Download manual for the product
SONY DCR-TRV235E - Video Camera

If you are looking for the instruction manual: Video Camera SONY DCR-TRV235E - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Videokamera SONY DCR-TRV235E
Videokamera SONY DCR-TRV235E Videokamera SONY DCR-TRV235E


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 3745 KB (file format: pdf)
3-065-263-92 (1)
Digital Video Camera Recorder
Návod na pou¾ívanie
Skôr, ne¾ zaènete zariadenie pou¾íva», preèítajte si pozorne tento návod a odlo¾te si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
Kezelési útmutató
Mielõtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót és tegye el, hogy a jövõben bármikor fellapozhassa.
TM
SERIES
DCR-TRV530E
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E
©2001 Sony Corporation

========1========

Slovensky Vítame vás!
Blaho¾eláme vám k nákupu kamkordéra Digital Handycam spoloènosti Sony. Pomocou kamkordéra Digital Handycam mô¾ete zachyti» vzácne ¾ivotné momenty s dokonalej¹ím obrazom a vo vynikajúcej zvukovej kvalite. Kamkordér Digital Handycam obsahuje zdokonalené funkcie s veµmi jednoduchým ovládaním. Èoskoro budete môc» vytvára» domáce video, ktoré bude zdrojom va¹ej zábavy v budúcnosti.
UPOZORNENIE Zariadenie nevystavujte da¾ïu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpeèenstvo po¾iaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu mo¾ného úrazu elektrickým prúdom zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia urèitých frekvencií mô¾u ma» vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi smernice EMC týkajúcej sa pou¾ívania prípojných káblov krat¹ích ako 3 metre (9,8 stopy).
2
Magyarul
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony Digital Handycam kamkordert vásárolt. Ezzel a Digital Handycam kamkorderrel az élet legszebb pillanatait csodálatos képminõségben és kiváló hanggal örökítheti meg.
E Digital Handycam kamkorder számos korszerû szolgáltatással rendelkezik, használata mégis egyszerûen elsajátítható. Hamarosan képes lesz olyan felvételeket készíteni, amelyeket hosszú éveken át élvezni fog.
FIGYELMEZTETÉS Tûzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
Európai vásárlóink
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és hangminõségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC elõírásokban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozó kábellal használják.

========2========

Kontrola dodávaného príslu¹enstva
Skontrolujte, èi bolo s kamkordérom dodané nasledujúce príslu¹enstvo.
A tartozékok ellenõrzése
Gyõzõdjön meg róla, hogy a kamkorderrel együtt megkapta-e az alábbi tartozékokat:
12 3
Zaèíname A kezdõ lépések
45 6 7
89 0 qa
1 Bezdrôtový diaµkový ovládaè (1) (s. 210) 2 Sie»ový adaptér typu AC-L10A/L10B/L10C
(1), sie»ový napájací kábel (1) (s. 16) 3 Batéria typu NP-FM30 (1) (s. 15, 16)
DCR-TRV230E/TRV325E/TRV330E/TRV530E
Batéria typu NP-FM50 (1) (s. 15, 16)
DCR-TRV235E/TRV430E
4 Batéria typu R6 (veµkosti AA) pre diaµkový
ovládaè (2) (s. 211)
5 Prípojný kábel A/V (1) (s. 44)
6 Remienok na plece (1) (s. 205)
7 Kryt objektívu (1) (s. 26)
8 Kábel USB (1)* (s. 151)
9 Pamä»ová karta †Memory Stick‡ (1)* (s.124) 0 Disk CD-ROM (ovládaè USB SPVD-004) (1)*
(s. 151)
qa 21-vývodový adaptér (1) (s. 45)
* iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E
Ak bolo nahrávanie alebo prehrávanie preru¹ené z dôvodu poruchy kamkordéra, úlo¾ného média, atï., obsah nahrávky sa nebude môc» nahradi».
1 Vezeték nélküli távvezérlõ (1 db) (210. oldal) 2 AC-L10A/L10B/L10C hálózati tápegység (1db),
Hálózati vezeték (1 db) (16. oldal)
3 NP-FM30 akkumulátor (1db) (15. és 16. oldal)
DCR-TRV230E/TRV325E/TRV330E/TRV530E
NP-FM50 akkumulátor (1db) (15. és 16. oldal)
DCR-TRV235E/TRV430E
4 R6 (AA méretû) elemek a távvezérlõhöz
(2 db) (211. oldal)
5 A/V összekötõ kábel (1db) (44. oldal) 6 Vállszíj (1db) (205. oldal)
7 Lencsevédõ sapka (1db) (26. oldal)
8 USB kábel (1db)* (151. oldal)
9 †Memory Stick‡ (1db)* (124. oldal)
0 CD-ROM (SPVD-004 USB meghajtó) (1db)*
(151. oldal)
qa 21-pólusú adapter (1db) (45. oldal)
* Csak DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetén
A gyártó nem vállal felelõsséget a felvétel elvesztésébõl eredõ kárért abban az esetben, ha a felvétel illetve lejátszás a kamkorder, a tároló médiumok stb. meghibásodása miatt meghiúsul.
3

========3========

Magyarul
Fõbb szolgáltatások
Álló- és mozgóképek fényképezése, lejátszása
•Felvételkészítés (26. oldal)
•Állókép felvétele a szalagra (48. oldal)
•Szalag lejátszása (39. oldal)
•Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re (129. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
•A †Memory Stick‡-re felvett állókép megtekintése (146. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében)
b
Képek befogása személyi számítógépre
•A nalóg videoegység és számítógép segítségével (98. oldal) (Csak a DCR-TRV330E típus esetében) •A †Memory Stick‡-re felvett képek megtekintése az USB kábel segítségével (150. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Egyéb funkciók
Az expozíciót módosító funkciók felvételi üzemmódban
•Ellenfény kompenzálása (32. oldal)
•NightShot/Super NightShot (33. oldal)
•PROGRAM AE (61. oldal)
•Az expozíció kézi beállítása (64. oldal)
Erõteljesebb képi hatásokat eredményezõ funkciók
•Felvételek digitális szerkesztése (86. oldal)
•Úsztatás (53. oldal)
•Képeffektusok (56. oldal)
•Digitális effektusok (58. oldal)
•Feliratozás (67, 69. oldal)
•MEMORY MIX (135. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében) A felvételnek természetes hatást kölcsönzõ funkciók
•END SEARCH/EDITSEARCH/Gyorsellenõrzés (37. oldal)
•Kézi fókuszbeállítás (65. oldal)
•Digitális zoom [MENU] (107. oldal) A funkció gyári beállítása OFF (kikapcsolva). (Ha 25xszörösnél nagyobb mértékû zoomolást kíván végezni, kapcsolja be a menü D ZOOM menüpontjában a digitális zoom funkciót.)
Felvétel után használható funkciók
•Null-pont memória funkció (77. oldal)
•HiFi SOUND (hang) [MENU] (107. oldal)
•SUPER LASER LINK (lézeres szuper kapcsolat) (46. oldal)
•Szalag PB ZOOM (75. oldal) / Memória PB ZOOM (157. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében)
5

========4========

Magyarul
Tartalomjegyzék
A tartozékok ellenõrzése .................................. 3
Fõbb szolgáltatások ......................................... 5 Gyors használatbavételi útmutató .. 10 A kezdõ lépések
Az útmutató használata ................................. 12
1. lépés A tápfeszültség-forrás elõkészítése
................................................................ 15
Az akkumulátor felhelyezése ................... 15
Az akkumulátor feltöltése ........................ 16
Csatlakoztatás a hálózathoz ................... 21
2. lépés A dátum és az idõ beállítása ............ 22
3. lépés A kazetta behelyezése ...................... 24 Felvételkészítés – Alapmûveletek
Felvétel készítése ........................................... 26
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT ................................. 32
Filmezés sötétben
– NightShot/Super NightShot .......... 33
Felvételkészítés az önkioldó segítségével
(Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E típusok esetében)
.......................................................... 35
A felvett mûsor ellenõrzése – END
SEARCH/EDITSEARCH/
Gyorsellenõrzés ................................ 37 Lejátszás – Alapmûveletek
Szalag lejátszása ............................................ 39
A felvétel megtekintése tv-készüléken ........... 44 Speciális felvételi funkciók
Állókép felvétele a szalagra
– Fénykép felvétel ................................... 48
A szélesvásznú üzemmód használata ........... 52
Az úsztatási funkció használata ..................... 53
Speciális effektusok használata
– Képeffektusok ...................................... 56
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok ............................... 58
A PROGRAM AE funkció használata ............. 61
Az expozíció kézi beállítása ........................... 64
Kézi fókuszbeállítás........................................ 65
Feliratozás ...................................................... 67
Egyéni feliratok készítése ............................... 69
Jelenet beszúrása .......................................... 71 Speciális lejátszási funkciók
Képeffektusok alkalmazása lejátszás közben
................................................................ 72
Digitális effektusok alkalmazása lejátszás
közben ..................................................... 73
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM ................................. 75
Ráállás a kazetta egy megadott pontjára a null-
pont memória funkció segítségével ........ 77
Keresés a dátum alapján – Dátum keresés ... 78
Fénykép keresése – Fénykép keresés/Fénykép
bemutató ................................................. 80 Szerkesztés
Kazettamásolás .............................................. 82
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés ............... 86
A kamkorder használata analóg videoegységgel
és személyi számítógéppel – Jelkonvertálás
funkció (Csak a DCR-TRV330E típus
esetében) ................................................. 98
Video- vagy tv-mûsorok felvétele (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében) ...................... 100
Jelenet beszúrása a videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében) ...................... 104 A kamkorder testre szabása
A menü beállításainak módosítása .............. 107 †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
(csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés .. 124
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re
– Fényképfelvétel memóriába ............... 129
A †Memory Stick‡-en található állókép
rávetítése másik képre
– MEMORY MIX .................................... 135
Képek felvétele a szalagról állókép formában
.............................................................. 141
Állóképek másolása szalagról
– Fénykép mentés ................................. 144
Állókép megtekintése
– Fénykép lejátszás memóriából ........... 146
Képek megtekintése személyi számítógép
segítségével .......................................... 150
A †Memory Stick‡-re felvett kép másolása
szalagra (Csak a DCR-TRV330E típus
esetében) ............................................... 155
†Memory Stick‡-re felvett állóképek kinagyítása
– Memória PB ZOOM ............................ 157
Képek lejátszása folyamatos ciklusban
– SLIDE SHOW (diabemutató) .............. 159
A véletlen törlés megakadályozása
– Képek védelme .................................. 161
Képek törlése ............................................... 163
Nyomtatási jelek elhelyezése
– PRINT MARK...................................... 166
A nyomtató (külön megvásárolható) használata
.............................................................. 168 Hibaelhárítás
Hibatípusok és megoldásuk......................... 177
Az öndiagnózis kijelzés ................................ 182
Figyelmeztetõ kijelzések és üzenetek .......... 183 További információk
A Digital8 rendszer, felvétel és lejátszás
.............................................................. 185
Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátor .................... 188
Az i.LINK csatlakoztatás .............................. 190
A kamkorder használata külföldön ............... 192
Karbantartás és biztonsági elõírások ........... 193
Minõségtanúsítás ......................................... 201 Gyors áttekintés
A részegységek és kezelõszervek
elhelyezkedése ...................................... 203
Tárgymutató ................................................. 215
7

========5========

Magyarul
Gyors használatbavételi útmutató
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamkorder alapfunkcióit. A részletesebb információkat a zárójelben †( )‡ található oldalakon olvashatja el.
A hálózati kábel csatlakoztatása(21. oldal)
Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort (15. oldal).
Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
Csatlakoztatásnál a dugó v jelölése felfelé nézzen.
Hálózati tápegység (tartozék)
A kazetta behelyezése(24. oldal)
1Az OPEN/EJECT
gombot a nyíl
irányába tolva nyissa
ki a kazettafészek
fedelét.
2A kazettát egyenesen
tartva helyezze mélyen
a kazettafészekbe
úgy, hogy a kazetta
ablaka kifelé nézzen.
Behelyezés közben a
kazetta hátoldalának
középsõ részét
nyomja.
3A kazetta fészek
jelzésének
megnyomásával zárja
be a kazettafészket.
Ha a kazettafészek
már teljesen a helyére
süllyedt, zárja be a
fedelét úgy, hogy
kattanjon.
10

========6========

Felvételkészítés (26. oldal)
1Távolítsa el a lencsevédõ sapkát.
3Az OPEN gombot
lenyomva tartva nyissa
ki az LCD táblát. A kép
megjelenik az LCD
képernyõn.
Keresõ
2A kis zöld gombot
lenyomva tartva
állítsa a POWER
kapcsolót CAMERA
helyzetbe.
PLA OY
E
FF
R
( C
H
POWER
G
)
E
M
C
M
A
Y
R
O
R
E
M
A
4Nyomja meg a START/STOP
gombot. A kamkorder
megkezdi a felvételt. A
felvétel leállításához nyomja
meg újból a START/STOP
gombot.
Gyors használatbavételi útmutató
Ha az LCD tábla zárva van, használja a keresõt. Illessze a szemét
szorosan a keresõ nézõkéjéhez.
A kép a keresõben fekete-fehér.
Megvásárláskor a kamkorder belsõ órájának beállítása kikapcsolt állapotban van. Ha a képhez dátumot és idõt is rögzíteni kíván, felvétel elõtt állítsa be a belsõ órát (22. oldal).
A lejátszás megtekintése az LCD képernyõn (39. oldal)
1A kis zöld gombot
lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót
PLAYER vagy VCR
helyzetbe (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében).
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
MEGJEGYZÉS
A kamkordert soha ne szállítsa a keresõnél, az LCD táblánál vagy az akkumulátornál fogva.
2Csévélje vissza a szalagot a m
gombbal.
REW
3Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
PLAY
11

========7========

— Zaèíname —
Pou¾ívanie návodu
Pokyny v tomto návode sú urèené pre ¹es» typov uvedených v nasledujúcej tabuµke. Skôr, ako zaènete èíta» tento návod alebo pou¾íva» kamkordér, skontrolujte èíslo typu uvedené na jeho zadnej èasti. Na ilustráciách je zobrazený typ DCR-TRV530E. V ostatných prípadoch je typ vyznaèený na ilustráciách. Ka¾dá odchýlka pri prevádzke je jasne vyznaèená v texte, napríklad †iba typ DCR-TRV530E‡.
Tlaèidlá a nastavenia kamkordéra sú v tomto návode zobrazené veµkými písmenami. Napríklad ÒNastavte prepínaè POWER do polohy CAMERA.
Po vykonaní operácie budete poèu» pípnutie, ktoré oznaèuje jej skonèenie.
Rozdiely/Különbségek a típusok között
— A kezdõ lépések —
Az útmutató használata
Az útmutatóban leírtak az alábbi táblázatban felsorolt hat modellre vonatkoznak. Mielõtt elkezdené olvasni az útmutatót és üzemeltetni a kamkordert, ellenõrizze a típusszámot a készülék alján. Az útmutatóban található ábrák a DCR- TRV530E típust szemléltetik. Ettõl eltérõ esetben a típust az ábrán külön feltüntettük. A
mûködtetést érintõ különbségeket minden esetben egyértelmûen jeleztük, például †csak a DCR-TRV530E típus esetében‡.
A szövegben végig nagybetûvel szedtük a készülék gombjainak és beállításainak nevét. Pl. Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe.
Üzemeltetés közben a készülék sípoló hanggal jelzi, hogy utasítást hajt végre.
DCR- TRV230E TRV235E TRV325E TRV330E TRV430E TRV530E
*——zzzz
——
**———z
——zzzz
Oznaèenie MEMORY*
(na prepínaèi POWER)/
MEMORY jelzés
(a POWER kapcsolón)
Oznaèenie VCR** (na prepínaèi POWER)/
VCR jelzés
(a POWER kapcsolón)
Samospú¹»/
Önkioldó
Konektorová zásuvka (USB)/
(USB) aljzat
Obrazovka LCD/
LCD képernyõ
——zzzz
6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 7,5 cm 8,8 cm (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (3 palce)/ (3,5 palca)/
(2,5") (2,5") (2,5") (2,5") (3") (3,5")
Digitálny transfokátor/ Digitális zoom
700×
800×
zJe súèas»ou/Tartozék —Nie je súèas»ou/Nem tartozék
12
700×
700×
800×
700×

========8========

Pou¾ívanie návodu
* Pre typy s oznaèením MEMORY na prepínaèi
POWER sú k dispozícii pamä»ové funkcie.
Bli¾¹ie informácie získate na strane 124. ** Typy s oznaèením VCR na prepínaèi POWER
mô¾u nahráva» obraz z iných zariadení, ako
napríklad z videorekordéra. Ostatné typy majú
na prepínaèi POWER oznaèenie PLAYER.
Skôr, ako zaènete kamkordér pou¾íva»
V digitálnom kamkordéri mô¾ete pou¾íva» videopásky Hi8 alebo Digital8 . Kamkordér nahráva a prehráva obraz nahratý v systéme Digital8 . Doká¾e tie¾ prehráva» pásky nahraté v systéme Hi8 alebo v
¹tandardnom analógovom systéme 8 . Pri prehrávaní v systéme Hi8 alebo
¹tandardnom systéme 8 nie je v¹ak mo¾né pou¾íva» funkcie uvedené v èasti †Roz¹írené funkcie prehrávania‡ na stranách 72 a¾ 81. Z dôvodu plynulého prechodu odporúèame nemie¹a» nahrávky v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 s nahrávkami v systéme Digital8 .
Poznámka k farebným televíznym systémom
V rôznych krajinách sa pou¾ívajú rôzne farebné televízne systémy. Ak chcete zobrazi» nahrávku na televíznej obrazovke, potrebujete televízor pracujúci v systéme PAL.
Odporúèania týkajúce sa autorských práv
Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály mô¾u by» chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov mô¾e by» v rozpore s ustanoveniami zákonov o autorských právach.
Az útmutató használata
* Azok a modellek, amelyikek POWER
kapcsolóján a MEMORY jelzés látható,
memória funkciókkal rendelkeznek. Részletes
ismertetés a 124. oldalon.
** Azok a modellek, amelyikek POWER
kapcsolóján a VCR jelzés látható, más
készülékekrõl, például videomagnóról is
képesek felvételeket rögzíteni. A többi modell
POWER kapcsolóján a PLAYER jelzés látható.
Zaèíname A kezdõ lépések
A kamkorder használatba vétele elõtt
A kamkorderhez Hi8 és Digital8 rendszerû videokazettákat használhat. A kamkorder Digital8 rendszerben készíti és játssza le a felvételeket. A kamkorder ugyan le tudja játszani a Hi8 vagy standard 8 (analóg) rendszerben felvett szalagokat, de ebben az esetben nem mûködnek a 72-81. oldalon ismertetett †Speciális lejátszási funkciók‡. A zajmentes átmenetek biztosítása érdekében ajánljuk, hogy egy és ugyanazon szalagon belül ne keverje a Hi8 vagy standard 8 és a Digital8 rendszerben készített felvételeket.
Megjegyzés a tv színrendszerekhez
A tv színrendszerek országonként eltérõek lehetnek. Ha a kamkorderrel készült felvételt tv- készüléken szeretné megnézni, akkor PAL- rendszerû tv-készüléket kell használnia.
A szerzõi joggal kapcsolatos óvintézkedések
Elõfordulhat, hogy egyes televíziós mûsorok, filmek, videoszalagok és egyéb anyagok szerzõi jogvédelem alatt állnak.
Az ilyen anyagok engedély nélküli felvétele sértheti a szerzõi joggal kapcsolatos
jogszabályokat.
13

========9========

Pou¾ívanie návodu
Odporúèania pre údr¾bu kamkordéra
Objektív a obrazovka LCD alebo hµadáèik (iba typy, ktoré ich obsahujú) •Hµadáèik a obrazovka LCD sa vyrábajú pou¾itím najprecíznej¹ích technológií. Z tohto dôvodu sa dá efektívne vyu¾i» 99,99 % pixelov. Mô¾u sa v¹ak objavi» nepatrné èierne alebo ¾iarivé bodky (bielej, èervenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD a v hµadáèiku. Tieto bodky vznikajú normálne pri výrobe a nemajú ¾iadny vplyv na nahrávku.
•Zabráòte prístupu vlhkosti ku kamkordéru. Kamkordér chráòte pred da¾ïom a morskou vodou. Vlhkos» mô¾e spôsobi» poruchu kamkordéra. V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá odstráni» [a].
•Kamkordér nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C (140 °F), ako napríklad v zaparkovanom aute na slnku alebo vystavené priamemu slneènému ¾iareniu [b].
•Buïte opatrní pri odkladaní kamery vo vonkaj¹om prostredí alebo pri okne. Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hµadáèika alebo objektívu priamemu slneènému ¾iareniu mô¾e spôsobi» poruchy [c].
•Nesnímajte priame slnko. Mô¾e to spôsobi» poruchu kamkordéra. Snímky slnka robte iba pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku [d].
[a] [b]
[c]
14
Az útmutató használata
Tanácsok a kamkorder megóvásához
Lencse és LCD képernyõ/keresõ (csak a felszerelt modelleken)
•Az LCD képernyõ és a keresõ rendkívül fejlett gyártástechnológiával készült, így az effektíven mûködõ képpontok aránya több, mint 99,99%. Ennek ellenére elõfordulhat, hogy folyamatosan apró fekete pontok és/ vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az LCD képernyõn és a keresõn. Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos velejárói és semmilyen módon nem befolyásolják a felvételt. •Óvja kamkorderét a nedvességtõl. Ne engedje, hogy a kamkordert esõ vagy tengervíz érje. Elõfordulhat, hogy nedvesség hatására a kamkorder meghibásodik. Esetenként ez a meghibásodás nem is javítható. [a]
•Soha ne hagyja a kamkordert olyan helyen, ahol a hõmérséklet 60 °C fölé emelkedhet, például tûzõ napon parkoló gépkocsiban vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. [b] •Vigyázzon, amikor a kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le. Mûködési hibákat okozhat, ha az LCD képernyõt, a keresõt vagy a lencsét hosszú idõre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. [c]
•Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel a kamkorder meghibásodását idézheti elõ. A napról csak sötétebb fényviszonyok mellett, például naplementekor készítsen felvételt [d].
[d]

========10========

Krok 1 Príprava zdroja
napájania
In¹talácia batérie
Pri pou¾ívaní kamkordéra vo vonkaj¹om prostredí odporúèame pou¾íva» batériu.
(1)Zdvihnite hµadáèik.
(2)Batériu posuòte smerom nadol, a¾ pokiaµ
nebudete poèu» kliknutie.
Vyberanie batérie
(1)Zdvihnite hµadáèik.
(2)Stlaète uvoµòovaciu páèku BATT (batéria) a
batériu vysuòte v smere ¹ípky.
Uvoµòovacia páèka BATT (batéria)/ BATT (akkumulátor) kiengedõ kar
Ak in¹talujete batériu s veµkou kapacitou Pri in¹talácii batérie typu NP-FM70/FM90/FM91 na kamkordér vysuòte hµadáèik.
1. lépés A tápfeszültség
-forrás elõkészítése
Az akkumulátor felhelyezése
Ha a kamkorderrel a szabadban filmez, ajánlatos akkumulátort használni.
Zaèíname A kezdõ lépések
(1)Emelje fel a keresõt.
(2)Kattanásig csúsztassa lefelé az akkumulátort.
1
2
Az akkumulátor levétele
(1)Emelje fel a keresõt.
(2)A BATT (akkumulátor) kiengedõ kart
lenyomva tartva húzza ki a nyíl irányában az
akkumulátort.
Ha nagy teljesítményû akkumulátort helyez fel Ha NP-FM70/FM90/FM91 típusú, nagy teljesítményû akkumulátort helyez fel a kamkorderre, húzza ki a keresõt.
15

========11========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Nabíjanie batérie
Po skonèení nabíjania pou¾ite batériu v kamkordéri. Batériu pred pou¾itím nabite. Kamkordér pracuje iba s batériou typu †InfoLITHIUM‡ (séria M).
Ïal¹ie informácie o batérii typu †InfoLITHIUM‡ získate na strane 188.
(1)Otvorte kryt zásuvky DC IN a pripojte k nej
dodávaný sie»ový adaptér tak, aby znaèka v
na konektore bola otoèená smerom nahor. (2)K sie»ovému adaptéru pripojte sie»ový
napájací kábel.
(3)Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
(4)Prepínaè POWER nastavte do polohy OFF
(CHG). Zaène sa nabíjanie. Zostávajúci èas
batérie sa zobrazuje v minútach na displeji. Ak sa indikátor zostávajúceho èasu batérie zmení na u, normálne nabíjanie je
dokonèené. Ak chcete batériu nabi» úplne (úplné nabitie), nechajte ju po skonèení normálneho nabíjania pripojenú, a¾ pokiaµ sa na displeji nezobrazí nápis FULL. Úplné nabitie batérie umo¾òuje jej dlh¹ie pou¾ívanie.
4
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
2
Èíslo na ilustráciách okienka displeja sa nemusí 16
zhodova» s èíslom na va¹om kamkordéri.
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Az akkumulátor feltöltése
A kamkorder használata elõtt fel kell tölteni az akkumulátort.
Ezt a kamkordert csak †InfoLITHIUM‡ (M sorozat) akkumulátorral szabad üzemeltetni. Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátorról részletesebben a 188. oldalon olvashat.
(1)Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét és
csatlakoztassa a kamkorderhez mellékelt
hálózati tápegységet a DC IN aljzathoz úgy,
hogy a csatlakozó dugón látható v jelzés
felfelé nézzen.
(2)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
(4)Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe. A feltöltés megkezdõdik. A kijelzõ
ablakban percekben kifejezve megjelenik a
maradék akkumulátor idõ.
A normál feltöltés akkor tekinthetõ
befejezettnek, ha a maradék akkumulátor idõ kijelzõje u -ra vált. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez a normál feltöltés végeztével hagyja az akkumulátort a kamkorderen, amíg a kijelzõ ablakban meg nem jelenik a FULL felirat. Az akkumulátor teljes feltöltése lehetõvé teszi, hogy az akkumulátor üzemideje a szokásosnál hosszabb legyen.
1
A kijelzõ ablakot szemléltetõ ábrán látható érték eltérhet a kamkorderen megjelenõ értéktõl.

========12========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Po skonèení nabíjania batérie Odpojte sie»ový adaptér z zásuvky DC IN na kamkordéri.
Poznámky
•Zabráòte prístupu kovových predmetov ku kovovým èastiam konektora DC sie»ového adaptéra. Mô¾e to spôsobi» skrat, ktorý po¹kodí sie»ový adaptér.
•Batériu udr¾ujte suchú.
•Ak sa batéria nebude dlh¹í èas pou¾íva», úplne ju jedenkrát nabite a potom ju pou¾ívajte a¾ do úplného vybitia. Tento postup vykonávajte raz roène. Batériu skladujte na chladnom mieste.
Ak je batéria úplne nabitá Podsvietenie displeja LCD je vypnuté.
Indikátor zostávajúceho èasu batérie Indikátor zostávajúceho èasu batérie zobrazuje na displeji pribli¾ný èas nahrávania pomocou hµadáèika.
Pokiaµ kamkordér vypoèíta aktuálny zostávajúci èas batérie
Na displeji sa zobrazuje nápis †- - - - min‡.
Pokiaµ sa batéria nabíja, v nasledujúcich prípadoch sa na displeji nezobrazí ¾iaden indikátor alebo blikajúci indikátor: – batéria nie je správne vlo¾ená,
– batéria je chybná.
Ak sa napájanie vypne napriek tomu, ¾e indikátor zostávajúceho èasu batérie ukazuje e¹te dostatoènú kapacitu batérie
Batériu znova úplne nabite a indikácia zostávajúceho èasu batérie sa upraví.
Pou¾ívanie sie»ového adaptéra
Sie»ový adaptér umiestnite do blízkosti sie»ovej zásuvky. Ak dôjde k akýmkoµvek problémom s týmto zariadením, ihneï preru¹te prívod elektrickej energie a odpojte zástrèku zo sie»ovej zásuvky.
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Az akkumulátor feltöltése után Húzza ki a hálózati tápegységet a kamkorder DC IN aljzatából.
Megjegyzések
•Ügyeljen rá, hogy semmilyen fémtárgy ne érhessen hozzá a hálózati tápegység DC csatlakozó dugójának fém részeihez. Rövidzárlat léphet fel, amely károsítja a hálózati tápegységet.
•Az akkumulátort tartsa szárazon.
•Ha az akkumulátort hosszú ideig nem fogja használni, töltse fel egyszer teljesen, majd használja teljes lemerülésig. Évente egyszer ismételje meg a mûveletet. Az akkumulátort tárolja hûvös helyen.
Zaèíname A kezdõ lépések
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltõdött A kijelzõben kialszik az LCD képernyõ háttérvilágítása.
A maradék akkumulátor idõ kijelzõ A kijelzõ ablakban megjelenõ maradék akkumulátor idõ kijelzés a keresõvel készített felvételi idõ hozzávetõleges értékét mutatja.
Amíg a kamkorder ki nem számítja a tényleges maradék akkumulátor idõt A kijelzõ ablakban a †– – – – min‡ jelzés látható.
Az alábbi esetekben az akkumulátor töltése közben nem jelenik meg illetve villog a jelzés a kijelzõ ablakban:
– Az akkumulátort nem megfelelõen helyezte fel. – Valami baj van az akkumulátorral.
Ha netán a kamkorder kikapcsol, pedig a maradék akkumulátor idõ kijelzõ szerint az akkumulátornak még elegendõ a teljesítménye a mûködéshez
Töltse fel újra teljesen az akkumulátort, hogy a kijelzõ a maradék akkumulátor idõ tényleges értékét mutassa.
A hálózati tápegység használata esetén A hálózati tápegységet a fali konnektor közelében helyezze el. Ha a tápegység használata közben bármilyen rendellenességet észlel, a lehetõ leggyorsabban húzza ki a dugót a konnektorból, hogy leválassza a készüléket a feszültségforrásról.
17

========13========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Èo je †InfoLITHIUM‡?
Výrazom †InfoLITHIUM‡ sa oznaèuje lítium- iónová batéria, ktorá umo¾òuje výmenu údajov (napríklad informácií o za»a¾ení batérie) s kompatibilným elektronickým zariadením. Toto zariadenie je kompatibilné s batériami typu †InfoLITHIUM‡ (série M). Kamkordér mô¾ete pou¾íva» iba s batériou typu †InfoLITHIUM‡. Batéria typu †InfoLITHIUM‡ série M má oznaèenie .
†InfoLITHIUM‡ je obchodnou známkou spoloènosti Sony Corporation.
TM
SERIES
Èas nabíjania/Töltési idõ
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Mit takar az †InfoLITHIUM‡ név?
Az †InfoLITHIUM‡ név olyan lítium-ion
akkumulátorokat jelöl, amelyek többek között az akkumulátor töltöttségi szintjére vonatkozóan képesek adatokat cserélni a kompatibilis elektronikus berendezésekkel. Ez a berendezés kompatibilis az †InfoLITHIUM‡ akkumulátorokkal (M sorozat). A kamkorder kizárólag
†InfoLITHIUM‡ akkumulátorral üzemeltethetõ. Az M sorozatú †InfoLITHIUM‡ akkumulátorokat az
jelzésrõl lehet felismerni. Az †InfoLITHIUM‡ név a Sony Corporation védjegye.
TM
SERIES
Batéria/ Úplné nabíjanie (normálne nabíjanie)/ Akkumulátor Teljes feltöltés (Normál feltöltés)
145 (85)
150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91 360 (300)
Pribli¾ná doba nabíjania vybitej batérie v minútach pri teplote 25 °C (77 °F)
1)
2)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E
Èas nahrávania/Felvételi idõ DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
Az üres akkumulátor feltöltéséhez
25 °C-on szükséges hozzávetõleges idõtartam percekben kifejezve
1)
2)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Batéria/ Akkumulátor
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM30 1)
100 55 75 40
NP-FM50 2)
165 95 125 70
NP-FM70 345 200 265 150 NP-FM90 520 300 400 230
NP-FM91 605 350 465 265
18

========14========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
DCR-TRV430E
Batéria/ Akkumulátor
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Zaèíname A kezdõ lépések
Folyamatos3)
NP-FM30 1)
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Jellemzõ4)
100 55 70 40
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM50 2)
165 95 115 65
NP-FM70 345 200 245 140
NP-FM90 520 300 370 215 NP-FM91 605 350 430 250
DCR-TRV530E
Batéria/ Akkumulátor
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Jellemzõ4)
100 60 70 40
Folyamatos3)
NP-FM30 1)
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM50 2)
165 105 115 65
NP-FM70 345 220 245 140 NP-FM90 520 335 370 210
NP-FM91 605 390 430 245
Pribli¾ný èas v minútach pri pou¾ití úplne nabitej batérie
1)
2)
3)
4)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E Pribli¾ný èas nepretr¾itého nahrávania pri teplote 25 °C (77 °F). ®ivotnos» batérie sa skráti, ak kamkordér pou¾ívate v chladnom prostredí.
Pribli¾ný èas nahrávania (v minútach), ak dochádza k opakovanému spusteniu a zastaveniu nahrávania, pribli¾ovaniu a zapínaniu a vypínaniu zariadenia. Skutoèná ¾ivotnos» batérie mô¾e by» krat¹ia.
Hozzávetõleges idõtartam percekben megadva, teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
1)
2)
3)
4)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz
Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Hozzávetõleges felvételi idõ, ha 25 °C hõmérsékleten folyamatosan filmez. Ha a kamkorderrel hideg környezetben filmez, az akkumulátor üzemideje ennél rövidebb lesz. Hozzávetõleges érték percekben megadva a felvétel többszöri elindítása, megállítása, zoomolás és a kamkorder ki- bekapcsolása esetén. Az akkumulátor tényleges üzemideje ennél rövidebb is lehet.
19

========15========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Èas prehrávania/Lejátszási idõ DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Èas prehrávania pri Èas prehrávania so Batéria/ pou¾ití obrazovky LCD/ zavretým panelom LCD/ Akkumulátor Lejátszási idõ az Lejátszási idõ, ha az LCD
LCD képernyõn képernyõ zárva van
75 100
125 165
NP-FM70 265 345
NP-FM90 400 520
NP-FM91 465 605
DCR-TRV430E/TRV530E
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
Èas prehrávania pri Èas prehrávania so Batéria/ pou¾ití obrazovky LCD/ zavretým panelom LCD/ Akkumulátor Lejátszási idõ az Lejátszási idõ, ha az LCD
LCD képernyõn képernyõ zárva van
70 100
115 165
NP-FM70 245 345
NP-FM90 370 520
NP-FM91 430 605
Pribli¾ný èas v minútach pri pou¾ití úplne nabitej batérie
1)
2)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E
Pribli¾ná doba nepretr¾itého prehrávania pri teplote 25 °C (77 °F). Ak kamkordér pou¾ívate v chladnom prostredí, ¾ivotnos» batérie sa skráti.
Pou¾itím normálne nabitej batérie mô¾ete nahráva» a prehráva» pribli¾ne 90 % èasu, ktorý je k dispozícii pri pou¾ití úplne nabitej batérie.
Poznámka
V tabuµke je uvedená doba prehrávania pre pásky nahraté v systéme Digital8 . U pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 je doba prehrávania ni¾¹ia pribli¾ne o 20 %.
20
Hozzávetõleges idõtartam percekben megadva, teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
1)
2)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Hozzávetõleges felvételi idõ, ha 25 °C hõmérsékleten folyamatosan filmez. Az akkumulátor üzemideje lerövidül, ha hideg környezetben használja a kamkorderét.
Normál feltöltésû akkumulátor esetében a felvételi és lejátszási idõ a teljes feltöltésû akkumulátor felvételi és lejátszási idejének körülbelül 90%-a lesz.
Megjegyzés
A táblázat Digital8 rendszerben felvett szalagok játékidejét mutatja. A Hi8/standard 8 rendszerben felvett szalagok játékideje kb. 20%- kal kevesebb.

========16========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Pripojenie k elektrickej sieti
Ak kamkordér pou¾ívate dlh¹í èas, odporúèame na napájanie pou¾íva» sie»ový adaptér.
(1)Otvorte kryt zásuvky DC IN a pripojte k nej
sie»ový adaptér tak, aby znaèka v na
konektore bola otoèená smerom nahor. (2)K sie»ovému adaptéru pripojte sie»ový
napájací kábel.
(3)Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
1
UPOZORNENIE
Pokiaµ je zariadenie pripojené k sie»ovej zásuvke, nie je odpojené od siete, a to aj v takom prípade, ak je vypnuté.
Poznámky
•Sie»ový adaptér mô¾e dodáva» energiu aj v takom prípade, ak je ku kamkordéru pripojená batéria.
•Konektorová zásuvka DC IN má †zdrojovú prioritu‡. To znamená, ¾e ak je sie»ový napájací kábel pripojený do zásuvky DC IN, batéria nemô¾e pracova» ako zdroj energie ani vtedy, ak sie»ový napájací kábel nie je zapojený do sie»ovej zásuvky.
Pou¾ívanie autobatérie
Pou¾ívajte adaptér a nabíjaèku na jednosmerné napätie spoloènosti Sony (voliteµné
príslu¹enstvo).
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Csatlakoztatás a hálózathoz
Ha a kamkordert hosszú ideig kívánja mûködtetni, javasoljuk, hogy a hálózati tápegység segítségével a hálózatról üzemeltesse.
Zaèíname A kezdõ lépések
(1)Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, majd
csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC
IN aljzatba úgy, hogy a dugó v jelölése felfelé
nézzen.
(2)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
2, 3
FIGYELEM!
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a fali konnektorból, a készülék feszültség alatt marad akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.
Megjegyzések
•A kamkorder akkor is üzemelhet a hálózati tápegységrõl, ha az akkumulátort rajta hagyja a kamkorderen.
•A DC IN aljzat mint feszültségforrás
elsõbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy ha a hálózati vezeték be van dugva a DC IN aljzatba, még akkor sem lehet akkumulátorral üzemeltetni a kamkordert, ha a hálózati vezeték másik végét kihúzza a fali konnektorból.
Üzemeltetés gépkocsi akkumulátorral Használjon Sony DC adaptert/töltõt (külön megvásárolható).
21

========17========

Krok 2 Nastavenie
dátumu a èasu
Ak pou¾ívate kamkordér prvýkrát, nastavte dátum a èas.
Ak nenastavíte dátum a èas, pri ka¾dom nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY sa zobrazí nápis †CLOCK SET‡ (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Nápis †CLOCK SET‡ sa zobrazí v¾dy po nastavení prepínaèa POWER na hodnotu CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E), dokiaµ sa nenastaví dátum a èas.
Ak sa kamkordér nepou¾íval dlh¹ie ako pol roka, mô¾e sa v dôsledku vybitia vstavanej nabíjateµnej batérie strati» nastavenie dátumu a èasu (mô¾u sa objavi» èiarky, s. 195).
Najprv nastavte rok, potom mesiac, deò, hodinu a nakoniec minúty.
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy
CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) a
potom stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte mo¾nos» CLOCK SET a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte po¾adovaný rok a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mesiac, deò a hodinu a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otáèaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte minúty a s èasovým signálom
ovládací prvok stlaète. Hodiny zaènú ráta»
èas.
(7)Zobrazenie nastavení ponuky zru¹íte
stlaèením tlaèidla MENU.
22
2. lépés A dátum és az
idõ beállítása
Amikor elsõ ízben használja a kamkordert, végezze el a dátum és az idõ beállításait. Ha anélkül állítja a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY helyzetbe (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében), hogy elvégezte volna a dátum és az idõ beállításait, mindig megjelenik a †CLOCK SET‡ jelzés.
Ha körülbelül fél éven keresztül nem használja a kamkordert, elõfordulhat, hogy elvesznek a dátum és az idõ beállításai (helyükön csíkok jelennek meg), mert addigra lemerül a kamkorderbe beépített újratölthetö elem (195. oldal).
Elõször állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az órát, majd a percet.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA vagy
MEMORY helyzetbe (csak a DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok
esetében), majd a MENU gomb
megnyomásával jelenítse meg a menü
kijelzéseit.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a ikont, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a CLOCK SET funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a kívánt évszámot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5)A hónapot, napot és órát úgy tudja beállítani,
hogy elforgatja majd megnyomja a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
(6)A percet úgy tudja beállítani, hogy elforgatja a
SEL/PUSH EXEC tárcsát és a pontos idõ
szignál felhangzásakor megnyomja. Az óra
elindul.
(7)A menü kijelzéseinek eltüntetéséhez nyomja
meg a MENU gombot.

========18========

Krok 2 Nastavenie dátumu a èasu
1,7
2
MENU
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE
[ MENU] : END
6
4
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
2001
1
1
2001 1 1
[ MENU] : END
000
000
Rok sa mení nasledovne:
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Ak nie je nastavený dátum a èas
Na páske a na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ sa nahrá nápis †-- -- ----‡ †--:--:--‡ (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Poznámka k indikátoru èasu
Interné hodiny v kamkordéri pracujú na základe 24-hodinového cyklu.
2. lépés A dátum és az idõ
beállítása
3
Zaèíname A kezdõ lépések
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
––:––:––
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
2001
11
0000000000
[ MENU] : END
[ MENU] : END
2001
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
40 70 2001 1 7:30:00
74
17 30
[ MENU] : END
Évszámot az alábbi tartományból állíthat be:
Ha nem állítja be a dátumot és az idõt A kamkorder a szalagra és a †Memory Stick‡-re a †-- -- ----‡ †--:--:--‡ jelzést veszi fel (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Megjegyzés az idõ kijelzéséhez
A kamkorder beépített órája 24 órás rendszerben mûködik.
23

========19========

Krok 3 Vlo¾enie pásky
Odporúèame pou¾íva» videopásky Hi8 Digital8 .
/
(1)Pripravte zdroj napájania (s. 15).
(2)Prepínaè OPEN/EJECT posuòte v smere
¹ípky a otvorte kryt.
Priestor pre pásku sa automaticky zdvihne a
otvorí.
(3)Vlo¾te pásku do priestoru pre pásku tak, aby
okienko bolo otoèená smerom von.
Pásku vlo¾te potlaèením strednej èasti jej
zadnej strany.
(4)Priestor pre pásku zatvorte stlaèením znaèky
na jeho vonkaj¹ej èasti. Priestor pre
pásku sa automaticky zatvorí.
(5)Po úplnom zasunutí priestoru pre pásku
zatvorte kryt, prièom budete poèu» kliknutie.
2
3
Vysunutie pásky
Postupujte podµa vy¹¹ie uvedeného postupu a v kroku 3 vysuòte pásku.
24
3. lépés A kazetta
behelyezése
Javasoljuk, használjon Hi8-as videokazettát.
/ Digital8-as
(1)Készítse elõ a tápfeszültség-forrást (15.
oldal).
(2)Az OPEN/EJECT gombot a nyíl irányába tolva
nyissa ki a kazettafészek fedelét.
A kazettafészek automatikusan kiemelkedik
és kinyílik.
(3)Helyezzen be egy kazettát egyenes vonalban
mélyen kazettafészekbe úgy, hogy a kazetta
ablak kifelé nézzen.
A behelyezéshez, nyomja meg a kazetta
hátoldalának középsõ részét.
(4)A kazetta fészek jelzésének
megnyomásával zárja be a kazettafészket. A
kazettafészek automatikusan visszasüllyed. (5)Ha a kazettafészek már teljesen a helyére
süllyedt, zárja be a fedelét úgy, hogy
kattanjon.
4,5
4
5
A kazetta kivétele
Járjon el a fent ismertetett módon, és a 3. lépésben vegye ki a kazettát.

========20========

Krok 3 Vlo¾enie pásky
Poznámky
•Nestláèajte priestor pre pásku smerom nadol. Mô¾e to spôsobi» poruchu.
•Kamkordér nahráva obraz v systéme Digital8
.
•Pri pou¾ívaní kamkordéra je doba nahrávania o tretinu krat¹ia ako doba uvedená na páske typu Hi8 . Ak v nastaveniach ponuky vyberiete re¾im LP, doba nahrávania bude rovnaká, ako je uvedené na páske typu Hi8 .
•Ak budete pou¾íva» ¹tandardné pásky typu 8
, prehrávajte ich iba na tomto kamkordéri. Pri prehrávaní ¹tandardných pások typu 8 na iných kamkordéroch (vrátane ostatných kamkordérov typu DCR-TRV230E/TRV235E/ TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) sa mô¾e objavi» ¹um v podobe mozaikových vzorov.
•Ak namiesto znaèky stlaèíte niektorú z iných èastí priestoru pre pásku, nemusí sa zatvori».
Predchádzanie náhodnému vymazaniu Vysuòte plô¹ku na ochranu proti zápisu na páske a odkryte èervenú znaèku.
3. lépés A kazetta behelyezése
Megjegyzések
•Soha ne nyomja le erõvel a kazettafészket. Ha ezt teszi, a kamkorder megsérülhet. •Ez a kamkorder Digital8 rendszerû felvételeket készít.
•Ezzel a kamkorderrel a felvételi idõ kétharmada lesz a Hi8 -as szalagokon feltüntetett értékeknek. Ha a menü beállításai közül az LP üzemmódot választja ki, akkor a felvételi idö a Hi8 -as szalagon feltüntetett érték lesz. •Ha standard 8-as szalagot használ, feltétlenül ugyanezzel a kamkorderrel játssza le a szalagot. Ha a standard 8-as szalagot másik kamkorderen játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E modellt is), elõfordulhat, hogy mozaikszerû zaj jelenik meg. •Ha a kazettafészket nem a jelzésnél nyomja meg, nem fogja tudni visszazárni.
Zaèíname A kezdõ lépések
A véletlen törlés megakadályozása Csúsztassa el a kazetta írásvédõ fülét úgy, hogy a piros jelölés láthatóvá váljon.
25

========21========

— Nahrávanie - základné informácie — Nahrávanie obrazu
Kamkordér zaostruje automaticky.
(1)Stlaèením oboch tlaèidiel po stranách
objektívu odstráòte jeho kryt a pripevnite ho k
svorke remienka.
(2)Nain¹talujte zdroj napájania a vlo¾te pásku.
Ïal¹ie informácie sú uvedené v èastiach
†Krok 1‡ a †Krok 3‡ (s. 15 a¾ 25).
(3)Stlaète malé zelené tlaèidlo a prepínaè
POWER nastavte do polohy CAMERA.
Kamkordér sa nastaví do pohotovostného
re¾imu.
(4)Stlaète tlaèidlo OPEN a otvorte panel LCD.
Hµadáèik sa automaticky vypne.
(5)Stlaète tlaèidlo START/STOP. Kamkordér
zaène nahráva». Na obrazovke sa zobrazí
indikátor REC. Indikátor nahrávania,
umiestnený na prednej èasti kamkordéra, sa
rozsvieti. Ak chcete nahrávanie ukonèi»,
stlaète znova tlaèidlo START/STOP.
Ak nahrávate pomocou hµadáèika, rozsvieti
sa indikátor nahrávania v hµadáèiku.
1
4
Indikátor nahrávania/ A kamera felvétel jelzõlámpája
Mikrofón/Mikrofon
26
— Felvételkészítés - Alapmûveletek — Felvétel készítése
Ez a kamkorder automatikusan beállítja Önnek a fókuszt.
(1)A kétoldalt található gombok egyidejû
megnyomásával távolítsa el a lencsevédõ
sapkát és rögzítse a kéztámasz szíjához. (2)Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
be egy kazettát. További információkért
lapozzon az †1. lépés‡-tõl a †3. lépés‡-ig
terjedõ részhez (15-25. oldal).
(3)A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe. A
kamkorder készenléti üzemmódba kerül. (4)Az OPEN jelû gombot megnyomva nyissa ki
az LCD táblát. A keresõ automatikusan
kikapcsol.
(5)Nyomja meg a START/STOP jelû gombot. A
kamkorder megkezdi a felvételt. Megjelenik a
REC jelzés a kijelzõn. Kigyullad a kamkorder
elején található felvétel jelzõlámpa. A felvétel
leállításához nyomja meg újra a START/STOP
jelû gombot.
Amikor a keresõvel készít felvételt, a
keresõben világít a felvétel jelzõlámpa.
3
PLA OY
E
FF
R
( C
H
POWER
G
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
M
A
R
E
5
40min
SP REC 0:00:01
2

========22========

Nahrávanie obrazu
Poznámky
•Svorku remienka pevne pripevnite. •Poèas nahrávania sa nedotýkajte vstavaného mikrofónu.
Poznámka k re¾imu nahrávania
Kamkordér nahráva a prehráva v re¾ime SP (¹tandardné prehrávanie) a v re¾ime LP (úsporné prehrávanie). V nastaveniach ponuky vyberte re¾im SP alebo LP (s. 107). V re¾ime LP mô¾ete nahráva» 1,5 krát dlh¹ie ako v re¾ime SP. Ak na va¹om kamkordéri nahráte pásku v re¾ime LP, odporúèame ju na tomto kamkordéri aj prehráva».
Poznámka k prepínaèu LOCK (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E). Ak posuniete prepínaè LOCK doprava, prepínaè POWER sa nebude môc» náhodne nastavi» do polohy MEMORY. V predvolenom nastavení je prepínaè LOCK uvoµnený.
Zapnutie plynulého prechodu
Pokiaµ nevysuniete pásku, mô¾ete medzi posledným nahratým záberom a nasledujúcim záberom vytvori» plynulý prechod, a to dokonca aj v prípade, ak dôjde k vypnutiu kamkordéra. Pri výmene batérie nastavte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG).
Ak kamkordér ponecháte tri minúty v pohotovostnom re¾ime
Kamkordér sa automaticky vypne. ©etrí to zostávajúci èas batérie a zabraòuje po¹kodeniu batérie alebo opotrebovaniu pásky. Ak chcete obnovi» pohotovostný re¾im, nastavte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG) a potom znova do polohy CAMERA.
Ak nahrávate na pásku v re¾imoch SP i LP alebo ak nahrávate niektoré zábery v re¾ime LP
Prehrávaný obraz mô¾e by» skreslený alebo sa nesprávne zapí¹e èasový kód medzi jednotlivými zábermi.
Felvétel készítése
Megjegyzések
•Feszítse meg kellõ mértékben a kéztámaszt. •Felvétel közben ne érjen hozzá a beépített mikrofonhoz.
Megjegyzés a felvételi üzemmódhoz Ez a kamkorder SP (standard lejátszás) és LP (hosszanjátszó) üzemmódban készíti és játssza le a felvételeket. Válassza ki a menü SP vagy LP beállítását (107. oldal). LP üzemmódban másfélszer hosszabb felvételt tud készíteni, mint SP üzemmódban. Javasoljuk, hogy azokat a szalagokat, amelyekre ezzel a kamkorderrel készít LP üzemmódú felvételt, ezzel a kamkorderrel is játssza le.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Megjegyzések a LOCK kapcsolóhoz (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Ha a LOCK kapcsolót jobbra tolja, a POWER kapcsoló véletlenül sem kerülhet MEMORY állásba. A LOCK funkciót gyárilag kikapcsolták.
Zajmentes képváltások biztosítása Az utolsó felvett jelenet és a következõ jelenet közti képváltás csak úgy lehet zajmentes, ha a kazettát nem veszi ki még akkor sem, ha a kamkordert kikapcsolja. Akkumulátor csere közben állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
-
Alapmûveletek
Ha a kamkordert behelyezett kazettával 3 percnél hosszabb ideig készenléti
üzemmódban hagyja
A kamkorder automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor kimerülését és a szalag kopását megelõzze. Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba, állítsa elõször a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, majd fordítsa újra CAMERA állásba.
Ha egy és ugyanazon szalagra SP és LP üzemmódban is készít felvételt, illetve ha bizonyos jeleneteket LP üzemmódban vesz fel
Elõfordulhat, hogy a lejátszott kép torz lesz, vagy pedig a jelenetek között nem megfelelõen látható az idõkód.
27

========23========

Nahrávanie obrazu
Nastavenie obrazovky LCD
Panel LCD sa dá otáèa» pribli¾ne o 90 stupòov smerom k hµadáèiku a pribli¾ne o 180 stupòov smerom k objektívu.
Ak obrátite panel LCD tak, ¾e bude otoèený opaèným smerom, na obrazovke LCD a v hµadáèiku sa objaví indikátor ( zrkadlový re¾im).
180°
90°
Pri zatváraní nastavte panel LCD do zvislej polohy, a¾ kým nebude poèu» kliknutie. Potom ho otoète smerom k telu kamkordéra.
Poznámka
Ak pou¾ívate obrazovku LCD v inom ako v zrkadlovom re¾ime, hµadáèik sa automaticky vypne.
Pou¾ívanie obrazovky LCD vo vonkaj¹om prostredí pri priamom slneènom svetle Viditeµnos» obrazu na obrazovke LCD sa mô¾e zní¾i». V takom prípade vám odporúèame pou¾íva» hµadáèik.
Ak upravujete uhol panela LCD Skontrolujte, èi je panel LCD otvorený a má sklon do 90 stupòov.
Obraz v zrkadlovom re¾ime
Obraz na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlovo. Av¹ak nahratý obraz bude zodpoveda» skutoènosti.
Poèas nahrávania v zrkadlovom re¾ime Nie je mo¾né pou¾íva» tlaèidlo ZERO SET MEMORY na diaµkovom ovládaèi.
Indikátory v zrkadlovom re¾ime
Indikátor STBY sa zobrazí ako Xz a indikátor REC ako z. Niektoré ïal¹ie indikátory sa objavia zrkadlovo otoèené a iné sa vôbec nezobrazia.
Pri nahrávaní s otvoreným panelom LCD
Èas nahrávania sa v porovnaní s nahrávaním pri 28
zatvorenom paneli LCD o nieèo skráti.
Felvétel készítése
Az LCD képernyõ beállítása
Az LCD tábla a keresõ irányába hozzávetõleg 90 fokkal, a lencse irányába pedig 180 fokkal fordítható el.
Ha az LCD táblát átfordítja úgy, hogy a képernyõ elõre nézzen, az LCD képernyõn és a keresõben megjelenik a szimbólum ( Tükör üzemmód).
Bezáráskor az LCD táblát forgassa el kattanásig függõleges irányban, majd hajtsa vissza a kamkorder oldalához.
Megjegyzés
Az LCD képernyõ használata közben a keresõ automatikusan kikapcsol (kivéve tükör üzemmódban).
Ha az LCD képernyõt szabadban, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen használja Elõfordulhat, hogy az LCD képernyõn nehezen kivehetõ a kép. Ilyenkor ajánlatos a keresõ használata.
Amikor az LCD tábla dõlésszögét beállítja Gyõzõdjön meg róla, hogy az LCD táblát 90 fokos szögben nyitotta ki.
A kép tükör üzemmódban
Az LCD képernyõn látható kép tükörkép. A kazettára azonban a kamkorder normál nézetben veszi a képet.
Tükör üzemmódú felvételkészítés közben A távvezérlõ ZERO SET MEMORY (null-pont memória beállítás) gombja nem mûködik.
Kijelzések tükör üzemmódban
A STBY jelzés Xz formában, a REC jelzés pedig z formában jelenik meg. Egyes jelzések önmaguk tükörképeként, mások pedig egyáltalán nem jelennek meg.
Ha kinyitott LCD képernyõvel készít felvételt A felvételi idõ kissé lerövidül ahhoz képest, mint amikor bezárt LCD képernyõvel filmez.

========24========

Nahrávanie obrazu
Jas obrazovky LCD
Jas obrazovky LCD sa dá upravi». V
nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku LCD B.L. alebo LCD BRIGHT (s. 107). Aj keï vyberiete mo¾nos» LCD B.L. alebo LCD BRIGHT, na nahratý obraz to nebude ma» ¾iadny vplyv.
Po skonèení nahrávania
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy OFF
(CHG).
(2)Zatvorte panel LCD.
(3)Vysuòte pásku.
Pou¾ívanie funkcie pribli¾ovania
Jemným posunutím páèky ovládania motorového transfokátora dosiahnete pomal¹ie priblí¾enie. Ïal¹ím posunutím dosiahnete rýchlej¹ie priblí¾enie. Výsledkom úsporného pou¾ívania funkcií pribli¾ovania sú nahrávky s dokonalej¹ím vzhµadom.
Strana †T‡: slú¾i pre fotografie vzdialených
predmetov (s priblí¾ením objektu) Strana †W‡: slú¾i pre ¹iroký uhol záberu (so
vzdialením objektu)
W
Priblí¾enie na viac ako 25× sa vykonáva digitálne. Ak chcete zapnú» digitálne
pribli¾ovanie, vyberte mo¾nos» digitálneho pribli¾ovania v èasti D ZOOM v nastaveniach ponuky (s. 107).
Pri digitálnom spracovaní obrazu sa jeho kvalita zni¾uje.
Pravá strana pruhu zobrazuje oblas» digitálneho
priblí¾enia.
Oblas» digitálneho pribli¾ovania sa zobrazí, ak v nastaveniach ponuky v èasti D ZOOM zapnete
digitálne pribli¾ovanie. /
Felvétel készítése
Az LCD képernyõ fényessége
Az LCD képernyõ fényességének erõssége állítható.
Válassza a menü beállításai közül az LCD B.L. vagy az LCD BRIGHT parancsot (107. oldal). Ha módosítja a fényességet az LCD képernyõn, a felvett képet ez nem befolyásolja.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Felvétel után
(1)Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
(2)Zárja be az LCD táblát.
(3)Vegye ki a kazettát.
Zoomolás
Ha a motoros zoom kart kicsit mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
A jobb összhatás érdekében ne vigye túlzásba a zoom funkció használatát.
†T‡ oldal: telefotó üzemmód (tárgyak közelítése) †W‡ oldal: nagy látószögû üzemmód (tárgyak
távolítása)
-
Alapmûveletek
WT
T
W
T
A 25× szörösnél nagyobb mértékû zoomolás digitális úton történik. A digitális zoom bekapcsolásához válassza ki a menü beállításai közül a D ZOOM funkciót (107. oldal). A kép digitális feldolgozása miatt gyengébb lesz a képminõség.
W
T
A digitális zoom tartomány a vonaltól jobbra található. A digitális zoom tartomány akkor jelenik meg, ha a D ZOOM menü beállításai közül kiválasztja a digitális
zoomolás funkciót.
29

========25========

Nahrávanie obrazu
Poznámky k digitálnemu pribli¾ovaniu •Digitálne pribli¾ovanie sa zapína pri priblí¾eniach viac ako 25×.
•Pri posune ovládaèa na stranu †T‡ sa kvalita obrazu zhor¹uje.
Snímanie blízkych objektov
Ak nemô¾ete dosiahnu» úplné zaostrenie, posuòte páèku ovládaèa motorového
transfokátora na stranu †W‡, dokiaµ sa obraz nezaostrí. Pri fotografovaní vzdialených predmetov mô¾ete sníma» objekty vzdialené najmenej 80 cm (pribli¾ne 2 stopy a 5/8 palca) od povrchu objektívu, alebo pribli¾ne vo vzdialenosti 1 cm (pribli¾ne 1/2 palca) pri ¹irokouhlých záberoch.
Nahrávanie obrazu pou¾itím hµadáèika - nastavenie hµadáèika
Ak nahrávate so zatvoreným panelom LCD, obraz kontrolujte v hµadáèiku. Optický systém hµadáèika nastavte podµa vá¹ho zraku tak, aby indikátory v hµadáèiku boli zobrazené èo najostrej¹ie.
Zdvihnite hµadáèik smerom nahor a posuòte páèku nastavenia optického systému hµadáèika.
Podsvietenie hµadáèika
Intenzitu podsvietenia je mo¾né upravi». V nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku VF B.L. (s. 107).
30
Felvétel készítése
Megjegyzések a digitális zoomhoz •A digitális zoom akkor kezd el mûködni, ha a nagyítás meghaladja a 25× szörös mértéket. •A †T‡ oldal felé haladva a képminõség fokozatosan gyengül.
Ha egy tárgyat közelrõl filmez
Ha a kép életlen, tolja a zoom kart a †W‡ oldal irányába, amíg a kép éles nem lesz. Telefotó helyzetben a lencse felszínétõl minimum 80 cm- re, nagylátószögû üzemmódban a lencse felszínétõl minimum 1 cm-re lévõ tárgyakat lehet élesen behozni.
Felvételkészítés a keresõ segítségével – a keresõ beállítása
Ha felvételkészítés közben zárva van az LCD tábla, a képet a keresõben ellenõrizheti. Állítsa be a keresõ lencséjét úgy, hogy a keresõ kijelzéseit élesen láthassa.
Emelje fel a keresõt és mozgassa a keresõlencse beállító karját.
A keresõ háttérvilágítása
A háttérvilágítás fényessége megváltoztatható. Válassza a menü beállításai közül a VF B.L. parancsot (107. oldal).

========26========

Nahrávanie obrazu
Indikátory zobrazené v re¾ime nahrávania
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Felvétel készítése
Felvétel közben látható kijelzések
A kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel a szalagra.
Indikátor zostávajúceho èasu batérie/Maradék akkumulátor idõ
kijelzés
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Indikátor formátu/Formátum kijelzés
Indikátor re¾imu nahrávania/Felvételi üzemmód kijelzés Indikátor STBY/REC/STBY/REC kijelzés
40min
SP
REC 0:00:01
4 7 2001
12:05:56
Èasový kód/Indikátor poèítadla pásky/
Idõkód/Szalagszámláló kijelzés
Indikátor zostávajúcej pásky/Hátralévõ szalagidõ kijelzés Zobrazí sa chvíµu po nastavení prepínaèa POWER na hodnotu CAMERA./Kis idõre megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA állásba fordította.
Indikátor èasu/Idõ kijelzés
Zobrazí sa na pä» sekúnd po nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E)./5 másodpercig megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY állásba fordította (csak a DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Indikátor dátumu/Dátum kijelzés
Zobrazí sa na pä» sekúnd po nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)./
-
Alapmûveletek
5 másodpercig megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY állásba fordította (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Indikátor zostávajúceho èasu batérie Indikátor zostávajúceho èasu batérie zobrazuje pribli¾ný èas nahrávania. Indikátor mô¾e v závislosti od podmienok nahrávania ukazova» nesprávne hodnoty. Ak panel LCD opakovane zatvoríte a otvoríte, správny zostávajúci èas batérie v minútach sa zobrazí pribli¾ne po uplynutí jednej minúty.
Èasový kód (iba pre pásky nahraté v systéme Digital8 )
Èasový kód ukazuje dobu nahrávania alebo prehrávania vo formáte †0:00:00‡ (hodiny:minúty: sekundy) v re¾ime CAMERA a vo formáte †0:00:00:00‡ (hodiny:minúty:sekundy:snímky) v re¾ime PLAYER alebo VCR (iba typ DCR- TRV330E). Samotný èasový kód sa nedá prepísa».
Pri prehrávaní pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 sa na obrazovke zobrazuje poèítadlo pásky.
Èasový kód a poèítadlo pásky nie je mo¾né vynulova».
A maradék akkumulátor idõ kijelzés A maradék akkumulátor idõ kijelzõ a felvételi idõ hozzávetõleges értékét mutatja. A felvételi körülmények függvényében elõfordulhat, hogy a kijelzõ helytelen értéket jelez ki. Ha bezárja, majd újra kinyitja az LCD táblát, a kamkordernek körülbelül 1 percre van szüksége ahhoz, hogy a helyes maradék akkumulátor idõ percekben kifejezett értékét kijelezze.
Idõkód (csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében)
Az idõkód a felvételi illetve lejátszási idõt jelzi, CAMERA üzemmódban †0:00:00‡
(óra:perc:másodperc), PLAYER vagy VCR üzemmódban (csak a DCR-TRV330E típus esetében) pedig †0:00:00:00‡
(óra:perc:másodperc:képkocka) értékekben kifejezve. Csak az idõkódot magát nem lehet felülírni.
Ha Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagot játszik le, a szalagszámláló a képernyõn jelenik meg.
Az idõkódot és a szalagszámlálót nem lehet alaphelyzetbe állítani.
31

========27========

Nahrávanie obrazu
Snímanie objektov v protisvetle - funkcia BACK LIGHT
Pri snímaní objektu so zdrojom svetla umiestneným za ním alebo pri snímaní objektu so svetlým pozadím pou¾ite funkciu snímania v protisvetle.
V re¾ime CAMERA alebo MEMORY stlaète tlaèidlo BACK LIGHT (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Na obrazovke sa zobrazí indikátor .. Ak chcete túto funkciu zru¹i», stlaète znova tlaèidlo BACK LIGHT.
Ak pri snímaní objektov v protisvetle stlaèíte tlaèidlo EXPOSURE
Funkcia snímania v protisvetle sa zru¹í.
32
Felvétel készítése
Filmezés ellenfényben – BACK LIGHT
Ha olyan tárgyat filmez, amely hátulról kap megvilágítást vagy amelynek nagyon világos a háttere, használja az ellenfény kompenzálása funkciót.
Nyomja meg CAMERA vagy MEMORY üzemmódban a BACK LIGHT gombot (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
A képernyõn megjelenik a . jelzés. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a BACK LIGHT gombot.
BACK LIGHT
Ha ellenfényben álló tárgyak filmezése közben megnyomja az EXPOSURE gombot Az ellenfény kompenzálása funkció kikapcsol.

========28========

Nahrávanie obrazu
Snímanie v tme - funkcia NightShot/Super NightShot
Funkcia NightShot umo¾òuje sníma» objekty v tmavom prostredí. Túto funkciu mô¾ete pou¾i» napríklad pri sledovaní a nahrávaní noèných zvierat.
Pokiaµ je kamkordér v re¾ime CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E), posuòte prepínaè NIGHTSHOT do polohy ON.
Na obrazovke zaènú blika» indikátory a †NIGHTSHOT‡.
Ak chcete funkciu NightShot zru¹i», posuòte prepínaè NIGHTSHOT do polohy OFF.
OFF
ON
NIGHTSHOT
SUPER NIGHTSHOT
Zdroj svetla pre funkciu NightShot/
NightShot Fény kibocsátó
Pou¾ívanie funkcie SUPER NIGHTSHOT V re¾ime Super NightShot sa objekty zosvetµujú 16 krát viac ako objekty nahraté v re¾ime NightShot.
(1)V re¾ime CAMERA posuòte prepínaè
NIGHTSHOT do polohy ON. Na obrazovke
zaènú blika» indikátory a †NIGHTSHOT‡. (2)Stlaète tlaèidlo SUPER NIGHTSHOT. Na
obrazovke zaènú blika» indikátory a
†SUPER NIGHTSHOT‡.
Ak chcete re¾im Super NightShot zru¹i»,
stlaète znova tlaèidlo SUPER NIGHTSHOT.
Pou¾ívanie zdroja svetla pre funkciu NightShot
Pri zapnutom zdroji svetla pre funkciu NightShot bude obraz jasnej¹í. Ak chcete zdroj svetla pre funkciu NightShot zapnú», v nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku N.S.LIGHT na hodnotu ON (s. 107).
Felvétel készítése
Filmezés sötétben – NightShot/ Super NightShot
A NightShot funkció segítségével sötét helyen is készíthet felvételeket. Kielégítõ minõségben rögzítheti például az éjszakai életmódú állatok környezetében végzett megfigyeléseit.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében) tolja a NIGHTSHOT gombot ON helyzetbe.
A képernyõn villogni kezd a és a
†NIGHTSHOT‡ jelzés.
A NightShot funkció kikapcsolásához tolja a NIGHTSHOT kapcsolót OFF állásba.
-
Alapmûveletek
A SUPER NIGHTSHOT funkció használata
Super NightShot üzemmódban a tárgyak akár 16-szor is világosabbak lehetnek a felvételen, mint NightShot üzemmódban.
(1)CAMERA üzemmódban tolja a NIGHTSHOT
kapcsolót ON helyzetbe.
A képernyõn villogni kezd a és a
†NIGHTSHOT‡ jelzés.
(2)Nyomja meg a SUPER NIGHTSHOT gombot.
A képernyõn villog a és a †SUPER
NIGHTSHOT‡ jelzés.
A Super NightShot üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg újra a SUPER
NIGHTSHOT gombot.
A NightShot Fény használata
A NightShot fénnyel tisztább lesz a kép. A funkció bekapcsolásához válassza ki a menüben az N.S.LIGHT funkció ON beállítását (107. oldal).
33

========29========

Nahrávanie obrazu
Poznámky
•Funkciu NightShot nepou¾ívajte na miestach s dostatoèným osvetlením (napríklad cez deò vo vonkaj¹om prostredí). Mohlo by to spôsobi» poruchu kamkordéra.
•Ak ponecháte funkciu NIGHTSHOT pri normálnom nahrávaní v polohe ON, obraz sa mô¾e nahra» s nesprávnymi alebo
neprirodzenými farbami.
•Ak sa pri pou¾ití funkcie NightShot pri nahrávaní v re¾ime automatického zaostrovania objavia problémy, zaostrujte ruène.
Poèas pou¾ívania funkcie NightShot sa nedajú pou¾i» nasledujúce funkcie: – expozícia,
– PROGRAM AE.
Poèas pou¾ívania funkcie Super NightShot sa nedajú pou¾i» nasledujúce funkcie: – Fader,
– digitálne efekty,
– expozícia,
– PROGRAM AE.
Rýchlos» uzávierky v re¾ime Super NightShot Rýchlos» uzávierky sa automaticky mení v závislosti od intenzity osvetlenia pozadia. Pohyb obrazu bude pomalý.
Re¾im MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E)
V tomto re¾ime sa funkcia Super NightShot nedá pou¾i».
Zdroj svetla pre funkciu NightShot
Zdroj svetla pre funkciu NightShot pracuje v infraèervenej oblasti, a teda je neviditeµný. Maximálna vzdialenos» snímania pri pou¾ití zdroja svetla pre funkciu NightShot je pribli¾ne 3 m (10 stôp).
34
Felvétel készítése
Megjegyzések
•Ne használja a NightShot funkciót erõs megvilágítású helyen (pl. nappal szabadban). Ez mûködési hibákat okozhat a kamkorderben. •Ha normál fényviszonyok között filmez és a NIGHTSHOT kapcsolót ON állásban hagyja, a felvétel színei a valóságtól eltérõek vagy természetellenesek lehetnek.
•Ha a NightShot funkció alkalmazása közben az automatikus fókusz bizonytalanul mûködik, állítsa be kézzel a fókuszt.
A NightShot funkció alkalmazásával egyidejûleg nem mûködnek a következõ funkciók:
– Expozíció beállítás
– PROGRAM AE
A Super NightShot funkció alkalmazásával egyidejûleg nem mûködnek a következõ funkciók:
– Úsztatás
– Digitális effektusok
– Expozíció beállítás
– PROGRAM AE
Zársebesség Super NightShot üzemmódban A háttér fényességének függvényében automatikusan változik a zársebesség. A képmozgás lassú lesz.
MEMORY üzemmódban (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Nem mûködik a Super NightShot funkció.
A NightShot fény
A NightShot fény funkció infravörös
fénysugarakat alkalmaz, amelyek láthatatlanok. A NightShot fény funkció segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig filmezhet.

========30========

Nahrávanie obrazu
Nahrávanie pomocou samospú¹te
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Nahrávanie pomocou samospú¹te zaène automaticky o 10 sekúnd. Na túto operáciu mô¾ete pou¾i» aj diaµkový ovládaè.
(1)Ak chcete nastavenia ponuky zobrazi» v
pohotovostnom re¾ime, stlaète tlaèidlo
MENU.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku SELFTIMER a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku ON a potom ovládací
prvok stlaète.
(5)Ak chcete zru¹i» zobrazenie nastavení
ponuky, stlaète tlaèidlo MENU.
(6)Stlaète tlaèidlo START/STOP.
Samospú¹» pípne a zaène odpoèítava» èas od
10. Posledné dve sekundy odpoèítavania sa
pípanie zrýchli a nahrávanie zaène
automaticky. Ak chcete nahrávanie ukonèi»,
stlaète znova tlaèidlo START/STOP.
START/STOP
1,5 MENU
Felvétel készítése
Felvételkészítés az önkioldó segítségével
– csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében Önkioldó üzemmódban a felvétel 10 másodperc múlva automatikusan megkezdõdik. Ezt a mûveletet a távvezérlõ segítségével is végrehajthatja.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
(1)Készenléti üzemmódban a MENU gomb
megnyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a SELFTIMER menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ON parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(5)A MENU gomb megnyomásával tüntesse el a
menü beállításait.
(6)Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az önkioldó sípoló hangjelzéssel megkezdi
10-tõl a visszaszámlálást. A visszaszámlálás
utolsó két másodperce alatt a sípoló hang
felgyorsul, majd automatikusan megkezdõdik
a felvétel. A felvétel megállításához nyomja
meg újra a START/STOP gombot.
-
Alapmûveletek
6 START/STOP
2-4
CAMERA SET SELFT IMER DZOOM 16: 9W IDE STEADYSHOT N . S . LIGHT FLASH MODE FLASH LVL
RETURN
OFF ON
[ MENU] : END
35

========31========

Nahrávanie obrazu
Zastavenie odpoèítavania
Stlaète tlaèidlo START/STOP.
Ak chcete odpoèítavanie obnovi», stlaète znova tlaèidlo START/STOP.
Nahrávanie statických obrázkov pomocou samospú¹te
V kroku 6 stlaète tlaèidlo PHOTO (s. 50).
Zru¹enie nahrávania pomocou samospú¹te
V pohotovostnom re¾ime zmeòte nastavenie polo¾ky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na hodnotu OFF.
Poznámka
Re¾im nahrávania pomocou samospú¹te sa automaticky zru¹í v nasledujúcich prípadoch: – Nahrávanie pomocou samospú¹te sa skonèilo. – Prepínaè POWER je nastavený do polohy OFF (CHG), PLAYER alebo VCR (iba typ DCR- TRV330E).
Nahrávanie fotografií do pamäte pomocou samospú¹te (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Tie¾ je mo¾né nahra» statické obrázky na pamä»ové karty †Memory Stick‡ pomocou samospú¹te (s. 133).
36
Felvétel készítése
A visszaszámlálás megállítása Nyomja meg a START/STOP gombot. A visszaszámlálás újbóli elindításához nyomja meg még egyszer a START/STOP gombot.
Állóképek felvétele az önkioldó segítségével
Nyomja meg a 6. lépésben a PHOTO gombot. (50. oldal)
Az önkioldós felvételi üzemmód kikapcsolása
Készenléti üzemmódban válassza ki a SELFTIMER menüpont OFF beállítását.
Megjegyzés
Az önkioldós felvételi üzemmód automatikusan kikapcsol, ha:
– Az önkioldós felvétel befejezõdött. – A POWER kapcsolót OFF (CHG), PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében) helyzetbe állítja.
Önkioldós fényképek felvétele a memóriába (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
Az önkioldó segítségével a †Memory Stick‡-ekre is rögzíthet állóképeket (133. oldal).

========32========

Kontrola nahrávky - tlaèidlá END SEARCH/ EDITSEARCH/Rec Review
Pou¾itím týchto tlaèidiel mô¾ete nahratý obraz kontrolova» alebo sníma» tak, aby bol prechod od posledného nahratého záberu k ïal¹iemu záberu plynulý.
END SEARCH
Po skonèení nahrávania mô¾ete prejs» na koniec nahratej èasti.
V pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo END SEARCH.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd nahratej èasti a kamkordér sa vráti do pohotovostného re¾imu. Zvuk mô¾ete poèúva» z reproduktora alebo slúchadiel.
EDITSEARCH
Umo¾òuje vyhµadáva» nasledujúci zaèiatoèný bod nahrávania.
V pohotovostnom re¾ime stláèajte stranu +/– ( 7) tlaèidla EDITSEARCH. Nahratý úsek sa prehrá. +: prevíja» dopredu
–: prevíja» dozadu
Ak chcete prehrávanie zastavi», uvoµnite tlaèidlo EDITSEARCH. Ak stlaèíte tlaèidlo START/STOP, nahrávanie znova zaène od bodu, v ktorom ste uvoµnili tlaèidlo EDITSEARCH. Nie je poèu» ¾iaden zvuk.
A felvett mûsor ellenõrzése – END SEARCH/EDITSEARCH/ Gyorsellenõrzés
Ezeknek a gomboknak a segítségével ellenõrizheti a felvételt illetve úgy filmezhet, hogy az utolsó felvett jelenet és a következõ jelenet közötti átmenet zajmentes legyen.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
EDITSEARCH
END SEARCH
END SEARCH (Felvételvég keresés)
Felvétel után ráállhat a felvett rész végére.
Nyomja meg készenléti üzemmódban az END SEARCH gombot.
A kamkorder lejátssza a felvétel utolsó 5 másodpercnyi anyagát, majd visszakapcsol készenléti üzemmódba. A hangot a beépített hangszóró vagy fülhallgató segítségével kísérheti figyelemmel.
-
Alapmûveletek
EDITSEARCH (Szerkesztés keresés)
E funkció segítségével megkeresheti a következõ felvétel kezdõpontját.
Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az EDITSEARCH gomb + / – ( 7) oldalát. A kamkorder lejátssza a felvett részt.
+: elõre irányban
–: hátrafelé
A lejátszás megállításához engedje fel az EDITSEARCH gombot. Ha megnyomja a START/ STOP gombot, a felvétel attól a ponttól kezdõdik újra, ahol az EDITSEARCH gombot felengedte. A hang figyelemmel kísérésére nincs lehetõség.
37

========33========

Kontrola nahrávky - tlaèidlá END SEARCH/ EDITSEARCH/Rec Review
Tlaèidlo Rec review
Umo¾òuje skontrolova» èas», kde ste naposledy skonèili.
V pohotovostnom re¾ime stlaète stranu – ( 7) tlaèidla EDITSEARCH.
Èas», kde ste naposledy skonèili, sa bude niekoµko sekúnd prehráva» a potom sa kamkordér vráti do pohotovostného re¾imu. Zvuk mô¾ete poèúva» z reproduktora alebo slúchadiel.
Poznámky
•Tlaèidlá END SEARCH, EDITSEARCH a Rec Review je mo¾né pou¾íva» len pre pásky nahraté v systéme Digital8 .
•Ak pou¾ívate funkciu vyhµadávania konca a potom zaènete nahráva», mô¾e dôjs» k tomu, ¾e prechod medzi posledným nahratým záberom a ïal¹ím záberom nebude plynulý. •Ak po skonèení nahrávania dôjde k vysunutiu pásky, funkcia vyhµadávania konca nebude fungova».
Ak páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas»
Funkcia vyhµadávania konca nemusí správne fungova».
38
A felvett mûsor ellenõrzése – END SEARCH/EDITSEARCH/ Gyorsellenõrzés
Gyorsellenõrzés
E funkció segítségével ellenõrizheti a legutoljára megállított részletet.
Készenléti üzemmódban nyomja meg egy pillanatra az EDITSEARCH gomb – ( 7) oldalát. A kamkorder néhány másodpercig lejátssza a legutoljára megállított részletet, majd visszatér készenléti üzemmódba. A hangot a hangszóró vagy a fejhallgató segítségével kísérheti figyelemmel.
Megjegyzések
•Az END SEARCH, EDITSEARCH és a Gyorsellenõrzés funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Ha a felvételvég keresés funkció alkalmazása után kezdi meg a felvételt, néha elõfordulhat, hogy az utolsó felvett jelenet és az új jelenet közti képváltás nem lesz zajmentes. •Ha a felvételkészítés befejeztével kiveszi a kazettát a kamkorderbõl, a felvételvég keresés funkció nem mûködik.
Ha a szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
Elõfordulhat, hogy a felvételvég funkció nem megfelelõen mûködik.

========34========

— Prehrávanie - základné informácie — Prehrávanie pásky
Prehrávaný obraz mô¾ete sledova» na obrazovke LCD. Ak zatvoríte panel LCD, prehrávaný obrázok mô¾ete sledova» v hµadáèiku. Prehrávanie mô¾ete ovláda» pomocou diaµkového ovládaèa, ktorý sa dodáva s kamkordérom.
(1)Nain¹talujte zdroj napájania a vlo¾te nahratú
pásku.
(2)Stlaète malé zelené tlaèidlo a prepínaè
POWER nastavte do polohy PLAYER alebo
VCR (iba typ DCR-TRV330E).
(3)Stlaète tlaèidlo OPEN a otvorte panel LCD. (4)Stlaèením tlaèidla m previòte pásku. (5)Stlaèením tlaèidla N spustite prehrávanie. (6)Ak chcete upravi» hlasitos», stlaète niektoré z
dvoch tlaèidiel VOLUME. Ak je panel LCD
zatvorený, z reproduktora kamkordéra
nepoèu» ¾iaden zvuk.
2
PLA OY
E
FF
R
4
( C
H
G
POWER
)
M
Y
R
O
M
E
M
C
A
A
R
E
3
Zastavenie prehrávania Stlaète tlaèidlo x.
— Lejátszás – Alapmûveletek — Szalag lejátszása
A lejátszott képet az LCD képernyõn kísérheti figyelemmel. Ha az LCD táblát bezárja, a lejátszott képet a keresõben is megtekintheti. A lejátszást a kamkorderhez mellékelt távvezérlõvel irányíthatja.
(1)Csatlakoztassa az áramforrást és helyezze be
a felvételt tartalmazó szalagot.
(2)A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót PLAYER vagy VCR
helyzetbe (csak a DCR-TRV330E típus
esetében).
(3)Az OPEN gombot lenyomva tartva nyissa ki
az LCD táblát.
(4)A szalag visszacsévéléséhez nyomja meg a
m gombot.
(5)A lejátszás elindításához nyomja meg a N
gombot.
(6)A hangerõ beállításához nyomja meg a két
VOLUME gomb egyikét. Ha az LCD tábla
zárva van, a beépített hangszóró nem szól.
Prehrávanie - základné informácie Lejátszás
REW

5
Alapmûveletek
PLAY
6
VOLUME
1
A lejátszás megállításához Nyomja meg a x gombot.
39

========35========

Prehrávanie pásky
Sledovanie na obrazovke LCD Panel LCD sa dá otoèi» a posunú» k telu kamkordéra tak, aby bola obrazovka LCD otoèená smerom od kamkordéra.
Zobrazenie indikátorov obrazovky - funkcia zobrazovania
Na kamkordéri alebo na dodávanom diaµkovom ovládaèi stlaète tlaèidlo DISPLAY.
Na obrazovke sa zobrazia indikátory. Ak chcete, aby sa indikátory nezobrazovali, stlaète znova tlaèidlo DISPLAY.
Pou¾ívanie funkcie zobrazenia
údajového kódu
Kamkordér okrem obrazu na pásku automaticky
nahráva aj údaje týkajúce sa nahrávania (dátum
a èas alebo rôzne nastavenia nahrávania -
údajový kód). Na túto operáciu pou¾ite diaµkový
ovládaè.
V re¾ime prehrávania stlaète na diaµkovom
ovládaèi vá¹ho kamkordéra tlaèidlo DATA
CODE.
Údaje na displeji sa menia v nasledujúcom
poradí:
dátum/èas t rôzne nastavenia (SteadyShot,
expozícia AUTO/MANUAL, vyvá¾enie bielej
farby, zosilnenie, rýchlos» uzávierky, hodnota
apertúry) t ¾iadny indikátor
40
Szalag lejátszása
Ha az LCD képernyõn nézi a felvett mûsort Ha átfordítja az LCD táblát, kifelé nézõ képernyõvel visszazárhatja a kamkorder oldalához.
A képernyõ kijelzések megjelenítése – Kijelzés funkció
Nyomja meg a DISPLAY gombot a kamkorderen vagy a kamkorderhez mellékelt távvezérlõn. A kijelzések feltûnnek az képernyõn.
A kijelzések eltüntetéséhez nyomja meg újra a DISPLAY gombot.
DISPLAY
Az adatkód funkció használata Ez a kamkorder nemcsak a képeket rögzíti automatikusan a szalagra, hanem a felvételi adatokat is (dátumot / idõt illetve a felvétel idején érvényes beállításokat) (Adatkód funkció). A mûveletet a távvezérlõ segítségével hajthatja végre.
Nyomja meg lejátszási üzemmódban a távvezérlõ DATA CODE gombját.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg: dátum/idõ t különbözõ felvételi beállítások (képstabilizátor, AUTO/MANUAL expozíció, fehéregyensúly, jelerõsítés, zársebesség, zárnyílás) t nincs kijelzés

========36========

Prehrávanie pásky
Dátum alebo èas/
Dátum/idõ
40min
0:00:23:01
4 7 2001 12:05:56
[a] Indikátor vypnutia funkcie SteadyShot [b] Indikátor re¾imu expozície
[c] Indikátor vyvá¾enia bielej farby [d] Indikátor zosilnenia
[e] Indikátor rýchlosti uzávierky [f] Hodnota apertúry
Nezobrazova» rôzne nastavenia Funkciu DATA CODE v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu DATE (s. 107). Údaje na displeji sa menia v nasledujúcom poradí:
dátum/èas t ¾iadny indikátor
Poznámky k funkcii zobrazenia údajového kódu
•Funkciu zobrazovania údajového kódu je mo¾né pou¾íva» len pre pásky nahraté v systéme Digital8 .
•Rôzne nastavenia nahrávaných údajov sa pri nahrávaní obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ nenahrávajú (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Nahrávané údaje
Nahrávané údaje obsahujú aj informácie o èase nahrávania. V re¾ime nahrávania sa nebudú nahrávané údaje zobrazova».
Ak pou¾ívate funkciu zobrazenia údajového kódu, v nasledujúcich prípadoch sa zobrazia èiarky (-- -- ---- a --:--:--):
– prehráva sa prázdna èas» pásky,
– z dôvodu po¹kodenia alebo ¹umu na páske sa páska nedá èíta»,
– páska bola nahratá pomocou kamkordéra bez nastaveného dátumu a èasu.
Údajový kód
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu prijímaèu, na obrazovke sa zobrazí údajový kód.
Szalag lejátszása
Rôzne nastavenia/ Különbözõ beállítások
40min 0:00:23:01
[a]
[b]
AUTO
[c]
50 AWB
F1.6 9dB [d]
[e]
[f]
[a] Kikapcsolt képstabilizátor kijelzés [b] Expozíciós üzemmód kijelzés
[c] Fehéregyensúly kijelzés
[d] Jelerõsítés kijelzés
[e] Zársebesség kijelzés
[f] Zárnyílás
Ha nem kívánja megjeleníteni a különbözõ beállításokat
Állítsa be a menüben a DATA CODE menüponthoz a DATE parancsot (107. oldal). A kijelzés a következõ sorrendben változik: dátum/idõ t nincs kijelzés
Prehrávanie - základné informácie Lejátszás
Megjegyzések az adatkód funkcióhoz •Az adatkód funkció csak a Digital8
rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•A felvételi adatok különbözõ beállításait a kamkorder nem rögzíti olyankor, amikor a †Memory Stick‡-re készít felvételt (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).

Alapmûveletek
Felvételi adatok
A felvételi adatok a felvétel elkészülte után a kamkorder számára megõrzött adatok. Felvételi üzemmódban a felvételi adatok nem jelennek meg.
Az adatkód üzemmód használata közben csíkok (-- -- ---- és --:--:--) jelennek meg az alábbi esetekben:
– A szalag üres részének lejátszása közben. – Ha sérülés vagy zaj miatt olvashatatlanná vált a szalag.
– Ha a szalagot olyan kamkorderrel vették fel, amelyiken nem volt beállítva az idõ és a dátum.
Adatkód jelek
Ha a kamkordert tv-készülékhez csatlakoztatja, az adatkód jelek megjelennek a tv-képernyõn.
41

========37========

Prehrávanie pásky
Indikátor zostávajúceho èasu batérie poèas prehrávania
Indikátor urèuje pribli¾ný èas nepretr¾itého prehrávania. Indikátor ukazuje správne hodnoty v závislosti od podmienok nahrávania. Zobrazenie správneho zostávajúceho èasu batérie trvá 1 minútu potom, ako zatvoríte a opä» otvoríte panel LCD.
Rôzne re¾imy prehrávania
Ak chcete pou¾íva» tlaèidlá ovládania videa, nastavte prepínaè POWER do polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E).
Zobrazenie statického obrázka (pozastavené prehrávanie)
Poèas prehrávania stlaète tlaèidlo X. Prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla X alebo N.
Prevíjanie pásky dopredu
V re¾ime zastavenia prehrávania stlaète tlaèidlo M. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Prevíjanie pásky dozadu
V re¾ime zastavenia prehrávania stlaète tlaèidlo m. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Zmena smeru prehrávania
Smer prehrávania zmeníte stlaèením tlaèidla na diaµkovom ovládaèi poèas prehrávania. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Vyhµadanie záberu pri sledovaní obrazu (vyhµadávanie s obrazom)
Poèas prehrávania dr¾te stlaèené tlaèidlo m alebo M. Normálne prehrávanie obnovíte uvoµnením tlaèidla.
Sledovanie zrýchleného obrazu pri prevíjaní pásky dopredu alebo dozadu (skokové prehµadávanie)
Pri prevíjaní pásky dozadu dr¾te stlaèené tlaèidlo m. Pri prevíjaní pásky dopredu dr¾te stlaèené tlaèidlo M. Prevíjanie pásky dopredu alebo dozadu obnovíte uvoµnením stlaèeného tlaèidla.
42
Szalag lejátszása
A maradék akkumulátor idõ kijelzés lejátszás közben
A kijelzõ a folyamatos lejátszásra érvényes hozzávetõleges értéket mutatja. A felvételi körülmények függvényében elõfordulhat, hogy a kijelzõ nem a valós értéket jelzi ki. Ha bezárja, majd újra kinyitja az LCD táblát, a kamkordernek körülbelül 1 percre van szüksége ahhoz, hogy a helyes maradék akkumulátor idõ percekben kifejezett értékét kijelezze.
Különbözõ lejátszási üzemmódok
A szalagvezérlõ/képvezérlõ gombok
mûködtetéséhez állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy VCR helyzetbe (csak a DCR- TRV330E típus esetében).
A kép fagyasztása (pillanat állj) Nyomja meg lejátszás közben a X gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a X vagy a N gombot.
Gyors elõrecsévélés
Nyomja meg állj üzemmódban a M gombot. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
Gyors hátracsévélés
Nyomja meg állj üzemmódban a m gombot. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
A lejátszás irányának megváltoztatása A lejátszás irányának megfordításához nyomja meg lejátszás közben a távvezérlõ gombját. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
A kívánt jelenet megkeresése a felvétel figyelemmel kísérése közben
(képkeresés)
Lejátszás közben tartsa lenyomva a m vagy a M gombot. A normál lejátszás folytatásához engedje el a gombot.
Gyorsan pergõ felvétel figyelemmel kísérése gyors elõre- vagy hátracsévélés közben (pásztázás)
Gyors elõre- vagy hátracsévélés közben tartsa lenyomva a m illetve M gombot. A gyors elõre- vagy hátracsévélés folytatásához engedje el a gombot.

========38========

Prehrávanie pásky
Prezeranie obrazu pri spomalenej rýchlosti (spomalené prehrávanie) Poèas prehrávania stlaète na diaµkovom ovládaèi tlaèidlo y. Ak chcete pomaly prehráva» opaèným smerom, stlaète tlaèidlo a potom stlaète na diaµkovom ovládaèi tlaèidlo y. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Prezeranie obrazu dvojnásobnou rýchlos»ou
Poèas prehrávania stlaète tlaèidlo ×2 na diaµkovom ovládaèi. Ak chcete prehráva» opaèným smerom dvojitou rýchlos»ou, stlaète tlaèidlo a potom stlaète na diaµkovom ovládaèi tlaèidlo ×2. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Zobrazenie obrazu po snímkach V re¾ime pozastaveného prehrávania stlaète tlaèidlo C na diaµkovom ovládaèi. Ak chcete prehráva» po snímkach v opaènom smere, stlaète tlaèidlo c. Normálne prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
Vyhµadanie posledného nahratého záberu (END SEARCH)
V re¾ime zastaveného prehrávania stlaète tlaèidlo END SEARCH. Prehrá sa posledných 5 sekúnd nahratého úseku a prehrávanie sa zastaví.
V rôznych re¾imoch prehrávania
•Ak kamkordér prehráva pásky nahraté v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8, mô¾e sa objavi» ¹um.
•Zvuk je stlmený.
•Pri prehrávaní v systéme Digital8 sa mô¾e objavi» predchádzajúca nahrávka ako mozaikový obraz.
Poznámky k re¾imu pozastaveného
prehrávania
•Ak re¾im pozastaveného prehrávania trvá 3 minúty, kamkordér sa automaticky prepne do re¾imu zastavenia. Prehrávanie obnovíte stlaèením tlaèidla N.
•Mô¾e sa objavi» predchádzajúca nahrávka. Pomalé prehrávanie pások nahratých v systéme Digital8
Kamkordér doká¾e pomaly plynule prehráva», táto funkcia v¹ak nefunguje pre výstupný signál z konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT. Prehrávanie pásky smerom dozadu
V strede alebo v hornej èi dolnej èasti obrazovky sa mô¾e objavi» vodorovný ¹um. Nie je to porucha.
Szalag lejátszása
A felvétel megtekintése lassított ütemben (lassított lejátszás)
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlõ y gombját. Ha fordított irányban kívánja lassítva lejátszani a felvételt, nyomja meg elõször a távvezérlõ , majd a y gombját. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
A felvétel megtekintése kétszeres sebességgel
Nyomja meg lejátszás közben a távvezérlõ ×2 gombját. Ha fordított irányban kívánja kétszeres sebességgel lejátszani a felvételt, nyomja meg elõször a távvezérlõ , majd a ×2 gombját. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
A felvétel megtekintése képkockánként Nyomja meg pillanat állj üzemmódban a távvezérlõ C gombját. Ha fordított irányban kívánja képkockénként lejátszani a felvételt, nyomja meg a c gombot. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot. Az utolsó felvett jelenet megkeresése (END SEARCH)
Nyomja meg állj üzemmódban az END SEARCH gombot. A kamkorder lejátssza a felvételt tartalmazó szakasz utolsó 5 másodpercnyi anyagát, majd a megállítja a lejátszást.
Prehrávanie - základné informácie Lejátszás

Alapmûveletek
A változó sebességû lejátszási
üzemmódokban
•Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagok lejátszásakor zaj jelenhet meg. •Hang nem hallható.
•Digital8 rendszerben elõfordulhat, hogy lejátszáskor az elõzõ felvétel mozaikszerûen megjelenik.
Megjegyzések a pillanat állj üzemmódhoz •Ha a pillanat állj üzemmód 3 percnél tovább tart, a kamkorder automatikusan állj üzemmódba kapcsol. A lejátszás folytatásához nyomja meg a N gombot.
•Elõfordulhat, hogy megjelenik az elõzõ felvétel. Megjegyzés a Digital8 rendszerben felvett szalagok lassított üzemmódú lejátszásához Ezen a kamkorderen a lassított lejátszás zajmentesen hajtható végre; a funkció azonban nem mûködik a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül küldött képek esetén. Ha a szalagot fordított irányban játssza le A képernyõ közepén vagy tetején és alján vízszintes zajcsík jelenhet meg. Ez nem utal hibás mûködésre.
43

========39========

Prezeranie nahrávky na televíznej obrazovke
Ak chcete obraz prehráva» na obrazovke televízora, pripojte kamkordér k televízoru pomocou dodávaného prípojného kábla A/V. Tlaèidlá ovládajúce prehrávanie mô¾ete pou¾íva» rovnako, ako keï sledujete prehrávaný obraz na obrazovke LCD. Pri prehrávaní na televíznej obrazovke odporúèame kamkordér napája» zo sie»ovej zásuvky pomocou sie»ového adaptéra (s. 21). Ïal¹ie informácie získate v návode k televízoru.
Otvorte kryt zásuviek. Kamkordér pripojte k televízoru pomocou prípojného kábla A/V. Potom na televízore nastavte prepínaè TV/VCR do polohy VCR.
S VIDEO OUT
A/V OUT
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Ak je k televízoru pripojený videorekordér
Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V pripojte kamkordér k vstupu LINE IN videorekordéra. Na videorekordéri nastavte prepínaè vstupu do polohy LINE.
44
A felvétel megtekintése tv-készüléken
Ha a felvett mûsort tv-képernyõn kívánja megtekinteni, csatlakoztassa a kamkordert a tv-készülékhez a kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábellel. A lejátszást vezérlõ gombokat ugyanúgy használhatja, mintha az LCD képernyõn követné a lejátszott képet. Javasoljuk, hogy miközben a tv-képernyõn figyeli a felvételt, a kamkordert a hálózati tápegységgel mûködtesse (21. oldal). Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is.
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védõfedelét. Az A/V összekötõ kábel segítségével csatlakoztassa a kamkordert a tv-készülékhez. Ezután állítsa a tv-készülék TV/VCR kapcsolóját VCR helyzetbe.
Biela/Fehér
®ltá/Sárga
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Èervená/ Piros
Ha a TV-készüléket korábban már egy videomagnóhoz csatlakoztatta
A kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábellel csatlakoztassa a kamkordert a videomagnó LINE IN bemenetéhez. Válassza ki a videomagnón a LINE bemenetet.

========40========

Prezeranie nahrávky na televíznej obrazovke
Ak je vá¹ televízor alebo videorekordér monofónny
Pripojte ¾ltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej zásuvky pre video a biely alebo èervený konektor do vstupnej zásuvky pre zvuk na videorekordéri alebo na televízore. Ak pripojíte biely konektor, pou¾ije sa zvuk µavého kanála. Ak pripojíte èervený konektor, pou¾ije sa zvuk pravého kanála.
Televízor alebo videorekordér s 21-vývodovým konektorom (EUROCONNECTOR)
Pou¾ite 21-vývodový adaptér dodávaný s kamkordérom.
Televízor alebo videorekordér s zásuvkou typu S video
Pripojenie pou¾itím kábla typu S video (voliteµné príslu¹enstvo) zabezpeèí vysoko kvalitný obraz. Pri tomto pripojení nemusíte pripája» ¾ltý (video) konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (voliteµné
príslu¹enstvo) do zásuviek kamkordéra a televízora, prípadne videorekordéra.
Zobrazenie indikátorov obrazovky na televíznej obrazovke
V nastaveniach ponuky nastavte tlaèidlo DISPLAY do polohy V-OUT/LCD (s. 107). Potom na kamkordéri stlaète tlaèidlo DISPLAY. Ak chcete zobrazenie indikátorov obrazovky vypnú», znova stlaète tlaèidlo DISPLAY.
A felvétel megtekintése tv -készüléken
Ha a tv-készülék vagy videomagnó monó hangú
Csatlakoztassa az A/V összekötõ kábel sárga dugóját a videó bemeneti aljzatba, a fehér vagy piros dugóját pedig a tv-készülék vagy videomagnó audió bemeneti aljzatába. Ha a fehér dugót csatlakoztatja, akkor az L (bal) csatornát hallja. Ha a piros dugót csatlakoztatja, akkor az R (jobb) csatornát hallja.
Prehrávanie - základné informácie Lejátszás
Ha a tv-készülék/videomagnó 21- pólusú bemenõ aljzattal (EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a kamkorderhez mellékelt 21-pólusú adaptert.
TV
Ha a tv-készülék vagy videomagnó S-videó csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminõség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt (külön megvásárolható).
Ilyen csatlakoztatás mellett nem szükséges az A/V összekötõ kábel sárga (videó) dugóját csatlakoztatni.
Csatlakoztassa az S-videó kábel (külön megvásárolható) egyik végét a kamkorder, másik végét pedig a tv-készülék vagy a videomagnó S-videó aljzatához.

Alapmûveletek
A képernyõ kijelzések megjelenítése a tv- képernyõn
Válassza ki a DISPLAY menüpontban a V-OUT/LCD beállítást (107. oldal).
Ezután nyomja meg a DISPLAY gombot a kamkorderen. A kijelzések eltüntetéséhez nyomja meg újra a DISPLAY gombot.
45

========41========

Prezeranie nahrávky na televíznej obrazovke
Pou¾itie audiovizuálneho bezdrôtového prijímaèa IR
Po pripojení audiovizuálneho bezdrôtového prijímaèa IR (voliteµné príslu¹enstvo) k televízoru alebo k videorekordéru mô¾ete obraz jednoducho prezera» na televízore. Bli¾¹ie informácie získate v návode na pou¾ívanie audiovizuálneho bezdrôtového prijímaèa IR.
SUPER LASER LINK
Vysielaè laserového prepojenia (super laser)/ Lézeres szuper összeköttetés kibocsátó
Príprava
Pripojte kamkordér k zdroju napätia, ako je napríklad sie»ový adaptér, a vlo¾te nahratú pásku.
(1)Po pripojení audiovizuálneho bezdrôtového
prijímaèa IR k televízoru nastavte prepínaè
POWER audiovizuálneho bezdrôtového
prijímaèa IR do polohy ON.
(2)Zapnite televízor a nastavte prepínaè TV/VCR
do polohy VCR.
(3)Prepínaè POWER na kamkordéri nastavte do
polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E).
(4)Stlaète tlaèidlo SUPER LASER LINK.
Indikátor funkcie SUPER LASER LINK sa
rozsvieti.
(5)Stlaèením tlaèidla N na videorekordéri
spustite prehrávanie.
(6)Vysielaè laserového prepojenia (super laser)
nasmerujte na audiovizuálny bezdrôtový
prijímaè IR. Prispôsobte polohu kamkordéra a
audiovizuálneho bezdrôtového prijímaèa IR
tak, aby ste pri prehrávaní získali èistý obraz.
46
A felvétel megtekintése tv -készüléken
A vezeték nélküli AV infravörös vevõ használata
Ha a tv-készülékhez vagy videomagnóhoz csatlakoztatja a vezeték nélküli AV infravörös vevõt (külön megvásárolható), könnyedén figyelemmel kísérheti a felvételt a tv-készüléken is. A részletekkel kapcsolatban olvassa el a vezeték nélküli AV infravörös vevõ használati útmutatóját.
Mûködtetés elõtt
Csatlakoztassa az áramforrást - például a hálózati tápegységet - a kamkorderhez, majd helyezzen be egy felvételt tartalmazó kazettát.
(1)Miután a vezeték nélküli AV infravörös vevõt a
tv-készülékhez csatlakoztatta, állítsa a
vezeték nélküli AV infravörös vevõ POWER
kapcsolóját ON helyzetbe.
(2)Kapcsolja be a tv-készüléket és állítsa a tv-
készülék TV/VCR választó kapcsolóját VCR
helyzetbe.
(3)Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetén) helyzetbe.
(4)Nyomja meg a SUPER LASER LINK gombot.
A SUPER LASER LINK gomb lámpája
kigyullad.
(5)A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
kamkorder N gombját.
(6)Irányítsa a lézeres szuper összeköttetés
kibocsátót a vezeték nélküli AV infravörös
vevõ felé. Helyezze el úgy a kamkordert és a
vezeték nélküli AV infravörös vevõt, hogy a
lejátszott kép tiszta legyen.

========42========

Prezeranie nahrávky na televíznej obrazovke
Zru¹enie funkcie laserového prepojenia (super laser)
Stlaète tlaèidlo SUPER LASER LINK. Indikátor funkcie SUPER LASER LINK zhasne.
Po vypnutí napájania
Funkcia laserového prepojenia (super laser) sa automaticky vypne.
Ak je funkcia laserového prepojenia (super laser) aktívna (svieti tlaèidlo SUPER LASER LINK)
Kamkordér spotrebováva energiu. V prípade, ¾e funkciu laserového prepojenia (super laser) nepotrebujete, vypnite ju stlaèením tlaèidla SUPER LASER LINK.
je obchodnou známkou spoloènosti Sony Corporation.
A felvétel megtekintése tv -készüléken
A lézeres szuper összeköttetés funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SUPER LASER LINK gombot. A SUPER LASER LINK gomb lámpája kialszik.
Ha kikapcsolja a kamkordert A lézeres szuper összeköttetés funkció automatikusan kikapcsol.
Prehrávanie - základné informácie Lejátszás
Ha a lézeres szuper összeköttetés funkció be van kapcsolva (világít a SUPER LASER LINK gomb)
A kamkorder energiát fogyaszt. Ha nincs a lézeres szuper összeköttetés funkcióra szüksége, kapcsolja ki a SUPER LASER LINK gomb megnyomásával.
A
a Sony Corporation védjegye.

Alapmûveletek
47

========43========

— Roz¹írené funkcie nahrávania — Nahrávanie statického obrázka na pásku - nahrávanie fotografií
Statický obrázok mô¾ete nahra» podobne ako pou¾itím fotoaparátu. Tento re¾im je u¾itoèný, ak chcete nahra» obrázok (napríklad fotografiu), alebo ak chcete vytlaèi» obrázok pomocou videotlaèiarne (voliteµné príslu¹enstvo). Na pásku, na ktorú sa v re¾ime SP dá nahra» záznam s då¾kou 60 minút, mô¾ete v re¾ime SP nahra» pribli¾ne 510 obrázkov a v re¾ime LP pribli¾ne 765 obrázkov.
Okrem uvedených operácií mô¾e kamkordér nahráva» aj statické obrázky na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ (s. 129) (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
(1)V pohotovostnom re¾ime zµahka podr¾te
stlaèené tlaèidlo PHOTO, pokiaµ sa neobjaví
statický obrázok. Na obrazovke sa objaví
indikátor CAPTURE. Nahráva» sa zatiaµ
nezaène.
Ak chcete statický obrázok zmeni», uvoµnite
tlaèidlo PHOTO, znova vyberte statický
obrázok a potom zµahka stlaète a podr¾te
tlaèidlo PHOTO.
(2)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie.
Statický obrázok na obrazovke sa nahrá po
dobu pribli¾ne sedem sekúnd. Poèas tejto
doby sa zaznamenáva aj zvuk.
A¾ do dokonèenia nahrávania sa zobrazuje
statický obrázok.
48
— Speciális felvételi funkciók — Állókép felvétele a szalagra – Fénykép felvétel
A kamkorder fényképhez hasonló állókép felvételére is alkalmas. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha fényképszerûen kívánja a képet nézni, illetve ha videoprinterrel (külön megvásárolható) ki szeretné nyomtatni. SP üzemmódban körülbelül 510 képet, míg LP üzemmódban mintegy 765 képet tud olyan szalagra rögzíteni, amelyre SP üzemmódban 60 perces felvétel készíthetõ.
Az itt ismertetett mûveleten kívül a kamkorder a †Memory Stick‡-re is tud állóképeket felvenni (129. oldal) (csak DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében).
(1)Készenléti üzemmódban addig tartsa enyhén
lenyomva a PHOTO gombot, amíg állókép
nem jelenik meg. Megjelenik a CAPTURE
kijelzés. A felvétel még nem kezdõdik el.
Az állókép megváltoztatásához engedje el a
PHOTO gombot, válasszon ki egy másik
állóképet, majd nyomja le és tartsa enyhén
lenyomva a PHOTO gombot.
(2)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot.
A kamkorder körülbelül 7 másodpercen
keresztül rögzíti a képernyõn látható
állóképet. Ez alatt a 7 másodperc alatt a
készülék a hangot is rögzíti.
Az állókép addig látható, amíg a felvétel be
nem fejezõdik.
1
CAPTURE
PHOTO
2
•••••••
PHOTO

========44========

Nahrávanie statického obrázka na pásku - nahrávanie fotografií
Poznámky
•Poèas nahrávania fotografií sa re¾im alebo jeho nastavenie nedá zmeni».
•Tlaèidlo PHOTO nefunguje:
–pokiaµ je nastavená alebo sa pou¾íva funkcia
digitálneho efektu,
–pokiaµ sa pou¾íva funkcia Fader.
•Pri nahrávaní statického obrázka nehýbte kamkordérom. V obrázku sa mô¾e vyskytnú» ¹um v podobe mozaikových vzorov.
Pou¾itie funkcie nahrávania fotografií na pásku pomocou diaµkového ovládaèa Na diaµkovom ovládaèi stlaète tlaèidlo PHOTO. Kamkordér ihneï nahrá obrázok na obrazovke.
Ak pou¾ijete funkciu nahrávania fotografií poèas normálneho nahrávania v re¾ime CAMERA
Jemným stlaèením tlaèidla PHOTO nemô¾ete skontrolova» obrázok na obrazovke. Stlaète silnej¹ie tlaèidlo PHOTO. Nahrávanie statického obrázka sa pribli¾ne za sedem minút ukonèí. Potom sa kamkordér vráti do pohotovostného re¾imu.
Nahrávanie jasných statických obrázkov s minimálnym chvením obrazu (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) Odporúèa sa nahrávanie na pamä»ové karty †Memory Stick‡.
Állókép felvétele a szalagra – Fénykép felvétel
Megjegyzések
•Fénykép üzemmódú felvétel alatt az üzemmód és a beállítások nem változtathatók meg. •A PHOTO gomb nem mûködik:
– digitális effektus funkció beállítása vagy
használata közben.
– úsztatási funkció használata közben. •Amikor állóképet vesz fel, ne rázza a kamkorderét. Mozaik mintás zaj jelenhet meg a képen.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
A fénykép üzemmódú felvételi funkció használata a távvezérlõ segítségével Nyomja meg a távvezérlõ PHOTO gombját. A kamkorder azonnal felveszi a képernyõn látható képet.
Ha normál CAMERA üzemmódú felvétel készítése közben használja a fénykép üzemmódú felvételi funkciót
Nem lehet a PHOTO gomb enyhe lenyomásával a képernyõn ellenõrizni a képet. Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot. Ekkor a kamkorder körülbelül 7 másodpercen keresztül rögzíti az állóképet, majd visszakapcsol készenléti üzemmódba.
Tiszta, kevésbé hullámzó állóképek felvétele (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
Javasoljuk, hogy a †Memory Stick‡-ekre készítse a felvételt.
49

========45========

Nahrávanie statického obrázka na pásku - nahrávanie fotografií
Nahrávanie pomocou samospú¹te
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Pomocou samospú¹te je mo¾né nahra» statické obrázky na pásky. Pre túto operáciu mô¾ete pou¾íva» taktie¾ diaµkový ovládaè.
(1)Nastavenia ponuky zobrazíte v
pohotovostnom re¾ime stlaèením tlaèidla
MENU.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku SELFTIMER a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte hodnotu ON a potom ovládací
prvok stlaète.
(5)Zobrazenie nastavenia ponuky zru¹íte
stlaèením tlaèidla MENU.
(6)Stlaète silnej¹ie tlaèidlo PHOTO.
samospú¹» pípne a zaène odpoèítava» èas od
10. Posledné dve sekundy odpoèítavania sa
pípanie zrýchli a nahrávanie zaène
automaticky.
PHOTO
1,5 MENU
Zru¹enie nahrávania pomocou
samospú¹te
V pohotovostnom re¾ime zmeòte nastavenie
polo¾ky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na
hodnotu OFF.
Pomocou diaµkového ovládaèa nie je mo¾né 50
zru¹i» nahrávanie pomocou samospú¹te.
Állókép felvétele a szalagra – Fénykép felvétel
Felvételkészítés az önkioldó segítségével
– csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében Az önkioldó funkció segítségével is felvehet állóképeket a szalagra. Ezt a mûveletet végrehajthatja a távvezérlõvel is.
(1)Készenléti üzemmódban a MENU gomb
megnyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a SELFTIMER menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ON parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(5)A MENU gomb megnyomásával tüntesse el a
menü beállításait.
(6)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot.
Az önkioldó sípoló hangjelzéssel megkezdi a
visszaszámlálást 10-tõl. A visszaszámlálás
utolsó két másodperce alatt a sípoló hang
felgyorsul, majd automatikusan megkezdõdik
a felvétel.
6
PHOTO
2-4
CAMERA SET SELFT IMER DZOOM 16: 9W IDE STEADYSHOT N . S . LIGHT FLASH MODE FLASH LVL
RETURN
OFF ON
[ MENU] : END
Az önkioldós felvételi funkció kikapcsolása
Készenléti üzemmódban válassza ki a SELFTIMER menüpont OFF beállítását. A távvezérlõ segítségével nem lehet kikapcsolni az önkioldós felvételi funkciót.

========46========

Nahrávanie statického obrázka na pásku - nahrávanie fotografií
Poznámka
Re¾im nahrávania pomocou samospú¹te sa automaticky zru¹í v nasledujúcich prípadoch: – Nahrávanie pomocou samospú¹te sa skonèilo. – Prepínaè POWER je nastavený do polohy OFF (CHG), PLAYER alebo VCR (iba typ DCR- TRV330E).
Tlaè statického obrázka
Statický obrázok mô¾ete vytlaèi» pomocou videotlaèiarne (voliteµné príslu¹enstvo). Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V pripojte videotlaèiareò ku kamkordéru.
Prípojný kábel A/V pripojte k zásuvke A/V OUT alebo AUDIO/VIDEO a ¾ltý konektor kábla pripojte k vstupu videa na videotlaèiarni. Riaïte sa aj pokynmi v návode na pou¾ívanie videotlaèiarne.
S VIDEO OUT
A/V OUT
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Ak má videotlaèiareò vstup typu S video Pou¾ite prípojný kábel typu S video (voliteµné príslu¹enstvo). Pripojte ho k zásuvke S VIDEO OUT alebo S VIDEO a ku vstupu S video na videotlaèiarni.
Állókép felvétele a szalagra – Fénykép felvétel
Megjegyzés
Az önkioldós felvételi funkció automatikusan kikapcsol, ha
– Az önkioldós felvétel befejezõdött.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG). PLAYER vagy VCR helyzetbe állítja (csak a DCR-TRV330E típus esetében).
Az állókép kinyomtatása
Az állóképet videoprinterrel (külön
megvásárolható) nyomtathatja ki. A videoprintert a kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábel segítségével csatlakoztassa.
Csatlakoztassa a az A/V összekötõ kábelt az A/V OUT vagy AUDIO/VIDEO aljzatba, majd a kábel sárga dugóját a videoprinter video bemenetéhez. Olvassa el a videoprinter használati útmutatóját is.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
Videotlaèiareò/ Videoprinter
LINE IN VIDEO S VIDEO
Ha a videoprinter S-videó bemenettel rendelkezik
Használjon S-videó összekötõ kábelt (külön megvásárolható). A kábel egyik végét csatlakoztassa a kamkorder S VIDEO OUT vagy S VIDEO aljzatához, a másikat pedig a videoprinter S-videó bemenetéhez.
51

========47========

Pou¾ívanie ¹irokouhlého re¾imu
Mô¾ete nahráva» ¹irokouhlý obraz s pomerom strán 16:9, ktorý mô¾ete prehráva» na
¹irokouhlom televízore (16:9WIDE).
Poèas nahrávania v re¾ime 16:9 WIDE sa na obrazovke LCD alebo v hµadáèiku objavia èierne pruhy [a]. Obraz je poèas prehrávania na normálnom televízore [b] alebo na ¹irokouhlom televízore [c] komprimovaný vo vodorovnom smere. Normálny obraz [d] získate nastavením ¹irokouhlej obrazovky do re¾imu celej obrazovky.
[a]
[b]
16:9WIDE
[c]
V pohotovostnom re¾ime nastavte polo¾ku 16:9WIDE v nastaveniach ponuky na hodnotu ON (s. 107).
MENU
Zru¹enie ¹irokouhlého re¾imu Polo¾ku 16:9WIDE v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu OFF.
V ¹irokouhlom re¾ime sa nedajú pou¾i» nasledujúce funkcie:
– starý film,
– preskakovanie.
Poèas nahrávania
©irokouhlý re¾im nie je mo¾né vybra», ani zru¹i». Po zru¹ení ¹irokouhlého re¾imu prepnite kamkordér do pohotovostného re¾imu a potom nastavte polo¾ku 16:9WIDE v nastaveniach ponuky na hodnotu OFF.
52
A szélesvásznú üzemmód használata
16:9-es széles kép felvételére is van lehetõség, amelyet 16:9-es széles képernyõjû tv-készüléken (16:9WIDE) tud megtekinteni.
16:9 WIDE képernyõmódú felvétel közben az LCD képernyõn vagy a keresõben fekete sávok jelennek meg [a]. A normál tv-készüléken [b] vagy széles képernyõjû tv-készüléken [c] lejátszott kép vízszintes irányban összenyomott formában jelenik meg. Ha a széles képernyõjû tv-készüléket teljes üzemmódra állítja, a kép természetes arányaiban lesz látható [d].
[d]
Készenléti üzemmódban válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az ON parancsot (107. oldal).
A szélesvásznú üzemmód kikapcsolása Válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az OFF parancsot.
Szélesvásznú üzemmódban nem választhatók az alábbi funkciók:
– Régi mozi
– Pattogó
Felvétel közben
Nem lehet a szélesvásznú üzemmódot kiválasztani vagy kikapcsolni. Ha ki akarja kapcsolni a szélesvásznú üzemmódot, állítsa a kamkordert készenléti üzemmódba, majd válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az OFF parancsot.

========48========

Pou¾ívanie funkcie Fader
Obraz mô¾ete rozjasni» alebo stmavi». Získa tak profesionálny vzhµad.
[a]
STBY
FADER (úsztatás)
M.FADER (mozaika)/(mozaik)
BOUNCE1)2) (pattogó)
OVERLAP2) (átfedés)
WIPE2) (áttûnés)
DOT2)
(náhodný bod)/ (véletlenszerû pöttyözés)
[b]
STBY
MONOTONE
Pri rozjasòovaní sa obraz postupne mení z èierno-bieleho na farebný.
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z farebného na èierno-biely.
1)
Túto funkciu mô¾ete pou¾i», ak má polo¾ka D ZOOM v nastaveniach ponuky hodnotu OFF. 2)
Iba rozjasòovanie
Az úsztatási funkció használata
A kép ki- és beúsztatásával felvételeinek professzionális jelleget kölcsönözhet.
REC
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
REC
MONOTONE (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan fekete- fehérbe megy át.
1)
Ezt a funkcizót akkor használhatja, ha a D ZOOM menüpontot OFF helyzetve állåtotta a menü beállåtásokban.
2)
Csak beúsztatásra
53

========49========

Pou¾ívanie funkcie Fader
(1)Rozjasòovanie [a]
V pohotovostnom re¾ime stláèajte tlaèidlo
FADER, kým nezaène blika» po¾adovaný
indikátor.
Stmievanie [b]
V re¾ime nahrávania stláèajte tlaèidlo FADER,
kým nezaène blika» po¾adovaný indikátor.
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
FADER t M.FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Ako prvý sa zobrazí naposledy zvolený
indikátor re¾imu stmievania.
(2)Stlaète tlaèidlo START/STOP. Indikátor
funkcie stmievania prestane blika».
Po vykonaní funkcie rozjasòovania alebo
stmievania sa kamkordér automaticky prepne
do normálneho re¾imu.
1
FADER
FADER
Zru¹enie funkcie Fader
Skôr, ako stlaèíte tlaèidlo START/STOP, stláèajte tlaèidlo FADER, kým sa indikátor neprestane zobrazova».
Poznámky
•Funkcie Overlap, Wipe a Dot je mo¾né pou¾íva» len pri páskach nahratých v systéme Digital8
.
•Ak pou¾ívate funkciou Fader, nasledujúce funkcie nie je mo¾né pou¾i». Taktie¾ poèas pou¾ívania nasledujúcich funkcií nemô¾ete pou¾i» funkciu Fader:
– digitálny efekt,
– re¾im slabého osvetlenia funkcie PROGRAM
AE (iba funkcie OVERLAP, WIPE alebo DOT), – Super NightShot,
– nahrávanie fotografií na pásku.
54
Az úsztatási funkció használata
(1)Beúsztatás [a]
Készenléti üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
Kiúsztatás [b]
Felvételi üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
FADER t M.FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Legelõször az utoljára kiválasztott úsztatási
üzemmód jelenik meg.
(2)Nyomja meg a START/STOP gombot. Az
úsztatás kijelzése abbahagyja a villogást.
A be- illetve kiúsztatás végrehajtása után a
kamkorder automatikusan visszakapcsol
normál üzemmódba.
Az úsztatási funkció kikapcsolása A START/STOP gomb megnyomása elõtt addig nyomja a FADER gombot, amíg a jelzés el nem tûnik.
Megjegyzés
•Az átfedés, áttûnés és pöttyözés funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Az úsztatási funkcióval egyidejûleg az alábbi funkciók nem mûködnek, és fordítva: az alábbi funkciókkal egyidejûleg sem használható az úsztatási funkció:
– Digitális effektusok
– A PROGRAM AE üzemmódok közül a
gyertyafény üzemmód (csak az átfedés,
áttûnés vagy pöttyözés funkció esetén) – Super NightShot
– Fénykép üzemmód

========50========

Pou¾ívanie funkcie Fader
Pred pou¾itím funkcií OVERLAP, WIPE alebo DOT
Kamkordér ukladá obrázky na pásku. Pri ukladaní obrázka indikátor rýchlo bliká a obrázok zmizne z obrazovky. V závislosti od stavu pásky sa obrázok nemusí nahra» jasne.
Poèas pou¾ívania funkcie preskakovania sa nedajú pou¾i» nasledujúce funkcie: – zaostrovanie,
– pribli¾ovanie,
– obrazový efekt.
Poznámka k funkcii preskakovania Indikátor BOUNCE sa nezobrazuje pri nasledujúcich re¾imoch alebo funkciách: – D ZOOM aktivovaný v nastaveniach ponuky – ¹irokouhlý re¾im,
– obrazový efekt,
– PROGRAM AE.
Az úsztatási funkció használata
Az átfedés, áttûnés vagy pöttyözés funkció alkalmazása elõtt
A kamkorder a képet eltárolja a szalagon. A mûvelet közben a jelzés gyorsan villog, az éppen filmezett jelenet pedig eltûnik a képernyõrõl. A szalag állapotától függõen elõfordulhat, hogy a felvétel nem lesz tiszta.
A pattogó funkció használatával egyidejûleg az alábbi funkciók nem mûködnek: – Fókuszbeállítás
– Zoom
– Képeffektusok
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
Megjegyzés a pattogó effektushoz
A BOUNCE kijelzés az alábbi üzemmódokban illetve funkciókban nem jelenik meg:
– Ha a menüben bekapcsolta a D ZOOM funkciót – Szélesvásznú üzemmód
– Képeffektusok
– PROGRAM AE
55

========51========

Pou¾ívanie ¹peciálnych efektov - obrazový efekt
Pomocou digitálneho spracovania obrazu získate ¹peciálne efekty podobné efektom vo filmoch a televízii.
NEG. ART [a] : Farby a jas sa zobrazia inverzne. SEPIA : Obraz sa tónuje dohneda. B&W : Obraz je monochromatický
(èierno-biely).
SOLARIZE [b] : Svetlé èasti obrazu sú jasnej¹ie,
obraz sa podobá ilustrácii. SLIM [c] : Obraz sa roztiahne v zvislom
smere.
STRETCH [d] : Obraz sa roztiahne vo
vodorovnom smere.
PASTEL [e] : Zvýrazní sa kontrast obrazu,
obraz sa podobá animovaným
filmom.
MOSAIC [f] : Vzniká mozaikový obraz.
Speciális effektusok használata – Képeffektusok
Digitális képfeldolgozással a mozi- vagy tv- filmekben látott különleges hatásokat érhet el.
NEG. ART [a] : A kép színeinek és a
fényességnek a negatívját
mutatja.
SEPIA : Egyszínû (szépia) képet
eredményez.
B&W : A kép monokróm változatban
(fekete-fehérben) látható. SOLARIZE [b] : A magasabb fényintenzitás
következtében a kép olyanná
válik, mint egy szemléltetõ ábra. SLIM [c] : A kép függõlegesen megnyúlik. STRETCH [d] : A kép vízszintesen megnyúlik. PASTEL [e] : A kontrasztok kiemelésével a
kép rajzfilm-jellegûvé válik. MOSAIC [f] : Mozaik-szerû képet
eredményez.
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
56

========52========

Pou¾ívanie ¹peciálnych efektov - obrazový efekt
(1)V re¾ime CAMERA zobrazte nastavenia
ponuky stlaèením tlaèidla MENU. (2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku P EFFECT a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný obrazový efekt a
potom ovládací prvok stlaète.
MENU
Zru¹enie funkcie obrazového efektu Polo¾ku P EFFECT v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu OFF.
Pou¾ívanie funkcie obrazového efektu Pri pou¾ívaní funkcie digitálneho efektu sa nedá zapnú» funkcia OLD MOVIE.
Ak vypnete napájanie
Obrazový efekt sa automaticky zru¹í.
Speciális effektusok használata – Képeffektusok
(1)CAMERA üzemmódban a MENU gomb
lenyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a P EFFECT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt képeffektus-üzemmódot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
2-4
MANUA L SET
PROGRAM AE OFF PEFFECT NEG ART. DEFFECT SEPIA AUTO SHTR B&W
RETURN SOLAR I ZE
SL IM
STRETCH
PASTEL
MOS A I C [ MENU] : END
A képeffektus funkció kikapcsolása Válassza ki a menü P EFFECT beállításai közül az OFF parancsot.
A képeffektus funkció használata közben Az OLD MOVIE (régi mozi) effektus nem választható ki digitális effektus funkcióval.
Ha kikapcsolja a kamkordert A képeffektus automatikusan kikapcsol.
57

========53========

Pou¾ívanie ¹peciálnych efektov - digitálny efekt
Pomocou rozlièných digitálnych funkcií mô¾ete k nahratému obrazu prida» ¹peciálne efekty. Zvuk sa nahrá normálne.
STILL
Pomocou tejto funkcie mô¾ete nahra» statický obrázok jeho prelo¾ením cez dynamický obrázok.
FLASH (FLASH MOTION)
Statické obrázky mô¾ete nahráva» postupne v kon¹tantných intervaloch.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Pomocou tejto funkcie mô¾ete nahradi» svetlé oblasti v statickom obrázku dynamickým obrázkom.
TRAIL
Pomocou tejto funkcie mô¾ete nahra» obraz tak, ¾e sa ponechá náhodný obrázok ako stopa.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Pomocou tejto funkcie mô¾ete spomali» rýchlos» uzávierky. Re¾im pomalej uzávierky je vhodný na nahrávanie tmavého obrazu s vy¹¹ím jasom.
OLD MOVIE
K obrazu mô¾ete prida» atmosféru starých filmov. Kamkordér automaticky nastaví ¹irokouhlý re¾im na hodnotu ON, obrazový efekt SEPIA a príslu¹nú rýchlos» uzávierky.
Speciális effektusok használata – Digitális effektusok
Az alábbi digitális funkciók segítségével számos vizuális effektussal gazdagíthatja felvételeit. A hang felvétele normál üzemmódban történik.
STILL (állókép)
Mozgó képre állóképet vetíthet rá.
FLASH (FLASH MOTION) (villódzás) Állandó idõközönként állóképeket vehet fel egymás után.
LUMI. (LUMINANCEKEY) (fényesség) Állókép világos részét mozgóképpel cserélheti fel.
TRAIL (csóva)
Ha így veszi fel a képet, csóvaszerû nyomot húz maga után.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER) (kis
zársebesség)
Segítségével lelassíthatja a zársebességet. Ezzel az üzemmóddal sötét jeleneteket világosabb színben vehet fel.
OLD MOVIE (régi mozi)
A felvételnek régi mozi hangulatot kölcsönöz. A kamkorder automatikusan bekapcsolja (ON) a szélesvásznú üzemmódot, a képeffektusok közül a szépiát (SEPIA) és beállítja a megfelelõ zársebességet.
Statický obrázok/ Dynamický obrázok/ Állókép Mozgókép
STILL
Statický obrázok/ Dynamický obrázok/ Állókép Mozgókép
LUMI.
58

========54========

Pou¾ívanie ¹peciálnych efektov - digitálny efekt
(1)V re¾ime CAMERA zobrazte nastavenia
ponuky stlaèením tlaèidla MENU. (2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku D EFFECT a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný re¾im digitálneho
efektu.
(5)Stlaète prepínaè SEL/PUSH EXEC. Na
obrazovke sa objavia pruhy. V re¾imoch
STILL a LUMI. sa statický obrázok ulo¾í do
pamäte.
(6)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC upravte efekt nasledovne:
STILL – Rýchlos», ktorou chcete preklada»
dynamický obrázok statickým
obrázkom.
FLASH – Interval záznamu obrázkov. LUMI. – Farebná schéma oblasti statického
obrázka, ktorá sa má nahradi»
dynamickým obrázkom.
TRAIL – Doba, poèas ktorej sa bude náhodný
obrázok stráca».
SLOW SHTR – Rýchlos» uzávierky. Èím je èíslo
vy¹¹ie, tým je ni¾¹ia rýchlos»
uzávierky.
OLD MOVIE – Nie sú potrebné ¾iadne úpravy.
Èím viac pruhov je na obrazovke, tým silnej¹í je digitálny efekt. Pruhy sa zobrazujú v
nasledujúcich re¾imoch: STILL, FLASH, LUMI. a TRAIL.
MENU
6
Speciális effektusok használata – Digitális effektusok
(1)CAMERA üzemmódban a MENU gomb
lenyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a D EFFECT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt digitális effektus
üzemmódot, majd nyomja meg a tárcsát. (5)Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Megjelennek a beállítási skála vonalai. STILL
(állókép) és LUMI. (fényesség) üzemmódban
a kamkorder a memóriában eltárolja az
állóképet.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával az
effektusokhoz tartozó alábbi értékeket
állíthatja be:
STILL (állókép) – A mozgó képre rávetíteni
kívánt állókép erõssége FLASH (villódzó) – A felvételi idõköz hossza LUMI. (fényesség) – Az állókép azon részének
színtartománya, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni
TRAIL (csóva) – A csóvaszerû nyom
eltûnésének ideje SLOW SHTR – Zársebesség. Minél nagyobb a (kis zársebesség) kiválasztott számérték, annál
lassabb a zársebesség. OLD MOVIE – Beállítás nem szükséges (régi mozi)
Minél nagyobb a képernyõn kijelzett vonalak száma, annál erõteljesebb lesz az effektus hatása. A beállító skála csíkjai az alábbi üzemmódokban jelennek meg: STILL, FLASH, LUMI. és TRAIL.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
3
MANUA L SET DEFFECT
OFF
ST I LL
FLASH
LUMI.
TRA I L
SLOW SHTR
OLD MOVIE
[ MENU] : END
4,5
MANUA L SET DEFFECT
LUMI.
IIIIIIII••••••••
[ MENU] : END
59

========55========

Pou¾ívanie ¹peciálnych efektov - digitálny efekt
Zru¹enie digitálneho efektu V nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku D EFFECT na hodnotu OFF.
Poznámky
•Poèas pou¾ívania digitálnych efektov nefungujú nasledujúce funkcie:
– Fader,
– re¾im slabého osvetlenia funkcie PROGRAM
AE,
– nahrávanie fotografií na pásku,
– Super NightShot.
•Nasledujúca funkcia nefunguje v re¾ime pomalej uzávierky:
– PROGRAM AE.
•Nasledujúce funkcie v re¾ime Starý film nefungujú:
– ¹irokouhlý re¾im,
– obrazový efekt,
– PROGRAM AE.
Ak vypnete napájanie
Digitálny efekt sa automaticky zru¹í.
Pri nahrávaní v re¾ime pomalej uzávierky Automatické zaostrovanie nemusí pracova» efektívne. Zaostrujte ruène s pou¾itím statívu.
Rýchlos» uzávierky
Èíslo vyjadrujúce
rýchlos» uzávierky
Rýchlos» uzávierky SLOW SHTR 1 1/25 SLOW SHTR 2 1/12 SLOW SHTR 3 1/6 SLOW SHTR 4 1/3
60
Speciális effektusok használata – Digitális effektusok
A digitális effektus kikapcsolása Válassza ki a menüben a D EFFECT menüponthoz az OFF parancsot.
Megjegyzések
•A digitális effektusok használata közben az alábbi funkciók nem mûködnek:
– Képúsztatás
– A PROGRAM AE üzemmódok közül a
gyertyafény üzemmód
– Fénykép felvétel
– Super NightShot
•A kis zársebesség üzemmód használata közben az alábbi funkció nem mûködik: – PROGRAM AE
•A régi mozi üzemmód használata közben az alábbi funkció nem mûködik:
– Szélesvásznú felvétel
– Képeffektusok
– PROGRAM AE
Ha kikapcsolja a kamkordert
A digitális effektus automatikusan kikapcsol.
Ha kis zársebességû üzemmódban készít felvételt
Az automatikus fókusz mûködése bizonytalanná válhat. Állítsa be kézileg a fókuszt és használjon állványt.
Zársebesség
Zársebesség beállítás
sorszámas
Zársebesség SLOW SHTR 1 1/25 SLOW SHTR 2 1/12 SLOW SHTR 3 1/6 SLOW SHTR 4 1/3

========56========

Pou¾ívanie funkcie PROGRAM AE
V re¾ime PROGRAM AE (automatická expozícia) sa parametre expozície prispôsobia konkrétnym po¾iadavkám snímania.
Ostré svetlo
Tento re¾im zabráni veµmi jasnému zobrazeniu objektov, napríklad µudských tvárí, pri osvetlení silným umelým svetlom (napríklad v divadle).
Mäkký portrét
Tento re¾im zvýrazòuje snímaný objekt, ako sú napríklad µudia alebo kvety, a vytvára mäkké pozadie.
©port
Tento re¾im minimalizuje chyby vznikajúce pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich objektov (napríklad pri tenise alebo golfe).
Plá¾ a ly¾ovanie
Tento re¾im zabraòuje priveµmi tmavému zobrazeniu µudských tvárí v silnom alebo odrazenom svetle (napríklad na letnej plá¾i alebo ly¾iarskom svahu).
Západ slnka a mesaèné svetlo Tento re¾im zachováva atmosféru záberov zapadajúceho slnka, noèných záberov, ohòostrojov a neónových svetiel.
Krajina
Tento re¾im slú¾i na nahrávanie vzdialených objektov (napríklad pohorí). Zabraòuje zaostreniu kamkordéra na sklo alebo kovovú sie»ku v okne pri nahrávaní objektov za sklom alebo sie»kou.
Slabé osvetlenie
Tento re¾im zvý¹i jas objektov pri nedostatoènom osvetlení.
A PROGRAM AE funkció használata
A PROGRAM AE (automatikus expozíció) üzemmódok közül kiválaszthatja az Ön felvételi igényeinek legjobban megfelelõt.
Reflektorfény
Ezzel az üzemmóddal például
megakadályozhatja, hogy az erõs színpadi fényben álló emberek arca túl fehérnek látsszon.
Lágy portré
Ezzel az üzemmóddal a filmezés tárgyai, például személyek vagy virágok kiemelkednek a lágy háttérbõl.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
Sport
Ezzel az üzemmóddal a minimálisra csökkentheti a gyorsan mozgó tárgyak remegését, például tenisz vagy golf filmezésekor.
Tengerparti vagy havas táj
Ezzel az üzemmóddal megakadályozhatja, hogy az erõs, közvetlen vagy tükrözött fényben - például nyár közepén a vízparton vagy sípályán - filmezett személyek arca sötétnek látsszon.
Napnyugta vagy holdfény
Ezzel az üzemmóddal hûen megörökítheti a hangulatot akkor is, ha naplementét, éjszakai tájat, tûzijátékot vagy neonfeliratokat filmez.
Tájkép
Ezzel az üzemmóddal távoli tárgyakat, például hegyeket rögzíthet, és segítségével
megakadályozhatja, hogy amikor ablakon vagy fémhálón keresztül filmez, a kamkorder az üvegre vagy a fémhálóra fókuszáljon.
Gyertyafény
Ennek az üzemmódnak a segítségével elégtelen fényviszonyok esetén világosabbnak tûnnek a tárgyak.
61

========57========

Pou¾ívanie funkcie PROGRAM AE
(1)V re¾ime CAMERA alebo MEMORY stlaèením
tlaèidla MENU zobrazte nastavenia ponuky
(len typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E).
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku PROGRAM AE a
potom ovládací prvok stlaète.
(4)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný re¾im.
MENU Vypnutie funkcie PROGRAM AE V nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku PROGRAM AE na hodnotu AUTO.
Poznámky
•V re¾imoch Ostré svetlo, ©port a Plá¾ a ly¾ovanie sa nedajú nahráva» zábery zblízka. V týchto re¾imoch kamkordér zaostruje iba na stredne a¾ veµmi vzdialené objekty.
•V re¾imoch Západ slnka a mesaèné svetlo a Krajina kamkordér zaostruje iba na vzdialené objekty.
•V re¾ime PROGRAM AE nefungujú nasledujúce funkcie:
– pomalá uzávierka,
– starý film,
– preskakovanie.
•V re¾ime slabého osvetlenia nefungujú nasledujúce funkcie:
– digitálny efekt,
– OVERLAP,
– WIPE,
– DOT,
•Ak je prepínaè NIGHTSHOT nastavený do polohy ON, funkcia PROGRAM AE nefunguje (indikátor bliká).
•V re¾ime MEMORY nefunguje re¾im slabého osvetlenia. (Indikátor bliká.) (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
62
A PROGRAM AE funkció használata
(1)CAMERA vagy MEMORY (csak a DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusok esetében) üzemmódban a MENU
gomb lenyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PROGRAM AE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt üzemmódot.
2-4
MANUA L SET
PROGRAM AE AUTO PEFFECT SPOTL I GHT DEFFECT PORTRA I T AUTO SHTR SPORTS
RETURN BEACH&SK I
SUNSETMOON
LANDSCAPE
LOW LUX
[ MENU] : END
A PROGRAM AE funkció kikapcsolása Válassza ki a menü PROGRAM AE beállításai közül az AUTO parancsot.
Megjegyzések
•Reflektorfény, sport valamint tengerparti vagy havas táj üzemmódban közelképeket nem lehet készíteni, mert a kamkorder úgy van beállítva, hogy ilyenkor csak a közepestõl a végtelenig terjedõ távolság tartományban lévõ tárgyakra fókuszáljon.
•Napnyugta vagy holdfény és tájkép
üzemmódban a kamkorder úgy van beállítva, hogy csak a távoli tárgyakra fókuszáljon. •PROGRAM AE üzemmódban nem mûködnek az alábbi funkciók:
– Kis zársebesség
– Régi mozi
– Pattogó
•Gyertyafény üzemmódban nem mûködnek az alábbi funkciók:
– Digitális effektusok
– Átfedés
– Áttûnés
– Pöttyözés
•Ha a NIGHTSHOT funkciót az ON beállítással már bekapcsolta, nem mûködik a PROGRAM AE funkció. (Villog a kijelzõ.)
•Amikor MEMORY üzemmódban filmez, nem mûködik a gyertyafény üzemmód. Nem tud LP üzemmódú felvételt készíteni. (Csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében.)

========58========

Pou¾ívanie funkcie PROGRAM AE
Nahrávanie vo svetle výbojovej lampy (fluorescenèná lampa, sodíková a ortu»ová výbojka)
V nasledujúcich re¾imoch mô¾e obraz blika» alebo sa mô¾u zmeni» farby. V takomto prípade funkciu PROGRAM AE vypnite.
– Mäkký portrét,
– ©port.
A PROGRAM AE funkció használata
Ha kisülõ csõ, például neonlámpa,
nátriumgõz vagy higanygõz lámpa alatt filmez Az alábbi üzemmódok alkalmazása közben villódzás vagy színváltozás léphet fel. Ilyenkor kapcsolja ki a PROGRAM AE funkciót. – Lágy portré üzemmód
– Sport üzemmód
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
63

========59========

Ruèná úprava expozície
Expozícia sa dá upravi» a nastavi» ruène. Expozícia sa upravuje ruène v nasledujúcich prípadoch:
– objekt je v protisvetle,
– jasný objekt na tmavom pozadí,
– verné nahrávanie tmavých scén (napr. noèné scény).
(1)V re¾ime CAMERA alebo MEMORY stlaète
tlaèidlo EXPOSURE (iba typy DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E). Na obrazovke
sa objaví indikátor expozície.
(2)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte jas.
Návrat do re¾imu automatickej expozície Stlaète tlaèidlo EXPOSURE.
Poznámka
Pri ruènom nastavovaní expozície funkcia snímania v protisvetle v re¾ime CAMERA alebo MEMORY nefunguje (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Kamkordér sa automaticky vráti do automatického re¾imu:
– pri zmene re¾imu PROGRAM AE,
– pri prepnutí prepínaèa NIGHTSHOT do polohy ON.
64
Az expozíció kézi beállítása
Az expozíciót kézi vezérléssel is állíthatja. Kézi beállítás ajánlott az alábbi esetekben: – Ha a tárgy hátulról kap megvilágítást – Ha a tárgy világos, a háttér pedig sötét – Ha élethûen akar rögzíteni sötét képeket (pl. éjszakai jeleneteket)
(1)Nyomja meg az EXPOSURE gombot
CAMERA vagy MEMORY (csak a DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusok esetében) üzemmódban. Megjelenik a
képernyõn az expozíció kijelzése.
(2)A világosság beállításához fordítsa el a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
1
EXPOSURE
2
Visszakapcsolás automatikus expozíció üzemmódba
Nyomja meg az EXPOSURE gombot.
Megjegyzés
Ha az expozíciót kézi vezérléssel állítja be, CAMERA vagy MEMORY (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében) üzemmódban nem mûködik az ellenfény kompenzálása funkció.
A kamkorder automatikusan visszakapcsol automatikus expozíció üzemmódba: – ha megváltoztatja a PROGRAM AE üzemmódot – ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON állásba tolja

========60========

Ruèné zaostrovanie
V nasledujúcich prípadoch sa lep¹ie výsledky dosiahnu ruèným zaostrením:
•Re¾im automatického zaostrovania nie je spoµahlivý pri snímaní:
–objektov cez sklo orosené kvapkami vody, –vodorovných pruhov,
–objektov s malým kontrastom, ktoré majú na
pozadí také predmety, ako napríklad stenu
alebo oblohu.
•Zmena zaostrenia z objektu v popredí na objekt v pozadí.
•Snímanie stabilného objektu pomocou statívu.
(1)V re¾ime CAMERA alebo MEMORY nastavte
prepínaè FOCUS do polohy MANUAL(iba
typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E). Na obrazovke sa objaví indikátor
9.
(2)Zaostrite otoèením zaostrovacieho krú¾ka.
2
FOCUS
Návrat do re¾imu automatického zaostrovania
Nastavte prepínaè FOCUS do polohy AUTO.
Kézi fókuszbeállítás
Az alábbi esetekben eredményesebb a kézi fókuszbeállítás:
•Az automatikus fókusz nem elég hatékony, ha: –vízcseppekkel borított üveg mögül filmez –vízszintes csíkokat filmez
–gyenge kontrasztokkal rendelkezõ tárgyat
filmez olyan háttérrel, mint egy fal vagy égbolt •Ha az elõtérben álló tárgy helyett a háttérben állóra kíván fókuszálni.
•Ha álló tárgyat állványról filmez.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
(1)CAMERA vagy MEMORY (csak a DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusok esetében) üzemmódban válassza ki a
FOCUS menüpontban a MANUAL beállítást.
Megjelenik a képernyõn a 9 jelzés. (2)A fókuszgyûrû forgatásával állítsa élesre a
képet.
Visszakapcsolás automatikus fókusz üzemmódba
Válassza ki a FOCUS menüpontban az AUTO beállítást.
65

========61========

Ruèné zaostrovanie
Presné zaostrenie
Najprv zaostrite s transfokátorom v polohe †T‡ (vzdialené predmety) a potom snímajte s transfokátorom v polohe †W‡ (¹irokouhlý záber). Zaostrovanie bude jednoduch¹ie.
Snímanie blízkych objektov
Zaostrujte s transfokátorom nastaveným v krajnej polohe †W‡ (¹irokouhlý záber).
9 zmeny nasledujúcich indikátorov:
nahrávanie vzdialeného objektu,
blízky objekt sa nedá zaostri».
66
Kézi fókuszbeállítás
A fókusz pontos beállítása
Állítsa be a zoomot úgy, hogy elõször †T‡ (telefotó) állásban fókuszál, majd pedig †W‡ (széles látószögû) állásban filmez. Ezáltal könnyebbé válik a fókuszálás.
Ha közelrõl filmezi a tárgyat
Fókuszáljon a †W‡ (széles látószögû) üzemmód szélsõ állásában.
Az 9 ikon helyett az alábbi jelzések jelennek meg:
ha távoli tárgyra fókuszál.
ha a tárgy túl közel van ahhoz, hogy élesbe
lehessen hozni.

========62========

Prekrytie obrazu titulkom
K dispozícii je osem vopred nastavených a dva vlastné titulky (s. 69). Jazyk, farbu, veµkos» a polohu titulkov si mô¾ete vybra».
VACATION
(1)Stlaèením tlaèidla TITLE v pohotovostnom
re¾ime zobrazte ponuku titulkov. Na
obrazovke sa zobrazí ponuka titulkov. (2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný titulok a potom
ovládací prvok stlaète. Titulky sa zobrazia vo
zvolenom jazyku.
(4)V prípade potreby upravte farbu, veµkos»
alebo polohu titulku.
1 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte farbu, veµkos» alebo polohu
titulku a potom ovládací prvok stlaète.
Polo¾ka sa zobrazí na obrazovke.
2 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovanú polo¾ku a
potom ovládací prvok stlaète.
3 Zopakujte kroky 1 a 2, kým nenastavíte
po¾adovaný vzhµad titulku.
(5)Ïal¹ím pootoèením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC sa nastavenie dokonèí. (6)Stlaèením tlaèidla START/STOP spustite
nahrávanie.
(7)Ak chcete nahrávanie titulku skonèi», stlaète
tlaèidlo TITLE.
2
PRESET T I TLE
HEL LO!
HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATUL AT I ONS! OUR SWEET BABY
WEDDING VACAT I ON THE END
[ TITLE]:END
3
PRESET T I TLE
HEL LO!
HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATUL AT I ONS! OUR SWEET BABY
WEDDING VACAT I ON THE END
RETURN[
TITLE]:END
TITLE
4
S I ZE SMA L L
SIZE LARGE
VACATION
Feliratozás
Nyolc gyárilag beállított és két egyéni felirat közül választhat (69. oldal). Ezen kívül kiválaszthatja a felirat nyelvét, színét, méretét és megjelenítési helyét.
(1)A felirat menü megjelenítéséhez nyomja meg
a TITLE gombot készenléti üzemmódban.
Megjelenik a képernyõn a felirat menü. (2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a ikont, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt feliratot, majd nyomja
meg a tárcsát. A feliratok az Ön által
kiválasztott nyelven jelennek meg.
(4)Ha szükséges, módosítsa a felirat színét,
méretét vagy megjelenítési helyét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a színt, méretet vagy
megjelenítési helyet, majd nyomja meg a
tárcsát. Megjelenik a kívánt menüpont.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3 Addig ismételje az 1 és a 2 lépést, amíg
a felirat a kívánt megjelenési formát el nem
éri.
(5)A beállítás befejezéséhez nyomja meg újra a
SEL/PUSH EXEC tárcsát.
(6)A felvétel elindításához nyomja meg a
START/STOP gombot.
(7)Ha már nem kívánja venni a feliratok, nyomja
meg a TITLE gombot.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
PRESET T I TLE HEL LO!
HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATUL AT I ONS! OUR SWEET BABY WEDDING
VACAT I ON THE END
RETURN[
TITLE]:END
TITLE
VACATION
[ TITLE]:END
TITLE
VACATION
[ TITLE]:END
67

========63========

Prekrytie obrazu titulkom
Prekrytie obrazu titulkom poèas nahrávania
Poèas nahrávania stlaète tlaèidlo TITLE a vykonajte kroky 2 a¾ 5. Po stlaèení ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC v kroku 5 sa titulok nahrá.
Výber jazyka vopred nastaveného titulku Ak chcete zmeni» jazyk titulku, pred vykonaním kroku 2 vyberte ikonu . Potom nastavte po¾adovaný jazyk a pokraèujte krokom 2.
Ak poèas prekrývania obrazu titulkom zobrazíte ponuku
Poèas zobrazenia ponuky sa titulok nenahrá.
Pou¾ívanie vlastného titulku
Ak chcete pou¾i» vlastný titulok, v kroku 2 vyberte ikonu .
Nastavenie titulku
•Farba titulku sa pri nastavovaní mení nasledovne:
WHITE (biela) y YELLOW (¾ltá) y VIOLET (fialová) y RED (èervená) y CYAN (zelenomodrá) y GREEN (zelená) y BLUE (modrá)
•Veµkos» titulku sa mení nasledovne: SMALL (malý) y LARGE (veµký)
Pre titulok s veµkos»ou LARGE sa dá zada» najviac 12 znakov.
•Poloha titulku sa pri nastavovaní mení nasledovne:
1y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 Vy¹¹ím èíslam oznaèujúcim polohu zodpovedá ni¾¹ie umiestnenie titulku.
Pri titulok s veµkos»ou LARGE sa nedá zvoli» poloha 9.
Ak vyberáte a nastavujete titulok
Titulok zobrazený na obrazovke sa nedá nahra».
Ak prekrývate obraz titulkom poèas nahrávania
Neozve sa zvukový signál (pípnutie).
Pri prehrávaní
Mô¾ete pou¾i» prekrytie obrazu titulkom. Titulok
sa v¹ak nenahrá na pásku.
Pri kopírovaní pásky mô¾ete titulok nahra»
pripojením kamkordéra k videorekordéru
pomocou prípojného kábla A/V. Ak namiesto
prípojného kábla A/V pou¾ijete kábel i.LINK, 68
titulok sa nenahrá.
Feliratozás
Feliratozás felvételkészítés közben Felvételkészítés közben nyomja meg a TITLE gombot, majd hajtsa végre a 2-5. lépéseket. Amikor az 5. lépésben megnyomja a SEL/PUSH EXEC tárcsát, a felirat felkerül a szalagra.
A gyári feliratok nyelvének kiválasztása Ha módosítani szeretné a felirat nyelvét, a 2. lépés végrehajtása elõtt válassza ki az ikont. Ezután válassza ki a kívánt nyelvet, majd térjen vissza a 2. lépéshez.
Ha feliratozás közben jeleníti meg a menüt A menü megjelenítése közben a feliratot nem lehet rögzíteni.
Egyéni felirat használata
Ha egyéni feliratot kíván használni, a 2. lépésben válassza az ikont.
A felirat beállítása
•A felirat színe az alábbi sorrendben változik: WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y VIOLET (ibolya) y RED (piros) y CYAN (kékeszöld) y GREEN (zöld) y BLUE (kék)
•A felirat mérete az alábbi sorrendben változik: SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
LARGE méretben legfeljebb 12 karaktert tud beírni.
•A felirat megjelenítési helye az alábbi sorrendben változik:
1y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 Minél nagyobb a kiválasztott szám, annál lejjebb kerül a felirat.
Ha a LARGE méretet választotta ki a felirat számára, nem választhatja a 9-es megjelenítési helyet.
A felirat kiválasztása és beállítása közben A képernyõben megjelenõ felirat nem vehetõ fel a szalagra.
Ha felvételkészítés közben rögzít feliratot A sípoló hang nem hallható.
Lejátszás közben
Lehetõség van felirat rávetítésére. Ezt a feliratot azonban a kamkorder nem rögzíti a szalagra. Feliratot másolás közben tud rögzíteni oly módon, hogy a kamkordert a videomagnóhoz az A/V összekötõ kábel segítségével csatlakoztatja. Ha az A/V összekötõ kábel helyett az i.LINK kábelt használja, a feliratot nem lehet rögzíteni.

========64========

Vytvorenie vlastných titulkov
Mô¾ete si pripravi» a¾ dva vlastné titulky a ulo¾i» ich v kamkordéri. Ka¾dý titulok mô¾e obsahova» najviac 20 znakov.
(1)V pohotovostnom re¾ime alebo v re¾ime
PLAYER alebo VCR stlaète tlaèidlo TITLE (iba
typ TRV330E).
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku CUSTOM1 SET alebo
CUSTOM2 SET a potom ovládací prvok
stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte ståpec s po¾adovaným znakom
a potom ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný znak a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Opakovaním krokov 4 a 5 vyberte v¹etky
znaky a titulok dokonèite.
(7)Ak chcete prípravu vlastného titulku dokonèi»,
otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte mo¾nos» [SET] a potom
ovládací prvok stlaète. Titulok sa ulo¾í do
pamäte.
(8)Ak chcete zru¹i» zobrazenie ponuky titulkov,
stlaète tlaèidlo TITLE.
1 2
TITLE SET
TITLE
[ TITLE]:END
PRESET T I TLE HEL LO!
HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATUL AT I ONS! OUR SWEET BABY WEDDING
VACAT I ON THE END
3
TITLE SET
[ TITLE]:END
[ TITLE]:END
4 6
TITLE SET
____________________
-
ABCDE 12345
FGH I J
KLMNO ÀÈ Ì ÒÙ PQRST ÁÉ Í ÓÚ
UVW Z
’.,/–ÄÏÖÜÅ[
TITLE]:END
TITLE SET
____________________
ABCDE 12345
FGH I J
KLMNO ÀÈ Ì ÒÙ PQRST ÁÉ Í ÓÚ
UVW Z
’.,/–ÄÏÖÜÅ[
TITLE]:END
Egyéni feliratok készítése
Két különbözõ feliratot készíthet el és tárolhat a kamkorderben. Mindegyik felirat legfeljebb 20 karakterbõl állhat.
(1)Készenléti, PLAYER vagy VCR (csak a DCR-
TRV330E típus esetében) üzemmódban
nyomja meg a TITLE gombot.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a ikont, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a CUSTOM1 SET vagy a
CUSTOM2 SET parancsot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki azt az oszlopot, amelyben a kívánt
karakter szerepel, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja
meg a tárcsát.
(6)Addig ismételgesse a 4. és az 5. lépést, amíg
a felirathoz szükséges valamennyi karaktert ki
nem választotta.
(7)A feliratkészítés befejezéséhez a SEL/PUSH
EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki a
[SET] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát. A
felirat eltárolódik a memóriában.
(8)A felirat menü eltüntetéséhez nyomja meg a
TITLE gombot.
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET
TITLE SET CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET RETURN
[ TITLE]:END
CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET RETURN
TITLE SET P1 ____________________
ABCDE 12345 $F¥DM£67890 FGH I J ¿ i ø ” :[ KLMNO ÀÈ Ì ÒÙ C ] PQRST ÁÉ Í ÓÚ [ cP2][ UVW XY ÂÊÔ ÆŒ&?! SET] Z ÃÕÑ ç ß ’.,/–ÄÏÖÜÅ[
TITLE]:END
P1
TITLE SET P1 ____________________
$F¥DM£67890
¿ i ø ” :[
C ]
[ cP2][
XY ÂÊÔ ÆŒ&?! SET]
ÃÕÑ ç ß
ABCDE 12345 $F¥DM£67890 FGH I J ¿ i ø ” :[ KLMNO ÀÈ Ì ÒÙ C ] PQRST ÁÉ Í ÓÚ [ cP2][ UVW XY ÂÊÔ ÆŒ&?! SET] Z ÃÕÑ ç ß ’.,/–ÄÏÖÜÅ[
TITLE]:END
P1
TITLE SET P1 S___________________
$F¥DM£67890
¿ i ø ” :[
C ]
[ cP2][
XY ÂÊÔ ÆŒ&?! SET]
ÃÕÑ ç ß
ABCDE 12345 $F¥DM£67890 FGH I J ¿ i ø ” :[ KLMNO ÀÈ Ì ÒÙ C ] PQRST ÁÉ Í ÓÚ [ cP2][ UVW XY ÂÊÔ ÆŒ&?! SET] Z ÃÕÑ ç ß ’.,/–ÄÏÖÜÅ[
TITLE]:END
69

========65========

Vytvorenie vlastných titulkov
Zmena ulo¾eného titulku
V kroku 3 vyberte polo¾ku CUSTOM1 SET alebo CUSTOM2 SET, podµa toho, ktorý titulok chcete zmeni». Potom stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC. Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC vyberte ikonu [C] a stlaèením ovládacieho prvku titulok odstráòte. Posledný znak sa vyma¾e. Podµa potreby zadajte nový titulok.
Ak zadávanie znakov v pohotovostnom re¾ime s kazetou v kamkordéri trvá 3 minúty alebo dlh¹ie
Napájanie sa automaticky vypne. Zadané znaky zostanú ulo¾ené v pamäti. Nastavte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG), potom ho prepnite spä» do polohy CAMERA a pokraèujte od kroku 1.
Odporúèa sa nastavi» prepínaè POWER do polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR- TRV330E) alebo vybra» kazetu. Kamkordér sa potom poèas zadávania znakov nebude automaticky vypína».
Ak vyberiete ikonu [ ]
Zobrazí sa ponuka pre výber abecedy a ruských znakov. Ak sa chcete vráti» na predchádzajúcu obrazovku, vyberte ikonu [ ].
Vymazanie znaku
Vyberte ikonu [C]. Posledný znak sa vyma¾e.
Zadanie medzery
Vyberte jeden z nasledujúcich znakov [Z& ?!] a potom vyberte prázdnu oblas».
70
Egyéni feliratok készítése
Tárolt felirat módosítása
Attól függõen, hogy melyik feliratot kívánja módosítani, válassza ki a 3. lépésben a CUSTOM1 SET vagy CUSTOM2 SET beállítást, majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát. A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki a [C] parancsot, majd a felirat törléséhez nyomja meg a tárcsát. Az utolsó karakter törlõdik. Írja be a kívánt új feliratot.
Ha készenléti üzemmódban a karakterek bevitele 3 percig vagy annál hosszabb ideig tart olyankor, amikor kazetta van a
készülékben
A kamkorder automatikusan kikapcsol. A már beírt karaktereket a memória tárolja. Állítsa a POWER kapcsolót elõször OFF (CHG), majd ismét CAMERA helyzetbe, és folytassa a mûveletet az 1. lépéstõl.
Javasoljuk, hogy a karakterek bevitelének idejére állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében) helyzetbe vagy vegye ki a kazettát, ha nem akarja, hogy a kamkorder automatikusan kikapcsoljon.
Ha a [ ] parancsot választja ki
Megjelenik a latin és a cirill ábécé kiválasztására szolgáló menü. Az elõzõ képernyõre a [ ] parancs kiválasztásával térhet vissza.
Karakter törlése
Válassza ki a [C] parancsot. A kamkorder törli az utolsó karaktert.
Szóköz bevitele
Válassza ki a [Z& ?!] parancsot, majd válassza ki az üres részt.

========66========

Vlo¾enie záberu
Na nahratú pásku mô¾ete vlo¾i» záber tak, ¾e nastavíte zaèiatoèný a koncový bod. Snímky nahraté medzi týmito dvoma bodmi sa vyma¾ú. Pre túto èinnos» pou¾ívajte diaµkový ovládaè.
[a]
(1)Keï je kamkordér v pohotovostnom re¾ime,
podr¾te stlaèené tlaèidlo EDITSEARCH.
Uvoµnite ho v koncovom bode vkladania [b]. (2)Stlaète tlaèidlo ZERO SET MEMORY.
Indikátor ZERO SET MEMORY zaène blika» a
poèítadlo sa nastaví na nulu.
(3)Stlaète a podr¾te stlaèené tlaèidlo
EDITSEARCH (stranu – 7) a uvoµnite ho v
zaèiatoènom bode vkladania [a].
(4)Stlaèením tlaèidla START/STOP spustite
nahrávanie. Záber sa vlo¾í. Nahrávanie sa
automaticky zastaví pri nulovej hodnote
poèítadla. Kamkordér sa vráti do
pohotovostného re¾imu.
ZERO SET MEMORY
Poznámky
•Funkciu vynulova» a nastavi» pamä» je mo¾né pou¾íva» len u pások, ktoré sú nahraté v systéme Digital8 .
•Pri prehrávaní vlo¾eného záberu mô¾e by» obraz a zvuk na jeho konci skreslený.
Ak páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas»
Funkcia vynulova» a nastavi» pamä» nemusí pracova» správne.
Jelenet beszúrása
A kezdõpont és a végpont beállításával jelenetet szúrhat be mûsoros szalag közepébe. A megadott kezdõ- és végpont közötti, korábban felvett képkockákat a kamkorder törli. A mûveletet a távvezérlõ segítségével hajthatja végre.
[b]
Roz¹írené funkcie nahrávania Speciális felvételi funkciók
(1)Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az
EDITSEARCH gombot, majd engedje fel a
beszúrás végpontjánál [b].
(2)Nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot.
Villogni kezd a ZERO SET MEMORY kijelzõ, a
számláló pedig visszaáll alaphelyzetbe. (3)Tartsa lenyomva az EDITSEARCH gomb – 7
oldalát, majd engedje fel a gombot a
beszúrás kezdõpontjánál [a].
(4)A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
START/STOP gombot. A kamkorder beszúrja
a jelenetet. A számláló null-pontjának
közelében a kamkorder automatikusan
leállítja a felvételt, majd visszakapcsol
készenléti üzemmódba.
EDITSEARCH
Megjegyzések
•A null-pont memória funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Lejátszáskor elõfordulhat, hogy a beszúrt részlet végén a kép és a hang torz lesz.
Ha a szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
Elõfordulhat, hogy a null-pont memória funkció nem megfelelõen mûködik.
71

========67========

— Roz¹írené funkcie prehrávania — Prehrávanie pásky s obrazovými efektmi
Poèas prehrávania mô¾ete spracova» záber pou¾itím funkcií obrazových efektov: NEG.ART, SEPIA, B&W a SOLARIZE.
(1)V re¾ime prehrávania alebo pozastaveného
prehrávania stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazia
sa nastavenia ponuky.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku P EFFECT a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný obrazový efekt a
potom ovládací prvok stlaète.
Bli¾¹ie informácie o ka¾dom obrazovom
efekte získate na strane 56.
MENU Zru¹enie obrazového efektu Polo¾ku P EFFECT v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu OFF.
Poznámky
•Obrazové efekty je mo¾né pou¾íva» len u
pások, ktoré sú nahraté v systéme Digital8 .
•Obrazové efekty nie je mo¾né pou¾i» na obraz z
externých vstupov.
•Obraz, ktorý ste spracovali pou¾itím
obrazových efektov na tomto kamkordéri, nie je
mo¾né nahra». Ak chcete nahra» obraz
spracovaný pou¾itím obrazových efektov,
nahrajte ho prostredníctvom videorekordéra,
prièom kamkordér zapojte ako prehrávaè.
Obraz spracovaný pou¾itím obrazových
efektov
Výstup obrazu spracovaného pou¾itím
obrazových efektov sa nerealizuje
prostredníctvom konektorovej zásuvky DV OUT
alebo DV IN/OUT.
Ak nastavíte prepínaè POWER do polohy OFF 72
(CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie
Obrazové efekty sa automaticky zru¹ia.
— Speciális lejátszási funkciók —
Képeffektusok alkalmazása lejátszás közben
Lejátszás közben a jelenetek hatását az alábbi képeffektusokkal fokozhatja: NEG.ART, SEPIA, B&W és SOLARIZE.
(1)Lejátszási vagy pillanat állj üzemmódban a
MENU gomb lenyomásával jelenítse meg a
menü beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a P EFFECT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt képeffektus-üzemmódot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Az egyes képeffektus funkciókkal
kapcsolatos részletesebb információkat a 56.
oldalon találja.
MANUA L SET PEFFECT DEFFECT
RETURN
OFF NEG ART. SEPIA B&W SOLAR I ZE
[ MENU] : END
A képeffektus funkció kikapcsolása Válassza ki a menüben a P EFFECT menüponthoz az OFF parancsot.
Megjegyzések
•A képeffektus funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Kívülrõl betáplált jeleneteket nem lehet a képeffektus funkció segítségével feldolgozni. •Ezzel a kamkorderrel nem lehet rögzíteni a képeffektus funkció segítségével feldolgozott felvételeket. Ha rögzíteni kívánja õket, vegye fel õket videomagnóra úgy, hogy a kamkordert használja lejátszó forrásként.
A képeffektus segítségével feldolgozott képek
A képeffektus segítségével feldolgozott képek nem továbbíthatóak a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba kapcsolja vagy megállítja a lejátszást A képeffektus funkció automatikusan kikapcsol.

========68========

Prehrávanie pásky s digitálnymi efektmi
Poèas prehrávania mô¾ete spracova» záber pou¾itím nasledujúcich digitálnych efektov: STILL, FLASH, LUMI. a TRAIL.
(1)V re¾ime prehrávania stlaète tlaèidlo MENU.
Zobrazia sa nastavenia ponuky.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku D EFFECT a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný digitálny efekt a
potom ovládací prvok stlaète. Na obrazovke
sa zobrazia prú¾ky. V re¾imoch STILL a LUMI.
sa obrázok, pri ktorom stlaèíte ovládací prvok
SEL/PUSH EXEC, ulo¾í do pamäte ako
statický obrázok.
(5)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC upravte efekt.
Bli¾¹ie informácie o ka¾dom digitálnom efekte
získate na strane 58.
MENU
5
Zru¹enie funkcie digitálnych efektov V nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku D EFFECT na hodnotu OFF.
Digitális effektusok alkalmazása lejátszás közben
Lejátszás közben a jelenetek hatását az alábbi digitális effektusokkal fokozhatja: STILL, FLASH, LUMI. és TRAIL.
(1)Lejátszási üzemmódban a MENU gomb
lenyomásával jelenítse meg a menü
beállításait.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a D EFFECT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt digitális effektus
üzemmódot, majd nyomja meg a tárcsát.
Megjelennek a beállítási skála vonalai. STILL
(állókép) és LUMI. (fényesség) üzemmódban
a kamkorder a memóriában eltárolja azt az
állóképet, amelyiknél megnyomta a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
állítsa be az effektusokhoz tartozó értékeket.
Az egyes digitális effektusokról
részletesebben a 58. oldalon olvashat.
Roz¹írené funkcie prehrávania Speciális lejátszási funkciók
3
MANUA L SET DEFFECT
OFF
ST I LL
FLASH
LUMI.
TRA I L
[ MENU] : END
4
MANUA L SET DEFFECT
LUMI.
IIIIIIII••••••••
[ MENU] : END
A digitális effektus funkció kikapcsolása Válassza ki a menüben a D EFFECT
menüponthoz az OFF parancsot.
73

========69========

Prehrávanie pásky s digitálnymi efektmi
Poznámky
•Digitálne efekty je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 .
•Digitálne efekty nie je mo¾né pou¾i» na zábery z externých vstupov.
•Obraz, ktorý ste spracovali pou¾itím digitálnych efektov na tomto kamkordéri, nie je mo¾né nahra». Ak chcete nahra» obraz spracovaný pou¾itím digitálnych efektov, nahrajte ho prostredníctvom videorekordéra, prièom kamkordér zapojte ako prehrávaè.
Obraz spracovaný pou¾itím digitálnych efektov
Výstup obrazu spracovaného pou¾itím digitálnych efektov nie je realizovaný prostredníctvom konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT.
Ak nastavíte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie Digitálne efekty sa automaticky zru¹ia.
74
Digitális effektusok alkalmazása lejátszás közben
Megjegyzések
•A digitális effektus funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Kívülrõl betáplált jeleneteket nem lehet a digitális effektus funkció segítségével feldolgozni.
•Ezzel a kamkorderrel nem lehet rögzíteni a digitális effektus funkció segítségével feldolgozott felvételeket. Ha rögzíteni kívánja õket, vegye fel õket videomagnóra úgy, hogy a kamkordert használja lejátszó forrásként.
A digitális képeffektus segítségével feldolgozott képek
A digitális képeffektus segítségével feldolgozott képek nem továbbíthatóak a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba kapcsolja vagy megállítja a lejátszást A digitális effektus funkció automatikusan kikapcsol.

========70========

Zväè¹ovanie nahratého obrazu - funkcia pásky PB ZOOM
Pohyblivý a statický obraz nahratý na páske mô¾ete zväè¹ova». Zväè¹ený obraz mô¾ete tie¾ nahra» na pásku alebo skopírova» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Okrem toho mô¾e kamkordér zväè¹ova» aj statické obrázky nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
(1)V re¾ime prehrávania alebo pozastaveného
prehrávania stlaète na kamkordéri tlaèidlo PB
ZOOM. Obraz sa zväè¹í a na obrazovke sa
zobrazia indikátory R r, ktoré udávajú smer
jeho posunutia.
(2)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuòte zväè¹ený obraz a potom
ovládací prvok stlaète.
R : Obraz sa pohybuje smerom nadol.
r : Obraz sa pohybuje smerom nahor.
Sú dostupné smery T t
(3)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuòte zväè¹ený obraz a potom
ovládací prvok stlaète.
T : Obraz sa pohybuje smerom doprava.
(Otoète ovládací prvok smerom
nadol.)
t : Obraz sa pohybuje smerom doµava.
(Otoète ovládací prvok smerom
nahor.)
2
3
1
PB ZOOM
Zru¹enie funkcie PB ZOOM Stlaète tlaèidlo PB ZOOM.
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM
Lehetõség van a szalagra felvett álló- és mozgóképek kinagyítására. A kinagyított képeket átmásolhatja szalagra vagy †Memory Stick‡-re is (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében).
Az itt ismertetett mûveleten kívül a kamkorder a †Memory Stick‡-re felvett képek kinagyítására is képes (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében).
(1)Lejátszási vagy pillanat állj üzemmódban
nyomja meg a kamkorder PB ZOOM gombját.
A kamkorder kinagyítja a képet, a képernyõn
pedig megjelennek a kép elmozdulását
szemléltetõ R r jelzések.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
mozdítsa el a kinagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
R : A kép lefelé mozdul el.
r : A kép felfelé mozdul el.
T t mozgatás válik hozzáférhetõvé. (3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elfogatásával
mozdítsa el a kinagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
T : A kép jobbra mozdul el (Forgassa a
tárcsát lefelé).
t : A kép balra mozdul el (Forgassa a
tárcsát felfelé).
Roz¹írené funkcie prehrávania Speciális lejátszási funkciók
PB ZOOM
[EXEC] : T t
PB ZOOM
[EXEC] : r R
A PB ZOOM funkció kikapcsolása Nyomja meg a PB ZOOM gombot.
75

========71========

Zväè¹ovanie nahratého obrazu - funkcia pásky PB ZOOM
Poznámky
•Funkciu PB ZOOM je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 . •Funkciu PB ZOOM nie je mo¾né pou¾i» na obraz z externých vstupov.
•Obraz, ktorý ste spracovali pou¾itím funkcie PB ZOOM na tomto kamkordéri, nie je mo¾né nahra». Ak chcete nahra» obraz spracovaný pou¾itím funkcie PB ZOOM, nahrajte ho prostredníctvom videorekordéra, prièom kamkordér zapojte ako prehrávaè.
Obraz spracovaný pou¾itím funkcie PB ZOOM Výstup obrazu spracovaného pou¾itím funkcie PB ZOOM nie je realizovaný prostredníctvom konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT.
Funkcia PB ZOOM sa automaticky zru¹í, ak: – je prepínaè POWER nastavený do polohy OFF (CHG),
– zastavíte prehrávanie,
– stlaèíte tlaèidlo MENU,
– stlaèíte tlaèidlo TITLE.
76
A szalagra felvett képek nagyítása – Szalag PB ZOOM
Megjegyzések
•A PB ZOOM funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Kívülrõl betáplált jeleneteket nem lehet a PB ZOOM funkció segítségével feldolgozni. •Ezzel a kamkorderrel nem lehet rögzíteni a PB ZOOM funkció segítségével feldolgozott felvételeket. Ha a PB ZOOM funkció segítségével feldolgozott képeket rögzíteni kívánja, vegye fel õket videomagnóra úgy, hogy a kamkordert használja lejátszó forrásként.
A PB ZOOM segítségével feldolgozott képek A PB ZOOM segítségével feldolgozott képek nem továbbíthatóak a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül.
A PB ZOOM funkció automatikusan kikapcsol, ha:
– a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba kapcsolja
– megállítja a lejátszást
– megnyomja a MENU gombot – megnyomja a TITLE gombot

========72========

Rýchle vyhµadanie záberu Ráállás a kazetta egy pou¾itím funkcie vynulova» megadott pontjára a null-pont a nastavi» pamä» memória funkció segítségével
Kamkordér prevíja dopredu a dozadu a automaticky sa zastaví pri zábere, pri ktorom má poèítadlo hodnotu †0:00:00‡.
Pre takúto èinnos» pou¾ite diaµkový ovládaè. Túto funkciu pou¾ite napríklad na neskor¹ie prezeranie po¾adovaného záberu pri prehrávaní.
(1)V re¾ime prehrávania stlaète tlaèidlo
DISPLAY.
(2)V bode, ktorý chcete neskôr nájs», stlaète
tlaèidlo ZERO SET MEMORY. Poèítadlo
zobrazí údaj †0:00:00‡ a na obrazovke zaène
blika» indikátor ZERO SET MEMORY. (3)Ak chcete zastavi» prehrávanie, stlaète
tlaèidlo x.
(4)Stlaète tlaèidlo m, èím previniete pásku do
nulového bodu poèítadla. Páska sa
automaticky zastaví pribli¾ne po dosiahnutí
nulovej hodnoty poèítadla. Indikátor ZERO
SET MEMORY sa prestane zobrazova» a
objaví sa èasový kód.
(5)Stlaète tlaèidlo N. Prehráva» sa zaène od
nulovej hodnoty poèítadla.
DISPLAY ZERO SET
m
x
Poznámky
•Funkciu vynulova» a nastavi» pamä» je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 .
•Ak stlaèíte tlaèidlo ZERO SET MEMORY pred previnutím pásky, funkcia vynulova» a nastavi» pamä» sa zru¹í.
•Mô¾e sa vyskytnú» nezhoda s èasovým kódom v rozsahu niekoµkých sekúnd.
Ak páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas»
Funkcia vynulova» a nastavi» pamä» nemusí pracova» správne.
A kamkorder elõre- vagy hátracsévéli a szalagot, és automatikusan rááll arra jelenetre, amelyhez a †0:00:00‡ számláló állást rendelte.
Ezt a mûveletet a távvezérlõ segítségével tudja végrehajtani.
Ez a funkció például akkor lehet hasznos, ha késõbb lejátszás közben ismét meg kíván tekinteni egy adott jelenetet.
(1)Nyomja meg a DISPLAY gombot lejátszási
üzemmódban.
(2)Azon a ponton, amelyre késõbb rá kíván állni,
nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot.
A számláló a †0:00:00‡ állást jelzi ki, és a
képernyõn villog a ZERO SET MEMORY
jelzés.
(3)Amikor meg kívánja szakítani a lejátszást,
nyomja meg a x gombot.
(4)A m gomb megnyomásával csévélje vissza
a szalagot a számláló null-pontjára. Amikor a
számláló nagyjából eléri a nulla állást, a
szalag automatikusan megáll. Eltûnik a ZERO
SET MEMORY jelzés és megjelenik az
idõkód.
(5)Nyomja meg a N gombot. A számláló null-
pontjától megkezdõdik a lejátszás.
Roz¹írené funkcie prehrávania Speciális lejátszási funkciók
MEMORY
N
Megjegyzések
•A null-pont memória funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Ha a szalag visszacsévélése elõtt nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot, kikapcsol a null-pont memória funkció.
•Az idõkódhoz képest néhány másodperces eltérés elõfordulhat.
Ha a szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
Elõfordulhat, hogy a null-pont memória funkció nem megfelelõen mûködik.
77

========73========

Vyhµadávanie nahrávky podµa dátumu - vyhµadávanie dátumu
Mô¾ete automaticky vyhµada» bod, v ktorom sa mení dátum, a od tohto bodu zaèa» prehrávanie (vyhµadávanie dátumu). Pre túto èinnos» pou¾ívajte diaµkový ovládaè.
Túto funkciu pou¾ívajte na zis»ovanie bodu, v ktorom sa mení dátum nahrávky, alebo na úpravu nahrávky pri ka¾dom dátume.
Keresés a dátum alapján – Dátum keresés
A kamkorder automatikusan meg tudja keresni azt a pontot, ahol a felvételi dátum vált, és ettõl a ponttól kezdi meg a lejátszást (Dátum keresés). Ezt a mûveletet a távvezérlõ segítségével tudja végrehajtani.
E funkció segítségével ellenõrizni tudja, hol vannak váltások felvételi dátumok között, illetve az egyes felvételi dátumok szerint tudja szerkeszteni a szalagot.
4 7 2001 31 12 20015 7 2001
[a][b][c]
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (2)Opakovane stláèajte tlaèidlo SEARCH MODE
na diaµkovom ovládaèi, a¾ kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor vyhµadávania
dátumu.
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(¾iadny indikátor) T PHOTO SCAN (3)Ak je východisková pozícia [b], stlaèením
tlaèidla .. mô¾ete vyhµadáva» smerom k
pozícii [a] a stlaèením tlaèidla > smerom k
pozícii [c]. Kamkordér zaène automaticky
prehráva» v bode, v ktorom sa mení dátum.
V¾dy, keï stlaèíte tlaèidlo . alebo >,
kamkordér vyhµadá predchádzajúci alebo
nasledujúci dátum.
2
SEARCH
MODE
DATE 00
SEARCH
3
DATE 01
SEARCH
78
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe.
(2)Nyomja meg a távvezérlõ SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a dátum keresés (DATE SEARCH)
kijelzés meg nem jelenik.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nincs kijelzés) T PHOTO SCAN (3)Ha a szalag jelenlegi állása [b], az [a] irányba
a . gomb lenyomásával, míg a [c] irányba
a > lenyomásával tud keresni. A
kamkorder automatikusan elkezdi a lejátszást
azon a ponton, ahol a dátum vált.
Valahányszor megnyomja a . vagy a >
gombot, a kamkorder megkeresi az elõzõ
illetve a következõ dátumot.

========74========

Vyhµadávanie nahrávky podµa dátumu - vyhµadávanie dátumu
Zastavenie vyhµadávania Stlaète tlaèidlo x.
Poznámky
•Funkciu vyhµadávanie dátumu je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 .
•Ak nahrávka z jedného dòa nie je dlh¹ia ako dve minúty, kamkordér nemusí presne nájs» bod, v ktorom sa mení dátum nahrávky.
Ak páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas»
Funkcia vyhµadávanie dátumu nemusí pracova» správne.
Keresés a dátum alapján – Dátum keresés
A keresés leállítása Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzések
•A dátum keresés funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Ha az adott naphoz két percnél rövidebb idejû felvétel tartozik, elõfordulhat, hogy a kamkorder nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a dátum vált.
Ha a szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
Elõfordulhat, hogy a dátum keresés funkció nem megfelelõen mûködik.
Roz¹írené funkcie prehrávania Speciális lejátszási funkciók
79

========75========

Vyhµadávanie fotografií - vyhµadávanie a prezeranie fotografií
Vyhµadáva» mô¾ete statické obrázky nahraté na páske (vyhµadávanie fotografií).
Taktie¾ mô¾ete postupne vyhµadáva» statické obrázky jeden za druhým a ka¾dý obrázok automaticky zobrazi» na pä» sekúnd
(prehµadávanie fotografií). Pre tieto èinnosti pou¾ívajte diaµkový ovládaè.
Vyhµadávanie fotografií
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (2)Opakovane stláèajte tlaèidlo SEARCH MODE
na diaµkovom ovládaèi, a¾ kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor vyhµadávania
fotografií.
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(¾iadny indikátor) T PHOTO SCAN (3)Stlaèením tlaèidla . alebo > vyberte
fotografiu, ktorú chcete prehra». Pri ka¾dom
stlaèení tlaèidla . alebo > kamkordér
vyhµadá predchádzajúcu alebo nasledujúcu
fotografiu. Kamkordér zaène automaticky
prehráva» od tejto fotografie.
2 SEARCH
MODE
PHOTO 00
SEARCH
3
PHOTO 01
SEARCH
Zastavenie vyhµadávania Stlaète tlaèidlo x.
80
Fénykép keresése – Fénykép keresés/ Fénykép bemutató
A kamkorder meg tudja keresni a szalagra felvett állóképet (fénykép keresés).
Lehetõség van arra is, hogy a kamkorder az állóképeket egymás után kikeresse, majd az egyes képeket 5 másodpercig automatikusan megjelenítse (fénykép bemutató). Ezt a mûveletet a távvezérlõ segítségével tudja végrehajtani.
Fénykép keresése
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe.
(2)Nyomja meg a távvezérlõ SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a fénykép keresés (PHOTO SEARCH)
kijelzés meg nem jelenik.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nincs kijelzés) T PHOTO SCAN (3)A . vagy a > gomb megnyomásával
válassza ki a lejátszani kívánt fényképet.
Valahányszor megnyomja a . vagy a >
gombot, a kamkorder megkeresi az elõzõ
illetve a következõ fényképet. A kamkorder
automatikusan lejátszásba kezd a fotótól.
A keresés leállítása Nyomja meg a x gombot.

========76========

Vyhµadávanie fotografií - vyhµadávanie a prezeranie fotografií
Prezeranie fotografií
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (2)Opakovane stláèajte tlaèidlo SEARCH MODE
na diaµkovom ovládaèi, a¾ kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor prezerania
fotografií.
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(¾iadny indikátor) T PHOTO SCAN (3)Stlaète tlaèidlo . alebo >.
Ka¾dá fotografia sa automaticky zobrazí po
dobu pribli¾ne 5 sekúnd.
2
SEARCHMODE
PHOTO 00
SCAN
3
Zastavenie prezerania Stlaète tlaèidlo x.
Poznámka
Funkcie vyhµadávanie a prezeranie fotografií je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 .
Ak páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas»
Vyhµadávanie a prezeranie fotografií nemusí pracova» správne.
Fénykép keresése – Fénykép keresés/Fénykép bemutató
Fényképek bemutatása
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe.
(2)Nyomja meg a távvezérlõ SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a fénykép bemutató (PHOTO SCAN)
kijelzés meg nem jelenik.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nincs kijelzés) T PHOTO SCAN (3)Nyomja meg a . vagy a > gombot.
A kamkorder minden egyes fényképet
automatikusan megjelenít kb. 5 másodpercig.
Roz¹írené funkcie prehrávania Speciális lejátszási funkciók
A bemutató leállítása Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzés
A fénykép keresés és a fénykép bemutató funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
Ha a szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
Elõfordulhat, hogy a Fénykép keresés és a Fénykép bemutató funkció nem megfelelõen mûködik.
81

========77========

— Úpravy —
Kopírovanie pásky
Pou¾itie prípojného kábla A/V Ak pripojíte ku kamkordéru videorekordér, mô¾ete na òom nahráva» alebo robi» úpravy, prièom kamkordér slú¾i ako prehrávaè. Kamkordér pripojte k videorekordéru pomocou prípojného kábla A/V, ktorý sa dodáva s kamkordérom.
Pred samotnou prevádzkou
•Polo¾ku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu LCD. (Predvolené nastavenie je LCD.)
•Stlaèením nasledovných tlaèidiel zru¹íte zobrazenie indikátorov, tak¾e nebudú prekrýva» obraz na páske, ktorú upravujete:
– tlaèidlo DISPLAY na kamkordéri,
– tlaèidlo DATA CODE na diaµkovom ovládaèi, – tlaèidlo SEARCH MODE na diaµkovom
ovládaèi.
(1)Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete
nahráva») vlo¾te do videorekordéra a nahratú
(zdrojovú) pásku vlo¾te do kamkordéra. (2)Na videorekordéri nastavte prepínaè vstupu
do polohy LINE. Ïal¹ie informácie získate v
návode k videorekordéru.
(3)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (4)Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri. (5)Zaènite nahráva» na videorekordéri.
Ïal¹ie informácie získate v návode k
videorekordéru.
S VIDEO OUT
A/V OUT
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
82
— Szerkesztés —
Kazettamásolás
Az A/V összekötõ kábel segítségével A kamkorderhez csatlakoztatott videomagnóra átmásolhatja vagy azon szerkesztheti a képet, amely a kamkorderrõl mint lejátszó forrásról érkezik.
Csatlakoztassa a kamkordert a videomagnóhoz a kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábel segítségével.
A mûveletek elvégzése elõtt
•Válassza ki a menü DISPLAY menüpontjában az LCD parancsot. (Ez a gyári beállítás.) •Az alábbi gombok megnyomásával tüntesse el a kijelzéseket, különben a videomagnó a szerkesztett szalagra is felveszi õket: – a kamkorder DISPLAY gombja
– a távvezérlõ DATA CODE gombja
– a távvezérlõ SEARCH MODE gombja
(1)Helyezzen a videomagnóba egy üres kazettát
(vagy olyat, amelyet felül akar írni), és
helyezze a felvételt tartalmazó kazettát a
kamkorderbe.
(2)Válassza ki a videomagnón a LINE
bemenetet. További információkért olvassa el
a videomagnó használati utasítását. (3)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe.
(4)Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
kamkorderrel.
(5)Indítsa el a felvételt a videomagnón.
További információkért olvassa el a
videomagnó használati utasítását.
IN
S VIDEO VIDEO
AUDIO

========78========

Kopírovanie pásky
Po skonèení kopírovania pásky Stlaète tlaèidlo x na kamkordéri aj na videorekordéri.
Na úpravy mô¾ete pou¾i» videorekordér, ktorý podporuje niektorý z nasledujúcich systémov: 8 mm, Hi8, VHS, S-VHS, VHSC, S-VHSC, Betamax, mini DV, DV alebo Digital8
Ak je vá¹ videorekordér monofónny Pripojte ¾ltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej zásuvky pre video a biely alebo èervený konektor do vstupnej zásuvky pre zvuk na videorekordéri alebo na televízore. Keï je pripojený biely konektor, prehráva sa zvuk z µavého kanála. Keï je pripojený èervený konektor, prehráva sa zvuk z pravého kanála.
Ak je videorekordér vybavený zásuvkou typu S video
Pripojenie pou¾itím kábla typu S video (voliteµné príslu¹enstvo) zabezpeèí vysoko kvalitný obraz. Pri tomto pripojení nemusíte pripája» ¾ltý (video) konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (voliteµné
príslu¹enstvo) ku konektorom typu S video na kamkordéri a videorekordéri.
Kazettamásolás
Ha a másolást befejezte
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és a videomagnón is.
Szerkesztést az alábbi rendszerekkel kompatibilis videomagnókon végezhet: 8 mm, Hi8, VHS, S-VHS, VHSC, S-VHSC, Betamax, mini DV, DV vagy Digital8
Ha a videomagnó mono hangzású
Csatlakoztassa az A/V összekötõ kábel sárga dugóját a videomagnó vagy tv-készülék videó bemeneti aljzatába, a fehér vagy piros dugóját pedig az audió bemeneti aljzatába. Ha a fehér dugót csatlakoztatja, akkor a bal audió csatorna hallható, ha a piros dugót csatlakoztatja, akkor a jobb audió csatorna hallható.
Úpravy Szerkesztés
Ha a videomagnó S-videó csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminõség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt (külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot alkalmazza, nem szükséges az A/V összekötõ kábel sárga (videó) dugóját csatlakoztatni.
Az S-videó kábel (külön megvásárolható) egyik végét a kamkorder, a másikat a videomagnó S- videó aljzatához csatlakoztassa.
83

========79========

Kopírovanie pásky
Pou¾itie kábla typu i.LINK (prípojného kábla typu DV)
Staèí pripoji» kábel i.LINK (prípojný kábel DV) (voliteµné príslu¹enstvo) do konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT a do konektorovej zásuvky DV IN/OUT produktov DV. Pri obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové a zvukové signály prená¹ajú v digitálnej forme, èo umo¾òuje ich vysokokvalitné upravovanie. Indikátory na obrazovke sa nedajú nahra».
(1)Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete
nahráva») vlo¾te do videorekordéra a nahratú
(zdrojovú) pásku vlo¾te do kamkordéra. (2)Prepínaè vstupov na videorekordéri, ak je
dostupný, nastavte do polohy DV IN. Ïal¹ie
informácie získate v návode k videorekordéru. (3)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (4)Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri. (5)Zaènite nahráva» na videorekordéri.
Ïal¹ie informácie získate v návode k
videorekordéru.
DV OUT
: Tok signálu/ Jeláramlás iránya
Po skonèení kopírovania pásky Stlaète tlaèidlo x na kamkordéri aj na videorekordéri.
84
Kazettamásolás
Az i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) segítségével
Nem kell mást tennie, csak csatlakoztassa az i.LINK kábelt (DV összekötõ kábelt) (külön megvásárolható) a DV rendszerrel kompatibilis készülékek DV OUT vagy DV IN/OUT illetve DV IN/OUT aljzatába. A digitális-digitális
csatlakoztatás kiváló minõségû szerkesztést tesz lehetõvé, mivel a kép- és hangjeleket digitális formában továbbítja. A képernyõ kijelzései nem másolhatóak át.
(1)Helyezzen a videomagnóba egy üres kazettát
(vagy olyat, amelyet felül akal írni), és
helyezze a felvételt tartalmazó kazettát a
kamkorderbe.
(2)Válassza ki a videomagnón a DV IN
bemenetet, ha van ilyen. További
információkért olvassa el a videomagnó
használati utasítását.
(3)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe.
(4)Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
kamkorderrel.
(5)Indítsa el a felvételt a videomagnón.
További információkért olvassa el a
videomagnó használati utasítását.
(voliteµné príslu¹enstvo)/ (külön megvásárolható)
DV
DV IN/OUT
A szalag másolásának befejeztével Nyomja meg a kamkorder és a videomagnó x gombját.

========80========

Kopírovanie pásky
Poznámka k páskam, ktoré nie sú nahraté v systéme Digital8
Obraz sa mô¾e chvie». Nie je to porucha.
Poèas prehrávania pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 Výstup digitálnych signálov je realizovaný vo forme obrazových signálov z konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT.
Pou¾itím kábla typu i.LINK (prípojného kábla typu DV) mô¾ete pripoji» iba jeden videorekordér.
Ïal¹ie informácie o kábli typu i.LINK získate na strane 190.
Poèas digitálneho upravovania nefungujú nasledujúce funkcie:
– obrazové efekty,
– digitálne efekty,
– PB ZOOM.
Nahrávanie pozastaveného obrazu prostredníctvom konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT
Nahrávaný obraz je nekvalitný. Ak prehrávate nahratý obraz na inom zariadení na spracovanie videa, obraz sa mô¾e chvie».
Kazettamásolás
Megjegyzés azokhoz a szalagokhoz, amelyeket nem Digital8 rendszerben vettek fel
Elõfordulhat, hogy a kép hullámzik. Ez nem rendellenes jelenség.
Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagok lejátszásakor
A Képjeleket a kamkorder digitális jelek formájában továbbitja a DV OUT vagy DV IN/ OUT aljzaton keresztül.
Az i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) segítségével csak egy videomagnót csatlakoztathat.
Az i.LINK-kel kapcsolatos bõvebb információkat a 190. oldalon találja.
Úpravy Szerkesztés
Digitális szerkesztés közben nem mûködnek az alábbi funkciók:
– Képeffektus
– Digitális effektus
– PB ZOOM
Ha a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül vesz fel pillanat állj képet A felvett kép egyenetlen lesz. Elõfordulhat az is, hogy ha a felvett képeket másik videomagnón játssza le, a kép beremeg.
85

========81========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Vybraté zábery (programy) urèené pre úpravu mô¾ete kopírova» bez pou¾itia videorekordéra. Zábery je mo¾né vybera» po snímkach. Nastavi» mô¾ete najviac 20 programov.
Ne¾elaný záber/ Nem kívánt jelenet
Ne¾elaný záber/ Nem kívánt jelenet
Výmena poradia/ Sorrend megcserélése
Pred pou¾itím funkcie Úprava digitálneho programu
Krok 1 Pripojenie videorekordéra (s. 87). Krok 2 Príprava videorekordéra na prevádzku
(s. 87, 92).
Krok 3 Úprava synchronizácie videorekordéra
(s. 93).
Ak znova kopírujete pou¾itím toho istého videorekordéra, kroky 2 a 3 mô¾ete preskoèi».
Pou¾itie funkcie Úprava digitálneho programu
Úkon 1 Výroba programu (s. 95). Úkon 2 Úprava digitálneho programu
(kopírovanie pásky) (s. 97).
86
Poznámky
•Funkciu Úprava digitálneho programu je mo¾né pou¾íva» len u pások nahratých v systéme Digital8 .
•Titulky a zobrazené indikátory sa nedajú nahra».
•Ak na pripojenie pou¾ívate kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV), na niektorých typoch videorekordérov nemusí správne fungova» funkcia kopírovania.
Nastavte polo¾ku CONTROL v nastaveniach ponuky kamkordéra na hodnotu IR.
•Pri úprave digitálneho videa nie je mo¾né posiela» operaèné signály prostredníctvom protokolu LANC .
Egyes kiválasztott jelenetek másolása – Digitális programszerkesztés
E funkció segítségével a kiválasztott jeleneteket (programokat) a videomagnó kezelése nélkül tudja átmásolni szerkesztés céljából egy másik szalagra. A jeleneteket képkockák szerint választhatja ki. Legfeljebb 20 program állítható be.
A digitális programszerkesztés funkció alkalmazása elõtt
1. lépés A videomagnó csatlakoztatása (87.
oldal).
2. lépés A videomagnó mûködtetéshez
szükséges beállítások elvégzése (87,
92. oldal).
3. lépés lépés A videomagnó
szinkronizálásához szükséges
beállítások elvégzése (93. oldal) Ha egy másik alkalommal ismét ugyanazzal a videomagnóval végez másolást, a 2. és 3. lépést kihagyhatja.
A digitális programszerkesztés funkció használata
1. mûvelet A program elkészítése (95. oldal) 2. mûvelet A digitális programszerkesztés
végrehajtása (szalag másolása) (97.
oldal)
Megjegyzések
•A digitális programszerkesztés funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•A feliratokat és a kijelzéseket nem lehet átmásolni.
•Ha a csatlakoztatást az i.LINK kábellel (DV összekötõ kábellel) végzi, a videomagnótól függõen elõfordulhat, hogy a másolási funkció nem megfelelõen mûködik.
A kamkorder CONTROL menüpontjában az IR beállítást válassza ki.
•Digitális képszerkesztés alatt a mûveleti jeleket nem lehet LANC kábelen keresztül továbbítani.

========82========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Krok 1: Pripojenie videorekordéra
Na pripojenie mô¾ete pou¾i» prípojný kábel A/V alebo kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV). Ak pou¾ívate prípojný kábel A/V, pripojte zariadenia podµa obrázku na strane 82. Ak pou¾ívate kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV), pripojte zariadenia podµa obrázku na strane 84.
Ak pou¾ívate na pripojenie kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV)
Pri obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové a zvukové signály prená¹ajú v digitálnej forme, èo umo¾òuje ich vysokokvalitnú úpravu.
Krok 2: Príprava kamkordéra na prevádzku pomocou prípojného kábla A/V
Ak chcete robi» úpravy pomocou videorekordéra, vy¹lite prostredníctvom infraèerveného lúèa ovládací signál smerom k senzoru diaµkového ovládania videorekordéra.
Ak na pripojenie pou¾ívate prípojný kábel A/V, postupujte z dôvodu správneho vyslania ovládacieho signálu podµa krokov (1) a¾ (4) uvedených ni¾¹ie.
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
1. lépés: A videomagnó csatlakoztatása
A csatlakoztatás A/V összekötõ kábel és i.LINK összekötõ kábel (DV összekötõ kábel) segítségével is elvégezhetõ.
Az A/V összekötõ kábel használata esetén a csatlakoztatást a 82. oldalon ismertetett módon hajtsa végre. Az i.LINK összekötõ kábel (DV összekötõ kábel) használata esetén a csatlakoztatást a 84. oldalon ismertetett módon hajtsa végre.
Az i.LINK összekötõ kábel (DV összekötõ kábel) használata esetén
A digitális-digitális csatlakoztatás kiváló minõségû szerkesztést tesz lehetõvé, mivel a kép- és hangjeleket digitális formában továbbítja.
Úpravy Szerkesztés
2. lépés: A videomagnó beállítása az A/V összekötõ kábelen keresztül vezérelt mûveletekhez
Ahhoz, hogy a szerkesztést a videomagnó segítségével lehessen végezni, a vezérlõ jeleket infravörös sugárral kell továbbítani a videomagnó távvezérlés érzékelõjéhez.
A/V összekötõ kábel használata esetén hajtsa végre az alábbi (1)-(4) pontban ismertetett mûveleti sort, hogy a kamkorder helyesen továbbítsa a vezérlõ jeleket.
87

========83========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
(1) Nastavenie kódu IR SETUP
1 Prepínaè POWER na kamkordéri nastavte do
polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E).
2 Zapnite napájanie pripojeného videorekordéra a
potom nastavte prepínaè vstupu do polohy
LINE.
Ak pripájate videokameru, nastavte jej prepínaè
POWER do polohy VCR/VTR.
3 Stlaète tlaèidlo MENU, èím sa zobrazí ponuka. 4 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku a potom ovládací prvok
stlaète.
5 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku EDIT SET a potom ovládací
prvok stlaète.
6 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku CONTROL a potom ovládací
prvok stlaète.
7 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku IR a potom ovládací prvok
stlaète.
8 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku IR SETUP a potom ovládací
prvok stlaète.
9 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte kód IR SETUP vá¹ho videorekordéra a
potom ovládací prvok stlaète.
Kód nájdete v kapitole †Èo je kód IR SETUP‡
(s. 89).
1
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
M
A
R
E
3
MENU
4
OTHERS BEEP COMMANDER DISPLAY VIDEO EDIT ED I T SET INDICATOR
RETURN
ME LODY
[ MENU] : END
5
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR
88
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
(1) Az IR SETUP (infravörös sugár beállítása) kód kiválasztása
1 Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját
PLAYER vagy VCR helyzetbe (csak a DCR-
TRV330E típus esetében).
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza ki rajta a LINE bemenetet.
Ha a csatlakoztatott készülék videokamera,
állítsa rajta a fökapcsolót VCR/VTR helyzetbe. 3 A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a
fõmenüt.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
5 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EDIT SET menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
6 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a CONTROL menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
7 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az IR beállítást, majd nyomja meg a
tárcsát.
8 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az IR SETUP menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
9 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az Ön videomagnójához rendelt IR
SETUP kódszámot, majd nyomja meg a tárcsát.
A vonatkozó kódszámot †Az IR SETUP
(infravörös sugár beállítása) kód‡ címû részben
keresheti ki. (89. oldal)
6-9
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR iLINK.
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
3
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
4

========84========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Èo je kód IR SETUP
Kód IR SETUP je ulo¾ený v pamäti kamkordéra. Skontrolujte, èi ste nastavili správny kód pre vá¹ videorekordér. Predvolený kód je kód èíslo 3.
Znaèka/ Kód IR SETUP/ Márka IR SETUP kód Sony 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aiwa 47, 53, 54 Akai 62, 50, 74 Alba 73
Aristona 84
Baird 36, 30 Blaupunkt 83, 78 Bush 74
Canon 97
CGM 47, 83, 36 Clatronic 73
Daewoo 26
Ferguson 76
Fisher 73
Funai 80
Goldstar 47
Goodmans 26, 84 Grundig 83, 9 Hitachi 42, 56 ITT/Nokia Instant 36
JVC 12, 21, 15, 11 Kendo 47
Loewe 16, 47, 84 Luxor 89
Mark 26*
Matui 47, 60, 58* Mitsubishi 28, 29
* súèas» televízora alebo videorekordéra/ TV/videomagnó komponens
Poznámka ku kódu IR SETUP
Ak videorekordér nepodporuje kódy IR SETUP, nie je mo¾né pou¾i» funkciu Úprava digitálneho programu.
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
Az IR SETUP (infravörös sugár beállítása) kód A kamkorder az IR SETUP kódot eltárolja a memóriában. Ügyeljen rá, hogy a
videomagnóhoz rendelt helyes kódot állítsa be. A gyári beállítás a 3-as kódszám.
Znaèka/ Kód IR SETUP/ Márka IR SETUP kód Nokia 89, 36 Nokia Oceanic 89
Nordmende 76
Okano 60, 62, 63 Orion 70, 58* Panasonic 16, 78, 96 Philips 83, 84, 86 Phonola 83, 84 Roadstar 47
SABA 76, 21 Samsung 93, 94, 52, 22 Sanyo 36
Schneider 84, 10 SEG 73
Seleco 47, 74 Sharp 89
Siemens 10, 36 Tandberg 26
Telefunken 91, 92 Tensai 73
Thomson 76, 100 Thorn 36, 47 Toshiba 40
Universum 92, 70, 47 W.W.House 47
Watoson 83, 58
Úpravy Szerkesztés
Megjegyzés az IR SETUP kódhoz
Ha a videomagnó nem kompatibilis az IR SETUP kódokkal, nem lehet digitális
programszerkesztést végezni rajta.
89

========85========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
(2) Nastavenie re¾imov, ktorými sa zru¹í
pozastavenie nahrávania na
videorekordéri
1 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku PAUSEMODE a potom
ovládací prvok stlaète.
2 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte re¾im, ktorým sa zru¹í
pozastavenie nahrávania na videorekordéri, a
potom ovládací prvok stlaète.
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
(2) A videomagnó felvételi szünet
üzemmódját kikapcsoló beállítás 1 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PAUSEMODE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a videomagnó felvételi szünet
üzemmódját kikapcsoló beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
12
OTHERS
ED I T SET CONTROL ADJ TEST
PAUSEMODE PAUSE
[ MENU
Tlaèidlá urèené na zru¹enie pozastavenia nahrávania na videorekordéri
Tlaèidlá mô¾u by» rôzne, v závislosti od typu videorekordéra. Ak chcete zru¹i» pozastavenie nahrávania:
– Ak sa pozastavenie nahrávania ru¹í tlaèidlom X, vyberte mo¾nos» PAUSE.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ru¹í tlaèidlom z, vyberte mo¾nos» REC.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ru¹í tlaèidlom N, vyberte mo¾nos» PB.
(3) Nastavenie kamkordéra a
videorekordéra tak, aby boli otoèené
prednými èas»ami k sebe
Vyhµadajte vysielaè infraèervených lúèov kamkordéra a kamkordér nastavte tak, aby bol vysielaè nasmerovaný na senzor diaµkového ovládania videorekordéra.
Umiestnite zariadenia tak, aby vzdialenos» medzi nimi bola pribli¾ne 30 cm (11 7/8 palca) a odstráòte v¹etky preká¾ky medzi zariadeniami.
Vysielaè infraèervených lúèov/ Infravörös sugár kibocsátó
90
Prípojný kábel A/V (dodávané príslu¹enstvo)/ A/V összekötõ kábel (tartozék)
” CUT- IN” ” CUT-OUT” IR SETUP
I R TEST RETURN]
: END
REC PB
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
RETURN]
[ MENU : END
A videomagnó felvételi szünet üzemmódját kikapcsoló gombok
A videomagnó típusának függvényében ezek a gombok különbözõek lehetnek. A felvételi szünet kikapcsolásához:
– Ha a felvételi szünet üzemmódot a X jelû gombbal lehet kikapcsolni, válassza ki a PAUSE beállítást.
– Ha a felvételi szünet üzemmódot a z jelû gombbal lehet kikapcsolni, válassza ki a REC beállítást.
– Ha a felvételi szünet üzemmódot a N jelû gombbal lehet kikapcsolni, válassza ki a PB beállítást.
(3) A kamkorder elhelyezése a
videomagnóval szemben Keresse meg a kamkorder infravörös sugár kibocsátóját, és állítsa szembe a videomagnó távvezérlés érzékelõjével.
A készülékeket egymástól körülbelül 30 centiméteres távolságra helyezze el, és távolítson el minden tárgyat a sugarak útjából.
Senzor diaµkového ovládania/ Távvezérlés érzékelõ

========86========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
(4) Kontrola prevádzky videorekordéra 1 Do videorekordéra vlo¾te pásku, na ktorú sa
dá nahráva», a potom nastavte re¾im
pozastaveného nahrávania.
2 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku IR TEST a potom
ovládací prvok stlaète.
3 Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mo¾nos» EXECUTE a potom
ovládací prvok stlaète.
Ak videorekordér zaène nahráva», nastavenie
je správne.
Po skonèení sa indikátor na obrazovke zmení
na COMPLETE.
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
(4) Gyõzõdjön meg róla, hogy a
videomagnó megfelelõen
mûködtethetõ
1 Helyezzen a videomagnóba olyan kazettát,
amelyre felvétel készíthetõ, majd állítsa be a
felvételi szünet üzemmódot.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az IR TEST menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a videomagnó megkezdi a felvételt, akkor
helyesen végezte el a beállításokat.
A mûvelet befejeztével a képernyõ kijelzése
COMPLETE-re vált.
Úpravy Szerkesztés
23
OTHERS ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
ENGAGE REC PAUSE
RETURN EXECUTE
Keï videorekordér nefunguje správne •V kapitole †Èo je kód IR SETUP‡ vyhµadajte kód a potom znova nastavte polo¾ky IR SETUP alebo PAUSEMODE.
•Kamkordér umiestnite do vzdialenosti aspoò 30 cm (11 7/8 palca) od videorekordéra. •Ïal¹ie informácie získate v návode k videorekordéru.
OTHERS ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
COMP L ETE
Ha a videomagnó nem megfelelõen
mûködtethetõ
•Ellenõrizze a kódszámot †Az IR SETUP (infravörös sugár beállítása) kód‡ címû részben, majd válassza ki újra az IR SETUP kódszámot vagy a PAUSEMODE menüpont megfelelõ beállítását.
•A kamkordert úgy helyezze el, hogy a videomagnótól legalább 30 cm távolságra legyen.
•Olvassa el a videomagnó használati
útmutatóját.
91

========87========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Krok 2: Príprava videorekordéra na prevádzku pomocou prípojného kábla typu i.LINK (prípojný kábel typu DV)
Ak na pripojenie pou¾ívate kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV) (voliteµné príslu¹enstvo), postupujte podµa krokov uvedených ni¾¹ie.
(1)Prepínaè POWER na kamkordéri nastavte do
polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E).
(2)Zapnite napájanie pripojeného videorekordéra
a potom nastavte prepínaè vstupu do polohy
pre vstup DV.
Ak pripájate digitálnu videokameru, nastavte
jej prepínaè POWER do polohy VCR/VTR. (3)Stlaèením tlaèidla MENU zobrazte ponuku. (4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku EDIT SET a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku CONTROL a potom
ovládací prvok stlaète.
(7)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte mo¾nos» i.LINK a potom
ovládací prvok stlaète.
1
3
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
MENU
6,7
5
OTHERS BEEP COMMANDER DISPLAY VIDEO EDIT ED I T SET INDICATOR
RETURN
ME LODY
[ MENU] : END
92
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
2. lépés: A videomagnó beállítása az i.LINK kábelen (DV összekötõ kábelen) keresztül vezérelt mûveletekhez
Az i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) (külön megvásárolható) használata esetén hajtsa végre az alábbi mûveleti sort.
(1)Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját
PLAYER vagy VCR helyzetbe (csak a DCR-
TRV330E típus esetében).
(2)Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza ki rajta a DV bemenetet.
Ha a csatlakoztatott készülék digitális
videokamera, állítsa rajta a fökapcsolót VCR/
VTR helyzetbe.
(3)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EDIT SET menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a CONTROL menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(7)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az i.LINK beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR iLINK.
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
IR iLINK.
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
iLINK.

========88========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Krok 3: Úprava synchronizácie videorekordéra
Kamkordér je mo¾né synchronizova» s videorekordérom. Pripravte si pero a papier na poznámky. Pred prevádzkou vysuòte kazetu z kamkordéra.
(1) Prepínaè POWER na kamkordéri nastavte
do polohy PLAYER alebo VCR (iba typ
DCR-TRV330E).
(2) Do videorekordéra vlo¾te prázdnu pásku
(alebo pásku, na ktorú chcete nahráva») a
nastavte re¾im pozastaveného nahrávania.
Ak ste v èasti CONTROL nastavili mo¾nos»
i.LINK, nemusíte nastavi» pozastavenie
nahrávania.
(3) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku ADJ TEST a potom
ovládací prvok stlaète.
(4) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlaète.
Do obrazu sa 5 krát zaznamenajú hodnoty
parametrov IN a OUT, z ktorých sa vyrátajú
èíselné hodnoty potrebné pre úpravu
synchronizácie.
Na obrazovke zaène blika» indikátor
EXECUTING. Po skonèení sa indikátor
zmení na COMPLETE.
(5) Previòte pásku vo videorekordéri a potom
spustite spomalené prehrávanie.
Zapí¹te si poèiatoènú èíselnú hodnotu
ka¾dého parametra IN a koneènú èíselnú
hodnotu ka¾dého parametra OUT. (6) Vyrátajte priemer v¹etkých poèiatoèných
èíselných hodnôt parametra IN a priemer
v¹etkých koneèných èíselných hodnôt
parametra OUT.
(7) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku †CUT-IN‡ a potom
ovládací prvok stlaète.
(8) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú èíselnú hodnotu
pre parameter IN a potom ovládací prvok
stlaète.
Nastaví sa vypoèítaná poèiatoèná pozícia
pre nahrávanie.
(9) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku †CUT-OUT‡ a potom
ovládací prvok stlaète.
(10) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú èíselnú hodnotu
pre parameter OUT a potom ovládací prvok
stlaète.
Nastaví sa vypoèítaná koneèná pozícia pre
nahrávanie.
(11) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku RETURN a
potom ovládací prvok stlaète.
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
3. lépés: A videomagnó szinkronizálásához szükséges beállítások elvégzése
Lehetõség van rá, hogy beállítsa a kamkorder és a videomagnó szinkronját. Készítsen elõ papírt és tollat, hogy jegyzeteket tudjon készíteni. A mûvelet végrehajtása elõtt vegye ki a kazettát a kamkorderbõl.
(1) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját
PLAYER vagy VCR helyzetbe (csak a DCR-
TRV330E típus esetében).
(2) Helyezzen a kamkorderbe üres szalagot
(vagy olyan szalagot, amelyre új felvételt
kíván készíteni), majd állítsa be a felvételi
szünet üzemmódot.
Ha a CONTROL menüpontban az i.LINK
beállítást választja ki, nem szükséges a
felvételi szünet üzemmódot beállítani. (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ADJ TEST menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
A szinkron számértékeinek kiszámítása
érdekében a kamkorder 5 képre egyenként
rögzíti az IN és OUT (be- ill. kilépési)
pontokat.
A képernyõn villog az EXECUTING jelzés. A
mûvelet befejeztével a kijelzés COMPLETE-
re vált.
(5) Csévélje vissza a videomagnóban lévõ
szalagot, majd indítsa el a lassított
lejátszást. Jegyezze fel az egyes IN
(belépési) pontok kezdõ számértékét és az
egyes OUT (kilépési) pontok záró
számértékét.
(6) Számítsa ki az öt IN (belépési) pont kezdõ
számértékeinek átlagát és az öt OUT
(kilépési) pont záró számértékeinek átlagát. (7) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a †CUT-IN‡ menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(8) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az IN (belépési) pontok átlagolt
számértékét, majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel beállította a felvétel megkezdéséhez
kiszámított szalagállást.
(9) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a †CUT-OUT‡ menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(10) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az OUT (kilépési) pontok átlagolt
számértékét, majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel beállította a felvétel megállításához
kiszámított szalagállást.
(11) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a RETURN parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Úpravy Szerkesztés
93

========89========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
3,4
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN EXECUTE
[ ME
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXECUT I NG
No. 2 IN +215
[ ME
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
COMP L ETE
Poznámky
•Po skonèení kroku 3 sa obraz urèený na synchronizáciu zaznamená po dobu pribli¾ne 50 sekúnd.
•Ak zaènete nahráva» od úplného zaèiatku pásky, niekoµko prvých sekúnd na páske sa nemusí nahra» správne. Pred zaèatím nahrávania ponechajte na zaèiatku pásky aspoò 10 sekúnd nenahratej pásky. •Ak na pripojenie pou¾ívate kábel typu i.LINK (prípojný kábel typu DV), na niektorých typoch videorekordérov nemusí správne fungova» funkcia kopírovania.
Kábel typu i.LINK nechajte pripojený a v nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku CONTROL na hodnotu IR (s. 107).
Obrazové a zvukové signály sa prená¹ajú v digitálnej forme.
94
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
7
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
0
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
0
9
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
0
OTHERS ED I T SET CONTROL
ADJ TEST
” CUT- IN”
” CUT-OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN] [ MENU : END
0
Megjegyzések
•A 3. lépés befejeztével a szinkron beállítására szolgáló képet a videomagnó körülbelül 50 másodpercen át rögzíti.
•Ha a felvételt a szalag legelejérõl kezdi meg, elõfordulhat, hogy a szalag elsõ pár
másodpercnyi szakaszára rögzített felvétel nem lesz megfelelõ. A felvétel megkezdése elõtt feltétlenül hagyjon üresen egy körülbelül 10 másodpercnyi részt.
•Ha a csatlakoztatást az i.LINK kábellel (DV összekötõ kábellel) végzi, a videomagnótól függõen elõfordulhat, hogy a másolási funkció nem megfelelõen mûködik.
Hagyja meg az i.LINK csatlakoztatást, de a CONTROL menüpontban az IR beállítást válassza ki. (107. oldal)
A kamkorder a hang- és képjeleket digitális formában továbbítja.

========90========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Úkon 1: Výroba programu
(1) Pásku urèenú na prehrávanie vlo¾te do
kamkordéra a pásku urèenú na nahrávanie vlo¾te
do videorekordéra.
(2) Stlaète tlaèidlo MENU, èím sa zobrazí ponuka. (3) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku a potom ovládací prvok
stlaète.
(4) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku VIDEO EDIT a potom ovládací
prvok stlaète.
(5) Pomocou ovládacích tlaèidiel na videorekordéri
vyhµadajte zaèiatok prvého záberu, ktorý chcete
vlo¾i», a potom pozastavte prehrávanie. (6) Stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Tým sa nastaví bod IN prvého programu a farba
vrchnej èasti znaèky programu sa zmení na
svetlomodrú.
(7) Pomocou ovládacích tlaèidiel videa vyhµadajte
koniec prvého záberu, ktorý chcete vlo¾i», a
potom pozastavte prehrávanie.
(8) Stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Tým sa nastaví bod OUT prvého programu a
farba spodnej èasti znaèky programu sa zmení
na svetlomodrú.
(9) Zopakovaním krokov 5 a¾ 8 nastavte program.
Po nastavení programu sa farba znaèky
programu zmení na svetlomodrú.
Nastavi» mô¾ete maximálne 20 programov.
5,7
4
OTHERS BEEP
COMMANDER
DI SPLAY
VIDEO EDIT READY ED I T SET
INDICATOR
RETURN
[ MENU] : END
6,8,9
VIDEO EDIT MARK UNDO ERASE ALL START
0:08:55:06 1 OUT
TOTAL SCENE
0:00:00:00 0
[ MENU] : END
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
1. mûvelet: A program elkészítése
(1) Helyezze be a kamkorderbe a lejátszani kívánt
szalagot, a videomagnóba pedig azt a szalagot,
amelyikre a felvételt szeretné készíteni. (2) A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a
fõmenüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5) A szalagvezérlõ gombok segítségével válassza ki
az elsõ beszúrni kívánt jelenet elejét, majd állítsa
be a pillanat állj üzemmódot.
(6) Nyomja meg SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ezzel beállította az elsõ program IN (belépési)
pontját, és a program jelének felsõ része
világoskékre változik.
(7) A szalagvezérlõ gombok segítségével válassza ki
az elsõ beszúrni kívánt jelenet végét, majd állítsa
be a pillanat állj üzemmódot.
(8) Nyomja meg SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ezzel beállította az elsõ program OUT (kilépési)
pontját, és a program jelének alsó része
világoskékre változik.
(9) Az 5 - 8. lépés ismételt végrehajtásával állítsa be
a programokat. Amikor egy programot beállított,
a program jele világoskékre változik.
Legfeljebb 20 program beállítására van
lehetõség.
Úpravy Szerkesztés
REW
PLAY
FF
STOP
PAUSE
VIDEO EDIT MARK UNDO ERASE ALL START
1
0:32:30:14 IN
TOTAL SCENE
0:00:00:00 0
[ MENU] : END
VIDEO EDIT MARK UNDO ERASE ALL START
2
0:09:07:06 IN
VIDEO EDIT MARK UNDO ERASE ALL START
4
0:10:01:23 IN
TOTAL SCENE
0:00:12:13 1
TOTAL SCENE
0:00:47:12 3
[ MENU] : END
[ MENU] : END
95

========91========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Vymazanie nastaveného programu Najprv z naposledy nastaveného programu vyma¾te bod OUT a potom bod IN.
(1)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku UNDO a potom
ovládací prvok stlaète.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlaète.
Znaèka posledného nastaveného programu
zaène blika» a nastavenie sa zru¹í.
Ak chcete vymazanie zru¹i» V kroku 2 vyberte polo¾ku RETURN.
Vymazanie v¹etkých programov (1)V nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku
VIDEO EDIT. Otoèením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC vyberte polo¾ku ERASE
ALL a potom ovládací prvok stlaète. (2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlaète.
Znaèky v¹etkých programov zaènú blika» a
nastavenie sa zru¹í.
Ak chcete zru¹i» vymazanie v¹etkých programov
V kroku 2 vyberte polo¾ku RETURN.
Zru¹enie nastaveného programu
Stlaète tlaèidlo MENU.
Program zostane ulo¾ený v pamäti a¾ dovtedy, kým nevyberiete pásku.
Poznámky
•Ak je polo¾ka PB MODE v nastaveniach ponuky nastavená na hodnotu / funkcia Úprava digitálnych programov nie je dostupná. •Pri pou¾ívaní funkcie Úprava digitálnych programov sa nedá nahráva».
V nasledovných èastiach pásky nie je mo¾né nastavi» body IN a OUT:
– prázdna oblas» pásky,
– oblas», ktorá nie je nahratá v systéme Digital8
.
96
V nasledujúcich prípadoch sa kód celkového èasu nemusí zobrazi» správne:
– ak sa medzi bodmi IN a OUT na páske
nachádza prázdna oblas»,
– ak páska nie je nahratá v systéme Digital8
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
A beállított program törlése Törölje elõször az utoljára beállított program OUT, majd IN (belépési) pontját.
(1)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az UNDO menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Az utoljára beállított program jele villogni
kezd, majd a kamkorder törli a beállítást.
A törlés visszavonása
Válassza ki a 2. lépésben a RETURN parancsot.
Az összes program törlése
(1)Válassza ki a menü VIDEO EDIT menüpontját.
A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ERASE ALL parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Az összes program jele villogni kezd, majd a
kamkorder törli a beállításokat.
Az összes program törlésének visszavonása Válassza ki a 2. lépésben a RETURN parancsot.
Beállított program visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A kamkorder a kazetta kivételéig a memóriában tárolja a programot.
Megjegyzések
•A digitális programszerkesztés nem mûködik, ha a PB MODE menüpontban a / beállítást választja ki.
•Digitális programszerkesztés alatt a felvételi funkció nem mûködik.
A szalag alábbi részeire nem állíthatók be IN és OUT pontok:
– üres szalagrészre
– nem Digital8 rendszerben felvett részre.
Elõfordulhat, hogy a teljes idõkód kijelzése nem lesz megfelelõ az alábbi esetekben: – az IN és OUT pont között üres rész van a
szalagon
– a szalagot nem Digital8 rendszerben vették
fel
.

========92========

Kopírovanie vybratých záberov - úprava digitálneho programu
Prevádzka 2: Úprava digitálnych programov (kopírovanie pásky)
Skontrolujte, èi je prepojený kamkordér s videorekordérom, a èi je videorekordér v re¾ime pozastavenia nahrávania. Pri po¾ívaní kábla i.LINK (prípojný kábel DV) sa tento postup nevy¾aduje.
Ak pou¾ívate digitálnu videokameru, nastavte jej prepínaè POWER do polohy VCR/VTR. (1)Vyberte polo¾ku VIDEO EDIT. Otoèením
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC vyberte
hodnotu START a potom ovládací prvok
stlaète.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mo¾nos» EXECUTE a potom
ovládací prvok stlaète.
Vyhµadajte zaèiatok prvého programu a
potom zaènite kopírova».
Zaène blika» znaèka programu.
Poèas vyhµadávania sa zobrazí indikátor
SEARCH a poèas upravovania sa na
obrazovke zobrazí indikátor EDIT.
Po ukonèení kopírovania sa farba znaèky
programu zmení na bledomodrú.
Po ukonèení kopírovania sa kamkordér aj
videorekordér automaticky zastavia. Zastavenie kopírovania poèas úprav Stlaète tlaèidlo x na kamkordéri.
Ukonèenie funkcie upravovania digitálneho programu
Kamkordér sa zastaví pri ukonèení kopírovania. Potom sa displej vráti na polo¾ku VIDEO EDIT v nastaveniach ponuky.
Funkciu upravovania digitálneho programu ukonèíte stlaèením tlaèidla MENU.
Nahrávanie na videorekordér nie je mo¾né, ak:
– Páska sa previnula na koniec.
– Plô¹ka na ochranu proti zápisu na páske je nastavená proti zápisu.
– Kód IR SETUP nie je správny (ak je vybratý kód IR).
– Tlaèidlo na zru¹enie pozastavenia nahrávania nie je správne (ak je vybratý kód IR). Na obrazovke sa zobrazí nápis NOT READY, ak:
– Nebol urobený program na obsluhu úpravy digitálneho programu.
– Zvolený kábel i.LINK nie je pripojený (prípojný kábel DV).
– Nie je zapnutý pripojený videorekordér (ak nastavíte kábel i.LINK).
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
2. mûvelet: A digitális
programszerkesztés végrehajtása (Szalag másolása)
Gyõzõdjön meg róla, hogy a videomagnót csatlakoztatta a kamkorderhez, és hogy a videomagnó felvételi szünet üzemmódban van. Ha a csatlakoztatást az i.LINK kábellel (DV összekötõ kábellel) végzi, ezt a mûveletet nem szükséges végrehajtania.
Ha digitális videokamerát használ, állítsa rajta a fökapcsolót VCR/VTR helyzetbe.
(1)Válassza ki a VIDEO EDIT menüpontot. A
SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a START parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Keresse meg az elsõ program elejét, majd
kezdje meg a másolást.
A program jele villogni kezd.
Keresés alatt a SEARCH jelzés, szerkesztés
alatt pedig az EDIT jelzés jelenik meg a
képernyõn.
Amikor a másolás befejezõdött, a program
jele világoskékre változik.
A másolás végén a kamkorder és a
videomagnó automatikusan leáll.
A másolás leállítása szerkesztés közben Nyomja meg a kamkorder x gombját. Kilépés a digitális programszerkesztés funkcióból
A másolás befejeztével a kamkorder
automatikusan leáll.
Ekkor a menü beállításaiban visszatér a VIDEO EDIT jelzés.
A MENU gomb megnyomásával lépjen ki a digitális programszerkesztés funkcióból.
Úpravy Szerkesztés
Nem lehet a videomagnóval felvételt készíteni, ha:
– A szalag a végére ért.
– A kazetta írásvédõ füle le van zárva. – Helytelenül állította be az IR SETUP kódot (ha az IR beállítást választotta ki).
– Helytelenül adta meg a felvételi szünet üzemmód törlésére szolgáló gombot (ha az IR beállítást választotta ki).
A képernyõn a NOT READY jelzés jelenik meg, ha:
– Nem készítette el a digitális
programszerkesztéshez szükséges programot. – Az i.LINK kapcsolatot választotta ki, de nem csatlakoztatta az i.LINK kábelt (DV összekötõ kábelt).
– Nem kapcsolta be a kamkorderhez
csatlakoztatott videomagnót (ha az i.LINK beállítást választotta ki).
97

========93========

Pou¾ívanie s analógovým zariadením na spracovanie videa a s poèítaèom - funkcia konvertovania signálu
– iba typ DCR-TRV330E
Je mo¾né digitalizova» obraz a zvuk z analógového videozariadenia pripojeného k poèítaèu, ktorý je vybavený konektorom i.LINK (DV) na prepojenie s kamkordérom.
Príprava
Polo¾ku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu LCD. (Predvoleným nastavením je LCD.)
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy VCR. (2)V nastaveniach ponuky nastavte polo¾ku A/V
t DV OUT v na hodnotu ON (s. 107). (3)Zaènite prehráva» na analógové
videozariadenie.
(4)Na poèítaèi spustite digitalizaèné procedúry.
Procedúry sú závislé od poèítaèa a
pou¾ívaného softvéru.
Podrobné informácie o digitalizácii obrazu je
mo¾né nájs» v príruèke k poèítaèu a softvéru.
AUDIO/VIDEO
OUT
S VIDEO VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Po skonèení digitalizácie obrazu a zvuku Na poèítaèi spustite digitalizaèné procedúry a zastavte prehrávanie na analógovom
videozariadení.
98
A kamkorder használata analóg videoegységgel és személyi számítógéppel – Jelkonvertálás funkció
– Csak a DCR-TRV330E típus esetében A kamkorder a számítógéphez csatlakoztatott analóg videoegységrõl hang- és képjeleket tud befogni abban az esetben, ha rendelkezik a kamkorderhez csatlakoztatható i.LINK (DV) aljzattal.
A mûvelet elvégzése elõtt
Válassza ki a DISPLAY menüpontban az LCD beállítást. (Ez a gyári beállítás.)
(1)Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (2)A menü A/V t DV OUT menüpontjában
válassza ki az ON beállítást. (107. oldal) (3)Kezdje meg a lejátszást az analóg
videoegységen.
(4)Kezdje meg a befogási mûveleteket a
személyi számítógépen. Ezek a mûveletek a
személyi számítógép és az Ön által használt
szoftver függvényében különbözõek lehetnek.
A képbefogás részleteit illetõen olvassa el a
személyi számítógép és a szoftver használati
útmutatóját.
DV IN/OUT
i.LINK
(voliteµné príslu¹enstvo)/ (külön megvásárolható)
A kép- és hangjelek befogása után Állítsa le a számítógépen a befogási mûveleteket, majd állítsa meg a lejátszást az analóg videoegységen.

========94========

Pou¾ívanie s analógovým zariadením na spracovanie videa a s poèítaèom - funkcia konvertovania signálu
Poznámky
•Musíte si nain¹talova» softvér, ktorý doká¾e meni» videosignál.
•Ak analógové videosignály konvergujete na videosignály pou¾itím kamkordéra, v závislosti od podmienok analógových videosignálov sa nemusia výstupné obrázky zobrazi» na poèítaèi správne. V závislosti od analógového videozariadenia sa mô¾e v obraze objavi» ¹um alebo nesprávne farby.
•Ak videopásky obsahujú signály na ochranu autorských práv, nie je mo¾né nahráva» ani digitalizova» výstup z videa prostredníctvom kamkordéra.
A kamkorder használata analóg videoegységgel és személyi
számítógéppel – Jelkonvertálás funkció
Megjegyzések
•Ehhez a mûvelethez szükség van videojelek cseréjére alkalmas szoftver telepítésére. •Az analóg videojelek állapotának függvényében elõfordulhat, hogy a számítógép nem tudja helyesen továbbítani a képet, amikor az analóg videojeleket a kamkorderen keresztül digitális videojelekké alakítja. Az analóg videoegység függvényében elõfordulhat, hogy a kép zajos lesz vagy az eredetitõl eltérõ színben jelenik meg.
•A kimeneti videojeleket nem lehet felvenni vagy befogni a kamkorderrel abban az esetben, ha a videón szerzõi jogot védõ jelek vannak.
Úpravy Szerkesztés
99

========95========

Nahrávanie videa alebo televíznych programov
– iba typ DCR-TRV330E
Pou¾ívanie prípojného kábla A/V Mô¾ete nahráva» pásku z iného videorekordéra alebo televízny program z televízora s výstupmi pre video alebo zvuk. Pou¾ite kamkordér ako rekordér.
Príprava
Polo¾ku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu LCD. (Predvoleným nastavením je LCD.)
(1)Vlo¾te prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú
chcete opakovane nahráva») do kamkordéra.
Ak nahrávate pásku z videorekordéra, vlo¾te
nahratú pásku do videorekordéra.
(2)Nastavte prepínaè POWER do polohy VCR. (3)Súèasne stlaète tlaèidlo z REC a tlaèidlo
nachádzajúce sa vpravo od neho a potom
ihneï stlaète tlaèidlo X na kamkordéri. (4)Ak nahrávate z pásky vo videorekordéri,
prehrávanie spustíte stlaèením
tlaèidla N na videorekordéri. Ak nahrávate z
televízora, vyberte televízny program.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
televízny obraz alebo obraz z videorekordéra. (5)Stlaète tlaèidlo X na kamkordéri pri zábere,
od ktorého chcete zaèa» nahráva».
3
PAUSE
REC
AUDIO/VIDEO
OUT S VIDEO
VIDEO
AUDIO
100
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Video- vagy tv-mûsorok felvétele
– Csak a DCR-TRV330E típus esetében
Az A/V összekötõ kábel segítségével A kamkorderrel felvételt készíthet egy másik videomagnón lejátszott szalagról vagy tv- készülékkel vett tv-mûsorról, ha ezeknek a készülékeknek van video/audio kimenete. Ebben az esetben a kamkorder lesz a felvevõ készülék.
A mûvelet elvégzése elõtt
Válassza ki a DISPLAY menüpontban az LCD beállítást. (Ez a gyári beállítás.)
(1)Helyezzen a kamkorderbe üres szalagot (vagy
olyan szalagot, amelyre új felvételt kíván
készíteni). Ha videomagnón lejátszott
szalagot kíván felvenni, helyezzen a
videomagnóba egy felvételt tartalmazó
szalagot.
(2)Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (3)Nyomja meg egyidejûleg a z REC és a
jobboldalán lévõ gombot a kamkorderén,
majd közvetlen ez után nyomja meg a
kamkorder X gombját.
(4)Ha videomagnón lejátszott szalagot vesz fel,
a lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
videomagnó N gombját. Ha tv-készülék a
felvételi forrás, válasszon ki egy mûsort. A tv-
készülékrõl illetve videomagnóról érkezõ kép
megjelenik a kamkorder képernyõjén. (5)Annál a jelenetnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamkorder X
gombját.
S VIDEO

========96========

Nahrávanie videa alebo televíznych programov
Po skonèení kopírovania pásky Stlaète tlaèidlo x na kamkordéri aj na videorekordéri.
Poznámky
•Pri zapnutí plynulého prechodu odporúèame nemie¹a» obraz nahratý v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 pou¾itím pásky nahratej v systéme Digital8 .
•Pri rýchlom prehrávaní dopredu alebo spomalenom prehrávaní na inom zariadení mô¾e by» práve nahrávaný obraz nestabilný. Keï nahrávate z iného zariadenia, skontrolujte, èi prehrávate pôvodnú pásku normálnou rýchlos»ou.
Ak je vá¹ videorekordér monofónny Pripojte ¾ltý konektor prípojného kábla A/V do zásuvky výstupu videa a biely alebo èervený konektor zasuòte do zásuvky zvukového výstupu videorekordéra alebo televízora. Keï je pripojený biely konektor, prehráva sa zvuk z µavého kanála a keï je pripojený èervený konektor, prehráva sa zvuk z pravého kanála.
Ak má televízor alebo videorekordér zásuvku S video
Pripojenie pou¾itím kábla typu S video (voliteµné príslu¹enstvo) zabezpeèí vysokokvalitný obraz. Pri tomto pripojení nemusíte pripája» ¾ltý (video) konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (voliteµné
príslu¹enstvo) ku zásuvkám typu S video na kamkordéri a televízore alebo videorekordéri.
Video- vagy tv-mûsorok felvétele
A szalag másolásának befejeztével Nyomja meg a kamkorder és a videomagnó x gombját.
Megjegyzések
•A zajmentes képváltás érdekében javasoljuk, hogy egy szalagon belül ne keverje a Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett képeket a Digital8 rendszerben felvett képekkel. •Amikor a másik készüléken elõrecsévéli vagy lassítva játssza le a szalagot, elõfordulhat, hogy a felvett jelenet hullámos lesz. Ha másik készülékrõl készít felvételt, mindig csak normál sebességgel játssza le az eredeti szalagot.
Úpravy Szerkesztés
Ha a videomagnó mono hangú
Csatlakoztassa az A/V összekötõ kábel sárga dugóját a videomagnó vagy a tv-készülék videó kimeneti aljzatába, a fehér vagy piros dugóját pedig az audió kimeneti aljzatába. Ha a fehér dugót csatlakoztatja, akkor az L (bal) csatornát továbbítja. Ha a piros dugót csatlakoztatja, akkor az R (jobb) csatornát továbbítja.
Ha a videomagnó vagy a tv-készülék S-videó csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminõség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt (külön megvásárolható).
Ilyen csatlakoztatás mellett nem szükséges az A/ V összekötõ kábel sárga (videó) dugóját csatlakoztatni.
Az S-videó kábel (külön megvásárolható) egyik végét a kamkorder, a másikat a tv-készülék vagy videomagnó S-videó aljzatához csatlakoztassa.
101

========97========

Nahrávanie videa alebo televíznych programov
Pou¾itie kábla i.LINK (prípojného kábla DV)
Kábel i.LINK pripojte (prípojný kábel DV) (voliteµné príslu¹enstvo) do zásuvky DV IN/OUT a do zásuvky DV IN/OUT produktov DV. Pri obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové a zvukové signály prená¹ajú v digitálnej forme, èo umo¾òuje vysokokvalitnú úpravu.
Príprava
Polo¾ku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu LCD. (Predvoleným nastavením je LCD.)
(1)Vlo¾te prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú
chcete opakovane nahráva») do kamkordéra a
vlo¾te nahratú pásku do videorekordéra. (2)Nastavte prepínaè POWER do polohy VCR. (3)Stlaète súèasne tlaèidlo z REC a tlaèidlo
nachádzajúce sa vpravo od neho a potom
ihneï stlaète tlaèidlo X na kamkordéri. (4)Prehrávanie spustite stlaèením tlaèidla N na
videorekordéri.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí obraz z
televízora alebo videorekordéra.
(5)Stlaète tlaèidlo X na kamkordéri pri zábere,
od ktorého chcete zaèa» nahráva».
DV
DV IN/OUT
(voliteµné príslu¹enstvo)/ (külön
megvásárolható)
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Po skonèení kopírovania pásky
Stlaète tlaèidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
102
Video- vagy tv-mûsorok felvétele
Az i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) segítségével
Nem kell mást tennie, csak csatlakoztassa az i.LINK (DV összekötõ kábel) (külön
megvásárolható) kábelt a DV rendszerrel kompatibilis készülékek DV IN/OUT illetve DV IN/ OUT aljzatába. A digitális-digitális csatlakoztatás kiváló minõségû szerkesztést tesz lehetõvé, mivel a kép- és hangjeleket digitális formában továbbítja.
A mûvelet elvégzése elõtt
Válassza ki a DISPLAY menüpontban az LCD beállítást. (Ez a gyári beállítás.)
(1)Helyezzen a kamkorderbe üres szalagot (vagy
olyan szalagot, amelyre új felvételt kíván
készíteni). És helyezze a videomagnóba a
felvételt tartalmazó szalagot.
(2)Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (3)Nyomja meg egyidejûleg a z REC és a
jobboldalán lévõ gombot a kamkorderén,
majd közvetlen ez után nyomja meg a
kamkorder X gombját.
(4)A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
videomagnó N gombját.
A tv-készülékrõl illetve videomagnóról érkezõ
kép megjelenik a kamkorder képernyõjén. (5)Annál a jelenetnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamkorder X
gombját.
DV IN/OUT
A szalag másolásának befejeztével Nyomja meg a kamkorder és a videomagnó x gombját.

========98========

Nahrávanie videa alebo televíznych programov
Pou¾itím kábla i.LINK (prípojného kábla DV) mô¾ete pripoji» iba jeden videorekordér.
Poèas digitálnych úprav
Farba displeja mô¾e by» nerovnomerná. To v¹ak neovplyvní kopírovaný obraz.
Ak nahrávate pozastavený obraz pou¾itím zásuvky DV IN/OUT
Nahrávaný obraz je nekvalitný. Ak prehrávate obraz pomocou kamkordéra, obraz sa mô¾e chvie».
Pred nahrávaním
Skontrolujte, èi sa na obrazovke kamkordéra po stlaèení tlaèidla DISPLAY zobrazí indikátor DV IN. Indikátor DV IN sa mô¾e objavi» na obidvoch zariadeniach.
Video- vagy tv-mûsorok felvétele
Az i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) segítségével csak egyetlen videomagnó csatlakoztatható a kamkorderhez.
Digitális szerkesztés közben
Elõfordulhat, hogy a kijelzés színe egyenetlen lesz. Ez a jelenség azonban a másolt képet nem befolyásolja.
Ha DV IN/OUT aljzaton keresztül pillanat állj üzemmódú képet vesz fel
A felvett kép egyenetlen lesz. Amikor pedig a kamkorderen lejátssza a képet, elõfordulhat, hogy a kép beremeg.
Úpravy Szerkesztés
Felvétel elõtt
A DISPLAY gomb megnyomásával gyõzõdjön meg róla, hogy a kamkorder képernyõjén megjelenik-e a DV IN jelzés.
Elõfordulhat, hogy a DV IN jelzés mindkét készüléken megjelenik.
103

========99========

Vlo¾enie záberu z videorekordéra - upravovanie vkladaním
– iba typ DCR-TRV330E
Do pôvodne nahratej pásky mô¾ete vlo¾i» nový záber z videorekordéra tak, ¾e urèíte zaèiatoèný a koncový bod vkladania.
Pre túto operáciu pou¾ívajte diaµkový ovládaè. Prepojenia sú rovnaké ako v èasti †Nahrávanie videa alebo televíznych programov‡ na stranách 100 a 102. Vlo¾te pásku s po¾adovaným záberom do videorekordéra.
[a]
[A]
[b]
[B]
[C]
[A]: Páska s prekrývaným záberom [B]: Páska pred úpravou [C]: Páska po úprave
104
Jelenet beszúrása a videomagnóról – Beszúrásos szerkesztés
– Csak a DCR-TRV330E típus esetében Beszúrhat egy új jelenetet az eredetileg felvett szalagra egy videomagnóról a beszúrás kezdeti és végpontjának meghatározásával.
Használja a távvezérlõt ehhez a mûvelethez. A csatlakoztatás ugyan az, mint a †Video- vagy tv-mûsorok felvétele‡ címû fejezetben a 100. 102. oldalon. Helyezze be a beszúrandó jelenetet tartalmazó kazettát a videomagnóba.
[c]
[A]: A fölülírásra szánt jelenetet tartalmazó
szalag
[B]: A szalag a szerkesztés elõtt [C]: A szalag a szerkesztés után

========100========

Vkladanie záberu z videorekordéra - upravovanie vkladaním
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy VCR. (2)Na videorekordéri vyhµadajte pozíciu tesne
pred zaèiatoèným bodom vkladania [a] a
potom stlaète tlaèidlo X, èím nastavíte
videorekordér do re¾imu pozastavenia
prehrávania.
(3)Stláèaním tlaèidiel m alebo M vyhµadajte
na kamkordéri pozíciu koncového bodu
vkladania [c]. Potom stlaète tlaèidlo X, èím
nastavíte kamkordér do re¾imu pozastavenia
prehrávania.
(4)Na diaµkovom ovládaèi stlaète tlaèidlo ZERO
SET MEMORY. Indikátor ZERO SET
MEMORY bliká a koncový bod vkladania sa
ulo¾í do pamäte.
(5)Stlaèením tlaèidla m vyhµadajte na
kamkordéri zaèiatoèný bod vkladania [b] a
potom stlaète tlaèidlo z REC a súèasne
tlaèidlo nachádzajúce sa vpravo od neho, èím
nastavíte kamkordér do re¾imu pozastavenia
nahrávania.
(6)Najskôr stlaète tlaèidlo X na videorekordéri a
potom na niekoµko sekúnd podr¾te stlaèené
tlaèidlo X na kamkordéri, èím zaènete vklada»
nový záber.
Vkladanie sa automaticky zastaví, keï sa
poèítadlo dostane blízko k nule. Kamkordér
sa automaticky zastaví. Koncový bod
vkladania [c] ulo¾ený v pamäti sa vyma¾e.
4
ZERO SET
MEMORY
0:00:00
ZERO SET MEMORY
Jelenet beszúrása a videomagnóról – Beszúrásos szerkesztés
(1)Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (2)A videomagnón, álljon a beszúrás
kezdõpontja elé [a], majd nyomja meg az X
-et, hogy a videomagnó lejátszási szünet
üzemmódba kerüljön.
(3)A kamkorderén, álljon a beszúrás végpontjára
[c] az m vagy M megnyomásával. Majd
nyomja meg az X -et, hogy a lejátszási
szünet üzemmódba kerüljön.
(4)Nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot
a távvezérlõ. A ZERO SET MEMORY jelzés
villog és a beszúrás végpontja eltárolódik a
memóriába.
(5)A kamkorderén, álljon a beszúrás
kezdõpontjára [b] az m megnyomásával.
Majd nyomja meg a z REC és a jobboldalán
lévõ gombot egyszerre, hogy a kamkordere
felvételi szünet üzemmódba kerüljön. (6)Elõször nyomja meg az X -et a videomagnón,
és néhány másodperc múlva nyomja meg az
X -et a kamkorderén, hogy elkezdje az új
jelenet beszúrását.
A beszúrás automatikusan leáll a számláló
null-pontja közelében. A kamkordere
automatikusan megáll. A beszúrás
memóriában tárolt végpontja [c] törlõdik.
Úpravy Szerkesztés
5
REC
105

========101========

Vkladanie záberu z videorekordéra - upravovanie vkladaním
Zmena koncového bodu vkladania Po kroku 5 znova stlaète tlaèidlo ZERO SET MEMORY, èím vyma¾ete indikátor ZERO SET MEMORY, a zaènite od kroku 3.
Poznámky
•Funkciu vynulova» a nastavi» pamä» je mo¾né pou¾íva» len pre pásky nahraté v systéme Digital8 .
•Ak vlo¾íte nový záber, obraz a zvuk nahratý v oblasti medzi zaèiatoèným a koncovým bodom vkladania sa vyma¾e.
Ak prehrávate vlo¾ený obraz Obraz mô¾e by» na konci vlo¾enej èasti skreslený. Nie je to porucha.
Vkladanie záberu bez nastavenia koncového bodu vkladania
Preskoète krok 3 a 4. Keï chcete ukonèi» vkladanie, stlaète tlaèidlo x.
106
Jelenet beszúrása a videomagnóról – Beszúrásos szerkesztés
A beszúrás végpontjának
megváltoztatása érdekében
Nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot ismét az 5. lépés után, hogy törölje a ZERO SET MEMORY jelzést és kezdje a 3. lépéstõl.
Megjegyzések
•A null-pont memória funkció csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében mûködik.
•Amikor új jelenetet szúr be, a kamkorder törli a beszúrás kezdõ- és végpontja közötti szakaszon található kép-és és hangfelvételt.
A beszúrt felvétel lejátszásakor
Elõfordulhat, hogy a beszúrt jelenet végén a kép torzul. Ez nem rendellenes jelenség.
Ha a beszúrás végpontjának beállítása nélkül kíván beszúrást végezni
Ugorja át a 3. és a 4. lépést. Amikor a beszúrást le kívánja állítani, nyomja meg a x gombot.

========102========

— Prispôsobenie kamkordéra — Zmena nastavení ponuky
Nastavenia re¾imu v nastaveniach ponuky mô¾ete zmeni» otáèaním ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC, prostredníctvom ktorého mô¾ete vybera» polo¾ky ponuky. Predvolené nastavenia sa dajú èiastoène zmeni». Najprv vyberte ikonu, potom polo¾ku ponuky a nakoniec re¾im.
(1) V re¾ime CAMERA, PLAYER, VCR (iba typ DCR-
TRV330E) alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E) stlaète tlaèidlo
MENU.
(2) Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte po¾adovanú ikonu a jeho stlaèením
vykonajte nastavenie.
(3) Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte po¾adovanú polo¾ku a jeho stlaèením
vykonajte nastavenie.
(4) Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte po¾adovaný re¾im a jeho stlaèením
vykonajte nastavenie.
(5) Ak chcete zmeni» iné polo¾ky, vyberte polo¾ku
RETURN a stlaète ovládací prvok. Potom zopakujte
kroky 2 a¾ 4.
Podrobné informácie je mo¾né nájs» v èasti †Výber nastavenia re¾imu ka¾dej polo¾ky‡ (s. 108).
1 CAMERA PLAYER
MANUA L SET PROGRAM AE PEFFECT DEFFECT AUTO SHTR
MANUA L SET PEFFECT DEFFECT
MENU
[ MENU] : END
[ MENU] : END
MEMORY
MANUA L SET PROGRAM AE AUTO SHTR
[ MENU] : END
(iba typy DCR- TRV325E/ TRV330E/ TRV430E/ TRV530E)/(csak a DCR-TRV325E/ TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusokesetében)
— A kamkorder testre szabása — A menü beállításainak módosítása
Az üzemmódok beállításait úgy lehet a menüben megváltoztatni, hogy a SEL/PUSH EXEC tárcsa segítségével kiválasztja a megfelelõ menüpontokat. A gyári beállítások egy része módosítható. A kiválasztás sorrendje a következõ: ikon, menüpont, üzemmód. (1) CAMERA, PLAYER, VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) vagy MEMORY (csak a DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusokesetében) üzemmódban nyomja meg a
MENU gombot.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki
a kívánt ikont, majd a beállítás végrehajtásához
nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki
a kívánt menüpontot, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki
a kívánt üzemmódot, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(5) Ha további menüpontokat is módosítani kíván,
válassza ki a RETURN menüpontot és nyomja
meg a tárcsát, majd ismételje meg a 2 - 4. lépést. A részleteket illetõen olvassa el †Az egyes menüpontok üzemmódjának beállítása‡ címû fejezet (116. oldal).
2
Prispôsobenie kamkordéra A kamkorder testre szabása
MANUA L SET PROGRAM AE PEFFECT
OTHERS WORLD T IME BEEP COMMANDER DI SPLAY REC LAMP I ND I CATOR
OTHERS WORLD T IME BEEP COMMANDER DI SPLAY REC LAMP I ND I CATOR
RETURN
0 HR
3
OTHERS WORLD T IME BEEP
0 HR
OTHERS WORLD T IME BEEP
COMMANDER ON DI SPLAY REC LAMP I ND I CATOR
RETURN
OTHERS
WORLD T IME BEEP
COMMANDER ON DI SPLAY OFF REC LAMP I ND I CATOR
RETURN
4
OTHERS
WORLD T IME BEEP
COMMANDER ON DI SPLAY OFF REC LAMP I ND I CATOR
RETURN
OTHERS
WORLD T IME BEEP
COMMANDER OFF DI SPLAY REC LAMP I ND I CATOR
RETURN
107

========103========

Zmena nastavení ponuky
Zru¹enie zobrazenia ponuky Stlaète tlaèidlo MENU.
Polo¾ky ponuky sa zobrazujú ako nasledujúce ikony:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET (DCR-TRV230E/
TRV235E/TRV325E/TRV430E/
TRV530E)
VCR SET (DCR-TRV330E)
LCD/VF SET
MEMORY SET (iba typy DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
PRINT SET (iba typy DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Slovensky
A menü beállításainak módosítása
A menü kijelzésének eltüntetése Nyomja meg a MENU gombot.
A menüpontokat az alábbi ikonok jelölik:
MANUAL SET (kézi beállítás)
CAMERA SET (kamera beállítása)
PLAYER SET (DCR-TRV230E/
TRV235E/TRV325E/TRV430E/
TRV530E)
VCR SET (DCR-TRV330E)
LCD/VF SET (LCD képernyõ/keresõ
beállítása)
MEMORY SET (memória beállítása)
(csak a DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E típusok esetében)
PRINT SET (nyomtatás beállítása)
(csak a DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E típusok esetében)
TAPE SET (szalag beállítása)
SETUP MENU (Beállítás menü)
OTHERS (egyéb)
Výber nastavenia re¾imu pre ka¾dú polo¾ku
z je predvoleným nastavením.
Polo¾ky ponuky sa odli¹ujú v závislosti od polohy prepínaèa POWER.
Na obrazovke sú zobrazené len tie polo¾ky, s ktorými mô¾ete v danej chvíli pracova».
Ikona/polo¾ka
PROGRAM AE
Re¾im

Význam
P EFFECT

Prispôsobenie ¹pecifickým po¾iadavkám snímania(s. 61).
Pridanie ¹peciálnych efektov, podobných efektom vo filmách alebo v televízii, do obrázkov
(s. 56).
D EFFECT

AUTO SHTR
z ON
OFF
Pridanie ¹peciálnych efektov pou¾itím rôznych digitálnych funkcií (s. 58).
Automatické zapnutie elektronickej uzávierky pri snímaní za veµmi jasného svetla.
Ochrana pred automatickým zapnutím elektronickej uzávierky pri snímaní pri veµmi jasnom svetle.
108
POWER prepínaè CAMERA MEMORY CAMERA PLAYER/VCR
CAMERA PLAYER/VCR CAMERA MEMORY

========104========

A menü beállításainak módosítása
Magyarul
Az egyes menüpontok üzemmódjának beállítása
z a gyári beállítás.
Az egyes menüpontok a POWER kapcsoló helyzetének függvényében különbözõek lehetnek. A képernyõn csak az éppen aktív menüpontok jelennek meg.
Ikon/menüpont
PROGRAM AE
Üzemmód

P EFFECT

D EFFECT

AUTO SHTR
z ON
OFF
Szerepe
Alkalmazkodás a egyéni felvétel készítési igényekhez (61. oldal)
Mozi-vagy tv-filmekben látott különleges hatások elérésére (56. oldal)
A különbözõ digitális funkciók segítségével létrehozható különleges hatások elérésére (58. oldal)
Ha azt szeretné, hogy amikor nagyon világos környezetben filmez, az elektronikus zár automatikusan bekapcsoljon
Ha nem szeretné, hogy amikor nagyon világos környezetben filmez, az elektronikus zár automatikusan bekapcsoljon
POWER kapcsoló CAMERA MEMORY CAMERA PLAYER/VCR CAMERA PLAYER/VCR
CAMERA MEMORY
116

========105========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
SELFTIMER 1)
POWER kapcsoló CAMERA MEMORY
D ZOOM
Üzemmód z OFF
ON z OFF
CAMERA MEMORY
50×
700×
2)
16:9WIDE
z OFF
ON
CAMERA
STEADYSHOT
z ON
OFF
CAMERA MEMORY
Prispôsobenie kamkordéra A kamkorder testre szabása
N.S. LIGHT
z ON
CAMERA MEMORY
FLASH MODE
OFF z ON
CAMERA MEMORY
AUTO AUTO
FLASH LVL
HIGH
z NORMAL
LOW
Szerepe
Ha nem kívánja használni az önkioldó funkciót Ha az önkioldó funkciót kívánja használni A digitális zoom kikapcsolására. Csak legfeljebb 25-szörös zoomolás végezhetõ.
A digitális zoom bekapcsolására. A 25-50-szeres tartományban a zoomolás digitális úton történik (29. oldal).
A digitális zoom bekapcsolására. A 25-700- szoros tartományban a zoomolás digitális úton történik (29. oldal).

Ha 16:9 képernyõarányú széles felvételt kíván készíteni (52. oldal)
A kéz remegésének ellensúlyozására
A képstabilizátor funkció kikapcsolására. Ha mozdulatlan tárgyat filmez állványról, ezzel a beállítással természetesebb képet kap. Ha a NightShot fény funkciót kívánja használni (33. oldal)
Ha ki kívánja kapcsolni a NightShot fény funkciót Ha a környezet fényességétõl függetlenül villantani kíván a vakuval (külön megvásárolható) A vaku automatikusan villan
Ha a vörös szem jelenség csökkentése céljából a vakuval a felvétel elõtt szeretne villantani A vaku normálnál nagyobb fényerejének beállítására
Normál beállítás
A vaku normálnál kisebb fényerejének beállítására
CAMERA MEMORY
1)
2)
csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében 800× (csak a DCR-TRV235E/TRV430E típusok esetében)
Megjegyzések a képstabilizátor funkcióhoz
•A képstabilizátor a kamera nagyobb mértékû remegését nem szûri ki.
•Ha konverziós lencsét (külön megvásárolható) használ, ez hatással lehet a képstabilizátor mûködésére.
Ha kikapcsolja a képstabilizátort
Megjelenik a (képstabilizátor kikapcsolva) szimbólum. A kamkorder megakadályozza a kézremegés túlzott mértékû ellensúlyozását.
Megjegyzések a FLASH MODE és a FLASH LVL funkcióhoz
•Ha a vaku (külön megvásárolható) nem kompatibilis a FLASH MODE és a FLASH LVL funkcióval, a FLASH MODE és a FLASH LVL funkció nem állítható.
•A FLASH MODE és a FLASH LVL jelzés csak akkor jelenik meg, ha a külsõ vakut (külön megvásárolható) az intelligens tartozék-satuba csatlakoztatja.
117

========106========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont Üzemmód Szerepe
HiFi SOUND z STEREO Sztereó szalag vagy kéthangsávos szalag fõ és
mellék hangsávjának a lejátszására
1 Sztereó szalag bal hangsávjának illetve
kéthangsávos szalag fõ hangsávjának a
lejátszására
2 Sztereó szalag jobb hangsávjának illetve
kéthangsávos szalag mellék hangsávjának a
lejátszására
TBC* z ON A képremegés korrigálására
OFF Ha a képremegést nem kívánja korrigálni.
Válassza ki a TBC funkció OFF beállítását, ha
olyan átmásolt szalagot játszik le, amelyre
televíziós játék vagy hasonló készülék jeleit
vette fel.
A TBC a †Time Base Corrector‡ (idõalap korrekció) rövidítése.
DNR* z ON A képzaj csökkentésére
OFF Sok mozgást tartalmazó felvétel feltûnõ
utóképeinek csökkentésére
A DNR a †Digital Noise Reduction‡ (digitális zajcsökkentõ) rövidítése.
AUDIO MIX — A sztereó 1-es és a sztereó 2-es hangsáv közti
egyensúly beállítására.
POWER kapcsoló PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
ST1 ST2
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
PB MODE
z AUTO
/
A/VtDV OUT (Csak a DCR- TRV330E típus esetében)
z OFF
ON
Ha kamkorderrel felvett szalagot PAL rendszerû tv-készüléken játssza le
Ha NTSC színrendszerben felvett szalagot NTSC 4.43-as rendszerû tv-készüléken játszik le
A szalagon található felvétel készítéséhez használt rendszer (Hi8 vagy standard 8, illetve Digial8 ) automatikus kiválasztására és a szalag lejátszásárapásku a prehrávaní pásky. Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalag lejátszására, amikor a kamkorder nem automatikusan különbözteti meg a felvételi rendszereket
A digitális videojelek analóg videojelekké alakítására a kamkorderen keresztül Az analóg videojelek digitális videojelekké alakítására a kamkorderen keresztül
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
VCR
* Csak abban az esetben, ha Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagot játszik le
Megjegyzés az AUDIO MIX funkcióhoz
•Ha 16-bites üzemmódban felvett szalagot játszik le, az egyensúly nem állítható.
•Az egyensúlyt csak a Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében lehet beállítani.
Megjegyzés az NTSC PB funkcióhoz
Ha a felvételt több színrendszerrel kompatibilis tv-készüléken játssza le, a tv-képernyõn
megjelenõ képet figyelve válassza ki a legjobb képminõséget adó üzemmódot.
Megjegyzés a PB MODE funkcióhoz
A kamkorder visszakapcsol a gyárilag beállított üzemmódba, ha:
– eltávolítja az akkumulátort vagy a feszültségforrást.
118
– elfordítja a POWER kapcsolót.

========107========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
LCD BRIGHT
Üzemmód

Szerepe
Az LCD képernyõ fényerejének beállítására a SEL/PUSH EXEC tárcsa segítségével
LCD B. L.
z BRT NORMAL
Az LCD képernyõ fényerejének beállítása a
normál értékre
LCD COLOUR
BRIGHT —
Az LCD képernyõ fényerejének növelésére Az LCD képernyõ színtelítettségének beállítására az alábbi skála mentén, a SEL/ PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
POWER kapcsoló CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
Sötét Világos
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
Prispôsobenie kamkordéra A kamkorder testre szabása
Az intenzitás csökkentése Az intenzitás növelése
VF B.L.
z BRT NORMAL
BRIGHT
A keresõ fényerejének beállítása normál értékre A keresõ fényerejének növelésére
* STILL SET PIC MODE
z SINGLE
MULTI SCRN
Ha nem kíván folyamatos felvételt készíteni Ha 9 képet folyamatosan rögzíteni kíván (130.
oldal)
QUALITY
z FINE
STANDARD
FLD/FRAME
z FIELD
Ha finom képminõség üzemmódban kíván állóképeket rögzíteni
Ha standard képminõség üzemmódban kíván állóképeket rögzíteni (127. oldal.)
Mozgó tárgyak felvételére a képremegés
kijavításával
FRAME
Álló helyzetû tárgyak kiváló minõségû
felvételéhez
PRINT MARK
ON
Ha a késõbb kinyomtatni kívánt állóképekre nyomtatási jeleket szeretne rögzíteni (166.
oldal)
z OFF
Az állóképekre rögzített nyomtatási jelek
törlésére
PROTECT
ON
z OFF
A kiválasztott állóképek véletlen törlésének kivédésére (161. oldal)
Ha nem kívánja védeni az állóképeket
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
MEMORY
PLAYER/VCR MEMORY
MEMORY
PLAYER/VCR MEMORY
PLAYER/VCR MEMORY
* csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében
Megjegyzések az LCD B.L. és a VF B.L. funkcióhoz
•Ha a BRIGHT beállítást választja ki, az akkumulátor élettartama felvétel közben körülbelül 10
százalékkal csökken.
•Ha nem akkumulátorról üzemelteti a kamkordert, a kamkorder automatikusan a BRIGHT
beállítást választja ki.
119

========108========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
*SLIDE SHOW
Üzemmód

DELETE ALL FORMAT
— z RETURN
OK
PHOTO SAVE

* 9PIC PRINT
z RETURN
SAME
MULTI MARKED
DATE/TIME
z OFF
DATE DAY&TIME
Szerepe
Ha a képeket folyamatos, visszatérõ ciklusban kívánja lejátszani (159. oldal)
Az összes kép törlésére (163. oldal) A formázás visszavonására
Behelyezett †Memory Stick‡ formázására. 1. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a
FORMAT menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
2. A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a OK üzemmódot, majd nyomja
meg a tárcsát.
3. Miután megjelenik az EXECUTE jelzés,
nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Formázás alatt megjelenik a FORMATTING
jelzés. A formázás befejeztével megjelenik a
COMPLETE jelzés.
A szalagon található állóképek †Memory Stick‡-re másolására (144. oldal)
Az osztott képernyõjû nyomatatások törlésére Azonos osztott képernyõ kinyomtatására (168. oldal)
Különbözõ osztott képernyõk kinyomtatására A nyomtatási jeleket tartalmazó képek kinyomtatására a felvétel sorrendjében Ha nem kívánja kinyomtatni a felvétel dátumát és idejét
Ha ki kívánja nyomtatni a felvétel dátumát Ha ki kívánja nyomtatni a felvétel dátumát és idejét is (168. oldal)
POWER kapcsoló MEMORY
MEMORY MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
MEMORY
Megjegyzések a formázáshoz*
•A tartozékként mellékelt vagy külön megvásárolható †Memory Stick‡-eket gyárilag már formázták. Ezzel a kamkorderrel már nem szükséges formázni õket.
•Amíg a †FORMATTING‡ kijelzés látható, ne fordítsa el a POWER kapcsolót és más egyéb gombot se nyomjon meg.
•A †Memory Stick‡ nem formázható abban az esetben, ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van.
•A † FORMAT ERROR‡ jelzés megjelenése arra utal, hogy a †Memory Stick‡-et formázni kell.
A formázás a †Memory Stick‡-en található valamennyi információt törli* Formázás elõtt ellenõrizze a †Memory Stick‡-en található információkat •A formázás törli a †Memory Stick‡-rõl a képmintákat.
•A formázás törli a †Memory Stick‡-rõl a védett kép adatokat.
Megjegyzés a PRINT SET funkcióhoz*
A 9PIC PRINT és a DATE/TIME jelzés csak akkor jelenik meg, ha a külsõ nyomtatót (külön megvásárolható) az intelligens tartozék-satuba csatlakoztatja.
* csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében
120

========109========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
REC MODE
Üzemmód z SP
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
q REMAIN
z AUTO
Prispôsobenie kamkordéra A kamkorder testre szabása
ON
DATA CODE
z DATE/CAM
DATE
Szerepe
SP (standard lejátszás) üzemmódú felvétel készítésére
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló felvételi idõ másfélszeresére növeléséhez
12-bit üzemmódú felvételek készítésére (két sztereó hang)
16-bit üzemmódú felvételek készítésére (egy sztereó hang kiváló minõségben)
Hogy a kamkorder kijelezze a szalag hátralévõ mûsoridejét:
• körülbelül 8 másodpercig azt követõen, hogy
bekapcsolta a kamkordert és a kamkorder
kiszámította a maradék szalaghosszt • körülbelül 8 másodpercig azt követõen, hogy
kazettát helyezett a kamkorderbe és a
kamkorder kiszámította a maradék
szalaghosszt
• körülbelül 8 másodpercig azt követõen, hogy
PLAYER vagy VCR üzemmódban
megnyomta a N gombot
• körülbelül 8 másodpercig azt követõen, hogy
a képernyõ kijelzések megjelenítése céljából
megnyomta a DISPLAY gombot
• PLAYER vagy VCR üzemmódban a szalag
gyors vissza- vagy elõrecsévélése illetve
képkeresés alatt
Ha a hátralévõ mûsoridõ kijelzését állandóan bekapcsolva kívánja hagyni.
Ha azt szeretné, hogy a dátum, idõ és a felvételi adatok lejátszás közben megjelenjenek. Ha azt szeretné, hogy a dátum lejátszás közben megjelenjen
POWER kapcsoló CAMERA PLAYER/VCR
CAMERA PLAYER/VCR*
CAMERA PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
Megjegyzés a REC MODE beállításaihoz
Ha standard 8-as szalagra készít felvételt, a kamkorder akkor is SP üzemmódba kapcsol, ha a menüben az LP üzemmódot választotta ki. Ilyenkor a képernyõn megjelenik a †8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC‡ jelzés. LP üzemmódhoz használjon Hi8 típusú szalagot.
Megjegyzések az LP üzemmódhoz
•Javasoljuk, hogy az ezzel a kamkorderrel LP üzemmódban felvett szalagot csak ezen a kamkorderen játssza le. Ha a felvételt másik kamkorderen vagy videomagnón játssza le, a kép vagy a hang zajos lehet.
•Ha LP és SP üzemmódban vesz fel egy szalagra, vagy több jelenetet vesz fel LP üzemmódban, akkor a lejátszott kép torzulhat, vagy az idõkód helytelen lehet a jelenetek között.
Megjegyzés az AUDIO MODE beállításaihoz
Ha 16-bites üzemmódban felvett szalagot játszik le, az AUDIO MIX menüpontban az egyensúly nem állítható.
*Szalag másolása másik videomagnóra
Digital8 rendszerben felvett szalagok esetében nem választható az AUDIO MODE funkció. Akkor azonban igen, ha Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagokat másol másik videomagnóra az i.LINK kábel segítségével.
121

========110========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
CLOCK SET
Üzemmód

Szerepe
A dátum és az idõ beállítására (22. oldal)
LTR SIZE
z NORMAL

DEMO MODE
z ON
OFF
A kiválasztott menüpontok normál méretû megjelenítésére
A kiválasztott menüpontoknak a normálhoz képest kétszeres méretû megjelenítésére A bemutató üzemmód bekapcsolására A bemutató üzemmód kikapcsolására
POWER kapcsoló CAMERA MEMORY CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
CAMERA
Megjegyzések a DEMO MODE beállításaihoz
•Ha a kamkorderben kazetta van, a DEMO MODE nem választható.
•A DEMO MODE gyári beállítása STBY (készenlét), és a bemutató körülbelül 10 perccel azután kezdõdik meg, hogy a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe állította anélkül, hogy kazettát helyezett volna a kamkorderbe.
A bemutató kikapcsolásához helyezzen be egy kazettát, állítsa a POWER kapcsolót a CAMERA kivételével bármelyik helyzetbe, vagy válassza ki a DEMO MODE - OFF beállítást.
•Ha a NIGHTSHOT funkció ON beállítását kiválasztotta, megjelenik a képernyõn vagy a keresõben a †NIGHTSHOT‡ jelzés, és a menüben nem választható ki a DEMO MODE.
122

========111========

A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
WORLD TIME
Üzemmód

BEEP
z MELODY
NORMAL
OFF
COMMANDER
z ON
Prispôsobenie kamkordéra A kamkorder testre szabása
OFF
DISPLAY
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
OFF
VIDEO EDIT

EDIT SET

INDICATOR
z BL OFF
BL ON
Szerepe
A helyi idõ beállításához.
A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa be az idõkülönbséget. Az óraérték a megadott különbség értékével megváltozik. Ha az idõkülönbséghez a †0‡ értéket választja ki, az óra visszakapcsol az eredeti beállításhoz. Ha szeretné, hogy a kamkorder a felvétel elindításakor/leállításakor vagy a kamkorder mûködésében észlelt szokatlan jelenség esetén egy dallamot játsszon le
Ha azt szeretné, hogy a kamkorder dallam helyett sípjelzést adjon
Mindenféle hangjelzés, közöttük a zárhang kikapcsolásához
Ha a kamkordert a mellékelt távvezérlõvel kívánja mûködtetni
Ha a távvezérlõt ki kívánja kapcsolni annak érdekében, nehogy egy másik videomagnó távvezérlõje zavarja a kamkorder mûködését A kijelzések megjelenítésére az LCD képernyõn és a keresõben
A kijelzések megjelenítésére a tv-képernyõn, az LCD képernyõn és a keresõben
A kamkorder elején található felvételjelzõ lámpa bekapcsolására
Ha a kamkorder elején található felvételjelzõ lámpát ki kívánja kapcsolni annak érdekében, hogy a filmezett személy ne tudja, mikor készül róla felvétel.
Hogy mûsort készítsen, és videó szerkesztést hajtson végre. (86. oldal)
Szerkesztési beállítás üzemmódban végzett másoláskor a kamkorder és a videomagnó szinkronjának módosításához és beállításához (86. oldal)
A kijelzõ háttérvilágításának kikapcsolására A kijelzõ háttérvilágításának bekapcsolására
POWER kapcsoló CAMERA MEMORY
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
CAMERA MEMORY
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
CAMERA PLAYER/VCR MEMORY
Megjegyzés
Ha olyankor nyomja meg a DISPLAY gombot, amikor a menüben a DISPLAY funkció V-OUT/LCD beállítását választotta ki, a tv-készülékrõl vagy videomagnóról érkezõ kép akkor sem jelenik meg a képen, ha a kamkordert a tv-készülék illetve videomagnó kimenetéhez csatlakoztatja. (Kivéve abban az esetben, ha a kamkordert az i.LINK kábellel csatlakoztatja.)
Ha a tápfeszültséget több, mint 5 percre leválasztja a kamkorderrõl
Az AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER és HiFi SOUND menüpontok visszatérnek a gyári beállításra.
A többi menüpontot a memória akkor is megõrzi, ha leveszi az akkumulátort.
Megjegyzések az INDICATOR menüponthoz
•Ha a BL ON beállítást választja ki, felvételkészítéskor az akkumulátor élettartama körülbelül 10 százalékkal csökken.
•Ha nem az akkumulátorral üzemelteti a kamkordert, a kamkorder automatikusan a BL ON beállítást választja ki.
123

========112========

— Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ — Pou¾ívanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡- úvod
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Statické obrázky mô¾ete nahráva» a prehráva» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡, ktorá bola dodaná s kamkordérom. Statické obrázky je mo¾né jednoduchým spôsobom prehráva», nahráva» alebo odstráni». Obrazové údaje mô¾ete pou¾itím kábla USB pre pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ dodanú s kamkordérom vymieòa» s inými zariadeniami, napríklad s poèítaèom, atï.
Formát súboru (JPEG)
Kamkordér komprimuje obrazové údaje do formátu JPEG (prípona .jpg).
Obvyklý názov súboru obrazových údajov 100-0001: Na obrazovke kamkordéra sa
objaví názov tohto súboru. Dsc00001.jpg: Na displeji poèítaèa sa zobrazí
názov tohto súboru.
Skôr, ako zaènete pou¾íva» pamä»ovú kartu †Memory Stick‡
Konektor/Kivezetés
Plô¹ka na ochranu proti zápisu/ Írásvédõ fül
•Ak je plô¹ka na ochranu proti zápisu na
pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nastavená do
polohy LOCK, nie je mo¾né statické obrázky
nahráva» alebo maza».
•Umiestnenie a tvar prepínaèa sa mô¾e v
závislosti od typu lí¹i».
•Odporúèame zálohova» dôle¾ité údaje.
•Obrazové údaje sa mô¾u po¹kodi» v
nasledujúcich prípadoch:
– Ak chcete odstráni» pamä»ovú kartu †Memory
Stick‡, vypnite napájanie alebo odpojte
batériu v takom prípade, ak bliká indikátor
prístupu.
– Ak pou¾ívate pamä»ové karty †Memory Stick‡
v blízkosti zdroja statickej elektriny alebo
magnetického poµa.
•Zabráòte dotyku kovových predmetov alebo
dotyku prstov s kovovými èas»ami konektorov.
•Nalepte nálepku na oznaèenú pozíciu.
•Pamä»ové karty †Memory Stick‡ neohýbajte,
ani ich nevystavujte prudkým otrasom alebo
pádom.
124•Pamä»ové karty †Memory Stick‡ nerozoberajte,ani neupravujte.
— †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek — A †Memory Stick‡ használata – bevezetés
– csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡-re állóképeket lehet felvenni ill. róla lejátszani. Az állóképeket könnyen lejátszhatja, felveheti vagy törölheti. A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡-hez tartozó USB kábel segítségével kicserélheti a képekre vonatkozó adatokat a kamkorder és más készülékek, például a személyi számítógép között.
A fájl formátuma (JPEG)
A képadatokat a kamkorder JPEG formátumba tömöríti (kiterjesztés.jpg).
Tipikus képadat-fájl nevek
100-0001: Ez a fájlnév a kamkorder
képernyõjén jelenik meg. Dsc00001.jpg: Ez a fájlnév a személyi
számítógép képernyõjén jelenik
meg.
A †Memory Stick‡ használata elõtt
Oznaèenie pozície/ Felirat hely
•Ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van, nem lehet állóképeket felvenni vagy törölni.
•A modell függvényében a kapcsoló alakja és elhelyezése változhat.
•Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
•A képadatok az alábbi esetekben sérülhetnek: – Ha akkor veszi ki a kamkorderbõl a †Memory
Stick‡-et, kapcsolja ki a kamkordert vagy
veszi le a kamkorderrõl az akkumulátort, hogy
kicserélje, amikor villog az adat hozzáférés
lámpa.
– Ha a †Memory Stick‡-et statikus
elektromosság vagy mágneses mezõ
közelében használja.
•Vigyázzon, nehogy fémtárggyal vagy kézzel a csatlakozó egység fém részeihez érjen. •Ragassza a †Memory Stick‡ címkéjét a felirat helyre.
•A †Memory Stick‡-et ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki erõs ütésnek.
•†Memory Stick‡-et ne szedje szét és ne módosítson rajtuk.

========113========

Pou¾ívanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡- úvod
•Zabráòte prístupu vlhkosti na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
•Pamä»ové karty †Memory Stick‡ neuchovávajte na miestach:
–s príli¹ vysokou teplotou, napríklad v aute
zaparkovanom na slnku alebo páliacom
slnku,
–s priamym slneèným svetlom,
–s vysokou vlhkos»ou alebo na miestach
vystavených ¾ieravým plynom.
•Ak pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ ukladáte alebo ju prená¹ate, vlo¾te ju do puzdra.
Pamä»ové karty †Memory Stick‡ formátované pou¾itím poèítaèa Pamä»ová karta †Memory Stick‡ formátovaná pomocou operaèného systému Windows alebo na poèítaèi Macintosh nemusí by» kompatibilná s kamkordérom.
Poznámky týkajúce sa kompatibility obrazových údajov
•Súbory obrazových údajov nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ pou¾itím kamkordéra zodpovedajú v¹eobecným ¹tandardom †Design Rules for Camera File Systems‡ (Návrhové pravidlá pre systémy súborov kamery), ktoré boli stanovené asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Na kamkordéri nie je mo¾né prehráva» statické obrázky nahraté na inom zariadení (typy DCR- TRV890E/TRV900/TRV900E alebo DSC-D700/ D770), ktoré nezodpovedá týmto v¹eobecným ¹tandardom. (Tieto modely sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
•Ak nemô¾ete pou¾íva» pamä»ovú kartu †Memory Stick‡, ktorá sa pou¾ívala na inom zariadení, naformátujte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ na kamkordéri podµa pokynov uvedených v krokoch na strane 112. Uvedomte si, ¾e v¹etky obrázky na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ sa pri jej formátovaní vyma¾ú.
†Memory Stick‡ a sú obchodnými známkami spoloènosti Sony Corporation.
•†Microsoft‡ a †Windows‡ sú ochrannými alebo obchodnými známkami spoloènosti Microsoft Corporation v Spojených ¹tátoch alebo v iných krajinách.
•†Macintosh‡ a †Mac OS‡sú obchodnými známkami spoloènosti Apple Computer, Inc. •V¹etky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente mô¾u by» obchodnými alebo ochrannými známkami príslu¹ných spoloèností. Okrem toho, v príruèke nie sú v¾dy uvedené znaèky †‡ a †‡.
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés
•Ne engedje, hogy a †Memory Stick‡-et nedvesség érje.
•A †Memory Stick‡-et ne használja és ne tárolja olyan helyen, ahol ki van téve:
–Szélsõséges melegnek, például tûzõ napon
parkoló gépkocsiban
–Közvetlen napsugárzásnak
–Nagy páratartalomnak vagy maró gázoknak •A †Memory Stick‡-et mindig a tokjában szállítsa és tárolja.
A számítógéppel formázott †Memory Stick‡-ek
A Windows OS vagy Macintosh számítógéppel formázott †Memory Stick‡-ek esetében nem garantálható, hogy ezzel a kamkorderrel kompatibilisek lesznek.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
•Azok a képadat-fájlok, amelyeket ez a kamkorder vesz fel a †Memory Stick‡-ekre, a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által létrehozott †Design Rules for Camera File Systems‡ (Kamera-fájlrendszerek tervezési szabályai) univerzális szabványnak felelnek meg. Ezzel a kamkorderrel nem lehet olyan állóképeket lejátszani, amelyeket más, a fenti univerzális szabványnak nem megfelelõ készülékkel (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E vagy DSC-D700/D770) vettek fel. (Ezek a modellek bizonyos területeken nincsenek kereskedelmi forgalomban.)
•Ha egy †Memory Stick‡, amelyet másik készülékkel már használt, ezen a kamkorderen nem használható, formázza át a kamkorderrel a 120. oldalon ismertetett módon. Vegye figyelembe, hogy a formázással a †Memory Stick‡-en tárolt valamennyi információ törlõdik.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
A †Memory Stick‡ és a Corporation védjegye.
Sony
•A Microsoft és a Windows

a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye illetve
márkaneve az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
•A Macintosh és a Mac OS az Apple Computer, Inc. védjegye.
•Az útmutatóban említett minden egyéb
terméknév az illetõ vállalat védjegye illetve bejegyzett márkaneve.
További megjegyzés: az útmutatóban a † ‡ és a † ‡ jelöléseket nem tüntettük fel minden egyes
125 esetben.

========114========

Pou¾ívanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡- úvod
Vkladanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡
Pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ vlo¾te a úplne zasuòte do otvoru †Memory Stick‡, ktorý je urèený pre pamä»ovú kartu. Pri vkladaní dbajte na to, aby znaèka v smerovala k otvoru pre pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ tak, ako je to znázornené na obrázku ni¾¹ie.
Vysunutie pamä»ovej karty †Memory Stick‡
Stlaète tlaèidlo pre vysunutie pamä»ovej karty †Memory Stick‡. Pamä»ová karta †Memory Stick‡ sa vysunie von.
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu Nehýbte kamkordérom, ani ho nevystavujte úderom, preto¾e práve èíta údaje z pamä»ovej karty †Memory Stick‡ alebo nahráva údaje na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡. Nevypínajte ho a nevyberajte z neho pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ alebo batériu. Inak by mohlo dôjs» k po¹kodeniu obrazových údajov.
Ak sa zobrazí nápis † MEMORY STICK ERROR‡
Pamä»ová karta †Memory Stick‡ mô¾e by» po¹kodená. Ak nastane tento prípad, pou¾ite inú pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
126
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés
A †Memory Stick‡ behelyezése
Az ábrán látható módon tolja ütközésig a †Memory Stick‡-et a kamkorder †Memory Stick‡ nyílásába úgy, hogy a v jelölés a †Memory Stick‡ nyílás felé nézzen.
Tlaèidlo na vysunutie pamä»ovej karty †Memory Stick‡/ †Memory Stick‡-kidobó gomb
Otvor pre pamä»ovú kartu †Memory Stick‡/ †Memory Stick‡ nyílás
Indikátor prístupu/ Hozzáférés lámpa
A †Memory Stick‡ kivétele
Nyomja meg a †Memory Stick‡-kidobó gombot. A †Memory Stick‡ felugrik.
Ha világít vagy villog a hozzáférés lámpa A kamkordert ne rázza és ne ütögesse, mert a kamkorder éppen a †Memory Stick‡-rõl tölti le vagy arra veszi fel az adatokat. A kamkordert ne kapcsolja ki, ne vegye ki a †Memory Stick‡-et, és ne távolítsa el az akkumulátort, különben elõfordulhat, hogy megsemmisülnek a képadatok.
Ha megjelenik a † MEMORY STICK ERROR‡ kijelzés
Lehet, hogy meghibásodott a †Memory Stick‡. Ilyen esetben használjon másik †Memory Stick‡- et.

========115========

Pou¾ívanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡- úvod
Výber re¾imu kvality obrazu
Pre nahrávanie statických obrázkov je mo¾né vybra» re¾im kvality obrazu. Predvoleným nastavením je FINE.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER, VCR (iba typ DCR-TRV330E) alebo
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku STILL SET a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku QUALITY a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovanú kvalitu obrazu a
potom ovládací prvok stlaète.
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
C
E
M
Y
R
O
M
E
M
A
A
R
2
MENU
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés
A képminõség üzemmódjának kiválasztása
Állóképek felvétele esetén kiválaszthatja a képminõség üzemmódját. A gyári beállítás a FINE (finom) üzemmód.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER, VCR
(csak a DCR-TRV330E típus esetében) vagy
MEMORY helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla,
hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az STILL SET menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a QUALITY menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt képminõséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
3
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
4
MEMORY SET ST I LL SET
PIC MODE
QUA L I TY
FLD/ FRAME
RETURN
SINGLE
[ MENU] : END
5
MEMORY SET
ST I LL SET
PIC MODE
QUA L I TY FINE
FLD/ FRAME STANDARD
RETURN
REMA I N
40
[ MENU] : END
6
MEMORY SET ST I LL SET
PIC MODE
QUA L I TY
FLD/ FRAME
RETURN
STANDARD
REMA I N
60
[ MENU] : END
127

========116========

Pou¾ívanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡- úvod
Poznámka
V niektorých prípadoch re¾im kvality obrazu nemusí ovplyvni» kvalitu obrázka. Závisí to od typu snímaných obrázkov.
Nastavenie kvality obrazu
Nastavenie Význam
FINE (FINE) Ak chcete nahráva»
vysokokvalitné obrázky,
pou¾ite tento re¾im.
Obrázok je komprimovaný
na 1/6.
STANDARD (STD) Toto je ¹tandardná kvalita
obrazu. Obrázok je
komprimovaný pribli¾ne na
1/10.
Rozdiely v re¾ime kvality obrazu
Nahraté obrázky sú komprimované do formátu JPEG predtým, ako sa ulo¾ia do pamäte. Kapacita pamäte priradená jednotlivým obrázkom sa lí¹i v závislosti na vybratom re¾ime kvality obrazu. Podrobnosti sú uvedené v dolu uvedenej tabuµke. (Poèet pixelov je 640 × 480, bez ohµadu na re¾im kvality obrazu. Údaje pred kompresiou zaberajú pribli¾ne 600 kB.)
Re¾im kvality obrazu Kapacita pamäte FINE pribli¾ne 100 kB STANDARD pribli¾ne 60 kB
Pribli¾ný poèet obrázkov, ktoré mô¾ete nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ Pribli¾ný poèet obrázkov, ktoré mô¾ete nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ formátovanú pou¾itím tohto kamkordéra, závisí od vybratého re¾imu kvality a komplexnosti objektu.
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés
Megjegyzés
A felvétel tárgyának függvényében bizonyos esetekben elõfordulhat, hogy a képminõséget a képminõség üzemmódja nem befolyásolja.
A képminõség beállításai
Beállítás Szerepe
FINE (FINE) Akkor alkalmazza, ha kiváló
minõségû képeket szeretne
felvenni. A kamkorder a
képet körülbelül hatodára
tömöríti.
STANDARD (STD) Ez a standard képminõség.
A kamkorder a képet
körülbelül tizedére tömöríti.
Különbségek a képminõség üzemmódjai között
Mielõtt a kamkorder a memóriában eltárolná a felvett képeket, JPEG formátumba tömöríti õket. Az egyes képekhez rendelt memóriaméret a kiválasztott képminõség üzemmód
függvényében eltérõ lehet. A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza. (A képfelbontás a képminõség üzemmódjától függetlenül 640 x 480 képpont. A tömörítés elõtti adatmennyiség körülbelül 600 KB.)
Képminõség üzemmódja memóriaméret FINE kb. 100 KB STANDARD kb. 60 KB
A †Memory Stick‡-re felvehetõ képek hozzávetõleges száma
A kamkorderrel formázott †Memory Stick‡-re felvehetõ képek száma a kiválasztott képminõség üzemmód és a tárgy
bonyolultságának függvényében eltérõ lehet.
Maximálny poèet obrázkov, ktoré je mo¾né nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡/ A †Memory Stick‡-re maximálisan felvehetõ képek száma
4MB
Nastavenie/ Beállítás
(je súèas»ou)/ 8MB 16MB 32MB 64MB 128MB
(tartozék)
FINE 40 81 164 329 659 1319 STANDARD 60 122 246 494 988 1978
Poznámka týkajúca sa indikátora re¾imu
kvality obrazu
128Zobrazuje sa iba poèas nahrávania.
Megjegyzés a képminõség üzemmód kijelzéséhez
Ez a kijelzés csak felvétel alatt látható.

========117========

Nahrávanie statických obrázkov na Állóképek felvétele a pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-re – - nahrávanie fotografií do pamäte Fényképfelvétel memóriába
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Pre nahrávanie statických obrázkov mô¾ete vybra» re¾im FIELD alebo FRAME. Kamkordér vyrovnáva otrasy kamery pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov v re¾ime FIELD. Kamkordér nahráva vysokokvalitné statické obrázky v re¾ime FRAME. V nastaveniach ponuky vyberte re¾im FIELD alebo FRAME (s. 107).
Príprava
Vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ do kamkordéra.
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Zµahka stláèajte tlaèidlo PHOTO. Zelená
znaèka z prestane blika» a potom sa
rozsvieti. Jas obrázka a jeho zaostrenie sa
upravia so zameraním na stred obrázka a
zafixujú sa. Nahráva» sa zatiaµ nezaène. (3)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie. Obrázok
zobrazený na obrazovke sa nahrá na
pamä»ovú kartu †Memory Stick‡. Keï zmizne
pruhový indikátor, nahrávanie sa skonèilo.
2
FINE 21 40 /
PHOTO
3
FINE
PHOTO
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében Állóképek felvételekor a FIELD vagy a FRAME üzemmód közül választhat. FIELD üzemmódban a kamkorder mozgó tárgyak filmezése közben ellensúlyozza a kamera remegését. FRAME üzemmódban a kamera kiváló minõségû állókép- felvételeket készít. Válassza ki a menüben a FIELD vagy a FRAME beállítást (107. oldal).
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen a kamkorderbe egy †Memory Stick‡- et.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK
kapcsoló baloldali (nyitott) helyzetben áll. (2)Tartsa lenyomva gyengéden a PHOTO
gombot. A zöld z abbahagyja a villogást,
majd kigyullad. A kamkorder beállítja a kép
fényességét és a fókuszt oly módon, hogy a
kép közepére irányítja és fixálja õket. A
felvétel még nem kezdõdik meg.
(3)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot. A
kamkorder a képernyõn megjelenõ képet
felveszi a †Memory Stick‡-re. A felvétel akkor
tekinthetõ befejezettnek, ha eltûnnek a
beállítási skála vonalai.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
Poèet obrázkov, ktorý je mo¾né nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡./ A †Memory Stick‡-re felvehetõ képek száma.
Poèet nahratých obrázkov/ Felvett képek száma
129

========118========

Nahrávanie statických obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ - nahrávanie fotografií do pamäte
Poznámky
•Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúcich objektov v re¾ime FRAME je nahrávaný obraz nejasný. •Pri nahrávaní v re¾ime FRAME kamkordér nemusí vyrovnáva» otrasy kamery.
Odporúèame sníma» objekty pomocou statívu. •Ak pri nahrávaní statických obrázkov v kroku 2 zµahka stlaèíte tlaèidlo PHOTO, obrázok na okamih slabo zabliká. Nie je to porucha.
Ak je prepínaè POWER nastavený do polohy MEMORY
Nasledujúce funkcie nefungujú:
– ¹irokouhlý re¾im,
– obrazový efekt,
– digitálny efekt,
– titulky,
– re¾im slabého osvetlenia funkcie PROGRAM AE.
Ak nahrávate statický obrázok Nie je mo¾né vypnú» zariadenie, ani stlaèi» tlaèidlo PHOTO.
Ak stlaèíte tlaèidlo PHOTO na diaµkovom ovládaèi
Po stlaèení tlaèidla zaène kamkordér okam¾ite nahráva» obraz na obrazovke.
Nepretr¾ité nahrávanie obrázkov
Pomocou tejto funkcie mô¾ete nepretr¾ite nahráva» statické obrázky.
Re¾im viacnásobnej obrazovky Na jednu stranu mô¾ete nahra» 9 statických obrázkov v nepretr¾itom slede.
130
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re – Fényképfelvétel memóriába
Megjegyzések
•Ha FRAME üzemmódban gyorsan mozgó tárgyakat filmez, elõfordulhat, hogy a felvétel elmosódott lesz.
•Elõfordulhat, hogy FRAME üzemmódban készített felvételeknél a kamkorder nem ellensúlyozza a kamera remegését. Ajánljuk, hogy ilyenkor állványról filmezzen.
•Amikor a 2. lépésben a PHOTO gomb gyengéd lenyomásával vesz fel állóképet, a kép egy pillanatra villódzni kezd. Ez nem rendellenes jelenség.
Ha a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe állítja
Nem mûködnek az alábbi funkciók:
– szélesvásznú üzemmód
– képeffektusok
– digitális effektusok
– feliratozás
– a PROGRAM AE funkciók közül a gyertyafény üzemmód.
Állókép felvételekor
Nem lehet a kamkordert kikapcsolni, sem a PHOTO gombot lenyomni.
Ha a távvezérlõ PHOTO gombját nyomja meg A gomb megnyomásakor a kamkorder azonnal felveszi a képernyõn látható képet.
Képek folytatólagos felvétele
Lehetõség van arra is, hogy folytatólagosan vegyen fel képeket.
Többszörös képernyõ üzemmód Egyetlen oldalra 9 képet tud folytatólagosan felvenni.

========119========

Nahrávanie statických obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ - nahrávanie fotografií do pamäte
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Ponuku zobrazíte stlaèením tlaèidla MENU. (3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku STILL SET a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku PIC MODE a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adované nastavenie a
potom ovládací prvok stlaète.
(7)Stlaète tlaèidlo MENU, èím sa vyma¾e displej. (8)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie.
PHOTO
2,7
3
MENU
4,5
MEMORY SET ST I LL SET
PIC MODE QUA L I TY
FLD/ FRAME
RETURN
[ MENU] : END
6
Ak je pamä»ová karta †Memory Stick‡ plná
Na obrazovke sa zobrazí nápis † FULL‡ a na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ nie je mo¾né nahráva» statické obrázky.
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re – Fényképfelvétel memóriába
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK
kapcsoló baloldali (nyitott) helyzetben áll. (2)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az STILL SET menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PIC MODE menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
(7)MENU gomb megnyomásával tüntesse el a
fõmenüt.
(8)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
O
M
E
M
A
Y
R
A
R
E
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
SINGLE
MEMORY SET ST I LL SET
PIC MODE QUA L I TY
FLD/ FRAME
RETURN
SINGLE MU L T I SCRN
[ MENU] : END
MEMORY SET ST I LL SET
PIC MODE QUA L I TY
FLD/ FRAME
RETURN
MU L T I SCRN
[ MENU] : END
Ha betelik a †Memory Stick‡ memóriája A képernyõn megjelenik a † FULL‡ jelzés, és a †Memory Stick‡-re nem lehet több állóképet felvenni.
131

========120========

Nahrávanie statických obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ - nahrávanie fotografií do pamäte
Nastavenie nepretr¾itého snímania Nastavenie Význam (indikátor na
obrazovke)
SINGLE Kamkordér sníma obrázky
jednotlivo (¾iadny indikátor). MULTI SCRN Kamkordér sníma devä»
obrázkov v polsekundových
intervaloch a zobrazuje ich na
jednej stránke rozdelenej na
devä» polí. ( )
Nahrávanie v re¾ime viacnásobnej obrazovky Obrázok sa automaticky nahráva v re¾ime FIELD, aj keï v nastaveniach ponuky vyberiete re¾im FRAME.
132
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re – Fényképfelvétel memóriába
A folytatólagos felvétel beállításai Beállítás Szerepe (képernyõn
megjelenõ jelzés)
SINGLE A kamkorder egyszerre egy
képet vesz fel. (nincs kijelzés) MULTI SCRN A kamkorder körülbelül 0,5
másodperces idõközönként 9
állóképet vesz fel, és egyetlen,
9 kockára osztott oldalon
jeleníti meg õket. ( )
Sokrészes képernyõ üzemmódban készített felvételeknél
A kamkorder a képet akkor is automatikusan FIELD üzemmódban veszi fel, ha a menüben a FRAME üzemmódot választotta ki.

========121========

Nahrávanie statických obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ - nahrávanie fotografií do pamäte
Nahrávanie fotografií do pamäte pomocou samospú¹te
Pomocou samospú¹te mô¾ete nahra» statické obrázky na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡. Pre túto èinnos» mô¾ete pou¾íva» diaµkový ovládaè.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)V pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo
MENU. Zobrazia sa nastavenia ponuky. (3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku SELFTIMER a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku ON a potom ovládací
prvok stlaète.
(6)Stlaète tlaèidlo MENU. Nastavenia ponuky sa
prestanú zobrazova».
(7)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie.
Ozve sa pípnutie a samospú¹» zaène
odpoèítava» èas od 10. V posledných dvoch
sekundách odpoèítavania sa pípanie zrýchli a
potom sa automaticky spustí nahrávanie.
PHOTO
MENU
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re – Fényképfelvétel memóriába
Önkioldós fényképfelvétel memóriába
A †Memory Stick‡-re az önkioldó segítségével is lehet állóképeket felvenni. A mûveletet a távvezérlõ segítségével hajthatja végre.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK
kapcsoló baloldali (nyitott) helyzetben áll. (2)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a menü beállításait készenléti üzemmódban. (3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a SELFTIMER menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ON parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(6)MENU gomb megnyomásával tüntesse el a
menü beállításait.
(7)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot.
Az önkioldó sípoló hangjelzéssel megkezdi
10-tõl a visszaszámlálást. A visszaszámlálás
utolsó két másodperce alatt a sípoló hang
felgyorsul, majd automatikusan megkezdõdik
a felvétel.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
PHOTO
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
C
M
E
M
M
A
Y
R
O
A
R
E
3-5
CAMERA SET SELFT IMER DZOOM STEADYSHOT NSLIGHT.. FLASH MODE FLASH LVL RETURN
OFF ON
[ MENU] : END
133

========122========

Nahrávanie statických obrázkov na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ - nahrávanie fotografií do pamäte
Zru¹enie nahrávania pomocou samospú¹te
Keï je kamkordér v pohotovostnom re¾ime, nastavte polo¾ku SELFTIMER v nastaveniach ponuky (menu) na hodnotu OFF. Nahrávanie pomocou samospú¹te sa nedá vypnú» diaµkovým ovládaèom.
Poznámka
Re¾im nahrávania pomocou samospú¹te sa automaticky zru¹í v nasledujúcich prípadoch: – Nahrávanie pomocou samospú¹te sa skonèilo. – Prepínaè POWER je nastavený do polohy OFF (CHG), polohy PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E).
Kontrola nahrávaného obrázka
Obrázok mô¾ete skontrolova» jemným stlaèením tlaèidla PHOTO. Ak tlaèidlo stlaèíte silnej¹ie, zaène sa nahrávanie pomocou samospú¹te.
134
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re – Fényképfelvétel memóriába
Az önkioldós felvétel funkció
kikapcsolása
A kamkorder készenléti üzemmódjában válassza ki a menü beállításai közül a SELFTIMER menüpontban az OFF parancsot. Az önkioldós felvételt a távvezérlõvel nem lehet kikapcsolni.
Megjegyzés
Az önkioldós felvétel automatikusan kikapcsol, ha:
– Az önkioldós felvétel befejezõdött. – A POWER kapcsolót OFF (CHG), PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében) helyzetbe állítja.
A felvenni kívánt kép ellenõrzése
A képet a PHOTO gomb gyengéd lenyomásával ellenõrizheti, majd a gombot erõsebben lenyomva kezdje meg az önkioldós felvételt.

========123========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Dynamický obrázok, ktorý práve nahrávate, mô¾ete prekry» statickým obrázkom nahratým na pamä»ovej karte †Memory Stick‡. Prekryté obrázky mô¾ete nahra» na pásku alebo pamä»ovú kartu †Memory Stick‡. (Na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ je v¹ak mo¾né nahra» iba prekryté statické obrázky.)
M. CHROM (kláves farby obrazu v pamäti) Modrú oblas» statického obrázka, ako napríklad ilustráciu alebo rám, mô¾ete nahradi» dynamickým obrázkom.
M. LUMI (kláves jasu obrazu v pamäti) Svetlej¹iu oblas» statického obrázka, ako napríklad rukou kreslenú ilustráciu alebo titulok, mô¾ete nahradi» dynamickým obrázkom. Výhodné je nahra» si titulok na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ e¹te pred zaèiatkom cesty alebo udalosti, ktorú chcete nahráva».
C. CHROM (kláves farby snímaného obrazu) Dynamickým obrázkom mô¾ete prekry» statický obrázok, ktorý mô¾e slú¾i» ako pozadie. Predmet snímajte na modrom pozadí. Modrá oblas» dynamického obrázka sa nahradí statickým obrázkom.
M. OVERLAP* (prekrytie pamäte)
Pou¾itím funkcie OVERLAP mô¾ete dynamický obrázok necha» plynule sa rozjasòova» na statickom obrázku, ktorý je nahratý na pamä»ovej karte †Memory Stick‡.
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A †Memory Stick‡-re korábban felvett állóképet rá lehet vetíteni az éppen filmezet mozgóképre. Az egymásra vetített képeket szalagra vagy †Memory Stick‡-re is felveheti. (Egymásra vetített állóképeket azonban csak a †Memory Stick‡-re vehet fel.)
M. CHROM (Memória színtelítettség gomb) E funkció segítségével állókép - például szemléltetõ ábra vagy keret - kék színû részét mozgóképpel cserélheti fel.
M. LUMI (Memória fényesség gomb)
E funkció segítségével állókép - például kézzel rajzolt szemléltetõ ábra vagy felirat - világosabb részét mozgóképpel cserélheti fel. Vegyen fel egy címet a †Memory Stick‡-re az utazás vagy az esemény elõtt a kényelme érdekében.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
C. CHROM (Kamera színtelítettség gomb) E funkció segítségével mozgóképet vehet fel állóképre úgy, mintha az állókép lenne a háttér. Vegye fel a jelenetet kék háttér elõtt. A mozgókép kék színû részét a kamkorder az állóképre cseréli.
M. OVERLAP* (Memória átfedés)
E funkció segítségével az átfedés funkcióhoz hasonlóan a mozgóképet a †Memory Stick‡-re felvett állóképre úsztathatja.
135

========124========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
Statický obrázok/
Állókép Mozgókép
M. CHROM
Statický obrázok/Kék
Statický obrázok/
Állókép Mozgókép
M. LUMI
Statický obrázok/
Állókép Mozgókép
C. CHROM
Statický obrázok/
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
Pohyblivý obrázok/
Pohyblivý obrázok/
Pohyblivý obrázok/
Statický
Pohyblivý obrázok/
Állókép Mozgóképobrázok/Kék
M. OVERLAP*
* Obrázok, ktorý bol prekrytý pou¾itím funkcie Prekrytie pamäte, je mo¾né nahra» iba na pásky.
Nahrávanie prekrytých obrázkov na pásku
Príprava
•Do kamkordéra vlo¾te pásku typu Hi8 /
Digital8 , na ktorú budete nahráva».
•Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu
†Memory Stick‡ s nahratými statickými
obrázkami.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
CAMERA.
(2)V pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo
MEMORY MIX.
Statický obrázok, ktorý ste naposledy nahrali
alebo vytvorili, sa objaví v spodnej èasti
obrazovky ako miniatúra.
(3)Stlaèením tlaèidla MEMORY+/– vyberte
statický obrázok, ktorý chcete prekry».
Ak chcete zobrazi» predchádzajúci obrázok,
stlaète tlaèidlo MEMORY–. Ak chcete zobrazi»
nasledujúci obrázok, stlaète tlaèidlo
MEMORY+.
(4)Pootoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný re¾im.
Re¾im sa mení nasledovne:
136
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
* A memória átfedés funkcióval rávetített kép csak szalagra vehetõ fel.
Egymásra vetített képek felvétele szalagra
A mûveletek elvégzése elõtt
•Helyezzen a kamkorderbe Hi8 vagy Digital8 rendszerû szalagot, amire a felvételt fogja készíteni.
•Helyezzen a kamkorderbe egy állókép- felvételeket tartalmazó †Memory Stick‡-et. (1)Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA
helyzetbe.
(2)Nyomja meg a MEMORY MIX gombot
készenléti üzemmódban. Az utoljára felvett
vagy összeállított kép kicsinyített formában
megjelenik a képernyõ alsó részén. (3)A + vagy – jelû MEMORY gomb lenyomásával
válassza ki az állóképet, amelyet mozgóképre
kíván vetíteni.
Az elõzõ kép megtekintéséhez nyomja meg a
– jelû MEMORY gombot.
A következõ kép megtekintéséhez nyomja
meg a + jelû MEMORY gombot.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt üzemmódot.
Az üzemmód kijelzései az alábbi sorrendben
változnak:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP

========125========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
(5)Stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Dynamický obrázok sa prekryje statickým
obrázkom.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC upravte efekt.
M. CHROM – farebná (modrá) oblas»
statického obrázka, ktorá sa
má nahradi» dynamickým
obrázkom
M. LUMI – farebná (jasná) oblas»
statického obrázka, ktorá sa
má nahradi» dynamickým
obrázkom
C. CHROM – farebná (modrá) oblas»
dynamického obrázka, ktorá
sa má nahradi» statickým
obrázkom
M. OVERLAP – nie sú potrebné ¾iadne
úpravy
Èím je na obrazovke menej pruhov, tým
silnej¹í je efekt.
(7)Stlaèením tlaèidla START/STOP spustite
nahrávanie.
2
MEMORY MIX
M. CHROM
100–0021
Statický obrázok/ Állókép
3
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
(5)Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A kamkorder az állóképet a mozgóképre
vetíti.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
állítsa be a hatásosságot.
M. CHROM – Az állókép azon részének
színtelítettségét (kékség),
amelyet mozgóképpel kíván
helyettesíteni
M. LUMI – Az állókép azon részének
(fényességi) tartományát,
amelyet mozgóképpel kíván
helyettesíteni
C. CHROM – A mozgókép azon részének
színtelítettségét (kékség),
amelyet állóképpel kíván
helyettesíteni
M. OVERLAP – Beállítás nem szükséges
Minél kevesebb vonal látható a képernyõn,
annál erõsebb lesz a hatás.
(7)A START/STOP gomb megnyomásával
indítsa el a felvételt.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
H
POWER
G
)
E
M
C
M
A
E
M
A
Y
R
O
R
4
M. LUMI
100–0021
5
M. LUMI III••••
100–0021
6
M. LUMI I••••••
100–0021
137

========126========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
Zmena statického obrázka urèeného na prekrytie
Vykonajte jeden z nasledovných krokov: –Pred vykonaním kroku 7 stlaète tlaèidlo
MEMORY+/–.
–Pred vykonaním kroku 7 stlaète ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a opakujte postup od
kroku 4.
Zmena nastavenia re¾imu
Pred vykonaním kroku 7 stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC a opakujte postup od kroku 4. Zru¹enie funkcie MEMORY MIX Stlaète tlaèidlo MEMORY MIX.
Na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ dodávanú s kamkordérom mô¾ete ulo¾i» 20 obrázkov. – pre funkciu M. CHROM: 18 obrázkov
(napríklad snímky) 100-0001~100-0018 – Pre funkciu C. CHROM: 2 obrázky (napríklad
pozadie) 100-0019~100-0020
Uká¾kové obrázky
Uká¾kové obrázky ulo¾ené na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ dodávanej s kamkordérom sú chránené (s. 161).
Ak vyberiete funkciu M. OVERLAP
Statický obrázok ani nastavenie re¾imu sa nedá zmeni».
Poèas nahrávania
Nastavenie re¾imu sa nedá zmeni».
Ak chcete nahra» prekrytý obrázok ako statický obrázok
V kroku 7 stlaète tlaèidlo PHOTO.
Nahrávanie prekrytých obrázkov na
pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ vo
forme statických obrázkov
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory
Stick‡, urèenú na nahrávanie statických
obrázkov.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy.
(2)V pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo
MEMORY MIX.
Statický obrázok, ktorý ste naposledy nahrali
alebo vytvorili, sa zobrazí v spodnej èasti
obrazovky ako miniatúra.
(3)Stlaèením tlaèidla MEMORY+/– vyberte
statický obrázok, ktorý chcete prekry».
Ak chcete zobrazi» predchádzajúci obrázok,
stlaète tlaèidlo MEMORY –. Ak chcete
zobrazi» nasledujúci obrázok, stlaète tlaèidlo
MEMORY +.
138
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
Ha meg kívánja változtatni az állóképet, amelyet mozgóképre kíván vetíteni Két lehetõség közül választhat:
–A 7. lépés elõtt nyomja meg a + vagy – jelû
MEMORY gombot.
–A 7. lépés elõtt nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, és a 4. lépéstõl ismételje meg a
mûveletet.
Az üzemmód beállításának
megváltoztatása
A 7. lépés elõtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát, és a 4. lépéstõl ismételje meg a mûveletet.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡ 20 képet tárol
– M. CHROM funkióhoz: 18 (keret jellegû) kép
100-0001 - 100-0018
– C. CHROM funkióhoz: 2 (háttér jellegû) kép
100-0019 - 100-0020
Képminták
A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡-en tárolt képminták védettek (161. oldal). Ha az M. OVERLAP funkciót választja ki Az állókép és az üzemmód beállításán nem lehet változatni.
Felvétel közben
Az üzemmód beállításán nem lehet változatni. Az egymásra vetített képek rögzítése állókép formában egy †Memory Stick‡-re
A 7. lépésben nyomja meg a PHOTO gombot.
Egymásra vetített képek felvétele a †Memory Stick‡-re állókép formájában
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen a kamkorderbe egy állókép- felvételeket tartalmazó †Memory Stick‡-et. (1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK
kapcsoló baloldali helyzetben áll.
(2)Nyomja meg a MEMORY MIX gombot
készenléti üzemmódban. Az utoljára felvett
vagy összeállított kép kicsinyített formában
megjelenik a képernyõ alsó részén. (3)A + vagy a – jelû MEMORY gomb
lenyomásával válassza ki az állóképet,
amelyet mozgóképre kíván vetíteni.
Az elõzõ kép megtekintéséhez nyomja meg a
– jelû MEMORY gombot.
A következõ kép megtekintéséhez nyomja
meg a + jelû MEMORY gombot.

========127========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte po¾adovaný re¾im.
Re¾im sa mení nasledovne:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM (5)Stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Statický obrázok prekryje dynamický
obrázok.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC upravte efekt.
M. CHROM – farebná (modrá) èas»
statického obrázka, ktorá sa
má nahradi» dynamickým
obrázkom
M. LUMI – farebná (jasná) èas» statického
obrázka, ktorá sa má nahradi»
dynamickým obrázkom
C. CHROM – farebná (modrá) èas»
dynamického obrázka, ktorá
sa má nahradi» statickým
obrázkom
Èím menej pruhov je na obrazovke, tým
silnej¹í je efekt.
(7)Nahrávanie spustíte silnej¹ím stlaèením
tlaèidla PHOTO.
2
MEMORY MIX
M. CHROM
100–0021
Statický obrázok/ Állókép
3
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt üzemmódot.
Az üzemmód kijelzései az alábbi sorrendben
változnak:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM (5)Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A kamkorder az állóképet a mozgóképre
vetíti.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
állítsa be a hatásosságot.
M. CHROM – Az állókép azon részének
színtelítettségét (kékség),
amelyet mozgóképpel kíván
helyettesíteni
M. LUMI – Az állókép azon részének
(fényességi) tartományát,
amelyet mozgóképpel kíván
helyettesíteni
C. CHROM – A mozgókép azon részének
színtelítettségét (kékség),
amelyet állóképpel kíván
helyettesíteni
Minél kevesebb vonal látható a képernyõn,
annál erõsebb lesz a hatás.
(7)A PHOTO gomb erõteljes megnyomásával
indítsa el a felvételt.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
Y
R
O
M
E
A
R
E
M
A
4
M. LUMI
100–0021
5
M. LUMI III••••
100–0021
6
M. LUMI I••••••
100–0021
139

========128========

Prekrytie obrazu statickým obrázkom ulo¾eným na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ - funkcia MEMORY MIX
Zmena statického obrázka urèeného na prekrytie
Vykonajte jeden z nasledovných krokov: – Pred vykonaním kroku 7 stlaète tlaèidlo
MEMORY+/–.
– Pred vykonaním kroku 7 stlaète ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a opakujte postup od
kroku 4.
Zmena nastavenia re¾imu
Pred vykonaním kroku 7 stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC a opakujte postup od kroku 4.
Zru¹enie funkcie MEMORY MIX Stlaète tlaèidlo MEMORY MIX.
Poèas nahrávania
Nastavenie re¾imu sa nedá zmeni».
Na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ dodávanú s kamkordérom mô¾ete ulo¾i» 20 obrázkov. – Pre funkciu M. CHROM: 18 obrázkov
(napríklad snímok) 100-0001~100-0018 – Pre funkciu C. CHROM: 2 obrázky (napríklad
pozadie) 100-0019~100-0020
Uká¾kové obrázky
Uká¾kové obrázky ulo¾ené na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ dodávanej s kamkordérom sú chránené (s. 161).
140
A †Memory Stick‡-en található állókép rávetítése másik képre – MEMORY MIX
Ha meg kívánja változtatni az állóképet, amelyet mozgóképre kíván vetíteni Két lehetõség közül választhat:
– A 7. lépés elõtt nyomja meg a + vagy – jelû
MEMORY gombot.
– A 7. lépés elõtt nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, és a 4. lépéstõl ismételje meg a
mûveletet.
Az üzemmód beállításának
megváltoztatása
A 7. lépés elõtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát, és a 4. lépéstõl ismételje meg a mûveletet.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
Felvétel közben
Az üzemmód beállításán nem lehet változatni.
A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡ 20 képet tárol
– M. CHROM funkcióhoz: 18 (keret jellegû) kép
100-0001 - 100 - 0018
– C. CHROM funkcióhoz: 2 (háttér jellegû) kép
100-0019 - 100-0020
Képminták
A kamkorderhez mellékelt †Memory Stick‡-en tárolt képminták védettek (161. oldal).

========129========

Nahrávanie obrázka z pásky vo forme statického obrázka
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Kamkordér doká¾e èíta» nahraté dynamické obrázky na páske v systéme Digital8 a nahra» ich na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ ako statické obrázky.
Kamkordér tie¾ doká¾e prevzia» dynamické obrázky cez vstupný konektor a nahra» ich na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ ako statické obrázky.
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pásku nahratú v systéme Digital8 a pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (2)Stlaète tlaèidlo N. Obrázok nahratý na
páske sa prehrá.
(3)Zµahka podr¾te stlaèené tlaèidlo PHOTO, a¾
kým sa obraz z pásky zastaví. Na obrazovke
sa zobrazí nápis †CAPTURE‡. Nahráva» sa
zatiaµ nezaène.
(4)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie. Obrázok
zobrazený na obrazovke sa nahrá na
pamä»ovú kartu †Memory Stick‡. Keï zmizne
pruhový indikátor, nahrávanie sa skonèilo.
2
REW
PLAY
FF
Képek felvétele a szalagról állókép formában
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A kamkorder le tudja olvasni a Digital8 rendszerben szalagra rögzített mozgóképek adatait, majd állókép formájában tudja rögzíteni azokat a †Memory Stick‡-re.
A kamkorder emellett a bemeneti csatlakozón keresztül is le tudja tölteni a mozgóképek adatait, és rögzíteni tudja õket állókép formájában a †Memory Stick‡-re.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen a kamkorderbe Digital8 rendszerben felvett szalagot és egy †Memory Stick‡-et.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR helyzetbe (csak a DCR-TRV330E típus
esetében).
(2)Nyomja meg a N gombot. A kamkorder
lejátssza a szalagra felvett képet.
(3)Tartsa gyengén lenyomva a PHOTO gombot
mindaddig, amíg a szalagon lévõ kép ki nem
merevedik. A képernyõn megjelenik a
†CAPTURE‡ jelzés. A felvétel meg nem
kezdõdik meg.
(4)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot. A
kamkorder a képernyõn megjelenõ képet
felveszi a †Memory Stick‡-re. A felvétel akkor
tekinthetõ befejezettnek, ha eltûnik a görgö
vonalkijelzés.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLAY
E
OF
R
F (
C
H
G
POWER
)
E
M
C
M
M
A
Y
R
O
A
R
E
34
CAPTURE
PHOTO
PHOTO
141

========130========

Nahrávanie obrázka z pásky vo forme statického obrázka
Poznámka
Obrázok prehrávaný pou¾itím funkcie NTSC PB nie je mo¾né nahra».
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu Zariadením nehýbte, ani ho nevystavujte úderom. Taktie¾ nevypínajte napájanie a nevyberajte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ alebo batériu. Inak mô¾e dôjs» k preru¹eniu obrazových údajov.
Ak sa na obrazovke zobrazí indikátor Vlo¾ená pamä»ová karta †Memory Stick‡ nie je kompatibilná s kamkordérom z dôvodu iného formátu. Skontrolujte formát pamä»ovej karty †Memory Stick‡.
Ak v re¾ime prehrávania zµahka stlaèíte tlaèidlo PHOTO
Kamkordér sa na krátku chvíµu zastaví.
Zvuk nahratý na páske Zvuk z pásky sa nedá nahra».
Titulky na páskach
Titulky na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ sa nedajú nahra». Mô¾ete v¹ak nahra» titulky, ktoré u¾ boli nahraté na páskach.
Ak stlaèíte tlaèidlo PHOTO na diaµkovom ovládaèi
Kamkordér pri stlaèení tlaèidla nahrá obrázok, ktorý je práve zobrazený na obrazovke.
Nahrávanie statického obrázka z iného zariadenia
– iba typ DCR-TRV330E
Príprava
Polo¾ku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu LCD. (Predvolené nastavenie je LCD.)
(1) Prepínaè POWER nastavte do polohy VCR. (2) Zaènite prehráva» nahratú pásku alebo
zapnite televízor a zobrazte ¾elaný program.
Obraz z televízora alebo videorekordéra sa
zobrazí na obrazovke kamkordéra. (3)Postupujte podµa pokynov v krokoch 3 a 4 na
strane 141.
142
Képek felvétele a szalagról állókép formában
Megjegyzés
NTSC PB funkcióval lejátszott kép nem rögzítheto.
Ha világít vagy villog a hozzáférés lámpa Ne rázza és ne ütögesse a kamkordert. A kamkordert ne kapcsolja ki, ne vegye ki a †Memory Stick‡-et, és ne távolítsa el az akkumulátort, különben elõfordulhat, hogy megsemmisülnek a képadatok.
Ha a képernyõn megjelenik a ikon A kamkorderbe helyezett †Memory Stick‡ inkompatíbilís a kamkorderrel, mert nem megfelelõ a formátuma. Ellenõrizze a †Memory Stick‡ formátumát.
Ha lejátszási üzemmódban gyengén megnyomja a PHOTO gombot A kamkorder egy pillanatra leáll.
A szalagra felvett hang
A szalagra vett hangot a kamkorder nem tudja felvenni.
A szalagra vetített feliratok
Ezeket a feliratokat a kamkorder nem tudja felvenni a †Memory Stick‡-re. Fel tudja viszont venni azokat a feliratokat, amelyeket már korábban rögzítettek a szalagra.
Ha megnyomja a távvezérlõ PHOTO gombját A gomb megnyomásakor a kamkorder azonnal felveszi a képernyõn látható képet.
Állókép felvétele más készülékrõl
– Csak a DCR-TRV330E típus esetében A mûveletek elvégzése elõtt
Válassza ki a menü DISPLAY menüpontjában az LCD parancsot. (Ez a gyári beállítás.)
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (2) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot,
vagy a kívánt mûsor megtekintéséhez
kapcsolja be a tv-készüléket.
A tv-készülékrõl illetve videomagnóról érkezõ
kép megjelenik a kamkorder képernyõjén. (3)Hajtsa végre a 141. oldalon a 3. és 4.
lépésben ismertetett mûveleteket.

========131========

Nahrávanie obrázka z pásky vo forme statického obrázka
Pou¾itie prípojného kábla A/V
AUDIO/VIDEO
OUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
: Tok signálu/Jeláramlás iránya ®ltú zástrèku prípojného kábla A/V pripojte do zásuvky videa na videorekordéri alebo televízore.
Televízor alebo videorekordér s konektorom S video
Pripojenie pou¾itím kábla S video (voliteµné príslu¹enstvo) zabezpeèí vysoko kvalitný obraz. Pri tomto pripojení nemusíte pripája» ¾ltú (video) zástrèku prípojného kábla A/V.
K zásuvkám S video na kamkordéri a televízore alebo videorekordéri pripojte kábel S video (voliteµné príslu¹enstvo).
Pou¾itie kábla i.LINK (prípojného kábla DV)
DV
DV OUT
(voliteµné príslu¹enstvo)/
(külön megvásárolható)
: Tok signálu/Jeláramlás iránya Poznámka
Indikátor † ‡ mô¾e blika» v nasledujúcich prípadoch. V takých prípadoch pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ vysuòte a znovu vlo¾te a potom nahrajte obrázky bez skreslenia.
– Pri pokuse o ulo¾enie obrázkov skreslených z dôvodu zlého príjmu rádiového signálu pri pou¾ití televízneho tunera.
– Medzi jednotlivými zábermi alebo v rôznych re¾imoch prehrávania na páske nahratej v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8.
Képek felvétele a szalagról állókép formában
Az A/V összekötõ kábel segítségével
Csatlakoztassa az A/V összekötõ kábel sárga dugóját a videomagnó vagy a tv-készülék videó bemeneti aljzatába.
Ha a tv-készülék vagy videomagnó S-videó csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminõség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt (külön megvásárolható).
Ilyen csatlakoztatás mellett nem szükséges az A/ V összekötõ kábel sárga (videó) dugóját csatlakoztatni.
Az S-videó kábel (külön megvásárolható) egyik végét a kamkorder, a másikat a tv-készülék vagy videomagnó S-videó aljzatához csatlakoztassa. Csatlakoztatás i.LINK kábel (DV összekötõ kábel) segítségével
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
DV IN/OUT
Megjegyzés
Az alábbi esetekben elofordulhat, hogy a † ‡ villog. Ha ez bekövetkezik, vegye ki és újra tegye be a †Memory Stick‡, és vegyen fel
torzításmentes, azaz jó minoségu képet. – Amikor torzított kép felvételét kísérli meg, és a rossz képminoséget bekapcsolt
televíziókészülék mellett a rádióhullámok gyenge vétele okozza.
– Jelenetek között, illetve a különféle lejátszási módok között, ha a szalagra az anyagot Hi8/ Standard 8 rendszerben rögzítették.
143

========132========

Kopírovanie statických obrázkov z pásky - ukladanie fotografií
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Pou¾itím funkcie vyhµadávania mô¾ete automaticky sníma» statické obrázky z pások nahratých v systéme Digital8 a nahráva» ich postupne za sebou na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
Príprava
•Do kamkordéra vlo¾te pásku nahratú v systéme Digital8 a previòte ju.
•Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E). (2)Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte mo¾nos» PHOTO SAVE a
potom ovládací prvok stlaète. Na obrazovke
sa zobrazí text PHOTO BUTTON.
(5)Stlaète tlaèidlo PHOTO silnej¹ie. Statický
obrázok sa nahrá z pásky na pamä»ovú kartu
†Memory Stick‡. Zobrazí sa poèet
kopírovaných statických obrázkov. Po
dokonèení kopírovania sa zobrazí nápis END.
2
5
MENU
PHOTO
3
MEMORY SET ST I LL SET
PR I NT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE
RETURN
[ MENU] : END
4
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT
PHOTO SAVE READY
RETURN
144
[ MENU] : END
Állóképek másolása szalagról – Fénykép mentés
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A keresõ funkció segítségével a kamkorder automatikusan ki tudja válogatni az állóképeket a Digital8 rendszerben felvett szalagról, majd egymás után felveszi õket a †Memory Stick‡-re. A mûveletek elvégzése elõtt
•Helyezzen a kamkorderbe Digital8 rendszerû szalagot, és csévélje vissza.
•Helyezzen a kamkorderbe egy †Memory Stick‡- et.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER vagy
VCR helyzetbe (csak a DCR-TRV330E típus
esetében).
(2)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PHOTO SAVE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát. Megjelenik a
képernyõn a PHOTO BUTTON kijelzés. (5)Nyomja meg erõsebben a PHOTO gombot. A
kamkorder a szalagról érkezõ képet felveszi a
†Memory Stick‡-re, és kijelzi az átmásolt
állóképek számát. A másolás befejeztével
megjelenik az END kijelzés.
1
PLA OY
E
FF
R (
C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
PHOTO SAVE
0:00:00:00
PHOTO SAVE
0:30:00:00
21/40
FINE
25/40
FINE
SAVING
0
END 4
[ MENU] : END
[ MENU] : END
PHOTO SAVE
0:00:00:00
21/40
FINE
PHOTO BUTTON
[ PHOTO] : START
[ MENU] : END

========133========

Kopírovanie statických obrázkov z pásky - ukladanie fotografií
Zastavenie kopírovania
Kopírovanie zastavíte stlaèením tlaèidla MENU.
Ak je pamä» pamä»ovej karty †Memory Stick‡ plná
Na obrazovka sa zobrazí text †MEMORY FULL‡ a kopírovanie sa zastaví. Vlo¾te ïal¹iu pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ a zopakujte postup od kroku 2.
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu Nehýbte kamkordérom, ani ho nevystavujte úderom. Taktie¾ nevypínajte napájanie a nevyberajte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ alebo batériu. Inak mô¾e dôjs» k preru¹eniu obrazových údajov.
Ak je plô¹ka na ochranu proti zápisu na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nastavená do polohy LOCK
Ak v nastaveniach ponuky vyberiete mo¾nos» PHOTO SAVE, na obrazovke sa zobrazí text †NOT READY‡.
Ak vymeníte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ poèas kopírovania
Kamkordér obnoví kopírovanie od posledného nahratého obrázka na predchádzajúcej pamä»ovej karte †Memory Stick‡.
Állóképek másolása szalagról – Fénykép mentés
A másolás leállítása
A másolás leállításához nyomja meg a MENU gombot.
Ha betelik a †Memory Stick‡ memóriája A képernyõn megjelenik a †MEMORY FULL‡ jelzés, és a másolás leáll. Helyezzen be másik †Memory Stick‡-et és ismételje meg a mûveleteket a 2. lépéstõl.
Ha világít vagy villog az hozzáférés lámpa Ne rázza és ne ütögesse a kamkordert. A kamkordert ne kapcsolja ki, ne vegye ki a †Memory Stick‡-et, és ne távolítsa el az akkumulátort, különben elõfordulhat, hogy megsemmisülnek a képadatok.
Ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetbe van állítva
Ha a menüben a PHOTO SAVE beállítást választja ki, megjelenik a képernyõn a †NOT READY‡ jelzés.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
Ha másolás közben cseréli a †Memory Stick‡- et
A kamkorder az elõzõ †Memory Stick‡-re felvett utolsó képtõl kezdi újra a másolást.
145

========134========

Zobrazenie statického obrázka - prehrávanie fotografií v pamäti
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Statické obrázky nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete prehráva». Pri zobrazení registra mô¾ete prehráva» naraz ¹es» obrázkov.
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY, PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E). Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Stlaète tlaèidlo OPEN a otvorte panel LCD. (3)Stlaète tlaèidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa
posledný nahratý obrázok.
(4)Stlaèením tlaèidla MEMORY +/– vyberte
po¾adovaný statický obrázok. Ak chcete
zobrazi» predchádzajúci obrázok, stlaète
tlaèidlo MEMORY –. Ak chcete zobrazi»
nasledujúci obrázok, stlaète tlaèidlo
MEMORY +.
2
3
PLAY
Zastavenie prehrávania fotografií v pamäti
Stlaète tlaèidlo MEMORY PLAY.
146
Állókép megtekintése – Fénykép lejátszás memóriából
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A †Memory Stick‡-re felvett állóképeket le lehet játszani. Ha az index képernyõt választja, 6 kép egyidejû lejátszására is lehetõség nyílik.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen a kamkorderbe egy †Memory Stick‡- et.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY,
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) helyzetbe. Gyõzõdjön meg
róla, hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)Az OPEN gomb megnyomásával nyissa ki az
LCD táblát.
(3)Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Megjelenik az utoljára felvett kép.
(4)A + vagy – jelû MEMORY gomb lenyomásával
válassza ki a kívánt állóképet. Az elõzõ kép
megtekintéséhez nyomja meg a – jelû
MEMORY gombot. A következõ kép
megtekintéséhez nyomja meg a + jelû
MEMORY gombot.
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
A
R
E
M
4
A fénykép lejátszás memóriából funkció megállítása
Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.

========135========

Zobrazenie statického obrázka - prehrávanie fotografií v pamäti
Poznámky k názvom súborov
•Adresár sa nezobrazí, ak jeho ¹truktúra nezodpovedá ¹tandardu DCF98.
•Ak ¹truktúra adresára nezodpovedá ¹tandardu DCF98, mô¾e sa na obrazovke zobrazi» nápis † - DIRECTORY ERROR‡. Ak sa zobrazí táto správa, obrázky je mo¾né prehráva», ale nie je mo¾né ich nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
•Ak je súbor po¹kodený alebo neèitateµný, na obrazovke bliká názov súboru.
Prehrávanie nahratých obrázkov na televízore •Najprv pripojte kamkordér k televízoru pomocou prípojného kábla A/V dodávaného s kamkordérom.
•Pri prehrávaní fotografií v pamäti na televíznej obrazovke alebo obrazovke LCD sa mô¾e zda», ¾e sa kvalita obrazu zhor¹ila. Nie je to porucha. Kvalita obrazových údajov sa nezmení. •Pred prehrávaním zní¾te hlasitos» televízora, inak mô¾e by» z reproduktorov poèu» ¹um.
Ak sa na obrazovke zobrazí nápis † NO FILE‡
Na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nie je nahratý ¾iadny obrázok.
Obrazové údaje upravené pomocou poèítaèa alebo snímané pomocou iného zariadenia Mô¾e sa sta», ¾e sa pomocou kamkordéra nebudú da» prehra».
Indikátory na obrazovke poèas prehrávania statického obrázka
100-0021
21 / 40 MEMORY PLAY
Èíslo obrázka/Poèet nahratých obrázkov/ Kép sorszáma / Felvett képek száma összesen
Tlaèová znaèka/Nyomtatási jel
Indikátor ochrany/Védelem kijelzése
Názov súboru s údajmi/Adatfájl neve
Állókép megtekintése – Fénykép lejátszás memóriából
Megjegyzések a fájlnevekhez
•Ha a könyvtár szerkezete nem felel meg a DCF98 szabványnak, a könyvtár nem jelenik meg.
•Ha a könyvtár szerkezete nem felel meg a DCF98 szabványnak, elõfordulhat, hogy megjelenik a † - DIRECTORY ERROR‡ kijelzés. Amíg ez a kijelzés látható, képek lejátszására van ugyan lehetõség, de a †Memory Stick‡-re már nem lehet õket rögzíteni.
•Ha a fájlban hiba van vagy nem lehet olvasni, a fájl neve villog a képernyõn.
A felvett képek lejátszása TV-képernyõn •A mûveletek végrehajtása elõtt csatlakoztassa a kamkordert a tv-készülékhez a kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábel segítségével. •Ha a fénykép lejátszása memóriából funkciót tv-készüléken vagy az LCD képernyõn alkalmazza, úgy tûnhet, hogy rosszabb lett a képminõség. Ez nem rendellenes jelenség. A képadatok ugyanolyan jó minõségûek maradnak, mint korábban voltak.
•A mûvelet elõtt vegye le a tv-készülék hangját, különben a tv-készülék hangszóróiból bömbölõ hang lesz hallható.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
Ha a képernyõn a † NO FILE‡ kijelzés jelenik meg
A †Memory Stick‡-en nem található felvétel.
Ha a képadatokat személyi számítógéppel módosította vagy más készülékkel vette fel Elõfordulhat, hogy a kamkorder nem tudja lejátszani õket.
Képernyõ kijelzések állókép lejátszásakor
147

========136========

Zobrazenie statického obrázka - prehrávanie fotografií v pamäti
Prehrávanie ¹iestich nahratých obrázkov naraz (zobrazenie registra)
Naraz mô¾ete prehráva» ¹es» nahratých obrázkov. Táto funkcia je obzvlá¹» u¾itoèná pri hµadaní urèitého obrázka.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY, PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E). Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený v µavej polohe (uvoµni»). (2)Stlaèením tlaèidla MEMORY INDEX zobrazte
register.
2
INDEX
Nad zobrazeným obrázkom sa pred prepnutím do re¾imu zobrazenia registra zobrazí èervená znaèka B.
1
2
4
5
100-0006
•Ak chcete zobrazi» nasledujúcich ¹es» obrázkov, podr¾te stlaèené tlaèidlo MEMORY +.
•Ak chcete zobrazi» predchádzajúcich ¹es» obrázkov, podr¾te stlaèené tlaèidlo MEMORY –.
148
Állókép megtekintése – Fénykép lejátszás memóriából
6 felvett kép egyidejû lejátszása (index képernyõ)
Egyidejûleg 6 kép lejátszására van lehetõség. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha egy bizonyos képet szeretne megkeresni.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY,
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) helyzetbe. Gyõzõdjön meg
róla, hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)Az index képernyõ megjelenítéséhez nyomja
meg a MEMORY INDEX gombot.
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
Y
R
O
M
E
M
C
A
R
E
M
A
A piros B jel az index képerjelenítnyõ üzemmód bekapcsolása elõtt utoljára kijelzett kép fölött jelenik meg.
3
6
Znaèka B / B jel
6 / 40
•Az elõzõ 6 kép megjelenítéséhez tartsa lenyomva a + jelû MEMORY gombot. •A következõ 6 kép megjelenítéséhez tartsa lenyomva a – jelû MEMORY gombot.

========137========

Zobrazenie statického obrázka - prehrávanie fotografií v pamäti
Návrat k normálnemu zobrazeniu (jediná obrazovka)
Stlaèením tlaèidla MEMORY +/– presuòte znaèku B k obrázku, ktorý chcete zobrazi» na celej obrazovke, a potom stlaète tlaèidlo MEMORY PLAY.
Poznámka
Pri zobrazení registra sa nad ka¾dým obrázkom zobrazuje èíslo. Oznaèuje poradie, v akom sú obrázky nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡. Tieto èísla sa lí¹ia od názvov súborov s údajmi.
Obrazové údaje upravené pomocou poèítaèa alebo snímané pomocou iného zariadenia Tieto súbory sa pri zobrazení registra nemusia zobrazi».
Állókép megtekintése – Fénykép lejátszás memóriából
Visszatérés a normál lejátszási képernyõ (normál képernyõ) üzemmódba A + vagy – jelû MEMORY gomb lenyomásával vigye a B jelet a kép fölé, amelyet teljes képernyõn kíván megjeleníteni, majd nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Megjegyzés
Amikor megjeleníti az index képernyõt, az egyes képek fölött megjelenik a kép száma. Ezek a számok azt a sorrendet tükrözik, ahogyan a képeket a †Memory Stick‡-re felvette. A számok nem azonosak az adatfájlok nevével.
Ha a képadatokat személyi számítógéppel módosította vagy más készülékkel vette fel Elõfordulhat, hogy ezeket a fájlokat a kamkorder nem tudja az index képernyõn megjeleníteni.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
149

========138========

Zobrazenie obrázkov na poèítaèi
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Údaje nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete zobrazi» na poèítaèi.
Formát súborov
Údaje nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ sa ukladajú vo formáte JPEG.
Skontrolujte, èi máte na poèítaèi nain¹talovanú aplikáciu, ktorá podporuje súbory vo formáte JPEG.
Odporúèané poèítaèové prostredie Odporúèané prostredie operaèného systému Windows
Operaèný systém: Vy¾aduje sa ¹tandardná
in¹talácia operaèného
systému Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows
Me alebo Windows 2000
Professional.
Nemô¾eme zaruèi» prevádzku
v prostredí, ktoré je inováciou:
operaèného systému
Windows 3.1 alebo Windows
95 na Windows 98,
operaèného systému
Windows 98 na Windows
98SE a operaèného systému
Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows
NT3.51 alebo Windows NT4.0
na Windows 2000
Professional.
Procesor: MMX Pentium 200 MHz alebo
rýchlej¹í
Konektor USB musí by» ¹tandardnou súèas»ou. Odporúèané prostredie operaèného systému Macintosh
Poèítaè Macintosh so ¹tandardnou in¹taláciou operaèného systému Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 Pre nasledujúce typy sa v¹ak odporúèa vykona» aktualizáciu na operaèný systém Mac OS 9.0. •Poèítaèe iMac so ¹tandardnou in¹taláciou operaèného systému Mac OS 8.6 a jednotkou CD-ROM s vkladaním diskov do otvoru. •Poèítaèe iBook alebo G4 so ¹tandardnou in¹taláciou operaèného systému Mac OS 8.6. Konektor USB musí by» ¹tandardnou súèas»ou.
Poznámky
•Ak súèasne pripojíte dve alebo viac zariadení
USB k jednému poèítaèu, alebo ak pou¾ijete
rozboèovaè, nedá sa zaruèi» správna
prevádzka pre ¾iaden z operaèných systémov
Windows alebo Macintosh.
•V závislosti od typu súèasne pou¾ívaných
zariadení USB nemusia niektoré zariadenia
fungova».
150•Pre v¹etky uvedené poèítaèové prostredia sasprávna èinnos» nedá zaruèi».
Képek megtekintése személyi számítógép segítségével
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A †Memory Stick‡-re rögzített adatokat a személyi számítógép segítségével is meg lehet tekinteni.
A fájlok formátuma
A kamkorder a †Memory Stick‡-re rögzített adatokat JPEG formátumban tárolja el. Gyõzõdjön meg róla, hogy az Ön személyi számítógépére van-e JPEG formátumot támogató alkalmazás telepítve.
Ajánlott számítógépes környezet Ajánlott Windows környezet
OS (operációs : Microsoft Windows 98, rendszer) Windows 98SE, Windows Me
vagy Windows 2000
Professzionális, szabványos
telepítés szükséges.
A megfelelõ mûködés nem
garantált olyan környezetben,
amelyet az alábbiak szerint
frissítettek:
Windows 3.1-rõl vagy
Windows 95-rõl Windows 98-
ra, illetve Windows98-ról
Windows 98SE-re.
Windows 95-rõl, Windows 98-
ról, Windows 98SE-rõl
Windows NT3.51-rõl vagy
Windows NT4.0-ról Windows
2000 Professional-re. CPU (processzor): MMX Pentium 200 MHz vagy
ennél gyorsabb
Az USB csatlakozónak szabványszerûnek kell lennie.
Ajánlott Macintosh környezet
Macintosh számítógép a Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 szabványszerû telepítéssel.
Az alábbi modelleket azonban fel kell frissíteni Mac OS 9.0-ra.
•iMac, Mac OS 8.6 szabványszerû telepítéssel és résnyílás típusú CD-ROM meghajtóval •iBook vagy G4, Mac OS 8.6 szabványszerû telepítéssel
Az USB csatlakozónak szabványszerûnek kell lennie.
Megjegyzések
•Ha ugyanahhoz a személyi számítógéphez egyidejûleg több USB készüléket csatlakoztat vagy ha elosztófejet (hub-ot) használ, sem Windows, sem Macintosh környezetben nem garantálható, hogy a mûveleteket megfelelõen végre lehet hajtani.
•A párhuzamosan használt USB készülék típusának függvényében elõfordulhat, hogy egyes készülékek nem mûködnek.
•Nem garantálható, hogy a mûveleteket a fent ajánlott valamennyi számítógépes
környezetben megfelelõen végre lehet hajtani.

========139========

Zobrazenie obrázkov na poèítaèi
In¹talácia ovládaèa USB
Pred pripojením kamkordéra k poèítaèu nain¹talujte ovládaè USB. Ovládaè USB spolu s aplikaèným softvérom na prezeranie obrázkov sa nachádza na disku CD-ROM, ktorý sa dodáva s kamkordérom.
Pre pou¾ívateµov operaèného systému Windows 98/98SE/Me a Windows 2000 (1)Zapnite poèítaè a poèkajte, kým sa spustí
operaèný systém Windows.
(2)Do jednotky CD-ROM poèítaèa vlo¾te
dodávaný disk CD-ROM.
(3)Spustite aplikaèný program na disku CD-
ROM. Po chvíli sa na pracovnej ploche
zobrazí dialógové okno. Nastavte kurzor na
polo¾ku †USB Driver Installation for Windows
 98/98SE/Me and Windows  2000‡ a
kliknite my¹ou.
(4)Spustí sa in¹talaèný program. Dokonèite
in¹taláciu na disku CD-ROM.
(5)Pomocou dodávaného kábla USB prepojte
zásuvku (USB) na kamkordéri so zásuvkou
USB na poèítaèi.
(6)Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu
†Memory Stick‡, pripojte sie»ový adaptér a
prepínaè POWER nastavte na hodnotu
MEMORY.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis
†PC MODE‡. Poèítaè rozpozná kamkordér a
spustí sa sprievodca pridaním hardvéru
systému Windows.
(7)Sprievodca pridaním hardvéru sa spustí
dvakrát, preto¾e sú nain¹talované dva rôzne
ovládaèe USB. In¹taláciu dokonèite bez
preru¹enia.
Zásuvka (USB)/ (USB) aljzat
Addig nyomja, amíg a csatlakozó a
USB kábel
Konektor zasuòte do zásuvky, a¾ kým nie je poèu» kliknutie /
helyére nem kattan
Képek megtekintése személyi számítógép segítségével
Az USB meghajtó telepítése
Mielõtt a kamkordert a személyi számítógéphez csatlakoztatná, telepítse az USB meghajtót a számítógépre.
Az USB meghajtó a képek megtekintését lehetõvé tevõ alkalmazási szoftverrel együtt megtalálható kamkorderhez mellékelt CD-ROM- on.
Windows 98/98SE/Me és Windows 2000 felhasználók figyelmébe
(1)Kapcsolja be a számítógépet és engedje,
hogy a Windows bejelentkezzen.
(2)Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép CD-ROM meghajtójába. (3)Indítsa el a CD-ROM-on található alkalmazási
programot. Pár másodperc múlva megjelenik
az asztalon a párbeszédablak. Vigye a kurzort
az †USB Driver Installation for Windows 98/
98SE/Me and Windows 2000 (USB meghajó
telepítése Windows 98/98SE/Me és
Windows 2000 számára)‡ feliratra, majd
kattintson.
(4)Elindul a telepítõprogram. Fejezze be a CD-
ROM-on a telepítést.
(5)A mellékelt USB kábel segítségével
csatlakoztassa a kamkorder (USB) aljzatát
a személyi számítógép USB csatlakozójához. (6)Helyezzen a kamkorderbe egy †Memory
Stick‡-et, csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és állítsa a POWER kapcsolót
MEMORY helyzetbe.
A kamkorder képernyõjén megjelenik a †PC
MODE‡ kijelzés. A számítógép felismeri a
kamkordert, és elindul a Windows Add
Hardware Wizard (hardver hozzáadó
varázsló).
(7)A Windows Add Hardware Wizard (hardver
hozzáadó varázsló) kétszer fog elindulni, mert
2 különbözõ USB meghajtót telepít. Ügyeljen
rá, hogy ne szakítsa félbe a telepítést.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
kábel USB/
konektor USB/ USB csatlakozó
151

========140========

Zobrazenie obrázkov na poèítaèi
Poznámka
Ak v kamkordéri nie je vlo¾ená pamä»ová karta †Memory Stick‡, ovládaè USB sa nedá nain¹talova».
Pred in¹taláciou ovládaèa USB skontrolujte, èi je pamä»ová karta †Memory Stick‡ vlo¾ená v kamkordéri.
Pre pou¾ívateµov operaèného systému Macintosh
(1)Zapnite poèítaè a poèkajte, kým sa spustí
operaèný systém Mac OS.
(2)Do jednotky CD-ROM poèítaèa vlo¾te
dodávaný disk CD-ROM.
(3)Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM.
Otvorí sa okno.
(4)Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku s
operaèným systémom. Otvorí sa okno. (5)Presuòte nasledujúce dva súbory z okna
otvoreného v kroku 3 na ikonu systémového
prieèinka v okne otvorenom v kroku 4 (presun
my¹ou).
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6)Po zobrazení textu †Put these items into the
Extensions folder?‡ kliknite na tlaèidlo OK. (7)Re¹tartujte poèítaè.
Prezeranie obrázkov
Pre pou¾ívateµov operaèného systému
Windows 98
(1)Zapnite poèítaè a poèkajte, kým sa spustí
operaèný systém Windows 98.
(2)Pripojte jeden koniec kábla USB do zásuvky
(USB) na kamkordéri a druhý koniec k
zásuvke USB na poèítaèi.
(3)Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu
†Memory Stick‡, pripojte sie»ový adaptér ku
kamkordéru a potom do sie»ovej zásuvky.
(4)Nastavte prepínaè POWER do polohy
MEMORY.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis
†PC MODE‡.
(5)V operaènom systéme Windows 98 kliknite
na ikonu †Tento poèítaè‡ a my¹ou dvakrát
kliknite na rozpoznanú jednotku. (Príklad:
†Vymeniteµný disk (D:)‡)
Zobrazia sa prieèinky nachádzajúce sa na
pamä»ovej karte †Memory Stick‡.
(6)Vyberte a dvakrát kliknite my¹ou na
po¾adovaný súbor obrázka v prieèinku.
Dvakrát kliknite my¹ou na prieèinok alebo
súbor v nasledujúcom poradí.
prieèinok †Dcim‡ t prieèinok †100msdcf‡ t
súbor obrázka
Podrobnej¹ie informácie o názvoch
prieèinkov a súborov získate v èasti 152
†Obrazové súbory a miesta pre ich ukladanie‡
(s. 154).
Képek megtekintése személyi számítógép segítségével
Megjegyzés
Ha nincs a kamkorderben †Memory Stick‡, az USB meghajtót nem lehet telepíteni.
Az USB meghajtó telepítése elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy helyezett-e †Memory Stick‡-et a kamkorderbe.
Macintosh felhasználók figyelmébe (1)Kapcsolja be a számítógépet és engedje,
hogy a Mac OS bejelentkezzen.
(2)Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép CD-ROM meghajtójába. (3)Az ablak kinyitásához kattintson kétszer a
CD-ROM meghajtó ikonjára.
(4)Az ablak kinyitásához kattintson kétszer az
OS-t tartalmazó merevlemez ikonjára. (5)A 3. Lépésben kinyitott ablakból az alábbi két
fájlt tegye át a 4. Lépésben megnyitott ablak
System Folder (Rendszermappa) ikonjába
(fogja meg az egérrel és vigye át).
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6)Amikor megjelenik a †Put these items into the
Extensions folder?‡ (†Be kívánja tenni ezeket
a tételeket a Kiterjesztések mappába?‡)
kérdés megjelenik, kattintson az OK gombra. (7)Indítsa el újra a számítógépet.
Képek megtekintése
Windows 98 felhasználók figyelmébe (1)Kapcsolja be a számítógépet és engedje,
hogy a Windows 98 bejelentkezzen. (2)Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik
végét a kamkorder (USB) aljzatához, a
másik végét pedig a személyi számítógép
USB csatlakozójához.
(3)Helyezzen a kamkorderbe egy †Memory
Stick‡-et, és csatlakoztassa a hálózati
tápegységet elõször a kamkorderbe majd a
fali konnektorba.
(4)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe.
A kamkorder képernyõjén megjelenik a †PC
MODE‡ kijelzés.
(5)Nyissa ki a Windows 98 †My Computer
(Sajátgép)‡ ablakát és kattintson kétszer az
újonnan felismert meghajtóra. (Például:
†Removable Disk (D:)‡)
Megjelennek a †Memory Stick‡ belsejében
található mappák.
(6)Válassza ki mappából a kívánt képet és
kattintson rá kétszer. A mappára illetve fájlra
a következõ sorrendben kattintson kétszer.
†Dcim‡ mappa t †100msdcf‡ mappa t
Képfájl
A mappával és a fájlnévvel kapcsolatos
részletekért lapozzon a †A képfájlok
tárolására szolgáló célkönyvtárak és
képfájlok‡ címû részhez (154. oldal).

========141========

Zobrazenie obrázkov na poèítaèi
Zásuvka (USB)/ (USB) aljzat
Konektor zasuòte do zásuvky, a¾ kým nie je poèu» kliknutie / Addig nyomja, amíg a csatlakozó a helyére nem kattan
Odpájanie kábla USB a vyberanie pamä»ovej karty †Memory Stick‡
Pri odpájaní kábla USB alebo vyberaní pamä»ovej karty †Memory Stick‡ postupujte podµa postupu uvedeného ni¾¹ie.
Pre pou¾ívateµov operaèného systému Windows 2000
(1)Presuòte kurzor na ikonu †Unplug or Eject
Hardware‡ (†Odpoji» alebo vysunú» hardvér‡)
na paneli úloh a kliknutím zru¹te príslu¹nú
jednotku.
(2)Zobrazí sa správa o odpojení zariadenia od
systému. Potom odpojte kábel USB alebo
vyberte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
Pre pou¾ívateµov operaèného systému Macintosh
(1)Ukonèite v¹etky spustené aplikácie.
Skontrolujte, èi nesvieti indikátor prístupu
pevného disku.
(2)My¹ou presuòte ikonu pamä»ovej karty
"Memory Stick" do ko¹a alebo v ponuke
Special (©peciálne funkcie) vyberte príkaz
Eject (Vysunú»).
(3)Vyberte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
Poznámky k pou¾ívaniu poèítaèa
Pamä»ová karta †Memory Stick‡ •Ak bola pamä»ová karta †Memory Stick‡ naformátovaná na va¹om poèítaèi, nadá sa zaruèi» jej správna èinnos» v kamkordéri. •Neoptimalizujte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡ na poèítaèi so systémom Windows. Skrátite tým jej ¾ivotnos».
•Údaje na pamä»ovej karte †Memory Stick nekomprimujte.‡ Komprimované súbory sa na kamkordéri nedajú prehráva».
Képek megtekintése személyi számítógép segítségével
kábel USB/ USB kábel
konektor USB/ USB csatlakozó
Az USB kábel kihúzása / A †Memory Stick‡ kivétele
Az USB kábel kihúzásakor illetve a †Memory Stick‡ kivételekor az alábbi módon járjon el. Windows 2000 felhasználók figyelmébe (1)Vigye a kurzort a taszktálcán a †Hardver
kihúzása vagy kivétele‡ ikonra, és kattintással
kapcsolja ki az illetõ meghajtót.
(2)Megjelenik az üzenet, amely felhívja a
figyelmét, hogy távolítsa el a készüléket a
rendszerbõl, ekkor húzza ki az USB kábelt,
illetve vegye ki a †Memory Stick‡-et. Macintosh felhasználók figyelmébe (1)Lépjen ki a megnyitott alkalmazási
programokból.
Gyõzõdjön meg róla, hogy nem ég a
merevlemez hozzáférés-lámpája.
(2)Fogja meg az egérrel a †Memory Stick‡
ikonját és tegye a lomtárba, vagy válassza ki
a Special menü Eject (kidobás) parancsát. (3)Vegye ki a †Memory Stick‡-et.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
Megjegyzések a személyi számítógép használatához
†Memory Stick‡
•Ha a †Memory Stick‡-et a személyi számítógépen formázza, nem biztosított, hogy a kamkorder végre tudja hajtani a †Memory Stick‡ segítségével végezhetõ mûveleteket. •Windows gépen soha ne optimalizálja a †Memory Stick‡-et. Ez a †Memory Stick‡ élettartamát lerövidítheti.
•A †Memory Stick‡-en tárolt adatokat ne tömörítse. A tömörített fájlokat a kamkorder nem tudja lejátszani.
153

========142========

Zobrazenie obrázkov na poèítaèi
Softvér
•V závislosti od aplikaèného softvéru sa mô¾e pri otvorení súboru so statickým obrázkom zväè¹i» jeho veµkos».
•Pri nahrávaní obrázka upraveného pomocou retu¹ovacieho softvéru z poèítaèa na kamkordér alebo pri priamom upravovaní obrázka na kamkordéri sa bude formát obrázka lí¹i», preto sa mô¾e zobrazi» indikátor chyby súboru a súbor sa nemusí da» otvori».
Komunikácia s poèítaèom
Komunikácia medzi kamkordérom a poèítaèom sa po návrate z re¾imu preru¹enia, obnovenia alebo spánku nemusí obnovi».
Obrazové súbory a miesta pre ich ukladanie
Obrazové súbory nahraté prostredníctvom kamkordéra sa zoskupujú do prieèinka. Význam názvov súborov je nasledovný: ssss znamená akékoµvek èíslo v rozpätí od 0001 do 9999.
Pre pou¾ívateµov operaèného systému Windows 98
(Jednotka rozpoznávajúca kameru je [D:])
Képek megtekintése személyi számítógép segítségével
Szoftver
•Az Ön által használt alkalmazási szoftver függvényében elõfordulhat, hogy egy állókép fájl megnyitásakor a fájl mérete megnövekszik. •Ha a számítógéprõl retusáló szoftver segítségével módosított képet tölt le, illetve ha közvetlenül a kamkorderen módosítja a képet, a kép formátuma eltérõ lesz, ezért elõfordulhat, hogy megjelenik a fájlhibára figyelmeztetõ kijelzés, és a fájlt nem lehet megnyitni. Kapcsolat a személyi számítógéppel Elõfordulhat, hogy a kamkorder és a személyi számítógép között nem áll helyre a kapcsolat azt követõen, hogy o számítógép visszatér Suspend, Resume vagy Sleep üzemmódból.
A képfájlok tárolására szolgáló célkönyvtárak és képfájlok
A kamkorderrel felvett képfájlok mappákba csoportosítva tárolódnak el.
A fájlnevek jelentése a következõ.
A ssss jelölés a 0001-tõl 9999-ig terjedõ tartományon belüli tetszõleges számot jelent.
Windows 98 felhasználók figyelmébe (A kamerát felismerõ meghajtó a [D:])
Prieèinok obsahujúci údaje statického obrázka/ Az állóképek adatait tartalmazó mappa
Prieèinok/Mappa Súbor/Fájl Význam/Jelentése
100msdcf DSC0ssss.JPG Súbor statického obrázka/Állókép fájl
154

========143========

Kopírovanie obrázka z pamä»ovej karty
A †Memory Stick‡-re
felvett kép másolása †Memory Stick‡ na pásku szalagra
– iba typ DCR-TRV330E
Statické obrázky a titulky nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete kopírova» a nahráva» na pásky Hi8 /Digital8 .
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pásku Hi8 /Digital8 (urèenú na nahrávanie) a pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy VCR. (2)Pomocou ovládacích tlaèidiel videa
vyhµadajte bod, kam chcete nahra» daný
statický obrázok. Pre pásku Hi8 /Digital8
nastavte re¾im pozastaveného prehrávania. (3)Na kamkordéri zároveò stlaète tlaèidlo z REC
a tlaèidlo napravo od neho. Páska Hi8 /
Digital8 sa nastaví do re¾imu
pozastaveného nahrávania.
(4)Stlaèením tlaèidla MEMORY PLAY prehrajte
statický obrázok, ktorý chcete skopírova». (5)Stlaèením tlaèidla X spustite nahrávanie.
Opätovným stlaèením tlaèidla X nahrávanie
zastavíte.
(6)Ak chcete kopírova» viac obrázkov, zopakujte
kroky 4 a 5.
4
1
VC
R
OF
PLAY
F (
C
H
G
POWER
)
R
O
M
E
M
C
E
M
A
Y
A
R
Zastavenie kopírovania Stlaète tlaèidlo x.
– Csak a DCR-TRV330E típus esetében A †Memory Stick‡-re felvett állóképeket vagy feliratokat le lehet másolni és átvenni Hi8 vagy Digital8 rendszerû szalagra.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen a kamkorderbe Hi8 vagy Digital8 rendszerû szalagot, amire a felvételt fogja készíteni, és egy †Memory Stick‡-et.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe. (2)A szalagvezérlõ gombok segítségével keresse
meg azt a pontot, ahová a kívánt állóképet fel
szeretné venni. Állítsa a Hi8 vagy
Digital8 rendszerû szalagot pillanat állj
üzemmódba.
(3)Nyomja meg egyidejûleg a kamkorder z REC
gombját és a tõle jobbra lévõ gombot. A Hi8
illetve Digital8 rendszerû szalag
felvételi szünet üzemmódba kerül.
(4)Az átmásolni kívánt állókép lejátszásához
nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. (5)A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a X
gombot, megállításához pedig nyomja meg
ismét a X gombot.
(6)Ha még mást is másolni szeretne, ismételje
meg a 4. és 5. lépést.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
2
3 REC
5
PAUSE
A másolás leállítása Nyomja meg a x gombot.
155

========144========

Kopírovanie obrázka z pamä»ovej karty †Memory Stick‡ na pásku
Poèas kopírovania
Nedajú sa pou¾íva» nasledovné tlaèidlá: – MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY DELETE,
– MEMORY +/–,
– MEMORY MIX.
Poznámka k zobrazeniu registra Zobrazenie registra sa nedá nahra».
Ak v re¾ime pozastaveného prehrávania stlaèíte tlaèidlo EDITSEARCH Prehrávanie fotografií v pamäti sa zastaví.
Obrazové údaje upravené pomocou poèítaèa alebo snímané pomocou iného zariadenia Mô¾e sa sta», ¾e sa nebudú da» prehra» pomocou kamkordéra.
Ak v pohotovostnom re¾ime alebo v re¾ime nahrávania stlaèíte tlaèidlo DISPLAY Okrem indikátorov pásky Hi8 /Digital8 , ako napríklad indikátora èasového kódu, sa zobrazia aj indikátor prehrávania z pamäte a indikátor názvu súboru.
Pri kopírovaní
Na pásku sa nedá kopírova» obrázok s titulkami nahratý na pamä»ovej karte †Memory Stick‡.
156
A †Memory Stick‡-re felvett kép másolása szalagra
Másolás közben
Nem mûködnek az alábbi gombok: – MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY + / –
– MEMORY MIX
Megjegyzés az index képernyõhöz Az index képernyõrõl felvétel nem készíthetõ.
Ha pillanat állj üzemmódban megnyomja az EDITSEARCH gombot
Leáll a memória lejátszás.
Ha a képadatokat személyi számítógéppel módosította vagy más készülékkel vette fel Elõfordulhat, hogy a kamkorder nem tudja lejátszani õket.
Ha készenléti vagy felvételi üzemmódban megnyomja a DISPLAY gombot
A Hi8 vagy Digital8 rendszerû szalagokhoz tartozó kijelzések, például az idõkód kijelzése mellett megjelennek a lejátszás memóriából üzemmód és a fájlnév kijelzései is.
Másoláskor
Nem lehet a †Memory Stick‡-re rögzített képet felirattal együtt a szalagra másolni.

========145========

Zväè¹enie statických obrázkov nahratých na pamä»ových kartách †Memory Stick‡ - funkcia pamäte PB ZOOM
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Statické obrázky nahraté na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete zväè¹ova».
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY, PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E). Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Poèas prehrávania obrázkov nahratých na
pamä»ovej karte †Memory Stick‡ stlaète
tlaèidlo PB ZOOM na kamkordéri. Statický
obrázok sa zväè¹í a na obrazovke sa zobrazia
indikátory R r, ktoré ukazujú smer jeho
posunutia.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuòte zväè¹ený obraz a potom
ovládací prvok stlaète.
R : Obraz sa pohybuje smerom nadol.
r : Obraz sa pohybuje smerom nahor.
Sú dostupné smery T t
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuòte zväè¹ený obraz a potom
ovládací prvok stlaète.
T : Obraz sa pohybuje smerom doprava.
(Otoète ovládací prvok smerom
nadol.)
t : Obraz sa pohybuje smerom doµava.
(Otoète ovládací prvok smerom
nahor.)
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
Y
R
O
M
E
M
C
A
A
R
E
M
2
PB ZOOM
†Memory Stick‡-re felvett állóképek kinagyítása – Memória PB ZOOM
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében Lehetõség van a †Memory Stick‡-re felvett állóképek kinagyítására.
A mûveletek elvégzése elõtt Helyezzen egy †Memory Stick‡-et a kamkorderbe.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY,
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) helyzetbe. Gyõzõdjön meg
róla, hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)A †Memory Stick‡-re felvett képek lejátszása
közben nyomja meg a kamkorder PB ZOOM
gombját. A kamkorder kinagyítja az állóképet,
a képernyõn pedig megjelenik a képmozgatás
irányát mutató R r jelzés.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
mozdítsa el a kinagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
R : A kép lefelé mozdul el.
r : A kép felfelé mozdul el.
T t mozgatás válik hozzáférhetõvé. (4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
mozdítsa el a kinagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
T : A kép jobbra mozdul el (Forgassa a
tárcsát lefelé.)
t : A kép balra mozdul el (Forgassa a
tárcsát felfelé.)
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
3
PB ZOOM
[EXEC] : T t
4
PB ZOOM
[EXEC] : r R
157

========146========

Zväè¹enie statických obrázkov nahratých na pamä»ových kartách †Memory Stick‡ - funkcia pamäte PB ZOOM
Zru¹enie funkcie pamäte PB ZOOM Stlaète tlaèidlo PB ZOOM.
Poznámka
Obrázky zväè¹ené pou¾itím re¾imu PB ZOOM nie je mo¾né nahra» na pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
V re¾ime PB ZOOM Digitálne efekty nefungujú.
Funkciu PB ZOOM zru¹íte stlaèením nasledujúcich tlaèidiel:
– MENU,
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY +/ –.
Obraz v re¾ime PB ZOOM
Ak je prepínaè POWER prepnutý do polohy MEMORY, výstup obrazu v re¾ime PB ZOOM nie je realizovaný prostredníctvom konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT.
158
†Memory Stick‡-re felvett állóképek kinagyítása
– Memória PB ZOOM
A PB ZOOM funkció kikapcsolása Nyomja meg a PB ZOOM gombot.
Megjegyzés
A PB ZOOM funkció segítségével kinagyított felvételeket nem lehet †Memory Stick‡-re rögzíteni.
PB ZOOM üzemmódban
Nem mûködik a digitális effektus funkció.
Ha az alábbi gombok egyikét megnyomja, a PB ZOOM funkció kikapcsol:
– MENU,
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY +/ –.
A PB ZOOM üzemmódú képek
Ha a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe állítja, a PB ZOOM üzemmódú képek nem továbbíthatóak a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül.

========147========

Prehrávanie obrázkov v nepretr¾itom cykle - funkcia SLIDE SHOW
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Obrázky mô¾ete automaticky prehráva» postupne za sebou. Táto funkcia sa dá vyu¾i» najmä pri kontrolovaní nahratých obrázkov alebo poèas prezentácie.
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku SLIDE SHOW a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Stlaète tlaèidlo MEMORY PLAY. Kamkordér
prehráva obrázky v poradí, v akom sú nahraté
na pamä»ovej karte †Memory Stick‡.
2
3
MENU
5
PLAY
4
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHO DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
Képek lejátszása folyamatos ciklusban
– SLIDE SHOW (diabemutató)
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A kamkorder automatikusan le tudja játszani egymás után is a képeket. Ez a funkció különösen olyankor hasznos, amikor ellenõrizni szeretné a felvett képeket vagy elõadást tart valamirõl.
A mûveletek elvégzése elõtt Helyezzen egy †Memory Stick‡-et a kamkorderbe.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY.
Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK kapcsoló
baloldali (nyitott) helyzetben áll.
(2)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a SLIDE SHOW menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5)Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. A
kamkorder egymás után lejátssza a †Memory
Stick‡-re rögzített képeket.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
A
E
M
R
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
SL IDE SHOW–0021 100
21/40
W READY
[ M P L A Y ] : START [ MENU] : END
159

========148========

Prehrávanie obrázkov v
nepretr¾itom cykle - funkcia SLIDE SHOW
Zastavenie prehliadky záberov Stlaète tlaèidlo MENU.
Pozastavenie prehliadky záberov Stlaète tlaèidlo MEMORY PLAY.
Spustenie prehliadky záberov od urèeného obrázka
Pred vykonaním kroku 2 vyberte obrázok pomocou tlaèidiel MEMORY +/–.
Prezeranie nahratých obrázkov na televízore Pred zaèatím prevádzky pripojte kamkordér k televízoru pomocou dodávaného prípojného kábla A/V.
Ak poèas prevádzky vymeníte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡
Funkcia prezerania záberov nefunguje. Ak vymeníte pamä»ovú kartu †Memory Stick‡, vykonajte znova celý postup.
160
Képek lejátszása folyamatos ciklusban
– SLIDE SHOW (diabemutató)
A diabemutató leállítása Nyomja meg a MENU gombot.
A diabemutató szüneteltetése Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
A diabemutató elindítása egy meghatározott képtõl
A 2. lépéselõtt válassza ki a kívánt képet a MEMORY +/– gomb segítségével.
A felvett képek megtekintése tv-készüléken A mûveletek elvégzése elõtt csatlakoztassa a kamkordert a tv-készülékhez a kamkorderhez mellékelt A/V összekötõ kábel segítségével.
Ha a mûveletek végrehajtása közben cseréli ki a †Memory Stick‡-et
Nem mûködik a diabemutató. Ha kicseréli a †Memory Stick‡-et, mindig az elsõ lépéstõl kezdje újra a mûveleteket.

========149========

Zabránenie náhodnému vymazaniu
- ochrana obrázkov
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Ak chcete zabráni» náhodnému vymazaniu dôle¾itých obrázkov, mô¾ete ich chráni» pred vymazaním.
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY, PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E). Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Prehrajte obrázok, ktorý chcete chráni» proti
vymazaniu.
(3)Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku PROTECT a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku ON a potom ovládací
prvok stlaète.
(7)Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazenie ponuky sa
zru¹í. Vedµa názvu súboru chráneného
obrázka sa zobrazí znaèka -.
3,7
4
MENU
5
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
6
A véletlen törlés megakadályozása – Képek védelme
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A fontos képek véletlen törlésének
megakadályozása érdekében a kiválasztott képeket védelemmel láthatja el.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen egy †Memory Stick‡-et a
kamkorderbe.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY,
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) helyzetbe. Gyõzõdjön meg
róla, hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)Játssza le a képet, amelyet írásvédelemmel
kíván ellátni.
(3)A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg
a fõmenüt.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PROTECT menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(6)A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ON parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(7)A MENU gomb megnyomásával tüntesse el a
fõmenüt. A védett kép adatfájljának neve
mellet megjelenik a - jel.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
E
M
C
M
Y
R
O
A
R
E
M
A
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
21/40
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT ON SL IDE SHO W OFF DELETE ALL FORMAT
RETURN
21/40
OFF
[ MENU] : END
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
21/40
ON
[ MENU] : END
161

========150========

Zabránenie náhodnému vymazaniu - ochrana obrázkov
Zru¹enie ochrany obrázka
V kroku 6 vyberte polo¾ku OFF a potom stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Poznámka
Formátovaním sa vyma¾ú v¹etky údaje na pamä»ovej karte †Memory Stick‡, vrátane údajov o chránených obrázkoch. Pred formátovaním pamä»ovej karty †Memory Stick‡ skontrolujte jej obsah.
Ak je plô¹ka na ochranu proti zápisu na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nastavená do polohy LOCK
Nie je mo¾né chráni» obrázky proti vymazaniu.
162
A véletlen törlés megakadályozása – Képek védelme
A kép védelmének törlése
A 6. Lépésben válassza ki az OFF parancsot, majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Megjegyzés
A formázással a †Memory Stick‡-en található valamennyi adat törlõdik, köztük a védett képekre vonatkozók is. Formázás elõtt ellenõrizze a †Memory Stick‡-en található adatokat.
Ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van
A képvédelem funkciót nem lehet alkalmazni.

========151========

Odstraòovanie obrázkov
– iba typ DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Obrázky ulo¾ené na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete odstráni».
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
Odstraòovanie vybratých obrázkov
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy
MEMORY, PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-
TRV330E). Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK
nastavený do µavej polohy (uvoµni»). (2)Prehrajte obrázok, ktorý chcete odstráni». (3)Stlaète tlaèidlo MEMORY DELETE. Na
obrazovke sa zobrazí text †DELETE?‡. (4)Znova stlaète tlaèidlo MEMORY DELETE.
Vybratý obrázok sa odstráni.
3,4
DELETE
Zru¹enie odstránenia obrázka V kroku 4 stlaète tlaèidlo MEMORY –.
Odstránenie obrázka zobrazeného v registri.
Stlaèením tlaèidla MEMORY +/– premiestnite indikátor B na zvolený obrázok a potom postupujte podµa krokov 3 a 4.
Poznámky
•Ak chcete odstráni» chránený obrázok, najprv musíte zru¹i» ochranu proti vymazaniu. •Odstránený obrázok sa nedá obnovi». Pred odstránením obrázkov ich e¹te pozorne skontrolujte.
Képek törlése
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A †Memory Stick‡-en eltárolt képeket le lehet törölni.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen egy †Memory Stick‡-et a kamkorderbe.
Kiválasztott képek törlése
(1)Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY,
PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E
típus esetében) helyzetbe. Gyõzõdjön meg
róla, hogy a LOCK kapcsoló baloldali (nyitott)
helyzetben áll.
(2)Játssza le a képet, amelyet törölni kíván. (3)Nyomja meg a MEMORY DELETE gombot. A
képernyõn megjelenik a †DELETE?‡ kérdés. (4)Nyomja meg újra a MEMORY DELETE
gombot. A kamkorder törli a kiválasztott
képet.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
E
M
C
M
M
A
Y
R
O
A
R
E
DELETE–0021 100
21/40
DELETE?
[ DELETE] : DEL
[–]: CANCEL
A kép törlésének visszavonása Nyomja meg a 4. lépésben a – jelû MEMORY gombot.
Az index képernyõn megjelenõ kép törlése
A + vagy – jelû MEMORY gomb megnyomásával vigye a B jelzést a kívánt kép fölé, majd hajtsa vére a 3. és a 4. lépést.
Megjegyzések
•Ha védett képet kíván törölni, elõször vonja vissza a kép védelmét.
•Ha egyszer törölt egy képet, utána már nem lehet helyreállítani. Törlés elõtt gondosan ellenõrizze a törölni kívánt képeket.
163

========152========

Odstraòovanie obrázkov
Odstránenie v¹etkých obrázkov
V¹etky nechránené obrázky ulo¾ené na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ mô¾ete odstráni».
(1) Prepínaè POWER nastavte do polohy MEMORY.
Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK nastavený do
µavej polohy (uvoµni»).
(2) Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (3) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku a potom ovládací prvok
stlaète.
(4) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku DELETE ALL a potom ovládací
prvok stlaète.
(5) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku OK a potom ovládací prvok
stlaète. Mo¾nos» OK sa zmení na EXECUTE. (6) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku EXECUTE a potom ovládací
prvok stlaète. Na obrazovke sa zobrazí text
DELETING. Po odstránení v¹etkých
nechránených obrázkov sa zobrazí text
COMPLETE.
2
3
MENU
4
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK
PROTECT
SL IDE SHOW DELETE ALL READY
FORMAT RETURN
[ MENU] : END
5
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK
PROTECT
SL IDE SHOW DELETE ALL RETURN
FORMAT RETURN
[ MENU] : END
6
164
Képek törlése
Az összes kép törlése
Le lehet törölni a †Memory Stick‡-en eltárolt összes képet is.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe.
Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK kapcsoló
baloldali (nyitott) helyzetben áll.
(2) A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a
fõmenüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a DELETE ALL menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az OK parancsot, majd nyomja meg
a tárcsát. Az OK kijelzés helyett megjelenik az
EXECUTE kijelzés.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az EXECUTE parancsot, majd nyomja
meg a tárcsát. A képernyõn megjelenik a
DELETING kijelzés. Az összes nem védett kép
törlésének befejeztével megjelenik a COMPLETE
kijelzés.
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
A
R
E
M
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
MEMORY SET ST I LL SET
PR I NT MARK PROTECT
SL IDE SHOW DELETE ALL RETURN FORMAT OK
RETURN
[ MENU] : END
OK
MEMORY SET
ST I LL SET
PR I NT MARK
PROTECT
SL IDE SHOW
DELETE ALL RETURN FORMAT EXECUTE
RETURN
[ MENU] : END
MEMORY SET
ST I LL SET
PR I NT MARK
PROTECT
SL IDE SHOW
DELETE ALL DELET ING FORMAT
RETURN
MEMORY SET
ST I LL SET
PR I NT MARK
PROTECT
SL IDE SHOW
DELETE ALL COMP L ETE FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
[ MENU] : END

========153========

Odstraòovanie obrázkov
Zru¹enie odstránenia v¹etkých nechránených obrázkov ulo¾ených na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ V kroku 5 vyberte mo¾nos» RETURN a potom stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Keï je zobrazený text DELETING Neotáèajte prepínaè POWER a nestláèajte ¾iadne tlaèidlá.
Ak je plô¹ka na ochranu proti zápisu na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nastavená do polohy LOCK
Obrázky sa nedajú odstráni».
Képek törlése
A †Memory Stick‡-en található összes kép törlésének visszavonása Válassza ki az 5. lépésben a RETURN menüpontot, majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Mialatt a DELETING kijelzés látható Ne fordítsa el a POWER kapcsolót és más egyéb gombot se nyomjon meg.
Ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van
Nem lehet a képeket letörölni.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
165

========154========

Zápis tlaèovej znaèky - funkcia PRINT MARK
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Tlaèovou znaèkou oznaèíte nahratý statický obrázok urèený na vytlaèenie. Túto funkciu mô¾ete vyu¾i» pre neskor¹ie tlaèenie statických obrázkov.
Kamkordér zodpovedá ¹tandardu DPOF (Digital Print Order Format), ktorý slú¾i na oznaèovanie statických obrázkov urèených na tlaèenie.
Príprava
Do kamkordéra vlo¾te pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
(1) Prepínaè POWER nastavte do polohy MEMORY,
PLAYER alebo VCR (iba typ DCR-TRV330E).
Skontrolujte, èi je prepínaè LOCK nastavený do
µavej polohy (uvoµni»).
(2) Prehrajte obrázok, ktorý chcete oznaèi» tlaèovou
znaèkou.
(3) Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazí sa ponuka. (4) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku a potom ovládací prvok
stlaète.
(5) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku PRINT MARK a potom ovládací
prvok stlaète.
(6) Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte polo¾ku ON a potom ovládací prvok
stlaète.
(7) Stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazenie ponuky sa
zru¹í. Vedµa názvu súboru obrázka urèeného na
tlaè sa zobrazí znaèka .
3,7
4
MENU
5
6
166
Nyomtatási jelek elhelyezése – PRINT MARK
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében Segítségével meg lehet határozni azokat a felvett állóképeket, amelyeket ki szeretne nyomtatni. Ez a funkció akkor hasznos, ha az állóképeket kinyomtatására csak késõbb kerül sor.
A kamkorder megfelel a kinyomtatandó állóképek meghatározására szolgáló DPOF (digitális nyomtatási utasítás formátum) szabványnak.
A mûveletek elvégzése elõtt
Helyezzen egy †Memory Stick‡-et a kamkorderbe.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY, PLAYER
vagy VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében)
helyzetbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy a LOCK
kapcsoló baloldali (nyitott) helyzetben áll. (2) Játssza le a képet, amelyikre nyomtatási jelet
kíván elhelyezni.
(3) A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a
fõmenüt.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a PRINT MARK menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az ON parancsot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(7) A MENU gomb megnyomásával törölje a
fõmenüt. A nyomtatási jelet tartalmazó kép
adatfájljának neve mellett megjelenik a jel.
1
PLA OY
E
FF
R
( C
POWER
H
G
)
C
E
M
M
M
A
Y
R
O
A
R
E
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK OFF PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK ONOFF PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END
[ MENU] : END
MEMORY SET ST I LL SET PR I NT MARK ON PROTECT SL IDE SHOW DELETE ALL FORMAT
RETURN
[ MENU] : END

========155========

Zápis tlaèovej znaèky - funkcia PRINT MARK
Zru¹enie zápisu tlaèových znaèiek V kroku 6 vyberte polo¾ku OFF a potom stlaète ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Ak je plô¹ka na ochranu proti zápisu na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ nastavená do polohy LOCK
Statické obrázky nie je mo¾né oznaèova» tlaèovými znaèkami.
Nyomtatási jelek elhelyezése – PRINT MARK
A nyomtatási jelek elhelyezésének visszavonása
Válassza ki a 6. lépésben az OFF parancsot, majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ha a †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van
Nem lehet az állóképekre nyomtatási jelet elhelyezni.
Funkcie pamä»ovej karty †Memory Stick‡ †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
167

========156========

Pou¾ívanie tlaèiarne (voliteµné príslu¹enstvo)
– iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E
Na tlaèenie obrázkov na tlaèový papier mô¾ete pou¾i» tlaèiareò (voliteµné príslu¹enstvo). Bli¾¹ie informácie získate v návode na pou¾ívanie tlaèiarne.
Statické obrázky je mo¾né tlaèi» viacerými spôsobmi. V nasledujúcich krokoch je popísaný postup tlaèe pri vybratí polo¾ky v ponuke kamkordéra (s. 107).
Príprava
•Do kamkordéra vlo¾te nahratú pamä»ovú kartu †Memory Stick‡.
•Podµa obrázka pripojte tlaèiareò ku
kamkordéru.
9PIC PRINT DATE/TIME
PR I NT SET
9PIC PRINT RETURN DATE/ TIME SAME
RETURN MU L T I
MARKED
PR I NT SET 9PIC PRINT DATE/ TIME
RETURN
DATE
OFF DATE
DAY&T I ME
[ MENU] : END
[ MENU] : END
Na tlaèový papier s deviatimi poµami mô¾ete vytlaèi» devä» statických obrázkov. V
nastaveniach ponuky vyberte po¾adovaný re¾im.
SAME PICS (ugyanaz a kép)
* devä» statických obrázkov oznaèených tlaèovými znaèkami sa vytlaèí spolu.
Obrázky mô¾ete tlaèi» spolu s dátumom a èasom záznamu. V nastaveniach ponuky vyberte po¾adovaný re¾im.
DATE DAY & TIME
168
4 7 2001
A nyomtató (külön megvásárolható) használata
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében A kamkorderhez csatlakoztatható nyomtató (külön megvásárolható) segítségével a képeket nyomtatópapírra is ki tudja nyomtatni. A részleteket illetõen olvassa el a nyomtató használati útmutatóját.
Az állóképek kinyomtatásának számos módja van.
Az alábbiakban csak azt ismertetjük, hogyan lehet nyomtatni úgy, hogy a kamkorder menüjében kiválasztja a ikont. (107. oldal)
A mûveletek elvégzése elõtt
•Helyezzen a kamkorderbe egy felvételeket tartalmazó †Memory Stick‡-et.
•A képen szemléltetett módon csatlakoztassa a nyomtatót a kamkorderhez.
Nyomtató
Tlaèiareò/Nyomtató
MENU
A 9-osztású nyomtatópapírra 9 állóképet lehet
nyomtatni. Válassza ki a menü beállításai közül a
kívánt üzemmódot.
Re¾im MULTI PICS alebo *MARKED PICS/ MULTI PICS (több kép) vagy *MARKED PICS (megjelölt képek)
* Együtt nyomtat ki 9 db, nyomtatási jellel ellátott állóképet.
A nyomtatott képre rögzítheti a felvétel dátumát és/vagy a felvétel idejét. Válassza ki a menü beállításai közül a kívánt üzemmódot.
412:00

========157========

— Hibaelhárítás —
Magyarul
Hibatípusok és megoldásuk
Ha a kamkorder használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat segítségével hárítsa el. Ha a probléma ezt követõen is fennáll, válassza le az áramforrást és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz vagy a megbízott helyi szakszervizhez. Ha a képernyõn, a keresõben vagy a kijelzõ ablakban a †C:ss:ss‡ jelzés jelenik meg, bekapcsolt az öndiagnózis funkció. Lásd 182. oldal.
Felvételi üzemmódban
Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
A START/STOP gomb nem mûködik. • A POWER kapcsoló nem CAMERA helyzetben áll.
c Állítsa CAMERA helyzetbe. (26. oldal)
• A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza a szalagot vagy helyezzen be egy másikat.
(24, 39. oldal)
• Az írásvédõ fül úgy van állítva, hogy látszik a piros jelzés.
c Használjon új kazettát vagy csúsztassa el a fület. (24, 25.
oldal)
• A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás).
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (193.
oldal)
A kamkorder kikapcsol. • CAMERA üzemmódban a kamkorder már több, mint 3 percig
volt készenléti üzemmódban.
c Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG), majd újra CAMERA
helyzetbe. (26. oldal)
• Az akkumulátor lemerült vagy lemerülõben van.
c Helyezzen fel egy teljesen feltöltött akkumulátort. (15, 16.
oldal)
A keresõ képernyõjében látható kép • Nincs beállítva a keresõ lencséje.
életlen. c Állítsa be a keresõ lencséjét. (30. oldal)
Nem mûködik a képstabilizátor • A STEADYSHOT funkciót az OFF parancs kiválasztásával funkció. kikapcsolta a menüben.
c Kapcsolja be az ON paranccsal. (107. oldal)
Az automatikus fókusz funkció nem • A FOCUS kapcsolót MANUAL helyzetbe állította.
mûködik. c Állítsa AUTO helyzetbe. (65. oldal)
• A filmezési körülmények nem alkalmasak az automatikus
fókusz funkció használatára.
c Állítsa a FOCUS kapcsolót MANUAL helyzetbe, hogy
kézileg tudjon fókuszálni. (65. oldal)
A kép nem jelenik meg a keresõben. • Nyitva van az LCD tábla.
c Zárja be az LCD táblát. (28. oldal)
Nem tud LP üzemmódú felvételt • A szalag standard 8 típusú.
készíteni. c Használjon Hi8 /Digital8 típusú szalagot. (121. oldal) Függõleges sáv jelenik meg, amikor • Túl nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között. A jelenség például fényforrást vagy nem utal meghibásodására.
gyertyalángot filmez sötét háttér
elõtt.
Nagyon világos tárgy filmezésekor • A jelenség nem utal meghibásodására.
függõleges sáv jelenik meg.
A képernyõn apró fehér pontok • Bekapcsolt a kis zársebesség, a gyertyafény vagy a Super jelennek meg. NightShot üzemmód. A jelenség nem utal meghibásodására.
Rie¹enie problémov Hibaelhárítás
(Folytatás a következõ oldalon) 177

========158========

Hibatípusok és megoldásuk
Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
Ismeretlen kép jelenik meg a • Ha nincs kazetta a kamkorderben, 10 perccel azután, hogy a képernyõn. POWER kapcsolót CAMERA vagy DEMO MODE menüpontot ON
helyzetbe állítja, a kamkorder automatikusan megkezdi a
bemutatót.
c Helyezzen be egy kazettát, ekkor a bemutató leáll.
A DEMO MODE funkciót a menüben is kikapcsolhatja. (107.
oldal)
A felvett mûsor színei nem valósághûek • A NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állította.
vagy természetellenesek. c Állítsa OFF helyzetbe. (33. oldal)
A kép túl világos és a felvétel tárgya • Jól megvilágított helyen állította a NIGHTSHOT kapcsolót ON nem jelenik meg a képernyõn. helyzetbe.
c Állítsa OFF helyzetbe. (33. oldal)
• Bekapcsolt az ellenfény kompenzálása funkció.
c Kapcsolja ki. (32. oldal)
Nem hallatszik a zár kattanása. • A menüben a BEEP funkcióhoz az OFF beállítást választotta ki.
c Válassza a MELODY vagy a NORMAL beállítást. (107. oldal) Tv-képernyõ vagy számítógép • Állítsa a STEADYSHOT menüpontot az OFF állapotba. (107. oldal) képernyõ filmezésekor vízszintes
fekete sáv jelenik meg.
Nem mûködik a külsõ vaku (külön • Kikapcsolta a külsõ vakut (külön megvásárolható), vagy nem megvásárolható). csatlakoztatta a feszültségforrást.
c Kapcsolja be a külsõ vakut (külön megvásárolható), illetve
csatlakoztassa a feszültségforrást.
• Két vagy több külsõ vakut (külön megvásárolható) csatolt a
kamkorderhez.
c A kamkorderre csak egy külsõ vakut (külön megvásárolható)
lehet csatolni.
• A menüben a FLASH MODE beállításai közül az AUTO
üzemmódot választotta ki olyankor, amikor világos helyen filmez.
c Válassza az ON beállítást. (107. oldal)
Lejátszási üzemmódban
Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
A kamkorder nem reagál a • A POWER kapcsoló nem PLAYER vagy VCR helyzetben áll (csak a
szalagvezérlõ gombok megnyomására. DCR-TRV330E típus esetében).
c Állítsa PLAYER vagy VCR helyzetbe (csak a DCR-TRV330E
típus esetében). (39. oldal)
Nem mûködik a lejátszás gomb. • A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza a szalagot. (39. oldal)
A képen vízszintes vonalak láthatók, • Elõfordulhat, hogy szennyezett a videofej.
vagy a lejátszott kép nem tiszta c Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával (külön
illetve meg sem jelenik. megvásárolható). (194. oldal)
Lejátszáskor a hang egyáltalán nem, • Sztereó szalagot játszik le úgy, hogy a menüben a HiFi SOUND
vagy csak nagyon halkan hallható. menüponthoz a 2-es számú beállítást választotta ki.
c Állítsa be a STEREO parancsot. (107. oldal)
• A hangerõt minimumra állította.
c Nyomja meg a VOLUME + gombot. (39. oldal)
• Az AUDIO MIX egyensúlyát az ST2 oldalra állította a menüben.
c Állítsa be az AUDIO MIX egyensúlyát. (107. oldal)
Nem megfelelõen mûködik a dátum • A szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található. (78.
keresés funkció. oldal)
A kamkorder nem játssza le a Digital8 • A menüben a PB MODE beállításai közül a Hi8 vagy
rendszerben felvett szalagot. standard 8 beállítást választotta ki.
c Válassza ki az AUTO beállítást. (107. oldal)
A kamkorder nem megfelelõen játssza • Válassza ki a menüben a PB MODE beállításai közül a Hi8
le a Hi8 vagy standard 8 rendszerben vagy standard 8 beállítást. (107. oldal)
178
felvett szalagot.

========159========

Hibatípusok és megoldásuk
Felvételi és lejátszási üzemmódban
Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
A kamkorder nem kapcsol be. • Az akkumulátor nincs a kamkorderen, kimerült vagy
kimerülõben van.
c Helyezzen fel egy feltöltött akkumulátort. (15, 16. oldal)
• Nem csatlakoztatta a hálózati tápegységet a fali
konnektorhoz.
c Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali
konnektorhoz. (21. oldal)
A felvételvég keresés funkció nem • A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamkorderbõl. mûködik.
• Még nem készített az új kazettára felvételt.
A felvételvég keresés funkció nem • A szalag elején vagy közepén üres rész található. megfelelõen mûködik.
Az akkumulátor gyorsan kimerül. • A környezet hõmérséklete túl alacsony.
• Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (16. oldal)
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet újratölteni.
c Cserélje ki egy új akkumulátorra. (15. oldal)
A maradék akkumulátor idõ • Sokáig használta az akkumulátort túl hideg vagy túl meleg kijelzõ nem pontosan környezetben.
mutatja a hátralévõ idõt.
• Az akkumulátor végleg lemerült, nem lehet újratölteni.
c Cserélje ki egy új akkumulátorra. (15. oldal)
• Az akkumulátor lemerült.
c Hosználjou egy teljesen feltöltött akkumulátort. (15, 16.
oldal)
• A maradék akkumulátor idõ kijelzõ nem a tényleges
értéket mutatja.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (16. oldal) A kamkorder kikapcsol, pedig a • A maradék akkumulátor idõ kijelzõ nem a tényleges maradék akkumulátor idõ kijelzõ értéket mutatja.
szerint az akkumulátornak még
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort, hogy a kijelzõ a elegendõ a teljesítménye a
mûködéshez.
maradék akkumulátor idõ tényleges értékét mutassa.
(16. oldal)
A kazettát nem lehet kivenni a • A tápfeszültség-forrás csatlakoztatása megszakadt. kazettatartóból. c Csatlakoztassa szilárdan. (15, 21. oldal)
• Az akkumulátor kimerült.
c Helyezzen fel egy feltöltött akkumulátort. (15,16. oldal) Villog a % és a Z jelzés és a • Páralecsapódás történt.
kazettakidobás kivételével semelyik
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja, funkció nem mûködik.
hogy a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (193.
oldal)
Rie¹enie problémov Hibaelhárítás
(Folytatás a következõ oldalon)
179

========160========

Hibatípusok és megoldásuk
A †Memory Stick‡ segítségével végrehajtott mûveleteknél
– Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
Nem mûködik a †Memory Stick‡. • A POWER kapcsoló nem MEMORY helyzetben áll.
c Állítsa MEMORY helyzetbe. (129. oldal)
• Nincs a kamkorderben †Memory Stick‡.
c Helyezzen be egy †Memory Stick‡-et. (126. oldal) Nem mûködik a felvételi funkció. • A †Memory Stick‡ memóriája teljesen megtelt
felvételekkel.
c Törölje azokat a képeket, amelyekre már nincs
szüksége, és ismételje meg a felvételt. (129, 163. oldal)
• Helytelenül formázott †Memory Stick‡-et helyezett a
kamkorderbe.
c Formázza újra a kamkorderen a †Memory Stick‡-et,
vagy használjon másik †Memory Stick‡-et. (120. oldal)
• A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van.
c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
A képet nem lehet törölni. • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van.
c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
• A kép védett.
c Szüntesse meg a védelmet. (161. oldal)
Nem tudka a †Memory Stick‡-et • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van. formázni. c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
A kamkorder nem tudja végrehajtani • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van. az összes kép törlésére vonatkozó c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
utasítást.
Nem lehet a képet írásvédelemmel • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van. ellátni. c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
• Nem játszotta le az írásvédelemmel ellátni kívánt képet.
c A kép lejátszásához nyomja meg a MEMORY PLAY
gombot. (146. oldal)
Nem lehet az állóképre nyomtatási • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van. jelet elhelyezni. c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
• Nem játszotta le a nyomtatási jellel ellátni kívánt képet.
c A kép lejátszásához nyomja meg a MEMORY PLAY
gombot. (146. oldal)
• A †Memory Stick‡ memóriája teljesen megtelt
felvételekkel.
c Törölje azokat a képeket, amelyekre már nincs
szüksége, és ismételje meg a felvételt. (163, 166. oldal) Nem mûködik a fényképmentés • A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben van. funkció. c Oldja fel a zárat. (124. oldal)
180

========161========

Hibatípusok és megoldásuk
Egyéb
Hibajelenség Ok és/vagy teendõ
Nem mûködik a digitális • Helytelenül választotta ki a videomagnó bemenetét. programszerkesztés funkció. c Ellenõrizze a csatlakoztatást és válassza ki ismét a
videomagnó bemenetét. (87. oldal)
• A kamkordert nem Sony márkájú DV készülékhez
csatlakoztatta.
c Válassza ki azon az IR beállítást. (88. oldal)
• Üres szalagrészre próbált meg programot beállítani.
c Állítsa be újra a programot egy felvételt tartalmazó
szakaszon. (95. oldal)
• A kamkorder és a videomagnó nincs szinkronizálva.
c Szinkronizálja õket. (93. oldal)
A kamkorderhez mellékelt • A COMMANDER üzemmód OFF beállítását választotta ki a távvezérlõ nem mûködik. menüben.
c Válassza ki az ON beállítást. (107. oldal)
• Valami az infravörös sugarak útjában áll.
c Távolítsa el az akadályt.
• Helytelen + – polaritással helyezte be az elemeket az
elemtartóba.
c Tegye be az elemeket helyes + – polaritással. (211. oldal)
• Az elemek kimerültek.
c Helyezzen be új elemeket. (211. oldal)
A tv-készülékrõl vagy a • A DISPLAY menüponthoz a V-OUT/LCD beállítást választotta videomagnóról érkezõ kép nem ki a menüben.
látható, pedig a kamkordert a tv- c Válassza ki az LCD beállítást. (107. oldal)
készülék illetve a videomagnó
kimenetéhez csatlakoztatta.
A dallam vagy sípoló hang 5 • Páralecsapódás fordult elõ.
másodpercen keresztül szól. c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (193.
oldal)
• Valamilyen probléma van a kamkorderrel.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd próbálja meg
újból üzemeltetni a kamkordert.
Nem lehet az akkumulátort feltölteni. • A POWER kapcsoló nem OFF (CHG) helyzetben áll.
c Állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
Az akkumulátor feltöltése közben • Az akkumulátor feltöltése befejezõdött.
nem világít a kijelzõ ablakban a • A hálózati tápegység levált.
háttérfény. c Csatlakoztassa szilárdan. (21. oldal)
Az akkumulátor feltöltése közben • Helytelenül helyezte fel az akkumlátort.
villog a maradék akkumulátor idö c Tegye fel helyesen.
kijelzés. • Probléma van az akkumulátorral.
c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz vagy a
megbízott helyi szakszervizhez.
Egyik funkció sem mûködik, pedig a • Távolítsa el a hálózati adapter csatlakozólapját vagy vegye ki kamkorder be van kapcsolva. az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
újra. Kapcsolja be a kamkordert. Ha a funkciók még mindig
nem mûködnek, akkor nyissa ki az LCD panelt, és egy hegyes
tárgy segítségével nyomja meg a RESET gombot a DISPLAY
bomb alatt. (Ha a RESET gombot megnyomja, valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idõ is, visszatér a gyári
beállításhoz.) (205. oldal)
Rie¹enie problémov Hibaelhárítás
181

========162========

Magyaral
Az öndiagnózis kijelzés
A kamkorder öndiagnózis kijelzés funkcióval rendelkezik.
Ez a funkció a készülék pillanatnyi állapotát 5 karakterrel (betûjel és számok kombinációjával) jelzi a képernyõn vagy a kijelzõ ablakban. Ha megjelenik egy 5-jegyû kód, keresse ki az alábbi kódtáblázatban. Az utolsó két számjegy (jelölése ss) a készülék állapotának függvényében különbözõ lehet.
LCD képernyõ, keresõ vagy kijelzõ ablak
C:21:00
Öndiagnózis kijelzés
•C:ss:ss
Házilag is kijavíthatja a kamkorder hibáját.
•E:ss:ss
Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz vagy a megbízott helyi Sony szakszervizhez.
5-jegyû kijelzés Ok és/vagy teendõ
C:04:ss • Nem †InfoLITHIUM‡ akkumulátort használ.
c Használjon †InfoLITHIUM‡ akkumulátort. (188. oldal) C:21:ss • Páralecsapódás fordult elõ.
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (193.
oldal)
C:22:ss • Szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD
tisztítókazettával (külön megvásárolható). (194. oldal) C:31:ss • A fentiekben fel nem sorolt, házilag orvosolható hiba C:32:ss
lépett fel.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd próbálja meg
újból üzemeltetni a kamkordert.
c Húzza ki a hálózati tápegység vezetékét a konnektorból
vagy vegye le az akkumulátort. A tápfeszültség-forrás
visszahelyezése után próbálja meg újból üzemeltetni a
kamkordert.
E:61:ss • A kamkordernek olyan hibája van, melyet nem lehet E:62:ss
házilag orvosolni.
c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz
vagy a megbízott helyi Sony márkaszervizhez és közölje
velük az 5-jegyû kódot. (például: E:61:10)
Ha a hibát többszöri próbálkozással sem sikerül elhárítani, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz vagy a megbízott helyi Sony márkaszervizhez.
182

========163========

Magyaral
Figyelmeztetõ kijelzések és üzenetek
Ha a képernyõn vagy a kijelzõ ablakban jelzések vagy üzenetek jelennek meg, ellenõrizze az
alábbiakat.
Részletesebb információkat a zárójelben †( )‡ megadott oldalakon talál.
Figyelmeztetõ kijelzések
100–0001
100-0001 A fájlra vonatkozó figyelmeztetõ kijelzés
Ha lassan villog:
•Hiba van a fájlban.
•A fájl nem olvasható.
C:21:00 Öndiagnózis kijelzés(182. oldal)
E Az akkumulátor lemerült vagy lemerülõben van
Ha lassan villog:
•Az akkumulátor lemerülõben van.
A mûködési feltételek, a környezet és az
akkumulátor állapotának függvényében
elõfordulhat, hogy a E figyelmeztetõ
kijelzés már akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még 5-10
perc mûködést tesz lehetõvé.
Ha gyorsan villog:
•Az akkumulátor lemerült.
% Páralecsapódás történt*
Ha gyorsan villog:
•Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamkordert és kb. 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettafészket (193. oldal).
A †Memory Stick‡-re vonatkozó figyelmeztetõ kijelzés* (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Ha lassan villog:
•Nincs a kamkorderben †Memory Stick‡. Ha gyorsan villog:
•A kamkorder ezt a †Memory Stick‡-et nem
tudja olvasni (124. oldal).
A †Memory Stick‡ formázására vonatkozó figyelmeztetõ kijelzés (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Ha gyorsan villog:
•A †Memory Stick‡ formázása helytelen
(120. oldal).
•A †Memory Stick‡ adatai hibásak.*
C:21:00
Q A kazettára vonatkozó kijelzés Ha lassan villog:
•A szalag majdnem a végére ért. •Nincs szalag a kamkorderben.* •A kazetta írásvédõ füle ki van húzva (piros)
(25. oldal)*.
Ha gyorsan villog:
•A kazetta a végére ért.*
Rie¹enie problémov Hibaelhárítás
Z Vegye ki a kazettát*
Ha lassan villog:
•A kazetta írásvédõ füle ki van húzva (piros)
(25. oldal).
Ha gyorsan villog:
•Páralecsapódás fordult elõ (193. oldal). •A kazetta a végére ért.
•Bekapcsolt az öndiagnózis kijelzés (182.
oldal).
- Az állókép védett* (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Ha lassan villog:
•Az állókép védett (161. oldal).
A vakura (külön megvásárolható) vonatkozó kijelzés
Ha gyorsan villog:
•Valami probléma van a külsõ vakuval (külön
megvásárolható).
* Dallam vagy sípjelzés hallható.
183

========164========

Figyelmeztetõ kijelzések és üzenetek
Figyelmeztetõ üzenetek
•CLOCK SET Állítsa be a dátumot és az idõt. (22. oldal)
•FOR †InfoLITHIUM‡ Használjon †InfoLITHIUM‡ akkumulátort. (188. oldal) BATTERY ONLY
•8mm TAPE t SP REC Használjon Hi8 /Digital8 típusú szalagot ha Hi8 TAPE t LP/SP REC LP üzemmódban készít felvételt.* (121. oldal) •Q Z TAPE END A szalag a végére ért. *
•Q NO TAPE Helyezzen be egy szalagkazettát. *
• CLEANING CASSETTE** Szennyezettek a videofejek. (194. oldal)
•COPY INHIBIT Másolási tilalom. Szerzõi jogot védõ jellel ellátott
képet próbál felvenni.* (186. oldal)
• FULL Megtelt a †Memory Stick‡. * (131. oldal) (csak a DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok
esetében)
• - A †Memory Stick‡ írásvédõ füle LOCK helyzetben
van.* (124. oldal) (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E típusok esetében)
• NO FILE Nincs a †Memory Stick‡-en felvett kép. * (147. oldal)
(csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusok esetében)
• NO MEMORY STICK Nincs a kamkorderben †Memory Stick‡. * (csak a
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok
esetében)
• MEMORY STICK ERROR Hibásak a †Memory Stick‡ adatai. * (126. oldal) (csak
a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
típusok esetében)
• FORMAT ERROR Ellenõrizze a formázás típusát. * (120. oldal) (csak a
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok
esetében)
• - DIRECTORY ERROR A †Memory Stick‡ több 100msdcf könyvtárral
rendelkezik.* (147. oldal) (csak a DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
* Dallam vagy sípjelzés hallható.
** A x kijelzés és a † CLEANING CASSETTE‡ üzenet egymás után jelenik meg a képernyõn.
184

========165========

— Ïal¹ie informácie —
— További információk —
Systém Digital8 , A Digital8 rendszer, nahrávanie a prehrávanie felvétel és lejátszás
Èo je †systém Digital8 ‡?
Tento videosystém bol vyvinutý za úèelom umo¾nenia digitálneho nahrávania na videokazety Hi8 /Digital8 .
Pou¾iteµné pásky
Odporúèame pou¾íva» videopásky Hi8 / Digital8 . *
Èas nahrávania pri pou¾ití kamkordéra pracujúceho v systéme Digital8 spolu s páskami Hi8 alebo páskami ¹tandardného typu 8 predstavuje dve tretiny èasu v porovnaní s pou¾itím ¹tandardného kamkordéra pracujúceho v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 . (90 minút èasu nahrávania sa v re¾ime SP zní¾i na 60 minút.) * Ak budete pou¾íva» ¹tandardné pásky typu 8
, prehrávajte ich iba na tomto kamkordéri. Pri prehrávaní ¹tandardných pások typu 8 na iných videorekordéroch (vrátane ostatných kamkordérov typu DCR-TRV230E/TRV235E/ TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) sa mô¾e objavi» ¹um v podobe mozaikových vzorov.
Poznámka
Pásky nahraté v systéme Digital8 sa nedajú prehra» na analógovom zariadení pracujúcom v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 .
je obchodná známka.
je obchodná známka.
je obchodná známka.
Systém prehrávania
Systém Digital8 , systém Hi8 alebo ¹tandardný systém 8 sa automaticky zistí pred prehrávaním pásky.
Poèas prehrávania pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 je výstup digitálnych signálov realizovaný vo forme obrazových signálov z konektorovej zásuvky DV OUT alebo DV IN/OUT.
Zobrazenie displeja poèas automatickej detekcie systému
Systém Digital8 , systém Hi8 alebo ¹tandardný systém 8 sa zistí automaticky a prehrávanie sa prepne do príslu¹ného re¾imu. Poèas prepínania re¾imov sa farba obrazovky zmení na modrú a zobrazia sa nasledujúce indikátory. Niekedy je tie¾ poèu» sykavý zvuk.
t / : Pri prepínaní zo systému Digital8
na systém Hi8 alebo
¹tandardný systém 8
/ t : Pri prepínaní zo systému Hi8
alebo ¹tandardného systému 8
na systém Digital8
Mit takar a †Digital8 rendszer‡ kifejezés?
Ezt a videorendszert azért fejlesztették ki, hogy a Hi8 vagy Digital8 rendszerû szalagokra digitális felvételt lehessen készíteni.
Használható videokazetta-fajták Ajánljuk, hogy használjon Hi8 vagy Digital8 típusú videokazettákat. *
Abban az esetben, ha ezzel a Digital8 rendszerû kamkorderrel Hi8 vagy standard 8 rendszerû kazettára készít felvételt, a felvételi idõ 2/3 része lesz annak, mint amit Hi8
vagy standard 8 rendszerû kamkorder használata esetén tud elérni. (SP üzemmódban a 90 perces felvételi idõbõl 60 perc lesz.) * Ha standard 8 -as szalagot használ, mindenképpen ezzel a kamkorderrel játssza le a szalagot. Ha a standard 8 -as szalagot másik videomagnón játssza le (ideértve más DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusú készülékeket is), elõfordulhat, hogy mozaikszerû zaj jelenik meg.
Megjegyzés
A Digital8 rendszerben felvett szalagokat nem lehet Hi8 / standard 8 (analóg) rendszerû készüléken lejátszani.
A védjegy.
A védjegy.
A védjegy.
Ïal¹ie informácie További információk
Lejátszó rendszer
A szalag lejátszása elõtt a kamkorder automatikusan megállapítja, hogy Digital8 rendszerben illetve Hi8 vagy standard 8 készült-e a felvétel.
Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagok esetén a kamkorder a digitális jeleket a DV OUT vagy DV IN/OUT aljzaton keresztül képjelek formájában továbbítja.
Kijelzés automatikus rendszerérzékelés közben
A kamkorder automatikusan megállapítja, hogy Digital8 rendszerben illetve Hi8 vagy standard 8 készült-e a felvétel, majd automatikusan átkapcsol a megfelelõ lejátszási rendszerre. Miközben a kamkorder az egyik rendszerbõl a másikba kapcsol, a képernyõ kékre vált és az alábbi kijelzések láthatók rajta. Idõnként sziszegõ hang is hallható.
t / : Amikor Digital8 rendszerbõl Hi8
vagy standard 8
rendszerbe kapcsol.
/ t : Amikor Hi8 vagy standard 8
rendszerbõl Digital8
rendszerbe kapcsol.
185

========166========

Systém Digital8 , nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie pásky nahratej v systéme NTSC
Pásky nahraté v systéme NTSC mô¾ete prehráva» na obrazovke v prípade, ¾e sú nahraté v re¾ime SP.
Signál na ochranu autorských práv
Prehrávanie
Pou¾itím inej videokamery nemô¾ete nahráva» na pásku, na ktorej je nahratý signál na ochranu autorských práv. Tento slú¾i na ochranu autorských práv na softvér, ktorý sa prehráva na kamkordéri.
Nahrávanie (iba typ DCR-TRV330E) Softvér, ktorý obsahuje signály na ochranu autorských práv, sa na kamkordéri nedá nahra». V prípade, ¾e sa takýto softvér pokúsite nahra», na obrazovke LCD, v hµadáèiku alebo na obrazovke televízora sa zobrazí nápis COPY INHIBIT. Kamkordér pri nahrávaní na pásku signály na ochranu autorských práv nenahráva.
Prehrávanie pásky s dvoma zvukovými stopami
Pri pou¾ívaní pások nahratých v systéme Digital8
Pri prehrávaní pásky Digital8 nahratej z pásky DV s dvoma zvukovými stopami nastavte v nastaveniach ponuky polo¾ku HiFi SOUND na po¾adovaný re¾im (s. 107).
Zvuk z reproduktora
Re¾im Prehrávanie Prehrávanie pásky zvuku stereofónnej s dvoma zvukovými
pásky stopami
STEREO Stereo
Hlavný a vedµaj¹í
zvuk
1 ¥avý kanál Hlavný zvuk
2 Pravý kanál Vedµaj¹í zvuk
186
A Digital8 rendszer, felvétel és lejátszás
Lejátszás közben
NTSC rendszerben felvett kazetta lejátszása
Azokat az NTSC színrendszerben felvett szalagokat, amelyek SP üzemmódban készültek, le tudja játszani az LCD képernyõn.
Szerzõi jogot védõ jel
Lejátszás közben
Ha bármilyen más videokamerát használ, nem tud felvételt készíteni olyan szalagra, amelyre a kamkorderen lejátszott szoftver szerzõi jogának védelme céljából szerzõi jogot védõ kontroljelek lettek felvéve.
Felvétel közben
(csak a DCR-TRV330E típusok esetében) Nem lehet a kamkorderrel olyan szoftvert felvenni, amelyre a kamkorderen lejátszott szoftver szerzõi jogának védelme céljából szerzõi jogot védõ kontroljelek lettek felvéve.
Ha ilyen szoftvert próbál meg felvenni, az LCD képernyõn, a keresõben vagy a tv-képernyõn megjelenik a COPY INHIBIT kijelzés. A kamkorder felvétel közben nem rögzít szerzõi jogot védõ kontroljeleket a szalagra.
Kéthangsávos szalagok lejátszásakor
Ha Digital8 rendszerben felvett szalagot használ
Ha olyan Digital8 rendszerû szalagot játszik le, amelyet DV rendszerben felvett kéthangsávos kazettáról másoltak át, akkor állítsa be a menü a HiFi SOUND menüpontjában a kívánt
üzemmódot (107. oldal).
A hangszóróból hallható hang
HiFi Sztereó Kéthangsávos hang szalag szalag üzemmód lejátszásakor lejátszásakor STEREO Stereo
Fõ- és mellék
hangsáv együtt
1 Bal csatorna Fõ hangsáv
2 Jobb csatorna Mellék hangsáv

========167========

Systém Digital8 , nahrávanie a prehrávanie
Pri pou¾ívaní pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 Pri prehrávaní pásky s dvoma zvukovými stopami nahratej v stereofónnom systéme AFM HiFi nastavte v nastaveniach ponuky polo¾ku HiFi SOUND na po¾adovaný re¾im (s. 107).
Zvuk z reproduktora
Re¾im Prehrávanie Prehrávanie pásky zvuku stereofónnej s dvoma zvukovými
pásky stopami
STEREO Stereo
Hlavný a vedµaj¹í
zvuk
1
Monofónny
zvuk
Hlavný zvuk
2
Neprirodzený
zvuk
Vedµaj¹í zvuk
Na kamkordéri sa nedajú nahráva» programy s dvoma zvukmi.
A Digital8 rendszer, felvétel és lejátszás
Ha Hi8 vagy standard 8 rendszerben felvett szalagot használ
Ha olyan kéthangsávos szalagot játszik le, amelyet AFM HiFi sztereó rendszerben vettek fel, akkor állítsa be a menü a HiFi SOUND menüpontjában a kívánt üzemmódot (107. oldal).
A hangszóróból hallható hang
HiFi Sztereó Kéthangsávos hang szalag szalag üzemmód lejátszásakor lejátszásakor STEREO Stereo
Fõ- és mellék
hangsáv együtt
1
Mono
hang
Fõ hangsáv
2
Természetellenes
hang
Mellék hangsáv
Ezzel a kamkorderrel kéthangsávos mûsorokat nem lehet rögzíteni.
Ïal¹ie informácie További információk
187

========168========

Az †InfoLITHIUM‡ Batéria typu †InfoLITHIUM‡ akkumulátor
Èo je batéria †InfoLITHIUM‡?
Batéria †InfoLITHIUM‡ je lítium-iónová batéria, ktorá má schopnos» sprostredkova» informácie týkajúce sa podmienok prevádzky medzi kamkordérom a sie»ovým adaptérom. Batéria †InfoLITHIUM‡ podµa prevádzkových podmienok kamkordéra vyráta spotrebu energie a zobrazí zostávajúci èas batérie v minútach.
Nabíjanie batérie
•Batériu nabite pred tým, ne¾ zaènete pou¾íva» kamkordér.
•Batériu odporúèame nabíja» pri teplote okolia od 10°C do 30°C (50°F a¾ 86°F), pokiaµ sa nevypne podsvietenie displeja, èo signalizuje úplné nabitie batérie. Ak budete batériu nabíja» pri inej teplote prostredia, nemusí sa dobre nabi».
•Po dokonèení nabíjania odpojte kábel zo zásuvky DC IN na kamkordéri, alebo odstráòte batériu.
Efektívne pou¾ívanie batérie
•Výkon batérie sa pri nízkej teplote okolitého prostredia zní¾i. V chladných priestoroch sa preto skracuje èas pou¾itia batérie. Aby ste èas pou¾ívania predŒ¾ili, odporúèame urobi» nasledujúce opatrenia:
– Batériu ulo¾te do vrecka èo najbli¾¹ie k telu,
aby sa zohriala. Do kamkordéra ju vlo¾te
bezprostredne pred zaèiatkom nahrávania. – Pou¾ívajte vysokovýkonnú batériu (NP-FM70/
FM90/FM91, voliteµné príslu¹enstvo). •Èasté pou¾ívanie panela LCD, funkcie prehrávania alebo rýchleho prevíjania dopredu alebo dozadu spôsobuje rýchlej¹ie vybíjanie batérie. Odporúèame pou¾íva» vysokovýkonnú batériu (NP-FM70/FM90/FM91, voliteµné príslu¹enstvo).
•V¾dy, keï kamkordér nepou¾ívate na snímanie alebo prehrávanie, skontrolujte, èi ste prepínaè POWER nastavili do polohy OFF (CHG). •V¾dy by ste mali ma» k dispozícii náhradné batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok predpokladaného èasu nahrávania. Pred nahrávaním je tie¾ vhodné urobi» skú¹obné zábery.
•Batéria sa nesmie dosta» do kontaktu s vodou. Batéria nie je odolná voèi vode.
188
Mit takar az †InfoLITHIUM‡ név? Az †InfoLITHIUM‡ név lítium-ion akkumulátort jelöl, amely a mûködési feltételekkel kapcsolatos információkat továbbítja a kamkorder és a hálózati tápegység között.
Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátor a kamkorder mûködési feltételek függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi a maradék akkumulátor idõt.
Az akkumulátor feltöltése
•A kamkorder használata elõtt feltétlenül töltse fel az akkumulátort.
•Javasoljuk, hogy 10-30 °C hõmérsékletû környezetben töltse az akkumulátort mindaddig, amíg a CHG lámpa ki nem alszik, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen feltöltõdött. Ha a fenti tartományon kívüli hõmérsékleten tölti az akkumulátort, elõfordulhat, hogy a feltöltés nem lesz eredményes.
•A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a kábelt a kamkorder DC IN aljzatából, vagy vegye ki az akkumulátort.
Az akkumulátor hatékony használata •Az akkumulátor mûködési képessége alacsony hõmérsékletû környezetben lecsökken. Ennek következtében az akkumulátor hideg helyen csak rövidebb ideig mûködõképes. Hogy hosszabb idõn át használhassa az
akkumulátort, a következõket javasoljuk: – Az akkumulátort tartsa zsebben, a teste
közelében, hogy felmelegítse, és csak
közvetlenül a felvételkészítés elõtt helyezze a
kamkorderbe.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort
(NP-FM70/FM90/FM91, külön
megvásárolható).
•Ha gyakran használja az LCD táblát vagy gyakran játszik le felvételt, csévéli elõre vagy hátra a szalagot, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Ajánljuk, használjon nagy kapacitású akkumulátort (NP-FM70/FM90/FM91, külön megvásárolható).
•Amikor a kamkorderrel nem készít vagy játszik le egy felvételt, ne felejtse el a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az akkumulátort akkor is fogyasztja, ha a kamkorder készenléti vagy pillanat állj üzemmódban van.
•Legyen kéznél a tervezett felvételi idõ kétszereséhez vagy háromszorosához elegendõ akkumulátor, és a tényleges felvételkészítés megkezdése elõtt végezzen próbafelvételeket.
•Az akkumulátor egységgel kerülje a vizet. Az akkumulátor egység nem vízálló.

========169========

Batéria typu †InfoLITHIUM†
Indikátor zostávajúceho èasu batérie •Ak sa prístroj vypne napriek tomu, ¾e indikátor zostávajúceho èasu batérie ukazuje dostatoènú prevádzkovú kapacitu batérie, batériu znova úplne nabite, aby sa indikátor zostávajúceho èasu batérie upravil. V prípade, ¾e sa batéria dlho pou¾íva pri vysokej teplote okolia, je ponechaná v úplne nabitom stave alebo sa èasto pou¾íva, nemusí sa obnovi» správna indikácia èasu batérie. Indikáciu zostávajúceho èasu batérie pova¾ujte preto iba za pribli¾nú. •Indikátor E stavu batérie niekedy v závislosti od prevádzkových podmienok, okolitej teploty a prostredia bliká aj v prípade, ak zostávajúci èas batérie je e¹te v rozsahu od pä» do desa» minút.
Skladovanie batérie
•Ak batériu dlhú dobu nepou¾ívate, uskladnite ju na suchom a chladnom mieste. Raz za rok batériu úplne nabite a potom ju na kamkordéri nechajte úplne vybi». Takýmto spôsobom zachováte funkènos» batérie.
•Batériu necháte na kamkordéri úplne vybi» tak, ¾e kamkordér necháte bez vlo¾enej pásky v re¾ime snímania a¾ dovtedy, kým sa prístroj nevypne.
®ivotnos» batérie
•®ivotnos» batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa s postupujúcim èasom a úmerne frekvencii pou¾ívania postupne zni¾uje. Keï sa výrazne zní¾i dostupný èas batérie,
pravdepodobnou príèinou je to, ¾e sa skonèila jej ¾ivotnos». V takom prípade je potrebné kúpi» novú batériu.
•®ivotnos» batérie závisí od spôsobu
skladovania, od prevádzkových podmienok a od prostredia.
Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátor
A maradék akkumulátor idõ kijelzõ •Ha esetleg a kamkorder kikapcsol, pedig a maradék akkumulátor idõ kijelzõ szerint az akkumulátornak még elegendõ a teljesítménye a mûködéshez, töltse fel ismét az akkumulátort teljesen azért, hogy a maradék akkumulátor idõ kijelzés helyes legyen. Elõfordulhat azonban az is, hogy ha az akkumulátort hosszú ideig magas hõmérsékletû környezetben használja, teljesen feltöltött állapotban tárolja vagy gyakran használja, a helyes akkumulátor kijelzést nem lehet visszaállítani. Tekintse úgy, hogy a maradék akkumulátor idõ csak hozzávetõlegesen mutatja a felvételkészítés lehetséges idõtartamát.
•A körülmények vagy a környezet és a hõmérséklet függvényében a kevés maradék akkumulátor idõre figyelmeztetõ E kijelzés néha már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje még 5-10 perc mûködést tesz lehetõvé.
Az akkumulátor tárolása
•Ha az akkumulátort hosszú ideig nem szándékozik használni, akkor is töltse fel évente egyszer teljesen, használja a
kamkorderen teljes lemerülésig, majd tárolja száraz, hûvös helyen. Az akkumulátor csak így tudja megõrizni a tulajdonságait.
•Az akkumulátort úgy tudja a kamkorderen teljesen lemeríteni, hogy a kamkordert kazetta behelyezése nélkül felvételi üzemmódban hagyja mindaddig, amíg az akkumulátor le nem merül.
Ïal¹ie informácie További információk
Az akkumulátor élettartama
•Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az idõ múlásával és a használattal arányosan az akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken. Ha jelentõsen lerövidül a felhasználható akkumulátor idõ, ennek valószínûleg az az oka, hogy az akkumulátor élettartamának a végére ért. Vásároljon új akkumulátort.
•Az egyes akkumulátorok élettartama a tárolási és a mûködtetési feltételek, illetve a környezet függvényében eltérõ lehet.
189

========170========

Rozhranie i.LINK
Zásuvka DV na tomto zariadení je vstupno- výstupná zásuvka DV kompatibilná s rozhraním i.LINK. Táto kapitola popisuje ¹tandard pre rozhranie i.LINK a jeho vlastnosti.
Èo je †i.LINK‡?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie, ktoré slú¾i na prenos digitálnych obrazových, zvukových a iných údajov v oboch smeroch medzi
zariadeniami vybavenými rozhraním i.LINK a na ovládanie iných zariadení.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním i.LINK sa dá pripoji» jediným káblom i.LINK. Mo¾né vyu¾itie je napríklad na prenos údajov a ovládanie rôznych typov zariadení AV.
Ak sa k tomuto prístroju pripojí formou uzavretého cyklu jedno alebo viac zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK, ovláda» a prená¹a» údaje mô¾ete nielen na zariadení pripojenom k tomuto prístroju, ale
prostredníctvom priamo pripojeného zariadenia aj na iných zariadeniach.
Spôsob prevádzky sa v¹ak mô¾e lí¹i» v závislosti od vlastností a technických parametrov pripojených zariadení, a preto sa
prostredníctvom niektorých pripojených zariadení nemusia da» vykona» potrebné operácie alebo prenos údajov.
Poznámka
Za normálnych okolností sa mô¾e k tomuto prístroju pripoji» pomocou kábla i.LINK (kábla DV) iba jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripoji» k zariadeniu kompatibilnému s rozhraním i.LINK, ktoré má dva alebo viac konektorov i.LINK (konektorov DV), riaïte sa informáciami v návode na pou¾ívanie zariadenia, ktoré chcete pripoji».
Názov †i.LINK‡
Názov i.LINK je známej¹í termín pre zbernicu IEEE 1394, ktorá slú¾i na prenos údajov. Navrhla ho spoloènos» SONY a je to jej obchodná známka, ktorú uznávajú mnohé spoloènosti. IEEE 1394 je medzinárodná norma
¹tandardizovaná in¹titútom elektrotechnických in¾inierov (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
190
Az i.LINK csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat i.LINK- kompatibilis DV kimeneti/bemeneti aljzat. Az alábbiakban ismertetjük az i.LINK szabványt és jellemzõit.
Mit takar az †i.LINK‡ elnevezés? Az i.LINK olyan digitális soros interfész, amely két, i.LINK csatlakozóaljzattal rendelkezõ készülék között digitális video, digitális audio és egyéb adatok oda-vissza irányú kezelésére és más készülékek vezérlésére szolgál.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához egyetlen i.LINK kábel szükséges. A lehetséges alkalmazások között említhetjük a különbözõ digitális AV
készülékekkel végzett mûveleteket és adatátviteli tranzakciókat.
Ha láncba fûzve két vagy több i.LINK- kompatibilis készüléket csatlakoztatunk a kamkorderhez, akkor nemcsak a kamkorder és a hozzá csatlakoztatott készülék között
végezhetõk mûveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a
kamkorderhez csatlakoztatott készüléken keresztül a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzõi és mûszaki adatai függvényében a mûveleti módszerek eltérõek lehetnek, és az is elõfordulhat, hogy bizonyos csatlakoztatott készülékekkel a mûveletek és adatátviteli tranzakciók nem megvalósíthatóak.
Megjegyzés
Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az i.LINK kábellel (DV kábellel) a kamkorderhez csatlakoztatni. Ha a kamkordert olyan i.LINK- kompatibilis készülékhez csatlakoztatja, amely két vagy több i.LINK aljzattal (DV aljzattal) is rendelkezik, olvassa el az illetõ készülék használati útmutatóját.
Az †i.LINK‡ elnevezésrõl
Az i.LINK kifejezést a SONY javasolta az IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi megnevezésére, és mint védjegyet számos cég elfogadta.
Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az Institute of Electrical and Electronic Engineers (Az amerikai székhelyû Villamosmérnökök Egyesülete) hagyott jóvá.

========171========

Rozhranie i.LINK
Prenosová rýchlos» rozhrania i.LINK
Maximálna prenosová rýchlos» rozhrania i.LINK sa lí¹i v závislosti od typu zariadenia. Sú definované tri maximálne prenosové rýchlosti:
S100 (pribli¾ne 100 Mb/s*)
S200 (pribli¾ne 200 Mb/s)
S400 (pribli¾ne 400 Mb/s)
Prenosová rýchlos» je uvedená v kapitole †Technické parametre‡ v návode na pou¾ívanie ka¾dého zariadenia. Na niektorých zariadeniach je uvedená aj pri konektore i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlos» zariadenia, na ktorom nie je uvedená (ako napr. toto
zariadenie), je †S100‡.
Ak sa zariadenia pripájajú k zariadeniu s odli¹nou maximálnou prenosovou rýchlos»ou, prenosová rýchlos» sa mô¾e lí¹i» od uvedených údajov.
* Èo znamená skratka †Mb/s‡?
Skratka Mb/s znamená megabity za sekundu, èi¾e mno¾stvo údajov, ktoré je mo¾né odosla» alebo prija» za jednu sekundu. Prenosová rýchlos» 100 Mb/s napríklad znamená, ¾e za jednu sekundu je mo¾né odosla» 100 megabitov údajov.
Funkcie rozhrania i.LINK na tomto zariadení
Ïal¹ie informácie o tom, ako vykonáva» kopírovanie, keï je tento prístroj pripojený k ïal¹ím zariadeniam na spracovanie videa s konektormi DV, nájdete na str. 84.
Tento prístroj je mo¾né okrem zariadení na spracovanie videa pripoji» aj k iným zariadeniam spoloènosti SONY, ktoré sú kompatibilné s rozhraním i.LINK (DV) (napr. osobný poèítaè série VAIO).
Pred pripojením prístroja k osobnému poèítaèu sa presvedèite, èi je na poèítaèi u¾ nain¹talovaný aplikaèný softvér podporovaný týmto prístrojom. Odporúèania týkajúce sa pripájania tohto prístroja nájdete aj v návodoch na pou¾ívanie zariadení, ktoré sa chystáte pripoji».
Po¾adovaný kábel i.LINK
Pri kopírovaní pások DV pou¾ívajte kábel i.LINK spoloènosti Sony so ¹tyrmi vývodmi na oboch stranách.
i.LINK a sú obchodné známky.
Az i.LINK csatlakoztatás
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a készülék függvényében változó lehet. Háromféle maximális jelátviteli sebességet határoztak meg: S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
A †Mûszaki adatok‡, illetve †Minõségtanúsítás‡ fejezet minden készülék használati
útmutatójában megadja a jelátviteli sebességre vonatkozó értéket. Egyes készülékeken ezt az i.LINK csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik. Ha a készüléken (mint például ezen a kamkorderen is) a maximális jelátviteli sebességet külön nem tüntetik fel, akkor az †S100‡ érték vonatkozik rá.
Ha a kamkordert olyan készülékhez
csatlakoztatja, amelynek a maximális jelátviteli sebessége eltér a kamkorderétõl, a tényleges jelátviteli sebesség idõnként eltérhet a feltüntetett értéktõl.
* Mit takar az †Mbps‡ rövidítés?
Az Mbps a 'megabit per secundum' kifejezés rövidítése, és az egy másodperc alatt küldhetõ vagy vehetõ adatmennyiséget adja meg. A 100Mbps kifejezés például azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 100 megabitnyi adat küldésére van lehetõség.
Ïal¹ie informácie További információk
A kamkorder i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet másolatot készíteni úgy, hogy a kamkordert egy másik, DV aljzattal rendelkezõ videokészülékhez csatlakoztatja, olvassa el a 84. oldalt.
A kamkordert nemcsak videoberendezéshez, hanem más, SONY gyártmányú i.LINK- (DV-) kompatibilis készülékhez (pl. VAIO sorozatú személyi számítógéphez) is csatlakoztathatja. Mielõtt a kamkordert személyi számítógéphez csatlakoztatná, gyõzõdjön meg róla, hogy a kamkorder által támogatott alkalmazói szoftver már telepítve van-e a személyi számítógépen. A kamkorder csatlakoztatására vonatkozó biztonsági elõírásokat illetõen olvassa el a csatlakoztatandó készülék használati útmutatóját is.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4-4 pólusú kábelt (DV másolás közben).
Az i.LINK és a védjegyek.
191

========172========

Pou¾ívanie kamkordéra v zahranièí
Pou¾ívanie kamkordéra v zahranièí
Kamkordér s dodávaným sie»ovým adaptérom mô¾ete pou¾i» v ka¾dej krajine alebo oblasti, ktorá má v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie 100 a¾ 240 V, 50/60 Hz.
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Prehrávaný obraz sa dá sledova» na televízore so vstupnou zásuvkou VIDEO/AUDIO, ktorá pracuje v systéme PAL.
V nasledujúcej èasti sú uvedené farebné televízne systémy pou¾ívané v niektorých krajinách sveta.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Èína, Èeská republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, ©panielsko, ©vajèiarsko, ©védsko, Taliansko, Thajsko, Veµká Británia a ïal¹ie.
Systém PAL-M Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a ïal¹ie.
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Maïarsko, Monako, Poµsko, Rusko, Ukrajina a ïal¹ie.
Jednoduché nastavenie hodín pomocou èasového rozdielu
Miestny èas mô¾ete jednoducho nastavi» pomocou nastavenia èasového rozdielu. V nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku WORLD TIME. Ïal¹ie informácie získate na strane 107.
192
A kamkorder használata külföldön
A kamkorder használata külföldön
A kamkorderhez mellékelt hálózati tápegységgel a kamkordert 100 V és 240 V (50/60 Hz) közötti hálózati váltakozó feszültségrõl bármely országban vagy térségben mûködtetni tudja.
Ez a kamkorder PAL rendszerû készülék. Ha a lejátszott képet tv-készüléken kívánja megtekinteni, akkor annak VIDEO/AUDIO bemeneti aljzattal rendelkezõ PAL rendszerû tv- készüléknek kell lennie.
Az alábbiakban a külföldi országokban használatos tv-színrendszereket ismertetjük.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait, Malaysia, Nagy Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Spanyolország, Svédország, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Equador, Fülöp- szigetek, Jamaica, Japán, Kanada, Kolumbia, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán, Lengyelország, Magyarország, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
Az óra egyszerû beállítása az idõkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerûen beállítható a helyi idõ, ha megadja az adott országra érvényes idõkülönbséget. Válassza ki a WORLD TIME funkciót a menüben. Részletesebb információkat a 107. oldalon talál.

========173========

Informácie o údr¾be a odporúèania
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete zo studeného prostredia priamo do tepla, vo vnútri, na povrchu pásky alebo na optických èastiach mô¾e skondenzova» vlhkos». V takomto prípade sa páska mô¾e prilepi» na bubon hlavy a po¹kodi» sa, prípadne kamkordér nebude správne pracova». Pípnutie a blikajúci indikátor % oznamuje vlhkos» v priestoroch kamkordéra. Ak zároveò bliká aj indikátor Z, v kamkordéri je vlo¾ená kazeta. Ak vlhkos» kondenzuje na objektíve, indikátor sa neobjaví.
Ak kondenzuje vlhkos»
®iadna z funkcií okrem vysunutia kazety nebude fungova». Vysuòte kazetu, vypnite kamkordér a nechajte ho asi 1 hodinu s otvoreným priestorom pre kazetu. Kamkordér sa bude da» znova pou¾i», ak sa pri zapnutí nezobrazí indikátor %.
Poznámka ku kondenzácii vlhkosti Vlhkos» kondenzuje v prípade, ak kamkordér prenesiete zo studeného prostredia do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér pou¾ívate v teplom prostredí nasledujúcim spôsobom: – Kamkordér prenesiete z ly¾iarskeho svahu na miesto zohrievané vykurovacím zariadením. – Kamkordér prenesiete z klimatizovaného auta alebo miestnosti do tepla exteriéru. – Kamkordér pou¾ívate po búrke alebo da¾di. – Kamkordér pou¾ijete v prostredí s vysokou teplotou a vlhkos»ou.
Ako zabráni» kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prená¹ajte zo studeného na teplé miesto v pevne uzavretom obale z umelej hmoty. Kamkordér z obalu nevyberajte, kým sa teplota vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia (asi po 1 hodine).
Karbantartás és biztonsági elõírások
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyrõl közvetlenül meleg helyre visszük, a kamkorder belsejében, a szalag felszínén vagy a lencsén pára csapódhat le. Ilyenkor elõfordulhat, hogy a szalag a fejre tapad és megsérül, vagy a készülék hibás mûködését idézi elõ. Ha a készülék belsejében nedvesség van, megszólal a sípoló hangjelzés és villog a % jelzés. Ha egyidejûleg a Z jelzés is villog, a kamkorderben kazetta van. Ha a pára a lencsére csapódik le, a jelzés nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik funkció sem mûködik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a kamkordert és legalább 1 órán keresztül hagyja nyitva a kazettafészket. A kamkordert akkor lehet ismét használni, ha bekapcsoláskor nem jelenik meg a % jelzés.
Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elõ, ha a kamkordert hideg helyrõl meleg helyre viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamkordert meleg helyen használja, például:
– A kamkordert sítereprõl fûtött helyiségbe viszi. – A kamkordert légkondicionált gépkocsiból vagy helyiségbõl a szabadba, meleg levegõre viszi ki.
– A kamkordert zivatar vagy zápor után használja.
– A kamkordert magas hõmérsékletû, nagy páratartalmú helyen használja.
Ïal¹ie informácie További információk
A páralecsapódás megakadályozása Amikor a kamkordert hideg helyrõl meleg helyre viszi, tegye a kamkordert mûanyag tasakba és ügyeljen rá, hogy a tasak tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli hõmérséklet már elérte a környezõ légtér hõmérsékletét (körülbelül egy óra).
193

========174========

Informácie o údr¾be a odporúèania
Informácie o údr¾be
Èistenie videohláv
Èistenie videohláv zaruèuje normálne nahrávanie a jasný obraz.
Prehrávanie pások nahratých v systéme Digital8
V nasledujúcich prípadoch sú pravdepodobne zneèistené videohlavy:
– prehrávaný obraz obsahuje ¹um v podobe mozaikových vzorov,
– prehrávaný obraz sa nepohybuje, – prehrávaný obraz sa nezobrazuje, – poèas nahrávania sa striedavo zobrazuje indikátor x a hlásenie † CLEANING CASSETTE‡.
Ak sa videohlavy zneèistia, celá obrazovka sa sfarbí na modro.
alebo/vagy
Pri prehrávaní v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 (analógové systémy) V nasledujúcich prípadoch sú pravdepodobne zneèistené videohlavy:
– prehrávaný obraz obsahuje ¹um,
– prehrávaný obraz je slabo viditeµný, – prehrávaný obraz sa nezobrazuje.
V takýchto prípadoch vyèistite videohlavy èistiacou kazetou Sony V8-25CLD (voliteµné príslu¹enstvo). Skontrolujte obraz a ak sa problém neodstránil, èistenie zopakujte.
Èistenie obrazovky LCD
Obrazovku LCD zneèistenú odtlaèkami prstov alebo prachom odporúèame vyèisti» pomocou súpravy na èistenie obrazovky LCD (voliteµné príslu¹enstvo).
194
Karbantartás és biztonsági elõírások
Karbantartás
A videofej tisztítása
A jó minõségû, tiszta felvételek érdekében rendszeresen tisztítsa meg a videofejeket.
Digital8 rendszerû lejátszás/felvétel esetén A videofej szennyezettségére utal, ha:
– a lejátszott képen mozaikszerû zaj látható. – a lejátszott kép nem mozdul.
– a lejátszott kép nem jelenik meg.
– Egymás után megjelenik a x jelzés és a † CLEANING CASSETTE‡ üzenet felvétel közben. Ha a videofejek még szennyezettebbé válnak, akkor az egész képernyõ kékké válik.
b
Hi8 vagy standard 8 (analóg) rendszerû lejátszás esetén
A videofej szennyezettségére utal, ha: – a lejátszott képen zaj látható. – a lejátszott kép alig látható.
– a lejátszott kép nem jelenik meg.
alebo/vagy
Ilyen esetben tisztítsa meg a videofejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával (külön
megvásárolható). Ellenõrizze a képet, és ha a fenti problémák továbbra is fennállnak, ismételje meg a mûveletet.
Az LCD képernyõ tisztítása
Ha az LCD képernyõt ujjlenyomat vagy rárakódott por szennyezi, ajánljuk, a tisztításhoz használja az LCD tisztító készletet (külön megvásárolható).

========175========

Informácie o údr¾be a odporúèania
Nabíjanie vstavanej nabíjateµnej batérie
Kamkordér sa dodáva so vstavanou nabíjateµnou batériou, ktorá slú¾i na zachovanie údajov, ako je dátum, èas, atï., bez ohµadu na nastavenie prepínaèa POWER. Vstavaná nabíjateµná batéria sa nabíja v¾dy pri pou¾ívaní kamkordéra. Ak sa kamkordér nepou¾íva, batéria sa postupne vybije. Ak kamkordér vôbec nepou¾ívate, batéria sa úplne vybije v priebehu pribli¾ne pol roka. Vybitie vstavanej nabíjateµnej batérie
neovplyvòuje funkcie a èinnos» kamkordéra. Ak chcete zachova» dátum, èas a ostatné nastavenia, vybitú batériu znova nabite.
Nabíjanie vstavanej nabíjateµnej batérie: •Kamkordér zapojte pomocou dodaného sie»ového adaptéra do elektrickej siete a nechajte ho aspoò 24 hodín s prepínaèom POWER v polohe vypnutý.
•Iný postup spoèíva v nain¹talovaní úplne nabitej batérie a ponechaní kamkordéra po dobu aspoò 24 hodín s prepínaèom POWER v polohe vypnutý.
Odporúèania
Pou¾ívanie kamkordéra
•Kamkordér pou¾ívajte pri napätí 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (sie»ový adaptér).
•Ak chcete prístroj pou¾íva» na jednosmerné alebo striedavé napätie, pou¾ite príslu¹enstvo odporúèané v tomto návode na pou¾ívanie. •Ak sa do zariadenia dostane akýkoµvek pevný predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér od siete a pred ïal¹ím pou¾ívaním ho nechajte skontrolova» obchodnému zástupcovi spoloènosti Sony.
•S prístrojom zaobchádzajte opatrne a nevystavujte ho mechanickým nárazom. Zvlá¹tnu pozornos» a obozretnos» venujte zaobchádzaniu s objektívom.
•Ak kamkordér nepou¾ívate, prepínaè POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
•Pri pou¾ívaní kamkordér nezakrývajte (napríklad ruèníkom). Mohlo by to spôsobi» zvý¹enie teploty vo vnútri zariadenia.
Karbantartás és biztonsági elõírások
A kamkorderbe épített újratölthetõ elem feltöltése
Ezt a kamkordert beépített újratölthetõ elemmel látták el, hogy a POWER kapcsoló állásától függetlenül meg tudja õrizni a dátumra órára stb. vonatkozó információkat. Valahányszor használja a kamkordert, az újratölthetõ elem mindig feltöltõdik. Ha azonban a kamkordert nem használja, az elem fokozatosan lemerül. Ha a kamkordert egyáltalán nem használja, az elem körülbelül fél év alatt merül le teljesen. A kamkorder mûködését nem befolyásolja, ha az újratölthetõ elem nem töltõdik fel. A dátumra, idõre stb. vonatkozó információ megõrzése érdekében töltse fel a lemerült elemet.
Az újratölthetõ mangán-lítium elem feltöltése: •A mellékelt hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa a kamkordert a fali
konnektorba, és legalább 24 órán keresztül hagyja a hálózaton anélkül, hogy a POWER kapcsolót bekapcsolná.
•Vagy tegye fel a kamkorderre a teljesen feltöltött akkumulátort és legalább 24 órán keresztül hagyja rajta a kamkorderen anélkül, hogy a POWER kapcsolót bekapcsolná.
Ïal¹ie informácie További információk
Biztonsági elõírások
A kamkorder üzemeltetése
•A kamkordert 7,2 V-os (akkumulátor) vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység) feszültségrõl üzemeltesse.
•Ha a kamkordert egyenáramról vagy váltakozó áramról kívánja üzemelteti, használja az ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat. •Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamkordert és a további üzemeltetés elõtt nézesse meg egy Sony márkakereskedõvel. •Óvja a készüléket a durva kezeléstõl és mechanikai hatásoktól. Különösen ügyeljen a lencse épségére.
•Amikor nem használja a kamkordert, állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe. •Üzemeltetés közben ne csavarja a kamkordert például törölközõbe, mert ilyenkor a belsõ részek túlmelegedhetnek.
195

========176========

Informácie o údr¾be a odporúèania
•Kamkordér neumiestòujte v blízkosti silných
magnetických polí alebo mechanických
vibrácií. V obraze sa mô¾e objavi» ¹um.
•Obrazovky LCD sa nedotýkajte prstami ani
ostrými predmetmi.
•Pri pou¾ívaní kamkordéra v chladnom prostredí
sa mô¾e na obrazovke objavova» zostatkový
obraz. Nie je to porucha.
•Pri pou¾ívaní kamkordéra sa mô¾e zadná
strana obrazovky LCD zahrieva». Nie je to
porucha.
Pou¾ívanie pások
•Do malých otvorov na okrajoch kazety niè
nevkladajte. Tieto otvory sa pou¾ívajú na
urèenie typu a ¹írky pásky, ako aj na urèenie, èí
je ochranná plô¹ka zabraòujúca nahrávaniu
zasunutá alebo vysunutá.
•Neotvárajte ochranný kryt pásky a nedotýkajte
sa pásky.
Údr¾ba kamkordéra
•Ak sa kamkordér nebude dlh¹í èas pou¾íva»,
vyberte pásku a periodicky zapínajte napájanie,
pou¾ívajte re¾imy CAMERA a PLAYER alebo
VCR (iba typ DCR-TRV330E) a aspoò tri minúty
prehrávajte pásku.
•Objektív èistite jemným ¹tetcom, ktorým
odstránite prach. Objektív zneèistený
odtlaèkami prstov èistite mäkkou látkou.
•Telo kamkordéra utierajte mäkkou a suchou
látkou alebo látkou jemne navlhèenou v slabom
roztoku saponátu. Nepou¾ívajte rozpú¹»adlá,
ktoré by mohli poru¹i» povrchovú úpravu
zariadenia.
•Dbajte na to, aby sa do kamkordéra nedostal
piesok. Ak kamkordér pou¾ívate na piesoènej
plá¾i alebo na pra¹nom mieste, chráòte ho
pred pieskom a prachom. Piesok alebo prach
by mohli spôsobi» poruchu kamkordéra, ktorá
sa niekedy nedá opravi».
Prepojenie s poèítaèom
•Pri nahrávaní obrazu spracovaného alebo
upraveného osobným poèítaèom pomocou
kábla i.LINK pou¾ívajte najnov¹ie pásky Hi8
/Digital8 .
•Ak na poèítaè prená¹ate obrázky nahraté v
systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8
(analógové systémy), skopírujte pásku najprv
na pásku Digital8 alebo DV, a a¾ potom
obrázky prená¹ajte do poèítaèa.
Pri prená¹aní obrázka nahratého v systéme
Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8
(analógové systémy) do zariadenia Sony VAIO
Funkcia digitalizácie programu pohybu DVgate
nefunguje. Ak chcete túto funkciu pou¾i», 196skopírujte obrázok najprv na pásku Digital8 alebo DV, a a¾ potom na zariadenie Sony VAIO.
Karbantartás és biztonsági elõírások
•Óvja a kamkordert erõs mágneses tértõl vagy mechanikai rázkódástól. Zaj jelentkezhet a felvételen.
•Ne érjen kézzel vagy hegyes tárggyal az LCD képernyõhöz.
•Ha a kamkordert hidegben használja, a képernyõn utófénylés jelenhet meg. Ez nem a kamkorder meghibásodását jelenti.
•A kamkorder mûködése közben az LCD képernyõ háta felmelegedhet. Ez nem a kamkorder meghibásodását jelenti.
A kazetták kezelése
•Do malých otvorov na okrajoch kazety niè nevkladajte. Tieto otvory sa pou¾ívajú na urèenie typu a ¹írky pásky, ako aj na urèenie, èí je ochranná plô¹ka zabraòujúca nahrávaniu zasunutá alebo vysunutá.
•Ne nyissa ki a szalag védõburkolatát, ne nyúljon a szalaghoz.
A kamkorder gondozása
•Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szalagot. Idõnként kapcsolja be a kamkordert, és körülbelül 3 percen keresztül üzemeltesse a CAMERA és a PLAYER vagy VCR (csak a DCR-TRV330E típus esetében) funkciókat és játsszon le egy tetszõleges kazettát.
•A lencsérõl a port puha ecsettel távolítsa el. Ha a lencsén ujjlenyomatok vannak, törölje le õket puha ronggyal.
•A kamkorder burkolatát száraz - vagy kíméletes tisztítószerrel kissé megnedvesített - puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon semmilyen oldószert, mert károsíthatja a burkolatot. •Ne engedje, hogy homok kerüljön a
kamkorderbe. Ha a kamkordert homokos vízparton vagy poros helyen használja, védje meg a homoktól, portól. A homok vagy a por esetenként olyan súlyos károsodást okozhat, amely nem javítható.
Csatlakoztatás személyi számítógéphez •Ha olyan képet vesz fel az i.LINK kábel segítségével, amelyet a személyi számítógépen dolgozott fel vagy szerkesztett, használjon egy új Hi8 / Digital8 típusú szalagot. •Ha Hi8 vagy standard 8 (analóg) rendszerben felvett képet szeretne a személyi számítógépbe bevinni, elõször másolja át Digital8 vagy DV rendszerû szalagra, és csak ezután vigye be a személyi számítógépbe.
Ha a Hi8 vagy standard 8 (analóg)
rendszerben felvett képet Sony VAIO készülékbe szeretné bevinni
Nem mûködik a DV zsilipmozgás programbefogó funkciója. A funkció használatához elõször másolja át a képet Digital8 vagy DV rendszerû szalagra, és csak ezután vigye be a Sony VAIO- ba.

========177========

Informácie o údr¾be a odporúèania
Sie»ový adaptér
•Ak zariadenie nebudete dlh¹í èas pou¾íva», odpojte ho od elektrickej siete. Sie»ový kábel odpájajte od elektrickej siete »ahaním za zástrèku. Nikdy ne»ahajte za samotný sie»ový kábel.
•Nikdy nepou¾ívajte zariadenie s po¹kodeným sietovým káblom, ak spadlo alebo sa inak po¹kodilo.
•Sie»ový kábel nasilu neskrúcajte a neukladajte naò »a¾ké predmety. Kábel sa mô¾e po¹kodi» a spôsobi» po¾iar alebo úraz elektrickým prúdom.
•Zabráòte dotyku kovových predmetov s kovovými èas»ami konektorov. Inak mô¾e nasta» skrat a zariadenie sa mô¾e po¹kodi». •Kovové kontakty udr¾ujte v èistote.
•Zariadenie nerozoberajte.
•Zariadenie nevystavujte silným nárazom a zabraòujte jeho pádom.
•Pri pou¾ívaní a hlavne pri nabíjaní zariadenie nepribli¾ujte k rozhlasovým prijímaèom AM ani k zariadeniam na spracovanie videa. Rozhlasové prijímaèe AM a zariadenia na spracovanie videa ru¹ia príjem rozhlasu v pásmach AM a funkcie videa.
•Prístroj sa poèas pou¾ívania zahrieva. Nie je to porucha.
•Prístroj neumiestòujte v priestoroch, ktoré sú: – veµmi horúce alebo veµmi studené, – pra¹né alebo zneèistené,
– veµmi vlhké,
– v ktorých sa vyskytujú otrasy.
Údr¾ba a skladovanie objektívu •V nasledujúcich prípadoch vyèistite povrch objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlaèky prstov, – v horúcom alebo vlhkom prostredí, – ak sa objektív pou¾íva v prostredí s vysokým
obsahom soli, ako napríklad na pobre¾í mora. •Objektív skladujte na dobre vetranom, èistom a bezpra¹nom mieste.
Aby sa predi¹lo znehodnoteniu, pravidelne vykonávajte vy¹¹ie uvedené postupy. Odporúèame aspoò raz za mesiac zapnú» a pou¾i» kamkordér, aby sa dlhodobo uchoval v optimálnom stave.
Karbantartás és biztonsági elõírások
A hálózati tápegység
•Ha a hálózati tápegységet hosszabb idõn át nem használja, húzza ki a konnektorból. Amikor kihúzza a csatlakozó kábelt, a dugójánál fogja meg. Soha ne húzza a magát a vezetéket. •Ne üzemeltesse a kamkordert sérült, sérült vezetékû illetve olyan a tápegységgel, amelyet leejtett.
•Ne hajlítsa meg erõvel a hálózati csatlakozó vezetéket, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat, mert károsítja a kábelt. A sérült vezeték tûzveszélyes, és áramütést is okozhat. •Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érhessen a csatlakozó egység fém részeihez, mert rövidzárlat léphet fel, ami károsítja a tápegységet.
•A fém csatlakozó felületeket mindig tartsa tisztán.
•A tápegységet ne szedje szét.
•Óvja a készüléket a mechanikai hatásoktól, és vigyázzon, nehogy leejtse.
•A tápegységet használat közben, de különösen feltöltés alatt, tartsa távol az AM hullámsávú vevõ- és videoberendezésektõl, mert zavarja az AM hullámsávú vételt és a videó mûködését. •A hálózati tápegység használat közben felmelegszik. Ez nem rendellenes jelenség. •Ne helyezze el a készüléket olyan helyre, ahol ki van téve:
– Szélsõséges melegnek vagy hidegnek – Pornak vagy piszoknak
– Magas páratartalomnak
– Erõs rezgésnek
Ïal¹ie informácie További információk
A lencse gondozása és tárolása •Törölje tisztára a lencse felületét puha ronggyal az alábbi esetekben:
– Ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak – Meleg vagy nagy páratartalmú helyen – Amikor a lencsét sót tartalmazó
környezetben, például tengerparton
használja.
•Tárolja a lencsét jól szellõzõ, kevés
szennyezõdésnek és pornak kitett helyen.
A penészesedés megelõzése érdekében rendszeresen végezze el a fenti mûveletet. Javasoljuk, hogy körülbelül havonta egyszer kapcsolja be és mûködtesse a kamkordert, hogy sokáig jó állapotban maradjon.
197

========178========

Informácie o údr¾be a odporúèania
Batéria
•Pou¾ívajte len urèenú nabíjaèku alebo zariadenie na spracovanie videa vybavené funkciou nabíjania.
•Nedovoµte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi batérie. Zabránite tak mo¾nému skratu.
•S batériou sa nepribli¾ujte k ohòu.
•Batériu nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C (140 °F), ako je napríklad prostredie v aute zaparkovanom na slnku alebo priame slneèné svetlo.
•Batériu udr¾ujte suchú.
•Batériu nevystavujte mechanickým nárazom. •Batériu nerozoberajte ani neupravujte. •Batériu pripájajte k zariadeniu na spracovanie videa spoµahlivo.
•Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá, neovplyvní pôvodnú kapacitu batérie.
Poznámka k suchým galvanickým èlánkom
Dodr¾iavaním nasledujúcich pokynov predídete mo¾ným ¹kodám spôsobeným vyteèením batérie alebo koróziou:
– Batérie vkladajte tak, aby sa ich póly + a – zhodovali so znaèkami + a –.
– Suché galvanické èlánky sa nedajú nabíja». – Nepou¾ívajte nové batérie spolu so starými. – Nepou¾ívajte naraz rôzne typy batérií. – Batérie sa pri dlh¹om nepou¾ívaní vybíjajú. – Nepou¾ívajte vytekajúce batérie.
Ak batérie vytekajú
•Pred výmenou batérií dôkladne vyèistite priestor pre batérie.
•Ak zistíte prítomnos» tekutiny, umyte ju vodou. •Ak sa vám tekutina z priestoru pre batérie dostala do oèí, vymyte ich väè¹ím mno¾stvom vody a vyhµadajte lekársku pomoc.
V prípade akýchkoµvek problémov odpojte kamkordér od elektrickej siete a obrá»te sa na najbli¾¹ieho obchodného zástupcu spoloènosti Sony.
198
Karbantartás és biztonsági elõírások
Akkumulátor
•Csak az elõírt töltõvel vagy töltés funkcióval ellátott videoberendezéssel töltse fel. •Az esetleges rövidzárlatból eredõ baleset elkerülése végett ne engedje, hogy az akkumulátor érintkezõihez fémtárgy érjen. •Tartsa tûztõl távol az akkumulátort. •Az akkumulátort soha ne tegye ki 60 °C-nál magasabb hõmérsékletnek, ne hagyja például tûzõ napon parkoló gépkocsiban, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
•Az akkumulátort tartsa szárazon.
•Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai hatásnak.
•Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyúljon bele.
•Az akkumulátort szilárdan rögzítse a kamkorderre.
•Az eredeti teljesítményen nem változtat, ha nem teljesen kimerült állapotban tölti fel az akkumulátort.
Megjegyzések az alkáli elemekhez Az elemekbõl kifolyó elektrolit okozta meghibásodás és a korrózió megelõzése érdekében tartsa be az alábbiakat:
– Az elemek behelyezésnél ügyeljen a helyes + – polaritásra.
– Az alkáli elemeket nem szabad újratölteni. – Ne használjon együtt régi és új elemeket. – Ne használjon együtt különbözõ típusú elemeket.
– A hosszú idõn át nem használt elemek lassan kimerülnek.
– Ne használjon olyan elemet, amelybõl szivárog az elektrolit.
Ha elemszivárgás fordul elõ
•Az új elemek behelyezése elõtt gondosan törölje ki a folyadékot az elemtartó rekeszébõl. •Ha a folyadék a bõrére kerül, mossa le vízzel. •Ha a folyadék a szemébe kerül, mossa ki bõ vízzel és forduljon orvoshoz.
Ha a készülékkel bármilyen probléma merül fel, áramtalanítsa, majd forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedõhöz.

========179========

Magyarul
Minõségtanúsítás
Videokamera
Rendszer
Képfelvevõ rendszer
2 forgófejes
Helikális pásztázású rendszer Hangfelvevõ rendszer
Forgófejes, PCM rendszerû Kvantálás: 12 bit (mintavételi frekvencia 32 kHz, sztereó 1, sztereó 2), 16 bit (mintavételi frekvencia 48 kHz, sztereó) Videojel
PAL színrendszer, CCIR
szabványok
Javasolt kazetta
Hi8-as vagy Digital8-as
videokazetták
Felvételi/lejátszási idõ (90 perces Hi8-as videokazettával) SP üzemmód: 1 óra
LP üzemmód: 1 óra 30 perc Gyors elõre-/hátracsévélés ideje (90 perces Hi8-as
videokazettával)
Kb. 5 perc
Keresõ
Elektronikus keresõ, Monokróm Képérzékelõ
3 mm-es (1/6-es típusú CCD) (töltéscsatolt képalkotó)
Kb. 800.000 pixel
(Effektív: kb. 400.000 pixel) Lencse
Kombinált, motoros zoommal ellátott lencse
Szûrõ átmérõ 37 mm
25× (Optikai), 700 ×* (Digitális) *800× (DCR-TRV235E/TRV430E) Gyújtótávolság
2,4 - 60 mm
35mm-es fényképezõgép egyenérték
46 - 1.150 mm
Színhõmérséklet
Automatikus
Minimális megvilágítás 6 lx (lux) (F 1,6)
0 lx (lux) (NightShot üzemmódban)* * A sötétben szabad szemmel nem látható tárgyakat az infravörös megvilágítással veheti fel.
Bemeneti/kimeneti csatlakozók S-videó bemenet/kimenet 4-pólusú mini DIN
Luminencia jel: 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), aszimmetrikus Krominancia jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (Ohm), aszimmetrikus Audio/Video bemenet/kimenet AV MINIJACK, 1 Vp-p, 75 Ω (Ohm), aszimmetrikus, negatív szinkron 327 mV, (több, mint 47 kΩ (kOhm) kimeneti impedanciával)
Kimeneti impedancia kevesebb, mint 2,2 kΩ (kOhm)/Stereo minijack (ø 3,5 mm)
Több, mint 47 kΩ (kOhm) bemeneti impendancia
Fejhallgató csatlakozóaljzat Sztereó mini-jack (ø 3,5 mm) USB aljzat (DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E) mini-B
LANC aljzat
Sztereó mini-minijack (ø 2,5 mm) MIC aljzat
Sztereó minijack (ø 3,5 mm) DV bemenet/kimenet 4-pólusú csatlakozó
LCD képernyõ
Kép
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E:
6,2 cm (2,5 képátló)
50,3 × 37,4 mm
DCR-TRV430E:
7,5 cm (3 képátló)
61,0 × 43,8 mm
DCR-TRV530E:
8,8 cm (3,5 képátló)
72,2 × 50,4 mm
Képpontok száma
123.200 (560 × 220)
Általános jellemzõk
Tápfeszültség
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (Hálózati tápegység) Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátorral)
Kamera felvételi üzemmódban LCD képernyõvel
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E: 3,9 W
DCR-TRV430E/TRV530E: 4.2 W Keresõvel
3.0 W
Üzemi hõmérséklet
0 °C - 40 °C
Ajánlott töltési hõmérséklet 10 °C - 30 °C
Tárolási hõmérséklet
–20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
85 × 102 × 205,5 mm
(szé / ma / mé)
Tömeg (kb.)
DCR-TRV230E/TRV235E: 880 g
DCR-TRV325E/TRV330E: 900 g
DCR-TRV430E/TRV530E: 930 g
akkumulátor, kazetta és vállszíj nélkül
DCR-TRV230E:
1.020 g
DCR-TRV235E/TRV325E/ TRV330E:
1.040 g
DCR-TRV430E:
1.090 g
DCR-TRV530E:
1.070 g
NP-FM30-as vagy NP-FM50-es tartozék akkumulátorral, 90 perces Hi8-as kazettával és vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd 3. oldal.
Ïal¹ie informácie További információk
201

========180========

Minõségtanúsítás
Hálózati tápegység
Tápfeszültség
100 - 240 V, váltakozó 50/60 Hz Teljesítményfelvétel 23 W
Kimeneti feszültség DC OUT: 8,4 V, 1,5 A üzemelés közben
Üzemi hõmérséklet
0 °C - 40 °C
Tárolási hõmérséklet –20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
125 × 39 × 62 mm (szé / ma / mé), a
kihúzható részek nélkül Tömeg (kb.)
280 g
a hálózati vezeték nélkül
Akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség Egyen 8,4 V
Kimeneti feszültség középértéke Egyen 7,2 V
Kapacitás
NP-FM30:
5,0 Wh (700 mAh)
NP-FM50:
8,5 Wh (1.180 mAh)
Üzemi hõmérséklet
0 °C - 40 °C
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szé / ma / mé)
Tömeg (kb.)
NP-FM30:
65 g
NP-FM50:
76 g
Típus
Lítium ion
202
†Memory Stick‡
(Csak a DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetén) Memória
Flash memória
4MB: MSA-4A
Üzemi fezültség
2,7 - 3,6 V
Áramfelvétel
Kb. 45 mA üzemelés közben Kb. 130 µA készenléti
üzemmódban
Méretek (kb.)
50 × 2,8 × 21,5 mm
(szé / ma / mé)
Tömeg (kb.)
4 g
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a modell külsõ megjelenését és mûszaki jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül
megváltoztathassa.

========181========

— Struèná referenèná príruèka —
Èasti a ovládacie prvky
Kamkordér
1
2
3
4
1 Kryt objektívu(s. 26)
2 Obrazovka LCD (s. 26)
3 Tlaèidlo OPEN(s. 26)
4 Tlaèidlá ovládania hlasitosti VOLUME
(s. 39)
5 Batéria(s. 15)
6 Páèka BATT (batéria)(s. 15)
7 Prepínaè POWER(s. 26)
8 Tlaèidlo START/STOP(s. 26)
9 Oèká pre remienok na plece(s. 205)
0 Konektor DC IN(s. 16)
Znaèka oznaèuje originálne príslu¹enstvo pre produkty urèené na spracovanie videa spoloènosti Sony.
Pre produkty urèené na spracovanie videa spoloènosti Sony sa odporúèa nákup príslu¹enstva s oznaèením †GENUINE VIDEO
ACCESSORIES‡.
— Gyors áttekintés —
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
Kamkorder
5
6
7 8 9
0
1Lencsevédõ sapka(26. oldal)
2LCD képernyõ (26. oldal)
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
3OPEN gomb(26. oldal)
4VOLUME gombok (39. oldal)
5Akkumulátor (15. oldal)
6BATT (akkumulátor) kiengedõ kar
(15. oldal)
7POWER (fõ) kapcsoló (26. oldal)
8START/STOP gomb (26. oldal)
9Vállszíj rögzítési helye (205. oldal)
0DC IN (egyenáramú) bemenet (16. oldal)
Ez a szimbólum a Sony videó eszközökhöz gyártott eredeti Sony tartozékokat jelzi. Javasoljuk, hogy amikor Sony videó termékeket vásárol, csak †GENUINE VIDEO
ACCESSORIES‡ jelzéssel ellátott terméket vegyen.
203

========182========

Èasti a ovládacie prvky
qa
STOP
SUPER LASER LINK
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
qa Tlaèidlá ovládania videa (s. 39, 42)
x STOP (zastavi»)
m REW (previnú» dozadu)
N PLAY (prehráva»)
M FF (previnú» dopredu)
X PAUSE (pozastavi»)
z REC (nahráva») (iba typ DCR-TRV330E)
qs Tlaèidlo SUPER LASER LINK (s. 46)
qd Tlaèidlo SUPER NIGHTSHOT (s. 33)
qf Zaostrovací krú¾ok (s. 65)
qg Objektív
qh Mikrofón
qj Indikátor nahrávania (s. 26)
qk Vysielaè infraèervených lúèov (s. 33, 46)
ql Prepínaè NIGHTSHOT (s. 33)
w; Displej (s. 212)
wa Prepínaè FOCUS (s. 65)
ws Tlaèidlo BACK LIGHT (s. 32)
wd Tlaèidlo FADER (s. 53)
wf Senzor diaµkového ovládania
Èo je SUPER LASER LINK?
Systém prepojenia †super laser‡ slú¾i na prenos
obrázkov a zvuku prostredníctvom
infraèervených lúèov medzi zariadeniami na
spracovanie videa, ktoré sú oznaèené znaèkou 204prepojenia †super laser‡
.
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
REW
PLAY
FF
REW
PLAY
FF
PAUSE
STOP
PAUSE
REC
SUPER LASER LINK
iba typ DCR-TRV330E/ csak DCR-TRV330E típus esetén
ql
w;
wa
ws
wd
wf qaSzalagvezérlõ gombok (39, 42. oldal)
x STOP (állj)
m REW (visszacsévélés)
N PLAY (lejátszás)
M FF (elõrecsévélés)
X PAUSE (pillanat állj)
z REC (felvétel) (csak a DCR-TRV330E típus
esetében)
qsSUPER LASER LINK gomb (46. oldal)
qdSUPER NIGHTSHOT gomb (33. oldal)
qfFókusz gyûrû (65. oldal)
qgLencse
qhMikrofon
qjKamera felvétel jelzõ lámpája (26. oldal)
qkInfravörös fény kibocsátó (33, 46. oldal)
qlNIGHTSHOT kapcsoló (33. oldal)
w;Kijelzõ ablak (212. oldal)
waFOCUS kapcsoló (65. oldal)
wsBACK LIGHT gomb (32. oldal)
wdFADER gomb (53. oldal)
wfTávvezérlõs érzékelõ
Mi a SUPER LASER LINK?
A lézeres szuper összeköttetési rendszer infravörös sugarak segítségével küldi és veszi a képet és hangot a jellel ellátott
videoberendezések között.

========183========

Èasti a ovládacie prvky
wg
wh
wj
wk
wl
wg Tlaèidlá EDITSEARCH (s. 37) wh Tlaèidlo MEMORY PLAY* (s. 146) wj Reproduktor
wk MEMORY – tlaèidlo* (s. 137, 146) wl Tlaèidlo RESET (s. 173)
e; Tlaèidlo MEMORY INDEX* (s. 148) ea Tlaèidlo MEMORY DELETE* (s. 163) es Tlaèidlo EXPOSURE (s. 64) ed Tlaèidlo MEMORY MIX* (s. 137) ef Tlaèidlo MEMORY +* (s. 137, 146)
*iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E
Pripnutie remienka na plece
Remienok na plece dodávaný s kamkordérom pripnite k oèkám pre remienok na plece.
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
e;
ea
es ed ef
wgEDITSEARCH gombok (37. oldal) whMEMORY PLAY gomb* (146. oldal) wjHangszóró
wkMEMORY ‰ gomb* (137, 146. oldal) wlRESET gomb (181. oldal)
e;MEMORY INDEX gomb* (148. oldal) eaMEMORY DELETE gomb* (163. oldal) esEXPOSURE gomb (64. oldal) edMEMORY MIX gomb* (137. oldal) efMEMORY + gomb* (137, 146. oldal)
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
*Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetén
A vállszíj rögzítése
A kamkorderhez mellékelt vállszíjat rögzítse a vállszíj számára kialakított fülekhez.
205

========184========

Èasti a ovládacie prvky
eg
eh
ej
ek
eg Rozhranie pre pripojenie inteligentného
príslu¹enstva
eh Tlaèidlo END SEARCH (s. 37)
ej Tlaèidlo DISPLAY (s. 40)
ek Tlaèidlo TITLE (s. 67)
el Tlaèidlo PB ZOOM (s. 75, 157)
r; Ovládaè motorového transfokátora (s. 29)
ra Tlaèidlo PHOTO (s. 48, 129)
rs Tlaèidlo vysunutia pamä»ovej karty
†Memory Stick‡* (s. 126)
rd Otvor pre pamä»ovú kartu †Memory
Stick‡* (s. 126)
rf Indikátor prístupu* (s. 126)
rg Ovládací prvok SEL/PUSH EXEC (s. 107)
rh Tlaèidlo MENU (s. 107)
*iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E
Pripojenie krytu objektívu
Kryt objektívu pripojte podµa obrázka k svorke remienka.
206
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
el
r;
ra
rs rd rf rg
rh
egIntelligens tartozék satu
ehEND SEARCH gomb (37. oldal)
ejDISPLAY gomb (40. oldal)
ekTITLE gomb (67. oldal)
elPB ZOOM gomb (75, 157. oldal)
r;Motoros zoom kar (29. oldal)
raPHOTO gomb (48, 129. oldal)
rs†Memory Stick‡ kidobó gomb* (126. oldal)
rd†Memory Stick‡ nyílás* (126. oldal)
rfHozzáférés-lámpa* (126. oldal)
rgSEL/PUSH EXEC tárcsa (107. oldal)
rhMENU gomb (107. oldal)
*Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetén
A lencse védosapkájának rögzítése A lencse védosapkáját az ábrának megfeleloen rögzítse a hordozópántra.

========185========

Èasti a ovládacie prvky
rj
rk
rl
rj Hµadáèik (s. 30)
rk Prepínaè LOCK (s. 26)
(iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E).
rl Svorka remienka
t; i Zásuvka (slúchadlá)
ta Zásuvka MIC (PLUG IN POWER)
Slú¾i na pripojenie externého mikrofónu
(voliteµná súèas»). Táto zásuvka slú¾i aj na
pripojenie mikrofónu napájaného priamo zo
zásuvky.
Utiahnutie svorky remienka
Svorku remienka pevne utiahnite.
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
t;
ta
rjKeresõ (30. oldal)
rkLOCK kapcsoló (26. oldal)
(csak DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E típusok esetében)
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
rlKéztámasz
t;i (fejhallgató) aljzat
taMIC (PLUG IN POWER) aljzat
Csatlakoztasson bele külsõ mikrofont (külön
megvásárolható). Ez az aljzat elfogadja az ún.
†plug-in-power‡ mikrofonokat is.
A kéztámasz beállítása
Húzza meg szorosan a kéztámasz szíját.
207

========186========

Èasti a ovládacie prvky
ts
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
tf
td tg
ts Oèná mu¹µa
td Ovládaè nastavenia optického systému
hµadáèika (s. 30).
tf Prepínaè OPEN/EJECT (s. 24)
tg Lô¾ko pre statív (podstavec)
Skrutka statívu musí by» krat¹ia ako 6,5 mm
(9/32 palca). Dlh¹ou skrutkou statív bezpeène
nepripevníte a mô¾ete po¹kodi» kamkordér.
th Priestor na kazetu (s. 24)
Poznámky k rozhraniu pre pripojenie
inteligentného príslu¹enstva
•Rozhranie pre pripojenie inteligentného
príslu¹enstva poskytuje napájanie pre voliteµné
príslu¹enstvo, ako je napríklad videosvetlo,
mikrofón alebo tlaèiareò (iba typy DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•Rozhranie pre pripojenie inteligentného
príslu¹enstva je prepojené s prepínaèom
POWER, èo umo¾òuje vypínanie a zapínanie
napájania rozhrania. Ïal¹ie informácie získate v
návode k príslu¹enstvu.
•Rozhranie pre pripojenie inteligentného
príslu¹enstva obsahuje bezpeènostné
zariadenie pre bezpeèné uchytenie
in¹talovaného príslu¹enstva. Ak chcete
príslu¹enstvo pripoji», zatlaèením a posunutím
ho nasuòte a potom utiahnite skrutku. 208•Ak chcete príslu¹enstvo odstráni», uvoµniteskrutku a stlaète a vysuòte príslu¹enstvo.
th
tsNézõke
tdA keresõ lencséjének beállító karja
(30. oldal)
tfOPEN/EJECT kapcsoló (24. oldal) tgÁllvány foglalat (alul)
Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítõ
csavarja 6,5 mm-nél rövidebb legyen.
Ellenkezõ esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet a
kamkorderben is.
thKazettafészek (24. oldal)
Megjegyzések az intelligens tartozék satuhoz •Az intelligens tartozék satu a külön
megvásárolható tartozékok - például videolámpa, mikrofon vagy nyomtató áramellátását biztosítja (csak DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
•Az intelligens tartozék satu a POWER kapcsolóval áll összeköttetésben, ennek segítségével tudja a satut ki- és bekapcsolni. További információkért olvassa el az adott tartozék használati útmutatóját.
•Az intelligens tartozék satu el van látva a ráhelyezett tartozék biztonságos rögzítését szolgáló biztonsági szerkezettel. A tartozékokat úgy tudja csatlakoztatni, hogy lenyomja és a végpontig tolja õket, majd meghúzza a csavart. •A tartozék levételéhez lazítsa meg a csavart, majd nyomja le és húzza ki a tartozékot.

========187========

Èasti a ovládacie prvky
tj
tk
tjZásuvka A/V OUT (s. 44, 82)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Zásuvka AUDIO/VIDEO (s. 44, 82, 143)
(DCR-TRV330E)
tkZásuvka S VIDEO OUT (s. 44)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Zásuvka S VIDEO (s. 44)
(DCR-TRV330E)
tlZásuvka DV OUT (s. 84)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Zásuvka DV IN/OUT (s. 84, 143)
(DCR-TRV330E)
Konektorová zásuvka DV OUT alebo DV IN/
OUT je kompatibilná s rozhraním i.LINK.
y;Zásuvka LANC
LANC je skratka z Local Application
Control Bus System (Systém lokálnej
aplikaènej aplikaènej riadiacej zbernice).
Zásuvka LANC sa pou¾íva na riadenie
pohybu pásky zariadenia na spracovanie
videa a ostatných periférnych zariadení
pripojených k zariadeniu na spracovanie
videa. Táto zásuvka má rovnakú funkciu
ako zásuvka s oznaèením CONTROL L
alebo REMOTE.
ya
Zásuvka (USB) (s. 151) (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E).
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
tl
y;
ya
tj A/V OUT aljzat (44, 82. oldal)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
AUDIO/VIDEO aljzat (44, 82,143. oldal)
(DCR-TRV330E)
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
tk S VIDEO aljzat (44. oldal)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
S VIDEO aljzat (44. oldal)
(DCR-TRV330E)
tl DV OUT aljzat (84. oldal)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
DV IN/OUT aljzat (84, 143. oldal)
(DCR-TRV330E)
A DV OUT vagy DV IN/OUT aljzat i.LINK
kompatibilis.
y; LANC aljzat
A LANC a Local Application Control Bus
System (helyi alkalmazásvezérlés továbbító
rendszer) rövidítése. A LANC vezérlõ aljzat
segítségével vezérelni tudja a
videoberendezéshez csatlakoztatott másik
videoberendezés és az egyéb perifériák
szalagmozgatását. Ennek az aljzatnak a
funkciója megegyezik a CONTROL L vagy
REMOTE néven megjelölt aljzatéval.
ya
(USB) aljzat (151. oldal)
(csak DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
209

========188========

Èasti a ovládacie prvky
Diaµkový ovládaè
Tlaèidlá na diaµkovom ovládaèi pracujú rovnako ako tlaèidlá s rovnakým názvom na kamkordéri.
1 2 3
4
5
1 Tlaèidlo PHOTO (s. 48, 129)
2 Tlaèidlo DISPLAY (s. 40)
3 Tlaèidlo SEARCH MODE (s. 78, 80) 4 Tlaèidlá ./> (s. 78, 80)
5 Tlaèidlá ovládania pásky (s. 42) 6 Vysielaè
Po zapnutí kamkordéra nasmerujte vysielaè
na senzor diaµkového ovládania. 7 Tlaèidlo ZERO SET MEMORY (s. 71, 77) 8 Tlaèidlo START/STOP (s. 26)
9 Tlaèidlo DATA CODE (s. 41)
0 Tlaèidlo ovládania motorového
transfokátora (s. 29)
210
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
Távvezérlõ
A kamkorder és a távvezérlõ azonos elnevezésû gombjainak a funkciója is azonos.
6
7 8 9 0
1PHOTO gomb (48, 129. oldal)
2DISPLAY gomb (40. oldal)
3SEARCH MODE gomb (78, 80. oldal) 4./> gombok (78, 80. oldal)
5Szalagtovábbító gombok (42. oldal) 6Jeladó
Ha távvezérelve kívánja használni a
kamkordert, a kamkorder bekapcsolása után
fordítsa a jeladót a távérzékelõ felé. 7ZERO SET MEMORY gomb (71, 77. oldal) 8START/STOP gomb (26. oldal)
9DATA CODE gomb (41. oldal)
0Motoros zoom gomb (29. oldal)

========189========

Èasti a ovládacie prvky
Príprava diaµkového ovládaèa Do ovládaèa vlo¾te dve batérie typu R6 (veµkosti AA) tak, aby sa póly batérií + a – zhodovali so znaèkami + a – v priestore pre batérie.
Poznámky k diaµkovému ovládaèu
•Senzor diaµkového ovládania neotáèajte smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame slneèné svetlo alebo stropné svetlo. Diaµkový ovládaè by nemusel správne pracova». •Kamkordér pou¾íva re¾im ovládaèa VTR2. Re¾imy ovládaèa 1, 2 a 3 sa pou¾ívajú, ak treba odlí¹i» ovládanie kamkordéra od iných videorekordérov znaèky Sony a zabráni» ich nesprávnemu ovládaniu. Ak pou¾ívate iný videorekordér znaèky Sony v re¾ime ovládaèa VTR 2, odporúèa sa zmeni» re¾im ovládaèa kamkordéra alebo prikry» senzor
videorekordéra èiernym papierom.
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
A távvezérlõ elõkészítése
Helyezzen be 2 db R6 (AA méretû) elemet a távvezérlõbe, ügyelve az elemtartó rekesz belsejében + – jellel feltüntetett polaritásra.
Megjegyzések a távvezérlõhöz
•Ne irányítsa a készülék érzékelõjét erõs fényforrás, például közvetlen napfény vagy írásvetítõ felé, mert ez hibás mûködést idézhet elõ.
•Ez a kamkorder VTR 2 távvezérlõ üzemmódban mûködik. Az 1-es, 2-es és 3-as távvezérlõ üzemmód arra szolgál, hogy a téves
távvezérlés elkerülése érdekében a kamkordert más Sony videomagnóktól megkülönböztesse. Ha másik, VTR 2 távvezérlõ üzemmódú Sony videomagnót is használ, javasoljuk,
alkalmazzon másik távvezérlõ üzemmódot vagy takarja le fekete kartonnal a videomagnó távérzékelõjét.
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
211

========190========

Èasti a ovládacie prvky
Indikátory prevádzky
Obrazovka LCD a hµadáèik/ LCD képernyõ és Keresõ
1 2 3 4 5 6 7
40min W T M.FADER 16:9WIDE SEPIA
SP
REC 0:00:00
ZERO SET
MEMORY DATE 01
SEARCH
8 9 0 qa qs
A/V DV 16BI T
1 Indikátor re¾imu nahrávania (s. 26) /
Indikátor re¾imu zrkadlového zobrazenia
(s. 28)
2 Indikátor formátu (s. 185)
Zobrazia sa indikátory , alebo . 3 Indikátor zostávajúceho èasu batérie
(s. 16, 31, 41)
4 Indikátor funkcie priblí¾enia (s. 29)/
Indikátor expozície (s. 64)
5 Indikátor funkcie Fader (s. 54)/
Indikátor digitálnych efektov (s. 58, 73) 6 Indikátor ¹irokouhlého re¾imu (s. 52)/
Indikátor funkcie FRAME* (s. 129) 7 Indikátor obrazových efektov (s. 56, 72) 8 Indikátor hlasitosti (s. 39) /
Indikátor údajového kódu (s. 41) 9 Indikátor funkcie PROGRAM AE (s. 61) 0 Indikátor funkcie snímania v protisvetle
(s. 32)
qa Indikátor vypnutia funkcie SteadyShot
(s. 109)
qs Indikátor ruèného zaostrovania (s. 65) qd Indikátor samospú¹te* (s. 35, 50, 133)
* iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ 212
TRV530E
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
Üzemi kijelzések
Okienko displeja/Kijelzõ ablak
qd qf qg
2wj
3
qh qj qk ql w; wa ws
1
wh
wd wf wg
1 Felvételi üzemmód kijelzés (26. oldal)/
Tükör üzemmód kijelzés (28. oldal) 2 Szalagformátum kijelzés (185. oldal)
Megjelenik a , vagy jelzés. 3 Maradék akkumulátor idõ kijelzõ
(16, 31, 41. oldal)
4 Zoom jelzõ (29. oldal)/
Expozíció jelzõ (64. oldal)
5 Úsztatás jelzõ (54. oldal)/
Digitális effektus jelzõ (58, 73. oldal) 6 Szélességi üzemmód kijelzés (52. oldal)/
FRAME kijelzés* (129. oldal)
7 Képeffektus kijelzõ (56, 72. oldal) 8 VOLUME kijelzés (39. oldal)/
Adatkód kijelzés (41. oldal)
9 PROGRAM AE jelzõ (61. oldal)
0 Ellenfény kompenzálás jelzõ (32. oldal) qa Kikapcsolt képstabilizátor jelzõ (117. oldal) qs Kézi fókuszálás jelzõ (65. oldal)
qd Önkioldó kijelzés* (35, 50, 133. oldal)
* csak DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében

========191========

Èasti a ovládacie prvky
qfIndikátor STBY/REC (s. 26)/
Indikátor re¾imu ovládania videa (s. 42)
qgIndikátor poèítadla pásky (s. 31)/Indikátor
èasového kódu (s. 31) /Indikátor
zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky
(s. 174)/Indikátor nahrávania fotografií na
pásku (s. 48)
qhIndikátor zostávajúceho èasu pásky (s. 31)
qjIndikátor ZERO SET MEMORY
(s. 71, 77, 105)
qkIndikátor re¾imu vyhµadávania
(s. 37, 78, 80)
qlIndikátor funkcie NIGHTSHOT (s. 33)
w;Indikátor A/V t DV (s. 98)/
Indikátor DV IN (s. 103)
waIndikátor zvukového re¾imu (s. 113)
wsIndikátory upozornenia (s. 175)
wdIndikátor nahrávania (s. 26)
Zobrazuje sa len v hµadáèiku.
wfIndikátor pripraveného videoblesku
(s. 109)
Indikátor sa zobrazuje pri pou¾ití videoblesku
(voliteµné príslu¹enstvo).
wgIndikátor re¾imu videoblesku (s. 109)
Indikátor sa zobrazuje pri pou¾ití videoblesku
(voliteµné príslu¹enstvo).
whIndikátor poèítadla pásky (s. 31)/Indikátor
èasového kódu (s. 31)/Indikátor
zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky
(s. 174)
wjIndikátor úplného nabitia FULL (s. 16)
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
qf STBY/REC jelzõ (26. oldal)/
Videómagnó üzemmód jelzõ (42. oldal)
qg Szalagszámláló jelzõ (31. oldal)/Idõkód
jelzõ (31. oldal)/Öndiagnózis kijelzés jelzõ
(182. oldal)/Fénykép felvételi üzemmód
jelzõ (48. oldal)
qh Hátralévõ szalagidõ jelzõ (31. oldal)
qj ZERO SET MEMORY jelzõ
(71, 77, 105. oldal)
qk Keresõ üzemmód jelzõ (37, 78, 80. oldal)
ql NIGHTSHOT jelzõ (33. oldal)
w; A/V t DV kijelzés (98. oldal)/
DV IN kijelzés (103. oldal)
wa Audio üzemmód jelzõ (121. oldal)
ws Figyelmeztetõ kijelzések (183. oldal)
wd Felvétel jelzõ lámpa (26. oldal)
Ez a jelzés a keresõben látható.
wf Videó vaku kész kijelzés (117. oldal)
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha videó
villanófényt használ (külön megvásárolható).
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
wg Videó vaku üzemmód kijelzés (117. oldal)
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha videó
villanófényt használ (külön megvásárolható).
wh Szalagszámláló kijelzése (31. oldal)/
Idõkód kijelzése (31. oldal)/
Öndiagnózis képernyõ kijelzése
(182. oldal)
wj FULL töltöttségi kijelzõ (16. oldal)
213

========192========

Magyarul Tárgymutató
A, B
Adatkód .................................. 41 Adat keresés ........................... 78 AFM HiFi hang ...................... 186 Akkumulátor ............................ 15 Akkumulátor töltése ................ 16 AUDIO MIX (Hangkeverés) .... 118 AUDIO MODE (Audio üzemmód)
........................................... 121 Átmenet .................................. 27 A/V összekötõ kábel
............................... 44, 82, 143 BACK LIGHT
(Ellenfény kompenzálása) ..... 32 Be- és kiúsztatás .................... 53 BEEP (sípjel) .......................... 123 Beépített újratölthetõ elem töltése ................................. 195 BOUNCE (Pattogó) ................. 53
C, D
DEMO (Bemutató) ................. 122 Diabemutató ......................... 159 DIGITAL EFFECT
(Digitális effektusok) ....... 58, 73 Digital8 rendszer ................... 185 Digitális programszerkesztés .. 86 DISPLAY (Kijelzés) .................. 40 DOT (pöttyözés) ...................... 53 DV összekötõ kábel ........ 84, 143
E
EDITSEARCH
(Szerkesztés keresés) ........... 37 END SEARCH
(Felvételvég keresés) ...... 37, 43 Exponálás ............................... 64
F, G, H
FADER (Úsztatás) .................... 53 Fejhallgató aljzata ................. 207 Fejek ..................................... 194 Felirat ...................................... 67 Felvételi idõ ............................. 18 Fénykép bemutatás ................ 81 Fénykép keresés ..................... 80 Fényképek felvétele memóriába
........................................... 129 Figyelmeztetõ kijelzések ....... 183 FLASH MOTION
(Villám mozgás) .................... 58 FOCUS (Fókuszálás) ............... 65 Fõ hangsáv ........................... 118 Formátum ............................. 120 Gyorsellenõrzés ...................... 38 Hálózati adapter ...................... 16
Hátralévõ szalagidõ kijelzés .... 31 HiFi hang ............................... 118
I, J, K, L
Idõkód ..................................... 31 i.LINK .............................. 84, 190 †InfoLITHIUM‡ akkumulátor .. 188 Infravörös sugár kibocsátó
....................................... 33, 46 Index képernyõ ..................... 148 Írásvédõ fül ............................. 25 Jel konvertáló funkció ............. 98 JPEG ..................................... 124 Kamera színtelctettség ......... 135 Képek védelme ..................... 161 Képminõség üzemmód ......... 127 Képkeresés ............................. 42 Keresõ beállítása .................... 30 Kéthangsávos szalag ............ 186 Kézi fókuszálás ....................... 65 Kéztámasz ............................ 207 LANC aljzat ........................... 209 Lassított lejátszás ................... 43 LUMINACEKEY
(Fényesség gomb) ................ 58
M, N
Maradék akkumulátor idõ kijelzés
....................................... 31, 42 Mellék hangsáv ..................... 118 Memória átfedés ................... 135 Memória fényesség gomb .... 135 Memória PB ZOOM .............. 157 Memória színtelítettség gomb
........................................... 135 MEMORY MIX
(Memória keverés) .............. 135 †Memory Stick‡ ..................... 124 Menü beállításai .................... 107 Mono hangú ............................ 45 MONOTONE (Egytónusú) ....... 53 Mozaik úsztatás ...................... 53 NIGHTSHOT
(Éjszakai felvétel) .................. 33 Null-pont memória .... 71, 77, 105 Nyomtatási jel ....................... 166
O, P, Q
OLD MOVIE (Régi mozi) .......... 58 Öndiagnózis képernyõ .......... 182 Önkioldó .................... 35, 50, 133 Óra beállítása .......................... 22 OVERLAP (átfedés) ................. 53 PAL rendszer ........................ 192 Páralecsapódás .................... 193 PICTURE EFFECT
(Képeffektusok) .............. 56, 72
Pásztázás ................................ 42 Pillanat állj ............................... 42 PROGRAM AE (automatikus expozíció program) .............. 61
R
RESET gomb ........................ 181
S
SLOW SHUTTER
(Kis zársebesség) ................. 58 STEADYSHOT (Képstabilizátor)
........................................... 117 STILL (állókép) ........................ 58 SUPER LASER LINK (Lézeres szuper kapcsolat) ................. 46 SUPER NIGHTSHOT (Szuper éjszakai felvétel) ................... 33 S VIDEO aljzat ......................... 44 S VIDEO OUT alizat ................ 44 Sztereó szalag ...................... 186 Szalagszámláló ....................... 31 Szalag PB ZOOM .................... 75 Szalag fénykép felvétel ........... 48 Széles látószög ....................... 29 Szélesvásznú üzemmód ......... 52
Struèná referenèná príruèka Gyors áttekintés
T, U, V
Üzemi kijelzések ................... 212 Távvezérlõ ............................. 210 Távvezérlõ aljzat (LANC) ....... 209 Távvezérlõs érzékelõ ............. 204 Teljes töltöttségi szint ............. 16 Telefotó ................................... 29 Tükör üzemmód ...................... 28 TRAIL (Csóva) ......................... 58 Tv színrendszerek ................. 192 (USB) aljzat ........................ 151 Vállszíj ................................... 205
X, Y, Z
WIPE (áttûnés) ........................ 53 WORLD TIME (Világóra) ........ 123 Zoom ....................................... 29
215

========193========

Sony Corporation Printed in Japan
306526392

========194========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
TXT Text SONY DCR-TRV235E
Type Video Camera
Name SONY DCR-TRV235E
Model DCR-TRV 235 E
File size 3745 KB
Number of pages 194 pages
file format pdf
Language Videokamera SONY DCR-TRV235E Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Videokamera SONY DCR-TRV235E Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,