Download manual for the product
ELECTROLUX ESL 6124 - Dishwasher

If you are looking for the instruction manual: Dishwasher ELECTROLUX ESL 6124 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Dishwasher ELECTROLUX ESL 6124
Dishwasher ELECTROLUX ESL 6124 Dishwasher ELECTROLUX ESL 6124


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 928 KB (file format: pdf)
MyËka n·dobÌ
Model ESL 6124
N·vod k pouûitÌ
152971 36/0

========1========

Obsah
BezpeËnostnÌ pokyny
3
UloûenÌ na skl·dku
3
⁄spornÈ mytÌ s ohledem na ûivotnÌ prost¯edÌ
3
Instalace 4 Mont·û do linky 4 Vyrovn·nÌ na podlaze 4 UpevnÏnÌ v kuchyÚsk˝ch sestav·ch 4 P¯ipojenÌ p¯Ìvodu vody 4 P¯ipojenÌ odpadnÌ hadice 5 P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti 5
⁄drûba a ËiötÏnÌ 16 »iötÏnÌ filtr˘ 16 Co dÏlat, kdyû nenÌ myËka pouûÌv·na 16 Opat¯enÌ proti vlivu mrazu 16 StÏhov·nÌ spot¯ebiËe 16
Co dÏlat, kdyûÖ 17 Servis a n·hradnÌ dÌly 18
Pokyny pro zkuöebny
19
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
20
Popis spot¯ebiËe
6
Ovl·dacÌ panel
6
P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu 8 NastavenÌ zmÏkËovaËe vody 8 DoplÚov·nÌ speci·lnÌ soli 9 LeötÌcÌ prost¯edek 10
PouûÌv·nÌ myËky 11 Vkl·d·nÌ n·dobÌ do myËky 11 SpodnÌ koö 11 KoöÌk na p¯Ìbory 12 VrchnÌ koö 12 NastavenÌ polohy vrchnÌho koöe 12 PouûitÌ mycÌho prost¯edku 13
R˘znÈ druhy mycÌch prost¯edk˘
13
MycÌ programy
14
PracovnÌ postup
15
TechnickÈ ˙daje
RozmÏry ö̯ka
v˝öka
maxim·lnÌ hloubka
maxim·lnÌ hloubka s otev¯en˝mi dv̯ky
59,6 cm 81,8 - 87,8 cm
55,5 cm
114 cm
ElektrickÈ p¯ipojenÌ: NapÏtÌ
Celkov˝ v˝kon JiötÏnÌ
Hodnoty elektrick˝ch veliËin jsou uvedenÈ na typovÈm ötÌtku, kter˝ je umÌstÏn na pravÈ vnit¯nÌ hranÏ dve¯Ì myËky.
Tlak p¯iv·dÏnÈ vody minim·lnÌ
maxim·lnÌ
50 kPa (0,5 bar) 800 kPa (8 bar)
Kapacita
12 sad n·dobÌ
Prohl·öenÌ o shodÏ: Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm E.E.C.:
73/23/CEE z 19.2.73 - (NÌzkonapÏùov· smÏrnice) vËetnÏ n·sledujÌcÌch modifikacÌ
89/336/CEE z 3.5.89 - (SmÏrnice o elektromagnetickÈ shodÏ) vËetnÏ n·sledujÌcÌch modifikacÌ
2

========2========

BezpeËnostnÌ pokyny
Je velice d˘leûitÈ zajistit, aby tento n·vod k pouûitÌ byl po celou dobu ûivotnosti spot¯ebiËe uûivateli vûdy dostupn˝. Toto je nutnÈ zajistit i v p¯Ìpadech dalöÌho prodeje nebo p¯estÏhov·nÌ. Tento n·vod k pouûitÌ musÌ b˝t dostupn˝ i novÈmu uûivateli , aby se mohl sezn·mit s veöker˝mi funkcemi spot¯ebiËe vËetnÏ bezpeËnÈho zach·zenÌ s nÌm.
Tyto bezpeËnostnÌ pokyny byly vypracov·ny v z·jmu vaöi bezpeËnosti. Je bezpodmÌneËnÏ NUTN…, abyste jste se s tÏmito informacemi sezn·mili jeötÏ p¯ed instalacÌ a p¯Ìpadn˝m pouûÌv·nÌm.
Instalace:
ï UjistÏte se, ûe myËka nebyla p¯i transportu nÏjak poökozena.
Nikdy nezapojujte myËku poökozenou. V p¯ÌpadÏ, ûe zjistÌte
jakÈkoliv poökozenÌ, kontaktujte vaöeho prodejce. ï Jak˝koliv pokus o ˙pravu nebo zmÏnu specifikace myËky
je nebezpeËn˝.
ï Jak·koliv instalatÈrsk· pr·ce a pr·ce s elektrick˝m
p¯ipojenÌm je povolena pouze opr·vnÏn˝m pracovnÌk˘m,
kte¯Ì byli pro tuto Ëinnost vyökoleni.
ï Je nutnÈ zajistit, aby myËka nest·la na p¯ÌvodnÌm elektrickÈm
kabelu.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nesmÌ b˝t boky myËky provrt·ny. Mohlo
by dojÌt k poökozenÌ hydraulick˝ch Ë·stÌ myËky.
ZajiötÏnÌ bezpeËnosti dÏtÌ
ï UûÌv·nÌ tohoto za¯ÌzenÌ je p¯izp˘sobeno pouze pro uûÌv·nÌ
dospÏl˝mi osobami.
ï DÏtem se musÌ zabr·nit manipulaci s ovl·dacÌmi prvky a
hranÌ si s vlastnÌm spot¯ebiËem.
ï ObalovÈ materi·ly bezpeËnÏ uloûte mimo dosah dÏtÌ. Mohly
by b˝t dÏtem nebezpeËnÈ a mohli by se jimi i udusit! ï Voda v myËce nenÌ pitn·. Mohou se v nÌ vyskytovat zbytky
mycÌch prost¯edk˘. DÏtem nedovolte se k myËce p¯iblÌûit
zvl·ötÏ v dobÏ, kdy m· otev¯enÈ dve¯e.
ï VeökerÈ mycÌ prost¯edky mÏjte bezpeËnÏ uloûenÈ mimo
dosah dÏtÌ.
Vaöe myËka bÏhem norm·lnÌho provozu ï DÌly, kterÈ jsou zneËiötÏny ropn˝mi produkty, barvou,
ûelezn˝mi nebo ocelov˝mi Ë·steËkami, ûÌravinami,
kyselinami a alk·liemi, nemyjte v tÈto myËce.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ neotvÌrejte dve¯e myËky, je-li v provozu
a to zvl·ötÏ v mycÌ f·zi, kdy z nÌ m˘ûe vytÈci hork· voda.
Kdyû p¯esto dve¯e myËky otev¯ete, tak se mycÌ program dÌky
bezpeËnostnÌmu za¯ÌzenÌ automaticky zastavÌ. ï PouûÌvejte pouze takovÈ prost¯edky (mycÌ prost¯edky, s˘l,
leötidla), kterÈ jsou urËenÈ pro myËky n·dobÌ.
ï Je nebezpeËnÈ ukl·dat v myËce dlouhÈ noûe ost¯Ìm nahoru. ï DlouhÈ nebo ostrÈ souË·sti p¯Ìbor˘, jako nap¯. kuchyÚskÈ
noûe musÌ b˝t ukl·d·ny ve vrchnÌm koöi a to ve vodorovnÈ
poloze.
ï Ponech·vat otev¯enÈ dve¯e po naplnÏnÌ nebo vypr·zdnÏnÌ
myËky je nebezpeËnÈ, proto je vûdy zav¯ete.
ï Nesedejte a nestoupejte na otev¯enÈ dve¯e myËky. ï Odpojte myËku od elektrickÈ sÌtÏ a vypnÏte p¯Ìvod vody po
pouûitÌ myËky.
ï Tento spot¯ebiË m˘ûe opravovat pouze autorizovan˝
servisnÌ technik, kter˝ v p¯ÌpadÏ pot¯eby pouûije pouze
origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ se nesnaûte myËku opravit sami. Opravy
prov·dÏnÈ neautorizovan˝mi osobami mohou b˝t p¯ÌËinou
poranÏnÌ a v·ûnÈho poökozenÌ spot¯ebiËe. Vûdy kontaktujte
mÌstnÌ ServisnÌ organizaci a trvejte na uûitÌ pouze
origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
UloûenÌ na skl·dku
Veöker˝ obalov˝ materi·l by mÏl b˝t uloûen na odpovÌdajÌcÌ skl·dku. Vöechny pouûitÈ obaly jsou recyklovatelnÈ. PlastickÈ dÌly jsou oznaËeny mezin·rodnÏ platn˝mi symboly: >PE< polyetylÈn -nap¯Ìklad obalov· fÛlie
>PS< polystyrÈn -nap¯Ìklad tÏsnÌcÌ materi·l (vûdy bez
freon˘)
>POM< polyoximetylÈn - nap¯Ìklad plastovÈ spony KartÛnovÈ dÌly jsou vyrobenÈ z recyklovanÈho papÌru a mÏly by b˝t recyklov·ny uloûenÌm na sbÏrnÈ mÌsto papÌrov˝ch odpad˘.
V p¯ÌpadÏ, ûe se rozhodnete myËku d·le nepouûÌvat je nutnÈ ji p¯ed uloûenÌm na skl·dku neopravitelnÏ znehodnotit nap¯Ìklad od¯ÌznutÌm p¯ÌvodnÌho kabelu a zniËenÌm z·mku dve¯Ì.
Pozor! DÏti se p¯i hranÌ s myËkou mohou uvnit¯ n·hodnÏ uzav¯Ìt. Je proto nutnÈ znehodnotit z·mky dve¯Ì myËky tak, aby neöly v û·dnÈm p¯ÌpadÏ zav¯Ìt a dÏti se tak nemohli v myËce n·hodnÏ uzav¯Ìt. D·le od myËky od¯ÌznÏte elektrick˝ p¯ÌvodnÌ kabel.
Jako nejvhodnÏjöÌ zp˘sob likvidace myËky doporuËujeme jejÌ odevzd·nÌ ve sbÏrnÈm st¯edisku nebo p¯Ìmo prodejci, kter˝ za minim·lnÌ poplatek zajistÌ jejÌ likvidaci.
⁄spornÈ mytÌ s ohledem na ûivotnÌ prost¯edÌ
ï UjistÏte se, ûe zmÏkËovaË vody je nastaven spr·vnÏ. ï N·dobÌ p¯ed mytÌm v myËce nep¯edm˝vejte pod tekoucÌ
vodou.
ï VybÌrejte takov˝ mycÌ program, kter˝ odpovÌd· typu a
stupni zaöpinÏnÌ n·dobÌ.
ï NepouûÌvejte vÌce mycÌho prost¯edku, soli nebo leötidla,
neû je doporuËeno u odpovÌdajÌcÌho programu Ëi v˝robcem
pouûÌvanÈho prost¯edku.
3

========3========

Instalace
Jakoukoliv pr·ci s elektrick˝m p¯ipojenÌm tÈto myËky je moûnÈ svϯit pouze kvalifikovan˝m pracovnÌk˘m. Jakoukoliv pr·ci s p¯ipojov·nÌm vody je nutnÈ svϯit odbornÈmu instalatÈrovi.
OdstraÚte veöker˝ balÌcÌ materi·l p¯ed umÌstÏnÌm myËky na poûadovanÈm mÌstÏ. Je-li to moûnÈ, umÌstÏte myËku vedle p¯Ìvodu vody a odpadu.
Mont·û do linky
Tato myËka je uzp˘sobena pro instalaci pod kuchyÚskou pracovnÌ desku nebo pod jakoukoliv pracovnÌ plochu. Pozor!
PeËlivÏ si prostudujte p¯iloûen˝ n·vod na zabudov·nÌ spot¯ebiËe do linky a mont·ûe n·bytkovÈ desky.
Zabudovan· myËka nevyûaduje vytvo¯it dalöÌ vÏtracÌ otvory. MyËka vyûaduje pouze mont·û s bezproblÈmov˝m p¯ivedenÌm vody, odvodem odpadnÌ vody a p¯Ìvodem elektrickÈ energie. K v˝ökovÈmu vyrovn·nÌ myËky slouûÌ stavitelnÈ noûiËky, kterÈ jsou jejÌ souË·stÌ.
V p¯ÌpadÏ jakÈhokoliv z·sahu do vnit¯nÌch Ë·stÌ myËky je nutnÈ ji odpojit od elektrickÈ sÌtÏ.
Po mont·ûi myËky do linky se ubezpeËte , ûe jak p¯ÌvodnÌ tak odpadnÌ hadice a p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel nejsou nijak zkroucenÈ nebo p¯isk¯ÌpnutÈ.
Vyrovn·nÌ na podlaze
DobrÈ vyrovn·nÌ na podlaze je nutnÈ z d˘vodu dobrÈ tÏsnosti dve¯Ì myËky.
Jestliûe bude myËka spr·vnÏ vyrovnan·, tak dve¯e nebudou nikde drhnout a bude je moûnÈ volnÏ zav¯Ìt.
Jestliûe dve¯e nejdou volnÏ zav¯Ìt, je nutnÈ nastavovacÌ noûiËky buÔ snÌûit nebo zv˝öit a to tak dlouho dokud dve¯e nep˘jdou dob¯e zavÌrat.
UpevnÏnÌ v kuchyÚsk˝ch sestav·ch MyËku je nutnÈ zafixovat do takovÈ polohy, aby se nemohla zvrhnout.
Z tohoto d˘vodu se ujistÏte, ûe deska, na kterÈ myËka stojÌ, je vhodnÏ namontov·na a zafixov·na do stabilnÌ polohy spolu s ostatnÌmi prvky kuchyÚskÈ linky (p¯ilehlÈ kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky, zeÔ).
P¯ipojenÌ vody
Tato myËka m˘ûe b˝t napojena jak na teplou (max. 50∞C) tak studenou vodu.
NicmÈnÏ doporuËujeme napojenÌ na vodu studenou. Tepl· voda nemusÌ b˝t vûdy ˙Ëinn· pro mytÌ silnÏ zaöpinÏnÈho porcel·nu a keramiky, protoûe v˝znamnÏ zkr·tÌ dobu mytÌ. Prov·dÌte-li p¯ipojenÌ myËky sami, tak mÏjte na pamÏti, ûe p¯evleËn· matice je montovateln· na 3" plynovou koncovku nebo na speci·lnÌ rychlospojku-nap¯. "Press-block". Tlak vody musÌ odpovÌdat danÈ specifikaci. MÌstnÌ vod·rna v·m sdÏlÌ hodnoty pr˘mÏrnÈho tlaku vody ve vaöÌ lokalitÏ. Hadice na p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ vodu mohou b˝t nainstalov·ny jak na levou tak i na pravou stranu.
VeökerÈ p¯Ìpojky musÌ b˝t spr·vnÏ utaûenÈ, aby nedoch·zelo k ˙nik˘m vody.
ZabraÚte zproh˝b·nÌ, zalomenÌ a zaökrcenÌ p¯Ìvodu vody, kterÈ by mohlo zap¯ÌËinit snÌûenÌ tlaku nebo zastavenÌ p¯Ìvodu vody.
Hadice na p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ vodu mohou b˝t nainstalov·ny jak na levou tak i na pravou stranu dÌky pouûitÌ pojistn˝ch matic. (Pozor! NEvöechny modely jsou vybavenÈ napojenÌm p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ hadice pomocÌ pojistn˝ch matic. V takovÈm p¯ÌpadÏ nenÌ takov· moûnost z·mÏny moûn·).
VeökerÈ p¯Ìpojky musÌ b˝t spr·vnÏ utaûenÈ, aby nedoch·zelo k ˙nik˘m vody.
Bude-li myËka napojena na nov˝ rozvod nebo na rozvod, kter˝ se dlouho nepouûÌval, je nutnÈ nechat vodu po nÏkolik minut nechat odtÈct a teprve potom provÈst vlastnÌ napojenÌ na rozvod vody. Zabr·nÌte tÌm usazov·nÌ neËistot (pÌsek, rez, ap.) ve filtru hadice a i p¯ÌpadnÈmu ucp·nÌ.
Nikdy nepouûÌvejte k p¯ipojenÌ vody jiû nÏkde jinde pouûÌvanou hadici.
MyËka je vybavena systÈmem ochrany, kter˝ zabezpeËuje to, aby se nemohla voda z myËky dostat zpÏt do rozvodu vody a odpovÌd· tak dan˝m p¯edpis˘m.
4

========4========

P¯ipojenÌ odpadnÌ hadice
Konec odpadnÌ hadice m˘ûe b˝t p¯ipojen n·sledujÌcÌmi zp˘soby:
1. Na volnou boËnÌ hubici sifonu pouûitÈho d¯ezu nebo
umyvadla. Hadici zajistÏte pojistkou, je-li to nutnÈ. 2. ZavÏöenÌm p¯es okraj d¯ezu p¯i pouûitÌ speci·lnÌ plastovÈ
ohnutÈ podloûky.
3. NapojenÌ na kolmou trubku se sifonov˝m z·vÏrem o pr˘mÏru
minim·lnÏ 4 cm.
NapojenÌ odpadovÈ hadice musÌ b˝t ve v˝öce mezi 30 aû 100 cm nad ˙rovnÌ dna myËky.
Hadice m˘ûe b˝t napojena jak z levÈ tak pravÈ strany myËky. UjistÏte se, ûe hadice nenÌ nikde zm·Ëknut· Ëi smotan·, aby tak nemohlo doch·zet k zhoröenÈmu odtoku. V dobÏ, kdy je z myËky vypouötÏn· voda, nesmÌ b˝t ve d¯ezu Ëi umyvadle umÌstÏna z·tka. Mohla by se tak vracet öpinav· voda zpÏt do myËky.
Jestliûe musÌte pouûÌt prodlouûenÈ hadice, tak nesmÌ b˝t delöÌ neû 2 m a vnit¯nÌ pr˘mÏr nesmÌ b˝t menöÌ neû u hadice p˘vodnÌ.
CS18
Z·roveÚ ani vnit¯nÌ pr˘mÏr p¯ipojovacÌch prvk˘ nesmÌ b˝t menöÌ neû prvk˘ p˘vodnÌch.
Pozor !
MyËka je vybavena bezpeËnostnÌm za¯ÌzenÌm, kterÈ zabr·nÌ vr·cenÌ öpinavÈ vody zpÏt do myËky.
M·-li boËnÌ hubice sifonu "zpÏtn˝ ventil", tak zapojenÌ tohoto za¯ÌzenÌ m˘ûe zp˘sobit nedostateËnÈ vypouötÏnÌ öpinavÈ vody. Proto doporuËujeme toto za¯ÌzenÌ v tomto p¯ÌpadÏ odpojit.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
Informace o elektrick˝ch parametrech jsou uvedenÈ na typovÈm ötÌtku, kter˝ je umÌstÏn na pravÈ stranÏ vnit¯nÌ strany dve¯Ì myËky.
P¯ed zapojenÌm do z·suvky vaöeho elektrickÈho rozvodu zkontrolujte:
1. NapÏtÌ v sÌti odpovÌd· napÏtÌ uvedenÈmu v technickÈ
specifikaci.
2. ElektromÏr, pojistky, jistiË, rozvody a z·suvka musÌ
vyhovovat maxim·lnÌmu p¯Ìkonu myËky.
UjistÏte se, ûe z·suvka a z·strËka jsou spojitelnÈ bez
adaptÈru. NenÌ-li to moûnÈ, nechte si vymÏnit vaöÌ z·suvku.
MyËku odpojujte od sÌtÏ vytaûenÌm z·strËky ze z·suvky.
D˘leûitÈ!
Z·suvka musÌ b˝t vûdy bÏhem provozu myËky dostupn·.
Je-li nutnÈ p¯ÌvodnÌ kabel vymÏnit, kontaktujte servisnÌ st¯edisko.
NenÌ p¯ÌpustnÈ, aby byla myËka p¯ipojena na elektrickou sÌù pomocÌ prodluûovacÌho kabelu. BezpeËnostnÌ normy vyûadujÌ, aby v·ö p¯Ìstroj byl uzemnÏn.
V˝robce nep¯ipouötÌ û·dnou odpovÏdnost za vzniklÈ poruchy nebo ökody zp˘sobenÈ poruöenÌm bezpeËnostnÌch pravidlech citovan˝ch v tomto n·vodu.
5

========5========

Popis spot¯ebiËe
1. Zar·ûka vrchnÌho koöe
2. OvladaË zmÏkËovaËe vody
3. Z·sobnÌk speci·lnÌ soli
4. Z·sobnÌk mycÌho prost¯edku
5. Ovl·dacÌ panel
6. Typov˝ ötÌtek
7. Z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku
8. Filtry
9. SpodnÌ ost¯ikovacÌ rameno
10. VrchnÌ ost¯ikovacÌ rameno
11. VrchnÌ koö
Ovl·dacÌ panel
TlaËÌtko hlavnÌho vypÌnaËe
TlaËÌtka funkcÌ: vedle volby mycÌho programu slouûÌ takÈ k volbÏ n·sledujÌcÌch funkcÌ:
- nastavenÌ zmÏkËovaËe vody
- aktivace a deaktivace d·vkovaËe leötÌcÌho prost¯edku - zruöenÌ pr·vÏ probÌhajÌcÌho programu
- aktivace a deaktivace zvukovÈ signalizace
TlaËÌtko opoûdÏnÈho startu: tÌmto tlaËÌtkem lze volit dobu odloûenÈho startu 3, 6 nebo 9 hodin.
IN153
TlaËÌtka funkcÌ
1
2
3
TlaËÌtko opoûdÏnÈho startu
TlaËÌtka voleb program˘
Indik·tory
Indik·tory: tyto indik·tory majÌ n·sledujÌcÌ funkce:
kontrolka doplÚov·nÌ zmÏkËovacÌ soli svÌtÌ vûdy, kdyû je t¯eba s˘l doplnit
konec programu: tento indik·tor svÌtÌ po dobÏhnutÌ zvolenÈho mycÌho programu.
Tento indik·tor m· takÈ tyto n·sledujÌcÌ funkce: - nÏco v myËce nepracuje spr·vnÏ - aktivace a deaktivace d·vkov·nÌ leötÌcÌho
prost¯edku a zvukovÈ signalizace - nastavenÌ zmÏkËovaËe vody
6

========6========

Zvukov· signalizace
Aby byl zv˝öen komfort p¯i zjiöùov·nÌ provoznÌho stavu myËky, byla zabudov·na zvukov· signalizace, kter· indikuje n·sledujÌcÌ provoznÌ stavy myËky:
"Konec programu"
"NastavenÌ zmÏkËovaËe vody"
"Kdyû nÏco v myËce nefunguje"
Deaktivace zvukovÈ signalizace 1. P¯i vypnutÈ myËce stisknÏte hlavnÌ vypÌnaË "On/Off".
Vöechny kontrolky programov˝ch tlaËÌtek se rozsvÌtÌ
(nastavovacÌ mÛd).
2. StisknÏte souËasnÏ funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3. Kontrolky
funkËnÌch tlaËÌtek 1, 2 a 3 zaËnou blikat.
3. StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtko 3. Kontrolky funkËnÌch tlaËÌtek 1
a 2 zhasnou, kontrolka funkËnÌho tlaËÌtka 3 bude st·le
blikat a z·roveÚ se kontrolka tlaËÌtka "konec programu"
rozsvÌtÌ a tÌm myËka indikuje, ûe zvukov· signalizace je
aktivovan·.
4. OpÏtovn˝m stlaËenÌm funkËnÌho tlaËÌtka 3, kontrolka
tlaËÌtka "konec programu" zhasne a tÌm myËka indikuje,
ûe zvukov· signalizace je vypnut·.
5. VypnutÌm myËky hlavnÌm vypÌnaËem "On/Off" uloûÌte toto
nastavenÌ do pamÏti myËky. K uloûenÌ tÈto hodnoty do
pamÏti je moûnÈ poËkat i 60 sekund, kdy myËka p¯ejde
automaticky do nastavovacÌho mÛdu.
7

========7========

P¯ed prvnÌm uvedenÌ myËky do provozu
1. UjistÏte se, ûe elektrickÈ p¯ipojenÌ a p¯ipojenÌ na vodu je ve
shodÏ s tÌmto n·vodem k obsluze.
2. OdstraÚte veöker˝ balÌcÌ materi·l z vnit¯nÌho prostoru myËky. 3. Nastavte zmÏkËovaË vody.
4. Nalijte 1 litr vody do z·sobnÌku soli a potÈ doplÚte speci·lnÌ
s˘l.
5. NaplÚte z·sobnÌk leötidla vhodn˝m leötÌcÌm prost¯edkem.
ZmÏkËovaË vody
Vaöe myËka je vybavena zmÏkËovaËem vody, kter˝ odstranÌ neû·doucÌ miner·ly a soli obsaûenÈ v p¯iv·dÏnÈ vodÏ, kterÈ nevhodnÏ a zhoubnÏ ovlivÚujÌ funkËnost myËky. »Ìm tvrdöÌ je pouûit· voda, tÌm vÌce tÏchto neû·doucÌch miner·l˘ je ve vodÏ obsaûeno. Tvrdost vody je mϯena nÏmeck˝mi stupni, francouzsk˝mi stupni a ppm ( dÌly z milionu). ZmÏkËovaË vody musÌ b˝t nastaven na tvrdost vody v·mi pouûÌvanou. Tuto informaci V·m sdÏlÌ vod·rna, kter· v·mi pouûÌvanou vodu dod·v·.
ZmÏkËovaË vody musÌ b˝t nastaven jak manu·lnÏ-pomocÌ ovladaËe , tak elektronicky-pomocÌ funkËnÌch tlaËÌtek na ovl·dacÌm panelu.
Je-li tvrdost vody na ˙rovni 1, tak je jiû dostateËnÏ mÏkk· a nenÌ tedy nutnÈ pouûÌvat speci·lnÌ s˘l.
a) Manu·lnÌ nastavenÌ
1. Otev¯ete dve¯e myËky.
2. VyjmÏte z myËky spodnÌ koö.
3. OtoËte ovladaË do polohy 1 nebo 2 dle tabulky. 4. Vloûte zpÏt spodnÌ koö
ZmÏkËovaË je z tov·rny nastaven do polohy 2.
AA07
NastavenÌ zmÏkËovaËe
∞dH (nÏmeckÈ stupnÏ)
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
19 - 22
15 - 18
11 - 14
4 - 10
< 4
Tvrdost vody
∞TH (francouzskÈ stupnÏ)
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
33 - 39
26 - 32
19 - 25
7 - 18
< 7
PPM (dÌly z miliÛnu) 901 - 1250 751- 900 641 - 750 501 - 640 391 - 500 321 - 390 251 - 320 181 - 250 70 - 180
< 70
manu·lnÏ elektronicky
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
b) ElektronickÈ nastavenÌ
(MyËka musÌ b˝t p¯i nastavov·nÌ zmÏkËovaËe vypnut·)
ZmÏkËovaË je z tov·rny nastaven na ˙roveÚ 5.
Je-li nutnÈ tuto hodnotu zmÏnit, postupujte n·sledujÌcÌm
zp˘sobem.
1. ZapnÏte myËku hlavnÌm vypÌnaËem. Vöechny kontrolky
programov˝ch tlaËÌtek se rozsvÌtÌ (nastavovacÌ mÛd)
2. StisknÏte souËasnÏ obÏ funkËnÌ tlaËÌtka ËÌslo 2 a 3,
aû do doby, kdy se rozblikajÌ kontrolky tlaËÌtek 1, 2 a 3.
3. StisknÏte tlaËÌtko 1. Kontrolky tlaËÌtek 2 a 3 zhasnou,
kontrolka tlaËÌtka 1 bude st·le blikat a kontrolka "konec
programu" se takÈ rozblik· spolu se zvukovou sekvencÌ,
kter· signalizuje aktu·lnÌ nastavenÌ zmÏkËovaËe vody.
Aktu·lnÌ hodnota nastavenÌ zmÏkËovaËe je indikov·na
poËtem zabliknutÌ a pÌpnutÌ.
P¯Ìklad: 5 z·blesk˘ a 5 pÌpnutÌ = ˙roveÚ 5
4. Jestliûe chcete nastavenou hodnotu zmÏnit, stisknÏte
tlaËÌtko 1. Kaûd˝m stisknutÌm se ˙roveÚ nastavenÌ zmÏnÌ.
(V tabulce naleznete vöechny moûnÈ ˙rovnÏ nastavenÌ
zmÏkËovaËe.)
P¯Ìklady:
Je-li st·vajÌcÌ ˙roveÚ 5, jednÌm stisknutÌm tlaËÌtka 1
se ˙roveÚ zmÏnÌ na hodnotu 6.
Je-li st·vajÌcÌ ˙roveÚ 10, jednÌm stisknutÌm tlaËÌtka 1
se ˙roveÚ zmÏnÌ na hodntou 1
5. UloûenÌ novÈ hodnoty do pamÏti proveÔte vypnutÌm myËky
hlavnÌm vypÌnaËem nebo poËkejte p¯ibliûnÏ 60 sekund, kdy
se myËka automaticky opÏt p¯epne do standardnÌho
nastavenÌ.
˙roveÚ 10 ˙roveÚ 9 ˙roveÚ 8 ˙roveÚ 7 ˙roveÚ 6 ˙roveÚ 5 ˙roveÚ 4 ˙roveÚ 3 ˙roveÚ 2 ˙roveÚ 1
PoËet zabliknutÌ a pÌpnutÌ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PouûitÌ soli
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne
8

========8========

DoplÚov·nÌ speci·lnÌ soli
PouûÌvejte v˝hradnÏ speci·lnÌ s˘l urËenou pro myËky n·dobÌ.
Vöechny ostatnÌ druhy solÌ, ktere nejsou urËeny pro uûitÌ v myËk·ch na n·dobÌ, a to zvl·ötÏ s˘l kuchyÚsk·, nevratnÏ poökozujÌ zmÏkËovaË myËky.
S˘l doplÚujte pouze p¯ed zapoËetÌm nÏkterÈho kompletnÌho mycÌho programu. Zabr·nÌte tak tomu, aby se rozsypan· s˘l nebo p¯etekl˝ soln˝ roztok dostaly do spodnÌch Ë·stÌ myËky a tam nekontrolovanÏ zp˘sobovali p¯Ìpadnou korozi.
PlnÏnÌ z·sobnÌku soli:
1. Otev¯ete dve¯e myËky, vyjmÏte spodnÌ koö a vyöroubujte
uz·vÏr z·sobnÌku soli proti smÏru chodu hodinov˝ch ruËiËek
(doleva).
2. Nalijte 1 litr vody do z·sobnÌku (tuto operaci prov·dÏjte
pouze p¯ed prvnÌm pouûitÌm myËky!).
3. PomocÌ n·sypky zcela
naplÚte z·sobnÌk solÌ.
SALE
ZOUT
4. UjistÏte se, ûe nez˘staly
SALT
û·dnÈ stopy soli na
SALZ
SŸL
z·vitu a tÏsnÏnÌ uz·vÏru
a vloûte uz·vÏr zpÏt na
mÌsto.
5. PevnÏ zaöroubujte
uz·vÏr ve smÏru chodu
hodinov˝ch ruËiËek
SR14
(doprava).
Z·sobnÌk soli je nutnÈ periodicky doplÚovat.
Po spot¯ebov·nÌ z·soby speci·lnÌ soli se rozsvÌtÌ na ovl·dacÌm panelu kontrolka z·soby speci·lnÌ soli.
Po doplnÏnÌ speci·lnÌ soli bude tento indik·tor jeöte asi 2-6 hodin svÌtit, bude-li myËka st·le zapnut·. Bude-li se speci·lnÌ s˘l rozpouötÏt jeötÏ dÈle, tento indik·tor m˘ûe svÌtit i delöÌ Ëas neû je uvedeno v˝öe. Funkce myËky tak nenÌ nijak ovlivnÏna.
P¯i doplÚov·nÌ soli m˘ûe ze z·sobnÌku p¯etÈkat p¯ebyteËn· voda. Je to norm·lnÌ stav a nenÌ to projev û·dnÈ z·vady.
9

========9========

LeötÌcÌ prost¯edek
LeötÌcÌ prost¯edek je automaticky p¯id·v·n bÏhem poslednÌho oplachu pro dosaûenÌ d˘kladnÈho opl·chnutÌ. TÌm je zajiötÏno, ûe na oschnutÈm n·dobÌ nebudou viditelnÈ û·dnÈ skvrny a stopy po zaschnut˝ch kapk·ch vody. Z·sobnÌk, kter˝ je umÌstÏn uvnit¯ ve dve¯Ìch myËky, lze doplnit p¯ibliûnÏ 110ml leötÌcÌho prost¯edku, kter˝ dostaËuje pro 16-40 programov˝ch cykl˘. PoËet cykl˘ je z·visl˝ na nastavenÌ d·vkovaËe.
DoplÚov·nÌ leötÌcÌho prost¯edku 1. Otev¯ete z·sobnÌk stisknutÌm tlaËÌtka A. 2. DoplÚte leötidlo aû po znaËku "max".
BR07
BR14
UjistÏte se, ûe vÌËko z·sobnÌku je vûdy po doplnÏnÌ spr·vnÏ uzav¯enÈ.
NastavenÌ d·vkov·nÌ
Na z·kladÏ dosaûenÈho v˝sledku po osuöenÌ n·dobÌ, nastavte d·vkovaË leötidla na jednu ze 6 pozic, pomocÌ p¯epÌnaËe (pozice 1 = minim·lnÌ d·vka, pozice 6 = maxim·lnÌ d·vka). V tov·rnÏ byl d·vkovaË nastaven na hodnotu 4.
Zvyöte d·vkov·nÌ v p¯ÌpadÏ,
kdyû na umytÈm n·dobÌ jsou
viditelnÈ kapky vody nebo
bÏlavÈ stopy vodnÌho
kamene.
Sniûte d·vkov·nÌ v p¯ÌpadÏ,
kdyû na n·dobÌ jsou znatelnÈ
lepkavÈ bÏlavÈ skvrny.
BR09
PeËlivÏ ot¯ete vöechen p¯ebyteËn˝ leötÌcÌ prost¯edek a zabr·nÌte tak nadmÏrnÈmu pÏnÏnÌ p¯i mytÌ.
PouûÌvejte pouze znaËkovÈ leötÌcÌ prost¯edky urËenÈ pro myËky. Nikdy z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku neplÚte jin˝mi prost¯edky (ËistÌcÌ prost¯edky pro myËky, mycÌ prost¯edky, apod.). V opaËnÈm p¯ÌpadÏ byste tak myËku mohli poökodit.
Vûdy leötÌcÌ prost¯edek doplÚte, kdyû indik·tor (B) bude Ëist˝.
BR11
Aktivace a deaktivace d·vkovaËe leötÌcÌho prost¯edku
(myËka musÌ b˝t vypnut·)
1. P¯i vypnutÈ myËce stisknÏte hlavnÌ vypÌnaË "On/Off".
Vöechny kontrolky programov˝ch tlaËÌtek se rozsvÌtÌ
(nastavovacÌ mÛd).
2. StisknÏte souËasnÏ funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3. Kontrolky
funkËnÌch tlaËÌtek 1, 2 a 3 zaËnou blikat.
3. StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtko 2. Kontrolky funkËnÌch tlaËÌtek 1
a 3 zhasnou, kontrolka funkËnÌho tlaËÌtka 2 bude st·le
blikat a z·roveÚ kontrolka tlaËÌtka "konec programu" se
rozsvÌtÌ a tÌm myËka indikuje, ûe d·vkov·nÌ leötÌcÌho
prost¯edku je aktivovanÈ.
4. OpÏtovn˝m stlaËenÌm funkËnÌho tlaËÌtka 2, kontrolka
tlaËÌtka "konec programu" zhasne a tÌm myËka indikuje,
ûe d·vkov·nÌ leötÌcÌho prost¯edku je vypnutÈ.
5. VypnutÌm myËky hlavnÌm vypÌnaËem "On/Off" uloûÌte toto
nastavenÌ do pamÏti myËky. K uloûenÌ tÈto hodnoty do
pamÏti je moûnÈ poËkat i 60 sekund, kdy myËka p¯ejde
automaticky do nastavovacÌho mÛdu.
OpÏtovnou aktivaci d·vkov·nÌ leötÌcÌho prost¯edku proveÔte dle p¯edchozÌho n·vodu aû do f·ze, kdy se indik·tor "konec programu" rozsvÌtÌ.
10

========10========

PouûÌv·nÌ myËky
ï UjistÏte se, ûe nenÌ nutnÈ doplnit speci·lnÌ s˘l nebo leötÌcÌ
prost¯edek.
ï Vloûte do myËky n·dobÌ a p¯Ìbory.
ï DoplÚte mycÌ prost¯edek.
ï Vyberte vhodn˝ mycÌ program
ï Spusùte zvolen˝ program.
Vkl·d·nÌ n·dobÌ do myËky
JakÈkoliv mycÌ houbiËky, ˙klidovÈ hadry a jinÈ nas·kavÈ materi·ly nesmÌ b˝t v myËce pouûÌv·ny ani um˝v·ny.
ï P¯ed vloûenÌm n·dobÌ do myËky :
- odstraÚte z nÏj vöechny zbytky potravy.
- p¯ip·lenÈ zbytky potraviny namoËte, aby zmÏkly
ï P¯i vkl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor˘ do myËky n·sledujte tyto
pokyny:
- N·dobÌ a p¯Ìbory nesmÌ br·nit v rotaci ost¯ikovacÌch
ramen
- DutÈ dÌly n·dobÌ jako nap¯Ìklad sklenice, ö·lky, hrnky,
hrnce, apod., vkl·dejte do myËky dnem vzh˘ru
a zabr·nÌte tÌm zadrûov·nÌ vody uvnit¯.
- Kusy p¯Ìbor˘ nebo n·dobÌ nesmÌ b˝t vz·jemnÏ sloûeny
do sebe nebo zakrytÈ.
- Abyste zabr·nili poökozenÌ skla, nedovolte aby se
jednotlivÈ dÌly vz·jemnÏ dot˝kaly.
- MalÈ kusy n·dobÌ vkl·dejte do koöÌku na p¯Ìbory.
ï PlastovÈ n·dobÌ a n·dobÌ s teflonovou nebo podobnou
povrchovou ˙pravou m· tendenci zadrûovat kapky vody.
To znamen·, ûe nemusÌ b˝t tak dob¯e osuöeny jako
n·dobÌ z porcel·nu nebo kovu.
N·dobÌ nevhodnÈ nebo omezenÏ vhodnÈ pro mytÌ v myËce n·dobÌ
nevhodnÈ pro mytÌ v myËk·ch:
omezenÏ vhodnÈ pro mytÌ v myËk·ch:
- P¯Ìbory s d¯evÏn˝mi, rohovinov˝mi, porcel·nov˝mi nebo perleùov˝mi drûadly
- Plasty, kterÈ nejsou odolnÈ horkÈ vodÏ
- LepenÈ p¯Ìbory, kterÈ nejsou tepelnÏ odolnÈ - LepenÈ n·dobÌ
- CÌnovÈ nebo mÏdÏnÈ n·dobÌ
- Olovnat˝ k¯iöù·l
- OcelovÈ dÌly podlÈhajÌcÌ korozi
- D¯evÏnÈ mÌsy
- DÌly vyrobenÈ ze syntetick˝ch vl·ken
- KameninovÈ n·dobÌ myjte v myËce pouze v tom p¯ÌpadÏ, ûe je to v˝slovnÏ v˝robcem n·dobÌ doporuËeno. - GlazovanÈ povrchy p¯i vÌcen·sobnÈm mytÌ mohou ztr·cet svÈ dekorativnÌ vlastnosti
- St¯ÌbrnÈ a hlinÌkovÈ n·dobÌ m· tendenci mÏnit po umytÌ sv˘j odstÌn. NÏkterÈ zbytky potravy, jako nap¯Ìklad vajeËn˝ bÌlek nebo ûloutek a ho¯Ëice zanech·vajÌ na st¯ÌbrnÈm n·dobÌ skvrny. Proto co nejd¯Ìve po pouûitÌ z nÏj odstraÚte zbytky potravy, nebude-li ihned um˝v·no.
- NÏkterÈ druhy skla vÌcen·sobn˝m mytÌm ztr·cÌ lesk
Otev¯ete dve¯e myËky a do povytaûen˝ch koö˘ naskl·dejte n·dobÌ.
SpodnÌ koö
SpodnÌ koö je urËen pro hrnce, kastroly, p·nve, pokliËky, misky, sal·tovÈ mÌsy, p¯Ìbory, ap.
ServÌrovacÌ podnosy a velkÈ poklice lze naskl·dat po stran·ch koöe a to tak aby se hornÌ ost¯ikovacÌ rameno mohlo volnÏ ot·Ëet.
ZadnÌ dvÏ ¯ady drû·k˘ v dolnÌm koöi mohou b˝t lehce sklopeny tak, aby jste mohli pohodlnÏ uloûit do koöe vÏtöÌ kusy n·dobÌ. SklopenÌ drû·k˘:
- Lehce je povyt·hnÏte nahoru a nechte je volnÏ sloûit do
vodorovnÈ polohy (viz obr·zek).
- Chcete-li je nastavit do p˘vodnÌ polohy, staËÌ je pouze
vyt·hnout zpÏt.
UI50
UI47
UI43
UI44
11

========11========

KoöÌk na p¯Ìbory
DlouhÈ noûe uloûenÈ b¯item nahoru jsou nebezpeËnÈ. DlouhÈ a ostrÈ dÌly p¯Ìbor˘, jako nap¯. kuchyÚskÈ noûe, musÌ b˝t uloûeny ve vrchnÌm koöi a to ve vodorovnÈ poloze. Dbejte zv˝öenÈ bezpeËnosti p¯i manipulaci s tÏmito ostr˝mi druhy n·dobÌ a to zvl·ötÏ s kuchyÚsk˝mi noûi.
VyjÌmateln˝ koöÌk na noûe
DlouhÈ a ostrÈ dÌly p¯Ìbor˘, jako nap¯. kuchyÚskÈ noûe, musÌ b˝t uloûeny ve vrchnÌm koöi a to ve vodorovnÈ poloze ve vyjÌmatelnÈm koöÌku na noûe, kter˝ je umÌstÏn v zadnÌ Ë·sti hornÌho koöe.
UI53
P¯Ìbory do vyjÌmatelnÈho koöÌku ukl·dejte drûadlem dolu. Jestliûe p¯Ìbory vyËnÌvajÌ ze dna koöÌku a omezujÌ pohyb spodnÌho ost¯ikovacÌho ramena, vloûte tyto p¯Ìbory drûadlem nahoru.
LûÌce prom˝chejte s jin˝m druhem p¯Ìbor˘, abyste zabr·nili jejich slepenÌ.
KoöÌk na p¯Ìbory lze vloûit jak do levÈ tak do pravÈ Ë·sti spodnÌho koöe.
UI42
VrchnÌ koö
VrchnÌ koö je urËen pro tal̯e (dezertnÌ, polÈvkovÈ, plochÈ - do 24cm v pr˘mÏru),
sal·tovÈ mÌsy, hrnky a
sklenice.
N·dobÌ naskl·dejte tak, aby
se voda dostala na vöechny
Ë·sti n·dobÌ. Sklenice na
dlouhÈ noze m˘ûete
naskl·dat na drû·ky hrnk˘ .
LehkÈ dÌly n·dobÌ (plastovÈ
mÌsy, ap.) naskl·dejte do US47
vrchnÌho koöe a zabezpeËte
je proti pohybu.
US73
V p¯ÌpadÏ, ûe tal̯e jsou umÌstÏny ve vrchnÌm hornÌm koöi:
Koö zakl·dejte tal̯i
odzadu dop¯edu,
nakl·pÏjte je mÌrnÏ
dop¯edu. Dbejte zv˝öenÈ
pozornosti p¯i plnÏnÌ koöe
v blÌzkosti dve¯Ì.
US71
P¯ed zav¯enÌm dve¯Ì se p¯esvÏdËete, ûe se mohou volnÏ ot·Ëet obÏ ost¯ikovacÌ ramena.
NastavenÌ polohy vrchnÌho koöe Chcete-li um˝vat v myËce velkÈ kusy n·dobÌ, tak p¯ed jejich uloûenÌm do spodnÌho koöe, musÌte vrchnÌ koö nastavit do vyööÌ polohy.
Maximální výška nádobí v horním koši ve spodním koši
S košem v horní poloze
20 cm 31 cm
S košem v dolní poloze 24 cm
27 cm
NastavenÌ do vyööÌ polohy proveÔte n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
1. VysuÚte p¯ednÌ zar·ûky (A) vrchnÌho koöe a koö vyndejte. 2. ZasuÚte koö do vyööÌ polohy a zar·ûky (A) p¯esuÚte do
p˘vodnÌ zajiötÏnÈ polohy.
Je-li koö nastaven do hornÌ polohy, tak nebude moûnÈ pouûÌvat drû·ky hrnk˘.
RC01
Vûdy po vloûenÌ n·dobÌ zav¯ete dve¯e myËky. Otev¯enÈ dve¯e mohou b˝t zdrojem ˙razu.
12

========12========

PouûitÌ mycÌho prost¯edku
PouûÌvejte pouze prost¯edky urËenÈ pro myËky n·dobÌ. PouûitÌ spr·vnÈho mnoûstvÌ mycÌho prost¯edku takÈ snÌûÌ mÌru zneËiötÏnÌ ûivotnÌho prost¯edÌ.
MycÌ prost¯edek je uvolÚov·n do roztoku v pr˘bÏhu mytÌ vyjma programu "Oplach a v˝drû".
Spr·vnÈ pouûitÌ a skladovacÌ podmÌnky mycÌho prost¯edku a jeho p¯esnÈ d·vkov·nÌ zjistÌte na jeho obalu.
DoplÚov·nÌ mycÌho prost¯edku
1. Je-li vÌËko zav¯enÈ, stisknÏte kolÌk (1) a vÌËko se tak uvolnÌ. 2. NaplÚte z·sobnÌk (2) mycÌm prost¯edkem.
ZnaËky indikujÌ mnoûstvÌ:
20 = p¯ibliûnÏ 20 g mycÌho prost¯edku
30 = p¯ibliûnÏ 30 g mycÌho prost¯edku
DE19
DE22
3. Vöechny programy s p¯edmytÌm vyûadujÌ nasypat malou
d·vku mycÌho prost¯edku (asi 5 aû 10 g) do p¯ilehlÈ
komory (3). Tato d·vka mycÌho prost¯edku bude vyuûita p¯i
p¯edmytÌ.
4. VÌËko zav¯ete do zaklapnutÌ tak, aby kolÌk opÏtovnÏ tuto
polohu zajiöùoval.
R˘znÈ druhy mycÌch prost¯edk˘
TabletovÈ mycÌ prost¯edky
JednotlivÈ typy prost¯edk˘ se rozpouötÏjÌ r˘znÏ rychle. Z tohoto d˘vodu ne vöechny typy tablet mohou plnÏ vyuûÌt svojÌ plnou mycÌ schopnost p¯i pouûitÌ v kr·tk˝ch mycÌch programech. Z tohoto d˘vodu vûdy volte pouze norm·lnÌ (dlouh˝) program p¯i pouûitÌ tÏchto tabletov˝ch prost¯edk˘. Tablety nevkl·dejte do mycÌ vany nebo do koöÌku na p¯Ìbory, protoûe by se tak snÌûil mycÌ ˙Ëinek. Tablety je nutnÈ vkl·dat do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku.
KoncentrovanÈ mycÌ prost¯edky Z hlediska chemickÈho sloûenÌ lze mycÌ prost¯edky rozdÏlit do dvou z·kladnÌch skupin:
- konvenËnÌ mycÌ prost¯edky na alkalickÈ b·zi
- prost¯edky s niûöÌm obsahem alk·liÌ s p¯Ìdavkem p¯ÌrodnÌch
enzym˘
V tÏchto p¯ÌpravcÌch byly komponenty, v˝znamnÏ poökozujÌcÌ ûivotnÌ prost¯edÌ, nahrazeny p¯ÌrodnÌmi enzymy a dalöÌmi lÈpe biologicky odbourateln˝mi sloûkami.
Enzymy uplatÚujÌ svojÌ nejvyööÌ ËistÌcÌ ˙Ëinnost p¯i 50∞C. PouûitÌm tÏchto p¯Ìpravk˘ proto m˘ûete dos·hnout stejnÈho mycÌho ˙Ëinku p¯i 50∞C, jako p¯i pouûitÌ norm·lnÌho mycÌho prost¯edku p¯i 65∞C.
KombinovanÈ mycÌ prost¯edky
V p¯ÌpadÏ, ûe pouûÌv·te mycÌ prost¯edek, kter˝ v sobÏ obsahuje i leötÌcÌ sloûku, musÌte tento p¯Ìpravek vloûit do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku.
V takovÈmto p¯ÌpadÏ je nutnÈ vypr·zdnit z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku, aby nedoch·zelo k jeho dvojitÈmu d·vkov·nÌ. P¯ed pouûitÌm kombinovanÈho mycÌho prost¯edku je nutnÈ nejprve vyËerpat z·sobu leötÌcÌho prost¯edku pouûitÌm standardnÌho mycÌho prost¯edku.
PouûitÌ mycÌch tablet "3 v 1"
Obecn· pravidla
Tento typ produktu v sobÏ obsahuje z·roveÚ mycÌ prost¯edek, leötÌcÌ prost¯edek a speci·lnÌ s˘l.
1. JeötÏ p¯ed pouûitÌm tohoto druhu prost¯edku se ujistÏte, ûe
tvrdost vody odpovÌd· instrukcÌm v n·vodu tÏchto
p¯Ìpravk˘.
2. Tyto druhy prost¯edk˘ pouûÌvejte p¯esnÏ dle n·vodu jejich
v˝robce.
3. Jestliûe se p¯i prvnÌm pouûitÌ tÏchto prost¯edk˘ ("3 v 1")
setk·te s jak˝mkoliv problÈmem, tak kontaktujte jejich
v˝robce. KontaktnÌ informace naleznete na obalech tÏchto
prost¯edk˘.
Speci·lnÌ upozornÏnÌ:
V p¯ÌpadÏ pouûÌv·nÌ prost¯edk˘ "3 v 1" nastavte zmÏkËovaË vody na co nejniûöÌ hodnotu.
Jestliûe se opÏtovnÏ rozhodnete pouûÌvat kaûd˝ prost¯edek opÏt samostatnÏ, postupujte n·sledujÌcÌm zp˘sobem: ï DoplÚte z·sobnÌky speci·lnÌ soli a leötÌcÌho prost¯edku ï ZmÏkËovaË vody nastavte na co nejvyööÌ ˙roveÚ a spusùte
mycÌ program bez n·dobÌ.
ï ZmÏkËovaË vody opÏtovnÏ nastavte na ˙roveÚ odpovÌdajÌcÌ
tvrdosti vody.
13

========13========

MycÌ programy
Program
StupeÚ
zaöpinÏnÌ a druh n·dobÌ
StisknÏte programovÈ
tlaËÌtko
Popis programu
(3) Hodnoty spot¯eby
Trv·nÌ programu
(min)
Spot¯eba energie
(kWh)
Spot¯eba vody
(l)
IntenzivnÌ mytÌ
p¯i 70∞C
SilnÈ zaöpinÏnÌ. JÌdelnÌ servis, p¯Ìbory, hrnce a p·nve
horkÈ p¯edmytÌ hlavnÌ mytÌ do 70∞C 2x tepl˝ oplach 1x hork˝ oplach suöenÌ
80 - 90
1,65 - 1,85
22 - 24
NormalnÌ mytÌ
p¯i 65∞C
Norm·lnÌ zaöpinÏnÌ. JÌdelnÌ servis, p¯Ìbory, hrnce a p·nve
teplÈ p¯edmytÌ hlavnÌ mytÌ do 65∞C 2x tepl˝ oplach 1x hork˝ oplach suöenÌ
95 - 105
1,5 - 1,7
24 - 26
(1) RychlÈ mytÌ
p¯i 60∞C
»erstvÈ zaöpinÏnÌ JÌdelnÌ servis a p¯Ìbory
hlavnÌ mytÌ do 60∞C 1 hork˝ oplach
30
0,8
9
(2) Bio 50∞C
Norm·lnÌ zaöpinÏnÌ JÌdelnÌ servis a p¯Ìbory
studenÈ p¯edmytÌ hlavnÌ mytÌ do 50∞C 1studen˝ oplach 1hork˝ oplach suöenÌ
155 - 165
0,95 - 1,05
13 - 15
Oplach a v˝drû
Jak·koliv. »·steËnÈ naplnÏnÌ (bude doplnÏno bÏhem dne)
1x studen˝ oplach (pro zabr·nÏnÌ slepenÌ n·dobÌ zbytky jÌdla
12
0,1
4
(1) Tento program je nejvhodnÏjöÌ pro mytÌ pr·vÏ pouûitÈho jÌdelnÌho n·dobÌ a p¯Ìbor˘ po dennÌm jÌdle. Program je charakteristick˝
kr·tkou dobou trv·nÌ.
Je to ide·lnÌ dennÌ program pro 4-Ëlennou rodinu, kter˝ umoûÚuje zvl·dnout umytÌ kompletnÌ sady pouûitÈho servÌrovacÌho
n·dobÌ.
(2) TestovacÌ program dle normy EN 50242 (Viz "Pokyny pro zkuöebny"). Tento program byl vyvinut˝ pro pouûitÌ BIO prost¯edk˘
s obsahem enzym˘ a umoûÚujÌcÌ niûöÌ spot¯ebu elektrickÈ energie a dosahujÌcÌ stejnÈho mycÌho ˙Ëinku p¯i 50∞C jako standardnÌ
prost¯edky dosahujÌ p¯i 65∞C. Pro kompenzaci niûöÌ teploty je prodlouûena doba trv·nÌ programu.
(3) Hodnoty spot¯eb jsou pouze informativnÌ a jsou z·vislÈ na tlaku a teplotÏ p¯iv·dÏnÈ vody a hodnot·ch elektrickÈho proudu.
14

========14========

PracovnÌ postup
Na tomto plnÏ vestavnÈm typu spot¯ebiËe jsou vöechny ovl·dacÌ prvky umÌstÏny na vrchu dve¯Ì. P¯i volbÏ programu je nutnÈ, aby dve¯e myËky byly otev¯enÈ.
1. Zkontrolujte zda jsou koöe spr·vnÏ
zaloûeny a ûe ost¯ikovacÌ ramena se
mohou volnÏ ot·Ëet.
2. Otev¯ete p¯Ìvod vody.
3. StisknÏte hlavnÌ vypÌnaË "On/Off".
Vöechny indik·tory programov˝ch tlaËÌtek se rozsvÌtÌ
(nastavovacÌ mÛd).
4. NastavenÌ a spuötÏnÌ programu
StisknÏte tlaËÌtko odpovÌdajÌcÌ zvolenÈmu programu
(viz Tabulka mycÌch program˘).
Indik·tor odpovÌdajÌcÌ zvolenÈmu programu z˘stane svÌtit
a ostatnÌ kontrolky jin˝ch program˘ zhasnou.
ZaË·tek mycÌho programu bude vidÏt pouze p¯ed prvnÌm
zav¯enÌm myËky. Do tÈ doby je moûnÈ st·le mÏnit mycÌ
program stisknutÌm jinÈho programovÈho tlaËÌtka.
Zav¯ete dve¯e myËky a tÌm se automaticky spustÌ zvolen˝
mycÌ program.
5. P¯eruöenÌ, zmÏna nebo zruöenÌ mycÌho
programu
MycÌ program mÏÚte, p¯eruöujte nebo ruöte pouze v
nejnutnÏjöÌch p¯Ìpadech.
Pozor ! P¯i otev¯enÌ dve¯Ì se z myËky m˘ûe vyvalit hork·
p·ra. Proto dve¯e otevÌrejte velmi opatrnÏ.
P¯eruöenÌ programu
a) Otev¯enÌm dve¯Ì myËky se program zastavÌ. Po zav¯enÌ
dve¯Ì bude program pokraËovat od mÌsta p¯eruöenÌ.
b) StisknÏte hlavnÌ vypÌnaË (V tomto p¯ÌpadÏ kontrolka
hlavnÌho vypÌnaËe zhasne). StisknÏte opÏtovnÏ hlavnÌ
vypÌnaË a program se opÏt spustÌ z mÌsta, kde byl
p¯eruöen.
ZmÏna mycÌho programu
Otev¯ete dve¯e myËky.
StisknÏte po dobu asi 6 sekund tlaËÌtko programu, kterÈ pot¯ebujete nastavit, tÌm zaËne tlaËÌtko pr·vÏ probÌhajÌcÌho programu blikat.
PotÈ kontrolka pr·vÏ p¯eruöenÈho programu zhasne a rozsvÌtÌ se kontrolka novÏ zvolenÈho programu. Po zav¯enÌ dve¯Ì myËky se program automaticky spustÌ.
ZruöenÌ mycÌho programu
Otev¯ete dve¯e myËky.
StisknÏte po dobu asi 2 sekund funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3. TÌm kontrolka p¯eruöenÈho programu zaËne blikat. Po asi 2 sekund·ch se rozsvÌtÌ vöechny kontrolky program˘ a tÌm je signalizov·no, ûe zvolen˝ program byl zruöen a myËka se vr·tila do nastavovacÌho stavu.
V tÈto f·zi lze zvolit jak˝koliv jin˝ program.
6. NastavenÌ, ruöenÌ nastavenÌ funkce
"odloûenÈho startu" zaË·tku mytÌ
Po zvolenÌ programu se objevÌ nastaven· doba
odloûenÈho startu.
NastavenÌ "odloûenÈho startu".
StisknÏte tlaËÌtko "odloûen˝ start" a tisknÏte ho do doby neû se objevÌ poûadovan· dÈlka ËasovÈ prodlevy (3, 6 nebo 9 h).
OdpoËÌt·v·nÌ ËasovÈ prodlevy zaËne po prvnÌm zav¯enÌ dve¯Ì myËky. Do tÈ doby lze st·le mÏnit toto nastavenÌ. Jestliûe odpoËÌt·v·nÌ jeötÏ nezaËalo (nebyly zav¯eny dve¯e myËky), tak lze nastavenou prodlevu zruöit opÏtovn˝m stisknutÌm tlaËÌtka "odloûen˝ start" a to aû do doby, kdy ˙daj o ËasovÈ prodlevÏ zhasne. V tomto p¯ÌpadÏ zaËne mycÌ program ihned po zav¯enÌ dve¯Ì myËky. Po zav¯enÌ dve¯Ì myËky se zaËne odpoËÌt·vat nastaven˝ Ëas do zaË·tku startu. ⁄daj o ËasovÈ prodlevÏ se bude sniûovat po 3hodinov˝ch krocÌch.
Otev¯enÌ dve¯Ì myËky nem· û·dn˝ vliv na toto nastavenÌ. Po uplynutÌ nastavenÈ doby se automaticky spustÌ zvolen˝ mycÌ program.
ZruöenÌ funkce "odloûen˝ start"
Abyste zruöili probÌhajÌcÌ odpoËÌt·v·nÌ ËasovÈ prodlevy je nutnÈ postupovat stejnÏ jako p¯i ruöenÌ mycÌho programu (viz kapitola "ZruöenÌ mycÌho programu").
V tomto p¯ÌpadÏ je nutnÈ opÏt nastavit mycÌ program.
7. Konec mycÌho programu
Na konci mycÌho programu se myËka automaticky vypne.
Konec programu bude prov·zet zvukov˝ sign·l.
Otev¯ete dve¯e myËky. Kontrolka pr·vÏ skonËenÈho
programu bude svÌtit spolu s kontrolkou "konec
programu".
VypnÏte myËku pomocÌ hlavnÌho vypÌnaËe.
PoËkejte nÏkolik minut, neû budete n·dobÌ z myËky
vyjÌmat. TÌm dos·hnete ochlazenÌ n·dobÌ a takÈ docÌlÌte
lepöÌho osuöenÌ n·dobÌ.
Na nerezov˝ch stÏn·ch a dve¯Ìch myËky se m˘ûe zaËÌt
sr·ûet voda, protoûe se vÏtöinou ochladÌ rychleji neû
n·dobÌ.
VyjÌm·nÌ n·dobÌ z myËky
HorkÈ n·dobÌ je n·chylnÏjöÌ k rozbitÌ. Je proto vhodnÈ
nechat n·dobÌ v myËce vychladnout.
Nejprve vypr·zdnÏte dolnÌ koö a teprve potÈ koö hornÌ.
Zabr·nÌte tak tomu aby p¯ÌpadnÈ zbytky vody skap·vali na
suchÈ n·dobÌ.
Po skonËenÌ mytÌ doporuËujeme myËku odpojit od elektrickÈ sÌtÏ a uzav¯Ìt p¯Ìvod vody.
15

========15========

⁄drûba a ËiötÏnÌ
Povrch myËky a ovl·dacÌ panel otÌrejte mÏkk˝m navlhËen˝m had¯Ìkem. V p¯ÌpadÏ nutnosti pouûitÌ mycÌho prost¯edku vybÌrejte jen mezi neutr·lnÌmi typy. Nikdy nepouûÌvejte abrazivnÌ prost¯edky, dr·tÏnky nebo rozpouötÏdla (aceton, trichlorethylen, ap..)
ZajistÏte, aby tÏsnÏnÌ dve¯Ì myËky a z·sobnÌky mycÌho a leötÌcÌho prost¯edku byly pravidelnÏ ËiötÏny pomocÌ navlhËenÈho had¯Ìku. KaûdÈ t¯i mÏsÌce doporuËujeme spustit program (65∞C) s mycÌm prost¯edkem a bez n·dobÌ pro kompletnÌ proËiötÏnÌ.
»iötÏnÌ filtr˘
Filtry ve dnu vany myËky jsou z velkÈ Ë·sti samoËisticÌ. p¯esto je nutnÈ je Ëas od Ëasu vyËistit. UcpanÈ filtry sniûujÌ mycÌ ˙Ëinek.
1. Otev¯ete dve¯e myËky a vyjmÏte spodnÌ koö.
2. FiltraËnÌ systÈm se skl·d· ze hrubÈho a jemnÈho filtru
(A a B), mikrofiltru (C) a plochÈho filtru (D).
NÏkterÈ typy filtr˘ se skl·dajÌ pouze ze dvou Ë·stÌ-hrubÈho
filtru (A), mikrofiltru (C) a plochÈho filtru (D).
SystÈm filtr˘ uvolnÏte otoËenÌm madla mikrofiltru.
Po uvolnÏnÌ filtry vyndejte.
MA32
MA35
3. OtoËte madlem p¯ibliûnÏ o 1 ot·Ëku proti smÏru chodu
hodinov˝ch ruËiËek (doleva) a vyjmÏte ho z tÏla myËky.
MA36
4. SystÈm rozeberte vytaûenÌm hrubÈho a jemnÈho filtru
(A a B) za oko z mikrofiltru (C)
5. Filtry peËlivÏ omyjte pod tekoucÌ vodou.
6. Vyndejte ploch˝ filtr (D) ze dna myËky a peËlivÏ ho omyjte
z obou stran.
MA31
7. Ploch˝ filtr vloûte zpÏt do p˘vodnÌ polohy.
8. Hrub˝ a jemn˝ filtr (A/B)vloûte do mikrofiltru (C) a stisknÏte
je k sobÏ.
9. Sloûen˝ filtr vloûte na p˘vodnÌ mÌsto a zafixujte ho
pootoËenÌm do krajnÌ polohy po smÏru chodu hodinov˝ch
ruËiËek (doprava). UjistÏte se, ûe ploch˝ filtr nikde
nevystupuje ze dna myËky.
V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepouûÌvejte myËku bez filtr˘! äpatnÈ uloûenÌ filtr˘ bude mÌt za n·sledek horöÌ mycÌ ˙Ëinek.
NIKDY se nepokouöejte sundat hornÌ ost¯ikovacÌ rameno.
Jestliûe dojde k ucp·nÌ sprchovacÌch otvor˘, vyËistÏte je pomocÌ p·r·tka.
MA33
P¯i delöÌm nepouûÌv·nÌ spot¯ebiËe Nebudete-li myËku pouûÌvat delöÌ dobu, doporuËujeme n·sledujÌcÌ kroky:
1. Odpojit myËku od elektrickÈ sÌtÏ a uzav¯Ìt p¯Ìvod vody. 2. Doplnit leötÌcÌ prost¯edek do z·sobnÌku.
3. Dve¯e myËky ponechat pootev¯enÈ, aby se zabr·nilo vzniku
neû·doucÌch pach˘.
4. Vnit¯ek myËky udrûovat v ËistotÏ.
Opat¯enÌ proti vlivu mrazu
Snaûte se myËku umÌstit v prost¯edÌ nad teplotou mrazu (+0∞C). NenÌ-li vyhnutÌ, tak myËku vypr·zdnÏte, dve¯e myËky zav¯ete, odpojte p¯ÌvodnÌ trubku a odstraÚte z nÌ zbytky vody.
StÏhov·nÌ spot¯ebiËe
MusÌte-li myËku p¯emÌstit (stÏhov·nÌ, ap.), postupujte n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
1. Odpojte jÌ od elektrickÈ sÌtÏ.
2. VypnÏte vodu.
3. Odpojte p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ hadice.
4. NadzvednÏte myËku spolu s odpojen˝mi hadicemi. P¯i p¯evozu se vyvarujte p¯Ìliö velk˝m ot¯es˘m.
16

========16========

Co dÏlat, kdyûÖ
MnohÈ poruchy a chybov· hl·öenÌ mohou vzniknout pouze nespr·vnou obsluhou nebo instalacÌ spot¯ebiËe. NÌûe jsou uvedeny poruchy, kterÈ m˘ûete odstranit svÈpomocÌ bez pot¯eby z·sahu servisnÌho technika.
...kdyû svÌtÌ chybovÈ hl·öenÌ
MyËka nelze spustit nebo se v pr˘bÏhu programu zastavÌ. Vöechna tlaËÌtka kromÏ hlavnÌho vypÌnaËe jsou nefunkËnÌ a svÌtÌ pouze nÏkter· z n·sledujÌcÌch kombinacÌ chybovÈho hl·öenÌ a oz˝v· se zvukov· signalizace.
Otev¯ete dve¯e myËky a stisknÏte hlavnÌ vypÌnaË a proveÔte doporuËenÈ kroky k odstranÏnÌ poruchy.
ChybovÈ hl·öenÌ/porucha
- Blik· kontrolka probÌhajÌcÌho programu
- 1 p¯eruöovan˝ sign·l - 1 bliknutÌ kontrolky "konec programu
"MyËka se ne plnÌ vodou
- Blik· kontrolka probÌhajÌcÌho programu
- 2 p¯eruöovanÈ sign·ly - 2 bliknutÌ kontrolky "konec programu"
MyËka nevypouötÌ vodu
- Blik· kontrolka probÌhajÌcÌho programu
- 3 p¯eruöovanÈ sign·ly - 3 bliknutÌ kontrolky "konec programu"
Moûn· p¯ÌËina
P¯ÌvodnÌ kohout je ucpan˝ nebo zablokovan˝.
P¯ÌvodnÌ kohout je vypnut˝.
Filtr (je-li p¯Ìtomen) v p¯ÌrubÏ p¯ÌvodnÌ hadice je ucpan˝.
P¯ÌvodnÌ hadice je nevhodnÏ umÌstÏna nebo je zalomen·.
Sifon je zablokov·n.
OdpadnÌ hadice byla nevhodnÏ namontov·na nebo je zlomen· Ëi p¯im·Ëknut·.
Je aktivovan· ochrana proti vytopenÌ.
ÿeöenÌ
VyËistÏte kohout.
Kohout otev¯ete.
Filtr vyËistÏte.
Zkontrolujte vedenÌ p¯Ìvodu vody.
Sifon vyËistÏte.
Zkontrolujte instalaci odpadnÌ hadice.
Zav¯ete p¯Ìvod vody a kontaktujte servisnÌ st¯edisko.
Po kontrole myËku zapnÏte a zav¯ete jejÌ dve¯e. Program se spustÌ v mÌstÏ kde byl p¯eruöen. Jestliûe se porucha opakuje, kontaktujte
servisnÌ st¯edisko.
Jestliûe bude svÌtit jin· kombinace chybovÈho hl·öenÌ, kontaktujte servisnÌ st¯edisko.
...se vyskytujÌ problÈmy p¯i provozu myËky
Porucha
Program se nespustil
Pisklav˝ zvuk bÏhem mytÌ
Moûn· p¯ÌËina
Dve¯e myËky nejsou dokonale uzav¯enÈ.
MyËka nenÌ p¯ipojena na sÌù.
Je sp·len· pojistka v dom·cÌm rozvodu.
Pro myËky s funkcÌ "odloûen˝ start":
Byla zvolen· funkce "odloûen˝ start".
NenÌ to porucha.
17
ÿeöenÌ
Dve¯e zav¯ete.
Zapojte myËku na sÌù.
Pojistku vymÏÚte.
Jestliûe je t¯eba n·dobÌ m˝t hned, zruöte funkci "odloûen˝ start".
PouûÌvejte jin˝ druh mycÌho prost¯edku.

========17========

...mycÌ ˙Ëinek nenÌ dokonal˝
N·dobÌ nenÌ ËistÈ
ï byl zvolen öpatn˝ mycÌ program
ï n·dobÌ bylo do myËky nespr·vnÏ naskl·d·no a mycÌ roztok nem˘ûe dos·hnout do vöech mÌst. Koöe nesmÌ b˝t p¯eplÚov·ny. ï Ost¯ikovacÌ ramena se z d˘vodu öpatnÈho zaloûenÌ n·dobÌ neot·ËejÌ volnÏ.
ï Filtry ve dnÏ myËky jsou zanesenÈ nebo nespr·vnÏ namontovanÈ.
ï Bylo pouûito m·lo nebo û·dn˝ mycÌ prost¯edek.
ï Jestliûe se na skle vyskytujÌ stopy po vodnÌm kameni, tak je z·sobnÌk speci·lnÌ soli pr·zdn˝ nebo nenÌ zmÏkËovaË vody nastaven
spr·vnÏ
ï Je nespr·vnÈ p¯ipojena odpadnÌ hadice.
ï z·sobnÌk soli je nedokonale uzav¯en
N·dobÌ je vlhkÈ a matnÈ
ï nebyl pouûit leötÌcÌ prost¯edek. ï z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku je pr·zdn˝.
Na n·dobÌ a skle se vyskytujÌ mlÈËnÈ skvrny, modrav˝ z·voj a pruhy ï sniûte mnoûstvÌ leötÌcÌho prost¯edku
VodnÌ kapky zasychajÌ na n·dobÌ a skle
ï zvyöte d·vku leötÌcÌho prost¯edku
ï Moûn· p¯ÌËina m˘ûe b˝t i nevhodnÏ zvolen˝ mycÌ prost¯edek, proto kontaktujte servisnÌ st¯edisko dodavatele mycÌho
prost¯edku.
Jestliûe po vöech kontrol·ch problÈm p¯etrv·v·, kontaktujte nejbliûöÌ servisnÌ st¯edisko.
NezapomeÚte jim sdÏlit n·zev (Mod.), ËÌslo (PNC) a sÈriovÈ ËÌslo (S.N.). Tyto informace naleznete na typovÈm ötÌtku, kter˝ je umÌstÏn˝ na pravÈ vnit¯nÌ hranÏ dve¯Ì myËky (viz obr·zek). Abyste mÏli tato ËÌsla vûdy po ruce, doporuËujeme v·m si je nÌûe zaznamenat:
Mod.: ..............................
PNC.: .............................
S.N.: ...............................
RA08
Servis a n·hradnÌ dÌly
Tento spot¯ebiË m˘ûe opravovat pouze autorizovan˝ servisnÌ technik. Mohou b˝t pouûity pouze origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly. V û·dnÈm p¯ÌpadÏ se nepokouöejte myËku opravit sami. Pokusy o opravu neautorizovan˝mi osobami mohou zap¯ÌËinit zranÏnÌ nebo v·ûnÏ poökodit spot¯ebiË. Vûdy kontaktujte nejbliûöÌ servisnÌ opravnu.
Vûdy trvejte na pouûÌv·nÌ origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
18

========18========

Pokyny pro zkuöebny
Testov·nÌ ve shodÏ s normou EN 60704 je prov·dÏno s plnou myËkou a za pouûitÌ mycÌho programu ( viz tabulka program˘). Testov·nÌ ve shodÏ s normou EN 50242 musÌ b˝t prov·dÏno s naplnÏn˝m z·sobnÌkem soli a leötÌcÌho prost¯edku a za pouûitÌ mycÌho programu (viz tabulka program˘).
N·plÚ: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav NastavenÌ leötÏnÌ: pozice 4 (Typ III)
MnoûstvÌ mycÌho prost¯edku: 5 g + 25 g (typ B)
uspo¯·d·nÌ ve vrchnÌm koöi
uspo¯·d·nÌ ve spodnÌm koöi
uspo¯·d·nÌ v koöÌku na p¯Ìbory
uspo¯·d·nÌ v koöÌku na noûe
19

========19========

Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "⁄drûba" a "Poruchy" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko Electrolux.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model, ËÌslo v˝robku (Prod. No.) a seriovÈ ËÌslo (Serial. Nr.) spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku p¯Ìstroje. Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovan˝ch st¯edisek servisu Electrolux.
PodmÌnky z·ruky
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem 24 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe Electrolux se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu za p¯edpokladu, ûe: - spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n pouze
na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku jmenovit˝ch hodnot - spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ dom·cÌ
˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce pro provoz
a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani opravu
jin· neû n·mi autorizovan· osoba
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis Electrolux nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn· vadn·
souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch nebo jinak
pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny na
z·ruËnÌm listu
V p¯ÌpadÏ problÈmu
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
- poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti,
v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch Ë·stÌ ze skla nebo
plastick˝ch hmot
- n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad
spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ instalov·n - spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
- zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË splÚuje
normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam byl spot¯ebiË
dopraven, je na zodpovÏdnosti a na n·klady
vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n doklad o koupi.
Model ....................................................................... »Ìslo v˝robku (Prod. No.) ........................................... SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.) ..............................................
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu.
20

========20========

21

========21========


========22========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Dishwasher
Name ELECTROLUX ESL 6124
Model ESL 6124
File size 928 KB
Number of pages 22 pages
file format pdf
Language Dishwasher ELECTROLUX ESL 6124 Česky - Czech Česky - Czech,