Download manual for the product
AEG HK63402PXB - Oven

If you are looking for the instruction manual: Oven AEG HK63402PXB - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Oven AEG HK63402PXB
Oven AEG HK63402PXB Oven AEG HK63402PXB


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 2805 KB (file format: pdf)
HK63402PXB
PL Instrukcja obsługi

========1========

2 www.aeg.com SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7. INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9. OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z m yślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową: www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

========2========

1.
POLSKI 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploa‐ tacji urządzenia należy dokładnie prze‐ czytać dołączoną instrukcję obsługi. Pro‐ ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane niepra‐ widłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐ niem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o og‐ raniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a tak‐ że nieposiadające odpowiedniej wie‐ dzy lub doświadczenia, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruo‐ wane w zakresie korzystania z urzą‐ dzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐ chowywać poza zasięgiem dzieci. • Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. • Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez odpowiednie‐ go nadzoru.
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐ nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐ dzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z instruk‐ cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐ dzeniem.
• Zachować minimalne odstępy od in‐ nych urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas prze‐ noszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpo‐ wiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego na‐ czynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi.
• Instalując urządzenie nad szufladami należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca między dolną częścią urzą‐ dzenia a górną szufladą, aby umożli‐ wić prawidłowy obieg powietrza. • Spód urządzenia może się mocno na‐ grzewać. Zaleca się zamontowanie pod urządzeniem niepalnej płyty unie‐ możliwiającej dostęp do urządzenia od spodu
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
1.2 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana oso‐ ba.
• Wszystkie połączenia elektryczne po‐ winny być wykonane przez wykwalifi‐ kowanego elektryka.
• Przed podłączeniem przewodów nale‐ ży upewnić się, że listwa zasilania elektrycznego urządzenia nie jest pod napięciem.
• Upewnić się, że urządzenie jest pra‐ widłowo zainstalowane. Luźne lub nie‐ prawidłowe połączenie gniazdka i

========3========

4
www.aeg.com
wtyczki może być przyczyną przegrza‐ nia zacisków.
• Upewnić się, że zostało zainstalowane zabezpieczenie przed porażeniem prądem.
• Po podłączeniu urządzenia do pobli‐ skiego gniazda przewody elektryczne nie mogą dotykać urządzenia ani go‐ rących naczyń.
• Nie dopuszczać do splątania przewo‐ dów elektrycznych.
• Przewód zasilający należy przymoco‐ wać obejmą.
• Użyć odpowiedniego przewodu zasila‐ jącego.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐ dzić wtyczki ani przewodu zasilające‐ go. Wymianę uszkodzonego przewo‐ du zasilającego należy zlecić przed‐ stawicielowi serwisu lub wykwalifiko‐ wanemu elektrykowi.
• W instalacji elektrycznej należy zasto‐ sować wyłącznik obwodu umożliwiają‐ cy odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm. • Konieczne jest zastosowanie odpo‐ wiednich wyłączników obwodu zasila‐ nia: wyłączników automatycznych, bezpieczników (typu wykręcanego – wyjmowanych z oprawki), wyłączników różnicowo-prądowych i styczników.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek na‐ czyń na polach grzejnych. Pola grzej‐ ne mocno się nagrzewają.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.
• Nie używać urządzenia jako powierz‐ chni roboczej ani miejsca do przecho‐ wywania przedmiotów.
• Jeśli na powierzchni urządzenia poja‐ wią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem lub wybuchem.
1.3 Zastosowanie
• Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopal‐ ne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. • Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. • Nie umieszczać łatwopalnych produk‐ tów lub przedmiotów nasączonych łat‐ wopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu.
• Nie gasić pożaru wodą. Odłączyć urządzenie i przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesienia obrażeń ciała, oparzenia lub porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uszkodze‐ nia urządzenia.
• Z urządzenia należy korzystać w wa‐ runkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐ nych urządzenia.
• Nie używać zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego stero‐ wania do sterowania urządzeniem. • Nie pozostawiać włączonego urządze‐ nia bez nadzoru.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma lub jeśli ma ono kontakt z wo‐ dą.
• Nie stawiać gorących naczyń na pane‐ lu sterowania.
• Nie dopuszczać do wygotowania się potraw.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jej uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii aluminio‐ wej.
• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodo‐ wać zarysowanie szkła ceramicznego.

========4========

Dlatego nie należy przesuwać ich po
powierzchni.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uszkodze‐
nia urządzenia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzch‐
ni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgot‐ nej szmatki. Stosować wyłącznie neu‐
2. OPIS URZĄDZENIA
2.1 Widok urządzenia
1
2
145 mm
180 mm
120/175/210 mm
145 mm
5
4
2.2 Układ panelu sterowania
1
2
10
9
POLSKI 5
tralne środki czyszczące. Nie używać produktów ściernych, myjek do szoro‐ wania, rozpuszczalników ani metalo‐ wych przedmiotów.
1.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesie‐ nia obrażeń ciała lub uduszenia.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐ nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
3
1
Pole grzejne 2
Pole grzejne 3
Pole grzejne 4
Panel sterowania 5
Pole grzejne
3
4
5
6
8
7

========5========

6
www.aeg.com
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
pole czujnika funkcja
1 Włączanie i wyłączanie urządzenia. 2 Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
3 Wskazanie mocy grzania Wskazuje ustawienie mocy grzania. 4 Wskaźniki funkcji zegara dla Wskazują, dla którego pola ustawiono
poszczególnych pól grzejnych czas.
5 Wyświetlacz zegara Pokazuje czas w minutach.
6 Zwiększanie lub zmniejszanie mocy
/
grzania.
7
Przedłużanie lub skracanie czasu.
/
8
9
10
Wybór pola grzejnego.
Włączanie i wyłączanie rozszerzeń pól grzejnych.
Włączanie i wyłączanie funkcji STOP +GO.
2.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wskazanie
- -
Opis Pole grzejne jest wyłączone. Pole grzejne jest włączone.
Włączona jest funkcja .
Działa funkcja automatycznego podgrzewania. Nieprawidłowe działanie.
Pole grzejne jest gorące (ciepło resztkowe). Włączona jest blokada/blokada uruchomienia. Włączona jest funkcja samoczynnego wyłączenia.
2.4 Wskaźnik ciepła resztkowego
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie poparzeniem ciepłem resztkowym!

========6========

POLSKI 7
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA
3.1 Włączanie i wyłączenie
Dotknąć przez 1 sekundę, aby włą‐ czyć lub wyłączyć urządzenie.
3.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta samoczynnie wyłącza urządzenia, gdy:
• Wszystkie pola grzejne są wyłączone (
).
• Po włączeniu urządzenia nie ustawio‐
no mocy grzania.
• Panel sterowania został zalany lub przez ponad 10 sekund znajduje się
na nim jakiś przedmiot (garnek, ście‐ reczka itp). Przez pewien czas rozle‐
gać się będzie sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Należy usu‐ nąć przedmiot lub wyczyścić panel sterowania.
• Nie wyłączono pola grzejnego lub nie zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie pojawia się , a urządzenie wyłącza się. Patrz poniżej.
• Związek pomiędzy ustawieniem mocy grzania a czasem działania funkcji sa‐
moczynnego wyłączenia: •
, - — 6 godz. •
- — 5 godz. •
— 4 godz. •
- — 1,5 godz.
3.3 Ustawienie mocy grzania
Dotknąć , aby zwiększyć moc grza‐ nia. Dotknąć , aby zmniejszyć moc
grzania. Na wyświetlaczu pojawi się us‐
tawienie mocy grzania. Dotknąć jedno‐ cześnie i , aby wyłączyć pole grzejne.
3.4 Włączanie i wyłączanie rozszerzeń pola grzejnego
Wielkość pola grzejnego można dopaso‐
wać do rozmiaru naczynia. W celu włączenia rozszerzenia pola
grzejnego należy dotknąć pola czujnika
. Zaświeci się w skaźnik. W celu włą‐ czenia kolejnych rozszerzeń należy po‐
nownie dotknąć pola czujnika. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Aby wyłączyć rozszerzenie pola grzejne‐ go, należy powtórzyć tę samą procedu‐ rę. Wskaźnik zgaśnie.
3.5 Automatyczne podgrzewanie
Włączenie funkcji automatycznego pod‐ grzewania umożliwia, w razie potrzeby, wstępne podgrzanie potrawy w krótszym czasie. Funkcja ta uruchamia na pewien czas największą moc grzania (patrz wy‐ kres), a następnie zmniejsza ją do wy‐ branego poziomu.
Aby możliwe było uruchomienie funkcji automatycznego podgrzewania, pole grzejne musi być zimne (brak na wy‐ świetlaczu). Dotknąć kilkakrotnie pole grzejne, aż pojawi się żądane ustawienie mocy grzania. Po upływie 3 sekund na wyświetlaczu pojawi się .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć .
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
123456789
3.6 Zegar
Wyłącznik czasowy służy do określenia czasu działania danego pola grzejnego tylko w danej chwili.
Zegar należy ustawić po dokonaniu wy‐ boru pola grzejnego.
Moc grzania można ustawić przed lub po ustawieniu zegara.
• Aby ustawić pole grzejne:dotknąć kil‐ kakrotnie , aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego.

========7========

8
www.aeg.com
• Aby włączyć lub zmienić ustawienie
zegara: dotknąć lub zegara, aby
00

99
minut). Po‐ wolne miganie wskaźnika pola grzej‐ nego oznacza rozpoczęcie odliczania
ustawić czas (
czasu.
• Aby wyłączyć zegar: ustawić pole grzejne dotykając symbolu
, a na‐ stępnie dotknąć , aby wyłączyć ze‐
gar. Wartość pozostałego czasu zmniejszy się do
00
Wskaźnik pola grzejnego wyłączy się.
• Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne dotykając symbolu Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się pozostały czas.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
00
. Pole grzejne wy‐ łączy się.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: do‐
migać wskazanie
tknąć
Gdy pola grzejne są włączone, można
używać zegara jako minutnika. Dotknąć
. Dotknąć lub , aby ustawić czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
00
.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: do‐
zacznie migać
tknąć
3.7 STOP+GO
Funkcja
służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania ( ). Gdy działa funkcja
niać ustawienia mocy grzania. Funkcja nie blokuje funkcji zegara. • Aby włączyć tę funkcję, należy do‐ tknąć symbolu
.
• Aby wyłączyć tę funkcję, należy do‐ tknąć
przednio moc grzania.
, nie można zmie‐
. Pojawi się symbol
. Wyświetli się ustawiona po‐
3.8 Blokada
Gdy włączone są pola grzejne, istnieje możliwość zablokowania panelu stero‐
wania. Zapobiega to przypadkowej zmia‐ nie ustawienia mocy grzania.
Najpierw ustawić moc grzania. Aby włączyć tę funkcję, należy dotknąć
. Na 4 sekundy zaświeci się symbol
.
Zegar pozostanie włączony.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć
. Pojawi się wskazanie ustawionej wcześniej mocy grzania.
Wyłączenie urządzenia również powodu‐ je wyłączenie tej funkcji.
.
3.9 Blokada uruchomienia
Ta funkcja zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
Włączanie blokady uruchomienia •
Włączyć urządzenie dotykając . Nie ustawiać mocy grzania. •
Dotknąć i przytrzymać przez 4 se‐ kundy. Zaświeci się symbol . •
Wyłączyć urządzenie dotykając . Wyłączanie blokady uruchomienia •
Włączyć urządzenie dotykając . Nie ustawiać mocy grzania. Dotknąć
i przytrzymać przez 4 sekundy. Za‐ świeci się symbol .

Wyłączyć urządzenie dotykając . Tymczasowe wyłączenie blokady uruchomienia na czas gotowania •
Włączyć urządzenie dotykając . Zaświeci się symbol .

Dotknąć i przytrzymać przez 4 se‐ kundy. W ciągu 10 sekund ustawić moc grzania. Teraz można korzystać z urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia poprzez do‐ tknięcie blokada uruchomienia zos‐ tanie przywrócona.

========8========

POLSKI 9
4. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
4.1 Naczynia
Informacje dotyczące naczyń
• Dno naczyń powinno być możliwie jak najbardziej grube i płaskie.
• Naczynia wykonane ze stali emaliowa‐ nej lub z dnem aluminiowym bądź miedzianym mogą pozostawiać prze‐ barwienia na powierzchni szkła cera‐ micznego.
• W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką. • Naczynie do gotowania należy posta‐ wić na polu grzejnym przed jego włą‐ czeniem.
• Wyłączyć pola grzejne na kilka minut przed zakończeniem gotowania, aby wykorzystać ciepło resztkowe. • Rozmiar dna naczynia powinien być dobrany do wielkości pola grzejnego.
4.3 Przykłady zastosowań
4.2 Oszczędzanie energii
Jak oszczędzać energię
Dane przedstawione w tabeli mają wy‐ łącznie orientacyjny charakter.
Moc grza‐ nia
1
Zastosowanie:
Czas
Wskazówki
Podtrzymywanie ciepła ugoto‐ wanej potrawy
1-2
1-2
2-3
Sos holenderski, roztapianie: masła, czekolady, żelatyny Ścinanie: puszystych omletów, jajek smażonych
Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie goto‐ wych potraw
3-4
4-5
4-5
6-7
Gotowanie na parze warzyw, ryb, mięsa
Gotowanie ziemniaków na pa‐ rze
Gotowanie większej ilości po‐ traw, dań duszonych i zup Delikatne smażenie: eskalop‐ ków, cordon bleu z cielęciny, kotletów, bryzoli, kiełbasek, wą‐ tróbki, zasmażek, jajek, naleśni‐ ków, pączków
Intensywne smażenie, np. plac‐ ków ziemniaczanych, polędwi‐ cy, steków
zależ‐ Przykryć naczynie nie od
po‐
trzeb
5-25 Mieszać od czasu do czasu min
10-40 Gotować pod przykryciem min
25-50 Wlać przynajmniej dwukrot‐ min nie więcej płynu niż ryżu;
potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu 20-45 Dodać kilka łyżek wody min
20-60 Użyć maksymalnie 0,25 litra min wody na 750 g ziemniaków 60-150 Do 3 litrów wody + składniki min
w ra‐ Obrócić po upływie połowy zie po‐ czasu
trzeby
7-8
5-15 min
Obrócić po upływie połowy czasu

========9========

10
www.aeg.com
Moc grza‐ nia 9
Zastosowanie:
Czas
Wskazówki
Zagotowanie większej ilości wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek
Informacja na temat akryloamidów
Ważne! Zgodnie ze stanem najnowszej
wiedzy naukowej akryloamidy powstające podczas przyrumieniania
potraw (zwłaszcza zawierających skrobię) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Z tego powodu zaleca się pieczenie i smażenie potraw w jak najniższych temperaturach oraz unikanie ich nadmiernego przyrumieniania.
5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Urządzenie należy oczyścić po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na płycie ceramicznej nie mają
wpływu na działanie urządzenia.
Usuwanie zabrudzeń:
1. – Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia
mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia. Użyć specjalnego
2.
3.
skrobaka do szkła. Przyłożyć skro‐ bak pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwać po niej ostrzem.
– Usunąć, gdy urządzenie wystar‐ czająco ostygnie: ślady osadu ka‐ mienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia. Użyć specjalnego środka czyszczącego do szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej.
Przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. Na koniec wytrzeć urządzenie do su‐ cha czystą ściereczką.
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Nie można uruchomić urządzenia lub sterować nim.
Możliwa przyczyna
Dotknięto równocześnie 2 lub więcej pól czujni‐
ków.
Włączona jest funkcja Stop+Go.
Na panelu sterowania znajdują się plamy tłusz‐ nia. czu lub woda.
Rozwiązanie Ponownie uruchomić urządzenie i w ciągu mniej niż 10 sekund usta‐ wić moc grzania. Dotknąć tylko jednego pola czujnika.
Patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”.
Wyczyścić panel sterowa‐

========10========

Problem Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się.
Po wyłączeniu urządze‐ nia rozlega się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie wyłączy się.
Możliwa przyczyna Zakryto jedno lub więcej
pól czujników.
Położono przedmiot na
polu czujnika
wego nie włącza się.
POLSKI 11
Rozwiązanie Usunąć przedmiot z pól czujników.
.
Usunąć przedmiot z pola czujnika.
Jeśli pole grzejne było
Wskaźnik ciepła resztko‐ Pole grzejne nie jest go‐
rące, ponieważ było uży‐ używane wystarczająco
wane przez krótki czas.
Nie działa funkcja auto‐ matycznego podgrzewa‐ ce. nia.
Pole grzejne jest gorą‐
Ustawiono maksymalną
moc grzania.
Zmniejszono ustawienie mocy grzania z wartości
.
Nie można włączyć roz‐ szerzenia pola grzejne‐ go.
Pola czujników nagrze‐ wają się.
Naczynie jest zbyt duże lub zostało ustawione zbyt blisko elementów
sterowania.
Wyświetla się
.
długo, aby się rozgrzać, należy skontaktować się z punktem serwisowym. Należy odczekać, aż pole grzejne odpowiednio wy‐ stygnie.
Maksymalna moc grzania jest równa mocy urucha‐ mianej przy włączeniu funkcji automatycznego podgrzewania. Należy zwiększać usta‐ wienie mocy grzania, roz‐ poczynając od wartości
.
Najpierw należy włączyć wewnętrzne pole grzejne.
Jeśli to konieczne, duże naczynia należy ustawiać na tylnych polach grzej‐ nych.
Wyłączyć urządzenie i
Włączona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐ włączyć je ponownie.
nia.
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja blokady uruchomienia
lub blokady.
Wyświetla się liczba.
oraz
Urządzenie wykryło
błąd.
Patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”.
Odłączyć urządzenie na pewien czas od zasilania. Odłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elek‐ trycznej. Podłączyć po‐ nownie. Jeśli wskazanie
pojawi się ponownie, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

========11========

12
www.aeg.com
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą
w rozwiązaniu problemu, należy skon‐
taktować się ze sprzedawcą lub najbliż‐ szym punktem serwisowym. Należy pod‐
ać dane z tabliczki znamionowej: kod szkła ceramicznego składający się z trzech znaków (znajdujący się w rogu
powierzchni szklanej) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie.
7. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział „Informacje doty‐ czące bezpieczeństwa”.
Przed instalacją
Przed instalacją urządzenia należy spi‐
sać wskazane poniżej dane z tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się na spodzie obudowy urzą‐
dzenia.
• Model ........................... • Numer produktu ............................. • Numer seryjny ....................
7.1 Urządzenia do zabudowy
• Urządzeń do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpo‐
7.3 Montaż
min. 500mm
min. 50mm
min. 50mm
Należy sprawdzić, czy urządzenie było użytkowane prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w okresie gwarancyjnym. Informacje doty‐ czące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwa‐ rancyjnej.
wiednich szafkach lub blatach robo‐ czych spełniających wymogi stosow‐ nych norm.
7.2 Przewód zasilający
• Urządzenie jest dostarczane z prze‐ wodem zasilającym.
• Wymienić uszkodzony przewód zasila‐ jący na nowy przewód specjalny (typu H05BB-F o wartości Tmax 90°C lub wyższej). Należy skontaktować się w tym celu z lokalnym punktem serwiso‐ wym.
R 5mm
600mm
=
490+1mm560+1mm
=

========12========

POLSKI 13
25 mmmin.
20 mmmin.
28 mmmin.
W przypadku zastosowania ka‐ sety ochronnej (wyposażenie do‐ datkowe1)) nie jest konieczne za‐ stosowanie osłony bezpośrednio pod urządzeniem.
W przypadku montażu urządze‐ nia nad piekarnikiem nie można użyć kasety ochronnej.
8. DANE TECHNICZNE
Modell HK63402PXB Prod.Nr. 949 595 257 00 Typ 58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr. .......... 6.5 kW
AEG
1) Wyposażenie dodatkowe w postaci kasety ochronnej może być niedostępne w niektó‐ rych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z miejs‐ cowym dostawcą.

========13========

14
www.aeg.com
Moc pól grzejnych Pole grzejne
Prawe tylne — 180 mm Prawe przednie — 145 mm Lewe tylne — 145 mm
Lewe przednie — 120/175/210 mm
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby
Moc nominalna (maksymalna moc grzania) [W]
1800 W
1200 W
1200 W
800/1600/2300 W
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

========14========

POLSKI 15

========15========

www.aeg.com/shop
892952221-A-132012

========16========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Oven
Name AEG HK63402PXB
Model HK 63402 PXB
File size 2805 KB
Number of pages 16 pages
file format pdf
Language Oven AEG HK63402PXB Polski - Polish Polski - Polish,