Download manual for the product
ARISTON OK UP 140.1 - Freezer/ Refrigerator

If you are looking for the instruction manual: Freezer/ Refrigerator ARISTON OK UP 140.1 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Freezer/ Refrigerator ARISTON OK UP 140.1
Freezer/ Refrigerator ARISTON OK UP 140.1 Freezer/ Refrigerator ARISTON OK UP 140.1


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 173 KB (file format: pdf)
OK UP 140 EU.1
OK UP 140.1
Mraznièka
Návod k instalaci a obsluze

========1========

OK UP 140 EU.1 OK UP 140.1
CZ
Mraznièka (vertikální)
Návod k instalaci a obsluze
Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou urèeny pro váš výrobek. Dìkujeme za pochopení.
Aby byla zajištìna ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto výrobku, doporuèujeme:
• Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. • Vždy používejte originální náhradní díly.
CZ
2

========2========

Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat
UPOZORNÌNÍ
Pøeètìte si tento návod peèlivì, jelikož v nìm jsou uvedeny pokyny pro bezpeènou instalaci, používání a údržbu tohoto pøístroje.
Toto zaøízení bylo vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy a normami (EN60) a tudíž odpovídá i ÈSN. Tomuto výrobku byla udìlena schvalovací znaèka (IMQ), která garantuje shodu s bezpeènostními pøedpisy a normami. Tento výrobek vyhovuje také evropským pøedpisùm na odrušení.
1. Toto zaøízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném pøípadì nesmí být instalováno ve venkovním prostøedí. 2. Toto zaøízení smí používat pouze dospìlá osoba pro ukládání potravin v souladu s tímto návodem k použití. V žádném pøípadì nedovolte dìtem, aby toto zaøízení obsluhovaly, nebo dokonce si s ním hrály apod. 3. Z bezpeènostních dùvodù neobsluhujte toto zaøízení, máte-li mokré ruce nebo nohy.
4. Pro pøipojení tohoto zaøízení se nesmí používat prodlužovací kabely a rozdvojky. Pokud délka sí pøívodu nestaèí pro pøipojení do vhodné zásuvky, obra se na odborného elektrikáøe. Pøi instalaci se ubezpeète, že kabel sí
Instalace
Aby byla zajištìna správná funkce pøístroje a nižší spotøeba el. energie, je dùležité provést správnì instalaci pøístroje.
Ventilace
Kompresor a kondenzor produkují teplo a proto je nutná dostateèná ventilace. Zaøízení je proto tøeba instalovat pouze do místnosti s dveømi a okny, aby byla zajištìna správná cirkulace vzduchu. Místnost by nemìla být pøíliš vlhká.
Bìhem instalace dbejte na to, aby nebyla zakryta møížka, nebo
Umístìte zaøízení dostateènì daleko od zdrojù tepla
Neumís pøímému sluneènímu záøení, nebo úèinkùm zdrojù tepla, sporáku, kamen, apod.
instalovat mezi dvì skøíòky, ujistìte se, že sí pøiskøípnutý ani na nìm neleží tìžké pøedmìty.
5. Chcete-li odpojit sí, netahejte za samotný kabel, ale vždy uchopte sí 6. Nedotýkejte se vnitøních chladících elementù, zvláštì pokud máte vlhké ruce. Mohli byste se popálit nebo zranit. Nejezte ledové kostky právì vytažené z mraznièky. 7. Pøed èištìním nebo údržbou vždy odpojte pøístroj od sítì (vytažením vidlice sí jistièe).
8. Pøed odvozem nebo likvidací starého zaøízení nikdy nezapomeòte rozlomit nebo odstranit pøípadný zámek, aby se hrající si dìti nemohly náhodou do pøístroje zavøít. I u nového zaøízení se zámkem dbejte na to, aby se malé dìti uvnitø nezavøely.
9. Jestliže Vaše zaøízení správnì nepracuje, podívejte se pøedtím, než zavoláte pracovníka servisu, do kapitoly “Odstranìní rùzných problémù”, zda nemùžete daný problém vyøešit sami. Nikdy se však nepokoušejte odstranit závadu zasahováním do vnitøních komponentù.
10. Jestliže dojde k poškození sí vymìòovat pouze autorizovaný servis, protože je k tomu potøeba speciální díly èi náøadí.
Elektrické pøipojení a zemnìní
Než pøipojíte zaøízení k síti, zkontrolujte, zda napìtí sí zásuvky odpovídá údajùm na typovém štítku pøístroje. Typový štítek naleznete uvnitø mraznièky. Trojpólová zásuvka musí být vybavena ochranným kolíkem a øádnì uzemnìna podle platných pøedpisù pro systémy 46/90. Pokud není zásuvka vybavena ochranným kontaktem a pøístroj øádnì uzemnìn, výrobce se zøíká jakékoli odpovìdnosti za pøípadné škody. Nepoužívejte adaptéry a rozboèky zásuvek.
Kontrola dodávky proudu
Elektrická zásuvka musí umožòovat dodávku maximálního pøíkonu pøístroje, který je uveden na typovém štítku. Štítek je umístìn uvnitø mraznièky.
Pøed pøipojením pøístroje k síti ...
Po dodání postavte zaøízení svisle a než pøipojíte pøístroj k síti, poèkejte nejménì 3 hodiny. Tak zajistíte správný provoz pøístroje.
3
CZ

========3========

Bližší pohled
AA
Termostat
Reguluje se jím automaticky vnitøní teplota mraznièky. Nastavte knoflík do polohy 1 až 3, pøièemž èím vyšší nastavení, tím nižší teplota. Chcete-li termostat nastavit, použijte minci, abyste otoèili knoflíkem.
E
Prostor pro zásobník na led
F
Prostor pro zmrazování a ukládání
B
G
Úložný prostor
Zelená kontrolka
Když kontrolka svítí (posuòte pøepínaè vpravo), znamená to, že je zaøízení pøipojeno k síti. Když je pøepínaè posunut vlevo (zelená kontrolka je zakryta), je pøístroj vypnut.
H
Odtokový systém odtáté vody
C
Žlutá kontrolka
Když kontrolka svítí (posuòte pøepínaè vlevo), bìží trvale kompresor, aby se dosáhlo velmi nízké teploty pro rychlé zmrazení èerstvých potravin. Pøesunete-li pøepínaè vpravo (žlutá kontrolka je zkryta), bude mraznièka opìt øízena termostatem.
1
5
2 3 4
SN
0 I
D
A
C
B
D
Èervená kontrolka
Rozsvítí se, když teplota uvnitø zaøízení není dostateènì nízká a potraviny tak nejsou trvanlivì uloženy.
E
F
G
H
Pøíprava zaøízení
UPOZORNÌNÍ
Po pøevozu postavte zaøízení svisle a než pøipojíte pøístroj k síti, poèkejte nejménì 3 hodiny. Tak zajistíte správný provoz pøístroje.
Nastavte teplotu do støední polohy, aby byl zajištìn optimální výkon a šetøila se energie.
Jakmile je zaøízení pøipojeno k síti, ujistìte se, že zelená kontrolka svítí a také zapnìte žlutou kontrolku.
Když èervená kontrolka zhasne, vypnìte žlutou kontrolku: nyní je mraznièka pøipravená k použití.
CZ
4

========4========

Použití mraznièky
Zmrazování
- Nikdy nezmrazujte výrobky, které se rozmrazily, i když jen èásteènì. Jednou rozmrazený pokrm uvaøte a pak buï snìzte (bìhem 24 hodin), nebo znovu zmrazte.
- Chcete-li zmrazovat èerstvé pokrmy, musí být pøepínaè pøepnut vlevo (žlutá kontrolka bude svítit). Umístìte èerstvé pokrmy, které chcete zmrazit, do horního prostoru. Dbejte na to, aby se nedotýkaly již døíve zmrazených pokrmù, ale chladícího povrchu stìn.
Výsledná kvalita závisí na rychlosti, s jakou byly èerstvé pokrmy zmrazeny. Proto doporuèujeme nastavit pøepínaè na zmrazování (žlutá kontrolka svítí) 24 hodin pøed tím, než budete vkládat èerstvé pokrmy urèené ke zmrazení. Toto je zvláštì nezbytné pøi velkém množství potravin (až do maximální kapacity uvedené na štítku).
- Bìhem zmrazování neotvírejte dvíøka mraznièky. - Vložíte-li do mraznièky velké množství èerstvých potravin najednou, mùže se zvýšit teplota uvnitø mraznièky (rozsvítí se èervená kontrolka). Toto je pouze doèasné a neovlivní to stav již zmrazených potravin.
- Po 24 hodinách jsou èerstvé potraviny zmrazené. Pøepnìte pøepínaè zpìt do normální polohy (žlutá kontrolka zhasne). Upozornìní: Nezapomeòte provést tento krok, jinak byste zbyteènì plýtvali elektrickou energií.
- Pro nejlepší výsledky pøi zmrazení i rozmrazování doporuèujeme zmrazovat malé porce. To vám zajistí rychlé a rovnomìrné zmrazení. Balíèek oznaète datem a druhem pokrmu.
Péèe o zaøízení
Pøed jakýmkoli èištìním odpojte zaøízení od sítì (vytažením vidlice ze zásuvky nebo vypnutím jistièe v bytì).
Odmrazování
Pravidelnì odstraòujte vzniklou námrazu ze stìn mraznièky. Nepoužívejte pøitom kovové pøedmìty, nebo propíchnutí chladícího okruhu a tím k neopravitelnému poškození mraznièky.
Používejte umìlohmotnou škrabku urèenou pro tyto úèely. Abyste mraznièku úplnì odmrazili (což byste mìli udìlat jednou až dvakrát roènì), vypnìte zelenou kontrolku a nechejte dvíøka otevøená, až všechna námraza odtaje.
Systém pro odtok tající vody je umístìn na spodku mraznièky, jak je znázornìno na obrázku 1.
- V pøípadì výpadku el. proudu neotvírejte dvíøka mraznièky. Tím se udrží nízká teplota uvnitø, takže pokrmy budou konzervovány ještì nejménì 9-14 hodin.
- Do mraznièky nedávejte plné láhve, protože tekutiny pøi zmrznutí zvìtší objem a láhev by mohla prasknout. - Zásobníky na led naplòujte do tøí ètvrtin jejich objemu.
Uložení zmrazených potravin
Pro ukládání zmrazených a hlubokozmrazených potravin nenastavujte knoflík termostatu pod 1, bez ohledu na teplotu v místnosti, kde se mraznièka nachází.
Pøi okolní teplotì 25oC-27oC nastavte knoflík termostatu mezi 1 a 2, pøi teplotì do 32oC nastavte knoflík mezi 2 a 3. Maximální doba uložení zmrazených potravin je uvedena v tabulce na konci tohoto návodu.
Držte se také pokynù na obalech zmrazených pokrmù. Pokud nejsou žádné uvedeny, neukládejte pokrm na déle než 3 mìsíce od data nákupu.
Pøi nákupu zmrazených potravin se ujistìte, že byly skladovány pøi správné teplotì a že jejich obal je neporušený. Je nejlépe je pøenášet ve speciálních obalech nebo taškách, které udržují chlad. Pak je ihned vložte do mraznièky. Jestliže je obal vlhký nebo vyboulený, nebyla potravina pravdìpodobnì uložena pøi odpovídající teplotì a mùže být znehodnocená.
Chcete-li odmrazování urychlit, mùžete dovnitø zaøízení položit jednu nebo více nádob s teplou vodou.
Pøi odmrazování zabalte potraviny do nìkolika vrstev papíru a uložte je na chladném místì. Jelikož se jejich teplota pøece jen zvýší a jejich životnost se tím zkrátí, je nejlépe je co nejrychleji spotøebovat.
Obr.1
5
CZ

========5========

Èištìní a údržba
Vnitøek mraznièky pravidelnì èistìte, používejte pouze roztok sody bikarbony a teplé vody. Nepoužívejte brusné èistící prostøedky, chemikálie, rozpouštìdla apod. Po vyèištìní vytøete vnitøek mraznièky èistou vodou a peèlivì ji vysušte. Po vyèištìní zaøízení zapnìte zelenou kontrolku a nastavte knoflík termostatu do pøíslušné polohy.
Po 2 až 3 hodinách bude zaøízení pøipraveno pro uložení zmrazených potravin.
Odstranìní rùzných problémù
Zelená kontrolka zhasnula
Zkontrolujte:
••••• zda je pøístroj napájen elektrickým proudem ••••• zda je zapnut jistiè domovního rozvodu
Èervená výstražná kontrolka stále svítí
Zkontrolujte:
••••• zda jsou dvíøka dobøe zavøená a není poškozeno tìsnìní dvíøek
••••• zda je správnì nastaven knoflík termostatu
••••• zda není pøíliš námrazy na stìnách mraznièky
Motor trvale bìží
Zkontrolujte:
••••• zda nesvítí žlutá kontrolka (nastavení na trvalý chod) ••••• zda je termostat správnì nastaven
Zaøízení je pøíliš hluèné
Zkontrolujte:
••••• zda je zaøízení v naprosto vodorovné poloze
••••• zda není zaøízení umístìno mezi dvìma skøíòkami, které vibrují, a tak vzniká hluk
••••• hluk je zpùsobený chladícím plynem, který se objevuje, i když kompresor nebìží (to je zcela normální)
CZ
Pokud však i po provedení kontroly zaøízení nepracuje správnì a problém dál trvá, obra uveïte následující údaje: o jakou závadu se jedná, typ pøístroje (Mod.) a výrobní èíslo (S/N) uvedené na typovém štítku uvnitø mraznièky (viz pøíklady na obrázcích níže).
Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000 S/N 704211801 220 - 240 V- 50 Hz 150 W W
Fuse A Max 15 w Total 340 75
Freez. Capac Class Gross Gross Net Gross Poder de Cong Clase N Bruto Bruto Util Bruto
Brut Brut Utile Brut
kg/24 h 4,0 Classe Compr.
R 134 a Test
Pressure
Syst. HIGH-235
Kompr. kg 0,090
P.S-I.
LOW 140
Made in Italy 13918
RG 1145 WEU 47133980001
MADE IN ITALY S/N 704045585
VOL. BRUT
135
l. REFRIGERATEUR l. CONGELATEUR l. GROSS VOL. REFRIGERATOR
225
VOL. BRUTO cu. fl. FRIGORIFICO cu. fl.
FREEZER
CONGELADOR cu. fl. SYSTEME A COMPRESSION REFRIGERATEUR R134 A CONGELATEUR R134 A SYSTEM 0,080 FREEZER
SISTEMA K
REFRIGERATOR
FRIGORIFICO kg. CONGELADOR kg POUVOIR DE CONGEL. kg/24h
FUSE LINK 220-240
HZ W CLASSE FREEZING CAPACITY
PODER DE CONGELACION V
50 110
CLASS
A
CLASEN
Nikdy nepoužívejte služeb neautorizovaných servisních technikù a trvejte na použití originálních náhradních dílù.
6

========6========

Ukládání potravin do mraznièky
Maso a ryby
Druh potravin Obal
Max. doba trvanlivosti bez uložení (dny)
Max. doba
uložení (mìsíce)
Rozmrazování
Hovìzí maso
Alobal 2/3 9/10 Není tøeba rozmrazovat
Jehnìèí
Alobal 1/2 6 Není tøeba rozmrazovat
Vepøové maso
Alobal 1 6 Není tøeba rozmrazovat
Telecí maso Alobal 1 8 Není tøeba rozmrazovat
Telecí/vepøová hlava
Každý plátek v pøiléhajícím obalu a poté všechny v alobalu (4 až 6 plátkù)
Telecí/jehnìèí kotlety
Každý plátek v pøiléhajícím obalu a poté všechny v alobalu (4 až 6 plátkù)
Sekaná
v alobalu pokrytém pøiléhajícím obalem
Srdce a játra Plastikový sáèek
Klobásy Alobal nebo pøiléhající obal
6Není tøeba rozmrazovat
6Není tøeba rozmrazovat
Èerstvì pøipravené
2 Pomalu v chladnièce
3Není tøeba rozmrazovat
2 Podle potøeby
Kuøe a krocan
Alobal 1/3 9 Velice pomalu v chladnièce
Kachna a husa Alobal 1/4 6 Velice pomalu v chladnièce
Bažant, koroptev a divoká husa
Alobal 1/3 9 Velice pomalu v chladnièce
Zajíc a králík Alobal 3/4 6 Velice pomalu v chladnièce
Zvìøina
Alobal nebo pøiléhající obal
Velké ryby Alobal nebo pøiléhající obal
Malé ryby Plastikový sáèek
Korýši Plastikový sá èek
Mìkkýši
Ve slané vodì v alobalu nebo v plastikovém sáèku
Vaøená ryba
Alobal nebo pøiléhající obal
Smažená ryba
Plastikový sáèek
5/6 9 Velice pomalu v chladnièce
4/6 Velice pomalu v chladnièce
2/3 Není tøeba rozmrazovat
3/6 Není tøeba rozmrazovat
3 Velice pomalu v chladnièce
12 V horké vodì
4/6 Pøímo na pánvi
7
CZ

========7========

Ovoce a zelenina
Druh potravin Pøíprava
Jablka a hrušky
Oloupat a nakrájet na plátky
Meruòky, broskve, tøešnì a švestky
Oloupat a odstranit pecku
Jahody, èerný rybíz a maliny
12
Vaøené ovoce
Pokrájet, uvaøit a scedit
Š áva z ovoce
Umýt ovoce, pokrájet a vytlaèit šávu
Kvìták
Odstranit listy, pokrájet na malé kousky a povaøit ve vodì s trochou citrónové š vy
Kapusta a rùžièková kapusta
Umýt a nakrájet na malé kousky
Doba
blanšírování
Obal
Max. doba uložení
(mìsíce)
Rozmrazování
2`
V obalech (polité sirupem)
1`/2`
V obalu (polité sirupem)
V obalu (pocukrované)
V obalu (pøidat 10% cukru)
V obalu (pøisladit podle chuti)
2` Plastikový sáèek
1`/2` Plastikový sáèek
12 Velice pomalu v chladnièce
12 Velice pomalu v chladnièce
10/12 Velice pomalu v chladnièce
12 Velice pomalu v chladnièce
10/12 Velice pomalu v chladnièce
Není tøeba
10/12 Pøi pokojové teplotì
Hrášek Vyloupat a umýt 2` Plastikový sáèek
Fazole
Umýt a pokrájet na plátky, je-li to tøeba
Mrkev, pepø a tuøín
Oloupat, umýt a pokrájet na plátky, je-li to tøeba
Houby a chøest
Umýt, oloupat a pokrájet
2 Plastikový sáèek
3`/4` Plastikový sáèek
3`/4` Plastikový sáèek
12 Není tøeba
10/12 Není tøeba
12 Není tøeba
6Pøi pokojové teplotì
Špenát Umýt a nasekat 2` Plastikový sáèek
Zelenina na polévku
Umýt a pokrájet nadrobno
Ostatní Pøíprava
3` Plastikový sáèek
Doba
blanšírování
Obal
Max. doba uložení
(mìsíce)
Rozmrazování
12 Pøi pokojové teplotì
6/7 Není tøeba
Chléb Plastikový sáèek
Mouèníky
Plastikový sáèek
4
Pøi pokojové teplotì a v troubì na pe èení
6
10 minut pøi pokojové teplotì, uvaøit pøi teplotì 100/200°C
Smetana, krém Plastikový obal 6
Máslo
Uvaøené pokrmy a zeleninové polévky
Vejce
CZ
v pùvodním obalu nebo v alobalu
Plastikové nebo sklenìné obaly
Zmrazovat bez skoøápek v malých nádobkách
8
Pøi pokojové teplotì nebo v chladnièce
6 V chladnièce
3/6
Pøi pokojové teplotì nebo v horké vodì
10
Pøi pokojové teplotì nebo v chladnièce

========8========

9
CZ

========9========

CZ
10

========10========

11
CZ

========11========

Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2,
130 00 Praha 3, Èeská republika
GB
www.Merloni.com
Viale Aristide Merloni 47, 60044 Fabriano tel. (0732) 6611 - Italy
1/2000 - 195006081.07 -

========12========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Freezer/ Refrigerator
Name ARISTON OK UP 140.1
Model OK UP 140.1
File size 173 KB
Number of pages 12 pages
file format pdf
Language Freezer/ Refrigerator ARISTON OK UP 140.1 Česky - Czech Česky - Czech,