромлений в розетку
Несправна розетка
Спрацював запобігач
Пошкоджений
подовжувальний кабель
Спрацював захисний
автомат мотора
Мотор замерз
Мотор зупиняється Спрацював запобігач
Неправильна напруга в
мережі
Спрацював захисний автомат мотора
Спрацьовує запобіжник Занадто слабкий
запобіжник
Встроміть штепсель в розетку
Користуйтеся іншою розеткою Поміняйте запобігач
Спробуйте без подовжувального кабелю
Дайте мотору охолонути протягом 5 хвилин
Дайте насосу, шлангу для води або приладдю відтанути
Поміняйте запобіжник
Перевірте напругу в мережі, вона повинна відповідати напрузі, зазначеній на заводській табличці
Дайте мотору охолонути протягом 5 хвилин
Підключіть до електричного кола, яке захищене відповідно до потужності очищувача високого тиску
Перевищений робочий тиск Частково забилося сопло Прочистіть сопло
Пульсуючий тиск Повітря у шлангу для
води або в насосі
Неправильне водопостачання
Забився водяний фільтр Здавлений або зігнутий шланг для води Рукав високого тиску занадто довгий
Тиск рівномірний, але Сопло зносилося занадто низький
Пусковий/стопорний Вказівка: певне приладдя клапан зносився призводить до зниження
тиску
Мотор працює, але робочого тиску немає
Вода не підключена Забився фільтр Забилося сопло
Очищувач високого тиску вмикається самостійно
Насос або пістолет- розпилювач протікає
Виключіть очищувач високого тиску, увімкніть його з відкритим пістолетом-розпилювачем та відкритим водопровідним краном, поки не буде досягнутий рівномірний робочий тиск
Перевірте, чи відповідає водопровід даним, що зазначені в технічних характеристиках. Найвужчі шланги для води, які можна використовувати, мають 1/2" або Ø 13 мм
Прочистіть водяний фільтр
Розпряміть шланг для води
Зніміть подовжувач рукава високого тиску, макс. довжина шлангу для води 7 м
Пусковий/стопорний клапан зносився Швидко натисніть 5 разів підряд на курок
Підключіть воду Прочистіть фільтр Прочистіть сопло
Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch
Машина протікає Насос протікає 6 крапель за хвилину допускається. При
46 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 6
ненормальному значному протіканні зв’яжіться з авторизованою сервісною майстернею Bosch

========46========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Захист навколишнього середовища
Не дозволяється, щоб екологічно шкідливі хімікати потрапляли в землю, грунтову воду, ставки, річки тощо.
При використанні миючих засобів точно дотримуйтеся даних на упаковці та
запропонованої концентрації.
При очищенні транспортних засобів з двигуном, зважайте на місцеві приписи: Потрапляння розбризканого масла у грунтові води не допускається.
Видалення
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.
Лише для країн ЄС:
Не викидайте електроприлад в
побутове сміття!
Відповідно до європейської
директиви 2002/96/EG про
відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.
Сервіс
Детальні малюнки і інформацію щодо запчастин див.:
www.bosch-pt.com
Україна
Aвторизований сервiсний центр «Епос» 254071 м.Київ, вул. Верхнiй Bал, 32
✆ .................................................. +380 (0)44 / 463 67 46 Факс............................................... +380 (0)44 / 463 67 46 E-Mail: ASCEPOS@viaduk.net
47 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Українська - 7
Заява про вiдповiднiсть
Результати вимірювання отримані відповідно до 2000/14/EG (на відстані 1 м) і DIN 45 635. Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 79 dB (A); звукова потужність 89 dB (A).
Прискорення, що діє на руку, звичайно менше за 2
2,5 м/с .
Ми заявляємо під нашу виключну
відповідальність, що цей продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60 335 у відповідності до положень директив 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Гарантований рівень шумів L нижчий за 91 дБ (А). Оцінка відповідності
WA здійснена згідно Додатку VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Можливi змiни

========47========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Instrucøiuni privind siguranøa
Citiøi µi respectaøi neapårat înainte a de folosi maµina!
Înaintea punerii în funcøiune citiøi instrucøiunile
de folosire ale maµinii dumneavoastrå µi
respectaøi în special indicaøiile privind
siguranøa µi protecøia muncii. Påstraøi la loc
sigur instrucøiunile de folosire în vederea
utilizårii lor ulterioare.
Plåcuøele de avertizare µi cele indicatoare de pe maµinå furnizeazå indicaøii importante pentru utilizarea sigurå a acesteia.
Pe lângå indicaøiile din instrucøiunile de folosire trebuie luate în considerare µi reglementårile generale privind siguranøa µi prevenire accidentelor.
Nu îndreptaøi jetul de apå asupra oamenilor,
animalelor, asupra maµinii sau
componelntelor electrice. Atenøie: Jetul de
înaltå presiune poate fi periculos, dacå se
foloseµte greµit.
Racordare la reøeaua de curent
Se recomandå racordarea acestei maµini numai la o
prizå prevåzutå cu un întrerupåtor de protecøie de 30 mA
împotriva curenøilor vagabonzi.
În cazul utilizårii unui cablu prelungitor µtecherul µi mufa
de cuplare trebuie så fie impermeabile la apå.
Atenøie: Cablurile prelungitoare necorespunzåtoare pot fi
periculoase.
Nu apucaøi niciodatå µtecherul de la reøea cu mâinile ude. Nu cålcaøi cu roøile unui vehicul, nu striviøi sau nu trageøi
de cablul prelungitor deoarece acesta s-ar putea
deteriora. Protejaøi cablul de cåldurå, de contactul cu ulei
µi muchii ascuøite.
Cablul prelungitor trebuie så aibå secøiunea specificatå
în instrucøiunile de folosire µi så fie protejat împotriva
stropilor de apå. Racordul de conectare nu trebuie så så
se afle în apå.
Racordare la sursa de alimentare cu apå
Respectaøi prescripøiile întreprinderii furnizoare de apå. Îmbinarea prin înµurubare a furtunurilor de racordare
trebuie så fie etanµå.
Furtunul de înaltå presiune nu trebuie så fie deteriorat
(pericol de spargere). Un furtun de înaltå presiune
deteriorat trebuie schimbat neîntârziat. Este permiså
numai folosirea acelor furtunuri µi îmbinåri recomandate
de producåtor.
Utilizare
Înainte de utilizare, maµina cu accesoriile trebuie
controlate cu privire la starea lor corespunzåtoare µi la
siguranøa de funcøionare. În cazul în care starea acestora
nu este impecabilå, nu este permiså utilizarea lor. Nu aspiraøi niciodatå lichide care conøin solvenøi sau acizi
µi solvenøi nediluaøi! Printre acestea se numårå de
exemplu benzina, diluanøii de vopsele sau påcura. Ceaøa
pulverizatå este extrem de inflamabilå, explozibilå µi
toxicå, deasemeni, acetona, acizii nediluaøi µi solvenøii
atacå materialele din care este confecøionatå maµina. În cazul utilizårii maµini în sectoare periculoase (de
exemplu staøii de benzinå) trebuie respectate
instrucøiunile corespunzåtoare privind siguranøa µi
protecøia muncii. Este interziså exploatarea în spaøii cu
pericol de explozie.
48 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 1
Maµina trebuie prevåzutå cu un postament stabil. Folosiøi numai detergenøi recomandaøi de producåtorul
maµinii µi respectaøi indicaøiile sale de utilizare, eliminare
µi avertizare.
Toate componentele purtåtoare de curent electric din
sectorul de lucru trebuie så fie protejate împotriva
stropilor de apå.
Maneta de declanµare a pistolului de stropit nu trebuie
blocatå în poziøia „ON“ în timpul funcøionårii.
Dacå este necesar, purtaøi îmbråcåminte de protecøie
pentru a vå proteja de stropii de apå ricoµaøi de pe
obiectele curåøate.
Pentru a evita deteriorarea pneurilor / ventilelor de
autovehicule din cauza jetul de înaltå presiune, curåøaiøi-
le numai de la o distanøå minimå de 30 cm. Primul indiciu
de deteriorare este decolorarea pneului. Pneurile /
ventilele de autovehicule deteriorate reprezintå un
pericol mortal.
Nu este permiså pulverizarea de materiale care conøin
azbest µi alte substanøe nocive.
Folosiøi numai detergenøi admiµi de cåtre producåtorul
maµinii
Nu folosiøi detergenøii recomandaøi fårå a-i dilua în
prealabil. Produsele sunt sigure numai în måsura în care
nu conøin acizi, leµie sau substanøe dåunåtoare mediului
înconjuråtor. Recomandåm depozitarea detergenøilor la
loc inaccesibil copiilor. În cazul contactului detergentului
cu ochii, clåtiøiøi imediat cu apå din abundenøå, iar în caz
de ingerare, consultaøi neîntârziat un medic.
Manevrare
Utilizatorul poate folosi maµina numai conform
destinaøiei. Trebuie luate în considerare condiøiile locale.
În timpul lucrului fiøi conµtienøi de necesitatea protejårii
altor persoane, în special a copiilor.
Nu folosiøi maµina în raza de acøiune a altor persoane,
dacå acestea nu poartå îmbråcåminte de protecøie. Nu îndreptaøi jetul de apå spre dumneavoastrå sau spre
aløii, în scopul de a vå curåøa hainele sau încåløåmintea. Nu este permiså utilizarea maµinii decât de cåtre aceia
care au fost instruiøi cu privire la folosirea µi manevrarea
acesteia sau care pot prezenta un atestat din care så
rezulte cå pot manevra maµina. Nu este permiså
utilizarea maµinii de cåtre copii sau adolescenøi. Nu låsaøi niciodatå nesupravegheatå maµina atât timp
cât motorul funcøioneazå.
Jetul de apå exercitå o forøå de recul la pistolul de stropit.
De aceea øineøi bine mânerul pistolului µi lancea. Transport
Opriøi µi asiguraøi maµina înainte de transport. Întreøinere
Scoateøi µtecherul afarå din priza de curent: – întotdeauna atunci când låsaøi maµina nesupravegheatå – înainte de revizii, curåøare µi intervenøii asupra maµinii Reparaøiile vor fi executate numai la ateliere de asistenøå
tehnicå post-vânzåri autorizate de BOSCH.
Accesorii µi piese de schimb
Se vor folosi numai acele accesorii µi piese de schimb
autorizate de producåtor. Accesoriile µi piesele de
schimb originale asigurå funcøionarea fårå deranjamente
a maµinii.

========48========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Specificaøii tehnice
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40 17
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40 17
40 17
/ II
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
Maµinå de curåøat cu
înaltå presiune
Numår de comandå 3 600 H76 ... Putere nominalå [W] 1 300 Temperaturå de
alimentare max. [°C] 40 Debit de alimentare min. [l/h] 17 Presiune de alimentare
cu apå max. [bar] 1,5–6,0 Presiune nominalå [bar] 90 Presiue maximå [bar] 100 Debit [l/h] 300 Detergent [l] 0,5 Greutate [kg] 6,0 Claså de protecøie / II Numår de serie
Vezi numårul de serie 13 (plåcuøa indicatoare a tipului) de pe maµinå.
Utilizare conform destinaøiei
Maµina este destinatå curåøårii de suprafeøe µi obiecte din mediul exterior, unelte, autovehicule µi bårci. Cu ajutorul unor accesorii adecvate, se pot adåuga µi amesteca detergenøi autorizaøi de Bosch, desfunda øevi de scurgere sau îndepårta rugina µi straturile de vopsea. Acest produs nu este adecvat utilizårii profesionale.
Utilizarea conform destinaøiei se raporteazå la o temperaturå ambiantå între 0 °C µi 40 °C.
Introducere
Prezentul manual cuprinde instrucøiuni privind montajul µi utilizarea în condiøii de siguranøå a maµinii dumneavoastrå. Este important så citiøi cu atenøie aceste instrucøiuni.
Complet asamblatå, maµina cântåreµte aproximativ 6.0 kg. În caz de nevoie, solicitaøi ajutorul altei persoane pentru a scoate maµina din ambalajul ei.
Set de livrare
Scoateøi cu atenøie maµina din ambalaj µi verificaøi dacå urmåtoarele piese sunt în totalitate cuprinse în set:
– Maµinå de curåøat cu înaltå presiune
– pistol de stropit/furtun de înaltå presiune – tub prelungitor (numai AQUATAK ECO/100/
100 PLUS)
– duzå de (numai AQUATAK 10)
49 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 2
– duzå de stropit cu jet în evantai (cod de
identificare de culoare mov–numai
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– duzå rotativå (cu rotor) (cod de identificare de
culoare roµie –numai AQUATAK 100 PLUS) – duzå pentru detergent µi rezervor
– racord
– perie de spålat (numai AQUATAK 100 PLUS) – Instrucøiuni de folosire
Adresaøi-vå distribuitorului dv. în caz cå lipsesc piese sau dacå existå componente deteriorate.
Elementele maµinii
1 Blocaj de siguranøå pentru piedicå 2 Piedicå
3 pistol de stropit
4 Tub prelungitor
(numai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Duzå de stropit cu jet în evantai
(numai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Furtun de înaltå presiune
7 Duzå de detergenøi cu recipient
8 Duzå rotativå (numai AQUATAK 100 PLUS) 9 Ωtecher de alimentare**
10 Pieså de legåturå
11 Întrerupåtor de reøea
12 Duzå de stropit (numai AQUATAK 10) 13 Numår serie
**specific fiecårei øåri
Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse integral în setul de livrare.

========49========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Pentru siguranøa
dumneavoastrå
Atenøie! Înaintea lucrårilor de întreøinere sau curåøare, opriøi maµina µi scoateøi din prizå µtecherul de la reøea. Acelaµi lucru este valabil în cazul în care cablul electric este deteriorat, tåiat sau încurcat.
Siguranøå electricå
Pentru siguranøå, maµina dumneavoastrå este izolatå de protecøie µi nu necesitå
împåmântare.Tensiunea de exploatare este de 230 V AC, 50 Hz (pentru øårile din afara UE 220 V, 240 V, în funcøie de model). Folosiøi numai cabluri prelungitoare admise. Gåsiøi informaøii la centrul dumneavoastrå autorizat de asistenøå µi service post-vânzåri.
Dacå vreøi så folosiøi un cablu prelungitor pentru exploatarea maµinii de curåøat cu înaltå presiune, sunt necesari conductori cu urmåtoarele secøiuni:
1,5 mm2 pânå la o lungime de maximum 20 m
2,5 mm2 pânå la o lungime de maximum 50 m Indicaøie: În cazul folosirii unui cablu prelungitor, acesta trebuie så fie prevåzut cu conductor de protecøie – întcmai celor descrise în normele privind siguranøa µi protecøia muncii – legat prin µtecher cu conductorul de protecøie al instalaøiei
dumneavoastrå electrice.
În caz de nesiguranøå întrebaøi un electrician calificat sau cea mai apropiatå reprezentanøå service Bosch. FIfiI PRECAUfiI: Cablurile prelungitoare neconforme normelor pot fi periculoase. Cablurile prelungitoare, µtecherele µi mufele de cuplare trebuie så fie execuøii impermeabile la apå, certificate pentru utilizare în mediu exterior. Cablurile de legåturå trebuie så fie uscate µi så nu fie aµezate pe sol.
Pentru mårirea siguranøei se recomandå folosirea unui întrerupåtor de siguranøå (RCD) cu un curent de declanµare de maximum 30 mA. Acest întrerupåtor de siguranøå ar trebui controlat înainte de fiecare utilizare.
Indicaøie pentru produse care nu se comercializeazå în Marea Britanie: ATENØIE: Pentru siguranøa dumneavoastrå ese necesar, ca µtecherul 9 al maµinii så fie racordat la cablul prelungitor 9 . Mufa cablului prelungitor trebuie så fie protejatå împotriva stropilor de apå, så fie confecøionatå din cauciuc sau acoperitå cu cauciuc. Cablul prelungitor trebuie folosit cu o tracøiune cu arc.
Dacå cablul de racordare este deteriorat, repararea acestuia se va executa numai de cåtre un atelier autorizat Bosch.
50 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 3
Montare
Racordare la sursa de alimentare cu apå A Înµurubaøi piesa de legåturå 10 pe racordul de apå 14 .
A / Conectaøi furtunul de apå (nu este cuprins în B
setul de livrare) la racordul de apå µi la maµinå.
Racordarea furtunului de înaltå presiune/ pistolului de stropit
C Înµurubaøi strâns furtunul de înaltå presiune 6 pe µtuøul de racordare 15 .
D Racordaøi tubul prelungitor 4 /duza de stropit 12 la pistolul de stropit 3 . În acest scop introduceøi prin presare tubul prelungitor 4 /duza de stropit 12 în pistol µi, pentru a se bloca, rotiøi-o la 90° în sensul miµcårii acelor de ceasornic.
E Montaøi duza cu jet în evantai 5 pe tubul prelungitor 4 µi, pentru a se bloca, rotiøi-o în sensul miµcårii acelor de ceasornic pânå se „înclicheteazå“.
Reglarea/utilizarea diferitelor duze
Duzå de (numai AQUATAK 10)
Duza de stropit 12 are un jet în formå de evantai reglat fix µi nu poate fi modificatå.
Duzå de stropit cu jet în evantai (cod de identificare de culoare mov– numai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Pentru a transforma jetul în evantai în jet punctiform, trebuie rotit manµonul duzei.
Duzå pentru detergent cu recipient
G Rotiøi la 90°, în sens contrar miµcårii acelor de ceasornic, tubul prelungitor  4 /duza de stropit 12 µi scoateøi-o afarå.
H Introduceøi duza pentru detergent 7 în pistolul de stropit 3 µi, pentru a se bloca, rotiøi-o în sensul miµcårii acelor de ceasornic.
Duzå rotativå (cu rotor) (cod de identificare de culoare roµie–numai AQUATAK 100 PLUS) I Rotiøi în sens contrar miµcårii acelor de ceasornic duza de stropit cu jet în evantai 5 µi scoateøi-o afarå. J Introduceøi duza rotativå 8 în tubul prelungitor 4 µi, pentru a se bloca, rotiøi-o în sensul miµcårii acelor de ceasornic pânå se „înclicheteazå“.

========50========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Punere în funcøiune
Pornire
Asiguraøi-vå cå întrerupåtorul de reøea se aflå în poziøia ( ) µi racordaøi maµina la priza de curent. Deschideøi robinetul de apå.
K Acøionaøi blocajul de siguranøå 1 pentru a elibera piedica 2 . Apåsaøi la maximum piedica 2 , pânå când apa curge uniform, iar în maµinå µi în furtunul de înaltå presiune nu mai existå aer. Declanµaøi piedica 2 . Apåsaøi blocajul de siguranøå 1 . Acøionaøi tasta ( ) a întrerupåtorului de reøea 11 . Îndreptaøi în jos pistolul de stropit 3 . Acøionaøi blocajul de siguranøå, pentru a elibera piedica 2 . Apåsaøi la maximum piedica 2 .
Oprire
Declanµaøi piedica 2 . Apåsaøi blocajul de siguranøå. Acum pistolul de stropit este blocat µi nu mai poate fi acøionat accidental.
Acøionaøi tasta ( ) a întrerupåtorului de reøea 11 . Închideøi robinetul de apå. Scoateøi fiµa de alimentare de la reøea din priza de curent. Acøionaøi blocajul de siguranøå 1 pentru a elibera piedica 2 . Apåsaøi la maximum piedica 2 pânå când în maµinå nu mai existå apå sub presiune. Declanµaøi piedica 2 . Apåsaøi blocajul de siguranøå 1 .
Desprindeøi furtunul de apå de la maµinå µi de la racordul de apå.
Indicaøii privind folosirea maµinii de curåøat cu înaltå presiune
Generalitåøi
Asiguraøi-vå cå maµina este aµezatå pe un postament plan.
Nu duceøi furtunul de înaltå presiune prea mult înainte respectiv nu trageøi de furtun pentru a deplasa maµina. Aceasta ar putea provoca dezechilibrarea maµinii µi råsturnarea sa. Nu îndoiøi furtunul de înaltå presiune µi nu-l cålcaøi cu roøile unui vehicul. Protejaøi furtunul de înaltå presiune de muchii sau coløuri ascuøite.
Nu folosiøi tubul de presiune cu jet rotativ pentru spålarea de autovehicule.
51 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 4
Utilizarea detergenøilor
Folosiøi numai detergenøi autorizaøi de Bosch. Detergenøii necorespunzåtori pot deteriora maµina µi obiectul care trebuie curåøat. Montaøi duza pentru detergent pe pistolul de stropit. Umpleøi recipientul de detergent cu un detergentul corespunzåtor µi înµurubaøi din nou recipientul pe duza pentru detergent.
În scopul protecøiei mediului înconjuråtor vå recomandåm så întrebuinøaøi în mod economic detergentul. Respectaøi recomandårile de diluare de pe recipient.
Bosch garanteazå funcøionarea fårå deranjamente a maµinii printr-o gamå selecøionatå de detergenøi µi agenøi de conservare.
Metodå de curåøare recomandatå
Pasul 1: Dizolvarea murdåriei
Pulverizaøi cu economie detergentul µi låsaøi-l så acøioneze o scurtå perioadå de timp.
Pasul 2: Îndepårtara murdåriei
Îndepårtaøi murdåria dizolvatå, prin stropire sub jet de înaltå presiune.
Indicaøie: La curåøarea suprafeøelor verticale începeøi din partea de jos aplicarea agentului de îndepårtare a murdåriei/detergentului µi continuaøi apoi lucrul de jos în sus. Pentru clåtire, lucraøi de sus în jos.
Întreøinere
Înaintea oricåror intervenøii asupra
maµinii scoateøi µtecherul din priza de
curent µi decuplaøi racordul de apå. Indicaøie: Pentru a beneficia de o folosinøå îndelungatå µi fiabilå, executaøi regulat urmåtoarele lucråri de întreøinere.
Controlaøi regulat maµina cu privire la defecøiunile vizibile, cum ar fi elemente de fixare slåbite µi componente uzate sau deteriorate.
Verificaøi dacå acoperirile µi echipamentele de protecøie sunt intacte µi montate corect. Reeparaøiile necesare sau lucrårile de întreøinere trebuie executate înaintea de utilizarea maµinii de curåøat cu înaltå presiune.
Dacå, în ciuda procedeelor de fabricaøie µi control riguroase, maµina de curåøat cu înaltå presiune are totuµi o panå, repararea acesteia se ve executa de cåtre un centru autorizat de asistenøå tehnicå post- vânzåri pentru scule electrice de grådinå Bosch. În cazul întrebårilor µi comenzilor de piese de schimb vå rugåm så indicaøi neapårat numårul de comandå din 10 cifre de pe plåcuøa indicatoare a maµinii.

========51========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Curåøarea/verificarea filtrului
A Îndepårtaøi adaptorul 10 de la racordul de apå µi extrageøi sita 16 .
L Sita 16 poate fi îndepårtatå cu uµurinøå folosind un cleµte cu cioc. Clåtiøi sita µi montaøi-o la loc. Dacå sita este deterioratå, înlocuiøi-o.
Nu este permiså sub nici o formå folosirea maµinii de curåøat cu înaltå presiune dacå sita lipseµte sau este defectå.
52 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 5
Depozitarea dupå utilzare
Curåøaøi în exterior maµina de curåøat cu înaltå presiune cu ajutorul unei perii moi µi cu o lavetå. Nu este permiså folosirea apei, solvenøilor sau a pastelor de lustruit. Îndepårtaøi toatå murdåria, curåøând în special fantele de aerisire ale motorului. O maµinå de curåøat cu înaltå presiune din care nu a fost golitå apa în întregime se va deteriora în caz de îngheø. Maµina trebuie depozitatå într-o încåpere feritå de îngheø.
Nu aµezaøi alte obiecte deasupra maµinii.
La pliere µi depliere, asiguraøi-vå cå, cablul nu
este strangulat. Nu îndoiøi furtunul de înaltå
presiune.

========52========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Detectarea defecøiunilor
Urmåtorul tabel prezintå simptomele defecøiunilor µi cum le puteøi remedia, dacå vre-o datå maµina dv. nu funcøioneazå corespunzåtor. În cazul în care totuµi nu puteøi localiza µi înlåtura problema, adresaøi-vå
atelierului dv. de service.
Atenøie: Înainte de a trece la detectarea defecøiunilor opriøi maµina µi scoateøi µtecherul afarå din prizå.
Simptome Cauze posibile Remediere
Motorul nu porneµte Ωtecherul nu este introdus în prizå Introduceøi µtecherul în prizå
Priza de curent defectå Siguranøa a întrerupt circuitul Cablu prelungitor defect
S-a declanµat protecøia motorului
A îngheøat
Motorul se opreµte Siguranøa a întrerupt circuitul
Tensiunea reøelei de curent nu
este cea corectå
Folosiøi altå prizå
Schimbaøi siguranøa
Încercaøi fårå cablu prelungitor
Låsaøi motorul så se råceascå 5 minute Låsaøi pompa, motorul sau accesoriile så se dezgheøe
Înlocuiøi siguranøa
Verificaøi tensiunea reøelei de curent, aceasta trebuie så coincidå cu datele de pe plåcuøa indicatoare a tipului maµinii
Låsaøi motorul så se råceascå 5 minute
Siguranøa întrerupe circuitul
S-a declanµat protecøia motorului
Siguranøa este prea slabå A se racorda la un circuit de curent, asigurat
corespunzåtor pentru puterea maµinii de curåøat cu înaltå presiune
Presiune de lucru
exagerat de mare
Presiunea pulseazå Aer în furtunul de apå sau în
pompå
Duza parøial înfundatå Curåøaøi duza
Alimentarea cu apå nu se face
corect
Filtru de apå înfundat
Furtunul de apå strivit sau îndoit Furtunul de înaltå presiune prea
lung
Presiunea este uniformå Duza este uzatå dar prea scåzutå
Indicaøie: Anumite
accesorii duc la
scåderea presiunii
Motorul funcøioneazå, Nu este racordatå apa dar nu existå presiune
Filtru înfundat de lucru
Duza înfundatå Maµina de curåøat cu
înaltå presiune neetan
porneµte singurå
Supapa de pornire/oprire uzatå
Pompa sau pistolul de stropit
Deconectaøi maµina de curåøat cu înaltå presiune låsând deschis pistolul de stropit µi robinetul de apå pânå se ajunge la o presiune de lucru uniformå
Verificaøi dacå racordul de apå corespunde specificaøiilor din datele tehnice. Cele mai mici furtunuri de apå care pot fi folosite sunt cele cu diametrul de 1/2" sau Ø 13 mm Curåøaøi filtrul de apå
Aµezaøi drept furtunul de apå
Scoateøi prelungitorul de furtun, lungimea maximå admiså a furtunului de apå este de 7 m Schimbaøi duza
Acøionaøi rapid piedica de 5 ori consecutiv
Racordaøi apa
Curåøaøi filtrul
Curåøaøi duza
Adresaøi-vå unui centru autorizat de asistenøå tehnicå post-vânzåri Bosch
Maµina este neetanµå Pompa este neetanµå Se considerå normalå o pierdere de 6 picåturi
53 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 6
pe minut. În caz de neetanµeitåøi anormale contactaøi centrul autorizat de asistenøå tehnicå post-vânzåri Bosch

========53========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Protecøia mediului
Nu este permiså påtrunderea chimicalelor poluante în sol, apa freaticå, eleµtee, râuri, etc.
În cazul utilizårii de detergenøi, respectaøi exact datele de pe ambalaj µi concentraøia prescriså. La curåøarea autovehiculelor respectaøi
reglementårile locale: Trebuie împiedicatå ajungerea uleiului îndepårtat prin curåøare, în apa freaticå.
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile µi ambalajele trebuie direcøionate cåtre o staøie de revalorificare ecologicå.
Numai pentru øårile membre UE:
Nu aruncaøi sculele electrice în
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 2002/
96/CE privind aparatura electricå µi
electronicå uzatå µi transpunerea
acesteia în legislaøia naøionalå, sculele electrice casate trebuie colectate separat µi direcøionate cåtre o staøie de revalorificare ecologicå.
Asistenøå service
Desene de ansamblu µi informaøii privind piesele de schimb gåsiøi la:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch SRL
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti ✆ ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 00 Fax .................................................... +40 (0)21 / 405 75 38
Bosch Service Center
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti ✆ ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 40 ✆ ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 41 ✆ ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 81 Fax .................................................... +40 (0)21 / 405 75 66
54 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Românå - 7
Declaraøie de conformitate
Valorile måsurate au fost determinate conform 2000/14/CE (1 m distanøå) µi DIN 45 635. Nivelul de zgomot evaluat A al maµinii este în mod nortmal de 79 dB (A); nivel putere sonorå 89 dB (A). Acceleraøia mânå-braø este în mod normal inferioarå 2
valorii de 2,5 m/s .
Declaråm pe proprie råspundere, cå acest produs corespunde urmåtoarelor standarde sau documente normative: EN 60 335 conform prevederilor Directivelor 89/336/CEE 98/37/CE 2000/14/CE. 2000/14/EG: Nivelul presiunii sonore LWA garantat este mai mic de 91 dB (A). Procedeu de evaluare al conformitåøii potrivit anexei VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Sub rezerva modificårilor

========54========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Указания за безопасна работа
Непременно прочетете преди да използвате
електроинструмента и спазвайте по време на
работа!
Преди първото включване на Вашия
електроинструмент прочетете ръководството
за експлоатация и спазвайте стриктно
указанията в него. Съхранявайте
ръководството за експлоатация на сигурно
място, за да можете да го ползвате и по-късно. Предупредителните и указателни табелки на
електроинструмента дават важни указания за безопасна работа с него.
Наред с указанията в ръководството за експлоатация трябва да се спазват и общите предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
Никога не насочвайте водната струя към
хора, животни, към самия
електроинструмент или към електрически
модули. Внимание: струята под налягане
може да бъде опасна, ако бъде използвана
не по предназначение.
Включване към електрозахранването
Препоръчва се включването на този
електроинструмент към контакт, осигурен с предпазен
изключвател за утаечни токове с праг на задействане
30 mA.
При използване на удължителен кабел щепселът и
контактът трябва да бъдат водоустойчиви.
Внимание: използването на неподходящи кабели е
опасно.
Никога не допирайте щепсела с мокри ръце.
Внимавайте да не прегазвате, прегъвате или опъвате
захранващия кабел или удължител, тъй като може да
бъде повреден. Предпазвайте кабела от нагорещяване,
омасляване и допир до остри ръбове.
Удължителният кабел трябва да има посоченото в
ръководството за експлоатация напречно сечение и да
е осигурен срещу напръскване с вода. Не се допуска
контактът и щепселът да са във вода.
Включване към водопроводната система
Спазвайте указанията на Вашето водоснабдително
дружество.
Всички съединения на маркучите не трябва да
пропускат вода.
Не се допуска маркучът за струята под налягане да има
повреди (опасност от разкъсване). Повреден маркуч за
високо налягане трябва да бъде заменян незабавно.
Допуска се използването само на препоръчаните от
производителя на маркучи и съединителни звена. Използване
Преди да работите с електроинструмента и
приспособленията проверете дали те са в изрядно
състояние и безопасни за използване. Ако състоянието
на даден модул не е изрядно, не се допуска
използването му.
Никога не засмуквайте течности, съдържащи
разтворители, или концентрирани киселини и
разтворители! В т.ч. напр. бензин, разредители за боя
или мазут. Разпръснатата струя е лесно запалима,
взривоопасна и отровна, а освен това ацетонът,
концентрираните киселини и разтворители са
агресивни към използваните в електроинструмента
материали.
При използване на електроинструмента на места с
повишено ниво на риск (напр. бензиностанции) трябва
да се спазват съответните предписания за безопасност.
Не се допуска използването на електроинструмента
във взривоопасна среда.
55 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 1
Електроинструментът трябва да бъде поставен на
твърда основа.
Използвайте само препоръчваните от производителя
почистващи препарати и се съобразявайте с указанията
за прилагането и изхвърлянето им, както и с всички
изисквания на производителя.
В зоната на работа всички детайли, по които тече ток,
трябва да са осигурени срещу напръскване с вода. Спусъкът на пистолета не трябва да бъде застопоряван
в позицията „ON“.
При необходимост работете със защитно облекло, за да
се предпазвате от отразяваната от почиствания детайл
вода.
За да се избегне повреждането на автомобилни гуми /
вентили, ги почиствайте от разстояние, не по-малко от
30 cm. Първото указание за повреда на гумата е
промяната на цвета й. Повредени автомобилни гуми /
вентили могат да застрашат човешки живот.
Не се допуска почистването със струя под налягане на
азбестосъдържащи материали и материали,
съдържащи опасни за здравето вещества.
Използвайте само допуснати от производителя
почистващи препарати.
Не използвайте препоръчваните от производителя
почистващи препарати неразредени. Те са безопасни
дотолкова, доколкото не съдържат киселини, основи
или вредни за околната среда вещества. Препоръчва се
съхраняването на почистващите препарати на места,
недостъпни за деца. Ако в очите Ви попадне почистващ
препарат, незабавно обилно ги изплакнете с вода, при
неволно гълтане веднага потърсете лекарска помощ. Обслужване
Работещият с електроинструмента трябва да го
използва само съобразно предназначението му. При
това трябва да се вземат под внимание и конкретните
работни условия. Докато работите, внимавайте за
намиращи се наблизо лица, особено деца.
Не използвайте електроинструмента, ако наблизо има
други лица, освен ако те не са с предпазно облекло. Не насочвайте водната струя към себе си или други
лица, за да почистите дрехи или украшения.
Допуска се използването на този електроинструмент
само от лица, които са били обучени да работят с него
или които могат да представят свидетелство, че могат
да го обслужват. Не се допуска с електроинструмента
да работят деца или младежи.
Не се допуска оставянето на електроинструмента без
надзор с работещ двигател.
Излизащата под налягане водна струя създава сила,
отблъскваща пистолета назад. Затова дръжте здраво
дръжката на пистолета и стрелата.
Транспортиране
Преди да пренасяте електроинструмента, го изключете
и го осигурете срещу включване по невнимание. Поддържане
Изключвайте щепсела от захранващата мрежа: – винаги, когато оставяте електроинструмента без пряк
надзор
– преди да го проверявате, почиствате и когато
извършвате каквито и да било дейности по него. Допуска се извършването на ремонтни дейности само
от оторизирани сервизи за електроинструменти на Бош. Допълнителни приспособления и резервни части Допуска се използването само на одобрени от
производителя допълнителни приспособления и
резервни части. Оригиналните допълнителни
приспособления и оригиналните резервни части
гарантират безпроблемната работа на
електроинструмента.

========55========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Технически характеристики
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40 17
1,5–6,0 90 100 340 0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ...
3 600 H76 ...
1 400
1 500
40 17
40 17
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
Водоструйна машина
Каталожен номер 3 600 H76 ... Номинална
консумирана мощност [W] 1 300 Температура на
изходящата вода макс. [°C] 40 Дебит на водата min. [l/h] 17 Налягане на
изходящата водна
струя макс. [bar] 1,5–6,0 Номинално налягане [bar] 90 Максимално налягане[bar] 100 Дебит [l/h] 300 Почистващи препарати[l] 0,5 Mаса [kg] 6,0 Kлас на защита / II Сериен номер
Вижте серийния номер 13 (табелка на електроинструмента) на машината.
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за почистване на площи и предмети на открито, на инструменти, превозни средства и лодки. С подходящи допълнителни приспособления може да бъдат добавяни почистващи препарати, да бъдат отпушвани
канализационни тръби и да бъдат отстранявани ръжда и боя. Този електроинструмент не е предназначен за професионално използване. Електроинструментът е предназначен за работа при околна температура между 0 °С и 40 °С.
Въведение
Това ръководство съдържа указания за правилното монтиране и безопасното ползване на Вашия електроинструмент. Важно е да прочетете внимателно тези указания. В напълно сглобено състояние машината тежи 6.0 kg. Ако е необходимо, потърсете помощ, за да я извадите от опаковката.
56 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 2
Съдържание на опаковката
Извадете внимателно водоструйната машина от опаковката и проверете дали са налични следните детайли:
– Водоструйна машина
– Разпръскващ пистолет/маркуч за високо
налягане
– Удължителна тръба
(само за AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Дюза за цилиндрична струя
(само за AQUATAK 10)
– Дюза за ветрилообразна струя
(Кодово оцветяване лилаво–
само за AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Ротационна дюза (Кодово оцветяване
червено –само за AQUATAK 100 PLUS) – Дюза за почистващ препарат и бутилка – Щуцер
– Четка за миене
(само за AQUATAK 100 PLUS)
– Ръководство за експлоатация
Ако нещо липсва или е повредено, моля, обърнете се към Вашия търговец.

========56========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Eлементи на електроинструмента
1 Предпазител на спусъка
2 Спусък
3 Пистолет
4 Удължителна тръба (само за
AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Дюза за ветрилообразна струя (само за
AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Маркуч за високо налягане
7 Дюза за почистващ препарат и бутилка 8 Ротационна дюза
(само за AQUATAK 100 PLUS) 9 Щепсел**
10 Нипел
11 Пусков прекъсвач
12 Дюза за цилиндрична струя
(само за AQUATAK 10)
13 Сериен номер
**зависи от страната, в която се доставя Част от изобразените на фигурите и описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в
окомплектовката.
За Вашата сигурност
Внимание! Преди техническо обслужване или почистване спрете машината и изключете щепсела от захранващата мрежа. Това трябва да се направи също и ако захранващият кабел бъде повреден, усукан или изолацията му бъде нарушена.
Предпазване от токов удар
За безопасност електроинструментът е със защитна изолация и не се нуждае от
заземяване. Работното напрежение е 230 V променлив ток, 50 Hz (за страни извън ЕС 220 V или 240 V в зависимост от изпълнението). Използвайте само сертифицирани удължители на захранването. Информация можете да получите при Вашия търговец за
електроинструменти на Бош.
Ако по време на работа с водоструйната машина трябва да използвате удължителен кабел, той трябва да има следното сечение:
1,5 mm2 макс. до 20 m дължина
2,5 mm2 макс. до 50 m дължина Упътване: Ако бъде използван удължителен кабел, както е описано в указанията за безопасна работа, той трябва да има зануляващ
57 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 3
(трети) проводник, през който щепселът се свързва с нулата на Вашата електрическа система.
Ако имате въпроси, се обърнете към
квалифициран електротехник или към представителството на Бош.
ВНИМАНИЕ: удължителни кабели, които не отговарят на изискванията, могат да бъдат опасни. Удължителният кабел, щепселът и контактът трябва да имат защита срещу вода и да са предназначени за работа на открито. Щепселът и гнездото на удължителя трябва да са сухи и да не бъдат оставяни на пода. За повишаване на сигурността се препоръчва използването на предпазен прекъсвач за утаечни токове (Fl, RCD) с праг на задействане най-много 30 mA. Винаги преди започване на работа прекъсвачът трябва да бъде
проверяван.
Указание за продукти, които се продават във Великобритания: ВНИМАНИЕ: За Вашата безопасност е необходимо монтираният на машината щепсел 9 да се свърже с
удължителния кабел . Гнездото на удължителя трябва да е защитено срещу напръскване с вода, да е направено от гума или покрито с гума. Удължителният кабел трябва да се използва с предпазител срещу обтягане.
Ако проводникът на кабела е повреден, се допуска ремонтът да бъде извършен само от оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Монтиране
Включване към водопроводната система A Навийте нипела 10 към щуцера 14 . A / Включете маркуча за вода (не е включен B
в окомплектовката) към водопроводната система и към машината.
Включете маркуча за високо налягане / пистолета за пръскане
C Навийте здраво маркуча за високо налягане 6 на нипела 15 .
D Монтирайте удължителната тръба 4 / дюзата 12 към пистолета 3 . За целта вкарайте удължителната тръба 4 / дюзата 12 , задръжте от срещуположната страна и завъртете на 90°, за да я застопорите.
E Вкарайте дюзата за ветрилообразна струя 5 на удължителната тръба 4 и за застопоряване я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване (клик).

========57========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Регулиране / използване на различни дюзи
Дюза за цилиндрична струя (само за AQUATAK 10)
Дюзата 12 има фиксирана ветрилообразна струя, която не може да бъде регулирана.
Дюза за ветрилообразна струя (Кодово оцветяване лилаво–само за AQUATAK ECO/ 100/100 PLUS)
F За да промените формата на струята от ветрило на концентриран сноп и обратно, завъртете втулката на дюзата.
Дюза за почистващ препарат с бутилка G Завъртете удължителната тръба 4 / дюзата 12 на 90° срещу посоката на въртене на часовниковата стрелка и я извадете. H Вкарайте дюзата за почистващ препарат 7 в пистолета 3 и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я застопорите.
Ротационна дюза (Кодово оцветяване червено–само за AQUATAK 100 PLUS) I Завъртете дюзата за ветрилообразна струя 5 в посока, обратна на часовниковата стрелка, и я извадете.
J Вкарайте ротационната дюза 8 в
удължителната тръба 4 и за застопоряване я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване.
Пускане в експлоатация
Включване
Уверете се, че пусковият прекъсвач е в позиция ( ), и включете щепсела в контакта. Отворете крана за водата
K Натиснете предпазителя 1 , за да освободите спусъка 2 . Натиснете спусъка 2 докрай, докато целият въздух излезе от машината и маркуча за високо налягане и водата започне да тече равномерно. Отпуснете спусъка 2 . Натиснете предпазителя 1 .
Натиснете бутона ( ) на пусковия
прекъсвач 11 .
Насочете пистолета 3 надолу. Натиснете предпазителя, за да освободите спусъка 2 . Натиснете спусъка 2 докрай.
Изключване
Отпуснете спусъка 2 . Натиснете предпазителя. Така пистолетът е блокиран и не може да бъде включен по невнимание.
Натиснете бутона ( ) на пусковия
прекъсвач 11 .
58 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 4
Затворете крана за вода. Извадете щепсела от захранващата мрежа.
Натиснете предпазителя 1 , за да освободите спусъка 2 . Натиснете спусъка 2 , докато в машината не остане повече вода. Отпуснете спусъка 2 . Натиснете предпазителя 1 . Извадете маркуча за вода от машината и водопроводната система.
Указания за употреба на водоструйната машина
Общи указания
Уверете се, че машината е поставена на равна основа.
Не се премествайте твърде напред с маркуча за високо налягане, респ. не дърпайте машината с маркуча. Това може да доведе до
преобръщането на машината.
Не прегъвайте маркуча за високо налягане и не го прегазвайте с автомобил. Предпазвайте маркуча от допир до остри ръбове и ъгли. Не използвайте тръбата за ротационна струя за миене на кола.
Работа с почистващи препарати
Използвайте само препаратите, указани от Бош. Неподходящи почистващи препарати могат да повредят машината и/или почиствания предмет.
Поставете на пистолета дюзата за почистване с препарат.
Напълнете бутилката с подходящ препарат и навийте отново бутилката на дюзата. С оглед опазване на околната среда
препоръчваме икономичното използване на почистващи средства. Спазвайте препоръката на етикета на бутилката за разреждане на препарата.
С внимателния подбор на почистващи и консервиращи препарати фирма Бош гарантира безпроблемното функциониране на машината. Препоръчителен метод за почистване Стъпка 1: разтворете замърсяванията Напръскайте икономично с почистващ препарат и го оставете известно време да подейства. Стъпка 2: премахнете замърсяванията Отстранете замърсяванията с високо налягане. Упътване: при почистване на вертикални повърхности започнете нанасянето на препарата отдолу и продължете нагоре. При отмиване работете отгоре надолу.

========58========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Поддържане
Прибиране на машината след употреба
Преди да извършвате каквито и да е
дейности по машината, изключете
щепсела от захранващата мрежа и
маркуча от водопроводната система. Упътване: извършвайте посочените по-долу операции по поддръжка на електроинструмента редовно, за да осигурите продължителното му и безопасно използване.
Редовно проверявайте електроинструмента за видими дефекти, като разхлабено съединение и износени или повредени детайли.
Проверявайте дали капаците и предпазните съоръжения са в изправност и правилно монтирани. Необходимият ремонт и техническо обслужване трябва да се извършат преди ползване на водоструйната машина.
Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване водоструйната машина се повреди, ремонтът трябва да бъде извършен от оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Mоля, при поръчване на резервни части или когато се обръщате с въпроси към
представителите на Бош непременно посочвайте десетцифрения каталожен номер на машината.
Почистете отвън водоструйната машина с помощта на мека четка и кърпа. Не се допуска използването на вода, разтворители и полиращи препарати. Отстранете всички замърсявания, особено внимателно почистете вентилационните отвори на вентилатора. Ако във водоструйната машина остане вода, при замръзване машината ще се повреди. Машината трябва да се съхранява при температура над 0 °С.
Не поставяйте върху нея други предмети
Уверете се, че при прибиране и
изваждане кабелът не се заклинва. Не
прегъвайте маркуча за високо
налягане.
Проверка / почистване на филтъра
A Демонтирайте адаптера 10 на щуцера за вода и извадете ситото 16 .
L Ситото 16 може лесно да бъде извадено с остри клещи. Изплакнете ситото и го поставете отново. Ако ситото е повредено, го заменете. В никакъв случай водоструйната машина не трябва да бъде използвана, ако ситото не е монтирано или е повредено.
59 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 5

========59========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Откриване на причината за повреда
Таблицата по-долу показва симптомите на дефектите и как можете да ги отстраните, когато електроинструментът Ви не функционира нормално. Ако не можете да локализирате или отстраните проблема, се обърнете към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Внимание: преди да започнете да търсите повредата, спрете електроинструмента и го
изключете от захранващата мрежа.
Симптоми Възможна причина Отстраняване
Електродвигателят не се включва
Щепселът не е включен в захранващата мрежа Контактът е повреден
Предпазителят на захранващата
мрежа е изгорял
Удължителният кабел е повреден Задействала се е температурната
защита на електродвигателя Има замръзване
Електродвигателят спира
Предпазителят на захранващата
мрежа е изгорял
Захранващото напрежение не е подходящо
Задействала се е температурната
защита на електродвигателя
Предпазителят се е задействал
Предпазителят на захранващата
мрежа е слаб
Включете щепсела
Използвайте друг контакт Сменете предпазителя
Опитайте без удължителен кабел Оставете електродвигателя да се охлади 5 минути
Разтопете помпата, маркуча за вода или съответното приспособление
Сменете предпазителя
Проверете захранващото напрежение; то трябва да съответства на изписаното на табелката
Оставете електродвигателя да се охлади 5 минути
Включете машината във верига, която е с достатъчно силен за мощността на водоструйната машина предпазител
Твърде високо работно налягане
Дюзата е частично запушена Почистете дюзата
Пулсиращо налягане Има въздух в маркуча или помпата
Подаването на вода не е достатъчно
Водният филтър е запушен
Маркучът за вода е прещипан или
прегънат
Маркучът за високо налягане е твърде дълъг
Дюзата е износена
Спирателният вентил е износен
Няма подаване на вода Филтърът е запушен Дюзата е запушена
Изключете водоструйната машина и отворете пистолета и крана за вода и изчакайте, докато започне да излиза равномерна струя вода Проверете дали водопроводната система съответства на техническите данни. Най- тънките маркучи, които могат да бъдат използвани, са 1/2" или Ø 13 mm
Почистване на водния филтър
Изпънете маркуча по права линия
Махнете удължението на маркуча за високо налягане, макс. дължина на маркучите 7 m Заменете дюзата
Натиснете спусъка 5 пъти последователно
Включете и пуснете вода Почистете филтъра Почистете дюзата
Налягането е постоянно, но ниско Упътване: някои от допълнителните приспособления предизвикват ниско налягане
Електродвигателят работи, но няма налягане
Водоструйната машина се включва сама
Помпата или пистолетът пропускат Обърнете се към оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош
Машината пропуска Помпата пропуска Допустими са 6 капки на минута. При
60 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 6
ненормални, значителни течове се обърнете към оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош

========60========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Опазване на околната среда
Замърсяващи природата химикали не трябва да попадат в почвата, подпочвените води, в езера, реки и т.н.
При използване на почистващи препарати спазвайте стриктно данните на опаковката и указаната концентрация.
При почистване на моторни превозни средства спазвайте местните разпоредби: не трябва да се допуска протекло машинно масло да попада в подпочвените води.
Бракуване и изхвърляне
Електроинструментите, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.
Само за страни от ЕС:
Не изхвърляйте
електроинструментите при
битовите отпадъци!
Съгласно Директива на ЕС 2002/
96/EG относно бракувани
електрически и електронни устройства и утвърждаването й като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.
Сервизно обслужване и консултации
Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите в Интернет на адрес:
www.bosch-pt.com
Роберт Бош EООД - България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти yл. Сребърна № 3-9
1907 София
✆ ...................................................... +359 (0)2 / 962 5302 ✆ ...................................................... +359 (0)2 / 962 5427 ✆ ...................................................... +359 (0)2 / 962 5295 Факс..................................................... +359 (0)2 / 62 46 49
61 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Български - 7
Декларация за съответствие
Стойностите са измерени съгласно 2000/14/ЕС (1 m разстояние) и DIN 45 635.
Равнището А на излъчвания от
електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 79 dB (A); мощност на звука 89 dB (A).
Предаваните на ръцете вибрации обикновено са 2
под 2,5 m/s .
С пълна отговорност ние декларираме, че този продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60 335 съгласно изискванията на Директиви 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: гарантираният горен праг на мощността на звука LWA е по-малък от 91 dB (A). Метод на изпитване на
съответствието съгласно Приложение VIII. Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Правата за изменения запазени

========61========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Uputstva o sigurnosti
Pre kori‰çenja uredjaja neizostavno proãitati i obratiti paÏnju!
Proãitajte pre pu‰tanja u rad uputstvo za
rad Va‰eg uredjaja i posebno obratite
paÏnju na ova sigurnosna uputstva.
âuvajte na sigurnom uputstvo za rad za
kasniju upotrebu.
Tablice za opomenom i uputama name‰tene na uredjaju daju vaÏna uputstva za rad bez opasnosti. Pored uputstava u uputstvu za rad morate uzeti u obzir i op‰te propise o sigurnosti i spreãavanju nesreça.
Ne upravljajte mlaz vode nikada na ljude,
Ïivotinje, uredjaj ili elektriãne delove.
PaÏnja: Mlaz visokog pritiska moÏe biti
opasan, ako se zloupotrebljava. Prikljuãak za struju.
Preporuãuje se da se ovaj aparat prikljuãi samo na
utiãnicu, koja je osigurana sa za‰titnim prekidaãem
od 30 mA.
Pri upotrebi produÏnog kabla moraju utikaã i
spojnica biti u konstrukciji za‰tiçenoj od vode.
PaÏnja: Nepodobni produÏni kablovi mogu bitri
opasni.
Ne hvatajte mreÏni utikaã nikada sa vlaÏnim
rukama.
Prikljuãni vod za struju ili produÏni kabel nikada ne
gazite, gnjeãite ili vuãete za njega, po‰to se moÏe
o‰tetiti. âuvajte kabel od toplote, ulja i o‰trih ivica. ProduÏni kabel mora imati presek koji je naveden u
uputstvu za rad i biti za‰tiçen od prskajuçe vode.
Utiãna veza nesme biti u vodi.
Prikljuãak za vodu
Obratite paÏnju na propise Va‰eg preduzeça za
snabdevanje vodom.
Zavrtnji svih crevnih prikljuãaka moraju biti
zaptiveni.
Crevo visokog pritiska nesme biti o‰teçeno(
opasnost od pucanja). O‰teçeno crevo visokog
pritiska mora se promeniti bez odlaganja. Smeju se
upotrebljavati samo creva i spojevi koje je
preporuãio proizvodjaã.
Upotreba
Uredjaj sa priborom prokontrolisati pre kori‰çenja
da li je stanje ispravno i siguran rad. Ako stanje nije
besprekorno, nesme se koristiti.
Ne usisavajte nikada teãnosti koje sadrÏe
rastvaraãe ili nerazblaÏene kiseline i rastvaraãe. U
njih se ubrajaju naprimer benzin, razredjivaãi za
boje ili nafta za grejanje. Magla od raspr‰ivanja je
jako zapaljiva, eksplozivna i otrovna, isto tako
aceton, nerazblaÏene kiseline i rastvaraãi su
agresivni prema materijalima upotrebljenim sa
aparatom.
Pri upotrebi uredjaja u podruãjima sa opasno‰çu(
naprimer benzinske pumpe) mora se obratiti paÏnja
na sigurnosne propise. Rad u prostorijama sa
opasno‰çu od eksplozija je zabranjen.
62 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 1
Uredjaj mora imati stabilnu podlogu.
Upotrebljavajte samo sredstva za ãi‰çenje koja je
preporuãio proizvodjaã aparata i obratite paÏnju na
uputstva proizvodjaãa o primeni, odvozu djubreta i
upozoreju.
Svi delovi u radnom podruãju koji provode struju
moraju biti za‰tiçeni od prskajuçe vode.
Poluga za aktiviranje pi‰tolja nesme pri radu biti
uãvr‰çena u poziciji „ON“.
Nosite pri potrebi za‰titno odelo radi za‰tite od vode
koju mogu prskati predmeti.
Da bi izbegli o‰teçenja usled mlaza visokog pritiska
ãistite gume vozila/ventile samo sa najmanjim
rastojanjem od 30 cm. Prvi znak sa o‰teçenje je
promena boje gume. O‰teçene gume vozila / ventili
su opasni po Ïivot.
Materijali koji sadrÏe azbest kao i drugi materijali
koji sadrÏe materije ‰tetne po zdravlje, ne smeju se
prskati.
Upotrebljavajte samo sredstva za ãi‰çenje, koja je
odobrio proizvodjaã uredjaja.
Ne koristite preporuãena sredstva za ãi‰çenje
nerazblaÏena. Proizvodi su u tolikoj meri sigurni,
ako ne sadrÏe kiseline, luÏine ili materije koje ne
o‰teçuju okolinu. Preporu‰ujemo da ãuvate
sredstva za ãi‰çenje da budu nedostupna deci. Pri
kontaktu sredstva za ãi‰çenje sa oãima odmah
temeljno isperite vodom, a pri gutanju konsultujte
odmah doktora.
Rad
Radnik sme koristiti aparat samo prema propisima.
Mesne karakteristike se moraju uzeti u obzir. Pri
radu pazite svesno na druge osobe, posebno na
decu.
Ne koristite uredjaj u delokrugu osoblja, osim ako
nose za‰titno odelo.
Ne upravljajte mlaz vode na sebe ili druge, da bi
oãistili odelo ili cipele.
Aparat smeju da koriste samo osobe koje su
poduãene u kori‰çenju i rukovanju ili osobe koje
mogu doneti dokaz da mogu da rade sa aparatom.
Deca i mladiçi ne smeju da rade sa aparatom. Aparat se nesme nikada ostati bez nadzora, dokle
god je motor u radu.
Izlazeçi mlaz vode daje snagu povratnog udarca na
pi‰tolju. Stoga sigurno drÏite dr‰ku pi‰tolja i ‰tap. Transport
Iskljuiãite i obezbedite aparat pre transporta. OdrÏavanje
Izvucite mreÏni utikaã iz utiãnice:
– uvek kada ostavite uredjaj bez nadzora
– pre kontrole, ãi‰çenja i radova na aparatu Popravke smeju izvoditi samo struãni Bosch-
servisi.
Pribor i rezervni delovi
Smeju se upotrebljavati samo pribor i rezervni
delovi koje je dozvolio proizvodjaã.
Originalan pribor i originalni rezervni delovi
obezbedjuju rad aparata bez kvarova.

========62========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Karakteristike aparata
AQUATAK
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
3 600 H76 ... 1 300
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 300 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
/ II
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
âistaã sa visokim pritiskom.
Broj narudÏbine
Nominalna snaga [W] Dotok temperature maks. [°C] Dotok koliãine vode min. [l/h] Dotok vodenog pritiska maks. [bara] Nominalni pritisak [bara] Maksimalni pritisak[bara] Protok [l/h] Sredstvo za ãi‰çenje[l] TeÏina [kg] Klasa za‰tite
Serijski broj
Pogledajte serijski broj 13 (tipska tablica) na ma‰ini.
Upotreba prema svrsi
Aparat je odredjen za ãi‰çenje povr‰ina i predmeta napolju, alata, vozila i ãamaca. Sa odgovarajuçim priborom mogu se me‰ati sredstva za ãi‰çenje koja je Bosch odobrio, ãi‰çenje cevi za oticanje ili uklanjanje rdje i premaza boje. Ovaj proizvod nije pogodan za profesionalnu upotrebu.
Odredjena upotreba odnosi se na temperaturu okoline izmedju 0 °C i 40 °C.
Uvod
Ovaj priruãnik sadrÏi uputstva o ispravnoj montaÏi i sigurnoj upotrebi Va‰e ma‰ine. VaÏno je da ovo uputstvo briÏljivo proãitate.
Ma‰ina je te‰ka u potpuno sklopljenom stanju oko 6.0 kg. Pri potrebi pozovite pomoç da bi izvadili ma‰inu iz pakovanja.
63 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 2
Obim isporuke
Izvadite ãistaã visokog pritiska oprezno iz pakovanja i prokontroli‰ite, da li su kompletni sledeçi delovi.
– âistaã sa visokim pritiskom.
– Pi‰tolj za prskanje / crevo visokog pritiska – ProduÏna cev
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Mlaznica (samo AQUATAK 10)
– Lepezasta mlaznica (Lila kodiranje boje–
samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Rotaciona mlaznica (Crveno kodiranje boje –
samo AQUATAK 100 PLUS)
– Mlaznica za sredstrva za ãi‰çenje i boca – Prikljuãak
– âetka za pranje (samo AQUATAK 100 PLUS) – Uputstvo za upotrebu
Ako delovi nedostaju ili su o‰teçeni, obratite se Va‰em trgovcu.

========63========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Elementi aparata
1 Blokada ukljuãivanja za ventilaciju 2 Prekidaã
3 Pi‰tolj
4 ProduÏna cev
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Lepezasta mlaznica
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Crevo visokog pritiska
7 Mlaznica za sredstvo za ãi‰çenje sa bocom 8 Rotaciona mlaznica
(samo AQUATAK 100 PLUS)
9 MreÏni utikaã**
10 Prikljuãak
11 MreÏni prekidaã
12 Mlaznica (samo AQUATAK 10)
13 Serijski broj
**specifiãno za zemlje
Pribor na slici ili opisan ne spada delimiãno u obim isporuke.
Radi va‰e sigurnosti
PaÏnja! Iskljuãite aparat pre radova odrÏavanja ili ãi‰çenja i izvucite mreÏni utikaã. Isto vaÏi kada je o‰teçen strujni kabel, zaseãen ili umotan.
Elektriãna sigurnost
Va‰a ma‰ina ima radi sigurnosti za‰titnu izolaciju i nema potrebu za uzemljenjem Radni napon iznosi 230 V AC, 50 Hz (za zemlje Vam EU 220 V, 240 V zavisno od konstrukcije). Koristite samo dozvoljeni produÏni kabl. Informacije çete dobiti kod Va‰eg ovla‰çenog servisa.
Ako pri radu ãistaãa visokog pritiska hoçete da koristite produÏni kabel, potrebni su sledeçi preseci vodova:
1,5 mm2 do maks. 20 m duÏine
2,5 mm2 do maks. 50 m duÏine
PaÏnja: Ako se koristi produÏni kabel, mora on imati za‰titni provodnik - kao ‰to je opisano u sigurnosnim propisima, koji je povezan preko utikaãa sa za‰titnim provodnikom Va‰eg elektriãnog uredjaja.
U sluãaju dvoumljenja pitajte nekog iskusnog elektriãara ili najbliÏe zastupni‰tvo Bopsch-a.
64 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 3
OPREZ: ProduÏni kablovi koji nisu pro propisu mogu biti opasni. ProduÏni kablovi, utikaãi i spojnica moraju biti konstrukcije odobrene za spoljnu upotrebu i zaptiveni za vodu. Kablovske veze bi trebale da budu suve i da ne budu na zemlji.
Za poveçavanje sigurnosti se preporuãuje, da se koristi jedan FI-prekidaã (RCD) sa strujom kvara maksimalnih 30 mA. Ovaj FI-prekidaã bi pre svake upotrebe trebalo prokontrolisati.
Uputstvo za proizvode koji se ne prodaju u GB: PAÎNJA: Radi Va‰e sigurnosti potrebno je, da se utikaã 9 name‰ten na ma‰ini poveÏe sa produÏnim kablom . Spojnica produÏnog kabla mora biti za‰tiçena od prskajuçe vode, da se sastoji od gume ili prevuãena gumom. ProduÏni kabl mora se koristiti sa rastereçenjem istezanja.
Ako je prikljuãni vod o‰teçen, sme ga popraviti samo autorizirana Bosch-radionica.
MontaÏa
Prikljuãak za vodu
A Prikljuãni komadv 10 zavrnuti na prikljuãak za voduv 14 .
A / Povezati crevo za vodu( nije isporuãeno) sa B
prikljuãkom za vodu i uredjajem.
Prikljuãiti crevo visokog pritiska/pi‰tolj C âvrsto navrnuti crevo visokog pritiska 6 na prikljuãnicuv 15 .
D Prikljuãiti produÏnu cev 4 /mlaznicu 12 na pi‰tolj 3 . Utaknite pritom produÏnu cev 4 / mlaznicu 12 , pritisnite jedno prema drugom i okrenite radi blokade 90° u pravcu kazaljke na satu.
E Nataknite lepezastu mlaznicu 5 na produÏnu cev 4 i okreçite radi blokade u pravcu kazaljke na satu sve dok ne klikne.

========64========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Pode‰avanje / upotreba raznih mlaznica
Mlaznica (samo AQUATAK 10)
Mlaznica 12 ima ãvrsto pode‰eni lepezasti mlaz i ne moÏe se pode‰avati.
Lepezasta mlaznica (Lila kodiranje boje– samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Da bi mlaz od lepeze menjali u taãku i nazad, okrenite ãauru mlaznice.
Mlaznica za sredstvo za ãi‰çenje sa bocom G Okrenite produÏnu cev 4 / mlaznicu 12 za 90° nasuprot kazaljke na satu i izvucite.
H Utaknite mlaznicu sredstva za ãi‰çenje 7 u pi‰tolj 3 i okrenite radi blokade u pravcu kazaljke na satu.
Rotaciona mlaznica (Crveno kodiranje boje– samo AQUATAK 100 PLUS)
I Lepezastu mlaznicu 5 okrenite nasuprot kazaljke na satu i izvucite.
J Utaknite rotacionu mlaznicu 8 u produÏnu cev 4 i okreçite radi blokade u pravcu kazaljke na satu dok ne „klikne“.
Pu‰tanje u rad
Ukljuãivanje
Uverite se da mreÏni prekidaã stoji u poziciji ( ) i prikljuãite uredjaj na utiãnicu.
Otvorite slavinu za vodu.
K Aktivirajte blokadu ukljuãivanja 1 , da bi oslobodili prekidaãv 2 . Prekidaã 2 potpuno pritisnuti, sve dok voda ne poteãe ravnomerno i ne bude vi‰e vazduha u aparatu i crevu visokog pritiska. Pustiti prekidaã 2 . Pritisnuti blokadu ukljuãivanja 1 .
Aktivirati taster ( ) mreÏnog prekidaãa 11 . Usmeriti pi‰tolj 3 na dole. Aktivirati blokadu ukljuãivanja, da bi oslobodili prekidaã 2 . Prekidaã 2 sasvim pritisnuti.
Iskljuãivanje
Pustiti prekidaã 2 . Pritisnuti blokadu ukljuãivanja. Pi‰tolj je sada blokiran i ne moÏe se vi‰e aktivirati. Aktivirati taster ( ) mreÏnog prekidaãa 11 . Zatvoriti slavinu za vodu. Izvuçi prikljuãak mreÏe iz utiãnice.
Aktivirati blokadu ukljuãivanja 1 , da bi oslobodili prekidaã 2 . Prekidaã 2 sasvim pritisnuti, sve dok u uredjaju ne bude vi‰e vodenog pritiska. Pustite prekidaã 2 . Pritisnuti blokadu ukljuãivanja 1 . Skinite crevo za vodu sa aparata i prikljuãka vode.
65 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 4
Uputstvo za kori‰çenje ãistaãa visokog pritiska
Op‰te
Uverite se da ma‰ina stoji na ravnoj podlozi.
Ne idite sa crevom visokog pritiska suvi‰e napred odnosno ne vucite aparat za crevo. Ovo moÏe uticati na to da aparat ne stoji vi‰e sigurno i da padne dole.
Ne lomite crevo visokog pritiska i ne vozite vozilom preko njega. Za‰titite crevo visokog pritiska od o‰trih ivica ili uglova.
Ne koristite rotacionu cev pod pritiskom za pranje kola.
Radovi sa sredstvima za ãi‰çenje
Koristite samo sredstva za ãi‰çenje koja je odobrio Bosch. Neodgovarajuça sredstva za ãi‰çenje mogu o‰tetiti aparat i predmet koji se ãisti.
Nataknite mlaznicu sredstva za ãi‰çenje na pi‰tolj. Napunite bocu za sredstvo za ãi‰çenje sa pogodnim sredstvom i ponovo zavrnite bocu na mlaznicu sredstva za ãi‰çenje.
Preporuãujemjo u smislu za‰tite okoline da sredstva za ãi‰çenje koristite ‰tedljivo. Obratite paÏnju na preporuke za razblaÏivanje koje su na rezervaru.
Bosch garantuje izabranom ponudom sredstava za ãi‰çenje i konzerviranje rad aparata bez kvarova.
Preporuãene metode ãi‰çenja
Korak 1: Omek‰ati prljav‰tinu
Lagano naneti sredstvo za ãi‰çenje i kratko vreme pustiti da deluje.
Korak 2: Ukloniti prljav‰tinu
Ukloniti rastvorenu prljav‰tinu sa visokim pritiskom. PaÏnja: Prilikom ãi‰çenja vertikalnih povr‰ina poãeti dole sa sredstvom za prljav‰tinu / ãi‰çenje i dalje raditi na gore. Pri ispiranju radite od gore na dole.

========65========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
OdrÏavanje
Pre svih radova na aparatu izvucite mreÏni utikaã i odvojite prikljuãak vode.
PaÏnja: Izvodite redovno sledeçe radove odrÏavanja, da bi se obezbedilo dugo i pouzdano kori‰çenje.
Redovno kontroli‰ite uredjaj u pogledu oãiglednih nedostataka, kao ‰to su odpu‰teno priãvr‰çivanje i izlizani ili o‰teçeni delovi konstrukcije.
Prokontroli‰ite da li su poklopci i uredjaji za‰tite ãestiti i ispravno montirani. Potrebne popravke ili radove odrÏavanja izvr‰ite pre upotrebe ãistaãa visokog pritiska.
Ako bi ãistaã visokog pritiska i pored briÏljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku mora izvoditi neki struãan servis za Bosch-ba‰tenske aparate.
Kod svih pitanja i naruãivanja rezervnih delova molimo Vas da neizostavno navedete broj narudÏbine (ima 10 cifara) a prema tipskoj tablici na aparatu.
66 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 5
âi‰çenje i kontrola filtra
A Uklonite adapter 10 na prikljuãnu za vodu i izvucite sito 16 .
L Sito 16 se moÏe lako ukloniti sa nekim kle‰tima. Sito isperite i ponovo ubacite. O‰teçeno sito zamenite.
âistaã visokog pritiska nesme nikada da se koristi kada nedostaje sito ili je u kvaru.
Iskljuãiti posle upotrebe.
âistiti spolja‰nost ãistaãa visokog pritiska sa nekom mekom ãetkom i krpom. Ne smeju se upotrebljavati voda, rastvaraã i sredstva za poliranje. Uklonite svu prljav‰tinu, posebno oãistite proreze za ventilaciju motora.
âistaã visokog pritiska iz kojeg nije ispraÏnjena voda o‰tetiçe mraz. Aparat bi trebalo ãuvati u nekoj prostoriji bez mraza.
Ne stavljajte na njega neke druge predmete.
Proveriti da li kabel pri namotavanju i
odmotavanju nije priklje‰ten. Crevo visokog
pritiska ne lomite.

========66========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
TraÏenje gre‰aka
Sledeça tabela pokazuje simbole gre‰ki i kako da pomognete sebi, ako Va‰a ma‰ina ne radi dobro. Ako time ne moÏete lokalizovati problem i odstraniti ga, obratite se Va‰em servisu.
PaÏnja: Iskljuãite ma‰inu pre traÏenja gre‰ke i izvucite mreÏni utikaã.
Simptomi Moguçi uzrok Pomoç
Motor ne kreçe Utikaã nije prikljuãen
Utiãnica je u kvaru
Osiguraã je izbio
O‰teçen je produÏni kabel
Motorna za‰tita je iskljuãila
Smrznuto
Motor ostaje da miruje Osiguraã je izbio
Napon mreÏe nije uredu
Motorna za‰tita je iskljuãila
Osiguraã iskljuãuje Osiguraã je preslab
Prikljuãiti utikaã
Upotrebiti drugu utiãnicu
Promenite osiguraã
Poku‰ati bez produÏnog kabla Ostavite motor 5 minuta da se ohladi Pumpu, crevo za vodu ili pribor odmrznuti
Zameniti osiguraã
Prokontrolisati napon mreÏe, mora odgovarati podatku na tipskoj tablici Ostavite motor 5 minuta da se ohladi Prikljuãiti na strujni krug, koji je osiguran prema snazi ãistaãa visokog pritiska
Poveçani radni pritisakk Mlaznica je delimiãno zapu‰ena Oãistiti mlaznicu Pulzirajuçi pritisak Vazduh u crevu za vodu ili pumpi
Snabdevanje vodom nije ispravno
Zapu‰en filter za vodu
Crevo za vodu je prignjeãeno ili
savijeno
Crevo visokog pritiska je predugaãko
Ventil za startovanje/zaustavljanje
Iskljuãiti ãistaã visokog pritiska i ostaviti da radi sa otvorenim pi‰toljem i otvorenom slavinom za vodu, sve dok se ne postigne ravnomeran radni pritisak Prokontrolisati, da li prikljuãak za vodu odgovara karakteristikama u tehniãkim podacima. Najmanja creva za vodu koja se smeju koristiti su 1/2" ili Ø 13 mm Oãistiti filter za vodu
Ispravite crevo za vodu
Skinite produÏetak creva visokog pritiska, maks. duÏina creva za vodu je 7 m
Promeniti mlaznicu
Aktivirati brzo jedno za drugim prekidaã 5
Prikljuãiti vodu Oãistiti filter Oãistiti mlaznicu
Pritisak je ravnomeran ali Mlaznica je istro‰ena premali
PaÏnja: Odredjeni pribor je istro‰en prouzrokuje nizak
pritisak
Motor radi ali nema Voda nije prikljuãena radnog pritiska
Filter zapu‰en
Zapu‰ena mlaznica âistaã visokog pritiska
sam startuje
Pumpa ili pi‰tolj nisu zaptiveni Obratite se struãnom Bosch servisu
Ma‰ina nije zaptivena Pumpa nije zaptivena 6 kapi u minuti je dozvoljeno. Kod
67 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 6
nenormalne, znaãajne nezaptivenosti stupite u kontakt sa struãnim Bosch servisom

========67========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Za‰tita ãovekove okoline
Hemikalije koje ‰tete okolini ne smeju dospeti u zemlju, u podzemnu vodu, u potoke, reke itd. Pri kori‰çenju sredstava za ãi‰çenje taãno se drÏite podataka na pakovanju i propisane koncentracije. Pri ãi‰çenju motornih vozila obratiti paÏnju na mesne propise. Mora se spreãiti da isprano ulje dospe u podzemne vode.
Uklanjanje djubreta
Elektriãni pribor, pribor i pakovanja treba odvoziti na regeneraciju koja odgovara za‰titi ãovekove okoline.
Samo za EZ-zemlje:
Ne bacajte elektriãni pribor u kuçno
djubre!
Prema Evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektriãnim i
elektronskim aparatima i njihovoj
preradi u nacionalno dobro ne mora vi‰e elektriãni pribor koji je sposoban za upotrebu da se odvojeno sakuplja i odvozi regeneraciji koja odgovara za‰titi ãovekove okoline.
Servis
·ematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naçi çete pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-Service
Takovska 46
11000 Beograd
✆ ............................................................. +381 11-753-373 Fax............................................................. +381 11-753-373 E-Mail: asboschz@EUnet.yu
68 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Srpski - 7
Izjava o usagla‰enosti
Merne vrednosti su dobijene prema 2000/14/EG (1 m rastojanja) i DIN 45 635.
Nivo zvuka uredjaja ocenjen sa A iznosi tipiãno: Nivo zvuãnog pritiska 79 dB (A). Nivo snage zvuka 89 dB (A).
Vibracija ruke-‰ake je tipiãno niÏa od 2,5 m/s2. Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je na‰ proizvod usagla‰en sa sledeçim standardima ili normativnim aktima: EN 60 335 prema odredbama smernica 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka LWA je niÏi od 91 dB (A). Postupak ocene usagla‰enosti ide prema prilogu VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
ZadrÏavamo pravo na promene

========68========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Varnostna opozorila
Obvezno preberite pred uporabo naprave in jih upo‰tevajte!
Pred vklopom naprave preberite navodilo
za uporabo Va‰e naprave in ‰e posebno
upo‰tevajte spodaj navedena varnostna
navodila. Navodilo za uporabo skrbno
shranite, ker ga boste kasneje ‰e
potrebovali.
Na napravi so pritrjeni napisi z opozorili in napotili, ki so pomembni za varno uporabo.
Poleg opozoril v navodilu za uporabo je treba upo‰tevati tudi splo‰ne varnostne predpise in predpise v zvezi s prepreãevanjem nesreã.
Vodnega curka nikoli ne usmerjajte na
ljudi, Ïivali, napravo ali na elektriãne dele.
Pozor: Visokotlaãni curek je lahko pri
zlorabi nevaren.
Elektriãni prikljuãek
Priporoãamo, da napravo prikljuãite samo na
vtiãnico, ki je opremljena z za‰ãitnim stikalom
30 mA.
Pri uporabi kabelskega podalj‰ka pazite, pazite, da
bosta vtikaã in spojka vodotesna.
Pozor: Neprimerni kabelski podalj‰ki so lahko
nevarni.
OmreÏnega vtikaãa nikoli ne prijemajte z mokrimi
rokami.
Ne vozite ãez prikljuãni omreÏni kabel ali ãez
kabelski podalj‰ek oziroma ju ne meãkajte in ne
vlecite, ker se lahko po‰kodujeta. Zavarujte kabel
pred vroãino, oljem in ostrimi robovi.
Kabelski podalj‰ek mora imeti presek, ki je naveden
v navodilu za uporabo in mora biti za‰ãiten pred
vodnimi curki. Vtiãni spoj ne sme leÏati v vodi. Prikljuãek vode
Upo‰tevajte predpise Va‰ega vodovodnega
podjetja.
Vtiãni spoj vseh prikljuãnih cevi mora tesniti. Visokotlaãna cev ne sme biti po‰kodovana (lahko
se razpoãi). Po‰kodovano visokotlaãno cev morate
nemudoma a zamenjati. Uporabljate lahko samo
cevi in spoje, ki jih priporoãa proizvajalec. Uporaba
Napravo s priborom je treba pred uporabo
pregledati z ozirom na stanje in varnost delovanja.
âe stanje naprave ni brezhibno, je ne smete
uporabljati.
Nikoli ne sesajte tekoãin, ki vsebujejo topilo ali
nerazredãene kisline ali topila! Sem spadajo na
primer bencin, razredãilo za barve ali kurilno olje.
Razpr‰ena megla je zelo vnetljiva, eksplozivna in
strupena, prav tako pa materiale, ki so uporabljeni
na napravi, razjedajo aceton, nerazredãene kisline
in topila.
Pri uporabi naprave v nevarnih podroãjih (na primer
na ãrpalkah) je treba upo‰tevati ustrezne varnostne
predpise. Uporaba v prostoru, kjer je nevarnost
eksplozije, je prepovedana.
Naprava mora imeti trdno podnoÏje.
69 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 1
Uporabljajte samo ãistila, ki jih priporoãa
proizvajalec naprave in upo‰tevajte navodila za
uporabo in odlaganje ter opozorila proizvajalca. Vsi deli v delovnem podroãju, ki so pod elektriãno
napetostjo, morajo biti za‰ãiteni pred vodnimi curki. SproÏilo brizgalne pi‰tole se med uporabo ne sme
zagozditi v poloÏaju „ON“ (vklopljeno).
Po potrebi nosite za‰ãitno obleko, ki Vas bo
varovala pred predmeti, ki letijo naokrog zaradi
brizgajoãe vode.
Zaradi prepreãevanja po‰kodb, do katerih bi pri‰lo
zaradi visokotlaãnega curka, ãistite avtomobilske
pnevmatike/ventile samo v razdalji 30 cm. Prvi znak
po‰kodbe je sprememba barve pnevmatike.
Po‰kodovane pnevmatike/ventili so Ïivljenjsko
nevarni.
Ne brizgajte materialov, ki vsebujejo azbest in
drugih materialov, ki vsebujejo zdravju ‰kodljive
snovi.
Uporabljajte samo ãistila, ki jih dovoljuje
proizvajalec naprave.
Ne uporabljajte nerazredãenih ãistil. Produkti so
varni, ker ne vsebujejo, kislin, luÏin ali okolju
‰kodljivih snovi. Priporoãamo, da ãistila hranite na
mestih, ki niso dostopna otrokom. Pri stiku ãistila z
oãesom takoj izpirajte oko z vodo, pri zauÏitju se
takoj posvetujte z zdravnikom.
Uporaba
Oseba, ki dela z napravo, jo lahko uporablja samo v
skladu z namenom. Upo‰tevati je treba lokalne
danosti in pri delu zavestno paziti na druge osebe,
posebno na otroke.
Ne uporabljajte naprave v dosegu oseb, razen ãe
le-te ne nosijo za‰ãitne obleke.
Ne usmerjajte vodnega curka nase ali na druge z
namenom, da bi oãistili oblaãila ali obutev. Napravo uporabljajo samo osebe, ki se seznanjene
z uporabo in rokovanjem ali osebe, ki lahko
dokaÏejo, da znajo rokovati z napravo. Uporaba
naprave s strani mladoletnikov ali otrok ni
dovoljena.
Dokler motor deluje, naprave ne pu‰ãajte brez
nadzora.
Izstop vodnega curka ima za posledico povratni
sunek brizgalne pi‰tole. Roãaj in cev pi‰tole trdno
drÏite.
Transport
Pred transportom izklopite napravo in jo zavarujte. VzdrÏevanje
OmreÏni vtikaã izvlecite iz vtiãnice:
– vedno, kadar pustite napravo brez nadzora – pred pregledoma, ãi‰ãenjem in zaãetkom del na
napravi
Popravila lahko opravi samo poobla‰ãena servisna
delavnica BOSCH.
Pribor in nadomestni deli
Uporabljajte lahko samo pribor in nadomestne dele,
ki jih dovoljuje proizvajalec. Originalni pribor in
originalni nadomestni deli zagotavljajo delovanje
naprave brez motenj.

========69========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tehniãni podatki
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450 40
17
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 400 40
3 600 H76 ... 1 500 40
17
17
1,5–6,0
1,5–6,0
90 100 330 0,5 6,0
/ II
90 100 350 0,5 6,0
/ II
Visokotlaãni
ãistilec
Katalo‰ka ‰tevilka 3 600 H76 ... Nazivna moã [W] 1 300 Temperatura na [°C] 40 pritoku maks.
Koliãina vode na [l/h] 17 pritoku min.
Vodni tlak na pritoku [Bari] 1,5–6,0 maks.
Nazivni tlak [Bari] 90 Maksimalni tlak [Bari] 100 Pretok [l/h] 300 âistilo [l] 0,5 Masa [kg] 6,0 Za‰ãitni razred / II Serijska ‰tevilka
Glejte serijsko ‰tevilko 13 (tipska plo‰ãica) na stroju.
Namembnost naprave
Naprava je namenjena za ãi‰ãenje povr‰in in predmetov na odprtem prostoru, od orodij do vozil in ãolnov. Z ustreznim priborom lahko vodi prime‰ate ãistilo, ki ga dovoljuje tovarna Bosch. MoÏno je ãi‰ãenje odtokov ali korozije ali barvnih premazov. Proizvod ni primeren za obrtni‰ko uporabo.
Uporaba v skladu z namenom se nana‰a na temperaturo okolice med 0 °C in 40 °C.
Uvod
Ta priroãnik vsebuje napotila za pravilno montaÏo in za varno uporabo stroja. Pomembno je, da ta napotila skrbno preberete.
Popolnoma sestavljena kosilnica tehta pribliÏno 6.0 kg. Po potrebi si za dviganje kosilnice iz embalaÏe priskrbite pomoã.
70 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 2
Obseg dobave
Visokotlaãni ãistilec previdno dvignite iz embalaÏe in preverite, ãe so dobavljeni vsi naslednji deli: – Visokotlaãni ãistilec
– Brizgalna pi‰tola/visokotlaãna cev
– Cevni podalj‰ek
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Brizgalna ‰oba (samo AQUATAK 10) – Pahljaãasta brizgalna ‰oba (vijoliãasta barvna
oznaka–samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Rotationsdüse (rdeãa barvna oznaka –
samo AQUATAK 100 PLUS)
– ·oba za ãistilo in posoda
– Prikljuãni komad
– âistilna ‰ãetka (samo AQUATAK 100 PLUS) – Navodila za uporabo
âe kak‰ni deli manjkajo ali so po‰kodovani, o tem obvestite Va‰ega trgovca.

========70========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Sestavni elementi
1 Protivklopna zapora sproÏila
2 SproÏilo
3 Brizgalna pi‰tola
4 Cevni podalj‰ek
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Pahljaãasta brizgalna ‰oba
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Visokotlaãna cev
7 ·oba za ãistilo s posodo
8 Rotacijska ‰oba (samo AQUATAK 100 PLUS) 9 OmreÏni vtikaã**
10 Prikljuãni komad
11 OmreÏno stikalo
12 Brizgalna ‰oba (samo AQUATAK 10) 13 Serijska ‰tevilka
**specifiãna izvedba za posamezne drÏave
Prikazan ali opisan dodatni pribor ni v celoti vkljuãen v standardno opremo naprave.
Za va‰o varnost
Pozor! Pred vzdrÏevalnimi deli ali ãi‰ãenjem napravo izklopite in izvlecite vtikaã iz omreÏne vtiãnice. Isto velja v primeru, ãe je elektriãni kabel po‰kodovan, narezan ali zavit.
Elektriãna varnost
Zaradi varnosti ima naprava za‰ãitno izolacijo in ne potrebuje ozemljitve. Delovna napetost zna‰a 230 V AC, 50 Hz (drÏave neãlanice EU 220 V, 240 V, odvisno od izvedbe). Uporabljajte samo atestirane kabelske podalj‰ke. Informacije boste dobili na poobla‰ãenem servisu.
âe boste pri delu z visokotlaãnim ãistilcem uporabljali kabelski podalj‰ek, uporabljajte podalj‰ke z naslednjim premerom Ïice:
1,5 mm2 do dolÏine najveã 20 m
2,5 mm2 do dolÏine najveã 50 m Opozorilo: âe boste uporabljali kabelski podalj‰ek, mora biti le-ta ≠ kot je opisano v varnostnih opozorilih ≠ opremljen z za‰ãitnim vodom, ki je preko vtikaãa povezan z za‰ãitnim vodom elektriãne naprave.
PREVIDNO: Kabelski podalj‰ki, ki ne ustrezajo predpisom, so nevarni. Kabelski podalj‰ki, vtikaãi in spoj morajo biti vodotesni, v izvedbi, ki ustreza uporabi na prostem.
71 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 3
PREVIDNO: Kabelski podalj‰ki, ki ne ustrezajo predpisom, so nevarni. Kabelski podalj‰ki, vtikaãi in spoj morajo biti vodotesni, v izvedbi, ki ustreza uporabi na prostem.
Kabelski spoji morajo biti suhi in ne smejo leÏati na tleh.
Za veãjo varnost priporoãamo tudi uporabo FI-stikala (RCD) z maksimalnim sproÏilnim tokom 30 mA. Pred vsako uporabo naprave je potrebno opraviti preizkus FI-stikal.
Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo v Veliki Britaniji: POZOR: Zaradi Va‰e varnosti je treba vtikaã 9 , ki se nahaja na stroju, povezati s kabelskim podalj‰kom . Sklapljanje kabelskega podalj‰ka mora biti zavarovano pred vodnimi curki. Izdelano naj bo iz gumija ali prevleãeno z gumijem. Kabelski podalj‰ek je potrebno uporabljati z razbremenitvijo potega.
âe je prikljuãni vod po‰kodovan, lahko popravilo opravi samo poobla‰ãena servisna
delavnica Bosch.
MontaÏa
Prikljuãek vode
A Prikljuãni komad 10 privijte na vodni prikljuãek 14 .
A / Vodno cev (ni vkljuãena v dobavo) poveÏite B
z vodnim prikljuãkom in napravo.
Prikljuãitev visokotlaãne cevi/brizgalne pi‰tole C Visokotlaãno cev 6 trdno privijte na prikljuãni komad 15 .
D Prikljuãite cevni podalj‰ek 4 /brizgalno ‰obo 12 na brizgalno pi‰tolo 3 . Pri tem najprej vtaknite cevni podalj‰ek 4 /brizgalno ‰obo 12 na brizgalno pi‰tolo, ju protismerno stisnite in ju zaprite z obraãanjem za 90° v urni smeri.
E Pahljaãasto brizgalno ‰obo 5 nataknite na cevni podalj‰ek 4 in ga obrnite v urni smeri. „Klik“ se mora sli‰ati.

========71========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Nastavitev/uporaba razliãnih ‰ob
Brizgalna ‰oba (samo AQUATAK 10)
Brizgalna ‰oba 12 ima fiksno nastavljen pahljaãast curek in je ni moÏno nastavljati.
Pahljaãasta brizgalna ‰oba (vijoliãasta barvna oznaka–samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Za spreminjanje curka od pahljaãe do toãke in nazaj obraãajte tulec ‰obe.
·oba za ãistilo s posodo
G Cevni podalj‰ek 4 / brizgalno ‰obo 12 obrnite za 90° v protiurni smeri in ju izvlecite.
H ·obo za ãistilo 7 vtaknite v brizgalno pi‰tolo 3 in jo fiksirajte z obraãanjem v urni smeri.
Rotacijsko ‰obo (rdeãa barvna oznaka – samo AQUATAK 100 PLUS)
I Pahljaãasto brizgalno ‰obo 5 obraãajte v protiurni smeri in jo izvlecite.
J Rotacijsko ‰obo 8 vtaknite v cevni podalj‰ek 4 in jo fiksirajte z obraãanjem v urni smeri, dokler ne „klikne“.
Zagon
Vklop
Poskrbite, da bo omreÏno stikalo v poloÏaju ( ) in prikljuãite napravo na elektriãno vtiãnico. Odprite pipo za vodo.
K Pritisnite na protivklopno zaporo 1 in sprostite sproÏilo 2 . Do konca stisnite sproÏilo 2 , tako da bo voda tekla enakomerno in v napravi in v visokotlaãni cevi ne bo veã zraka. Spustite sproÏilo 2 . Pritisnite protivklopno zaporo 1 . Pritisnite tipko ( ) omreÏnega stikala 11 . Brizgalno pi‰tolo 3 usmerite navzdol. Pritisnite protivklopno zaporo in sprostite sproÏilo 2 . Do konca stisnite sproÏilo 2 .
72 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 4
Izklop
Spustite sproÏilo 2 . Pritisnite protivklopno zaporo. Brizgalna pi‰tola je zdaj blokirana, kar onemogoãa nenamerno aktiviranje.
Pritisnite tipko ( ) omreÏnega stikala 11 . Zaprite pipo za vodo. OmreÏni prikljuãek izvlecite iz vtiãnice.
Pritisnite protivklopno zaporo 1 in sprostite sproÏilo 2 . Do konca stisnite sproÏilo 2 , dokler v napravi ni veã vodnega tlaka. Spustite sproÏilo 2 . Pritisnite protivklopno zaporo 1 .
Z naprave odstranite vodno cev in prikljuãek za vodo.
Opozorila pri uporabi visokotlaãnega ãistilca
Splo‰no
Poskrbite, da bo stroj postavljen na ravni podlagi.
Ne premikajte se z visokotlaãno cevjo preveã naprej oziroma ne vlecite naprave za cev. Zaradi tega lahko naprava izgubi stabilnost in se prevrne. Visokotlaãne cevi ne pregibajte in ne vozite z vozilom ãez njo. Zavarujte visokotlaãno cev pred ostrimi robovi in vogali.
Tlaãne cevi za rotacijski curek ne uporabljajte za pranje avtomobilov.
Delo s ãistili
Uporabljajte samo ãistila, ki jih dovoljuje tovarna Bosch. Neustrezna ãistila lahko po‰kodujejo napravo in predmet, ki ga ãistite. ·obo za ãistilo nataknite na brizgalno pi‰tolo. Posodo za ãistilo napolnite s primernim ãistilom in ponovno privijte posodo na ‰obo za ãistilo. Glede na varovanje okolja priporoãamo varãno uporabo ãistila. Upo‰tevajte priporoãila za razredãevanje, ki so na posodi.
Ob uporabi izbrane ponudbe ãistil in sredstev za konzerviranje Bosch jamãi brezhibno delovanje naprave brez kakr‰nihkoli motenj.

========72========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Priporoãljiva metoda za ãi‰ãenje
Faza 1: namakanje umazanije
Varãno nabrizgajte ãistilo in poãakajte, da bo nekaj ãasa uãinkovalo.
Faza 2: odstranjevanje umazanije
Pod visokim tlakom odstranite odmoãeno umazanijo.
Opozorilo: Pri ãi‰ãenju navpiãnih povr‰in zaãnite ãi‰ãenje s ãistilom od spodaj in nadaljujte navzgor. Pri splakovanju delajte od zgoraj navzdol.
VzdrÏevanje
Pred zaãetkom kakr‰nihkoli del na
napravi izvlecite omreÏni vtikaã iz
vtiãnice in odvijte prikljuãek za vodo. Opozorilo: Prosimo, da redno izvajate spodaj navedena vzdrÏevalna dela, kar bo zagotovilo dolgo in zanesljivo uporabo naprave.
Napravo redno pregledujte z ozirom na vidne pomanjkljivosti, na primer ohlapno pritrditev in obrabljene ali po‰kodovane sestavne dele. Preverite intaktnost in pravilno montaÏo pokrovov in za‰ãitnih naprav. Potrebna popravila in vzdrÏevalna dela je treba opraviti pred uporabo visokotlaãnega ãistilca.
âe bi kljub skrbnemu postopku izdelave in preizkusa pri‰lo do izpada delovanja
visokotlaãnega ãistilca, naj popravilo opravi poobla‰ãena servisna delavnica za vrtne aparate Bosch.
Pri vseh poizvedbah in naroãilih nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno katalo‰ko ‰tevilko, ki se nahaja na tipski plo‰ãici naprave.
73 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 5
âi‰ãenje/pregled filtra
A Odstranite adapter 10 na prikljuãku za vodo in izvlecite sito 16 .
L Sito 16 lahko enostavno izvleãete s pomoãjo koniãastih kle‰ã. Sperite sito in ga ponovno vstavite. Po‰kodovani sito zamenjajte.
Nikoli ne uporabljajte visokotlaãnega ãistilca brez ali s po‰kodovanim sitom.
Odlaganje po uporabi
Zunanjost visokotlaãnega ãistilca oãistite z mehko ‰ãetko in krpo. Vode, topila ali polirnih sredstev ne uporabljajte. Odstranite vso umazanijo, ‰e posebno skrbno oãistite prezraãevalne reÏe motorja.
âe visokotlaãnega ãistilca ne boste do konca izpraznili, lahko pride do po‰kodb zaradi zmrzali. Napravo shranite v prostoru, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
Na napravo ne postavljajte nobenih drugih predmetov.

Poskrbite, da kabli pri sklapljanju in
razklapljanju naprave ne bodo stisnjeni.
Visokotlaãne cevi ne pregibajte.

========73========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Iskanje napak
V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va‰a naprava ne bi pravilno delovala. âe problema na ta naãin ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi‰ãite pomoã v Va‰i servisni delavnici.
Pozor: Pred iskanjem napak izklopite napravo in potegnite vtikaã iz elektriãne vtiãnice.
Simptomi MoÏen vzrok Pomoã
Motor ne deluje Vtikaã ni prikljuãen Prikljuãite vtikaã
Defektna vtiãnica Uporabite drugo vtiãnico
SproÏena varovalka Zamenjajte varovalko
Po‰kodovan kabelski podalj‰ek Poskusite brez kabelskega podalj‰ka
SproÏena za‰ãita motorja 5 minut ohlajajte motor
Naprava je zmrznila Odtajajte ãrpalko, vodno cev ali pribor Motor se ustavi SproÏena varovalka Zamenjajte varovalko
Nepravilna omreÏna napetost Preverite omreÏno napetost, ki se mora
ujemati s podatki na tipski plo‰ãici
5 minut ohlajajte motor
SproÏena za‰ãita motorja
SproÏena varovalka Varovalka pre‰ibka Prikljuãite na tokokrog, ki je zavarovan
ustrezno z moãjo visokotlaãnega
ãistilca
Previsok delovni tlak Delno zama‰ena ‰oba Oãistite ‰obo
Pulziranje tlaka Zrak v vodni cevi ali ãrpalki Izklopljen visokotlaãni ãistilec z odprto
brizgalno pi‰tolo in odprto pipo za vodo
pustite toliko ãasa, da bo doseÏen
enakomeren delovni tlak.
Nepravilno napajanje z vodo Preverite, ãe prikljuãek za vodo ustreza
podatkom v tehniãnih podatkih.
Najmanj‰e dovoljene vodne cevi, ki jih
‰e lahko uporabljate so 1/2" ali Ø 13 mm
Zama‰en vodni filter Oãistite vodni filter.
Vodna cev zmeãkana ali Vodno cev speljite naravnost
prepognjena
Predolga visokotlaãna cev Odstranite podalj‰ek visokotlaãne cevi,
maksimalna dolÏina vodne cevi 7 m Enakomeren, a prenizek Obrabljena ‰oba Zamenjajte ‰obo
tlak
Obrabljen startni/stop - ventil 5-krat hitro zaporedoma aktivirajte Opozorilo: Doloãen pribor sproÏilo
povzroãa niÏji tlak
Motor deluje, vendar na Voda ni prikljuãena Prikljuãite vodo
voljo ni delovnega tlaka
Zama‰en filter Oãistite filter
Zama‰ena ‰oba Oãistite ‰obo
Samodejni zagon Netesnost ãrpalke ali brizgalne Obrnite se na poobla‰ãen servis Bosch visokotlaãnega ãistilca pi‰tole
Stroj ne tesni ârpalka ne tesni Dovoljenih je 6 kapljic na minuto. Pri
nenormalni, precej veliki netesnosti se
posvetujte s poobla‰ãenim servisom
Bosch.
74 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 6

========74========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Varovanje okolja
Kemikalije, ki obremenjujejo okolje, ne smejo priti v tla, v podtalnico, v ribnike, reke itd.
Pri uporabi ãistil natanãno upo‰tevajte podatke na embalaÏi in predpisano koncentracijo.
Pri ãi‰ãenju motornih vozil upo‰tevajte lokalne predpise: prepreãite uhajanje olja, ki sta ga odstranili z brizganjem v podtalnico.
Odlaganje
Elektriãna orodja, pribor in embalaÏo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.
Samo za drÏave EU:
Elektriãna orodja ne odlagajte med
hi‰ne odpadke!
V skladu z evropsko smernico ‰tev.
2002/96/EG o starih elektriãnih in
elektronskih aparatih in z njenim
tolmaãenjem v nacionalnem pravu je potrebno loãeno zbiranje neuporabnih elektriãnih orodij in oddajanje le-teh v okolju prijazno ponovno predelavo.
Servis
Risbe razstavljene Ïage in informacije o nadomestnih delih lahko najdete na
internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Top Service d.o.o.
Celov‰ka 172
1000 Ljubljana
✆ ..................................................... +386 (0)1 / 5194 225 ✆ .................................................... +386 (0)1 / 5194 205 Fax .................................................... +386 (0)1 / 5193 407
75 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensko - 7
Izjava o skladnosti
Merske vrednosti so bile izraãunane v skladu z 2000/14/EG (razdalja 1 m) in DIN 45 635. Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipiãno zna‰a: nivo zvoãnega tlaka 79 dB (A); nivo jakosti hrupa 89 dB (A).
Vibriranje rok-lahti je tipiãno niÏje od 2,5 m/s2. Z izkljuãno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek usklajen z naslednjo normo ali normativnim dokumentom: EN 60 335 pod doloãilih in smernicah 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: zajamãeni nivo hrupa LWA je niÏji od 91 dB (A). Postopek vrednotenja primernosti izdelka v skladu s prilogo VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
PridrÏujemo si pravico do sprememb

========75========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Upute za siguran rad
Prije uporabe ure∂aja neizostavno treba temeljito proãitati ove upute.
Prije pu‰tanja u rad treba proãitati upute za
uporabu va‰eg ure∂aja i posebno se
pridrÏavati ovih uputa za siguran rad.
Upute za uporabu spremite na sigurno
mjesto za kasniju primjenu.
Znakovi i natpisi upozorenja koji se nalaze na ure∂aju daju vaÏne upute za siguran rad. Osim naputaka u ovim uputama treba se pridrÏavati i opçih propisa za sigurnost i izbjegavanje nezgoda.
Mlaz vode nikada ne usmjeravati na ljude
i Ïivotinje, sam ure∂aj ili na elektriãne
komponente. PaÏnja: Mlaz vode pod
visokim tlakom moÏe biti opasan ako se
zlorabi.
Elektriãni prikljuãak
Ovaj se ure∂aj preporuãuje prikljuãiti samo na
utiãnicu osiguranu sa za‰titnom sklopkom struje
kvara od 30 mA.
Kod primjene produÏnog kabela, utikaã i spojnica
moraju biti u vodonepropusnoj izvedbi.
PaÏnja: Neprikladni produÏni kablovi mogu biti
opasni.
MreÏni utikaã nikada ne dirati mokrim rukama. Ne voziti preko mreÏnog prikljuãnog kabela ili
produÏnog kabela ili produÏnog kabela. Prikljuãni
kabel ne prignjeãiti niti natezati, jer bi se mogao
o‰tetiti. Za‰tite kabel od topline, ulja i o‰trih rubova. ProduÏni kabel treba imati presjek naveden u
uputama za rukovanje i treba biti za‰tiçen od
prskanja. Utikaãki spoj ne smije biti uronjen u vodu. Prikljuãak na vodu
Treba se pridrÏavati propisa distributera vode
(vodovoda).
Holenderi svih prikljuãnih crijeva trebaju biti
nepropusni.
Visokotlaãno crijevo ne smije biti o‰teçeno
(opasnost od rasprsnuça). O‰teçeno visokotlaãno
crijevo treba se neodloÏno zamijeniti. Trebaju se
koristiti samo crijeva koja preporuãuje proizvo∂aã. Primjena
Ure∂aj s priborom treba prije kori‰tenja provjeriti na
propisno stanje i pogonsku sigurnost. Ukoliko
stanje ure∂aja nije besprijekorno, on se ne smije
koristiti.
Nikada ne usisavati tekuçine koje sadrÏe otapala ili
nerazrije∂ene kiseline i otapala. Tu se ubraja npr.
benzin, razrje∂ivaã ili loÏivo ulje. Magla od prskanja
je visokozapljiva, eksplozivna i otrovna.
Nagrizajuçe djelovanje na materijale kori‰tene na
ure∂aju ima aceton, nerazrije∂ene kiseline i
otapala.
Kod kori‰tenja ure∂aja u opasnim podruãjima (npr.
na benzinskim postajama), treba se pridrÏavati
odgovarajuçih propisa o sigurnosti. Zabranjen je
rad ure∂aja u prostorijama ugroÏenim eksplozijom. Ure∂aj se treba nalaziti na stabilnoj i ãvrstoj podlozi.
76 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 1
Koristiti samo sredstvo za ãi‰çenje koje preporuãuje
proizvo∂aã ure∂aja i kod toga se pridrÏavati uputa
proizvo∂aãa o njegovoj primjeni i zbrinjavanju. Svi dijelovi u radnom podruãju koji provode struju,
trebaju biti za‰tiçeni od prskanja vode.
Okidaãka poluga pi‰tolja za prskanje ne smije biti
kod rada zaglavljena u poloÏaju „ukljuãeno“. U sluãaju potrebe treba nositi za‰titnu odjeçu za
za‰titu od u natrag prskajuçe vode.
Za izbjegavanje o‰teçenja guma vozila/ventila od
visokotlaãnog mlaza, iste treba ãistiti na razmaku od
najmanje 30 cm. Prvi znak takvog o‰teçenja je npr.
promjena boje gume. O‰teçene gume vozila/ventili
su opasni za Ïivot.
Ne smiju se prskati materijali koji sadrÏe azbest i
drugi materijali koji sadrÏe tvari koje ugroÏavaju
zdravlje.
Koristiti samo sredstva za ãi‰çenje koja je odobrio
proizvo∂aã ure∂aja.
Preporuãena sredstva za ãi‰çenje ne koristiti
nerazrije∂ena. Ovi su proizvodi toliko sigurni da ne
sadrÏe nikakve kiseline, luÏine ili tvari ‰tetne za
okoli‰. Preporuãujemo da sredstva za ãi‰çenje ne
budu dostupna djeci. Kod kontakta sredstva za
ãi‰çenje sa oãima, treba ih temeljito isprati vodom,
a u sluãaju njihovog gutanja, treba odmah zatraÏiti
lijeãniãku pomoç.
Rukovanje ure∂ajem
Osobe koje rukuju ure∂ajem trebaju ga koristiti
samo za odre∂enu namjenu. Treba uzeti lokalne
propise. Kod rada treba paziti na druge osobe,
osobito na djecu.
Sa ure∂ajem ne radite u dosegu ljudi, osim ako oni
ne nose za‰titnu odjeçu.
Mlaz vode ne usmjeravajte na druge ljude u svrhu
ãi‰çenja njihove odjeçe i obuçe.
Ure∂ajem smiju rukovati samo osobe koje su
upoznate sa kori‰tenjem i rukovanjem ili osobe koje
mogu dokazati da znaju rukovati ure∂ajem. Sa
ure∂ajem ne smiju raditi djeca ili mla∂e osobe. Ure∂aj se ne smije nikada ostavljati bez nadzora
dok radi njegov motor.
Mlaz vode koji izlazi iz mlaznice stvara silu
povratnog udara na pi‰tolj. Zbog toga treba sigurno
i ãvrsto drÏati ruãku pi‰tolja i motku.
Transport
Prije transporta ure∂aj treba iskljuãiti i osigurati. OdrÏavanje
MreÏni utikaã izvuçi uz utiãnice:
– uvijek kada se ure∂aj ostavlja bez nadzora – prije kontrole, ãi‰çenja i rada na ure∂aju
Popravke treba prepustiti samo ovla‰tenoj BOSCH
servisnoj radionici.
Pribor i rezervni dijelovi
Smije se koristiti samo pribor i rezervni dijelovi koje
je odobrio proizvo∂aã. Originalni pribor i rezervni
dijelovi jamãe nesmetan rad ure∂aja.

========76========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tehniãki podaci o uredaju
AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS 3 600 H76 ...
[W]
AQUATAK 10 3 600 H76 ... 1 300
1 450
[°C]
40
40
[l/h]
17
17
[bar]
1,5–6,0
1,5–6,0
[bar] [bar] [l/h] [l]
90 100 300 0,5
90 100 340 0,5
[kg]
6,0
/ II
6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0
1,5–6,0
90 100 330 0,5
90 100 350 0,5
6,0
/ II
6,0
/ II
Visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje Katalo‰ki br. Nazivna primljena snaga
Temperatura na dovodu max. Koliãina vode na dovodu min. Tlak vode na dovodu max. Nazivni tlak Maksimalni tlak Protok
Sredstvo za ãi‰çenje TeÏina
Klasa za‰tite Serijski broj
Vidjeti serijski broj 13 (tipska ploãica) na stroju.
Uporaba za odre∂enu namjenu
Ure∂aj je predvi∂en za ãi‰çenje na otvorenom, povr‰ina i predmeta, alata, vozila i ãamaca. Sa odgovarajuçim priborom mogu se umije‰ati sredstva za ãi‰çenje koja odobrava Bosch, a ure∂aj se moÏe koristiti za otãepljenje odvodnih cijevi ili za skidanje hr∂e i starih premaza boje. Ovaj proizvod nije prikladan za primjenu u obrtu i industriji. Primjena za odre∂enu namjenu odnosi se na temperaturu okoline izme∂u 0 °C i 40 °C.
Uvod
Ovaj priruãnik sadrÏi upute za ispravnu montaÏu i sigurnu uporabu va‰eg stroja. VaÏno je da se ove upute paÏljivo proãitaju.
U potpuno sastavljenom stanju teÏina stroja je cca. 6.0 kg. U sluãaju potrebe zatraÏite pomoç kako bi stroj izvadili iz ambalaÏe.
77 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 2
Opseg isporuke
Visokotlaãni ure∂aj oprezno izvadite iz ambalaÏe i kod toga provjerite da li su na broju slijedeçi dijelovi:
– Visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje
– pi‰tolj za prskanje/visokotlaãno crijevo – produÏna cijev
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – mlaznica (samo AQUATAK 10)
– mlaznica za lepezasti mlaz
(oznaãena ljubiãastom bojom–
samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – rotirajuça mlaznica (oznaãena crvenom bojom –
samo AQUATAK 100 PLUS)
– mlaznica za sredstvo za ãi‰çenje i boca – prikljuãni komad
– ãetka za pranje (samo AQUATAK 100 PLUS) – Upute za uporabu
Ako dijelovi nedostaju ili su o‰teçeni, obratite se va‰em trgovcu.

========77========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Dijelovi ure∂aja
1 Zapor ukljuãivanja za odvod
2 Odvod
3 Pi‰tolj za prskanje
4 ProduÏna cijev
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Lepezasta mlaznica
(samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Visokotlaãno crijevo
7 Mlaznica redstva za ãi‰çenje sa bocom 8 Rotirajuça mlaznica
(samo AQUATAK 100 PLUS)
9 MreÏni utikaã**
10 Prikljuãni komad
11 MreÏni prekidaã
12 Mlaznica (samo AQUATAK 10)
13 Serijski broj
**specifiãno za dotiãnu zemlju
Prikazan ili opisan pribor ne pripada posve opsegu isporuke.
Za va‰u sigurnost
PaÏnja! Prije radova odrÏavanja ili ãi‰çenja ure∂aj treba iskljuãiti i izvuçi mreÏni utikaã. Isto vrijedi ako bi se o‰tetio, odrezao i usukao mreÏni prikljuãni kabel.
Elektriãna sigurnost
Va‰ je ure∂aj za sigurnost za‰titno izoliran i ne zahtjeva nikakvo uzemljenje. Radni napon iznosi 230 V AC, 50 Hz (za zemlje izvan EU 220 V, 240 V, ovisno od izvedbe). Treba koristiti samo odobrene produÏne kablove. Informacije moÏete dobiti kod na‰eg ovla‰tenog servisa.
Ako kod rada ure∂aja trebate koristiti produÏni kabel, tada su potrebni slijedeçi presjeci vodova.
1,5 mm2 do max. 20 m duÏine
2,5 mm2 do max. 50 m duÏine
Napomena: Ako se koristi produÏni kabel, tada on prema propisima za siguran rad treba posjedovati za‰titni vodiã, koji je preko utikaãa spojen sa za‰titnim vodiãem va‰e elektriãne instalacije. U sluãaju sumnje zatraÏite pomoç kvalificiranog elektriãara ili najbliÏeg Bosch servisa.
78 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 3
OPREZ: Nepropisni produÏni kablovi mogu biti opasni. ProduÏni kabel, utikaã i spojnica trebaju biti vodonepropusni na izvedbama za primjenu na otvorenom.
Spojevi kablova trebaju biti suhi i ne smiju leÏati na tlu.
Za poveçanje sigurnosti preporuãuje se kori‰tenje FI-sklopke (RCD) sa strujom kvara od max. 30 mA. Ova se FI-sklopka treba provjeriti prije svakog kori‰tenja.
Napomena za proizvode koji se ne prodaju u Vel. Britaniji: PAÎNJA: Za va‰u sigurnost je potrebno da se utikaã 9 koji se nalazi na ure∂aju spoji sa produÏnim kabelom . Spojnica produÏnog kabela mora biti za‰tiçena od prskanja vode, mora biti izra∂ena od gume ili prevuãena gumom. ProduÏni kabel se mora primijeniti s vlaãnim rastereçenjem. Ako je prikljuãni vod o‰teçen smije se popraviti samo u ovla‰tenoj Bosch servisnoj radionici.
MontaÏa
Prikljuãak na vodu
A Prikljuãni komad 10 navrnuti na prikljuãak vode 14 .
A / Crijevo za vodu (nije isporuãeno) spojiti s B
prikljuãkom za vodu i ure∂ajem.
Prikljuãiti visokotlaãno crijevo/pi‰tolj za prskanje
C Visokotlaãno crijevo 6 ãvrsto navrnuti na prikljuãni nastavak 15 .
D ProduÏnu cijev 4 / mlaznicu 12 prikljuãiti na pi‰tolj za prskanje 3 . Kod toga produÏnu cijev 4 / mlaznicu 12 utaknuti, pritisnuti i za zabravljivanje okrenuti za 90° u smjeru kazaljke na satu. E Mlaznicu za lepezasti mlaz 5 nataknuti na produÏnu cijev 4 i za zabravljivanje okrenuti u smjeru kazaljke na satu dok se ne ãuje „klik“.

========78========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Pode‰avanje/Primjena razliãitih mlaznica
Mlaznica (samo AQUATAK 10)
Mlaznica 12 ima fiksno pode‰en lepezasti mlaz i ne moÏe se vi‰e regulirati.
Mlaznica za lepezasti mlaz
(oznaãena ljubiãastom bojom–
samo AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Za promjenu sa lepezastog mlaza na toãkasti mlaz i natrag okretati ãahuru mlaznice.
Mlaznica sredstva za ãi‰çenje sa bocom G ProduÏnu cijev 4 /mlaznicu 12 okrenuti za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvuçi. H Mlaznicu sredstva za ãi‰çenje 7 utaknuti u pi‰tolj za prskanje 3 i za zabravljivanje okrenuti u smjeru kazaljke na satu.
Rotirajuça mlaznica
(oznaãena crvenom bojom–
samo AQUATAK 100 PLUS)
I Mlaznicu za lepezasti mlaz 5 okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvuçi.
J Rotirajuçu mlaznicu 8 utaknuti u produÏnu cijev 4 i za zabravljivanje okrenuti u smjeru kazaljke na satu, sve dok se ne ãuje „klik“.
Pu‰tanje u rad
Ukljuãivanje
MreÏni prekidaã prebaciti u poloÏaj ( ) i ure∂aj prikljuãiti na mreÏnu utiãnicu.
Otvoriti slavinu za vodu.
K Pritisnuti zapor ukljuãivanja 1 da bi se oslobodio odvod 2 . Odvod 2 pritisnuti do kraja, sve dok voda ne poãne jednoliãno teçi i dok se u ure∂aju i u visokotlaãnom crijevu vi‰e ne nalazi niti najmanje zraka. Osloboditi odvod 2 . Pritisnuti zapor ukljuãivanja 1 .
Pritisnuti tipku ( ) mreÏnog prekidaãa 11 . Pi‰tolj za prskanje 3 usmjeriti prema dolje. Pritisnuti zapor ukljuãivanja, kako bi se oslobodio odvod 2 . Odvod 2 do kraja pritisnuti.
79 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 4
Iskljuãivanje
Osloboditi odvod 2 . Pritisnuti zapor ukljuãivanja. Pi‰tolj za prskanje je sada zabravljen i ne moÏe se nehotiãno aktivirati.
Pritisnuti tipku ( ) mreÏnog prekidaãa 11 . Zatvoriti slavinu za vodu. MreÏni utikaã ure∂aja izvuçi iz utiãnice.
Pritisnuti zapor ukljuãivanja 1 , kako bi se oslobodio odvod 2 . Odvod 2 do kraja pritisnuti, sve dok se voda ne izbaci iz ure∂aja. Odvod 2 otpustiti. Pritisnuti zapor ukljuãivanja.
Crijevo za vodu skinuti sa prikljuãka za vodu i odvojiti od ure∂aja.
Upute za uporabu visokotlaãnog ure∂aja za ãi‰çenje
Opçenito
Ure∂aj treba postaviti na ravnu podlogu.
Visokotlaãno crijevo ne odvlaãite suvi‰e daleko od ure∂aja, odnosno ure∂aj ne vucite potezanjem za crijevo. To moÏe dovesti do toga da ure∂aj vi‰e neçe sigurno stajati i da çe pasti.
Ne pregibajte o‰tro visokotlaãno crijevo i ne vozite vozilo preko njega. Za‰titite visokotlaãno crijevo od povlaãenja preko o‰trih rubova i uglova. Tlaãnu cijev sa rotirajuçim mlazom ne koristite za pranje automobila.
Rad sa sredstvima za ãi‰çenje
Koristite samo sredstva za ãi‰çenje koja je odobrio Bosch. Neprikladna sredstva za ãi‰çenje mogla bi o‰tetiti ure∂aj i sam predmet koji se ãisti.
Nataknite mlaznicu sredstva za ãi‰çenje na pi‰tolj za prskanje.
Bocu sredstva za ãi‰çenje napuniti prikladnim sredstvom za ãi‰çenje i bocu ponovno navrnuti na mlaznicu sredstva za ãi‰çenje.
U svrhu za‰tite okoli‰a preporuãujemo ‰tedljivo tro‰enje sredstva za ãi‰çenje. Treba se pridrÏavati savjeta za razrje∂ivanje napisanih na spremniku. Ponudom odabranih sredstava za ãi‰çenje i konzerviranje, Bosch jamãi nesmetani rad ure∂aja.

========79========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Preporuãeni postupak ãi‰çenja
Operacija 1: Osloba∂anje prljav‰tine
·tedljivo poprskati sredstvom za ãi‰çenje i ostaviti kraçe vrijeme da djeluje.
Operacija 2: Skidanje prljav‰tine
Oslobo∂enu prljav‰tinu odstraniti visokim tlakom. Napomena: Kod ãi‰çenja okomitih povr‰ina poãeti odozdo sa sredstvom za ãi‰çenje i nastaviti raditi prema gore. Kod ispiranja raditi odozgo prema dolje.
OdrÏavanje
Prije svih radova na ure∂aju izvuçi
mreÏni utikaã i zatvoriti prikljuãak za
vodu.
Napomena: Slijedeçe radove odrÏavanja izvodite redovito, kako bi se osiguralo dugo i besprijekorno kori‰tenje.
Ure∂aj treba redovito kontrolirati na oãigledne nedostatke, kao ‰to su otpu‰teni spojevi priãvr‰çenja i istro‰eni ili o‰teçeni dijelovi. Provjeriti da li su na svojem mjestu poklopci i za‰titne naprave, te da li su ispravno montirani. neophodne popravke i radove odrÏavanja treba provesti prije uporabe visokotlaãnog ure∂aja za ãi‰çenje.
Ako bi visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje unatoã briÏljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovla‰tenom servisu za Bosch vrtne ure∂aje.
Kod svih upita i naruãivanja rezervnih dijelova neizostavno navedite 10-znamenkasti katalo‰ki broj prema tipnoj ploãici ure∂aja.
80 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 5
âi‰çenje/ispitivanje filtera
A Uklonite adapter 10 na prikljuãku vode i izvucite filter 16 .
L Filter 16 se moÏe ukloniti ‰iljatim klije‰tima. Filter isprati i ponovno ugraditi, a u sluãaju o‰teçenja zamijeniti.
Visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje nikada ne koristiti bez filtera ili sa o‰teçenim filtera.
Spremanje nakon uporabe.
Vanjske povr‰ine visokotlaãnog ure∂aja za ãi‰çenje oãistiti ãetkom i krpom. Za ãi‰çenje se ne smije koristiti voda, otapala i sredstva za poliranje. Svu prljav‰tinu odstraniti, a posebno oãistiti otvore za hla∂enje motora.
Visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje iz kojega nije potpuno izbaãena voda mogao bi se o‰tetiti zbog zamrzavanja ove vode unutar ure∂aja. Ure∂aj treba spremiti u prostoriju bez opasnosti od zamrzavanja.
Na ure∂aj ne stavljati nikakve druge predmete.
Treba paziti da se ne prignjeãi kabel kod
sklapanja i rasklapanja ure∂aja. Ne
pregibati o‰tro visokotlaãno crijevo.

========80========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
TraÏenje kvara
Slijedeça tablica prikazuje simbole gre‰ke i kako si moÏete pomoçi ako va‰ ure∂aj ne bi radio ispravno. Ako na taj naãin ne moÏete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovla‰tenoj servisnoj radionici. PaÏnja: Prije traÏenja gre‰ke ure∂aj iskljuãiti i izvuçi mreÏni utikaã.
Simptomi Moguçi uzroci Pomoç
Motor se ne pokreçe Utikaã nije prikljuãen
Neispravna utiãnica
Pregorio je osiguraã
O‰teçen produÏni kabel
Aktivirala je za‰tita motora Zamrznuta voda u ure∂aju
Motor ostaje mirovati Pregorio je osiguraã
MreÏni napon nije odgovarajuçi
Prikljuãiti utikaã
Koristiti druge utiãnice
Zamijeniti osiguraã
Poku‰ati raditi bez produÏnog kabela Motor 5 minuta ostaviti da se ohladi Ostaviti da se odmrzne pumpa, crijevo za vodu ili pribor.
Zamijeniti osiguraã
Ispitati mreÏni napon koji treba odgovarati podacima sa tipske ploãice Motor 5 minuta ostaviti da se ohladi
Aktivirala je za‰tita motora
Pregorio je osiguraã Osiguraã je suvi‰e slab Prikljuãiti na strujni krug koji je
osiguran prema snazi visokotlaãnog ure∂aja za ãi‰çenje
Suvi‰e visok radni tlak Mlaznica je djelomiãno zaãepljena Oãistiti mlaznicu Pulzirajuçi tlak Zrak je u‰ao u crijevo za vodu ili
pumpu
Opskrba vodom nije kako treba
Zaãepljen je filter za vodu
Iskljuãiti visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje, otvoriti mlaznicu za prskanje i pustiti da voda prolazi, sve dok se ne dosegne jednoliãni radni tlak Provjeriti da li prikljuãak na vodu odgovara tehniãkim podacima. Najmanja crijeva za vodu koja se smiju koristiti su 1/2" ili Ø 13 mm Oãistiti filter za vodu
Crijevo za vodu je prignjeãeno ili ima Crijevo za vodu poloÏiti ravno
na sebi o‰tar pregib
Visokotlaãno crijevo je suvi‰e
dugaãko
Tlak je jednolik ali je suvi‰e nizak Napomena: Odre∂en pribor uzrokuje niÏi tlak Motor radi ali nema radnog tlaka
Istro‰ena sapnica Istro‰en start/stop ventil
Voda nije prikljuãena Filter je zaãepljen Mlaznica je zaãepljena
Skinuti produÏetak visokotlaãnog crijeva, max. duÏina crijeva za vodu je 7 m
Zamijeniti mlaznicu
Odvod 5 puta brÏe pritiskati jedan iza drugog
Prikljuãiti vodu Oãistiti filter Oãistiti mlaznicu
Propu‰ta pumpa ili pi‰tolj za prskanje Obratite se ovla‰tenom Bosch servisu
Visokotlaãni ure∂aj za ãi‰çenje se pokreçe sam od sebe
Visokotlaãni ure∂aj propu‰ta
Propu‰ta pumpa Dopu‰ta se propu‰tanje od 6 kapi u
81 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 6
minuti. U sluãaju prekomjernog propu‰tanja treba zatraÏiti pomoç ovla‰tenog Bosch servisa

========81========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Za‰tita okoli‰a
Kemikalije koje zaga∂uju okoli‰ ne smiju dospjeti u tlo, u podzemne vode, u jezerca, rijeãne tokove itd. Kod primjene sredstava za ãi‰çenje treba se strogo pridrÏavati podataka sa ambalaÏe i propisane koncentracije.
Kod pranja motornih vozila treba se pridrÏavati vaÏeçih propisa: treba se sprijeãiti da ulje od prskanja dospije u podzemne vode.
Zbrinjavanje u otpad
Elektriãne alate, pribor i ambalaÏu treba predati na ekolo‰ki prihvatljivu ponovnu uporabu.
Samo za zemlje EU:
Elektriãne alate ne bacajte u kuçni
otpad!
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za stare elektriãne i
elektroniãke ure∂aje i njihovo
stavljanje u promet i prema vaÏeçim zakonskim propisima, ne moraju se vi‰e odvojeno sakupljati elektriãni alati prikladni za uporabu i predavati na ekolo‰ki prihvatljivu ponovnu uporabu.
Servis
CrteÏe u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima moÏete naçi na adresi: www.bosch-pt.com
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
100 40 Zagreb
✆ .................................................. +385 (0)1 / 295 80 51 Fax .................................................. +385 (0)1 / 295 80 60
82 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Hrvatski - 7
Izjava o uskla∂enosti
Izmjerene vrijednosti odre∂ene su prema 2000/14/EG (na razmaku 1 m) i DIN 45 635. Prag buke ure∂aja vrednovan sa A obiãno iznosi: Prag zvuãnog tlaka 79 dB (A); Prag uãinka buke 89 dB (A).
Vibracija na ruci ‰aci obiãno je manja od 2,5 m/s2. Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod uskla∂en sa slijedeçim normama ili normativnim dokumentima: EN 60 335 prema odredbama smjernica 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Zajamãeni prag uãinka buke LWA niÏi je od 91 dB (A). Postupak vrednovanja
uskla∂enosti prema Dodatku VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
ZadrÏavamo pravo izmjena

========82========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist kindlasti läbi lugeda ja järgida!
Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi
seadme kasutusjuhend ja pöörake erilist
tähelepanu alljärgnevatele
ohutusjuhistele. Hoidke kasutusjuhend
hilisemaks kasutuseks hoolikalt alles. Seadmele paigaldatud hoiatussildid ja muud etiketid annavad olulist teavet seadme ohutu töö kohta.
Lisaks kasutusjuhendis toodud teabele tuleb arvestada üldisi ohutusnõudeid.
Veejuga ei tohi kunagi suunata inimeste,
loomade, seadme enda või elektriliste
detailide poole. Tähelepanu: väärkasutusel
võib kõrgsurvejuga osutuda ohtlikuks. Vooluvõrku ühendamine
Antud seadet soovitame ühendada üksnes
pistikupessa, mis on varustatud 30 mA
käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitiga.
Pikendusjuhtme kasutamisel peavad pistik ja kontakt
olema veekindlad.
Tähelepanu: nõuetele mittevastavad
pikendusjuhtmed võivad osutuda ohtlikuks. Arge puudutage seadme pistikut kunagi märgade
kätega.
Arge sõitke toitejuhtmest ega pikendusjuhtmest
kunagi üle, ärge pigistage ega tõmmake seda, kuna
sellega võite juhet vigastada. Kaitske juhet kuumuse,
õli ja teravate servade eest.
Pikendusjuhe peab olema kasutusjuhendis toodud
ristlõikega ja pritsmekindel. Pistikupesa ei tohi
asetseda vees.
Veevõrguga ühendamine
Järgige oma veevarustusettevõtte eeskirju. Kõikide ühendusvoolikute kruviühendused peavad
olema veekindlad.
Kõrgsurvevoolik ei tohi olla vigastatud (lõhkemisoht).
Vigastatud kõrgsurvevoolik tuleb viivitamatult välja
vahetada. Kasutada tohib vaid tootja poolt soovitatud
voolikuid ja ühenduselemente.
Kasutamine
Enne kasutamist tuleb kontrollida, kas seade ja
lisatarvikud on töökorras ja kas on tagatud nende
tööohutus. Kui seade ja lisatarvikud ei tööta veatult,
on nende kasutamine keelatud.
Arge kasutage kõrgsurvepesuris kunagi lahusteid
sisaldavaid vedelikke või lahjendamata happeid ja
lahusteid! Nende hulka kuuluvad nt bensiin,
värvilahustid ja kütteõli. Nimetatud ainete
pihustamisel tekkiv aerosool on äärmiselt süttiv,
plahvatusohtlik ja mürgine, samuti kahjustavad
atsetoon, lahjendamata happed ja lahustid seadmes
kasutatud materjale.
Seadme kasutamisel ohtlikes kohtades (nt tanklates)
tuleb kinni pidada asjaomastest ohutuseeskirjadest.
Seadme kasutamine plahvatusohtlikes ruumides on
keelatud.
Seade peab seisma stabiilsel ja tasasel pinnal.
83 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 1
Kasutada tohib ainult tootja poolt soovitatud
puhastusvahendeid. Tähelepanu tuleb pöörata tootja
soovitustele ja hoiatustele kasutamise ja hävitamise
kohta.
Tööpiirkonnas peavad kõik voolujuhtivad detailid
olema kaitstud veepritsmete eest.
Veepüstoli päästik ei tohi seadme töötamise ajal
sisselülitatud asendis kinni kiilduda.
Vajaduse korral kandke kaitseriietust kaitseks
esemetelt tagasipritsuva vee eest.
Kahjustuste vältimiseks puhastage sõidukite rehve/
ventiile kõrgsurvepesuriga ainult minimaalselt 30 cm
kauguselt. Kahjustuse esmaseks tunnuseks on rehvi
värvi muutus. Vigastatud rehvid/ ventiilid on
eluohtlikud.
Asbesti ja teisi tervistkahjustavaid aineid sisaldavaid
materjale ei tohi kõrgsurvepesuriga puhastada. Kasutage ainult seadme tootja poolt ettenähtud
puhastusvahendeid.
Arge kasutage soovitatud puhastusvahendeid
lahjendamata kujul. Tooted on ohutud, kuna nad ei
sisalda happeid, leelislahuseid ega keskkonnaohtlikke
aineid. Hoidke puhastusvahendeid lastele
kättesaamatus kohas. Puhastusvahendi sattumisel
silma loputage silma kohe rohke veega, allaneelamisel
pöörduge kohe arsti poole.
Käsitsemine
Seadet kasutav isik tohib seadet kasutada ainult
nõuetekohaselt. Arvestada tuleb kohalikke olusid.
Töötades tuleb jälgida, et läheduses ei oleks teisi
inimesi, eriti lapsi.
Arge kasutage seadet piirkonnas, kus viibib teisi
inimesi, kes ei kanna kaitseriietust.
Arge kasutage veejuga iseenda või teiste inimeste
rõivaste või jalatsite puhastamiseks.
Seadet tohivad kasutada ainult isikud, keda on
instrueeritud seadme kasutamise ja käsitsemise osas
või isikud, kes tõendavad, et nad oskavad seadet
käsitseda. Seadet ei tohi kasutada lapsed ega
noorukid.
Seni, kuni seadme mootor töötab, ei tohi seadet jätta
järelevalveta.
Seadmest väljuv veejuga põhjustab veepüstoli
tagasipõrkumise. Seetõttu tuleb püstolit tugevalt
käes hoida.
Teisaldamine
Enne teisaldamist lülitage seade välja ja paigaldage
transporditoed.
Hooldus
Tõmmake pistik pistikupesast välja:
– alati, kui jätate seadme järelevalveta,
– enne seadme ülevaatust, puhastust ja
seadistustööde teostamist
Parandustööd tuleb lasta teostada Boschi elektriliste
tööriistade volitatud remonditöökojas.
Lisatarvikud ja varuosad
Kasutada tohib vaid tootja poolt ametlikult
heakskiidetud lisatarvikuid ja varuosi.
Originaallisatarvikud ja -varuosad tagavad seadme
häireteta töö.

========83========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tehnilised andmed
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0
90 100 340
0,5 6,0
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 330
1,5–6,0 90 100 350
/ II
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Kõrgsurvepesur
Tellimisnumber 3 600 H76 ... Nimivõimsus [W] 1 300 Sissetuleva vee
temperatuur max [°C] 40 Sissetuleva vee kogus
min. [l/h] 17 Sissetuleva vee max
rõhk max [bar] 1,5–6,0 Nimirõhk [bar] 90 Max rõhk [bar] 100 Veetarve [l/h] 300 Puhastusvahendipaagi
maht [l] 0,5 Kaal [kg] 6,0 Kaitseklass / II Seerianumber
Vt seadmel olevat seerianumbrit 13 (andmesildil).
Nõuetekohane kasutamine
Antud seade on ette nähtud välistingimustes olevate pindade ja esemete, tööriistade, sõidukite ja paatide puhastamiseks. Vastavaid lisatarvikuid kasutades saab juurde segada Boschi poolt ettenähtud puhastusvahendeid, kõrvaldada äravoolutorude ummistusi ja eemaldada roostet ning värvikihte. Antud seade ei sobi
professionaalseks kasutuseks.
Seadme nõuetekohane kasutus on lubatud temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.
Sissejuhatus
Käesolevas juhendis on toodud juhised seadme korrektse kokkupaneku ja ohutu kasutamise kohta. On oluline, et loete need juhised hoolega läbi. Seade kaalub täielikult kokkupanduna ligikaudu 6.0 kg. Seadme väljavõtmisel pakendist kasutage vajadusel teiste inimeste abi.
Tarnekomplekt
Võtke kõrgsurvepesur ettevaatlikult pakendist välja ja kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki alltoodud detaile:
– Kõrgsurvepesur
– veepüstol/kõrgsurvevoolik
– pikendustoru
(üksnes AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – jugaotsak (üksnes AQUATAK 10)
84 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 2
– laia joa otsak (lilla värvikodeering–
üksnes AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – rootorotsak (punane värvikodeering –
üksnes AQUATAK 100 PLUS)
– puhastusvahendiotsak ja pudel
– vaheadapter
– puhastushari (üksnes AQUATAK 100 PLUS) – Kasutusjuhend
Kui mõni osa on puudu või kahjustatud, pöörduge müügiesindusse.
Seadme osad
1 Päästiku sisselülitustõkis
2 Päästik
3 Veepüstol
4 Pikendustoru
(üksnes AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Laia joa otsak
(üksnes AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Kõrgsurvevoolik
7 Puhastusvahendiotsak ja pudel
8 Rootorotsak (üksnes AQUATAK 100 PLUS) 9 Pistik**
10 Vaheadapter
11 Lüliti
12 Jugaotsak (üksnes AQUATAK 10) 13 Seerianumber
**vastavalt kasutusriigi mudelile
Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.

========84========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tööohutus
Tahelepanu! Enne hooldus- ja puhastustöid või kuitoitejuhe on labi lõigatud, kahjustatud või sassi lainud, lülitage seade valja ja eemaldage vooluvõrgust
Elektriline ohutus
Teie seade on topeltisoleeritud ja ei vaja maandamist. Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (EL-i mittekuuluvates riikides 220 V, 240 V sõltuvalt versioonist). Kasutage üksnes ettenähtud pikendusjuhtmeid. Lisainformatsiooni küsige müügiesindusest.
Kasutada on lubatud vaid järgmiste ristlõigetega pikendusjuhtmeid:
1,5 mm2 kuni max 20 m pikkuste juhtmete puhul
2,5 mm2 kuni max 50 m pikkuste juhtmete puhul Märkus: kui kasutate pikendusjuhet, peab see – nagu ohutuseeskirjades toodud – olema varustatud kaitsejuhiga, mis on pistiku kaudu ühendatud Teie elektrilise tööriista kaitsejuhiga. Kahtluse korral pöörduge elektriala asjatundja poole või lähimasse Boschi müügiesindusse. Ettevaatust: Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhe, pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ja ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
Juhtmete ühenduskohad peavad olema kuivad ja ei tohi lebada maapinnal.
Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada maksimaalselt 30 mA FI-rikkevoolukaitselülitit (RCD). FI-kaitselüliti tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida.
Märkus toodete kohta, mida ei müüda
Suurbritannias: TAHELEPANU: Teie ohutuse huvides tuleb seadme küljes olev pistik 9 ühendada pikendusjuhtmega . Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud veepritsmete eest, valmistatud kummist või kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb kasutada koos veojõu leevendiga.
Toitejuhe tuleb lasta parandada Boschi volitatud remonditöökojas.
85 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 3
Kokkupanek
Veevõrguga ühendamine
A Kruvige vaheadapter 10 ühenduskoha 14 külge.
A / Ühendage veevoolik (ei kuulu B
tarnekomplekti) ühenduskoha ja seadmega.
Kõrgsurvevooliku/veepüstoli ühendamine C Kruvige kõrgsurvevoolik 6 kindlalt
ühendustutsi 15 külge.
D Ühendage pikendustoru 4 /jugaotsak 12 veepüstoliga 3 . Selleks torgake pikendustoru 4 / jugaotsak 12 sisse, suruge sellele kõvasti ja pöörake seda lukustamiseks 90° päripäeva. E Asetage laia joa otsak 5 pikendustorusse 4 ja keerake otsakut päripäeva, kuni see fikseerub klõpsatusega oma kohale.
Erinevate otsakute paigaldamine/ kasutamine
Jugaotsak (üksnes AQUATAK 10) Jugaotsaku 12 juga reguleerida ei saa.
Laia joa otsak (lilla värvikodeering– üksnes AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Joa reguleerimiseks lausjoast joonekujuliseks ja tagasi keerake otsaku hülssi.
Puhastusvahendiotsak ja paak
G Keerake pikendustoru 4 / jugaotsakut 12 90° vastupäeva ja tõmmake välja.
H Asetage puhastusvahendiotsak 7
veepüstolisse 3 ja keerake seda lukustamiseks päripäeva.
Rootorotsak (punane värvikodeering– üksnes AQUATAK 100 PLUS)
I Keerake laia joa otsakut 5 vastupäeva ja tõmmake see välja.
J Asetage rootorotsak 8 pikendustorusse 4 ja keerake otsakut päripäeva, kuni otsak fikseerub klõpsatusega oma kohale.

========85========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Kasutuselevõtt
Sisselülitamine
Veenduge, et lüliti on asendis ( ) ja ühendage seadme pistik pistikupessa.
Avage veekraan.
K Päästiku 2 vabastamiseks vajutage sisselülitustõkisele 1 . Vajutage päästikule 2 seni, kuni vesi voolab ühtlaselt ja seadmes ning kõrgsurvevoolikus ei ole enam õhku. Vabastage päästik 2 . Vajutage sisselülitustõkisele 1 . Vajutage lüliti 11 klahvile ( ).
Suunake veepüstol 3 alla. Päästiku 2
vabastamiseks vajutage sisselülitustõkisele. Vajutage päästik 2 lõpuni sisse.
Väljalülitamine
Vabastage päästik 2 . Vajutage sisselülitustõkisele. Veepüstol on nüüd lukustatud ja seda ei saa soovimatult käivitada.
Vajutage lüliti 11 klahvile ( ).
Sulgege veekraan. Eemaldage pistik pistikupesast. Päästiku 2 vabastamiseks vajutage
sisselülitustõkisele 1 . Vajutage päästikule 2 seni, kuni seadmes ei ole enam vett. Laske päästik 2 lahti. Vajutage sisselülitustõkisele 1 .
Eemaldage veevoolik seadme ja ühenduskoha küljest.
Juhised kõrgsurvepesuri kasutamiseks
Üldist
Veenduge, et seade seisab ühetasasel pinnal.
Arge liikuge kõrgsurvevoolikuga liiga kaugete ette ja ärge tõmmake seadet voolikust. Vastasel korral võib seade kaotada stabiilsuse ja ümber kukkuda. Arge murdke kõrgsurvevoolikut kokku ja ärge sõitke üle kõrgsurvevooliku. Kaitske kõrgsurvevoolikut teravate servade ja nurkade eest.
Arge kasutage rootorjoa survetoru sõidukite pesemiseks.
86 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 4
Töötamine puhastusvahenditega
Kasutada tohib ainult Boschi poolt ettenähtud puhastusvahendeid. Ebasobivad
puhastusvahendid võivad seadet ja
puhastatavat objekti kahjustada.
Kinnitage puhastusvahendiotsak veepüstoli külge. Täitke puhastusvahendipaak sobiva
puhastusvahendiga ja keerake paak
puhastusvahendiotsaku külge.
Keskkonna kaitseks soovitame kasutada puhastusvahendeid säästlikult. Järgida tuleb pakendil toodud juhiseid lahjendamise osas. Puhastus- ja konserveerimisvahendite hoolika valikuga tagab Bosch seadme häireteta töö.
Soovituslik puhastusmeetod
1. samm: Mustuse lahtileotamine
Pihustage väheses koguses puhastusvahendit pinnale ja laske veidi aega toimida.
2. samm: Mustuse eemaldamine
Eemaldage lahtileotatud mustus suure survega. Märkus: Horisontaalsete pindade puhastamisel puhastamisvahendiga tuleb alustada alt ja liikuda edasi üles. Loputamisel alustada ülevalt ja liikuda alla.
Hooldus
Enne mis tahes hooldustöid tõmmake
pistik pistikupesast välja ja ühendage
seade veevõrgust lahti.
Märkus: Seadme kasutusea pikendamiseks teostage regulaarselt järgmisi hooldustöid. Kontrollige murutrimmerit regulaarselt silmaga nähtavate vigade suhtes nagu logisevad või kahjustatud lõiketerad, lõdvad ühendused ning kulunud või kahjustatud osad.
Kontrollige, et katted ja kaitseseadised oleksid terved ja õigesti paigaldatud. Enne
kõrgsurvepesuri kasutamist teostage vajaduse korral hädavajalikud hooldus- ja parandustööd. Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud remonditöökojas.
Mistahes järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel palume Teil kindlasti ära näidata seadme andmesildil olev 10-kohaline tellimisnumber.

========86========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Filtri puhastamine / kontrollimine
A Eemaldage vaheadapter 10 ühenduskohast ja tõmmake filter 16 välja.
L Filtrit 16 saab tangidega kergesti eemaldada. Loputage filter ära ja asetage tagasi kohale, kahjustuste korral vahetage filter välja.
Arge kasutage kõrgsurvepesurit kunagi ilma filtrita või kahjustatud filtriga.
87 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 5
Hoiustamine pärast kasutamist
Puhastage kõrgsurvepesuri välispinnad põhjalikult pehme harja ja lapiga. Vett, lahusteid ja poleerimisvahendeid ei tohi kasutada. Eemaldage kogu mustus, eriti hoolikalt puhastage mootori ventilatsiooniavasid.
Kui kõrgsurvepesurist ei ole kogu vesi täielikult eemaldatud, siis võib seade miinustemperatuuridel kahjustuda. Seadet tuleks kaitsta külma eest. Seadme peale ei tohi asetada teisi esemeid.
Veenduge, et seadme lahtivõtmisel ja
kokkupanemisel ei jääks juhtmed seadme
vahele. Arge murdke kõrgsurvevoolikut
kokku.

========87========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Veaotsing
Järgnevas tabelis on ära toodud vead ja juhised nende kõrvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao,
pöörduge volitatud remonditöökotta.
Tähelepanu: enne vea otsimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
Sümptomid Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Mootor ei käivitu Pistik ei ole pistikupesas
Pistikupesa on katki
Kaitse on rakendunud
Pikendusjuhe on kahjustatud
Mootorikaitse on rakendunud
Kinni külmunud
Mootor jääb seisma Kaitse on rakendunud
Võrgupinge ei ole õige
Ühendage pistik pistikupesasse
Kasutage teist pistikupesa
Vahetage kaitse
Proovige ilma pikendusjuhtmeta
Laske mootoril 5 minutit jahtuda
Laske pumbal, veevoolikult või lisatarvikutel üles sulada
Vahetage kaitse välja
Kontrollige võrgupinget, see peab vastama seadme andmesildil toodud pingele Laske mootoril 5 minutit jahtuda
Mootorikaitse on rakendunud
Kaitse rakendub Kaitse on liiga nõrk Ühendage vooluringiga, mis on varustatud
kõrgsurvepesuri tööks sobiva kaitsmega
Suurenenud töörõhk Otsak on osaliselt ummistunud Puhastage otsakut
Pulseeriv rõhk Õhk veevoolikus või pumbas
Veevarustus ei ole korrras
Veefilter on ummistunud
Veevoolik on kinni pitsunud või
väändunud
Kõrgsurvevoolik on liiga pikk
Lülitage kõrgsurvepesur välja, laske avatud veepüstoli ja avatud veekraaniga nii kaua joosta, kuni saavutate ühtlase töörõhu Kontrollige, kas veevoolik vastab tehnilises infolehes toodud andmetele. Väikseimad veevoolikud, mida tohib kasutada, on läbimõõduga Ø 13 mm
Puhastage veefilter
Tõmmake veevoolik sirgeks
Eemaldage kõrgsurvevooliku pikendus, veevooliku max pikkus on 7 m
Vahetage otsak välja
Vajutage 5 korda järjest kiiresti päästikule
Ühendage veevõrguga Puhastage filter Puhastage otsakut
Rõhk on ühtlane, kuid Otsak on kulunud
liiga madal
Start/stoppventiil on kulunud Märkus: teatud
lisatarvikud
põhjustavad madala
rõhu
Mootor töötab, kuid Puudub ühendus veevõrguga puudub töörõhk
Filter on ummistunud
Otsak on ummistunud Kõrgsurvepesur
hakkab iseenesest
tööle
Pump või veepüstol lekivad Pöörduge Boschi volitatud remonditöökotta
Seade lekib Pump lekib Lubatud on 6 tilka minutis. Kui leke on
88 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 6
suurem, pöörduge Boschi volitatud remonditöökotta.

========88========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Keskkonnakaitse
Keskkonda saastavad kemikaalid ei tohi valguda pinnasesse, põhjavette, tiikidesse, jõgedesse jm. Puhastusvahendite kasutamisel tuleb täpselt kinni pidada pakendil toodud andmetest ja ettenähtud kontsentratsioonidest.
Mootorsõidukite puhastamisel tuleb järgida kohalikke eeskirju; mahapestud õli ei tohi sattuda põhjavette.
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Üksnes EL liikmesriikidele:
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilisi tööriistu koos
olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Klienditeenindus
Üksikasjalised joonised ja teabe varuosade kohta leiate internetiaadressil:
www.bosch-pt.com
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Parnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
✆: .......................................................... + 372 679 1122 Fax: ......................................................... + 372 679 1129
89 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Eesti - 7
Vastavus EL nõuetele
Mõõtmised teostatud 2000/14/EÜ (1 m kauguselt) ja DIN 45 635 kohaselt.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on tavaliselt: helirõhu tase 79 dB (A), helivõimsuse tase 89 dB (A).
Käe-randme-vibratsioon on tavaliselt alla 2,5 m/s2. Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele: EN 60 335 vastavalt direktiivide 89/336/EMÜ, 98/37/EÜ, 2000/14/EÜ nõuetele.
2000/14/EÜ: garanteeritud müravõimsus LWA on madalam kui 91 dB (A). Vastavuse hindamise menetlus vastavalt lisale VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks

========89========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Drošības noteikumi
Pirms instrumenta lietošanas noteikti izlasiet šos noteikumus un darba laikā tos ievērojiet!
Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi izlasiet
instrumenta lietošanas pamācību un stingri
ievērojiet šos drošības noteikumus. Pēc
izlasīšanas uzglabājiet lietošanas pamācību
turpmākai izmantošanai.
Norādošie un brīdinošie mar korpusa satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz darba drošību.
Bez lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem izlasiet un ievērojiet arī vispārējos darba drošības un nelaimes gadījumu profilakses noteikumus.
Nevērsiet ūdens strūklu uz cilvēkiem,
mājdzīvniekiem, pašu instrumentu un strāvu
vadošajām da
pielietojot augstspiediena ūdens strūklu, tā
var būt bīstama.
Pievienošana elektrotīklam
Šo instrumentu ieteicams pievienot pie elektrotīkla caur
noplūdes strāvas aizsargreleju, kas nostrādā pie
instrumenta noplūdes strāvas 30 mA.
Izmantojot pagarinātājkabeli, tā kontaktdakšai un
kontaktligzdai jābūt veidotām ūdensdrošā izpildījumā
Uzmanību! Nepiemērotu pagarinātājkabelietošana var
būt bīstama.
Nepieskarieties kabe Nebrauciet pāri instrumenta elektrokabelim vai
pagarinātājkabelim ar transporta līdzeknepak
tos triecieniem, kā arī tādai stiepes vai lieces
deformācijai, kas varētu kabe
kabe Pagarinātājkabelim jābūt aizsargātiem no ūdens
š
lietošanas pamācībā norādītajām vērtībām. Kabe
savienojums nedrīkst atrasties ūdenī.
Pievienošana ūdensapgādes sistēmai
Ievērojiet ekspluatācijas noteikumus, ko apstiprinājusi
vietējā ūdensapgādes iestāde.
Visiem cauru
Nav at
darba laikā tā var sprāgt. Atklājot bojājumu
augstspiediena š
Nomai
šim nolūkam ir ieteikusi ražotājfirma.
Lietošana
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instruments un tā
piederumi ir tehniskā kārtībā un spēj droši darboties.
Nelietojiet instrumentu, ja tas ir bojāts vai nedarbojas
pareizi.
Neizmantojiet instrumentu neatš
organisko šun to saturošu vielu uzsūkšanai. Pie
šādām vielām pieder benzīns, krāsvielu š
š
indīgi, ugunsnedroši un sprādzienbīstami, turklāt
neatšskābes, acetons un organiskie šir

materiālu koroziju.
Lietojot instrumentu vietās ar paaugstinātu bīstamību
(piemēram, uzpildes stacijās), stingri ievērojiet drošības
noteikumus. Nav at
paaugstinātu sprādzienbīstamību.
Instrumentam jābalstās uz stingra, līdzena pamata.
90 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 1
Pielietojiet tikai instrumenta ražotājfirmas ieteiktos
tīrīšanas līdzek
norādījumus un noteiktos tīrīšanas līdzekizmantošanas
un utilizācijas noteikumus.
Visām instrumenta strāvu vadošajām da
aizsargātām no mitruma un ūdens š
Darba laikā nav atfiksēt augstspiediena slēdža mēlīti
nospiestā stāvoklī (stāvoklī „ON“).
Darba laikā nēsājiet ūdensdrošu aizsargtērpu, kas spētu
aizsargāt no rikošetējošām ūdens š
Lai augstspiediena ūdens strūkla neizsauktu automašīnu
riepu un venti
vismaz 30 cm liela attāluma. Par bojājumu pirmām
kārtām liecina riepas krāsas mai
automašīnas riepās un/vai to venti
dzīvībai.
Nav at
azbestu saturošus un citus līdzīgus materiālus, kas satur
veselībai kaitīgas vielas.
Pielietojiet tikai instrumenta ražotājfirmas ieteiktos
tīrīšanas līdzek
Nav at
līdzek
tīrīšanas līdzek
apkārtējai videi kaitīgas vielas. Tīrīšanas līdzek
ieteicams uzglabāt vietās, kas nav pieejamas bērniem. Ja
tīrīšanas līdzeklis nokacīs, nekavējoties izskalojiet tās
ar ūdeni. Ja tīrīšanas līdzekli gadās nejauši norīt,
nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
Darbs ar instrumentu
Lietojiet instrumentu tikai tādā veidā, kā to noteikusi
ražotājfirma. Strādājot
Darba laikā raugieties, lai augstspiediena strūklas
sniedzamības zonā neatrastos citi cilvēki un jo seviš
bērni.
Nelietojiet instrumentu, ja tā augstspiediena strūklas
sniedzamības zonā atrodas cilvēki bez aizsargtērpa. Nevērsiet ūdens strūklu pret sevi vai citām personām, lai
notīrītu apavus vai ap
Instrumentu at
apmācītas to lietot vai ir uzskatāmi pierādījušas savu
darba prasmi. Instrumentu nav at
un jauniešiem.
Instrumentu nav atatstāt bez uzraudzības ar ieslēgtu
elektrodzinēju.
Izplūstot no sprauslas, augstspiediena ūdens strūkla
rada ievērojamu reaktīvo spēku, tāpēc darba laikā stingri
turiet smidzinātājpistoles rokturi un smidzinātājcauruli. Transportēšana
Pirms transportēšanas izslēdziet instrumentu un
nostipriniet tā elementus.
Apkalpošana un apkope
Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla:
– vienmēr, kad instruments tiek atstāts bez uzraudzības, – pirms instrumenta pārbaudes, tīrīšanas vai citiem
apkalpošanas darbiem.
Instrumenta remontu at
remontu darbnīcā.
Piederumi un rezerves da
Kopā ar instrumentu at
piederumus un rezerves da
ieteikusi ražotājfirma. Izmantojot ori
da
ilgstoša darbība bez atteikumiem.

========90========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tehniskie parametri
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40 17
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
3 600 H76 ...
3 600 H76 ...
1 400
1 500
40 17
40 17
/ II
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
Augstspiediena tīrītājs
Pasūtījuma numurs 3 600 H76 ... Nominālā patērējamā
jauda [W] 1 300 Maks. pievadāmā ūdens
temperatūra maks. [°C] 40 Min. ūdens patēri [l/h] 17 Maks. pievadāmā ūdens
spiediens maks. [bāri] 1,5–6,0 Nominālais spiediens [bāri] 90 Maks. spiediens izejā [bāri] 100 Caurlaides spēja [l/h] 300 Tīrīšanas līdzeklis [l] 0,5 Svars [kg] 6,0 Aizsardzības klase / II Sērijas numurs
Skatīt sērijas numuru 13 uz instrumenta mar
Pielietojums
Instruments ir paredzēts dažādu virsmu un objektu tīrīšanai ārpus telpām, kā arī automašīnu, laivu un citu transporta līdzek piemērotus piederumus, instruments ir izmantojams arī virsmu tīrīšanai ar firmas Bosch ieteiktajiem tīrīšanas līdzek atbrīvošanai no aizsērējumiem, kā arī virsmu attīrīšanai no rūsas vai krāsojuma. Šis izstrādājums nav paredzēts profesionālai izmantošanai. Instruments ir izmantojams pie apkrtj gaisa temperatras no 0 °C ldz 40 °C.
Ievads
Šajā pamācībā ir sniegti norādījumi, kā pareizi salikt un droši darbināt zālāja pTāpēc ir svarīgi, lai jūs uzmanīgi izlasītu šo dokumentu.
Pilngi salikts zlja pvjs sver aptuveni 6.0 kg. Tpc t izsaioanas laik ieteicams pieaicint palgu.
91 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 2
Piegādes komplekts
Uzmanīgi izsai pārliecinieties, ka tā piegādes komplektā ietilpst šādas vienības:
– Augstspiediena tīrītājs
– smidzinātājpistole ar augstspiediena š – pagarinātājcaurule
(tikai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – taisnā sprausla (tikai AQUATAK 10)
– variosprausla (ar violetu mar–
tikai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – rotosprausla (ar sarkanu mar–
tikai AQUATAK 100 PLUS)
– sprausla ar tvertni tīrīšanas līdzeklim – savienotājs
– suka mazgāšanai (tikai AQUATAK 100 PLUS) – lietošanas pamācība
Ja kāda no da tirdzniecības vietā, kur iegādājāties instrumentu.

========91========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Sastāvda
1 Blo 2 Augstspiediena slēdzis
3 Smidzinātājpistole
4 Pagarinošā caurule
(tikai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Variosprausla
(tikai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Augstspiediena š
7 Sprausla ar tvertni tīrīšanas līdzeklim 8 Rotosprausla (tikai AQUATAK 100 PLUS) 9 Elektrotīkla kontaktdakša**
10 Savienotājs
11 Ieslēdzējs
12 Taisnā sprausla (tikai AQUATAK 10) 13 Sērijas numurs
**konstrukcija ir atkarīga no valsts
Ne visi aprakstītie un zīmējumos attēlotie papildpiederumi tiek iek komplektā.
Jūsu drošībai
Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrīšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet elektrokabe Rīkojieties šādi arī gadījumā, ja instrumenta elektrokabelis ir samezglojies, bojāts vai pārgriezts.
Elektrodrošība
Drošības apsvērumu dē apgādāts ar aizsargizolāciju un var tikt lietots bez aizsargzemējuma. Tas darbojas no mai 230 V, 50 Hz (instrumenti, kas paredzēti izmantošanai ārpus ES, atkarībā no izpildījuma var būt paredzēti arī spriegumam 220 V vai 240 V). Izmantojiet darbam tikai lietošanai at pagarinātājkabe sa Izmantojot pagarinātājkabeli augstspiediena tīrītāja pievienošanai elektrotīklam, kabe š
1,5 mm2 pie garuma līdz 20 m
2,5 mm2 pie garuma līdz 50 m
Leteikums: Ja instrumenta pievienošanai jālieto pagarinātājkabelis, tajā jābūt papildu vadam, kas kontaktdakšu savienot ar elektroapgādes sistēmas aizsargzemējuma drošas ekspluatācijas noteikumos.
92 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 3
Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektri remontu darbnīcā.
IEVĒRĪBAI! Nepiemērotu pagarinātājkabe lietošana var būt bīstama. Pagarinātājkabelim, kontaktdakšai un savienotājam jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem izmantošanai ārpus telpām.
Kabe novietot uz zemes.
Lai paaugstinātu elektrodrošību, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD) ar maksimālo nostrādes strāvu 30 mA. Ikreiz pirms darba pārbaudiet aizsargreleju.
Piezīme par izstrādājumiem. kas nav iegādāti Lielbritānijā. UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dē instrumenta elektrokabe 9 jāsavieno ar pagarinātājkabeli . Visiem
pagarinātājkabe nodrošinātiem pret ūdens š pagatavotiem no gumijas vai pārklātiem ar gumiju. Pagarinātājkabelis ir izmantojams kopā ar īpašu stiprinājumu, kas novērš atvienošanos kabe vilkšanas gadījumā.
Atklājot elektrokabelī bojājumu, nodrošiniet, lai nepieciešamais remonts tiktu veikts vienīgi firmas Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā.
Montāža
Pievienošana ūdensapgādes sistēmai A Uzskrūvējiet savienotāju 10 uz ūdens pievadierīces 14 .
A / Izmantojot ūdens pievadšB
piegādes komplektā), pievienojiet augstspiediena tīrītāju ūdensapgādes sistēmai.
Smidzinātājpistoles un augstspiediena š
C Stingri uzskrūvējiet augstspiediena š 6 uz augstspiediena savienotāja 15 .
D Pievienojiet pagarinātājcauruli 4 kopā ar taisno sprauslu 3 smidzinātājpistolei 3 . Šim nolūkam ievietojiet taisnajai sprauslai 12 pievienotās pagarinātājcaurules 4 galu smidzinātājpistoles savienotāja atvērumā, piespiediet un pagrieziet par 90° pulkste
E Levietojiet variosprauslu 5
pagarinātājcaurules 4 savienotāja atvērumā un pagrieziet par 90° pulkste virzienā, līdz sprausla fiksējas ar skaidri sadzirdamu „klikš

========92========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Dažāda veida sprauslu pievienošana un lietošana
Taisnā sprausla (tikai AQUATAK 10) Taisnā sprausla 12 veido izkliedētu ūdens strūklu, kuras formu nevar mainīt.
Variosprausla (ar violetu mar– tikai AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Griežot sprauslas aptveri, strūklas formu var pakāpeniski mainīt no taisnas līdz vēdek atpaka
Sprausla ar tvertni tīrīšanas līdzeklim G Pagrieziet pagarinātājcauruli 4 kopā ar taisno sprauslu 12 par 90° pretēji pulkste kustības virzienam un iz
smidzinātājpistoles savienotāja
H Ievietojiet sprauslu ar tvertni tīrīšanas līdzeklim 7 smidzinātājpistoles 3 savienotāja atvērumā un pagrieziet to pulkste kustības virzienā, līdz sprausla fiksējas savienotājā.
Rotosprausla (ar sarkanu mar– tikai AQUATAK 100 PLUS)
I Pagrieziet variosprauslu 5 pretēji pulkste rādītāju kustības virzienam un iz J Ievietojiet rotosprauslu 8 pagarinātājcaurules 4 savienotāja atvērumā un pagrieziet to pulkste rādītāju kustības virzienā, līdz sprausla fiksējas ar skaidri sadzirdamu „klikš
Leslēgšana un vadība
Leslēgšana
Pārliecinieties, ka ieslēdzējs atrodas stāvoklī ( ), un pievienojiet instrumentu elektrotīkla
kontaktligzdai.
Atveriet ūdensapgādes sistēmas krānu. K Nospiežot blo 1 , atbrīvojiet augstspiediena slēdzi 2 . Līdz galam nospiediet augstspiediena slēdža 2 mēlīti un nogaidiet, līdz veidojas vienmērīga ūdens strūkla, kas liecina par to, ka instrumentā un augstspiediena š neatrodas gaiss. Tad atlaidiet augstspiediena slēdža 2 mēlīti. Nospiežot sprūdu 1 , blo augstspiediena slēdzi.
Nospiediet ieslēdzēja 11 tausti ). Vērsiet smidzinātājpistoli 3 lejup. Nospiežot blo slēdzi 2 . Tad līdz galam nospiediet augstspiediena slēdža 2 mēlīti.
93 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 4
Leslēgšana
Atlaidiet augstspiediena slēdža 2 mēlīti. Nospiediet blo blo nevar nejauši ieslēgt.
Nospiediet ieslēdzēja 11 tausti ). Aizveriet ūdensapgādes sistēmas krānu. Atvienojiet augstspiediena tīrītāju no elektrotīkla. Nospiežot blo 1 , atbrīvojiet augstspiediena slēdzi 2 . Tad līdz galam nospiediet augstspiediena slēdža 2 mēlīti un nogaidiet, līdz no sprauslas pārstāj plūst ūdens. Atlaidiet
augstspiediena slēdža 2 mēlīti un nospiediet blo 1 .
Atvienojiet ūdens pievadš tīrītāja un no ūdensapgādes sistēmas krāna.
Leteikumi augstspiediena tīrītāja lietošanai
Vispārēji norādījumi
Pārliecinieties, ka instruments ir novietots uz līdzenas virsmas.
Darba laikā pārāk nenostiepiet augstspiediena šun nemēpārvietot instrumentu, velkot to aiz augstspiediena š instruments var apgāzties.
Nesalieciet augstspiediena š nepie tai. Sargājiet augstspiediena š
saskaršanās ar asām š Nelietojiet rotosprauslu automašīnu tīrīšanai.
Darbs ar tīrīšanas līdzek
Lietojiet tikai Bosch ieteiktos tīrīšanas līdzek lietošana var sabojāt gan instrumentu, gan arī tīrāmo objektu.
Pievienojiet smidzinātājpistolei sprauslu ar tvertni tīrīšanas līdzeklim.
Lepildiet tvertnē piemērotu tīrīšanas līdzekli un pieskrūvējiet tvertni sprauslai.
Lai saudzētu apkārtējo vidi, tīrīšanas līdzekli ieteicams izsmidzināt taupīgi. Nepārsniedziet ražotājfirmas ieteikto koncentrāciju, kas uzrādīta uz tīrīšanas līdzek
Firma Bosch garantē instrumenta darbību bez atteikumiem pie nosacījuma, ka kopā ar instrumentu tiks izmantoti vienīgi firmas ieteiktie tīrīšanas un virsmu konservēšanas līdzek

========93========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Leteicamā metode tīrīšanai
Solis 1: netīrumu atmiekš
Mēreni dozējot izsmidziniet to uz attīrāmās virsmas un tad nedaudz nogaidiet, Solis 2: netīrumu attīrīšana
Noskalojiet atmiekš
augstspiediena ūdens strūklu.
Leteikums: Attīrot stateniskas virsmas, apstrādājiet tās ar tīrīšanas līdzekli virzienā no apakšas uz augšu. Noskalojot atmiekš augstspiediena ūdens strūklu no augšas uz apakšu.
Apkalpošana un apkope
Pirms jebkura darba ar instrumentu
atvienojiet to no elektrotīkla un no
ūdensapgādes sistēmas.
Ieteikums. Lai nodrošinātu instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību, regulāri veiciet šeit aprakstītos apkopes un tehniskās apkalpošanas darbus.
Regulāri aplūkojiet instrumentu un pārbaudiet, vai nav kvainstrumenta stiprinājuma elementi un vai nav nodilušas vai bojātas tā sastāvda Sekojiet, lai visi instrumenta nosegvāki un aizsargelementi būtu nebojāti un pareizi nostiprināti. Pirms augstspiediena tīrītāja lietošanas veiciet visus vajadzīgos apkalpošanas un remonta darbus.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, augstspiediena tīrītājs tomēr sabojājas, tā remonts jāveic Bosch pilnvarotā dārza instrumentu remontu darbnīcā. Veicot saraksti un pasūtot rezerves danorādiet desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas atrodams uz instrumenta mar
94 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 5
Filtra tīrīšana un pārbaude
A No
savienotāju 10 un izvelciet sietu 16 .
L Siets 16 ar smailstangu palīdzību ir viegli izno ūdens pievadierīces. Izskalojiet sietu un ievietojiet to atpakaJa siets ir bojāts, nomainiet to ar jaunu.
Nekad nelietojiet augstspiediena tīrītāju bez sieta vai ar bojātu sietu.
Apkope pēc lietošanas
Notīriet augstspiediena tīrītāja ārējās virsmas ar mīkstu suku un audumu. Nelietojiet instrumenta tīrīšanai ūdeni, švai pulēšanas līdzek Attīriet instrumenta korpusu no tam pielipušajiem netīrumiem, īpaši rūpīgi iztīrot ventilācijas atveres. Ja augstspiediena tīrītājs nav pilnīgi atbrīvots no ūdens, tas zemā temperatūrā var sasalt, sabojājot instrumentu. Tāpēc uzglabājiet augstspiediena tīrītāju no sala pasargātās telpās.
Uzglabājot instrumentu, nenovietojiet uz tā citus priekšmetus.

Salokot un atlokot rokturi, sekojiet, lai starp
tā da
Nesalieciet augstspiediena š
le

========94========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
K
Šeit sniegtajā tabulā ir apkopota informācija par iespējamajām k kad instruments vairs nedarbojas pareizi. Ja k elektroinstrumentu apkalpošanas un remontu darbnīcā.
Uzmanību! Pirms kuzmeklēšanas un novēršanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
barojošā elektrotīkla.
Pazīmes Iespējamie cēlo Novēršana
Dzinējs nedarbojas Kontaktdakša nav pievienota Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam
elektrotīklam
Bojājums kontaktligzdā
Pārdedzis drošinātājs
Bojāts pagarinātājkabelis
Ir nostrādājusi dzinēja
aizsardzība
Instruments ir aizsalis Dzinējs joprojām Pārdedzis drošinātājs negriežas
Neatbilstošs spriegums
elektrotīklā
Ir nostrādājusi dzinēja
aizsardzība
Izdeg drošinātājs Drošinātāja aizsargstrāva ir
pārāk maza
Nepietiekošs spiediens Sprausla ir da
nosprostota
Augstspiediena ūdens Ìdens pievadš strūkla pulsē sūknī ir iek
Izmantojiet citu kontaktligzdu Nomainiet drošinātāju

Nomainiet drošinātāju
Pārbaudiet tīkla spriegumu un salīdziniet to ar vērtību uz mar

Pievienojiet instrumentu elektropadeves līnijai, kas nodrošina augstspiediena tīrītāja darbībai nepieciešamo jaudu
Iztīriet sprauslu
Neaizverot krānu, izslēdziet augstspiediena tīrītāju, tad nospiediet augstspiediena slēdža mēlīti un nogaidiet, līdz spiediens k
Ìdens padeve nav pastāvīga Pārbaudiet, vai ūdensapgādes sistēmas
Ìdens filtrs ir nosprostots Ìdens pievadš savērpusies vai saliekta Augstspiediena š pārāk gara
parametri atbilst tehniskajiem parametriem. Nelietojiet ūdens pievadškuras diametrs ir mazāks par Ø 13 mm (1/2")
Iztīriet ūdens filtru
Iztaisnojiet ūdens pievadš
No
pagarinātājposmu, panākot, lai šgarums nepārsniegtu 7 m
Nomainiet sprauslu
5 reizes pēc kārtas ātri nospiediet
augstspiediena slēdža mēlīti
Pievienojiet instrumentu ūdensapgādes sistēmai Iztīriet filtru
Iztīriet sprauslu
Griezieties Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā
Spiediens ir pastāvīgs, Nolietojusies sprausla taču pārāk zems
Nolietojies palaišanas/ Piezīme. Daži apturēšanas ventilis piederumi samazina
ūdens spiedienu
Dzinējs darbojas, taču Netiek pievadīts ūdens instrumenta izejā nav
Nosprostots ūdens filtrs spiediena
Nosprostota sprausla Instruments patstāvīgi Sūce sūknī vai ieslēdzas un izslēdzas smidzinātājpistolē Instruments nav
hermētisks
Sūknis nav hermētisks Pie
95 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 6
noplūde ir lielāka, novērsiet sūci. Griezieties Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā

========95========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Vides aizsardzība
Izmantojot apkārtējai videi kaitīgas jānodrošina, lai tās nevarētu iesūkties augsnē un nenonāktu gruntsūde Pielietojot tīrīšanas līdzekli, ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz tā iesai ražotājfirmas ieteikto tīrīšanas līdzek
koncentrāciju.
Veicot automašīnu tīrīšanu, ievērojiet vietējos noteikumus. Veiciet pasākumus, lai novērstu izstrādātās e
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Sagatavojot otrreizējai izmantošanai nolietotos elektroinstrumentus, to piederumus un iesai videi nekaitīgā veidā.
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroinstrumentu
sadzīves atkritumu tvertnē!
Saska
direktīvu 2002/96/ES par
nolietotajām elektriskajām un
elektroniskajām ierīcēm un to pārstrādi, kā arī atbilstoši tās atspogu nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc un izjauktā veidā jānogādā pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā, lai tos sagatavotu otrreizējai izmantošanai.
Apkalpošana
Elektroinstrumentu kopsalikuma zīmējumus un informāciju par rezerves da atrast datortīkla vietnē:
www.bosch-pt.com
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
✆: ........................................................ + 371 7 14 62 62 Telefakss:............................................ + 371 7 14 62 63
96 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Latviešu - 7
Deklarācija par atbilstību standartiem
Parametru vērtības ir izmērītas atbilstoši direktīvai 2000/14/ES (1 m attālumā) un standartam DIN 45 635.
Instrumenta radītā trokš izsvērto parametru tipiskās vērtības ir šādas: skaspiediena līmenis 79 dB (A); trokšjaudas līmenis 89 dB (A).
Vibrācijas paātrinājuma tipiskā vērtība, kas iedarbojas uz strādājošās personas rokām, 2
nepārsniedz 2,5 m/s .
Mēs ar pilnu atbildību pazi
izstrādājums atbilst standartiem vai normatīvajiem dokumentiem EN 60 335, kā arī direktīvām 89/336/EEB, 98/37/EB un 2000/14/EB. 2000/14/EG: garantētais trokš līmenis LWA nepārsniedz 91 dB (A). Atbilstība ir izvērtēta saska
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Tiesības uz izmai

========96========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Saugaus darbo instrukcija
Prieš pradedant prietaisą naudoti, būtina
perskaityti instrukciją ir laikytis joje pateiktų
reikalavimų!
Prieš pradėdami prietaisą eksploatuoti,
perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir ypač
griežtai laikykitės saugos nuorodų.
Išsaugokite šią eksploatavimo instrukciją,
kad ir ateityje galėtumėte ja pasinaudoti. Ant prietaiso esantys įspėjamieji ir nurodomieji ženklai pateikia svarbių nurodymų, kaip prietaisą saugiai naudoti.
Privaloma laikytis ne tik naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų, bet ir bendrųjų saugos reikalavimų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos direktyvų.
Niekada nenukreipkite vandens srovės į
žmones, gyvūnus, patį prietaisą arba
elektrines dalis. Dėmesio: Netinkamai
naudojama aukšto slėgio srovė gali būti
pavojinga.
Įjungimas į elektros tinklą
Prietaisą rekomenduojama jungti tik į tokį kištukinį
lizdą, kuris yra su 30 mA nuotėkio srovės apsauginiu
jungikliu.
Naudojant ilginamąjį laidą, kištukas ir lizdas turi būti
nepralaidūs vandeniui.
Dėmesio: Netinkami ilginamieji laidai gali būti
pavojingi.
Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. Maitinimo laido arba ilginamojo laido niekada
nepervažiuokite, nesuspauskite ir už jo netempkite,
nes galite pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų
ir aštrių briaunų.
Ilginamasis laidas turi būti naudojimo instrukcijoje
nurodyto skerspjūvio ir apsaugotas nuo tyškančio
vandens. Kištukinė jungtis jokiu būdu neturi patekti į
vandenį.
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos Laikykitės Jus aptarnaujančios vandens tiekimo
įmonės taisyklių reikalavimų.
Visų jungiamųjų žarnų jungtys turi būti sandarios. Draudžiama naudoti pažeistą aukšto slėgio žarną
(įtrūkimo pavojus). Pažeistą aukšto slėgio žarną reikia
nedelsiant pakeisti. Leidžiama naudoti tik gamintojo
rekomenduojamas žarnas ir jungtis.
Naudojimas
Prieš pradedant prietaisą naudoti reikia patikrinti, ar jis
tvarkingos būklės ir ar saugiai veikia. Pastebėjus net ir
nedidelių pažeidimų, prietaisą naudoti draudžiama. Niekada nesiurbkite tirpiklių, neskiestų rūgščių arba
skysčių, kurių sudėtyje yra tirpiklių! Pvz., benzino, dažų
skiediklių arba skysto kuro. Purškiamas rūkas yra labai
degus, sprogus ir nuodingas, be to acetonas,
neskiestos rūgštys ir tirpikliai ardo medžiagas, iš kurių
pagamintas prietaisas.
Dirbant su prietaisu pavojingose zonose (pvz.,
degalinėse) būtina laikytis specialiųjų saugos nuorodų.
Patalpose, kuriose yra sprogimo pavojus, prietaisą
naudoti draudžiama.
Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.
97 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 1
Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamas
plovimo priemones ir laikykitės gamintojo pateiktų
naudojimo, šalinimo reikalavimų ir įspėjamųjų
nuorodų.
Visos darbo zonoje esančios dalys, kuriomis teka
elektros srovė, turi būti apsaugotos nuo tyškančio
vandens.
Draudžiama fiksuoti purškimo pistoleto svirtelę
padėtyje „ON“ prietaisui veikiant.
Jei reikia, dirbkite su apsauginiais drabužiais,
apsaugančiais nuo tyškančio vandens.
Kad transporto priemonių padangų/ventilių nepažeistų
aukšto slėgio srovė, juos plaukite ne mažesniu kaip
30 cm atstumu. Pirmasis padangų pažeidimo požymis
yra spalvos pakitimas. Pažeistos transporto priemonių
padangos/ventiliai kelia pavojų gyvybei.
Draudžiama plauti objektus, kurių sudėtyje yra asbesto
arba sveikatai kenksmingų medžiagų.
Naudokite tik prietaiso gamintojo aprobuotas valymo
priemones.
Nenaudokite neskiestų rekomenduojamų plovimo
priemonių. Produktai yra saugūs, jei jų sudėtyje nėra
rūgščių, šarmų arba aplinkai kenksmingų medžiagų.
Plovimo priemones rekomenduojame laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Jei plovimo priemonės pateko
į akis, nedelsdami gerai praplaukite vandeniu, o jei
netyčia prarijote plovimo priemonės, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Darbas su prietaisu
Dirbančiajam asmeniui prietaisą leidžiama naudoti tik
pagal paskirtį. Būtina atsižvelgti į prietaiso naudojimo
vietoje esančias realias sąlygas. Dirbdami būtinai
atsižvelkite į kitus žmones, ypač į vaikus.
Nedirbkite su prietaisu, jei jo veikimo nuotolyje yra
žmonių, nebent jie būtų su apsauginiais drabužiais. Draudžiama kreipti vandens srovę į save ar kitus
asmenis, norint nuplauti drabužius ar batus. Su prietaisu leidžiama dirbti tik prietaisą naudoti ir
valdyti apmokytiems asmenims arba asmenims,
galintiems pateikti įrodymą, jog moka dirbti su šiuo
prietaisu. Vaikams ir paaugliams su šiuo prietaisu dirbti
draudžiama.
Kol variklis veikia, prietaiso niekada negalima palikti be
priežiūros.
Išeinanti vandens srovė veikia purškimo pistoletą
atatrankos jėga. Todėl tvirtai laikykite pistoleto rankeną
ir vamzdį.
Transportavimas
Prieš transportuodami prietaisą, jį išjunkite ir
apsaugokite nuo netikėto įsijungimo.
Techninė priežiūra
Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:
– visada, kai paliekate prietaisą be priežiūros
– prieš pradėdami prietaisą tikrinti, valyti ar remontuoti. Prietaisą remontuoti galima tik įgaliotose BOSCH
elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Priedai ir atsarginės dalys
Leidžiama naudoti tik gamintojo aprobuotus priedus ir
atsargines dalis. Tik naudojant originalius priedus ir
atsargines dalis užtikrinama, kad prietaisas veiks be
trikdžių.

========97========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Techniniai duomenys
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0
90 100 340
0,5 6,0
3 600 H76 ...
3 600 H76 ...
1 400
1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 330
1,5–6,0 90 100 350
/ II
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Aukšto slėgio plovimo
įrenginys
Užsakymo numeris 3 600 H76 ... Nominali naudojamoji
galia [W] 1 300 Tiekiamo vandens
temperatūra maks. [°C] 40 Tiekiamo vandens
srauto kiekis min. [l/h] 17 Tiekiamo vandens
srauto slėgis maks. [bar] 1,5–6,0 Nominalus slėgis [bar] 90 Maksimalus slėgis [bar] 100 Vandens srautas [l/h] 300 Plovimo priemonės
rezervuaro talpa [l] 0,5 Svoris [kg] 6,0 Apsaugos klasė / II Serijos numeris
Žr. ant mašinos (firminėje lentelėje) nurodytą serijos numerį 13 .
Prietaiso paskirtis
Prietaisas skirtas įrankiams, transporto priemonėms, valtims ir paviršiams bei daiktams lauke plauti. Naudojant atitinkamus priedus į purškiamą srovę galima įmaišyti Bosch aprobuotų valymo priemonių, plauti nutekamuosius vamzdžius arba šalinti rūdis ir dažus. Šis gaminys neskirtas pramoniniam naudojimui.
Prietaisas yra tinkamas naudoti pagal paskirt, kai aplinkos temperatra yra nuo 0 °C iki 40 °C.
Įvadas
Šioje instrukcijoje pateiktos nuorodos, kaip mašiną tinkamai surinkti ir saugiai naudoti. Svarbu, kad šiuos nurodymus atidžiai perskaitytumėte. Visikai sumontuotas prietaisas sveria apie 6.0 kg. Iimdami prietais i pakuots, jei reikia, pasikvieskite pagalbos.
98 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 2
Komplektuotė
Atsargiai išimkite aukšto slėgio plovimo įrenginį iš pakuotės ir patikrinkite, ar yra visos žemiau nurodytos dalys:
– Aukšto slėgio plovimo įrenginys
– Purškimo pistoletas/aukšto slėgio žarna – Ilginamasis vamzdis
(tik AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Purškimo antgalis (tik AQUATAK 10)
– Vėduoklinės formos srovės purškimo antgalis
(spalvos kodas: violetinė–
tik AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Rotacinis antgalis (spalvos kodas: raudona –tik
AQUATAK 100 PLUS)
– Plovimo priemonės purškimo antgalis ir bakelis – Jungiamasis antgalis
– Plovimo šepety (tik AQUATAK 100 PLUS) – Naudojimo instrukcija
Jei trūksta atsarginių dalių ar jos yra sugedusios, kreipkitės į savo tiekėją.

========98========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Prietaiso elementai
1 Įjungimo svirtelės blokatorius
2 jungimo svirtelė
3 ĮPurškimo pistoletas
4 Ilginamasis vamzdis
(tik AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Vėduoklinės formos srovės purškimo antgalis
(tik AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Aukšto slėgio žarna
7 Plovimo priemonės purškimo antgalis su
bakeliu
8 Rotacinis antgalis (tik AQUATAK 100 PLUS) 9 Kištukas**
10 Jungiamasis antgalis
11 Pagrindinis maitinimo srovės jungiklis 12 Purškimo antgalis (tik AQUATAK 10) 13 Serijos numeris
**priklauso nuo šalies, į kurią yra tiekiamas prietaisas Prietaiso komplekte gali būti ne visa pavaizduota arba aprašyta įranga.
Jūsų saugumui
Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros arba valymo darbus prietaisą išjunkite ir iš lizdo ištraukite kištuką. Tą patį būtina padaryti, jei buvo pažeistas, įpjautas ar susipainiojo maitinimo laidas.
Elektrosauga
Jūsų saugumui užtikrinti prietaisas turi apsauginę izoliaciją, todėl jam nebereikia įžeminimo. Darbinė tinklo įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalims skirtų modelių naudojama įtampa gali būti 220 V, 240 V, priklausomai nuo prietaiso modifikacijos). Būtina naudoti tik tam tikslui specialiai pritaikytą ilginamąjį laidą. Informacijos galite gauti įgaliotame klientų aptarnavimo centre.
Jei dirbdami su aukšto slėgio plovimo įrenginiu norite naudoti ilginamąjį laidą, jo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip:
1,5 mm2 iki maks. 20 m ilgio
2,5 mm2 iki maks. 20 m ilgio
Nuoroda: Jei naudojamas ilginamasis laidas, jis pagal darbo saugos reikalavimus turi būti su įžeminimo laidu, kuris kištuku yra sujungtas su Jūsų elektros įrenginio įžeminimo laidu.
Jei abejojate, kreipkitės į elektriką arba į artimiausią Bosch techninio aptarnavimo centrą.
99 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 3
ATSARGIAI: Reikalavimų neatitinkantys ilginamieji laidai gali būti pavojingi. Ilginamasis laidas, kištukas ir lizdas turi būti nepralaidūs vandeniui ir skirti naudoti lauke.
Laidų jungtys turi būti sausos ir negulėti ant žemės. Saugumui užtikrinti siūloma naudoti apsauginį nuotėkio srovės jungiklį (RCD), kurio maksimali nuotėkio srovė yra 30 mA. Šis nuotėkio srovės jungiklis turėtų būti tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.
Nuorodos dėl gaminių, parduodamų ne Didžiojoje Britanijoje: DĖMESIO: dėl Jūsų saugumo, ant mašinos esantį kištuką 9 būtina sujungti su ilginamuoju laidu . Ilginamojo laido jungtis turi būti apsaugota nuo tyškančio vandens, ji turėtų būti guminė arba aptraukta guma. Ilginamasis laidas turi būti naudojamas su laido įtempimo sumažinimo įtaisu.
Jei laidas yra pažeistas, jis gali būti sutaisytas tik autorizuotose Bosch remonto dirbtuvėse.
Surinkimas
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos A Jungiamąjį antgalį 10 prisukite prie vandens prijungimo atvamzdžio 14 .
A / Vandens žarną (komplekte nėra) prijunkite B
prie vandentiekio linijos ir prietaiso.
Aukšto slėgio žarnos ir purškimo pistoleto prijungimas
C Aukšto slėgio žarną 6 tvirtai užsukite ant prijungiamojo atvamzdžio 15 .
D Ilginamąjį vamzdį 4 /purškimo antgalį 12 prijunkite prie purškimo pistoleto rankenos 3 . Ilginamąjį vamzdį 4 /purškimo antgalį 12 įstatykite į rankeną, paspauskite ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę 90°.
E Vėduoklės formos srauto purškimo antgalį 5 įstatykite į ilginamąjį vamzdį 4 ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs trakštelėjimas.

========99========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Įvairių antgalių įstatymas ir naudojimas
Purškimo antgalis (tik AQUATAK 10) Purškimo antgalis 12 nėra reguliuojamas ir gali purkšti tik vėduoklės formos srautą.
Vėduoklinės formos srovės purškimo antgalis (spalvos kodas: violetinė–
tik AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
F Norėdami vėduoklės formos srautą pakeisti iki taškinės formos srauto ir vėl atstatyti atgal, pasukite antgalio žiedą.
Plovimo priemonės purškimo antgalis su bakeliu
G Ilginamąjį vamzdį 4 /purškimo antgalį 12 pasukite prieš laikrodžio rodyklę 90° ir ištraukite. H Plovimo priemonės purškimo antgalį 7 įstatykite į purškimo pistoleto rankeną 3 ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę
Rotacinis antgalis (spalvos kodas:
raudona–tik AQUATAK 100 PLUS)
I Vėduoklės formos srauto antgalį 5 pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite.
J Rotacinį antgalį 8 įstatykite į ilginamąjį vamzdį 4 ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs trakštelėjimas.
Naudojimas
Įjungimas
Patikrinkite, ar tinklo jungiklis yra padėtyje ( ), ir įkiškite prietaiso kištuką į kištukinį lizdą.
Atsukite vandens čiaupą.
K Nuspauskite įjungimo blokatorių 1 , kad išlaisvintumėte įjungimo svirtelę 2 . Laikykite svirtelę 2 visiškai nuspaudę, kol vanduo pradės tekėti tolygia srove ir prietaise bei aukšto slėgio žarnoje neliks oro. Svirtelę 2 atleiskite. Paspauskite įjungimo blokatorių 1 .
Paspauskite maitinimo srovės jungiklio 11 klavišą ().
Purškimo pistoletą 3 nukreipkite žemyn. Nuspauskite įjungimo blokatorių, kad
išlaisvintumėte įjungimo svirtelę 2 . Svirtelę 2 nuspauskite iki galo.
100 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 4
Išjungimas
Svirtelę 2 atleiskite. Paspauskite įjungimo blokatorių. Dabar purškimo pistoletas yra užblokuotas ir apsaugotas nuo netikėto įsijungimo. Paspauskite maitinimo srovės jungiklio 11 klavišą ( ).
Užsukite vandens čiaupą. Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Nuspauskite įjungimo blokatorių 1 , kad
išlaisvintumėte įjungimo svirtelę 2 . Laikykite svirtelę 2 visiškai nuspaudę, kol prietaise visiškai neliks vandens. Svirtelę 2 atleiskite. Paspauskite įjungimo blokatorių 1 .
Atjunkite vandens žarną nuo prietaiso ir vandentiekio linijos.
Aukšto slėgio plovimo įrenginio naudojimo nuorodos
Bendrosios nuorodos
Užtikrinkite, kad įrenginys stovėtų ant lygaus pagrindo.
Nenueikite su aukšto slėgio žarna per daug į priekį ir netraukite prietaiso už žarnos. Priešingu atveju prietaisas gali prarasti stabilumą ir nuvirsti. Aukšto slėgio žarnos nesulenkite ir nepervažiuokite per ją su transporto priemone. Saugokite aukšto slėgio žarną nuo aštrių kraštų ir kampų.
Nenaudokite rotacinio antgalio automobiliams plauti.
Plovimo priemonių naudojimas
Naudokite tik Bosch aprobuotas plovimo priemones. Netinkamos plovimo priemonės gali pažeisti prietaisą ir plaunamąjį paviršių. Plovimo priemonės purškimo antgalį įstatykite į purškimo pistoletą.
Į plovimo priemonės bakelį pripilkite tinkamos priemonės ir prisukite bakelį prie plovimo priemonės purškimo antgalio.
Dėl aplinkos apsaugos plovimo priemonę rekomenduojame naudoti taupiai. Laikykitės ant bakelio pateiktų skiedimo rekomendacijų. Bosch garantuoja, kad naudojant nurodytas plovimo ir konservavimo priemones prietaisas veiks nepriekaištingai.

========100========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Rekomenduojamas plovimo būdas
1-asis žingsnis: nešvarumų atmirkymas Taupiai užpurkškite plovimo priemonės ir šiek tiek palaukite, kol įsigers.
2-asis žingsnis: nešvarumų šalinimas Atmirkusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.
Nuoroda: Plaunant vertikalius paviršius, nešvarumų šalinimo/plovimo priemonę reikia pradėti purkšti nuo apačios ir kilti į viršų. Priemonę nuplaunant, reikia pradėti purkšti nuo viršaus ir leistis į apačią.
Techninė priežiūra
Prieš pradedant bet kokius prietaiso
techninio aptarnavimo ar remonto
darbus, reikia ištraukti iš tinklo kištuką
ir atjungti prietaisą nuo vandens
tiekimo linijos.
Nuoroda: reguliariai atlikite prietaiso aptarnavimo ir priežiūros darbus, kad jis ilgai ir patikimai tarnautų. Reguliariai reikia tikrinti, ar nėra akivaizdžių prietaiso pažeidimų, pvz., atsilaisvinusių jungčių ir susidėvėjusių ar pažeistų dalių.
Patikrinkite, ar nepažeisti ir tinkamai sumontuoti dangčiai ir apsauginiai įtaisai. Prieš pradedant naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginį būtina atlikti reikalingus remonto ir techninės priežiūros darbus. Jei nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo aukšto slėgio plovimo įrenginys vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose BOSCH elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines puses būtina nurodyti dešimtženklį prietaiso užsakymo numerį.
101 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 5
Filtro valymas ir tikrinimas
A Nuo vandens tiekimo jungties nuimkite adapterį 10 ir ištraukite sietelį 16 .
L Sietelį 16 lengvai galima išimti smailiomis replėmis. Sietelį išplaukite ir vėl įstatykite. Pažeistą filtrą pakeiskite.
Be filtro ar su pažeistu filtru aukšto slėgio plovimo įrenginį naudoti draudžiama.
Po naudojimo
Aukšto slėgio plovimo įrenginio išorę nuvalykite švelniu šepetėliu ir skudurėliu. Nenaudokite vandens, tirpiklių ir poliravimo priemonių. Nuvalykite visus nešvarumus, ypač nuo variklio ventiliacinių angų.
Jei aukšto slėgio plovimo įrenginyje liks vandens, jam užšalus įrenginys suges. Įrenginį reikia laikyti nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų.

Suvyniodami ir išvyniodami laidus jų
nesuspauskite. Nesulenkite aukšto slėgio
žarnos.

========101========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Galimi gedimai
Šioje lentelėje rasite nuorodas, kokie yra gedimų požymiai ir kokių veiksmų reikia imtis, jei prietaisas blogai veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pašalinta, kreipkitės į remonto dirbtuves.
Dėmesio: prieš ieškodami gedimo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką.
Gedimas Galima priežastis Pagalba
Variklis nepradeda veikti
Neįkištas kištukas El. tinklo lizdo defektas Suveikė saugiklis Pažeistas ilginamasis laidas
Suveikė variklio apsauginė relė
Užšalo
Variklis nustojo veikti Suveikė saugiklis
Netinkama tinklo įtampa
Įkiškite kištuką
Naudokitės kitu kištukiniu lizdu Pakeisti saugiklį
Pabandykite įjungti be ilginamojo laido
Palaukite 5 minutes, kol variklis atvės Palaukite, kol atšils siurblys, vandens žarna arba purškimo antgalis Saugiklį pakeiskite
Patikrinkite tinklo įtampą, ji turi atitikti firminėje lentelėje pateiktus duomenis
Palaukite 5 minutes, kol variklis atvės
Suveikė variklio apsauginė relė
Suveikė saugiklis Per silpnas saugiklis Junkite prietaisą į pakankamo
galingumo elektros grandinę
Per aukštas darbinis slėgis
Iš dalies užsikimšęs antgalis Išvalykite antgalį
Pulsuojantis slėgis Vandens žarnoje arba siurblyje yra oro
Netinkamas vandens tiekimas
Užsikimšęs vandens filtras
Suspausta arba užlenkta vandens žarna
Aukšto slėgio žarna per ilga
Slėgis tolygus, bet per Susidėvėjo antgalis žemas
Nuoroda: tam tikri vožtuvas papildomi antgaliai
sąlygoja žemesnį slėgį
Variklis veikia, bet
nesukuriamas darbinis
Užsikimšęs filtras slėgis
Užsikimšęs antgalis Aukšto slėgio plovimo
įrenginys pradeda pistoletas veikti savaime
Susidėvėjo paleidimo ir sustabdymo
Neprijungta prie vandentiekio linijos
Nesandarus siurblys arba purškimo
Aukšto slėgio plovimo įrenginį išjunkite ir leiskite vandenį iš atsukto vandens čiaupo per atidarytą pistoletą, kol darbinis slėgis taps tolygus Patikrinkite, ar vandens tiekimo jungtis atitinka techninių duomenų skyriuje pateiktus duomenis. Leidžiama naudoti ne mažesnio kaip 1/2" arba Ø 13 mm skersmens vandens žarnas Išvalykite vandens filtrą
Ištiesinkite vandens žarną
Atjunkite aukšto slėgio žarnos ilginamąją dalį, vandens žarnos maks. ilgis 7 m
Pakeiskite antgalį
5 kartus iš eilės greitai paspauskite įjungimo svirtelę
Prijunkite prie vandentiekio linijos Išvalykite filtrą
Išvalykite antgalį
Kreipkitės į įgaliotas Bosch įrankių remonto dirbtuves
Įrenginys nesandarus Siurblys nesandarus Leistinas nesandarumas - 6 lašai per
102 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 6
minutę. Jei įrenginys tampa pralaidesnis, susisiekite su įgaliotų Bosch įrankių remonto dirbtuvių specialistais

========102========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Aplinkos apsauga
Saugokite, kad aplinkai kenkiantys chemikalai nepatektų į žemę, gruntinius vandenis ir vandens telkinius.
Naudodami plovimo priemones tiksliai laikykitės ant pakuotės pateiktų duomenų ir nurodytos koncentracijos.
Plaudami varikliu varomas transporto priemones laikykitės vietinių direktyvų: būtina imtis atitinkamų priemonių, kad nuplauta alyva nepatektų į gruntinius vandenis.
Sunaikinimas
Prietaisas, papildoma įranga ir pakuotė turi būti panaudoti ekologiškam antriniam perdirbimui. Tik ES šalims:
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių
atliekų konteinerius!
Pagal EEB direktyvą 2002/96/EB dėl
naudotų elektrinių įrankių ir
elektroninių prietaisų atliekų
utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus nebetinkami naudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai nuo kitų atliekų ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu.
Aptarnavimas
Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis galite rasti interneto puslapyje:
www.bosch-pt.com
Lietuvos Respublika
UAB „Elremta“
Bosch instrumentų servisas
Neries kr. 16e
48402 Kaunas
✆: ....................................................... + 370 37 370 138 Faks:.................................................... + 370 37 350 108
103 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Lietuviškai - 7
Kokybės atitikties deklaracija
Matavimų duomenys gauti pagal 2000/14/EB (1 m atstumu) ir DIN 45 635.
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB (A); Schallleistungspegel 89 dB (A). Rankos ir riešo vibravimas tipiniu atveju yra 2
mažesnis kaip 2,5 m/s .
Atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka žemiau pateiktas normas arba norminius dokumentus: EN 60 335 pagal direktyvų 89/336/EES, 98/37/ES, 2000/14/ES reikalavimus. 2000/14/EB: garantuojamas triukšmo akustinio galingumo lygis LWA yra žemesnis nei 91 dB (A). Atitikties patikra atlikta pagal priedą VIII. Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Galimi techniniai pakeitimai

========103========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Chlor
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com
F016 L70 394 (05.11) O / 104

========104========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
TXT Text BOSCH AQUATAK 100 PLUS
Type Tools
Name BOSCH AQUATAK 100 PLUS
Model AQUATAK 100 PLUS
File size 4138 KB
Number of pages 104 pages
file format pdf
Language Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Polski - Polish Polski - Polish, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Česky - Czech Česky - Czech,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Русский - Russian Русский - Russian, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Română - Romanian Română - Romanian, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Беларуская - Belarusian Беларуская - Belarusian,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Српски - Serbian Српски - Serbian, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Slovenščina - Slovenian Slovenščina - Slovenian,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Hrvatski - Croatian Hrvatski - Croatian, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Eesti - Estonian Eesti - Estonian,
Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Lietuvių - Lithuanian Lietuvių - Lithuanian, Szerszám BOSCH AQUATAK 100 PLUS Latviešu - Latvian Latviešu - Latvian,