Download manual for the product
SONY DCR-TRV235E - Video Camera

If you are looking for the instruction manual: Video Camera SONY DCR-TRV235E - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Video Camera SONY DCR-TRV235E
Video Camera SONY DCR-TRV235E Video Camera SONY DCR-TRV235E


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 3745 KB (file format: pdf)
3-065-263-92 (1)
Digital Video Camera Recorder
Návod na pou¾ívanie
Skôr, ne¾ zaènete zariadenie pou¾íva», preèítajte si pozorne tento návod a odlo¾te si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
Kezelési útmutató
Mielõtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót és tegye el, hogy a jövõben bármikor fellapozhassa.
TM
SERIES
DCR-TRV530E
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E
©2001 Sony Corporation

========1========

Slovensky Vítame vás!
Blaho¾eláme vám k nákupu kamkordéra Digital Handycam spoloènosti Sony. Pomocou kamkordéra Digital Handycam mô¾ete zachyti» vzácne ¾ivotné momenty s dokonalej¹ím obrazom a vo vynikajúcej zvukovej kvalite. Kamkordér Digital Handycam obsahuje zdokonalené funkcie s veµmi jednoduchým ovládaním. Èoskoro budete môc» vytvára» domáce video, ktoré bude zdrojom va¹ej zábavy v budúcnosti.
UPOZORNENIE Zariadenie nevystavujte da¾ïu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpeèenstvo po¾iaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu mo¾ného úrazu elektrickým prúdom zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia urèitých frekvencií mô¾u ma» vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi smernice EMC týkajúcej sa pou¾ívania prípojných káblov krat¹ích ako 3 metre (9,8 stopy).
2
Magyarul
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony Digital Handycam kamkordert vásárolt. Ezzel a Digital Handycam kamkorderrel az élet legszebb pillanatait csodálatos képminõségben és kiváló hanggal örökítheti meg.
E Digital Handycam kamkorder számos korszerû szolgáltatással rendelkezik, használata mégis egyszerûen elsajátítható. Hamarosan képes lesz olyan felvételeket készíteni, amelyeket hosszú éveken át élvezni fog.
FIGYELMEZTETÉS Tûzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
Európai vásárlóink
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és hangminõségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC elõírásokban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozó kábellal használják.

========2========

Kontrola dodávaného príslu¹enstva
Skontrolujte, èi bolo s kamkordérom dodané nasledujúce príslu¹enstvo.
A tartozékok ellenõrzése
Gyõzõdjön meg róla, hogy a kamkorderrel együtt megkapta-e az alábbi tartozékokat:
12 3
Zaèíname A kezdõ lépések
45 6 7
89 0 qa
1 Bezdrôtový diaµkový ovládaè (1) (s. 210) 2 Sie»ový adaptér typu AC-L10A/L10B/L10C
(1), sie»ový napájací kábel (1) (s. 16) 3 Batéria typu NP-FM30 (1) (s. 15, 16)
DCR-TRV230E/TRV325E/TRV330E/TRV530E
Batéria typu NP-FM50 (1) (s. 15, 16)
DCR-TRV235E/TRV430E
4 Batéria typu R6 (veµkosti AA) pre diaµkový
ovládaè (2) (s. 211)
5 Prípojný kábel A/V (1) (s. 44)
6 Remienok na plece (1) (s. 205)
7 Kryt objektívu (1) (s. 26)
8 Kábel USB (1)* (s. 151)
9 Pamä»ová karta †Memory Stick‡ (1)* (s.124) 0 Disk CD-ROM (ovládaè USB SPVD-004) (1)*
(s. 151)
qa 21-vývodový adaptér (1) (s. 45)
* iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E
Ak bolo nahrávanie alebo prehrávanie preru¹ené z dôvodu poruchy kamkordéra, úlo¾ného média, atï., obsah nahrávky sa nebude môc» nahradi».
1 Vezeték nélküli távvezérlõ (1 db) (210. oldal) 2 AC-L10A/L10B/L10C hálózati tápegység (1db),
Hálózati vezeték (1 db) (16. oldal)
3 NP-FM30 akkumulátor (1db) (15. és 16. oldal)
DCR-TRV230E/TRV325E/TRV330E/TRV530E
NP-FM50 akkumulátor (1db) (15. és 16. oldal)
DCR-TRV235E/TRV430E
4 R6 (AA méretû) elemek a távvezérlõhöz
(2 db) (211. oldal)
5 A/V összekötõ kábel (1db) (44. oldal) 6 Vállszíj (1db) (205. oldal)
7 Lencsevédõ sapka (1db) (26. oldal)
8 USB kábel (1db)* (151. oldal)
9 †Memory Stick‡ (1db)* (124. oldal)
0 CD-ROM (SPVD-004 USB meghajtó) (1db)*
(151. oldal)
qa 21-pólusú adapter (1db) (45. oldal)
* Csak DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetén
A gyártó nem vállal felelõsséget a felvétel elvesztésébõl eredõ kárért abban az esetben, ha a felvétel illetve lejátszás a kamkorder, a tároló médiumok stb. meghibásodása miatt meghiúsul.
3

========3========

Magyarul
Fõbb szolgáltatások
Álló- és mozgóképek fényképezése, lejátszása
•Felvételkészítés (26. oldal)
•Állókép felvétele a szalagra (48. oldal)
•Szalag lejátszása (39. oldal)
•Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re (129. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
•A †Memory Stick‡-re felvett állókép megtekintése (146. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében)
b
Képek befogása személyi számítógépre
•A nalóg videoegység és számítógép segítségével (98. oldal) (Csak a DCR-TRV330E típus esetében) •A †Memory Stick‡-re felvett képek megtekintése az USB kábel segítségével (150. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Egyéb funkciók
Az expozíciót módosító funkciók felvételi üzemmódban
•Ellenfény kompenzálása (32. oldal)
•NightShot/Super NightShot (33. oldal)
•PROGRAM AE (61. oldal)
•Az expozíció kézi beállítása (64. oldal)
Erõteljesebb képi hatásokat eredményezõ funkciók
•Felvételek digitális szerkesztése (86. oldal)
•Úsztatás (53. oldal)
•Képeffektusok (56. oldal)
•Digitális effektusok (58. oldal)
•Feliratozás (67, 69. oldal)
•MEMORY MIX (135. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében) A felvételnek természetes hatást kölcsönzõ funkciók
•END SEARCH/EDITSEARCH/Gyorsellenõrzés (37. oldal)
•Kézi fókuszbeállítás (65. oldal)
•Digitális zoom [MENU] (107. oldal) A funkció gyári beállítása OFF (kikapcsolva). (Ha 25xszörösnél nagyobb mértékû zoomolást kíván végezni, kapcsolja be a menü D ZOOM menüpontjában a digitális zoom funkciót.)
Felvétel után használható funkciók
•Null-pont memória funkció (77. oldal)
•HiFi SOUND (hang) [MENU] (107. oldal)
•SUPER LASER LINK (lézeres szuper kapcsolat) (46. oldal)
•Szalag PB ZOOM (75. oldal) / Memória PB ZOOM (157. oldal) (Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében)
5

========4========

Magyarul
Tartalomjegyzék
A tartozékok ellenõrzése .................................. 3
Fõbb szolgáltatások ......................................... 5 Gyors használatbavételi útmutató .. 10 A kezdõ lépések
Az útmutató használata ................................. 12
1. lépés A tápfeszültség-forrás elõkészítése
................................................................ 15
Az akkumulátor felhelyezése ................... 15
Az akkumulátor feltöltése ........................ 16
Csatlakoztatás a hálózathoz ................... 21
2. lépés A dátum és az idõ beállítása ............ 22
3. lépés A kazetta behelyezése ...................... 24 Felvételkészítés – Alapmûveletek
Felvétel készítése ........................................... 26
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT ................................. 32
Filmezés sötétben
– NightShot/Super NightShot .......... 33
Felvételkészítés az önkioldó segítségével
(Csak a DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E típusok esetében)
.......................................................... 35
A felvett mûsor ellenõrzése – END
SEARCH/EDITSEARCH/
Gyorsellenõrzés ................................ 37 Lejátszás – Alapmûveletek
Szalag lejátszása ............................................ 39
A felvétel megtekintése tv-készüléken ........... 44 Speciális felvételi funkciók
Állókép felvétele a szalagra
– Fénykép felvétel ................................... 48
A szélesvásznú üzemmód használata ........... 52
Az úsztatási funkció használata ..................... 53
Speciális effektusok használata
– Képeffektusok ...................................... 56
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok ............................... 58
A PROGRAM AE funkció használata ............. 61
Az expozíció kézi beállítása ........................... 64
Kézi fókuszbeállítás........................................ 65
Feliratozás ...................................................... 67
Egyéni feliratok készítése ............................... 69
Jelenet beszúrása .......................................... 71 Speciális lejátszási funkciók
Képeffektusok alkalmazása lejátszás közben
................................................................ 72
Digitális effektusok alkalmazása lejátszás
közben ..................................................... 73
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM ................................. 75
Ráállás a kazetta egy megadott pontjára a null-
pont memória funkció segítségével ........ 77
Keresés a dátum alapján – Dátum keresés ... 78
Fénykép keresése – Fénykép keresés/Fénykép
bemutató ................................................. 80 Szerkesztés
Kazettamásolás .............................................. 82
Egyes kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés ............... 86
A kamkorder használata analóg videoegységgel
és személyi számítógéppel – Jelkonvertálás
funkció (Csak a DCR-TRV330E típus
esetében) ................................................. 98
Video- vagy tv-mûsorok felvétele (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében) ...................... 100
Jelenet beszúrása a videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében) ...................... 104 A kamkorder testre szabása
A menü beállításainak módosítása .............. 107 †Memory Stick‡-kel végezhetõ mûveletek
(csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E típusok esetében)
A †Memory Stick‡ használata – bevezetés .. 124
Állóképek felvétele a †Memory Stick‡-re
– Fényképfelvétel memóriába ............... 129
A †Memory Stick‡-en található állókép
rávetítése másik képre
– MEMORY MIX .................................... 135
Képek felvétele a szalagról állókép formában
.............................................................. 141
Állóképek másolása szalagról
– Fénykép mentés ................................. 144
Állókép megtekintése
– Fénykép lejátszás memóriából ........... 146
Képek megtekintése személyi számítógép
segítségével .......................................... 150
A †Memory Stick‡-re felvett kép másolása
szalagra (Csak a DCR-TRV330E típus
esetében) ............................................... 155
†Memory Stick‡-re felvett állóképek kinagyítása
– Memória PB ZOOM ............................ 157
Képek lejátszása folyamatos ciklusban
– SLIDE SHOW (diabemutató) .............. 159
A véletlen törlés megakadályozása
– Képek védelme .................................. 161
Képek törlése ............................................... 163
Nyomtatási jelek elhelyezése
– PRINT MARK...................................... 166
A nyomtató (külön megvásárolható) használata
.............................................................. 168 Hibaelhárítás
Hibatípusok és megoldásuk......................... 177
Az öndiagnózis kijelzés ................................ 182
Figyelmeztetõ kijelzések és üzenetek .......... 183 További információk
A Digital8 rendszer, felvétel és lejátszás
.............................................................. 185
Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátor .................... 188
Az i.LINK csatlakoztatás .............................. 190
A kamkorder használata külföldön ............... 192
Karbantartás és biztonsági elõírások ........... 193
Minõségtanúsítás ......................................... 201 Gyors áttekintés
A részegységek és kezelõszervek
elhelyezkedése ...................................... 203
Tárgymutató ................................................. 215
7

========5========

Magyarul
Gyors használatbavételi útmutató
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamkorder alapfunkcióit. A részletesebb információkat a zárójelben †( )‡ található oldalakon olvashatja el.
A hálózati kábel csatlakoztatása(21. oldal)
Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort (15. oldal).
Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
Csatlakoztatásnál a dugó v jelölése felfelé nézzen.
Hálózati tápegység (tartozék)
A kazetta behelyezése(24. oldal)
1Az OPEN/EJECT
gombot a nyíl
irányába tolva nyissa
ki a kazettafészek
fedelét.
2A kazettát egyenesen
tartva helyezze mélyen
a kazettafészekbe
úgy, hogy a kazetta
ablaka kifelé nézzen.
Behelyezés közben a
kazetta hátoldalának
középsõ részét
nyomja.
3A kazetta fészek
jelzésének
megnyomásával zárja
be a kazettafészket.
Ha a kazettafészek
már teljesen a helyére
süllyedt, zárja be a
fedelét úgy, hogy
kattanjon.
10

========6========

Felvételkészítés (26. oldal)
1Távolítsa el a lencsevédõ sapkát.
3Az OPEN gombot
lenyomva tartva nyissa
ki az LCD táblát. A kép
megjelenik az LCD
képernyõn.
Keresõ
2A kis zöld gombot
lenyomva tartva
állítsa a POWER
kapcsolót CAMERA
helyzetbe.
PLA OY
E
FF
R
( C
H
POWER
G
)
E
M
C
M
A
Y
R
O
R
E
M
A
4Nyomja meg a START/STOP
gombot. A kamkorder
megkezdi a felvételt. A
felvétel leállításához nyomja
meg újból a START/STOP
gombot.
Gyors használatbavételi útmutató
Ha az LCD tábla zárva van, használja a keresõt. Illessze a szemét
szorosan a keresõ nézõkéjéhez.
A kép a keresõben fekete-fehér.
Megvásárláskor a kamkorder belsõ órájának beállítása kikapcsolt állapotban van. Ha a képhez dátumot és idõt is rögzíteni kíván, felvétel elõtt állítsa be a belsõ órát (22. oldal).
A lejátszás megtekintése az LCD képernyõn (39. oldal)
1A kis zöld gombot
lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót
PLAYER vagy VCR
helyzetbe (Csak a DCR-
TRV330E típus esetében).
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
MEGJEGYZÉS
A kamkordert soha ne szállítsa a keresõnél, az LCD táblánál vagy az akkumulátornál fogva.
2Csévélje vissza a szalagot a m
gombbal.
REW
3Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
PLAY
11

========7========

— Zaèíname —
Pou¾ívanie návodu
Pokyny v tomto návode sú urèené pre ¹es» typov uvedených v nasledujúcej tabuµke. Skôr, ako zaènete èíta» tento návod alebo pou¾íva» kamkordér, skontrolujte èíslo typu uvedené na jeho zadnej èasti. Na ilustráciách je zobrazený typ DCR-TRV530E. V ostatných prípadoch je typ vyznaèený na ilustráciách. Ka¾dá odchýlka pri prevádzke je jasne vyznaèená v texte, napríklad †iba typ DCR-TRV530E‡.
Tlaèidlá a nastavenia kamkordéra sú v tomto návode zobrazené veµkými písmenami. Napríklad ÒNastavte prepínaè POWER do polohy CAMERA.
Po vykonaní operácie budete poèu» pípnutie, ktoré oznaèuje jej skonèenie.
Rozdiely/Különbségek a típusok között
— A kezdõ lépések —
Az útmutató használata
Az útmutatóban leírtak az alábbi táblázatban felsorolt hat modellre vonatkoznak. Mielõtt elkezdené olvasni az útmutatót és üzemeltetni a kamkordert, ellenõrizze a típusszámot a készülék alján. Az útmutatóban található ábrák a DCR- TRV530E típust szemléltetik. Ettõl eltérõ esetben a típust az ábrán külön feltüntettük. A
mûködtetést érintõ különbségeket minden esetben egyértelmûen jeleztük, például †csak a DCR-TRV530E típus esetében‡.
A szövegben végig nagybetûvel szedtük a készülék gombjainak és beállításainak nevét. Pl. Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe.
Üzemeltetés közben a készülék sípoló hanggal jelzi, hogy utasítást hajt végre.
DCR- TRV230E TRV235E TRV325E TRV330E TRV430E TRV530E
*——zzzz
——
**———z
——zzzz
Oznaèenie MEMORY*
(na prepínaèi POWER)/
MEMORY jelzés
(a POWER kapcsolón)
Oznaèenie VCR** (na prepínaèi POWER)/
VCR jelzés
(a POWER kapcsolón)
Samospú¹»/
Önkioldó
Konektorová zásuvka (USB)/
(USB) aljzat
Obrazovka LCD/
LCD képernyõ
——zzzz
6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 7,5 cm 8,8 cm (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (2,5 palca)/ (3 palce)/ (3,5 palca)/
(2,5") (2,5") (2,5") (2,5") (3") (3,5")
Digitálny transfokátor/ Digitális zoom
700×
800×
zJe súèas»ou/Tartozék —Nie je súèas»ou/Nem tartozék
12
700×
700×
800×
700×

========8========

Pou¾ívanie návodu
* Pre typy s oznaèením MEMORY na prepínaèi
POWER sú k dispozícii pamä»ové funkcie.
Bli¾¹ie informácie získate na strane 124. ** Typy s oznaèením VCR na prepínaèi POWER
mô¾u nahráva» obraz z iných zariadení, ako
napríklad z videorekordéra. Ostatné typy majú
na prepínaèi POWER oznaèenie PLAYER.
Skôr, ako zaènete kamkordér pou¾íva»
V digitálnom kamkordéri mô¾ete pou¾íva» videopásky Hi8 alebo Digital8 . Kamkordér nahráva a prehráva obraz nahratý v systéme Digital8 . Doká¾e tie¾ prehráva» pásky nahraté v systéme Hi8 alebo v
¹tandardnom analógovom systéme 8 . Pri prehrávaní v systéme Hi8 alebo
¹tandardnom systéme 8 nie je v¹ak mo¾né pou¾íva» funkcie uvedené v èasti †Roz¹írené funkcie prehrávania‡ na stranách 72 a¾ 81. Z dôvodu plynulého prechodu odporúèame nemie¹a» nahrávky v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 s nahrávkami v systéme Digital8 .
Poznámka k farebným televíznym systémom
V rôznych krajinách sa pou¾ívajú rôzne farebné televízne systémy. Ak chcete zobrazi» nahrávku na televíznej obrazovke, potrebujete televízor pracujúci v systéme PAL.
Odporúèania týkajúce sa autorských práv
Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály mô¾u by» chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov mô¾e by» v rozpore s ustanoveniami zákonov o autorských právach.
Az útmutató használata
* Azok a modellek, amelyikek POWER
kapcsolóján a MEMORY jelzés látható,
memória funkciókkal rendelkeznek. Részletes
ismertetés a 124. oldalon.
** Azok a modellek, amelyikek POWER
kapcsolóján a VCR jelzés látható, más
készülékekrõl, például videomagnóról is
képesek felvételeket rögzíteni. A többi modell
POWER kapcsolóján a PLAYER jelzés látható.
Zaèíname A kezdõ lépések
A kamkorder használatba vétele elõtt
A kamkorderhez Hi8 és Digital8 rendszerû videokazettákat használhat. A kamkorder Digital8 rendszerben készíti és játssza le a felvételeket. A kamkorder ugyan le tudja játszani a Hi8 vagy standard 8 (analóg) rendszerben felvett szalagokat, de ebben az esetben nem mûködnek a 72-81. oldalon ismertetett †Speciális lejátszási funkciók‡. A zajmentes átmenetek biztosítása érdekében ajánljuk, hogy egy és ugyanazon szalagon belül ne keverje a Hi8 vagy standard 8 és a Digital8 rendszerben készített felvételeket.
Megjegyzés a tv színrendszerekhez
A tv színrendszerek országonként eltérõek lehetnek. Ha a kamkorderrel készült felvételt tv- készüléken szeretné megnézni, akkor PAL- rendszerû tv-készüléket kell használnia.
A szerzõi joggal kapcsolatos óvintézkedések
Elõfordulhat, hogy egyes televíziós mûsorok, filmek, videoszalagok és egyéb anyagok szerzõi jogvédelem alatt állnak.
Az ilyen anyagok engedély nélküli felvétele sértheti a szerzõi joggal kapcsolatos
jogszabályokat.
13

========9========

Pou¾ívanie návodu
Odporúèania pre údr¾bu kamkordéra
Objektív a obrazovka LCD alebo hµadáèik (iba typy, ktoré ich obsahujú) •Hµadáèik a obrazovka LCD sa vyrábajú pou¾itím najprecíznej¹ích technológií. Z tohto dôvodu sa dá efektívne vyu¾i» 99,99 % pixelov. Mô¾u sa v¹ak objavi» nepatrné èierne alebo ¾iarivé bodky (bielej, èervenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD a v hµadáèiku. Tieto bodky vznikajú normálne pri výrobe a nemajú ¾iadny vplyv na nahrávku.
•Zabráòte prístupu vlhkosti ku kamkordéru. Kamkordér chráòte pred da¾ïom a morskou vodou. Vlhkos» mô¾e spôsobi» poruchu kamkordéra. V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá odstráni» [a].
•Kamkordér nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C (140 °F), ako napríklad v zaparkovanom aute na slnku alebo vystavené priamemu slneènému ¾iareniu [b].
•Buïte opatrní pri odkladaní kamery vo vonkaj¹om prostredí alebo pri okne. Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hµadáèika alebo objektívu priamemu slneènému ¾iareniu mô¾e spôsobi» poruchy [c].
•Nesnímajte priame slnko. Mô¾e to spôsobi» poruchu kamkordéra. Snímky slnka robte iba pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku [d].
[a] [b]
[c]
14
Az útmutató használata
Tanácsok a kamkorder megóvásához
Lencse és LCD képernyõ/keresõ (csak a felszerelt modelleken)
•Az LCD képernyõ és a keresõ rendkívül fejlett gyártástechnológiával készült, így az effektíven mûködõ képpontok aránya több, mint 99,99%. Ennek ellenére elõfordulhat, hogy folyamatosan apró fekete pontok és/ vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az LCD képernyõn és a keresõn. Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos velejárói és semmilyen módon nem befolyásolják a felvételt. •Óvja kamkorderét a nedvességtõl. Ne engedje, hogy a kamkordert esõ vagy tengervíz érje. Elõfordulhat, hogy nedvesség hatására a kamkorder meghibásodik. Esetenként ez a meghibásodás nem is javítható. [a]
•Soha ne hagyja a kamkordert olyan helyen, ahol a hõmérséklet 60 °C fölé emelkedhet, például tûzõ napon parkoló gépkocsiban vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. [b] •Vigyázzon, amikor a kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le. Mûködési hibákat okozhat, ha az LCD képernyõt, a keresõt vagy a lencsét hosszú idõre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. [c]
•Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel a kamkorder meghibásodását idézheti elõ. A napról csak sötétebb fényviszonyok mellett, például naplementekor készítsen felvételt [d].
[d]

========10========

Krok 1 Príprava zdroja
napájania
In¹talácia batérie
Pri pou¾ívaní kamkordéra vo vonkaj¹om prostredí odporúèame pou¾íva» batériu.
(1)Zdvihnite hµadáèik.
(2)Batériu posuòte smerom nadol, a¾ pokiaµ
nebudete poèu» kliknutie.
Vyberanie batérie
(1)Zdvihnite hµadáèik.
(2)Stlaète uvoµòovaciu páèku BATT (batéria) a
batériu vysuòte v smere ¹ípky.
Uvoµòovacia páèka BATT (batéria)/ BATT (akkumulátor) kiengedõ kar
Ak in¹talujete batériu s veµkou kapacitou Pri in¹talácii batérie typu NP-FM70/FM90/FM91 na kamkordér vysuòte hµadáèik.
1. lépés A tápfeszültség
-forrás elõkészítése
Az akkumulátor felhelyezése
Ha a kamkorderrel a szabadban filmez, ajánlatos akkumulátort használni.
Zaèíname A kezdõ lépések
(1)Emelje fel a keresõt.
(2)Kattanásig csúsztassa lefelé az akkumulátort.
1
2
Az akkumulátor levétele
(1)Emelje fel a keresõt.
(2)A BATT (akkumulátor) kiengedõ kart
lenyomva tartva húzza ki a nyíl irányában az
akkumulátort.
Ha nagy teljesítményû akkumulátort helyez fel Ha NP-FM70/FM90/FM91 típusú, nagy teljesítményû akkumulátort helyez fel a kamkorderre, húzza ki a keresõt.
15

========11========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Nabíjanie batérie
Po skonèení nabíjania pou¾ite batériu v kamkordéri. Batériu pred pou¾itím nabite. Kamkordér pracuje iba s batériou typu †InfoLITHIUM‡ (séria M).
Ïal¹ie informácie o batérii typu †InfoLITHIUM‡ získate na strane 188.
(1)Otvorte kryt zásuvky DC IN a pripojte k nej
dodávaný sie»ový adaptér tak, aby znaèka v
na konektore bola otoèená smerom nahor. (2)K sie»ovému adaptéru pripojte sie»ový
napájací kábel.
(3)Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
(4)Prepínaè POWER nastavte do polohy OFF
(CHG). Zaène sa nabíjanie. Zostávajúci èas
batérie sa zobrazuje v minútach na displeji. Ak sa indikátor zostávajúceho èasu batérie zmení na u, normálne nabíjanie je
dokonèené. Ak chcete batériu nabi» úplne (úplné nabitie), nechajte ju po skonèení normálneho nabíjania pripojenú, a¾ pokiaµ sa na displeji nezobrazí nápis FULL. Úplné nabitie batérie umo¾òuje jej dlh¹ie pou¾ívanie.
4
PLA OY
E
FF
R
( C
H
G
POWER
)
M
C
M
E
M
A
Y
R
O
A
R
E
2
Èíslo na ilustráciách okienka displeja sa nemusí 16
zhodova» s èíslom na va¹om kamkordéri.
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Az akkumulátor feltöltése
A kamkorder használata elõtt fel kell tölteni az akkumulátort.
Ezt a kamkordert csak †InfoLITHIUM‡ (M sorozat) akkumulátorral szabad üzemeltetni. Az †InfoLITHIUM‡ akkumulátorról részletesebben a 188. oldalon olvashat.
(1)Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét és
csatlakoztassa a kamkorderhez mellékelt
hálózati tápegységet a DC IN aljzathoz úgy,
hogy a csatlakozó dugón látható v jelzés
felfelé nézzen.
(2)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
(4)Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe. A feltöltés megkezdõdik. A kijelzõ
ablakban percekben kifejezve megjelenik a
maradék akkumulátor idõ.
A normál feltöltés akkor tekinthetõ
befejezettnek, ha a maradék akkumulátor idõ kijelzõje u -ra vált. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez a normál feltöltés végeztével hagyja az akkumulátort a kamkorderen, amíg a kijelzõ ablakban meg nem jelenik a FULL felirat. Az akkumulátor teljes feltöltése lehetõvé teszi, hogy az akkumulátor üzemideje a szokásosnál hosszabb legyen.
1
A kijelzõ ablakot szemléltetõ ábrán látható érték eltérhet a kamkorderen megjelenõ értéktõl.

========12========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Po skonèení nabíjania batérie Odpojte sie»ový adaptér z zásuvky DC IN na kamkordéri.
Poznámky
•Zabráòte prístupu kovových predmetov ku kovovým èastiam konektora DC sie»ového adaptéra. Mô¾e to spôsobi» skrat, ktorý po¹kodí sie»ový adaptér.
•Batériu udr¾ujte suchú.
•Ak sa batéria nebude dlh¹í èas pou¾íva», úplne ju jedenkrát nabite a potom ju pou¾ívajte a¾ do úplného vybitia. Tento postup vykonávajte raz roène. Batériu skladujte na chladnom mieste.
Ak je batéria úplne nabitá Podsvietenie displeja LCD je vypnuté.
Indikátor zostávajúceho èasu batérie Indikátor zostávajúceho èasu batérie zobrazuje na displeji pribli¾ný èas nahrávania pomocou hµadáèika.
Pokiaµ kamkordér vypoèíta aktuálny zostávajúci èas batérie
Na displeji sa zobrazuje nápis †- - - - min‡.
Pokiaµ sa batéria nabíja, v nasledujúcich prípadoch sa na displeji nezobrazí ¾iaden indikátor alebo blikajúci indikátor: – batéria nie je správne vlo¾ená,
– batéria je chybná.
Ak sa napájanie vypne napriek tomu, ¾e indikátor zostávajúceho èasu batérie ukazuje e¹te dostatoènú kapacitu batérie
Batériu znova úplne nabite a indikácia zostávajúceho èasu batérie sa upraví.
Pou¾ívanie sie»ového adaptéra
Sie»ový adaptér umiestnite do blízkosti sie»ovej zásuvky. Ak dôjde k akýmkoµvek problémom s týmto zariadením, ihneï preru¹te prívod elektrickej energie a odpojte zástrèku zo sie»ovej zásuvky.
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Az akkumulátor feltöltése után Húzza ki a hálózati tápegységet a kamkorder DC IN aljzatából.
Megjegyzések
•Ügyeljen rá, hogy semmilyen fémtárgy ne érhessen hozzá a hálózati tápegység DC csatlakozó dugójának fém részeihez. Rövidzárlat léphet fel, amely károsítja a hálózati tápegységet.
•Az akkumulátort tartsa szárazon.
•Ha az akkumulátort hosszú ideig nem fogja használni, töltse fel egyszer teljesen, majd használja teljes lemerülésig. Évente egyszer ismételje meg a mûveletet. Az akkumulátort tárolja hûvös helyen.
Zaèíname A kezdõ lépések
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltõdött A kijelzõben kialszik az LCD képernyõ háttérvilágítása.
A maradék akkumulátor idõ kijelzõ A kijelzõ ablakban megjelenõ maradék akkumulátor idõ kijelzés a keresõvel készített felvételi idõ hozzávetõleges értékét mutatja.
Amíg a kamkorder ki nem számítja a tényleges maradék akkumulátor idõt A kijelzõ ablakban a †– – – – min‡ jelzés látható.
Az alábbi esetekben az akkumulátor töltése közben nem jelenik meg illetve villog a jelzés a kijelzõ ablakban:
– Az akkumulátort nem megfelelõen helyezte fel. – Valami baj van az akkumulátorral.
Ha netán a kamkorder kikapcsol, pedig a maradék akkumulátor idõ kijelzõ szerint az akkumulátornak még elegendõ a teljesítménye a mûködéshez
Töltse fel újra teljesen az akkumulátort, hogy a kijelzõ a maradék akkumulátor idõ tényleges értékét mutassa.
A hálózati tápegység használata esetén A hálózati tápegységet a fali konnektor közelében helyezze el. Ha a tápegység használata közben bármilyen rendellenességet észlel, a lehetõ leggyorsabban húzza ki a dugót a konnektorból, hogy leválassza a készüléket a feszültségforrásról.
17

========13========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Èo je †InfoLITHIUM‡?
Výrazom †InfoLITHIUM‡ sa oznaèuje lítium- iónová batéria, ktorá umo¾òuje výmenu údajov (napríklad informácií o za»a¾ení batérie) s kompatibilným elektronickým zariadením. Toto zariadenie je kompatibilné s batériami typu †InfoLITHIUM‡ (série M). Kamkordér mô¾ete pou¾íva» iba s batériou typu †InfoLITHIUM‡. Batéria typu †InfoLITHIUM‡ série M má oznaèenie .
†InfoLITHIUM‡ je obchodnou známkou spoloènosti Sony Corporation.
TM
SERIES
Èas nabíjania/Töltési idõ
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Mit takar az †InfoLITHIUM‡ név?
Az †InfoLITHIUM‡ név olyan lítium-ion
akkumulátorokat jelöl, amelyek többek között az akkumulátor töltöttségi szintjére vonatkozóan képesek adatokat cserélni a kompatibilis elektronikus berendezésekkel. Ez a berendezés kompatibilis az †InfoLITHIUM‡ akkumulátorokkal (M sorozat). A kamkorder kizárólag
†InfoLITHIUM‡ akkumulátorral üzemeltethetõ. Az M sorozatú †InfoLITHIUM‡ akkumulátorokat az
jelzésrõl lehet felismerni. Az †InfoLITHIUM‡ név a Sony Corporation védjegye.
TM
SERIES
Batéria/ Úplné nabíjanie (normálne nabíjanie)/ Akkumulátor Teljes feltöltés (Normál feltöltés)
145 (85)
150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91 360 (300)
Pribli¾ná doba nabíjania vybitej batérie v minútach pri teplote 25 °C (77 °F)
1)
2)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E
Èas nahrávania/Felvételi idõ DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
Az üres akkumulátor feltöltéséhez
25 °C-on szükséges hozzávetõleges idõtartam percekben kifejezve
1)
2)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Batéria/ Akkumulátor
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM30 1)
100 55 75 40
NP-FM50 2)
165 95 125 70
NP-FM70 345 200 265 150 NP-FM90 520 300 400 230
NP-FM91 605 350 465 265
18

========14========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
DCR-TRV430E
Batéria/ Akkumulátor
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Zaèíname A kezdõ lépések
Folyamatos3)
NP-FM30 1)
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Jellemzõ4)
100 55 70 40
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM50 2)
165 95 115 65
NP-FM70 345 200 245 140
NP-FM90 520 300 370 215 NP-FM91 605 350 430 250
DCR-TRV530E
Batéria/ Akkumulátor
Nahrávanie pou¾itím Nahrávanie pou¾itím
hµadáèika/ obrazovky LCD/
Felvételkészítés Felvételkészítés
a keresõvel az LCD képernyõvel Nepretr¾ité3)/ Typické4)/ Nepretr¾ité3)/ Typické4)/
Jellemzõ4)
100 60 70 40
Folyamatos3)
NP-FM30 1)
Folyamatos3)
Jellemzõ4)
NP-FM50 2)
165 105 115 65
NP-FM70 345 220 245 140 NP-FM90 520 335 370 210
NP-FM91 605 390 430 245
Pribli¾ný èas v minútach pri pou¾ití úplne nabitej batérie
1)
2)
3)
4)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E Pribli¾ný èas nepretr¾itého nahrávania pri teplote 25 °C (77 °F). ®ivotnos» batérie sa skráti, ak kamkordér pou¾ívate v chladnom prostredí.
Pribli¾ný èas nahrávania (v minútach), ak dochádza k opakovanému spusteniu a zastaveniu nahrávania, pribli¾ovaniu a zapínaniu a vypínaniu zariadenia. Skutoèná ¾ivotnos» batérie mô¾e by» krat¹ia.
Hozzávetõleges idõtartam percekben megadva, teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
1)
2)
3)
4)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz
Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Hozzávetõleges felvételi idõ, ha 25 °C hõmérsékleten folyamatosan filmez. Ha a kamkorderrel hideg környezetben filmez, az akkumulátor üzemideje ennél rövidebb lesz. Hozzávetõleges érték percekben megadva a felvétel többszöri elindítása, megállítása, zoomolás és a kamkorder ki- bekapcsolása esetén. Az akkumulátor tényleges üzemideje ennél rövidebb is lehet.
19

========15========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Èas prehrávania/Lejátszási idõ DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Èas prehrávania pri Èas prehrávania so Batéria/ pou¾ití obrazovky LCD/ zavretým panelom LCD/ Akkumulátor Lejátszási idõ az Lejátszási idõ, ha az LCD
LCD képernyõn képernyõ zárva van
75 100
125 165
NP-FM70 265 345
NP-FM90 400 520
NP-FM91 465 605
DCR-TRV430E/TRV530E
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
Èas prehrávania pri Èas prehrávania so Batéria/ pou¾ití obrazovky LCD/ zavretým panelom LCD/ Akkumulátor Lejátszási idõ az Lejátszási idõ, ha az LCD
LCD képernyõn képernyõ zárva van
70 100
115 165
NP-FM70 245 345
NP-FM90 370 520
NP-FM91 430 605
Pribli¾ný èas v minútach pri pou¾ití úplne nabitej batérie
1)
2)
Dodáva sa s typmi DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E
Dodáva sa s typmi DCR-TRV235E/TRV430E
Pribli¾ná doba nepretr¾itého prehrávania pri teplote 25 °C (77 °F). Ak kamkordér pou¾ívate v chladnom prostredí, ¾ivotnos» batérie sa skráti.
Pou¾itím normálne nabitej batérie mô¾ete nahráva» a prehráva» pribli¾ne 90 % èasu, ktorý je k dispozícii pri pou¾ití úplne nabitej batérie.
Poznámka
V tabuµke je uvedená doba prehrávania pre pásky nahraté v systéme Digital8 . U pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 je doba prehrávania ni¾¹ia pribli¾ne o 20 %.
20
Hozzávetõleges idõtartam percekben megadva, teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
1)
2)
Tartozék a DCR-TRV230E/TRV325E/ TRV330E/TRV530E típusokhoz Tartozék a DCR-TRV235E/TRV430E típusokhoz
Hozzávetõleges felvételi idõ, ha 25 °C hõmérsékleten folyamatosan filmez. Az akkumulátor üzemideje lerövidül, ha hideg környezetben használja a kamkorderét.
Normál feltöltésû akkumulátor esetében a felvételi és lejátszási idõ a teljes feltöltésû akkumulátor felvételi és lejátszási idejének körülbelül 90%-a lesz.
Megjegyzés
A táblázat Digital8 rendszerben felvett szalagok játékidejét mutatja. A Hi8/standard 8 rendszerben felvett szalagok játékideje kb. 20%- kal kevesebb.

========16========

Krok 1 Príprava zdroja napájania
Pripojenie k elektrickej sieti
Ak kamkordér pou¾ívate dlh¹í èas, odporúèame na napájanie pou¾íva» sie»ový adaptér.
(1)Otvorte kryt zásuvky DC IN a pripojte k nej
sie»ový adaptér tak, aby znaèka v na
konektore bola otoèená smerom nahor. (2)K sie»ovému adaptéru pripojte sie»ový
napájací kábel.
(3)Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
1
UPOZORNENIE
Pokiaµ je zariadenie pripojené k sie»ovej zásuvke, nie je odpojené od siete, a to aj v takom prípade, ak je vypnuté.
Poznámky
•Sie»ový adaptér mô¾e dodáva» energiu aj v takom prípade, ak je ku kamkordéru pripojená batéria.
•Konektorová zásuvka DC IN má †zdrojovú prioritu‡. To znamená, ¾e ak je sie»ový napájací kábel pripojený do zásuvky DC IN, batéria nemô¾e pracova» ako zdroj energie ani vtedy, ak sie»ový napájací kábel nie je zapojený do sie»ovej zásuvky.
Pou¾ívanie autobatérie
Pou¾ívajte adaptér a nabíjaèku na jednosmerné napätie spoloènosti Sony (voliteµné
príslu¹enstvo).
1. lépés A tápfeszültség
- forrás elõkészítése
Csatlakoztatás a hálózathoz
Ha a kamkordert hosszú ideig kívánja mûködtetni, javasoljuk, hogy a hálózati tápegység segítségével a hálózatról üzemeltesse.
Zaèíname A kezdõ lépések
(1)Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, majd
csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC
IN aljzatba úgy, hogy a dugó v jelölése felfelé
nézzen.
(2)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3)Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
2, 3
FIGYELEM!
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a fali konnektorból, a készülék feszültség alatt marad akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.
Megjegyzések
•A kamkorder akkor is üzemelhet a hálózati tápegységrõl, ha az akkumulátort rajta hagyja a kamkorderen.
•A DC IN aljzat mint feszültségforrás
elsõbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy ha a hálózati vezeték be van dugva a DC IN aljzatba, még akkor sem lehet akkumulátorral üzemeltetni a kamkordert, ha a hálózati vezeték másik végét kihúzza a fali konnektorból.
Üzemeltetés gépkocsi akkumulátorral Használjon Sony DC adaptert/töltõt (külön megvásárolható).
21

========17========

Krok 2 Nastavenie
dátumu a èasu
Ak pou¾ívate kamkordér prvýkrát, nastavte dátum a èas.
Ak nenastavíte dátum a èas, pri ka¾dom nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY sa zobrazí nápis †CLOCK SET‡ (iba typy DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Nápis †CLOCK SET‡ sa zobrazí v¾dy po nastavení prepínaèa POWER na hodnotu CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E), dokiaµ sa nenastaví dátum a èas.
Ak sa kamkordér nepou¾íval dlh¹ie ako pol roka, mô¾e sa v dôsledku vybitia vstavanej nabíjateµnej batérie strati» nastavenie dátumu a èasu (mô¾u sa objavi» èiarky, s. 195).
Najprv nastavte rok, potom mesiac, deò, hodinu a nakoniec minúty.
(1)Nastavte prepínaè POWER do polohy
CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-
TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) a
potom stlaète tlaèidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(2)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte polo¾ku a potom ovládací
prvok stlaète.
(3)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte mo¾nos» CLOCK SET a potom
ovládací prvok stlaète.
(4)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte po¾adovaný rok a potom
ovládací prvok stlaète.
(5)Otoèením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mesiac, deò a hodinu a potom
ovládací prvok stlaète.
(6)Otáèaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte minúty a s èasovým signálom
ovládací prvok stlaète. Hodiny zaènú ráta»
èas.
(7)Zobrazenie nastavení ponuky zru¹íte
stlaèením tlaèidla MENU.
22
2. lépés A dátum és az
idõ beállítása
Amikor elsõ ízben használja a kamkordert, végezze el a dátum és az idõ beállításait. Ha anélkül állítja a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY helyzetbe (csak a DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében), hogy elvégezte volna a dátum és az idõ beállításait, mindig megjelenik a †CLOCK SET‡ jelzés.
Ha körülbelül fél éven keresztül nem használja a kamkordert, elõfordulhat, hogy elvesznek a dátum és az idõ beállításai (helyükön csíkok jelennek meg), mert addigra lemerül a kamkorderbe beépített újratölthetö elem (195. oldal).
Elõször állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az órát, majd a percet.
(1)Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA vagy
MEMORY helyzetbe (csak a DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok
esetében), majd a MENU gomb
megnyomásával jelenítse meg a menü
kijelzéseit.
(2)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a ikont, majd nyomja meg a
tárcsát.
(3)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a CLOCK SET funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4)A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a kívánt évszámot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5)A hónapot, napot és órát úgy tudja beállítani,
hogy elforgatja majd megnyomja a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
(6)A percet úgy tudja beállítani, hogy elforgatja a
SEL/PUSH EXEC tárcsát és a pontos idõ
szignál felhangzásakor megnyomja. Az óra
elindul.
(7)A menü kijelzéseinek eltüntetéséhez nyomja
meg a MENU gombot.

========18========

Krok 2 Nastavenie dátumu a èasu
1,7
2
MENU
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE
[ MENU] : END
6
4
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
2001
1
1
2001 1 1
[ MENU] : END
000
000
Rok sa mení nasledovne:
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Ak nie je nastavený dátum a èas
Na páske a na pamä»ovej karte †Memory Stick‡ sa nahrá nápis †-- -- ----‡ †--:--:--‡ (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Poznámka k indikátoru èasu
Interné hodiny v kamkordéri pracujú na základe 24-hodinového cyklu.
2. lépés A dátum és az idõ
beállítása
3
Zaèíname A kezdõ lépések
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
––:––:––
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
2001
11
0000000000
[ MENU] : END
[ MENU] : END
2001
SETUP MENU CLOCK SET LTR SI ZE DEMO MODE RETURN
40 70 2001 1 7:30:00
74
17 30
[ MENU] : END
Évszámot az alábbi tartományból állíthat be:
Ha nem állítja be a dátumot és az idõt A kamkorder a szalagra és a †Memory Stick‡-re a †-- -- ----‡ †--:--:--‡ jelzést veszi fel (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Megjegyzés az idõ kijelzéséhez
A kamkorder beépített órája 24 órás rendszerben mûködik.
23

========19========

Krok 3 Vlo¾enie pásky
Odporúèame pou¾íva» videopásky Hi8 Digital8 .
/
(1)Pripravte zdroj napájania (s. 15).
(2)Prepínaè OPEN/EJECT posuòte v smere
¹ípky a otvorte kryt.
Priestor pre pásku sa automaticky zdvihne a
otvorí.
(3)Vlo¾te pásku do priestoru pre pásku tak, aby
okienko bolo otoèená smerom von.
Pásku vlo¾te potlaèením strednej èasti jej
zadnej strany.
(4)Priestor pre pásku zatvorte stlaèením znaèky
na jeho vonkaj¹ej èasti. Priestor pre
pásku sa automaticky zatvorí.
(5)Po úplnom zasunutí priestoru pre pásku
zatvorte kryt, prièom budete poèu» kliknutie.
2
3
Vysunutie pásky
Postupujte podµa vy¹¹ie uvedeného postupu a v kroku 3 vysuòte pásku.
24
3. lépés A kazetta
behelyezése
Javasoljuk, használjon Hi8-as videokazettát.
/ Digital8-as
(1)Készítse elõ a tápfeszültség-forrást (15.
oldal).
(2)Az OPEN/EJECT gombot a nyíl irányába tolva
nyissa ki a kazettafészek fedelét.
A kazettafészek automatikusan kiemelkedik
és kinyílik.
(3)Helyezzen be egy kazettát egyenes vonalban
mélyen kazettafészekbe úgy, hogy a kazetta
ablak kifelé nézzen.
A behelyezéshez, nyomja meg a kazetta
hátoldalának középsõ részét.
(4)A kazetta fészek jelzésének
megnyomásával zárja be a kazettafészket. A
kazettafészek automatikusan visszasüllyed. (5)Ha a kazettafészek már teljesen a helyére
süllyedt, zárja be a fedelét úgy, hogy
kattanjon.
4,5
4
5
A kazetta kivétele
Járjon el a fent ismertetett módon, és a 3. lépésben vegye ki a kazettát.

========20========

Krok 3 Vlo¾enie pásky
Poznámky
•Nestláèajte priestor pre pásku smerom nadol. Mô¾e to spôsobi» poruchu.
•Kamkordér nahráva obraz v systéme Digital8
.
•Pri pou¾ívaní kamkordéra je doba nahrávania o tretinu krat¹ia ako doba uvedená na páske typu Hi8 . Ak v nastaveniach ponuky vyberiete re¾im LP, doba nahrávania bude rovnaká, ako je uvedené na páske typu Hi8 .
•Ak budete pou¾íva» ¹tandardné pásky typu 8
, prehrávajte ich iba na tomto kamkordéri. Pri prehrávaní ¹tandardných pások typu 8 na iných kamkordéroch (vrátane ostatných kamkordérov typu DCR-TRV230E/TRV235E/ TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E) sa mô¾e objavi» ¹um v podobe mozaikových vzorov.
•Ak namiesto znaèky stlaèíte niektorú z iných èastí priestoru pre pásku, nemusí sa zatvori».
Predchádzanie náhodnému vymazaniu Vysuòte plô¹ku na ochranu proti zápisu na páske a odkryte èervenú znaèku.
3. lépés A kazetta behelyezése
Megjegyzések
•Soha ne nyomja le erõvel a kazettafészket. Ha ezt teszi, a kamkorder megsérülhet. •Ez a kamkorder Digital8 rendszerû felvételeket készít.
•Ezzel a kamkorderrel a felvételi idõ kétharmada lesz a Hi8 -as szalagokon feltüntetett értékeknek. Ha a menü beállításai közül az LP üzemmódot választja ki, akkor a felvételi idö a Hi8 -as szalagon feltüntetett érték lesz. •Ha standard 8-as szalagot használ, feltétlenül ugyanezzel a kamkorderrel játssza le a szalagot. Ha a standard 8-as szalagot másik kamkorderen játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E modellt is), elõfordulhat, hogy mozaikszerû zaj jelenik meg. •Ha a kazettafészket nem a jelzésnél nyomja meg, nem fogja tudni visszazárni.
Zaèíname A kezdõ lépések
A véletlen törlés megakadályozása Csúsztassa el a kazetta írásvédõ fülét úgy, hogy a piros jelölés láthatóvá váljon.
25

========21========

— Nahrávanie - základné informácie — Nahrávanie obrazu
Kamkordér zaostruje automaticky.
(1)Stlaèením oboch tlaèidiel po stranách
objektívu odstráòte jeho kryt a pripevnite ho k
svorke remienka.
(2)Nain¹talujte zdroj napájania a vlo¾te pásku.
Ïal¹ie informácie sú uvedené v èastiach
†Krok 1‡ a †Krok 3‡ (s. 15 a¾ 25).
(3)Stlaète malé zelené tlaèidlo a prepínaè
POWER nastavte do polohy CAMERA.
Kamkordér sa nastaví do pohotovostného
re¾imu.
(4)Stlaète tlaèidlo OPEN a otvorte panel LCD.
Hµadáèik sa automaticky vypne.
(5)Stlaète tlaèidlo START/STOP. Kamkordér
zaène nahráva». Na obrazovke sa zobrazí
indikátor REC. Indikátor nahrávania,
umiestnený na prednej èasti kamkordéra, sa
rozsvieti. Ak chcete nahrávanie ukonèi»,
stlaète znova tlaèidlo START/STOP.
Ak nahrávate pomocou hµadáèika, rozsvieti
sa indikátor nahrávania v hµadáèiku.
1
4
Indikátor nahrávania/ A kamera felvétel jelzõlámpája
Mikrofón/Mikrofon
26
— Felvételkészítés - Alapmûveletek — Felvétel készítése
Ez a kamkorder automatikusan beállítja Önnek a fókuszt.
(1)A kétoldalt található gombok egyidejû
megnyomásával távolítsa el a lencsevédõ
sapkát és rögzítse a kéztámasz szíjához. (2)Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
be egy kazettát. További információkért
lapozzon az †1. lépés‡-tõl a †3. lépés‡-ig
terjedõ részhez (15-25. oldal).
(3)A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe. A
kamkorder készenléti üzemmódba kerül. (4)Az OPEN jelû gombot megnyomva nyissa ki
az LCD táblát. A keresõ automatikusan
kikapcsol.
(5)Nyomja meg a START/STOP jelû gombot. A
kamkorder megkezdi a felvételt. Megjelenik a
REC jelzés a kijelzõn. Kigyullad a kamkorder
elején található felvétel jelzõlámpa. A felvétel
leállításához nyomja meg újra a START/STOP
jelû gombot.
Amikor a keresõvel készít felvételt, a
keresõben világít a felvétel jelzõlámpa.
3
PLA OY
E
FF
R
( C
H
POWER
G
)
M
C
M
E
A
Y
R
O
M
A
R
E
5
40min
SP REC 0:00:01
2

========22========

Nahrávanie obrazu
Poznámky
•Svorku remienka pevne pripevnite. •Poèas nahrávania sa nedotýkajte vstavaného mikrofónu.
Poznámka k re¾imu nahrávania
Kamkordér nahráva a prehráva v re¾ime SP (¹tandardné prehrávanie) a v re¾ime LP (úsporné prehrávanie). V nastaveniach ponuky vyberte re¾im SP alebo LP (s. 107). V re¾ime LP mô¾ete nahráva» 1,5 krát dlh¹ie ako v re¾ime SP. Ak na va¹om kamkordéri nahráte pásku v re¾ime LP, odporúèame ju na tomto kamkordéri aj prehráva».
Poznámka k prepínaèu LOCK (iba typy DCR- TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E). Ak posuniete prepínaè LOCK doprava, prepínaè POWER sa nebude môc» náhodne nastavi» do polohy MEMORY. V predvolenom nastavení je prepínaè LOCK uvoµnený.
Zapnutie plynulého prechodu
Pokiaµ nevysuniete pásku, mô¾ete medzi posledným nahratým záberom a nasledujúcim záberom vytvori» plynulý prechod, a to dokonca aj v prípade, ak dôjde k vypnutiu kamkordéra. Pri výmene batérie nastavte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG).
Ak kamkordér ponecháte tri minúty v pohotovostnom re¾ime
Kamkordér sa automaticky vypne. ©etrí to zostávajúci èas batérie a zabraòuje po¹kodeniu batérie alebo opotrebovaniu pásky. Ak chcete obnovi» pohotovostný re¾im, nastavte prepínaè POWER do polohy OFF (CHG) a potom znova do polohy CAMERA.
Ak nahrávate na pásku v re¾imoch SP i LP alebo ak nahrávate niektoré zábery v re¾ime LP
Prehrávaný obraz mô¾e by» skreslený alebo sa nesprávne zapí¹e èasový kód medzi jednotlivými zábermi.
Felvétel készítése
Megjegyzések
•Feszítse meg kellõ mértékben a kéztámaszt. •Felvétel közben ne érjen hozzá a beépített mikrofonhoz.
Megjegyzés a felvételi üzemmódhoz Ez a kamkorder SP (standard lejátszás) és LP (hosszanjátszó) üzemmódban készíti és játssza le a felvételeket. Válassza ki a menü SP vagy LP beállítását (107. oldal). LP üzemmódban másfélszer hosszabb felvételt tud készíteni, mint SP üzemmódban. Javasoljuk, hogy azokat a szalagokat, amelyekre ezzel a kamkorderrel készít LP üzemmódú felvételt, ezzel a kamkorderrel is játssza le.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Megjegyzések a LOCK kapcsolóhoz (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében)
Ha a LOCK kapcsolót jobbra tolja, a POWER kapcsoló véletlenül sem kerülhet MEMORY állásba. A LOCK funkciót gyárilag kikapcsolták.
Zajmentes képváltások biztosítása Az utolsó felvett jelenet és a következõ jelenet közti képváltás csak úgy lehet zajmentes, ha a kazettát nem veszi ki még akkor sem, ha a kamkordert kikapcsolja. Akkumulátor csere közben állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
-
Alapmûveletek
Ha a kamkordert behelyezett kazettával 3 percnél hosszabb ideig készenléti
üzemmódban hagyja
A kamkorder automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor kimerülését és a szalag kopását megelõzze. Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba, állítsa elõször a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, majd fordítsa újra CAMERA állásba.
Ha egy és ugyanazon szalagra SP és LP üzemmódban is készít felvételt, illetve ha bizonyos jeleneteket LP üzemmódban vesz fel
Elõfordulhat, hogy a lejátszott kép torz lesz, vagy pedig a jelenetek között nem megfelelõen látható az idõkód.
27

========23========

Nahrávanie obrazu
Nastavenie obrazovky LCD
Panel LCD sa dá otáèa» pribli¾ne o 90 stupòov smerom k hµadáèiku a pribli¾ne o 180 stupòov smerom k objektívu.
Ak obrátite panel LCD tak, ¾e bude otoèený opaèným smerom, na obrazovke LCD a v hµadáèiku sa objaví indikátor ( zrkadlový re¾im).
180°
90°
Pri zatváraní nastavte panel LCD do zvislej polohy, a¾ kým nebude poèu» kliknutie. Potom ho otoète smerom k telu kamkordéra.
Poznámka
Ak pou¾ívate obrazovku LCD v inom ako v zrkadlovom re¾ime, hµadáèik sa automaticky vypne.
Pou¾ívanie obrazovky LCD vo vonkaj¹om prostredí pri priamom slneènom svetle Viditeµnos» obrazu na obrazovke LCD sa mô¾e zní¾i». V takom prípade vám odporúèame pou¾íva» hµadáèik.
Ak upravujete uhol panela LCD Skontrolujte, èi je panel LCD otvorený a má sklon do 90 stupòov.
Obraz v zrkadlovom re¾ime
Obraz na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlovo. Av¹ak nahratý obraz bude zodpoveda» skutoènosti.
Poèas nahrávania v zrkadlovom re¾ime Nie je mo¾né pou¾íva» tlaèidlo ZERO SET MEMORY na diaµkovom ovládaèi.
Indikátory v zrkadlovom re¾ime
Indikátor STBY sa zobrazí ako Xz a indikátor REC ako z. Niektoré ïal¹ie indikátory sa objavia zrkadlovo otoèené a iné sa vôbec nezobrazia.
Pri nahrávaní s otvoreným panelom LCD
Èas nahrávania sa v porovnaní s nahrávaním pri 28
zatvorenom paneli LCD o nieèo skráti.
Felvétel készítése
Az LCD képernyõ beállítása
Az LCD tábla a keresõ irányába hozzávetõleg 90 fokkal, a lencse irányába pedig 180 fokkal fordítható el.
Ha az LCD táblát átfordítja úgy, hogy a képernyõ elõre nézzen, az LCD képernyõn és a keresõben megjelenik a szimbólum ( Tükör üzemmód).
Bezáráskor az LCD táblát forgassa el kattanásig függõleges irányban, majd hajtsa vissza a kamkorder oldalához.
Megjegyzés
Az LCD képernyõ használata közben a keresõ automatikusan kikapcsol (kivéve tükör üzemmódban).
Ha az LCD képernyõt szabadban, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen használja Elõfordulhat, hogy az LCD képernyõn nehezen kivehetõ a kép. Ilyenkor ajánlatos a keresõ használata.
Amikor az LCD tábla dõlésszögét beállítja Gyõzõdjön meg róla, hogy az LCD táblát 90 fokos szögben nyitotta ki.
A kép tükör üzemmódban
Az LCD képernyõn látható kép tükörkép. A kazettára azonban a kamkorder normál nézetben veszi a képet.
Tükör üzemmódú felvételkészítés közben A távvezérlõ ZERO SET MEMORY (null-pont memória beállítás) gombja nem mûködik.
Kijelzések tükör üzemmódban
A STBY jelzés Xz formában, a REC jelzés pedig z formában jelenik meg. Egyes jelzések önmaguk tükörképeként, mások pedig egyáltalán nem jelennek meg.
Ha kinyitott LCD képernyõvel készít felvételt A felvételi idõ kissé lerövidül ahhoz képest, mint amikor bezárt LCD képernyõvel filmez.

========24========

Nahrávanie obrazu
Jas obrazovky LCD
Jas obrazovky LCD sa dá upravi». V
nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku LCD B.L. alebo LCD BRIGHT (s. 107). Aj keï vyberiete mo¾nos» LCD B.L. alebo LCD BRIGHT, na nahratý obraz to nebude ma» ¾iadny vplyv.
Po skonèení nahrávania
(1)Prepínaè POWER nastavte do polohy OFF
(CHG).
(2)Zatvorte panel LCD.
(3)Vysuòte pásku.
Pou¾ívanie funkcie pribli¾ovania
Jemným posunutím páèky ovládania motorového transfokátora dosiahnete pomal¹ie priblí¾enie. Ïal¹ím posunutím dosiahnete rýchlej¹ie priblí¾enie. Výsledkom úsporného pou¾ívania funkcií pribli¾ovania sú nahrávky s dokonalej¹ím vzhµadom.
Strana †T‡: slú¾i pre fotografie vzdialených
predmetov (s priblí¾ením objektu) Strana †W‡: slú¾i pre ¹iroký uhol záberu (so
vzdialením objektu)
W
Priblí¾enie na viac ako 25× sa vykonáva digitálne. Ak chcete zapnú» digitálne
pribli¾ovanie, vyberte mo¾nos» digitálneho pribli¾ovania v èasti D ZOOM v nastaveniach ponuky (s. 107).
Pri digitálnom spracovaní obrazu sa jeho kvalita zni¾uje.
Pravá strana pruhu zobrazuje oblas» digitálneho
priblí¾enia.
Oblas» digitálneho pribli¾ovania sa zobrazí, ak v nastaveniach ponuky v èasti D ZOOM zapnete
digitálne pribli¾ovanie. /
Felvétel készítése
Az LCD képernyõ fényessége
Az LCD képernyõ fényességének erõssége állítható.
Válassza a menü beállításai közül az LCD B.L. vagy az LCD BRIGHT parancsot (107. oldal). Ha módosítja a fényességet az LCD képernyõn, a felvett képet ez nem befolyásolja.
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Felvétel után
(1)Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
(2)Zárja be az LCD táblát.
(3)Vegye ki a kazettát.
Zoomolás
Ha a motoros zoom kart kicsit mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
A jobb összhatás érdekében ne vigye túlzásba a zoom funkció használatát.
†T‡ oldal: telefotó üzemmód (tárgyak közelítése) †W‡ oldal: nagy látószögû üzemmód (tárgyak
távolítása)
-
Alapmûveletek
WT
T
W
T
A 25× szörösnél nagyobb mértékû zoomolás digitális úton történik. A digitális zoom bekapcsolásához válassza ki a menü beállításai közül a D ZOOM funkciót (107. oldal). A kép digitális feldolgozása miatt gyengébb lesz a képminõség.
W
T
A digitális zoom tartomány a vonaltól jobbra található. A digitális zoom tartomány akkor jelenik meg, ha a D ZOOM menü beállításai közül kiválasztja a digitális
zoomolás funkciót.
29

========25========

Nahrávanie obrazu
Poznámky k digitálnemu pribli¾ovaniu •Digitálne pribli¾ovanie sa zapína pri priblí¾eniach viac ako 25×.
•Pri posune ovládaèa na stranu †T‡ sa kvalita obrazu zhor¹uje.
Snímanie blízkych objektov
Ak nemô¾ete dosiahnu» úplné zaostrenie, posuòte páèku ovládaèa motorového
transfokátora na stranu †W‡, dokiaµ sa obraz nezaostrí. Pri fotografovaní vzdialených predmetov mô¾ete sníma» objekty vzdialené najmenej 80 cm (pribli¾ne 2 stopy a 5/8 palca) od povrchu objektívu, alebo pribli¾ne vo vzdialenosti 1 cm (pribli¾ne 1/2 palca) pri ¹irokouhlých záberoch.
Nahrávanie obrazu pou¾itím hµadáèika - nastavenie hµadáèika
Ak nahrávate so zatvoreným panelom LCD, obraz kontrolujte v hµadáèiku. Optický systém hµadáèika nastavte podµa vá¹ho zraku tak, aby indikátory v hµadáèiku boli zobrazené èo najostrej¹ie.
Zdvihnite hµadáèik smerom nahor a posuòte páèku nastavenia optického systému hµadáèika.
Podsvietenie hµadáèika
Intenzitu podsvietenia je mo¾né upravi». V nastaveniach ponuky vyberte polo¾ku VF B.L. (s. 107).
30
Felvétel készítése
Megjegyzések a digitális zoomhoz •A digitális zoom akkor kezd el mûködni, ha a nagyítás meghaladja a 25× szörös mértéket. •A †T‡ oldal felé haladva a képminõség fokozatosan gyengül.
Ha egy tárgyat közelrõl filmez
Ha a kép életlen, tolja a zoom kart a †W‡ oldal irányába, amíg a kép éles nem lesz. Telefotó helyzetben a lencse felszínétõl minimum 80 cm- re, nagylátószögû üzemmódban a lencse felszínétõl minimum 1 cm-re lévõ tárgyakat lehet élesen behozni.
Felvételkészítés a keresõ segítségével – a keresõ beállítása
Ha felvételkészítés közben zárva van az LCD tábla, a képet a keresõben ellenõrizheti. Állítsa be a keresõ lencséjét úgy, hogy a keresõ kijelzéseit élesen láthassa.
Emelje fel a keresõt és mozgassa a keresõlencse beállító karját.
A keresõ háttérvilágítása
A háttérvilágítás fényessége megváltoztatható. Válassza a menü beállításai közül a VF B.L. parancsot (107. oldal).

========26========

Nahrávanie obrazu
Indikátory zobrazené v re¾ime nahrávania
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Felvétel készítése
Felvétel közben látható kijelzések
A kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel a szalagra.
Indikátor zostávajúceho èasu batérie/Maradék akkumulátor idõ
kijelzés
Nahrávanie - základné informácie Felvételkészítés
Indikátor formátu/Formátum kijelzés
Indikátor re¾imu nahrávania/Felvételi üzemmód kijelzés Indikátor STBY/REC/STBY/REC kijelzés
40min
SP
REC 0:00:01
4 7 2001
12:05:56
Èasový kód/Indikátor poèítadla pásky/
Idõkód/Szalagszámláló kijelzés
Indikátor zostávajúcej pásky/Hátralévõ szalagidõ kijelzés Zobrazí sa chvíµu po nastavení prepínaèa POWER na hodnotu CAMERA./Kis idõre megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA állásba fordította.
Indikátor èasu/Idõ kijelzés
Zobrazí sa na pä» sekúnd po nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/ TRV530E)./5 másodpercig megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY állásba fordította (csak a DCR-TRV325E/ TRV330E/TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Indikátor dátumu/Dátum kijelzés
Zobrazí sa na pä» sekúnd po nastavení prepínaèa POWER do polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typy DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)./
-
Alapmûveletek
5 másodpercig megjelenik azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA vagy MEMORY állásba fordította (csak a DCR-TRV325E/TRV330E/ TRV430E/TRV530E típusok esetében).
Indikátor zostávajúceho èasu batérie Indikátor zostávajúceho èasu batérie zobrazuje pribli¾ný èas nahrávania. Indikátor mô¾e v závislosti od podmienok nahrávania ukazova» nesprávne hodnoty. Ak panel LCD opakovane zatvoríte a otvoríte, správny zostávajúci èas batérie v minútach sa zobrazí pribli¾ne po uplynutí jednej minúty.
Èasový kód (iba pre pásky nahraté v systéme Digital8 )
Èasový kód ukazuje dobu nahrávania alebo prehrávania vo formáte †0:00:00‡ (hodiny:minúty: sekundy) v re¾ime CAMERA a vo formáte †0:00:00:00‡ (hodiny:minúty:sekundy:snímky) v re¾ime PLAYER alebo VCR (iba typ DCR- TRV330E). Samotný èasový kód sa nedá prepísa».
Pri prehrávaní pások nahratých v systéme Hi8 alebo v ¹tandardnom systéme 8 sa na obrazovke zobrazuje poèítadlo pásky.
Èasový kód a poèítadlo pásky nie je mo¾né vynulova».
A maradék akkumulátor idõ kijelzés A maradék akkumulátor idõ kijelzõ a felvételi idõ hozzávetõleges értékét mutatja. A felvételi körülmények függvényében elõfordulhat, hogy a kijelzõ helytelen értéket jelez ki. Ha bezárja, majd újra kinyitja az LC

For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Video Camera
Name SONY DCR-TRV235E
Model DCR-TRV 235 E
File size 3745 KB
Number of pages 194 pages
file format pdf
Language Video Camera SONY DCR-TRV235E Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Video Camera SONY DCR-TRV235E Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,