Pobierz podręcznik dla modelu
BOSCH PST 900 PEL - Narzędzia

Jeśli szukasz instrukcji: Narzędzia BOSCH PST 900 PEL - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Szerszám BOSCH PST 900 PEL
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Szerszám BOSCH PST 900 PEL


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 12802 KB (format pliku: pdf)

========1========OBJ_BUCH-251-001.book Page 1 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Instrukcja obslugiNvod k obsluzeNvod na pouzvanieHasznlati utasts
PST 700 PE
Instruciuni de folosire
PST 800 PEL
Uputstvo za
PST 900 PEL
opsluzivanjeNavodilo za uporaboUpute za uporabuKasutusjuhendLietosanas pamcbaNaudojimo instrukcija
PolskiCeskySlovenskyMagyarRomnSrpskiSlovenskoHrvatskiEestiLatviesuLietuviskai

========2========OBJ_BUCH-251-001.book Page 2 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6
Cesky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 15
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 23
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Romn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 79
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 87
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 95
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leheklg 103
Latviesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 112
Lietuviskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 122
2
2 609 932 568 17.8.06

========3========

OBJ_BUCH-251-001.book Page 3 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
3
2
4
1
20
191817
5
16
B
8
9
10
A
11
12
6
14
7
15
A
6
13
PST 900 PEL
2 609 932 568 17.8.06

========4========OBJ_BUCH-251-001.book Page 4 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
B
C
13
17 11 12
14
21
D
20
24
19
25
19
22
18
23
26
2 609 932 568 17.8.06

========5========


OBJ_BUCH-251-001.book Page 5 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
E
F
7
0
29
27
28
7
14
G
H
29
422.50
30 31
I
J
35
32
33
34
32
33
2 609 932 568 17.8.06

========6========OBJ_BUCH-251-001.book Page 6 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Oglne przepisy bezpiecze-
temperaturami, naley go trzyma z dala od oleju, ostrych krawdzi lub ruchomych
stwa dla elektronarzdzi
czci urzdzenia. Uszkodzone lub spltane przewody zwikszaj ryzyko poraenia
Naley przeczyta wszystkie
prdem.
wskazwki i przepisy. Bldy
w przestrzeganiu poniszych wskazwek mog
e) W przypadku pracy elektronarzdziem pod
spowodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie
golym niebem, naley uywa przewodu
obraenia ciala.
przedluajcego, dostosowanego rwnie do zastosowa zewntrznych. Uycie
Naley starannie przechowywa wszystkie
wlaciwego przedluacza (dostosowanego
przepisy i wskazwki bezpieczestwa dla
do pracy na zewntrz) zmniejsza ryzyko
dalszego zastosowania.
poraenia prdem.
Uyte w poniszym tekcie pojcie ,,elektronarz-dzie" odnosi si do elektronarzdzi zasilanych
f) Jeeli nie da si unikn zastosowania
energi elektryczn z sieci (z przewodem
elektronarzdzia w wilgotnym otoczeniu,
zasilajcym) i do elektronarzdzi zasilanych akumu-
naley uy wylcznika ochronnego
latorami (bez przewodu zasilajcego).
rnicowo-prdowego. Zastosowanie wylcznika ochronnego rnicowo-prdo-
1) Bezpieczestwo miejsca pracy
wego zmniejsza ryzyko poraenia prdem.
a) Stanowisko pracy naley utrzymywa
w czystoci i dobrze owietlone. Nieporz-
3) Bezpieczestwo osb
dek w miejscu pracy lub nieowietlona prze-
a) Podczas pracy z elektronarzdziem naley
strze robocza mog by przyczyn wypad-
zachowa ostrono, kad czynno
kw.
wykonywa uwanie i z rozwag. Nie
b) Nie naley pracowa tym elektronarz-
naley uywa elektronarzdzia, gdy jest
dziem w otoczeniu zagroonym wybu-
si zmczonym lub bdc pod wplywem
chem, w ktrym znajduj si np. latwo-
narkotykw, alkoholu lub lekarstw.
palne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy
Moment nieuwagi przy uyciu elektronarz-
elektronarzdziem wytwarzaj si iskry, ktre
dzia moe sta si przyczyn powanych
mog spowodowa zaplon.
urazw ciala.
c) Podczas uytkowania urzdzenia zwrci
b) Naley nosi osobiste wyposaenie
uwag na to, aby dzieci i inne osoby
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
postronne znajdowaly si w bezpiecznej
szenie osobistego wyposaenia ochronnego
odlegloci. Odwrcenie uwagi moe
maski przeciwpylowej, obuwia z podeszwa-
spowodowa utrat kontroli nad narzdziem.
mi przeciwpolizgowymi, kasku ochronnego lub rodkw ochrony sluchu (w zalenoci od
2) Bezpieczestwo elektryczne
rodzaju i zastosowania elektronarzdzia)
a) Wtyczka elektronarzdzia musi pasowa
zmniejsza ryzyko obrae ciala.
do gniazda. Nie wolno zmienia wtyczki w jakikolwiek sposb. Nie wolno uywa
c) Naley unika niezamierzonego urucho-
wtykw adapterowych w przypadku
mienia narzdzia. Przed wloeniem
elektronarzdzi z uziemieniem ochronnym.
wtyczki do gniazdka i/lub podlczeniem do
Niezmienione wtyczki i pasujce gniazda
akumulatora, a take przed podniesieniem
zmniejszaj ryzyko poraenia prdem.
lub przeniesieniem elektronarzdzia, na-ley upewni si, e elektronarzdzie jest
b) Naley unika kontaktu z uziemionymi po-
wylczone. Trzymanie palca na wylczniku
wierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lo-
podczas przenoszenia elektronarzdzia lub
dwki. Ryzyko poraenia prdem jest wik-
podlczenie do prdu wlczonego narzdzia,
sze, gdy cialo uytkownika jest uziemione.
moe sta si przyczyn wypadkw.
c) Urzdzenie naley zabezpieczy przed
deszczem i wilgoci. Przedostanie si wody
d) Przed wlczeniem elektronarzdzia,
do elektronarzdzia podwysza ryzyko
naley usun narzdzia nastawcze lub
poraenia prdem.
klucze. Narzdzie lub klucz, znajdujcy si w ruchomych czciach urzdzenia mog
d) Nigdy nie naley uywa przewodu do
doprowadzi do obrae ciala.
innych czynnoci. Nigdy nie naley nosi elektronarzdzia, trzymajc je za przewd,
e) Naley unika nienaturalnych pozycji przy
ani uywa przewodu do zawieszenia
pracy. Naley dba o stabiln pozycj przy
urzdzenia; nie wolno te wyciga wtycz-
pracy i zachowanie rwnowagi. W ten spo-
ki z gniazdka pocigajc za przewd.
sb moliwa bdzie lepsza kontrola elektro-
Przewd naley chroni przed wysokimi
narzdzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
6 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========7========OBJ_BUCH-251-001.book Page 7 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
f) Naley nosi odpowiednie ubranie. Nie
naley przy tym warunki i rodzaj wykony-
naley nosi lunego ubrania ani biuterii.
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem
Wlosy, ubranie i rkawice naley trzyma
uycie elektronarzdzia moe doprowadzi
z daleka od ruchomych czci. Lune
do niebezpiecznych sytuacji.
ubranie, biuteria lub dlugie wlosy mog zosta wcignite przez ruchome czci.
5) Serwis
g) Jeeli istnieje moliwo zamontowania
a) Napraw elektronarzdzia naley zleci
urzdze odsysajcych i wychwytujcych
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
pyl, naley upewni si, e s one
i przy uyciu oryginalnych czci zamien-
podlczone i bd prawidlowo uyte.
nych. To gwarantuje, e bezpieczestwo
Uycie urzdzenia odsysajcego pyl moe
urzdzenia zostanie zachowane.
zmniejszy zagroenie pylami.
4) Staranne obchodzenie si z elektronarz-
dziami oraz ich uyciea) Nie naley przecia urzdzenia. Do
Szczeglne przepisy bezpie-
pracy uywa naley elektronarzdzia, ktre s do tego przewidziane.
czestwa dla urzdzenia
Odpowiednio dobranym elektronarzdziem pracuje si w danym zakresie wydajnoci
Wskazwki dotyczvce wyrzynarek
lepiej i bezpieczniej.
Naley zabezpieczy obrabiany przedmiot.
b) Nie naley uywa elektronarzdzia,
Zamocowanie obrabianego przedmiotu
ktrego wlcznik/wylcznik jest uszko-
w urzdzeniu mocujcym lub imadle jest
dzony. Elektronarzdzie, ktrego nie mona
bezpieczniejsze ni trzymanie go w rku.
wlczy lub wylczy jest niebezpieczne
Nie naley obrabia materialu zawierajcego
i musi zosta naprawione.
azbest. Azbest jest rakotwrczy.
c) Przed regulacj urzdzenia, wymian
Jeeli podczas pracy elektronarzdzia
osprztu lub zaprzestajc pracy narz-
powstaj szkodliwe dla zdrowia, latwopalne
dziem, naley wycign wtyczk z gnia-
lub wybuchowe pyly, naley zastosowa
zda i/lub usun akumulator. Ten rodek
odpowiednie rodki ochronne. Na przyklad
ostronoci zapobiega niezamierzonemu
niektre pyly s rakotwrcze. Zaleca si
wlczeniu si elektronarzdzia.
uywanie maski przeciwpylowej, a po
d) Nieuywane elektronarzdzia naley
zakoczeniu pracy odsysanie pylu i wirw.
przechowywa w miejscu niedostpnym
Miejsce pracy naley utrzymywa w czysto-
dla dzieci. Nie naley udostpnia narz-
ci. Mieszanki materialw s szczeglnie
dzia osobom, ktre go nie znaj lub nie
niebezpieczne. Pyl z metalu lekkiego moe si
przeczytaly niniejszych przepisw.
zapali lub wybuchn.
Uywane przez niedowiadczone osoby elektronarzdzia s niebezpieczne.
Przed odloeniem elektronarzdzia, naley poczeka, a znajdzie si ono w bezruchu.
e) Konieczna jest naleyta konserwacja
Narzdzie robocze moe si zablokowa
elektronarzdzia. Naley kontrolowa, czy
i doprowadzi do utraty kontroli nad elektro-
ruchome czci urzdzenia dzialaj bez
narzdziem.
zarzutu i nie s zablokowane, czy czci nie s pknite lub uszkodzone w taki
Nie wolno uywa elektronarzdzia z uszko-
sposb, ktry mialby wplyw na prawidlowe
dzonym przewodem. Nie naley dotyka
dzialanie elektronarzdzia. Uszkodzone
uszkodzonego przewodu; w przypadku
czci naley przed uyciem urzdzenia
uszkodzenia przewodu podczas pracy, naley
odda do naprawy. Wiele wypadkw
wycign wtyczk z gniazda. Uszkodzone
spowodowanych jest przez niewlaciw
przewody podwyszaj ryzyko poraenia
konserwacj elektronarzdzi.
prdem.
f) Naley stale dba o ostro i czysto
Elektronarzdzia, przeznaczone do uycia na
narzdzi tncych. O wiele rzadziej dochodzi
wolnym powietrzu, naley podlczy
do zakleszczenia si narzdzia tncego, jeeli
wylcznikiem zabezpieczajcym (FI).
jest ono starannie utrzymane. Zadbane
Rce naley trzyma z daleka od zakresu
narzdzia latwiej si te prowadzi.
cicia. Nie wsuwa ich pod obrabiany
g) Elektronarzdzia, osprzt, narzdzia
przedmiot. Przy kontakcie z brzeszczotem
pomocnicze itd. naley uywa zgodnie
istnieje niebezpieczestwo zranienia si.
z niniejszymi zaleceniami. Uwzgldni
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 7

========8========OBJ_BUCH-251-001.book Page 8 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Elektronarzdzie uruchomi przed zetkni-
plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
ciem freza z materialem. W przeciwnym
promieniowaniem laserowym.
wypadku istnieje niebezpieczestwo odrzutu,
Nie naley stosowa okularw do pracy z la-
gdy uyte narzdzie zablokuje si w obrabianym
serem jako okularw slonecznych, ani uy-
przedmiocie.
wa ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy
Naley uwaa, by stopka 7 podczas cicia
z laserem nie zapewniaj calkowitej ochrony
byla bezpiecznie naloona. Zablokowany
przed promieniowaniem UV i utrudniaj
brzeszczot moe si zlama lub doprowadzi do
rozrnianie kolorw.
odrzutu.
Elektronarzdzie nie powinno by uywane
Po zakoczeniu pracy naley elektronarz-
przez dzieci bez nadzoru osoby doroslej.
dzie wylczy. Brzeszczot mona wyprowa-
Dziecko moe w sposb niezamierzony skiero-
dzi z obrabianego materialu wtedy, gdy
wa wizk lasera na inne osoby i spowodowa
znajduje si on w bezruchu. W ten sposb
ich olepienie.
uniknie si odrzutu i mona odloy bezpiecznie
W przypadku stacjonarnego zastosowania
elektronarzdzie.
elektronarzdzia naley zdj modul laserowy;
Naley uywa jedynie nie uszkodzonych
dotyczy to rwnie sytuacji, gdy material prze-
brzeszczotw bez zarzutu. Skrzywione lub
cinany jest od dolu. Przy tego rodzaju pracach
tpe brzeszczoty mog si zlama lub
mona zosta olepionym wizk laserow.
spowodowa sil zwrotn.Nie naley hamowa brzeszczotu po wylczeniu bocznym naciskiem. Brzeszczot moe zosta uszkodzony, zlama si lub spowodowa reakcj zwrotn.
Opis funkcjonowania
Naley uywa odpowiednich przyrzdw
Naley przeczyta wszystkie wska-
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
zwki i przepisy. Bldy w przestrze-
przewodw zasilajcych lub poprosi o po-
ganiu poniszych wskazwek mog
moc zaklady miejskie. Kontakt z przewodami
spowodowa poraenie prdem, poar
znajdujcymi si pod napiciem moe dopro-
i/lub cikie obraenia ciala.
wadzi do powstania poaru lub poraenia elek-trycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego moe doprowadzi do wybuchu. Wniknicie do
Uytkowanie zgodne z przezna-
przewodu wodocigowego powoduje szkody
czeniem
rzeczowe lub moe spowodowa poraenie elektryczne.
Urzdzenie przeznaczone jest do wykonywania ci i wykrojw w drewnie, tworzywach sztucznych,
Wskazwki dotyczce urzdze lase-
metalu, plytach ceramicznych i gumie na stalym
rowych (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
podlou. Przystosowane jest do wykonywanie ci prostych i ukosowych, pod ktem do 45. Naley
Naley dba o czytelno tabliczek ostrze-
wzi pod uwag zalecenia dotyczce
gawczych, znajdujcych si na elektro-
brzeszczotw.
narzdziu.
Promieniowanie laserowe klasy 2M
Przedstawione graficznie komponenty
Nie wolno spoglda w wizk laserow, ani obserwowa jej
Numeracja przedstawionych graficznie komponen-
przez przyrzdy optyczne.
tw odnosi si do schematu elektronarzdzia na stronach graficznych.
Nie wolno kierowa wizki lasero-
1 Pokrtlo wstpnego wyboru liczby skokw
wej w stron osb i zwierzt, jak
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rwnie wpatrywa si w wizk.
2 Unieruchomienie wlcznika/wylcznika
Niniejsze elektronarzdzie emituje promieniowanie laserowe klasy 2M
3 Wlcznik/wylcznik
zgodnie z IEC EN 60825-1. Bezpo-
4 W odsysajcy*
rednie patrzenie w wizk w szczeglnoci przez
5 Krciec odsysania
przyrzdy optyczne skupiajce promienie wietlne,
6 Magazynek brzeszczotw
takie jak na przyklad lornetka itp. jest potencjalnie niebezpieczne dla oczu.
7 Stopka8 Dwignia regulacji ruchu oscylacyjnego
Nie naley uywa okularw do pracy z lase-rem jako okularw ochronnych. Okulary do
9 Wlcznik/wylcznik urzdzenia wydmuchowego
pracy z laserem slu do lepszej identyfikacji
10 Zatrzaskowe polczenie pokrywy i obudowy
8 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========9========OBJ_BUCH-251-001.book Page 9 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
11 Rolka prowadzca
25 Blokada pokrywy wnki na baterie
12 Dwignia-SDS unieruchomienia brzeszczotu
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
13 Stopka lizgowa (PST 900 PEL)
26 Okulary do pracy z laserem*
14 Brzeszczot*
27 ruba (PST 700 PE/PST 800 PEL)
15 Oslona odsysania*
28 Uchwyt podstawy roboczej
16 Ochrona przed dotykiem
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
17 Trzpie napdowy
29 Skala ktu ukosu
18 Tabliczka ostrzegawcza lasera
30 Pokrtlo do naprania wstpnego podstawy
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
roboczej (PST 900 PEL)
19 Wlcznik/wylcznik linii laserowej
31 Dwignia podstawy roboczej (PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
32 Prowadzenie prowadnicy rwnoleglej
20 Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
33 ruba mocujca prowadnicy rwnoleglej*
21 Plytka ochronna*22 Otwr wyjciowy wizki laserowej
34 Prowadnica rwnolegla z prowadnic do
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
okrgw*
23 Baterie (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
35 Trzpie centrujcy oporu rwnoleglego*
24 Pokrywa wnki na baterie
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzt nie
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
wchodzi w sklad wyposaenia standardowego.
Dane techniczne
Wyrzynarka
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Numer katalogowy
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Modul laserowy

Sterowanie prdkoci skokowej


Wstpny wybr prdkoci skokowej

Ruch oscylacyjnyZnamionowa moc pobierania
W
600
620
650
Moc wyjciowa
W
330
340
360
Prdko skokowa bez obcienia n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Skok
mm
23
23
23
maks. glboko cicia w drewnie
mm
70
80
90
w aluminium
mm
12
15
20
w stali (wglowej)
mm
5
6
10
Kt cicia (w lewo/w prawo) maks.

45
45
45
Ciar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Klasa ochrony
/ II
/ II
/ II
Dane wane s dla napicia znamionowego [U] 230/240 V. Przy niszych napiciach i przy wykonaniach szczeglnych dla rnych krajw dane mog si rni.
Naley uwaa na numer katalogowy Pastwa elektronarzdzia na tabliczce znamionowej. Nazwy handlowe mog si rni.
Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Informacja na temat halasu i wibracji
Typ lasera
nm
650
Wartoci pomiarowe wyznaczone zgodnie
mW
<1
z EN 60745.
Klasa lasera
2M
Okrelony wg skali A poziom halasu emitowanego
Temperatura pracy i sklado-
przez urzdzenie wynosi standardowo: poziom
wania
C
0 ... +40
cinienia akustycznego 85 dB(A); poziom mocy
Baterie
3 x 1,5 V
akustycznej 96 dB(A). Niepewno pomiaru K=3 dB.
(LR44)
Stosowa rodki ochrony sluchu!
Drgania przenoszone na dlo i rami nie przekra-czaj zazwyczaj 2,5 m/s2.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 9

========10========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 10 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Podany w niniejszej instrukcji
Wybr brzeszczotu
poziom drga pomierzony
Zestawienie zalecanych brzeszczotw znajduje si
zostal zgodnie z okrelon przez norm EN 60745
na kocu niniejszej instrukcji. Stosowa naley wyl-
procedur pomiarow i moe zosta uyty do
cznie brzeszczoty typu T. Brzeszczot nie powinien
porwnywania urzdze.
by dluszy ni wymaga tego zaplanowane cicie.
Poziom drga bdzie si zmienia w zalenoci od
Do cicia krzywizn o malych promieniach naley
rodzaju zastosowania elektronarzdzia i w niekt-
uywa wskich brzeszczotw.
rych wypadkach moe przekracza wartoci podane w niniejszych wskazwkach. Lczna ekspo-
Monta brzeszczotu (zob. rys. B
)
zycja na drgania bdca wynikiem czstego
W razie potrzeby naley zdj oslon 15 (zob.
korzystania z narzdzia w ten sposb, moe by
,,Oslona odsysania").
wiksza ni wartoci podane w niniejszej instrukcji.Wskazwka: Aby dokladnie oceni ekspozycj na
Wsun brzeszczot 14 (zby ustawione w stron
drgania podczas okrelonego wymiaru czasu pracy,
cicia) w trzpie napdowy 17 do oporu.
trzeba wzi pod uwag take okresy, gdy urzdze-
Dwignia-SDS 12 przeskakuje automatycznie do
nie jest wylczone, lub gdy jest wprawdzie wlczo-
tylu i brzeszczot zostaje zaryglowany. Nie naley
ne, ale nie uywane do pracy. W ten sposb lczna
rcznie przesuwa dwigni 12 do tylu, gdy mona
(obliczana na pelny wymiar czasu pracy) ekspozycja
w ten sposb uszkodzi elektronarzdzie.
na drgania moe okaza si znacznie nisza ni
Podczas mocowania brzeszczotu naley zwrci
w przypadku ciglego uytkowania urzdzenia.
uwag, aby jego grzbiet znalazl si w rowku rolki prowadzcej 11.
Deklaracja zgodnoci
Naley skontrolowa, czy brzeszczot jest dobrze osadzony. Luny brzeszczot moe
PST 700 PE: Owiadczamy niniejszym z peln od-
wypa i zrani obslugujcego.
powiedzialnoci, e produkt ten zgodny jest z nastpujcymi normami lub dokumentami norma-
Wyjmowanie brzeszczotu (zob. rys. B
)
tywnymi: EN 60745 zgodnie z postanowieniami
Podczas wyjmowania brzeszczotu elektro-
wytycznych 89/336/EWG, 98/37/EG.
narzdzie powinno by skierowane w taki
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Owiadczamy niniej-
sposb, aby wyrzucany brzeszczot nie zranil
szym z peln odpowiedzialnoci, e produkt
osb lub zwierzt, znajdujcych si w pobliu.
zgodny jest z nastpujcymi normami i dokumen-
Przesun dwigni SDS 12 do przodu w kierunku
tami normatywnymi: EN 60745, EN 60825-1 zgod-
oslony 16. Brzeszczot zostaje zwolniony i wyrzu-
nie z postanowieniami wytycznych 89/336/EWG,
cony.
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Odsyssanie pylw/wirw
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Oslona odsysaniaNaley zamontowa oslon 15, przed podlczeniem elektronarzdzia do urzdzenia odsysajcego.
Pokryw naley zaloy na obudow od przodu
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
w taki sposb, by zamkn zatrzaskowe polczenia
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
pokrywy z obudow 10.
Do pracy bez odsysania pylu, a take do cicia pod ktem naley zdj pokryw. W tym celu naley j lekko rozcign, a nastpnie pocign do przodu.
Monta
Podlczenie odsysania pylwNasadzi w odsysania 4 (osprzt) na krciec
Wkladanie/wymiana brzeszczotu
odsysania 5. Polczy w odsysania 4 z odkurza-czem (osprzt). Przegld dotyczcy podlczenia do
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
rnych odkurzaczy znajd Pastwo na kocu tej
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
instrukcji.
Przy montau brzeszczotu naley nosi
Jeeli podlczony jest system odsysania pylu,
rkawice ochronne. Dotknicie brzeszczotu
naley wylczy system zdmuchiwania wirw (zob.
moe spowodowa niebezpieczne skaleczenia.
,,Urzdzenie wydmuchowe wirw").
10 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========11========OBJ_BUCH-251-001.book Page 11 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Odkurzacz musi by dostosowany do rodzaju obrabianego materialu.
Stopka lizgowa (PST 900 PEL)
Do odsysania szczeglnie niebezpiecznych
Aby unikn zarysowania delikatnych powierzchni,
dla zdrowia pylw rakotwrczych naley uywa
istnieje moliwo przymocowania stopki lizgowej
odkurzacza specjalnego.
13 do podstawy 7.
Stopk lizgow 13 mocuje si, zaczepiajc j
Modul laserowy
z przodu podstawy 7 i popychajc do tylu a do zaskoczenia blokady.
Wkladanie/wymiana baterii - modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley wloy dolczone do zestawu baterie 23 do modulu
Praca
laserowego 20.
Aby otworzy pokrywk wnki na baterie 24, naley przesun jej blokad 25 w kierunku wskazanym
Rodzaje pracy
przez strzalk, a nastpnie zdj pokrywk. Wloy baterie. Naley przy tym zwrci uwag na
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
zachowanie prawidlowej biegunowoci, zgodnie ze
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
schematem umieszczonym wewntrz wnki.
Regulacja ruchu oscylacyjnego
Naley zawsze wymienia wszystkie trzy baterie 23 rwnoczenie. Stosowa naley jedynie baterie typu
Regulowana czterostopniowa oscylacja brzesz-
LR44 pochodzce od tego samego producenta
czotu zapewnia optymalne dostosowanie prdkoci
i o jednakowej pojemnoci.
cicia, mocy skrawania i jakoci cicia do wlaci-woci obrabianego materialu.
Wstawianie/zdejmowanie modulu laserowego
Za pomoc dwigni 8 mona regulowa ruch
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
oscylacyjny, take podczas biegu maszyny.
Wstawi modul 20 tak, by zamkn zatrzaskowe
ruch oscylacyjny wylczony
polczenia modulu z obudow elektronarzdzia
maly stopie oscylacji
i przesun go w dl a do oporu.
redni stopie oscylacji
Aby wymontowa modul naley przesun go do
wysoki stopie oscylacji
gry i i wyj z obudowy.
Optymalny dla konkretnego zastosowania stopie
W przypadku stacjonarnego zastosowania
oscylacji mona dobra jedynie drog prb.
elektronarzdzia naley zdj modul laserowy;
Nastpujce wskazwki mog ulatwi dobr:
dotyczy to rwnie sytuacji, gdy material prze-

oscylacja powinna by tym mniejsza (wzgldnie
cinany jest od dolu. Przy tego rodzaju pracach
calkowicie wylczona), im dokladniejsze ma by
mona zosta olepionym wizk laserow.
cicie, o mikkich, nie wyszczerbionych krawdziach.
Plytka ochronna (zob. rys. C)

do obrbki materialw cienkich (np. blach), ruch oscylacyjny naley wylczy.
Plytka ochronna 21 (osprzt) zapobiega wyszczer-

obrbk materialw twardych (np. stali) naley
bianiu krawdzi podczas cicia drewnianych mate-
prowadzi przy malych ruchach oscylacyjnych.
rialw. Plytka ochronna moe by uywana jedynie

obrbki materialw mikkich oraz cicia drewna
przy okrelonych typach brzeszczotw i tylko w po-
zgodnie z rysunkiem slojw, mona dokonywa
loeniu ktowym 0. Przesuwanie do tylu podstawy
z maksymaln wielkoci ruchu oscylacyjnego.
7, majce ulatwi cicie w pobliu krawdzi, nie jest moliwe przy uyciu plytki ochronnej.
Ustawianie kta cicia
Docisn plytk 21 od spodu w otwr plyty
Aby ustawi kt cicia, podstaw 7 mona pochyli
podstawy 7.
w prawo lub lewo w zakresie do 45 na prawo lub
PST 900 PEL: Przy uyciu stopki lizgowej 13 oslon
lewo.
przeciwodpryskow 21 naley zamontowa nie do
Zdj pokryw 15 (zob. ,,Oslona odsysania") i wyci-
podstawy 7, a do stopki.
gn magazynek brzeszczotw 6 z podstawy 7.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 11

========12========OBJ_BUCH-251-001.book Page 12 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 700 PE/PST 800 PEL (zob. rys. EF):
Regulacja naprenia wstpnego podstawy

Zwolni rub 27 i przesun lekko podstaw 7
(PST 900 PEL)
w kierunku krca odsysania 5.
Za pomoc pokrtla 30 mona zmieni naprenie

Rys. F: W celu umoliwienia precyzyjnego usta-
wstpne dwigni 31 mocujcej podstaw.
wienia ktowego podstawa posiada z prawej
Jeeli po zamkniciu dwigni podstawa 7 nie jest
i lewej strony aretowane poloenia: 0, 22,5
dostatecznie stabilnie osadzona, naley ponownie
i 45. Przechyli podstaw 7 na wybran po-
otworzy dwigni i pokrci pokrtlem w kierunku
zycj, zgodnie z podzialk 29. W celu ustawienia
,,+".
innych wartoci poloe ktowych naley
Jeeli po otwarciu dwigni, podstawa nie daje si
wykorzysta ktomierz.
przestawi lub przestawia si z trudem, naley

Nastpnie do oporu wsun podstaw 7 w kie-
przekrci pokrtlo w kierunku ,,".
runku brzeszczotu 14.

Dokrci ponownie rub 27.
Urzdzenie wydmuchowe wirwDziki funkcji nadmuchu, ktry usuwa wiry 9,
PST 900 PEL (zob. rys. G):
uytkownik moe przez caly czas obserwowa lini

Otworzy dwigni mocujc podstaw 31 i lekko
cicia.
przesun podstaw 7 w kierunku krca 5.
Wlczenie urzdzenia wydmu-

W celu umoliwienia precyzyjnego ustawienia
chowego wirw:
ktowego podstawa posiada z prawej i lewej
W przypadku prac, przy ktrych
strony aretowane poloenia: 0, 22,5 i 45.
powstaje dua ilo odpadw -
Przechyli podstaw 7 na wybran pozycj,
w drewnie, tworzywach sztucznych
zgodnie z podzialk 29. W celu ustawienia innych
itp., naley przesun przelcznik 9
wartoci poloe ktowych naley wykorzysta
w kierunku krca.
ktomierz.
Wylczenie urzdzenia wydmu-

Nastpnie do oporu wsun podstaw 7 w kie-
chiwania wirw:
runku brzeszczotu 14.
W przypadku prac w metalu, jak

Zamkn dwigni 31, aby zablokowa pod-
rwnie przy zamontowanym syste-
staw w wybranej pozycji.
mie odsysania pylu, naley prze-sun przelcznik 9 w kierunku
Przy ciciu pod ktem zastosowanie obudowy 15
brzeszczotu.
i oslony przeciwodpryskowej 21 nie jest moliwe.
Przestawianie plyty podstawy
Uruchomienie elektronarzdzia
Wykonywanie ci w pobliu krawdzi moliwe jest
Naley zwrci uwag na napicie sieci!
po przestawieniu podstawy 7 w jej tylne poloenie.
Napicie rdla prdu musi zgadza si
Wyj magazynek 6 z podstawy 7.
z danymi na tabliczce znamionowej elektro-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Zdemontowa (jeli jest
narzdzia. Elektronarzdzia przeznaczone do
zamontowany) modul laserowy 20.
pracy pod napiciem 230 V mona przylcza rwnie do sieci 220 V.
PST 700 PE/PST 800 PEL (zob. rys. E):
Zwolni rub 27 i przesun podstaw 7 do
Wlczanie/wylczanie
oporu w kierunku krca odsysania 5.
W celu wlczenia elektronarzdzia nacisn

Dokrci ponownie rub 27.
wlcznik/wylcznik 3.
W celu unieruchomienia wlcznika/wylcznika 3,
PST 900 PEL (zob. rys. G):
naley go wcisn i przytrzymujc go w tej pozycji,

Otworzy dwigni mocujc podstaw 31
przesun blokad 2 na prawo lub lewo.
i przesun podstaw 7 a do oporu w kierunku
W celu wylczenia elektronarzdzia zwolni wlcz-
krca 5.
nik/wylcznik 3. Przy zablokowanym wlczniku/wy-

Zamkn dwigni 31, aby zablokowa pod-
lczniku 3 nacisn go najpierw i nastpnie zwolni.
staw w wybranej pozycji.
Dlusza praca z nisk prdkoci skokow moe
Przy przestawionej podstawie 7 mona pracowa
spowodowa nadmierne nagrzanie si elektronar-
tylko w poloeniu ktowym 0. Nie mona w tym
zdzia. Aby przywrci prawidlow temperatur
przypadku stosowa prowadnicy
naley zwolni brzeszczot i wlczy elektronarz-
rwnoleglej/prowadnicy do okrgw 34 (osprzt)
dzie na ok. 3 min. z maksymaln prdkoci
oraz plytki ochronnej 21.
skokow.
12 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========13========OBJ_BUCH-251-001.book Page 13 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Sterowanie prdkoci skokowej/wybr wstpny
Wskazwki dotyczce pracy
PST 700 PE: Przez zwikszenie i zmniejszenie nacisku na wlcznik/wylcznik 3 moliwe jest
Przy obrabianiu malych lub cienkich przed-
bezstopniowe sterowanie prdkoci skokowej
miotw naley uywa zawsze stabilnego
wlczonego elektronarzdzia. Przy unierucho-
podloa lub stolu pilarskiego (osprzt).
mionym wlczniku/wylczniku 3 redukcja liczby skokw jest niemoliwa.
Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Za pomoc pokrtla 1
Uycie z elektronarzdziem zalecane jest, gdy
mona dokona wstpnego wyboru prdkoci sko-
planowane jest cicie wzdlu uprzednio zazna-
kowej, a take zmienia j podczas pracy maszyny.
czonej linii cicia. Naloy modul laserowy 20 na
12: niska prdko skokowa
elektronarzdzie (zob. ,,Wstawianie/zdejmowanie
34: rednia prdko skokowa
modulu laserowego") i tnc, kierowa lini lasera po
56: wysoka prdko skokowa
zaznaczonej linii cicia.
Niezbdna ilo skokw zalena jest od materialu
Przy pracy w niesprzyjajcych warunkach (np. silne
i warunkw pracy i mona j wykry w prbie
promieniowanie sloneczne) mona poprawi wi-
praktycznej.
doczno linii lasera stosujc okulary do pracy z laserem 26 (osprzt).
Zmniejszenie iloci skokw zaleca si przy nasadza-niu brzeszczotu na obrabiany przedmiot jak i przy
Nie naley uywa okularw do pracy z lase-
ciciach w tworzywie sztucznym i w aluminium.
rem jako okularw ochronnych. Okulary do pracy z laserem slu do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
Uruchomienie modulu laserowego
promieniowaniem laserowym.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nie naley stosowa okularw do pracy z la-serem jako okularw slonecznych, ani uy-
Nie wolno kierowa wizki laserowej w stron
wa ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy
osb i zwierzt, jak rwnie spoglda
z laserem nie zapewniaj calkowitej ochrony
w wizk (nawet przy zachowaniu wikszej
przed promieniowaniem UV i utrudniaj
odlegloci).
rozrnianie kolorw.
Aby wlczy laser naley nacisn na gr przelcznika 19 (,,on").
Magazynek brzeszczotw (zob. rys. A)W magazynku brzeszczotw 6 mona przecho-
Aby wylczy laser naley nacisn na dl
wywa cztery brzeszczoty o dlugoci do 110 mm.
przelcznika 19 (,,off").
Brzeszczoty naley wklada do magazynku tak, by
Laser naley wylcza natychmiast po za-
uchwyt typu T leal w przewidzianym do tego
przestaniu uytkowania. Poprzez manipulo-
wglbieniu. Brzeszczoty uklada si w magazynku po
wanie modulem laserowym (zarwno oddziel-
dwa - jedna para nad drug.
nym jak i wmontowanym) mona spowodowa
Zamkn magazynek brzeszczotw i wsun do
olepienie wizk lasera.
oporu w otwr w plycie podstawy 7.
W przypadku stacjonarnego zastosowania elektronarzdzia naley zdj modul lase-
Cicie wglbne (zob. rys. H)
rowy; dotyczy to rwnie sytuacji, gdy mate-
Ci wglbnych mona dokonywa tylko
rial przecinany jest od dolu. Przy tego rodzaju
w mikkich materialach, takich jak drewno,
pracach mona zosta olepionym wizk
gipsokarton lub podobne!
laserow.
Do cicia wglbnego naley uywa tylko krtkich
Po ok. 10 min. uytkowania lasera, wylcza on si
brzeszczotw. Cicie wglbne moliwe jest tylko
automatycznie.
w poloeniu ktowym 0.Przyloy elektronarzdzie przedni krawdzi plyty podstawy 7 do obrabianego przedmiotu w taki sposb, aby brzeszczot 14 nie dotykal obrabianego przedmiotu i wlczy elektronarzdzie. Przy narz-dziach z ustawialn prdkoci skokow wybra najwysz prdko. Docisn mocno elektronarz-dzie do obrabianego przedmiotu i zaglbi powoli brzeszczot w obrabiany przedmiot.Gdy podstawa 7 przylgnie cal powierzchni do materialu, kontynuowa cicie wzdlu obranej linii.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 13

========14========OBJ_BUCH-251-001.book Page 14 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Prowadnica rwnolegla/prowadnica do okrgw
Rolk prowadzc 11 naley regularnie kontrolo-
(osprzt)
wa. W przypadku, gdy jest ona zuyta, musi zosta
Prowadnica rwnolegla/prowadnica do okrgw 34
wymieniona przez autoryzowany serwis firmy
(osprzt) umoliwia wykonywanie ci w mate-
Bosch.
rialach o gruboci do 30 mm.
Jeli urzdzenie, mimo dokladnej i wszechstronnej
Cicia rwnolegle (zob. rys. I): Zwolni rub
kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii,
mocujc 33 i wsun skal prowadnicy rwnoleglej
napraw powinien przeprowadzi autoryzowany
przez prowadnic 32, znajdujce si w podstawie.
serwis elektronarzdzi firmy Bosch.
Ustawi na wewntrznej krawdzi podstawy
Przy wszystkich zgloszeniach oraz zamwieniach
podan szeroko cicia jako warto dzialki
czci zamiennych konieczne jest podanie
elementarnej. Dokrci ponownie rub 33.
10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarz-
Cicia po okrgu (zob. rys. J): Nasadzi rub
dzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
ustalajc 33 na drug stron prowadnicy rwnoleglej. Wsun skal oporu rwnoleglego
Serwis i porady dla klientw
przez prowadnic 32 w podstawie. W obrabianym przedmiocie wywierci w rodku wycinka otwr.
Rysunki w rozloeniu na czci i informacje
Przez wewntrzny otwr prowadnicy rwnoleglej
dotyczce czci zamiennych znajdziecie Pastwo
wloy do wywierconego otworu trzpie centrujcy
pod adresem:
35. Ustawi na wewntrznej krawdzi podstawy
www.bosch-pt.com
promie jako warto dzialki elementarnej. Dokrci
Serwis Elektronarzdzi Bosch
ponownie rub 33.
Ul. Szyszkowa 35/37
Chlodziwo i smar
02-285 Warszawa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-56
Ze wzgldu na rozgrzewanie si materialu naley
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-60
przy ciciu metali nanosi wzdlu linii cicia rodki
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-41
chlodzco-smarujce.
E-Mail: BSC@pl.bosch.com
Konserwacja i serwis
Usuwanie odpadw
Elektronarzdzia, osprzt i opakowanie naley podda utylizacji zgodnie z obowizujcymi zasa-
Konserwacja i czyszczenie
dami ochrony rodowiska.
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
Tylko dla pastw nalecych do UE:
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
Nie naley wyrzuca elektronarzdzi
Aby zapewni bezpieczn i wydajn prac,
do odpadw domowych!
elektronarzdzie i szczeliny wentylacyjne
Zgodnie z europejsk wytyczn
naley utrzymywa w czystoci.
2002/96/EG o starych, zuytych narzdziach elektrycznych i elektro-
Naley regularnie czyci uchwyt brzeszczotu.
nicznych i jej stosowania w prawie
W tym celu naley brzeszczot wyj z elektronar-
krajowym, wyeliminowane, niezdatne do uycia
zdzia, a elektronarzdzie ostuka lekko, uderzajc
elektronarzdzia naley zbiera osobno i doprowa-
plyt podstawy o plask powierzchni.
dzi do ponownego uytkowania zgodnego z zasa-
Silne zanieczyszczenie elektronarzdzia moe
dami ochrony rodowiska.
doprowadzi do zaklce w dzialaniu. Dlatego materialy wytwarzajce duo pylu, nie powinny by
Akumulatory/Baterie:
obrabiane od spodu i ponad glow.
Akumulatorw/baterii nie naley wyrzuca do odpa-
W ekstremalnych warunkach pracy, w rodku
dw domowych, nie wolno ich wrzuca do ognia lub
narzdzia osadzi moe si przy obrabianiu
do wody. Akumulatory/baterie naley zbiera,
metali przewodzcy pyl. Izolacja ochronna
odda do ponownej przerbki lub usun w sposb
elektronarzdzia moe zosta uszkodzona.
zgodny z zasadami ochrony rodowiska.
W takich przypadkach zaleca si uycie sta-
Tylko dla pastw nalecych do UE:
cjonarnego urzdzenia odsysajcego, czste
Zgodnie z europejsk wytyczn 91/157/EWG
wydmuchiwanie szczelin wentylacyjnych
uszkodzone lub zuyte akumulatory/baterie musz
i podlczenie przez wylcznik ochronny (FI).
zosta poddane utylizacji.
Rolk prowadzc 11 naley przy sposobnoci nasmarowa kropl oleju.
Zastrzega si prawo dokonywania zmian.
14 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========15========OBJ_BUCH-251-001.book Page 15 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Vseobecn varovn
e) Pokud pracujete s elektronadm venku,
pouzijte pouze takov prodluzovac
upozornn pro elektronad
kabely, kter jsou zpsobil i pro venkovn pouzit. Pouzit prodluzovacho kabelu, jez je
Ctte vsechna varovn
VAROVN
vhodn pro pouzit venku, snizuje riziko deru
upozornn a pokyny. Zanedbn
elektrickm proudem.
pi dodrzovn varovnch upozornn a pokyn mohou mt za nsledek der elektrickm proudem,
f) Pokud se nelze vyhnout provozu
pozr a/nebo tzk porann.
elektronad ve vlhkm prosted, pouzijte proudov chrnic. Nasazen proudovho
Vsechna varovn upozornn a pokyny do
chrnice snizuje riziko deru elektrickm
budoucna uschovejte.
proudem.
Ve varovnch upozornnch pouzit pojem ,,elektro-nad" se vztahuje na elektronad provozovan na
3) Bezpecnost osob
el. sti (se s ovm kabelem) a na elektronad
a) Bu te pozorn, dvejte pozor na to, co
provozovan na akumultoru (bez s ovho kabelu).
dlte a pistupujte k prci s elektronadm rozumn. Nepouzvejte
1) Bezpecnost pracovnho msta
zdn elektronad pokud jste unaveni
a) Udrzujte Vase pracovn msto cist a dobe
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lk.
osvtlen. Nepodek nebo neosvtlen
Moment nepozornosti pi pouzit
pracovn oblasti mohou vst k razm.
elektronad mze vst k vznm porannm.
b) S elektronadm nepracujte v prosted
b) Noste osobn ochrann pomcky a vzdy
ohrozenm exploz, kde se nachzej
ochrann brle. Nosen osobnch
holav kapaliny, plyny nebo prach.
ochrannch pomcek jako maska proti
Elektronad vytv jiskry, kter mohou
prachu, bezpecnostn obuv s protiskluzovou
prach nebo pry zaplit.
podrzkou, ochrann pilba nebo sluchtka,
c) Dti a jin osoby udrzujte pi pouzit
podle druhu nasazen elektronad, snizuj
elektronad daleko od Vaseho
riziko porann.
pracovnho msta. Pi rozptlen mzete
c) Zabrate nemyslnmu uveden do
ztratit kontrolu nad strojem.
provozu. Pesvdcte se, ze je elektronad vypnut dve nez jej
2) Elektrick bezpecnost
uchopte, ponesete ci pipojte na zdroj
a) Pipojovac zstrcka elektronad mus
proudu a/nebo akumultor. Mte-li pi
lcovat se zsuvkou. Zstrcka nesm bt
nosen elektronad prst na spnaci nebo
zdnm zpsobem upravena. Spolecn s
pokud stroj pipojte ke zdroji proudu zapnut,
elektronadm s ochrannm uzemnnm
pak to mze vst k razm.
nepouzvejte zdn adaptrov zstrcky. Neupraven zstrcky a vhodn zsuvky
d) Nez elektronad zapnete, odstrate
snizuj riziko deru elektrickm proudem.
seizovac nstroje nebo sroubovky. Nstroj nebo klc, kter se nachz v otcivm
b) Zabrate kontaktu tla s uzemnnmi
dlu stroje, mze vst k porann.
povrchy, jako nap. potrub, topen, sporky a chladnicky. Je-li Vase tlo
e) Vyvarujte se abnormlnho drzen tla.
uzemnno, existuje zvsen riziko deru
Zajistte si bezpecn postoj a udrzujte
elektrickm proudem.
vzdy rovnovhu. Tm mzete elektronad v neocekvanch situacch lpe kontrolovat.
c) Chrate stroj ped destm a vlhkem.
Vniknut vody do elektronad zvysuje
f) Noste vhodn odv. Nenoste zdn voln
nebezpec deru elektrickm proudem.
odv nebo sperky. Vlasy, odv a rukavice udrzujte daleko od pohybujcch se dl.
d) Dbejte na cel kabelu, nepouzvejte jej k
Voln odv, sperky nebo dlouh vlasy mohou
nosen ci zavsen elektronad nebo k
bt zachyceny pohybujcmi se dly.
vytazen zstrcky ze zsuvky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrch hran
g) Lze-li namontovat odsvac ci zachycujc
nebo pohyblivch dl stroje. Poskozen
ppravky, pesvdcte se, ze jsou pipojeny
nebo spleten kabely zvysuj riziko deru
a sprvn pouzity. Pouzit odsvn prachu
elektrickm proudem.
mze snzit ohrozen prachem.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 15

========16========OBJ_BUCH-251-001.book Page 16 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
4) Svdomit zachzen a pouzvn
Neopracovvajte zdn materil obsahujc
elektronad
azbest. Azbest je karcinogenn.
a) Stroj nepetzujte. Pro svou prci pouzijte
Ucite ochrann opaten, pokud pi prci
k tomu urcen elektronad. S vhodnm
mze vzniknout zdrav skodliv, holav nebo
elektronadm budete pracovat v udan
vbusn prach. Napklad: nkter prach je
oblasti vkonu lpe a bezpecnji.
karcinogenn. Noste ochrannou masku proti
b) Nepouzvejte zdn elektronad, jehoz
prachu a pouzijte, lze-li jej pipojit, odsvn
spnac je vadn. Elektronad, kter nelze
prachu ci tsek.
zapnout ci vypnout je nebezpecn a mus se
Udrzujte sv pracovn msto cist. Smsi
opravit.
materil jsou obzvls skodliv. Prach lehkch
c) Nez provedete sezen stroje, vmnu dl
kov mze hoet nebo explodovat.
pslusenstv nebo stroj odlozte, vythnte zstrcku ze zsuvky a/nebo odstrate
Nez jej odlozte, pockejte az se elektronad
akumultor. Toto preventivn opaten
zastav. Nasazovac nstroj se mze vzpcit a
zabrn nemyslnmu zapnut elektronad.
vst ke ztrt kontroly nad elektronadm.
d) Uchovvejte nepouzvan elektronad
Nepouzvejte elektronad s poskozenm
mimo dosah dt. Nenechte stroj pouzvat
kabelem. Pokud se kabel bhem prce
osobm, kter se strojem nejsou
poskod, pak se jej nedotkejte a vythnte
seznmeny nebo necetly tyto pokyny.
s ovou zstrcku. Poskozen kabely zvysuj
Elektronad je nebezpecn, je-li pouzvno
riziko elektrickho deru.
nezkusenmi osobami.
Elektronad, jez se pouzv venku, pipojte
e) Pecujte o elektronad svdomit. Zkon-
pes proudov chrnic (FI).
trolujte, zda pohybliv dly stroje bezvadn funguj a nevzpicuj se, zda dly nejsou
Mjte ruce daleko od oblasti ezn.
zlomen nebo poskozen tak, ze je ome-
Nesahejte pod obrobek. Pi kontaktu s pilovm
zena funkce elektronad. Poskozen dly
listem existuje nebezpec porann.
nechte ped nasazenm stroje opravit.
Elektronad vedte proti obrobku pouze za-
Mnoho raz m pcinu ve spatn udrzo-
pnut. Jinak existuje nebezpec zptnho rzu,
vanm elektronad.
pokud se nasazen nstroj v obrobku vzpc.
f) ezn nstroje udrzujte ostr a cist.
Dbejte na to, aby zkladov deska 7 pi ezn
Pecliv osetovan ezn nstroje s ostrmi
bezpecn pilhala. Vzpcen pilov list se
eznmi hranami se mn vzpicuj a daj se
mze zlomit nebo vst ke zptnmu rzu.
lehceji vst.
g) Pouzvejte elektronad, pslusenstv,
Po ukoncen pracovnho procesu elektron-
nasazovac nstroje apod. podle tchto
ad vypnte a pilov list vythnte z ezu az
pokyn. Respektujte pitom pracovn
tehdy, kdyz se tento zastav. Tm zabrnte
podmnky a provdnou cinnost. Pouzit
zptnmu rzu a elektronad mzete bezpecn
elektronad pro jin nez urcujc pouzit
odlozit.
mze vst k nebezpecnm situacm.
Pouzvejte pouze neposkozen, bezvadn
5) Servis
pilov listy. Pokiven ci tup pilov listy se mohou zlomit nebo zpsobit zptn rz.
a) Nechte Vase elektronad opravit pouze
kvalifikovanm odbornm personlem a
Po vypnut nebrzdte pilov list bocnm
pouze s originlnmi nhradnmi dly. Tm
protitlakem. Pilov list se mze poskodit, zlomit
bude zajistno, ze bezpecnost stroje zstane
nebo zpsobit zptn rz.
zachovna.
Pouzijte vhodn detekcn pstroje na vyhledn skrytch rozvodnch veden nebo kontaktujte mstn dodavatelskou spolecnost.
Podle typu stroje specifiko-
Kontakt s elektrickm vedenm mze vst k pozru a deru elektrickm proudem. Poskozen
van bezpecnostn pokyny
veden plynu mze vst k vbuchu. Proniknut do vodovodnho potrub zpsob vcn skody nebo
Upozornn pro pmocar pily
mze zpsobit der elektrickm proudem.
Zajistte obrobek. Obrobek pevn uchycen upnacm ppravkem nebo svrkem je drzen bezpecnji nez Vas rukou.
16 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========17========OBJ_BUCH-251-001.book Page 17 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Upozornn pro laserov pstroje
Zobrazen komponenty
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nikdy nezpsobte vstrazn sttky na elektro-
Cslovn zobrazench komponent se vztahuje na
nad nepoznateln.
zobrazen elektronad na grafick stran.
Laserov zen tdy 2M
1 Nastavovac kolecko pedvolby poctu zdvih
Nedvejte se do paprsku ani jej
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
nesledujte pomoc optickch
2 Aretace spnace
pstroj.
3 Spnac4 Odsvac hadice*
Nesmrujte paprsek laseru na osoby nebo zvata a ani sami se do
5 Odsvac hrdlo
laserovho paprsku nedvejte. Toto
6 Zsobnk pilovch list
elektronad vytv laserov zen
7 Zkladov deska
tdy 2M podle IEC EN 60825-1.
8 Nastavovac pcka pedkmitu
Pm pohled do paprsku laseru
9 Pepnac ppravku pro odfukovn tsek
zejmna pomoc optickch souste ujcch pstroj jako dalekohledu apod. mze poskodit oko.
10 Vstupek pro upnut krytu
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
11 Vodc kladka
ochrann brle. Brle pro prci s laserem slouz
12 Pcka SDS pro odjistn pilovho listu
k lepsmu rozpoznn laserovho paprsku, ale
13 Kluzn patka (PST 900 PEL)
nechrn ped laserovm paprskem.
14 Pilov list*
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
15 Kryt pro odsvn*
slunecn brle nebo v silnicnm provozu. Brle
16 Ochrana proti dotyku
pro prci s laserem nenabzej kompletn ochranu ped UV zenm a snizuj vnmn barev.
17 Thlo18 Varovn sttek laseru
Nenechte dti pouzvat elektronad bez
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
dozoru. Mohou nemysln oslnit jin osoby.
19 Spnac pmky laseru
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
provozujete elektronad stacionrn nebo ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech
20 Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
21 Ochrana proti vytrhvn tsek*22 Vstupn otvor laserovho paprsku
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
23 Baterie (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Funkcn popis
24 Kryt pihrdky baterie
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ctte vsechna varovn upozornn a
25 Aretace krytu pihrdky pro baterie
pokyny. Zanedbn pi dodrzovn
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
varovnch upozornn a pokyn mohou
26 Brle pro prci s laserem*
mt za nsledek raz elektrickm
27 Sroub (PST 700 PE/PST 800 PEL)
proudem, pozr a/nebo tzk porann.
28 Uchycen zkladov desky
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
Urcujc pouzit
29 Stupnice hlu sklonu30 Seizovac kolecko pedpt zkladov desky
Stroj je na pevnch podkladech urcen k provdn
(PST 900 PEL)
dlcch ez a vez do deva, plastu, kovu,
31 Upnac pcka zkladov desky (PST 900 PEL)
keramickch desek a pryze. Je vhodn pro pm a obloukov ezy se hlem sklonu do 45. Dbejte
32 Veden podlnho dorazu
doporucen pilovch list.
33 Zajis ovac sroub podlnho dorazu*34 Podln doraz s kruztkem*35 Stedc hrot podlnho dorazu*
*Zobrazen nebo popsan pslusenstv nepat do standardn dodvky.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 17

========18========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 18 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Technick data
Pmocar pila
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Objednac cslo
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Modul laseru

zen poctu zdvih


Pedvolba poctu zdvih

PedkmitJmenovit pkon
W
600
620
650
Vstupn vkon
W
330
340
360
Pocet zdvih naprzdno n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Zdvih
mm
23
23
23
max. hloubka ezu do deva
mm
70
80
90
do hlinku
mm
12
15
20
do oceli (nelegovan)
mm
5
6
10
hel ezu (vlevo/vpravo) max.

45
45
45
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Tda ochrany
/ II
/ II
/ II
daje plat pro jmenovit napt [U] 230/240 V. Pi nizsch naptch a proveden specifickch pro jednotliv zem se tyto daje mohou lisit.
Dbejte prosm objednacho csla na typovm sttku Vaseho elektronad. Obchodn oznacen jednotlivch elektronad se mohou mnit.
Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Prohlsen o shod
Typ laseru
nm
650
PST 700 PE: Prohlasujeme v pln nas zodpo-
mW
<1
vdnosti, ze tento vrobek je v souladu s nsle-
Tda laseru
2M
dujcm normami nebo normativnmi dokumenty:
Provozn a skladovac teplota
C
0 ... +40
EN 60745 podle ustanoven smrnic 89/336/EHS,
Baterie
3 x 1,5 V
98/37/ES.
(LR44)
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Prohlasujeme v pln nas zodpovdnosti, ze tento vrobek odpovd
Informace o hluku a vibracch
nsledujcm normm a normativnm dokumentm: EN 60745, EN 60825-1 podle ustanoven smrnic
Men hodnoty byly zjistny podle EN 60745.
89/336/EHS, 98/37/ES.
Hodnocen hladina hluku stroje A cin typicky: hladina akustickho tlaku 85 dB(A); hladina
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
akustickho vkonu 96 dB(A). Nepesnost K=3 dB.
Senior Vice President
Head of Product
Noste chrnice sluchu!
Engineering
Certification
Vibrace paze je typicky nizs nez 2,5 m/s2.
V tchto pokynech uveden rove
VAROVN
vibrac byla zmena podle
mcch metod normovanch v EN 60745 a mze
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
bt pouzita pro porovnn stroj.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
rove vibrac se podle nasazen elektronad mn a mze v nkterch ppadech lezet nad hodnotou uvedenou v tchto pokynech. Pokud je elektronad takovm zpsobem pravideln pouzvno, zatzen vibracemi by se mohlo podcenit.Upozornn: Pro pesn odhad zatzen vibracemi bhem urcitho pracovnho obdob by mly bt zohlednny i doby, v nichz je stroj vypnut nebo sice bz, ale fakticky nen nasazen. To mze zatzeni vibracemi po celou pracovn dobu zeteln zredukovat.
18 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========19========OBJ_BUCH-251-001.book Page 19 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Montz
Vysavac mus bt vhodn pro opracovvan materil.Pi odsvn obzvls zdrav skodlivho,
Nasazen/vmna pilovho listu
karcinogennho nebo suchho prachu pouzijte speciln vysavac.
Ped kazdou prac na elektronad vythnte zstrcku ze zsuvky.
Modul laseru
Pi montzi pilovho listu noste ochrann rukavice. Pi kontaktu s pilovm listem existuje
Nasazen/vmna bateri modulu laseru
nebezpec porann.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Vbr pilovho listu
Ped prvnm uvedenm do provozu nasa te
Pehled doporucench pilovch list naleznete na
dodvan baterie 23 do modulu laseru 20.
konci tohoto nvodu. Nasa te pouze pilov listy se
Pro oteven krytu pihrdky pro baterie 24 stlacte
stopkou s jednm vstupkem (stopka T). Pilov list
aretaci 25 a kryt odejmte. Nasa te baterie. Dbejte
by neml bt dels nez je pro plnovan ez nutn.
pitom na sprvn plovn podle zobrazen na pihrdce pro baterie.
Pro ezn zkch kivek pouzijte zk pilov listy.
Vzdy nahra te vsechny ti baterie 23 soucasn.
Nasazen pilovho listu (viz obr. B
)
Pouzvejte pouze baterie typu LR44 od stejnho
Poppad odejmte kryt 15 (viz ,,Kryt").
vrobce a se stejnou kapacitou.
Nasute pilov list 14 se zuby ve smru ezu az na
Nasazen/odejmut modulu laseru
doraz do thla 17. Pcka SDS 12 skoc automaticky
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
vzad a pilov list se zajist. Nestlacujte pcku 12
Modul laseru 20 nastrcte vstupky vnitn strany do
dozadu rukou, jinak mzete elektronad poskodit.
vybrn tlesa elektronad a zasute jej az na doraz
Pi nasazen pilovho listu dbejte na to, aby zadn
dol.
strana pilovho listu lezela v drzce vodc kladky 11.
Pro odejmut modulu laseru jej posute nahoru a
Zkontrolujte pilov list, zda je pevn usazen.
odejmte jej z tlesa.
Voln pilov list mze vypadnout a poranit Vs.
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud provozujete elektronad stacionrn nebo
Vyhozen pilovho listu (viz obr. B
)
ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech
Pi vyhozen pilovho listu drzte elektronad
mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
tak, aby vyhozen pilov list nezranil zdn osoby ci zvata.
Ochrana proti vytrhvn tsek
Otocte pcku SDS 12 vped ve smru ochrany proti
(viz obr. C)
dotyku 16. Pilov list se uvoln a vyhod.
Ochrana proti vytrhvn tsek 21 (pslusenstv)
Odsvn prachu/tsek
mze zabrnit vytrhvn povrchu pi ezn deva. Ochranu proti vytrhvn tsek lze pouzt pouze u urcitch typ pilovch list a pouze pi hlu ezu 0.
Kryt
Zkladov deska 7 nesm bt pi ezn s ochranou
Namontujte kryt 15, nez pipojte elektronad k
proti vytrhvn tsek pro ezn u okraje pesazena
odsvn prachu.
dozadu.
Nasa te zepedu kryt pro odsvn tak, aby dutiny
Ochranu proti vytrhvn tsek 21 zatlacte zespodu
krytu zapadly na vstupky 10 tlesa.
do zkladov desky 7.
Kryt odejmte pro prce bez odsvn prachu a tz
PST 900 PEL: Pi pouzit kluzn patky 13 nen
pro sklonn ezy. Kvli tomu kryt od sebe mrn
ochrana proti vytrhvn tsek 21 nasazena do
rozthnte a pak jej sthnte vped.
zkladov desky 7, ale do kluzn patky.
Pipojen odsvn prachu
Kluzn patka (PST 900 PEL)
Nastrcte odsvac hadici 4 (pslusenstv) na ods-vac hrdlo 5. Spojte odsvac hadici 4 s vysavacem
Pi opracovn choulostivch povrch mzete
(pslusenstv). Pehled pipojen na rzn vysavace
nasadit kluznou patku 13 na zkladovou desku 7,
najdete na konci tohoto nvodu.
aby se zabrnilo poskrbn povrchu.
Kdyz mte pipojen odsvn prachu, vypnte
Pro nasazen kluzn patky 13 ji zavste vpedu na
ppravek pro odfukovn tsek (viz ,,Ppravek na
zkladovou desku 7, zatlacte ji vzadu nahoru a
odfukovn tsek").
nechte ji zaskocit.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 19

========20========OBJ_BUCH-251-001.book Page 20 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Provoz

Potom posute zkladovou desku 7 az na doraz ve smru pilovho listu 14.

Upnac pcku 31 uzavete, aby se zkladov
Druhy provozu
deska v nastaven poloze zaaretovala.
Ped kazdou prac na elektronad vythnte
Kryt 15 a ochranu proti vytrhvn tsek 21 nelze u
zstrcku ze zsuvky.
sklonnch ez nasadit.
Nastaven pedkmitu
Pesazen zkladov desky
Ve ctyech stupnch nastaviteln pedkmit umozuje
Pro ezn pi okraji mzete zkladovou desku 7
optimln pizpsoben rychlosti ezu, eznho
pesadit vzad.
vkonu a obrazu ezu opracovvanmu materilu.
Sthnte zsobnk pilovch list 6 ze zkladov
Pomoc nastavovac pcky 8 mzete pedkmit
desky 7.
nastavit i bhem provozu.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Ppadn odejmte modul laseru 20.
zdn pedkmitmal pedkmit
PST 700 PE/PST 800 PEL (viz obr. E):
stedn pedkmit

Uvolnte sroub 27 a posute zkladovou desku
velk pedkmit
7 az na doraz ve smru odsvacho hrdla 5.
Optimln stupe pedkmitu pro stvajc aplikaci se

Sroub 27 opt uthnte.
nech zjistit praktickmi zkouskami. Pitom plat nsledujc doporucen:
PST 900 PEL (viz obr. G):

Pedkmit zvolte tm mens pop. pedkmit zcela

Otevete upnac pcku 31 zkladov desky a
vypnte, cm jemnjs a cists m bt hrana ezu.
posute zkladovou desku 7 az na doraz ve smru odsvacho hrdla 5.

Pi opracovn tenkch materil (nap. plech) pedkmit vypnte.

Upnac pcku 31 uzavete, aby se zkladov deska v nastaven poloze zaaretovala.

Ve tvrdch materilech (nap. ocel) pracujte s malm pedkmitem.
ezn s pesazenou zkladovou deskou 7 je mozn

V mkkch materilech a pi ezn deva ve
pouze s hlem sklonu 0. Krom toho nesm bt
smru vlken mzete pracovat s maximlnm
pouzity podln doraz s kruztkem 34 (pslusenstv)
pedkmitem.
a tz ochrana proti vytrhvn tsek 21.
Nastaven hlu sklonu
Zmna pedpt zkladov desky (PST 900 PEL)
Zkladov deska 7 mze bt pro ezy se sklonem
Pomoc seizovacho kolecka 30 lze zmnit pedpt
otocena az o 45 vpravo nebo vlevo.
upnac pcky 31 pro zkladovou desku.
Odejmte kryt 15 (viz ,,Kryt") a sthnte zsobnk
Nesed-li zkladov deska 7 po uzaven pcky
pilovch list 6 ze zkladov desky 7.
pevn, pak upnac pcku otevete a otocte seizovac kolecko kvli pedpt ve smru ,,+".
PST 700 PE/PST 800 PEL (viz obrzky EF):
Uvolnte sroub 27 a posute zkladovou desku
Nelze-li nebo lze jen tzce upnac pcku po oteven
7 lehce ve smru odsvacho hrdla 5.
pestavit, pak otocte seizovac kolecko ve smru ,,".

Obrzek F: K nastaven pesnch hl sklonu m zkladov deska vpravo a vlevo body zaskocen
Ppravek na odfukovn tsek
pi 0, 22,5 a 45. Natocte zkladovou desku 7
Pomoc proudu vzduchu ppravku pro odfukovn
podle stupnice 29 do pozadovan polohy.
tsek 9 lze eznou cru udrzovat bez tsek.
Ostatn hly sklonu lze nastavit pomoc helnku.

Potom posute zkladovou desku 7 az na doraz
Zapnut ppravku pro vyfukovn
ve smru pilovho listu 14.
tsek:Pi prci s velkou tvorbou tsek ve

Sroub 27 opt uthnte.
dev, uml hmot a dalsch
PST 900 PEL (viz obr. G):
materilech posute pepnac 9 ve

Otevete upnac pcku 31 zkladov desky a
smru odsvacho hrdla.
posute zkladovou desku 7 lehce ve smru
Vypnut ppravku pro vyfukovn
odsvacho hrdla 5.
tsek:

K nastaven pesnch hl sklonu m zkladov
Pi prci v kovu a tz pi pipojenm
deska vpravo a vlevo body zaskocen pi 0,
odsvn prachu posute pepnac
22,5 a 45. Natocte zkladovou desku 7 podle
9 ve smru pilovho listu.
stupnice 29 do pozadovan polohy. Ostatn hly sklonu lze nastavit pomoc helnku.
20 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========21========OBJ_BUCH-251-001.book Page 21 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Uveden elektronad do provozu
Pracovn pokyny
Dbejte s ovho napt! Napt zdroje proudu
Pi opracovn malch nebo tenkch obrobk
mus souhlasit s daji na typovm sttku
vzdy pouzijte stabiln podlozku, ev. stl na pilu
elektronad. Elektronad oznacen 230 V
(pslusenstv).
sm bt provozovno i na 220 V.
Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Zapnut vypnut
Pouzit s elektronadm se doporucuje, pokud by
K zapnut elektronad stlacte spnac 3.
jste chtli ezat podl jiz oznacen cry ezu. Modul
K aretaci spnace 3 podrzte tento stlacen a
laseru 20 nasa te na elektronad (viz
posute aretaci 2 vpravo nebo vlevo.
,,Nasazen/odejmut modulu laseru") a sledujte pi
K vypnut elektronad spnac 3 uvolnte. Pi
ezn pmkou laseru nakreslenou cru ezu.
zaaretovanm spnaci 3 tento nejprve stlacte a
Pi ezn za nepznivch podmnek (nap. siln
potom jej uvolnte.
slunecn zen) mzete zlepsit viditelnost pmky
Pi dlouh prci s nzkm poctem zdvih se mze
laseru pouzitm brl pro prci s laserem 26
elektronad siln zaht. Pilov list odejmte a
(pslusenstv).
nechte elektronad kvli ochlazen ca. 3 minuty
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
bzet s maximlnm poctem zdvih.
ochrann brle. Brle pro prci s laserem slouz k lepsmu rozpoznn laserovho paprsku, ale
zen/pedvolba poctu zdvih
nechrn ped laserovm paprskem.
PST 700 PE: Zvsenm nebo snzenm tlaku na sp-
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
nac 3 mzete plynule dit pocet zdvih zapnutho
slunecn brle nebo v silnicnm provozu. Brle
elektronad. Pi zaaretovanm spnaci 3 nen re-
pro prci s laserem nenabzej kompletn ochranu
dukce zdvih mozn.
ped UV zenm a snizuj vnmn barev.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Pomoc nastavovacho kolecka pedvolby poctu zdvih 1 mzete pedvolit
Zsobnk pilovch list (viz obr. A)
a i bhem provozu zmnit pocet zdvih.
V zsobnku pilovch list 6 mzete uchovvat ctyi
12: nzk pocet zdvih
pilov listy s dlkou do 110 mm. Pilov listy polozte
34: stedn pocet zdvih
stopkou s jednm vstupkem (stopka T) do k tomu
56: vysok pocet zdvih
urcenmu vybrn v zsobnku pilovch list. Mze
Pozadovan pocet zdvih je zvisl na materilu a
lezet po dvou pilovch listech nad sebou.
pracovnch podmnkch a lze jej zjistit praktickmi
Uzavete zsobnk pilovch list a zasute jej az na
zkouskami.
doraz do vybrn zkladov desky 7.
Snzen zdvih se doporucuje pi nasazovn pilovho listu na obrobek a tz pi ezn plastu a hlinku.
Zanoovac ezn (viz obr. H)
Procesem zanoovn sm bt opracovvny
Uveden modulu laseru do provozu
pouze mkk materily jako devo, sdro-
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
karton apod.!
Pro zanoovac ezn pouzijte pouze krtk pilov
Nesmrujte laserov paprsek na osoby nebo
listy. Zanoovac ezn je mozn pouze s hlem
zvata a nedvejte se sami do nj a to ani z
sklonu 0.
vts vzdlenosti.
Posa te elektronad pedn hranou zkladov
Pro zapnut laseru zatlacte nahoe na spnac 19
desky 7 na obrobek bez toho, aby se pilov list 14
(,,on").
dotkal obrobku a zapnte je. U elektronad s
Pro vypnut laseru zatlacte dole na spnac 19 (,,off").
zenm poctu zdvih zvolte maximln pocet zdvih.
Laser ihned po kazdm pouzit opt vypnte.
Tlacte elektronad pevn proti obrobku a nechte
Pi zachzen s modulem laseru (oddlenm nebo
pilov list pomalu zanoit do obrobku.
namontovanm) mzete bt oslnni paprskem
Jakmile zkladov deska 7 pilh celou plochou k
laseru.
obrobku, ezejte dl podl pozadovan ezn cry.
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud provozujete elektronad stacionrn nebo ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
Po ca. 10 min. doby provozu se laser automaticky vypne.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 21

========22========OBJ_BUCH-251-001.book Page 22 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Podln doraz s kruztkem (pslusenstv)
Pokud dojde pes i peclivou vrobu a nrocn
Pro prce s podlnm dorazem s kruztkem 34
kontroly k poruse stroje, svte proveden opravy
(pslusenstv) sm tlous ka materilu cinit maxi-
autorizovanmu servisnmu stedisku pro
mln 30 mm.
elektronad firmy Bosch.
Podln ezy (viz obr. I): Uvolnte zajis ovac
Pi vsech dotazech a objednvkch nhradnch dl
sroub 33 a prostrcte stupnici podlnho dorazu
nezbytn prosm uvdjte 10-mstn objednac cslo
vedenm 32 v zkladov desce. Nastavte pozado-
podle typovho sttku elektronad.
vanou sku ezu jako hodnotu stupnice na vnitn hran zkladov desky. Zajis ovac sroub 33 pevn
Servis a poradenstv pro zkaznky
uthnte.
Kruhov ezy (viz obr. J): Nasa te zajis ovac
Technick vkresy a informace k nhradnm dlm
sroub 33 na druhou stranu podlnho dorazu.
naleznete na:
Prostrcte stupnici podlnho dorazu vedenm 32 v
www.bosch-pt.com
zkladov desce. Vyvrtejte v obrobku uprosted
Robert Bosch odbytov spol. s r.o.
ezanho vezu otvor. Nastrcte stedc hrot 35 do
142 01 Praha 4 Krc
vnitnho otvoru podlnho dorazu a do vyvrtanho
Pod visovkou 19
otvoru. Nastavte polomr jako hodnotu stupnice na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 261 300 565 6
vnitn hran zkladov desky. Zajis ovac sroub 33
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 244 401 170
pevn uthnte.
Chladc/mazac prostedek
Zpracovn odpad
Pi ezn kovu byste mli kvli zaht materilu
Elektronad, pslusenstv a obaly by mly bt
nanst podl ezn cry chladc pop. mazac
dodny k optovnmu zhodnocen neposkozujcmu
prostedek.
zivotn prosted.
Pouze pro zem EU:
Nevyhazujte elektronad do
drzba a servis
domovnho odpadu!Podle evropsk smrnice 2002/96/ES o starch elektrickch a elektronic-
drzba a cistn
kch zazench a jejm prosazen v nrodnch zkonech mus bt neupo-
Ped kazdou prac na elektronad vythnte
tebiteln elektronad rozebran shromzdno a
zstrcku ze zsuvky.
dodno k optovnmu zhodnocen neposkozuj-cmu zivotn prosted.
Udrzujte elektronad a vtrac otvory cist, abyste pracovali dobe a bezpecn.
Akumultory/baterie:
Pravideln cistte drzk pilovho listu. K tomu
Nevyhazujte akumultory/baterie do domovnho
odejmte pilov list z elektronad a elektronad
odpadu, do ohn nebo vody. Akumultory/baterie
lehce vyklepejte na rovinnou plochu.
by se mly shromaz ovat, recyklovat nebo
Siln znecistn elektronad mze vst k
ekologicky zlikvidovat.
poruchm funkce. Proto neezte materily s velkou
Pouze pro zem EU:
produkc prachu zespodu nebo nad hlavou.
Podle smrnice 91/157/EHS mus bt vadn nebo
Pi extrmnch podmnkch nasazen se mze
vypotebovan akumultory/baterie recyklovny.
pi opracovn kov uvnit elektronad usazovat vodiv prach. Ochrann izolace
Zmny vyhrazeny.
elektronad mze bt omezena. V takovch ppadech se doporucuje pouzit stacionr-nho odsvacho zazen, cast vyfukovn vtracch otvor a pedazen proudovho chrnice (FI).
Vodc kladku 11 plezitostn namazte kapkou oleje.
Vodc kladku 11 pravideln kontrolujte. Je-li opotebovan, mus bt v autorizovanm servisnm stedisku Bosch vymnna.
22 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========23========OBJ_BUCH-251-001.book Page 23 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Vseobecn vstrazn
d) Nepouzvajte prvodn snru mimo urcen
cel na nosenie rucnho elektrickho
upozornenia a bezpecnostn
nradia, ani na jeho zavesenie a zstrcku
pokyny
nevyberajte zo zsuvky ahanm za prvodn snru. Zabezpecte, aby sa
Prectajte si vsetky Vstrazn
sie ov snra nedostala do blzkosti
POZOR
upozornenia a bezpecnostn
horceho telesa, ani do kontaktu s olejom,
pokyny. Zanedbanie dodrziavania Vstraznch
s ostrmi hranami alebo pohybujcimi sa
upozornen a pokynov uvedench v nasledujcom
sciastkami rucnho elektrickho nradia.
texte mze ma za nsledok zsah elektrickm
Poskoden alebo zauzlen prvodn snry
prdom, spsobi poziar a/alebo azk poranenie.
zvysuj riziko zsahu elektrickm prdom.
e) Ke pracujete s rucnm elektrickm
Tieto Vstrazn upozornenia a bezpecnostn
nradm vonku, pouzvajte len tak
pokyny starostlivo uschovajte na budce
predlzovacie kble, ktor s schvlen aj
pouzitie.
na pouzvanie vo vonkajsch priestoroch.
Pojem ,,rucn elektrick nradie" pouzvan v
Pouzitie predlzovacieho kbla, ktor je vhodn
nasledujcom texte sa vz ahuje na rucn elektrick
na pouzvanie vo vonkajsom prostred, znizuje
nradie napjan zo siete (s prvodnou snrou) a na
riziko zsahu elektrickm prdom.
rucn elektrick nradie napjan akumultorovou
f) Ak sa ned vyhn pouzitiu rucnho
batriou (bez prvodnej snry).
elektrickho nradia vo vlhkom prostred, pouzite ochrann spnac pri poruchovch
1) Bezpecnos na pracovisku
prdoch. Pouzitie ochrannho spnaca pri
a) Pracovisko vzdy udrziavajte cist a dobre
poruchovch prdoch znizuje riziko zsahu
osvetlen. Neporiadok a neosvetlen
elektrickm prdom.
priestory pracoviska mzu ma za nsledok pracovn razy.
3) Bezpecnos osb
b) Tmto nradm nepracujte v prostred
a) Bu te ostrazit, sstre te sa na to, co
ohrozenom vbuchom, v ktorom sa
robte a k prci s rucnm elektrickm
nachdzaj hor av kvapaliny, plyny alebo
nradm pristupujte s rozumom. Nepra-
hor av prach. Rucn elektrick nradie
cujte s rucnm elektrickm nradm nikdy
vytvra iskry, ktor by mohli prach alebo pary
vtedy, ke ste unaven, alebo ke ste pod
zapli .
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Mal okamih nepozornosti mze ma pri pouzvan
c) Nedovo te de om a inm nepovolanm
nradia za nsledok vzne poranenia.
osobm, aby sa pocas pouzvania rucnho
b) Noste osobn ochrann pomcky a
elektrickho nradia zdrziavali v blzkosti
pouzvajte vzdy ochrann okuliare. Nosenie
pracoviska. Pri odptan pozornosti zo strany
osobnch ochrannch pomcok, ako je
inej osoby mzete strati kontrolu nad
ochrann dchacia maska, bezpecnostn
nradm.
pracovn obuv. ochrann prilba alebo chrnice sluchu, pod a druhu rucnho
2) Elektrick bezpecnos
elektrickho nradia a spsobu jeho pouzitia
a) Zstrcka prvodnej snry rucnho
znizuj riziko poranenia.
elektrickho nradia mus pasova do
c) Vyhbajte sa nemyselnmu uvedeniu
pouzitej zsuvky. Zstrcku v ziadnom
rucnho elektrickho nradia do cinnosti.
prpade nijako nemete. S uzemnenm
Pred zasunutm zstrcky do zsuvky
elektrickm nradm nepouzvajte ani
a/alebo pred pripojenm akumultora, pred
ziadne zstrckov adaptry. Nezmenen
chytenm alebo prensanm rucnho
zstrcky a vhodn zsuvky znizuj riziko
elektrickho nradia sa vzdy presvedcte
zsahu elektrickm prdom.
sa, ci je rucn elektrick nradie vypnut.
b) Vyhbajte sa telesnmu kontaktu s
Ak budete ma pri prensan rucnho
uzemnenmi povrchovmi plochami, ako
elektrickho nradia prst na vypnaci, alebo
s napr. rry, vykurovacie teles, sporky
ak rucn elektrick nradie pripojte na
a chladnicky. Keby by bolo Vase telo
elektrick sie zapnut, mze to ma za
uzemnen, hroz zvsen riziko zsahu
nsledok nehodu.
elektrickm prdom.
d) Skr ako nradie zapnete, odstrte z neho
c) Chrte elektrick nradie pred cinkami
nastavovacie nradie alebo k ce na skrut-
daz a a vlhkosti. Vniknutie vody do rucnho
ky. Nastavovac nstroj alebo k c, ktor sa
elektrickho nradia zvysuje riziko zsahu
nachdza v rotujcej casti rucnho elektrickho
elektrickm prdom.
nradia, mze spsobi vzne poranenia osb.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensky | 23

========24========OBJ_BUCH-251-001.book Page 24 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
e) Vyhbajte sa abnormlnym polohm tela.
f) Rezn nstroje udrziavajte ostr a cist.
Zapezpecte si pevn postoj, a neprestajne
Starostlivo osetrovan rezn nstroje s
udrziavajte rovnovhu. Takto budete mc
ostrmi reznmi hranami maj mensiu
rucn elektrick nradie v neocakvanch
tendenciu k zablokovaniu a ahsie sa daj
situcich lepsie kontrolova .
vies .
f) Pri prci noste vhodn pracovn odev. Ne-
g) Pouzvajte rucn elektrick nradie,
noste sirok odevy a nemajte na sebe sper-
prslusenstvo, nastavovacie nstroje a
ky. Vyvarujte sa toho, aby so Vase vlasy,
pod. pod a tchto vstraznch upozornen
odev a rukavice dostali do blzkosti rotuj-
a bezpecnostnch pokynov. Pri prci
cich sciastok nradia. Vo n odev, dlh
zoh adnite konkrtne pracovn
vlasy alebo sperky mzu by zachyten rotuj-
podmienky a cinnos , ktor budete
cimi cas ami rucnho elektrickho nradia.
vykonva . Pouzvanie rucnho elektrickho
g) Ak sa d na rucn elektrick nradie
nradia na in cel ako na predpsan
namontova odsvacie zariadenie a zaria-
pouzitie mze vies k nebezpecnm
denie na zachytvanie prachu, presvedcte
situcim.
sa, ci s dobre pripojen a sprvne pouz-
5) Servisn prce
van. Pouzvanie odsvacieho zariadenia a zariadenia na zachytvanie prachu znizuje
a) Rucn elektrick nradie dvajte
riziko ohrozenia zdravia prachom.
opravova len kvalifikovanmu personlu, ktor pouzva originlne nhradn
4) Starostliv pouzvanie rucnho elektrickho
sciastky. Tm sa zabezpec, ze bezpecnos
nradia a manipulcia s nm
nradia zostane zachovan.
a) Rucn elektrick nradie nikdy nepre a-
zujte. Pouzvajte tak elektrick nradie, ktor je urcen pre dan druh prce.
Bezpecnostn pokyny
Pomocou vhodnho rucnho elektrickho nradia budete pracova lepsie a bezpecnejsie
specifick pre dan nradie
v uvedenom rozsahu vkonu nradia.
b) Nepouzvajte nikdy tak rucn elektrick
Upozornenia pre priamociare ply
nradie, ktor m pokazen vypnac.
Zabezpecte obrobok. Obrobok upnut
Nradie, ktor sa uz ned zapn alebo
pomocou upnacieho zariadenia alebo zverka je
vypn , je nebezpecn a treba ho zveri do
bezpecnejs ako obrobok pridrziavan rukou.
opravy odbornkovi.
Neobrbajte materil, ktor obsahuje azbest.
c) Skr ako zacnete nradie nastavova
Azbest sa povazuje za rakovinotvorn materil.
alebo prestavova , vymiea prslusenstvo alebo skr, ako odlozte nradie, vzdy
Ak by pri prci mohol vznika zdraviu skodliv,
vytiahnite zstrcku sie ovej snry zo
hor av alebo vbusn prach, vykonajte
zsuvky. Toto preventvne opatrenie
potrebn ochrann opatrenia. Naprklad:
zabrauje nemyselnmu spusteniu rucnho
Niektor druhy prachu sa povazuj za
elektrickho nradia.
rakovinotvorn. Noste ochrann dchaciu masku a v prpade moznosti pripojenia pouzvajte aj
d) Nepouzvan rucn elektrick nradie
zariadenie na odsvanie prachu a triesok.
uschovvajte tak, aby bolo mimo dosahu det. Nedovo te pouzva pneumatick
Udrziavajte svoje pracovisko v cistote.
nradie osobm, ktor s nm nie s
Mimoriadne nebezpecn s zmesi rznych
dverne oboznmen, alebo ktor si
materilov. Prach z ahkch kovov sa mze
neprectali tieto Pokyny. Rucn elektrick
ahko zapli alebo explodova .
nradie je nebezpecn vtedy, ke ho
Pockajte na pln zastavenie rucnho
pouzvaj nesksen osoby.
elektrickho nradia, az potom ho odlozte.
e) Rucn elektrick nradie starostlivo oset-
Pracovn nstroj sa mze zasekn a mze
rujte. Kontrolujte, ci pohybliv sciastky
zaprcini stratu kontroly nad rucnm elektrickm
bezchybne funguj alebo ci neblokuj, ci
nradm.
nie s zlomen alebo poskoden niektor
Nepouzvajte rucn elektrick nradie, ktor
sciastky, ktor by mohli negatvne
m poskoden prvodn snru. Nedotkajte
ovplyvova sprvne fungovanie rucnho
sa poskodenej prvodnej snry a v prpade, ze
elektrickho nradia. Pred pouzitm nradia
sa kbel pocas prce s nradm poskod,
dajte poskoden sciastky vymeni . Ve a
ihne vytiahnite zstrcku zo zsuvky.
nehd bolo spsobench nedostatocnou
Poskoden prvodn snry zvysuj riziko zsahu
drzbou elektrickho nradia.
elektrickm prdom.
24 | Slovensky
2 609 932 568 17.8.06

========25========OBJ_BUCH-251-001.book Page 25 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Rucn elektrick nradie, ktor pouzvate
Nepouzvajte laserov okuliare ako ochrann
vonku, pripjajte cez ochrann spnac pri
okuliare. Laserov okuliare slzia na lepsie
poruchovch prdoch (FI).
zviditelnenie laserovho lca, pred laserovm
Obe ruky majte v dostatocnej vzdialenosti od
ziarenm vsak nechrnia.
priestoru plenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri
Nepouzvajte laserov okuliare ako slnecn
kontakte s plovm listom hroz nebezpecenstvo
okuliare alebo ako ochrann okuliare v cest-
vzneho poranenia.
nej doprave. Laserov okuliare neposkytuj
K obrobku prisvajte elektrick nradie iba v
pln ochranu pred ultrafialovm ziarenm a
zapnutom stave. Inak hroz v prpade zaseknutia
znizuj vnmanie farieb.
pracovnho nstroja v obrobku nebezpecenstvo
Zabrte, aby mohli deti pouzva rucn
sptnho rzu.
elektrick nradie bez doh adu dospelej
Dvajte pozor na to, aby vodiace sane
osoby. Mohli by nemyselne oslepi in osoby.
nradia 7 pri plen spo ahlivo priliehali.
Ke pouzvate rucn elektrick nradie
Vzpriecen alebo zaseknut plov list sa mze
stacionrne, alebo ke plite nejak obrobok
zlomi , alebo vyvola sptn rz.
zdola, vyberte z nradia laserov modul. Pri
Po skoncen prce rucn elektrick nradie
takchto prcach Vs mze laserov lc ahko
vypnite a plov list vyberte z rezu az vtedy,
oslepi .
ke sa elektrick nradie plne zastavilo. Tak sa vyhnete sptnmu rzu nradia a budete mc elektrick nradie bezpecne odlozi .
Popis fungovania
Pouzvajte len neposkoden a bezchybn plov listy. Skriven alebo neostr plov listy sa
Prectajte si vsetky Vstrazn
mzu zlomi alebo spsobi sptn rz rucnho
upozornenia a bezpecnostn
elektrickho nradia.
pokyny. Zanedbanie dodrziavania Vstraznch upozornen a pokynov
Nebrzdite po vypnut plov list bocnm
uvedench v nasledujcom texte mze
tlakom. Plov list by sa mohol poskodi , zlomi ,
ma za nsledok zsah elektrickm prdom,
alebo by mohol vyvola sptn rz.
spsobi poziar a/alebo azk poranenie.
Pouzvajte vhodn prstroje na vyh advanie skrytch elektrickm veden a potrub, aby ste ich nenavtali, alebo sa obr te na miestne
Pouzvanie pod a urcenia
energetick podniky. Kontakt s elektrickm
Toto nradie je urcen na rezanie dreva, plastov,
vodicom pod naptm mze spsobi poziar alebo
kovu, keramickch dosk a gumy a na vyrezvanie
ma za nsledok zsah elektrickm prdom.
tchto materilov na pevnej podlozke. Je vhodn na
Poskodenie plynovho potrubia mze ma za
realizciu rovnch aj oblkovitch rezov s uhlom
nsledok explziu. Preniknutie do vodovodnho
zosikmenia do 45
potrubia spsob vecn skody alebo mze ma za
. Dodrziavajte odporcania
vrobcu plovho listu.
nsledok zsah elektrickm prdom.
Upozornenia pre laserov prstroje
Vyobrazen komponenty
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Cslovanie jednotlivch komponentov sa vz ahuje na
Vstrazn znacka na rucnom elektrickom
vyobrazenie elektrickho nradia na grafickej strane
nrad mus by vzdy identifikovate n.
tohto Nvodu na pouzvanie.
Laserov ziarenie triedy 2M
1 Nastavovacie koliesko predvo by frekvencie
Nepozerajte do laserovho lca,
kmitov (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
ani ho priamo nepozorujte pomocou optickch prstrojov.
2 Aretcia vypnaca3 Vypnac
Nesmerujte laserov lc na osoby
4 Odsvacia hadica*
ani na zvierat, ani sami sa nepozerajte do laserovho lca.
5 Odsvac ntrubok
Toto rucn elektrick nradie
6 Zsobnk plovch listov
produkuje laserov ziarenie laserovej
7 Vodiace sane
triedy 2M pod a normy IEC
8 Nastavovacia pcka pre vkyv
EN 60825-1. Priamy poh ad do laserovho lca
9 Vypnac zariadenia na odfukovanie triesok
predovsetkm s prstrojmi s optickou koncentrciou ako je alekoh ad a pod. mze ma za nsledok
10 Vstupok na uchytenie ochrannho krytu
poskodenie zraku.
11 Vodiaca kladka
2 609 932 568 17.8.06
Slovensky | 25

========26========OBJ_BUCH-251-001.book Page 26 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
12 Pcka SDS na uvo nenie plovho listu
25 Aretcia veka priehradky na batrie
13 Klzn ptka (PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
14 Plov list*
26 Okuliare na zvidite nenie laserovho lca*
15 Kryt pre odsvanie*
27 Skrutka (PST 700 PE/PST 800 PEL)28 Drziak vodiacich san
16 Chrnic proti dotyku
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
17 Zdvhadlo
29 Stupnica uhla zosikmenia
18 Vstrazn sttok laserovho prstroja
30 Nastavovacie koliesko odpruzenia vodiacich
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
san (PST 900 PEL)
19 Vypnac laserovej ciary
31 Upnacia pcka pre vodiace sane
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
(PST 900 PEL)
20 Laserov modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
32 Vedenie paralelnho dorazu
21 Chrnic proti vytrhvaniu materilu*
33 Aretacn skrutka paralelnho dorazu*
22 Vstupn otvor laserovho lca
34 Paraleln doraz s vyrezvacom kruhovch
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
otvorov*
23 Batrie (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
35 Centrovac hrot paralelnho dorazu*
24 Viecko priehradky na batrie
*Zobrazen alebo popsan prslusenstvo nepatr do
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
zkladnej vbavy produktu.
Technick daje
Priamociara pla
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Vecn cslo
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Laserov modul

Regulcia frekvencie zdvihov


Predvo ba frekvencie zdvihov

VkyvMenovit prkon
W
600
620
650
Vkon
W
330
340
360
Pocet vo nobeznch zdvihov n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Zdvih
mm
23
23
23
max. hbka rezu do dreva
mm
70
80
90
do hlinka
mm
12
15
20
do ocele (nelegovanej)
mm
5
6
10
Uhol rezu (na avo/napravo) max.

45
45
45
Hmotnos pod a EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Trieda ochrany
/ II
/ II
/ II
daje platia pre menovit naptie [U] 230/240 V. V prpade nizsieho naptia a pri vyhotoveniach specifickch pre niektor krajinu sa mzu tieto daje odlisova .
Vsimnite si lskavo vecn cslo na typovom sttku svojho rucnho elektrickho nradia. Obchodn nzvy jednotlivch produktov sa mzu odlisova .
Laserov modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Informcia o hlucnosti/vibrcich
Typ lasera
nm
650
Nameran hodnoty zis ovan na zklade normy
mW
<1
EN 60745.
Laserov trieda
2M
Hodnoten hodnota hladiny hluku A tohto nradia je
Prevdzkov a skladovacia
typicky: Akustick tlak 85 dB(A); Hodnota hladiny
teplota
C
0 ... +40
akustickho tlaku 96 dB(A). Nepresnos merania
Batrie
3 x 1,5 V
K=3 dB.
(LR44)
Pouzvajte chrnice sluchu!
Vibrcia ruky a predlaktia je typicky nizsia ako 2,5 m/s2.
26 | Slovensky
2 609 932 568 17.8.06

========27========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 27 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
rove kmitov uveden v tchto poky-
Vkladanie plovho listu (pozri obrzok B
)
POZOR
noch bola nameran pod a postupu
V prpade potreby demontujte ochrann 15 kryt
uvedenho v norme EN 60745 a mozno ju pouzva
(pozri ,,Kryt").
na porovnvanie rznych nrad.
Plov list 14 zasute zubami do smeru rezu do
rove kmitov sa bude meni pod a spsobu pouzitia
zdvhadla nato ko, aby zaskocil 17. Pcka SDS 12
rucnho elektrickho nradia a v niektorch prpa-
skoc automaticky smerom dozadu a plov list sa
doch mze by vyssia ako hodnota uvdzan v tchto
zaaretuje. Netlacte pcku 12 smerom dozadu sami
pokynoch. Za azenie vibrciami by mohlo by
rukou, mohli by ste rucn elektrick nradie
podceovan v tom prpade, ke sa rucn elektrick
poskodi .
nradie pouzva takmto spsobom pravidelne.Upozornenie: Na presn odhad za azenia vibrciami
Pri vkladan plovho listu dvajte pozor na to, aby
pocas urcitho casovho seku prce s nradm tre-
sa plov list nachdzal v drzke vodiacej kladky 11.
ba zoh adni doby, pocas ktorch je rucn elektrick
Prekontrolujte, ci plov list dobre sed.
nradie vypnut alebo doby, ke sce bez, ale v sku-
Vo nejs plov list mze vypadn a spsobi
tocnosti sa nepouzva. To mze vrazne redukova
Vm poranenie.
za azenie vibrciami pocas celej pracovnej doby.
Vyhodenie plovho listu (pozri obrzok B
)
Vyhlsenie o konformite
Pri vyhadzovan plovho listu drzte nradie tak, aby vyhadzovan plov list nemohol
PST 700 PE: Na vlastn zodpovednos vyhlasu-
zrani ziadne osoby ani zvierat.
jeme, ze tento vrobok je v zhode s nasledujcimi normami alebo normatvnymi dokumentami:
Potiahnite pcku SDS 12 smerom k chrnicu proti
EN 60745 pod a ustanoven smernc 89/336/EWG a
dotyku 16 dopredu. Plov list sa uvo n a vyskoc.
98/37/EG.PST 800 PEL/PST 900 PEL: Na vlastn zodpoved-nos vyhlasujeme, ze tento vrobok je v zhode s
Odsvanie prachu a triesok
nasledujcimi normami alebo normatvnymi doku-mentami: EN 60745, EN 60825-1 pod a ustanoven
Kryt
smernc 89/336/EWG a 98/37/EG.
Namontujte kryt 15 este predtm, ako rucn
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
elektrick zariadenie pripojte na odsvanie
Senior Vice President
Head of Product
prachu/triesok.
Engineering
Certification
Ochrann kryt nasute spredu tak, aby otvormi zaskocil do vstupkov 10 telesa nradia.
Pre prcu bez odsvania prachu ako aj pre sikm rezy kryt demontujte. Na tento cel kryt jemne
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
roztiahnite a potom ho posute smerom dopredu.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Pripojenie odsvaniaNasute odsvaciu hadicu 4 (prslusenstvo) na
Montz
odsvac ntrubok 5. Spojte odsvaciu hadicu 4 s vysvacom (prslusenstvo). Preh ad rozlicnch typov pripojen na vysvace njdete na konci tohto
Vkladanie/vmena plovho listu
Nvodu na pouzvanie.
Zariadenie na odfukovanie triesok vypnite, ke ste
Pred kazdou prcou na rucnom elektrickom
pripojili odsvacie zariadenie (pozri ,,Zariadenie na
nrad vytiahnite zstrcku nradia zo zsuvky.
odfukovanie triesok").
Pri montzi plovho listu pouzvajte ochrann
Vysvac mus by vhodn pre dan druh
pracovn rukavice. Pri dotyku plovho listu
opracovvanho materilu.
hroz nebezpecenstvo poranenia.
Pri odsvan materilov mimoriadne ohrozujcich
Vber plovho listu
zdravie, rakovinotvornch alebo suchch prachov
Preh ad odporcanch plovch listov njdete na
pouzvajte specilny vysvac.
konci tohto Nvodu na pouzvanie. Vkladajte len plov listy, ktor maj stopku s jednou vackou (stopku T). Plov list by nemal by dlhs, ako je pre plnovan druh rezu nevyhnutn. Na rezanie zkych oblkov a oblkov s malm polomerom pouzvajte zky plov list.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensky | 27

========28========OBJ_BUCH-251-001.book Page 28 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Laserov modul
Prevdzka
Batrie pre laserov modul - vkladanie/vmena
Druhy prevdzky
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)Pred prvm zapnutm vlozte batrie 23, ktor s
Pred kazdou prcou na rucnom elektrickom
scas ou zkladnej vbavy, do laserovho modulu
nrad vytiahnite zstrcku nradia zo zsuvky.
20.
Nastavenie vkyvu
Na otvorenie viecka priehradky na batrie 24 stlacte
Vkyv, ktor je nastavite n v styroch stupoch,
aretciu 25 a viecko priehradky na batrie jedno-
umozuje optimlne prispsobenie reznej rchlosti,
ducho vyberte. Vlozte prslusn batrie. Dvajte
reznho vkonu a schmy rezania konkrtnemu
pritom pozor na sprvne plovanie pod a vyobra-
obrbanmu materilu.
zenia v priehradke na batrie.
Pomocou nastavovacej pcky 8 mzete vkyv
Vymieajte vzdy vsetky tri batrie 23 scasne.
nastavova aj pocas chodu nradia.
Pouzvajte naraz len batrie typu LR44 od rovna-kho vrobcu a s rovnakou kapacitou.
bez vkyvumal vkyv
Montz/demontz laserovho modulu
stredn vkyvve k vkyv
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)Zasute laserov modul 20 vstupkami vntornej
Optimlny stupe vkyvu pre prslusn pouzitie sa
strany do vrezov na telese rucnho elektrickho
d najlepsie zisti praktickou skskou. Pritom platia
nradia a zasute ho az na doraz smerom dole.
nasledujce odporcania:
Ak chcete laserov modul demontova , posute ho

Nastavujte stupe vkyvu tm mens, prpadne
smerom hore a demontujte ho z telesa nradia.
vkyv celkom vypnite, cm jemnejsia a cistejsia mus by rezn hrana.
Ke pouzvate rucn elektrick nradie

Pri prci s tenkmi materilmi (naprklad s
stacionrne, alebo ke plite nejak obrobok
plechmi) vkyv celkom vypnite.
zdola, vyberte z nradia laserov modul. Pri

Tvrd materily (napr. oce ) obrbajte s malm
takchto prcach Vs mze laserov lc ahko
vkyvom.
oslepi .

V mkkch materiloch a pri plen dreva po smere vlkna mzete pracova s maximlnym
Chrnic proti vytrhvaniu materilu
vkyvom.
(pozri obrzok C)
Nastavenie uhla zosikmenia
Chrnic proti vytrhvaniu materilu 21 (prslusen-
Vodiace sane 7 sa mzu na dosiahnutie uhla
stvo) mze pri plen zabrni vytrhvaniu dreva
zosikmenia nakloni az do 45 doprava alebo
povrchovej plochy materilu. Chrnic proti vytrh-
do ava.
vaniu materilu sa d pouzi len pri urcitch typoch
Demontujte kryt 15 (pozri ,,Kryt"), ak chcete vybra
plovch listov a len pri uhle rezu 0. Vodiace sane 7
plov list zo zsobnka plovch listov 6 z vodiacich
sa pri plen blzko okraja s chrnicom proti vytrh-
san 7.
vaniu materilu nesm posun celkom dozadu.
PST 700 PE/PST 800 PEL (pozri obrzky EF):
Zatlacte chrnic proti vytrhvaniu materilu 21 zdola do vodiacich san 7.

Uvo nite skrutku 27 a posute vodiace sane 7 trochu v smere k odsvaciemu ntrubku 5.
PST 900 PEL: Pri pouzit klznej ptky 13 sa chrnic

Obrzok F: Na nastavenie preczneho uhla
proti vytrhvaniu materilu 21 nevklad do
zosikmenia maj vodiace sane na pravej i avej
vodiacich san 7, ale vklad sa do klznej ptky.
strane zaskakovacie body pri uhlovch hodnotch 0, 22,5 a 45. Pootocte vodiace
Klzn ptka (PST 900 PEL)
sane 7 pod a stupnice 29 do pozadovanej polohy. Ostatn uhly zosikmenia mzete
Pri obrban ve mi chlostivch povrchov mzete
nastavova pomocou uhlomera.
klzn ptku nasadi 13 na vodiace sane 7, aby ste

Potom posute vodiace sane 7 az na doraz
povrchov plochu uchrnili pred poskriabanm.
smerom k plovmu listu 14.
Pri vkladan najprv klzn ptku 13 spredu zaveste na

Skrutku znova 27 dobre dotiahnite.
vodiace sane 7, potlacte ju vzadu hore a nechajte ju zaskoci .
28 | Slovensky
2 609 932 568 17.8.06

========29========OBJ_BUCH-251-001.book Page 29 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 900 PEL (pozri obrzok G):
Zariadenie na odfukovanie triesok

Otvorte upnaciu pcku 31 vodiacich san a
Prdom vzduchu mze zariadenie na odfukovanie
jemne posute vodiace sane 7 smerom k
triesok 9 udrziava lniu rezu cist bez triesok.
odsvaciemu ntrubku 5.
Zapnutie zariadenia na odfukovanie

Na nastavenie preczneho uhla zosikmenia maj
triesok:
vodiace sane na pravej i avej strane
Ak budete obrba s ve km be-
zaskakovacie body pri uhlovch hodnotch 0,
rom triesky drevo, plasty a pod.,
22,5 a 45. Pootocte vodiace sane 7 pod a
posute vypnac 9 smerom k
stupnice 29 do pozadovanej polohy. Ostatn
odsvaciemu hrdlu.
uhly zosikmenia mzete nastavova pomocou
Vypnutie zariadenia na odfukovanie
uhlomera.
triesok:

Potom posute vodiace sane 7 az na doraz
Ak budete obrba kov, alebo ak
smerom k plovmu listu 14.
mte pripojen odsvacie zaria-

Potom uzavrite upnaciu pcku 31, aby ste
denie, posute vypnac 9 smerom k
vodiace sane v nastavenej polohe zaaretovali.
plovmu listu.
Ochrann kryt 15 a chrnic proti vytrhvaniu mate-rilu 21 sa pri sikmch rezoch nemzu pouzva .
Zapnutie rucnho elektrickho nradia
Prestavenie vodiacich san
Vsimnite si naptie siete! Naptie zdroja
Pri plen blzko okraja treba vodiace sane 7 presun
prdu mus ma hodnotu zhodn s dajmi na
smerom dozadu.
typovom sttku rucnho elektrickho nradia.
Vytiahnite zsobnk plovch listov 6 z vodiacich san
Vrobky oznacen pre naptie 230 V sa sm
7.
pouzva aj s naptm 220 V.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: V prpade potreby
Zapnanie/vypnanie
laserov modul 20 demontujte.
Na zapnutie rucnho elektrickho nradia stlacte
PST 700 PE/PST 800 PEL (pozri obrzok E):
vypnac 3.

Uvo nite skrutku 27 a posute vodiace sane 7 az
Na aretovanie vypnac 3 podrzte v stlacenej polohe
na doraz smerom k odsvaciemu ntrubku 5.
a aretciu posute 2 smerom doprava alebo do ava.

Skrutku znova 27 dobre dotiahnite.
Na vypnutie rucnho elektrickho nradia uvo nite
PST 900 PEL (pozri obrzok G):
vypnac 3. Ak je vypnac zaaretovan 3 vypnac najprv stlacte a potom ho uvo nite.

Otvorte upnaciu pcku 31 vodiacich san a posute vodiace sane 7 az na doraz smerom k
Pri dlhsej prci s mensou frekvenciou kmitov sa
odsvaciemu ntrubku 5.
mze rucn elektrick nradie intenzvne zahrieva .

Potom uzavrite upnaciu pcku 31, aby ste
Demontujte z rucnho elektrickho nradia plov
vodiace sane v nastavenej polohe zaaretovali.
list a nechajte elektrick nradie beza s maximl-nou frekvenciou kmitov cca 3 minty, aby vychladlo.
Plenie s posunutmi vodiacimi saami 7 je mozn len pri uhle sklonu 0. Okrem toho sa nesmie
Regulcia/predvo ba frekvencie zdvihov
pouzva ani paraleln doraz s vyrezvacom
PST 700 PE: Narastajcim alebo klesajcim tlakom
kruhovch otvorov 34 (prslusenstvo) a takisto ani
na vypnac 3 mzete plynulo regulova frekvenciu
chrnic proti vytrhvaniu materilu 21.
zdvihov zapnutho elektrickho nradia. Ak je vypnac zaaretovan 3 redukcia frekvencie zdvihov
Zmena odpruzenia vodiacich san (PST 900 PEL)
nie je mozn.
Pomocou nastavovacieho kolieska 30 sa d meni
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Pomocou kolieska na
odpruzenie upnacej pcky 31 pre vodiace sane.
nastavenie frekvencie zdvihov 1 mzete predvoli
Ke vodiace sane 7 po uzavret pcky nesedia do-
frekvenciu zdvihov a meni ju aj pocas chodu nradia.
statocne pevne, otvorte upnaciu pcku a otcajte
12: nzka frekvencia zdvihov
nastavovacm kolieskom smerom k znacke ,,+".
34: stredn frekvencia zdvihov56: vysok frekvencia zdvihov
Ke sa vodiace sane po otvoren upnacej pcky nedaj vbec prestavi , alebo ke sa daj prestavi
Potrebn frekvencia zdvihov zvis od druhu
len azko, otcajte nastavovacie koliesko smerom
obrbanho materilu a od pracovnch podmienok
,,".
a d sa zisti na zklade praktickej sksky.
Znzenie frekvencie zdvihov sa odporca pri prikladan plovho listu k obrobku ako aj pri rezan plastov a hlinka.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensky | 29

========30========OBJ_BUCH-251-001.book Page 30 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Zsobnk plovch listov (pozri obrzok A)
Uvedenie laserovho modulu do
V zsobnku plovch listov 6 mzete uschovva
cinnosti (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
styri plov listy s dzkou az do 110 mm. Vlozte plov list so stopkou s jednou vackou (stopka T) do
Nesmerujte laserov lc na osoby ani na
urcenho otvoru zsobnka plovch listov. Na sebe
zvierat, ani sa sami nepozerajte do lasero-
mzu leza po dva plov listy.
vho lca, dokonca ani z vacsej vzdialenosti.
Uzavrite zsobnk plovch listov a posute ho az na
Ak chcete zapn laser, stlacte hore vypnac 19
doraz do vrezu vodiacich san 7.
(,,on").
Ak chcete vypn laser, stlacte dole na vypnac 19
Plenie zapichnutm (zanorenm)
(,,off").
(pozri obrzok H)
Po kazdom pouzit laser vzdy ihne vypnite.
Plenie zapichnutm sa smie pouzva len pri
Pri manipulcii s laserovm modulom
mkkch materiloch ako drevo, plynov
(separtnym alebo namontovanm) by ste inak
betn, sadrokartn a podobne!
mohli by laserovm lcom oslepen.
Na plenie zapichnutm (zanorenm) pouzvajte len
Ke pouzvate rucn elektrick nradie
krtke plov listy. Plenie zapichnutm je mozn len
stacionrne, alebo ke plite nejak obrobok
pri uhle zosikmenia 0.
zdola, vyberte z nradia laserov modul. Pri
Polozte rucn elektrick nradie prednou hranou
takchto prcach Vs mze laserov lc ahko
vodiacich san 7 na obrobok bez toho, aby sa plov
oslepi .
list 14 dotkal obrobka a rucn elektrick nradie
Po cca 10 min. trvania prevdzky sa laser
zapnite. Ak m rucn elektrick nradie regulciu
automaticky vypne.
frekvencie zdvihov, nastavte maximlnu frekvenciu zdvihov. Pritlacte rucn elektrick nradie o
Pokyny na pouzvanie
obrobok a plov list nechajte pomaly zapichn do obrobku.
Pri obrban mensch a tensch obrobkov
Len co vodiace sane 7 priliehaj celou plochou na
pouzite vzdy stabiln podlozku resp. rezac
obrobku, p te pozdz pozadovanej lnie rezu alej.
stl (prslusenstvo).
Paraleln doraz s vyrezvacom kruhovch
Laserov modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
otvorov (prslusenstvo)
Pouzitie s rucnm elektrickm nradm odporcame
Pri prci s paralelnm dorazom s vyrezvacom
vtedy, ke chcete pli pozdz nejakej oznacenej lnie
kruhovch otvorov 34 (prslusenstvo) smie by
rezu. Nasa te laserov modul 20 na rucn elektrick
hrbka materilu maximlne 30 mm.
nradie (pozri ,,Montz/demontz laserovho modulu") a pri plen sledujte laserovou ciarou lniu
Paraleln rezy (pozri obrzok I): Uvo nite aretacn
rezu.
skrutku 33 a posute stupnicu paralelnho dorazu vedenm 32 vo vodiacich saniach. Nastavte
Pri plen za nevhodnch podmienok (naprklad za
pozadovan srku rezu ako hodnotu stupnice na
silnho slnecnho ziarenia) mzete zlepsi
vntornej strane vodiacich san. Aretacn skrutku 33
vidite nos laserovej ciary pouzitm okuliarov na
utiahnite.
zvidite nenie laserovho lca 26 (prslusenstvo).
Rezanie kruhovch otvorov (pozri obrzok J):
Nepouzvajte laserov okuliare ako ochrann
Aretacn skrutku prelozte 33 na druh stranu
okuliare. Laserov okuliare slzia na lepsie
paralelnho dorazu. Posute stupnicu paralelnho
zviditelnenie laserovho lca, pred laserovm
dorazu vedenm 32 vo vodiacich saniach. V strede
ziarenm vsak nechrnia.
obrobku, do ktorho chcete reza kruhov otvor,
Nepouzvajte laserov okuliare ako slnecn
vyvtajte dieru. Zasute centrovac hrot 35
okuliare alebo ako ochrann okuliare v cest-
vntornm otvorom paralelnho dorazu do vyvtanej
nej doprave. Laserov okuliare neposkytuj
diery. Nastavte pozadovan polomer ako hodnotu
pln ochranu pred ultrafialovm ziarenm a
stupnice na vntornej strane vodiacich san.
znizuj vnmanie farieb.
Aretacn skrutku 33 utiahnite.
Chladiaci/mastiaci prostriedokPri rezan kovu by ste mali kvli zahrievaniu materilu nanies pozdz lnie rezu chladiaci, resp. mastiaci prostriedok.
30 | Slovensky
2 609 932 568 17.8.06

========31========OBJ_BUCH-251-001.book Page 31 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
drzba a servis
Likvidcia
Rucn elektrick nradie, prslusenstvo a obal treba
drzba a cistenie
da na recyklciu setriacu zivotn prostredie.
Pred kazdou prcou na rucnom elektrickom
Len pre krajiny E:
nrad vytiahnite zstrcku nradia zo zsuvky.
Neodhadzujte rucn elektrick
Rucn elektrick nradie a jeho vetracie
nradie do komunlneho odpadu!
strbiny udrziavajte vzdy v cistote, aby ste
Pod a Eurpskej smernice
mohli pracova kvalitne a bezpecne.
2002/96/EG o starch elektrickch a elektronickch vrobkoch a pod a jej
Upnac mechanizmus plovho listu pravidelne
aplikci v nrodnom prve sa musia
cistite. Plov list vyberte z rucnho elektrickho
uz nepouzite n elektrick produkty zbiera
nradia a nradie na rovnej ploche z ahka vyklepte.
separovane a da na recyklciu zodpovedajcu
Vrazn znecistenie rucnho elektrickho nradia
ochrane zivotnho prostredia.
mze ma za nsledok funkcn poruchy. Materily, ktor vytvraj pri rezan ve k mnozstvo prachu,
Akumultory/batrie:
nerezte z tohto dvodu zdola ani nad hlavou.
Neodhadzujte rucn akumultory/batrie do
Pri extrmnych prevdzkovch podmienkach
komunlneho odpadu, ani do oha alebo do vody.
(naprklad pri obrban kovov) sa mze vntri
Akumultory/batrie treba zbera oddelene,
nradia vo zvsenej miere usdza jemn
recyklova ich, alebo zlikvidova tak, aby nemali
dobre vodiv prach. To mze poskodi
negatvny vplyv na zivotn prostredie.
ochrann izolciu nradia. V takchto prpa-
Len pre krajiny E:
doch odporcame pouzvanie stacionrneho
Pod a smernice 91/157/EWG sa musia poskoden
odsvacieho zariadenia, castejsie vyfukova-
alebo opotrebovan akumultory/batrie da na
nie vetracch strbn a predradenie ochran-
recyklciu.
nho spnaca pri poruchovch prdoch (FI).
Namastite vodiacu kladku 11 prlezitostne kvapkou
Zmeny vyhraden.
oleja.
Kontrolujte vodiacu kladku 11 pravidelne. Ak je opotrebovan, treba ju da vymeni v autorizovanej servisnej opravovni.
Ak by prstroj napriek starostlivej vrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungova , treba da opravu vykona autorizovanej servisnej opravovni elektrickho nradia Bosch.
Pri vsetkch dopytoch a objednvkach nhradnch sciastok uvdzajte bezpodmienecne 10-miestne vecn cslo uveden na typovom sttku vrobku.
Servis a poradensk sluzba zkaznkom
Rozlozen obrzky a informcie k nhradnm sciastkam njdete na web-strnke:www.bosch-pt.com
BSC SLOVAKIAElektrick rucn nradieHlavn 5038 52 Sucany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 (0)43 / 4 29 33 24Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 (0)43 / 4 29 33 25E-Mail: bsc@bosch-servis.sk
2 609 932 568 17.8.06
Slovensky | 31

========32========OBJ_BUCH-251-001.book Page 32 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
ltalnos biztonsgi
tvol a kbelt hforrsoktl, olajtl, les lektl s sarkaktl s mozg gpalkatr-
elrsok az elektromos
szektl. Egy megrongldott vagy csomk-
kziszerszmokhoz
kal teli kbel megnveli az ramts veszlyt.
Olvassa el az sszes
e) Ha egy elektromos kziszerszmmal a
FIGYELMEZTETS biztonsgi figyelmez-
szabad g alatt dolgozik, csak szabadban
tetst s elrst. A kvetkezkben lert elrsok
val hasznlatra engedlyezett hosszab-
betartsnak elmulasztsa ramtsekhez, tzhz
btt hasznljon. A szabadban val hasz-
s/vagy slyos testi srlsekhez vezethet.
nlatra engedlyezett hosszabbt hasznlata
Krjk a ksbbi hasznlatra gondosan rizze
cskkenti az ramts veszlyt.
meg ezeket az elrsokat.
f) Ha nem lehet elkerlni az elektromos kzi-
Az albb alkalmazott ,,elektromos kziszerszm"
szerszm nedves krnyezetben val hasz-
fogalom a hlzati elektromos kziszerszmokat
nlatt, alkalmazzon egy hibaram-vd-
(hlzati csatlakoz kbellel) s az akkumultoros
kapcsolt. Egy hibaram-vdkapcsol al-
elektromos kziszerszmokat (hlzati csatlakoz
kalmazsa cskkenti az ramts kockzatt.
kbel nlkl) foglalja magban.
3) Szemlyi biztonsg
1) Munkahelyi biztonsg
a) Munka kzben mindig figyeljen, gyeljen
a) Tartsa tisztn s jl megvilgtott llapot-
arra, amit csinl s meggondoltan dol-
ban a munkahelyt. A rendetlensg s a
gozzon az elektromos kziszerszmmal.
megvilgtatlan munkaterlet balesetekhez
Ha fradt, ha kbtszerek vagy alkohol
vezethet.
hatsa alatt ll, vagy orvossgokat vett be,
b) Ne dolgozzon a berendezssel olyan
ne hasznlja a berendezst. Egy pillanatnyi
robbansveszlyes krnyezetben, ahol
figyelmetlensg a szerszm hasznlata
ghet folyadkok, gzok vagy porok van-
kzben komoly srlsekhez vezethet.
nak. Az elektromos kziszerszmok szikrkat
b) Viseljen szemlyi vdfelszerelst s min-
keltenek, amelyek a port vagy a gzket
dig viseljen vdszemveget. A szemlyi
meggyjthatjk.
vdfelszerelsek, mint porvd larc,
c) Tartsa tvol a gyerekeket s az idegen
csszsbiztos vdcip, vdsapka s fl-
szemlyeket a munkahelytl, ha az elekt-
vd hasznlata az elektromos kziszerszm
romos kziszerszmot hasznlja.
hasznlata jellegnek megfelelen cskkenti
Ha elvonjk a figyelmt, elvesztheti az
a szemlyes srlsek kockzatt.
uralmt a berendezs felett.
c) Kerlje el a kszlk akaratlan zembe
helyezst. Gyzdjn meg arrl, hogy az
2) Elektromos biztonsgi elrsok
elektromos kziszerszm ki van kapcsol-
a) A kszlk csatlakoz dugjnak bele kell
va, mieltt bedugn a csatlakoz dugt a
illeszkednie a dugaszolaljzatba. A csatla-
dugaszolaljzatba, csatlakoztatn az ak-
koz dugt semmilyen mdon sem szabad
kumultor-csomagot, s mieltt felvenn
megvltoztatni. Vdfldelssel elltott
s vinni kezden az elektromos kziszer-
kszlkekkel kapcsolatban ne hasznljon
szmot. Ha az elektromos kziszerszm
csatlakoz adaptert. A vltoztats nlkli
felemelse kzben az ujjt a kapcsoln tartja,
csatlakoz dugk s a megfelel dugaszol
vagy ha a kszlket bekapcsolt llapotban
aljzatok cskkentik az ramts kockzatt.
csatlakoztatja az ramforrshoz, ez balese-
b) Kerlje el a fldelt felletek, mint pldul
tekhez vezethet.
csvek, fttestek, klyhk s htgpek
d) Az elektromos kziszerszm bekap-
megrintst. Az ramtsi veszly
csolsa eltt okvetlenl tvoltsa el
megnvekszik, ha a teste le van fldelve.
a belltszerszmokat vagy csavarkul-
c) Tartsa tvol az elektromos kziszerszmot
csokat. Az elektromos kziszerszm forg
az estl vagy nedvessgtl. Ha vz hatol be
rszeiben felejtett belltszerszm vagy
egy elektromos kziszerszmba, ez megn-
csavarkulcs srlseket okozhat.
veli az ramts veszlyt.
e) Ne becslje tl nmagt. Kerlje el a
d) Ne hasznlja a kbelt a rendeltetstl
normlistl eltr testtartst, gyeljen
eltr clokra, vagyis a szerszmot soha
arra, hogy mindig biztosan lljon s az
ne hordozza vagy akassza fel a kbelnl
egyenslyt megtartsa. gy az elektromos
fogva, s sohase hzza ki a hlzati
kziszerszm felett vratlan helyzetekben is
csatlakoz dugt a kbelnl fogva. Tartsa
jobban tud uralkodni.
32 | Magyar
2 609 932 568 17.8.06

========33========OBJ_BUCH-251-001.book Page 33 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
f) Viseljen megfelel ruht. Ne viseljen b
f) Tartsa tisztn s les llapotban a
ruht vagy kszereket. Tartsa tvol a hajt,
vgszerszmokat. Az les vglekkel
a ruhjt s a kesztyjt a mozg rszek-
rendelkez s gondosan polt vgszer-
tl. A b ruht, az kszereket s a hossz
szmok ritkbban keldnek be s azokat
hajat a mozg alkatrszek magukkal
knnyebben lehet vezetni s irnytani.
rnthatjk.
g) Az elektromos kziszerszmokat, tartoz-
g) Ha az elektromos kziszerszmra fel lehet
kokat, bettszerszmokat stb. csak ezen
szerelni a por elszvshoz s sszegyj-
elrsoknak s az adott kszlktpusra
tshez szksges berendezseket, ellen-
vonatkoz kezelsi utastsoknak megfe-
rizze, hogy azok megfelel mdon hozz
lelen hasznlja. Vegye figyelembe a mun-
vannak kapcsolva a kszlkhez s ren-
kafeltteleket s a kivitelezend munka
deltetsknek megfelelen mkdnek. A
sajtossgait. Az elektromos kziszerszm
porgyjt berendezsek hasznlata cskkenti
eredeti rendeltetstl eltr clokra val
a munka sorn keletkez por veszlyes
alkalmazsa veszlyes helyzetekhez vezethet.
hatst.
5) Szerviz-ellenrzs
a) Az elektromos kziszerszmot csak szak-
4) Az elektromos kziszerszmok gondos
kpzett szemlyzet csak eredeti ptal-
kezelse s hasznlata
katrszek felhasznlsval javthatja. Ez
a) Ne terhelje tl a berendezst. A munk-
biztostja, hogy az elektromos kziszerszm
jhoz csak az arra szolgl elektromos
biztonsgos szerszm maradjon.
kziszerszmot hasznlja. Egy alkalmas elektromos kziszerszmmal a megadott teljestmnytartomnyon bell jobban s biztonsgosabban lehet dolgozni.
A berendezssel kapcso-
b) Ne hasznljon olyan elektromos kziszer-
szmot, amelynek a kapcsolja elromlott.
latos biztonsgi elrsok
Egy olyan elektromos kziszerszm, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, vesz-
Tjkoztat a szrfrszekhez
lyes s meg kell javttatni.
A megmunklsra kerl munkadarabot meg-
c) Hzza ki a csatlakoz dugt a dugaszol-
felelen rgztse. Egy befog szerkezettel vagy
aljzatbl s/vagy az akkumultor-csoma-
satuval rgztett munkadarab biztonsgosabban
got az elektromos kziszerszmbl, mi-
van rgztve, mintha csak a kezvel tartan.
eltt az elektromos kziszerszmon bel-
Ne munkljon meg a berendezssel azbesztet
ltsi munkkat vgez, tartozkokat cserl
tartalmaz anyagokat. Az azbesztnek rkkelt
vagy a szerszmot trolsra elteszi. Ez az
hatsa van.
elvigyzatossgi intzkeds meggtolja a szerszm akaratlan zembe helyezst.
Hozza meg a szksges vdintzkedseket, ha a munkk sorn egszsgkrost hats,
d) A hasznlaton kvli elektromos kziszer-
ghet vagy robbankony porok
szmokat olyan helyen trolja, ahol azok-
keletkezhetnek. Plda: Egyes porfajtk rkkelt
hoz gyerekek nem frhetnek hozz. Ne
hatsak. Viseljen porvd larcot s hasznljon,
hagyja, hogy olyan szemlyek hasznljk
ha hozz lehet csatlakoztatni a berendezshez,
az elektromos kziszerszmot, akik nem
egy por-/forgcselszv berendezst.
ismerik a szerszmot, vagy nem olvastk el ezt az tmutatt. Az elektromos kziszer-
Tartsa tisztn a munkahelyt. Az anyag-
szmok veszlyesek, ha azokat gyakorlatlan
keverkek klnsen veszlyesek. A knny
szemlyek hasznljk.
fmek pora ghet s robbansveszlyes.
e) A kszlket gondosan polja. Ellenrizze,
Vrja meg, amg az elektromos kziszerszm
hogy a mozg alkatrszek kifogstalanul
teljesen lell, mieltt letenn. A bettszerszm
mkdnek-e, nincsenek-e beszorulva, s
bekeldhet, s a kezel elvesztheti az uralmt
nincsenek-e eltrve vagy megrongldva
az elektromos kziszerszm felett.
olyan alkatrszek, amelyek hatssal lehet-
Sohase hasznlja az elektromos kziszer-
nek az elektromos kziszerszm mkd-
szmot, ha a kbel megrongldott. Ha a
sre. A berendezs megrongldott r-
hlzati csatlakoz kbel a munka sorn
szeit a kszlk hasznlata eltt javttassa
megsrl, ne rintse meg a kbelt, hanem
meg. Sok olyan baleset trtnik, amelyet az
azonnal hzza ki a csatlakoz dugt a duga-
elektromos kziszerszm nem kielgt
szol aljzatbl. Egy megrongldott kbel
karbantartsra lehet visszavezetni.
megnveli az ramts veszlyt.
2 609 932 568 17.8.06
Magyar | 33

========34========OBJ_BUCH-251-001.book Page 34 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
A szabadban alkalmazsra kerl elektromos
Ne hasznlja a lzerpontkeres szemveget
kziszerszmokat csak egy hibaram vd-
vdszemvegknt. A lzerpontkeres sze-
kapcsoln (FI-) keresztl szabad a hlzatra
mveg a lzersugr felismersnek megknny-
csatlakoztatni.
tsre szolgl, de nem nyjt vdelmet a lzer-
Tartsa tvol a kezt a frszelsi terlettl. Ne
sugrral szemben.
nyljon a megmunklsra kerl munkadarab
Ne hasznlja a lzerpontkeres szemveget
al. Ha megrinti a frszlapot, srlsveszly ll
napszemvegknt vagy a kzlekedsben
fenn.
egyszer szemvegknt. A lzerpontkeres
Az elektromos kziszerszmot csak bekap-
szemveg nem nyjt teljes vdelmet az ultra-
csolt llapotban vezesse r a megmunklsra
ibolya sugrzssal szemben s cskkenti a
kerl munkadarabra. Ellenkez esetben
sznfelismersi kpessget.
fennll egy visszargs veszlye, ha a
Ne hagyja, hogy az elektromos kziszer-
bettszerszm bekeldik a munkadarabba.
szmot gyerekek felgyelet nlkl hasznljk.
gyeljen arra, hogy a 7 alaplap a frszels
A gyerekek akaratlanul is elvakthatnak ms
sorn biztosan felfekdjn. Egy bekeldtt
szemlyeket.
frszlap eltrhet, vagy visszargshoz vezethet.
Ha az elektromos kziszerszmot rgztve
A munkafolyamat befejezse utn kapcsolja
hasznlja, vagy egy munkadarabot alulrl
ki az elektromos kziszerszmot, s a
akar frszelni, vegye le a lzermodult az
frszlapot csak azutn emelje ki a vgsbl,
elektromos kziszerszmrl. Ezen munkk
miutn az teljesen lellt. gy elkerli a kszlk
sorn a lzersugr elvakthatja.
visszargst, s biztonsgosan leteheti az elektromos kziszerszmot.Csak megronglatlan, kifogstalan llapot frszlapokat hasznljon. A meggrblt vagy letlenn vlt frszlapok eltrhetnek, vagy egy
A mkds lersa
visszargshoz vezethetnek.
Olvassa el az sszes biztonsgi
A frszlapot a kikapcsols utn sohase
figyelmeztetst s elrst.
fkezze le oldalirny nyomssal. A frszlap
A kvetkezkben lert elrsok
megrongldhat, eltrhet, vagy egy
betartsnak elmulasztsa
visszargshoz vezethet.
ramtsekhez, tzhz s/vagy slyos
A rejtett vezetkek felkutatshoz hasznljon
testi srlsekhez vezethet.
alkalmas fmkeres kszlket, vagy krje ki a helyi energiaellt vllalatot tancst. Ha egy elektromos vezetkeket a berendezssel
Rendeltetsszer hasznlat
megrint, ez tzhz s ramtshez vezethet. Egy gzvezetk megronglsa robbanst ered-
A kszlk rgztett alapra val felfekvs mellett
mnyezhet. Ha egy vzvezetket szakt meg,
fban, manyagban, fmekben, kermialapokban
anyagi krok keletkeznek, vagy villamos ram-
s gumiban vgzett darabol vgsokra s
tst kaphat.
kivgsokra szolgl. A berendezs a kvetkez sarkalszgig bezrlag egyenes s grbe
Tjkoztat a lzerkszlkekhez
vgsokra is alkalmazhat: 45. Tartsa be a
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
frszlapokkal kapcsolatos javaslatokat.
Sohase tegye felismerhetetlenn az elektro-mos kziszerszmon tallhat figyelmeztet
Az brzolsra kerl komponensek
tblkat.
2M osztly lzersugrzs
A kszlk brzolsra kerl komponenseinek
Se szabad szemmel, se optikai
sorszmozsa az elektromos kziszerszmnak az
mszerekkel ne nzzen bele
bra-oldalon tallhat kpre vonatkozik.
kzvetlenl a lzersugrba.
1 Lketszm elvlaszt szablyozkerk
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ne irnytsa a lzersugarat ms szemlyekre vagy llatokra s sajt
2 A be-/kikapcsol reteszelse
maga se nzzen bele a lzersugr-
3 Be-/kikapcsol
ba. Ez az elektromos kziszerszm az
4 Elszv tml*
IEC EN 60825-1 szabvnynak megfe-
5 Elszv csonk
lel 2M osztly lzersugrzst bocst
6 Frszlaptr
ki. Ha kzvetlenl belenz a lzersugrba mindenek eltt valamilyen optikai fnygyjt eszkzzel, pldul
7 Talplemez
tvcsvel ez megkrosthatja a szemt.
8 Rezgs bellt kar
34 | Magyar
2 609 932 568 17.8.06

========35========OBJ_BUCH-251-001.book Page 35 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
9 Forgcskifv berendezs kapcsolja
23 Elemek (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
10 Btyk a fedburkolat felfogshoz
24 Az elemtart fedele
11 Vezetgrg
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
12 SDS-kar a frszlap reteszelsnek feloldsra
25 Az elemtart fik fedelnek reteszelse
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
13 Cssztalp (PST 900 PEL)
26 Lzerpont keres szemveg*
14 Frszlap*
27 Csavar (PST 700 PE/PST 800 PEL)
15 Elszv fedburkolat*
28 Talplemez tart (PST 700 PE/PST 800 PEL)
16 Kzvdlap
29 Sarkalszg skla
17 Lengrd
30 Talplemez elfeszt szablyozkerk
18 Lzer figyelmeztet tbla
(PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
31 Talplemez rgzt emelty (PST 900 PEL)
19 Lzervonal be-/kikapcsol
32 Vezets a prhuzamos tkz szmra
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
33 A prhuzamos tkz rgztcsavarja*
20 Lzermodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
34 Prhuzamos tkz krvgval*
21 Felszakadsgtl*
35 A prhuzamos tkz kzpontozcscsa*
22 Lzersugrzs kilpsi nyils
*A kpeken lthat vagy a szvegben lert tartozkok
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rszben nem tartoznak a standard szlltmnyhoz.
Mszaki adatok
Szrfrsz
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Cikkszm
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Lzermodul

Lketszmvezrls


Lketszm elvlaszts

RezgsNvleges felvett teljestmny
W
600
620
650
Leadott teljestmny
W
330
340
360
resjrati lketszm n
perc-1
500
0
3100
5003100
5003100
Lket
mm
23
23
23
Legnagyobb vgsi mlysg fban
mm
70
80
90
alumniumban
mm
12
15
20
tvzetlen aclban
mm
5
6
10
Vgsi szg (balra/jobbra) legfeljebb

45
45
45
Sly az ,,EPTA-Procedure 01/2003" (2003/01 EPTA-eljrs) szerint
kg
2,1
2,1
2,2
rintsvdelmi osztly
/ II
/ II
/ II
Az adatok [U] = 230/240 V nvleges feszltsgre vonatkoznak. Alacsonyabb feszltsgek esetn s az egyes orszgok szmra kszlt klnleges kivitelekben ezek az adatok vltozhatnak.
Krjk vegye figyelembe az elektromos kziszerszma tpustbljn tallhat cikkszmot. Egyes elektromos kziszerszmoknak tbb klnbz kereskedelmi megnevezse is lehet.
Lzermodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Zaj s vibrci rtkek
Lzertpus
nm
650
A mrsi eredmnyek az EN 60745 szabvnynak
mW
<1
megfelelen kerltek meghatrozsra.
Lzerosztly
2M
A kszlk A-rtkels zajszintjnek tipikus
zemi s trolsi
rtkei: hangnyomsszint 85 dB(A);
hmrsklet
C
0 ... +40
hangteljestmnyszint 96 dB(A). Szrs K=3 dB.
Elemek
3 x 1,5 V
Viseljen flvdt!
(LR44)
A kz-kar rezgsnek tipikus rtke alacsonyabb, mint 2,5 m/sec2.
2 609 932 568 17.8.06
Magyar | 35

========36========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 36 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Az ezen elrsokban
A frszlap kivlasztsa
FIGYELMEZTETS megadott rezgsszint az
A javasolt frszlapok ttekintse ezen tmutat
EN 60745 szabvnyban rgztett mrsi mdszerrel
vgn tallhat. Csak egy-btyks szr (T-szr)
kerlt meghatrozsra s a kszlkek
frszlapokat hasznljon. A frszlap ne legyen
sszehasonltsra ez az rtk felhasznlhat.
hosszabb, mint amire az elirnyzott vgshoz
A rezgsszint az elektromos kziszerszm
szksg van.
alkalmazsi esettl fggen vltozik s egyes
Kis sugar grbk vgshoz hasznljon keskeny
esetekben meghaladhatja az ezen elrsokban
frszlapot.
megadott rtket. A rezgsi terhelst, ha az elektromos kziszerszmot rendszeresen ilyen
A frszlap behelyezse (lsd a ,,B
" brt)
mdon hasznljk, al lehet becslni.
Szksg esetn vegye le a 15 fedburkolatot
Megjegyzs: A rezgsi terhelsnek egy
(lsd ,,Fedburkolat").
meghatrozott munkaidn belli pontos megbecslshez figyelembe kell venni azokat az
Tolja be a 14 frszlapot a fogaival a vgsi irnyba
idszakokat is, amikor a berendezs kikapcsolt
mutatva a 17 lengrdba. Az 12 SDS-kar automa-
llapotban van, vagy amikor be van ugyan
tikusan htraugrik, s ezzel a frszlap reteszelsre
kapcsolva, de nem kerl tnylegesen hasznlatra.
kerl. Ne nyomja kzzel htra az 12 SDS-kart, mert
Ez az egsz munkaidre vonatkoz rezgsi terhelst
ezzel megronglhatja az elektromos kziszerszmot.
lnyeges mrtkben cskkentheti.
A frszlap behelyezsekor gyeljen arra, hogy a f-rszlap htoldala beilleszkedjen a 11 vezetgrgbe.
Megfelelsgi nyilatkozat
Ellenrizze, szorosan be van-e fogva a frszlap. Egy laza frszlap kieshet s
PST 700 PE: Egyedli felelsggel kijelentjk, hogy
srlseket okozhat.
ez a termk megfelel a kvetkez szabvnyoknak, illetve irnyad dokumentumoknak: EN 60745 a
A frszlap kivetse (lsd a ,,B
" brt)
89/336/EGK, 98/37/EK irnyelveknek megfelelen.
A frszlap kivetsekor gy tartsa az elektro-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Egyedli felelsggel
mos kziszerszmot, hogy a kirepl
kijelentjk, hogy ez a termk megfelel a kvetkez
frszlap ne okozhassa se szemlyek, se
szabvnyoknak, illetve irnyad dokumentumok-
llatok srlst.
nak: EN 60745, EN 60825-1 a 89/336/EGK,
Forgasse el elre a 12 SDS-kart a 16 rintsvd
98/37/EK irnyelveknek megfelelen.
fel. Ekkor a frszlap reteszelse kiold s a
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
berendezs kiveti a frszlapot.
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Por- s forgcselszvs
FedburkolatSzerelje fel a 15 fedburkolatot, mieltt az elektro-
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
mos kziszerszmot hozzcsatlakoztatn egy
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
porelszv berendezshez.
Helyezze be ellrl a fedburkolt, hogy a fedlen tallhat bemlyedsek rilleszkedjenek a hz 10 btykeire.
sszeszerels
A porelszvs nlkl vgzett munkkhoz, valamint sarokvgsokhoz vegye le a vdbrt. Ehhez hzza kiss szt a vdbrt, majd elrefel mutat
A frszlap behelyezse/kicserlse
irnyban vegye le.
Az elektromos kziszerszmon vgzend
A porelszvs csatlakoztatsa
brmely munka megkezdse eltt hzza ki a
Dugjon fel egy 4 elszv tmlt (kln tartozk) az
csatlakoz dugt a dugaszol aljzatbl.
5 elszv csonkra. Kapcsolja ssze az 4 elszv
A frszlap felszerelshez viseljen vd-
tmlt egy porszvval (kln tartzk). A klnbz
kesztyt. A frszlap megrintse srls-
porszvkhoz val csatlakoztatsi lehetsg ttekin-
veszllyel jr.
tse ezen hasznlati tmutat vgn tallhat.
Ha a berendezshez csatlakoztatott porelszvssal dolgozik, kapcsolja ki a forgcskifv szerkezetet (lsd ,,Forgcsfv berendezs").
36 | Magyar
2 609 932 568 17.8.06

========37========OBJ_BUCH-251-001.book Page 37 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
A porszvnak alkalmasnak kell lennie a megmun-klsra kerl anyagbl keletkez por elszvsra.
Cssztalp (PST 900 PEL)
Az egszsgre klnsen rtalmas, rkkelt hats
rzkeny felletek megmunklshoz fel lehet
vagy szraz porok elszvshoz egy specilisan erre
helyezni a 13 csszsarut a 7 talplemezre, s ezzel
a clra gyrtott porszvt kell hasznlni.
meg lehet akadlyozni a fellet megsrtst.
A 13 csszsaru felhelyezshez akassza azt ell be
Lzermodul
a 7 talplemezbe, majd nyomja htul fel, amg be nem pattan a rgztett helyzetbe.
A lzermodul elemek behelyezse/kicserlse (PST 800 PEL/PST 900 PEL)Az els zembe helyezs eltt tegye bele a berende-zssel szlltott 23 elemeket a 20 lzermodulba.
zemeltets
A 24 elemfik fedelnek felnyitshoz nyomja meg a 25 reteszelst s vegye le az elemfik fedelt. Tegye
zemmdok
be az elemeket. gyeljen ekzben az elemtartn tallhat brnak megfelel helyes polartsra.
Az elektromos kziszerszmon vgzend
Mindig mind a hrom 23 elemet egyszerre cserlje
brmely munka megkezdse eltt hzza ki a
ki. Csak egyazon gyrt cgtl szrmaz, LR44
csatlakoz dugt a dugaszol aljzatbl.
tpus s azonos kapacits elemeket hasznljon.
A rezgmozgs belltsa
A lzermodul felhelyezse/leszerelse
A ngy fokozatban bellthat eltolssal a vgsi
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
sebessget, a vgsi teljestmnyt s a vgsi vo-
Helyezze bele a 20 lzermodult a bels oldalon
nalat a megmunklsra kerl anyagnak megfele-
tallhat btykkkel az elektromos kziszerszm
len optimlisan be lehet lltani. Az egyes foko-
hzn tallhat bemlyedsekbe, majd tolja el
zatok kztt a jr kszlken is t lehet kapcsolni.
tkzsig lefel.
A rezgmozgst a 8 belltkarral zem kzben is be
A lzermodul levtelhez tolja el azt felfel s vegye
lehet lltani.
le a hzrl.
nincs rezgmozgskis rezgmozgs
Ha az elektromos kziszerszmot rgztve
kzepes rezgmozgs
hasznlja, vagy egy munkadarabot alulrl
nagy rezgmozgs
akar frszelni, vegye le a lzermodult az elektromos kziszerszmrl. Ezen munkk
A mindenkori hasznlathoz optimlis rezgsi fokot
sorn a lzersugr elvakthatja.
gyakorlati prbkkal lehet meghatrozni. Erre a kvetkez javaslatok rvnyesek:
lltson be annl alacsonyabb rezgsfokozatot,
Felszakadsgtl (lsd a ,,C" brt)
illetve kapcsolja ki teljesen a rezgmozgst,
minl finomabb s tisztbb vgsi let akar
A 21 felszakadsgtl (kln tartozk) meggtolja,
ltrehozni.
hogy a frszlap a frszels sorn feltpje a

Vkony munkadarabok (pldul fmlemezek)
munkadarab fellett. A felszakadsgtlt csak
megmunklshoz kapcsolja ki a rezgmozgst.
bizonyos tpus frszlaptpusoknl s egy 0

Kemny anyagok (pldul acl)
vgsi szg esetn lehet hasznlni. A 7 talplemezt a
megmunklshoz kis rezgssel dolgozzon.
munkadarab szle mentn felszakadsgtlval vgzett munkhoz nem szabad htratolni.

Puha anyagokban vgzett munkknl s fban a szlirnnyal prhuzamosan vgzett munkkhoz
Ne nyomja be alulrl a 21 felszakadsgtlt a
kapcsolja be a maximlis rezgmozgst.
7 talplemezbe.
PST 900 PEL: A 13 csszsaru alkalmazsakor a 21
A sarkalszg belltsa
kiszakadsgtlt nem a 7 talplemezbe, hanem a
A 7 talplemezt legfeljebb 45-os bal- vagy jobboldali
csszsaruba kell behelyezni.
sarkalszg vgshoz lehet hasznlni.
Vegye le a 15 fedburkolt (lsd ,,Fedburkolat") s hzza ki a 6 frszlap tartt a 7 talplemezbl.
2 609 932 568 17.8.06
Magyar | 37

========38========OBJ_BUCH-251-001.book Page 38 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 700 PE/PST 800 PEL (lsd az ,,EF" brt):
A talplemez elfeszltsgnek megvltoztatsa

Oldja ki a 27 csavart, s tolja el kiss a 7
(PST 900 PEL)
talplemezt az 5 elszv csonk fel.
A talplemez 31 rgzt emeltyjnek elfesztett

F bra: A sarkalszg pontos belltshoz a
llapott a 30 szablyozkerkkel lehet megvl-
talplemez jobb s baloldaln a kvetkez sz-
toztatni.
geknl bepattansi pontok vannak: 0, 22,5 s
Ha a 7 talplemez a kar bezrsa utn mg nincs jl
45. Forgassa el a 7 talplemezt a 29 sklnak
rgztve, nyissa ki ismt a rgzt emeltyt s
megfelelen a kvnt helyzetbe. Ms sarkalsz-
forgassa el az elfesztett llapot szablyozkerekt
geket egy szgmr segtsgvel lehet belltani.
a kvetkez irnyba: ,,+".

Ezutn tolja el tkzsig a 7 talplemezt a
Ha a talplemez a kar kinyitsa utn egyltaln nem,
14 frszlap fel.
vagy csak nehezen lehet belltani, forgassa el az

Ismt hzza meg szorosra a 27 csavart.
elfesztett llapot szablyozkerekt a kvetkez
PST 900 PEL (lsd a ,,G" brt):
irnyba: ,,".

Nyissa ki a talplemez 31 rgzt emeltyjt, s
Forgcsfv berendezs
tolja el kiss a 7 talplemezt a 5 elszv cscsonk
A 9 forgcsfv berendezs segtsgvel a vgsi
fel.
vonalat szabadd lehet tenni a forgcsoktl.

A sarkalszg pontos belltshoz a talplemez jobb s baloldaln a kvetkez szgeknl
A forgcsfv berendezs
bepattansi pontok vannak: 0, 22,5 s 45.
bekapcsolsa:
Forgassa el a 7 talplemezt a 29 sklnak
A fban, manyagban s hasonl
megfelelen a kvnt helyzetbe. Ms
anyagokban vgzett, nagy lemun-
sarkalszgeket egy szgmr segtsgvel
klsi teljestmnnyel jr munkk-
lehet belltani.
hoz tolja el a 9 kapcsolt szksg

Ezutn tolja el tkzsig a 7 talplemezt a
esetn az elszv cscsonk fel.
14 frszlap fel.
A forgcsfv berendezs

Zrja be a 31 rgzt emeltyt, hogy ezzel a
kikapcsolsa:
belltott helyzetben reteszelje a talplemezt.
A fmekben, valamint csatlakoz-tatott porelszvval vgzett mun-
A 15 fedburkolt s a 21 felszakadsgtlt
kkhoz tolja el a 9 kapcsolt a
sarokvgsnl nem lehet hasznlni.
frszlap fel.
A talplemez thelyezseA munkadarab szle kzelben vgzett vgsokhoz
Az elektromos kziszerszm zembe
a 7 talplemezt htrafel t lehet helyezni.
helyezse
Hzza ki a 6 frszlap tartt a 7 talplemezbl.
gyeljen a helyes hlzati feszltsgre! Az
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Szksg esetn vegye
ramforrs feszltsgnek meg kell egyeznie
le a 20 lzermodult.
az elektromos kziszerszm tpustbljn
PST 700 PE/PST 800 PEL (lsd az ,,E" brt):
tallhat adatokkal. A 230 V-os berendez-seket 220 V hlzati feszltsgrl is szabad

Oldja ki a 27 csavart, s tolja el tkzsig a
zemeltetni.
7 talplemezt tkzsig az 5 elszv csonk fel.

Ismt hzza meg szorosra a 27 csavart.
Be- s kikapcsols
PST 900 PEL (lsd a ,,G" brt):
Az elektromos kziszerszm bekapcsolshoz

Nyissa ki a talplemez 31 rgzt emeltyjt, s
nyomja be a 3 be-/kikapcsolt.
tolja el a 7 talplemezt tkzsig a 5 elszv
A reteszelshez tartsa benyomva a 3 be-/kikap-
cscsonk fel.
csolt, s tolja el a 2 reteszelgombot jobbra vagy

Zrja be a 31 rgzt emeltyt, hogy ezzel a
balra.
belltott helyzetben reteszelje a talplemezt.
Az elektromos kziszerszm kikapcsolshoz
thelyezett 7 talplemezzel csak egy 0-os
engedje el a 3 be-/kikapcsolt. Ha a 3 be-/kikap-
sarkalszg mellett lehet dolgozni. Ezen fell a
csolt reteszelve van, akkor azt elszr nyomja be,
34 prhuzamos tkzt a krvgval s a
majd engedje el.
21 felszakadsgtlt sem lehet ekkor hasznlni.
Ha hosszabb ideig alacsony lketszmmal dolgozik, az elektromos kziszerszm ersen felmelegedhet. Vesse ki a frszlapot s a lehtshez jrassa az elektromos kziszerszmot kb. 3 percig a maximlis lketszmmal.
38 | Magyar
2 609 932 568 17.8.06

========39========OBJ_BUCH-251-001.book Page 39 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
A lketszm vezrlse/elvlasztsa
Ha htrnyos krlmnyek kztt (pldul ers
PST 700 PE: A 3 be-/kikapcsolra gyakorolt nyoms
napstsben) frszel, akkor a lzervonal felis-
nvelsvel vagy cskkentsvel a bekapcsolt
merhetsgt egy 26 lzerpont keres szemveggel
elektromos kziszerszm lketszma fokozatmen-
(kln tartozk) meg lehet javtani.
tesen szablyozhat. Ha a 3 be-/kikapcsol rete-
Ne hasznlja a lzerpontkeres szemveget
szelve van, a lketszmot nem lehet cskkenteni.
vdszemvegknt. A lzerpontkeres sze-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: A 1 lketszm elv-
mveg a lzersugr felismersnek megknny-
laszt szablyozkerkkel a szksges lketszm
tsre szolgl, de nem nyjt vdelmet a lzer-
elvlaszthat s zem kzben is megvltoztathat.
sugrral szemben.
12: alacsony lketszm
Ne hasznlja a lzerpontkeres szemveget
34: kzepes lketszm
napszemvegknt vagy a kzlekedsben
56: magas lketszm
egyszer szemvegknt. A lzerpontkeres
A szksges lketszm a megmunklsra kerl
szemveg nem nyjt teljes vdelmet az ultra-
anyagtl s a munka krlmnyeitl fgg, s egy
ibolya sugrzssal szemben s cskkenti a
gyakorlati prbval meghatrozhat.
sznfelismersi kpessget.
A frszlap felhelyezsekor a munkadarabra, valamint manyagban s alumniumban vgzett
Frszlaptr (lsd az ,,A" brt)
vgsokhoz a lketszmot clszer cskkenteni.
A 6 frszlap tartban ngy darab, legfeljebb 110 mm hosszsg frszlapot lehet trolni. Tegye be az egy btyks szr (T-szr) frszlapokat a
A lzermodul zembe helyezse
frszlap tart erre a clre elirnyzott
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
mlyedsbe. Kt-kt frszlap egyms felett fekdhet.
Sohase irnytsa a lzersugarat szemlyekre
Zrja le a frszlaptrat, majd tolja be tkzsig a
vagy llatokra, s sohase nzzen bele kzvet-
7 talplemezen tallhat bemlyedsbe.
lenl, mg nagyobb tvolsgbl sem a lzersugrba.
Besllyesztses frszels (lsd a ,,H" brt)
A lzer bekapcsolshoz nyomja be fent a 19 kapcsolt (,,on").
Besllyesztses frszelssel csak puha anyagokat, mind pl. fa, gipszkarton, stb.
A lzer kikapcsolshoz nyomja be lent a 19
szabad megmunklni!
kapcsolt (,,off").
A besllyesztses frszelshez csak rvid frsz-
A lzert minden hasznlat utn azonnal
lapokat hasznljon. Besllyesztses frszelshez
kapcsolja ki. A lzermodul kezelse kzben
csak 0-os sarkalszg mellett lehet dolgozni.
(akr kln van, akr fel van szerelve) a lzersugr elvakthatja az embert.
Tegye fel az elektromos kziszerszmot a 7
Ha az elektromos kziszerszmot rgztve
talplemez els lvel a munkadarabra, anlkl, hogy
hasznlja, vagy egy munkadarabot alulrl
a 14 frszlap megrinten a munkadarabot s
akar frszelni, vegye le a lzermodult az
kapcsolja be a szerszmot. A lketszmvezrlssel
elektromos kziszerszmrl. Ezen munkk
elltott elektromos kziszerszmoknl lltsa be a
sorn a lzersugr elvakthatja.
maximlis lketszmot. Nyomja r ersen az elektromos kziszerszmot a munkadarabra s
A lzer kb. 10 perc zemid elteltvel automatiku-
sllyessze lassan be a frszlapot a munkadarabba.
san kikapcsol.
Mihelyt a 7 talplemez teljes felletvel felfekszik a munkadarabra, folytassa a kvnt vgsi vonal
Munkavgzsi tancsok
mentn a vgst.
Kisebb vagy vkonyabb munkadarabok meg-
Prhuzamos tkz krvgval (kln tartozk)
munklshoz hasznljon mindig egy stabil
A 34 prhuzamos tkzvel s krvgval
alaplapot vagy egy frszasztalt (kln
(kln tartozk) vgzett vgsoknl a munkadarab
tartozk).
vastagsga legfeljebb 30 mm lehet.
Lzermodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Prhuzamos vgsok (lsd az ,,I" brt): Oldja ki a
A lzermodult akkor clszer az elektromos kziszer-
33 prhuzamos tkz rgztcsavarjt, s tolja be
szmmal hasznlni, ha egy mr feljellt vgsi vonal
a prhuzamos tkz skljt a 32 prhuzamos
mentn akar frszelni. Helyezze fel a 20 lzermodult
tkz vezetsn keresztl a talplemezbe. lltsa be
az elektromos kziszerszmra (lsd ,,A lzermodul
a talplemez bels lnl a sklt a kvnt vgsi
felhelyezse/leszerelse") s a frszelskor kvesse
szlessgre. Hzza meg szorosra a 33 prhuzamos
a lzervonallal a megjellt vgsi vonalat.
tkz rgztcsavarjt.
2 609 932 568 17.8.06
Magyar | 39

========40========OBJ_BUCH-251-001.book Page 40 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Kralak vgsok (lsd a ,,J" brt): Helyezze t a
Ha az elektromos kziszerszm a gondos gyrtsi
33 prhuzamos tkz rgztcsavarjt a
s ellenrzsi eljrs ellenre egyszer mgis meghi-
prhuzamos tkz msik oldalra. Tolja be a
bsodna, akkor a javtssal csak Bosch elektromos
prhuzamos tkz skljt a 32 prhuzamos
kziszerszm-mhely gyflszolglatt szabad
tkz vezetsn keresztl a talplemezbe. Frjon a
megbzni.
munkadarabba a kivgand kralak kivgs
Ha krdsei vannak, vagy ptalkatrszeket akar
kzppontjba egy lyukat. Dugja t a
megrendelni, okvetlenl adja meg az elektromos
35 prhuzamos tkz kzpontoz cscst a
kziszerszm tpustbljn tallhat 10-jegy
prhuzamos tkz bels nylsn keresztl a kifrt
cikkszmot.
lyukba. lltsa be a talplemez bels lnl a sklt a kvnt sugrra. Hzza meg szorosra a 33 prhuzamos tkz rgztcsavarjt.
Szerviz- s Vevszolglat
Ht-/kenanyagok
A tartalkalkatrszekkel kapcsolatos robbantott
Fmek frszelsnl az anyag felmelegedse miatt
brk s egyb informci a kvetkez cmen
vigyen fel a munkadarabra a vgsi vonal mentn
tallhat:
ht-/kenanyagot.
www.bosch-pt.com
Robert Bosch Kft1103 BudapestGymri t. 120
Karbantarts s szerviz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +36 (0)1 / 4 31 38 35Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +36 (0)1 / 4 31 38 88
Karbantarts s tisztts
Eltvolts
Az elektromos kziszerszmon vgzend
Az elektromos kziszerszmokat, a tartozkokat s
brmely munka megkezdse eltt hzza ki a
a csomagolst a krnyezetvdelmi szempontoknak
csatlakoz dugt a dugaszol aljzatbl.
megfelelen kell jrafelhasznlsra elkszteni.
Tartsa mindig tisztn az elektromos
Csak az EU-tagorszgok szmra:
kziszerszmot s annak szellznylsait,
Ne dobja ki az elektromos kziszer-
hogy jl s biztonsgosan dolgozhasson.
szmokat a hztartsi szemtbe!
Rendszeresen tiszttsa meg a frszlap befog egy-
A hasznlt villamos s elektronikus
sget. Ehhez vegye ki a frszlapot az elektromos
berendezsekre vonatkoz
kziszerszmbl, s egy sk felleten nem tl ers
2002/96/EK sz. Eurpai Irnyelvnek
tsekkel tgesse ki az elektromos szerszmot.
s ennek a megfelel orszgok jog-
Az elektromos kziszerszm ers elszennyezdse
harmonizcijnak megfelelen a mr hasznl-
mkdsi zavarokhoz vezethet. Ezrt olyan anya-
hatatlan elektromos kziszerszmokat kln ssze
gokat, melyek megmunklsakor sok por keletkezik,
kell gyjteni s a krnyezetvdelmi szempontbl
ne frszeljen alulrl, vagy a feje felett.
megfelel jra felhasznlsra le kell adni.
Klnsen htrnyos krlmnyek fennllsa
Akkumultorok/elemek:
esetn fmek megmunklsakor az elektro-
Sohase dobja ki az akkumultorokat/elemeket a
mos kziszerszm belsejbe elektromosan
hztartsi szemtbe, tzbe, vagy vzbe. Az akku-
vezetkpes por rakdhat le. Ez htrnyos
multorokat/elemeket ssze kell gyjteni, jra fel kell
hatssal lehet az elektromos kziszerszm
hasznlni, vagy a krnyezetvdelmi elrsoknak
vdszigetelsre. Ilyenkor clszer stacio-
megfelelen kell azokat a hulladkba eltvoltani.
ner elszv berendezst hasznlni, a szell-znylsokat gyakran kifjni s a berendezst
Csak az EU-tagorszgok szmra:
egy hibaram-vdkapcsol (FI) kzbeikta-
A 91/157/EGK irnyelv rtelmben a meghibsodott
tsval kapcsolni a hlzatra.
vagy elhasznlt akkumultorokat/elemeket jrafelhasznlsra kell leadni.
Idnknt kenje meg a 11 vezetgrgt egy csepp olajjal.
A vltoztatsok joga fenntartva.
Rendszeresen ellenrizze a 11 vezetgrgt. Ha a vezetgrg elhasznldott, azt egy erre felhatal-mazott Bosch-Vevszolglattal ki kell cserltetni.
40 | Magyar
2 609 932 568 17.8.06

========41========OBJ_BUCH-251-001.book Page 41 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

) -
, ,, - .
-


, ,
. ,
-
-
.
, -

, .
.

)
.
-,
-
. -
-
-

- -
( )
.
( ).
) -

1)
, -
)
.
.


-
.
.
) -
, -
3)
, -
) , ,
. -
-
,
.
.

) -
,

,

.
.

.
.
2)
)
) -
.


.
, , ,
.
,
-
-
.
-
-
.
.
)
.
)

, ,
/
, ,

.
. -

-
.
-
)

.
,
-
.
.
2 609 932 568 17.8.06
| 41

========42========OBJ_BUCH-251-001.book Page 42 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
)
.

-
.
.
,

,

.
.
) -
) -
.
.


.

-
.
.
) , -
) .
,
-
..
. ,
.
.

,
. -
-

.
.
)

5)
-
)
.
-

-
, .

4)
.

.
) .
- -. -.
)

. -,

,
. ,
.

) -
, ,
,
.
-

/
.
. -
.
- .
,
) -

.
, -
-
. :
,
.
-
-
.
/
.
.
) -
.
.
.


, -
.
, -
42 |
2 609 932 568 17.8.06

========43========OBJ_BUCH-251-001.book Page 43 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
-

-

.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
.


-
.
.
,
2

-
,
-
.
.
.,

,
-
.
. -

-
.

.
2 60825-1.
.
,

, .. .
.


.
.
, -
, 7 -
, .
-

.
-
.
.
-

-
.

-
.
.

.

-
.

,
.
.


.
. - . ,

. -
-

. -

,


.
,
-
,
.
.
. - .
2 609 932 568 17.8.06
| 43

========44========OBJ_BUCH-251-001.book Page 44 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
17

18
-
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

19
, -
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
, , .
20
-
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
45.
21 *
.
22
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

23 (PST 800 PEL/PST 900 PEL)24

(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
.
25
1
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
26 *
2
27 (PST 700 PE/PST 800 PEL)
3
28
4 *
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
29
5
30
6

7
(PST 900 PEL)
8
31
9
(PST 900 PEL)
10
32
11
33 *
12 SDS
34
*
13 (PST 900 PEL)
35
14 *
*
15 *
*
16
.
44 |
2 609 932 568 17.8.06

========45========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 45 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL

3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..,

600
620
650


330
340
360
n0
-1
5003100
5003100
5003100


23
23
23
, .

70
80
90


12
15
20


5
6
10
(/), .

45
45
45
EPTA-Procedure 01/2003

2,1
2,1
2,2

/ II
/ II
/ II
230/240 . .
, . .
: -
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
, ,


650
, -

<1
,

2M
.C
0 ... +40
.

3 x 1,5
(LR44)PST 700 PE:
60745.
,
- -

, :
: 60745
85 (); 96 ().
89/336/, 98/37/.
K=3 .
PST 800 PEL/PST 900 PEL: -
!
,
, , 2,5 /2.
:
-
60745, 60825-1
-
89/336/, 98/37/.
- 60745
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen

Senior Vice President
Head of Product
.
Engineering
Certification
- . , -
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen
.
2 609 932 568 17.8.06
| 45

========46========OBJ_BUCH-251-001.book Page 46 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM/
15

.

,

10
.
.


.
. -
.
.4 (-
.
) 5.

4 ().
( ).
-
,

.
.
-

.
(. ). -
(. . B
)
.
15

(. ).

14
.
17. SDS 12

. 12 ,

.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
,
-

23
11.
20.

24
.
25
.
. . -
(. . B
)
.

23 .
,
LR44

.
.
SDS 12

16 .
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
.
20 - - . .
- . .
46 |
2 609 932 568 17.8.06

========47========OBJ_BUCH-251-001.book Page 47 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


.
(. . )
:

21 ()
,


.
.


(-
0.
, )

.
7.

(, )
21
.
7.

-
PST 900 PEL: 13 -

21

7, .
.
(PST 900 PEL)
7

45
13
.
7 ,
15 (.
.
) 6
13
7.
7,
PST 700 PE/PST 800 PEL (. . F):
.

27 7 5.

. F:

0, 22,5 45. 7 29

. .


7 -

14 .


27.
.
PST 900 PEL (. . G):


31
-
7
,
5..
-
8
0, 22,5 45.
.
7 29 ..


7 -

14 .


31, - .
15 21 .
2 609 932 568 17.8.06
| 47

========48========OBJ_BUCH-251-001.book Page 48 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


7 .
!
6

7.

PST 800 PEL/PST 900 PEL:
.
20.
230 220 .
PST 700 PE/PST 800 PEL (. . ):
27
/
7 5.


27.
3.
PST 900 PEL (. . G):
3

31
2
7
.
5.
-

31, -
3. -

3
.
.
7 -

0. ,
-

.
34 (-

) 21.
3 .


(PST 900 PEL)
PST 700 PE:
30
3
31

.
.

3 .
7 ,
PST 800 PEL/PST 900 PEL: -

1
+.
.

12:

34:
,
56:
.
.
9

.:
.
, , - 9 - . : 9 .
48 |
2 609 932 568 17.8.06

========49========OBJ_BUCH-251-001.book Page 49 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
(. . )

6
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
110 . -


-
.
, .
.


19 (on).
7.
19 (off).
(. . )

-
. -
, ,
( -
, ..!
)

.
.
-
0.


.
7 ,

14 ,
.
.
10

.
. .

7 ,
-
.
().
()
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
-
-
34 (-

)
. 20
30 .
(. )
(. . I): -
.
33 - 32

.
(, ).
.

33.
() 26.
(. . J): -

33 -
.
.
, -
32 . -
, .


. -
-

.
35.


.
. 33.
.
2 609 932 568 17.8.06
| 49

========50========OBJ_BUCH-251-001.book Page 50 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM:www.bosch-pt.com

P

OOO
.
129515, , . A K, 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 495 / 9 35 88 06

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 495 / 9 35 88 07

OOO
.
198188, -, . , 41
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)8 12 / 1 84 13 07

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)8 12 / 1 84 13 61
.
A

, -
.
.
.
220 064 M, . , 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +375 (0)17 / 2 34 76 60
.

. -
,
,


.

- :
.
-

!
11 .

11.
2002/96/E -,
.
, -
, -

,
.
,
, :
.
/
, -
,
10-
. /
-

.
.
- : / 91/157/.
.
50 |
2 609 932 568 17.8.06

========51========OBJ_BUCH-251-001.book Page 51 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

, .

.
- .
) ' -

,
,
. -
/ .
, ,

.
.
)
-

,
,
( )
(FI-).
( ).
(FI-)
1)
.
)

3)
.
) , ,

,
.
.
)
,
,

,
, .
.

,

.
.
)
) -

'
.
.
,
, .,
.
, , , ,
2)
.
)
) .
.

- .
-
,
,
,
, ,
.
.


.

)

, .,
.
, ,
) , ,
.
-
,
.
.

) .
, ,

.

)
.
.
) -
. -
,

.

, ,
.
2 609 932 568 17.8.06
| 51

========52========OBJ_BUCH-251-001.book Page 52 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
) .
) , -
. -
, . .
,
.
, . -

,
. -
, .
,
)
, -
-
.
, ,
5)
' - .
)

-
, .
.
4)
.
) . -
,

. -

,

.
.
)

. -

,
.
,
,
.
. .
) , -
,
,

,
', ,
/ .
. :

.


.
/,
) ,
.
, .
.
-
.
,

.
.

, ,
.
, .
) -

. ,
-,

.
, -
-
,
.
-
,
.

,
. -
.


.
.
-
)

.
(FI).

-

.
.
. .
52 |
2 609 932 568 17.8.06

========53========OBJ_BUCH-251-001.book Page 53 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
-

. -
.


.
-
, -
.
7

.
.


.
.
-
-
;
, -
,
-
.
.

.
. , - . -

.

.
. -
, -

.
,

/ .


-, - . -
-

, , ,
.
.
. -
,

45.


.
.


(PST 800 PEL/PST 900 PEL)


.
.
2
1
-
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

2

3
.
4 *

5
, .
6
-
7
2M
8
IEC EN 60825-1.


9
, .,
10
.., .
11
. -
12 SDS-


,
13 (PST 900 PEL)
.
14 *
2 609 932 568 17.8.06
| 53

========54========OBJ_BUCH-251-001.book Page 54 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
15 *
26 *
16
27 (PST 700 PE/PST 800 PEL)
17
28
18
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
29
19
30
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
(PST 900 PEL)
20
31
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
(PST 900 PEL)
21 *
32
22
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
33 *
23 (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
34
*
24
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
35 *
25
*
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
.


PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL

3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1...

600
620
650


330
340
360
n0
.-1
5003100
5003100
5003100


23
23
23
.

70
80
90


12
15
20
()

5
6
10
(/), .

45
45
45
EPTA-Procedure 01/2003

2,1
2,1
2,2

/ II
/ II
/ II
[U] 230/240 . .
, , . .
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)650


<1
EN 60745.

2M
-

, , : -

C
0 ... +40
85 (A); 96 (A).

3 x 1,5
K=3 .
(LR44)
!
2,5 /2.
54 |
2 609 932 568 17.8.06

========55========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 55 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

( -).

,
,
.
EN 60745;
-
.
.

(. . B
)
,
15 (.
. -
).

14
.
17 ,
: -
. SDS 12
-

,
. 12 ,
, -
.
. .
, 11.


PST 700 PE: -
. , -
,
, .
:
(. . B
)
EN 60745 89/336/EWG, 98/37/EG.
,
PST 800 PEL/PST 900 PEL: -
.
, - :
SDS 12
EN 60745, EN 60825-1
16.
89/336/EWG, 98/37/EG.
.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen

Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
//
' , 15.
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen
, 10 . - .

.
'
/
4 ()
-
5. ' -

4 (). -
.
.

,
.
' (.
.
).

.


.
',

.
2 609 932 568 17.8.06
| 55

========56========OBJ_BUCH-251-001.book Page 56 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


/

(PST 800 PEL/PST 900 PEL) ,
-
, 23

20.
.
24, 25

. .
, ,
,
,
.

23.
.
LR44 -
8
.
.
/

(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

20

-

.

,

.

-
-
, -
. :
- .


.
, - .


(., )
(. . C)
.

(., )
21 ()
.


' -
.
.
0. 7

.
45 7 .
21 7.
15 (. )
PST 900 PEL: -
6 7.
13 21
PST 700 PE/PST 800 PEL (. . EF):
7,

27
.
7 5.

. F:
(PST 900 PEL)
0, 22,5 45.

7 -
13 7,
, 29.
.
.
13,

7
7 ,
14.
.

27.
56 |
2 609 932 568 17.8.06

========57========OBJ_BUCH-251-001.book Page 57 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 900 PEL (. . G):


31

7
9
5.
.

-


:
0, 22,5 45.
, -
7 ,

29.
-
.
9

7
.
14.


31, -
:
-
,
.
'
15 -
9
21 -
.
.


7 .
! -
6
, -
7.
. -
PST 800 PEL/PST 900 PEL:
, 230 ,
20.
220 .
PST 700 PE/PST 800 PEL (. . E):
/

27 7
,
5.
3.

27.
3,
PST 900 PEL (. . G):
2

31
.
7
, -
5.
3. 3 ,

31, -
.
-

.
.
7
-
0. , -
.

3 . .
34 (-) 21.
(PST 900 PEL) 30 31 .
7 , +.
, .
2 609 932 568 17.8.06
| 57

========58========OBJ_BUCH-251-001.book Page 58 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
/
(.,

)
PST 700 PE:
,
3
26 ().


. 3 ,
. -
.

PST 800 PEL/PST 900 PEL:
,

.
1

.
.
1

2:
34:
-
56:
.
- ,
(. . A)
.
6 110 .( -)
.
. .


(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
7.

(. . H)

-
, .
' , -
,
, !
19 (on).
-
,
. -
19 (off).

-
0.
. -

( -
7 ,
) .
14 -
-
, . -
, -
,
-
.
.

.

. 10 .
.
.
- 7 , -

.()
().
34 ()
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

,
. 30 .

(. . I): -
.
33
20 (.
32
/ )
.

.
.
33.
58 |
2 609 932 568 17.8.06

========59========OBJ_BUCH-251-001.book Page 59 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
(. . J):

33
-
.
,
32 . -

.
Bosch.
35
,
.
, ' 10-
-
,
. 33.
.
/ - ,

/

.
.:www.bosch-pt.com

A i
254071 ., . i B, 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +380 (0)44 / 4 63 67 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +380 (0)44 / 4 63 67 46E-Mail: ASCEPOS@viaduk.net

-

.
,

.
, .
:
-

.
!

-
.
2002/96/EG -
-

. -
,
, -
,
, .
.
-
/:
.
/
-
, .
. -
/


, -
.

:

91/157/EWG -
(FI).
/
11
.
.
11.
.
, - Bosch.
2 609 932 568 17.8.06
| 59

========60========OBJ_BUCH-251-001.book Page 60 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Indicaii generale de averti-
f) Atunci cnd nu poate fi evitat utilizarea
sculei electrice n mediu umed, folosii un
zare pentru scule electrice
ntreruptor automat de protecie mpo-triva tensiunilor periculoase. ntrebuinarea
Citii toate indicaiile de
AVERTISMENT
unui ntreruptor automat de protecie mpo-
avertizare i instruciunile.
triva tensiunilor periculoase reduce riscul de
Nerespectarea indicaiilor de avertizare i a
electrocutare.
instruciunilor poate provoca electrocutare, incendii i/sau rniri grave.
3) Sigurana persoanelor
Pstrai toate indicaiile de avertizare i
a) Fii ateni, avei grij de ceea ce facei i
instruciunile n vederea utilizrilor viitoare.
procedai raional atunci cnd lucrai cu o
Termenul de ,,scul electric" folosit n indicaiile de
scul electric. Nu folosii scula electric
avertizare se refer la sculele electrice alimentate de
atunci cnd suntei obosii sau v aflai sub
la reea (cu cablu de alimentare) i la sculele elec-
influena drogurilor, a alcoolului sau a me-
trice cu acumulator (fr cablu de alimentare).
dicamentelor. Un moment de neatenie n tim-pul utilizrii mainii poate duce la rniri grave.
1) Sigurana la locul de munc
b) Purtai echipament personal de protecie
a) Meninei-v sectorul de lucru curat i bine
i ntotdeauna ochelari de protecie.
iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru
Purtarea echipamentului personal de
neluminate pot duce la accidente.
protecie, ca masca pentru praf, nclminte
b) Nu lucrai cu scula electric n mediu cu
de siguran antiderapant, casca de
pericol de explozie, n care exist lichide,
protecie sau protecia auditiv, n funcie de
gaze sau pulberi inflamabile. Sculele elec-
tipul i utilizarea sculei electrice, diminueaz
trice genereaz scntei care pot aprinde
riscul rnirilor.
praful sau vaporii.
c) Evitai o punere n funciune involuntar.
c) Nu permitei accesul copiilor i al altor
nainte de a introduce techerul n priz
persoane n timpul utilizrii sculei elec-
i/sau de a introduce acumulatorul n scula
trice. Dac v este distras atenia putei
electric, de a o ridica sau de a o
pierde controlul asupra mainii.
transporta, asigurai-v c aceasta este oprit. Dac atunci cnd transportai scula
2) Siguran electric
electric inei degetul pe ntreruptor sau
a) techerul sculei electrice trebuie s fie
dac pornii scula electric nainte de a o
potrivit prizei electrice. Nu este n nici un
racorda la reeaua de curent, putei provoca
caz permis modificarea techerului. Nu
accidente.
folosii fie adaptoare la sculele electrice legate la pmnt de protecie. techerele
d) nainte de pornirea sculei electrice
nemodificate i prizele corespunztoare
ndeprtai dispozitivele de reglare sau
diminueaz riscul de electrocutare.
cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lsat ntr-o component de main
b) Evitai contactul corporal cu suprafee
care se rotete poate duce la rniri.
legate la pmnt ca evi, instalaii de nclzire, sobe i frigidere. Exist un risc
e) Evitai o inut corporal nefireasc.
crescut de electrocutare atunci cnd corpul
Adoptai o poziie stabil i meninei-v
v este legat la pmnt.
ntotdeauna echilibrul. Astfel vei putea
c) Ferii maina de ploaie sau umezeal.
controla mai bine maina n situaii
Ptrunderea apei ntr-o scul electric
neateptate.
mrete riscul de electrocutare.
f) Purtai mbrcminte adecvat. Nu purtai
d) Nu schimbai destinaia cablului folo-
mbrcminte larg sau podoabe. Ferii
sindu-l pentru transportarea sau suspen-
prul, mbrcmintea i mnuile de
darea sculei electrice ori pentru a trage
piesele aflate n micare. mbrcmintea
techerul afar din priz. Ferii cablul de
larg, prul lung sau podoabele pot fi prinse n
cldur, ulei, muchii ascuite sau compo-
piesele aflate n micare.
nente aflate n micare. Cablurile deteriorate
g) Dac pot fi montate echipamente de
sau ncurcate mresc riscul de electrocutare.
aspirare i colectare a prafului,
e) Atunci cnd lucrai cu o scul electric n
asigurai-v c acestea sunt racordate i
aer liber, folosii numai cabluri prelungi-
folosite n mod corect. Folosirea unei
toare adecvate i pentru mediul exterior.
instalaii de aspirare a prafului poate duce la
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
reducerea polurii cu praf.
pentru mediul exterior diminueaz riscul de electrocutare.
60 | Romn
2 609 932 568 17.8.06

========61========OBJ_BUCH-251-001.book Page 61 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
4) Utilizarea i manevrarea atent a sculelor
Instruciuni privind sigurana
electricea) Nu suprasolicitai maina. Folosii pentru
specifice mainii
executarea lucrrii dv. scula electric destinat acelui scop. Cu scula electric
Indicaii pentru ferstraie verticale
potrivit lucrai mai bine i mai sigur n
Asigurai piesa de lucru. O pies de lucru fixat
domeniul de putere indicat.
cu dispozitive de prindere sau ntr-o menghin
b) Nu folosii scula elecric dac aceasta are
este inut mai sigur dect cu mna
ntreruptorul defect. O scul electric, care
dumneavoastr.
nu mai poate fi pornit sau oprit, este
Nu prelucrai materiale care conin azbest.
periculoas i trebuie reparat.
Azbestul este considerat a fi cancerigen.
c) Scoatei techerul afar din priz i/sau
Luai msuri de protecie dac n timpul lu-
ndeprtai acumulatorul, nainte de a
crului se pot produce pulberi nocive, inflama-
executa reglaje, a schimba accesorii sau
bile sau explozibile. De exemplu: anumite pul-
de a pune maina la o parte. Aceast
beri sunt considerate a fi cancerigene. Purtai o
msur de prevedere mpiedic pornirea
masc de protecie mpotriva prafului i folosii o
involuntar a sculei electrice.
instalaie de aspirare a prafului/achiilor, n situa-
d) Pstrai sculele electrice nefolosite la loc
ia n care exist posibilitatea racordrii acesteia.
inaccesibil copiilor. Nu lsai s lucreze cu
Pstrai curenia la locul de munc. Ameste-
maina persoane care nu sunt familiarizate
curile de materiale sunt foarte periculoase. Pul-
cu aceasta sau care nu au citit aceste
berea de metal uor poate arde sau exploda.
instruciuni. Sculele electrice devin
nainte de a pune jos scula electric ateptai
periculoase atunci cnd sunt folosite de
ca aceasta s se opreasc complet. Dispo-
persoane lipsite de experien.
zitivul de lucru se poate aga i duce la pier-
e) ntreinei-v scula electric cu grij.
derea controlului asupra sculei electrice.
Controlai dac componentele mobile ale
Nu folosii scula electric dac are cablul de-
sculei electrice funcioneaz impecabil i
teriorat. Nu atingei cablul deteriorat i tragei
dac nu se blocheaz, sau dac exist
techerul de alimentare afar din priz dac
piese rupte sau deteriorate astfel nct s
cablul se deterioreaz n timpul lucrului. Ca-
afecteze funcionarea sculei electrice.
blurile deteriorate mresc riscul de electrocutare.
nainte de utilizare dai la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost
Conectai sculele electrice folosite n aer
ntreinerea necorespunztoare a sculelor
liber prin intermediul unui ntreruptor de
electrice.
siguran.
f) Meninei bine ascuite i curate
inei minile n afara sectorului de debitare.
dispozitivele de tiere. Dispozitivele de
Nu apucai pe dedesubt piesa prelucrat. n
tiere ntreinute cu grij, cu tiuri ascuite se
caz de contact cu pnza de ferstru exist
nepenesc n mai mic msur i pot fi
pericol de rnire.
conduse mai uor.
Pornii scula electric i numai dup aceasta
g) Folosii scula electric, accesoriile,
conducei-o asupra piesei prelucrate. n caz
dispozitivele de lucru etc. conform
contrar exist pericol de recul n situaia n care
prezentelor instruciuni. inei cont de
dispozitivul de lucru se aga n piesa prelucrat.
condiiile de lucru i de activitatea care
Avei grij ca talpa de fixare 7 s se sprijine
trebuie desfurat. Folosirea sculelor
sigur n timpul tierii. O pnz de ferstru n-
electrice n alt scop dect pentru utilizrile
clinat greit se poate rupe sau poate provoca
prevzute, poate duce la situaii periculoase.
recul.
Dup terminarea procesului de lucru oprii
5) Service
scula electric i scoatei pnza de ferstru
a) ncredinai scula electric pentru
afar din tietur numai dup ce aceasta s-a
reparare numai personalului de
oprit. Astfel evitai reculul i putei pune jos scula
specialitate, calificat n acest scop,
electric n condiii de siguran.
repararea fcndu-se numai cu piese de
Folosii numai pnze de ferstru nedeterio-
schimb originale. Astfel vei fi siguri c este
rate, impecabile. Pnzele de ferstru deformate
meninut sigurana mainii.
sau tocite se pot rupe sau pot provoca recul.
2 609 932 568 17.8.06
Romn | 61

========62========OBJ_BUCH-251-001.book Page 62 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Dup oprirea mainii nu frnai pnza de
Descrierea funcionrii
ferstru prin contrapresiuni laterale. Pnza de ferstru se poate deteriora, rupe sau poate
Citii toate indicaiile de avertizare i
provoca un recul.
instruciunile. Nerespectarea indica-iilor de avertizare i a instruciunilor
Folosii detectoare adecvate pentru a localiza
poate provoca electrocutare, incendii
conducte de alimentare ascunse sau
i/sau rniri grave.
adresai-v n acest scop regiei locale furnizoare de utiliti. Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu i electrocutare.
Utilizare conform destinaiei
Deteriorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii. Spargerea unei conducte de
Maina este destinat executrii de tieri i decupri
ap cauzeaz pagube materiale sau poate duce
cu reazem fix n lemn, material plastic, metal, plci
la electrocutare.
ceramice i cauciuc. Este adecvat pentru tieri n linie dreapt i curb, cu un unghi de nclinare de
Indicaii pentru scule electrice cu laser
pn la 45. Trebuie respectate recomandrile
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
privind pnzele de ferstru.
Nu deteriorai niciodat indicatoarele de avertizare de pe scula dumneavoastr
Elemente componente
electric, fcndu-le de nerecunoscut.
Numerotarea elementelor componente se refer la
Radiaie laser clasa 2M
schia sculei electrice de pe pagina grafic.
Nu ndreptai privirea spre raza
1 Rozet de reglare pentru preselecia numrului
laser sau nu o privii direct cu in-
de curse (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
strumente optice.
2 Dispozitiv de blocare a ntreruptorului
pornit/oprit
Nu ndreptai raza laser asupra persoanelor sau animalelor i nu
3 ntreruptor pornit/oprit
privii nici dumneavoastr raza
4 Furtun de aspirare*
laser. Aceast scul electric gene-
5 Racord de aspirare
reaz radiaie laser din clasa laser 2M
6 Magazie de pnze de ferstru
conform IEC EN 60825-1. Observa-
rea direct a razei laser, n special cu instrumente cu
7 Talp de fixare
focalizare optic precum binoclul, etc. poate afecta
8 Manet de reglare a micrii pendulare
ochiul.
9 Comutator pentru dispozitivul de suflare a
Nu folosii ochelarii pentru laser drept oche-
achiilor
lari de protecie. Ochelarii pentru laser servesc
10 Came de prindere capac de protecie
la mai buna recunoatere a razei laser, dar nu v
11 Rol de ghidare
protejeaz totui mpotriva radiaiei laser.
12 Prghie SDS pentru deblocarea pnzei de
Nu folosii ochelarii pentru laser drept oche-
ferstru
lari de soare sau n traficul rutier. Ochelarii
13 Sabot de protecie (PST 900 PEL)
pentru laser nu v ofer protecie total mpotriva
14 Pnz de ferstru*
razelor ultraviolete i v diminueaz gradul de
15 Aprtoare pentru aspirare*
percepie a culorilor.
16 Protecie mpotriva atingerii
Nu permitei copiilor s foloseasc
17 Tij de ridicare
nesupravegheai scula electric. Ei ar putea provoca orbirea accidental a altor persoane.
18 Plcu de avertizare laser
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Demontai modulul laser de pe scula electric
19 ntreruptor pornit/oprit linie laser
atunci cnd folosii scula electric n regim
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
staionar sau cnd debitai o pies de lucru de jos n sus. n timpul acestor lucrri ai putea fi
20 Modul laser (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
orbit cu uurin de raza laser.
21 Protecie mpotriva ruperii achiilor*22 Orificiu de ieire radiaie laser
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
62 | Romn
2 609 932 568 17.8.06

========63========OBJ_BUCH-251-001.book Page 63 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
23 Baterii (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
30 Rozet de reglare pentru pretensionarea tlpii
24 Capac compartiment baterii
de fixare (PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
31 Prghie de strngere pentru talpa de fixare
25 Dispozitiv de blocare compartiment baterii
(PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
32 Ghidaj pentru opritorul paralel
26 Ochelari optici pentru laser*
33 urub de fixare a opritorului paralel*
27 urub (PST 700 PE/PST 800 PEL)
34 Opritor paralel cu dispozitiv de tiere circular*
28 Suport de susinere pentru talpa de fixare
35 Vrf de centrare al opritorului paralel*
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse n
29 Scala unghiurilor de nclinare
setul de livrare standard.
Date tehnice
Ferstru vertical
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Numr de identificare
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Modul laser

Reglarea numrului de curse


Preselecia numrului de curse

Micare pendularPutere nominal
W
600
620
650
Putere debitat
W
330
340
360
Numr de curse la mersul n gol n
min-1
500
0
3100
5003100
5003100
Curs
mm
23
23
23
Adncime de tiere maxim n lemn
mm
70
80
90
n aluminiu
mm
12
15
20
n oel (nealiat)
mm
5
6
10
Unghi de tiere (stnga/dreapta) max.

45
45
45
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Clasa de protecie
/ II
/ II
/ II
Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230/240 V. n caz de tensiuni mai joase i la execuiile specifice anumitor ri, aceste date pot varia.
V rugm s reinei numrul de identificare de pe plcua indicatoare a tipului sculei dumneavoastr electrice. Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.
Nivelul vibraiilor menionat n
Modul laser (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
AVERTISMENT
prezentele instruciuni a fost
Tip laser
nm
650
msurat conform procedurii de msurare
mW
<1
standardizate n EN 60745 i poate fi folosit la
Clasa laser
2M
compararea mainilor.
Temperatur de exploatare i
Nivelul vibraiilor se va modifica n funcie de
depozitare
C
0 ... +40
utilizarea sculei electrice i poate depi n unele cazuri valoarea menionat n prezentele
Baterii
3 x 1,5 V
instruciuni. Solicitarea vibratorie ar putea fi
(LR44)
subevaluat, n cazul n care scula electric este utilizat regulat n acest mod.
Informaie privind zgomotul/vibraiile
Indicaie: Pentru o evaluare exact a solicitrii vi-bratorii ntr-un anumit interval de timp, ar trebui s
Valorile msurate au fost determinate conform
se ia n calcul i perioadele n care maina este
EN 60745.
oprit sau funcioneaz, fr a fi ns utilizat efectiv.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice
Aceasta ar putea reduce considerabil solicitarea vi-
este n mod normal: nivel presiune sonor 85 dB(A);
bratorie evaluat pentru ntregul interval de lucru.
nivel putere sonor 96 dB(A). Incertitudine K=3 dB.Purtai aparat de protecie auditiv!
Vibraia mn-bra este n mod normal inferioar valorii de 2,5 m/s2.
2 609 932 568 17.8.06
Romn | 63

========64========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 64 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Avei grij la montarea pnzei de ferstru ca
Declaraie de conformitate
spatele acesteia s se afle n canelura rolei de ghidare 11.
PST 700 PE: Declarm pe proprie rspundere c acest produs corespunde urmtoarelor norme sau
Verificai dac pnza de ferstru este bine
documente normative: EN 60745 conform preve-
fixat. O pnz de ferstru cu fixare slbit
derilor directivelor 89/336/CEE, 98/37/CE.
poate s cad afar i s v rneasc.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Declarm pe proprie
Extragerea pnzei de ferstru (vezi figura B
)
rspundere c acest produs este n concordan cu urmtoarele norme sau documente normative:
inei astfel scula electric la extragerea
EN 60745, EN 60825-1 conform reglementrilor
pnzei de ferstru nct pnza de ferstru
Directivelor 89/336/CEE, 98/37/CE.
extras s nu rneasc persoane sau animale.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Rotii spre nainte prghia SDS 12 n direcia
Senior Vice President
Head of Product
dispozitivului de protecie mpotriva atingerii 16.
Engineering
Certification
Pnza de ferstru va fi deblocat i aruncat afar.
Aspirarea prafului/achiilor
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen
Aprtoarea pentru aspirareMontai aprtoarea pentru aspirare 15, nainte de a racorda scula electric la o instalaie de aspirare a prafului.
Montare
Introducei capacul de protecie astfel dinspre partea din fa, nct camele 10 carcasei s se nclicheteze n degajrile acestuia.
Montarea/schimbarea pnzei de
Atunci cnd lucrai fr aspirarea prafului ct i n
ferstru
cazul tierilor oblice, demontai capacul de protecie. n acest scop desfacei puin capacul de
naintea oricror intervenii asupra sculei
protecie i apoi extragei-l trgndu-l spre nainte.
electrice scoatei cablul de alimentare afar din priz.
Racordarea instalaiei de aspirare a prafului
Purtai mnui de protecie la montarea
Montai furtunul de aspirare 4 (accessoriu) pe
pnzei de ferstru. La atingerea pnzei de
racordul de aspirare 5. Racordai furtunul de
ferstru exist pericol de rnire.
aspirare 4 la un aspirator de praf (accesoriu). La sfritul prezentelor instruciuni gsii o list privind
Alegerea pnzei de ferstru
racordarea la diferite aspiratoare de praf.
O trecere n revist a pnzelor de ferstru reco-
Decuplai dispozitivul de suflare a achiilor n cazul
mandate gsii la sfritul prezentelor instruciuni.
n care ai conectat instalaia de aspirare a prafului
Folosii numai pnze de ferstru prevzute cu tije
(vezi ,,Dispozitiv de suflare a achiilor").
cu un singur prag de prindere (sistem de prindere n T). Pnza de ferstru nu ar trebui s fie mai lung
Aspiratorul de praf trebuie s fie adecvat pentru
dect este necesar pentru tierea preconizat.
materialul de prelucrat.
La tierea n linie curb strns folosii o pnz de
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive,
ferstru ngust.
cancerigene sau uscate, folosii un aspirator special.
Montarea pnzei de ferstru (vezi figura B
)
Dac este cazul demontai capacul de protecie 15 (vezi ,,Aprtoarea pentru aspirare").mpingei pnza de ferstru 14 cu dinii n direcia de tiere pn la nclichetare n tija de ridicare 17. Prghia SDS 12 sare automat spre spate, iar pnza de ferstru este zvort. Nu mpingei prghia 12 cu mna spre spate, deoarece astfel ai putea deteriora scula electric.
64 | Romn
2 609 932 568 17.8.06

========65========OBJ_BUCH-251-001.book Page 65 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Modul laser
Funcionare
Montarea/schimbarea bateriilor modulului laser
Moduri de funcionare
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)nainte de prima punere n funciune introducei
naintea oricror intervenii asupra sculei
bateriile 23 din setul de livrare n modulul laser 20.
electrice scoatei cablul de alimentare afar
Pentru a deschide capacul compartimentului de ba-
din priz.
terii 24 apsai dispozitivul de blocare 25 i demon-tai capacul compartimentului de baterii. Introducei
Reglarea micrii pendulare
bateriile. Avei n vedere polaritatea corect, con-form schiei din compartimentul bateriilor.
Micarea pendular reglabil n patru trepte permite adaptarea optim a vitezei de tiere, a
nlocuii ntotdeauna toate cele trei baterii 23 n
randamentului i a aspectului tieturii n funcie de
acelai timp. Folosii numai baterii de tipul LR44 , de
structura materialului de prelucrat.
aceeai marc i avnd aceeai capacitate.
Cu maneta de reglare 8 putei regla micarea
Montarea/demontarea modulului laser
pendular chiar n timpul funcionrii.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)Introducei modulul laser 20 cu camele din interior n
fr micare pendular
degajrile de pe carcasa sculei electrice i mpin-
micare pendular redusmicare pendular medie
gei-l n jos, pn la punctul de oprire.
micare pendular ampl
Pentru demontarea modulului laser mpingei-l n sus i extragei-l de pe carcas.
Treapta de micare pendular optim pentru fiecare tip de utilizare n parte poate fi determinat prin
Demontai modulul laser de pe scula electric
probe practice. n acest scop facem recomandrile
atunci cnd folosii scula electric n regim
urmtoare:
staionar sau cnd debitai o pies de lucru de jos n sus. n timpul acestor lucrri ai putea fi

Selectai o treapt de micare pendular mai
orbit cu uurin de raza laser.
mic, respectiv oprii complet micarea pendular, n funcie de ct de fin i curat trebuie s fie marginea de tiere obinut.
Protecia mpotriva ruperii achiilor

La prelucrarea materialelor subiri (de ex. tabl)
(vezi figura C)
oprii micarea pendular.
Protecia mpotriva ruperii achiilor 21 (accesoriu)

Prelucrai materialele dure (de ex. oelul) cu micare pendular redus.
poate mpiedica smulgerea achiilor din suprafaa prelucrat n timpul debitrii lemnului. Protecia

La prelucrarea materialelor moi i la tierea
mpotriva ruperii achiilor poate fi utilizat numai la
lemnului n direcia fibrei putei lucra cu micare
anumite tipuri de pnze de ferstru i numai la un
pendular de amploare maxim.
unghi de tiere de 0. Nu este permis ca talpa de fixare 7 s fie deplasat spre spate n vederea tierii
Reglarea unghiului de nclinare
n apropierea marginilor, n cazul debitrii cu
Talpa de fixare 7 poate fi ntoars spre dreapta sau
protecia mpotriva ruperii achiilor montat.
spre stnga pentru tieri oblice de pn la 45.
Introducei protecia mpotriva ruperii achiilor 21
Demontai capacul de protecie 15 (vezi
mpingnd-o de jos n talpa de fixare 7.
,,Aprtoarea pentru aspirare") i extragei magazia
PST 900 PEL: n cazul utilizrii sabotului de protecie
cu pnze de ferstru 6 din talpa de fixare 7.
13 protecia mpotriva ruperii achiilor 21 nu se va mai monta n talpa de fixare 7, ci n sabotul de
PST 700 PE/PST 800 PEL (vezi figurile EF):
protecie.

Desprindei urubul 27 i mpingei uor talpa de fixare 7 n direcia racordului de aspirare 5.
Sabot de protecie (PST 900 PEL)

Figura F: Pentru reglarea precis a unghiurilor de nclinare talpa de fixare are n partea dreapt i
La prelucrarea suprafeelor sensibile putei monta
stng puncte de oprire la 0, 22,5 i 45.
sabotul de protecie 13 pe talpa de fixare 7, pentru a
ntoarcei talpa de fixare 7 corespunztor scalei
mpiedica zgrierea suprafeei prelucrate.
29 aducnd-o n poziia dorit. Alte unghiuri de
Pentru montarea sabotului de protecie 13 agai-l
nclinare pot fi reglate cu ajutorul unui raportor.
pe acesta din fa n talpa de fixare 7, apsai-l i

Apoi mpingei talpa de fixare 7 pn la punctul
mpingei-l n sus n partea posterioar, pn se
de oprire n direcia pnzei de ferstru 14.
nclicheteaz.

Strngei din nou urubul 27.
2 609 932 568 17.8.06
Romn | 65

========66========OBJ_BUCH-251-001.book Page 66 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 900 PEL (vezi figura G):
Dispozitiv de suflare a achiilor

Desfacei prghia de strngere 31 a tlpii de
Cu ajutorul curentului de aer produs de dispozitivul
fixare i mpingei uor talpa de fixare 7 n direcia
de suflare a achiilor 9 linia de tiere poate fi
racordului de aspirare 5.
meninut liber de achii.

Pentru reglarea precis a unghiurilor de nclinare
Conectarea dispozitivului de suflare
talpa de fixare are n partea dreapt i stng
a achilor:
puncte de oprire la 0, 22,5 i 45. ntoarcei
Atunci cnd tierea presupune
talpa de fixare 7 corespunztor scalei 29
desprinderea unei cantiti mari de
aducnd-o n poziia dorit. Alte unghiuri de
achii de lemn, material plastic
nclinare pot fi reglate cu ajutorul unui raportor.
.a.m.d., mpingei comutatorul 9 n

Apoi mpingei talpa de fixare 7 pn la punctul
direcia racordului de aspirare.
de oprire n direcia pnzei de ferstru 14.
Deconectarea dispozitivului de

Fixai la loc prghia de strngere 31, pentru a
suflare a achiilor:
bloca talpa de fixare n poziia reglat.
Pentru prelucrarea metalului, pre-
Capacul de protecie 15 i protecia mpotriva ruperii
cum i atunci cnd este racordat
achiilor 21 nu pot fi folosite la tierile oblice.
instalaia de aspirare a prafului, mpingei comutatorul 9 n direcia
Deplasarea tlpii de fixare
pnzei de ferstru.
Pentru debitarea n apropierea marginilor putei deplasa talpa de fixare 7 spre spate.
Punerea n funciune a sculei electrice
Extragei magazia de pnze de ferstru 6 din talpa de fixare 7.
Atenie la tensiunea reelei de alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie s coin-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Dac este necesar,
cid cu datele de pe plcua indicatoare a
demontai modulul laser 20.
tipului sculei electrice. Sculele electrice in-
PST 700 PE/PST 800 PEL (vezi figura E):
scripionate cu 230 V pot funciona i

Desprindei urubul 27 i mpingei talpa de fixare
racordate la 220 V.
7 pn la punctul de oprire n direcia racordului de aspirare 5.
Pornire/oprire

Strngei din nou urubul 27.
Pentru Pornirea sculei electrice apsai ntrerup-torul pornit/oprit 3.
PST 900 PEL (vezi figura G):
Pentru Fixarea ntreruptorului pornit/oprit 3 inei-l

Desfacei prghia de strngere 31 a tlpii de
apsat i mpingei dispozitivul de blocare 2 spre
fixare 7 pn la punctul de oprire, n direcia
dreapta sau spre stnga.
racordului de aspirare 5.
Pentru Oprirea sculei electrice eliberai ntrerup-

Fixai la loc prghia de strngere 31, pentru a
torul pornit/oprit 3. Dac ntreruptorul pornit/oprit 3
bloca talpa de fixare n poziia reglat.
este fixat, apsai-l mai nti i apoi eliberai-l.
Tierea cu talpa de fixare 7 deplasat este posibil
Dac se lucreaz un timp mai ndelungat cu un
numai ntr-un unghi de nclinare de 0. n plus, nu
numr mic de curse, scula electric se poate nclzi
este permis folosirea opritorului paralel cu
puternic. Scoatei pnza de ferstru i, pentru
dispozitiv de tiere circular 34 (accesoriu) i a
rcire, lsai scula electric s funcioneze ca. 3 min
proteciei mpotriva ruperii achiilor 21.
la numrul maxim de curse.
Modificarea pretensionrii tlpii de fixare
Reglarea/preselecia numrului de curse
(PST 900 PEL)
PST 700 PE: Mrind sau reducnd apsarea exerci-
Cu rozeta de reglare 30 se poate modifica
tat asupra ntreruptorului pornit/oprit 3 putei regla
pretensionarea prghiei de strngere 31 pentru
fr trepte numrul de curse al sculei electrice por-
talpa de fixare.
nite. Cnd ntreruptorul pornit/oprit 3 este blocat,
Dac, dup strngerea prghiei, talpa de fixare 7 nu
nu este posibil reducerea numrului de curse.
se blocheaz, desfacei prghia de strngere i rotii
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Cu rozeta de reglare
rozeta de reglare pentru pretensionare n direcia
pentru preselecia numrului de curse 1 putei
,,+".
preselecta i modifica numrul de curse (viteza de
Dac, dup desfacerea prghiei de strngere, talpa
lucru) chiar n timpul funcionrii.
de fixare nu se poate regla deloc sau se poate regla
12: numr de curse mic
numai cu dificultate, rotii rozeta de reglare n
34: numr de curse mediu
direcia ,,".
56: numr de curse mare
66 | Romn
2 609 932 568 17.8.06

========67========OBJ_BUCH-251-001.book Page 67 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Numrul necesar de curse depinde de materialul
Magazia de pnze de ferstru (vezi figura A)
prelucrat i de condiiile de lucru i poate fi deter-
n magazia pentru pnze de ferstru 6 se pot
minat prin prob practic.
depozita patru pnze de ferstru cu o lungime de
Se recomand reducerea numrului de curse n mo-
pn la 110 mm. Introducei pnzele de ferstru cu
mentul punerii pnzei de ferstru pe piesa de lucru
tij cu un prag de prindere (sistem de prindere n T)
ct i n cazul tierii materialului plastic i a alumi-
n degajarea prevzut n acest scop a magaziei cu
niului.
pnze de ferstru. Putei suprapune pnzele de ferstru dou cte dou.
Punere n funciune a modulului laser
nchidei magazia de pnze de ferstru i mpingei-o pn la punctul de oprire n degajarea
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
tlpii de fixare 7.
Nu ndreptai raza laser asupra persoanelor
Tiere cu penetrare direct n material
sau animalelor i nu privii direct n raza laser,
(vezi figura H)
nici chiar de la distan mai mare.
Prin procedeul de tiere cu penetrare direct
Pentru Conectarea laserului apsai mpingnd n
n material pot fi prelucrate numai materiale
sus comutatorul 19 (,,on").
moi ca lemnul, gips-cartonul sau materiale
Pentru Deconectarea laserului apsai mpingnd
similare!
n jos comutatorul 19 (,,off").
Pentru tierea cu penetrare direct n material
Deconectai imediat laserul dup fiecare
folosii numai pnze de ferstru scurte. Tierea cu
utilizare. n timpul manevrrii modulului laser
penetrare direct n material este posibil numai cu
(separat sau montat), raza laser v poate orbi.
unghiul de nclinare de 0.
Demontai modulul laser de pe scula electric
Punei scula electric cu marginea anterioar a tlpii
atunci cnd folosii scula electric n regim
de fixare 7 pe piesa de lucru, fr ca pnza de fer-
staionar sau cnd debitai o pies de lucru
stru 14 s ating piesa de lucru i pornii-o. La scu-
de jos n sus. n timpul acestor lucrri ai putea fi
lele electrice prevzute cu reglarea numrului de cur-
orbit cu uurin de raza laser.
se, selectai numrul maxim de curse. Apsai strns scula electric pe piesa de lucru i lsai pnza de
Dup o durat de funcionare de aproximativ
ferstru s ptrund lent n piesa de lucru.
10 min. laserul se deconecteaz automat.
De ndat ce talpa de fixare 7 se spijin cu toat suprafaa pe piesa de lucru, tiai mai departe de-a
Instruciuni de lucru
lungul liniei de tiere dorite.
La prelucrarea pieselor de lucru mici sau
Opritor paralel cu dispozitiv de tiere circular
subiri folosii ntotdeauna un postament
(accesoriu)
stabil resp. o mas de ferstru (accesoriu).
Pentru lucrrile cu opritor paralel cu dispozitiv de tiere circular 34 (accesoriu), grosimea piesei de
Modul laser (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
lucru trebuie s fie de maximum 30 mm.
Se recomand utilizarea modulului pe scula elec-
Tieri paralele (vezi figura I): Desprindei urubul de
tric, n cazul n care dorii s tiai de-a lungul unei
fixare 33 i mpingei scala opritorului paralel prin
linii de tiere deja marcate. Punei modulul laser 20
ghidajul 32 n talpa de fixare. Reglai limea dorit
pe scula electric (vezi ,,Montarea/demontarea
de tiere ca diviziune scalar pe muchia interioar a
modulului laser") iar la debitare urmrii cu linia laser,
tlpii de fixare. Strngei urubul de fixare 33.
linia de tiere marcat.
Tieri circulare (vezi figura J): Aezai urubul de
La tierea n condiii nefavorabile (de ex. radiaii
fixare 33 pe cealalt latur a opritorului paralel.
solare puternice) putei mbunti vizibilitatea liniei
mpingei scala opritorului paralel prin ghidajul 32 n
laser utiliznd ochelarii optici pentru laser 26
talpa de fixare. Executai o gaur n mijlocul
(accesoriu).
sectorului care urmeaz a fi decupat. Introducei
Nu folosii ochelarii pentru laser drept oche-
vrful de centrare 35 prin orificiul interior al
lari de protecie. Ochelarii pentru laser servesc
opritorului paralel i prin gaura executat. Reglai
la mai buna recunoatere a razei laser, dar nu v
raza ca diviziune scalar pe muchia interioar a tlpii
protejeaz totui mpotriva radiaiei laser.
de fixare. Strngei urubul de fixare 33.
Nu folosii ochelarii pentru laser drept oche-lari de soare sau n traficul rutier. Ochelarii
Agent de rcire/lubrifiant
pentru laser nu v ofer protecie total mpotriva
La tierea metalului, din cauza nclzirii acestuia, se
razelor ultraviolete i v diminueaz gradul de
va aplica un strat de agent de rcire resp. lubrifiant
percepie a culorilor.
de-a lungul liniei de tiere.
2 609 932 568 17.8.06
Romn | 67

========68========OBJ_BUCH-251-001.book Page 68 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
ntreinere i service
Service i consultan clieni
Desene de ansamblu i informaii privind piesele de
ntreinere i curare
schimb gsii la:www.bosch-pt.com
naintea oricror intervenii asupra sculei electrice scoatei cablul de alimentare afar
Robert Bosch SRL
din priz.
RomniaStr. Horia Mcelariu 3034, sector 1, Bucureti
Pentru a lucra bine i sigur pstrai curate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 00
scula electric i fantele de aerisire.
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 38
Curai regulat sistemul de prindere al pnzei de
Bosch Service Center:
ferstru. n acest scop demontai pnza de
Romnia
ferstru din scula electric i batei uor scula
Str. Horia Mcelariu 3034, sector 1, Bucureti
electric pe o suprafa plan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 40
Murdrirea puternic a sculei electrice poate duce la
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 41
deranjamente funcionale. De aceea nu tiai de jos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 81
sau deasupra capului materiale care produc mult
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 66
praf.
n condiii de utilizare extrem de dificile, la
Eliminare
prelucrarea metalelor, n interiorul sculei electrice se poate depune praf bun condu-
Sculele electrice, accesoriile i ambalajele trebuie
ctor electric. Izolaia de protecie a sculei
direcionate ctre o staie de revalorificare
electrice poate fi afectat. n astfel de cazuri
ecologic.
se recomand utilizarea unei instalaii de
Numai pentru rile UE:
aspirare staionare, purjarea frecvent a
Nu aruncai sculele electrice n
fantelor de aerisire i preconectarea unui
gunoiul menajer!
ntreruptor de siguran.
Conform Directivei Europene
Gresai rola de ghidare 11 ocazional cu o pictur de
2002/96/CE privind mainile i
ulei.
aparatele electrice i electronice
Controlai rola de ghidare 11 regulat. Dac este
uzate i transpunerea acesteia n
uzat, trebuie schimbat la un centru autorizat de
legislaia naional, sculele electrice scoase din uz
asisten service post-vnzri Bosch.
trebuie colectate separat i direcionate ctre o staie de revalorificare ecologic.
Dac n ciuda procedeelor de fabricaie i control riguroase maina are totui o pan, repararea aces-
Acumulatori/baterii:
teia se va face numai la un atelier de asisten
Nu aruncai acumulatorii/bateriile n gunoiul
service autorizat pentru scule electrice Bosch.
menajer, n foc sau n ap. Acumulatorii/bateriile
n caz de reclamaii i comenzi de piese de schimb
trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.
v rugm s indicai neaprat numrul de
Numai pentru rile UE:
identificare compus din 10 cifre, conform plcuei
Conform Directivei 91/157/CEE acumulatorii/bate-
indicatoare a tipului sculei electrice.
riile defecte sau consumate trebuie reciclate.
Sub rezerva modificrilor.
68 | Romn
2 609 932 568 17.8.06

========69========OBJ_BUCH-251-001.book Page 69 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

, , .

- .
- .
)
-
,
, / .
, -. , -

,
.
.
- - -
) -
(
, -
) -

( ).
.
1)
.
)
. -
3)
.
) , -

)
.
-
, -
, -

, -
, -
.
.
,


-
.
.
)
,
)
.
.
,

.
- ,
2)
, -
) -
,
.

-
(),
.
.
,
)
.
.

-

-
.
, ,
) -

, . ,
. , -
, .
,
, -
,
-.
-
)
, , -
.


.
.
) -
)
, ,
, , .

-
. ,
-
,
. -
.
2 609 932 568 17.8.06
| 69

========70========OBJ_BUCH-251-001.book Page 70 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
)
)
. -
. -

,
.
,
-
, -
- -,
-
.
.
) .
, -
-
-
. , -
.


-
.
. , ,
)

.
.

)
-
,
-.
, -
) ,
.
,
-
. ., -
,
.
.

4) -
,

.
) .
-


-

. - --
.
,
5)
.
) -
) ,

.

,

-
.
,

.
.
)
, , -

,
,
/ ..
)

,

.
.
,
, -

, -
.
, , .
, - -

.
. .
70 |
2 609 932 568 17.8.06

========71========OBJ_BUCH-251-001.book Page 71 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


,
,
,
.

,
. :
.
.
,
, ,
-
.
,
.


.
.
-
.
. .
,
-
.


.


.

,
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
.

, ;
.
.
2

,
.

,
.
(Fl-).


.
.

.
2
, .
IEC EN 60825-1.
-
-
, -
,
.
.. .
,

-

.
. -

, -
7
.
.

,


.
.-
.

-
.


.
-
.
..
,

.
.
.
2 609 932 568 17.8.06
| 71

========72========OBJ_BUCH-251-001.book Page 72 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

12 SDS


13 (PST 900 PEL)
.
14 *
- ,
15 *
/ .
16 17 18

(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

19
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
-
20 (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
, , , -
21 *

22
.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

23 (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
45. .
24
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 -

(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
-
26 *

27 (PST 700 PE/PST 800 PEL)
.
28
1
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
-
29
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
30
2
(PST 900 PEL)
3
31
4 *
(PST 900 PEL)
5
32


6
33 -
7
*
8
34

*
9
35

*
10
* -

-
11
.
72 |
2 609 932 568 17.8.06

========73========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 73 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL

3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..


-


-


W
600
620
650

W
330
340
360
- - n0
min-1
5003100
5003100
5003100

mm
23
23
23
.
mm
70
80
90

mm
12
15
20
()
mm
5
6
10
(/), .

45
45
45
EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2

/ II
/ II
/ II
[U] 230/240 V. - , .
, , . .
: -
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)


nm
650
,
mW
<1


2M
.C
0 ... +40
.

3 x 1,5 V
(LR44)


PST 700 PE:

,
EN 60745.
: EN 60745
:
89/336/EWG,
85 dB(A); -
98/37/EG.
96 dB(A). K=3 dB. !
PST 800 PEL/PST 900 PEL:

,
- 2,5 m/s2.
:
-
EN 60745, EN 60825-1

89/336/EWG, 98/37/EG.
, EN 60745,
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
.
Senior Vice President
Head of Product

Engineering
Certification
. - , ,
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
, .
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
2 609 932 568 17.8.06
| 73

========74========OBJ_BUCH-251-001.book Page 74 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

, , .
/
.
-

.
4

( ) 5.
. -
4

( ).
.


.


.
,
(-).
(
-
).
.


.
.
,
( . B
)
.
, 15 ( ). 14 ,

, 17, . - SDS 12 ,
/
. -
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
12 ,
-
.
23

20.

-
11.
24 25

. .
.
,
,
.
.
23 -. LR44
( . B )

,
.
,
/
.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
SDS 12
20
16.

.
.

- .
, 15.
,
,
.


10 .
.
74 |
2 609 932 568 17.8.06

========75========OBJ_BUCH-251-001.book Page 75 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
-
( . C)
- .
21 (
:
) .

-

, . ,

-
0.
-.
,


7
(.
.
).
21

(.
7.
) .
PST 900 PEL: -


13 21

7, -
.
.


- 7
(PST 900 PEL)
45.

15 ( -
,
) -
13
6 7.
7.
PST 700 PE/PST 800 PEL ( EF):
13

27 -
7
7 5.
,

F:
.
0, 22,5 45 . - 7 , 29.

.


7 14.

27.

PST 900 PEL ( . G):


-
-
31 7
.
5.0,

22,5 45 .

7 ,

29.
.
.
8

7
.
14.

31,

.15 21

.
2 609 932 568 17.8.06
| 75

========76========OBJ_BUCH-251-001.book Page 76 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM


7 .

6
-
7.
! -
PST 800 PEL/PST 900 PEL:

20.
, -. ,
PST 700 PE/PST 800 PEL ( . ):
230 V,

27
220 V.
7 5.

27.

PST 900 PEL ( . G):
3.

31 d 7
3
e 5.
2

31,
.
.
3.
7
3 ,
0.
.
34 (-

),
- -
21.
. - -

, . 3
(PST 900 PEL)

30
- .
31.
- -

PST 700 PE:
7 ,
3
,

+.
-

.
, -
3 ,
, .
- .

PST 800 PEL/PST 900 PEL: 1
-

9
-
.
.
:
12:
, -
34: 56:
..
--
9
-
.
- .
-

:

,
.
- 9 .
76 |
2 609 932 568 17.8.06

========77========OBJ_BUCH-251-001.book Page 77 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
( . )

6
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
4 110 mm.

(-)
; ,
.
.
.


19 (on).
7.
19 (off).
( . H)


.
, ,
(
..!
)

.
. -

0.


,
7,
.
14 .


.
-
. 10 min
.
.
.

7 ,

.
, .

( ).
( )
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)

-
34 (-
,
)
. 20
-
(
30 mm.
/ )
( . I): -
.
33

32 .
(. )


, -
,

26 (
. 33.
).
( . J): -

33

. -
. -
-
, -
32
.
.

. 35

-
.
.

, -

.
.
33.
2 609 932 568 17.8.06
| 77

========78========OBJ_BUCH-251-001.book Page 78 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
-

, -


:
.
www.bosch-pt.com
E

y. 3 91907

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 53 02
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 54 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 52 95
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+359 (0)2 / 62 46 49
.
,

.

-
.
,
-

.
.
-
:
.
-
,
!
.


2002/96/EG
-.
,
-
,
. -, -
.
- -
:
(FI).

11
, .
.
,
11.
.
, - .
:

91/157/EWG
,


.
- .
.
- , , 10- , .
78 |
2 609 932 568 17.8.06

========79========OBJ_BUCH-251-001.book Page 79 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Opsta upozorenja za
3) Sigurnost osoblja
a) Budite pazljivi, pazite na to, sta radite i idite
elektricne alate
razumno na posao sa Vasim elektricnim alatom. Ne koristite elektricni alat ako ste
Citajte sva upozorenja i
UPOZORENJE
umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili
uputstva. Propusti kod
lekova. Momenat nepaznje kod upotrebe
pridrzavanja upozorenja i uputstava mogu imati za
elektricnog alata moze voditi ozbiljnim
posledicu elektricni udar, pozar i/ili teske povrede.
povredama.
Cuvajte sva upozorenja i uputstva za budunost.
b) Nosite licnu zastitnu opremu i uvek
Pojam upotrebljen u upozorenjima ,,elektricni alat"
zastitne naocare. Nosenje licne zastitne
odnosi se na elektricne alate sa radom na mrezi
opreme, kao maske za prasinu, sigurnosne
(sa mreznim kablom) i na elektricne alate sa radom
cipele koje ne klizu, zastitni slem ili zastitu za
na akumulator (bez mreznog kabla).
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektricnog
1) Sigurnost na radnom mestu
alata, smanjuju rizik od povreda.
a) Drzite Vase radno podrucne cisto i dobro
c) Izbegavajte nenamerno pustanje u rad.
osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna
Uverite se da je elektricni alat iskljucen,
podrucja mogu voditi nesreama.
pre nego sto ga prikljucite na struju i/ili na
b) Ne radite sa elektricnim alatom u okolini
akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
prilikom nosenja elektricnog alata drzite prst
zapaljive tecnosti, gasovi ili prasine.
na prekidacu ili aparat ukljucen prikljucujete
Elektricni alati prave varnice koje mogu
na struju, moze ovo voditi nesreama.
zapaliti prasinu ili isparenja.
d) Uklonite alate za podesavanje ili kljuceve
c) Drzite podalje decu i druge osobe za vreme
za zavrtnje, pre nego sto ukljucite elektric-
korisenja elektricnog alata. Prilikom rada
ni alat. Neki alat ili kljuc koji se nalazi u rotira-
mozete izgubiti kontrolu nad aparatom.
juem delu aparata, moze voditi nesreama.
e) Izbegavajte nenormalno drzanje tela.
2) Elektricna sigurnost
Pobrinite se uvek da stabilno stojite i
a) Prikljucni utikac elektricnog alata mora
odrzavajte u svako doba ravnotezu. Na taj
odgovarati uticnici. Utikac nesme nikako
nacin mozete bolje kontrolisati elektricni alat u
da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere
neocekivanim situacijama.
utikaca zajedno sa elektricnim alatima zastienim uzemljenjem. Ne promenjeni
f) Nosite pogodnu odeu. Ne nosite siroku
utikaci i odgovarajue uticnice smanjuju rizik
odeu ili nakit. Drzite kosu, odeu i
elektricnog udara.
rukavice dalje od pokretnih delova. Opusteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu
b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim
zahvatiti rotirajui delovi.
povrsinama kao cevi, grejanja, sporet i rashladni ormani. Postoji poveani rizik od
g) Ako mogu da se montiraju uredjaji za
elektricnog udara ako je Vase telo uzemljeno.
usisavanje i skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i upotrebljeni kako
c) Drzite aparat sto dalje od kise ili vlage.
treba. Upotreba usisavanja prasine moze
Prodor vode u elektricni alat poveava rizik od
smanjiti opasnosti od prasine.
elektricnog udara.
d) Strano svrsi ne nosite elektricni alat za
kabl, ne vesajte ga ili ne izvlacite ga iz
4) Brizljiva upotreba i ophodjenje sa elektricnim
uticnice. Drzite kabl dalje od vreline, ulja,
alatima
ostrih ivica ili delova aparata koji se
a) Ne preoptereujte aparat. Upotrebljavajte
pokreu. Osteeni ili uvrnuti kablovi
za Vas posao elektricni alat odredjen za to.
poveavaju rizik elektricnog udara.
Sa odgovarajuim elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom podrucju rada.
e) Ako sa elektricnim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produzne kablove
b) Ne koristite nikakav elektricni alat ciji je
koji su pogodni za spoljnu upotrebu. Upo-
prekidac u kvaru. Elektricni alat koji se ne
treba produznog kabla uzemljenog za spoljnu
moze vise ukljuciti ili iskljuciti, je opasan i
upotrebu smanjuje rizik od elektricnog udara.
mora se popraviti.
f) Ako rad elektricnog alata ne moze da se iz-
c) Izvucite utikac iz uticnice i/ili uklonite
begne u vlaznoj okolini, koristite prekidac
akumulator pre nego sto preduzmete
strujne zastite pri kvaru. Upotreba preki-
podesavanja na aparatu, promenu delova
daca strujne zastite pri kvaru smanjuje rizik od
pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza
elektricnog udara.
sprecava nenameran start elektricnog alata.
2 609 932 568 17.8.06
Srpski | 79

========80========OBJ_BUCH-251-001.book Page 80 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
d) Cuvajte nekoriscene elektricne alate izvan
Ne koristite elektricni alat sa osteenim
dometa dece. Ne dozvoljavajte koriscenje
kablom. Ne dodirujte osteeni kabl i izvucite
aparata osobama koje ne poznaju aparat ili
mrezni utikac ako je kabl za vreme rada
nisu procitale ova uputstva. Elektricni alati
osteen. Osteeni kabl poveava rizik od
su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
elektricnog udara.
e) Odrzavajte brizljivo elektricni alat.
Prikljucujte elektricne alate koji se koriste u
Kontrolisite da li pokretni delovi aparata
prirodi, preko zastitne sklopke (FI).
besprekorno funkcionisu i ne ,,lepe", da li
Drzite ruke podalje od podrucja testere. Ne
su delovi polomljeni ili su tako osteeni da
hvatajte ispod radnog komada. Pri kontaktu sa
je osteena funkcija elektricnog alata.
listom testere postoji opasnost od povreda.
Popravite ove osteene delove pre upotrebe. Mnoge nesree imaju svoje uzroke
Vodite elektricni alat samo ukljucen na radni
u lose odrzavanim elektricnim alatima.
komad. Inace postoji opasnost od povratnog udarca, ako upotrebljeni alat zapne u radnom
f) Odrzavajte alate za secenja ostre i ciste.
komadu.
Brizljivo odrzavani alati za secenja sa ostrim ivicama manje ,,slepljuju" i lakse se vode.
Pazite na to da ploca podnozja 7 sigurno naleze prilikom testerenja. Iskosen list testere
g) Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate
se moze slomiti ili voditi povratnom udarcu.
koji se umeu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju pritom na uslove rada i po-
Iskljucite po zavrsetku rada elektricni alat i
sao koji morate obaviti. Upotreba elektricnih
izvucite list testere tek onda iz reza, kada se
alata za druge namene koje nisu predvidjene,
umiri. Tako ete izbei povratni udarac i mozete
moze voditi opasnim situacijama.
sigurno ostaviti elektricni alat.
Koristite samo neosteene, besprekorne
5) Servisi
listove testere. Izvijeni ili tupi listovi testere se
a) Neka Vam Vas elektricni alat popravlja sa-
mogu slomiti ili prouzrokovati povratni udarac.
mo kvalifikovano osoblje i samo sa original-
Ne kocite list testere posle iskljucivanja
nim rezervnih delovima. Tako se obezbe-
bocnim pritiskivanjem. List testere se moze
djuje, da ostane sacuvana sigurnost aparata.
ostetiti, slomiti ili prouzrokovati povratni udarac.
Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi nasli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno drustvo za snabdevanje.
Sigurnosna uputstva
Kontakt sa elektricnim vodovima moze voditi
specificna za aparate
pozaru i elektricnom udaru. Osteenja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u vod sa vodom prouzrokovae osteenja predmeta ili
Uputstva za ubodne testere
moze prouzrokovati elektricni udar.
Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg cvrsto drze zatezni uredjaji ili stega sigurnije se
Uputstva za laserske uredjaje
drzi nego sa Vasom rukom.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ne obradjujte nikakav materijal koji sadrzi azbest. Azbest vazi kao izazivac raka.
Nemojte nikada tablice sa opomenom na elektricnom priboru da pravite nerazumljive.
Preduzmite zastitne mere ako pri radu mogu nastati stetne po zdravlje, zapaljive i
Lasersko zracenje klase 2M
eksplozivne prasine. Na primer: Neke prasine
Ne gledajte u zrak ili ne posma-
vaze kao pobudjivaci raka. Nosite zastitnu masku
trajtre direktno sa optickim
za prasinu i upotrebljavajte ako se moze
instrumentima.
prikljuciti usisavanje prasine/opiljaka.
Ne usmeravajte laserski zrak na
Drzite Vase radno mesto cisto. Mesavine
osoblje ili zivotinje i ne gledajte
materijala su posebno opasne. Prasina od lakog
sami u laserski zrak. Ovaj elektricni
metala moze goreti ili eksplodirati.
alat proizvodi lasersko zracenje klase
Sacekajte da se elektricni alat umiri, pre nego
lasera 2M prema IEC EN 60825-1.
sto ga ostavite. Upotrebljeni alat se moze
Direktan pogled u laserski zrak
zakaciti i gubitkom kontrole voditi preko
posebno sa optickim sabirnim instrumentima kao
elektricnog alata.
sto je dvogled itd. moze ostetiti oko.
80 | Srpski
2 609 932 568 17.8.06

========81========OBJ_BUCH-251-001.book Page 81 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Ne koristite laserske naocare za posmatranje
5 Prikljucak za usisavanje
kao zastitne naocare. Laserske naocare za po-
6 Mesto za cuvanje lista testere
smatranje sluze za bolje prepoznavanje laser-
7 Ploca podnozja
skog zraka, one ne stite od laserskog zracenja.
8 Poluga za podesavanje oscilovanja
Ne upotrebljavajte laserske naocare za po-
9 Prekidac za uredjaj za oduvavanje strugotine
smatranje kao naocare za sunce ili u putnom saobraaju. Laserske naocare za posmatranje
10 Ispust za prihvat haube
ne pruzaju punu UV zastitu i smanjuju opazanje
11 Valjak vodjica
boja.
12 SDS-poluga za deblokadu lista testere
Ne dopustajte deci da elektricni pribor koristi
13 Klizna papuca (PST 900 PEL)
bez nadzora. Mozete nepaznjom druge osobe
14 List testere*
zaslepiti.
15 Poklopac za usisavanje*
Skinite laserski modul sa elektricnog alata,
16 Zastita od dodira
ako sa elektricnim alatom radite stacionarno ili radni komad testerisete od dole. Pri ovim
17 Poluga za podizanje
radovima moze lako da Vas zaseni laserski zrak.
18 Laserska tablica sa opomenom
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
19 Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje laserske
linije (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Opis funkcija
20 Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)21 Zastita od kidanja iverja*
Citajte sva upozorenja i uputstva.
22 Izlazni otvor laserskog zraka
Propusti kod pridrzavanja upozorenja i
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
uputstava mogu imati za posledicu
23 Baterije (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
elektricni udar, pozar i/ili teske povrede.
24 Poklopac prostora za bateriju
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 Blokiranje poklopca prostora za bateriju
Upotreba prema svrsi
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Aparat je odredjen da kod cvrste podloge izvodi
26 Laserske naocare za gledanje*
secenja sa razdvajanjem i isecke u drvetu, plastiti,
27 Zavrtanj (PST 700 PE/PST 800 PEL)
metalu, keramickim plocicama i gumi. Pogodan je za
28 Drzac za plocu podnozja
prava i kruzna secenja sa uglom iskosenja do 45.
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
Obratite paznju na preporuke o listovima testere.
29 Skala ugla iskosenja30 Tocki za podesavanje prethodnog zatezanja
Komponente sa slike
ploce podnozja (PST 900 PEL)
31 Zatezna poluga za plocu podnozja
Oznacavanje brojevima komponenti sa slika odnosi
(PST 900 PEL)
se na prikaz elektricnog alata na grafickoj strani.
32 Vodjenje paralelnog granicnika
1 Tocki za podesavanje-biranje broja podizanja
33 Zavrtanj za ucvrsivanje paralelnog granicnika*
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
34 Paralelni granicnik sa kruznim sekacem*
2 Blokada prekidaca za ukljucivanje-iskljucivanje
35 Vrh za centriranje paralelnog granicnika*
3 Prekidac za ukljucivanje-iskljucivanje
*Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni
4 Crevo za usisavanje*
obim isporuka.
2 609 932 568 17.8.06
Srpski | 81

========82========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 82 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Tehnicki podaci
Ubodna testera
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Broj predmeta
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Laserski modul

Kontrola broja podizanja


Prethodno biranje broja podizanja

OscilovanjeNominalna primljena snaga
W
600
620
650
Predana snaga
W
330
340
360
Broj podizanja na prazno n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Podizanje
mm
23
23
23
Maksimalna dubina secenja u drvetu
mm
70
80
90
u aluminijumu
mm
12
15
20
u celiku (nelegiranom)
mm
5
6
10
Ugao secenja (levo/desno) max.

45
45
45
Tezina prema EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Klasa zastite
/ II
/ II
/ II
Podaci vaze za nominalne napone [U] 230/240 V. Kod nizih napona i konstrukcija specificnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.
Molimo da obratite paznju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaseg elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih elektricnih alata mogu varirati.
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Izjava o usaglasenosti
Tip lasera
nm
650
PST 700 PE: Izjavljujemo na sopstvenu odgovornost
mW
<1
da je ovaj proizvod usaglasen sa sledeim standar-
Klasa lasera
2M
dima ili normativnim aktima: EN 60745 prema odre-
Radna temperatura i
dbama smernica 89/336/EWG, 98/37/EG.
temperatura lezaja
C
0 ... +40
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Izjavljujemo na sop-
Baterije
3 x 1,5 V
stvenu odgovornost, da je ovaj proizvod usaglasen
(LR44)
sa sledeim standardima ili normativnim aktima. EN 60745, EN 60825-1 prema odredbama smernica
Informacije o sumovima/vibracijama
89/336/EWG, 98/37/EG.
Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Senior Vice President
Head of Product
Nivo sumova uredjaja oznacen sa A iznosi tipicno:
Engineering
Certification
Nivo zvucnog pritiska 85 dB(A); Nivo snage zvuka 96 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.Nosite zastitu za sluh!
Vibracija na ruci je tipicno niza od 2,5 m/s2.
Nivo vibracija naveden u ovim
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
UPOZORENJE
uputstvima je meren prema mer-
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
nom postupku koji je standardizovan sa EN 60745 i moze da se upotrebi za poredjenje uredjaja.Nivo vibracija e se menjati prema upotrebi elek-tricnog alata i moze u nekim slucajevima da bude iznad vrednosti navedene u ovim uputstvima. Opte-reenje vibracijama bi se moglo potceniti, kada bi se elektricni alat redovno upotrebljavao na takav nacin.Paznja: Za tacnu procenu optereenja vibracijama za vreme odredjenog radnog vremena trebalo bi uzeti u obzir i vreme kada je uredjaj iskljucen ili radi, medjutim kada nije stvarno u radu. Ovo moze da znatno redukuje optereenje vibracijama za vreme celog radnog vremena.
82 | Srpski
2 609 932 568 17.8.06

========83========OBJ_BUCH-251-001.book Page 83 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Montaza
Usisivac mora biti pogodan za materijal koji treba obradjivati.Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po
Montaza lista testere/promena
zdravlje stetnih prasina, prasine koje izazivaju rak ili suvih prasina specijalan usisivac.
Izvucite pre svih radova na elektricnom alatu mrezni utikac iz uticnice.Nosite kod montaze lista testere zastitne
Laserski modul
rukavice za ruku. Kod dodirivanja lista testere postoji opasnost od povreda.
Ubacite/promenite baterije za modul lasera (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Promena lista testere
Pre prvog pustanja u rad ubacite isporucene baterije
Pregled preporucenih listova testere nai ete na
23 u modul lasera 20.
kraju ovoga uputstva. Upotrebljavajte samo listove
Za otvaranje poklopca prostora za baterije 24
testere sa rukavcem (T-oblik). List testere ne bi
pritisnite blokadu 25 i izvadite baterije. Stavite
trebao da bude duzi nego sto je predvidjen rez.
unutra baterije. Pazite pritom na prave polove prema
Upotrebljavajte za testerenje uskih krivina uski list
prikazu na prostoru za baterije.
testere.
Upotrebljavajte uvek sve tri baterije 23 Istovremeno.
Montaza lista testere (pogledajte sliku B
)
Upotrebljavajte samo baterije tipa LR44 istoga
Skinite u datom slucaju poklopac 15 (pogledajte
proizvodjaca i sa istim kapacitetom.
,,Poklopac").
Namestanje/skidanje modula lasera
Ugurajte list testere 14 sa zubima u pravcu secenja
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
dok ne uskoci u podizajnu polugu 17. SDS-polugu 12 e automatski skociti unazad, i list testere e se
Utaknite modul lasera 20 sa bregom na unutrasnjoj
blokirati. Ne pritiskajte poluga 12 unazad rukom, jer
strani u zljebove na kuistu elektricnog alata i gurnite
mozete inace ostetiti elektricni alat.
ga na dole do granicnika.
Pazite kod montaze lista testere na to, da zadnji deo
Za skidanje modula lasera gurnite ga na gore i
lista testere naleze u zljeb valjka vodjice 11.
skinite ga sa kuista odnosno.
Prokontrolisite list testere da li cvrsto naleze.
Skinite laserski modul sa elektricnog alata,
Otpusteni list testere moze ispasti i Vas povrediti.
ako sa elektricnim alatom radite stacionarno ili radni komad testerisete od dole. Pri ovim
Vadjenje lista testere (pogledajte sliku B
)
radovima moze lako da Vas zaseni laserski zrak.
Drzite elektricni alat kod vadjenja lista testere tako, da se ne povredi nijedna osoba ili zivo-
Zastita od kidanja iverja
tinja od izvadjenog lista.
(pogledajte sliku C)
Okrenite SDS-polugu 12 u pravcu zastite od dodira 16 napred. List testere se oslobadja i izbacuje.
Zastita od kidanja iverja 21 (pribor) moze spreciti otkidanje gornje povrsine kod testerenja drveta.
Usisavanje prasine/piljevine
Zastita od kidanja iverja moze da se koristi samo kod odredjenih tipova lista testere i samo kod ugla secenja od 0. Ploca podnozja 7 nesme kod
Poklopac
testerenja sa zastitom od kidanja iverja da se
Montirajte poklopac 15, pre nego sto prikljucite
pomera unazad za testerenje blizu ivice.
elektricni alat na usisavanje prasine.
Ugurajte zastitu od kidanja iverja 21 od dole u plocu
Ubacite haubu spreda tako, da zljebovi haube
podnozja 7.
uskoce u ispuste 10 kuista.
PST 900 PEL: Pri upotrebi klizne papuce 13 ne
Skinite haubu za radove bez usisavanja prasine kao
ubacuje se zastita od kidanja iverja 21 u plocu
i za presecanje sa zakosenjem. Odvojite za to haubu
podnozja 7, ve u kliznu papucu.
lako i potom svucite napred.
Prikljucivanje usisavanja prasine
Klizna papuca (PST 900 PEL)
Nataknite crevo za usisavanje 4 (pribor) na prikljucak za usisavanje 5. Povezite crevo za usisavanje 4 sa
Pri obradi osetljivih povrsina mozete kliznu papucu
nekim usisivacem (pribor). Pregled za prikljucivanje
13 staviti na plocu podnozja 7, da bi sprecili povrede
na razne usisivace nai ete na kraju ovoga uputstva.
gornje povrsine.
Iskjucite uredjaj za izduvavanje opiljaka, kada
Za postavljanje klizne papuce 13 obesite je napred
prikljucite uredjaj za usisavanje (pogledajte ,,Uredjaj
na ploci podnozja 7, pritisnite je pozadi uvis i pustite
za izduvavanje strugotine").
da uskoci.
2 609 932 568 17.8.06
Srpski | 83

========84========OBJ_BUCH-251-001.book Page 84 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Rad
PST 900 PEL (pogledajte sliku G):
Otvorite zateznu polugu 31 ploce podnozja i gutnite plocu podnozja 7 lagano u pravcu usisne
Vrste rada
stucne 5.

Za podesavanje preciznog iskosenog ugla ima
Izvucite pre svih radova na elektricnom alatu
ploca desno i levo tacke za ucvrsivanje na 0,
mrezni utikac iz uticnice.
22,5 i 45. Iskrenite plocu 7 prema skali 29 u zeljenu poziciju. Drugi uglovi iskosenja mogu se
Podesavanje oscilovanja
podesavati pomou meraca uglova.
Oscilovanje koje se moze podesiti u cetiri stupnja

Gurnite potom plocu podnozja 7 do granicnika u
omoguava optimalno prilagodjavanje brzine se-
pravcu lista testere 14.
cenja, snage secenja i slike preseka materijalu koji

Zatvorite zateznu polugu 31, da bi mogli blokirati
se obradjuje.
plocu podnozja u podesenoj poziciji.
Sa polugom za podesavanje 8 mozete podesiti oscilovanje i za vreme rada.
Hauba poklopca 15 i zastita od kidanja iverja 21 ne mogu se upotrebljavati kod preseka sa iskosenjem.
bez oscilovanjabez oscilovanja
Pomeranje ploce podnozja
srednje oscilovanje
Za secenje blizu ivice mozete pomeriti plocu
veliko oscilovanje
podnozja 7 unazad.
Optimalni stepen oscilacija za svaku primenu moze
Izvucite ostavu za list testere 6 iz ploce podnozja 7.
se dobiti prakticnom probom. Pritom vaze sledee preporuke:
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Skinite u datom slucaju

Izaberite stepen oscilacije utoliko manji, odnosno
modul laseral 20.
iskljucite sasvim oscilovanje, ukoliko treba da
PST 700 PE/PST 800 PEL (pogledajte sliku E):
ivica preseka bude finija i cistija.

Odvrnite zavrtanj 27 i pomerite plocu podnozja 7

Iskljucujte oscilovanje pri preradi tankih mate-
do granicnika u pravcu prikljucka za usisavanje 5.
rijala (na primer limova).

Zategnite zavrtanj 27 ponovo.

Radite u tvrdim materijalima (na primer celiku) sa malim oscilovanjem.
PST 900 PEL (pogledajte sliku G):

U mekim materijalima i pri testerisanju drveta u

Otvorite zateznu polugu 31 ploce podnozja i
pravcu vlakana mozete raditi sa maksimalnim
gurnite plocu podnozja 7 do granicnika u pravcu
oscilovanjem.
usisne stucne 5.

Zatvorite zateznu polugu 31, da bi mogli blokirati
Podesavanje ugla iskosenja
plocu podnozja u podesenoj poziciji.
Ploca podnozja 7 se moze iskretati za preseke sa
Testerenje sa pomerenom plocom podnozja 7 je
iskosenjem do 45 u desno ili levo.
mogue samo sa uglom iskosenja od 0. Osim toga
Skinite haubu poklopac 15 (pogledajte ,,Poklopac") i
nesme se koristiti paralelni granicnik sa kruznim se-
izvucite ostavu za list testere 6 iz ploce podnozja 7.
kacem 34 (pribor) kao ni zastita od kidanja iverja 21.
PST 700 PE/PST 800 PEL (pogledajte slike EF):
Promena zatezanja ploce podnozja

Odvrnite zavrtanj 27 i gurnite plocu podnozja 7
(PST 900 PEL)
malo u pravcu prikljucka za usisavanje 5.
Sa tockiem za podesavanja 30 moze se menjati

Sliku F: Za podesavanje preciznog iskosenog
zatezanje zatezne poluge 31 za plocu podnozja.
ugla ima ploca desno i levo tacke za ucvrsivanje na 0, 22,5 i 45. Iskrenite plocu 7 prema skali
Ako ploca podnozja 7 posle zatvaranja poluge ne
29 u zeljenu poziciju. Drugi uglovi iskosenja
stoji cvrsto, onda otvorite zateznu polugu i okrenite
mogu se podesavati pomou meraca uglova.
tocki za podesavanje zatezanja u pravcu ,,+".

Gurnite potom plocu podnozja 7 do granicnika u
Ako se ploca podnozja posle otvaranja zatezne
pravcu lista testere 14.
poluge ne moze ili se tesko pomera, onda okrenite

Zategnite zavrtanj 27 ponovo.
tocki za podesavanje u pravcu ,,".
84 | Srpski
2 609 932 568 17.8.06

========85========OBJ_BUCH-251-001.book Page 85 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Uredjaj za izduvavanje strugotine
Pustanje u rad modula lasera
Sa strujom vazduha uredjaja za izduvavanje strugotine 9 moze se linija secenja odrzavati cistom
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
od strugotine.
Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili
Ukljucivanje uredjaja za izduvavanje
zivotinje i ne gledajte u laserski zrak cak ni sa
strugotine:
daljeg odstojanja.
Pomerite za radove sa velikim ski-danjem strugotine u drvetu, plastici
Za ukljucivanje lasera pritisnite gore na prekidac
i.drugim, prekidac u pravcu usisne
19 (,,on").
stucne 9.
Za iskljucivanje lasera pritisnite dole na prekidac
Iskljucivanje uredjaja za izduvavanje
19 (,,off").
strugotine:
Iskljucite ponovo laser odmah posle svake
Za radove u metalu kao i kod priklju-
upotrebe. Pri rukovanju sa modulom lasera
cenog usisavanja prasine pomerite
(odnojeno ili montiran) moze Vas zaseniti laserski
prekidac 9 u pravcu lista testere.
zrak.
Skinite laserski modul sa elektricnog alata, ako sa elektricnim alatom radite stacionarno ili radni komad testerisete od dole. Pri ovim
Pustanje u rad elektricnog alata
radovima moze lako da Vas zaseni laserski zrak.
Posle ca. 10 min trajanja rada iskljucuje se laser
Obratite paznju na napon mreze! Napon struj-
automatski.
nog izvora mora biti usaglasen sa podacima tipske tablice elektricnog alata. Elektricni alati oznaceni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.
Uputstva za rad
Ukljucivanje-iskljucivanje
Upotrebljavajte kod obrade manjih ili tanjih
Za ukljucivanje elektricnog alata pritisnite prekidac
radnih komada uvek stabilne podloge
za ukljucivanje-iskljucivanje 3.
odnosno neki sto za testerenje (pribor).
Za blokiranje prekidaca za ukljucivanje-iskljuci-vanje 3 drzite isti pritisnut i gurnite blokadu 2 u
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
desno ili levo.
Upotreba sa elektricnim alatom se preporucuje, ako bi zeleli sa testerisete duz ve oznacene linije za
Za iskljucivanje elektricnog alata pustite prekidac
presecanje. Postavite laserski modul 20 na elektricni
za ukljucivanje-iskljucivanje 3. Kod blokiranog
alat (pogledajte ,,Namestanje/skidanje modula
prekidaca za ukljucivanje-iskljucivanje 3 pritisnite
lasera") i sledite pri secenju sa linijom lasera
prvo njega i potom ga pustite.
markiranu liniju secenja.
Pri duzem radu sa manjim brojem oscilacija moze se elektricni alat jako zagrejati. Izbacite napolje list
Pri secenju kod nepovoljnih uslova (na primer jako
testere i pustite elektricni alat da radi hladjenja radi
suncevo zracenje) mozete poboljsati vidljivost upo-
oko 3 minuta sa maksimalnim brojem oscilacija.
trebom laserskih naocara 26 (pribor).
Ne koristite laserske naocare za posmatranje
Kontrola/biranje broja oscilacija
kao zastitne naocare. Laserske naocare za po-
PST 700 PE: Jacim ili slabijim pritiskivanjem na preki-
smatranje sluze za bolje prepoznavanje laser-
dac za ukljucivanje-iskljucivanje 3 mozete kontinuira-
skog zraka, one ne stite od laserskog zracenja.
no kontrolisati broj podizanja ukljucenog elektricnog
Ne upotrebljavajte laserske naocare za po-
alata. Kod blokiranog prekidaca za ukljucivanje-isklju-
smatranje kao naocare za sunce ili u putnom
civanje 3 nije mogue smanjivanje broja podizanja.
saobraaju. Laserske naocare za posmatranje
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Sa tockiem za pode-
ne pruzaju punu UV zastitu i smanjuju opazanje
savanje biranja broja oscilacija 1 mozete izabrati
boja.
unapred broj oscilacija i menjati za vreme rada.
Prostor za list testere (pogledajte sliku A)
12: nizi broj oscilacija34: srednji broj oscilacija
U ostavi lista testere 6 mozete cuvati cetiri lista
56: visok broj oscilacija
testere sa duzinom do 110 mm. Stavite listove
Potreban broj podizanja zavisi od materijala i uslova
testere sa rukavcom (T-rukavac) u za to predvidjeni
rada i moze da se dobije prakticnom probom.
zljeb ostave za list testere. Po dva lista testere mogu
Preporucuje se smanjivanje broja podizanja kod
biti jedan preko drugog.
stavljanja lista testere na radni komad kao i kod
Zatvorite prostor za list testere i gurnite ga do
testerenja plastike i aluminijuma.
granicnika u udubljenju ploce podnozja 7.
2 609 932 568 17.8.06
Srpski | 85

========86========OBJ_BUCH-251-001.book Page 86 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Testerenje sa uranjanjem (pogledajte sliku H)
Kod ekstremnih uslova upotrebe moze se kod
Sa postupkom uranjanja smeju se obradjivati
obrade metala provodljiva prasina nataloziti u
samo meki materijali kao drvo, gips karton ili
unutrasnjosti elektricnog alata. Zastitna izola-
slicno!
cija elektricnog alata se moze ostetiti. Prepo-rucuje se u takvim slucajevima upotreba
Koristite za testerenje sa uranjanjem samo kratke
stacionarnog uredjaja za usisavanje, cesto
listove testere. Testerenje sa uranjanjem je mogue
izduvavanje proreza za ventilaciju i poveziva-
samo sa uglom iskosenja od 0.
nje spreda jednog zastitnog prekidaca (FI).
Stavite elektricni alat sa prednjom ivicom ploce
Povremeno podmazujte valjak vodjicu 11 sa jednom
podnozja 7 na radni komad, a da list testere 14 ne
kapi ulja.
dodiruje radni komad i ukljucite ga. Birajte kod elektricnog alata sa kontrolom broja podizanja
Kontrolisite valjak vodjicu 11 redovno. Ako je istro-
maksimalan broj podizanja. Pritisnite elektricni alat
sena, mora je ovlasen Bosch-servis zameniti.
cvrsto na radni komad i pustie list testere da polago
Ako bi elektricni alat i pored brizljivog postupka izra-
uroni u radni komad.
de i kontrole nekada otkazao, popravku mora vrsiti
Cim ploca podnozja 7 bude nalegala po celoj
neki autorizovani servis za Bosch-elektricne alate.
povrsini na radnom komadu, testerite dalje duz
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naru-
zeljene linije secenja.
civanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 broj-canih mesta prema tipskoj tablici elektricnog alata.
Paralelni granicnik sa kruznim sekacem (pribor)Za rad sa paralelnim granicnikom i kruznim sekacem 34 (pribor) sme debljina radnog komada
Servis i savetnici kupaca
maksimalno iznositi 30 mm.
Prezentacione crteze i informacije u vezi rezervnih
Paralelni preseci (pogledajte sliku I): Odvrnite
delova nai ete pod:
zavrtanj 33 i pomerite skalu paralelnog granicnika 32
www.bosch-pt.com
kroz vodjicu u ploci podnozja. Podesite zeljenu
Bosch-Service
sirinu secenja kao vrednost skale na unutrasnjoj ivici
Takovska 46
ploce podnozja. Stegnite zavrtanj 33.
11000 Beograd
Kruzna secenja (pogledajte sliku J): Stavite zavrtanj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +381 11 75 33 73
za pricvrsivanje na drugu stranu paralelnog granic-
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +381 11 75 33 73
nika 33. Pomerite skalu paralelnog granicnika 32
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
kroz vodjicu u ploci podnozja. Busite u radnom komadu otvor u sredini isecka koji treba testeriti. Postavite vrh za centriranje 35 kroz unutrasnji otvor
Uklanjanje djubreta
paralelnog granicnika i u izbuseni otvor. Podesite radijus kao vrednost skale na unutrasnjoj ivici ploce
Elektricni pribori, pribor i pakovanja treba da se
podnozja. Stegnite zavrtanj 33.
odvoze regeneraciji koja odgovara zastiti covekove sredine.
Sredstvo za hladjenje/podmazivanje
Samo za EU-zemlje:
Kod testerenja metala trebali bi zbog zagrevanja
Ne bacajte elektricni pribor u kuno
materijala nanositi sredstvo za hladjenje i podma-
djubre!
zivanje duz linije secenja.
Prema evropskim smernicama 2002/96/EG o starim elektricnim i elektronskim uredjajima i njihovim
Odrzavanje i servis
pretvaranju u nacionalno dobro ne
moraju vise upotrebljivi elektricni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji koja
Odrzavanje i cisenje
odgovara zastiti covekove okoline.
Izvucite pre svih radova na elektricnom alatu
Akku/baterije:
mrezni utikac iz uticnice.
Ne bacajte akku/baterije u kuno djubre, u vatru ili
Drzite elektricni alat i proreze za ventilaciju
vodu. Akku/baterije treba sakupljati, regenerisati ili
ciste, da bi dobro i sigurno radili.
uklanjati na nacin koji odgovara zastiti covekove
Redovno cistite prihvat za list testere. Za ovo
sredine.
izvadite list testere iz elektricnog alata i lako istresite
Samo za EU-zemlje:
na ravnoj povrsini.
Prema smernici 91/157/EWG moraju se akku/bate-
Jako prljanje elektricnog alata moze voditi kvaro-
rije koje su u kvaru ili istrosene, regenerisati.
vima u funkcionisanju. Stoga ne testerite materijale sa puno prasine od dole ili iznad glave.
Zadrzavamo pravo na promene.
86 | Srpski
2 609 932 568 17.8.06

========87========OBJ_BUCH-251-001.book Page 87 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Splosna varnostna navodila
e) Kadar uporabljate elektricno orodje zunaj,
uporabljajte samo kabelske podaljske, ki
za elektricna orodja
so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljska, ki je primeren za delo
Preberite vsa opozorila in
OPOZORILO
na prostem, zmanjsuje tveganje elektricnega
napotila. Napake zaradi neupos-
udara.
tevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzrocijo elektricni udar, pozar in/ali tezke telesne
f) Ce je uporaba elektricnega orodja v
poskodbe.
vlaznem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zascito pred kvarnim tokom.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
Uporaba zascitnega stikala zmanjsuje
prihodnje se potrebovali.
tveganje elektricnega udara.
Pojem ,,elektricno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanasa na elektricna orodja z elektric-
3) Osebna varnost
nim pogonom (z elektricnim kablom) in na akumu-
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela
latorska elektricna orodja (brez elektricnega kabla).
z elektricnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ce ste
1) Varnost na delovnem mestu
utrujeni oziroma ce ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti
a) Delovno podrocje naj bo vedno cisto in
med uporabo elektricnega orodja je lahko
dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena
vzrok za resne telesne poskodbe.
delovna podrocja lahko povzrocijo nezgode.
b) Uporabljajte osebno zascitno opremo in
b) Ne uporabljajte elektricnega orodja v
vedno nosite zascitna ocala. Nosenje oseb-
okolju, kjer lahko pride do eksplozij
ne zascitne opreme, na primer maske proti
oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
prahu, nedrsecih zascitnih cevljev, varnostne
tekocine, plini ali prah. Elektricna orodja
celade ali zascitnih glusnikov, kar je odvisno
povzrocajo iskrenje, zaradi katerega se lahko
od vrste in nacina uporabe elektricnega
prah ali para vnameta.
orodja, zmanjsuje tveganje telesnih poskodb.
c) Prosimo, da med uporabo elektricnega
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
orodja ne dovolite otrokom ali drugim
Pred prikljucitvijo elektricnega orodja na
osebam, da bi se Vam priblizali.
elektricno omrezje in/ali na akumulator in
Odvracanje Vase pozornosti drugam lahko
pred dviganjem ali nosenjem se prepri-
povzroci izgubo kontrole nad napravo.
cajte, ce je elektricno orodje izklopljeno. Prenasanje naprave s prstom na stikalu ali pri-
2) Elektricna varnost
kljucitev vklopljenega elektricnega orodja na
a) Prikljucni vtikac elektricnega orodja se
elektricno omrezje je lahko vzrok za nezgodo.
mora prilegati vticnici. Spreminjanje
d) Pred vklapljanjem elektricnega orodja
vtikaca na kakrsenkoli nacin ni dovoljeno.
odstranite nastavitvena orodja ali izvijace.
Pri ozemljenih elektricnih orodjih ne
Orodje ali kljuc, ki se nahaja v vrtecem se delu
uporabljajte vtikacev z adapterji.
naprave, lahko povzroci telesne poskodbe.
Nespremenjeni vtikaci in ustrezne vticnice
e) Izogibajte se nenormalni telesni drzi. Po-
zmanjsujejo tveganje elektricnega udara.
skrbite za trdno stojisce in za stalno ravno-
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljeni-
tezje. Tako boste v nepricakovanih situacijah
mi povrsinami kot so na primer cevi, grelci,
elektricno orodje lahko bolje nadzorovali.
stedilniki in hladilniki. Tveganje elektricnega
f) Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlap-
udara je vecje, ce je Vase telo ozemljeno.
nih oblacil in nakita. Lase, oblacila in roka-
c) Prosimo, da napravo zavarujete pred
vice ne priblizujte premikajocim se delom
dezjem ali vlago. Vdor vode v elektricno
naprave. Premikajoci se deli naprave lahko
orodje povecuje tveganje elektricnega udara.
zagrabijo ohlapno oblacilo, dolge lase ali
d) Ne uporabljajte kabla za nosenje ali
nakit.
obesanje elektricnega orodja in ne vlecite
g) Ce je na napravo mozno montirati priprave
za kabel, ce zelite vtikac izvleci iz vticnice.
za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se
Kabel zavarujte pred vrocino, oljem,
prepricajte, ce so le-te prikljucene in ce se
ostrimi robovi ali premikajocimi se deli
pravilno uporabljajo. Uporaba priprave za
naprave. Poskodovani ali zapleteni kabli
odsesavanje prahu zmanjsuje zdravstveno
povecujejo tveganje elektricnega udara.
ogrozenost zaradi prahu.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensko | 87

========88========OBJ_BUCH-251-001.book Page 88 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
4) Skrbna uporaba in ravnanje z elektricnimi
Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest.
orodji
Azbest povzroca rakasta obolenja.
a) Ne preobremenjujte naprave. Pri delu upo-
Ce bi pri delu lahko nastajal zdravju skodljiv,
rabljajte elektricna orodja, ki so za to delo
gorljiv ali eksploziven prah, poskrbite za
namenjena. Z ustreznim elektricnim orodjem
ustrezne zascitne ukrepe. Na primer: Nekatere
boste v navedenem zmogljivostnem podrocju
vrste prahu povzrocajo rakasta obolenja. Nosite
delali bolje in varneje.
masko za zascito proti prahu in ce je mozna
b) Ne uporabljajte elektricnega orodja s
prikljucitev, uporabljajte napravo za odsesavanje
pokvarjenim stikalom. Elektricno orodje, ki
prahu in ostruzkov.
se ne da vec vklopiti ali izklopiti, je nevarno in
Delovno mesto naj bo vedno cisto. Posebno
ga je potrebno popraviti.
nevarne so mesanice materialov. Prah lahkih
c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
kovin se lahko vname ali eksplodira.
delov pribora ali odlaganjem naprave
Pred odlaganjem elektricnega orodja
izvlecite vtikac iz elektricne vticnice in/ali
pocakajte, da se orodje popolnoma ustavi.
odstranite akumulator. Ta previdnostni
Elektricno orodje se lahko zatakne, zaradi cesar
ukrep preprecuje nenameren zagon
lahko izgubite nadzor nad njim.
elektricnega orodja.
d) Elektricna orodja, katerih ne uporabljate,
Ne uporabljajte elektricnega orodja s
shranjujte izven dosega otrok. Osebam,
poskodovanim kablom. Ne dotikajte se
ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh
poskodovanega elektricnega kabla. Ce se
navodil za uporabo, naprave ne dovolite
kabel poskoduje med delom, izvlecite
uporabljati. Elektricna orodja so nevarna,
omrezni vtikac iz vticnice. Poskodovani kabli
ce jih uporabljajo neizkusene osebe.
povecujejo tveganje elektricnega udara.
e) Skrbno negujte elektricno orodje. Kontro-
Elektricno orodje, ki ga uporabljate na pro-
lirajte brezhibno delovanje premicnih delov
stem, prikljucite prek zascitnega stikala (FI).
naprave, ki se ne smejo zatikati. Ce so ti
Ne priblizujte se z rokami obmocju zaganja.
deli zlomljeni ali poskodovani do te mere,
Ne segajte pod obdelovanec. Stik z zaginim
da ovirajo delovanje elektricnega orodja,
listom lahko povzroci telesne poskodbe.
jih je potrebno pred uporabo naprave
Obdelovancu se priblizajte samo z vkloplje-
popraviti. Slabo vzdrzevana elektricna orodja
nim elektricnim orodjem. V nasprotnem pri-
so vzrok za mnoge nezgode.
meru obstaja nevarnost, da se bo vsadno orodje
f) Rezalna orodja vzdrzujte tako, da bodo
zataknilo v obdelovanec in povzrocilo povratni
vedno ostra in cista. Skrbno negovana
udarec.
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lazje vodljiva.
Poskrbite, da bo podnozje 7 pri zaganju varno naleglo. Zataknjen zagin list se lahko zlomi ali
g) Elektricna orodja, pribor, vsadna orodja in
povzroci povratni udarec.
podobno uporabljajte ustrezno tem navodi-lom. Pri tem upostevajte delovne pogoje in
Po zakljucenem delovnem postopku izklopite
dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba
elektricno orodje in potegnite zagin list iz reza
elektricnih orodij v namene, ki so drugacni od
sele takrat, ko list povsem obmiruje. Tako se
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
boste izognili povratnemu udarcu, elektricno orodje pa boste varno odlozili.
5) Servisiranje
Uporabljajte samo neposkodovane,
a) Vase elektricno orodje naj popravlja samo
brezhibne zagine liste. Zviti ali topi zagini listi se
kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
lahko zlomijo ali povzrocijo povratni udarec.
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.
Po izklopu ne ustavljajte zaginega lista s pritiskanjem v nasprotni smeri. Zagin list se lahko poskoduje, zlomi ali povzroci povratni udarec.
Specificna varnostna
Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporab-
navodila
ljajte ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali plinom. Stik z elektricnim
Navodila za vbodne zage
vodom lahko povzroci pozar ali elektricni udar.
Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
Poskodbe na plinovodu so lahko vzrok za eks-
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripra-
plozijo, vdor v vodovodno omrezje pa lahko
vami ali s primezem, kot ce bi ga drzali z roko.
povzroci materialno skodo ali elektricni udar.
88 | Slovensko
2 609 932 568 17.8.06

========89========OBJ_BUCH-251-001.book Page 89 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Navodila za laserske naprave
Komponente na sliki
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ploscic z opozorilnimi napisi, ki so pritrjene na
Ostevilcenje komponent, ki so prikazane na sliki, se
elektricnem orodju, nikoli ne zakrivajte.
nanasa na prikaz elektricnega orodja na strani z grafiko.
Lasersko sevanje razreda 2MNe glejte v laserski zarek, kar velja
1 Kolo za prednastavitev stevila hodov
tudi za direktno gledanje cez
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
opticne instrumente.
2 Aretiranje vklopno/izklopnega stikala3 Vklopno/izklopno stikalo
Ne usmerjajte laserskega zarka na
4 Odsesovalna cev*
osebe ali zivali in tudi sami ne glejte
5
vanj. To elektricno orodje proizvaja
Odsesovalni nastavek
lasersko sevanje razreda 2M po IEC
6 Depo za zagine liste
EN 60825-1. Direktno gledanje v la-
7 Podnozje
serski zarek se posebno cez zbirne
8 Rocica za nastavitev nihanja
opticne instrumente kakrsen je na primer daljnogled
9 Stikalo naprave za pihanje ostruzkov
ali podobno lahko povzroci poskodbe na oceh.
10 Izbokline za drzanje zascitnega pokrova
Ocal za vidnost laserskega zarka ne upo-
11 Vodilo
rabljajte namesto zascitnih ocal. Ocala za vidnost laserskega zarka so namenjena boljsemu
12 SDS-rocica za deblokiranje zaginega lista
razpoznavanju laserskega zarka, vendar oci ne
13 Drsni cevelj (PST 900 PEL)
varujejo pred laserskim sevanjem.
14 Zagin list*
Ocal za vidnost laserskega zarka ne uporab-
15 Pokrov za odsesavanje*
ljajte namesto soncnih ocal oziroma med voz-
16 Scitnik proti dotiku
njo v cestnem prometu. Ocala za vidnost laser-
17 Dvizni drog
skega zarka ne zagotavljajo popolne UV-zascite in zmanjsujejo sposobnost zaznavanja barv.
18 Opozorilna ploscica laserja
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nikoli ne dovolite otrokom, da bi
19 Stikalo za vklop/izklop laserske crte
nenadzorovano uporabljali elektricno orodje.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Z njim lahko nenamerno zaslepijo druge osebe.
20 Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Pri stacionarni uporabi elektricnega orodja ali zaganju obdelovanca s spodnje strani
21 Scitnik proti trganju obdelovanca*
odstranite z elektricnega orodja laserski
22 Izstopna odprtina laserskega zarka
modul. Pri tovrstnih delih Vas lahko laserski
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
zarek hitro zaslepi.
23 Bateriji (PST 800 PEL/PST 900 PEL)24 Pokrov predalcka za baterije
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 Aretiranje pokrova predalcka za baterije
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Opis delovanja
26 Ocala za vidnost laserskega zarka*
Preberite vsa opozorila in napotila.
27 Vijak (PST 700 PE/PST 800 PEL)
Napake zaradi neupostevanja spodaj
28 Drzalo podnozja (PST 700 PE/PST 800 PEL)
navedenih opozoril in napotil lahko
29 Skala jeralnih kotov
povzrocijo elektricni udar, pozar in/ali
30
tezke telesne poskodbe.
Kolo za nastavitev prednapetosti podnozja (PST 900 PEL)
31 Napenjalo podnozja (PST 900 PEL)
Uporaba v skladu z namenom
32 Vodilo vzporednega prislona33 Fiksirni vijak vzporednega prislona*
Naprava je namenjena rezanju in izrezovanju lesa, umetnih mas, kovine, keramicnih plosc in gumija na
34 Vzporedni prislon s kroznim rezilom*
trdni podlagi. Primerna je za ravne in ukrivljene reze
35 Centrirna konica vzporednega prislona*
z jeralnim kotom do 45. Upostevajte priporocila o
*Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg
izbiri zaginega lista.
dobave.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensko | 89

========90========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 90 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Tehnicni podatki
Vbodna zaga
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Stevilka artikla
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Laserski modul

Krmiljenje stevila hodov


Predizbira stevila hodo

NihanjeNazivna odjemna moc
W
600
620
650
Izhodna moc
W
330
340
360
Stevilo hodov v prostem teku n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Hod
mm
23
23
23
Maks. globina reza v les
mm
70
80
90
v aluminij
mm
12
15
20
v jeklo (nelegirano)
mm
5
6
10
Maks. kot rezanja (levo/desno)

45
45
45
Teza po EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Zascitni razred
/ II
/ II
/ II
Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230/240 V. Pri nizjih napetostih in pri specificnih izvedbah za posamezne drzave lahko ti podatki med seboj odstopajo.
Prosimo, da upostevate stevilko artikla na tipski ploscici Vasega elektricnega orodja. Trgovske oznake posameznih elektricnih orodij so lahko drugacne.
Opozorilo: Za tocno oceno obremenitve z
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
vibracijami med dolocenim casovnim obdobjem je
Tip laserja
nm
650
treba upostevati tudi razdobja, v katerih je bila
mW
<1
naprava izklopljena oziroma je sicer delovala,
Laserski razred
2M
vendar ni bila v uporabi. To bi lahko podatek o
Delovna in skladiscna
obremenitvi z vibracijami v nekem casovnem
temperatura
C
0 ... +40
obdobju obcutno zmanjsalo.
Bateriji
3 x 1,5 V
(LR44)
Izjava o skladnosti
Podatki o hrupu/vibracijah
PST 700 PE: Z vso odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek usklajen z naslednjimi normami ali norma-
Merske vrednosti so bile izracunane v skladu z
tivnimi dokumenti: EN 60745 ustrezno dolocilom
EN 60745.
smernic Evropske gospodarske skupnosti 89/336 in
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipicno znasa:
Evropske skupnosti 98/37.
nivo zvocnega tlaka 85 dB(A); nivo jakosti hrupa
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Z vso odgovornostjo
96 dB(A). Nezanesljivost meritve K=3 dB.
izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi
Nosite zascitne glusnike!
normami ali normativnimi dokumenti:
Vibriranje rok in lahti je tipicno nizje od 2,5 m/s2.
EN 60745, EN 60825-1, ki ustrezajo dolocilom smernic 89/336/EWG, 98/37/EG.
V teh navodilih je naveden nivo
OPOZORILO
vibriranja, ki je bil izmerjen z meril-
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
nim postopkom, normiranim v EN 60745. Podatek se
Senior Vice President
Head of Product
lahko uporablja za primerjavo med napravami.
Engineering
Certification
Nivo vibriranja se spreminja odvisno od nacina uporabe elektricnega orodja in lahko v nekaterih primerih presega vrednost, ki je navedena v teh navodilih. Ce boste orodje redno uporabljali na taksen nacin, je obremenitev z vibracijami lahko
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
podcenjena.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
90 | Slovensko
2 609 932 568 17.8.06

========91========OBJ_BUCH-251-001.book Page 91 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Montaza
Prikljucitev odsesavanja prahuOdsesovalno cev 4 (pribor) nataknite na odsesovalni nastavek 5. Odsesovalno cev 4 povezite s sesalnikom
Vstavljanje/zamenjava zaginega lista
za prah (pribor). Pregleden prikaz za prikljucitev na razlicne sesalnike boste nasli na koncu teh navodil.
Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektric-
Pri prikljucenem odsesavanju prahu morate pripravo
nem orodju izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.
za pihanje ostruzkov izklopiti (glejte ,,Priprava za
Pri montazi zaginih listov nosite zascitne ro-
pihanje ostruzkov").
kavice. Ne dotikajte se zaginega lista nevar-
Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelovancu,
nost telesnih poskodb.
ki ga boste brusili.Za odsesovanje izredno zdravju nevarnih, kancero-
Izbira zaginega lista
genih ali suhih vrst prahu uporabljajte specialni
Pregled zaginih listov, ki jih priporoca proizvajalec,
sesalnik za prah.
boste nasli na koncu navodil. V orodje vstavite samo zagine liste s steblom, ki ima eno zarezo (T-steblo).
Laserski modul
Zagin list naj ne presega dolzine, ki je potrebna za izvedbo predvidenega reza.
Vstavljanje/zamenjava baterij laserskega
Za zaganje ozkih krivulj uporabljajte ozek zagin list.
modula (PST 800 PEL/PST 900 PEL)Pred prvo uporabo naprave vstavite baterije 23, ki
Vstavljanje zaginega lista (glejte sliko B)
)
so prilozene dobavi, v laserski modul 20.
Po potrebi odstranite pokrov 15 (glejte ,,Pokrov").
Za odpiranje pokrova predalcka za baterije 24
Zagin list 14 z zobmi v smeri rezanja do zaskocitve
najprej pritisnite na aretiranje 25, nato pa pokrov
potisnite v dvizni drog 17. SDS-rocica 12 samodejno
predalcka odstranite. Vstavite baterije. Pri tem
skoci nazaj in zagin list je blokiran. Ne pritiskajte
pazite na pravilen polozaj polov, ki mora ustrezati
rocice 12 nazaj z roko, ker se lahko elektricno orodje
prikazu v predalcku.
poskoduje.
Vedno zamenjajte vse tri baterije 23 hkrati. Upo-
Prosimo, da pri vstavljanju zaginega lista pazite,
rabljajte samo baterije tipa LR44 istega proizvajalca
da bo hrbtna stran zaginega lista nalegla v zleb
in enake kapacitete.
vodila 11.
Namestitev/odstranitev laserskega modula
Preverite trdno nasedanje zaginega lista.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ohlapen zagin list lahko pade ven in Vas
Laserski modul 20 z izboklinami na notranji strani
poskoduje.
namestite v izreze na ohisju elektricnega orodja in ga potisnite navzdol do omejila.
Odstranitev zaginega lista (glejte sliko B
)
Laserski modul odstranite tako, da ga najprej
Pri odstranjevanju zaginega lista drzite
potisnete navzgor, nato pa ga snamete z ohisja.
elektricno orodje tako, da izvrzen zagin list ne
Pri stacionarni uporabi elektricnega orodja ali
bo mogel poskodovati oseb ali zivali.
zaganju obdelovanca s spodnje strani odstra-
SDS-rocico 12 obrnite naprej, v smeri scitnika proti
nite z elektricnega orodja laserski modul. Pri
dotiku 16. Zagin list se sprosti in skoci ven.
tovrstnih delih Vas lahko laserski zarek hitro zaslepi.
Odsesavanje prahu/ostruzkov
Scitnik proti trganju obdelovanca (glejte sliko C)
Pokrov
Scitnik proti trganju obdelovanca 21 (pribor) lahko pri
Obvezno montirajte pokrov 15, preden elektricno
zaganju lesa prepreci trganje zgornje povrsine obde-
orodje prikljucite na pripravo za odsesavanje prahu.
lovanca. Scitnik proti trganju obdelovanca lahko upo-
Pokrov namestite s sprednje strani in sicer tako, da
rabljate samo pri dolocenih tipih zaginega lista in
se bodo izrezi na pokrovu zaskocili v izbokline 10 na
samo pri kotu rezanja 0. Ne prestavljajte podnozja 7
ohisju.
nazaj, ce zelite zagati ob robu in ce delate z monti-
Pri delih brez odsesavanja prahu ter pri zaganju
ranim scitnikom proti trganju obdelovanca.
jeralnih rezov naj bo pokrov odstranjen. V ta namen
Od spodaj pritisnite scitnik proti trganju obdelo-
pokrov rahlo razprite in ga nato odstranite v smeri
vanca 21 v podnozje 7.
naprej.
PST 900 PEL: Pri uporabi drsnega cevlja 13 scitnika pred trganjem obdelovanca 21 ne vstavljajte v podnozje 7, ampak v drsni cevelj.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensko | 91

========92========OBJ_BUCH-251-001.book Page 92 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

Podnozje 7 nato potisnite do konca v smeri
Drsni cevelj (PST 900 PEL)
zaginega lista 14.
Pri obdelovanju obcutljivih povrsin lahko drsni cevelj

Vijak 27 spet trdno privijte.
13 namestite na podnozje 7, kar bo preprecilo
PST 900 PEL (glejte sliko G):
praske na zgornji povrsini obdelovanca.

Odprite napenjalo 31 podnozja in podnozje 7 rahlo
Drsni cevelj 13 najprej spredaj zataknite na podnozje
potisnite v smeri odsesovalnega nastavka 5.
7, ga z zadnje strani pritisnite navzgor in pocakajte, da zaskoci.

Za nastavitev natancnega jeralnega kota ima podnozje na desni in levi strani zagozditvene tocke in sicer pri 0, 22,5 in 45. Podnozje 7 glede na skalo 29 premaknite v zeleni polozaj.
Delovanje
Ostale jeralne kote lahko nastavite s pomocjo kotnega merila.

Podnozje 7 nato potisnite do konca v smeri
Vrste delovanja
zaginega lista 14.

Zaprite napenjalo 31 in tako aretirajte podnozje v
Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektric-
nastavljenem polozaju.
nem orodju izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.
Uporaba zascitnega pokrova 15 in scitnika proti
Nastavitev nihanja
trganju obdelovancev 21 pri jeralnih rezih ni mozna.
Nihanje lahko nastavite v stirih stopnjah, kar omo-goca optimalno prilagajanje hitrosti rezanja, zmoglji-
Prestavljanje podnozja
vosti rezanja in slike reza materialu, ki ga obdelujete.
Za rezanje ob robu lahko podnozje 7 prestavljate v
Z rocico za nastavitev nihanja 8 lahko nihanje
smeri nazaj.
nastavljate tudi med uporabo zage.
Izvlecite depo zaginih listov 6 iz podnozja 7.
brez nihanjamajhno nihanje
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Laserski modul 20 po
srednje nihanje
potrebi odstranite.
veliko nihanje
Katera stopnja nihanja je za doloceno vrsto uporabe
PST 700 PE/PST 800 PEL (glejte sliko E):
optimalna, lahko ugotovite s prakticnim preizkusom.

Odvijte vijak 27 in potisnite podnozje 7 do konca
Pri tem veljajo naslednja priporocila:
proti odsesovalnemu nastavku 5.

Kadar zelite zelo precizen in cist rez, izberite cim

Vijak 27 spet trdno privijte.
manjso stopnjo nihanja oziroma nihanje izkljucite.
PST 900 PEL (glejte sliko G):

Pri obdelavi tankih obdelovancev (na primer

Odprite napenjalo 31 podnozja in potisnite
plocevine) nihanje izkljucite.
podnozje 7 do konca v smeri odsesovalnega

Trde obdelovance (na primer jeklo) obdelujte z
nastavka 5.
majhnim nihanjem.

Zaprite napenjalo 31 in tako aretirajte podnozje v

Mehke materiale in les, ce ga zagate v smeri
nastavljenem polozaju.
vlaken, lahko obdelujete z maksimalnim nihanjem.
Zaganje s prestavljenim podnozjem 7 je mozno samo pri jeralnem kotu 0. Poleg tega ni dovoljena
Nastavitev jeralnega kota
uporaba vzporednega prislona s kroznim rezilom 34
Pri jeralnih rezih lahko podnozje 7 zasukate do 45
(pribor) kot tudi ne uporaba scitnika proti trganju
proti desni ali levi.
obdelovanca 21.
Odstranite zascitni pokrov 15 (glejte ,,Pokrov") in potegnite depo za zagine liste 6 iz podnozja 7.
Spreminjanje prednapetosti podnozja (PST 900 PEL)
PST 700 PE/PST 800 PEL (glejte slike EF):
S pomocjo nastavnega kolesa 30 lahko spreminjate

Odvijte vijak 27 in narahlo potisnite podnozje 7
prednapetost napenjala 31 podnozja.
proti odsesovalnemu nastavku 5.

Slika F: Za nastavitev natancnega jeralnega kota
Ce ugotovite, da je nasedanje podnozja 7 po
ima podnozje na desni in levi strani zagozditvene
zapiranju napenjala preohlapno, odprite napenjalo in
tocke in sicer pri 0, 22,5 in 45. Podnozje 7
obrnite kolo za nastavitev prednapetosti v smeri ,,+".
glede na skalo 29 premaknite v zeleni polozaj.
Ce premikanje podnozja po odpiranju napenjala ni
Ostale jeralne kote lahko nastavite s pomocjo
mozno oziroma je tezko, obrnite kolo za nastavitev
kotnega merila.
prednapetosti v smeri ,,".
92 | Slovensko
2 609 932 568 17.8.06

========93========OBJ_BUCH-251-001.book Page 93 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Priprava za pihanje ostruzkov
Vklop laserskega modula
S pomocjo zracnega toka iz priprave za pihanje ostruzkov 9 bo linija reza vedno cista in brez
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
ostruzkov.
Laserskega zarka ne usmerjajte na osebe ali
Vklop priprave za pihanje ostruzkov:
zivali in ne glejte vanj, tudi ne iz vecje razdalje.
Pri delih z velikim odvzemom ostruzkov, na primer pri zaganju
Za vklop laserja pritisnite zgornji del stikala 19
lesa, plastike ali podobnega
(,,on").
materiala, potisnite stikalo 9 v smeri
Za izklop laserja pritisnite spodnji del stikala 19
odsesovalnega nastavka.
(,,off").
Izklop priprave za pihanje
Laser izklopite takoj po vsaki uporabi. Pri
ostruzkov:
rokovanju z laserskim modulom (nevgrajenim ali
Pri zaganju v kovino in pri prikljuce-
vgrajenim) Vas laserski zarek lahko zaslepi.
nem odsesavanju prahu potisnite
Pri stacionarni uporabi elektricnega orodja ali
stikalo 9 v smeri zaginega lista.
zaganju obdelovanca s spodnje strani odstranite z elektricnega orodja laserski modul. Pri tovrstnih delih Vas lahko laserski zarek hitro zaslepi.
Vklop elektricnega orodja
Laser se samodejno izklopi po priblizno 10 minutah
Upostevajte omrezno napetost! Napetost vira
delovanja.
elektricne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploscici elektricnega orodja. Orodje,
Navodila za delo
ki je oznaceno z 230 V, lahko prikljucite tudi na napetost 220 V.
Pri zaganju majhnih ali tankih obdelovancev
Vklop/izklop
vedno uporabite stabilno podlago oziroma rezalno mizo (pribor).
Vklop elektricnega orodja: pritisnite vklopno/izklop-no stikalo 3.
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Aretiranje vklopno/izklopnega stikala 3: stikalo
Uporabo z elektricnim urodjem priporocamo takrat,
drzite pritisnjeno in premaknite aretiranje 2 v desno
ko boste zagali vzdolz ze oznacene linije reza.
ali v levo.
Laserski modul 20 postavite na elektricno orodje
Izklop elektricnega orodja: vklopno/izklopno stikalo
(glejte ,,Namestitev/odstranitev laserskega
3 spustite. Ce je vklopno/izklopno stikalo 3
modula"), nato pa zagajte tako, da z lasersko crto
aretirano, najprej nanj pritisnite, nato pa ga spustite.
sledite oznaceni liniji reza.
Pri dolgotrajnejsem delu z majhnim stevilom hodov
Pri zaganju v neugodnih razmerah (na primer mocna
se lahko elektricno orodje mocno segreje.
soncna svetloba) lahko vidnost laserske crte
Odstranite zagin list, nato pa naj elektricno orodje
izboljsate s pomocjo ocal za vidnost laserskega
priblizno 3 minute deluje z maksimalnim stevilom
zarka 26 (pribor).
hodov. Tako se bo elektricno orodje ohladilo.
Ocal za vidnost laserskega zarka ne upo-
Krmiljenje/predizbira stevila hodov
rabljajte namesto zascitnih ocal. Ocala za
PST 700 PE: Stevilo hodov vklopljenega elektricne-
vidnost laserskega zarka so namenjena boljsemu
ga orodja lahko brezstopenjsko krmilite z mocnejsim
razpoznavanju laserskega zarka, vendar oci ne
ali sibkejsim pritiskanjem vklopno/izklopnega stikala
varujejo pred laserskim sevanjem.
3. Pri aretiranem vklopno/izklopnem stikalu 3 zmanj-
Ocal za vidnost laserskega zarka ne uporab-
sevanje stevila hodov ni mozno.
ljajte namesto soncnih ocal oziroma med voz-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: S kolesom za predi-
njo v cestnem prometu. Ocala za vidnost laser-
zbiro stevila hodov 1 lahko predhodno izbirate
skega zarka ne zagotavljajo popolne UV-zascite
stevilo hodov, prav tako pa lahko med uporabo
in zmanjsujejo sposobnost zaznavanja barv.
orodja stevilo hodov poljubno spreminjate.
Depo za zagine liste (glejte sliko A)
12: nizko stevilo hodov34: srednje stevilo hodov
V depoju za zagine liste 6 lahko shranjujete stiri zagi-
56: visoko stevilo hodov
ne liste dolzine do 110 mm. Zagine liste s steblom z
Nastavitev potrebnega stevila hodov je odvisna od
eno zarezo (T-steblo) polozite v predvideno odprtino
vrste obdelovanca in od delovnih pogojev, ugotovite
depoja. Srug nad drugega lahko spravite po dva
pa ga lahko s prakticnim poizkusom.
zagina lista.
Zmanjsanje stevila hodov je priporocljivo pri
Zaprite depo za zagine liste in ga do konca potisnite
namestitvi zaginega lista na obdelovanec ter pri
v podnozje 7.
zaganju umetnih mas in aluminija.
2 609 932 568 17.8.06
Slovensko | 93

========94========OBJ_BUCH-251-001.book Page 94 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Potopno zaganje (glejte sliko H)
V ekstremnih pogojih dela se lahko pri ob-
S postopkom potopnega zaganja je dovoljeno
delavi kovin v notranjosti elektricnega orodja
samo obdelovanje mehkih materialov, na
nabere elektricno prevoden prah. Zascitna
primer lesa, mavcnega kartona in podobnega.
izolacija elektricnega orodja se lahko zato poskoduje. V takih primerih priporocamo
Za potopno zaganje uporabljajte samo kratke zagine
uporabo stacionarne odsesovalne naprave,
liste. Potopno zaganje je mozno le pod jeralnim
pogosto izpihovanje prezracevalnih rez in
kotom 0.
predvklapljanje zascitnega stikala (FI).
Sprednji rob podnozja 7 elektricnega orodja postavite
Vodilo 11 obcasno premazite s kapljico olja.
na obdelovanec, ne da bi se ga zagin list 14 dotikal in vklopite elektricno orodje. Pri elektricnih orodjih s
Redno kontrolirajte vodilo 11. Ce je vodilo obrablje-
krmiljenjem stevila hodov izberite maksimalno stevilo
no, naj ga v pooblasceni servisni delavnici Bosch
hodov. Elektricno orodje trdno pritisnite na obdelo-
zamenjajo z novim.
vanec in pustite, da se zagin list pocasi potopi vanj.
Ce bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preiz-
Ko se bo podnozje 7 s celo ploskvijo nahajalo na
kusanja prislo do izpada delovanja elektricnega
obdelovancu, nadaljujte z zaganjem vzdolz zelene
orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, po-
linije reza.
oblascena za popravila Boschevih elektricnih orodij.V primeru dodatnih vprasanj in pri narocanju nado-
Vzporedni prislon s kroznim rezilom (pribor)
mestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno ste-
Pri zaganju z vzporednim prislonom s kroznim
vilko artikla, ki je navedena na tipski ploscici naprave.
rezilom 34 (pribor) lahko debelina obdelovanca znasa najvec 30 mm.
Servis in svetovalna sluzba
Vzporedni rezi (glejte sliko I): Odvijte fiksirni vijak 33 in potisnite skalo vzporednega prislona skozi vodilo
Detajlirane risbe in informacije o nadomestnih delih
32 v podnozju. Na notranjem robu podnozja kot
boste nasli na:
vrednost na skali nastavite zeleno debelino reza.
www.bosch-pt.com
Trdno privijte fiksirni vijak 33.
Top Service d.o.o.
Krozni rezi (glejte sliko J): Fiksirni vijak 33 namestite
Celovska 172
na drugo stran vzporednega prislona. Skalo
1000 Ljubljana
vzporednega prislona pomaknite skozi vodilo 32 v
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 42 25
podnozju. V sredino izreza, ki ga boste izzagali,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 42 05
izvrtajte luknjo. Centrirno konico 35 vtaknite skozi
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 34 07
notranjo odprtino vzporednega prislona v izvrtano luknjo. Na notranjem robu podnozja kot vrednost na skali nastavite radij. Privijte fiksirni vijak 33.
Odlaganje
Sredstvo za hlajenje/mazanje
Elektricno orodje, pribor in embalazo je treba
Zaradi segrevanja materiala je potrebno pri zaganju
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.
kovine vzdolz linije reza nanesti sredstvo za hlajenje
Samo za drzave EU:
in mazanje.
Elektricnih orodij ne odlagajte med hisne odpadke!V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG v zvezi s starimi
Vzdrzevanje in servisiranje
elektricnimi in elektronskimi aparati in njenim tolmacenjem v nacionalnem
pravu je treba neuporabna elektricna orodja loceno
Vzdrzevanje in ciscenje
zbirati in jih nato oddati v okolju prijazno ponovno predelavo.
Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektric-nem orodju izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.
Akumulatorji/baterije:
Elektricno orodje in prezracevalne reze naj
Akumulatorjev/baterij ne odlagajte med hisne
bodo vedno cisti, kar bo zagotovilo dobro in
odpadke ali v vodo in jih ne sezigajte.
varno delo.
Akumulatorje/baterije je treba zbirati, reciklirati ali jih
Redno cistite prijemalo zaginega lista. V ta namen
odlagati na okolju prijazen nacin.
odstranite zagin list iz elektricnega orodja in na ravni
Samo za drzave EU:
podlagi rahlo otrkajte orodje.
V skladu s smernico 91/157/EWG je treba defektne
Mocno umazano orodje ima za posledico motnje v de-
ali izrabljene akumulatorje/baterije reciklirati.
lovanju. Materialov, ki pri zaganju povzrocajo mocno prasenje, zato ne zagajte od spodaj ali nad glavo.
Pridrzujemo si pravico do sprememb.
94 | Slovensko
2 609 932 568 17.8.06

========95========OBJ_BUCH-251-001.book Page 95 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Ope upute za sigurnost za
e) Ako sa elektricnim alatom radite na ot-
vorenom, koristite samo produzni kabel
elektricne alate
koji je prikladan za uporabu na otvorenom. Primjena produznog kabela prikladnog za rad
Treba procitati sve napomene
UPOZORENJE
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog
o sigurnosti i upute. Ako se ne
udara.
bi postivale napomene o sigurnosti i upute to bi mo-glo uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teske ozljede.
f) Ako se ne moze izbjei uporaba elek-
tricnog alata u vlaznoj okolini, koristite
Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za
zastitnu sklopku struje kvara. Primjenom
buduu primjenu.
zastitne sklopke struje kvara izbjegava se
U daljnjem tekstu koristen pojam ,,Elektricni alat"
opasnost od elektricnog udara.
odnosi se na elektricne alate s prikljuckom na elek-tricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na elektricne
3) Sigurnost ljudi
alate s napajanjem iz aku baterije (bez mreznog kabela).
a) Budite pazljivi, pazite sto cinite i postupajte
oprezno kod rada s elektricnim alatom. Ne koristite elektricni alat ako ste umorni ili
1) Sigurnost na radnom mjestu
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
a) Odrzavajte vase radno mjesto cistim i
Trenutak nepaznje kod uporabe elektricnog
dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno
alata moze uzrokovati teske ozljede.
radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek
b) Ne radite s elektricnim alatom u okolini
nosite zastitne naocale. Nosenje osobne
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zastitne opreme, kao sto je maska za prasinu,
zapaljive tekuine, plinovi ili prasina.
sigurnosna obua koja ne klize, zastitna
Elektricni alati proizvode iskre koje mogu
kaciga ili stitnik za sluh, ovisno od vrste i
zapaliti prasinu ili pare.
primjene elektricnog alata, smanjuje opasnost
c) Tijekom uporabe elektricnog alata djecu i
od ozljeda.
ostale osobe drzite dalje od mjesta rada.
c) Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad.
U slucaju skretanja pozornosti mogli bi
Prije nego sto ete utaknuti utikac u uti-
izgubiti kontrolu nad ureajem.
cnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li elektricni alat iskljucen. Ako kod nosenja
2) Elektricna sigurnost
elektricnog alata imate prst na prekidacu ili se
a) Prikljucni utikac elektricnog alata mora od-
ukljucen ureaj prikljuci na elektricno
govarati uticnici. Na utikacu se ni na koji
napajanje, to moze dovesti do nezgoda.
nacin ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikac zajedno sa zastitno
d) Prije ukljucivanja elektricnog alata uklonite
uzemljenim elektricnim alatom. Utikac na
alate za podesavanje ili vijcani kljuc. Alat ili
kojem nisu vrsene izmjene i odgovarajua
kljuc koji se nalazi u rotirajuem dijelu ureaja
uticnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
moze dovesti do nezgoda.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim
e) Izbjegavajte neuobicajene polozaje tijela.
povrsinama, kao sto su cijevi, radijatori,
Zauzmite siguran i stabilan polozaj tijela i u
stednjaci i hladnjaci. Postoji poveana
svakom trenutku odrzavajte ravnotezu.
opasnost od elektricnog udara ako bi vase
Na taj nacin mozete elektricni alat bolje
tijelo bilo uzemljeno.
kontrolirati u neocekivanim situacijama.
c) Ureaj drzite dalje od kise ili vlage.
f) Nosite prikladnu odjeu. Ne nosite siroku
Prodiranje vode u elektricni alat poveava
odjeu ili nakit. Kosu, odjeu i rukavice
opasnost od strujnog udara.
drzite dalje od pomicnih dijelova. Nepricvrsenu odjeu, dugu kosu ili nakit
d) Ne zloupotrebljavajte prikljucni kabel za
mogu zahvatiti pomicni dijelovi.
nosenje, vjesanje elektricnog alata ili za izvlacenje utikaca iz mrezne uticnice. Pri-
g) Ako se mogu montirati naprave za usi-
kljucni kabel drzite dalje od izvora topline,
savanje i hvatanje prasine, provjerite da li
ulja, ostrih rubova ili pomicnih dijelova
su iste prikljucene i da li se mogu ispravno
ureaja. Osteen ili usukan prikljucni kabel
koristiti. Primjena naprave za usisavanje
poveava opasnost od strujnog udara.
moze smanjiti ugrozenost od prasine.
2 609 932 568 17.8.06
Hrvatski | 95

========96========OBJ_BUCH-251-001.book Page 96 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
4) Brizljiva uporaba i ophoenje s elektricnim
Ne obraujte materijal koji sadrzi azbest.
alatima
Azbest se smatra kancerogenim.
a) Ne preoptereujte ureaj. Za vas rad
Poduzmite mjere zastite ako kod rada moze
koristite za to predvien elektricni alat.
nastati prasina koja je stetna za zdravlje,
S odgovarajuim elektricnim alatom radit ete
zapaljiva ili eksplozivna. Na primjer: Neke
bolje i sigurnije u navedenom podrucju ucinka.
prasine se smatraju kancerogenima. Nosite
b) Ne koristite elektricni alat ciji je prekidac
masku za zastitu od prasine i koristite usisavanje
neispravan. Elektricni alat koji se vise ne
prasine/strugotine ako se moze prikljuciti.
moze ukljucivati i iskljucivati opasan je i mora se popraviti.
Odrzavajte vase radno mjesto cistim. Posebno su opasne mjesavine materijala. Prasina od lakog
c) Izvucite utikac iz mrezne uticnice i/ili
metala moze se zapaliti ili eksplodirati.
izvadite aku-bateriju prije podesavanja ureaja, zamjene pribora ili odlaganja
Prije njegovog odlaganja pricekajte da se
ureaja. Ovim mjerama opreza izbjei e se
elektricni alat zaustavi do stanja mirovanja.
nehoticno pokretanje elektricnog alata.
Elektricni alat se moze zaglaviti, sto moze dovesti
d) Elektricni alat koji ne koristite spremite
gubitka kontrole nad elektricnim alatom.
izvan dosega djece. Ne dopustite rad s ure-
Elektricni alat ne koristite sa osteenim
ajem osobama koje nisu s njim upoznate ili
kabelom. Osteeni kabel ne dodirujte i
koje nisu procitale ove upute. Elektricni alati
izvucite mrezni utikac ako bi se kabel tijekom
su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
rada ostetio. Osteeni kabel poveava opasnost
e) Odrzavajte elektricni alat s paznjom.
od elektricnog udara.
Kontrolirajte da li pomicni dijelovi ureaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, da
Elektricni alat koji koristite na otvorenom pri-
li su dijelovi polomljeni ili tako osteeni da
kljucite preko zastitne sklopke struje kvara.
se ne moze osigurati funkcija elektricnog
Ruke drzite dalje od podrucja rezanja. Ne
alata. Prije primjene ove osteene dijelove
dirajte ispod izratka. Kod dodira lista pile
treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj
postoji opasnost od ozljeda.
uzrok u slabo odrzavanim elektricnim alatima.
Elektricni alat priblizavajte izratku samo u
f) Rezne alate odrzavajte ostrim i cistim.
ukljucenom stanju. Inace postoji opasnost od
Pazljivo odrzavani rezni alati s ostrim ostricama
povratnog udara ako bi se radni alat zaglavio u
manje e se zaglaviti i lakse se s njima radi.
izratku.
g) Elektricni alat, pribor, radne alate, itd.
koristite prema ovim uputama i na nacin
Pazite da ploca podnozja 7 kod piljenja
kako je to propisano za poseban tip ure-
sigurno nalijeze. Zaglavljeni list moze se
aja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete
odlomiti ili dovesti do povratnog udara.
i izvoene radove. Uporaba elektricnih alata
Nakon zavrsene radne operacije iskljucite
za druge primjene nego sto je to predvieno,
elektricni alat, a list pile izvucite iz reza tek
moze dovesti do opasnih situacija.
nakon sto se zaustavi. Na taj ete nacin izbjei povratni udar, a elektricni alat mozete sigurno
5) Servisiranje
odloziti.
a) Popravak vaseg elektricnog alata prepu-
stite samo kvalificiranom strucnom osoblju
Koristite samo neosteene, besprijekorne
ovlastenog servisa i samo s originalnim re-
listove pile. Savijeni ili tupi listovi pile mogu
zervnim dijelovima. Na taj e se nacin osigu-
puknuti ili uzrokovati povratni udar.
rati da ostane sacuvana sigurnost ureaja.
Nakon iskljucivanja, list pile ne kocite bocnim pritiskanjem. List pile se moze iskljuciti, odlomiti ili uzrokovati povratni udar.
Upute za sigurnost
Primijenite prikladan ureaj za trazenje kako
specificne za ureaj
bi se pronasli skriveni opskrbni vodovi ili zatrazite pomo lokalnog distributera. Kontakt s elektricnim vodovima moze dovesti do pozara i
Upute za ubodne pile
elektricnog udara. Osteenje plinske cijevi moze
Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomou
dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne
stezne naprave ili skripca sigurnije e se drzati
cijevi uzrokuje materijalne stete ili moze
nego s vasom rukom.
prouzrociti elektricni udar.
96 | Hrvatski
2 609 932 568 17.8.06

========97========OBJ_BUCH-251-001.book Page 97 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Upute za laserske ureaje
Prikazani dijelovi ureaja
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Znakovi upozorenja na ovom elektricnom
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz
alatu moraju se se moi prepoznati.
elektricnog alata na stranici sa slikama.
Lasersko zracenje klase 2M
1 Kotaci za prethodno biranje broja hodova
Ne gledati u laser, niti ga izravno
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
promatrati sa optickim instrumen-
2 Aretiranje prekidaca za ukljucivanje/iskljucivanje
tima.
3 Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje4 Usisno crijevo*
Laserske zrake ne usmjeravajte na
5 Usisni nastavak
ljude ili zivotinje i ne gledajte izra-vno u laserske zrake. Ovaj elektricni
6 Spremiste za listove pile
alat proizvodi lasersko zracenje klase
7 Ploca podnozja
lasera 2M, prema IEC EN 60825-1.
8 Poluga za namjestanje njihanja
Izravno gledanje u laserske zrake
9 Prekidac naprave za puhanje strugotine
osobito sa optickim instrumentima kao sto je dale-kozor itd. moze ostetiti oci.
10 Izdanak za stezanje poklopca11 Vodei valjci
Naocale za gledanje lasera ne koristite kao zastitne naocale. Naocale za gledanje lasera
12 SDS-poluga za aretiranje lista pile
sluze za bolje prepoznavanje laserske zrake,
13 Klizna papuca (PST 900 PEL)
meutim one ne mogu zastititi od laserskog
14 List pile*
zracenja.
15 Poklopac za usisavanje*
Naocale za gledanje lasera ne koristite kao
16 Zastita od dodira
suncane naocale ili u cestovnom prometu.
17 Hodna motka
Naocale za gledanje lasera ne sluze za potpunu zastitu od ultraljubicastih zraka i smanjuju
18 Znak upozorenja za laser
sposobnost za razlikovanje boja.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
19 Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje laserske
Djeca ne smiju bez nadzora koristiti ovaj
linije (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
elektricni alat. Mogli bi nehoticno zaslijepiti druge osobe.
20 Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)21 Zastita od lomljenja strugotine*
Laserski modul skinite sa elektricnog alata kada sa elektricnim alatom radite stacionarno
22 Izlazni otvor laserske zrake
ili izradak pilite odozdo. Kod ovih radova moze
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
vas zaslijepiti laserska zraka.
23 Baterije (PST 800 PEL/PST 900 PEL)24 Poklopac pretinca za baterije
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Opis djelovanja
26 Naocale za gledanje lasera*
Treba procitati sve napomene o si-
27 Vijak (PST 700 PE/PST 800 PEL)
gurnosti i upute. Ako se ne bi postivale
28 Drzac ploce podnozja
napomene o sigurnosti i upute to bi
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
moglo uzrokovati strujni udar, pozar i/ili
29 Skala kuta kosog rezanja
teske ozljede.
30 Kotaci za prednaprezanje ploce podnozja
(PST 900 PEL)
Uporaba za odreenu namjenu
31 Stezna poluga za plocu podnozja
(PST 900 PEL)
Uz uvjet cvrstog nalijeganja ureaj je predvien za
32 Vodilica za granicnik paralelnosti
odrezivanje i izrezivanje drva, plastike, metala,
33 Zaporni vijak granicnika paralelnosti*
keramickih plocica i gume. Prikladan je za ravne i zakrivljene rezove, s kutom iskosenja do 45. Treba
34 Granicnik paralelnosti s kruznim rezacem*
se pridrzavati savjeta za list pile.
35 Siljak za centriranje granicnika paralelnosti*
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.
2 609 932 568 17.8.06
Hrvatski | 97

========98========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 98 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Tehnicki podaci
Ubodna pila
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Kataloski br.
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Laserski modul

Upravljanje brojem hodova


Prethodno biranje broja hodova

NjihanjeNazivna primljena snaga
W
600
620
650
Predana snaga
W
330
340
360
Broj hodova pri praznom hodu n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Hod
mm
23
23
23
max. dubina rezanja drva
mm
70
80
90
aluminija
mm
12
15
20
celika (nelegiranog)
mm
5
6
10
Kut rezanja (lijevo/desno) max.

45
45
45
Tezina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Klasa zastite
/ II
/ II
/ II
Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230/240 V. Kod nizih napona i specificnih izvedbi za odreene zemlje, ovi podaci mogu varirati.
Molimo pridrzavajte se kataloskog broja sa tipske plocice vaseg elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih elektricnih alata mogu varirati.
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Izjava o usklaenosti
Tip lasera
nm
650
PST 700 PE: Izjavljujemo uz punu odgovornost da je
mW
<1
ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama ili
Klasa lasera
2M
normativnim dokumentima: EN 60745 prema odre-
Radna temperatura i
dbama smjernica 89/336/EWG, 98/37/EG.
temperatura uskladistenja
C
0 ... +40
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Izjavljujemo uz punu
Baterije
3 x 1,5 V
odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa
(LR44)
slijedeim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745, EN 60825-1 prema odredbama smjer-
Informacije o buci i vibracijama
nica 89/336/EWG, 98/37/EG.
Izmjerene vrijednosti odreene su prema EN 60745.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Senior Vice President
Head of Product
Prag buke ureaja vrednovan s A iznosi obicno: prag
Engineering
Certification
zvucnog tlaka 85 dB(A); prag ucinka buke 96 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.Nosite stitnike za sluh!
Vibracije na saci-ruci su obicno manje od 2,5 m/s2.
Prag vibracija naveden u ovim
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
UPOZORENJE
uputama izmjeren je prema
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
mjernom postupku propisanom u EN 60745 i moze se koristiti za usporedbu ureaja.Prag vibracija mijenja se prema primjeni elektricnog alata i u mnogim slucajevima se moze kretati iznad
Montaza
vrijednosti navedenih u ovim uputama. Optereenje od vibracija moze se zanemariti kada se elektricni alat redovito koristi na takav nacin.
Umetanje/zamjena lista pile
Napomena: Za tocnu procjenu optereenja od vibracija tijekom odreenog razdoblja rada, trebaju
Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite
se uzeti u obzir i vremena u kojima je ureaj
mrezni utikac iz uticnice.
iskljucen, ili doduse radi ali se stvarno ne koristi. To
Kod montaze lista pile treba koristiti zastitne
moze osjetno smanjiti optereenje od vibracija kroz
rukavice. Kod dodirivanja lista pile postoji
citavo razdoblje rada.
opasnost od ozljeda.
98 | Hrvatski
2 609 932 568 17.8.06

========99========OBJ_BUCH-251-001.book Page 99 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Biranje lista pile
Laserski modul
Pregled preporucenih listova pile mozete nai na kraju ovih uputa. Koristite samo listove pile sa jednom drskom sa izdankom (T-drska). List pile ne smije biti
Umetanje/zamjena baterija laserskog modula
duzi nego sto je potrebno za predvieno rezanje.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Za piljenje na uskim krivinama koristite samo uski list
Prije prvog pustanja u rad stavite isporucene baterije
pile.
23 u laserski modul 20.
Za otvaranje poklopca pretinca za baterije 24 priti-
Umetanje lista pile (vidjeti sliku B
)
snite aretiranje 25 i skinite poklopac pretinca za
U tom slucaju skinite poklopac 15 (vidjeti ,,Poklopac").
baterije. Stavite baterije. Kod toga pazite na ispra-
Uvucite list pile 14 sa zubima u smjeru rezanja, dok
van polaritet prema shemi u pretincu za baterije.
ne preskoci u hodnu motku 17. SDS-poluga 12 e
Zamijenite uvijek istodobno sve tri baterije 23
automatski odskociti prema natrag i list pile e se
istodobno. Koristite samo baterije tipa LR44 od
zabraviti. Polugu 12 ne pritisite rukom prema
istog proizvoaca i istog kapaciteta.
natrag, jer se na taj nacin moze ostetiti elektricni alat.
Stavljanje/skidanje laserskog modula
Kod umetanja lista pile pazite da lena strana lista
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
pile ue u zlijeb vodeeg valjcia 11.
Utaknite laserski modul 20 sa izdancima unutarnje
Provjerite list pile na cvrsto dosjedanje. Labavi
strane, u udubljenja na kuistu elektricnog alata i
list pile moze ispasti i ozlijediti vas.
pomaknite do granicnika prema dolje.
Izbacivanje lista pile (vidjeti sliku B
)
Za skidanje laserskog modula pomaknite ga prema gore i skinite sa kuista.
Kod izbacivanja lista pile elektricni alat drzite tako da list pile ne moze ozlijediti ljude ili
Laserski modul skinite sa elektricnog alata
zivotinje.
kada sa elektricnim alatom radite stacionarno ili izradak pilite odozdo. Kod ovih radova moze
Okrenite SDS-polugu 12 u smjeru zastite od dodira
vas zaslijepiti laserska zraka.
16, prema naprijed. List pile e se otpustiti i izbaciti.
Usisavanje prasine/strugotina
Zastita od lomljenja strugotine (vidjeti sliku C)
Poklopac
Zastita od lomljenja strugotine 21 (pribor) moze
Poklopac 15 montirajte prije nego sto se elektricni
sprijeciti lomljenje strugotine kod piljenja drva.
alat prikljuci na usisavanje prasine.
Zastita od lomljenja strugotine moze se primijeniti
Stavite poklopac sa prednje strane, tako da
samo kod odreenih tipova lista pile i samo kod kuta
udubljenja poklopca sjednu na izdanke 10 kuista.
rezanja od 0. Ploca podnozja 7 se kod piljenja sa
Poklopac skinite za radove bez usisavanja prasine,
zastitom od lomljenja strugotine, ne smije za rezanje
kao i za koso rezanje. U tu svrhu neznatno
uz rub pomicati prema natrag.
razmaknite poklopac i zatim skinite prema naprijed.
Zastitu od lomljenja strugotine 21 utisnite odozdo u plocu podnozja 7.
Prikljucak usisavanja prasine
PST 900 PEL: Kod primjene klizne papuce 13,
Nataknite usisno crijevo 4 (pribor) na usisni
zastita od lomljenja strugotine 21 se ne umee u
nastavak 5. Spojite usisno crijevo 4 na usisavac
plocu podnozja 7 nego u kliznu papucu.
prasine (pribor). Pregled prikljucaka na razlicite usisavace mozete nai na kraju ovih uputa.
Klizna papuca (PST 900 PEL)
Iskljucite napravu za puhanje strugotine, kada se prikljucili usisavanje prasine (vidjeti ,,Naprava za
Kod obrade osjetljivih povrsina, kliznu papucu 13
puhanje strugotine").
mozete staviti na plocu podnozja 7, kako bi se
Usisavac mora biti prikladan za obraivani materijal.
izbjegle ogrebotine na povrsini.
Kod usisavanja suhe prasine ili prasine koja je
Kod stavljanja klizne papuce 13, zakvacite istu sa
posebno opasna za zdravlje, treba koristiti specijalni
prednje strane na plocu podnozja 7, pritisnite je
usisavac.
prema natrag i gore i pustite da uskoci.
2 609 932 568 17.8.06
Hrvatski | 99

OBJ_BUCH-251-001.book Page 100 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Rad
PST 900 PEL (vidjeti sliku G):
Otvorite steznu polugu 31 ploce podnozja i pomaknite plocu podnozja 7 neznatno u smjeru
Nacini rada
usisnog nastavka 5.

Za precizno namjestanje kuta kosog rezanja,
Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite
ploca podnozja ima desno i lijevo preskocne
mrezni utikac iz uticnice.
tocke kod 0, 22,5 i 45. Zakrenite plocu podnozja 7 u zeljeni polozaj prema skali 29.
Namjestanje njihanja
Ostali kutovi skosenja mogu se namjestiti
Njihanje podesivo u cetiri stupnja omoguava
pomou kutomjera.
optimalnu prilagodbu brzine rezanja, ucinka rezanja

Pomaknite nakon toga plocu podnozja 7 do
i slike rezanja, obraivanom materijalu.
granicnika, u smjeru lista pile 14.
Sa polugom za namjestanje njihanja 8 mozete

Zatvorite steznu polugu 31, kako bi se ploca
namjestiti njihanje i tijekom rada elektricnog alata.
podnozja ucvrstila u namjestenom polozaju.
nema njihanja
Poklopac 15 i zastitu od lomljenja strugotine 21 ne
malo njihanje
mozete umetnuti kod kosog rezanja.
srednje njihanjeveliko njihanje
Pomicanje ploce podnozja
Optimalni stupanj njihanja za doticnu primjenu moze
Za rezanje uz rub, ploca podnozja 7 se moze
se odrediti prakticnim pokusom. Kod toga vrijede
pomaknuti prema natrag.
slijedei savjeti:
Izvucite spremiste za listove pile 6 iz ploce podnozja 7.

Odaberite stupanj njihanja toliko manji, odnosno
PST 800 PEL/PST 900 PEL: U danom slucaju
potpuni iskljucite njihanje, sto se vise trebaju
skinite laserski modul 20.
dobiti finiji i cisi rubovi rezanja.

Njihanje iskljucite kod obrade tankih materijala
PST 700 PE/PST 800 PEL (vidjeti sliku E):
(npr. limova).

Otpustite vijak 27 i uvucite plocu podnozja 7 do

Tvrde materijale (npr. celik) obraujte sa manjim
granicnika, u smjeru usisnog nastavka 5.
njihanjem.

Ponovno stegnite vijak 27.

U mekim materijalima i kod piljenja drva u smjeru
PST 900 PEL (vidjeti sliku G):
vlakana mozete raditi sa maksimalnim njihanjem.

Otvorite steznu polugu 31 ploce podnozja i pomaknite plocu podnozja 7 do granicnika u
Namjestanje kuta kosog rezanja
smjeru usisnog nastavka 5.
Ploca podnozja 7 se za kose rezove do 45 moze

Zatvorite steznu polugu 31, kako bi se ploca
zakrenuti u desno ili lijevo.
podnozja ucvrstila u namjestenom polozaju.
Skinite poklopac 15 (vidjeti ,,Poklopac") i izvucite spremiste za listove pile 6 iz ploce podnozja 7.
Piljenje s pomaknutom plocom podnozja 7 mogue je samo s kutom kosog rezanja od 0. Osim toga,
PST 700 PE/PST 800 PEL (vidjeti slike EF):
granicnik paralelnosti ne smije se koristiti s kruznim

Otpustite vijak 27 i uvucite plocu podnozja 7
rezacem 34 (pribor), kao niti sa zastitom od lomljenja
lagano u smjeru usisnog nastavka 5.
strugotine 21.

Slika F: Za precizno namjestanje kuta kosog rezanja, ploca podnozja ima desno i lijevo
Promjena prednaprezanja ploce podnozja
preskocne tocke kod 0, 22,5 i 45. Zakrenite
(PST 900 PEL)
plocu podnozja 7 u zeljeni polozaj prema skali 29.
Sa kotaciem za namjestanje 30 moze se promijeniti
Ostali kutovi skosenja mogu se namjestiti
prednaprezanje stezne poluge 31 za plocu podnozja.
pomou kutomjera.
Ako ploca podnozja 7 ne sjedi cvrsto nakon

Pomaknite nakon toga plocu podnozja 7 do
zatvaranja poluge, tada otvorite steznu polugu i
granicnika, u smjeru lista pile 14.
okrenite kotaci za namjestanje prednaprezanja u

Ponovno stegnite vijak 27.
smjeru ,,+".
Ako se ploca podnozja nakon otvaranja stezne poluge ne moze pomaknuti ili se vrlo tesko pomice, tada kotaci za namjestanje okrenite u smjeru ,,".
100 | Hrvatski
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 101 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Naprava za puhanje strugotine
Pustanje u rad laserskog modula
Sa zracnom strujom naprave za puhanje strugotine 9 linija rezanja se moze drzati slobodna
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
od strugotine.
Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili
Ukljuciti napravu za puhanje
zivotinje i ne gledajte u lasersku zraku, niti sa
strugotine:
vee udaljenosti.
Za radove sa velikim skidanjem strugotine u drvu, plastici i slicnom
Za ukljucivanje lasera pritisnite gore na prekidac
materijalu, prekidac 9 pomaknite u
19 (,,on").
smjeru usisnog nastavka.
Za iskljucivanje lasera pritisnite dolje na prekidac
Iskljuciti napravu za puhanje
19 (,,off").
strugotine:
Laser odmah nakon svake uporabe ponovno
Za radove u metalu, kao i kod pri-
iskljucite. Kod rukovanja sa laserskim modulom
kljucenog usisavanja prasine, preki-
(zasebnim ili montiranim) mozete biti zaslijepljeni
dac 9 pomaknite u smjeru lista pile.
laserskom zrakom.
Laserski modul skinite sa elektricnog alata kada sa elektricnim alatom radite stacionarno ili izradak pilite odozdo. Kod ovih radova moze
Pustanje u rad elektricnog alata
vas zaslijepiti laserska zraka.
Pridrzavajte se mreznog napona! Napon
Nakon cca. 10 min rada laser se automatski
izvora struje mora se podudarati s podacima
iskljucuje.
na tipskoj plocici elektricnog alata. Elektricni alati oznaceni s 230 V mogu raditi i na 220 V.
Upute za rad
Ukljucivanje/iskljucivanje
Kod obrade manjih ili tanjih izradaka uvijek
Za ukljucivanje elektricnog alata pritisnite prekidac
koristite stabilnu podlogu, odnosno stol za
za ukljucivanje/iskljucivanje 3.
piljenje (pribor).
Za aretiranje prekidaca za ukljucivanje/ iskljucivanje 3 drzite ga pritisnutog i pomaknite
Laserski modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
aretiranje 2 u desno ili lijevo.
Primjena sa elektricnim alatom preporucuje se ako
Za iskljucivanje elektricnog alata otpustite prekidac
zelite piliti uzduz ve oznacene linije rezanja. Stavite
za ukljucivanje/iskljucivanje 3. Kod aretiranja najprije
laserski modul 20 na elektricni alat (vidjeti
pritisnite prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 3, a
,,Stavljanje/skidanje laserskog modula") i kod piljenja
nakon toga ga otpustite.
slijedite liniju rezanja oznacenom linijom lasera.
Kod duljeg rada s manjim brojem hodova, elektricni
Kod piljenja pod nepovoljnim uvjetima (npr. jako
alat se moze jako zagrijati. Ne izbacujte list pile i
solarno zracenje), vidljivost linije lasera mozete
ostavite da se elektricni alat ohladi cca. 3 minute uz
poboljsati primjenom naocala za gledanje lasera 26
maksimalni broj hodova.
(pribor).
Naocale za gledanje lasera ne koristite kao
Upravljanje/prethodno biranje broja hodova
zastitne naocale. Naocale za gledanje lasera
PST 700 PE: Poveanjem ili smanjenjem pritiska na
sluze za bolje prepoznavanje laserske zrake,
prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 3 moze se
meutim one ne mogu zastititi od laserskog
bestupnjevito upravljati brojem hodova ukljucenog
zracenja.
elektricnog alata. Kod aretiranja prekidaca za
Naocale za gledanje lasera ne koristite kao
ukljucivanje/iskljucivanje 3 nije mogue smanjenje
suncane naocale ili u cestovnom prometu.
broja hodova.
Naocale za gledanje lasera ne sluze za potpunu
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Sa kotaciem za
zastitu od ultraljubicastih zraka i smanjuju
prethodno biranje broja hodova 1 mozete prethodno
sposobnost za razlikovanje boja.
odabrati broj hodova i promijeniti ih tijekom rada.12: manji broj hodova
Spremiste za listove pile (vidjeti sliku A)
34: srednji broj hodova
U spremiste za listove pile 6 mozete spremiti cetiri
56: veliki broj hodova
lista pile duzine do 110 mm. Stavite listove pile sa
Potreban broj hodova ovisan je od materijala i radnih
drskom sa jednim izdankom (T-drskom) i za to
uvjeta i moze se odrediti prakticnim pokusom.
predvieno udubljenje spremista za listove pile. Po
Smanjenje broja hodova se preporucuje kod
dva lista pile mogu se poloziti jedan preko drugog.
stavljanja lista pile na izradak, kao i kod piljenja
Zatvorite spremiste za listove pile i uvucite ga do
plastike i aluminija.
granicnika u izrez ploce podnozja 7.
2 609 932 568 17.8.06
Hrvatski | 101

OBJ_BUCH-251-001.book Page 102 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Prorezivanje pilom (vidjeti sliku H)
Kod ekstremnih uvjeta primjene, moze se kod
Postupkom prorezivanja smiju se obraivati
obrade metala u unutrasnjosti elektricnog
samo meki materijali, kao sto je drvo, gipsani
alata nakupiti elektricno vodljiva prasina. To
karton ili slicni materijali!
moze negativno utjecati na zastitnu izolaciju elektricnog alata. U takvim slucajevima
Za prorezivanje koristite samo kratke listove pile.
preporucuje se primjena stacionarnog
Prorezivanje je mogue samo s kutom kosog
ureaja za usisavanje, cesto ispuhivanje
rezanja od 0.
otvora za hlaenje i spajanje zastitne sklopke
Elektricni alat sa prednjim rubom ploce podnozja 7
struje kvara (FI).
stavite na izradak, tako da list pile 14 ne dodiruje izradak, i ukljucite ga. Kod elektricnih alata s
Povremeno podmazujte vodei valjci 11 s jednom
upravljanjem brojem hodova odaberite maksimalni
kapi ulja.
broj hodova. Cvrsto pritisnite elektricni alat prema
Redovito kontrolirajte vodei valjci 11. Ako je on
izratku i polako zarezite listom pile u izradak.
istrosen, treba se zamijeniti u ovlastenom Bosch
Cim ploca podnozja 7 po citavoj povrsini nalegne na
servisu.
izradak, pocnite rezati dalje uzduz zeljene linije
Ako bi elektricni alat unatoc brizljivih postupaka
rezanja.
izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlastenom servisu za Bosch
Granicnik paralelnosti s kruznim rezacem (pribor)
elektricne alate.
Za radove s granicnikom paralelnosti s kruznim rezacem 34 (pribor), debljina izratka smije iznositi
Za slucaj povratnih upita ili narucivanja rezervnih dije-
max. 30 mm.
lova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamen-kasti kataloski broj sa tipske plocice elektricnog alata.
Paralelni rezovi (vidjeti sliku I): Otpustite zaporni vijak 33 i uvucite skalu granicnika paralelnosti preko vodilice 32 u plocu podnozja. Namjestite zeljenu
Servisiranje i savjetnik za kupce
sirinu rezanja kao vrijednost sa skale, na unutarnji rub ploce podnozja. Stegnite zaporni vijak 33.
Crteze u rastavljenom obliku i informacije o
Kruzni rezovi (vidjeti sliku J): Stavite zaporni vijak 33
rezervnim dijelovima mozete nai na adresi:
na drugu stranu granicnika paralelnosti. Uvucite skalu
www.bosch-pt.com
granicnika paralelnosti preko vodilice 32 u plocu
Robert Bosch d.o.o
podnozja. Izbusite rupu u izratku, u sredini piljenog
Kneza Branimira 22
isjecka. Utaknite siljak za centriranje 35 kroz unutarnji
100 40 Zagreb
otvor granicnika paralelnosti i u izbusenu rupu. Na-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +385 (0)1 / 2 95 80 51
mjestite radijus kao vrijednost skale, na unutarnjem
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +385 (0)1 / 2 95 80 60
rubu ploce podnozja. Stegnite zaporni vijak 33.
Sredstvo za hlaenje/mazivo
Zbrinjavanje
Kod piljenja metala, treba se zbog zagrijavanja
Elektricni alat, pribor i ambalazu treba dovesti na
materijala, uzduz linije rezanja nanijeti rashladno
ekoloski prihvatljivu ponovnu primjenu.
sredstvo, odnosno mazivo.
Samo za zemlje EU:
Ne bacajte elektricni alat u kuni otpad!
Odrzavanje i servisiranje
Prema Europskim smjernicama 2002/96/EG za elektricne i elektro-nicke stare ureaje, elektricni alati koji
Odrzavanje i cisenje
vise nisu uporabivi moraju se odvo-
jeno sakupiti i dovesti na ekoloski prihvatljivu
Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite
ponovnu primjenu.
mrezni utikac iz uticnice.
Elektricni alat i otvore za hlaenje odrzavajte
Aku-baterije/baterije:
cistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Ne bacajte aku-baterije/baterije u kuni otpad, u vatru
Redovito cistite stezac lista pile. U tu svrhu izvadite
ili u vodu. Aku-baterije/baterije trebaju se sakupiti,
list pile iz elektricnog alata i lagano udarite
reciklirati ili zbrinuti na ekoloski prihvatljiv nacin.
elektricnim alatom po ravnoj povrsini.
Samo za zemlje EU:
Jaka zaprljanost elektricnog alata moze dovesti do
Prema smjernicama 91/157/EWG, neispravne ili
funkcionalnih smetnji. Zbog toga materijale koji
istrosene aku-baterije/baterije moraju se reciklirati.
intenzivno razvijaju prasinu ne pilite odozdo ili iznad glave.
Zadrzavamo pravo na promjene.
102 | Hrvatski
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 103 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
ldised ohutusjuhised
f) Kui elektrilise triista kasutamine niis
kes keskkonnas on vltimatu, kasutage
Kik ohutusnuded ja
rikkevoolukaitsellitit. Rikkevoolukaitse
THELEPANU
juhised tuleb lbi lugeda.
lliti kasutamine vhendab elektrilgi ohtu.
Ohutusnuete ja juhiste eiramise tagajrjeks vib olla elektrilk, tulekahju ja/vi rasked vigastused.
3) Inimeste turvalisus
Hoidke kik ohutusnuded ja juhised
a) Olge thelepanelik, jlgige, mida Te
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
teete, ning toimige elektrilise triistaga
Allpool kasutatud miste ,,Elektriline triist" kib
ttades kaalutletult. rge kasutage
vrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste triistade
elektrilist triista, kui olete vsinud vi
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t
uimastite, alkoholi vi ravimite mju all.
riistade kohta.
Hetkeline thelepanematus seadme kasutamisel vib phjustada tsiseid vigastusi.
1) Ohutusnuded tpiirkonnas
b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
a) Tkoht peab olema puhas ja hsti
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, niteks
valgustatud. Tkohas valitsev segadus ja
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite,
hmarus vib phjustada nnetusi.
kaitsekiivri vi kuulmiskaitsevahendite kand
b) rge kasutage elektrilist triista plah
mine sltuvalt elektrilise triista tbist ja
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
kasutusalast vhendab vigastuste ohtu.
tuleohtlikke vedelikke, gaase vi tolmu.
c) Vltige seadme tahtmatut kivitamist.
Elektrilistest triistadest lb sdemeid,
Enne pistiku hendamist pistikupessa,
mis vivad tolmu vi aurud sdata.
aku hendamist seadme klge, seadme
c) Elektrilise triista kasutamise ajal
leststmist ja kandmist veenduge, et
hoidke lapsed ja teised isikud tkohast
elektriline triist on vlja llitatud. Kui
eemal. Kui Teie thelepanu krvale juhi
hoiate elektrilise triista kandmisel srme
takse, vib seade Teie kontrolli alt vljuda.
llitil vi hendate vooluvrku sissellitatud seadme, vivad tagajrjeks olla nnetused.
2) Elektriohutus
d) Enne elektrilise triista sissellitamist
a) Elektrilise triista pistik peab pistiku
eemaldage selle kljest reguleerimis ja
pessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mutrivtmed. Seadme prleva osa kljes
mingeid muudatusi. rge kasutage kait
olev reguleerimis vi mutrivti vib
semaandusega elektriliste triistade
phjustada vigastusi.
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vhendavad elektri
e) Vltige ebatavalist kehaasendit. Vtke
lgi saamise riski.
stabiilne tasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist triista oota
b) Vltige kehakontakti maandatud
matutes olukordades paremini kontrollida.
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja klmikud. Kui Teie keha on
f) Kandke sobivat rivastust. rge kandke
maandatud, on elektrilgi oht suurem.
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
rivad ja kindad seadme liikuvatest
Kui elektrilisse triista on sattunud vett, on
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
elektrilgi oht suurem.
vi pikad juuksed vivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
d) rge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette nhtud, niteks
g) Kui on vimalik paigaldada tolmueemal
elektrilise triista kandmiseks, lesri
dus ja tolmukogumisseadiseid, veen
putamiseks vi pistiku pistikupesast
duge, et need on seadmega hendatud
vljatmbamiseks. Hoidke toitejuhet
ja et neid kasutatakse igesti. Tolmu
kuumuse, li, teravate servade ja sead
eemaldusseadise kasutamine vhendab
me liikuvate osade eest. Kahjustatud vi
tolmust phjustatud ohte.
keerdulinud toitejuhtmed suurendavad elektrilgi ohtu.
4) Elektriliste triistade hoolikas
e) Kui ttate elektrilise triistaga vabas
ksitsemine ja kasutamine
hus, kasutage ainult selliseid pikendus
a) rge koormake seadet le. Kasutage t
juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
tegemiseks selleks ettenhtud elektrilist
vlistingimustes. Vlistingimustes kasuta
triista. Sobiva elektrilise triistaga
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
ttate ettenhtud judluspiirides efektiivse
vhendab elektrilgi ohtu.
malt ja ohutumalt.
2 609 932 568 17.8.06
Eesti | 103

OBJ_BUCH-251-001.book Page 104 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
b) rge kasutage elektrilist triista, mille
Rakendage kaitsemeetmeid, kui ttamisel
lliti on rikkis. Elektriline triist, mida ei ole
vib tekkida tervistkahjustavat, sttimis
enam vimalik llitist sisse ja vlja llitada, on
vi plahvatusohtlikku tolmu. Niteks: mned
ohtlik ning tuleb parandada.
tolmuliigid on vhkitekitava toimega. Kandke
c) Tmmake pistik pistikupesast vlja ja/vi
tolmukaitsemaski ja vimaluse korral kasutage
eemaldage seadmest aku enne seadme
tolmu /laastueemaldusseadist.
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
Hoidke oma tkoht puhas. Materjalisegud
seadme rapanekut. See ettevaatus
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm vib sttida
abinu vldib elektrilise triista soovimatut
vi plahvatada.
kivitamist.
Enne kestpanekut oodake, kuni elektriline
d) Kasutusvlisel ajal hoidke elektrilisi t
triist on seiskunud. Kasutatav tarvik vib
riistu lastele kttesaamatus kohas.
kinni kiilduda ja phjustada kontrolli kaotuse
rge laske seadet kasutada isikutel,
seadme le.
kes seadet ei tunne vi pole siintoodud
rge kasutage elektrilist triista, mille
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
toitejuhe on vigastatud. rge puudutage
kes on elektrilised triistad ohtlikud.
vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab
e) Hoolitsege seadme eest korralikult.
ttamise ajal vigastada, tmmake pistik
Kontrollige, kas seadme liikuvad osad
kohe pistikupesast vlja. Vigastatud toitejuhe
ttavad veatult ega kiildu kiini. Veen
suurendab elektrilgi ohtu.
duge, et seadme detailid ei ole murdunud vi kahjustatud mral, mis mjutab
Tde teostamisel vlistingimustes tuleb
seadme tkindlust. Laske kahjustatud
kasutada rikkevoolukaitsellitit.
detailid enne seadme kasutamist
Hoidke ked tdeldavast piirkonnast
parandada. Paljude nnetuste phjuseks
eemal. rge viige srmi tooriku alla.
on halvasti hooldatud elektrilised triistad.
Saelehega kokkupuutel vite end vigastada.
f) Hoidke liketarvikud teravad ja puhtad.
Viige seade tdeldava esemega kokku
Hoolikalt hooldatud, teravate likeservadega
alles siis, kui seade on sisse llitatud.
liketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid
Vastasel korral tekib tagasilgi oht, kui tarvik
on lihtsam juhtida.
toorikus kinni kiildub.
g) Kasutage elektrilist triista, lisavarus
Veenduge, et alustald 7 oleks saagimisel
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
stabiilses asendis. Kinnikiildunud saeleht vib
juhistele ning nii, nagu konkreetse sead
rebeneda vi phjustada tagasilgi.
metbi jaoks ette nhtud. Arvestage seejuures ttingimuste ja teostatava
Prast saagimise lppu llitage triist vlja
t iseloomuga. Elektriliste triistade
ja oodake, kuni saeleht seiskub. Alles siis
nuetevastane kasutamine vib phjustada
tmmake saeleht likejljest vlja. Nii vldite
ohtlikke olukordi.
tagasilki ja saate triista ohutult kest panna.
5) Teenindus
Kasutage ainult teravaid, tkorras olevaid
a) Laske elektrilist triista parandada
saelehti. Kverdunud vi nrid saelehed vivad
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
murduda vi phjustada tagasilgi.
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
rge pidurdage saelehte prast vljallita
psivalt seadme ohutu t.
mist, avaldades saelehele klgsurvet. Saeleht vib kahjustuda, murduda vi phjustada tagasilgi.
Ohutusjuhised
Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi vi veetorude avastamiseks kasutage
Juhised tikksaagide kohta
sobivaid otsimisseadmeid vi prduge kohaliku elektri , gaasi vi veevarustus
Kinnitage tdeldav toorik. Kinnitussead
firma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega
mete vi kruustangidega kinnitatud toorik psib
tekib tulekahju ja elektrilgioht. Gaasitorus
kindlamalt kui kega hoides.
tiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veeto
Asbestisisaldava materjali ttlemine on
rustiku vigastamine phjustab materiaalse kahju
keelatud. Asbest vib tekitada vhki.
ja vib tekitada elektrilgi.
104 | Eesti
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 105 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Juhised laserseadmete kohta
Seadme osad
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rge katke kunagi kinni elektrilisel triistal
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste
olevaid hoiatussilte.
lehekljel toodud numbrid.
Laserkiirguse klass 2M
1 Kigusageduse regulaator
rge vaadake laserkiire sisse ja
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rge vaadelge seda optiliste
2 Lliti (sisse/vlja) lukustusnupp
seadmetega.
3 Lliti (sisse/vlja)
4 ratmbevoolik*
rge suunake laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja rge vaa
5 ratmbeava
dake ise laserkiire sisse. Mte
6 Saelehehoidik
seade tekitab laserklassi 2M laser
7 Alustald
kiirgust vastavalt standardile IEC
8 Pendelliikumise reguleerimishoob
EN 60825 1. Pilgu suunamine otse
9 Saepuru rapuhumisseadme lliti
laserkiire sisse kasutades seejuures optilisi seadmeid, niteks binoklit vmt vib kahjustada silmi.
10 Nukk kaitsekatte kinnitamiseks
rge kasutage laserkiire nhtavust paran
11 Juhtrull
davaid prille kaitseprillidena. Prillid muuda
12 SDS hoob saelehe lukustamiseks
vad laserkiire paremini nhtavaks, kuid ei kaitse
13 Liugtald (PST 900 PEL)
laserkiirguse eest.
14 Saeleht*
rge kasutage laserkiire nhtavust paran
15 Kaitsekate*
davaid prille pikseprillide ega kaitseprilli
16 Puutekaitse
dena mootorsidukit juhtides. Laserkiire nhtavust parandavad prillid ei anna tielikku
17 Terahoidja
kaitset UV kiirguse eest ja vhendavad vrvide
18 Laseri hoiatussilt (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
eristamise vimet.
19 Nupp laserkiire sisse /vljallitamiseks
rge lubage lastel kasutada elektrilist
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
triista jrelevalveta. Lapsed vivad teisi
20 Lasermoodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
inimesi kogemata pimestada.
21 Materjali rebimisvastane kaitse*
Kui kasutate elektrilist triista statsio
22 Laserkiire vljumisava
naarselt vi saete toorikut altpoolt, vtke
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
lasermoodul elektriliselt triistalt maha.
23 Patareid (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nende tde puhul vib laserkiir Teid kergesti
24 Patareikorpuse kaas
pimestada.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 Patareikorpuse kaane lukustus
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Tphimtte kirjeldus
26 Laserkiire nhtavust parandavad prillid*
27 Kruvi (PST 700 PE/PST 800 PEL)
Kik ohutusnuded ja juhised tuleb
28 Alustalla kinnitusalus
lbi lugeda. Ohutusnuete ja juhiste
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
eiramise tagajrjeks vib olla elektrilk, tulekahju ja/vi rasked vigastu
29 Likenurga skaala
sed.
30 Regulaator alustalla eelpingestamiseks
(PST 900 PEL)
Nuetekohane kasutamine
31 Alustalla kinnitushoob (PST 900 PEL)
32 Paralleeljuhiku juhtsiin
Seade on ette nhtud puidu, plastmaterjalide, me
33 Paralleeljuhiku lukustuskruvi*
talli, keraamiliste plaatide ja kummi saagimiseks,
34 Paralleeljuhik koos ringsaagimisjuhikuga*
samuti eelpool nimetatud materjalides vljaligete teostamiseks. Triist on ette nhtud nii sirgete kui
35 Paralleeljuhiku tsentreerimisotsak*
figuurligete teostamiseks, kusjuures likenurk
*Tarnekomplekt ei sisalda kiki kasutusjuhendis
vib olla kuni 45. Jrgige soovitusi saelehtede
olevatel joonistel kujutatud vi kasutusjuhendis
osas.
nimetatud lisatarvikuid.
2 609 932 568 17.8.06
Eesti | 105


OBJ_BUCH-251-001.book Page 106 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Tehnilised andmed
Tikksaag
PST 700 PE PST 800 PEL PST 900 PEL
Tootenumber
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Lasermoodul

Kigusageduse reguleerimine


Kigusageduse eelvalik

PendelliikumineNimivimsus
W
600
620
650
Vljundvimsus
W
330
340
360
Thikigusagedus n
min 1
500
0
3100
500 3100
5003100
Kigu pikkus
mm
23
23
23
Max likesgavus puidus
mm
70
80
90
alumiiniumis
mm
12
15
20
terases (legeerimata)
mm
5
6
10
max likenurk (vasak/parem)

45
45
45
Kaal EPTA Procedure 01/2003 jrgi
kg
2,1
2,1
2,2
Kaitseklass
/ II
/ II
/ II
Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230/240 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vivad toodud andmed varieeruda.
Prake palun thelepanu oma triista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik thistus vib olla erinev.
Mrkus: Vibratsiooni tpseks hindamiseks teatud
Lasermoodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
tperioodi jooksul tuleks arvesse vtta ka aega,
Laseri tp
nm
650
mil seade oli vlja llitatud vi kll sisse llitatud,
mW
<1
kuid tegelikult tle rakendamata. See vib
Laseri klass
2M
vibratsiooni t koguperioodi jooksul tunduvalt
Kasutamis ja
vhendada.
hoiutemperatuur
C
0 ... +40
Patareid
3 x 1,5 V
(LR44)
Vastavus normidele
PST 700 PE: Ainuvastutajana kinnitame, et antud
Andmed mra/vibratsiooni kohta
toode vastab jrgmistele standarditele ja normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide
Mtmised teostatud vastavalt standardile
89/336/EM, 98/37/E nuetele.
EN 60745.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Kinnitame ainuvas
Seadme A karakteristikuga mdetud mratase
tutajana, et antud toode vastab jrgmistele stan
on ldjuhul: helirhu tase 85 dB(A); mravimsuse
darditele vi normdokumentidele:
tase 96 dB(A). Mteviga K=3 dB.
EN 60745, EN 60825 1 vastavalt direktiivide
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
89/336/EM, 98/37/E nuetele.
Ke randme vibratsioon on tavaliselt alla 2,5 m/s2.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Kesolevas juhendis toodud
Senior Vice President
Head of Product
THELEPANU
vibratsioon on mdetud
Engineering
Certification
standardile EN 60745 vastava mtemeetodi jrgi ja seda vib kasutada seadmete omavaheliseks vrdluseks.Vibratsioonitase muutub sltuvalt elektrilise triista kasutusotstarbest ja vib mningatel juhtudel
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
kesolevas juhendis toodud vrtuse letada. Kui
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
elektrilist triista kasutatakse taolisel viisil regulaarselt, tekib oht vibratsiooni alahindamiseks.
106 | Eesti
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 107 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Montaaz
Tolmuimeja hendamineSuruge ratmbevoolik 4 (lisatarvik) ratmbeava 5 klge. hendage ratmbevoolik 4 tolmuimejaga
Saelehe paigaldamine/vahetamine
(lisatarvik). levaate erinevate tolmuimejatega hendamise vimalustest leiate kesoleva
Enne mistahes tde teostamist elektrilise
kasutusjuhendi lpust.
triista kallal tmmake pistik pistikupesast
Llitage saepuru rapuhumisseade vlja, kui olete
vlja.
tolmuimeja klge hendanud (vt ,,Saepuru
Saelehe paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
rapuhumisseade").
Saelehega kokkupuutel vite end vigastada.
Tolmuimeja peab tdeldava materjali tolmu
Saelehe vahetus
imemiseks sobima.
levaate soovituslikest saelehtedest leiate kes
Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu
oleva kasutusjuhendi lpust. Kasutage ksnes
eemaldamiseks kasutage spetsiaaltolmuimejat.
T sabaga saelehti. Saeleht ei tohiks olla pikem kui ettenhtud like jaoks vajalik.
Kitsaste kurvide saagimiseks kasutage kitsast
Lasermoodul
saelehte.
Lasermooduli patareide paigaldamine/
Saelehe paigaldus (vt joonist B
)
vahetamine (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Vajadusel eemaldage kaitsekate 15 (vt ,,Kaitse
Enne seadme kasutuselevttu asetage tarnekomp
kate").
lekti kuuluvad patareid 23 lasermoodulisse 20.
Lkake saeleht 14, hambad saagimissuunas, saelehe kinnituskohta 17. SDS hoob 12 liigub iseene
Patareikorpuse kaane 24 avamiseks vajutage
sest tahapoole ja saeleht lukustub. rge suruge
lukustusele 25 ja vtke kaas maha. Pange patareid
hooba 12 kega tahapoole, see vib triista
sisse. Jlgige seejuures patareide iget polaarsust
vigastada.
vastavalt patareikorpusel olevale kujutisele.
Saelehe paigaldamisel jlgige, et saelehe selg
Vahetage alati korraga vlja kik kolm patareid 23.
asetuks tpselt juhtrullis 11 oleva soone sisse.
Kasutage ainult he ja sama tootja ning hesuguse mahtuvusega LR44 tpi patareisid.
Kontrollige, kas saeleht kinnitub korralikult. Lahtine saeleht vib vlja kukkuda ja Teid
Lasermooduli paigaldamine/eemaldamine
vigastada.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Saelehe eemaldamine (vt joonist B
)
Asetage lasermoodul 20 siseklje nukkidega seadme korpuse avadesse ja lkake see kuni
Saelehe vljahppamisel hoidke seadet nii,
piirdeni alla.
et vljahppav saeleht ei vigastaks inimesi ega loomi.
Lasermooduli mahavtmiseks lkake moodul les
Keerake SDS hooba 12 puutekaitse suunas 16
ja vtke see korpusest.
ette. Saeleht vabaneb ja hppab automaatselt vlja.
Kui kasutate elektrilist triista statsionaarselt vi saete toorikut altpoolt, vtke lasermoodul elektriliselt triistalt maha.
Tolmu/saepuru ratmme
Nende tde puhul vib laserkiir Teid kergesti pimestada.
KaitsekateMonteerige kaitsekate 15 enne elektrilise triista hendamist tolmuimejaga.
Seadke kaitsekate nii, et katte avad haakuvad korpuse nukki 10.
Ilma tolmueemalduseta teostatavate tde, samuti kaldligete puhul vtke kaitsekate maha. Selleks tmmake kaitsekate kergelt laiali ja seejrel suunaga ette maha.
2 609 932 568 17.8.06
Eesti | 107

OBJ_BUCH-251-001.book Page 108 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM

Kvade materjalide (nt terase) saagimisel
Materjali rebimisvastane kaitse
kasutage vikest pendelliikumist.
(vt joonis C)

Pehmete materjalide ttlemisel ja puidu saagimisel piki kiudu vite kasutada suurimat
Materjali rebimisvastane kaitse 21 (lisatarvik) vl
pendelliikumist.
dib puitmaterjalide saagimisel pealispinna rebenemist. Materjali rebimisvastast kaitset saab kasutada ainult teatud tpi saelehtede ja 0 likenurga
Likenurga reguleerimine
korral. Alustalda 7 ei tohi materjali rebimisvastase
Alustalda 7 saab kuni 45 nurga all saagimiseks
kaitse kasutamisel nihutada saagimise lihtsusta
prata paremale vi vasakule.
miseks servade lheduses tahapoole.
Vtke kaitsekate 15 maha (vt ,,Kaitsekate") ja
Suruge materjali rebimisvastane kaitse 21 altpoolt
tmmake saelehehoidik 6 alustallast 7 vlja.
alustalda 7 sisse.
PST 900 PEL: Liugtalla 13 kasutamisel ei paigal
PST 700 PE/PST 800 PEL (vt jooniseid EF):
data materjali rebimisvastane kaitse 21 mitte

Keerake lahti kruvi 27 ja lkake alustalda 7
alustalda 7, vaid liugtalda.
kergelt ratmbeava 5 suunas.

Joonis F: Tpsete kaldenurkade reguleerimiseks on alustalla paremal ja vasakul pool fiksee
Liugtald (PST 900 PEL)
rumispunktid asendites 0, 22,5 ja 45.
Tundlike pindade ttlemisel vite asetada liugtalla
Keerake alustald 7 vastavalt skaalale 29
13 alustallale 7, et vltida pinna kriimustamist.
soovitud asendisse. Teisi kaldenurki saab vlja reguleerida nurgamdiku abil.
Liugtalla 13 paigaldamiseks asetage liugtald alus

Seejrel lkake alustald 7 lpuni saelehe
talla 7 ette, suruge tagant les ja laske kohale
suunas 14.
fikseeruda.

Keerake kruvi 27 uuesti kinni.
PST 900 PEL (vt joonist G):

Avage alustalla kinnitushoob 31 ja lkake
Kasutus
alustalda 7 kergelt ratmbeava 5 suunas.

Tpsete kaldenurkade reguleerimiseks on alustalla paremal ja vasakul pool fikseerumis
Kasutusviisid
punktid asendites 0, 22,5 ja 45. Keerake alustald 7 vastavalt skaalale 29 soovitud
Enne mistahes tde teostamist elektrilise
asendisse. Teisi kaldenurki saab vlja regu
triista kallal tmmake pistik pistikupesast
leerida nurgamdiku abil.
vlja.

Seejrel lkake alustald 7 lpuni saelehe suunas 14.
Pendelliikumise reguleerimine

Sulgege kinnitushoob 31, et alustalda
Neljas astmes reguleeritav pendelliikumine vimal
vljareguleeritud asendis lukustada.
dab likekiirust, likejudlust ja likekvaliteeti tdeldava materjaliga optimaalselt kohandada.
Kaitsekatet 15 ja materjali rebimisvastast kaitset
Reguleerimishoovaga 8 saate pendelliikumist
21 ei saa kaldligete puhul paigaldada.
reguleerida ka ttamise ajal.
pendelliikumine puudub
Alustalla mberpaigutamine
vike pendeldus
Saagimistde lihtsustamiseks servade lheduses
keskmine pendeldus
saab alustalda 7 paigutada tagumisse asendisse.
suur pendeldus
Igakordseks kasutusotstarbeks optimaalne
Tmmake saelehehoidik 6 alustallast 7 vlja.
pendelliikumine selgub praktilise katse kigus.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Vtke vajaduse korral
Seejuures juhinduge jrgmistest soovitustest:
lasermoodul 20 maha.

Mida peenemat ja puhtamat likejlge soovite saada, seda viksem pendelliikumine valige vi
PST 700 PE/PST 800 PEL (vt joonist E):
llitage pendelliikumine tiesti vlja.

Keerake lahti kruvi 27 ja lkake alustalda 7

hukeste materjalide (nt pleki) saagimisel
lpuni ratmbeava 5 suunas.
llitage pendelliikumine vlja.

Keerake kruvi 27 uuesti kinni.
108 | Eesti
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 109 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 900 PEL (vt joonist G):
Pikemaajalise ttamise korral vikesel kigusage

Avage alustalla kinnitushoob 31 ja lkake
dusel vig seade tugevasti kuumeneda. Eemal
alustalda 7 kuni piirdeni ratmbeava 5 suunas.
dage saeleht ja laske seadmel jahtumiseks ttada

Sulgege kinnitushoob 31, et alustalda
umbes 3 minutit maksimaalsel kigusagedusel.
vljareguleeritud asendis lukustada.
mberpaigutatud alustallaga 7 saab saagida vaid
Kigusageduse reguleerimine/eelvalik
0 likenurga korral. Paralleel ja ringsaagimisjuhi
PST 700 PE: Vajutades llitile (sisse/vlja) 3
kut 34 (lisatarvik) ega materjali rebimisvastast
suurema vi viksema survega saab sissellitatud
kaitset 21 seejuures kasutada ei saa.
triista kigusagedust sujuvalt reguleerida. Kui lliti (sisse/vlja) 3 on lukustatud, ei ole
Alustalla eelpingestuse muutmine
kigusageduse vhendamine vimalik.
(PST 900 PEL)
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Kigusageduse
Regulaatoriga 30 saab muuta reguleerimishoova
regulaatoriga 1 saate kigusagedust eelnevalt vlja
31 eelpingestust alustalla jaoks.
reguleerida ja ttamise ajal muuta.
Kui alustald 7 ei kinnitu prast hoova sulgemist kindlalt, avage hoob ja keerake regulaatorit
12: madal kigusagedus34: keskmine kigusagedus
eelpingestamiseks suunas ,,+".
56: krge kigusagedus
Kui alustalda ei saa prast kinnitushoova avamist enam reguleerida vi on see raske, keerake
Vajalik kigusagedus sltub materjalist ja ttingi
regulaatorit suunas ,,".
mustest ning seda saab kindlaks teha praktilise katse kigus.
Saepuru rapuhumisseade
Viksemat kigusagedust on soovitav kasutada t
Saepuru rapuhumisseadme 9 hujuga hoiab ra
alustamisel ning plastmaterjalide ja alumiiniumi
likejoone kattumise saepuruga ttamise ajal.
saagimisel.
Saepuru rapuhumisseadme sissellitamine:Tdeldes puitu, plastmaterjale
Lasermooduli kasutuselevtt
jmt, mille puhul tekib rohkelt saepuru, lkake llitit 9
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
ratmbeava suunas.
rge suunake laserkiirt inimeste ega loo
Saepuru rapuhumisseadme
made peale ning rge vaadake laserkiire
vljallitamine:
sisse ka mitte suurema vahemaa tagant.
Metalli ttlemisel, samuti juhul, kui
Laseri sissellitamiseks vajutage lalt llitile 19
seadmega on hendatud
(,,on").
tolmuimeja, lkake llitit 9 saelehe suunas.
Laseri vljallitamiseks vajutage alt llitile 19 (,,off").
Llitage laser alati kohe prast kasutuse
Elektrilise triista kasutuselevtt
lppu vlja. Lasermooduli (eraldi vi klgemonteeritud) ksitsemisel tekib oht, et laserkiir
Prake thelepanu vrgupingele!
vib Teid pimestada.
Vrgupinge peab htima triista
Kui kasutate elektrilist triista statsio
andmesildil mrgitud pingega. Andmesildil
naarselt vi saete toorikut altpoolt, vtke
toodud 230 V seadmeid vib kasutada ka
lasermoodul elektriliselt triistalt maha.
220 V vrgupinge korral.
Nende tde puhul vib laserkiir Teid kergesti
Sisse /vljallitus
pimestada.
Triista sissellitamiseks vajutage llitile
Prast umbes 10 minutilist ttamist llitub laser
(sisse/vlja) 3.
automaatselt vlja.
Lliti (sisse/vlja) 3 lukustamiseks hoidke llitit all ja lkake lukustusnupp 2 paremale vi vasakule.
Triista vljallitamiseks vabastage lliti (sisse/vlja) 3. Kui lliti (sisse/vlja) 3 on lukustatud, vajutage sellele kigepealt ja seejrel vabastage see.
2 609 932 568 17.8.06
Eesti | 109

OBJ_BUCH-251-001.book Page 110 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Paralleeljuhik koos ringsaagimisjuhikuga
Tjuhised
(lisatarvik)
Vikeste vi hukeste toorikute saagimisel
Ringsaagimisjuhikuga varustatud
kasutage alati stabiilset alust vi saepinki
paralleeljuhiku 34 (lisatarvik) kasutamisel tohib
(lisatarvik).
tooriku paksus olla maksimaalselt 30 mm.
Paralleelliked (vt joonist I): Keerake lahti
Lasermoodul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
lukustuskruvi 33 ja lkake paralleeljuhiku skaala
Kasutamine koos elektrilise triistaga on soovi
lbi alustallas oleva juhtsiini 32. Reguleerige
tatav siis, kui soovite saagida piki juba mrgistatud
soovitud likelaius vlja alustalla siseserval oleval
likejoont. Asetage lasermoodul 20 elektrilisele
skaalal. Keerake lukustuskruvi 33 kinni.
triistale (vt ,,Lasermooduli
Ringikujulised liked (vt joonist J): Asetage
paigaldamine/eemaldamine") ja jrgige saagimisel
lukustuskruvi 33 paralleeljuhiku teisele kljele.
laserjoonega mrgistatud likejoont.
Lkake paralleeljuhiku skaala lbi alustallas oleva
Ebasoodsates tingimustes (nt otsese pikesekiir
juhtsiini 32. Puurige toorikust vljasaetava osa
guse kes) saagimisel nete laserjoont paremini,
keskkohta auk. Torgake tsentreerimisotsak 35 lbi
kui kasutate laserkiire nhtavust parandavaid prille
paralleeljuhiku siseava puuritud auku. Reguleerige
26 (lisatarvik).
raadius alustalla siseserval oleval skaalal vlja.
rge kasutage laserkiire nhtavust paran
Keerake lukustuskruvi 33 kinni.
davaid prille kaitseprillidena. Prillid muuda
Jahutus /mrdeaine
vad laserkiire paremini nhtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
Metalli saagimisel tuleks materjali kuumenemise tttu kanda piki likejoont jahutus vi
rge kasutage laserkiire nhtavust paran
mrdeainet.
davaid prille pikseprillide ega kaitseprillidena mootorsidukit juhtides. Laserkiire nhtavust parandavad prillid ei anna tielikku kaitset UV kiirguse eest ja vhendavad vrvide eristamise vimet.
Hooldus ja teenindus
Saelehehoidik (vt joonist A)Saelehehoidikus 6 saate hoida nelja kuni 110 mm
Hooldus ja puhastus
pikkust saelehte. Asetage T sabaga saelehed
Enne mistahes tde teostamist elektrilise
saelehehoidiku vastavasse avasse. ksteise peale
triista kallal tmmake pistik pistikupesast
tohib asetada kaks saelehte.
vlja.
Sulgege saelehehoidik ja lkake see lpuni avasse
Seadme laitmatu ja ohutu t tagamiseks
alustallas 7.
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad
Saagimise alustamine materjali keskelt
puhtad.
(,,uputamine") (vt joonist H)
Puhastage saelehe kinnitusava regulaarselt.
Antud tvtet on lubatud kasutada ainult
Selleks vtke saeleht triistast vlja ja koputage
pehmete materjalide nagu puidu,
triista kergelt vastu siledat pinda.
kipskartongi jmt ttlemisel!
Liigne mustus vib tekitada hireid seadme ts.
Kasutage ksnes lhikesi saelehti. Saagimist
Seetttu ei tohi rohkelt tolmu tekitavaid materjale
saab materjali keskelt alustada vaid siis, kui
tdelda alt les ega pea kohal.
likenurk on 0.
Ekstreemsete ttingimuste korral vib me
Asetage seade alustalla 7 esiservaga toorikule nii,
tallide ttlemisel koguneda seadme sisse
et saeleht 14 ei puutu toorikuga kokku, ja llitage
elektritjuhtivat tolmu. Seadme kaitseisolat
seade sisse. Kigusageduse reguleerimisega
sioon vib kahjustuda. Taolistel juhtudel on
seadmete puhul valige maksimaalne
soovitav kasutada statsionaarset tolmuime
kigusagedus. Suruge seade tugevalt vastu
jat ja rikkevoolukaitsellitit ning lhendada
toorikut ja uputage saeleht materjali aeglaselt
puhastuskordade vahelist aega.
sisse.
Mrige juhtrulli 11 aeg ajalt mne tilga liga.
Niipea, kui alustald 7 toetub kogu oma pinnaga
Kontrollige juhtrulli 11 regulaarselt. Kui see on
vastu tdeldavat materjali, jtkake saagimist piki
kulunud, tuleb see Boschi volitatud remondit
vajalikku kontuuri.
kojas vlja vahetada lasta.
110 | Eesti
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 111 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki lheb, tuleb see
Kasutusklbmatuks muutunud
lasta parandada Boschi elektriliste ksitriistade
seadmete kitlus
volitatud remonditkojas.
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
Jreleprimiste esitamisel ja tagavaraosade
keskkonnasstlikult ringlusse vtta.
tellimisel nidake kindlasti ra seadme andmesildil olev 10 kohaline tootenumber.
ksnes EL liikmesriikidele:
rge kidelge kasutusklbmatuks muutunud elektrilisi triistu koos olmejtmetega!
Hooldus ja klienditeenindus
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nukogu direktiivile 2002/96/E
Joonised ja info varuosade kohta leiate interneti
elektri ja elektroonikaseadmete
aadressil:
jtmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik
www.bosch pt.com
mesriikides tuleb kasutusklbmatuks muutunud elektrilised triistad eraldi kokku koguda ja kesk
Eesti Vabariik
konnasstlikult korduskasutada vi ringlusse
Mercantile Group AS
vtta.
Boschi elektriliste ksitriistade remont ja hooldus
Akud/patareid:
Prnu mnt. 549
rge visake akusid/patareisid olmejtmete hulka,
76401 Saue vald, Laagri
tulle vi vette. Akud/patareid tuleb kokku koguda,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 6 79 11 22
ringlusse vtta vi keskkonnasbralikul viisil
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 6 79 11 29
hvitada.
ksnes EL liikmesriikidele:Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nukogu direktiivile 91/157/EM tuleb defektsed vi kasutusressursi ammendanud akud/patareid ringlusse vtta.
Tootja jtab endale iguse muudatuste tegemiseks.
2 609 932 568 17.8.06
Eesti | 111

OBJ_BUCH-251-001.book Page 112 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Visprjie drosbas
d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru
mentu aiz elektrokabe a. Neraujiet aiz
noteikumi darbam ar
kabe a, ja vlaties atvienot instrumentu
elektroinstrumentiem
no elektrotkla kontaktligzdas. Sargjiet elektrokabeli no karstuma, e as, asm
Rpgi izlasiet visus drosbas
s autnm un elektroinstrumenta kust
noteikumus. Seit sniegto dro
gajm da m. Bojts vai samezglojies
sbas noteikumu un nordjumu neievrosana var
elektrokabelis var bt par cloni elektris
izraist aizdegsanos un bt par cloni elektriskajam
kajam triecienam.
triecienam vai nopietnam savainojumam.
e) Darbinot elektroinstrumentu rpus tel
Pc izlassanas uzglabjiet sos noteikumus
pm, izmantojiet t pievienosanai viengi
turpmkai izmantosanai.
tdus pagarintjkabe us, kuru lietosana rpus telpm ir at auta. Lietojot elektro
Turpmkaj izklst lietotais apzmjums ,,Elek
kabeli, kas piemrots darbam rpus telpm,
troinstruments" attiecas gan uz tkla elektroinstru
samazins risks sa emt elektrisko triecienu.
mentiem (ar elektrokabeli), gan ar uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabe a).
f) Ja elektroinstrumentu tomr nepiecie
sams lietot viets ar paaugstintu mitru
1) Drosba darba viet
mu, izmantojiet t pievienosanai nopldes strvas aizsargreleju. Lietojot nopl
a) Sekojiet, lai darba vieta btu tra un
des strvas aizsargreleju, samazins risks
sakrtota. Nekrtg darba viet un slikt
sa emt elektrisko triecienu.
apgaismojum var viegli notikt nelaimes gadjums.
3) Personisk drosba
b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo
a) Darba laik saglabjiet paskontroli un
zvu vai ugunsnedrosu vielu tuvum un
rkojieties saska ar veselo saprtu.
viets ar paaugstintu gzes vai putek u
Prtrauciet darbu, ja jtaties noguris vai
saturu gais. Darba laik elektroinstru
atrodaties alkohola, narkotiku vai medi
ments nedaudz dzirkste o, un tas var izsaukt
kamentu izraist reibum. Strdjot ar
viegli degosu putek u vai tvaiku aizdegsanos.
elektroinstrumentu, pat viens neuzmanbas
c) Lietojot elektroinstrumentu, ne aujiet
mirklis var bt par cloni nopietnam
nepiederosm personm un jo pasi br
savainojumam.
niem tuvoties darba vietai. Citu personu
b) Izmantojiet individulos darba
kltbtne var novrst uzmanbu, k rezultt
aizsardzbas ldzek us. Darba laik
js varat zaudt kontroli pr elektroinstru
nsjiet aizsargbrilles. Individulo darba
mentu.
aizsardzbas ldzek u (putek u maskas, nesldosu apavu un aizsarg iveres vai ausu
2) Elektrodrosba
aizsargu) pielietosana atbilstosi elektroin
a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jbt
strumenta tipam un veicam darba
piemrotai elektrotkla kontaktligzdai.
raksturam auj izvairties no savainojumiem.
Kontaktdaksas konstrukciju nedrkst
c) Nepie aujiet elektroinstrumenta
nekd veid maint. Nelietojiet kontakt
patva gu ieslgsanos. Pirms elektro
daksas salgotjus, ja elektroinstru
instrumenta pievienosanas elektro
ments caur kabeli tiek savienots ar
tklam, akumulatora ievietosanas vai
aizsargzemjuma di. Neizmaintas
iz emsanas, k ar pirms elektroinstru
konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemrota
menta prnesanas prliecinieties, ka tas
kontaktligzdai, auj samazint elektrisk
ir izslgts. Prnesot elektroinstrumentu, ja
trieciena sa emsanas risku.
pirksts atrodas uz iesldzja, k ar
b) Darba laik nepieskarieties sazemtiem
pievienojot to elektrobarosanas avotam
prieksmetiem, piemram, caurulm,
laik, kad elektroinstruments ir ieslgts, var
radiatoriem, pltm vai ledusskapjiem.
viegli notikt nelaimes gadjums.
Pieskaroties sazemtm virsmm, pieaug
d) Pirms elektroinstrumenta ieslgsanas
risks sa emt elektrisko triecienu.
neaizmirstiet iz emt no t reguljosos
c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus
instrumentus vai atslgas. Reguljosais
laik, neturiet to mitrum. Mitrumam
instruments vai atslga, kas ieslgsanas brd
iek stot elektroinstrument, pieaug risks
atrodas elektroinstrumenta kustgajs da s,
sa emt elektrisko triecienu.
var radt savainojumu.
112 | Latviesu
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 113 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
e) Darba laik izvairieties ie emt nertu vai
f) Savlaicgi notriet un uzasiniet griezosos
nedabisku erme a stvokli. Vienmr
darbinstrumentus. Rpgi kopti elektro
ieturiet stingru stju un centieties sa
instrumenti, kas apgdti ar asiem griezj
glabt ldzsvaru. Tas atvieglo instrumenta
instrumentiem, auj strdt daudz razgk un
vadbu neparedzts situcijs.
ir vieglk vadmi.
f) Izvlieties darbam piemrotu ap rbu.
g) Lietojiet viengi tdus elektroinstrumen
Darba laik nensjiet brvi plandosas
tus, papildpiederumus, darbinstrumen
drbes un rotaslietas. Netuviniet matus,
tus utt., kas atbilst seit sniegtajiem
ap rbu un aizsargcimdus instrumenta
nordjumiem, emot vr ar konkrtos
kustgajm da m. Va gas drbes,
darba apstk us un pielietojuma pat
rotaslietas un gari mati var ie erties
nbas. Elektroinstrumentu lietosana citiem
instrumenta kustgajs da s.
mr iem, nek tiem, kuriem to ir paredzjusi
g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija auj
razotjfirma, ir bstama un var novest pie
tam pievienot rjo putek u uzsksanas
neparedzamm sekm.
vai savksanas/uzkrsanas ierci, sekojiet, lai t btu pievienota un pareizi
5) Apkalposana
darbotos. Pielietojot putek u uzsksanu vai
a) Nodrosiniet, lai elektroinstrumenta
savksanu/uzkrsanu, samazins to kaitg
remontu veiktu kvalificts personls,
ietekme uz strdjoss personas veselbu.
nomai ai izmantojot ori inls rezerves da as un piederumus. Tikai t iespjams
4) Saudzjosa apiesans un darbs ar
pankt un saglabt vajadzgo darba drosbas
elektroinstrumentiem
lmeni.
a) Neprslogojiet elektroinstrumentu. Kat
ram darbam izvlieties piemrotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas labk un drosk pie nominls slodzes.
pasie darba drosbas
b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir
bojts t iesldzjs. Elektroinstruments, ko
noteikumi
nevar ieslgt un izslgt, ir bstams lietosanai un to nepieciesams remontt.
Noteikumi figrz iem
c) Pirms elektroinstrumenta apkopes,
Nostipriniet apstrdjamo prieksmetu. Ie
regulsanas vai darbinstrumenta
stiprinot apstrdjamo prieksmetu skrvspls
nomai as atvienojiet t kontaktdaksu no
vai cit stiprinjuma ierc, strdt ir drosk,
barojos elektrotkla vai iz emiet no t
nek tad, ja tas tiek turts ar rokm.
akumulatoru. Sdi iespjams novrst elek
Neapstrdjiet materilus, kas satur
troinstrumenta nejausu ieslgsanos.
azbestu. Azbestam piemt kancerognas
d) Ja elektroinstruments netiek lietots,
pasbas.
uzglabjiet to piemrot viet, kur elektroinstruments nav sasniedzams
Veiciet nepieciesamos drosbas pasku
brniem un personm, kuras neprot ar to
mus, ja darba gait var izdalties veselbai
rkoties vai nav iepazinuss ar siem
kaitgi, ugunsnedrosi vai sprdzienbstami
noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto
putek i. Piemrs. Daudzu materilu putek iem
nekompetentas personas, tas var apdraudt
piemt kancerognas pasbas. Tpc darba
cilvku veselbu.
laik nsjiet aizsargmasku un pielietojiet putek u un skaidu uzsksanu, ja instrumenta
e) Rpgi veiciet elektroinstrumenta apkal
konstrukcija auj tam pievienot rjo putek u un
posanu. Prbaudiet, vai kustgs da as
skaidu uzsksanas ierci.
darbojas bez traucjumiem un nav iespiestas, vai kda no da m nav salauzta
Uzturiet darba vietu tru. pasi bstams ir
vai bojta, vai katra no tm pareizi funk
dazdu materilu putek u sajaukums. Vieglo
cion un pilda tai paredzto uzdevumu.
metlu putek i ir oti ugunsnedrosi un
Nodrosiniet, lai bojts da as tiktu
sprdzienbstami.
savlaicgi nomaintas vai remonttas
Pirms elektroinstrumenta novietosanas
pilnvarot remontu darbnc. Daudzi
nogaidiet, ldz t darbvrpsta prtrauc
nelaimes gadjumi notiek tpc, ka elektro
griezties. Kustb esoss darbinstruments var
instruments pirms lietosanas nav piencgi
iestrgt, izsaucot kontroles zaudsanu pr
apkalpots.
elektroinstrumentu.
2 609 932 568 17.8.06
Latviesu | 113

OBJ_BUCH-251-001.book Page 114 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojts
Noteikumi lzera iercm
t elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
bojts darba laik, nepieskarieties tam, bet izvelciet kabe a kontaktdaksu no elektro
Parpjieties, lai brdinoss uzlmes uz
tkla kontaktligzdas. Strdjot ar instrumentu,
elektroinstrumenta korpusa vienmr btu
kuram ir bojts elektrokabelis, pieaug risks
skaidri salasmas.
sa emt elektrisko triecienu.
2M klases lzera starojumsTiesi neskatieties lzera star un
Ja elektroinstruments tiek lietots rpus
nelkojieties taj ar optisku
telpm, pievienojiet to elektrotklam caur
instrumentu paldzbu.
nopldes strvas aizsargreleju (FI).
Netuviniet rokas z juma trasei. Neturiet
Nevrsiet lzera staru uz cilv
rokas zem z jam prieksmeta. erme a
kiem vai dzvniekiem un neskatie
da u saskarsans ar z a asmeni var bt par
ties lzera star. Sis elektroins
cloni savainojumam.
truments rada 2M klases lzera starojumu atbilstosi standartam IEC
Kontaktjiet darbinstrumentu ar apstrd
EN 60825 1. Pat vienreiz tiesi pa
jamo prieksmetu tikai pc elektroinstru
lkojoties lzera star, pasi caur starus koncen
menta ieslgsanas. Tas aus izvairties no
trjosiem optiskiem instrumentiem, piemram,
atsitiena, kas var notikt, darbinstrumentam
caur tlskati u.tml. var iegt paliekosus redzes
iestrgstot apstrdjamaj prieksmet.
bojjumus.
Z sanas laik sekojiet, lai balstplksne 7
Nelietojiet lzera skatbrilles k aizsarg
ciesi piegultu z jam prieksmeta
brilles. Lzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu
virsmai. Noliecot z a asmeni snu virzien,
lzera stara redzambu, tacu ts nespj
tas var salzt, k ar var notikt atsitiens.
pasargt no lzera starojuma.
Pc z sanas izsldziet elektroinstru
Nelietojiet lzera skatbrilles k saules bril
mentu un tikai tad izvelciet z a asmeni no
les un k aizsargbrilles, vadot satiksmes
z juma, vispirms nogaidot, ldz asmens
ldzek us. Lzera skatbrilles nenodrosina piln
pilngi apstjas. Tas aus izvairties no atsitie
vrtgu acu aizsardzbu no ultraviolet staro
na, un elektroinstrumentu bs iespjams drosi
juma, tacu pasliktina krsu izs irtspju.
novietot.
Ne aujiet brniem lietot elektroinstrumentu bez pieauguso uzraudzbas. Brni var nejausi
Izmantojiet tikai nebojtus, nevainojami
apzilbint citas personas.
asus z a asme us. Deformts vai neass z a asmens var salzt vai izraist atsitienu.
Strdjot stacionr rezm vai z jot prieksmetu no apaksas, no emiet no
Pc instrumenta izslgsanas nem iniet
elektroinstrumenta lzera moduli. Minto
bremzt z a asmeni ar snu spiedienu.
darbbu laik lzera stars viegli var js apzilbint.
Sdas rcbas d z a asmens var tikt bojts vai salzt, k ar var notikt atsitiens.
Lietojot piemrotu metlmekltju, prbau
Funkciju apraksts
diet, vai apstrdes vietu nes rso slptas komunlapgdes lnijas, vai ar griezieties
Rpgi izlasiet visus drosbas
pc konsultcijas vietj komunls saim
noteikumus. Seit sniegto drosbas
niecbas iestd. Darbinstrumenta saskare ar
noteikumu un nordjumu neievro
elektroprvades lniju var izraist aizdegsanos vai
sana var izraist aizdegsanos un bt par
bt par cloni elektriskajam triecienam. Boj
cloni elektriskajam triecienam vai
jums gzes prvades lnij var izraist spr
nopietnam savainojumam.
dzienu. Darbinstrumentam skarot densvada cauruli, var tikt bojtas materils vrtbas, k
Pielietojums
ar strdjos persona var sa emt elektrisko triecienu.
Instruments ir paredzts koka, plastmasas, metla, keramikas un gumijas plks u saza sanai un izz sanai, stingri piespiezot balsta plksni pie z jam prieksmeta virsmas. Instruments ir lietojams taisniem un liektiem z jumiem, k ar slpajiem z jumiem ar z sanas le
i ldz 45.
Instrument iestiprinmi tikai tdi z a asme i, ko sim nolkam ieteikusi razotjfirma.
114 | Latviesu
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 115 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
19 Lzera stara iesldzjs
Attlots sastvda as
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Attloto sastvda u numercija atbilst numuriem
20 Lzera modulis (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
elektroinstrumenta attl, kas sniegts ilustratvaj
21 Pretplaissanas aizsargs*
lappus.
22 Lzera stara izvadlka
1 Darba gjienu biezuma regulators
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
23 Baterijas (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
2 Iesldzja fiksators
24 Bateriju nodaljuma vci s
3 Iesldzjs
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
25 Bateriju nodaljuma vci a fiksators
4 Uzsksanas s tene*
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
5 Uzsksanas kanla izvadatvere
26 Lzera skatbrilles*
6 Nodaljums z a asme u glabsanai
27 Skrve (PST 700 PE/PST 800 PEL)
7 Balstplksne
28 Balstplksnes turtjs
8 Svira svrsta iedarbes regulsanai
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
9 Asmens apptes iesldzjs
29 Z sanas le
a skala
10 Izci i aizsargprsega stiprinsanai
30 Balstplksnes fiksjoss sviras spriegojuma
11 Vadotnes rulltis
regulators (PST 900 PEL)
12 SDS svira z a asmens stiprinsanai
31 Balstplksnes fiksjos svira (PST 900 PEL)
13 Sldkurpe (PST 900 PEL)
32 Paralls vadotnes turtjs
33 Skrve paralls vadotnes stiprinsanai*
14 Z a asmens*
34 Parall vadotne ar aprkojumu z sanai
15 Aizsargprsegs putek u uzsksanai*
pa apli*
16 Kontaktaizsargs
35 Paralls vadotnes centrjos smaile*
17 Pacljstienis
*Attlotie vai apraksttie piederumi neietilpst
18 Brdinos uzlme (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
standarta piegdes komplekt.
Tehniskie parametri
Figrz is
PST 700 PE PST 800 PEL PST 900 PEL
Izstrdjuma numurs
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Lzera modul

Darba gjienu biezuma regulsana


Darba gjienu biezuma iestdsana

Svrsta ierceNominl patrjam jauda
W
600
620
650
Mehnisk jauda
W
330
340
360
Darba gjienu biezums tuksgait n
min 1
500
0
3100
500 3100
5003100
Asmens darba gjiena garums
mm
23
23
23
Maks. z sanas dzi ums kok
mm
70
80
90
alumnij
mm
12
15
20
traud (nele t)
mm
5
6
10
Maks. z sanas le
is (pa labi/pa kreisi)

45
45
45
Svars atbilstosi EPTA Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Elektroaizsardzbas klase
/ II
/ II
/ II
Sdi parametri tiek nodrosinti pie nominl elektrobarosanas sprieguma [U] 230/240 V. Instrumentiem, kas paredzti zemkam spriegumam vai ir modificti atbilstosi nacionlajiem standartiem, sie parametri var ats irties.
Ldzam vadties pc elektroinstrumenta izstrdjuma numura. Atsevis iem izstrdjumiem tirdzniecbas apzmjumi var mainties.
2 609 932 568 17.8.06
Latviesu | 115


OBJ_BUCH-251-001.book Page 116 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Lzera modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Saliksana
Lzera starojuma vi a
nm
650
garums
mW
<1
Z a asmens iestiprinsana vai
Lzera klase
2M
nomai a
Darba un uzglabsanas temperatra
C
0 ... +40
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
Baterijas
3 x 1,5 V
apkalposanas izvelciet t elektrokabe a
(LR44)
kontaktdaksu no barojos elektrotkla kontaktligzdas.
Informcija par troksni un vibrciju
Iestiprinot z a asme us, uzvelciet aizsargcimdus. erme a da u saskarsans ar
Mrjumi ir veikti atbilstosi standartam EN 60745.
z a asmeni var bt par cloni savainojumam.
Instrumenta radt troks a parametru pc raksturlknes A izsvrts tipisks vrtbas ir sdas:
Z a asmens izvle
troks a spiediena lmenis 85 dB(A); troks a jaudas
Prskatu par izmantosanai ieteicamajiem z a
lmenis 96 dB(A). Mrjumu izkliede K=3 dB.
asme iem var atrast ss pamcbas beigs. Iestip
Nsjiet ausu aizsargus!
riniet instrument tikai z a asme us ar ktu, kas
Vibrcija, kas iedarbojas uz strdjoss personas
apgdts ar fiksjosajiem izci iem (T veida ktu).
rokm, tipisk gadjum neprsniedz 2,5 m/s2.
Z a asmenim nav jbt garkam, nek nepieciesams attiecg z juma veidosanai.
Saj pamcb sniegtais vibrcijas lmenis ir izmrts
Liektu z jumu veidosanai ar nelielu liekuma
atbilstosi standart EN 60745 noteiktajai proce
rdiusu izvlieties saurkus z a asme us.
drai un var tikt lietots instrumentu saldzinsanai.Vibrcijas lmenis mains atkarb no elektro
Z a asmens iestiprinsana (skatt attlu B
)
instrumenta pielietojuma veida un daudzos
No emiet aizsargprsegu 15, ja tas tiek izmantots
gadjumos var prsniegt saj pamcb nordto
(skatt sada u ,,Aizsargprsegs").
vrtbu. Ja elektroinstruments tiek ilgstosi lietots
Iebdiet z a asmeni 14 ar z sanas virzien
kd noteikt veid, vibrcijas radt papildu slodze
vrstiem zobiem pacljstien 17, ldz tas tur
nereti tiek novrtta prk zemu.
fiksjas. Pie tam SDS svira z a asmens stiprin
Piezme. Lai preczi izvrttu vibrcijas radto
sanai 12 automtiski atlec atpaka , fiksjot asmeni
papildu slodzi zinmam darba laika posmam, j em
pacljstie a stiprinjum. Nespiediet sviru 12
vr ar laiks, kad instruments ir izslgts vai ar
atpaka virzien ar roku, jo sdi var sabojt
darbojas, tacu reli netiek izmantots paredzt
elektroinstrumentu.
darba veiksanai. Ievrojot sos faktorus, vibrcijas radt papildu slodze, kas noteikta zinmam darba
Iestiprinot z a asmeni, sekojiet, lai asmens
laika posmam, var bt ievrojami mazka.
aizmugurj mala iegultu vadotnes rullsa 11 grop.
Prbaudiet, vai z a asmens ir stingri iestiprints. Slikti iestiprints z a asmens var
Atbilstbas deklarcija
izkrist no stiprinjuma un savainot strdjoso
PST 700 PE: Ms ar pilnu atbildbu pazi ojam, ka
personu.
sis izstrdjums atbilst sdiem standartiem vai normatvajiem dokumentiem: EN 60745, k ar
Z a asmens iz emsana (skatt attlu B
)
direktvm 89/336/EES un 98/37/ES.
Z a asmens iz emsanas laik turiet elek
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Ms ar pilnu atbildbu
troinstrumentu t, lai krtosais z a asmens
pazi ojam, ka sis izstrdjums atbilst sdiem
nesavainotu cilvkus vai mjdzvniekus.
standartiem vai normatvajiem dokumentiem:
Prvietojiet SDS sviru 12 uz prieksu
EN 60745 un EN 60825 1, k ar direktvu
kontaktaizsarga 16 virzien. Ldz ar to z a asmens
89/336/EWG, 98/37/EG nostdnm.
tiek atbrvots un izmests no stiprinjuma.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen
116 | Latviesu
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 117 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Putek u un skaidu uzsksana
Pretplaissanas aizsargs (skatt attlu C)
AizsargprsegsPirms elektroinstrumenta pievienosanas putek u
Pretplaissanas aizsargs 21 (papildpiederums)
vakuumuzsksanas iercei nostipriniet uz t
novrs z juma malu plaissanu un atlsanu,
aizsargprsegu 15.
z jot koka prieksmetus. Pretplaissanas aizsargs ir izmantojams tikai kop ar noteikta tipa
No priekspuses iestipriniet aizsargprsegu t, lai
z a asme iem un pie z sanas le
a 0.
prsega padzi injumi fikstos uz instrumenta
Izmantojot pretplaissanas aizsargu, balstplksni 7
korpusa izci iem 10.
nedrkst prvietot virzien uz instrumenta
Strdjot bez putek u atsksanas un veidojot slpos
aizmuguri, kas nepieciesams, veicot z sanu tuvu
z jumus, no emiet aizsargprsegu. Sim
prieksmeta malm.
nolkam pavelciet aizsargprsegu uz prieksu un no emiet no instrumenta.
Lai iestiprintu pretplaissanas aizsargu 21, no apaksas iespiediet to balstplksnes 7 izgriezum.
Pievienosana putek u uzsksanas iercei
PST 900 PEL: Izmantojot sldkurpi 13, pretplais
Pievienojiet putek u uzsksanas s teni 4 (papild
sanas aizsargs 21 netiek ievietots balstplksn 7,
piederums) atsces kanla izvadatverei 5. Pievie
bet gan sldkurp.
nojiet uzsksanas s tenes 4 otru galu putek scjam (papildpiederums). Prskats par iespjm pievienot putek u uzsksanas s teni dazda tipa
Sldkurpe (PST 900 PEL)
putek scjiem ir sniegts ss pamcbas beigs.
Neizturgu virsmu apstrdei ir paredzta sldkurpe
Laik, kad elektroinstruments ir pievienots putek u
13, kas nostiprinma uz balstplksnes 7, lai
uzsksanas iercei, izsldziet asmens apptes ierci
novrstu virsmas saskrpsanu.
(skatt sada u ,,Asmens appte").
Lai nostiprintu sldkurpi 13, no priekspuses
Putek scjam jbt piemrotam apstrdjam
ie jiet to balstplksn 7, tad paspiediet
materila putek u uzsksanai.
sldkurpes aizmugurjo da u augsup, aujot tai
Veselbai pasi kaitgu, kancerognu vai
fiksties uz balstplksnes.
sausu putek u uzsksanai lietojiet specilus putek scjus.
Lzera modul
Lietosana
Bateriju ievietosana/nomai a lzera modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Darba rezmi
Uzskot instrumenta lietosanu, ievietojiet kop ar to
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
piegdts baterijas 23 lzera modul 20.
apkalposanas izvelciet t elektrokabe a
Lai atvrtu bateriju nodaljuma vci u 24,
kontaktdaksu no barojos elektrotkla
nospiediet fiksatoru 25 un no emiet bateriju
kontaktligzdas.
nodaljuma vci u. Ievietojiet nodaljum baterijas. Ievrojiet pareizu bateriju pievienosanas polaritti,
Svrsta iedarbes regulsana
kas attlota bateriju nodaljum.
Cetrs pakps reguljama svrsta iedarbe auj
Vienmr nomainiet visas trs baterijas 23 vienlaicgi.
optimli pieska ot z sanas trumu, z sanas
Izmantojiet viengi LR44 tipa baterijas ar viendu
jaudu un z juma virsmas trbu z jam
ietilpbu, kas razotas vien un taj pas firm.
materila pasbm.
Lzera modu a nostiprinsana/no emsana
Lietojot reguljoso sviru 8, svrsta iedarbi var
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
izmaint ar elektroinstrumenta darbbas laik.
Nostipriniet lzera moduli 20 uz elektroinstrumenta
svrsta iedarbes nav
korpusa t, lai modu a iekspus esosie izci i
neliela svrsta iedarbe
ievietotos korpusa padzi injumos, ldz galam
vidja svrsta iedarbe
iebdot lejupvirzien.
stipra svrsta iedarbe
Lai no emtu lzera moduli, pabdiet to augsup un no emiet no elektroinstrumenta korpusa.
Strdjot stacionr rezm vai z jot prieksmetu no apaksas, no emiet no elektroinstrumenta lzera moduli. Minto darbbu laik lzera stars viegli var js apzilbint.
2 609 932 568 17.8.06
Latviesu | 117

OBJ_BUCH-251-001.book Page 118 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Optimlo svrsta iedarbes pakpi katram
Balstplksnes prvietosana
elektroinstrumenta pielietojuma veidam ieteicams
Veicot z sanu tuvu prieksmeta malm, balst
izvlties praktisku m injumu ce . Tomr so
plksni 7 var prvietot virzien uz instrumenta
izvli var atvieglot sdi ieteikumi.
aizmuguri.

Lai iegtu ldzenu un tru z jumu, izvlieties
Izvelciet nodaljumu z a asme u glabsanai 6 no
minimlo svrsta iedarbi vai ar pilngi izsldziet
balstplksnes 7.
svrsta mehnismu.

Z jot plnus materilus (piemram, skrdu),
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Vajadzbas gadjum
izsldziet svrsta mehnismu.
no emiet lzera moduli 20.

Z jot cietus materilus (piemram, traudu),
PST 700 PE/PST 800 PEL (skatt attlu E):
izvlieties nelielu svrsta iedarbi.

Atskrvjiet skrvi 27 un ldz galam prvietojiet

Z jot mkstus materilus un veicot z sanu
balstplksni 7 putek u uzsksanas kanla
koka s iedrojuma virzien, var strdt ar
izvadatveres 5 virzien.
maksimlo svrsta iedarbi.

No jauna stingri pievelciet skrvi 27.
Z sanas le
a iestdsana
PST 900 PEL (skatt attlu G):
Lai veidotu slpos z jumus, balstplksni 7 var no

Paceliet balstplksnes fiksjoso sviru 31 un ldz
liekt snu virzien ldz 45 le
im pa labi vai pa kreisi.
galam prvietojiet balstplksni 7 putek u
No emiet aizsargprsegu 15 (skatt sada u
uzsksanas kanla izvadatveres 5 virzien.
,,Aizsargprsegs") un izvelciet nodaljumu z a

Lai balstplksni nostiprintu izvltaj stvokl,
asme u glabsanai 6 no balstplksnes 7.
nospiediet fiksjoso sviru 31.
PST 700 PE/PST 800 PEL (skatt attlus EF):
Ja ir prbdta balstplksne 7, z sana ir

Atskrvjiet skrvi 27 un nedaudz prvietojiet
iespjama tikai ar le
i 0. Sd gadjum darbam
uzsksanas 7 putek u atsces kanla
nav izmantojama ar parall vadotne ar aprkojumu
izvadatveres 5 virzien.
z sanai pa apli 34 (papildpiederums) un pret

Attls F: Lai atvieglotu precza z sanas le
a
plaissanas aizsargs 21.
iestdsanu, balstplksn virzien pa labi un pa kreisi ir izveidotas fiksjoss ierobes, kas atbilst
Balstplksnes fiksjoss sviras spriegojuma
z sanas le
a vrtbm 0, 22,5 und 45. Lai
regulsana (PST 900 PEL)
iestdtu vajadzgo z sanas le
i, nolieciet
Ar regulatoru 30 balstplksnes fiksjoss sviras 31
balstplksni 7 snu virzien atbilstosi
spriegojumu.
nolasjumiem uz skalas 29, ldz balstplksne
Ja pc sviras nospiesanas balstplksne 7 stingri
ie em vlamo stvokli. Citas z sanas le
a
nenoturas viet, paceliet fiksjoso sviru un
vrtbas var iestdt ar le
mra paldzbu.
pagrieziet spriegojuma regulatoru virzien ,,+".

Pc tam ldz galam prvietojiet balstplksni 7
Ja pc sviras pacelsanas balstplksne nekustas vai
z a asmens 14 virzien.
ir prvietojama ar grtbm, pagrieziet spriegojuma

No jauna stingri pievelciet skrvi 27.
regulatoru virzien ,,".
PST 900 PEL (skatt attlu G):
Asmens appte

Paceliet balstplksnes fiksjoso sviru 31 un nedaudz prvietojiet balstplksni 7 putek u
Iesldzjs 9 auj ieslgt asmens apptes ierci, kas
uzsksanas kanla izvadatveres 5 virzien.
paredzta, lai ar gaisa strklu atbrvotu z juma trasi no skaidm.

Lai atvieglotu precza z sanas le
a
iestdsanu, balstplksn virzien pa labi un pa
Asmens apptes ieslgsana
kreisi ir izveidotas fiksjoss ierobes, kas atbilst
Z jot koku, plastmasu un citus
z sanas le
a vrtbm 0, 22,5 und 45. Lai
ldzgus materilus, kurus apstr
iestdtu vajadzgo z sanas le
i, nolieciet
djot rodas daudz putek u un skai
balstplksni 7 snu virzien atbilstosi
du, pabdiet iesldzju 9 putek u
nolasjumiem uz skalas 29, ldz balstplksne
uzsksanas kanla izvadatveres
ie em vlamo stvokli. Citas z sanas le
a
virzien.
vrtbas var iestdt ar le
mra paldzbu.
Asmens apptes izslgsana

Pc tam ldz galam prvietojiet balstplksni 7
Z jot metlu un pielietojot rjo
z a asmens 14 virzien.
putek u uzsksanu, pabdiet ie

Lai balstplksni nostiprintu izvltaj stvokl,
sldzju 9 z a asmens virzien.
nospiediet fiksjoso sviru 31.
Veidojot slpos z jumus, uz elektroinstrumenta nevar nostiprint aizsargprsegu 15 un pretplaissanas aizsargu 21.
118 | Latviesu
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 119 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Darbs ar elektroinstrumentu
Darbs ar lzera moduli (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegumam elektrotkl jatbilst vrtbai,
Nevrsiet lzera staru citu personu vai mj
kas nordta instrumenta mar juma
dzvnieku virzien un neskatieties lzera
plksnt. Elektroinstrumenti, kas paredzti
star pat no liela attluma.
230 V spriegumam, var darboties ar no
Lai ieslgtu lzeru, no augsas nospiediet
220 V elektrotkla.
iesldzju 19 (,,on").
Ieslgsana un izslgsana
Lai izslgtu lzeru, no apaksas nospiediet iesldzju 19 (,,off").
Lai ieslgtu elektroinstrumentu, nospiediet iesldzju 3.
Ik reizi pc darba opercijas beigm nekavjoties izsldziet lzeru. Darbojoties ar l
Lai iesldzju 3 fikstu ieslgt stvokl, turiet to
zera moduli (atsevis i lietojamu vai iestiprintu),
nospiestu un prvietojiet fiksatoru 2 pa labi vai pa
t izstarotais lzera stars var js apzilbint.
kreisi.
Strdjot stacionr rezm vai z jot
Lai izslgtu elektroinstrumentu, atlaidiet
prieksmetu no apaksas, no emiet no
iesldzju 3. Ja iesldzjs 3 ir fiksts ieslgt
elektroinstrumenta lzera moduli. Minto
stvokl, vispirms to nospiediet un tad atlaidiet.
darbbu laik lzera stars viegli var js apzilbint.
Ilgstosi strdjot ar nelielu darba gjienu biezumu,
Pc aptuveni 10 darbbas mintm lzers
elektroinstruments var stipri sakarst. Sd
automtiski izsldzas.
gadjum iz emiet z a asmeni un atdzesjiet elektroinstrumentu, aptuveni 3 mintes darbinot to ar maksimlo darba gjienu biezumu.
Nordjumi darbam
Z jot nelielus vai plnus prieksmetus,
Darba gjienu biezuma regulsana/
vienmr novietojiet tos uz stabila palikt a
iestdsana
vai uz z sanas galda (papildpiederums).
PST 700 PE: Palielinot vai samazinot spiedienu uz iesldzju 3, tiek realizta darba gjienu biezuma
Lzera modul (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
bezpakpju regulsana ieslgtam
Lzera modu a nostiprinsana uz elektroinstru
elektroinstrumentam. Ja iesldzjs 3 ir fiksts
menta ir ieteicama tad, ja nepieciesams veidot
ieslgt stvokl, lektroinstrumenta darba gjienu
z jumu pa jau iezmtu z juma lniju. Sd
biezumu nav iespjams samazint.
gadjum nostipriniet lzera moduli 20 uz elektro
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Ar darba gjienu
instrumenta (skatt sada u ,,Lzera modu a
biezuma regulatoru 1 var iestdt vlamo darba
nostiprinsana/no emsana") un z sanas laik
gjienu biezumu, ko var maint ar elektroinstru
savietojiet lzera stara veidoto lniju ar iezmto
menta darbbas laik.
z juma lniju.
12: neliels darba gjienu biezums
Z jot nelabvlgos apgaismojuma apstk os
34: vidjs darba gjienu biezums
(piemram, stipr saules gaism), lzera stara
56: liels darba gjienu biezums
redzambu var uzlabot, lietojot lzera skatbrilles 26
Optimlais darba gjienu biezums ir atkargs no
(papildpiederums).
z jam materila pasbm un darba apstk iem,
Nelietojiet lzera skatbrilles k aizsarg
un to var noteikt praktisku m injumu ce .
brilles. Lzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu
Darba gjienu biezumu ieteicams samazint,
lzera stara redzambu, tacu ts nespj
kontaktjot z a asmeni ar z jamo prieksmetu,
pasargt no lzera starojuma.
k ar, z jot plastmasu vai alumniju.
Nelietojiet lzera skatbrilles k saules brilles un k aizsargbrilles, vadot satiksmes ldzek us. Lzera skatbrilles nenodrosina pilnvrtgu acu aizsardzbu no ultraviolet starojuma, tacu pasliktina krsu izs irtspju.
2 609 932 568 17.8.06
Latviesu | 119

OBJ_BUCH-251-001.book Page 120 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Nodaljums z a asme u glabsanai
Dzesjosie un e ojosie ldzek i
(skatt attlu A)
Z jot metlu, prkljiet z juma trasi ar nelielu
Nodaljum z a asme u glabsanai 6 var uzglabt
daudzumu dzesjos vai e ojos ldzek a, sdi no
cetrus z a asme us, kuru garums ir ldz 110 mm.
vrsot z jam materila prmrgu sakarsanu.
Ievietojiet z a asme us ar ktu, kas apgdts ar fiksjosajiem izci iem (T veida ktu) sim nolkam paredztajos nodaljuma padzi injumos. Katr padzi injum citu uz cita var ievietot divus z a asme us.
Apkope un apkalposana
Aizveriet z a asme u nodaljumu un ldz galam iebdiet to sim nolkam paredztaj balstplksnes
Apkope un trsana
7 atver.
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
Z sana ar asmens iegremdsanu
apkalposanas izvelciet t elektrokabe a
(skatt attlu H)
kontaktdaksu no barojos elektrotkla
Z sanas pa mienu ar asmens
kontaktligzdas.
iegremdsanu drkst pielietot tikai mkstu
Lai nodrosintu instrumenta ilgstosu un
materilu, piemram, koksnes, saus
nevainojamu darbbu, uzturiet tru t
apmetuma u.c. z sanai!
korpusu un ventilcijas atveres.
Veicot z sanu ar asmens iegremdsanu, lietojiet
Regulri triet z a asmens stiprinjumu. Sim
tikai sus z a asme us. Z sanas pa mienu ar
nolkam iz emiet z a asmeni un viegli uzsitiet ar
asmens iegremdsanu ir iepjams pielietot tikai pie
elektroinstrumentu pa cietu, ldzenu virsmu.
z sanas le
a 0.
Ja elektroinstrument iek st liels daudzums ne
Piespiediet elektroinstrumenta balstplksnes 7
trumu, var tikt traucta t normla funkcionsana.
prieksjo malu pie z jam prieksmeta t, lai z a
Tpc, ja z jami materili, kuru apstrdes gait
asmens 14 nepieskartos t virsmai, un iesldziet
izdals liels putek u daudzums, neizvlieties
elektroinstrumentu. Pagrieziet darba gjienu
z sanas virzienu no lejas augsup un nestrdjiet,
biezuma regulatoru stvokl, kas atbilst
pace ot instrumentu virs galvas.
maksimlajam z sanas trumam. Stingri spiezot elektroinstrumentu pie z jam prieksmeta,
Smagos darba apstk os, piemram,
pakpeniski iegremdjiet z a asmeni materil.
apstrdjot metlu, instrumenta iekspus var uzkrties strvu vadosi putek i. Tie
Kad balstplksne 7 pilngi saskaras ar z jam
nereti izsauc aizsargizolcijas sistmas
prieksmeta virsmu, turpiniet z sanu pa vlamo
degradciju. Sdos gadjumos ieteicams
z juma trasi.
pielietot stacionru putek u uzsksanu, periodiski izpst ventilcijas atveres ar
Parall vadotne ar aprkojumu z sanai pa
saspiesta gaisa strklu, k ar pievienot
apli (papildpiederums)
instrumentu pie barojos elektrotkla caur
Izmantojot darbam parallo vadotni ar aprkojumu
nopldes strvas aizsargreleju (FI).
z sanai pa apli 34 (papildpiederums), z jam prieksmeta biezums nedrkst prsniegt 30 mm.
Laiku pa laikam iee ojiet vadotnes rullti 11 ar pilienu e as.
Parallo z jumu veidosana (skatt attlu I): atskrvjiet stiprinoso skrvi 33 un caur turtju 32
Regulri kontroljiet vadotnes rullsa 11 stvokli. Ja
iebdiet balstplksn paralls vadotnes skalu.
rulltis ir nolietojies, tas jnomaina firmas Bosch
Iestdiet vlamo z juma attlumu no z jam
pilnvarot elektroinstrumentu remontu darbnc.
prieksmeta malas atbilstosi skalas nolasjuma
Ja, neraugoties uz augsto izgatavosanas kvalitti
vrtbai pret balstplksnes ieksjo malu. Stingri
un rpgo pcrazosanas prbaudi, elektroinstru
pieskrvjiet stiprinoso skrvi 33.
ments tomr sabojjas, tas nogdjams remontam
Z sana pa apli (skatt attlu J): ieskrvjiet
firmas Bosch pilnvarot elektroinstrumentu
stiprinoso skrvi 33 paralls vadotnes otr pus.
remontu darbnc.
Caur turtju 32 iebdiet balstplksn paralls
Veicot saraksti un pastot rezerves da as, noteikti
vadotnes skalu. Ieurbiet z jamaj prieksmet
pazi ojiet 10 zmju izstrdjuma numuru, kas
nelielu atvrumu t, lai tas atrastos izz jam ap a
atrodams uz elektroinstrumenta mar juma
centr. Caur paralls vadotnes ieksjo atvrumu
plksntes.
ievietojiet izurbtaj atvrum centrjoso smaili 35. Iestdiet vlamo z juma rdiusu atbilstosi skalas nolasjuma vrtbai pret balstplksnes ieksjo malu. Stingri pieskrvjiet stiprinoso skrvi 33.
120 | Latviesu
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 121 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Apkalposana un konsultcijas
Atbrvosans no nolietotajiem
klientiem
izstrdjumiem
Kopsalikuma zmjumi un informcija par rezerves
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
da m ir atrodama datortkla vietn:
iesai ojuma materili jnodod otrreizjai prstrdei
www.bosch pt.com
apkrtjai videi nekaitg veid.
Tikai ES valstm
Latvijas Republika
Neizmetiet nolietotos elektroinstru
Robert Bosch SIA
mentus sadzves atkritumu tvertn!
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Saska ar Eiropas Savienbas direk
Dzelzavas iel 120 S
tvu 2002/96/ES par nolietotajm
LV 1021 Rga
elektriskajm un elektroniskajm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 371 7 14 62 62
iercm un ss direktvas
Telefakss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 371 7 14 62 63
atspogu ojumiem nacionlaj likumdosan, lietosanai nedergie elektroinstrumenti jsavc un izjaukt veid jnogd otrreizjai prstrdei apkrtjai videi nekaitg veid.
Akumulatori un baterijas
Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzves atkritumu tvertn, nem iniet no tiem atbrvoties, sadedzinot vai nogremdjot denskrtuv. Akumulatori un baterijas jsavc un jnogd otrreizjai prstrdei vai ar no tiem jatbrvojas apkrtjai videi nekaitg veid.
Tikai ES valstmSaska ar direktvu 91/157/EES, bojtie vai nolietotie akumulatori un baterijas jnodod otrreizjai prstrdei.
Tiesbas uz izmai m tiek saglabtas.
2 609 932 568 17.8.06
Latviesu | 121

OBJ_BUCH-251-001.book Page 122 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Bendrosios darbo su
taip, kad jo neveikt karstis, jis neissitept alyva ir jo nepazeist astrios
elektriniais rankiais saugos
detals ar judancios prietaiso dalys.
nuorodos
Pazeisti arba susipyn laidai gali tapti elektros smgio priezastimi.
Perskaitykite visas sias saugos
e) Jei su elektriniu rankiu dirbate lauke,
nuorodas ir reikalavimus. Jei
naudokite tik tokius ilginamuosius laidus,
nepaisysite zemiau pateikt saugos nuorod ir
kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant
reikalavim, gali trenkti elektros smgis, kilti
lauko darbams pritaikytus ilginamuosius
gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suzaloti
laidus, sumazja elektros smgio pavojus.
kitus asmenis.
f) Jei su elektriniu rankiu neisvengiamai
Issaugokite sias saugos nuorodas ir
reikia dirbti drgnoje aplinkoje,
reikalavimus, kad ir ateityje galtumte jais
naudokite nuotkio srovs saugikl.
pasinaudoti.
Dirbant su nuotkio srovs saugikliu sumazja elektros smgio pavojus.
Toliau pateiktame tekste vartojama svoka ,,Elektrinis rankis" apibdina rankius, maitinamus
3) Zmoni sauga
is elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir
a) Bkite atids, sutelkite dmes tai,
akumuliatorinius rankius (be maitinimo laido).
k Js darote ir, dirbdami su elektriniu rankiu, vadovaukits sveiku protu.
1) Darbo vietos saugumas
Nedirbkite su elektriniu rankiu, jei esate
a) Darbo vieta turi bti svari ir gerai
pavarg arba vartojote narkotik,
apsviesta. Netvarkinga arba blogai
alkoholio ar medikament. Akimirksnio
apsviesta darbo vieta gali tapti nelaiming
neatidumas dirbant su elektriniu rankiu gali
atsitikim priezastimi.
tapti rimt suzalojim priezastimi.
b) Nedirbkite su elektriniu rankiu aplinkoje,
b) Visada dirbkite su asmens apsaugos
kurioje yra degi skysci, duj ar dulki.
priemonmis ir apsauginiais akiniais.
Elektriniai rankiai gali kibirksciuoti, o nuo
Naudojant asmens apsaugos priemones,
kibirksci dulks arba susikaup garai gali
pvz., respiratori ar apsaugin kauk, ne
uzsidegti.
slystancius batus, apsaugin salm, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduo
c) Dirbdami su elektriniu rankiu neleiskite
jamas atitinkamai pagal naudojam elektrin
salia bti zirovams, vaikams ir lankyto
rank, sumazja rizika susizeisti.
jams. Nukreip dmes kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
c) Saugokits, kad nejungtumte prietaiso
atsitiktinai. Pries prijungdami elektrin
2) Elektrosauga
rank prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, pries pakeldami ar nesdami
a) Elektrinio rankio maitinimo laido kistu
sitikinkite, kad jis yra isjungtas. Jeigu
kas turi atitikti tinklo kistukinio lizdo tip.
nesdami elektrin rank pirst laikysite ant
Kistuko jokiu bdu negalima modifikuoti.
jungiklio arba prietais jungsite elektros
Nenaudokite joki kistuko adapteri su
tinkl, kai jungiklis yra jungtas, gali vykti
zemintais elektriniais rankiais. Origina
nelaimingas atsitikimas.
ls kistukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kistukiniam lizdui, sumazina elektros smgio
d) Pries jungdami elektrin rank
pavoj.
pasalinkite reguliavimo rankius arba verzlinius raktus. Prietaiso besisukancioje
b) Saugokits, kad neprisiliestumte prie
dalyje esantis rankis ar raktas gali suzaloti.
zemint pavirsi, pvz., vamzdzi, sildy
e) Stenkits, kad knas visada bt
tuv, virykli ar saldytuv. Kai Js knas
normalioje padtyje. Dirbdami stovkite
yra zemintas, padidja elektros smgio
saugiai ir visada islaikykite pusiausvyr.
rizika.
Tvirtai stovdami ir gerai islaikydami pu
c) Saugokite prietais nuo lietaus ir
siausvyr galsite geriau kontroliuoti elektrin
drgms. Jei elektrin rank patenka
rank netiktose situacijose.
vandens, padidja elektros smgio rizika.
f) Dvkite tinkam aprang. Nedvkite
d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
placi drabuzi ir papuosal. Saugokite
paskirt, t. y. neneskite elektrinio prietai
plaukus, drabuzius ir pirstines nuo
so pam uz laido, nekabinkite ant laido,
besisukanci prietaiso dali. Laisvus
netraukite uz jo, jei norite is kistukinio
drabuzius, papuosalus bei ilgus plaukus gali
lizdo istraukti kistuk. Laid patieskite
traukti besisukancios dalys.
122 | Lietuviskai
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 123 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
g) Jei yra numatyta galimyb prijungti
Saugos nuorodos dirban
dulki nusiurbimo ar surinkimo renginius, visada sitikinkite, ar jie yra prijungti
tiems su siuo prietaisu
ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulki nusiurbimo renginius sumazja kenks
Nuorodos dirbantiems su
mingas dulki poveikis.
siaurapjkliais
tvirtinkite ruosin. Verzimo ranga arba
4) Rpestinga elektrini ranki priezira ir
masininiais spaustuvais tvirtintas ruosinys yra
naudojimas
uzfiksuojamas zymiai patikimiau nei laikant
a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Js
ruosin ranka.
darbui tinkam elektrin rank. Su tinkamu
Draudziama apdirbti medziagas, kuri
elektriniu rankiu Js dirbsite geriau ir
sudtyje yra asbesto. Asbestas pasizymi vz
saugiau, jei nevirsysite nurodyto galingumo.
sukelianciu poveikiu.
b) Nenaudokite elektrinio rankio su
Naudokite tinkamas apsaugos priemones,
sugedusiu jungikliu. Elektrinis rankis, kurio
jei dirbant gali susidaryti pavojingos
nebegalima jungti ar isjungti, yra pavojingas
sveikatai, greitai uzsiliepsnojancios arba
ir j reikia remontuoti.
sprogios dulks. Pvz., kai kuri medziag
c) Pries reguliuodami prietais, keisdami
dulks gali sukelti vz, todl yra btina dirbti su
darbo rankius ar pries valydami prietai
apsauginiu respiratoriumi ir naudoti tinkam
s, is elektros tinklo lizdo istraukite
isorinio nusiurbimo rengin, jei yra numatyta
kistuk ir/arba isimkite akumuliatori. Si
galimyb j prijungti prie rankio.
atsargumo priemon apsaugos jus nuo
Visuomet valykite darbo viet. Medziag
netikto elektrinio rankio sijungimo.
misiniai yra ypac pavojingi. Spalvotj metal
d) Nenaudojam prietais sandliuokite
dulks gali uzsidegti arba sprogti.
vaikams ir nemokantiems juo naudotis
Pries paddami prietais btinai j isjunkite
asmenims neprieinamoje vietoje.
ir palaukite, kol jo besisukancios dalys
Elektriniai rankiai yra pavojingi, kai juos
visiskai sustos. Darbo rankis gali uzstrigti,
naudoja nepatyr asmenys.
tuomet kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.
e) Rpestingai prizirkite elektrin rank.
Niekuomet nedirbkite su prietaisu, jeigu
Patikrinkite, ar besisukancios prietaiso
maitinimo laidas yra pazeistas. Jeigu darbo
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa,
metu bus pazeistas ar nutrks maitinimo
ar nra sulzusi ar pazeist dali, kurios
laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat
trikdyt elektrinio rankio veikim. Pries
istraukite kistuk is elektros tinklo lizdo.
vl naudojant prietais, pazeistos prie
Pazeisti laidai padidina elektros smgio rizik.
taiso dalys turi bti sutaisytos. Daugelio nelaiming atsitikim priezastis yra blogai
Prietaisus, su kuriais dirbama lauke, reikia
prizirimi elektriniai rankiai.
prijungti per nuotkio srovs apsaugin isjungikl (FI).
f) Pjovimo rankiai turi bti astrs ir svars.
Rpestingai prizirti pjovimo rankiai su
Nelaikykite rank arti pjovimo zonos.
astriomis pjaunamosiomis briaunomis
Nekiskite rank po ruosiniu. Dl kontakto su
maziau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
pjkleliu kyla pavojus susizeisti.
g) Elektrin rank, papildom rang, darbo
Frezavimo masin visuomet pirmiausia
rankius ir t.t. naudokite taip, kaip
junkite ir tik po to priglauskite prie
nurodyta sioje instrukcijoje, ir atsizvel
pjaunamo ruosinio. Jei rankis stringa
kite darbo slygas ir atliekam darb.
ruosinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
Naudojant elektrinius rankius ne pagal
Stebkite, kad pjovimo metu atramin
paskirt, gali susidaryti pavojingos situacijos.
plokst 7 priglust prie ruosinio visu pavirsiumi. Pakreipus pjklel, jis gali nulzti
5) Aptarnavimas
arba sukelti atatrank.
a) Elektrin rank turi remontuoti tik kvalifi
Baig darb prietais isjunkite ir pjklel
kuoti specialistai ir naudoti tik originalias
istraukite is ruosinio tik tuomet, kai jis
atsargines dalis. Taip galima garantuoti,
visiskai sustos. Taip isvengsite atatrankos
jog prietaisas isliks saugus naudoti.
pavojaus ir galsite saugiai padti prietais.
2 609 932 568 17.8.06
Lietuviskai | 123

OBJ_BUCH-251-001.book Page 124 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Naudokite tik astrius, nepriekaistingos
Funkcij aprasymas
kokybs pjklelius. Sulenkti ar atsip pjkleliai gali sulzti arba sukelti atatrank.
Perskaitykite visas sias saugos
Isjungus prietais, pjklelio negalima
nuorodas ir reikalavimus. Jei nepai
stabdyti j sonu spaudziant prie ruosinio.
sysite zemiau pateikt saugos nuorod
Taip galite sugadinti arba sulauzyti pjklel arba
ir reikalavim, gali trenkti elektros sm
sukelti atatrank.
gis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suzaloti kitus asmenis.
Pries praddami darb atitinkamais ieskikliais patikrinkite norimus apdirbti pavirsius, ar po jais nra pravest elektros kabeli,
Prietaiso paskirtis
duj ar vandentiekio vamzdzi. Jei abejojate, galite pasikviesti pagalb vietinius
Prietaisas skirtas stabiliai tvirtintoms medinms,
komunalini paslaug tiekjus. Kontaktas su
plastmasinms, metalinms, keramikinms ir
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros
guminms detalms pjauti. Prietaisas tinka
smgio pavoj. Pazeidus dujotiekio vamzd, gali
tiesiems ir figriniams pjviams iki 45 kampu.
vykti sprogimas. Pazeidus vandentiekio vamzd,
Btina naudoti rekomenduojamus pjklelius.
galima pridaryti daugyb nuostoli.
Nuorodos dirbantiems su
Pavaizduoti prietaiso elementai
lazeriniais prietaisais (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Numeriais pazymtus prietaiso elementus rasite sios instrukcijos puslapiuose pateiktuose
Nenuimkite spjamj zenkl nuo
paveikslliuose.
prietaiso.
1 Isankstinio judesi skaiciaus nustatymo
2M klass lazerio spinduliai
ratukas (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nezirkite spindul arba tiesiai optin prietais.
2 jungimo isjungimo jungiklio fiksatorius
3 jungimo isjungimo jungiklis
4 Nusiurbimo zarna*
Nenukreipkite lazerio spindulio
5 Nusiurbimo atvamzdis
zmones ar gyvnus ir patys nezirkite lazerio spindul. Elektrinis
6 Dklas pjkleliams laikyti
prietaisas sukuria 2M lazerio klass
7 Atramin plokst
pagal IEC EN 60825 1 lazerin spin
8 Svytavimo amplituds nustatymo svirtis
duliavim. Tiesiogiai zirint lazerio
spindul ypac su optiniais prietaisais, pvz., ziro
9 Drozli nuptimo taiso jungimo svirtel
nais ir kt., jis gali pakenkti akims.
10 Kumsteliai gaubtui laikyti
Nenaudokite lazerio matymo akini kaip
11 Kreipiamasis ritinlis
apsaugini akini. Specials lazerio matymo
12 SDS sistemos svirtel pjkleliui islaisvinti
akiniai padeda geriau matyti lazerio spindul,
13 Slydimo padas (PST 900 PEL)
taciau jokiu bdu nra skirti apsaugai nuo lazerio spinduli poveikio.
14 Pjklelis*
Nenaudokite lazerio matymo akini vietoje
15 Nusiurbimo gaubtas*
apsaugini akini nuo sauls ir nedvkite
16 Apsauga nuo prisilietimo
vairuodami. Lazerio matymo akiniai tinkamai
17 Stmiklis
neapsaugo nuo ultravioletini spinduli ir
18 spjamasis lazerio spindulio zenklas
apsunkina spalv matym.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Neleiskite vaikams naudoti prietais. Jie gali
19 Lazerio spindulio linijos jungimo isjungimo
netycia apakinti kitus asmenis.
jungiklis (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nuimkite lazerio modul nuo elektrinio
20 Lazerio modulis (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
prietaiso, jei elektrin prietais naudosite stacionariai arba pjausite ruosin is apacios.
21 Apsauga nuo pavirsiaus isdraskymo*
Atliekant siuos darbus lazerio spindulys gali
22 Lazerio spindulio isjimo anga
apakinti.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
124 | Lietuviskai
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 125 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
23 Baterijos (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
30 Atramins ploksts pirminio verzimo
24 Baterij skyriaus dangtelis
reguliavimo ratukas (PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
31 Atramins ploksts verzimo svirtel
(PST 900 PEL)
25 Baterij skyriaus dangtelio fiksatorius
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
32 Kreipiamosios lygiagreciajai atramai
33 Lygiagreciosios atramos fiksavimo varztas*
26 Akiniai lazeriui matyti*
34 Lygiagrecioji atrama su apskritimo pjovimo
27 Varztas (PST 700 PE/PST 800 PEL)
taisu*
28 Atramins ploksts laikiklis
35 Lygiagreciosios atramos centravimo smaigalys*
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
*Pavaizduoti ar aprasyti priedai standartin
29 Pjovimo kampo nustatymo skal
komplekt neeina.
Techniniai duomenys
Siaurapjklis
PST 700 PE PST 800 PEL PST 900 PEL
Gaminio numeris
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Lazerio modulis

Judesi skaiciaus reguliavimas


Isankstinis judesi skaiciaus nustatymas

SvytavimasNominali naudojamoji galia
W
600
620
650
Atiduodamoji galia
W
330
340
360
Tusciosios eigos judesi skaicius n
min 1
500
0
3100
500 3100
5003100
Pjklelio eigos ilgis
mm
23
23
23
Maks. pjovimo gylis medienoje
mm
70
80
90
aliuminyje
mm
12
15
20
pliene (nelegiruotame)
mm
5
6
10
Maks. pjvio kampas (kairn/desinn)

45
45
45
Svoris pagal ,,EPTA Procedure 01/2003"
kg
2,1
2,1
2,2
Apsaugos klas
/ II
/ II
/ II
Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali tampa [U] yra lygi 230/240 V. Esant mazesnei tampai, o taip pat priklausomai nuo rankio modifikacijos sie duomenys gali skirtis nuo auksciau pateiktj.
Atkreipkite dmes Js prietaiso gaminio numer, nes kai kuri prietais modeli pavadinimai gali skirtis.
Sioje instrukcijoje pateiktas vibra
Lazerio modulis (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
cijos lygis yra ismatuotas taikant
Lazerio tipas
nm
650
EN 60745 normoje nurodyt matavimo metodik ir
mW
<1
gali bti naudojamas lyginant prietaisus.
Lazerio klas
2M
Vibracijos lygis priklausomai nuo elektrinio prietai
Naudojimo ir sandliavimo
so naudojimo pobdzio gali kisti ir kai kuriais
temperatra
C
0 ... +40
atvejais gali bti didesnis uz sioje instrukcijoje nurodyt vert. Jei prietaisas reguliariai
Baterijos
3 x 1,5 V
naudojamas tokiu bdu, vibracijos poveikis gali bti
(LR44)
nepakankamai vertinamas.Nuoroda: norint tiksliai vertinti vibracijos poveik
Informacija apie triuksm ir vibracij
per tam tikr darbo laik, reikia atsizvelgti ir laik, per kur prietaisas buvo isjungtas arba, nors ir
Matavim duomenys gauti pagal EN 60745.
veik, bet nebuvo naudojamas. Tai vertinus,
Pagal A skal ismatuotas prietaiso triuksmo lygis
vibracijos doz per vis darbo laik gali bti gerokai
tipiniu atveju siekia: garso slgio lygis 85 dB(A);
mazesn.
garso galios lygis 96 dB(A). Paklaida K=3 dB.Dirbkite su klausos apsaugos priemonmis!
Ismatuotas vibracijos pagreitis rankos plastakos srityje tipiniu atveju yra mazesnis nei 2,5 m/s2.
2 609 932 568 17.8.06
Lietuviskai | 125


OBJ_BUCH-251-001.book Page 126 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Pjklelio ismimas (zir. pav. B
)
Kokybs atitikties deklaracija
Isimdami pjklel laikykite prietais taip,
PST 700 PE: Atsakingai pareiskiame, kad sis gami
kad issokdamas pjklelis nesuzeist zmoni
nys atitinka siuos standartus ir normatyvinius doku
ar gyvn.
mentus: EN 60745 pagal Direktyv 89/336/EEB,
Pasukite SDS sistemos svirtel pjkleliui islaisvinti
98/37/EB reikalavimus.
12 apsaugos nuo prisilietimo 16 kryptimi priek.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Mes atsakingai pareis
Pjklelis atlaisvinamas ir ismetamas.
kiame, kad sis gaminys atitinka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 60745, EN 60825 1 pagal direktyv
Dulki ir drozli nusiurbimas
89/336/EEB, 98/37/EB nuostatas.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Nusiurbimo gaubtas
Senior Vice President
Head of Product
Pries prijungdami dulki nusiurbimo rengin,
Engineering
Certification
sumontuokite nusiurbimo gaubt 15.
Uzdkite gaubt is priekio taip, kad jo ispjovas sistatyt korpuso kumsteliai 10.
Pries atlikdami darbus be dulki nusiurbimo
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
operacijos ar pjaudami kampu, gaubt nuimkite.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Atsargiai nuimkite gaubt ir tada traukite priek.
Dulki siurblio prijungimas
Montavimas
Nusiurbimo zarn 4 (papildoma ranga) uzmaukite ant dulki nusiurbimo atvamzdzio 5. Nusiurbimo zarn 4 sujunkite su dulki siurbliu (papildoma
Pjklelio djimas arba keitimas
ranga). Sios instrukcijos pabaigoje rasite nuorodas, kaip prijungti prietais prie vairi dulki siurbli.
Pries atliekant bet kokius prietaiso aptar
Jei prijungte dulki nusiurbimo rengin, isjunkite
navimo, reguliavimo ar prieziros darbus
drozli nuptimo tais (zr. ,,Drozli nuptimo
reikia istraukti kistuk is elektros tinklo lizdo.
taisas").
dedant ar keiciant pjkl rekomenduojama mvti apsaugines pirstines. Lieciant pjkl
Dulki siurblys turi bti pritaikytas apdirbamo
kyla pavojus susizeisti.
ruosinio drozlms ir dulkms nusiurbti.
Sveikatai ypac pavojingoms, vz sukeliancioms,
Pjklelio pasirinkimas
sausoms dulkms nusiurbti btina naudoti special
Rekomenduojam pjkleli apzvalg rasite sios
dulki siurbl.
instrukcijos gale. Naudokite tik pjklelius su vienu kumsteliu (T koteliu). Pjklelis neturi bti ilgesnis nei reikia numatytam pjviui atlikti.
Lazerio modulis
Pjaudami mazo spindulio kreives naudokite siaur pjklel.
Lazerio modulio baterij djimas/keitimas
Pjklelio djimas (zir. pav. B
)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Jei reikia, nuimkite nusiurbimo gaubtel 15
Pries praddami pirm kart naudoti prietais, d
(zir. ,,Nusiurbimo gaubtas").
kite kartu tiekiamas baterijas 23 lazerio modul 20.
Pjklel 14 (dantys pjovimo kryptimi) stumkite
Nordami atidaryti baterij skyriaus dangtel 24,
stmikl 17, kol jis uzsifiksuos. Tuomet SDS siste
paspauskite fiksatori 25 ir nuimkite baterij
mos svirtel 12 savaime persoka atgal ir pjklelis
skyriaus dangtel. dkite baterijas. Atkreipkite
automatiskai uzsifiksuoja. Netraukite svirtels 12
dmes, kad poliai bt nukreipti, kaip nurodyta
ranka atgal, nes galite sugadinti prietais.
baterij skyrelyje.
tvirtindami pjklel atkreipkite dmes tai, kad
Visada kartu pakeiskite visas tris baterijas 23.
pjklelio nugarl turi atsidurti kreipianciojo
Naudokite tik to paties gamintojo ir vienodos galios
ritinlio 11 griovelyje.
LR44 tipo baterijas.
Patikrinkite, ar pjklelis tvirtintas patikimai. Netvirtai statytas pjklelis gali iskristi ir jus suzeisti.
126 | Lietuviskai
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 127 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Lazerio modulio uzdjimas/numimas
Optimal svytavimo laipsn konkreciu atveju
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rekomenduotina nustatyti praktiniais bandymais.
statykite lazerio modulio 20 vidins puss kumste
Nustatant reikt laikytis si rekomendacij:
lius elektrinio prietaiso korpuse esancias ispjovas

Nustatykite kuo mazesn svytavimo amplitud
ir stumkite zemyn iki atramos.
arba visai j isjunkite, jeigu norite, kad pjvio
Nordami lazerio modul nuimti, stumkite j aukstyn
krastai bt lygs ir svars.
ir nuimkite nuo korpuso.

Dirbdami su plonais ruosiniais, pvz., su lakstiniu
Nuimkite lazerio modul nuo elektrinio prie
plienu, svytavim isjunkite.
taiso, jei elektrin prietais naudosite stacio

Dirbdami su kietais ruosiniais (pvz., su plienu),
nariai arba pjausite ruosin is apacios. Atlie
pasirinkite nedidels amplituds svytavim.
kant siuos darbus lazerio spindulys gali apakinti.

Dirbdami su minkstais ruosiniais ir atlikdami pjvius pluosto kryptimi nustatykite didziausi svytavimo amplitud.
Apsauga nuo pavirsiaus isdraskymo (zir. pav. C)
Pjovimo kampo nustatymas
Apsauga nuo isdraskymo 21 (pap. ranga) neleidzia
Atramin plokst 7 galima paversti iki 45 kampu
pjaunant isplsyti medienos pavirsiaus. Apsaug
kair arba desin.
nuo isdraskymo galima naudoti tik su tam tikro tipo
Nuimkite gaubt 15 (zr. ,,Nusiurbimo gaubtas") ir
pjkleliais ir tik tuomet, kai atramin plokst nusta
traukite dkl pjkleliams laikyti 6 is atramins
tyta statmenai pjkleliui, t.y. pjvio kampas yra
ploksts 7.
lygus 0. Kuomet sumontuota apsauga nuo pavirsiaus isdraskymo, atramins ploksts 7, prisireikus
PST 700 PE/PST 800 PEL (zr. pav. EF):
pjauti arti klities, negalima perstumti atgal.

Atsukite varzt 27 ir lengvai pastumkite atra
Apsauga nuo pavirsiaus isdraskymo 21 statoma
min plokst 7 link nusiurbimo atvamzdzio 5.
atramin plokst 7 is apacios.

F pav.: Preciziskai tiksliam strizajam kampui
PST 900 PEL: Naudojant slydimo pad 13, apsauga
nustatyti atraminje plokstje is kairs ir desins
nuo pavirsiaus isdraskymo 21 statoma ne
puss yra fiksuojamieji taskai, atitinkantys 0,
atramin plokst 7, bet slydimo pad.
22,5 ir 45 laipsni kampus. Paverskite atramin plokst 7 orientuodamiesi pagal skal 29 norim padt. Kitokius kampus galite
Slydimo padas (PST 900 PEL)
nustatyti naudodami matlank.
Nordami apdirbti jautrius pavirsius, kad

Paskui norimu kampu paverst atramin plokst
isvengtumte pavirsiaus drskim, slydimo pad
7 perstumkite iki atramos link pjklelio 14.
13 galite uzdti ant atramins ploksts 7.

Vl priverzkite varzt 27.
Nordami uzdti slydimo pad 13, uzkabinkite j
PST 900 PEL (zir. pav. G):
priekyje ant atramins ploksts 7, uzpakalyje

Atlenkite atramins ploksts verzimo svirtel 31
paspauskite aukstyn ir leiskite jam sistatyti.
ir atsargiai stumkite atramin plokst 7 nusiurbimo atvamzdzio 5 kryptimi.

Preciziskai tiksliam strizajam kampui nustatyti
Naudojimas
atraminje plokstje is kairs ir desins puss yra fiksuojamieji taskai, atitinkantys 0, 22,5 ir 45 laipsni kampus. Paverskite atramin
Veikimo rezimai
plokst 7 orientuodamiesi pagal skal 29 norim padt. Kitokius kampus galite nustatyti
Pries atliekant bet kokius prietaiso aptar
naudodami matlank.
navimo, reguliavimo ar prieziros darbus

Paskui norimu kampu paverst atramin plokst
reikia istraukti kistuk is elektros tinklo lizdo.
7 perstumkite iki atramos link pjklelio 14.
Svytuoklinio judesio nustatymas

Uzlenkite verzimo svirtel 31, kad atramin plokst uzfiksuotumte nustatytoje padtyje.
Keturiomis pakopomis nustatomas svytuoklinis judesys leidzia optimaliai pritaikyti pjovimo greit, pjo
Pjaunant kampu gaubto 15 ir apsaugos nuo
vimo nasum ir pjvio pobd pjaunamai medziagai.
pavirsiaus isdraskymo 21 galima nenaudoti.
Nustatymo svirtimi 8 svytavimo amplitud galite nustatyti net ir prietaisui veikiant.
svytavimas isjungtasnedidels amplituds svytavimasvidutins amplituds svytavimasdidels amplituds svytavimas
2 609 932 568 17.8.06
Lietuviskai | 127

OBJ_BUCH-251-001.book Page 128 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Atramins ploksts perstmimas
Elektrinio prietaiso naudojimas
Norint pjauti prie krasto, atramin plokst 7 galima perstumti atgal.
Atkreipkite dmes tinklo tamp! Elektros
Traukite dkl pjkleliams laikyti 6 is atramins
tinklo tampa turi atitikti prietaiso firminje
ploksts 7.
lentelje nurodyt tamp. 230 V pazymtus
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Jei reikia, nuimkite
prietaisus galima jungti ir 220 V tampos
lazerio modul 20.
elektros tinkl.
PST 700 PE/PST 800 PEL (zir. pav. E):
jungimas ir isjungimas

Atsukite varzt 27 ir atramin plokst 7 perstum
Nordami jungti prietais, nuspauskite jungimo
kite iki atramos link nusiurbimo atvamzdzio 5.
isjungimo jungikl 3.

Vl priverzkite varzt 27.
Nordami uzfiksuoti jungimo isjungimo jungikl 3
PST 900 PEL (zir. pav. G):
jungtoje padtyje, laikykite j nuspaud ir pastum

Atlenkite atramins ploksts verzimo svirtel 31
kite fiksatoriaus mygtuk 2 kairn arba desinn.
ir stumkite atramin plokst 7 iki atramos
Nordami jungti prietais, atleiskite jungimo
nusiurbimo atvamzdzio 5 kryptimi.
isjungimo jungikl 3. Jei jungimo isjungimo

Uzlenkite verzimo svirtel 31, kad atramin
jungiklis 3 yra uzfiksuotas, pirmiau j paspauskite, o
plokst uzfiksuotumte nustatytoje padtyje.
po to atleiskite.
Kai atramin plokst 7 yra perstumta, negalima
Ilgiau dirbant mazu judesi skaiciumi elektrinis
pjauti kitokiu, nei statmenu kampu. Be to negalima
prietaisas gali labai kaisti. Pjklel ismeskite ir, kad
naudoti lygiagreciosios atramos su taisu
elektrinis prietaisas atvst, apie 3 min leiskite jam
apskritimo pjovimui 34 (papildoma ranga) bei
veikti didziausiu judesi skaiciumi.
apsaugos nuo pavirsiaus isdraskymo 21.
Judesi skaiciaus valdymas/isankstinis
Atramins ploksts pirminio verzimo
nustatymas
pakeitimas (PST 900 PEL)
PST 700 PE: Daugiau ar maziau paspausdami
Reguliavimo ratuku 30 galima pakeisti atramins
jungimo isjungimo jungikl 3 galite sklandziai
ploksts verzimo svirtels 31 pirmin verzim.
valdyti jungto prietaiso pjklelio judesi skaici. Kuomet jungimo isjungimo jungiklis 3 yra
Jei atramin plokst 7 uzlenkus verzimo svirtel
uzfiksuotas, sumazinti pjklelio judesi skaici yra
tvirtai nesilaiko, atlenkite verzimo svirtel ir sukite
nemanoma.
pirminio verzimo reguliavimo ratuk kryptimi ,,+".
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Judesi skaiciaus
Jei atlenkus verzimo svirtel atramins ploksts
reguliavimo ratuku 1 galite is anksto nustatyti
pastumti negalima arba ji stumiasi labai sunkiai,
judesi skaici ir j keisti prietaisui veikiant.
reguliavimo ratuk pasukite kryptimi ,,".
12: mazas judesi skaicius
Drozli nuptimo taisas
34: vidutinis judesi skaicius56: didelis judesi skaicius
Drozli nuptimo taisas 9 nukreipia oro sraut link pjklelio ir nupucia drozles nuo pjvio linijos.
Reikiamas pjovimo judesi daznis priklauso nuo
Drozli nuptimo taiso jungimas:
ruosinio ir darbo pobdzio, jis optimaliausiai
Dirbdami su medziagomis, su
nustatomas bandym bdu.
kuriomis dirbant susidaro daug
Pjovimo pradzioje, kuomet pjklelis priglaudziamas
drozli, pvz. medziu, plastmase,
prie ruosinio, arba pjaunant plastmas ir aliumin,
jungikl 9 pastumkite nusiurbimo
rekomenduojama naudoti mazesn pjklelio judesi
atvamzdzio kryptimi.
skaici.
Drozli nuptimo taiso isjungimas:Dirbdami su metalu ar esant prijungtam dulki nusiurbimo renginiui, jungikl 9 pastumkite pjklelio kryptimi.
128 | Lietuviskai
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 129 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Dklas pjkleliams laikyti (zir. pav. A)
Lazerio modulio naudojimas
Dkle pjkleliams laikyti 6 galite laikyti keturis iki
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
110 mm ilgio pjklelius. dkite pjklelius su vienu kumsteliu (T koteliu) speciali dkle esanci ism.
Nenukreipkite lazerio spindulio kitus as
Abejuose grioveliuose gali bti po du pjklelius.
menis ar gyvnus ir nezirkite lazerio spindul patys, net ir bdami atokiau nuo
Uzdarykite pjkleli dkl ir stumkite j iki atramos
prietaiso.
ispjov atraminje plokstje 7.
Nordami lazer jungti, paspauskite jungikl 19
pjovimas ruosinio viduryje (zir. pav. H)
virsuje (,,on").
Siuo bdu galima apdirbti tik minkstus
Nordami lazer isjungti, paspauskite jungikl 19
ruosinius, tokius kaip mediena, akytas
apacioje (,,off").
betonas, gipso kartonas ir pan.!
Kaskart pasinaudoj lazeriu, j nedelsdami
Naudokite tik trumpus pjklelius. pjovas galima
isjunkite. Dirbant su lazerio moduliu (su atskiru
atlikti tik tuomet, kai strizojo pjvio kampas yra
ar montuotu), lazerio spindulys Jus gali apakinti.
lygus 0.
Nuimkite lazerio modul nuo elektrinio prie
Prietaiso atramins ploksts 7 priekin krast pad
taiso, jei elektrin prietais naudosite stacio
kite ant ruosinio taip, kad pjklelis 14 ruosinio ne
nariai arba pjausite ruosin is apacios. Atlie
liest, ir prietais junkite. Jei prietaisas yra su jude
kant siuos darbus lazerio spindulys gali apakinti.
si skaiciaus reguliavimo taisu, pasirinkite didziau
Mazdaug po 10 min veikimo lazerio spindulys
si judesi skaici. Tvirtai spauskite prietais
issijungia automatiskai.
ruosin ir leiskite pjkleliui ltai panirti ruosin.
Kai atramin plokst 7 priglus visu plotu prie ruosi
Darbo patarimai
nio pavirsiaus, toliau pjaukite isilgai pjovimo linijos.
Pjaudami mazus arba plonus ruosinius
Lygiagrecioji atrama su apskritim pjovimo
btinai naudokite stabili atram arba
taisu (pap. ranga)
pjovimo stalel (papildoma ranga).
Su apskritim pjovimo taisu ir lygiagreciia atrama 34 (pap. ranga) galima atlikti pjvius
Lazerio modulis (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
ruosiniuose, kuri storis yra iki 30 mm.
Su elektriniu prietaisu rekomenduojama naudoti
Lygiagrets pjviai (zir. pav. I): atlaisvinkite fiksa
tada, kai norite pjauti pagal jau pazymt pjovimo
vimo varzt 33 ir stumkite lygiagreciosios atramos
linij. Uzdkite lazerio modul 20 ant elektrinio
skal per kreipiamsias 32 atramin plokst. Ska
prietaiso (zr. ,,Lazerio modulio
lje ties atramins ploksts vidiniu krastu nusta
uzdjimas/numimas") ir pjaudami lazerio linij
tykite norim pjovimo plot. Priverzkite varzt 33.
veskite pagal pazymt pjovimo linij.
Apskritiminiai pjviai (zir. pav. J): fiksavimo
Pjaudami nepalankiomis slygomis (pvz., labai
varzt 33 statykite kitoje lygiagreciosios atramos
svieciant saulei), kad geriau matytumte lazerio
pusje. stumkite lygiagreciosios atramos skal per
linij, galite uzsidti akinius lazeriui matyti 26
kreipiamsias 32 atramin plokst. Ruosinyje,
(papildoma ranga).
bsimos apskritimins ispjovos centre, isgrzkite
Nenaudokite lazerio matymo akini kaip
skylut. Centravimo smaigal 35 perkiskite per
apsaugini akini. Specials lazerio matymo
vidin lygiagreciosios atramos kiaurym ir statykite
akiniai padeda geriau matyti lazerio spindul,
isgrzt skylut. Norim apskritimo spindul
taciau jokiu bdu nra skirti apsaugai nuo lazerio
nustatykite skalje ties atramins ploksts vidiniu
spinduli poveikio.
krastu. Priverzkite fiksavimo varzt 33.
Nenaudokite lazerio matymo akini vietoje apsaugini akini nuo sauls ir nedvkite
Ausinimo ir tepimo priemon
vairuodami. Lazerio matymo akiniai tinkamai
Nordami isvengti metalo kaitimo pjaunant,
neapsaugo nuo ultravioletini spinduli ir
isilgai pjvio linijos uzpilkite ausinimo ar tepimo
apsunkina spalv matym.
priemons.
2 609 932 568 17.8.06
Lietuviskai | 129

OBJ_BUCH-251-001.book Page 130 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Priezira ir servisas
Aptarnavimas ir klient konsultavimas
Priezira ir valymas
Detalius brzinius ir informacij apie atsargines
Pries atliekant bet kokius prietaiso aptar
dalis galite rasti interneto puslapyje:
navimo, reguliavimo ar prieziros darbus
www.bosch pt.com
reikia istraukti kistuk is elektros tinklo
Lietuvos Respublika
lizdo.
UAB ,,Elremta"
Reguliariai valykite elektrin rank ir venti
Bosch ranki servisas
liacines angas jo korpuse, tuomet galsite
Neries kr. 16e
dirbti kokybiskai ir saugiai.
48402 Kaunas
Reguliariai valykite pjklelio tvar. Isimkite pjklel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 370 37 37 01 38
ir ispurtykite prietais, lengvai pastuksendami juo
Faks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 370 37 35 01 08
lyg pagrind.
Jei norite isvengti prietaiso veikimo sutrikim dl
Sunaikinimas
uztersimo, nepjaukite daug dulki sukelianci medziag, pvz., gipso kartono, is apacios arba
Prietaisas, papildoma ranga ir pakuot yra paga
iskl prietais virs galvos.
minti is medziag, tinkanci antriniam perdirbimui ir vliau privalo bti atitinkamai perdirbti.
Esant ekstremalioms darbo slygoms (pvz., apdirbant metalus), prietaiso viduje
Tik ES salims:
gali susikaupti elektrai laidzi dulki sluoks
Nemeskite elektrini ranki buitini
nis. Tai gali neigiamai paveikti prietaiso
atliek konteinerius!
apsaugin izoliacij. Tokiu atveju rekomen
Pagal ES direktyv 2002/96/EB dl
duojama naudoti stacionari nusiurbimo
naudot elektrini ir elektronini
rang, dazniau valyti prietais bei j pri
prietais atliek utilizavimo ir pagal
jungti per apsaugin nuotkio srovs (FI)
vietinius salies statymus naudoti
isjungikl.
nebetinkami elektriniai rankiai turi bti surenkami
Kreipiamj ritinl 11 reikia kartais sutepti laseliu
atskirai ir gabenami antrini zaliav tvarkymo
alyvos.
vietas, kur jie turi bti sunaikinami arba perdirbami
Reguliariai tikrinkite kreipiamj ritinl 11. Jei jis
aplinkai nekenksmingu bdu.
susidvjo j reikia pakeisti galiotos Bosch
Akumuliatoriai/baterijos:
elektrini ranki remonto tarnybos dirbtuvse.
Nemeskite akumuliatori ar baterij buitini
Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo
atliek dzes, ugn ar vanden. Akumuliatoriai ar
kruopstaus gamybos ir kontrols proceso, vis dlto
baterijos turi bti surenkami ir perdirbami arba
sugest, jo remontas turi bti atliekamas galiotose
sunaikinami nekenksmingu aplinkai bdu.
Bosch elektrini ranki remonto dirbtuvse.
Tik ES salims:
Ieskant informacijos ir uzsakant atsargines dalis
Susidvj akumuliatoriai ar akumuliatoriai su
btina nurodyti desimtzenkl gaminio uzsakymo
defektais turi bti perdirbti pagal Direktyvos
numer.
91/157/EEB reikalavimus.
Galimi pakeitimai.
130 | Lietuviskai
2 609 932 568 17.8.06

OBJ_BUCH-251-001.book Page 131 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
2 607 001 069
2 602 317 030 (0,70 m)2 602 317 031 (1,40 m)
2 607 001 389
MT 300
MT 300 WP
0 603 037 102
0 603 037 103
2 607 001 388
2 608 000 278
2 605 438 610 (PST 700 PE/ PST 800 PEL)
2 605 438 612
2 607 990 031
2 607 010 079
(PST 900 PEL)
(5x)
PAS 10-20 PAS 850
1 609 390 474
PAS 11-25 F PAS 11-25PAS 12-50 FPAS 12-50
1 609 200 933
19 mm:
2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)
PAS 12-27 FPAS 12-27 PAS 11-21
2 607 000 748
2 609 932 568 17.8.06OBJ_BUCH-251-001.book Page 132 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
2 609 932 568 17.8.06


OBJ_BUCH-251-001.book Page 133 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Robert Bosch GmbHPower Tools Division70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
2 609 932 568 (06.08) T / 133

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
TXT Text BOSCH PST 900 PEL
Typ Narzędzia
Nazwa BOSCH PST 900 PEL
Model PST 900 PEL
Rozmiar pliku 12802 KB
Number of pages 133 pages
format pliku pdf
Język Szerszám BOSCH PST 900 PEL Polski - Polish Polski - Polish, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Česky - Czech Česky - Czech,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Русский - Russian Русский - Russian, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Română - Romanian Română - Romanian, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Беларуская - Belarusian Беларуская - Belarusian,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Српски - Serbian Српски - Serbian, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Slovenščina - Slovenian Slovenščina - Slovenian,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Hrvatski - Croatian Hrvatski - Croatian, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Español - Spanish Español - Spanish,
Szerszám BOSCH PST 900 PEL Lietuvių - Lithuanian Lietuvių - Lithuanian, Szerszám BOSCH PST 900 PEL Latviešu - Latvian Latviešu - Latvian,