Stáhnout návod k obsluze pro výrobek
WHIRLPOOL AWE 6316 - Automatická pračka

Pokud hledáte návod k obsluze Automatická pračka WHIRLPOOL AWE 6316 - jste na správném místě. Na této stránce je možné stáhnout ho zcela zdarma. Podrobné informace o návodu naleznete níže.

Soubor je k dispozici do pár vteřin dle rychlosti připojení Vašeho počítače.
Věříme, že Vám naše stránka pomohla a budeme rádi pokud nás navštívíte i v budoucnosti.
PDF Stažení manuálu Automatická pračka WHIRLPOOL AWE 6316
Automatická pračka WHIRLPOOL AWE 6316 Automatická pračka WHIRLPOOL AWE 6316


Sponzorované odkazyPomohol Vám tento návod?
Klikněte prosím zde:

Velikost souboru: 1001 KB (formát souboru: pdf)
IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
OBSAH
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
ČIŠTĚNÍ FILTRU
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 2 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstranění obalu a kontrola a.Rozřízněte a odstraňte ochranný obal. b.Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
c.Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu. Přesvědčte se, že černá plastová část dolní ochrany (pokud je k dispozici u modelů) zůstala v balení a ne v dolní části spotřebiče.
Je to velmi důležité, jinak by plastová část mohla při provozu poškodit pračku. d.Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou výplň (je-li u modelu). e.Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii (je-li u modelu).
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
• Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí; může pro ně být nebezpečný.
• Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
2.Odstranění přepravní lišty
• Pračka je vybavena přepravními šrouby a přepravní lištou, aby se nepoškodila při dopravě. Před použitím pračky musíte odstranit přepravní lištu (viz “Instalace”/ “Odstranění přepravní lišty”).
3.Instalace pračky
• Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu. • Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz “Instalace”/“Seřízení výšky nožiček”). • V případě dřevěných nebo tzv. “plovoucích podlah” (např. některé parketové nebo laminátové podlahy)umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 40 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušt'kou, a překližku připevněte k podlaze. 4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s platnými předpisy místního vodárenského podniku (viz “Instalace”/“Připojte přívodní hadici”). • Přívod vody: Pouze studená voda • Vodovodní kohout: Přípojka k hadici se
závitem 3/4”
• Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar). • Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte jen nové hadice. Použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
Black process 45.0° 100.0 LPI
5.Vypouštěcí hadice
• Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla (viz “Instalace”/“Připojení vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému,přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).
6.Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy. • Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
• Pračka musí být připojena pouze pomocí zásuvky se zemnící přípojkou podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu. • Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu. • Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Pračka musí být připojena k účinnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Zejména spotřebiče umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění pračky je podle zákona povinné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
• Pračka je určena pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.
Rozměry:
Šířka: 400 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm
CZ 2

========2========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 3 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
• Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je označený recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.
2.Likvidace obalu a staré pračky • Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo.
Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. • Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu. • Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby pračka nemohla být připojena k síti. • Chcete-li zlikvidovat starou pračku, odstraňte z komor zbytky pracího prostředku.
3.Bezpečnostní pokyny
• Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
• V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
• Na horní desku pračky nestavte žádné elektrické spotřebiče.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s pračkou nebo uvnitř pračky.
• Víko neotvírejte silou.
Black process 45.0° 100.0 LPI
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
4.Rady k úspoře energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete- li prát maximální doporučené množství prádla. • Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku. • Eco kulička - speciální systém v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
• Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
• Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii používáním pracího programu 60°C místo 95°C nebo pracího programu 40°C místo 60°C.
• Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).
5.Obecná doporučení
• Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti. Zavřete vodovodní kohoutek. • Před čištěním nebo údržbou vždy pračku vypněte a odpojte ji od sítě.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU • Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí 89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice pro značení CE
CZ 3

========3========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 4 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
POPIS PRAČKY
1.Víko
1
2.Dávkovač mycího prostředku
3.Uzávěry bubnu
4.Přístup k čerpadlu za krytem
2
5.Servisní štítek (za krytem filtru)
3
6.Přemist'ovací páka (podle modelu) • Chcete-li spotřebič přemístit:
povytáhněte trochu držadlo
rukou a pak ho nohou zasuňte do
polohy stop.
7.Seřiditelné nožičky
4
6
5
7
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.
1.Otevřete vodovodní kohoutek.
2.Zavřete uzávěry bubnu.
3.Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do komory pro hlavní praní dávkovače pracích prostředků.
4.Zavřete víčko.
5.Zvolte krátký program a spust'te ho (viz samostatnou tabulku programů).
CZ 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 5 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Třídění prádla
1.Prádlo roztřiďte podle...
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní. •Barvy
Oddělte bílé a barevné kusy.
Nové barevné kusy perte zvlášt'.
•Náplně
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt': používejte zvláštní program pro čistou střižní vlnu , záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.
Black process 45.0° 100.0 LPI
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.
3.Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat. Čištění skvrn
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů. • K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní dávkovače na prací prostředky. • Zvlášt' odolné skvrny je třeba odstranit před praním čističem skvrn.
Barvení a bělení
• Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.
CZ 5

========5========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 6 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
Vkládání prádla
1.Odklopte víko pračky.
2.Otevřete buben stlačením tlačítka (foto “1a” nebo “1b” - podle modelu).
3.Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech. Nepřekračujte maximální množství pro jednotlivé programy uvedená v samostatné tabulce programů.
Poznámky:
- Přeplnění pračky má za následek neuspokojivé
výsledky praní a zmačkané prádlo.
- Dejte pozor, aby prádlo nevyčnívalo ven z
bubnu; jestliže tomu tak je, zatlačte prádlo do
bubnu, aby byl dostatek volného místa k
řádnému zavření dvířek bubnu.
- K vtlačení prádla do bubnu nepoužívejte jeho
dvířka.
4.Chcete-li buben zavřít, podržte obě dvířka opět uprostřed (foto 2).
POZOR: přesvědčte se, že jsou dvířka bubnu řádně zajištěná - v závislosti na modelu: - kovový háček musí být zcela zaháknutý v
zadních dvířkách - viz foto 2a, nebo - všechny kovové háčky musí být řádně
zaháknuty v zadních dvířkách a tlačítko musí
přesahovat za hranu zadních dvířek - viz foto 2b. - Zkontrolujte, jestli nedošlo k uvíznutí prádla
mezi dvířky nebo mezi dvířky a bubnem.
1a
1b
2
2a
CZ 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 7 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku a přísad
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací prostředky na vlnu.
• barvě;
• prací teplotě;
• stupni a typu znečištění.
Poznámky:
• Jestliže zapnete funkci Odložený start (je-li tato funkce u vaší pračky), tekuté prací prostředky nepoužívejte.
• Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” nebo program s “Předpírkou” (podle modelu).
• Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích prášcích. Tyto skvrny snadno oprášíte nebo okartáčujete, nebo raději používejte tekuté prací prostředky. • Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí. • Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti. • Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky.
• Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části pračky.
• V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín apod.).
TABULKA TVRDOSTI VODY
STUPEŇ TVRDOSTI
VODY
CHARAKTERISTIKA NĚMECKÉ
1 2 3 4
měkká střední
tvrdá velmi tvrdá
Black process 45.0° 100.0 LPI
• V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami. Dávkování
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku k: • stupni a typu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k
dávkování;
- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): poloviční
dávka pro plnou náplň;
• tvrdosti vody v místě svého bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku): měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku .
Poznámky:
• Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, nespustí odstřeďování. • Nedostatečné množství pracího prostředku způsobuje: prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu, hadicích a topném tělese jsou usazeniny. • Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do dávkovače vodu až ke značce “MAX”.
• Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku; zabráníte tak problémům s jeho rozptýlením.
STUPNĚ
°dH
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fH
ANGLICKÉ STUPNĚ
°eH
0-7 7-14 14-21 nad 21
0-12 12-25 25-37 nad 37
0-9 9-17 17-26 nad 26
CZ 7

========7========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 8 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
Přidávání pracích prostředků a přísad Dávkování pracích prostředků
()
• Prací prášek pro předpírku a hlavní praní • Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
• Avivážní prostředky pouze ke značce “MAX”
• Odstraňovače skvrn
• Prostředky ke změkčování vody (stupeň tvrdosti vody 4)
• Škrob (rozpuštěný ve vodě); maximálně 100 ml) Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce “MAX”. Pro programy bez předpírky s teplotami od studené vody do 40°C doporučujeme používat tekuté prací prostředky, které
nezanechávají na prádle bělavé skvrny.
Použití chlorového bělidla
• Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (pečlivě zavřete víko). • Okamžitě po ukončení programu spust'te program “Máchání a odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.
• Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovadlo současně.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Použití práškového škrobu
Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím způsobem:
• Vyperte prádlo požadovaným pracím programem.
• Potom smíchejte škrob podle pokynů výrobce škrobu.
• Připravený škrobový roztok (max. 100 ml) nalijte do komory na změkčovadlo dávkovače mycího prostředku.
• Pak zavřete víko a spust'te program “Máchání a odstředění”.
CZ 8

========8========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 9 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod., které zůstaly v prádle.
2
Zkontrolujte filtr, pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo” na ovládacím panelu (v tomto případě pračka nevypouští správně, nebo neprovádí odstředění).
Pračka je vybavena bezpečnostním zařízením, které vypne pračku před každým plněním, jestliže se v předchozí fázi pracího programu nádrž úplně nevypustila.
Filtr pravidelně kontrolujte dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.
6/9
DŮLEŽITÉ: před vyjmutím filtru si ověřte, zda voda už vychladla.
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Mincí otevřete kryt filtru.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem směrem doleva, až se
výstupek dostane do svislé polohy; filtr však ještě
nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
8. Přesvědčte se, zda není oběžné kolo čerpadla
(v krytu za filtrem zablokované.
9. Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně
směrem doprava až na doraz (výstupek musí
být vodorovně).
10.Do pračky vlijte bubnem jeden litr vody a
zkontrolujte, zda voda nevytéká z filtru.
11.Zavřete kryt filtru.
12.Pračku opět připojte k síti.
CZ 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 10 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Zbylá voda se musí vypustit.
• Před přepravou pračky
• Pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo” (viz “Jak odstranit poruchu” a předchozí část “Čištění filtru”).
1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. 2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Otevřete kryt filtru, např. mincí.
4. Pod přístup k čerpadlu postavte mísu.
5. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, až voda začne vytékat, ale ještě ho úplně
neodstraňujte.
6. Počkejte, až vyteče všechna voda.
7. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte. 8. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby
zbylá voda mohla vytéct.
9. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru
hodinových ručiček až na doraz.
10.Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěný a zavřete
kryt filtru.
3
4/7/9
Před opětovným použitím pračky:
1. Přímo do bubnu nalijte asi 1 litr vody, abyste
znovu aktivovali systém “Eco”.
2. Pračku opět zapojte.
CZ 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 11 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
PÉČE A ÚDRŽBA
Dávkovač mycího prostředku
1.Zasuňte západky na obou stranách dávkovače. 2.Vytáhněte dávkovač směrem k sobě a vyjměte ho . V dávkovači mohlo zůstat trochu vody. Proto doporučujeme přenášet dávkovač ve svislé poloze. 3.Dávkovač umyjte pod tekoucí vodou.
Můžete také vyjmout a vyčistit uzávěry sifonu a omýt je. 4.Uzávěry sifonu pak vrat'te na místo (pokud jste je vyjmuli). Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně. 5.Dávkovač vrat'te zpět tak, že západky zasunete do otvorů ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky zapadnou.
Poznámka: zkontrolujte, zda jste dávkovač na prací prostředky správně vložili zpět.
Filtr přívodní hadice
Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát ročně. 1.Pračku odpojte od sítě.
2.Zavřete vodovodní kohoutek.
3.Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku. 4.Filtr na konci hadice pečlivě ho vyčist ěte, např. zubním kartáčkem, ale nedemontujte ho.
Poznámka: hadice neponořujte do vody.
5.Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení přípojky).
6.Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.
7.Pračku opět zapojte.
A
B
Přívodní hadice
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není někde zpuchřelá nebo prasklá, a je-li to nutné, vyměňte ji za novou stejného typu (získáte ji v servisu nebo u svého prodejce). Jestliže je přívodní hadice vybavena průhl edným obalem (obr. “B”), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se obal zbarví do červena, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.
CZ 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 12 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
Vyjmutí předmětu zapadlého mezi buben a nádrž Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebru bubnu:
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Vyjměte z bubnu prádlo.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte bubnem o půl otáčky.
3
4. S použitím šroubováku stiskněte plastový konec a
posunujte žebrem zleva doprava.
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý
předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte.
Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé
straně bubnu.
4
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o půl
otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny
upevňovací body.
10.Pračku opět zapojte.
4
7
Vnější plochy a ovládací panel • Vyčistěte je měkkým vlhkým hadříkem. • Je-li to nutné, můžete použít neutrální čisticí prostředek do domácnosti (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky). Vnitřek pračky
• Po každém praní nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne. • Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95°C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95°C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.
Těsnění víka
• Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas je otřete vlhkým hadříkem. Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji vyměňte.
Filtr
• Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně (viz “Čištění filtru”).
K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.
CZ 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 13 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy, a umožní vám provedení vhodného řešení.
Často je možné opravit zjištěnou malou závadu v několika málo minutách.
Například:
• Pračka se nespustila, kontrolky nesvítí.
Zkontrolujte, zda:
• Je pračka připojena k síti.
• Zásuvka správně funguje (vyzkoušejte ji např. stolní lampou ).
• Pračka se nespustila, kontrolka “Start/Pauza” bliká.
Zkontrolujte, zda:
• Jste nezměnili program.
Stiskněte opět tlačítko “Start/Pauza”. • Je víko pračky správně zavřené. Znovu ho otevřete a zavřete.
• Nesvítí kontrolka “Vodovodní kohout zavřený”. Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko “Start/Pauza”.
• Pračka se zastavila během programu. Zkontrolujte, zda:
• Není stisknuté tlačítko “Zastavení máchání” (pokud je k dispozici u zakoupené pračky) a nesvítí kontrolka “Proti zmačkání”; ukončete program tlačítkem “Start /Pauza” nebo zvolte a spust'te program “Vypouštění”.
• Program byl přerušen nebo změněn. Spust'te opět požadovaný program tlačítkem “Start/Pauza”.
• Se nezapnul bezpečnostní systém pračky. Viz tabulku popisu poruch.
• Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad. Zkontrolujte, zda:
• Je dávkovač na prací prostředky správně umístěný a není zanesený (viz “Péče a údržba”). • Není sítkový filtr v přívodní hadici zanesený (viz “Péče a údržba”).
• Pračka při odstřeďování vibruje. Zkontrolujte, zda:
• Je pračka vyvážená a všechny nožičky jsou seřízené (viz “Instalace”).
• Jste odstranili přepravní lištu. Před použitím pračky MUSÍ být přepravní lišta odstraněna (viz “Instalace”).
• Prádlo je špatně odstředěné. Poznámka: pračka je vybavena korekčním systémem ke zjišt'ování nerovnováhy. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášt'), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus přerušit, aby pračku chránil. Zkontrolujte, zda:
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké: Přidejte menší kousky prádla a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
• Na prádle je pěna: Opakujte máchání a odstřeďování, abyste prací prášek odstranili. Nadbytečné množství pěny může zablokovat odstřeďování; nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
• Tlačítko nastavení odstředění (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastavete na “0” nebo na nízkou rychlost odstředění. • Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Čištění filtru”).
• Nebyla zapnuta funkce “Bez odstředění” pokud je u pračky k dispozici).
Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém závadu?
Program se přeruší a příslušné ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu poruchy.
Tabulka popisu poruch.
Červená kontrolka svítí.
Digitální displej ((je-li jím model vybaven)
Popis poruchy
“Vodovodní kohoutek
zavřený”
“FH” “Porucha v přívodu vody”
“Vyčistěte čerpadlo” “FP” “Porucha vypouštění”
od “F02” do “F35”
“bdd”
“FA”
“Fod”
“Servis”
Black process 45.0° 100.0 LPI
“Porucha elektrického systému” “Porucha otevřeného bubnu”
“Porucha acquastopu”
“Příliš mnoho pěny”
CZ 13

========13========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 14 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
a. Svítí kontrolka “Vodovodní kohout zavřený” Nedostatečný nebo žádný přívod vody. U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví “FH”. Kontrolka “Start/Pauza” začne blikat. Zkontrolujte, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.
• přívodní hadice není ohnutá.
• sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”).
• není voda v přívodní hadici zamrzlá. • se neotevřel bezpečnostní ventil v bezpečnostní hadici (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě ji vyměňte za novou bezpečnostní hadici.
Pračku opět připojte k síti.
Stiskněte tlačítko “Start /Pauza” k pokračování programu (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek). Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz “Servis”).
b.Svítí kontrolka “Čištění čerpadla” Voda se neodčerpala. U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví “FP”. Pračka se zastavila v příslušné části programu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda:
• Není hadice přehnutá (viz “Instalace”). • Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Čištění filtru”).
• Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá. Jestliže v bubnu zůstala voda, můžete ji vypustit podle pokynů v části “Vypouštění zbylé vody”.
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním nechte vodu vychladnout.
Znovu připojte pračku k síti.
Zvolte a spust'te program “Čerpání” nebo stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny a restartujte požadovaný program.
Jestliže se závada znovu objeví , zavolejte do servisu (viz “Servis”).
c.Svítí kontrolka “Servis”
Pračka se zastavuje během programu. U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví kód poruchy mezi “F02” a “F35”, “FA”, “Fod” nebo “bdd”.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu svítí (a u modelů s displejem se na displeji objeví “bdd”.)
Dvířka bubnu nejsou správně zavřená. Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny a počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka “Otevřená dvířka”. Otevřete víko a zavřete dvířka bubnu, a pak znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu. Jestliže se na displeji objeví kód poruchy mezi “F02” a “F35” (pokud je pračka vybavena displejem):
Zvolte a spust'te program “Čerpání”, nebo stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny. Pak znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho.
Jestliže se závada znovu objeví, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do servisu (viz “Servis”).
Jestliže se na displeji objeví kód poruchy “FA” (pokud je pračka vybavena displejem): Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z jejího spodku.
Potom:
1.připojte pračku k přívodu elektrické energie; 2.otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu. Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska);
3.znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho. Projeví-li se závada znovu, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do našeho servisního střediska (viz “Servis”).
Jestliže se na displeji objeví kód poruchy “Fod” (pokud je pračka vybavena displejem): Přílišné množství pěny přerušilo prací program. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
1.Zvolte a spust'te program “Máchání + odstřeďování”.
2.Potom znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho; použijte méně pracího prostředku. 3.Jestliže se závada znovu objeví, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do našeho servisu.
Jestliže vaše pračka nemá displej zbývajícího času, zkontrolujte podle výše uvedených pokynů, co by mohlo být příčinou poruchy a řiďte se příslušnými pokyny.
CZ 14

========14========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 15 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
SERVIS
Než se obrátíte na servis:
1.Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2.Znovu spust'te program, zda se závada opět
projeví.
3.Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Uveďte:
• Druh poruchy.
• Přesný model pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je umístěný za krytem filtru na cizí předměty nebo na zadní straně spotřebiče.
• Svoji úplnou adresu.
• Telefonní číslo i s předvolbou. Nejdříve byste měli zavolat do servisu prodejce, kde jste pračku koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
1.Pračku odpojte od sítě.
2.Zavřete vodovodní kohoutek.
3.Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4.Vypust'te zbytky vody z hadic a z pračky (viz
“Vypouštění zbylé vody”).
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se neopařili.
5.Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte držadlo umístěné vpředu dole (jestliže je jím zakoupený model vybaven) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6.Před převozem opět upevněte přepravní lištu.
7.Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
DŮLEŽITÉ: Nezapínejte pračku, je-li držadlo vysunuté.
Black process 45.0° 100.0 LPI
CZ 15

========15========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 16 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
INSTALACE
Odstranění přepravní lišty
Pračka je vybavena přepravní lištou, aby se nepoškodila při dopravě.
DŮLEŽITÉ: před použitím pračky MUSÍ být tato přepravní lišta z její zadní části odstraněna. 1.Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č. 8 na šestihranné matice uvolněte dva šrouby “A”a čtyři šrouby “B”.
2.Sejměte přepravní lištu.
3.Čtyři vnější šrouby “B” vrat'te na původní místo na spotřebiči a utáhněte je.
4.Dvě přiložená těsnění “C” zasuňte je do otvorů spotřebiče “D”.
Poznámka: čtyři vnější šrouby nezapomeňte vrátit na místo a utáhnout je.
A
B
D
1
1
1
2
C
4
D
4
CZ 16
Black process 45.0° 100.0 LPI

========16========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 17 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
Seřízení výšky nožiček
Pračku instalujte na rovném povrchu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně (nedávejte pod nožičky kousky dřeva, lepenky apod.):
1.Přiloženým klíčem uvolněte pojistnou matici. 2.Rukou seřiďte výšku nožičky.
3.Matici utáhněte směrem doleva.
Přesvědčte se, zda nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný (použijte vodováhu). Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého a 63 cm hlubokého.
Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec, seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Připojte přívodní hadici
1.Opatrně rukou našroubujte přívodní hadici “A” (viz fota “1” nebo “2” na vodovodní kohoutek.
2.Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde přehnutá. 3.Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (musí vyhovovat normě EN 50084, min. 1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte. Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
A
1
2
CZ 17
Black process 45.0° 100.0 LPI

========17========

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 18 Friday, August 25, 2006 5:53 PM
Systém Aquastop proti vyplavení
(viz typ přívodní hadice, jak je uveden vpravo - podle modelu)
• Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolu jte vodotěsnost připojení.
• Pračka nesmí být připojena ke směšovacímu kohoutku tlakového ohřívače vody!
• Přívodní hadice a plastové pouzdro obsahují (podle modelu) elektrické prvky: hadici proto nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte do vody.
• Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte. Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Připojení vypouštěcí hadice
1.Uvolněte vypouštěcí hadici z levého uchycení hadic, viz šipku “A” na obrázku.
Důležité upozornění:
NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z pravé strany, viz šipku “B” na fotografii. Mohlo by dojít k úniku vody a opaření.
A
2.Upevněte oblouk U (“C”) k úplnému konci vypouštěcí hadice.
3.Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla a správně připevněte.
Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná. Hrana umyvadla musí být maximálně 100 cm od podlahy.
B
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Max. celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m. Maximální výška odpadu (“U” oblouk): 100 cm Minimální výška odpadu: 55 cm
C
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.
CZ 18
Black process 45.0° 100.0 LPI

========18========Pro více informací stáhněte prosím kompletní návod na obsluhu.

Sponzorované odkazy
Náhled návodu k použití
Typ Automatická pračka
Název WHIRLPOOL AWE 6316
Model AWE 6316
Velikost souboru 1001 KB
Number of pages 18 pages
formát souboru pdf
Jazyk Automatická pračka WHIRLPOOL AWE 6316 Česky - Czech Česky - Czech,