Download manual for the product
SIEMENS SR 25E830 EU - Dishwasher

If you are looking for the instruction manual: Dishwasher SIEMENS SR 25E830 EU - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Dishwasher SIEMENS SR 25E830 EU
Dishwasher SIEMENS SR 25E830 EU Dishwasher SIEMENS SR 25E830 EU


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 3136 KB (file format: pdf)========1================2========

sk Obsah
Bezpenostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . 4 Skôr ako uvediete spotrebi
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pri dodávke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pri inštalácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pri každodennou používaní . . . . . . . . . 4 Ak sú v domácnosti deti . . . . . . . . . . . 4 Zámok dverí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 V prípade poškodenia . . . . . . . . . . . . . 5 Pri likvidácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Spoznajte spotrebi . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vnútorný priestor spotrebia . . . . . . . . 5 Menu prehad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zariadenie na zmäk ovanie vody . . . . . 6 Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tabuka tvrdosti vody . . . . . . . . . . . . . 6 Špeciálna so $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Použivanie špeciálnej soli . . . . . . . . . . 7 Umývací prostriedok so zložkou soli . . 7 Vypnutie indikátora zmäkovania . . . . 7 Leštidlo % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vypnutie indikátora dopania
leštiaceho prostriedku . . . . . . . . . . . . . 8 Riad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nevhodné do umývaky . . . . . . . . . . . 9 Poškodenie skla a riadu . . . . . . . . . . . 9 Vkladanie riadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vyberanie riadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Šálky a poháre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hrnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Košík na príbor . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sklopné priehradky . . . . . . . . . . . . . . 10 Držiak na malé predmety . . . . . . . . . 11 Etažér nože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nastavenie výšky koša . . . . . . . . . . . 11 Umývací prostriedok . . . . . . . . . . . . . . 12 Plnenie umývacieho prostriedku . . . . 12 Kombinované umývacie prostriedky . 13 Prehad programov . . . . . . . . . . . . . . . 14 Voba programu . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Upozornenia pro testovací ústavy . . . 14 Doplnkové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Úspora asu (VarioSpeed) . . . . . . . . 15 Poloviná nápl . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hygiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
IntensivZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Extra Sušenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Umývanie riadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Údaje o programoch . . . . . . . . . . . . . 15 Aquasenzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zapnutie spotrebia . . . . . . . . . . . . . . 15 Indikátor zostávajúceho asu . . . . . . 16 asová predvoba . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ukonenie programu . . . . . . . . . . . . . 16 Automatické vypnutie po ukonení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vypnutie spotrebia . . . . . . . . . . . . . . 16 Prerušenie programu . . . . . . . . . . . . . 17 Zrušenie programu . . . . . . . . . . . . . . 17 Zmena programu . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Intenzívne sušenie . . . . . . . . . . . . . . . 17 Údržba a starostlivos . . . . . . . . . . . . . 18 Celkový stav spotrebia . . . . . . . . . . . 18 Špeciálna so a leštidlo . . . . . . . . . . . 18 Sitká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ostrekovacie ramená . . . . . . . . . . . . 19 Poruchy odstránite sami . . . . . . . . . . . 19 erpadlo odpadovej vody . . . . . . . . . 20 ... pri zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ... na umývake riadu . . . . . . . . . . . . . 20 ... pri umývaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ... na riade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Služba zákazníkom . . . . . . . . . . . . . . . 23 Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bezpenostné pokyny . . . . . . . . . . . . 23 Dodávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Umiestnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pripojenie k odpadu . . . . . . . . . . . . . 25 Pripojenie vody . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pripojenie teplej vody . . . . . . . . . . . . 25 Elektrické pripojenie . . . . . . . . . . . . . 26 Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Preprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Opatrenia proti zamrznutiu
(Vyprázdnenie spotrebia) . . . . . . . . . 26 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Obal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Staré spotrebie . . . . . . . . . . . . . . . . 27

========3========

sk
Bezpenostné pokyny
Skôr ako uvediete spotrebi do prevádzky
Preítajte si, prosím, pozorne návod na obsluhu a montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebia.
Všetky podklady starostlivo uschovajte pre alšie použitie alebo prípadného alšieho majitea.
Pri dodávke
–Obal aumýva ku riadu ihne
skontrolujte, i sa na nich nevyskytujú
škody spôsobené prepravou.
Poškodené spotrebie neuvádzajte
do prevádzky, ale porate sa
s dodávateom.
–Obal riadne zlikvidujte.
–Obal ajeho asti nenechávajte
na hranie deom. Hrozí
nebezpeenstvo udusenia v kartónoch
alebo fóliách.
Pri inštalácii Ako sa spotrebi riadne umiest uje a napája, pozri kapitolu „Inštalácia”. Pri každodennou používaní –Tento spotr ebi je ur ený pre použitie
v domácnosti a domáckom prostredí. –Umývaku používajte iba v domácnosti
anaúely, na ktoré je urená:
na umývanie riadu v domácnosti. – Deti nebo osoby, ktoré kvôli svômu
fyzickému stavu, svojej sensorike,
svojim duševným schopnostiam, svojej
nezkušenosti alebo svojej neznalosti
nie sú schopné riadne obsluhova
spotrebi, nesmejú sa používa tento
spotrebi bez dozoru alebo inštruktáže
zodpovednou osobou.
– Na otvorené dvere si nesadajte, ani
na ne nestavajte. Spotrebi by sa
mohol prevráti.
–Privone stojacich spotrebioch majte
na vedomí, že preplnené koše môžu
spotrebi prevráti .
4
– Do priestoru na umývanie nedávajte
rozpúšadlá. Hrozí nebezpeenstvo
výbuchu.
–Poas prebiehania programu otvárajte
dvere vemi opatrne. Hrozí
nebezpeenstvo vystreknutia horúcej
vody zo spotrebia.
–Umývaka riadu by mala by otvorená
krátkodobo pri vkladaní a vyberaní,
aby sa predišlo zraneniam
pri zakopnutí.
–Dodržte bezpenostné pokyny
príp. návody na použitie na obaloch
umývacích a leštiacich prostriedkov.
ã= Varovanie Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia uklada do košíka na príbor hrotmi nadol alebo na etažér nože* vo vodorovnej polohe. *poda modelu
Ak sú v domácnosti deti
–Použí vaj te, poki a existuje, detskú
poistku. Presný popis nájdete vzadu
vobálke.
–Nedovote deom hrasa
so spotrebiom alebo ho obsluhova.
– Umývací prostriedok a leštidlo držte
mimo dosahu detí. Môžu spôsobi
poleptanie úst, hltana a oí alebo vies
k uduseniu.
–Zabráte prístupu detí k otvorenej
umývake riadu. Voda v priestore
na umývanie nie je pitná, môžu sa
vnej nachádza zvyšky umývacieho
prostriedku.
Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky
na zachytávanie tabliet 12. Malé prsty
by mohli uviaznu vdrážkach.
–Ak jespotrebi zabudovaný vo výške,
dbajte pri otváraní a zatváraní dverí
na to, aby si deti nespôsobili
pricviknutie alebo pomliaždenie medzi
dverami umývaky a skrinky, ktorá
je pod ou.
Detská poistka (zámok dverí) *
Popis detskej poistky nájdete vzadu
vobálke.
*poda modelu
Zámok dv erí

========4========

sk
V prípade poškodenia
– Opravy a zásahy smú prevádza iba
odborníci. K tomu musí by spotrebi
odpojený zo siete. Vytiahnite zástrku
alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod
vody.
Pri likvidácii
–Ihne zabrá te možnému použitiu
spotrebiov, ktoré už doslúžili, aby ste
tým predišli úrazom.
–Spotrebi riadne zlikvidujte.
Vnútorný priestor spotrebia
ã= Varovanie Deti by sa mohli v zariadení zatvori (nebezpeenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnú viných nebezpe ných situáciách.
Preto: Vytiahnite zástrku zo zásuvky, sieový kábel prestrihnite a odstrá te. Zámok na dverách zneškodnite natoko, aby sa dvere už nedali zatvori.
1" Horný kôš na riady
1* Etažér nože *
12 Miska na zachytávanie tabliet 1: Horná ramená
1B Dolné ostrekovacie rameno 1J Zásobník na špeciálnu so 1R Sitká
1Z Košík na príbor
1b Dolný kôš
1j Zásobník na leštidlo
9" Zásobník na umývací prostriedok 9* Uzáver zásobníka na umývací
prostriedok
92 Typový štítok
*pod
a modelu
Menu prehad
Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.
Spoznajte spotrebi
Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebia sú na obálke vpredu.
V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície. Ovládací panel
Tvrdos vody : - : Intenzívne sušenie : - : Leštidlo : - :
Teplá voda : - : Automatické vypnutie : - :
( Vypína zapnuté/vypnuté
0 Otváranie dverí
8 Voli programov
@ Tlaidlo START
H Displej
P asová predvoba *
X Prídavné funkcie **
` Indikátor dopania leštiaceho
prostriedku
h Indikátor dopania soli
)" Indikátor „Skontrolujte prívod vody”
*pod a modelu ** poda modelu
5

========5========

sk
Zariadenie na zmäkovanie vody
Tabuka tvrdosti vody
Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývaka mäkkú vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom vápnika, vopanom prípade sa na riade
a vnútornom priestore usadia biele zvyšky vodného kamea.
Voda z vodovodu prekraujúca 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäki. To sa uskutouje pomocou špeciálnej soli (regeneranej soli) v zariadení
na zmäkovanie vody v umýva ke. Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri tabuku). Nastavenie
Množstvo pridávanej soli možno nastavi od : do :.
Pri hodnote nastavenia : sa nemusí pridáva so .
– Zistite stupe tvrdosti vody. Pritom vám
pomôže vaša vodárenská spolonos. –Odítajte nastavovanú hodnotu
ztabuky tvrdosti vody.
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Stlate tlaidlo START @ adržte
stlaené.
–Otáajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H
zobrazuje :....
–Tlaidlo pustite.
Na displeji H svieti hodnota
nastavená v závode :.
Zmena nastavenia:
–Otá ajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H zobrazuje
želaná hodnota.
–Stlate tlaidlo START @.
Nastavená hodnota sa uloží.

6

========6========

Špeciálna so$
Použivanie špeciálnej soli Dopanie soli sa musí vykonáva vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebia. Tým sa dosiahne, aby sa soný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihne vyplachoval anemohla vzniknú korózia na stenách umývaky.
– Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka
1J.
–Naplte zásobník vodou (potrebné iba
pred prvým použitím).
– Potom doplte špeciálnu so(nie jedlú
so alebo tablety) .
Pritom sa voda vytlaí a odteie. Ak na paneli svieti indikátor dopania soli h, je potrebné znova dopni špeciálnu so.

*poda modelu
Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soli Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) obyajne nie je potrebné pridanie špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody prekraujúcej 21° dH je použite špeciálnej soli aj tu nevyhnutné.
Umývací prostrie dok so zložkou s oli
sk
Vypnutie indikátora dopania soli/zmäkovania
Ak Vás indikátor dopania soli h ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli) môžete ho vypnú.
– Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole „Nastavenie zariadenia
na zmäkovanie vody” a nastavte
hodnotu na :.
Tým zariadenie na zmäkovanie vody
aindikátor dopania leštiaceho
sú vypnuté.
Vynuptie indik á orta zmäkvaoian
ã= Varovanie
Do zásobníka na špeciálnu so nikdy nedávajte umývací prostriedok (isti). Tým zniíte zmäkovacie zariadenie.
7

========7========

sk
Leštidlo%
Len o sa na paneli rozsvieti indikator dopania leštiaceho prostriedku `, je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku na 1 – 2 procesy umývania. Je potrebné znova doplni leštiaci prostriedok. Leštidlo sa používa na to, aby bol riad bez škvn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývaky riadu urené pre domácnosti.
Kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete použi iba do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody prekraujúcej 21° dH je použitie leštiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.
– Otvorte zásobník 1j tým, že zatla te
a nadvihnite záves na veku.


– Leštidlo opatrne nalejte do oznaenia
max. plniaceho otvoru.

– Veko zatvárajte, až kým poutene
nezaklapne.
– Leštidlo vyliate pomimo odstráte
handrikou, aby pri alšom umývaní
nedošlo k nadmernej tvorbe peny.
8
Nastavenie množstva leštiaceho
prostriedku
Množstvo leštiaceho prostriedku možno
nastavi od : do :. Nastavte
množstvo leštiaceho prostriedku na :,
aby ste dosiahli vemi dobrý výsledok
sušenia. V závode už bola nastavená
na stupe :.
Množstvo leštiaceho prostriedku zmete
iba vtedy, ak na riade zostávajú škvmy
(nastavi nižší stupe ) alebo škvrny
od vody (nastavi vyšší stupe ).
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (.
–Stlate tlaidlo START @ adržte
stlaené.
–Otáajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H
zobrazuje :....
–Tlaidlo pustite.
Na displeji H svieti hodnota
nastavená v závode :.
Zmena nastavenia:
–Otá ajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H zobrazuje
želaná hodnota.
–Stlate tlaidlo START @.
Nastavená hodnota sa uloží.
Vypnutie indikátora dopania
leštiaceho prostriedku
Ak vás indikátor dop ania leštiaceho
prostriedku ` ruší (napr. pri používaní
kombinovaných umývacích prostriedkov
so zložkou leštiaceho prostriedku) môžete
ho vypnú.
– Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole „Nastavenie množstva
leštiaceho prostriedku” a nastavte
hodnotu na :.
Tým je indikátor dopania leštiaceho `
vypnutý.

========8========

Riad
Nevhodné do umývaky – Príbor a riad z dreva.
– Chúlostivé ozdobné poháre,
umeleckoremeselný a starožitný riad.
Tieto ozdoby neboli ešte odolné voi
umývaniu v umývake.
– Riad z umelej hmoty, ktorý
niejeteplovzdorný.
– Riad z medi a cínu.
–Riad zneistený popolom, voskom,
mazadlom alebo farbou.
Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu ma pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety
zkrištáového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakali.
Poškodenie skla a riadu Príiny:
– druh skla a postup pri jeho výrobe – chemické zloženie umývacieho
prostriedku
– teplota vody umývacieho programu Odporúanie:
– Používajte iba poháre a porcelán, ktorý
výrobca oznaí ako vhodný
na umývanie v umývake.
– Používajte umývacie prostriedky, ktoré
sú oznaené ako umývacie prostriedky
šetriace riad.
– Sklo a príbor vyberte z umývaky
po skonení programu o najskôr.
sk
Vkladanie riadu
– Vkladanie riadu. Predbežné umývanie
pod teúcou vodou nie je nutné. –Riad uložte tak, aby
– stál pevne a nemohol sa prevráti.
– boli všetky nádoby otvorom nadol.
–vypuklé k usy a lebo k usy
sprehbením postavte šikmo,
aby voda mohla odteka.
–nebránil o táaniu oboch
ostrekovacích ramien 1: a 1B. Vemi malý riad by sa v umývake nemal umýva, lebo môže z košov ahko vypadnú.
Vyberanie riadu
Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúame Vám, aby ste vyprázdovali spotrebi zdola nahor.
Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukonení programu vychladnú v umýva ke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknú.
Šálky a poháre
Horný kôš 1"
9

========9========

sk
Hrnce Dolný kôš 1b
Tip
Silne zneistený riad (hrnce) by ste mali vloži do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.
Tip
alšie príklady, ako môžete optimálne vloži riad do vašej umýva ky, nájdete na našej internetovej stránke
ako bezplatný download. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.
10
Košík na príbor
Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol.
Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov.
Sklopné priehradky
Sklopné priehradky *
*pod a modelu
Držiaky možno sklopi, a tak lepšie uloži hrnce, misy a poháre.========10========

Držiak na malé predmety * *pod a modelu
Slúži na bezpené odloženie ahkých predmetov z umelej hmoty ako napr. pohárov, vieok at.
ržDia k na malé predmety
Etažér nože *
*pod a modelu
Nože a ostatné kuchynské pomôcky môžete uklada vo vodorovnej polohe.
Etžéar no že
Nastavenie výšky koša * *pod a modelu
Horný kôš 1" môžete nastavi pod a potreby do výšky, aby ste bu v hornom alebo v dolnom koši vytvorili viac miesta pre vyššie asti riadu.
Nastavenie výšy kkoša
Výška spotrebia 81,5 cm
Horný kôš Dolný kôš Stupe1 max. ø 22 cm 30 cm Stupe2 max. ø 24 cm 28 cm Stupe3 max. ø 27 cm 25 cm
Poda usporiadania horného koša na Vašom modeli umývaky zvote jeden znasledovných postupov:
sk
Horný kôš s postrannými pákami
–Horný kôš 1" vytiahnite.
–Prezniženie stla te dovnútra jednu
za druhou obe páky vpravo a vavo
na vonkajšej strane koša. Držte pritom
kôš pevne po stranách a na hornom
okraji, aby odrazu nespadol dolu.
–Pre nadvihnutie uchopte kôš
po stranách na hornom okraji
a zdvihnite ho nahor.
– Pred tým, než kôš znovu zasuniete,
uistite sa, že na obidvoch stranách
leží v rovnakej výške. Inak sa dvierka
spotrebia nedajú zatvori ahorné
ostrekovacie rameno nebude ma
žiadne spojenie s obehom vody.
Horný kôš s vrchnými
a spodnými dvojicami koajniiek –Horný kôš 1" vytiahnite.
–Horný kôš vyberte aopä ho zaveste
na horné (stupe 3) príp. dolné
(stupe 1) koajniky.
11

========11========

sk
Umývací prostriedok
Vumývake môžete používa tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývaiek riadu, v žiadnom prípade istiace prostriedky na runé umývanie. V závislosti od stupa zneistenia môžete individuálne prispôsobi dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatone veké množstvo úinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzýmami. Fosfáty zluujú vápno vo vode. Enzýmy rozkladajú škrob arozpúšajú bielkoviny. Skôr zriedka sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu väznos pre vápno a vyžadujú vyšší množstvo dávkovania. Pre odstránenie farebných škvn (napr. aj, keup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.
Upozornenie
Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienene dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! Vprípade alších otázok vám
odporúame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.
ã= Varovanie
Dodržte bezpenostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.
12
Plnenie umývacieho prostriedku – Ak je komôrka pre umývací prostriedok
9" ešte uzatvorená, stla te
uzatváraciu zástrku 9*, aby ste
komôrku otvorili.
Umývací prostriedok pridajte
do suchého zásobníka na umývací
prostriedok 9" (tablety vložte prie ne
nikdy na výšku). Dávkovanie: pozri
pokyny výrobcu na obale.
Dávkovanie v zásobníku na umývací
prostriedok 9" Vám pomôže prida
správne množstvo práškového
alebo tekutého umývacieho
prostriedku.
Obyajne postaí 20 ml–25 ml pri
normálnom zneistení. Pri použití
tabliet postaí jedna tableta.– Veko zásobníka na umývací
prostriedok zatvorte, pritom veko
posute, až kým uzáver bez problémov
zaklapne.
Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny as. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebii rozmiestuje arozpúša, tableta padne v misku na zachytávanie tabliet a tam sa dávkovane rozpúša.

========12========

Tip
Ak je riad zneistený iba málo, obyajne postaí o osi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva. Vhodné istiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupova online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu). Kombinované umývacie prostriedky
Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov
s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku asto aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a poda kombinácie (4in1, 5in1 atd.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušachtilé ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupa tvrdosti (väšinou 21°dH). Nad touto hranicou je potrebné pridáva so aleštiaci
prostriedok.
Len o sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania asušenia.
ã= Varovania
– Nevkladajte žiadne malé predmety
na umytie do misky na zachytávanie
tabliet 12; bráni sa tým
rovnomernému rozpúšaniu tablety. –Pokia chcete po spustení programu
doplni riad, nepoužívajte misku
na zachytávanie tabliet 12 ako úchop
horného koša. Tableta by sa v nej
už mohla nachádza aVy byste prišli
do kontaktu s už iastone
rozpustenou tabletou.
sk
Upozornenia
– Optimálne výsledky umývania
a sušenia dosiahnete používaním solo-
umývacích prostriedkov v spojení
s osobitným použitím soli a leštiaceho
prostriedku.
–Vzhadom na rôznu povahu
rozpúšania umývacích tabliet sa
v prípade krátkych programov nemusí
prejavi ich plný istiaci úinok a môžu
aj zosta nerozpustené zvyšky
umývacieho prostriedku. Pre tieto
programy sú viac vhodné práškové
umývacie prostriedky.
– Pri „intenzívnom” programe
(v niektorých modeloch) postaí
dávkovanie jednej tablety. Pri použití
práškového umývacieho prostriedku
existuje možnos dodato ne sypa
na vnútorné dvere spotrebia trochu
umývacieho prostriedku.
–Aj ke svieti indikátor dop ania
leštiaceho prostriedku a/alebo soli,
prebehne umývací program za použitia
kombinovaných umývacích
prostriedkov bezchybne.
– Pri používaní umývacích prostriedkov
s vo vode rozpustným ochranným
obalom: Uchopte obal len suchými
rukami a dávajte umývycí prostriedok
len do absolútne suchého zásobníka
na umývací prostriedok, aby nedošlo
k zalepeniu.
– Ak prechádzate z kombinovaných
umývacích prostriedkov na solo-
umývacie prostriedky, dbajte na to,
aby boly zariadenie na zmäkovanie
vody a množstvo leštiaceho
prostriedku nastavené na správnu
hodnotu.
13

========13========

sk
Prehad programov
Vtomto preh
ade je znázornený maximálny možný po et programov. Zodpovedajúce programy Vášho spotrebi a rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli.
Druh riadu Druh zne istenia Chod Možné doplnkové
hrnce, panvice, necitlivý riad
apríbor
silne súdržné, vpálené
± / °
Intenzívny 70°
alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zbytky
jedla
Á
Auto 45° – 65°
zmiešaný riad
apríbor
malo zaschnuté
vdomácnosti bžné
á / à
Eco 50°
zvyšky jedla
citlivý riad, príbor,
riad z umelé hmoty malo súdržné, erstvé a poháre citlivé na zbytky jedla
teplotu
é / è Šetrný 40°
Priebeh programu
funkcie
všetky
IntensivZone Úspora asu Poloviná nápl ExtraSušenie
ExtraSušenie
Predumytie
Umývanie 70°
Oplachovanie
Leštenie 65°
Sušenie Optimalizuje sa poda zneistení pomocou
senzoriky.
Predumytie
Umývanie 50°
Oplachovanie
Leštenie 65°
Sušenie
Predumytie
Umývanie 40°
Oplachovanie
Leštenie 55°
Sušenie
Umývanie 45°
Oplachovanie
Leštenie 55°
ñ / ð
Rýchly 45° všetky druhy riadu
studené opláchnutie,
ù / ømedziistenie
Predumytie
Voba programu
žiadne Predumytie
V závislosti od druhu riadu a stupa jeho
zneistenía môžete zvoli vhodný program.
Upozornenia pro testovací ústavy Testovací ústavy dostávajú podmienky pre porovnávacie testy na prianie e-mailom na [email protected] Uve te íslo spotrebia (ENr.) a dátum výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku 92 na dverách spotrebi a.
14

========14========

Doplnkové funkcie
*poda modelu
Dajú sa nastavi tla idlami doplnkové funkcie X.
Ÿ Úspora asu (VarioSpeed) * S funkciou >>Úspora asu<< môže by doba trvania programu skrátená poda zvoleného programu o ca. 20% až 50%. Platná zmena doby trvania programu sa objaví na displeji H. Ak chcete pri skrátenej dobe behu dosiahnu optimálne výsledky umývania, sa zvýši spotreba vody a energie.
§ Polovi ná nápl *
Ak chcete umýva iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnú doplnkovú funkciu „Polovi ná nápl”. Pritom ušetríte vodu, energiu a as. Na umývanie dajte do zásobníka o osi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúaným pre úplné vyaženie.
· Hygiena *
Poas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na istenie krájacích dosiek alebo dojenských fašiek.
Ï IntensivZone *
Perfektné pre zmiešanú nápl. Môžete umýva silnejšie zne istené hrnce a panvice v spodnom koši spolu snormálne zneisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväší, teplota omývania sa o nieo zvýši. ¿ Extra Sušenie *
Vyššia teplota pri leštní a predžená fáza sušenia umožujú lepší sušenie aj astí zumelej hmoty. Dôjde kahkému zvýšeniu spotreby energie.
Úspora asu (V arioSpeed)
Poloviná ná pl
Hygie na
IntensivZone
Extra S ušenie
sk
Umývanie riadu
Údaje o programoch
Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody :. Rozliné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu zapríini odchýlky.
Aquasenzor *
*pod a modelu
Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.
Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „istú” vodu použi na alšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak
je zneistenie silnejšie, voda sa oderpá astavsa doplní istou vodou.
Pri automatických programoch sa dodatone prispôsobí teplota vody a doba chodu stupu zneistenia.
Zapnutie spotrebia
– Úplne otvorte prívod vody.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Voli programov 8 nastavte
na želaný program.
Na displeji H bliká plánovaná d žka
trvanie programu.
–Stlate tlaidlo @ START.
Program sa spustí.
Aquasenzor
15

========15========

sk
Indikátor zostávajúceho asu Pri vobe programu sa na displeji zobrazí zostávajúci as trvania programu H. as trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupom zneistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísa.
asová predvoba *
*pod a modelu
Spustenie programu môžete oddiali po hodinách až o 24 hodín.
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Tlaidlo P stlá ajte dovtedy, kým
na displeji H nenasko í :. –Tlaidlo P stlá ajte dovtedy, kým sa
nezobrazí vami želaný as.
–Stlate tlaidlo START @, asová
predvoba je aktivovaná.
–Nazrušenie asovej predvoby
stláajte tlaidlo P dovtedy, kým sa
na displeji nezobrazí :.
Do spustenia môžete programy
ubovone meni.
Ukonenie programu
Program je ukonený, ke sa
na displeji H objaví hodnota :.
Automatic ké vy pntieu po uk onení pogramru
ovasá p redvoba
Automatické vypnutie
po ukonení programu *
*pod a modelu
V záujme úspory energie, bude umývaka
vypnutá 1 min po ukonení programu
(nastavenie z výroby).
Automatické vypnutie možno nastavi
od : do :.
:Spotrebi sa nevypne automaticky
:Vypnuté po 1 min
:Vypnuté po 120 min
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (.
–Stlate tlaidlo START @ adržte
stlaené.
–Otáajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H
zobrazuje :....
–Tlaidlo pustite.
Na displeji H svieti hodnota
nastavená v závode :.
Zmena nastavenia:
–Otá ajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H zobrazuje
želaná hodnota.
–Stlate tlaidlo @ START.
Nastavená hodnota sa uloží.
Vypnutie spotrebia
Kratky as po ukonení programu:
–Vypnite vypína zapnuté/vypnuté (.
– Zatvorte prívod vody (neplatí pri funkcii
Aqua-Stop).
– Po vychladnutí riad vyberte.
16

========16========

ã= Varovanie
Na vyberanie riadu po skonení programu dvere, prosím, úplne otvorte a nenechajte ich privreté. Prípadne ešte unikajúca vodná para by mohla poškodi citlivé pracovné dosky.
Prerušenie programu
– Vypnite vypína zapnuté/vypnuté (.
Kontrolky zhasnú. Program zostáva
uložený.
V prípade pripojenia na teplú vodu
alebo ak spotrebi vodu už zohrial
a dvere ste otvorili, dvere najprv
na niekoko minút pootvorte a potom
zatvorte. V opanom prípade môžu
kvôli expanzii (pretlaku) vyskoi dvere
spotrebia alebo môže zo spotrebia
uniknú voda.
–Napokraovanie v programe znovu
zapnite vypína zapnuté/vypnuté (.
Zrušenie programu (Reset) –Stla te tlaidlo START @
cca. 3 sekúnd.
Na displeji H sa ukáže :. –Program alej pokrauje
cca. 1 minútu. Na displeji H
sa objaví :.
– Vypnite vypína zapnuté/vypnuté (.
ruZšeie pnrogramu
sk
Intenzívne sušenie
Poas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepši výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom môže zanedbatene zvýši. (Pozor
pri chúlostivých kusoch riadu!)
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Stlate tlaidlo START @ adržte
stlaené.
–Otáajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H zobrazuje :. –Tlaidlo pustite.
Na displeji H svieti hodnota
nastavená v závode : (intenzívne
sušenie vypnuté).
Nastavenie zmete takto:
–Otáaním volia programov 8
môžete zapnú: alebo
vypnú: intenzívne sušenie. –Stlate tlaidlo START @.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
Zmena programu
Po stlaení tlaidla START @ už niejemožná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).
17

========17========

sk
Údržba a starostlivos
Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebia pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí as a nervy.
Celkový stav spotrebia – Skontrolujte vnútorný priestor, i v om
nie sú usadeniny tuku a vodného
kamea.
Ak také usadeniny nájdete, potom: –Naplte zásobník umývacím
prostriedkom. Spotrebi spustite
bez riadu s programom s najvyššou
teplotou.
Na istenie spotrebi a používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebie urené osobitne pre umývaky riadu.
– Tesnenie dverí utierajte pravidelne
vlhkou handrikou.
Na istenie umýva ky nikdy nepoužívajte parný isti. Výrobca neruí za prípadné následné škody.
Prednú stranu spotrebia a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handrikou; postaí voda a trochu istiaceho prostriedku. Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce istiace prostriedky, oboje by mohlo vies k poškriabaniu povrchov.
Uspotrebiov z ušachtilej ocele: Nepoužívajte špongiovú utierku nebo niekokokrát dôkladne ich vymyte pred prvým použitím, aby ste predišli korózii.
Sitká
Sitká 1R zadržiavajú hrubé ne istoty vo vode od erpadla. Tieto neistoty môžu sitká príležitostne upcha.
Sústava sitiek pozostáva z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka. – Skontrolujte sitká po každom umývaní
zhadiska zvyškov.
–Vytote valcového sitka tak, ako je to
znázornené, a vyberte sústavu sitiek.
ã= Varovanie
Nikdy nepoužívajte iné umývacie prostriedky pre domácnos sobsahom chlóru! Ohrozenie zdravia!
– Prípadné zvyšky odstráte a sitká
oistite pod te úcou vodou. – Opätovne založte systém sitiek
v obrátenom poradí a dbajte na to,
aby si znaky šípok po uzavretí ležali
naproti.
Špeciálna so aleštidlo
– Kontrolujte indikátory doplnenia h
a `. V prípade potreby dopl te
špeciálnu so a/alebo leštidlo.
18

========18========

sk
Ostrekovacie ramená
Vodný kame ane istoty z vody môžu blokova trysky a ložiská ostrekovacích ramenien 1: a 1B.
– Skontrolujte výstupné trysky
ostrekovacích ramien, i
nie sú upchaté.
– Horná ramená odskrutkujte 1: (1/4
otoenia).
Poruchy odstránite sami
Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstránite sami. To ušetrí náklady a zabezpeí, že spotrebi je rýchle opä k dispozícii. V nižšie uvedenom prehade nájdete možné príiny chybných funkcií a úinné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie
V prípade, že sa spotrebi zastaví po as umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spusti, preve te najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset). (Pozri kapitolu Umývanie riadu)– Dolné rameno 1B vytiahnite smerom
nahor.
ã= Varovanie
V prípade, že sa na displeji zobrazíH chybový kód (: až :), musí by bezpodmienene spotrebi najprv odpojený od siete a prívod vody zatvorený. Niektoré poruchy (pozri nasledujúci popis porúch) môžete odstránisami,
pri všetkých ostatných poruchách zavolajte, prosím, servisné stredisko auvete indikáciu poruchy :XX.
ã= Varovanie
Myslite na to: Opravy smú prevádza iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeni konštrukný diel, je nutné dba na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely. Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobi zna né škody a nebezpeenstvo pre užívatea.
– Ostrekovacie ramená vyistite pod
teúcou vodou.
– Ostrekovacie ramená opä upevnite
zaskoením, popr. ich pevne
priskrutkujte.
19

========19========

sk
erpadlo odpadovej vody Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokova erpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.
V takom prípade:
– V každom prípade najskôr odpojte
spotrebi od siete.
– Vyberte horný a 1" dolný 1b kôš. –Sitká1R demontujte.
–Vyerpajte vodu, prípadne za pomoci
špongie.
– Biely kryt pumpy (ako je na obrázku)
vypáte pomocou lyžice. Chyte kryt za
prepážku a nadvihnite ho šikmo
smerom dnu. Potom kryt úplne
odoberte.

–Skontrolujte,i sa na obežnom kolese
nenachádzajú cudzie telesá a prípadne
ich odstráte.
– Kryt dajte do pôvodnej polohy, zatlate
nadol a zaklapnite (cvak).– Založte sitká.
–Opätovne nasa te koše.
20
... pri zapnutí
Spotrebi neza ne pracova.
– Poistka v dome nie je v poriadku. –Zástrka niejevzásuvke.
– Dvere spotrebia nie sú správne
zatvorené.
... na umývake riadu
Spodné ostrekovacie rameno sa ažko otáa.
– Ostrekovacie rameno je blokované. Dvere sa dajú len ažko otvori. * – Detská poistka je aktivovaná. Návod
na deaktiváciu nájdete vzadu v obálke.
*Poda modelu
Dvere sa nedajú zatvori.
– Zámok dverí sa prestavil. Pre spätné
nastavenie zatvorte dvere zvýšenou
silou.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvori.
– Zásobník na umývací prostriedok
je preplnený alebo mechanizmus
je zablokovaný zlepenými zvyškami
umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok. –Zásobní k bol priplnení vlhký.

========20========

Svieti signalizácia „Skontrolujte prívod vody” )".
– Prívod vody je zatvorený.
– Prívod vody je prerušený.
– Hadica prívodu vody je zalomená. – Sitko na prívode vody je upchaté.
–Spotrebi vypnite a vytiahnite
zástrku zo zásuvky.
–Zatvorte prívod vody.
–Oistite sitko v prívodovej hadici.

– Obnovte prívod prúdu.
– Otvorte prívod vody.
–Spotrebi zapnite.
Po ukonení programu zostáva v zariadení voda.
– (:) Hadica odpadovej vody
je upchatá alebo zalomená.
Sitká sú upchaté.
– (:) erpadlo odpadovej vody
je zablokované, kryt erpadla
odpadovej vody nie je zaklapnutý
(pozri erpadlo odpadovej vody). –Sitká súupchaté.
– Umývací program sa ešte
neskonil. Pokajte do ukonenia
programu (na displeji je :).
alebo prevete funkciu „Reset”.
sk
Chybový kód :
–Sitká 1R sú zne istené alebo
upchaté.
Indikátor dopania soli h a/alebo leštiaceho prostriedku ` nesvieti. – Indikátor(y) dopania sú vypnuté. – Dostatok leštiaceho prostriedku/ soli
je k dispozícii.
Indikátor doplania špeciálnej soli h svieti.
–Chybí so .
Doplte špeciálnu so.
– Senzor nerozpozná soné tablety.
Používajte inú špeciálnu so.
... pri umývaní Nezvyajná tvorba peny
– V zásobníku leštiaceho prostriedku
je namiesto neho prostriedok na runé
umývanie riadu.
Rozliaty leštiaci prostriedok spôsobuje
nadmernú tvorbu peny, pretoho utrite
handrikou.
Spotrebi sa po as umývania zastaví. – Prerušená dodávka prúdu.
– Prívod vody je prerušený.
Pou buchot plniacich ventilov
– Spôsobuje ho uloženie vodovodného
potrubia a nemá vplyv na fungovanie
spotrebia. Pomoc nie je možná.
Pri umývaní pou buchot/klepot
– Ostrekovacie rameno naráža do riadu. – Riad niejesprávne uložený.
21

========21========

sk
... na riade
Zvyšky jedla na riade.
– Riad bol príliš netesno uložený, kôš
na riad bol preplnený.
–Primálo istia.
– Príliš slabý program umývania. –Sažené otáanie ostrekovacieho
ramena.
– Trysky na ostrekovacom ramene
sú upchaté.
–Sitká súupchaté.
– Sitká sú nesprávne nasadené. – erpadlo odpadovej vody
je zablokované.
– Horný kôš nie je vpravo a vavo
postavený v rovnakej výške.
Zvyšky aju alebo rúžu sa neodstránili úplne.
– Umývací prostriedok má slabý bieliaci
úinok.
– Príliš nizka teplota umývania.
– Príliš málo umývacieho prostriedku/
nevhodný umývací prostriedok Na riade s asti zostávajú biele škvrny/ poháre majú mlieny nádych.
Pri použití umývacích prostriedkov neobsahujúcich fosforenany môže pri tvrdej vodovodnej vode ahšie dochádza k tvorbe bielych usadenín na riade a stenách riadu.
– Príliš málo umývacieho prostriedku/
nevhodný umývací prostriedok – Príliš slabý program umývania. – Chýba umývací prostriedok/príliš málo
umývacieho prostriedku
– Nie špeciálny so/príliš málo špeciálnej
soli.
– Zariadenie na zmäkovanie vody
je nastavené na nesprávnu hodnotu. – Skrutkovací uzáver zásobníka na so
nie je dotiahnutý.
Obráte sa na výrobcu umývacieho prostriedku, najmä ak:
–je riad poukonení programu vemi
mokrý.
– vznikajú usadeniny vodného kamea.
22
Matné, zafarbené poháre, neumytené povlaky.
– Nevhodný umývací prostriedok. – Poháre nehodiace sa do umývaky
riadu
Škvrny na pohároch a príbore, poháre s kovovým vzhadom.
– Príliš mnoho leštiaceho prostriedku. Zafarbenie na astiach z umelej hmoty. – Príliš málo umývacieho prostriedku/
nevhodný umývací prostriedok – Príliš slabý program umývania. Stopy hrdze na príbore.
– Príbor neodolný voi hrdzaveniu. – Obsah soli vo vode je príliš vysoký,
pretože skrutkovací uzáver zásobníka
na so nie je pevne dotiahnutý alebo
pri dopaní soli sa pomimo vysypalo
príliš vea soli.
Riad nevyschne.
– Príliš skoro ste otvorili dvere spotrebia
a riad ste skoro vybrali.
– Zvolili ste program bez sušenia. – Príliš malo leštiaceho prostriedku/
nevhodný leštiaci prostriedok. – Aktivujte intenzívne sušenie.
– Použitý kombinovaný umývací
prostriedok má zlý sušiaci výkon.
Používajte leštiaci prostriedok
(nastavenie pozri kapitolu „Leštiaci
prostriedok”).

========22========

Služba zákazníkom
Ak by sa vám nedarilo poruchu odstráni, obráte sa na službu zákazníkom. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uvete íslo spotrebia(E Nr. = 1) a íslo FD (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku 92 na dverách spotrebia.Dôverujte kompetencii výrobcu. Obrá te sa na nás. Zabezpete tým, aby oprava bola prevedená odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebi.
sk
Inštalácia
Aby umývaka riadu riadne fungovala, musí by pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpoveda požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch príp. v návode na montáž.
Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krokov:
– Kontrola pri dodaní
– Umiestnenie
–Pripojenie kodpadu
–Pripojenie vody
– Elektrické pripojenie.
Bezpenostné pokyny
– Umiestnenie a pripojenie vykonajte
poda návodu na inštaláciu a montáž. –Umývaka riadu nesmie by
pri inštalácii zapojená do siete. –Zabezpete, aby bol v elektroinštalácii
domácnosti poda predpisov
nainštalovaný systém ochranného
vodia.
– Údaje o elektrickom pripojení sa musia
zhodova s údajmi uvedenými
na typovom štítku 92 umýva ky. – V prípade, že dôjde k poškodeniu
sieového prívodu spotrebia, musí sa
tento vymeni zvláštnym sie ovým
prívodom.
V záujme vyhnutia sa nebezpeenstvu
smie sieový prívod vymeni iba
autorizovaný servis.
–Ak jeumývaka zabudovaná
do skrinky vo výške, musí sa riadne
adodatone upevni.
23

========23========

sk
– Podstavné spotrebie alebo
zabudovatené spotrebie zabudujte
iba pod spojité pracovné dosky, ktoré
sú zoskrutkované so susediacimi
skrinkami, aby ste zabezpeili stabilnú
polohu spotrebia.
– Neinštalujte tento spotrebi vblízkosti
zdrojov tepla (vykurovacích telies,
zásobníkov tepla, pecí alebo iných
zariadení, vytvárajúcich teplo)
a nezabudovávajte ho pod varnú
dosku.
– Po umiestnení spotrebia musí by
zástrka vone prístupná.
(vi Elektrické pripojenie)
– Nie je obsiahnutá vo všetkých
modeloch:
Kryt z umelej hmoty na prípojke vody
obsahuje elektrický ventil, v prívodovej
hadici sa nachádzajú prívodové
vedenia. Túto hadicu nepreseknite, kryt
z umelej hmoty neponárajte do vody.
ã= Varovanie
Ak nie je spotrebi umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná boná stena, musí byas dverí s pántmi
zbezpenostných dôvodov zakrytý (nebezpeenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo vodbornej predajni.
Dodávka
Bezchybné fungovanie vašej umývaky riadu bolo v závode dôkladne
skontrolované. Pritom zostali malé škvrny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.
24
Technické údaje
Hmotnos:
max. 45 kg
Napätie:
220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz Menovitý príkon:
2,0–2,4 kW
Poistka:
10/16 A
Tlak vody:
najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku. Prívodové množstvo:
minimálne 10 litrov za minútu
Teplota vody:
studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.
Umiestnenie
Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebi umiestnite vodorovne pomocou nastavitených nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie. –Spotrebie s podstavcom
a zabudovatené spotrebie, ktoré sa
dodatone umiestujú ako vo ne
stojaci spotrebi, musia by
zabezpeené proti prevráteniu,
napr. skrutkami v stene alebo
zabudovaním pod spojitú pracovnú
dosku, ktorá je zoskrutkovaná so
susednými skrinkami.
–Umývaku riadu je možné zabudova
do kuchynskej linky bez alších
drevených alebo umelohmotných
medzistien.

========24========

Pripojenie k odpadu
– Potrebné pracovné kroky nájdete
v návode na montáž, prípadne
namontujte sifón s kónickým hrdlom. – Hadicu na odvod odpadovej vody
pripojte pomocou priložených dielov
ku kónickému hrdlu sifónu.
Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila,
nepripuila alebo nezamotala a odtoku
odpadovej vody nebránilo uzatváracie
veko v odtoku!
Pripojenie vody
– Pripojenie vody vykonajte poda
návodu na montáž pomocou
priložených dielov na vodovodný
kohútik.
Dbajte na to, aby nebola prípojka vody
zalomená, pripuená alebo zamotaná. – Pri výmene spotrebiasa naprívod
vody musí vždy použi nová prívodová
hadica.
Tlak vody:
najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku. Prívodové množstvo:
minimálne 10 litrov za minútu
Teplota vody:
uprednostuje sa studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.
sk
Pripojenie teplej vody *
*pod a modelu
Umývaka riadu môže by pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa odporúa, ak táto je dispozícii z energeticky vyhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia
scirkulaným vedením.
Pritom ušetríte energiu a as.
Nastavením teplej vody : môžete váš spotrebi optimálne naladi na prevádzku steplou vodou.
Pritom sa odporúa teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimalne 40 °C do maximalne 60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa neodporúa, ak voda je vyrobená pomocou
elektrického bojlera.
Nastavenie teplej vody: – Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Stlate tlaidlo START @ adržte
stlaené.
–Otáajte voli programov 8 dovtedy,
kým sa na displeji H zobrazuje :. –Tlaidlo pustite.
Na displeji H svieti hodnota
nastavená v závode :.
Zmena nastavenia:
–Otá aním volia programov 8
môžete nastavenie teplej vody
vypnú: alebo zapnú :. –Stlate tlaidlo START @.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
Pripoje nie teplej vody
25

========25========

sk
Elektrické pripojenie
–Spotr ebi možno pripoji iba
na striedavý prúd s rozsahom
od 220 V do 240 V a 50 Hz
alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky
s ochranným vodiom nainštalovanej
poda predpisov. Potrebná poistka
pozri typový štítok 92.
– Zásuvka sa musí nachádza vblízkosti
umývaky a musí by vo ne dostupná
aj po zabudovaní.
Ak zástrka po zabudovaní nie je vone
prístupná, musí by kvôli dodržaniu
príslušných bezpenostných predpisov,
týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii
deliace zariadenie na všetkých póloch
s otvorom pre kontakt s minimálnou
džkou 3 mm.
– Zmeny na pripojení smú prevádza len
odborníci.
–Predženie kábela sieového prívodu
smiete kupova v autorizovaných
servisných strediskách.
– V prípade použitia ochranného
vypínaa proti chybnému prúdu možno
použi iba jeden typ s ozna ením ‚.
Iba tento zaruuje splnenie
momentálne platných predpisov. –Spotrebi je vybavený systémom
vodnej bezpenosti. Vezmite
na vedomie, že tento systém funguje
len, ak je spotrebi pripojený na sie . Demontáž
Dodržte aj tu poradie pracovných krokov. – Odpojte spotrebi zo siete.
–Zastavte prívod vody.
–Uvonite prívod vody a odvod
odpadovej vody.
–Uvonite upevovacie skrutky
na nábytkových dielcoch.
– Demontujte sokel, ak je k dispozícii. –Spotrebi vytiahnite, dajte pritom pozor
na hadicu.
26
Preprava
Umývaku riadu vyprázdnite a voné asti zaistite.
Spotrebisa musí vyprázdni vykonaním týchto krokov:
– Otvorte prívod vody.
– Zatvorte dvere.
– Zapnite vypína zapnuté/vypnuté (. –Zvote program s najvyššou teplotou.
Na displeji H sa objaví plánovaná
džka trvania programu.
–Stlate tlaidlo @ START.
Program sa spustí.
– Po cca. 4 minútach stláajte tlaidlo
START @ dovtedy, kým sa
na displeji : zobrazuje.
Po cca. 1 min. sa na displeji
zobrazí :.
–Vypnite spotrebi( azatvorte prívod
vody.
Spotrebi prepravujte iba v zvislej polohe. (Aby sa nemohla dosta zvyšková voda do riadenia spotrebia, o môže vies k chybnému priebehu programu). Opatrenia proti zamrznutiu Ak sa spotrebi nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdni.
– Prívod vody zatvorte, prívodovú hadicu
odpojte a nechajte z nej vytiec vodu.
Opatrenia p roti z amrznutiu (Vyprázdnenie spotrebia)

========26========

sk
Likvidácia
Taktiež obaly nových spotrebiov, ako aj staré spotrebie, obsahuju drahocenné suroviny a opätovne využitené materiály. Zlikvidujte, prosím, jednotlivé asti roztriedené poda druhov.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej
popr. mestskej správy.
Obal
Všetky umelohmotné asti spotrebia sú oznaené medzinárodne normovaným skráteným oznaením (napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triedi pod a istých druhov plastov.
Dodržte bezpenostné pokyny v kapitole „Pri dodávke”.
Staré spotrebie
Dodržte bezpe nostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii”.

Tento spotrebi je ozna ený
v súlade s európskou smernicou
2002/96/ES o odpade
z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) (waste electrical
and electronic equipment –
WEEE). Táto smernica udáva
rámec pre zber a recykláciu
odpadu zo zariadení, ktorý
je platný v celej EÚ.

27

========27========


========28========


========29========

*9000618056* 9000618056 sk (9104) 440EG

========30========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Dishwasher
Name SIEMENS SR 25E830 EU
Model SR 25 E 830 EU
File size 3136 KB
Number of pages 30 pages
file format pdf
Language Dishwasher SIEMENS SR 25E830 EU Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,