Download manual for the product
WHIRLPOOL AMW 494 IX - Microwave oven

If you are looking for the instruction manual: Microwave oven WHIRLPOOL AMW 494 IX - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Microwave oven WHIRLPOOL AMW 494 IX
Microwave oven WHIRLPOOL AMW 494 IX Microwave oven WHIRLPOOL AMW 494 IX


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 1168 KB (file format: pdf)
AMW 494
INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA
INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ
AMW 496
INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE
INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI УСТАНОВКА, КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA
1

========1========

INSTALACE
INSTALACE SPOTŘEBIČE
PŘIINSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostat- nými přiloženými instalačními pokyny.
PŘED PŘIPOJENÍM
ZKONTROLUJTE, ZDANAPĚTÍ na typovém štítku od- povídá napětí ve vaší domácnosti.
NESNÍMEJTEKRYTYVSTUPUMIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby.
Chrání přívodní kanálky mi-
krovln před tukem a zbyt-
ky jídel.
PŘEDINSTALACÍTROUBYSE PŘESVĚDČTE, že je prázdná.
PO PŘIPOJENÍ
TROUBULZESPUSTITJENTEHDY, JSOU-LI dvířka správ- ně zavřená.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů
uživatelem.
2
ZKONTROLUJTE, ZDANENÍTROUBAPOŠKOZENÁ. Zkont- rolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.
TROUBUNEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená přívod- ní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefungu- je správně, nebo když došlo k jejímu poškoze- ní či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiné- mu ohrožení zdraví a majetku.
UZEMNĚNÍTOHOTOSPOTŘEBIČE je podle zákona po- vinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na ma- jetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

========2========

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ
NEOHŘÍVEJTEA NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.
NEPOUŽÍVEJTEMIKROVLNNOU troubu k sušení odě- vů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovo- ce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.
POKUDBY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťový ka- bel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.
JÍDLANEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.
NENECHÁVEJTETROUBUBEZ dozoru, zvláště pokud při vaření používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.
NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči agresiv- ní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
SERVISNÍOPRAVYSMÍPROVÁDĚTVÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.
Provádění oprav nebo úprav, u kte- rých je nutné sejmout kryty chrání- cí před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze od- borně vyškolený technik.
NEOTVÍREJTEŽÁDNÉPEVNĚUCHYCENÉKRY- TY.
NEDOVOLTEDĚTEM používat tento spotřebič bez do- hledu dospělých; mohou ho používat jen teh- dy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápa- ly možná nebezpečí způsobená nesprávným po- užitím.
TENTOSPOTŘEBIČNESMĚJÍPOUŽÍVATOSOBY (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpověd- né za jejich bezpečnost.
VAROVÁNÍ!
PŘIPOUŽITÍSEPŘÍSTUPNÉČÁSTITROUBYZAHŘÍVAJÍ na vy- sokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spo- třebiči přibližovat.
MIKROVLNNOUTROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo ná- pojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybouchnout.
JETŘEBAPRAVIDELNĚSLEDOVAT, ZDANENÍPOŠKOZENO TĚSNĚNÍ dvířek nebo přilehlé plochy. V případě po- škození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalif kovaný technik neopraví.
VEJCE
MIKROVLNNOUTROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se
skořápkou nebo bez ní, proto-
že vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.
3

========3========

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
TENTOSPOTŘEBIČJEURČENVÝHRADNĚKDOMÁCÍMU POUŽITÍ!
MIKROVLNNOUTROUBUNIKDYNEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
JESTLIŽESECVIČÍTEV ovládání trouby, vložte do- vnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.
NEPOUŽÍVEJTETROUBU ke skladování žádných předmětů.
DRÁTĚNÉUZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.
FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI MIKROVLNNOUTROUBUNEPOUŽÍVEJTE k frito- vání v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné re- gulovat.
ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.
4
TEKUTINY
NAPŘ. NÁPOJENEBOVODA. Mohou se v mikrovln- né troubě přehřát za bod varu,
aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou ná-
hle vytéct z nádoby.
Abyste tomu předešli, postupujte takto: 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami
a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mik-
rovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní
ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a
pak ji před opatrným vytažením nádoby z
mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.
POZOR
VŽDYSI vyhledejte v mikrovlnné kuchařce po- drobné údaje. Doporučujeme zvláště v přípa- dech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.
POOHŘÁTÍJÍDLANEBONÁPOJŮPRODĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat
a před podáváním zkontrolo-
vat teplotu. Tím se teplo rovno-
měrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

========4========

PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBECNĚ
NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.
NÁDOBY, KTERÉSEPOUŽÍVAJÍV MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být pro ni vhodné a
musí být z materiálu, kte-
rým mohou mikrovlny vol-
ně procházet.
KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.
POKUDSEKOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn za- pnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.
PŘEDZAPNUTÍMTROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.
DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
SKLENĚNÝOTOČNÝTALÍŘ pokládejte
na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žád- né jiné nádoby.
Držák otočného talíře nasaďte do trouby.
SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ
SKLENĚNÝOTOČNÝTALÍŘ používejte při všech způ- sobech úpravy jídel. Zachycuje
veškeré odkapávající šťávy a od-
padávající kousky jídel, které by
jinak potřísnily a znečistily vnit-
řek trouby.
Skleněný otočný talíř umístěte na držák
otočného talíře.
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK
TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAP- NE MINUTU PO přepnutí trouby do pohoto- vostního stavu. (Trouba je v pohoto- vostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodi- novém formátu, nebo pokud hodiny neby- ly nastaveny, když je displej prázdný).
BEZPEČNOSTNÍPOJISTKUUVOLNÍTE otevřením a za- vřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).
5

========5========

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ
PŘERUŠENÍVAŘENÍ:
POKUDCHCETEJÍDLOZKONTROLO-
VAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT, ote-
vřete dvířka a proces tepel-
né úpravy se dočasně přeru-
ší. Nastavení se po dobu 10
minut nezmění.
CHCETE-LIVTEPELNÉÚPRAVĚPOKRAČOVAT: ZAVŘETE DVÍŘKA a JEDNOU stiskněte
tlačítko Start. Proces tepelné úpra-
vy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
STISKNUTÍMTLAČÍTKA S TART DVAKRÁT se doba pro- dlouží o 30 vteřin.
CHLAZENÍ
POSKONČENÍZVOLENÉFUNKCE se trouba může auto- maticky ochlazovat. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne.
OTEVŘENÍ DVÍŘEK
DVÍŘKAOTEVŘETESTISKNUTÍMTLAČÍTKA.
6
JESTLIŽEUŽNECHCETEPOKRAČOVAT: VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.
PO SKONČENÍ PROGRAMU ZAZNÍ ZVUKOVÝ SIGNÁL jed- nou nebo dvakrát za minutu po
dobu 10 minut. Chcete-li sig-
nál zrušit, stiskněte tlačítko STOP
nebo otevřete dvířka.
POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hod- noty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.
CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poško- zení trouby otevřením dvířek.

========6========

KUCHYŇSKÝ ČASOVAČT LAČÍTKY +/- nastavte požadovaný čas.

TUTOFUNKCI POUŽIJTE, potřebujte-li použít minutku k přesnému od- měření času např. při vaření va- jec, těstovin nebo k vykynutí těs- ta před pečením.

O PAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon na 0 W.

S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TART.
PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.
HODINY



KDYŽ SE SPOTŘEBIČ připojí k síti po- prvé nebo po výpadku elektři- ny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nena- stavíte dobu vaření.

S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TOP (na 3 vteřiny), až začne levá
číslice (hodiny) blikat. 
T LAČÍTKY + / - nastavte hodinu.

S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TART. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).

T LAČÍTKY + / - nastavte minuty. 
S TISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO S TART. HODINYJSOUNAŘÍZENÉ a jsou v chodu.
POZNÁMKA:
PŘINASTAVOVÁNÍHODINMAJÍBÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.
7

========7========

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

TUTOFUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

T LAČÍTKY +/- nastavte požadovaný čas.
 
O PAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon. 
S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TART.
PO SPUŠTĚNÍ PEČENÍ:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Na- stavený čas můžete také prodlužovat nebo zkracovat stiskem tla- čítek +/-.
STISKNUTÍMTLAČÍTKAVÝKONU můžete také změnit stupeň výkonu. Po prvním stisknutí se objeví právě používaný stupeň výkonu. Opako- vaným stisknutím tlačítka výkonu stupeň nastavení změníte.
STUPEŇ VÝKONU
VÝKON
750 W
500 W
350 W 160 W
0 W
POUZE MIKROVLNY
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
OHŘÍVÁNÍNÁPOJŮ, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
Příprava ryb, masa, zeleniny atd.
ŠETRNĚJŠÍPŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení dušeného masa se zeleninou.
DUŠENÍMASA, rozpouštění másla.
ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
NSTAVENÍ doby dojití (jen při použití časovače).
8

========8========

JET START

S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TART.

TATO FUNKCE RYCHLÉHO STARTU SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu po- travin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.
STISKNUTÍMTOHOTOTLAČÍTKA se trouba automaticky zapne na maxi- mální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Kaž- dým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vte- řin. I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisk-
nutím tlačítek.
ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM
POSTUPUJTEPODLEPOKYNŮ v části "Vaření a ohřívá- ní s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruč- ně výkon 160 W.
MRAŽENÉPOTRAVINYV PLASTOVÝCH SÁČCÍCH, plas- tových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen teh- dy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).
TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úz- kých balíčků se rozmrazí rychleji než sil- né bloky.
JAKMILEJÍDLOTROCHUPOVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.
KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.
JÍDLOPRAVIDELNĚSLEDUJTEA KONTROLUJTE. Postup- ně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jíd- la potřebuje.
VELKÉKUSY uprostřed rozmrazování obraťte.
VAŘENÁJÍDLA, GULÁŠEA MASOVÉ OMÁČKY se roz-
mrazí rychleji, jestliže je během rozmra-
zování zamícháte.
DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně roz- mrazit a pak ho nechat dojít.
NECHÁTE-LIJÍDLOPOROZMRAZOVÁNÍ dojít, vždy do- sáhnete lepšího výsledku,
protože se v něm teplo rov-
noměrně rozptýlí.
9

========9========

RYCHLÉ ROZMRAZENÍS TISKNĚTE TLAČÍTKO J ET D EFROST.

T LAČÍTKY + / - nastavte váhu potravin. 
S TISKNĚTE TLAČÍTKO S TART.

FUNKCIRYCHLÉHO ROZMRAZENÍ POUŽÍVEJTE jen pro čistou váhu v rozmezí 100 g - 2 kg.
JÍDLOVŽDYPOKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.
UPROSTŘEDROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla

TURN FOOD.

Otevřete dvířka.

Obraťte jídlo.
Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.
POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.
VÁHA:
U TÉTOFUNKCE musí trouba zjistit
čistou váhu potravin. Trouba pak
automaticky vypočítá potřebný
čas k dokončení rozmrazení.
JE-LIVÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části " Vaření a ohří- vání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.
ZMRAZENÉ POTRAVINY:
MÁ-LIJÍDLOVYŠŠÍTEPLOTU, než je teplota hlubo- kozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
MÁ-LIJÍDLONIŽŠÍTEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.
JÍDLO TIPY
MASO (100 g - 2,0 kg)
Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně. OBRAŤTEJÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
DRŮBEŽ (100 g - 3,0 kg)
Celé kuře, kousky nebo řízky.
OBRAŤTEJÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
RYBA (100 g - 2,0 kg)
Celé ryby, řízky nebo f lé.
OBRAŤTEJÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁNEJSOUOBSAŽENAV TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro
rozmrazování zvolte 160 W.
10

========10========

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍJEJEDINOUÚDRŽBOU, která je obvykle nutná. NEBUDETE-LITROUBUUDRŽOVAT čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení život- nosti spotřebiče a případně i vytvoření nebez- pečné situace a riziku požáru.
NEPOUŽÍVEJTEDRSNÉKOVOVÉ
HOUBIČKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY
S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, ko-
vové drátěnky, hadříky
s čisticí drtí apod., které
mohou poškodit ovládací panel, vnitřní
i vnější plochy trouby. Používejte hou-
bu namočenou do neutrálního čisticího
prostředku nebo papírový ubrousek s
aerosolovým prostředkem na čištění skel.
Aerosolový čisticí prostředek na okna
nastříkejte vždy na papírový ubrousek.
NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.
V PRAVIDELNÝCHINTERVALECH, zvláště po- kud došlo k přetečení tekutin, vy-
jměte otočný talíř, držák otočné-
ho talíře a vytřete dočista dno
trouby.
KONSTRUKCETÉTOTROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.
NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže
jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.
K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vněj- ší části dvířek a jejich těsnění používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.
ODSTRAŇUJTEMASTNÉUSAZENINY nebo zbyt- ky jídel kolem dvířek.
V PŘÍPADĚODOLNÝCHSKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.
MIKROVLNNOUTROUBU nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.
NEPŘÍJEMNÝZÁPACHV TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťá- vy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a ne- cháte vřít po dobu několika minut.
VHODNÉ DO MYČKY:
DRŽÁKOTOČNÉHOTALÍŘE.
SKLENĚNÝOTOČNÝTALÍŘ.
11

========11========

JAK ODSTRANIT PORUCHU
POKUDTROUBANEFUNGUJE, nevolejte hned do ser-
visu, ale proveďte tyto kontroly:
Otočný talíř a držák otočného talíře jsou
řádně usazené na svém místě.
Zástrčka je správně zasunutá do síťové zá-
suvky.

Dvířka jsou správně zavřená.
Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není
vypnutý elektrický proud.
Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné vě-
trání.
Počkejte asi deset minut, a pak troubu zno-
vu zapněte.
Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít
a zavřít.
PŘEDEJDETETÍM zbytečným zásahům servisu, kte- ré byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveď- te výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uve- deny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.
POŠKOZENÝPŘÍVODNÍKABELJETŘEBAVYMĚNIT za originální přívodní ka-
bel, který je k dostání v ser- visním středisku. Výměnu
přívodního kabelu smí
provádět pouze vyškolený servisní technik.
SERVISNÍOPRAVYSMÍPROVÁDĚT
VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ
TECHNIK. Provádění oprav
nebo úprav, u kterých je nut- né sejmout kryty chránící
před mikrovlnami, je
nebezpečné - tyto činnosti
smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
NEOTVÍREJTEŽÁDNÉPEVNĚUCHYCENÉKRYTY.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JAKDOKLÁDÁRECYKLAČNÍSYMBOL, kra-
bici, v níž je výrobek zabalen, lze
beze zbytku recyklovat. Řiď-
te se platnými pokyny pro
odstraňování odpadu. Oba-
lový materiál (plastové sáč-
ky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo je- jich dosah.
TENTOSPOTŘEBIČ je označen v souladu s evrop- skou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektric- kého a elektronického zařízení (WEEE). Zajiš- těním správné likvidace tohoto spotřebiče po- můžete zabránit případným negativním dů- sledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou li- kvidací výrobku.
12
SYMBOL na výrobku nebo
na dokumentech přilože-
ných k výrobku udává, že
tento spotřebič nepatří do
domácího odpadu. Je nut-
né odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elek-
trického a elektronického
zařízení.
LIKVIDACE musí být prove-
dena v souladu s místními
předpisy o ochraně život-
ního prostředí, které se tý-
kají likvidace odpadu.
PODROBNĚJŠÍINFORMACE o zpracování, rekupera- ci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u přísluš- ného místního úřadu, služby pro likvidaci do- movního odpadu nebo v obchodě, kde jste vý- robek zakoupili.
PŘEDLIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

========12========

13

========13========

14

========14========

15

========15========

ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU
V SOULADUS NORMOU IEC 60705.
MEZINÁRODNÍKOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu růz- ných mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:
Test Množství Přibl. čas Stupeň výkonu Nádoba 12.3.1 750 g 10 min 750 W Pyrex 3.220 12.3.2 475 g 5 ½ min 750 W Pyrex 3.827 12.3.3 900 g 15 min 750 W Pyrex 3.838 13.3 500 g 2 min 40 s Rychlé rozmrazení
TECHNICKÉ ÚDAJE
NAPĚTÍV SÍTI
JMENOVITÝPŘÍKON
POJISTKA
MIKROVLNNÝVÝKON
VNĚJŠÍROZMĚRY (V X Š X H) VNITŘNÍROZMĚRY (V X Š X H)
230 V/50 HZ
1300 W 10 A (UK 13 A)
750 W
V X Š X H 347 X 595 X X320 290 X 187 X 370
4619-694-77261
CZ
© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.
16

========16========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Microwave oven
Name WHIRLPOOL AMW 494 IX
Model AMW 494 IX
File size 1168 KB
Number of pages 16 pages
file format pdf
Language Microwave oven WHIRLPOOL AMW 494 IX Česky - Czech Česky - Czech,