Download manual for the product
BOSCH AQUATAK 100 PLUS - Tools

If you are looking for the instruction manual: Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 4138 KB (file format: pdf)
F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Návod na pouÏívanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Iнструкцiя з експлуатацiї Instrucøiuni de folosire Ръководство за експлоатация Uputstvo za
opsluÏivanje Navodilo za uporabo Upute za uporabu Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Naudojimo instrukcija
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Polski âesky Slovensky Magyar Русский Українська Românå Български Srpski Slovensko Hrvatski Eesti Latviešu Lietuvių

========1========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
2 • F016 L70 394 • 05.11

========2========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
13
AQUATAK 10
12
1
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
2
3
11
4
10
5
6
9
7 8
AQUATAK 100 PLUS
3 • F016 L70 394 • 05.11

========3========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
A
B
10
14
C
D
AQUATAK 10
12
3
3
6
15
4
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
E
F
4
5
5
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
4 • F016 L70 394 • 05.11

========4========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
G
AQUATAK 10
12
3
3
4
AQUATAK ECO/100/100 PLUS
I
AQUATAK 100 PLUS
4
5
K
2
1
5 • F016 L70 394 • 05.11
H
3
7
J
AQUATAK 100 PLUS
4
8
L
16

========5========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Przepisy bezpieczeµstwa
Przeczytaç przed przyståpieniem do u†ytkowania, przestrzegaç zaleceµ!
Przed uruchomieniem zapoznaç si∑ z
instrukcjå obs∆ugi urzådzenia. W
szczegølno∂ci przestrzegaç niniejszych
wskazøwek bezpieczeµstwa. Nale†y starannie
przechowywaç niniejszå instrukcj∑ obs∆ugi do
dalszego zastosowania.
Symbole ostrzegawcze i informacyjne znajdujåce si∑ na urzådzeniu dostarczajå informacji istotnych z punktu widzenia bezpiecznej pracy.
Oprøcz informacji zawartych w instrukcji nale†y przestrzegaç ogølnych zasad bezpieczeµstwa pracy oraz przepisøw dotyczåcych zapobiegania
nieszcz∑∂liwym wypadkom.
Nigdy nie kierowaç strumienia wody na ludzi,
zwierz∑ta, urzådzenie lub elementy
elektryczne. Uwaga: Strumieµ wody pod
ci∂nieniem mo†e stanowiç zagro†enie w
przypadku u†ycia niezgodnego z
przeznaczeniem.
Zasilanie
Zaleca si∑ pod∆åczenie urzådzenia do gniazda
zabezpieczonego w wy∆åcznik rø†nicowo-prådowy z
prådem wyzwalajåcym røwnym 30 mA.
Je∂li stosowany jest przed∆u†acz, wtyk i gniazdo muszå
mieç budow∑ wodoszczelnå.
Uwaga: Nieodpowiednie przed∆u†acze mogå stwarzaç
niebezpieczeµstwo.
Nie dotykaç wtyczki zasilania mokrymi r∑kami. Celem unikni∑cia uszkodzenia przewodu sieciowego lub
przed∆u†acza nie naje†d†aç na niego, zginaç go lub
szarpaç. Chroniç przewød przed dzia∆aniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi kraw∑dziami. Stosowaç przed∆u†acze o przekroju zgodnym z instrukcjå
obs∆ugi, z zabezpieczeniem przez rozpryskami wody.
Po∆åczenie z przed∆u†aczem nie mo†e le†eç w wodzie. Pod∆åczenie wody.
Przestrzegaç przepisøw firmy dostarczajåcej wod∑. Wszystkie w∑†e po∆åczeniowe muszå mieç odpowiednio
uszczelnione zƌczki.
Wå† wysokoci∂nieniowy nie mo†e byç uszkodzony
(niebezpieczeµstwo wybuchu). Uszkodzony wå†
wysokoci∂nieniowy musi byç natychmiast wymieniony.
Stosowaç wy∆åcznie w∑†e i z∆åczki zalecane przez
producenta.
Zastosowanie
Przed rozpocz∑ciem pracy nale†y skontrolowaç stan
techniczny urzådzenia i jego osprz∑tu, a tak†e sprawdziç
je pod wzgl∑dem bezpieczeµstwa pracy. Je†eli
urzådzenie nie znajduje si∑ w technicznie nienagannym
stanie, nie mo†e byç dopuszczone do eksploatacji. Niedopuszczalne jest zasysanie rozpuszczalnikøw oraz
cieczy z ich zawarto∂ciå jak i nierozcieµczonych kwasøw
(np. benzyna, rozcieµczalniki farb lub olej opa∆owy).
Wytryskiwane pary så skrajnie ∆atwopalne, wybuchowe i
toksyczne. Aceton, nierozcieµczone kwasy oraz
rozpuszczalniki majå te† szkodliwy wp∆yw na materia∆y
zastosowane w urzådzeniu.
W przypadku stosowania urzådzenia w obszarach
ryzyka (np. na stacjach benzynowych), nale†y
przestrzegaç odpowiednich przepisøw bezpieczeµstwa.
Eksploatacja w miejscach potencjalnie zagro†onych
wybuchem jest zabroniona.
6 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 1
Urzådzenie nale†y umie∂ciç na stabilnym pod∆o†u. Stosowaç wy∆åcznie preparaty czyszczåce zalecane
przez producenta urzådzenia. Przestrzegaç wskazøwek
odno∂nie ich stosowania, likwidacji oraz innych instrukcji
ostrzegawczych producenta detergentu.
Wszelkie elementy przewodzåce pråd muszå byç
os∆oni∑te przed rozpryskami wody.
Podczas pracy spust pistoletowy nie mo†e byç
zablokowany w pozycji „ON“ („w∆åczone“).
W razie potrzeby, celem ochrony przed odpryskujåcå od
przedmiotøw wodå nosiç odpowiedniå odzie† ochronnå. Opony kø∆ oraz ich zawory nale†y myç z odleg∆o∂ci co
najmniej 30 cm, aby uniknåç uszkodzeµ
spowodowanych strumieniem wody pod ci∂nieniem,.
Pierwszå oznakå takiego uszkodzenia mo†e byç zmiana
koloru opony. Uszkodzone opony/zawory stanowiå
zagro†enie dla †ycia.
Materia∆øw z zawarto∂ciå azbestu oraz innych,
zawierajåcych substancje niebezpieczne dla zdrowia,
nie nale†y natryskiwaç.
Stosowaç wy∆åcznie preparaty czyszczåce, ktøre zosta∆y
zatwierdzone przez producenta urzådzenia.
Zalecane preparaty u†ywaç w odpowiednim
rozcieµczeniu. Produkty te så bezpieczne, je∂li nie
zawierajå kwasøw, zasad ani substancji szkodliwych dla
∂rodowiska. Zaleca si∑ przechowywaç je z dala od
dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dok∆adnie
przep∆ukaç je du†å ilo∂ciå wody. W przypadku spo†ycia
niezw∆ocznie skontaktowaç si∑ z lekarzem.
Obs∆uga
U†ytkownik powinien stosowaç urzådzenie jedynie
zgodnie z przeznaczeniem. Powinien braç pod uwag∑
lokalne przepisy i warunki w miejscu pracy. Podczas
pracy uwa†aç na przebywajåce w pobli†u osoby
postronne, w szczegølno∂ci dzieci.
Nie eksploatowaç urzådzenia w pobli†u innych osøb,
je∂li nie majå one na sobie odzie†y ochronnej. Nie kierowaç strumienia wody na siebie samego ani na
inne osoby, celem oczyszczenia ubrania lub obuwia. Urzådzenie mo†e byç obs∆ugiwane tylko przez
upowa†nione osoby, ktøre zosta∆y uprzednio
przeszkolone lub wykaza∆y si∑ znajomo∂ciå zasad jego
obs∆ugi. Obs∆uga przez dzieci oraz osoby nieletnie jest
zabroniona.
Niedopuszczalne jest pozostawianie maszyny bez
nadzoru w czasie, gdy silnik pracuje.
Wyp∆ywajåcy strumieµ wody powoduje powstanie w
pistolecie si∆y odrzutu, dlatego te† nale†y mocno trzymaç
r∑koje∂ç i przed∆u†k∑.
Transport
Przed transportem urzådzenie wy∆åczyç i zabezpieczyç. Konserwacja
Wyciågaç wtyczk∑ z gniazdka sieciowego: – zawsze przed pozostawieniem urzådzenia bez nadzoru – przed kontrolå funkcjonowania, przed czyszczeniem, a
tak†e przed przyståpieniem do wszelkich prac przy
urzådzeniu
Naprawy mogå byç wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis firmy BOSCH.
Osprz∑t oraz cz∑∂ci zamienne.
Nale†y stosowaç wy∆åcznie osprz∑t i cz∑∂ci zamienne
zalecane przez producenta.

========6========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Dane techniczne
AQUATAK 10 AQUATAK ECO
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0
90
100 340
0,5 6,0
/ II
AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90
1,5–6,0 90
100 330
100 350
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Myjka
wysokoci∂nieniowa
Numer katalogowy 3 600 H76 ... Moc nominalna [W] 1 300 Temperatura dop∆ywu
maks. [°C] 40 Ilo∂ç wody
dop∆ywajåcej min. [l/h] 17 Ci∂nienie dop∆ywu
maks. [bar] 1,5–6,0 Ci∂nienie nominalne [bar] 90 Maks. ci∂nienie
robocze [bar] 100 Przep∆yw [l/h] 300 Pojemno∂ç zbiornik na
preparat czyszczåcy [l] 0,5 Ci™†ar [kg] 6,0 Klasa ochrony / II Numer seryjny
Zob. numer seryjny 13 (tabliczka znamionowa) na urzådzeniu.
U†ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urzådzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni oraz przedmiotøw znajdujåcych si∑ poza pomieszczeniami zamkni∑tymi, narz∑dzi, pojazdøw i ∆odzi. Odpowiednie akcesoria umo†liwiajå domieszanie dopuszczonych przez firm∑ BOSCH preparatøw czyszczåcych, odblokowywanie zatkanych rur odp∆ywowych lub usuwanie rdzy i pow∆oki malarskiej. Urzådzenia tego nie nale†y u†ywaç do zastosowaµ profesjonalnych. U†ytkowanie zgodne z przeznaczeniem dotyczy temperatury otoczenia le†åcej pomi∑dzy 0 °C a 40 °C.
Wst∑p
Niniejsza instrukcja zawiera wskazøwki na tematdotyczåce w∆a∂ciwego monta†u i oraz bezpiecznego u†ytkowania urzådzenia. Ka†dy u†ytkownik powinien koniecznie dok∆adnie przeczytaç wszystkie wskazøwkizapoznaç si∑ z jej tre∂ciå.
Urzådzenie wa†y po ca∆kowitym zmontowaniu ok. 6.0 kg. W razie potrzeby prosz∑ skorzystaç z pomocy drugiej osoby podczas wyjmowania urzådzenia z opakowania.
7 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 2
Wyposa†enie standardowe
Po ostro†nym wyj∑ciu urzådzenia nale†y sprawdziç kompletno∂ç zestawu:
– Myjka wysokoci∂nieniowa
– R∑koje∂ç (pistolet)/wå† wysokoci∂nieniowy – Przed∆u†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10) – Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan)
(oznaczona kolorem liliowym–tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona
kolorem czerwonym –tylko
AQUATAK 100 PLUS)
– Dysza do preparatu czyszczåcego z butelkå – Z∆åczka wlotu wody
– Szczotka (tylko AQUATAK 100 PLUS) – Instrukcja obs∆ugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktørego∂ z elementøw, nale†y skontaktowaç si∑ ze sklepem, w ktørym dokonali Paµstwo zakupu.

========7========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Elementy urzådzenia
1 Blokada spustu
2 Spust
3 R∑koje∂ç (pistolet)
4 Przed∆u†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Dysza wachlarzowa
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Wå† wysokoci∂nieniowy
7 Dysza preparatu czyszczåcego z butelkå 8 Dysza rotacyjna (lanca)
(tylko AQUATAK 100 PLUS)
9 Wtyczka**
10 Zƌczka wlotu wody
11 Wyƌcznik sieciowy
12 Dysza wyp∆ywowa (tylko AQUATAK 10) 13 Numer seryjny
**W zale†no∂ci od kraju sprzeda†y
Opisany lub przedstawiony osprz™t nie nale†y w ca∆o∂ci do wyposa†enia standardowego elektronarz™dzia.
Zasady bezpieczeµstwa
Uwaga! Przed konserwacjå lub czyszczeniem nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyjåç wtyczk∑ z gniazda sieciowego. Powy†sze dotyczy røwnie† przypadkøw, gdy przewød jest przeci∑ty, uszkodzony lub zaplåtany.
Bezpieczeµstwo elektryczne
Nabyte przez Paµstwa urzådzenie jest zaopatrzone w ochronnåposiada podwøjnå izolacj∑ i nie wymaga uziemienia. Napi∑cie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajøw nie nale†åcych do UE 220 V, 240 V – w zale†no∂ci od modelu). Dozwolone jest stosowanie wy∆åcznie jedynie przedu†aczey posiadajåceych atest. Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy BOSCH. Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym.
W razie konieczno∂ci u†ycia przed∆u†acza wymagane så nast∑pujåce przekroje przewodu:
1,5 mm2 do maks. 20 m d∆ugo∂ci
2,5 mm2 do maks. 50 m d∆ugo∂ci Wskazøwka: Je∂li stosowany jest przed∆u†acz powinien on byç uziemiony i pod∆åczony za pomocå wtyczki z przewodem uziemiajåcym instalacji elektrycznej, zgodnie z przepisami bezpieczeµstwa. W razie wåtpliwo∂ci nale†y skonsultowaç wykwalifikowanego elektryka albo zwrøciç si∑ do najbli†szego punktu serwisowego firmy Bosch.
8 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 3
UWAGA! Przed∆u†acze niezgodne z przepisami mogå stanowiç zagro†enie. Przed∆u†acz, wtyczka i ∆åcznik wtykowy powinny mieç wodoszczelnå budow∑ i byç przeznaczone do zastosowaµ na zewnåtrz pomieszczeµ. Po∆åczenia przewodøw powinny znajdowaç si∑ w stanie suchym i nie mogå le†eç na ziemi. W celu zwi∑kszeniapodwy†szenia stopnia bezpieczeµstwa u†ytkowania zaleca si∑ u†ywaniea wy∆åcznika rø†nicowo-prådowego
ochronnego FI (RCD) z prådem wy∆åczajåcym wyzwalajåcym nie wi∑kszym ni† o maksymalnie 30 mA. Przed ka†dym u†yciem nale†y sprawdziç wy∆åcznik ochronny FI(RCD).
Wskazøwka dla produktøw, nie sprzedawanych w Wielkiej Brytanii: UWAGA: Ze wzgl∑du na w∆asne bezpieczeµstwo nale†y koniecznie po∆åczyç wtyczk∑ urzådzenia 9 z kablem przed∆u†ajåcym . ˆåcznik wtykowy przewodu przed∆u†ajåcego musi byç chroniony przed rozbryzgami wodnymi, wykonany z gumy lub powlekany gumå. Przewød przed∆u†ajåcy musi byç u†ywany z odciå†eniem dla pociågni∑cia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilajåcego, †e przewød zasilajåcy jest uszkodzony, naprawiç go mo†e jedynie
autoryzowany warsztat firmy Bosch.
Monta†
Podƌczenie wody.
A Wkr∑ciç z∆åczk∑ wlotu wody 10 do otworu wlotu wody 14 .
A / Wå† doprowadzajåcy wod∑ (nie wchodzi w B
sk∆ad dostawy) pod∆åczyç do kranu z wodå i urzådzenia.
Pod∆åczenie w∑†a wysokoci∂nieniowego/ pistoletu
C Dok∆adnie nakr∑ciç wå† wysokoci∂nieniowy 6 na z∆åczk∑ 15 .
D Za∆o†yç przed∆u†k∑ 4 /dysz∑ wyp∆ywowå 12 na r∑koje∂ç 3 . Docisnåç i obrøciç przed∆u†k∑ 4 / dysz∑ 12 o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazøwek zegara a† ulegnie ona zaryglowaniu. E Dysz∑ wachlarzowå 5 w∆o†yç na przed∆u†k∑ 4 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara a† do us∆yszenia „klikni∑cia“.

========8========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Regulacja i stosowanie rø†nych dyszy
Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10) Dysza 12 jest lancå sta∆å i nie posiada regulacji.
Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan) (oznaczona kolorem liliowym–tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
F Celem zmiany strumienia z wachlarzowego na punktowy i z powrotem nale†y obrøciç tulej∑ dyszy.
Dysza preparatu czyszczåcego z butlå G Przed∆u†k∑ 4 /dysz∑ wyp∆ywajåca 12 obrøciç o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara, a nast∑pnie zdjåç.
H Dysz∑ preparatu 7 za∆o†yç na r∑koje∂ç 3 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara.
Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona kolorem czerwonym–tylko
AQUATAK 100 PLUS)
I Dysz∑ wyp∆ywowå wachlarzowå 5 obrøciç o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara, a nast∑pnie zdjåç.
J Za∆o†yç dysz∑ rotacyjnå 8 na przed∆u†k∑ 4 i zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem ruchu wskazøwek zegara a† do us∆yszenia „klikni∑cia“.
Uruchamianie
Wƌczanie
Upewniç si∑, czy w∆åcznik sieciowy znajduje si∑ w pozycji ( ) i pod∆åczyç urzådzenie do Ωrød∆a zasilania.
Odkr∑ciç kurek z wodå.
K Uruchomiç blokad∑ 1 , aby zwolniç spust 2 . Nacisnåç do koµca spust 2 , a† do uzyskania røwnomiernego przep∆ywu wody oraz braku powietrza w urzådzeniu i w∑†u
wysokoci∂nieniowym. Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa 1 .
Uruchomiç przycisk ( ) w∆åcznika sieciowego 11 . Pistolet 3 skierowaç na dø∆. Uruchomiç blokad∑ w∆åczajåcå celem zwolnienia spustu 2 . Nacisnåç ca∆kowicie spust 2 .
9 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 4
Wyƌczenie
Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa. R∑koje∂ç jest zablokowana i nie mo†e byç przypadkowo uruchomiona.
Uruchomiç przycisk ( ) na w∆åczniku 11 . Zakr∑ciç kurek z wodå. Wy∆åczyç urzådzenie z gniazda zasilajåcego.
Nacisnåç blokad∑ spustu 1 , aby zwolniç spust 2 . Nacisnåç do koµca spust 2 , a† w urzådzeniu nie b∑dzie ju† wody pod ci∂nieniem. Zwolniç spust 2 . Nacisnåç blokad∑ bezpieczeµstwa 1 .
Od∆åczyç wå† doprowadzajåcy wod∑ od urzådzenia oraz przy∆åcza wody.
Wskazøwki dotyczåce u†ytkowania myjki wysokoci∂nieniowej
Wskazøwki ogølne
Sprawdziç, czy urzådzenie stoi na røwnym pod∆o†u.
Nie napr∑†aç w∑†a wysokoci∂nieniowego, ani nie przesuwaç myjki ciågnåc jå za wå† - mo†e to spowodowaç utrat∑ stabilno∂ci przez urzådzenie i przewrøcenie si∑ sprz∑tu.
Nie zaginaç w∑†a wysokoci∂nieniowego i nie jeΩdziç po nim pojazdami silnikowymi. Chroniç przed ostrymi kraw∑dziami oraz rogami.
Nie stosowaç dyszy rotacyjnej do mycia pojazdøw silnikowych.
Stosowanie preparatøw czyszczåcych U†ywaç wy∆åcznie preparatøw zatwierdzonych przez firm∑ Bosch. ¤rodki nieodpowiednie mogå uszkodziç urzådzenie oraz czyszczone przedmioty.
Pod∆åczyç dysz∑ z preparatem do r∑koje∂ci. Nape∆niç butelk∑ odpowiednim ∂rodkiem i nakr∑ciç jå ponownie na dysz∑.
Majåc na uwadze ochron∑ ∂rodowiska, zalecamy oszcz∑dne stosowanie preparatu. Nale†y przestrzegaç zaleceµ odno∂nie rozcieµczenia umieszczonych na pojemnikach.
Oferujåc zindywidualizowanå ofert∑ ∂rodkøw czyszczåcych i konserwujåcych, firma Bosch gwarantuje bezusterkowå prac∑ urzådzenia.

========9========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Zalecana metoda czyszczenia
Etap 1: Rozpuszczenie zanieczyszczenia Spryskaç niewielkå ilo∂ciå preparatu i pozostawiç na krøtki czas.
Etap 2: Usuni∑cie zanieczyszczenia
Rozpuszczone zanieczyszczenie usunåç za pomocå strumienia pod wysokim ci∂nieniem. Wskazøwka: Przy czyszczeniu powierzchni pionowych, nale†y zaczynaç od spodu pracujåc w kierunku gørnym. Sp∆ukiwaç w kierunku od gøry, w dø∆.
Konserwacja
Przed wszelkimi pracami przy
urzådzeniu wyciågnåç wtyczk∑ z gniazda
sieciowego i od∆åczyç przewød
doprowadzajåcy wod∑.
Wskazøwka: Aby zapewniç d∆ugie i niezawodne funkcjonowanie urzådzenia, nale†y regularnie przeprowadzaç nast∑pujåce prace konserwacyjne. Regularnie kontrolowaç urzådzenie pod kåtem oczywistych usterek, takich jak poluzowane elementy mocujåce, uszkodzone lub zu†yte cz∑∂ci. Sprawdzaç stan i poprawne zamontowanie os∆on i urzådzeµ ochronnych. Niezb∑dnych napraw lub czynno∂ci obs∆ugowych nale†y dokonaç przed w∆åczeniem urzådzenia.
Je∂li urzådzenie, mimo starannych metod produkcji i kontroli uleg∆o awarii, napraw∑ powinien przeprowadziç autoryzowany serwis dla urzådzeµ ogrodowych firmy Bosch.
Przy wszystkich zg¬oszeniach oraz zamøwieniach cz™∂ci zamiennych koniecznie podawaç 10-cyfrowy numer katalogowy urzådzenia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
10 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 5
Czyszczenie/sprawdzanie sitka
A Usunåç adapter 10 z wlotu wody i wyjåç sitko 16 . L Sito 16 daje si∑ ∆atwo usunåç za pomocå szczypiec o zw∑†onych koµcach. Wyp∆ukaç je wodå i ponownie za∆o†yç. Je∂li jest uszkodzone, wymieniç.
Nigdy nie u†ywaç myjki bez sitka albo z
uszkodzonym sitkiem.
Przechowywanie po u†yciu
Zewn∑trzne elementy urzådzenia wyczy∂ciç dok∆adnie za pomocå mi∑kkiej szczoteczki oraz szmatki. Nie wolno u†ywaç wody, rozpuszczalnikøw i nab∆yszczaczy. Usunåç wszystkie
zanieczyszczenia, w szczegølno∂ci z otworøw wentylacyjnych silnika.
Je†eli urzådzenie nie zosta∆o ca∆kowicie oprø†nione z wody, mo†e ono ulec uszkodzeniu wskutek dzia∆ania niskich temperatur. Urzådzenie przechowywaç w pomieszczeniu chronionym przed niskimi temperaturami.
Nie umieszczaç na obudowie urzådzenia †adnych przedmiotøw.

Upewniç si∑, †e nie dosz∆o do zakleszczenia
przewodu podczas zamykania i rozk∆adania
urzådzenia. Nie zginaç w∑†a
wysokoci∂nieniowego.

========10========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Usuwanie usterek
Niniejsza tabela wskazuje symptomyzawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadkujak mo†na im zaradziç, gdy maszyna urzådzenie nie funkcjonuje poprawniepracuje raz nieprawidowo. Gdy problemu nie mo†na zlokalizowaç zidentyfikowaç i usunåçrozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑î do
warsztatuautoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch.
Uwaga: Przed przyståpieniem do lokalizowania usterek nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyciågnåç wtyczk∑ z sieciowego.
Symptomy Mo†liwa przyczyna Usuni∑cie
Brak rozruchu silnika Od∆åczona wtyczka Pod∆åczyç wtyczk∑
Gniazdo sieciowe jest uszkodzone U†yç innego gniazdka sieciowego
Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni Wymieniç bezpiecznik
Uszkodzony przewød Sprøbowaç bez przed∆u†acza
zasilajåcyprzed∆u†acz
Zadzia∆a∆ wy∆åcznik przeciå†eniowy Poczekaç 5 min na och∆odzenie si∑
urzådzenia
Zamro†enie Poczekaç, a† woda w pompie/w∑†u
doprowadzajåcym wod∑ lub w osprz∑cie
rozmrozi si∑
Silnik zatrzymuje si∑ Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni Wymieniç bezpiecznik
Nieprawid∆owe napi∑cie zasilania Sprawdziç napi∑cie sieci. Musi ono
odpowiadaç danym na tabliczce
znamionowej
Zadzia∆a∆ wy∆åcznik przeciå†eniowy Poczekaç 5 min na och∆odzenie si∑
urzådzenia
Bezpieczniki si∑ przepalajå Zbyt s∆aby bezpiecznik Pod∆åczyç do obwodu elektrycznego,
zabezpieczonego odpowiednio do mocy
myjki wysokoci∂nieniowej
Nadmierne ci∂nienie robocze Dysza cz∑∂ciowo zatkana Wyczy∂ciç dysz∑
Pulsacyjne zmiany ci∂nienia Powietrze w w∑†u do wody lub Wy∆åczyç urzådzenie, wykonaç przebieg
pompie wodnej przy otwartym przep∆ywie wody przy
niskim ci∂nieniu, a† ustabilizuje si∑
normalne ci∂nienie robocze
Nieodpowiedni dop∆yw wody Sprawdziç zgodno∂ç przy∆åcza wody z
danymi technicznymi. Minimalna ∂rednica
w∑†a doprowadzajåcego wod∑ to 1/2"
czyli Ø 3 mm
Zapchane sitko Oczy∂ciç sitko
¤ci∂ni∑ty lub zgi∑ty wå† Wyprostowaç splåtany wå†
doprowadzajåcy wod∑ doprowadzajåcy wod∑
Zbyt d∆ugi wå† wysokoci∂nieniowy Od∆åczyç przed∆u†acz w∑†a
wysokoci∂nieniowego (maksymalna
d∆ugo∂ç - 7 m)
Ci∂nienie jest zbyt niskie, ale Zu†yta dysza Wymieniç dysz∑
stabilne
Zu†yty zawør w∆åczajåcy i Nacisnåç spust pi∑ciokrotne w krøtkich Wskazøwka: Rø†ne rodzaje wy∆åczajåcy odst∑pach czasu
osprz∑tu mogå byç przyczynå
niskiego ci∂nienia
Silnik uruchamia si∑, ale ci∂nienie Brak dop∆ywu wody Pod∆åczyç dop∆yw wody
robocze nie jest uzyskiwane
Sitko zapchane Wyczy∂ciç sitko
Dysza jest zatkana Wyczy∂ciç dysz∑
Myjka uruchamia si∑ samoczynnie Nieszczelna pompa/r∑koje∂ç Skontaktowaç si∑ z serwisem Bosch. Z urzådzenia wydostaje si∑ woda Pompa jest nieszczelna Dopuszczalna norma to 6 kropel na
minut∑. W razie powa†niejszego wycieku,
nale†y skontaktowaç si∑ z serwisem
Bosch
11 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 6

========11========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ochrona ∂rodowiska
Nie dopuszczaç do przedostawania si∑ ∂rodkøw chemicznych szkodliwych dla ∂rodowiska do gleby, wody gruntowej, stawøw, rzek itd.
W przypadku stosowania preparatøw czyszczåcych, nale†y przestrzegaç danych zawartych na opakowaniu, w tym zalecanych st∑†eµ.
W przypadku czyszczenia pojazdøw silnikowych, nale†y przestrzegaç przepisøw lokalnych. Nie dopuszczaç, by zmywany olej przedostawa∆ si∑ do ciekøw wodnych.
Usuwanie odpadøw
Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Tylko dla paµstw nale†åcych do UE:
Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi
do odpadøw domowych!
Zgodnie z europejskå wytycznå 2002/
96/WE o starych, zu†ytych
narz∑dziach elektrycznych i
elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do u†ycia elektronarz∑dzia nale†y zbieraç osobno i doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Obuga klienta Serwis
Rysunki techniczne oraz informacje o cz∑∂ciach zamiennych znajda Paµstwo pod adresem: www.bosch-pt.com
Serwis Elektronarz∑dzi Bosch
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-56 ✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-60 Fax ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-41 E-Mail: [email protected]
12 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Polski - 7
Deklaracja zgodno∂ci
Warto∂ci pomiarowe oznaczone zosta∆y okre∂lono zgodnie z normå 2000/14/EG (odleg∆o∂ç 1 m) i wg DIN 45 635.
Okre∂lony wg skali†A poziom ha∆asu wynosi standardowo: poziom ci∂nienia akustycznego: 79 dB (A); poziom mocy akustycznej 89 dB (A). Typowe drgania dzia∆ajåce na organizm cz∆owieka przez koµczyny gørne (przenoszone do obszaru 2
r∑ka-rami∑) så mniejsze ni† 2,5 m/s .
Niniejszym o∂wiadczamy z pe∆nå
odpowiedzialno∂ciå, ze produkt wykonany jest zgodnie z nast∑pujåcymi normami i dokumentami normalizujåcymi: EN 60 335, zgodnie z
dyrektywami 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Gwarantowany poziom mocy ci∂nienia akustycznejgo LWA jest ni†szymniejszy ni† 91 dB (A). Proces Sposøb oceniania zgodno∂ci odpowiedni dowg za∆åcznika ∆å VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zastrzega siæ prawo dokonywania zmian

========12========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostní pfiedpisy
Pfied pouÏitím stroje bezpodmíneãnû pfieãíst a respektovat!
Pfied uvedením do provozu si pfieãtûte
návod k provozu Va‰eho stroje a dbejte
zvlá‰tû tûchto bezpeãnostních
upozornûní. Spolehlivû uchovejte návod k
obsluze pro pozdûj‰í pouÏití.
Na stroji umístûné v˘straÏné a upozorÀovací ‰títky dávají dÛleÏitá upozornûní pro bezpeãn˘ provoz. Vedle upozornûní v návodu k provozu musí b˘t respektovány v‰eobecné bezpeãnostní pfiedpisy.
Vodní paprsek nikdy nesmûrujte na
osoby, zvífiata, stroj nebo elektrické díly.
Pozor: vysokotlak˘ paprsek mÛÏe b˘t pfii
nesprávném pouÏití nebezpeãn˘. Elektrické pfiipojení
Je doporuãeno pfiipojit tento stroj jen do zásuvky,
která je ji‰tûna proudov˘m chrániãem s
vybavovacím proudem 30 mA.
Pfii pouÏití prodluÏovacího kabelu musí b˘t zástrãka
a spojka ve vodotûsném provedení.
Pozor: nevhodné prodluÏovací kabely mohou b˘t
nebezpeãné.
Nikdy se nedot˘kejte síÈové zástrãky mokr˘ma
rukama.
SíÈovou pfiípojku nebo prodluÏovací kabel
nepfiejíÏdûjte, nesvírejte nebo nevleãte, protoÏe se
mÛÏe po‰kodit. ChraÀte kabel pfied teplem, olejem
a ostr˘mi hranami.
ProdluÏovací kabel musí mít prÛfiez uveden˘ v
návodu k provozu a musí b˘t chránûn˘ proti
stfiíkající vodû. Zástrãkov˘ spoj nesmí leÏet ve
vodû.
Pfiipojení vody
Dbejte pfiedpisÛ firmy zásobující Vás vodou. ·roubení v‰ech pfiipojovacích hadic musí b˘t tûsné. Vysokotlaká hadice nesmí b˘t po‰kozena
(nebezpeãí prasknutí). Po‰kozená vysokotlaká
hadice musí b˘t neprodlenû vymûnûna. Smí b˘t
pouÏity pouze v˘robcem doporuãené hadice a
spojky.
PouÏití
Pfied pouÏitím zkontrolujte fiádn˘ stav a provozní
bezpeãnost stroje s pfiíslu‰enstvím. JestliÏe stav
není bezvadn˘, nesmí b˘t pouÏit.
Nikdy nenasávejte kapaliny s obsahem
rozpou‰tûdel nebo nefiedûné kyseliny a
rozpou‰tûdla! K tomu se poãítají napfi. benzín,
fiedidla barev nebo topn˘ olej. Rozprá‰ená mlha je
vysoce vznûtlivá, v˘bu‰ná a jedovatá, taktéÏ
aceton, nefiedûné kyseliny a rozpou‰tûdla
po‰kozují materiály pouÏité ve stroji.
Pfii nasazení stroje v nebezpeãn˘ch místech (napfi.
ãerpací stanice) je tfieba dbát pfiíslu‰n˘ch
bezpeãnostních pfiedpisÛ. Provoz v prostorech s
nebezpeãím v˘buchu je zakázán.
Stroj musí mít stabilní podklad.
13 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 1
PouÏívejte pouze ãistící prostfiedky doporuãené
v˘robcem a dbejte v˘straÏn˘ch upozornûní a
upozornûní k pouÏití a likvidaci.
V‰echny díly vyskytující se v pracovním prostoru
vedoucí proud musí b˘t chránûny proti stfiíkající
vodû.
Spou‰tûcí páãka stfiíkací pistole nesmí b˘t za
provozu v poloze „ON“ pevnû zablokována. Podle potfieby noste ochrann˘ odûv k ochranû pfied
vodou odstfiikující od pfiedmûtÛ.
Pfii ãi‰tûní pneumatik vozidel pracujte z minimální
vzdálenosti 30 cm. Jinak mÛÏe dojít k po‰kození
pneumatik a jejich ventilkÛ. První známkou
po‰kození je zmûna zbarvení pneumatik.
Po‰kozené pneumatiky vozidel/ventilky jsou Ïivotu
nebezpeãné.
Materiály s obsahem azbestu a dal‰í, jeÏ obsahují
látky ohroÏující zdraví se nesmí ostfiikovat. PouÏijte pouze ãistící prostfiedek, jeÏ je dovolen˘
v˘robcem stroje.
Doporuãené ãistící prostfiedky pouÏívejte zfiedûné.
Tyto v˘robky jsou jen potud bezpeãné, pokud
neobsahují Ïádné kyseliny, louhy nebo látky
po‰kozující Ïivotní prostfiedí. Doporuãujeme ãistící
prostfiedky uschovávat mimo dosah dûtí. Pfii
kontaktu ãistícího prostfiedku s oãima ihned
dÛkladnû vypláchnout vodou, pfii polknutí okamÏitû
konzultovat s lékafiem.
Obsluha
Obsluhující osoba smí stroj pouÏívat jen v souladu
s urãením. Respektujte místní skuteãnosti. Pfii práci
dávejte pozor na ostatní osoby, zvlá‰tû dûti. Stroj nepouÏívejte v dosahu osob, ledaÏe by nosily
ochrann˘ odûv.
Nesmûrujte vodní paprsek na sebe nebo ostatní,
abyste vyãistili odûv nebo obuv.
Stroj smí b˘t pouÏíván pouze osobami, jeÏ jsou
seznámeny s pouÏíváním a ovládáním nebo osoby,
jeÏ mohou podat dÛkaz, Ïe mohou tento stroj
obsluhovat. Stroj nesmí provozovat dûti a mladiství. Stroj, dokud je motor v provozu, nesmí b˘t nikdy
ponechán bez dozoru.
Vystupující vodní paprsek zpÛsobuje zpûtn˘ ráz
stfiíkací pistole. Proto rukojeÈ pistole a násadu
spolehlivû drÏte.
Pfieprava
Pfied pfiepravou stroj vypnûte a zajistûte. ÚdrÏba
Vytáhnûte síÈovou zástrãku ze zásuvky: – vÏdy, kdyÏ necháte stroj bez dozoru
– pfied kontrolou, ãi‰tûním a pracemi na stroji Opravy smí provádût pouze autorizovan˘ servis
Bosch.
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Smí b˘t pouÏito pouze pfiíslu‰enství a náhradní díly,
jeÏ jsou uvolnûny v˘robcem. Originální
pfiíslu‰enství a originální náhradní díly zaruãují
bezporuchov˘ provoz stroje.

========13========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Charakteristické údaje
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
1 450
40
17
1,5–6,0 90 100 340
0,5 6,0
/ II
3 600 H76 ... 1 400
3 600 H76 ... 1 500
40
40
17
17
1,5–6,0 90 100 330
1,5–6,0 90 100 350
0,5 6,0
/ II
0,5 6,0
/ II
Vysokotlak˘ ãistiã
Objednací ãíslo 3 600 H76 ... Jmenovit˘ pfiíkon [W] 1 300 Teplota pfiítoku
vody max. [°C] 40 PrÛtok na pfiívodu
vody min. [l/h] 17 Tlak na pfiívodu
vody max. [bar] 1,5–6,0 Jmenovit˘ tlak [bar] 90 Maximální tlak [bar] 100 PrÛtok [l/h] 300 Objem nádrÏky na
ãistící prostfiedek [l] 0,5 Hmotnost [kg] 6,0 Tfiída ochrany / II Sériové ãíslo
Viz sériové ãíslo 13 (typov˘ ‰títek) na stroji.
PouÏití
Stroj je urãen k ãi‰tûní ploch a pfiedmûtÛ venku, ãi‰tûní náfiadí, vozidel a ãlunÛ. S pfiíslu‰n˘m pfiíslu‰enstvím lze pfiimíchat ãistící prostfiedek dovolen˘ firmou Bosch, uvolnit v˘tokovou trubku a odstraÀovat rez a nátûry barev. Tento v˘robek není vhodn˘ pro prÛmyslové nasazení.
Urãující pouÏití se vztahuje na teplotu okolí mezi 0 °C a 40 °C.
Úvod
Tato pfiíruãka obsahuje pokyny ke správné montáÏi a bezpeãnému pouÏití Va‰eho stroje. Je dÛleÏité, abyste si tyto pokyny peãlivû pfieãetli.
Stroj má ve zcela smontovaném stavu hmotnost zhruba 6.0 kg. Pro vyjmutí stroje z obalu si v pfiípadû potfieby pfiizvûte pomoc.
14 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 2
Obsah dodávky
Vysokotlak˘ ãistiã vyjmûte opatrnû z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní: – Vysokotlak˘ ãistiã
– Stfiíkací pistole/vysokotlaká hadice
– ProdluÏovací trubka
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Paprsková tryska (jen AQUATAK 10) – Tryska s vûjífiov˘m paprskem (fialové barevné
rozli‰ení–jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Rotaãní tryska (ãervené barevné rozli‰ení –jen
AQUATAK 100 PLUS)
– Tryska pro ãistící prostfiedek a nádobka – Pfiipojovací díl
– Mycí kartáã (jen AQUATAK 100 PLUS) – Návod k obsluze
Pokud nûkteré díly chybí nebo jsou po‰kozeny, obraÈte se prosím na svého obchodníka.

========14========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
âásti stroje
1 Blokování zapnutí spou‰tû
2 Spou‰È
3 Stfiíkací pistole
4 ProdluÏovací trubka
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 Tryska s vûjífiov˘m paprskem
(jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Vysokotlaká hadice
7 Tryska pro ãistící prostfiedek s nádobkou 8 Rotaãní tryska (jen AQUATAK 100 PLUS) 9 SíÈová zástrãka**
10 Pfiipojovací díl
11 SíÈov˘ spínaã
12 Paprsková tryska (jen AQUATAK 10) 13 Sériové ãíslo
**specifické podle zemû
Vyobrazené nebo popsané pfiíslu‰enství zãásti nepatfií k objemu dodávky.
Pro Va‰i bezpeãnost
Pozor! Pfied údrÏbou a ãi‰tûním stroj vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku. TotéÏ platí, pokud se kabel po‰kodí, nafiízne nebo zamotá.
Elektrická bezpeãnost
Vበstroj je k ochranû bezpeãnosti izolován a nepotfiebuje Ïádné uzemnûní. Provozní napûtí ãiní 230 V AC, 50 Hz (pro zemû mimo EU 220 V, 240 V podle provedení). PouÏívejte pouze dovolené prodluÏovací kabely. Informace obdrÏíte u Va‰eho autorizovaného servisu.
Pokud chcete pfii provozu vysokotlakého ãistiãe pouÏít prodluÏovací kabel, jsou nutné následující prÛfiezy vodiãÛ:
1,5 mm2 do max. 20 m délky
2,5 mm2 do max. 50 m délky
Upozornûní: pokud se pouÏije prodluÏovací kabel, musí mít - jak je popsáno v bezpeãnostních pfiedpisech - ochrann˘ vodiã, jeÏ je pfies zástrãku spojen˘ s ochrann˘m vodiãem Va‰eho
elektrického rozvodu.
Ve sporném pfiípadû se zeptejte vy‰koleného elektrikáfie nebo v nejbliωím zastoupení servisu Bosch.
15 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 3
POZOR: prodluÏovací kabely nevyhovující pfiedpisu mohou b˘t nebezpeãné. ProdluÏovací kabel, zástrãka a spojka musí b˘t vodotûsné a v provedení povoleném pro pouÏití venku. Kabelové spojky by mûly b˘t suché a nemûly by leÏet na zemi.
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti se doporuãuje pouÏít proudov˘ chrániã FI (RCD) s vybavovacím proudem max. 30 mA. Tento proudov˘ chrániã FI by mûl b˘t pfied kaÏd˘m pouÏitím pfiezkou‰en. Upozornûní pro v˘robky, které se neprodávají ve Velké Británii: POZOR: Pro Va‰i bezpeãnost je nutné, aby zástrãka 9 umístûná na stroji byla spojena s prodluÏovacím kabelem . Spojka prodluÏovacího kabelu musí b˘t chránûna pfied stfiíkající vodou, b˘t gumová nebo potaÏena gumou. ProdluÏovací kabel musí b˘t pouÏit s tahov˘m odlehãením.
Je-li pfiívodní vedení po‰kozeno, smí b˘t opraveno pouze autorizovan˘m servisem Bosch.
MontáÏ
Pfiipojení vody
A Pfiipojovací díl 10 na‰roubujte na pfiípojku vody 14 .
A / Vodovodní hadici (není v dodávce) spojte s B
pfiípojkou vody a strojem.
Pfiipojení vysokotlaké hadice / stfiíkací pistole C Vysokotlakou hadici 6 pevnû na‰roubujte na pfiipojovací hrdlo 15 .
D ProdluÏovací trubku 4 / paprskovou trysku 12 pfiipojte na stfiíkací pistoli 3 . Pfiitom prodluÏovací trubku 4 /paprskovou trysku 12 zastrãte, stlaãte proti sobû a pro zaji‰tûní otoãte o 90° ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
E Trysku s vûjífiov˘m paprskem 5 nastrãte na prodluÏovací trubku 4 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ je sly‰et kliknutí.
Nastavení / pouÏití rÛzn˘ch trysek
Paprsková tryska (jen AQUATAK 10)
Paprsková tryska 12 má pevnû nastaven˘ vûjífiov˘ paprsek a nelze ji pfiestavit.
Tryska s vûjífiov˘m paprskem (fialové barevné rozli‰ení–jen AQUATAK ECO/100/100 PLUS) F Pro zmûnu paprsku z vûjífie do bodového paprsku a zpût otáãejte objímkou trysky.

========15========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Tryska pro ãistící prostfiedek s nádobkou G ProdluÏovací trubku 4 / paprskovou trysku 12 otoãte o 90° proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a vytáhnûte.
H Trysku pro ãistící prostfiedek 7 nastrãte do stfiíkací pistole 3 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Rotaãní tryska (ãervené barevné rozli‰ení–jen AQUATAK 100 PLUS)
I Trysku s vûjífiov˘m paprskem 5 otoãte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a vytáhnûte.
J Rotaãní trysku 8 nastrãte do prodluÏovací trubky 4 a pro zaji‰tûní otoãte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ je sly‰et kliknutí.
Uvedení stroje do provozu
Zapnutí
Zajistûte, aby síÈov˘ spínaã byl v poloze ( ) a stroj pfiipojte do zásuvky.
Otevfiete vodovodní kohout.
K Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû 1 , aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte aÏ rovnomûrnû vytéká voda a ve stroji ani ve vysokotlaké hadici se uÏ nenachází Ïádn˘ vzduch. Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tûv zatlaãte.
Stisknûte tlaãítko ( ) síÈového spínaãe 11 . Stfiíkací pistoli 3 nasmûrujte dolÛ. Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû, aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte.
Vypnutí
Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tû zatlaãte. Stfiíkací pistole je nyní zaji‰tûná a nemÛÏe b˘t nedopatfiením ovládána.
Stisknûte tlaãítko ( ) síÈového spínaãe 11 . Uzavfiete vodovodní kohout. Vytáhnûte síÈovou zástrãku ze zásuvky.
Stisknûte blokování zapnutí spou‰tû 1 , aby se uvolnila spou‰È 2 . Spou‰È 2 zcela stlaãte aÏ uÏ ve stroji není Ïádn˘ tlak vody. Spou‰È 2 uvolnûte. Blokování zapnutí spou‰tû 1 zatlaãte.
Odejmûte vodovodní hadici ze stroje a od vodovodní pfiípojky.
16 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 4
Upozornûní pro pouÏití vysokotlakého ãistiãe
V‰eobecnû
Zajistûte, aby stroj stál na rovném podkladu.
Nechoìte s vysokotlakou hadicí pfiíli‰ daleko dopfiedu popfi. netahejte stroj za hadici. To mÛÏe vést k tomu, Ïe stroj uÏ nebude stát bezpeãnû a pfievrátí se.
Vysokotlakou hadici nelámejte a nejezdûte pfies ni vozidlem. Vysokotlakou hadici chraÀte pfied ostr˘mi hranami nebo rohy.
Rotaãní trysku nepouÏívejte k mytí aut.
Práce s ãistícími prostfiedky
PouÏívejte pouze ãistící prostfiedky
doporuãené firmou Bosch. Nevhodné ãistící prostfiedky mohou stroj a ãi‰tûn˘ pfiedmût po‰kodit.
Nastrãte trysku pro ãistící prostfiedek na stfiíkací pistoli.
Nádobku naplÀte vhodn˘m ãistícím prostfiedkem a opût ji na‰roubujte na trysku pro ãistící prostfiedek. Doporuãujeme pouÏít ãistící prostfiedek úspornû ve smyslu ochrany Ïivotního prostfiedí. Dbejte doporuãení k fiedûní umístûné na nádobce. Firma Bosch zaruãuje vybranou nabídkou ãistících a konzervaãních prostfiedkÛ bezporuchov˘ provoz stroje.
Doporuãené metody ãi‰tûní
Krok 1: uvolnûní neãistot
âistící prostfiedek ‰etrnû nastfiíkejte a nechte krátk˘ ãas pÛsobit.
Krok 2: odstranûní neãistot
Uvolnûnou neãistotu vysok˘m tlakem odstraÀte. Upozornûní: pfii ãi‰tûní svisl˘ch ploch zaãínejte s neãistotou / ãistícím prostfiedkem dole a dále pokraãujte nahoru. Pfii spláchnutí pracujte shora dolÛ.

========16========

F016 L70 394 - book.book Seite 5 Montag, 28. November 2005 1:54 13
ÚdrÏba
Pfied v‰emi pracemi na stroji vytáhnûte
síÈovou zástrãku a odpojte vodovodní
pfiípojku.
Upozornûní: Následující údrÏbové práce provádûjte pravidelnû, aby bylo zaruãeno dlouhé a spolehlivé pouÏívání.
Pravidelnû kontrolujte stroj na zjevné vady, jako je volné upevnûní a opotfiebované nebo po‰kozené díly konstrukce.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné vybavení neporu‰ené a správnû namontované. Nutné opravy a údrÏbu proveìte pfied nasazením vysokotlakého ãistiãe.
Pokud se u vysokotlakého ãistiãe i pfies peãlivou v˘robu a zkou‰ky jednou objeví porucha, nechte opravu provést v autorizovaném servisu pro zahradní náfiadí Bosch.
Pfii v‰ech dotazech a objednávkách náhradních dílÛ nutnû prosím uveìte desetimístné objednací ãíslo podle typového ‰títku stroje.
17 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 5
âi‰tûní/kontrola filtru
A OdstraÀte adaptér 10 na vodovodní pfiípojce a sítko 16 vytáhnûte ven.
L Sítko 16 lze hrotov˘mi kle‰tûmi snadno odstranit. Sítko opláchnûte a opût vsaìte. Po‰kozené sítko nahraìte.
Vysokotlak˘ ãistiã se nikdy nesmí pouÏívat, pokud sítko chybí nebo je vadné.
Odstavení po pouÏití
Plá‰È vysokotlakého ãistiãe ãistûte pomocí mûkkého kartáãe a hadfiíku. Nesmí se pouÏít voda, rozpou‰tûdlo ani le‰tící prostfiedky. OdstraÀte ve‰keré neãistoty, oãistûte zejména vûtrací otvory motoru.
Plá‰È vysokotlakého ãistiãe ãistûte pomocí mûkkého kartáãe a hadfiíku. Nesmí se pouÏít voda, rozpou‰tûdlo ani le‰tící prostfiedky. OdstraÀte ve‰keré neãistoty, oãistûte zejména vûtrací otvory motoru.
Nepokládejte na nûj Ïádné jiné pfiedmûty.
Zajistûte, aby kabel nebyl pfii skládání a
rozkládání skfiípnut˘. Vysokotlakou hadici
nelámejte.

========17========

F016 L70 394 - book.book Seite 6 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Hledání závad
Následující tabulka ukazuje pfiíznaky závad a jak mÛÏete uãinit nápravu, pokud Vበstroj jednou nepracuje dobfie. Pokud s ní nemÛÏete lokalizovat a odstranit problém, obraÈte se na Vበservis.
Pozor: Pfied hledáním závady stroj vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
Pfiíznaky MoÏná pfiíãina Náprava
Motor se nerozebûhne Zástrãka není zapojena
Vadná zásuvka
Vypnula pojistka
Po‰kozen˘ prodluÏovací kabel
ZapÛsobila ochrana motoru
Zamrzl˘
Motor zÛstává stát Vypnula pojistka
Nesprávné síÈové napûtí
ZapÛsobila ochrana motoru
Pfiipojte zástrãku
PouÏijte jinou zásuvku
VymûÀte pojistku
Vyzkou‰ejte bez prodluÏovacího kabelu Motor nechte 5 minut vychladnout âerpadlo, hadici nebo pfiíslu‰enství nechte roztát.
VymûÀte pojistku
Zkontrolujte síÈové napûtí, musí odpovídat údaji na typovém ‰títku.
Motor nechte 5 minut vychladnout
Vypnula pojistka Pojistka pfiíli‰ slabá Pfiipojte se na proudov˘ okruh, kter˘ je
vhodnû ji‰tûn vzhledem k v˘konu vysokotlakého ãistiãe.
Pfiíli‰ vysok˘ pracovní tlak
âásteãnû ucpaná tryska Trysku vyãistûte
Pulzující tlak Vzduch ve vodovodní hadici
nebo v ãerpadle
Nekorektní zásobování vodou
Ucpan˘ vodní filtr Zmáãknutá nebo zlomená vodovodní hadice
Vysokotlak˘ ãistiã vypnûte s otevfienou stfiíkací pistolí a otevfien˘m vodovodním kohoutem nechte téct aÏ se dosáhne rovnomûrného pracovního tlaku. Zkontrolujte, zda vodovodní pfiípojka odpovídá údajÛm v technick˘ch datech. Nejmen‰í vodovodní hadice, jeÏ se smûjí pouÏít, jsou 1/2" nebo Ø 13 mm Vyãistûte filtr vody.
Vodovodní hadici poloÏte rovnû
Pfiíli‰ dlouhá vysokotlaká hadice Odejmûte prodlouÏení vysokotlaké hadice,
Tlak rovnomûrn˘, ale pfiíli‰ nízk˘ Upozornûní: urãité pfiíslu‰enství zpÛsobuje nízk˘ tlak Motor bûÏí, ale není pracovní tlak
Opotfiebovaná tryska
Opotfiebovan˘ start / stop ventil
Není pfiipojena voda Ucpan˘ filtr Ucpaná tryska
max. délka hadice 7 m.
Trysku vymûÀte
Spou‰È 5x za sebou rychle stisknûte
Pfiipojte vodu. Vyãistûte filtr Trysku vyãistûte
Vysokotlak˘ ãistiã startuje sám od sebe
Netûsnící ãerpadlo nebo stfiíkací ObraÈte se na autorizovan˘ servis Bosch
pistole
Stroj není tûsn˘ Netûsnící ãerpadlo 6 kapek za minutu je pfiípustné. Pfii
18 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 6
nenormálních, v˘razn˘ch netûsnostech kontaktujte autorizovan˘ servis Bosch.

========18========

F016 L70 394 - book.book Seite 7 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Ochrana Ïivotního prostfiedí
Chemikálie zatûÏující Ïivotní prostfiedí nesmûjí vniknout do pÛdy, spodních vod, rybníkÛ, vodních tokÛ atd.
Pfii pouÏití ãistících prostfiedkÛ pfiesnû dodrÏujte návody na obalu a pfiedepsanou koncentraci. Pfii ãi‰tûní motorov˘ch vozidel dbejte místních pfiedpisÛ: musí se zabránit tomu, aby se smyt˘ olej dostal do spodních vod.
Likvidace
Elektronáfiadí, pfiíslu‰enství a obaly by mûly b˘t dodány k opûtovnému zhodnocení
nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí.
Pouze pro zemû EU:
Nevyhazujte elektronáfiadí do
domovního odpadu!
Podle evropské smûrnice 2002/96/
ES o star˘ch elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízeních a jejím
prosazení v národních zákonech musí b˘t neupotfiebitelné elektronáfiadí rozebrané shromáÏdûno a dodáno k opûtovnému zhodnocení nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí.
Servis
Technické v˘kresy a informace k náhradním dílÛm naleznete na:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch odbytová spol. s r.o.
142 01 Praha 4 - Krã
Pod vi‰Àovkou 19
✆ ................................................ +420 2 / 61 30 05 65-6 Fax .................................................... +420 2 / 44 40 11 70
19 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
âesky - 7
Prohlá‰ení o shodnosti provedení
Namûfiené hodnoty byly zji‰tûny podle 2000/14/ES (vzdálenost 1 m) a DIN 45 635.
Hodnocená hladina hluku stroje A ãiní typicky: hladina akustického tlaku 79 dB (A); hladina akustického v˘konu 89 dB (A).
Vibrace paÏe je typicky niωí neÏ 2,5 m/s2. Prohla‰ujeme ve v˘hradní zodpovûdnosti, Ïe tento v˘robek odpovídá následujícím normám nebo normativním dokumentÛm: EN 60 335 podle ustanovení smûrnic 89/336/EHS, 98/37/ES, 2000/14/ES.
2000/14/EG: zaruãená hladina akustického v˘konu LWA je niωí neÏ 91 dB (A). Metoda posouzení shodnosti podle dodatku VIII. Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zmûny vyhrazeny

========19========

F016 L70 394 - book.book Seite 1 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostné pokyny
Pred pouÏívaním v˘robku si bezpodmieneãne
preãítajte tento Návod na pouÏívanie a
dodrÏiavajte ho!
Pred pouÏitím si preãítajte Návod na
pouÏívanie Vá‰ho prístroja a dodrÏiavajte
predov‰etk˘m tieto Bezpeãnostné pokyny.
Návod na pouÏívanie starostlivo uschovajte
na neskor‰ie pouÏívanie.
V˘straÏné a upozorÀujúce ‰títky umiestnené na Va‰om prístroji poskytujú dôleÏité informáciu pre bezpeãné pouÏívanie tohto produktu.
Okrem pokynov v Návode na pouÏívanie treba dodrÏiavaÈ aj V‰eobecné bezpeãnostné predpisy a predpisy o ochrane pred úrazmi.
Nikdy nesmerujte vodn˘ lúã na ºudí, zvieratá,
na prístroj alebo na elektrické súãiastky.
Upozornenie: Vysokotlakov˘ vodn˘ lúã môÏe
byÈ nebezpeãn˘, keì sa pouÏije
neprimeran˘m spôsobom.
Elektrická prípojka
Odporúãame pripájaÈ tento prístroj len na takú
elektrickú zásuvku, ktorá je vybavená ochrann˘m
spínaãom pri poruchov˘ch prúdoch s hodnotou 30 mA. V prípade pouÏívania predlÏovacej ‰núry musia byÈ
zástrãka a spojka vo vodotesnom vyhotovení.
Upozornenie: Nevhodné predlÏovacie ‰núry môÏu byÈ
nebezpeãné.
Zástrãky sieÈovej ‰núry sa nikdy nedot˘kajte mokr˘mi
rukami.
Neprechádzajte po prívodnej ‰núre ani po predlÏovacej
‰núre, nestláãajte ich nadmieru ani ich nemykajte a
nelámte, pretoÏe by sa mohli po‰kodiÈ. ChráÀte ‰núru
pred horúãavou, olejom a ostr˘mi hranami.
PredlÏovacia ‰núra musí maÈ vodiãe s priemerom
uveden˘m v Návode na pouÏívanie a musí byÈ v takom
vyhotovení, aby bola chránená pred ostrekujúcou
vodou. Zástrãkové spojenie sa nesmie nachádzaÈ vo
vode.
Vodovodná prípojka
DodrÏiavajte predpisy prevádzkovateºa Va‰ej
vodovodnej siete.
Skrutkové spojenia v‰etk˘ch hadicov˘ch prípojok
musia byÈ tesné.
Vysokotlaková hadica nesmie byÈ po‰kodená
(nebezpeãenstvo roztrhnutia). Po‰kodenú
vysokotlakovú hadicu treba neodkladne vymeniÈ za
novú. MoÏno pouÏívaÈ v˘luãne hadice a spojovacie
prvky, ktoré odporúãa v˘robca.
PouÏívanie
Pred pouÏitím treba vÏdy prekontrolovaÈ stav prístroja a
príslu‰enstva z hºadiska a preveriÈ ich prevádzkovú
bezpeãnosÈ. Ak tento stav nie je bezchybn˘, prístroj sa
nesmie pouÏívaÈ.
Nikdy nenasávajte kvapaliny obsahujúce rozpú‰Èadlá
ani zriedené kyseliny alebo rozpú‰Èadlá! K nim patria
napr. benzín, riedidlá do farieb alebo vykurovací olej.
Rozstrekovaná hmla je vysoko zápalná, v˘bu‰ná a
jedovatá, rovnako agresívne voãi materiálom pouÏit˘m
na v˘robu prístroja sú aj acetón, nezriedené kyseliny a
rozpú‰Èadlá.
Pri pouÏívaní prístroja v ohrozenom prostredí (napr. na
benzínov˘ch ãerpadlách) treba dodrÏiavaÈ príslu‰né
bezpeãnostné opatrenia. PouÏívanie prístroja v
priestoroch s nebezpeãenstvom v˘buchu je zakázané.
20 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 1
Prístroj sa musí vÏdy nachádzaÈ na pevnej podloÏke. PouÏívajte len ãistiace prostriedky, ktoré odporúãa
v˘robca prístroja a dodrÏiavajte jeho pokyny o
pouÏívaní a likvidácii prístroja a v˘straÏné upozornenia
v˘robcu.
V‰etky súãiastky v pracovnom priestore prístroja, ktoré
sú pod napätím, musia byÈ chránené proti ostrekujúcej
vode.
Spú‰Èacia páãka striekacej pi‰tole sa nesmie pri
prevádzke zablokovaÈ v polohe „ON“.
V prípade potreby si obleãte ochrann˘ odev na ochranu
pred striekajúcou vodou, ktorá sa odrazí od okolit˘ch
predmetov.
Aby ste vysokotlakov˘m lúãom vody nepo‰kodili
pneumatiky vozidla/ventily, ãistite ich z minimálnej
blízkosti 30 cm. Prv˘m príznakom po‰kodenia je
sfarbenie pneumatiky. Po‰kodené pneumatiky vozidla/
ventily sú Ïivotunebezpeãné.
Materiály, ktoré obsahujú azbest alebo iné látky
ohrozujúce zdravie, sa nesmú ostrekovaÈ.
PouÏívajte len také ãistiace prostriedky, ktoré schválil
v˘robca.
NepouÏívajte v‰ak odporúãané ãistiace prostriedky
nezriedené. Tieto produkty sú bezpeãné z toho dôvodu,
lebo neobsahujú Ïiadne kyseliny, lúhy ani látky
ohrozujúce Ïivotné prostredie. Odporúãame Vám, aby
ste ãistiace prostriedky skladovali tak, aby k nim nemali
prístup deti. Pri kontakte ãistiacich prostriedkov s oãami
si oãi ihneì dôkladne vypláchnite vodou, v prípade
prehltnutia okamÏite vyhºadajte lekára.
Obsluha
Obsluhujúca osoba smie pouÏívaÈ prístroj len podºa
urãenia. Treba braÈ do úvahy aj miestne okolnosti a
predpisy. Pri práci dávajte vedom˘ pozor na osoby vo
Va‰om okolí, predov‰etk˘m na deti.
NepouÏívajte prístroj v dosahu osôb okrem prípadu, Ïe
tieto majú na sebe ochrann˘ odev.
Nesmerujte vodn˘ lúã na seba ani na iné osoby s
cieºom vyãistenia odevu alebo obuvi.
Tento prístroj smú obsluhovaÈ v˘luãne iba osoby, ktoré
boli pouãené o manipulácii s ním alebo také osoby,
ktoré sa môÏu preukázaÈ, Ïe tento prístroj vedia
obsluhovaÈ. Prístroj nesmú obsluhovaÈ deti ani
nedospelá mládeÏ.
K˘m je motor zapnut˘, nenechávajte prístroj nikdy bez
dozoru.
Vystrekujúca voda spôsobuje spätn˘ ráz striekacej
pi‰tole. Spoºahlivo preto drÏte rukoväÈ pi‰tole a
striekací hrot.
Transport
Pred transportom prístroj vypnite a zabezpeãte. ÚdrÏba
Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky: – vÏdy keì nechávate náradie bez dozoru
– pred kontrolou, ãistením a pred prácou na prístroji Opravy prístroja smie vykonávaÈ len autorizovaná
servisná opravovÀa v˘robkov BOSCH.
Príslu‰enstvo a náhradné súãiastky
MoÏno pouÏívaÈ len také príslu‰enstvo a také náhradné
súãiastky, ktoré boli schválené v˘robcom prístroja.
Originálne príslu‰enstvo a originálne náhradné
súãiastky zabezpeãujú bezporuchovú prevádzku
prístroja.

========20========

F016 L70 394 - book.book Seite 2 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Technické parametre
Vysokotlakov˘ ãistiã
Objednávacie ãíslo Menovit˘ príkon Teplota prítok max. MnoÏstvo vody prítok min. Tlak vody prítok max.
Menovit˘ tlak Maximálny tlak Prietok
âistiaci prostriedok HmotnosÈ Ochranná trieda Sériové ãíslo
3 600 H76 ... 1 300 40
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
3 600 H76 ...
[W] [°C]
1 450 40
[l/hod] 17
17
[bar] 1,5–6,0 [bar] 90 [bar] 100 [l/hod] 300 [l] 0,5 [kg] 6,0
/ I
1,5–6,0
90 100 340 0,5 6,0
/ II
Pozri sériové ãíslo 13 (typov˘ ‰títok) na stroji.
Správne pouÏívanie náradia
Tento prístroj je urãen˘ na ãistenie plôch a predmetov vo vonkaj‰om prostredí, na ãistenie náradia, vozidiel a ãlnov. S primeran˘m príslu‰enstvom sa môÏu primie‰avaÈ ãistiace prostriedky schválené firmou Bosch, ãistiÈ rúry odpadovej vody a odstraÀovaÈ vrstvy hrdze a farebné nátery. Tento produkt nie je vhodn˘ na profesionálne pouÏívanie.
PouÏívanie podºa urãenia sa vzÈahuje na teplotu okolia medzi 0 °C a 40 °C.
Úvod
Táto príruãka obsahuje návody na správnu montáÏ a bezpeãné pouÏívanie Vá‰ho produktu. Je dôleÏité, aby ste si tieto pokyny starostlivo preãítali. Tento v˘robok váÏi kompletne zloÏen˘
pribliÏne 6.0 kg. V prípade potreby si pri vybaºovaní v˘robku zavolajte niekoho na pomoc.
Obsah dodávky (základná v˘bava)
Vysokotlakov˘ ãistiã vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite skontrolovaÈ, ãi sú kompletné nasledujúce súãiastky:
– Vysokotlakov˘ ãistiã
– Striekacia pi‰toº/vysokotlaková hadica – PredlÏovacia rúrka (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) – D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (fialov˘ farebn˘
kód–platí len pre AQUATAK ECO/100/
100 PLUS)
21 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 2
3 600 H76 ... 1 400 40
3 600 H76 ... 1 500 40
17
17
1,5–6,0 90 100 330 0,5 6,0
/ II
1,5–6,0 90 100 350 0,5 6,0
/ II
– Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód –platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
– D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho
prostriedku a fºa‰a
– Spojka
– Um˘vacia kefa (platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
– Návod na pouÏívanie
Ak niektoré súãiastky ch˘bajú, obráÈte sa láskavo na svojho predajcu.
Ovládacie prvky
1 Blokovanie zapnutia pre spú‰È
2 Spú‰È
3 Striekacia pi‰toº
4 PredlÏovacia rúrka (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Vysokotlaková hadica
7 D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho
prostriedku s fºa‰ou
8 Rotaãná d˘za (platí len
pre AQUATAK 100 PLUS)
9 Zástrãka**
10 Spojka
11 SieÈov˘ vypínaã
12 Ostrekovacia d˘za (platí len
pre AQUATAK 10)
13 Sériové ãíslo
**‰pecifické pre danú krajinu
Vyobrazené alebo popísané príslu‰enstvo nepatrí celé do rozsahu ‰tandardnej dodávky.

========21========

F016 L70 394 - book.book Seite 3 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Bezpeãnostné pokyny
Pozor! Pre údrÏbou a ãistením prístroj vÏdy vypnite a zástrãku sieÈovej ‰núry vytiahnite zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je po‰kodená, narezaná alebo zauzlená prívodná ‰núra.
Elektrická bezpeãnosÈ
Vበv˘robok je kvôli bezpeãnosti vybaven˘ ochrannou izoláciou a nepotrebuje Ïiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedav˘ prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ 220 V, 240 V – podºa konkrétneho
vyhotovenia). PouÏívajte len predlÏovacie ‰núry zodpovedajúce predpisom. Bliωie informácie Vám poskytne Va‰e autorizované servisné stredisko Bosch.
Ak chcete pouÏívaÈ pri práci s vysokotlakov˘m ãistiãom predlÏovaciu ‰núru, treba dodrÏaÈ nasledovné priemery elektrick˘ch vodiãov:
1,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 20 m
2,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 50 m
Upozornenie: Ak pouÏívate pri práci predlÏovaciu ‰núru, musí byÈ táto vybavená – ako je to popísané v Bezpeãnostn˘ch predpisoch – ochrann˘m vodiãom, ktor˘ je prostredníctvom zástrãky prepojen˘ s ochrann˘m vodiãom Vá‰ho elektrického zariadenia.
V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyuãen˘m elektrikárom alebo s najbliωím autorizovan˘m servisn˘m strediskom Bosch. BUëTE OPATRN¯: Nevhodné predlÏovacie ‰núry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môÏu byÈ nebezpeãné. PredlÏovacia ‰núra, zástrãka a spojka musia byÈ na pouÏívanie vo vonkaj‰om prostredí vyrobené vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na vonkaj‰ie pouÏívanie. Káblové spojky musia byÈ suché a nesmú leÏaÈ na zemi.
Na zaruãenie bezpeãnosti odporúãame pouÏívaÈ ochrann˘ spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI) s maximálnym chybov˘m 30 mA. Tento ochrann˘ spínaã treba pred kaÏd˘m pouÏitím prekontrolovaÈ. Pokyny k produktom, ktoré sa nepredávajú vo Veºkej Británii: UPOZORNENIE: Pre Va‰u bezpeãnosÈ je potrebné, aby bola zástrãka 9 namontovaná na náradí spojená s predlÏovacou ‰núrou . Spojenie predlÏovacieho kábla musí byÈ chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byÈ vyrobené z gumy alebo potiahnuté gumou. PredlÏovací kábel musí byÈ vybaven˘
odºahãovacími prípravkami pri namáhaní na Èah. Keì je prívodná ‰núra po‰kodená, smie sa zveriÈ do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch.
22 • F016 L70 394 • TMS • 23.11.05
Slovensky - 3
MontáÏ
Vodovodná prípojka
A Spojku 10 naskrutkujte na vodovodnú prípojku 14 .
A / Vodovodnú hadicu (nie je súãasÈou B
základnej v˘bavy produktu) spojte s vodovodnou prípojkou a s prístrojom.
Pripojte vysokotlakovú hadicu/striekaciu pi‰toº C Vysokotlakovú hadicu 6 napevno naskrutkujte na pripájacie hrdlo 15 .
D PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 pripojte na striekaciu pi‰toº 3 . PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 pritom najprv zasuÀte, zatlaãte proti sebe a na zaaretovanie pootoãte o 90° v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek.
E D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 nasuÀte na predlÏovaciu rúrku 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“.
Nastavenie / pouÏitie rozliãn˘ch d˘z
Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) Ostrekovacia d˘za 12 má pevne nastaven˘ vejárovit˘ lúã a nedá sa prestavovaÈ.
D˘za s vejárovit˘m prúdom vody
(fialov˘ farebn˘ kód–platí len
pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
F Ak chcete nastavovaÈ lúã vody od vejárovitého na bodov˘ a naspäÈ, musíte objímku otáãaÈ.
D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku s fºa‰ou
G PredlÏovaciu rúrku 4 / ostrekovaciu d˘zu 12 otoãte o 90° proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju.
H Do striekacej pi‰tole 3 nasuÀte d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku 7 a na
zaaretovanie ju otoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek.
Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód–platí len pre AQUATAK 100 PLUS)
I D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 otoãte proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju. J Rotaãnú d˘zu 8 nasuÀte do predlÏovacej rúrky 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“.

========22========

F016 L70 394 - book.book Seite 4 Montag, 28. November 2005 1:54 13
Spustenie
Zapnutie
Zabezpeãte, aby sa sieÈov˘ vypínaã nachádzal v polohe ( ) a prístroj pripojte do zásuvky elektrickej siete.
Otvorte vodovodn˘ kohútik.
K Potlaãte blokovanie zapnutia 1 , aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Spú‰È 2 stlaãte celkom, aby voda tiekla rovnomerne a v prístroji ani vo vysokotlakovej hadici sa nenachádzal Ïiaden vzduch. Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1 . Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11 . Striekaciu pi‰toº 3 nasmerujte smerom dole. Stlaãte blokovanie zapnutia, aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Spú‰È 2 stlaãte celkom.
Vypnutie
Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È. Striekacia pi‰toº je teraz zaaretovaná a nemoÏno ju náhodne alebo neúmyselne spustiÈ. Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11 . Uzavrite vodovodn˘ kohútik. Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky.
Stlaãte blokovanie zapnutia 1 , aby ste uvoºnili spú‰È 2 . Stlaãte spú‰È 2 celkom, aby sa v prístroji nenachádzal uÏ Ïiaden tlak vody. Uvoºnite spú‰È 2 . Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1 . Demontujte z prístroja vodovodnú hadicu a demontujte ju aj z vodovodnej prípojky.
Pokyny na pouÏívanie vysokotlakového ãistiãa
V‰eobecné
Zabezpeãte, aby bol prístroj vÏdy postaven˘ na rovnom podklade.
Nechoìte s vysokotlakovou hadicou prí

For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Tools
Name BOSCH AQUATAK 100 PLUS
Model AQUATAK 100 PLUS
File size 4138 KB
Number of pages 104 pages
file format pdf
Language Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Polski - Polish Polski - Polish, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Česky - Czech Česky - Czech,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Русский - Russian Русский - Russian, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Română - Romanian Română - Romanian, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Беларуская - Belarusian Беларуская - Belarusian,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Српски - Serbian Српски - Serbian, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Slovenščina - Slovenian Slovenščina - Slovenian,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Hrvatski - Croatian Hrvatski - Croatian, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Eesti - Estonian Eesti - Estonian,
Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Lietuvių - Lithuanian Lietuvių - Lithuanian, Tools BOSCH AQUATAK 100 PLUS Latviešu - Latvian Latviešu - Latvian,