Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos
STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD - Durchlauferhitzer

Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

Die Datei ist in wenigen Sekunden die Verbindung Geschwindigkeit Ihres Computers.
Wir glauben, dass unsere website Ihnen helfen und wir werden uns freuen, wenn Sie uns besuchen in der Zukunft.
PDF Laden Sie Handbuch Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD
Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD


AnzeigenIst dieses Handbuch hilfreich?
Klicken Sie bitte hier:

Datei-Größe: 1159 KB (anleitung Dateiformat: pdf)
Polski
Pojemnościowe,wisząceogrzewaczewody,doeksploatacji dwutaryfowej
Instrukcjaobsługiimontażu
Česky
Tlakovýdvoukruhovýnástěnnýzásobníkteplévody
Návodkaobsluzeelctronic
omfortc
ECO========1========


Polski strona29-33 Spistreści
1.Instrukcjaobsługi 29
1.1 Opisurządzenia
1.2 Ważnewskazówki
1.3 Konserwacja
1.4 Instrukcja 2.Obsługa 29 3.Instrukcjamontażu .... 30-31
3.1 Budowaurządzenia
3.2 Armatury
3.3 Przepisy
3.4 Danetechniczne
3.5 Miejscemontażu
3.6 Montażurządzenia
3.7 Podłączeniewody
3.8 Podłączenieelektryczne
3.9 Pierwszeuruchomienie
3.10 Konserwacja 4. Gwarancja 32 5. Ochronaśrodowiska 32 6. Usuwanieusterekprzez
Użytkownika 33 7. Usuwanieusterekprzez
Serwisanta 33


Česky strana Obsah
1.Návodkobsluze 34
1.1Popispřístroje
1.2Důležitépokyny
1.3Údržbaaošetřování
1.4 2.Obsluha 35 3.Návodkmontáži 36-37
3.1 Konstrukcepřístroje
3.2 Armatury
3.3 Předpisy
3.4 Technickádata
3.5 Místomontáže
3.6 Montážpřístroje
3.7 Přípojkavody
3.8 Elektrickápřípojka
3.9 Prvníuvedenídoprovozu
3.10 Údržba
4. Záručnípodmínky 37 5. Životní 37 6.Odstraňováníporuch–uživatel 38 7.Odstraňováníporuch–odborník 38========2========elctronic comfort
elctronic comfort


ECO
°C


kWh
°C

°C
l

h

ki
X2
elctronic comfort
ECO
80 mm
50 mm
G 1/2
100 mm
20 mm
100 mm


350 mm
Ø12mm

10 mm
X2
a
b


========3========


4x

280 mmX2
250 mm

9021.01
120 mm
X2
========4========


Heizkörper 230V

1 3 4 30l-150l
2000W 2000W
2000WGrzałki
topnétěleso


1
2

134
31
21 11
32 22 12
X4 X8 X5
X2
K5 K2 K4 K3
X12
X10
X7
E
ZB
1
23
5
31

X2
X1


FB

X6
L1
CB
6
LFB
L3
5
N
L3
L2
L2
LF
L1
X9
N


Z1
1/2 kW
2
2/2 kW
2
1/4 kW
2
Z EZB
123
1
23
1
23
N5L1L2 L3 6
Z

PE NL
LF 1/N/PE ~ 230V

N5L1L2 L3 6
PE
K1
K2
K2
K1

HT
NT
kWh
kWh
L1 L2 L3 N
2/4 kW 1/4 kW 2/4 kW
2 2 2 2
3/4 kW 2/6 kW3/4 kW 1/6 kW 3/6 kW
1
23
1
23
1
23
1
23
N5L1L2 L3 6
N5L1L2 L3 6

PE NL
LF 1/N/PE ~ 230V
PE NL1L2
LF 2/N/PE ~ 400V
N5L1L2 L3 6
PE
K1
K2
K1
K2
K1
K2

HT
NT
kWh
kWh
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
2
2
2
2
1
23
1
23
1
23
1
23
N5L1L2 L3 6


PE NL1L2 L3
LF 3/N/PE ~ 400V

N5L1L2 L3 6
PE
K2
K1

HT
NT
kWh
kWh
252047- 3
1/N/PE ~ 230V 1/N/PE ~ 230V
2/N/PE ~ 400V
2/N/PE ~ 400V 3/N/PE ~ 400V

1
1kW 2
2kW 2
EZB
123
1
23
E
E Z
B
N5L1L2 L3 6
N5L1L2 L3 6
B
E
B
PE NL
1/N/PE ~ 230V
PE NL 1/N/PE ~ 230V
E
B
3kW 4kW 6kW4kW
2
3kW 2
2
1
23
1
23
1
23
N5L1L2 L3 6
N5L1L2 L3 6
N5L1L2 L3 6
PE NL 1/N/PE ~ 230V
PE NL1L2 2/N/PE ~ 400V
PE NL
1/N/PE ~ 230V
2
2
1
23
1
23
N5L1L2 L3 6
N5L1L2 L3 6
PE NL1L2 2/N/PE ~ 400V
PE NL1L2 L3 3/N/PE ~ 400V========5========
========6========°C


°C
°C


°C

ECO

ECO
°C
ECO


° C


ECO

°C


kWh
========7========

========8========
EE
1
Z
E ZB
E Z B
E Z
B
Z 2
B
1
23 1 2 3 1 23
B

1

2E
1
E Z B

B


1
E
E ZB

Z
1
Z
E Z
B
B

1 211

322
1
433
2
5443

6554
7665
8776

7
988
10998
1110109
1111
1210 121213
111313 1412
1414
1513
1515 16
141616
17151717
1816
1818
19
171919 20182020
19212121 20222222 21232323 22242424 23
24

========9========


========10========

========11========

========12========


========13========


========14========°C


°C
°C°C
ECO
ECO

°C
°C
ECO

C
°

ECO
kWh========15================16========E


E
1
Z
E ZB
E Z B E Z
B
Z 2
B
1
23B
1
2
3
1
23

1

2
E
1
E Z B
B1
E
E ZB

Z

1
Z
E Z B
B

1 21
1
32
2 1
433
2
544
655
3 766
4 877
5

98
6
810997

1110108
1112
12
119
13131210 14 11 141312 15
151413

16
1615
14
171716
15
181817
16
19
1918 20201917
21212018 22222119
23232220 24242321 2422

23
24


========17========


========18================19========


°C


°C
°C
°C

ECO

ECO
°C
ECO


° C


ECO


°C

kWh========20================21========
E


E
1
Z
E ZB
E Z B E Z B
Z 2
B
1
23B
1
2
3
1
23E
1
E Z B

B

1
EE ZB


ZZ
1
E Z B
B

1 211

322
4331

2
544

6553 7664 8775


9886
10997

1110108

1211119
121312
10
131413 11 141514
1512
16
1513

1616
17
14
1717
15
1818
1816
19
1919
20
202017 2121
2222
2118
2323
2219 2424
2320 2421
22
23
24

========22================23================24========°C


°C
°C


°C

ECO
ECO

°C
ECO

C
°

ECO

°C

kWh

========25========

========26========E


E
1
Z
E ZB
E Z B E Z B
Z 2
B
1
23B
1
2
3
1
23

1

2E
1
E Z B

B
1
E
E ZB

Z
1
Z
E Z
B

B

1 112
223 1
334 2
44
35 55
46 66
57
787
6
988

7
10998
101110
9
11121110 1212

1113
1313 1214
1414
1315
151615
14
1616
1517
171817
16
181918
17
192019
18 202021
19 212221
222223
20 232423
21 2424 22 23
24
========27========


========28========

1.dlaUżytkownikaiInstalatora
Montaż elektryczna),pierwszeuruchomieniei konserwacja przezuprawnionegoInstalatoralub Serwisanta,zgodniezniniejszą instrukcją.
1.1Opisurządzenia Pojemnościowe,wisząceogrzewacze wodySHZzregulacją elektronicznąsłużądoelektrycznego ogrzewaniawodyużytkowejdo temperaturyok.85OCizaopatrywania jednegolubwiększejilościpunktów poboru.Nawyświetlaczu
ciekłokrystalicznym(LCD)pokazywana jestilośćpodmieszanejdook.40OC ciepłejwodyużytkowej(wodniesienudo temperaturywodyzimnejwynoszącejok. 15OC)
.Ogrzewaczewyposażonesąwaktywnąonodęochronną. możliwość
zakresieodok.20OCdook.85C,
przypomocyprzycisków .
Przy
temperatury55OCnastępuje
krótkotrwała
umożliwiającaautomatyczne
wyrównanietemperatur.
woda
ogrzewczaogrzewanajestdo
nastawionej,żądanejtemperatury czas
pojemności
wpływającejdozbiornikazimnejwody
orazmocygrzałek(patrzwykres) . możliwaeksploatacjaciśnieniowa
dozaopatrzeniawwodękilkupunktów
poboru.
eksploatacjajednotaryfowa
podgrzewanieodbywasię
automatycznie,wzależnościod
zasilania eksploatacjadwutaryfowa
przytakimrodzajueksploatacji
urządzeniezapewniaautomatyczne
podgrzewaniewodytylkopodczas
trwania
elektrycznej.
W
włączenieszybkiegopodgrzaniawody
poprzez
szybkiegoogrzewania .Przycisk
należyprzytrzymaćtakdługo,aż
pojawi
ogrzewania.Poosiągnięciu
temperaturynastawionejfunkcja
szybkiegoogrzewaniawyłączasię
automatycznieimożebyćaktywowana
poprzezponownenaciśnięcie
przycisku.
eksploatacjajakobojler
przy
urządzenieogrzewazgromadzonąw
zbiornikuwodęjednokrotnie.Każde
ponowne
zostaćwłączonepoprzeznaciśnięcie
przycisku .Przycisknależy
przytrzymaćtakdługo,ażpojawisię
symbolszybkiegoogrzewania.
Opispaneluobsługi
Przyciski
1 szybkie
funkcjiECO(ekonomicznej)i
kasowaniewskaźnikazużyciaenergii 2 przyciskmenu
3 przycisk+
4 przycisk–
Wskazaniastandardowe
5 symbolilościwodypodmieszanej 6 wskaźnikpodgrzewania
7 symbolgrzałek
8 wskazanieilościwodypodmieszanej
wlitrach*

Występującesymbole
9 temperatura 10 temperaturazadana
11 aktywne 12 serwis/usterka
13 zużycieenergii(wartośćprzybliżona) 14 wskaźnikwartościdlaaktywnego
symbolu
* Zapotrzebowaniec.w.u.Ilośćwody podmieszanej
=120-150l =30-50l =2-5l
1.2 Ważnewskazówki
W
wystąpićtemperatury
przekraczające60OC.
Zewzględunaniebezpieczeństwo poparzenianależyzwrócićszczególną uwagęnadzieci!
należyzlecaćSerwisantowilub Instalatorowiregularnekontrolowanie ogrzewaczawodyizaworu
bezpieczeństwa.
należyregularniekontrolować armatury.Osadywapiennezkońcówek armaturusuwaćprzypomocyśrodków odkamieniającychdostępnychw handlu.
przyeksploatacjiciśnieniowej
urządzeniaznajdująsiępod ciśnienieminstalacjiwodnej,podczas ogrzewaniawodyzzaworu
bezpieczeństwamożekapaćwoda.W przypadku,gdywodawypływazzaworu po skontaktować przyeksploatacjibezciśnieniowej wypływarmaturymusipozostawać zawsze używaćperlatorów.
Podczasogrzewaniawodyzwylewki możekapaćwoda.
Zbiornik wewnątrzspecjalnąwarstwąemaliioraz aktywnąanodąochronnąwyposażonąw optyczny odłączeniaodsiecielektrycznejfunkcja ochronna
Niebezpieczeństwozamarzania Przywszystkichtrybachpracyi podłączonymzasilaniuelektrycznym ogrzewaczchronionyjestprzed zamarzaniem.
Tymsposobemniejestjednak chronionydopływzimnejwody, systemrurowy,anizawór
bezpieczeństwa.
Urządzenie temperaturzewodywynoszącej5°C wyłączaprzytemperaturze°C
1.3Konserwacjai czyszczenie
Pracekonserwacyjnedotyczące
np.sprawdzeniabezpieczeństwa elektrycznego jedynieprzezuprawnionegoInstalatora lubSerwisanta!
Regularneprzeglądyzwiększają bezpieczeństwoeksploatacjiurządzenia. Wszelkie należyusuwaćniezwłocznie,niezależnie odcorocznychprzeglądów.
Doutrzymaniawczystościelementów obudowyurządzeniawystarczywilgotna ściereczka, mydła. szorujących środkówczystości!

1.4 Instrukcjaobsługii montażu
Niniejsząinstrukcjęnależy
starannieprzechowaćiprzekazać nabywcywprzypadkusprzedaży urządzenia.Przypracach
konserwacyjnychlubewentualnych naprawachudostępnićdowglądu Serwisantowi.========29========

2.
Przyciski Wskazaniestandardowe„ilośćwodypodmieszanej”
Uzyskiwanailośćwodypodmieszanejzależnajestodwielkościzbiornikai
nastawionejtemp.
wybórmenu

zwiększenie wartościzadanejź
urządzenie
możliwewskazaniastandardoweprzyzmniejszeniusięilościwodypodmieszanej.

szybkie zmniejszenie ECOwł/wył wartościzadanej kasowaniewskaźnika
zużyciaenergii
Msymbolilościwody podmieszanej
symbolgrzałek
WyświetlaczLCD Przycisk Uwaga
Szybkienagrzewanie
przykażdymwskazaniu standardowymjeśli temperaturawody wypływającej symbol
podgrzewania
Temperaturawodywypływającej
wskazanietemp.wody wypływającej
°C
Temperaturazadana
zakres°C (maks.donastawionego ograniczeniatemperatury)
°C
°C
Podgrzewaniewody wyłączone
nastawa<20°C aktywnezabezpieczenie przeciwmrozowe


°C
wskaźnikilośćwody podmieszanej<_10l
temp.wody wyplywającej
symboltempe- raturywody wypływającej
WyświetlaczLCD Przycisk Uwaga
Ograniczenietemperatury
ECO
ECO
wył
°C
°C
ECO

zakresnastaw
° C
40°C-65°C
symbolprzy ECO
wskazaniu
standardowym„wł”
Wskaźnikzużyciaenergiidlaogrzewaniawody
kontrolazużyciaenergii (13)dlaogrzewaniawody
kasowanie-przytrzymać przycisk
kWh
Serwis/usterka
wskaźnikserwisowy aktywneogrzewanie wody
usterka-(symbol miga)brak ogrzewaniawody
Sprawdzaniekodów
patrz

========30========

3.InstrukcjamontażudlaInstalatora
3.1 Budowaurządzenia

15 panelobsługowy
16 króciecwypływuciepłejwodyG1/2 17 króciecdopływuzimnejwodyG1/2 18 kołnierzgrzejny
19 anodaochronna
20 grupa
obsługowa)
21 przycisk
temperaturybezpieczeństwa 22 grupa 23 ograniczniktemperatury
bezpieczeństwa
24 pierścieńuszczelniający
25 zawórspustowyzkróccemdo
podłączeniawężaG3/4
26 prowadnicadopodłączenia
zdalnegosterowaniaszybkiego
podgrzewania
w połączeniu
27 prowadnicaprzewoduPG21do
podłączeniaelektrycznego 28 dopływwody
29 wypływwody
30 górnalistwamocująca*
31 dolna
SHZiSHZ150LCD)
32 przewódłączącygrupyelektroniczne 33 przełącznik
pracy
34 przełączniksuwakowywariantów
mocy
35 listwa 36 czujniktemperatury
37 anodaochronna
38 zdalnesterowanieszybkiego
nagrzewania(zapewniainstalator) 39 stykdlaimulsuzZakładów
Energetycznych *dośrub 12mm(dostarczanych przezInstalatora)
3.2 Armatury
eksploatacjaciśnieniowa
grupa

.
eksploatacjabezciśnieniowa
armaturybezciśnieniowe .
3.3Przepisyizalecenia Montaż elektryczna),pierwszeuruchomienie orazkonserwacjainaprawymogąbyć wykonanejedynieprzezuprawnionego InstalatoralubSerwisanta,zgodniez niniejsząinstrukcją.
zgodniezPN-75/B-02440urządzenia ciśnieniowe elementyzabezpieczająceociśnieniu otwarcia zaleceńPrawaBudowlanegoi lokalnegoZakładuEnergetycznego. prawidłowedziałanieurządzeniai bezpiecznaeksploatacjazapewnione są oryginalnychczęścizamiennych przeznaczonychdlategourządzenia należyzapoznaćsięztabliczką znamionową
należy techniczne
Instalacjawodna-materiał:
– Zimnawoda – Ciepła
ruramiedziana – ruramiedziana
rura – rura
miedziana Systemy
sztucznego
Dopuszczalne wodnejzimnejwodyorazciepłejwody użytkowejzrurztworzywasztucznego posiadającychodpowiednieatesty. instalacjaelektryczna
– podłączenieelektrycznestałedo
listwyzaciskowejkołnierzagrzejnego – Instalacjamusibyćwykonanawtaki
sposób,abymożliwebyłocałkowite
odłączenieogrzewaczana
wszystkichbiegunach,zapomocą
wyjęcia
bezpieczników(minimalnaprzerwa
powietrznawobwodzie-3mm).
3.5Miejscemontażu urządzenia
montować . w temperaturamiujemnymi. jaknajbliżejpunktówpoboruwody.
3.6Montażurządzenia zamontować mocujący nośnościąścianymateriałem,z którego
SHZiSHZ niezbędnejestzastosowaniedwóch listew załączonych
podkładekdystansowych(a,grubości 5mm)wyrównaćnierównościściany. zawiesićurządzenie.
nalistwymocującenałożyćzaślepki(b).

3.4Danetechniczne(patrzrównieżdanenatabliczceznamionowej)
Typ SHZ30 SHZ50 SHZ80 SHZ100 SHZ120 SHZ150
LCD LCD LCD LCD LCD LCD Pojemność l 30 50 80 100 120 150 Ilośćwodypod- l 59 97 159 198 235 292
mieszanej°C(15°C/65°C)
Ciężar kg 23,5 30 44 Wariantymocy
1/N/PE 2/N/PE~400V 3/N/PE~400V
Maks.ciśn.robocze

45 50 62,5
0,6
1425
3.7Podłączeniewody ciśnieniowe,dozasilaniakilku
punktów
– zainstalowaćgrupębezpieczeństwa
KV,dla
ciśnieniawodydo0,48Mpa
KVla
ciśnieniawodydo1MPa
a zawórbezpieczeństwa
b zawór
c zawórkontrolny(dopomiaru)
d zawór
e reduktorciśnienia(przyKV40)
f króciec
g armaturatermostatycznaTA260nr
katalogowy00(należy
zamówićoddzielnie).Możliwe
równieżKV40. – średnicęprzewoduodpływuwody
należydobieraćtak,abyzapewnić
swobodnyodpływzzaworu
bezpieczeństwawpełniotwartego.
Przewód
atmosfery.
– przewódnależyzamontowaćze
spadkiem.
– uwzględnićwskazówkiinstrukcji
montażuzaworubezpieczeństwalub
grupybezpieczeństwa.Przypomocy
dławikaprzygrupiebezpieczeństwa
nastawićnamaks.przepływ18l/min. bezciśnieniowedozasilania
jednegopunktupoboru
Urządzeniasąprzewidzianerównieżdo eksploatacjibezciśnieniowej.
Rodzajzabezpieczenia IP25D
Dopuszczeniaicertyfikaty UDT,„E“
Przyłączawody G1/2(gwintzewnętrzny)
Maksymalny maks.
Wymiary a mm 420 510 510 510 510 510
b mm 410 510 510 510 510 510
h mm 750 720 1030 1030 1190
i mm – – – – 300 300
k mm 700 600 900 900 900 1100
l mm 70 140 150 150 310 345
Tabela1
Niezamykaćodpływuarmatury. – przyeksploatacjibezciśnieniowej zalecane bezciśnieniowychprodukcjiStiebel Eltron
– przedpodłączeniemarmaturynależy dokładnieprzepłukaćprzewody wodne.
– podczas nadmiar
– przyużytkowaniu,montażu,pierwszym uruchomieniuikonserwacjinależy stosować
dotyczącycheksploatacjiciśnieniowej.


========31========

3.6Podłączenieelektryczne Przy wykonać wykręcićwkrętymocującedolną
pokrywęogrzewaczaizdjąćpokrywę
.
przygotowaćprzewódprzyłączeniowy
.
podłączyćżądanąmocurządzenia
korzystajączprzykładówpodłączenia
iE
elektronicznejpłytcedrukowanej(22)

.
Tryb 1 :E
Z
jednotaryfowy bojlerE
ZB
E Z B E Z B
dwutaryfowy
MocZ 2 :
B
1 23 1 2 3 1 23
B
Przy
1

2koniecznejestodłączenie urządzenieodsieci.
Podokonaniupodłączenia
elektrycznegonależywykonać
następująceczynności:
1.zaznaczyćdługopisemnatabliczce
znamionowejodpowiedniąkratkę
oznaczającąwybranąmoc.
2.5ciobiegunowąwtyczkę
przewodułączącego(32)wsunąć naX” panelu20).
3. założyćpokrywędolnąogrzewaczai
przykręcić
schematpodłączenia
elektrycznego
Możliwejestzastosowaniezdalnego sterowania38) (zapewnia zacisku„6”należypodłączyćdowolną fazę„”bezprzekazywaniamocy.
E
Podłączeniedwutaryfowe
przełącznik 1 :
EZB
pomiarprzypomocyjednego
licznika B
Styk39),
„”dopodłączeniadowolnejfazy
bezprzekazywaniamocy.
pomiarprzypomocydwóch
liczników
Podłączeniejednotaryfowe
przełącznik 1 : E
E ZB
tryb(szybkieZ
nagrzewanie) Z
przełącznik 1 :
E Z B
B

3.9Pierwszeuruchomienie (może InstalatoralubSerwisanta)
1 ogrzewacznapełnićwodą,
odpowietrzyć
12 1 przepłukać!
2321 włączyć
3432 sprawdzićdziałanieogrzewacza
4543
ewentualniewcisnąćprzycisk
szybkiegopodgrzewania(1).
5654
sprawdzićprawidłowość
6765
działaniazaworu
877 bezpieczeństwa!(wprzypadku 988
6 eksploatacjiciśnieniowej). Wskazówki:10799

111010
8przydostawieurządzenia.
121111
9–temperaturazadananastawionajestna65OC
131212
10–
wyłączone
14131113przytemperaturachponiżej-15OC 15141412możliwe
temperaturybezpieczeństwa.Wtakim 16151513przypadkunależywcisnąćprzycisk 17161614odblokowania1).
15
Przekazanie181717
Użytkownikowi19181816
wyjaśnić20191917
i 21202018zwrócić 22212119(niebezpieczeństwopoparzeniawprzypadkunastawieniazbytwysokiej 23222220temperaturyc.w.u.).
24232321przekazać 242422informacjezawartewniniejszej
dostarannegoprzechowania.wszelkie 23instrukcjimusząbyćskrupulatnie 24przestrzegane,
wskazówkidotyczącebezpieczeństwa,
instalacji,obsługiikonserwacji
urządzenia.
3.10Konserwacja
przedrozpoczęciemwszelkichprac
ogrzewacz
wszystkichbiegunachodsieci
elektrycznej.
regularniekontrolowaćzawór
bezpieczeństwapoprzez
doprowadzeniedopełnegowypływu
strumieniawodyiponowne
zamknięcie.
Odkamienianiekołnierzagrzejnego Odkamienieniekołnierzagrzejnego
możliwejestdopieropojego
zdemontowaniu.Anodyochronnej,ani
kołnierzagrzejnegonienależy
poddawaćdziałaniuśrodków
odkamieniających.
elementybezpieczeństwa
Zachowaćgłębokośćzanurzenia
ogranicznikatemperatury
bezpieczeństwa.
Opróżnianie
Przedrozpoczęciemopróżniania
ogrzewacznależyodłączyćod
siecielektrycznej!
– zamknąćzawórodcinającyna
doprowadzeniuzimnejwody
– otworzyćcałkowiciewszystkie
armatury
– odkręcić
spustowego( 25).
Przy
wypływać
należyzwrócićszczególnąuwagę,aby
podczaspracserwisowychniedoszło
douszkodzenialubusunięciaopornika
ochronyprzedkorozją przypłytce
izolacyjnej.
ochronynależydokonaćponownego
starannegomontażu.
a grzałkamiedziana
b płytaizolacyjna
c kołnierzdociskowy
d opornikochronyprzedkorozją
4. Gwarancja
Gwarancja którym Naprawygwarancyjnenależyzgłaszać doZakładuSerwisowegowymienionego w
Montaż,podłączenieelektryczne
orazkonserwacjaiewentualne naprawyurządzeniamogąbyćwykonane wyłącznieprzezuprawnionego Instalatora/Serwisantapodrygorem utratygwarancji.
Producentniebierzeodpowiedzialności za montażu
niezgodnegozniniejsząinstrukcją montażuiobsługi.
5.Ochronaśrodo- wiskanaturalnego
Prosimyowspółpracęwzakresie przestrzeganiazasadochronyśrodowiska naturalnego.celu opakowaniezgodniezobowiązującymi przepisami Wszystkieelementykartonowesą
wykonanezmakulaturyimogąbyć
wykorzystanejakosurowiecwtórny Foliewykonanesązpolietylenu(PE),zaś
taśmy Wszystkiemateriałymogąsłużyćjako
surowce

========32========

6.UsuwanieusterekprzezUżytkownika
Usterka
Przyczyny
Usuwanie
brakciepłejwody brak
małyprzepływwody
zabrudzenielubzakamienienie perlatorów
prysznicowej
pokazuje
serwisu
woda
pokazujesięmigającysymbol usterki
Tabela2
woda
(patrztabela3)
7.usterekprzezSerwisanta
Usterka Przyczyny
brakwskaźnikównapanelu obsługowym
braknapięcia
brakpołączeniazpanelemobsługowym
uszkodzony
widocznysymbolserwisu
ciepła Koniecznośćdokonaniakonserwacji
trwale wskaźniktemperatury kod zadanej
uszkodzenie
trwale wskaźniktemperatury kod wodywypływającej
uszkodzenie
trwale brakdziałaniaanody kod ochronnej
uszkodzenieanodyochronnej
trwale aktywne kod ostatniowartościlubna
stałewskazanie
usterkakomunikacjipomiędzy elektronicznągrupąregulatorai
panelemobsługowym
migający
brakogrzewaniawody
trwale wskaźniktemperatury kod zadanej
uszkodzony
trwale braksymbolugrzałek kod
zadziałałograniczniktemperatury
bezpieczeństwa
uszkodzonegrzałki
trwale zabezpieczenie kod pracą
brak
brakprąduanodyochronnej
trwale
uszkodzonyprzekaźnik
Tabela
sprawdzićbezpiecznikidomowej instalacjielektrycznej.
wyczyścićperlatory lubgłowicęprysznicową.
wymaganajestkonserwacjalubkontrola serwisowa.
zawiadomićniezwłocznieSerwis.
Usuwanie
zapewnić
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczki„X2”
sprawdzić obsługowy(20).
skontrolowaćkodyserwisowe. Konieczność konserwacji.
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczkiX10”
.Sprawdzićczujnik temperatury.
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczkiX10”
.Sprawdzićczujnik temperatury
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczki„X10”
.Sprawdzićanodę ochronnąijejpodłączenie
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczkiX2”wobuelementach . Sprawdzić elementy.

sprawdzićkodyusterek.Niezbędne ponowneprzywróceniefunkcji.
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczkiX10”
.Sprawdzićczujnik temperatury.
usunącprzyczynęiodblokować ogranicznik. temp.bezpieczeństwa
spradzić temperaturybezpieczeństwaz grzałkami.Sprawdzićiew.wymienić grzałki.
napełnićzbiornikwodą.
sprawdzićprawidłowośćpodłączenia wtyczki„X7”
.Sprawdzićanodę ochronnąijejpodłączenie.
wymienićelektronicznągrupęregulatora (22).


========33========

1.prouživateleaodborníka
1.1Popispřístroje
Nástěnnýzásobníkteplévody
SHZs regulacímohoupodlepotřeby
připravovatteplouvoduoteplotěcca 85 provozujednoneboněkolikodběrových míst. displeji smísenévodysteplotou40jenžje k(vztaženonateplotustudené vody .Nástěnnýzásobníkteplé vody svestavěnéanodys zdrojemproudu.
Teplotu
a do
prvním
krátkodobépřerušeníohřívacího
procesu
teploty.
Voda
nastavenouteplotu.
Doba
zásobníku.Teplotastudenévodya
topný . Jemožnýtlakovýzpůsobprovozu
prozásobovánívětšíhopočtu
odběrovýchmíst.
Jebeztlakovýzpůsob
provozuprozásobováníjednoho
odběrovéhomísta.
• Jednookruhovýprovoz
Automatickédohříváníseprovádí
v
proudem.
•Dvouokruhovýprovoz
Přístrojeposkytujízákladníohřev,který
automatickyohřívávoduvzásobníku
běhemdobystarifnísazbou.
V
tlačítka zapnoutrychloohřev
(přidržettlačítkostisknuté,dokudse
neobjevínadisplejisymbolohřevu).Při
dosaženínastavenéteplotyse
rychloohřevvypneaznovuseopět
nezapne.
•Jednorázovýohřevvody
Přitomtozapojeníohřejepřístroj
naplněnou
jednorázově.Každýzpůsobohřevuje
nutno
(přidržettlačítkostisknuté,dokudse
neobjevínadisplejisymbolohřevu).
Legendaovládacíhopanelu
Funkčnítlačítka
1 Rychloohřev,ECO-zapnout/vypnout
avynulováníúdajespotřebyenergie 2 Tlačítkomenu
3+
4-tlačítko
Nebezpečízamrznutí
Přivšechprovozníchrežimechjepřístroj chráněn všaknetýká vodníhopotrubí.
Přístroj vypnesepři7teplotyvody.
1.3Údržbaaošetřování
Standardnízobrazení
5 Symbolmnožstvísmísenévody 6 Zobrazeníohřevu
7 Symboltopnéhotělesa
8 Údajmnožstvísmísenévodyv
Práce
přezkoušeníelektrickébezpečnosti, smí odborník.

Možné 9 Teplotavýstupnívody
10 Požadovanáteplota
11 Omezení
12 Servis/závada
13 Spotřebaenergie(přibližnáhodnota) 14 Zobrazeníhodnotyksymbolu
Proošetřovánískřínězásobníku postačujevlhkýhadr.Nepoužívejte abrazivní prostředky!
1.4Návodka k
*potřebasmísenevody40°C
Tentonávodpečlivěuschovejte,při
změněuživatelejejpředejte nástupci, případnýchopraváchjejposkytněte odborníkovik
=120 =30 =2
1.2Důležitépokyny
Naodběrovéarmatuřemůžemít
teplávodateplotuipřes60 Dbejteaby k Hrozínebezpečíopaření!
•Nástěnný
pojistnouskupinunechtepravidelně
kontrolovatodborníkem.
•Pravidelněkontrolujtepoužitou
armaturu.Odstraňujtevápníkz
armaturyodvápňovacímiprostředky,
které
obchodě.
•Přístrojevprovedení
jsou se ohřevuodkapávázventilu expandujícívoda.Odkapává-livodaještě poskončenémohřevu,informujte pracovníkaservisu.
•Přístrojeszpůsobem provozu:
Výtoková býtstálevolná.Nepoužívejteperlátory. Při expandujícívoda.
Ocelovánádobapřístrojejeuvnitř speciálněsmaltovaná,amápřídavně aktivníprotikorozníochranus anodyszzdroje.Při odpojenízesítějetatofunkcepřerušena!


========34========

2.Obsluha
Funkčnítlačítka
Výběrmenu
Zvýšenípožadované hodnoty
Standardní
Dosažitelnémnožstvísmísenévodyjepřímozávislénavelikostizásobníkuana nastavenépožadovanéteplotě!
Přístrojsepřepnepokaždémpoužitíautomatickydostandardního

zobrazení.
Možnástandardnízobrazenípřisníženímnožstvísmísenévody.

Rychloohřev ECO–zapnuto/ vypnuto
Vynulováníindikace spotřebyenergie
Sníženípožadované hodnoty
Symbolmnožství
smísenévody
Symboltopnéhotělesa
LCD-zobrazení Tlačítko
Poznámka
Rychloohřev
Zstandardního zobrazení,je-livýstupní teplota
Zobrazeníohřevu
Výstupníteplota
Zjištěnívýstupníteploty
°C
Požadovanáteplota
°C
Rozsahnastavení 20 nastavenéhoomezení teploty)
°C
Přípravateplévody „vypnuta“
Nastavení<20°C Aktivníprotizámrazová ochrana

°C
Zobrazenímnožství smísenévody<_10l
Výstupníteplota <
Symbolvýstupní teploty
LCD-zobrazení Tlačítko
Poznámka
Omezeníteploty
ECO
ECO
Vypnuto
°C
°C
ECO
Zapnuto
RozsahnastaveníC
°
40
Symbol ECO
dardnímzobrazení
ECO„Zap“
Zobrazeníspotřebyenergiepřípravyteplévody
Zjištěníspotřebyenergie (13)
kWh
Vynulování(reset):Přidržet tlačítkostisknutédélenež 3sekundy
Servis
Česky
Zobrazeníservisu; aktivnípřípravateplé vody.
Zobrazenízávady (symbolbliká);teplá vodasenepřipravuje
Zjištěníkódu
vizstránka38,tabulka3


========35========

3.proodborníka
3.1 Konstrukce přístroje

15 Ovládacípanel
16 PřípojkateplévodyG1/2
17 PřípojkastudenévodyG1/2 18 Topná
19 Anodanapájenázzdroje 20 Elektronickýmodul(ovládacíčást) 21 Nulovací
termostatu
22 Elektronickýmodul(regulátor) 23 Bezpečnostnítermostat
24 Těsnicíkroužek
25 Vypouštěcíventils
přípojkouG3/4
26 Průchodkaprodálkovéovládání
rychloohřevu,dodanév
montáže,vespojenís
PG11
27 KabelováprůchodkaPG21pro
elektrickoupřípojku
28 Přívodvodydozásobníku
29 Výtokovátrubka
30 Závěsná
31 Závěsnálištadole*
(pouzeSHZ120LCD,SHZ150LCD) 32 Spojovacíkabel„elektronických
modulů“
33 Posuvný
režimů
34 Posuvnýspínačprovariantyvýkonu 35 Připojovacísvorkypřístroje 36 Teplotníčidlo
37 Anodaszzdroje 38 Dálkovéovládáníprorychloohřev,
dodanévmontáže
39 Kontaktelektrorozvodnéhozávodu,
dodanývmontáže
*12mm,dodanév montáže
3.2Armatury
• Tlakovýzpůsobprovozu:
PojistnéskupinyKV30neboKV40 . • Beztlakovýzpůsobprovozu:
Beztlakové .
3.3Předpisyaustanovení • Montáž(instalacivodyaelektrickou
instalaci),arovněžprvníuvedenído
provozuaúdržbutohotopřístrojesmí
provádětpouzeoprávněníodborníci
podletohotonávodu.
• Dokonalá
spolehlivostjezajištěnapouze
ssoučástmipříslušenstvía
náhradnímidíly,určenýmiprotento
přístroj.
• Je
ČSN.
• Ustanovenímístníhorozvodného
energetickéhozávodu.
• Ustanovenípříslušnéhovodárenského
podniku.
Dálejetřebarespektovat:
• Typovýštítekpřístroje.
• Technickádata
• Instalacevody
Materiálpotrubí:
– Potrubí – potrubíteplé
vody vody
měděné měděné
ocelovétrubky ocelovénebo
měděné • Plastovépotrubnísystémy:
Instalace
splastovýmitrubkovými
systémy
vody.
• Elektroinstalace
– Elektrickoupřípojkuprovéstpouze
napevněuloženévodičevespojení
skabelovou
průchodkou.
– Přístroj
všemipólyodsítěsnapř.
pojistek,sevzdušnouoddělovací
vzdálenostíminimálně3mm!
3.5Místomontáže
• Montážvesvislépoloze,viz . • Vbeznebezpečímrazu. • Montovatvodběrovéhomísta.
3.6Montážpřístroje • Montážzávěsnélišty:
Zvolit
sstěny.Uzásobníků
SHZaSHZ150LCDjsou
zapotřebí
Nerovnostistěnyjenutnovyrovnat
distančnímia,
5 • Zavěsitpřístroj.
• Nazávěsnoulištunasunoutkrytky
(b).
3.4Technickádata(platídatanatypovémštítkupřístroje)
Typ SHZ30 SHZ50 SHZ80 SHZ100 SHZ120 SHZ150
LCD LCD LCD LCD LCD LCD Objem l 30 50 80 100 120 150 Množstvísmísené l 59 97 159 198 235 292
vody40°C(15°C/65°C)
Hmotnost kg 23,5 30 44 prázdný
45 50 62,5
Připojitelné 1/N/PE výkony 2/N/PE~400V
3/N/PE~400V Přípustnýprovoznípřetlak 0,6
Stupeňelektrického

krytí IP25D
Zkušebníznačka viztypovýštítekpřístroje
Přípojkavody G1/2(vnějšízávit)
Průtočnémnožství max.
Rozměry a mm 420 510 510 510 510 510
b mm 410 510 510 510 510 510
h mm 750 720 1030 1030 1190
imm––––300300 jakoproprovoztlakovéhozásobníku.
k mm 700 600 900 900 900 1100
l mm 70 140 150 150 310 345
Tabulka1
1425
3.7Přípojkavody
• Tlakovéprovedeníprozásobování
většíhopočtuodběrovýchmíst. – Instalujtetypověodzkoušenéskupiny
zabezpečovacícharmatur .
KV30,objed.čís.000826,o
tlaku
KV40,objed.čís.000828,o
tlaku
a Pojistnýventil
b Zpětnýventil
c Zkušební
d Průchozíuzavíracíventil(škrtící
ventil)
e Redukčníventil(uKV40)
f Zkušební
g TermostatickáarmaturaTA260
Objed.čís.003466,(objednat
samostatně),
spojení.
– Odtokovépotrubídimenzovatprozcela
otevřenýpojistnýventil.Expanzníotvor
pojistnéhoventilmusízůstatotevřený
směremdo
– Expanzní
nutno – Jenutnorespektovatinstrukce
vkzabezpečovací
skupiny.
– Naškrtícímventiluzabezpečovací
skupinynastavitprůtočnémnožství
max.18l/min.
• Beztlakovéprovedenípro
zásobováníjednohoodběrového
místa.
Přístrojejsouvhodnéprobeztlakový způsobprovozu.
Výtok
nezavírat!
–Přitétoinstalacijenutnopoužít
armaturyStiebelEltronprobeztlakový
nástěnnýzásobníkteplévody . – Předpřipojenímarmaturysemusí
vodnípotrubídobřepropláchnout.Při
každém
expandujícívoda.
– Propoužití,montáž,prvníuvedenído
provozuaúdržbuplatístejnéinstrukce,

========36========

3.8Elektrickápřípojka • Sejmoutspodníkrytpřístroje,k
vyšroubovat .
• Připravitelektricképřipojovacívedení

• Připojitpožadovanývýkonpodle
příkladůzapojení,anastavitposuvný
spínačE22)
.
ZpůsobprovozuE 1 :
Z
E ZB
E Z B E Z B Jednookruhový Jednorázový
Dvouokruhový
Z
B
Výkon 2 :

1
23B
1
2
3
1
23
Připřepnutí
1
nebo
2
e zapotřebíoddělitsíť.
• Popřipojeníksítijetřeba
provéstnásledujícíkroky:
1. Označittypovýštítekpřístroje
s
Zatrhnoutpolíčkapodlepřipojeného
výkonuanapětí.
2.Nasunout
„ovládací32)pozice„X2“ 5-pólovýkonektorspojovacíhokabelu (20).
3. Nasadit
šrouby.
Schéma
Na6“přístrojeje
třebavmontážepřipojit
dálkovéovládánírychloohřevu(38).
Jemožnopřipojitlibovolnoufázi„LFB“;
bezpřenosuvýkonu.
DvouokruhovápřípojkaE
Spínač 1 :
EZB
• Měřeníjednímelektroměrem
Kontaktelektrorozvodnéhozávodu
(39 ),lzepřipojitlibovolnoufázi„LB
F“;
bezpřenosuvýkonu.
•Měřenídvěmaelektroměry
Jednookruhovápřípojka
E
Spínač 1
E ZB
JednorázovýohřevZ
Spínač 1
Z
E Z B
B
3.9Prvníuvedenído provozu(doprovozusmíuvést výhradněodborník!)
1 Přístrojnaplnit,odvzdušnita 211
důkladněpropláchnout! 3221
Zapnoutsíťovénapětí! 4332
Zkontrolovat
přístroje, 5443 tlačítkorychloohřevu(1).
5564
Přezkoušet
6675
zabezpečovacíu
77
tlakovéhozpůsobuprovozu)! 8 6
Upozornění:88

99 7Stavpřidodání:
9
10810– Nastavenípožadovanéteploty65°C 10
111111 9– Omezeníteploty„Vypnuto“. •10Přiteplotáchnižšíchnež-15(např. 121212
13131113
doprava termostatvypnout.Stisknoutnulovací 14141412tlačítko(21).
15151513
Předánípřístroje!
Vysvětlituživatelifunkcipřístrojea16161614
seznámitjejs 17171715
Důležitépokyny:
•18181816Upozornituživatelenamožná 19191917nebezpečí(ohroženípopálením). •
20202018kuživatelipropečlivé Předattentonávodka 21212119uschování. 22222220Předejteinstrukce,týkajícíse návodumusejíbýtpečlivědodržovány. 23232321bezpečnosti, 24242422
údržbypřístroje.
23
24
3.10Údržba
• Přijakékolivprácioddělitpřístrojvšemi póly
• Pravidelněkontrolovatzabezpečovací skupinu.
Další
• Přírubuodvápňovatpouzepo demontáži.Povrchpřístrojeaanodu szzdrojeneošetřovat odvápňovacími
• Zabezpečovacízařízení:
Dodržovatponornouhloubku zabezpečovacíhotermostatu! • Vypouštění
Předvyprázdněnímzásobník oddělitodsítě!
– Zavřítuzavíracíventilv
studenévody.
– Zcelaotevřítventilyteplévodyna
všechodběrovýchmístech. – Odšroubovatkrytkuz
hrdla( 25).
Při
voda.

aizolační pracíchpoškozenneboodstraněn.Při výměněodporuprotikorozníochranyje nutnoopětsprávněprovéstsestavení. a Měděnátopnápříruba
b Izolačnídeska
c Přítlačnádeska
d Odporprotikorozníochrany
4. Záruční
podmínky Uplatňovánínárokunaposkytnutí záruky přístrojzakoupen.Obraťteseprosím napříslušnézastoupenífirmyStiebel Eltron
Montáž,elektroinstalaci,údržbu
a provádětpouzekvalifikovanýodborník. Výrobceneručízapřístrojepoškozené vlivem a montážnímaprovoznímnávodu.
Česky
5. Ekologiea
recyklace Prosímpomoztenámchránitnaše životníprostředí.Likvidujteobalydle národníchpředpisů.


========37========

6.Odstraňováníporuchuživatelem
Porucha Informace Odstranění
Neníteplávoda. Není
Malé
Perlátoryvnebove sprchovýchhlavicíchjsouznečištěné nebozanesenévápenatýmiusazeninami.
Svítísymbolservisu

Přípravateplévodypokračuje(viz
tabulku3).
Blikásymbolzávady

Teplávodasenepřipravuje(viz
tabulku3).
Tabulka2
7.Odstraňováníporuchodborníkem
Porucha/
Možná
V žádnézobrazení.
Není
Přerušenéspojeníkčásti.
Ovládací
symbolservisu.
Přípravateplévodypokračuje.
Výzva
Zkontrolovatpojistkyvinstalaci.
Výstup odstranit
Je
Nezbytně informovatodborníka.
Odstranění
Zajistit
Zkontrolovat, konektor„X2“ .
Zkontrolovat, část(20).
Zjištění servis/údržba.
Kód Trvalé
požadovanéteploty.
Poruchateplotníhočidla. Zkontrolovat,
.Přezkoušetteplotní
konektor„X10“ čidlo.
Kód Trvalézobrazenívýstupní
teploty.
Poruchateplotníhočidla. Zkontrolovat,
.Přezkoušetteplotní
Kód Neexistujeanodová
ochrana.
Poruchaanodysz
zdroje.
Code
Jsou nastavenépožadované hodnoty.Trvalé zobrazení .
Poruchakomunikacemezi elektronickýmimoduly„regulátor“a
„ovládacíčást“.
Symbolzávady>>bliká.
Teplávodasenepřipravuje.
konektor„X10“ čidlo.
Zkontrolovat, konektor„X7“ .Přezkoušetanodu szzdrojeapropojení.
Zkontrolovatsprávnézasunutíkonektoru „X2“naoboumodulech .Přezkoušet spojovacíkabelamoduly.
Zjištění nutněoprava.
Kód Trvalé
požadovanéteploty.
Teplotníčidlojevadné. Zkontrolovat,
.Přezkoušetteplotní
Kód Symboltopnéhotělesa
senezobrazuje.
Zareagovalbezpečnostnítermostat
(STB).
Vadnétopnétěleso.
Kód Ochranaprotichodu
nasucho.
V
konektor„X10“ čidlo.
Odstranitpříčinuaodjistit;zkontrolovat bezpečnostní vyměnit.
Zkontrolovatpropojeníbezpečnostního termostatukpřírubě.Přezkoušet, případněvyměnittopnétěleso.
Naplnitzásobníkvodou.
Neexistujeanodovýproud. Zkontrolovat,
.Přezkoušetanodu
Kód
Jevadnérelé.
Tabulka3

konektor„X7“
szzdrojeapropojení.
Vyměnitelektronickýmodulregulace (22).

========38========


=120 =30-50l =2

Česky========39========

°C

°C


°C°C


ECO
ECO

°C
°C
ECO

C
°

ECO
kWh========40========

========41========

E

E 1
Z
E ZB
E
Z
B
E
Z
B
Z
2
B
1
B23
1
2
3
1
23

1

2


E
1
E Z B

B


1
E

E ZB
Z
1
Z
E Z B
B

1 21

1
322


4331
5442 6553


7664
8775
98

986
109
7
1011
11108
1212119
13

131210 141413
11
151514
12 161615
13 171716
14 181817
191918
15 202019
16 212120
17 22
18
222119
23
232220
24

242321 24
22
23

24========42========


========43========


Änderungenvorbehalten!·Theseinstructionsaresubjecttoalterationnotice!·Sousréservedemodifications!·

Wijzigingenvoorbehouden!·Změnyvyhrazeny!·Avóltoztatásjegafenntartva!·

========44========Für weitere Informationen, laden Sie bitte die Bedienungsanleitung Datei.

Anzeigen
Kliken Sie hier für Vorschau Betriebsanleitung
Typ Durchlauferhitzer
Name STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD
Model SHZ 120 LCD
Datei-Größe 1159 KB
Number of pages 44 pages
anleitung Dateiformat pdf
Sprache Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Deutsch - German Deutsch - German, Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Français - French Français - French,
Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Polski - Polish Polski - Polish, Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD English English,
Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch, Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Česky - Czech Česky - Czech,
Durchlauferhitzer STIEBEL-ELTRON SHZ 120 LCD Русский - Russian Русский - Russian,