Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AKP 366 IX - Piekarnik

Jeśli szukasz instrukcji: Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX
Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX
TEXT Text WHIRLPOOL AKP 366 IXLinki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 837 KB (format pliku: pdf)
31056229aCZ.fm Page 67 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
NÁVOD K POUŽITÍ
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ
PŘED POUŽITÍM TROUBY
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
Chcete-li svou novou troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.
67

========1========

31056229aCZ.fm Page 68 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového materiálu
• Obalový materiál lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol . • Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.
Likvidace starých elektrospotřebičů • Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění:
• Děti a nemocné osoby smí troubu používat pouze pod dozorem.
• Kontrolujte, zda si děti se spotřebičem nehrají.
• Přístupné části trouby se mohou během pečení zahřát na vysokou teplotu, nedovolte proto dětem, aby se spotřebiče dotýkaly. • K čištění SKEL se nesmí používat materiály nebo abrazivní prostředky, protože by mohly sklo poškrábat.
• Spotřebič se při pečení zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků uvnitř trouby. • Trouba je určena výlučně k pečení jídel v domácnosti. Jiný způsob využití je zakázán. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným nebo nesprávným použitím.
68
Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Úspora energie
• Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení v Popisu výrobku nebo ve vašem receptu. • Používejte tmavé nádoby, černě nalakované nebo smaltované, které velmi rychle pohlcují teplo.
• Případné opravy nebo zásahy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
• Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům. • Na dveře trouby nepokládejte těžké předměty, protože by mohly poškodit vnitřek trouby a závěsy dveří. Za dveře netahejte. • Na držadlo dveří nikdy nezavěšujte žádné předměty.
• Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií nebo jinými předměty.
• Dveře trouby se musí dobře zavírat. Těsnění dveří udržujte v čistotě.
• Do horké trouby nikdy nelijte vodu. Smaltový nátěr by se mohl poškodit.
• Ovocná št’áva vystříklá z formy na pečení může zanechat trvalé skvrny. Před dalším použitím troubu vyčistěte.
• Na dně trouby neposunujte hrnce ani pánve, dno by se mohlo poškrábat.

========2========

31056229aCZ.fm Page 69 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
• Vlhkost hotového jídla může časem poškodit troubu i přilehlý nábytek. Doporučujeme proto:
- nastavit nejnižší teplotu;
- jídlo zakrýt;
- vyjmout jídlo z trouby;
- po vychladnutí trouby vytřít dosucha vlhké
části.
• Je-li spotřebič dlouhou dobu zapnutý na vysokou teplotu, ovládací panel a držadlo dveří se zahřejí na vysokou teplotu. • Trouby se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, když jste naboso. • Chcete-li vytáhnout zástrčku ze sít’ové zásuvky, netahejte za spotřebič nebo za napájecí kabel.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s:
- ovladači trouby, především během jejího
chodu a krátce po vypnutí - mohly by se
popálit;
- obaly (sáčky, polystyrén, kovové části
apod.);
- s vyřazenou troubou.
• Zkontrolujte, zda se horkých částí trouby nemohou dotýkat elektrické kabely jiných elektrických spotřebičů umístěných v blízkosti trouby, nebo nemohou být zachyceny otevřenými dvířky trouby. • Některé modely trouby jsou vybaveny chladicím systémem vzduchu, který zabraňuje zahřátí trouby a vnitřku skříňky na příliš vysokou teplotu.
Pozor: horký vzduch je odváděn ven otvorem umístěným mezi ovládacím panelem a dveřmi trouby. Větrací otvory nezakrývejte! • Do trouby nebo její blízkosti nedávejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí trouby hrozí nebezpečí požáru.
• Je-li trouba horká, používejte k vyjmutí pekáčů a jiného nádobí kuchyňské chňapky. • Používáte-li při pečení masa nebo moučníků alkohol (např. rum, koňak, víno apod.), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Alkoholové výpary mohou při styku s elektrickými topnými prvky způsobit požár.
• V troubě neohřívejte ani nepřipravujte jídla v zapečetěných nádobách. Tlak, který vzniká uvnitř obalu, by mohl způsobit výbuch a poškodit troubu.
• K pečení nepoužívejte nádoby ze syntetických materiálů (s výjimkou obalů speciálně určených k tomuto účelu; řiďte se pokyny výrobce). Při vysokých teplotách by se totiž mohly roztavit.
• Při pečení na velkém množství tuku nebo oleje troubu vždy sledujte. Tuk nebo olej se mohou přehřát a vznítit!
• Nevytahujte plně naložené plechy nebo jiné příslušenství. Postupujte velmi opatrně.
PŘED POUŽITÍM TROUBY
• Z trouby vyjměte příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200°C; trouba se tak zbaví pachu ochranného tuku a izolačních materiálů. Tento postup provádějte při otevřeném okně.
• Před prvním použitím odstraňte:
- lepicí pásky na přední části a na dveřích
trouby, s výjimkou typového štítku;
- kartónový obal a ochrannou fólii z
ovládacího panelu a dalších částí trouby;
- případné samolepicí štítky z příslušenství
(např. z odkapávací pánve).
69

========3========

31056229aCZ.fm Page 70 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
Příslušenství se liší podle modelu. Příslušenství, které je součástí vybavení trouby, je uvedeno v
Samostatném popisu výrobku (v bodě Příslušenství). Odkapávací plech (1)
Odkapávací plech je určen k zachycování tuku nebo kousků jídla a používá se pod rošt nebo jako talíř, např. při pečení masa, drůbeže nebo ryb se zeleninou nebo bez ní. Na dno odkapávacího plechu nalijte trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.

Plech na pečení (2) K pečení sušenek, dortů, pizzy.

Rošt (3)
Rošt můžete použít k pečení jídel nebo jako podložku pod pekáč, dortovou formu nebo jiné kuchyňské nádobí. Můžete ho umístit na jakoukoli úroveň trouby. Zakřivení roštu může směřovat nahoru i dolů.

Postranní katalytické panely (4)
Povrch katalytických panelů je opatřen speciálním mikroporézním smaltem, který vstřebává odstřikující tuk. Po pečení obzvláště mastného jídla doporučujeme provést samočistící cyklus (viz Údržba a čištění).

Otočný rožeň (5)
Rožeň používejte podle návodu v příslušné kapitole samostatného Popisu výrobku.


Souprava grilu (6)
Skládá se z roštu (6a), smaltované nádoby (6b) a jednoho nebo dvou držadel (6c).
Tato souprava musí být při grilování umístěna na roštu (3) a používá se s funkcí Gril.70

========4========

31056229aCZ.fm Page 71 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
Filtr na mastnotu (7)
Použijte pouze tehdy, pečete-li velmi tučné jídlo. Filtr na mastnotu zavěste na větrací otvory před ventilátorem na
vnitřní zadní straně trouby. Filtr na mastnotu můžete mýt v myčce.
Vysunovací drážky (8)
7
Usnadní vám manipulaci během pečení, protože umožňují poloviční vytažení roštu a odkapávacího plechu. Jsou vhodné pro všechno příslušenství trouby a lze je mýt
v myčce.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Důležité upozornění: k čištění trouby nikdy nepoužívejte tlakové nebo párové čisticí přístroje.
Vnější stěny trouby
• Čistěte je čistým hadříkem. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Otřete suchým hadříkem. • Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly povrch zmatovět. Jestliže se tyto prostředky přesto na troubu dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem. • Nepatrné rozdíly v barvě přední části spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů jako sklo, plast a kov.
Trouby s hliníkovým předním panelem • Čistěte je pomocí jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku na čištění oken nebo utěrky z mikrovlákna, které nenechává na povrchu vlákna. Troubu otírejte vodorovně, bez přílišného tlaku. • Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky, tvrdé houbičky nebo drsné utěrky. Hliníkové plochy čistěte suchým hadříkem.
Příslušenství
• Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí. Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.
8
Vnitřek trouby
• Nepoužívejte abrazivní houbičky ani drátěnky. Používejte speciální prostředky na trouby a řiďte se pokyny výrobce. • Po každém použití nechte troubu dostatečně vychladnout a pak ji vymyjte, aby zbytky jídla nemohly přischnout nebo se připéct na stěny.
• Pečete-li jídlo dlouhou dobu nebo na více úrovních, zejména jídlo s vysokým obsahem vody (pizza, plněná zelenina apod.), může se na vnitřní straně dveří a těsnění srážet voda. Po vychladnutí trouby vysušte vlhkost hadříkem nebo houbičkou.
• Sklo ve dveřích omývejte vhodným tekutým mycím prostředkem.
• Dveře trouby můžete ke snadnějšímu čištění sejmout ze závěsů. Při čištění stropu trouby můžete sklopit horní topné těleso grilu (pouze u některých modelů).
Postranní katalytické panely a zadní stěna (je-li jimi model vybaven) - čisticí cyklus
• Prázdnou troubu zahřejte asi na jednu hodinu na 200°C.
• Je-li to nutné, odstraňte po ukončení cyklu a vychladnutí trouby houbičkou případné zbytky jídel.
• Katalytické panely a zadní stěnu nečistěte abrazivními prostředky, drsnými kartáči, drátěnkami nebo spreji na čištění trouby, protože by mohly poškodit katalytický povrch a ten by ztratil své samočisticí schopnosti.
71

========5========

31056229aCZ.fm Page 72 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
Pozor: při tomto postupu doporučujeme použití ochranných rukavic. Dodržujte pečlivě následující pokyny, zabráníte tak možným úrazům i poškození dveří trouby a závěsů.
Jak sejmout dveře trouby:
Úplně otevřete dveře trouby (viz obr. 1).
Zdvihněte obě blokovací páčky a posuňte je dopředu
až na doraz (viz obr. 2).
Dveře trochu přivřete a vytáhněte je směrem nahoru
(viz obr. 3).
1
Jak dveře nasadit:
1. Závěsy dveří zasaďte do příslušných drážek a dveře
spust’te úplně dolů.
Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte. Dveře trouby úplně zavřete.
Pozor: dodržujte pečlivě výše uvedené pokyny, zabráníte tak poškození dveří trouby a závěsů i možným úrazům.
2
3
Jak sklopit horní topné těleso grilu
(pouze u některých modelů)
Troubu můžete čistit, teprve až vychladne.
• Vyjměte postranní drážky na příslušenství. • Opatrně vytáhněte (4) topné těleso a sklopte ho (5).
4
5
72

========6========

31056229aCZ.fm Page 73 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
Výměna zadní žárovky osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby vyšroubujte kryt osvětlení
směrem doleva (viz obr. 1).
Vyměňte žárovku (viz poznámka).
Kryt osvětlení vrat’te zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
1
Výměna žárovky v bočním osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby vyjměte mřížkové drážky na levé
straně trouby (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako
páky opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4). Vyměňte žárovku (viz poznámka).
Nasaďte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vrat’te
do původní polohy, až zapadne.
Postranní mřížkové drážky nasaďte zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
2
Výměna žárovky v bočním halogenovém osvětlení (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby odstraňte postranní mřížkovou
kolejničku (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako páky
opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4). Žárovku nevyměňujte holýma rukama. Opatrně
vyjměte halogenovou žárovku z držáku a vyměňte ji za
novou (viz poznámka).
Nasaďte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vrat’te
do původní polohy, až zapadne.
Postranní mřížkové drážky nasaďte zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 20 W/22 V, typ G4, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
3
4
73

========7========

31056229aCZ.fm Page 74 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Trouba nehřeje.
• Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba elektricky připojená.
• Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.
SERVIS
Než se spojíte se servisem:
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy
sami pomocí bodů popsaných v “Jak
odstranit poruchu”.
Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili,
zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha trvá i po uvedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.
Udejte prosím:
stručný popis poruchy;
typ a přesný model trouby;
servisní číslo (číslo za slovem Service na
typovém štítku ), které je uvedeno na
pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při
otevřených dveřích trouby). Servisní číslo
je uvedeno i na záručním listě.
svoji úplnou adresu;
své telefonní číslo.
74
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
• Zkontrolujte, zda nejsou ovladače trouby nastavené do polohy “0” nebo na symbolu “žárovka” .
- Jestliže elektronický programátor (je-li jím
trouba vybavena) signalizuje “ ”,
přečtěte si samostatný Popis výrobku
a /nebo Popis elektronického
programátoru.
- Jestliže elektronický programátor (je-li jím
trouba vybavena) signalizuje “ XX”,
obrat’te se na nejbližší servis. V tomto
případě sdělte číslo, které následuje za
písmenem “”.
- Zkontrolujte, zda je mechanický
programátor (je-li jím trouba vybavena)
v poloze “ruční”.
Jestliže je oprava nutná, obrat’te se na autorizované servisní středisko (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy).
Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek ohrožení bezpečnosti a kvality spotřebiče.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY • Tato trouba může přijít do styku s potravinami a odpovídá evropské směrnici 89/109/EHS.
• Je určena výlučně k tepelné úpravě potravin.
Jakýkoli jiný způsob použití (např. vytápění místností) je považován za nevhodný a tedy i nebezpečný. • Tento spotřebič byl zkonstruován, vyroben a dodán na trh v souladu s:
- bezpečnostními požadavky směrnice
“Nízké napětí” 73/23/EHS;
- požadavky na ochranu směrnice
“EMC” 89/336/EHS.
- požadavky směrnice 93/68/EHS.

========8========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Typ Piekarnik
Nazwa WHIRLPOOL AKP 366 IX
Model AKP 366 IX
Rozmiar pliku 837 KB
Number of pages 8 pages
format pliku pdf
Język Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX Česky - Czech Česky - Czech,