Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos
SINGER CONFIDENCE 7465 - Nähmaschine

Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Nähmaschine SINGER CONFIDENCE 7465 - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

Die Datei ist in wenigen Sekunden die Verbindung Geschwindigkeit Ihres Computers.
Wir glauben, dass unsere website Ihnen helfen und wir werden uns freuen, wenn Sie uns besuchen in der Zukunft.
PDF Laden Sie Handbuch Nähmaschine SINGER CONFIDENCE 7465
Nähmaschine SINGER CONFIDENCE 7465 Nähmaschine SINGER CONFIDENCE 7465


AnzeigenIst dieses Handbuch hilfreich?
Klicken Sie bitte hier:

Datei-Größe: 1495 KB (anleitung Dateiformat: pdf)
Návod k obsluze pro
šicí stroje

========1========

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento šicí stroj je určen pro používání v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz
• Před používáním šicího stroje se řádně seznamte s „Návodem k obsluze šicích strojů SINGER“ a p ři dodržování uvedených pokynů se vyvarujete rizikových situací, které vám mohou způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku.
• Před zasunutím vidlice přívodního vedení šicího stroje do zásuvky pevného elektrického rozvodu se ujistěte o tom, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku elektromotoru (230 V). • Vidlici přívodního vedení šicího stroje je možno připojit pouze do zásuvky pevného elektrického rozvodu, který je jištěn pojistkou max. 10A a je v souladu s normou ČSN 33 1500 „Revize elektrického zařízení“ pravidelně revidován a spl ňuje
požadavky příslušných norem ČSN.
• Po připojení šicího stroje k elektrické síti
neponechávejte stroj bez dohledu a zejména je nutno zamezit, aby k němu měly přístup děti, pro které je jakákoliv činnost se strojem nebezpečná a proto je výrobcem šicího stroje zakázána.
2
• Hlavní vypínač šicího stroje vypn ěte vždy před: - seřizováním,
- výměnou nebo úpravou jehly,
- navlékáním nitě,
- vyjímáním pouzdra cívky,
- výměnou stehové desky,
- výměnou patky,
- snímáním ochranného krytu a desky podavače, - mazáním stroje
- čistěním stroje
- výměnou žárovky,
- vytažením vidlice přívodního vedení ze zásuvky. • Vytažení vidlice přívodního vedení ze zásuvky pevného elektrického rozvodu je nutno provést vždy: - před přenášením nebo jakoukoliv manipulací s šicím strojem
- před ponecháním stroje bez dohledu,
- před dlouhodobou pracovní přestávkou
POZOR ! Odpojení stroje od sítě neprovád ějte tahem za přívodní kabel, ale vytažením vidlice ze zásuvky.

========2========

Používejte šicí stroj způsobem a pro účely popsané v „Návodu k obsluze šicích strojů SINGER“. Používejte pouze příslušenství, které pro daný typ šicího stroje výrobce určil.
• S nožním regulátorem zacházejte opatrně, nenechávejte jej volně spadnout na podlahu a dbejte, aby regulátor nebyl zakryt cizím předmětem. • Při šití dodržujte následující zásady:
- používejte zásadně správnou stehovou desku; nevhodná deska způsobuje lámání jehel,
- nepoužívejte ohnuté jehly,
- Vaše prsty musí být vždy bezpečně vzdáleny od jehly resp. od jehel a všech ostatních pohybujících se dílů,
- během šití látku netahejte ani nepostrkujte; tahem látky může dojít k poškození jehly, chapače, stehové desky a ke změně sm ěru šití.
• Udržujte ventilační otvory stroje a nožního regulátoru čisté, zbavené prachu, nití a nečistot. Nikdy nepracujte se strojem
s uzavřenými ventilačními otvory.
• Před výměnou žárovky si ověřte, že původní žárovka je zcela vychladlá. Žárovku vyměňujte zásadně za stejný typ. Po provedené
výměně se jist ěte, že kryt osvětlení je připevněn zpět na šicí stroj.
• Neprovádějte úpravu řemene pohonu. Potřebné nastavení
svěřte pouze pověřené servisní organizaci. • Při přenášení stroje používejte pouze držadlo umístěné na stroji.
• Šicí stroje SINGER splňují požadavky evropských norem na bezpečný provoz dle ČSN EN 292-2 „Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy. Všeobecné zásady pro projektování.
Část 2 „Technické zásady specifikace“ a to, co se týče:
- ekvivalentní hladiny akustického tlaku,
- špičkové hodnoty okamžitého akustického tlaku, - hladiny akustického výkonu,
- odrušení rozhlasového a televizního příjmu, které je podle evropských a českých norem pod mezí přípustného rušení pro obytné oblasti.
• Bezpečnost šicího stroje je dále zaručena při dodržování následujících zásad:
- servis a veškeré opravy budou prováděny pouze pověřenými servisními organizacemi fy SINGER, - při výměně sou částek budou používány pouze originální díly SINGER pro daný typ šicího stroje - šicí stroj bude vždy používán na rovném pracovním stolku,
- před uvedením stroje v činnost musí být uzavřen kryt chapače ,
- šicí stroj nebude používán na volném prostranství,
3

========3========

- stroj nebude vystavován přímému slunečnímu svitu, horkému
a vlhkému prostředí,
- stroj nebude používán v prostředí ve kterém se pracuje s aerosoly nebo s kyslíkem
- do otvorů ve stroji nebudou zasouvány žádné předměty,
- šicího stroje, nožního regulátoru a přívodního kabelu se nebudete dotýkat mokrou rukou ani mokrým hadříkem,
- veškeré drobné opravy na elektrickém zařízení bude provádět pouze osoba znalá ve smyslu ČSN 33 2000-3 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 3: Stanovení základních charakteristik“ čl. 322 označení BA5,
- po dobu používání je uživatel v souladu s doporučením Českého elektrotechnického svazu číslo ČES 33.03.94 „Kontroly elektrických
spotřebičů a pohyblivých p řívodů b ěhem jejich používání“ povinen zajistit provedení pravidelné kontroly elektrického zařízení šicího stroje podle pracovního využití (počtu provozních hodin za rok) v následujících lhůtách:
Provozní hodiny/rok Maximální doba revize do 100 hod. 5 roků
od 100 do 250 hod. 2 roky
nad 250 hod. 1 rok
Na šicím stroji je zakázáno pracovat:
- s mechanicky poškozeným kabelem nebo vidlicí, - s poškozeným nebo nefunkčním vypínačem, - po styku šicího stroje s vodou,
- po pádu stroje na podlahu,
- na měkké podložce, např. na lůžku nebo pohovce, kde může dojít k ucpání větracích otvorů nebo převržení stroje.
Ve výše uvedených případech je nutno dát šicí stroj ke kontrole nebo opravě do pov ěřených servisních opraven SINGER.
4

========4========

SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER
SINGER SERVIS Milady Horákové 42 170 00 Praha 7 tel.: 272 773 079
František Zetek Alšova 835 438 01 Žatec tel.: 415 712 655
Petr Stefanski Buškovická 178 710 00 Ostrava tel.: 596 752 132
Jan Šilpoch, I+M Hlavanova 8 301 00 Plzeň tel.: 377 240 006
Miroslav JELÍNEK Branky 17 664 41 Brno tel.: 547 352 285
Petr Stavárek
Dolní 380
744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: 556 830 290
Miloslav Žižka Hořická 831 500 00 Hradec Králové tel.: 495 538 130
Zdeněk Vorlický Katovská 12 671 81 Znojmo tel.: 515 227 255
5

========5========

Blahopřejeme Vám
K nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto stroje SINGER máte ty nejlepší předpoklady k objevení a rozvinutí svých tvořivých schopností pro sebe i ve prospěch své rodiny. Brzy zjistíte, že pracujete s mimořádně praktickým šicím strojem a že stroj SINGER nabízí všechny
možné technické výhody.
Pro bezporuchový provoz šicího stroje SINGER dodržujte, prosíme, následující pokyny:
Ručním kolečkem na pravé straně stroje otá čejte jen proti směru otáčení hodinových ručiček.
Před zahájením práce a po jejím skončení zvedněte páčku pro zvedání patky od horní úvratě.
Při zahájení šití přidržte konce obou nití za patkou než ušijete několik prvních stehů.
Používejte výhradně jehly SINGER správného typu a rozm ěru pro materiál, který právě šijete.
Jehla nesmí být tupá, ohnutá nebo jinak poškozená.
Používejte kvalitní nitě, které se netřepí a nejsou navazované uzlíky.
Pravidelně čistěte podávací ústrojí a pouzdro cívky.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit některé části, jejich velikost, příslušenství a technologický proces výroby bez
předchozího upozornění.
Přejeme Vám mnoho příjemných hodin strávených tvůrčí prací se šicí strojem SINGER!
6

========6========

Pro evropská území:
Tento šicí stroj Singer byl testován podle evropských norem a splňuje požadavky s ohledem
na elektrické bezpečnostní rádiové interference a elektromagnetickou imunitu.
Souhlas je zaznamenán značkou.
OBAL VÝROBKU. Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky
obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpe čného přepravení do servisního střediska.
ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
ELEKTROODPAD
Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně uhrazení finan čního
příspěvku organizaci zajišťující recyklaci.
ODLOŽTE NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, NEODSTRAŇUJTE SPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM
ODPADEM.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.
7

========7========

Obsah_________________________________________________________
Hlavní součásti šicího stroje ................................... 9 Příslušenství .......................................................... 11 Montáž násuvné přídavné desky ........................... 12 Připojení šicího stroje ke zdroji energie ................ 13 Výměna žárovky .................................................... 14 Zvedcí páka přítlačné patky ................................... 15 Seřízení přítlačné patky ......................................... 15 Připevnění držáku přítlačné patky .......................... 16 Navíjení spodní cívky ............................................. 17 Vkládání spodní cívky ............................................ 17 Vkládání a výměna jehel ........................................ 19 Navlékání horní nitě ............................................... 20 Automatický navlékač nit ě (volitelný) ..................... 22 Napětí nitě .............................................................. 23 Vytažení spodní nitě .............................................. 25 Zpětné šití / Vyjmutí látky / Odsřihnutí nitě ............ 26 Vodítko pro výběr jehly, látky, nitě ......................... 27 Jak zvolit vzor ........................................................ 30 Přímý steh a dvojjehla ........................................... 31
8
Klikatý steh ............................................................ 32 Slepý steh / Steh pro dámské prádlo ..................... 33 Našívání knoflíků ................................................... 34 4 kroky šití knoflíkové dírky .................................... 35 Zipy a tkalouny ....................................................... 37 Multi-klikatý steh / Bar tack steh ............................ 38 Látání …………....................................................... 39 Dekorační stehy ..................................................... 40 Našívání a šití aplikací ………................................ 41 Funkce prošívání ................................................... 42 Látání ..................................................................... 43 Šití přímým stehem ................................................ 44 Našívání slepým stehem ....................................... 45 Tradiční zhotovení sámků …………....................... 46 Nabírání ................................................................. 47 Vrstvení .................................................................. 48 Funkce stehu pro našívání ozdob .......................... 49 Údržba ................................................................... 50 Poradce pri potížích .............................................. 51

========8========

Hlavní součásti šicího stroje______________________________________
1. Volič nap ětí nitě
2. Regulátor tlaku přítlačné patky
3. Niťová páka
4. Odřez nitě
5. Přítlačná patka
6. Stehová deska
7. Odnímatelná násuvná deska / ukládání příslušenství 8. Páčka zpětného šití
9. Doraz cívky
10. Volič délky stehu
11. Volič vzoru
12. Automatický navlékač nit ě (volitelný)
9

========9========

Hlavní součásti šicího stroje______________________________________
13. Kolík horizontální cívky
14. Navíječ cívky pro spodní nit
15. Ruční kolečko
16. Spínač zapnuto / sv ětlo
17. Zásuvka
18. Brzdící kotouček navíječe spodní nitě 19. Vodič horní nit ě
20. Čelní kryt
21. Rukojeť
22. Páka zvedání přítlačné patky
23/24 Nožní ovládací pedál se síťovým kabelem
10

========10========

Příslušenství___________________________________________________
Standardní příslušenství (1) a) Universální patka
b) Zipová patka
c) Patka pro šití knoflíkových dírek d) Patka pro našívání knoflíků e) Šroubovák – L
f) Páráček / štěteček
g) Olejnička
h) Balíček jehel
i) Cívka (3x)
j) Vodič šv ů
k) Krycí deska podavače l) Čepička cívky
Volitelné příslušenství (2)
(Těchto 6 součástí není dodáno spolu se šicím strojem jako standardní vybavení. Nicméně, tyto součásti jsou dostupné u Vašeho místního prodejce.)
m) Prošívací patka
n) Obnitkovací patka
o) Lemovací patka
p) Patka pro šití slepým stehem
q) Patka pro šití atlasovým stehem
r) Látací patka
11

========11========

Montáž násuvné přídavné desky___________________________________
Přidržte násuvnou přídavnou desku v horizontální poloze a zatlačte ji ve směru šipky. (1)
Vnitřní část této přídavné desky lze využít jako prostor pro uložení příslušenství. Pro otevření zvedněte víko ve směru šipky. (2)
12

========12========

Připojení šicího stroje ke zdroji energie_____________________________
Před zasunutím vidlice přívodního vedení šicího stroje do zásuvky pevného el. rozvodu se ujist ěte o tom, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovému štítku stroje. Vidlici přívodního vedení šicího stroje je možno připojit pouze do zásuvky pevného el. rozvodu, který je jištěn pojistkou max. 10A a je v souladu s normou ČSN 33 1500, je pravidelně revidován a spl ňuje požadavky příslušných norem ČSN.
Výstraha:
V případě, že stroj nepoužíváte, odpojte ho z elektrické sítě. Nožní ovládání
Pedál nožního ovládání reguluje rychlost šití, viz obrázek 3. Výstraha:
V případě, jakýchkoliv pochyb o zdroji energie,konzultujte tuto skutečnost s kvalifikovaným elektrikářem.
V případě, že stroj nepoužíváte, odpojte ho z elektrické sítě. Světlo
Přepněte spínač (A) pro zapnutí stroje a sv ětla do pozice „I“.
13

========13========

Výměna žárovky________________________________________________
Odpojte stroj od zdroje energie vytažením zástrčky ze
zásuvky!
Vyměňte žárovku za žárovku se stejnými hodnotami 15 W (220 – 240V).
- Vyšroubujte šroub (A), viz obrázek 1.
- Demontujte čelní kryt (B).
- Vyšroubujte žárovku a namontujte novou (C), viz obr. 2. - Namontujte zpět čelní kryt a utáhněte šroub.
Pokud máte nějaký problém, konzultujte jej s místním prodejcem.
14

========14========

Zvedací páka přítlačné patky______________________________________
V případě, že šijete několik vrstev látky pohromadě nebo silnější látku, můžete si přizvednout přítlačnou patku do vyšší polohy. (A)
Seřízení přítlačné patky______________
Přítlačná patka stroje byla přednastavena a nepotřebuje žádné zvláštní seřízení podle typu látky (lehký nebo středně těžký materiál). Nicméně, pokud je nutné přítlačnou patku seřídit, použijte minci a otočte seřizovacím šroubem patky. Při šití velmi tenké látky otočte šroubem v protisměru otáčení hodinových ručiček. Při šití silné látky otočte šroubem ve směru otáčení hodinových ručiček.
15

========15========

Připevnění držáku přítlačné patky__________________________________
Zvedněte tyč p řítlačné patky (a). Připevněte držák přítlačné patky (b), viz obrázek 1.
Připevnění přítlačné patky
Spusťte držák přítlačné patky (b) tak, aby byl výřez (c) přímo nad kolíkem (d), viz obrázek 2.
Zvedněte páčku (e). Spusťte držák přítlačné patky (b) a přítlačná patka (f) se automaticky připevní.
Odejmutí přítlačné patky
Zvedněte přítlačnou patku, viz obrázek 3. Zvedněte páčku (e) a patka se uvolní.
Připevnění vodiče švu
Připevněte vodič švu (g) do otvoru, viz obrázek. Se řízení proveďte v závislosti na lemu, záhybu, atd. Viz obrázek 4.
Výstraha:
Pokud budete provádět některou z výše uvedených operací, přepněte hlavní spínač do polohy Off („O“)
16

========16========

Navíjení spodní cívky____________________________________________
- Umístěte nit a velký držák cívky nebo malý kolík cívky, viz obrázek 1/2.
- Naviňte nit v protisměru hodinových ručiček kolem brzdících kotou čků navíje če cívky, viz obrázek 3.
- Naviňte cívku podle obrázku a usaďte ji na hřídel, viz obrázek 4.
- Posuňte cívku vpravo, viz obrázek 5.
- Přidržte konec nitě, viz obrázek 6.
- Sešlápněte pedál nožního ovládání, viz obrázek 7.
Odstřihněte nit, viz obrázek 8.
- Zatlačte cívku směrem vlevo a sejměte ji, viz obrázek 9.
Poznámka: Pokud je navíječ cívky v pozici „navíjení cívky“, šicí stroj nebude šít a ruční kolečko se nebude otáčet. Pro začátek šití posuňte hřídel navíječe cívky vlevo (pozice šití).
17

========17========

Vkládání spodní cívky__________________________________________
Při vkládání nebo vyjímání spodní cívky musí být jehla v horní úvrati.
- Otevřete výklopné víko, viz obrázek 1.
- Přidržte pouzdro cívky jednou rukou. Nasuňte cívku do pouzdra tak, že se bude nit otáčet ve směru pohybu hodinových ručiček (šipka), viz obrázek 2.
- Vytáhněte nit výřezem, viz obrázek 3.
- Přichytněte cívku zoubkem na pouzdře, viz obrázek 4.
- Nasuňte pouzdro do člunku šicího stroje, viz obrázek 5.
Výstraha:
Před vkládáním nebo vyjímáním cívky přepněte spínač do polohy Off („O“).
18

========18========

Vkládání a výměna jehel__________________________________________
Měňte jehlu pravidelně, obzvláště pokud vykazuje známky opotřebení a způsobuje problémy při šití. Pro nejlepší výsledky při šití vždy používejte jehly značky SINGER.
Nasaďte jehlu podle obrázku:
A. Uvolněte šroub držáku jehly a po nasazení nové jehly tento šroub opět utáhněte, viz obrázek 1.
B. Nasaďte jehlu tak, aby dřík jehly směřoval ploškou dozadu. C/D. Nasuňte jehlu do svorky co nejhlouběji.
Výstraha:
Před nasazením a vyjmutím jehly přepněte spínač do polohy Off („O“).
Jehly musí být v naprosto perfektním stavu, viz obrázek 2.
Problémy se mohou vyskytnout v případě: A. Ohnuté jehly
B. Tupé jehly
C. Poškozené jehly
19

========19========

Navlékání horní nitě_____________________________________________
Tahle operace je velmi jednoduchá, ale je důležité dávat pozor na správné vedení nitě. Pokud nit vedeme špatně, způsobí to problémy při šití.
Nejprve zvedneme jehlu do pozice horní úvratě, viz obr. 2. Poté zvedneme přítlačnou patku pro uvolnění napínacích kotoučků.
Poznámka: Pro větší bezpečnost doporučujeme vypnout šicí stroj před prováděním této operace.
Vyzdvihněte kolík k nasazení cívky. Umístěte nit cívky na držák.
Pro malé cívky usaďte malou stranu držáku směrem k cívce, viz obrázek 3.
- Táhněte nit z cívky přes horní vodič nit ě, viz obr. 4. Poté protáhněte nit vodičem, dle obr.
- Modulem napětí nitě ve ďte nit pravým
kanálem dolů a levým kanálem nahoru, viz obr. 5 a 6. Během tohoto procesu Vám pomůže přidržení nitě mezi cívkou a vodičem nitě, viz obrázek 4. - V horní části tohoto modulu protáhněte nit zprava směrem vlevo přes oko s drážkou vodiče nitě, poté opět směrem dolů, viz obrázek 7.
20

========20========

- Nyní protáhněte nit za
vodičem svorky jehly, viz obr. 8. Poté směrem dolů k jehle, která by měla být navlečena směrem zepředu dozadu. Ponechejte asi 10 cm volné nitě za jehlou. Přebytečný kus nitě odst řihněte vestavěným odstřihovačem viz obr. 9.
Poznámka:
Pokud je přístroj vybaven automatickým navlékačem nitě, návod k použití najdete na následující straně
21

========21========

Automatický navlékač nit ě (volitelný)_______________________________
Automatický navlékač nit ě je volitelná výbava instalovaná do přístroje v továrně. Pokud Váš stroj má tuto pomůcku, postupujte dle následujících instrukcí:
- Zvedněte jehlu do horní úvratě.
- Stlačte páčku (A) dolů až kam to p ůjde.
- Navlékač se automaticky p řipraví na navlékání. (B).
- Táhněte nit kolem vodiče (C).
- Provlečte nit před jehlou kolem háčku (D) zespoda nahoru.
- Uvolněte páčku (A).
- Provlečte nit okem jehly.
Upozornění: Stiskn ěte hlavní vypínač „O“.
22

========22========

Napětí nitě_____________________________________________________
Napětí horní nitě
Základní nastavení napětí nitě: „4“.
Pro zvýšení napnutí otočte voličem k nejbližšímu číslu nahoru. Pro snížení napnutí otočte voličem k nejbližšímu číslu dolů.
A. Normální napnutí nitě pro šití p římým stehem. B. Pokud je napnutí nitě pro šití p římým stehem příliš volné, upravíte ho tak, že otočíte voličem k vyššímu číslu. C. Pokud je napnutí nitě pro šití p římým stehem příliš utažené, upravíte ho tak, že otočíte voličem k nižšímu číslu. D. Normální napnutí nitě pro šití klikatým stehem a pro dekorační šití. Správné napnutí nitě je, když se na spodní straně látky objeví jen malé množství horní nit ě.
Napnutí spodní nitě
Pro vyzkoušení napnutí spodní nitě musíte vyjmout pouzdro cívky a cívku z šicího stroje. Přidržte cívku a jednou nebo dvakrát za nit zatáhněte. V případě, že je napnutí správné, odvine se nit asi o 2 – 5 cm. Pokud je spodní nit příliš utažená, neodvine se vůbec. Pokud je příliš volná, odvine se příliš velké množství. Pro seřízení otočte malým šroubkem na straně pouzdra cívky.
23

========23========

Poznámka:
- Pro dobré šití je důležité správné nastavení nitě.
- Není možné použít pouze jediné nastavení napnutí nitě pro všechny funkce šití, nitě a látky.
- Vyrovnané napnutí nitě (totožné stehy na spodní i horní stran ě látky) je obvykle vhodné pouze pro šití přímým stehem. 90% šití bude mezi „3“ a „5“.
- Pro šití klikatým stehem a dekorační šití by mělo být napnutí nitě v ětšinou menší než při šití přímým stehem.
- Při každém dekoračním šití vždy dosáhnete hezčího stehu a menšího zvrásnění látky, když se horní nit objevuje na spodní straně Vaší látky.
24

========24========

Vytažení spodní nitě_____________________________________________
Přidržte levou rukou horní nit. Otočte ručním kolečkem (1) směrem k sobě (to je v protism ěru otáčení hodinových ručiček).
Poté se vyzvedne jehla.
Zlehka vytáhněte horní nit pro přitáhnutí spodní nitě otvorem ve stehové desce., viz obrázek 2.
Protáhněte obě nit ě pod
přítlačnou patkou směrem dozadu, viz obrázek 3.
25

========25========

Zpětné šití_____________________________________________________
Pro upevnění začátku a ukončení švu stlačte směrem dolů páčku zpětného šití (A). Ušijte několik zpětných stehů. Uvolněte páčku a stroj bude šít opět směrem dopředu, viz obrázek 1.
Vyjmutí látky______________________ Otočte ručním kolečkem v protisměru pohybu hodinových ručiček, aby byl páčka napínače nitě v její nejvyšší pozici, zvedněte přítlačnou patku a vyjměte látku směrem dozadu za jehlu a přítlačnou patku, viz obrázek 2.
Odstřihnutí nitě_________________________ Vytáhněte obě nit ě za p řítlačnou patku. Veďte nitě ke stran ě čelního krytu do odřezu nitě (B). Táhn ěte nitě sm ěrem dolů pro jejich odříznutí, viz obrázek 3.
26

========26========

Vodítko pro výběr jehly, látky a nitě________________________________
VELKOST JEHLY
TYPY LÁTEK NIT
Bavlna, nylon, polyester nebo bavlněný
9-11 (70-80)
Lehký materiál – tenká bavlněná tkanina, kepr,
hedvábí, mušelín, bavlněné pleteniny, trikot,
žerzej, krep, pletený polyester, látky na košile a potahovaný polyester
blůzy.
11-14 (80-90)
Středně t ěžký materiál – bavlna, satén,
plachtovina, dvojitý úplet, lehké vlněné tkaniny.
Většina vláken je značena jako středně silná
a jsou tato vlákna vhodná pro tyto látky a
14 (90)
Středně t ěžký materiál – bavlněné hrubé plátno, vlněné tkaniny, zesílená pletenina, denim- hrubý kepr.
Těžký materiál – kanafas, vlněné tkaniny,
16 (100)
stanovina a prošívané látky, denim, potahové
látky (lehké až středně t ěžké).
18 (110)
Těžké vlněné tkaniny, tkanina na převlečníky,
potahové látky, některé kůže a vinyl.
DŮLEŽITÉ: Přizpůsobte sílu jehly vláknu a váze látky.
jehly. Pro lepší výsledky šití používejte na syntetické materiály polyesterové nitě a na přírodní pletené látky používejte nitě bavlněné. Vždy používejte stejnou horní a spodní nit.
Vlákno pro velké zatížení, čalounické vlákno. (Použijte vhodnou přítlačnou patku – větší číselné hodnoty).
27

========27========

Vodítko pro výběr jehly a látky____________________________________
JEHLY VYSVĚTLIVKY TYP LÁTKY
Přírodní tkané látky – vlna, bavlna,
SINGER 2020 Standardní ostré jehly: 9 (70) – 18 (110) hedvábí, atd.
Qiava. Nedoporučujeme úplet.
SINGER 2045 Polokulatý hrot jehly, zkosený, 9 (70) – 14 (90) Tkané látky a pleteniny.
Vlákno pro velké zatížení,
SINGER 2025 Dvojjehla
čalounické vlákno. (Použijte
vhodnou přítlačnou patku – větší
číselné hodnoty).
Kůže, vinyl, potahové látky.
SINGER 2032 Jehla na kůži 14 (90) – 18 (100) (Zanechá menší dírky než
standardní velká jehla).
Poznámka k dvojjehle: Dvojjehlu je možné použít například pro dekorační práce. Při šití s dvojjehlou používejte pouze středovou pozici jehly pro šití přímým stehem a šití užším klikatým stehem. Pro nejlepší výsledky šití vždy používejte pouze jehly značky SINGER. Jehlu často vyměňujte (přibližně s každým druhým kusem od ěvu) a/nebo při každém prvním přetrhnutí nitě nebo vynechaném stehu.
28

========28========

29

========29========

Jak zvolit vzor_________________________________________________
Pro výběr vzoru jednoduše otočte voličem vzoru. Voličem můžete otáčet oběma směry.
Pro přímý steh navolte symbol „ “ . Pokud si přejete jehlu vlevo, stiskněte
symbol „ “.
Pro steh zig-zag navolte vzor „
“.
Seřízení délky stehu prostřednictvím voliče délky stehu provádějte v závislosti na látce, kterou chcete použít.
Pro využití některého ze vzorů, které jsou vyznačeny na panelu výběru stehu, zvolte vzor pomocí voliče stehu. Seřiďte délku stehu prostřednictvím ovládacích kotoučů podle požadovaného výsledku.
a) Páčka zpětného stehu b) Volič délky stehu c) Volič výb ěru vzoru
30

========30========

Přímý steh a dvojjehla__________________________________________
Otočte voličem volby stehu tak, aby byl ukazatel nastaven do pozice přímého stehu.
Zvolte pozici jehly, středovou či napravo.
Všeobecně řečeno, silnější látka, nit a jehla by měla udělat delší steh. Pro jemný steh nastavte délku na „1“ nebo „2“.
Pro řasení nastavte délku stehu na „4“.
Udělejte 2 řady stehů vzdálené od sebe asi 6 mm. Poté látku vyjměte, podržte cívku a nabírejte látku do požadova- ného vzhledu.
Lemování
Lemování se používá k vylepšení mnoha návrhů. Lemujte ve vzdálenosti 6mm od okraje sámku látky.
Otočte voličem na vzor: přímý steh. Zvolte středovou pozici jehly. U lemování můžete použít libovolnou délku stehu. Pro tento typ šití použijte univerzální patku.
Pro šití dvojjehlou nastavte jehlu do její středové pozice. Nit levé cívky navlékněte do levé jehly a nit pravé cívky navlékněte do jehly pravé.
31

========31========

Klikatý steh____________________________________________________
Otočte voličem výběru vzoru tak, aby displej stehu zobrazoval „klikatý steh“ Oto čením voliče zvýšíte nebo snížíte šířku stehu, viz obrázek 1.
Funkce voliče délky stehy při použití klikatého stehu Hustotu klikatých stehů m ůžete zvýšit nastavením voliče délky stehu blíže k „0“.
Čistých klikatých stehů je obvykle dosaženo p ři nastavení na „2,5“ a níže.
Uzavřené klikaté stehy jsou ukázány na obrázku 2.
32

========32========

Slepý steh / Steh pro dámské prádlo_______________________________
Pro lemy, záclony, kalhoty, sukně, atd.
Slepý steh pro strečové látky.
Slepý steh pro pevné látky/ dámské prádlo.
Zpětný slepý steh pro dámské prádlo a pevné látky.
Poznámka:
Vždy si nejprve steh vyzkoušejte na kousku látky.
Přehněte lem do požadované šířky a stlačte ho. Přehněte proti pravou stranu látky (podle obrázku 1) s horní hranou lemu protaženou o 5 mm (1/5“) k pravé straně p řehnuté látky.
Začněte pomalu šít a ujistěte se, že jehla dosahuje nepatrně na p řehnutou horní část pro její uchycení, viz obrázek 2.
Po ukončení olemování látku rozviňte a stlačte.
33

========33========

Našívání knoflíků________________________________________________
Nasaďte krycí destičku, viz obrázek 1.
Vyměňte přítlačnou patku za patku pro našívání knoflíků (2).
Umístěte látku pod přítlačnou patku. Umístěte knoflík do označené pozice a spusťte patku. Nastavte šířku stehu na a ušijte několik upevňovacích stehů. Zvolte jeden ze dvou úzkých vzorů zig-zag. Oto čte ručním kolečkem pro zkontrolování, zda jehla prochází čistě levou a pravou dírkou knoflíku (nastavte šířku stehu v závislosti na rozchodu dírek knoflíku) a pomalu udělejte asi 10 stehů.
Nastavte šířku stehu na a ušijte několik upevňovacích stehů, viz obrázek 3.
Je-li třeba, aby měl knoflík „krček“, přiložte na horní stranu přišívaného knoflíku látací jehlu a knoflík přišijte, viz obrázek 4.
U knoflíků se čtyřmi dírkami postupujte tak, že nejdříve přišijete dvě dírky, které jsou blíže Vám, pak posu ňte látku dopředu a pokračujte v šití zbylých dvou dírek, viz obrázek 4.
34

========34========

4 kroky šití knoflíkové dírky_______________________________________
Příprava
1. Odejměte přítlačnou patku a upevněte místo ní patku pro šití knoflíkové dírky.
2. Změřte průměr a tloušťku knoflíku a přidejte 0,3 cm (1/8“); načrtněte si velikost knoflíkové dírky na látku.
3. Umístěte látku pod patku tak, aby byla značka na patce pro šití knoflíkové dírky vyrovnaná počáteční značkou na látce. Spusťte patku tak, aby středová linie knoflíkové dírky na látce byla vyrovnaná se středem patky.
Nastavte volič délky stehu do pozice pro nastavení hustého stehu „ “.
Poznámka: Hustota stehu závisí na použité látce. Vždy si předem vyzkoušejte ušít knoflíkovou dírku na kousku látky, kterou požijete.
Postupujte po krocích dle 4stupňového postupu tak, že otáčíte voličem vzorů. Dejte pozor abyste udělali pouze několik stehů v krocích 2 a 4. Použijte pára čku a prořízněte knoflíkovou dírku od konc ů ke st ředu.
35

========35========

Tipy:
Mírným snížením napnutí horní nitě dosáhnete lepších výsledků.
U jemných nebo strečových látek používejte vlizelín. Při šití strečových látek nebo pletenin je vhodné použít silnou nit nebo přízi.
36

========36========

Zipy a tkalouny_________________________________________________
Nastavte šicí stroj dle vyobrazení.
Nastavte volič do pozice .
Nastavte ovládání délky stehu mezi „1“ – „4“ (v závislosti na síle látky). Vyměňte patku za zipovou.
Zipová patka může být připevněna vpravo nebo vlevo, to závisí na tom, na které straně budete zip šít, viz obrázek 2.
Pro šití přes táhlo zipu zasuňte jehlu do látky, zvedněte přítlačnou patku a zatlačte táhlo zipu za přítlačnou patku. Spusťte patku a pokračujte v šití.
Je rovněž možné všívat kalouny nebo provázky, viz obrázek 3.
37

========37========

Multi-klikatý steh________________________________________________
Pro šití krajek, elastických tkanin, látání, vyspravování, vyztužování lemů.
Nastavte volič vzoru stehu do pozice .
Umístěte záplatu do její pozice. Délka stehu by měla být zkrácena pro vytvoření velmi uzavřených stehů, viz obr. 1.
Při látání trhlin je prospěšné použít kousek podkladové textilie pro vyztužení. Hustota stehů se m ůže lišit podle nastavení délky stehu. Nejprve šijte přes střed. V závislosti na typu látky a poškození šijte mezi 3 a 5 řadami, viz obrázek 2.
Bar tack steh______________________ Nastavte volič vzoru stehu do pozice nebo . Nastavte volič délky stehu na „1“ – „1,5“.
Tato funkce se používá pro upevnění horních částí záhybů, stejně tak jako kapesních otvor ů. Nejprve použijte přímý steh křížem přes horní část záhybu nebo kapsy. Steh by měl být dlouhý přibližně 0,5 mm – 1 cm. Nastavte klikatý steh a šijte přes přímý steh zpětným stehem na začátku a na konci stehu pro upevnění konců.
38

========38========

Látání_________________________________________________________
* Látací patka patří mezi volitelné příslušenství a není dodána spolu s Vaším šicím strojem, viz obrázek 1.
Nasaďte krycí destičku, viz obrázek 2. Poté sejměte svorku přítlačné patky, viz obrázek 3.
Připevněte látací patku k držáku přítlačné patky. Páčka (a) by měla být za šroubem svorky jehly (b). Natlačte látací patku pevně zezadu pomocí ukazová čku a utáhněte šroub (C), viz obrázek 4.
Nejprve šijte kolem okraje dírky (pro upevnění nití), viz obrázek 5.
První řada: Vždy pracujte zleva doprava. Otočte látku o ¼ a přešívejte.
Pro lepší výsledky a snazší práci doporučujeme používat látací obruč. Pro tečkování šijte všemi směry. Toto se používá pro vytváření textur a překrývání pozadí.
Poznámka: Volný chod látání je dokonalý bez systému vnitřního podavače stroje. Posun látky si ovládá sám ten, kdo šicí stroj obsluhuje. Je nutné koordinovat pouze rychlost šití a posun látky.
Šijte přímým nebo klikatým stehem. Použití volitelné látací patky Vám pomůže při šití jako vodítko.
39

========39========

Dekorační stehy_________________________________________________
Nastavte šicí stroj dle vyobrazení.
Otočte voličem délky stehu dle výběru látky a aplikace.
Mušlový steh (A)
Pro dekorační obšívání lemů.
Tento steh je vhodný pro obšívání lemů u pr ůsvitných, jemných a strečových látek. Pro vytvoření mušlového efektu by měl být použit větší steh.
Půlměsícový steh
Pro jemnou úpravu okrajů látky.
40

========40========

Našívání a šití aplikací _____________________________________
Umístěte aplikovanou část na pozadí látky.
Vyrovnejte jehlu tak, aby propíchla pozadí látky podél vnější hrany nášivky. Spusťte přítlačnou patku.
V případě, že použijete patku pro slepý steh, vyrovnejte okraj vodiče patky pro šití slepým stehem tak, aby dosedal přímo za hranou nášivky.
Je možné, že budete potřebovat seřídit pozici vodiče, aby byl blíže nebo dále od hrany nášivky. Za tímto účelem použijte křídlatý šroub, který je umístěn v pravé části patky.
Začněte šít. Pokud potřebujete látku otočit, ponechejte jehlu při otáčení uvnitř látky, pouze p řizvedněte patku.
41

========41========

Funkce prošívání________________________________________________
* Prošívací patka patří mezi volitelné příslušenství a není dodána spolu s Vaším šicím strojem.
Součástí prošívací patky je vodič švu, kterou nasadíte na Vidličku přítlačné patky a prostřednictvím této tyče vedete látku ru čně jakýmkoli sm ěrem.
Pro prošívání podle šablony přeneste vzor ze šablony (plastová šablona) na Vaši látku, poté šijte po obrysu.
Nezapomeňte spustit tyč p řítlačné patky v případě, že šijete bez patky. Výše uvedené techniky jsou používány pro spojení několika vrstev prošívaných přikrývek dohromady. Pro lepší ovládání použijte vodič, právě tak jako látací patku a vyšívací patku.
42

========42========

Látání________________________________________________________
Příprava šicího stroje Vzor: Multi-klikatý steh Šířka stehu: Největší 4,5 mm Délka stehu: Jemný (0,5 – 1,0)
Instrukce pro šití:
Umístěte kousek látky přímo pod díru v látce. Vyrovnejte střed patky se středem v díře. Na začátku a na konci šijte napříč, zpětným šitím.
43

========43========

Šití přímým stehem _____________________________________
Příprava šicího stroje Vzor: Přímý steh
Šířka stehu: 1,5 mm (jemný)
Instrukce pro šití:
Tento steh je používán pro vyztužení záhybů, jako například průramků, švů u stre čových látek a jiných látek pro zabránění roztahování. Steh ušijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje švu.
44

========44========

Našívání slepým stehem__________________________________________
Vzor: Slepý
Šířka stehu: 2 – 3
Patka: Standardní zig-zag nebo volitelná patka na slepý steh.
Instrukce pro šití:
Na podkladovou látku přiložte za použití lepidla na látku vzor, který si přejete našít.
Jehlu přiložte tak, aby prošívala podkladovou látku vně nášivky.
Spusťte přítlačnou patku a začněte našívat slepým stehem po okrajích nášivky.
Pokud používáte patku pro slepý steh, konec patky by měl být přesně pod okrajem nášivky.
Možná budete muset přizpůsobit velikost vodiče, aby byl dále nebo blíže okraji nášivky. K tomu použijte šroubek na pravé straně patky.
K otáčení u křivin či rohů nechte jehlu dole v látce na vrchní straně nášivky, zvedn ěte patku a otočte.
45

========45========

Tradiční zhotovení malých sámků__________________________________
Příprava šicího stroje Vzor: Přímý steh Šířka stehu: 2 - 3
Instrukce pro šití:
Označte si na látce sámky a přehyby nastehujte nebo načrtněte křídou. Přehněte a přitlačte rub na linii nitě nebo na linii označenou křídou. Šijte ve vzdálenosti 0,3 mm od přehnuté linie. Opakujte šití ve stejném směru u každého sámku.
46

========46========

Nabírání_______________________________________________________
Příprava šicího stroje
Vzor: Přímý steh
Délka stehu: Nejdelší - podle potřeby povolit napětí horní nitě
Instrukce pro šití:
Tato technika se používá pro nabírání pásových límců, pásků, atd.
Šijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje švu, začněte šít zpětným stehem, poté pokračujte v šití stehem dle požadované délky. Když je šev kompletní, zvedněte jehlu do její nejvyšší polohy, zvedněte přítlačnou patku a vytáhněte horní a spodní nit směrem dozadu za patku. Ponechejte minimálně 15 cm volné nit ě a zbylý kus odstřihněte.
Opakujte tuto proceduru ještě jednou ve vzdálenosti 0,5 cm od první řady stehů, které jste vytvořili. V případě, že jsou již obě řady stehů kompletní, vytáhn ěte z Vaší látky potřebné množství spodní nitě. Konce nitě upevn ěte.
47

========47========

Vrstvení_______________________________________________________
Příprava šicího stroje
Vzor: Klikatý steh
Šířka stehu: Měnitelná (Nastavte podle šířky příze) Délka stehu: Měnitelná
Instrukce pro šití:
Vrstvení je jednoduchá metoda šití klikatým stehem p řes jemnou přízi. Tento ozdobný styl se používá například na dámské kabátky. Pomocí tužky načrtněte vzor na Vaši látku. Položte přízi nebo provázek pod středový otvor Vaší patky a klikatým stehem šijte přes tuto přízi tak, aby jehla obšívala přízi zleva a zprava. Při šití následujte linii Vašeho načrtnutého vzoru.
48

========48========

Funkce stehu pro našívání ozdob__________________________________
- Navolte klikatý vzor.
- Navolte délku stehu na „0“.
- Ušijte 6 až 8 stehů, aby ozdoba držela na místě.
- Poté nastavte jehlu do pozice vpravo a šijte po délce ozdoby.
- Nyní navolte přímý steh.
-Ušijte 2 až 3 stehy.
- Tato funkce se používá k přišití různých stuh či ozdob.
49

========49========

Údržba________________________________________________________
Výstraha: Odpojte šicí stroj od zdroje elektrické energie vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky. Při čištění šicího stroje musí být stroj ze síťové zásuvky vždy odpojen. Odejmutí stehové desky:
Otočte ručním kolečkem tak, aby byla jehla zcela zvednutá nahoru.
Otevřete přední výklopné víko a prostřednictvím šroubováku vyšroubujte šroub stehové desky, viz obrázek 1.
Čištění podavače šicího stroje:
Vyjměte pouzdro spodní cívky a pomocí kartáčku, který je dodán spolu s šicím strojem vyčistěte celou oblast podavače, viz obrázek 2.
Čištění a mazání chapače:
Vyjměte pouzdro spodní cívky. Vyklopte dvě p řídržná raménka chapače směrem ven (3). Vyjměte kroužek dráhy chapače(4) a chapač (5) a vy čistěte součásti čistým hadříkem. Olejem na šicí stroje promažte celou oblast (6).
Aplikujte 1 – 2 kapky oleje.
Otočte ručním kolečkem tak, aby byla drážkovaná část chapače (7) v levé pozici. Vsaďte zpět chapač (5). Nasa ďte kroužek dráhy chapače zpět a zacvakněte dvě p řídržná raménka. Usaďte pouzdro spodní cívky a namontujte stehovou destičku.
Důležité:Pravidelně musí být odstra ňován prach z látky a nití. Údržba stroje by m ěla být prováděna v pravidelně.
50

========50========

Poradce při potížích_____________________________________________
Problém Příčina Řešení
Horní nit se přetrhává 1. Přístroj není správně navle čen 1. Navlečte přístroj znovu
2. Nap ětí nitě je p říliš velké 2. Snižte napětí nitě (nižší číslo)
3. Nit je p říliš silná na jehlu 3. Použijte silnější jehlu.
4. Jehla není správn ě nasazena. 4. Vyjm ěte, znovu nasaďte jehlu.
5. Nit se namotala kolem držáku špulky. 5. Vyjm ěte cívku a nit na ni namotejte.
6. Jehla je poškozena. 6. Vym ěňte jehlu.
Spodní nit se přetrhává 1. Cívka je špatně umíst ěna. 1. Odstraňte jej a znovu jej nasaďte.
Zatahejte za nit.
2. Cívka je špatn ě navle čena. 2. Zkontrolujte cívku i navíječ.
3. Nap ětí spodní nitě je p říliš velké. 3. Uvolněte napětí podle postupu.
Prasklá jehla 1. Jehla je poškozená 1. Odstraňte a nasaďte novou.
2. Jehla je špatn ě nasazená. 2. Nasa ďte novou jehlu.
3. Použitá špatná jehla na látku. 3. Zvolte p říslušnou jehlu k látce.
4. Patka není správn ě nasazena. 4. Zkontrolujte ji a nasa ďte správně.
Volné stehy 1. Stroj není správně navle čen. 1. Zkontrolujte navlečení stroje.
2. Cívka spodní nitě není správn ě navinutá. 2. Navi ňte patřičně spodní cívku.
3. Špatná kombinace jehly/látky/nitě. 3. Zvolte jehlu odpovídající niti a látce.
4. Špatné napnutí nitě. 4. Upravte napnutí nitě.
51

========51========

Problém Příčina Řešení
Řasení nebo zvrásnění 1. Jehla je příliš silná vzhledem k látce. 1. Zvolte tenčí jehlu. švů 2. Délka stehu je špatn ě nastavena. 2. P řednastavte délku stehu.
3. Napnutí nitě je p říliš utažené. 3. Uvolněte napnutí nitě.
Nestejnoměrné stehy 1.Špatná kvalita nitě. 1. Zvolte nit lepší kvality
2. Cívka spodní nitě je špatn ě navinutá. 2. Vyjm ěte pouzdro cívky a naviňte
a nasuňte jej patřičným způsobem.
3. Látka byla tažena. 3. Netáhněte látku během šití.
Stroj je příliš hlučný 1. Je třeba namazat stroj. 1. Namažte stroj dle návodu
2. U chapače nebo na jehelní tyči se 2. Vyčistěte chapač a podava č dle
nahromadil vlákenný prach či olej. instrukcí.
3. Byl použit olej špatné kvality. 3. Používejte pouze značkový olej,
který je určen pro šicí stroje.
4. Jehla je poškozená. 4. Vyměňte jehlu
Stroj se zasekl. Nit se zasekla v chapači. Vyjměte horní nit a pouzdro cívky
spodní nitě, otočte ručním
kolečkem směrem dozadu a dopředu
a vytáhněte zbytek nitě.
Namažte stroj dle instrukcí.
52

========52========


========53========


========54========


Záruční list
Na výrobek - šicí stroj - se poskytne kupujícímu záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.
ZÁRUKA 5 LET
je společností SINGER poskytována na veškeré výrobní závady.
Bezplatnou opravu v záruční době provede po předlo- žení správně a úplně vyplněného záručního listu od- borná opravna servisní sítě, jejíž adresu uvede pro- dejce v záručním listě. Záruka se vztahuje na smluve- ný účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti, nikoliv pro profesionální provoz. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměře-
ným zacházením s výrobkem, používáním výrobku
Jméno, adresa a telefon kupujícího
Výrobní číslo
Datum prodeje
v nesouladu s návodem na obsluhu či provedením ne- odborných zásahům na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou; záruka se rovněž nevztahuje na ty části stroje, jejichž posláním je sebezničením za- bránit zničení či poškození výrobku v důsledku jeho nepřiměřeného namáhání, jakož i na ty části, které podléhají rychlému a obvyklému opotřebení. Poskyt- nutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího.
Adresa a podpis prodejce
Záruční a pozáruční opravna: M.Horákové 42, 170 00 Praha 7 tel.: 272 773 079
e-mail: [email protected]

========55========

Reklamační řád na výrobek - šicí stroj
1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek při převzetí kupu- jícím, nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.
2) Vadným plněním je plnění jež nemá vlastnosti obvyklé, tj.vlastnosti standard- ní, v daném případě pak vlastnosti, které se u výrobku určeného pro domácí pou- žití s ohledem na jeho povahu obecně předpokládají. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokázaná vada materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy; nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro domácí pou- žití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího. Výrobky byly schváleny čs.státní zkušebnou podle zákona č.30/1968 Sb. o státním zku- šebnictví ve znění jeho pozdějších změn. V souvislosti s výše uvedeným je ku- pující oprávněn si před převzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ověřit a prodá- vající je povinen kupujícímu umožnit toto ověření a vyzkoušení výrobku na svých vlastních materiálech, popř. nitích.
3) a) Záruka se vztahuje na všechny mechanické díly, na elektromotorickou a elektronickou část. Záruka se nevztahuje na ty části výrobku, jehož posláním je sebezničením zabránit zničení či poškození výrobku v důsledku jeho přílišné- ho nepřiměřeného namáhání, jakož ani na ty části, které podléhají rychlému ob- vyklému opotřebení, jakými jsou žárovky, jehly, pouzdra cívky, chapače, nože, cívky . Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacháze- ním s výrobkem, používáním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, či pro- vedením neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou.
b) Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrob- ku výhradně pro užití v domácnosti.
c) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva ze záruky tedy nepře- cházejí v případě dalšího převodu výrobku na třetí osoby.
4) Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupují- cím při prodeji vyznačeného v záručním listě; kupující je povinen převzít výrobek při prodeji.
5) a) Z důvodu odpovědnosti za vady může kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou:
● právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu.
● právo na výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci na výměnu této součásti, nebyla-li věc ještě použita, tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné známky opotřebení ani toho, že byla uvedena do provozu.
● právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně uží- vána, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na přiměřenou slevu z věci.
b) Doba od úspěšného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do do- by, kdy byl kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
6) a) Nárok na opravu v záruce uplatní zákazník u záručního servisu, jehož adresa je vyznačena v záručním listě. Bezplatnou opravu v záruční době pro- vede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu odborná oprav- na servisní sítě.
b) Pokud bude při opravě zjištěno, že se na závadu záruka nevztahuje, uhradí náklady na takovou opravu kupující.
c) Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným a čitelným způsobem. Neúplný záruční list nebo list neoprávě- ně měněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je opravna po- vinna při zjištění těchto skutečností, v něm vyznačit.
d) Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle záručního listu a stvrzenky o koupi též obal a kopie opravních listů, na nichž servisní opravna potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou průkazem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5 tohoto reklamačního řádu.

========56========Für weitere Informationen, laden Sie bitte die Bedienungsanleitung Datei.

Anzeigen
Kliken Sie hier für Vorschau Betriebsanleitung
Typ Nähmaschine
Name SINGER CONFIDENCE 7465
Model CONFIDENCE 7465
Datei-Größe 1495 KB
Number of pages 56 pages
anleitung Dateiformat pdf
Sprache Nähmaschine SINGER CONFIDENCE 7465 Česky - Czech Česky - Czech,