Download manual for the product
VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP - Central heating

If you are looking for the instruction manual: Central heating VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Central heating VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP
Central heating VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP Central heating VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 264 KB (file format: pdf)
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG premium NL 19/2-24/2 XIP
1298

MAG 19/2-24/2 XIP 483/0

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar.


========1========

Mevrouw, Mijnheer

Met de Vaillant geyser Mag bent U in het bezit gekomen van een kwaliteitsproduct uit het Vaillant productassortiment. Lees voordat U de geyser gaat gebruiken eerst de hoofdstukken:

Algemeen

Veiligheidsvoorschriften

Bediening

zorgvuldig door. Hierin vindt U alle wetenswaardigheden over het toestel. De andere hoofdstukken van deze handleiding zijn voor de installateur bedoeld die voor de installatie verantwoordelijk is.

Inhoudsopgave
Algemeen Bedieningselementen Aanwijzingen Juiste gebruik Typeoverzicht Typeplaatje Opstelling/instelling Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwingen Voorschriften, regels en richtlijnen Voorbereiding In bedrijf te nemen Water tappen Uit bedrijf nemen Batterij verwisselen Vorstbeveiliging Storingen, onderhoud Afmetingen Voorbereiding Montage gasstopkraan en wateraansluitingen Montage apparaat Aansluiting aan gas- en waterleiding Aansluiting op aanwezige installatie Afvoeraansluiting In bedrijf nemen, bedradingsschema Fabrieksgasinstelling Voorcontrole Controle van de gasinstelling Controle van de belasting Functiecontrole Onderricht gebruiker Gashoeveelheidstabel, insteltabel inspuiterdruk Ombouw op een andere gassoort 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 24 25 27

Veiligheidsvoorschriften

Bediening

IInstallatie

Gasinstelling

Gasomzetting Controle/Onderhoud Vaillant Technische Dienst Technische gegevens 2

TTB-beveiliging Onderhoud Fabrieksgarantie

28 29 31 z.o.z.


========2========

ALGEMEEN
Bedieningselementen

9

1 7a 3 6

8 2 7b 3

4

5

10 11

13

Afb. 1: bedieningselementen 1 Draaischakelaar 2 Temperatuurkiezer 3 Aftapschroeven 4 Warmwatertapkraan* 5 Koudwatertapkraan 6 Gasstopkraan 7a Warmwaterstopkraan 7b Koudwaterstopkraan 8 Batterijvak 9 Kijkopening (waakvlam) 10 Straalbreker 11 Warmwaterkraan 12a Warmwaterstopkraan 12b Koudwaterstopkraan 13 Koudwaterkraan * alleen aanwezig bij extra uitvoering met aansluittoebehoren voor direct tappen (details in afbeelding)

Alle schade die ontstaat door het niet naleven van deze gebruiks- en installatiehandleiding valt niet onder de garantie.

MAG 19/2-24/2 XIP 484/0

12a

12b

3


========3========

Aanwijzingen

Eerste installatie De Vaillant geyser MAG moet door een erkend installatiebedrijf genstalleerd worden dat verantwoordelijk is voor het naleven van de bestaande voorschriften, regels en richtlijnen. Fabrieksgarantie Vaillant verleent U als eigenaar van het apparaat naast de wettelijke garanties een extra fabrieksgarantie die naar keuze ook tegenover de verkoper van het apparaat geldt. De garantietijd bedraagt 1 jaar, te beginnen op de dag van installatie. In deze periode worden de aan het apparaat vastgestelde materiaal- of fabricagefouten door onze Technische Dienst gratis hersteld. Voor fouten die niet op de genoemde oorzaken berusten, bijv. fouten door ondeskundige installatie of een behandeling niet volgens de voorschriften, nemen wij geen verantwoording.

Fabrieksgarantie wordt alleen verleend na installatie van het apparaat door een erkend installatiebedrijf. Als werkzaamheden aan het apparaat niet door onze Technische Dienst worden uitgevoerd, vervalt de fabrieksgarantie, tenzij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Aanspraak op de fabrieksgarantie en de geldigheid van de toelating van het toestel vervallen als in het apparaat onderdelen worden gemonteerd die niet door Vaillant zijn toegestaan. Niet inbegrepen in de fabrieksgarantie zijn de meegeleverde batterijen, evenals claims die meer bedragen dan het gratis opheffen van storingen, bijv. aanspraken op schadevergoeding.

Juiste gebruik

De Vaillant doorstroom-toestellen (Vaillant geyser) uit de serie MAG zijn speciaal voor de bereiding van warm water op gas ontwikkeld. De montage is aan de wand in de nabijheid van het meest gebruikte watertappunt en een afvoerkanaal. Met de betreffende toebehoren kan met het toestel direct en/of op afstand warm water getapt worden.

De MAG kan in woonhuizen, kelders, bergingen of ruimtes met meerdere doeleinde genstalleerd worden, waarbij de betreffende norm-werkbladen aangehouden moeten worden. De Vaillant geysers mogen alleen voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt worden. Elk misbruik van de toepassing is verboden.

4


========4========

ALGEMEEN
Typeplaatje
Verklaringen van het typeplaatje van het toestel De gegevens op het typeplaatje van het toestel hebben de volgende betekenis: NL = landaanduiding voor Nederland = Vermogen toestel in kW = eengastoestel = multigastoestel = TTB beveiliging = electronische ontsteking

19 (24) .../1 .../2 X IP

cat. II2 L 3 B/P = Toestel geschikt voor meerdere gassoorten voor aardas en flessengas Typ B
11 BS

= Toestel met trekonderbreker en afvoerbewakingsinrichting

Typeoverzicht

Toestelype MAG 19/2 XIP 24/2 XIP
Afb. 2: tabel 1, typeoverzicht

Nominaalvermogen [kW] 19,2 24,4

Uitvoering

Toestel geschikt voor meerdere gassoorten voor aardgas en flessengas NL, II2 L 3 B/P

Vaillant warenkenmerk Vaillant geyser MAG

De CE-marking geeft aan dat de toestellen MAG 19/2-24/2 XIP conform tabel 1 voldoen aan de basiseisen van de richtlijn voor gastoestellen (richtlijnen 90/396/EWG).

5


========5========

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften
Opstelling, instelling Laat voor Uw eigen veiligheid de installatie-, afregel- en reparatiewerkzaamheden alsmede ingebruikname door een erkend installatiebedrijf uitvoeren. Deze is tevens verantwoordelijk voor controle en reparatie alsmede wijzigingen van de ingestelde gashoeveelheid. Gaslucht Handel bij gaslucht als volgt:

Be- en ontluchtingsopeningen in deu-

ren, plafonds, ramen en wanden mogen niet afgesloten worden. Bedek bijvoorbeeld geen ontluchtingsopeningen met kledingstukken. Bij het leggen van nieuwe vloerbedekking mogen de ontluchtingsopeningen aan de onderkant van de deuren niet afgesloten of verkleind worden. naar het apparaat mag niet benvloed worden. Let hier in het bijzonder op bij het neerzetten van kasten, schappen e.d. onder het apparaat. Er gelden uitvoeringsvoorschriften voor het wegwerken van het apparaat in een kast. Informeer hiernaar bij Uw installatiebedrijf indien een dergelijke ombouw gewenst is. ten vrijgehouden worden. Let erop dat bijv. afdekkingen van openingen door werkzaamheden aan de buitenmuur weer verwijderd worden.

De ongehinderde toevoer van lucht

doe geen licht aan of uit en gebruik
geen andere electrische schakelaars rengebied

gebruik geen telefoon in het geva gebruik geen open vuur (bijv. aanstekers, lucifers)

rook niet draai gasstopkraan dicht zet ramen en deuren open waarschuw energiebedrijf of
erkend installatiebedrijf Wijzigingen Wijzig zelf niets aan of in:

Openingen voor lucht en afvoer moe-

De toestellen mogen niet in ruimtes

genstalleerd worden van waaruit ontluchtingsinstallaties of warmeluchtverwarmingsinstallatie lucht zuigen met behulp van ventilatoren (bijv. wasemkappen, wasdrogers). zing moet U in samenspraak met Uw erkende installateur ervoor zorgen dat de toevoer van voldoende verbrandingslucht naar het apparaat gegarandeerd blijft.

het toestel de toevoerleidingen de afvoerleidingen de verzegelde instellingen (m.u.v.
de erkende installateur ut de Vaillant Servicedienst) Het verbod op wijzigingen geldt ook voor bouwkundige voorzieningen in de nabijheid van het toestel die de veilige werking van het toestel nadelig kunnen benvloeden. Voorbeelden hiervoor zijn:

Bij de inbouw van dubbele begla-

Voor wijzigingen aan het toestel of in de nabijheid daarvan moet in ieder geval de erkende installateur ingeschakeld worden.

6


========6========

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften
(vervolg) Explosieve en licht ontvlambare stoffen Geen explosieve en licht ontvlambare stoffen (bijv. benzine, verven etc.) in de opstellingsruimte van het toestel gebruiken of opslaan. Inspectie en onderhoud Laat het toestel nmaal per jaar controleren door een erkende installateur. Sluit hiervoor eventueel een onderhoudscontract af met een erkend installatiebedrijf.

Waarschuwingen

Verbrandingsgevaar Let er op dat het water uit de warmwaterkraan heet kan zijn. Corrosiebescherming Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm, etc. in de nabijheid van het toestel. Deze stoffen kunnen onder ongunstige omstandigheden tot roestvorming - ook in de afvoerinstallatie - leiden. Lekken Bij lekken in de warmwaterleiding tussen toestel en tappunten direct de koudwaterstopkraan aan het toestel sluiten en de lekken door een erkende installateur laten repareren.

Voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met batterijen

Nieuwe batterijen met +
boven plaatsen. door elkaar gebruiken

pool naar

Nieuwe en half lege batterijen niet Geen verschillende soorten batterijen door elkaar gebruiken. den.

Lege batterijen niet opnieuw opla Batterijen niet verhitten of in het vuur
werpen.

Voor het weggooien van de toestel-

len batterijen verwijderen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de batterijen weggooien.

7


========7========

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voorschriften, regels en richtlijnen
De installatie van de Vaillant geyser mag alleen door een erkende installateur uitgevoerd worden. Deze is ook verantwoordelijk voor de juiste installatie en ingebruikname. Voor de installatie moet in het bijzonder op de volgende van kracht zijnde wetten, verordeningen, technische regels, normen en bepalingen gelet worden:

De toestellen mogen niet in ruimtes

genstalleerd worden van waaruit ontluchtingsinstallaties of warmelucht-verwarmingsinstallatie lucht zuigen met behulp van ventilatoren (bijv. wasemkappen, wasdrogers). toestel en onderdelen van brandbaar materiaal aangehouden te worden omdat bij nominale warmtelevering van het toestel een lagere temperatuur optreedt dan de toegestane temperatuur van 85C.

Er behoeft geen afstand tussen het

8


========8========

BEDIENING
Voorbereiding
Stopkranen openen

Op de gasstopkraan (6) door de

greep in te drukken en deze naar links te draaien tot de aanslag (kwart slag). door deze naar links te draaien tot aan de aanslag. van 1,5 V meegeleverd) in het batterijvak geplaatst zijn (wordt door installateur gedaan bij eerste ingebruikname).

Open de koudwaterstopkraan (7)
7
MAG 19/2-24/2 XIP 485/0

6

Controleer of de batterijen (2 stuks

Afb. 3: Stopkranen openen

In bedrijf nemen

Bedrijfsgereed maken UIT-stand 1

Druk op de draaischakelaar (1) en

draai hem naar links vanuit de UITstand op de stand BEDRIJFSGEREED ... (minimale - maximale capaciteit toestel). stand automatisch in bedrijf als er een warmwaterkraan opengedraaid wordt.

De Vaillant geyser gaat in deze
MAG 19/2-24/2 XIP 486/0

stand BEDRIJFSGEREED
Afb. 4: Bedrijfsgereedheid instellen

9


========9========

BEDIENING
In bedrijf nemen
(vervolg) Toestelcapaciteit variren MINIMALE capaciteit toestel

Draaischakelaar op stand Draaischakelaar op stand
1
MAG 19/2-24/2 XIP 487/0

: Minimale instelbare capaciteit van het toestel : Maximale instelbare capaciteit van het toestel

MAXIMALE capaciteit toestel
Afb. 4.1: Toestelcapaciteit variren

Keuze capaciteit De capaciteit van het toestel kan via de draaischakelaar in vier stappen tussen ca. 65% en 100% van de nominale warmtecapaciteit ingesteld worden. De gebruiker heeft hiermee de mogelijkheid, door vermindering van de capaciteit van het toestel c.q. aanpassing aan de werkelijk capaciteitsbehoefte, een lagere uitstroomtemperatuur te bereiken en daarmee energie te besparen. Modulatie Tussen de gekozen capaciteitsstap en de minimaal mogelijke capaciteit van het apparaat (ca. 40%) wordt de gashoeveelheid automatisch aan de doorstromende waterhoeveelheid (d.w.z. de werkelijke aan het tappunt uitstromende aftaphoeveelheid) traploos aangepast waardoor de uitstroomtemperatuur constant gehouden wordt.

10


========10========

BEDIENING
Watertappen
Warm water tappen

Draai de waterwaterkraan van de

10 11

4

Vaillant geyser (4)* of van een verder weg gelegen tappunt (11) wastafel, gootsteen - naar links. De Vaillant geiser gaat automatisch in bedrijf en levert warm water. tisch uit bedrijf als de warmwaterkraan van het toestel (4)* of van een verder weg gelegen tappunt (11) naar rechts gedraaid wordt om deze te sluiten.

12

12

Afb. 5: Warm water tappen * Alleen beschikbaar bij uitvoering met aansluittoebehoren voor directtappen.

MAG 19/2-24/2 XIP 488/0

De Vaillant geyser gaat automa-

Als het toestel niet in bedrijf gaat bij het warmwatertappen aan een verder weg gelegen tappunt (11), controleer dan of een eventueel aan het tappunt gemonteerde stopkraan (12) volledig opengedraaid is en/of de batterij ontbreekt of leeg is.
5

13
MAG 19/2-24/2 XIP 489/0

12

12

Verder kan de aan de uitloop (10) van het tappunt gemonteerde straalbreker/perlator vervuild of verkalkt zijn. Demonteer in dat geval de straalbreker/perlator en reinig of ontkalk deze met een kalkoplossend middel (azijn). De levensduur van de batterij bedraagt ca. 1 jaar; deze moet na afloop van dat jaar verwisseld worden (pag. 13). Als het bij het warmwater tappen lang duurt (> 5 sec.) voor het toestel aanspringt, is dat normalerwijze een teken van oude batterijen. Verwissel in datgeval de batterijen (pag. 13). Koud water tappen of bijmengen

Afb. 5.1: Koud water tappen of bijmengen

Draai de koudwaterkraan (5)* van
het toestel en/of de koudwaterkraan van het verder weg gelegen tappunt (13) naar links.

Let er op dat de stopkraan (12) is opengedraaid.

11


========11========

BEDIENING
MAG 19/2-24/2 XIP 490/0

Watertappen
(vervolg)

Watertemperatuur instellen Met de temperatuurkiezer (2) kunt U de warmwatertemperatuur variren: Temperatuurkiezer naar rechts draaien w: temperatuur hoger Temperatuurkiezer naar links draaien w : temperatuur lager

2

Tussenliggende standen van de temperatuurkiezer komen overeen met tussenliggende temperaturen.

Afb. 5.2: Warmwatertemperatuur instellen

MAG 19/2-24/2 XIP 491/0

Uit bedrijf nemen
stand BEDRIJFSGEREED UITstand 1

Bedrijfsgereedheid uitschakelen

Draai de draaischakelaar (1) vanuit
de stand BEDRIJFSGEREED naar de UIT-stand . De gastoevoer naar de brander van de Vaillant geyser is nu geblokkeerd.

Afb. 6: Toestel uitschakelen

MAG 19/2-24/2 XIP 492/0

Stopkranen sluiten

Sluit de gasstopkraan (6) door deze
naar rechts te draaien tot aan de aanslag (kwart slag).

Sluit de koudwaterstopkraan (7)
7 6

door deze naar rechts tot aan de aanslag te draaien.

Afb. 6.1: Stopkranen sluiten

12


========12========

BEDIENING
Batterij verwisselen
Gebruik alleen cadmium en loodvrije batterijen (tegen leeglopen beveiligde kwaliteitsbatterijen, type: LR 20) en let op de aanwijzingen van de fabrikant van de batterij ten aanzien van weggooien.

8

Gebruik geen oplaadbare batterijMAG 19/2-24/2 XIP 493/0

en omdat deze het functioneren van het toestel negatief kunnen benvloeden. uit bedrijf.

Neem het toestel conform pag. 12 Open het batterijvak (8) door het
deksel naar beneden te klappen. band de 2 batterijen eruit.

Afb. 7: Batterij verwisselen

Haal met behulp van de uitwerp Plaats nieuwe batterijen met de +
pool naar boven en noteer de datum van het verwisselen van de batterijen op de binnenkant van de deksel.

Sluit het batterijvak. Neem het toestel conform pagina 9
en 10 weer in bedrijf.

Als toebehoren is een netadapter

met gangreserve en 3 m aansluitkabel (art. nr. 300 792) verkrijgbaar, die in plaats van batterijen gebruikt kan worden.

Gebruik via het electriciteitsnet van de MAG ...XIP is alleen toegestaan met de originele Vaillant toebehoren. Bij gebruik van andere netadapters kan het bij storingen tot gevaarlijke situaties komen.

13


========13========

BEDIENING
Vorstbeveiliging
2 4 7 5 6 Bij vorstgevaar moet de Vaillant geyser afgetapt worden. Ga hiervoor als volgt te werk:

Sluit de gasstopkraan (6) en koud-

waterstopkraan (7) door deze naar rechts te draaien tot aan de aanslag. naar links tot aan de aanslag.

MAG 19/2-24/2 XIP 494/0

Draai de temperatuurkiezer (2) Open indien aanwezig de koud- en
warmwaterkraan (5) (4) helemaal door deze naar rechts te draaien tot aan de aanslag; anders de twee aftapschroeven (3) er uitschroeven door ze naar links te draaien, eerst de rechter (3a) en dan de linker (3b). de Vaillant geyser zijn aangesloten zodat toestel en leidingen geheel leeglopen. c.q. laat de twee aftapschroeven (3) er uitgeschroefd tot het toestel bij heringebruikname weer gevuld wordt.

3b
Afb. 8: Aftappen bij vorstgevaar

3a

Open alle warmwaterkranen die op

Laat tappunten (5) en (4) openstaan

Neem het toestel bij het naderhand vullen pas weer in gebruik als na het openen van de koudwaterstopkraan (7) water uit de aangesloten warmwatertappunten stroomt. Hierdoor is zeker dat de Vaillant geyser geheel met water gevuld is.

14


========14========

BEDIENING
Storingen / onderhoud
Storingen Raadpleeg in geval van storingen aan het toestel Uw installateur. Neem onder geen enkele voorwaarde zelf maatregelen en voer nooit reparaties aan de Vaillant geyser of de installatie zelf uit. Handel als volgt als gaslucht wordt geconstateerd: Controle/onderhoud Om de continuteit, betrouwbaarheid en lange levensduur te waarborgen adviseren wij U om Uw Vaillant geyser regelmatig te laten controleren/onderhouden door een installatie- of onderhoudsfirma. Het is in vele gevallen mogelijk hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. TTB-beveiliging Uw Vaillant geyser is uitgevoerd met een TTB-beveiliging. Indien bij niet juist aangesloten afvoerinstallatie afvoergas in de ruimte stroomt waar het toestel staat opgesteld, schakelt de TTB-beveiliging de gastoevoer naar het toestel uit. Na het uitschakelen van het toestel door de TTB-beveiliging kan het toestel weer in bedrijf genomen worden zoals op pagina 9 en 10 is beschreven na het afkoelen van de TTB-beveiliging. Schakel een installateur in als het toestel herhaalde malen uitgeschakeld wordt.

doe geen licht aan of uit en gebruik
geen andere electrische schakelaars rengebied

gebruik geen telefoon in het geva gebruik geen open vuur (bijv. aanstekers, lucifers)

rook niet draai gasstopkraan dicht zet ramen en deuren open waarschuw energiebedrijf of
erkend installatiebedrijf Bij eventuele lekkages in de warmwaterleidingen moet de koudwaterstopkraan onmiddellijk worden dichtgedraaid. Neem de Vaillant geyser pas weer in bedrijf als de storing door een installateur is verholpen.

15


========15========

INSTALLATIE
Afmetingen
C 30
1 3b 3a

M L

O
8

20 G E

2

F
4

K

B

A

70
10 10 6 7 8 R1/2

38 D 50 H P

N

9

60

60

Afb. 9: Afmetingen

1 Aansluiting afvoerbuis 2 Toestelmantel 3a/b Ophanging van de toestel 4 Kijkvenster waakvlam 6 Warmwateraansluiting (wand) 7 Temperatuurkiezer 8 Koudwateraansluiting (wand) 9 Gasaansluiting 10 Aansluiting waterschakelaar

MAG19/2 XIP A B C D E F G H K L M N O P 706 680 110 R1/2"/12x1 224 351 156 99 605 110 230 92 73 260

MAG 24/2 XIP 738 722 130 R1/2"/12x1 224 351 156 125 646 124 256 92 64 283

16

MAG 19/2-24/2 XIP 495/0


========16========

INSTALLATIE
Voorbereiding
A
3 60 60 6 a 5 5
35 50

B
3 60 60 6 b c

C
3 60 60 6
115

5
35 50
MAG 19/2-24/2 XIP 496/0

Afb. 10: Afmetingen 3 5 6 Warmwateraansluiting R 1/2 Gasaansluiting (zie maattabel), 12 x 1 bij flessengas Koudwateraansluiting R 1/2

MAG 19/2 XIP 24/2 XIP

Gasaansluiting R1/2" R1/2"

a 92 92

b

c

85 100 85 100

Op de afbeelding wordt de situatie van de aansluitingen getoond bij: A inbouwinstallatie B opbouwinstallatie C opbouwinstallatie flessengas Het gebruik van Vaillant toebehoren wordt bepaald door de afmetingen.

nadat de plaats bepaald is van het
toestel moeten de gas- en waterleidingen naar de aansluitingspunten van het toestel c.q. van de betreffende aansluittoebehoren aangelegd worden.

Let op de eventuele speciale voorschriften van de fabrikant bij gebruik van koperen leidingen.

Toebehoren

Voor de MAG 19/2 en 24/2 XIP is het onderstaande toebehoren verkrijgbaar

Omschrijving Netadapter met gangreserve 230 V~/1,5V= Warm- en koudwateraansluitgarnituur Directtapgarnituur Draaibare uitloop 150 mm voor directtapgarnituur Draaibare uitloop 250 mm voor directtapgarnituur Draaibare uitloop 350 mm voor directtapgarnituur Draaibare uitloop 500 mm voor directtapgarnituur Overgangsadapter (nodig bij vervanging van MAG.../7 toestellen) 300792 351 9011 9053 9060 9061 9062 9059

17


========17========

INSTALLATIE
Montage gasstopkraan en wateraansluitingen
(inbouwinstallatie) 50 Gasstopkraan monteren De montage bij inbouw wordt hier beschreven. Bij opbouw net zo te werk te gaan met gebruik van de betreffende toebehoren. 5b
MAG 19/2-24/2 XIP 497/0

Toestellen voor aardgas

Gasstopkraan (5) met 50 mm af5a 5
Afb. 11: Gasstopkraan 5 Gasstopkraan 5a Rozet 5b Schroefverbinding

stand van de wand met gebruik van de bijbehorende rozet (5a) in de gasleiding schroeven. Indien nodig (wandaansluiting te diep) een verlengstuk tussen wandaansluiting en gasstopkraan monteren.

Toestellen voor flessengas

Aansluiting van het apparaat aan

de gasleiding zie hoofdstuk toestelmontage pagina 19.

Wateraansluitingen monteren 70 100 Is er geen tapping op afstand voorzien, dan vervalt de montage van de warmwateraansluiting (3). 15a 6
MAG 19/2-24/2 XIP 498/0

Koudwateraansluiting met water-

3

stopkraan (6) in koudwaterleiding (rechts) en warmwateraansluiting (3) in warmwaterleiding vastschroeven met gebruik van de rozetten (15a) *. Eventueel schroefdraad van de aansluitingen inkorten. ting aan waterschakelaar van het toestel op 70 mm horizontaal vanuit het midden uitlijnen.

Afb. 11.1: Wateraansluitingen 3 Warmwateraansluiting 6 Koudwateraansluiting met stopkraan 15a Rozetten

Aansluitingen voor latere aanslui-

* Bij Installatie met grotere wandafstand extra adapter art. nr. 9059 voor 25 mm lengteverschil-overbrugging gebruiken.

18


========18========

INSTALLATIE
Montage toestel
3b 3a

Toestel ophangen
8

156 224

K

Naar gelang de plaatselijke omstandigheden uitsparingen (3a) c.q. boringen (3b) in de achterkant van het toestel gebruiken om het toestel op te hangen. Toestel naar gelang plaats van ophangen bevestigen met muurankers, haken c.q. schroeven of schroefdraadbouten.

6 6060
Afb. 12: Afmetingen 6 8 WW-aansluiting (wand) KW-aansluiting (wand)

8

MAG 19/2-24/2 XIP 499/0

Gasstopkraan losschroeven en

dicht op de toestelaansluiting vastschroeven. 19/2 XIP 605 24/2 XIP 646

MAG K

Aansluiting voor gasen waterleiding

A
9 5b 5

B
9 5b

Toestellen voor aardgas A

Schroefverbinding (5b) met bijbehorende wartelmoer op de gasstopkraan (5) schroeven. Toestellen voor flessengas B

6
MAG 19/2-24/2 XIP 500/0

De bij het toestel geleverde

3 20
Afb. 13: Toestelaansluitingen A B 3 5 5b 6 9 20 Aardgas Flessengas Warmwateraansluiting Gasstopkraan Schroefverbinding Koudwateraansluiting met stopkraan Toestelaansluiting (gas) Waterschakelaar

schroefverbinding (5b) met bijbehorende wartelmoer op de toestelaansluiting (9) vastschroeven. ding conform de opgave in de geldende richtlijnen en normen uitvoeren.

De verdere installatie van de gaslei-

Alle toestellen

Koud- en warmwateraansluiting (6
en 3) op de waterschakelaar van het toestel (20) schroeven.

19


========19========

INSTALLATIE
Aansluiting aan gasen waterleiding
(vervolg) Toestelmantel plaatsen 4

Temperatuurkiezerknop (1) van de De toestelmantel van boven aan
5 1 3 2
MAG 19/2-24/2 XIP 501/0

temperatuurkiezerspindel (3) en de draaischakelaar (5) aftrekken. beide haken (4) hangen en in de onderste nohhen (6) bevestigen. schakelaar (5) en temperatuurkeuzeknop er weer opsteken.

6

Wartelmoer (2) aandraaien, draai-

Afb. 13.1: Toestel ophangen 1 2 3 4 5 6 Temperatuurkiezerknop Wartelmoer Temperatuurkiezerspindel Houders Draaischakelaar Ommantelingshouder

Aansluiting van het toestel op een aanwezige installatie

Als een aardgastoestel aan een
9 d

30 D
MAG 19/2-24/2 XIP 502/0

reeds bestaande installatie met een grotere doorsnede van de gasleiding wordt aangesloten, het bij het toestel geleverde reduceerstuk (verschilt van land tot land) (30) tussen gasstopkraan (5) en toestelaansluiting (9) schroeven.

5
Afb. 14: Aansluiting aan een aanwezige installatie 5 9 30 Gasstopkraan Toestelaansluiting (gas) Reduceerstuk

MAG D d

19/2 XIP R 3/4" R 1/2"

24/2 XIP R 3/4" R 1/2"

20


========20========

INSTALLATIE
Afvoeraansluiting
21 22a 22
MAG 19/2-24/2 XIP 503/0

Afvoerbuis (21) in de trekonderbreker (22) van het toestel plaatsen. Hierbij steeds op de juiste plaats van de buis in de kraag (22a) van de trekonderbreker letten.

21 Afvoerbuis 22 Trekonderbreker 22a Aansluiting afvoerbuis

Afb. 15: Aansluiting afvoerbuis

Bedrijfsgereedstelling

De eerste ingebruikname en bediening van het toestel alsmede het instrueren van de gebruiker moeten door een erkende installateur uitgevoerd worden. Bij de eerste ingebruikname moet het gas ingesteld worden conform pagina 21-25. De verdere ingebruikname/bediening uitvoeren zoals beschreven op pagina 9 en 10.

Bedradingsschema
Ionisatie

Ontstekingselectrode
Vaillant 121212

Behuizing gasarmatuur

rood

12345678
zwart oranje zwart zwart groen blauw

Servoklep

rood rood
MAG 19/2-24/2 XIP 504/0

Mikroschakelaar

Batterij

TTB beveiliging

Afb. 16: Bedradingsschema

21


========21========

GASINSTELLING
Fabrieksinstelling
Overzicht van de gasinstelling bij levering van het toestel vanaf de fabriek Toesteluitvoering voor Kenmerk op typeplaatje Aardgas 2 L, G 25 25 mbar 12,4 diafragmaring Flessengas 3 B/P, G 30/31 30 mbar 25,7 diafragmaring

Fabrieksinstelling Wobbe-index WS [kwH/m3] Afstelling van de fabrieksinstellingen

Vooronderzoek

Gegevens betreffende toesteluitvoering (categorie en ingestelde gassoort) op het typeplaatje vergelijken met de plaatselijk aanwezige gassoort. A Toesteluitvoering is niet conform de plaatselijke gasfamilie/ gassoort Omzetten/aanpassen op aanwezige gassoort conform betreffende hoofdstuk. Controle van de gasinstelling 24 en functiecontrole op pagina 22 beschreven.

B

Overeenstemming Wobbe-index Ws van het plaatselijke gas met de op de fabriek ingestelde Wobbe-index Ws

Controle van de gasinstelling 24 en functiecontrole op pagina 22 beschreven.

22


========22========

GASINSTELLING
Controle van de gasinstelling
1 De controle van de gasinstelling verloopt via de controle van de aansluitdruk. Ga daarbij als volgt te werk:

Draai de afsluitschroef (4) van het
aansluitdrukmeetpunt geheel los.

Sluit een U-buis manometer aan. Neem het toestel conform de
MAG 19/2-24/2 XIP 505/0

gebruiksaanwijzing in gebruik en tap warm water. druk) af. Deze dient tussen 25 en 30 mbar te liggen bij de 2. gasfamilie (aardgas) en bij 30 mbar bij de 3. gasfamilie (flessengas).

7
Afb. 17: Controle van de gasinstelling

Lees de aansluitdruk (gasstroom-

6 4

5

MAG 19/2-24/2 XIP 508/0

Bij een aansluitdruk buiten het genoemde bereik mag het toestel niet in gebruik genomen worden. Neem contact op met het energiebedrijf indien de storing niet verholpen kan worden.

Afb. 17.1: Controle van de gasinstelling 1 4 5 6 7 Meetaansluiting inspuiterdruk Meetaansluiting aansluitdruk Draaischakelaar Instelschroef diafragmaring Temperatuurkiezer

Neem het apparaat uit bedrijf. Demonteer de U-buis manometer. Schroef de afdichtschroef (4) van het
gasaansluitdrukmeetpunt weer dicht.

23


========23========

GASINSTELLING
Controle van de belasting
(volumetrische methode) Zorg ervoor dat er bij de controle geen andere ander gassen (bijv. flessengas-lucht-mengsel) voor piekwarmtevraag aangevoerd worden. Informeer hierover bij het energiebedrijf. Zorg dat er bij de controle geen andere apparaten in bedrijf zijn. Lees na ca. 5 minuten bedrijfsduur van het toestel de gasdoorstroomwaarde op de meter af en vergelijk deze met de tabel. De volgende toleranties zijn toegestaan: 5% bij de 2. gasfamilie 5% bij de 3. gasfamilie Bij grotere afwijkingen moeten aan de hand van de gasdoorstroomtabel (pag. 25) de inspuiters gecontroleerd worden. Als er geen verklaring voor de afwijking wordt gevonden, raadpleeg dan de Vaillant Servicedienst. Het toestel mag in geen geval in bedrijf genomen worden voordat het probleem is opgelost.

Draai de temperatuurkiezer (7)

naar rechts tot aan de aanslag. gasdoorstroomwaarde. Tabelwaarden in l/min. gebruiksaanwijzing in gebruik en stel de draaischakelaar (5) op de maximale toestelcapaciteit in. temperatuurkiezer.

Zoek in de tabel (pag. 25) de juiste Neem het toestel conform de

Warm water tappen met gesloten

Apparaat uit bedrijf nemen.

Functiecontrole

Controleer het toestel conform de
gebruiksaanwijzing.

Controleer op oververhitting en gelijkmatig vlambeeld van de hoofdbrander.

Controleer het toestel op lekken. Controleer de correcte afvoer
van verbrandingsgas aan de trekonderbreker.

Maak de klant vertrouwd met de Beveel een onderhoudscontract
aan.

bediening van het apparaat en overhandig de gebruiksaanwijzing.

Controleer het functioneren van de

TTB-beveiliging. Zie uitvoerige aanwijzingen op pagina 28.

Instructie van de gebruiker

De gebruiker van het toestel moet ingelicht worden over het gebruik en het functioneren ervan. Daarbij dienen in het bijzonder de volgende maatregelen genomen te worden:

Instructies betreffende de maatregelen genomen voor afvoer van verbrandingslucht en afgewerkte gassen met bijzonder nadruk op het feit dat deze maatregelen niet ten nadele gewijzigd mogen worden. regelmatige controle/onderhoud van het toestel (controle-/onderhoudscontract).

Overhandigen van de gebruiksaanwijzing.

Attent maken op de noodzaak van

24


========24========

GASINSTELLING
Gasverbruiktabel

Gasfamilie

Hi verbrandingswaarde

Kenmerk 2)

gashoeveelheid bij nominale belasting in L/min1) waakvlaminspuiter IP MAG 19/2 XIP MAG 24/2 XIP

kWh/m3

MJ/m3

branderinspuiters 19/2 XIP

branderinspuiters 24/2 XIP

2e Gasfamilie Aardgas Groep 2L 8,13 29,25 145 150 40 45,3 57,6

3e Gasfamilie 32,23 116,09 Flessengas 12,7 kWh/kg 45,65 MJ/kg B/P
1) 15 C, 1013 mbar, droog 2) Kennmerk op de inspuiter is de boordiameter x 100.

72

73

23

29

36,8

Tabel instellen inspuiterdruk

Gasfamilie

Identificatieletter toestel

Wobbe-index Ws [kWh/m3]

Inspuiterdruk bij nominale belasting in mbar1)2) MAG MAG 19/2 XIP 24/2 XIP

2e Gasfamilie Aardgas Groep 2L 3e Familie Flessengas L 12,4 17,3 12,6

3 B/P

25,7

30

26,2

1) 15 C, 1013 mbar, droog 2) 1 mbar is met voldoende precisie gelijk aan 10 mm WS.

25


========25========

GASOMBOUW
Ombouw van aardgas op flessengas of omgekeerd
1

Haak de mantel van het toestel af. Schroeven (5) van het verbindingstuk losdraaien.

Schroeven (4) aan de voorzijde van
de brander losdraaien en de inspuiterrail (2) van de brander afnemen.
4 3 2 6 10 5 8
Brander Inspuiterrail Inspuiters Schroeven Schroeven Waakvlaminspuiter Waakvlamleiding Pakking

Schroef de branderinspuiters (3) er uit. Schroef er nieuwe branderinspuiters
in. (Inspuiterskenmerk volgens tabel op pagina 25 vergelijken) De inspuiters zijn van metaal en sluitend, ze moeten gasdicht aangedraaid worden maar mogen niet te ver doorgedraaid worden. Afdichtmaterialen zoals kit, hennep etc. mogen niet gebruikt worden.

Verwissel waakvlaminspuiter (6).
(inspuiterkenmerk volgens tabel pagina 25 vergelijken)

Afb. 18: gasaanpassing

Bouw gasventiel met pakking uit
met de schroeven (12). inbouwen.

Vergrendeling tussen gasarmatuur

ombouwset en aanwezige veer in.

en electronica-eenheid door indrukken van de arreteernok (links naast het batterijvak) losmaken en electronica-eenheid er naar voren toe uittrekken (zie XX). neem afdekplaat (15) er af (staat onder veerdruk).

Schroef afdekplaat (13) weer vast Inspuiterrail monteren en brander Branderdruk instellen (zie afbeelding 15 op pagina 22) - afsluitschroef uit het branderdrukmeetpunt (1) schroeven - U-buismanometer aansluiten - toestel in bedrijf nemen - branderdruk met de instelschroef (6) van de diafragmaring volgens de tabel van pagina 25 instellen (naar linksdraaien is sluiten en naar rechts draaien is openen) - toestel uit bedrijf nemen - instelschroef (6) met lak verzegelen - U-buismanometer verwijderen - afsluitschroef in het branderdrukmeetpunt schroeven

Draai de 4 schroeven (14) los en Gebruik nieuwe pakkingen uit Bouw gasklep met pakking uit
met de schroeven (14).

ombouw set. Bouw pakking (16), veer (9) en gasventiel (11) uit. ombouwset en aanwezige veer in.

Schroef afdekplaat (15) weer vast Electronica-eenheid weer monteren. Draai schroeven (12) los. Haal de afdekplaat (13) er af. (staat
onder veerdruk).

Bouw pakking (20), veer (17) en
gasventiel (18) uit.

gasgedeelte (5) controleren op
lekkage.ombouwsticker aanbrengen in de nabijheid van het typeplaatje.

26

MAG 19/2-24/2 XIP 507/0

1 2 3 4 5 6 8 10


========26========

GASOMBOUW
Ombouw van aardgas op flessengas of omgekeerd
9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 Veer Gasklep Schroeven Afdekplaat Schroeven Afdekplaat Pakking Veer Gasklep Pakking Batterijhouder

Afb. 19: Gasarmatuur

27

MAG 19/2-24/2 XIP 508/0


========27========

CONTROLE/ONDERHOUD
TTB-beveiliging
De MAG gasgeysers zijn van een TTBbeveiliging voorzien. Bij een incorrecte afvoerinstallatie schakelt deze het toestel uit als afvoergas de opstelruimte instroomt. Functiecontrole

Sluit afvoerkanaal met het Vaillant

garnituur (99-0301) af. Het Vaillant garnituur om de verbrandingsafvoer van het toestel af te sluiten is als reserve-onderdeel te krijgen. Het gebruik wordt in de meegeleverde gebruiksaanwijzing beschreven.

Neem het toestel in gebruik. Het toestel moet binnen 2 minuten
automatisch uitschakelen.

Het toestel kan na het afkoelen van

de TTB-beveiliging (na een wachttijd van een paar minuten) door het opnieuw aansteken weer in gebruik genomen worden (pag. 9).

Als de TTB niet juist functioneert, mag het toestel niet in bedrijf genomen worden.

28


========28========

CONTROLE/ONDERHOUD
Onderhoud
Voor het uitvoeren van de volgende onderhoudswerkzaamheden moet het toestel eerst afgetapt worden. Schoonmaken van de warmtewisselaar Let erop als de warmtewisselaar wordt uitgebouwd dat de verwarmingsschacht niet verbogen wordt.

Bij geringe vervuiling is het vol-

doende de lamellen van de warmtewisselaar met een harde waterstraal door te spoelen. zachte, in de handel verkrijgbare borstel gebruikt worden voor het schoonmaken van de lamellen. Het lamellenblok het liefst van boven naar beneden in een bak met heet water schoonmaken. Druk niet te hard met de borstel. De lamellen mogen in geen geval verbogen worden!

Bij zware vervuiling kan ook een

Spoel daarna de warmtewisselaar
onder stromend water af.

Bij vervuiling met olieachtige of

vethoudende bestanddelen moet de warmtewisselaar met een vetoplossend handafwasmiddel in een heet waterbad schoongemaakt worden.

Gebruik in geen geval staalborstels of andere harde borstels voor het schoonmaken van de warmtewisselaar. Bij het schoonmaken kan een deel van de beschermlaag losraken. Het functioneren van het toestel wordt daardoor echter niet negatief benvloed. Let er bij de uitbouw en inbouw van de warmtewisselaar op dat verwarmingschacht en aansluitleidingen niet verbogen worden en dat de branderkamers recht onder de verwarmingsschacht liggen.

29


========29========

CONTROLE/ONDERHOUD
Kleinere schaden aan de beschermlaag van de warmtewisselaar Kleinere beschadigingen aan de beschermlaag kunnen zonder moeite met de hiervoor bestemde Supral-stift (onderdeelnr. 99-0310) hersteld worden. Hiertoe moet de beschadigde plek droog, schoon en vetvrij zijn. Schud de Supral-stift goed voor gebruik en breng het beschermingsmateriaal dun en gelijkmatig aan. De beschermlaag droogt vanzelf en behoeft geen verdere bewerking. Het toestel kan direct na het behandelen weer gebruikt worden. Ontkalken van de warmtewisselaar Naar gelang de hardheid van het water wordt een periodieke ontkalking van de warmtewisselaar aangeraden met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel. Lees de betreffende gebruiksaanwijzing. Schoonmaken van de brander Verwijder eventuele verbrandingsresten met een messing borstel. Inspuiters, injectors en waakvlaminspuiter eventueel met een zachte penseel schoonmaken en met perslucht uitblazen. Bij een sterke vervuiling kan de brander met zeepsop uitgewassen worden en met schoon water nagespoeld worden. Controle van de waterschakelaar De waterschakelaar moet geregeld op vervuiling of verkalking gecontroleerd worden. Bij afsetting van kalk en dergelijke op de membraanschotelstift of lekkage van de pakkingbus is voor reparatie een reparatieset 14-0350 verkrijgbaar. Reserve-onderdelen Een lijst met eventueel benodigde reserve-onderdelen staat in de reserveonderdelen catalogus. Wend U voor vragen tot de Vaillant verkoopkantoren. Functietest Voer na controle/onderhoudswerkzaamheden altijd een functietest uit:

Neem het toestel in bedrijf. Controleer het toestel op lekkages. Controleer het functioneren van de
TTB-beveiliging (pag. 28). hoofdbrander.

Controleer het vlambeeld van de Controleer de waakvlam. Controleer alle besturings- en con Als het toestel uit bedrijf wordt

trole-inrichtingen op de juiste instelling en het correct functioneren. genomen, moet na minder dan 60 seconden de hoofdgasklep sluiten.

30


========30========

TECHNISCHE DIENST
Fabrieksgarantie
Aan de eigenaar van het toestel wordt een fabrieksgarantie verleend op de in de gebruiksaanwijzing opgenomen voorwaarden. Garantiewerkzaamheden worden in principe alleen door onze Technische Dienst uitgevoerd. Wij kunnen U de eventuele kosten die bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het toestel ontstaan tijdens de garantieperiode alleen vergoeden als wij aan U opdracht verleend hebben en indien het gaat om een garantiegeval.

31


========31========

TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens
1)

Bij het werken met zuivere propaan liggen de waarden ongeveer 12% lager. Drukverlies in het toestel bij volledige geopende warmwaterkraan. Met voor- en nageschakelde leidingen dient in het bijzonder rekening gehouden te worden.

Gas-doorstroomtoestel, type B11BS Toesteltype MAG Nominaal vermogen
1)

19/2 XIP 19,2 22,1

24/2 XIP 24,4 28,1 kW kW

(P)

2)

Nominale belasting (Q) (betrekking hebbend op de verbrandingswaarde Hi)
1)

Min. vermogen Regelbereik Min. Schoorsteentrek pw Afvoermassastroom bij max. vermogen min. vermogen Afvoertemperatuur bij max. vermogen min. vermogen Warmwaterhoeveelheid bij temperatuurkiezerpositie ,,heet" temperatuurkiezerpositie ,,warm" Vereiste minimale waterdruk p2) temperatuurkiezerpositie ,,heet" ca. temperatuurkiezerpositie ,,warm" ca. Max. toegestane waterdruk p Gasaansluitwaarde Aardgas LL Hi = 8,1 kWh/m3 Flessengas Hi = 12,8 kWh/kg Aansluitdruk (dyn. gasvoordruk) p voor het apparaat Aardgas Flessengas

7,7 7,7-19,2 0,015 52 48 180 110 2,0-5,2 7,0-11,0 0,35 1,0 13 2,7 1,8

9,8 9,8-24,4 0,015 65 60 155 110 2,6-6,6 7,0-14,0 0,5 1,2 13 3,5 2,2

kW kW mbar kg/h kg/h C C l/min l/min bar bar bar m3/h kg/h

25 30

25 30

mbar mbar

Voor schaden die door het niet in acht nemen van deze installatiehandleiding ontstaan, nemen wij geen verantwoording.

Electrische aansluiting Laagspanning (alternatief met netadapter voor 230 V / 50 Hz) Gewicht ca.

13

14

V/Hz kg

833554

Vaillant B.V., Paasheuvelweg 42, Postbus 23250 1100 DT Amsterdam, tel.: (020) 565 92 00 Vestiging noord: Botterweg 41-43, 8042 PA Zwolle, tel.: (038) 426 89 89 Vestiging zuid: Jan Asselbergsweg 58, 5026 Tilburg, tel.: (0135) 94 22 94

0998 Wijzigingen voorbehouden Gedrukt op 100% recycling papier

10. 000 936 NL00


========32========


========33========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Central heating
Name VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP
Model MAG PREMIUM NL 24 - 2 XIP
File size 264 KB
Number of pages 32 pages
file format pdf
Language Central heating VAILLANT MAG PREMIUM NL 24-2 XIP Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,