Download manual for the product
IGNIS AWV 9526 - Washing machine

If you are looking for the instruction manual: Washing machine IGNIS AWV 9526 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Washing machine IGNIS AWV 9526
Washing machine IGNIS AWV 9526 Washing machine IGNIS AWV 9526


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 1000 KB (file format: pdf)
IFU-TL HR SK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
OBSAH
NÁVOD NA OBSLUHU
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
POPIS PRÁČKY
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY
ČISTENIE FILTRA/
VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
SERVIS
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM
INŠTALÁCIA
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU-TL HR SK.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
NÁVOD NA OBSLUHU
Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne vhodnej na pranie v práčke v množstve, ktoré sa bežne perie v domácnosti.
• Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny v tomto
Návode na použitie a v Programovej tabuľke.
• Tento Návod na použitie a Programovú tabuľku si
odložte; pri odovzdaní práčky inej osobe jej dajte
aj Návod na použitie a Programovú tabuľku.
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
1. Vybalenie a preskúšanie
a. Rozrežte a odstráňte obal zo zmrašt’ovacej fólie. b.Odstráňte ochrannú čast’ zhora a z rohov. c. Odstráňte ochrannú čast’ zo spodu tak,
zadnom rohu. že práčku nakl oníte a pootočíte,
aby stála na jedno zadnom rohu. Dávajte
pozor, aby čierny plastový diel spodnej
ochrannej časti (v závislosti od modelu) ostal
na obale a nie na dne spotrebiča.
Je to dôležité, ináč by plastový diel mohol práčku
počas činnosti poškodit’.
d.Otvorte veko miernym zatlačením, pričom
nadvihnite rukovät’. Odstráňte polystyrénové
ochranné časti (v závislosti od modelu). e. Odstráňte modrú ochrannú fóliu z panelu (v
závislosti od modelu).
• Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka
poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku
nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v
mieste Vášho bydliska.
• Baliace materiály (plastové vrecia, polystyrén a
pod.) uložte mimo dosahu detí; pretože sú pre ne
nebezpečné.
• Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na
studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte stát’
niekoľko hodín pri izbovej teplote.
2. Vyberte prepravnú lištu
• Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami a
prepravnou lištou, aby sa predišlo možnému
poškodeniu počas prepravy. Pred prvým
použitím práčky musíte vybrat’ prepravnú lištu
(pozrite “Inštalácia”/“Vyberte prepravnú lištu”). 3. Inštalujte práčku
• Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu. • Nastavte nožičky, presvedčte sa, či je práčka
stabilná a vo vodorovnej polohe (pozrite
“Inštalácia”/“Nastavte nožičku”).
• V prípade drevenej alebo tzv. “plávajúcej podlahy”
(ako parkety alebo laminátové podlahy),
umiestnite pod spotrebič preglejkovú dosku s
rozmermi 60 x 40 cm s hrúbkou aspoň 3 cm, ktorá
bude podlahu chránit’.
• Skontrolujte, či vetracie otvory na dne práčky (v
závislosti od modelu) nie sú zakryté kobercom
alebo iným materiálom.
4. Prívod vody
• Napojte prívodnú hadicu ku prívodu vody podľa
smerníc dodávateľa vody (pozri “Inštalácia”/
“Pripojenie prívodnej hadice”).
• Prívod vody: Iba studená voda
• Ventil vody: 3/4” závitová hadicová prípojka • Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar). • Pri zapojení práčky k vodovodnému ventilu použite
výhradne novú prívodnú hadicu. Použité hadice sa
nesmú použit’ ešte raz, musíte ich zlikvidovat’.
Black process 45.0° 100.0 LPI
5. Odtoková hadica
• Odtokovú hadicu môžete pripojit’ k sifónu odtoku
umývadla, alebo ju preveste cez okraj umývadla
alebo vane pomocou dielca v tvare “U” (pozrite
“Inštalácia”/“Pripojenie odtokovej hadice”). • Ak je práčka pripojená ku zabudovanému
odčerpávaciemu systému, skontrolujte, či je
vybavený otvorom, aby sa predišlo súčasnému
privádzaniu a odtoku vody (sifónový efekt). 6. Zapojenie do elektrickej siete
• Elektrické zapojenie môže vykonat’ iba
kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi
výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. • Technické údaje (napätie, výkon a el. krytie) sú
uvedené na výrobnom štítku na zadnej strane práčky. • Práčka môže byt’ zapojená do elektrickej siete
výhradne pomocou zásuvky s uzemnením, podľa
platných noriem STN. Uzemnenie práčky je
povinné podľa zákona. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednost’ za úrazy osôb alebo
zvierat, priame alebo nepriame, spôsobené
nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek. • Nepoužívajte predlžovacie káble,ani rozdvojky. • Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z
elektrickej siete.
• Po inštalácii musí byt’ vždy zabezpečený prístup ku
hlavnému vypínaču alebo musí byt’ umožnené
odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača. • Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy
poškodená. Zavolajte servis.
• Výmenu prívodného elektrického kábla môže
vykonat’ iba pracovník servisu.
• Práčka musí byt’ zapojená k inštalácii s účinným
uzemnením, v súlade s platnými normami STN.
Okrem toho, spotrebiče v miestnostiach so sprchou
alebo vaňou musia byt’ chránené diferenciálnym
zariadením na zvyškový prúd najmenej 30 mA.
Uzemnenie práčky je povinné podľa zákona.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost’ za úrazy
osôb alebo zvierat a poškodenie majetku, priame
alebo nepriame, spôsobené nedodržaním
požiadaviek v Návode na používanie.
• Práčka môže byt’ použitá iba v domácnosti a iba
predpísaným spôsobom.
Rozmery:
Šírka: 400 mm
Výška: 900 mm
Hĺbka: 600 mm
SK 2

========2========

IFU-TL HR SK.fm Page 3 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
1.Bezpečnostné opatrenia
• Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti. • V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny. • Na veko práčky nikdy neklaďte žiadne elektrické
spotrebiče.
• Dávajte pozor, aby sa malé deti so spotrebičom
nehrali.
• Spotrebič nie je určený, aby ho bez dozoru používali
osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumových schopnost’ami, ani
osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a
poznatkov o používaní spotrebiča, ak ich o tom
nepoučila osoba zodpovedná za ich bezpečnost’. • Nepokúšajte sa násilne otvorit’ veko.
• Ak je to potrebné, nahraďte prívodný elektrický
kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v
prevádzke servisu. Elektrický napájací kábel môže
vymieňat’ iba zaškolený technik.
2.Balenie
• Obalový materiál je 100% recyklovateľný, ako to
potvrdzuje symbol recyklácie . Pri likvidácii
obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.
3.Likvidácia obalu a starých práčok • Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzat’ potenciálnym negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
mohli vzniknút’ nesprávnym zaobchádzaním.
Symbol na výrobku alebo na sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa
nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom.
Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku
na recykláciu elektrických alebo elektronických
zariadení.
Likvidáciu musíte vykonat’ v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia a s predpismi o
likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní,
regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte
na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách
alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
• Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných
materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa
platných predpisov o likvidácii odpadu. • Pred likvidáciou spotrebič znehodnot’te, odrežte
napájací kábel, aby nebolo možné pripojit’ spotrebič
znovu ku sieti.
• Odstráňte zo zásuvky prací prostriedok, ak chcete
práčku zlikvidovat’.
Black process 45.0° 100.0 LPI
4.Tipy pre šetrenie energiou
• Najlepšie využitie energie, vody, pracieho
prostriedku a času dosiahnete využívaním
odporúčanej maximálnej náplne.
• Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené
na obale pracieho prostriedku.
• Eco gulička - špeciálny systém pri vypúšt’aní -
predchádza únikom pracieho prostriedku z bubna,
čím sa zamedzuje únikom pracieho prostriedku do
životného prostredia.
• Funkciu “Predpranie” (v závislosti od modelu)
používajte iba pre veľmi zašpinenú bielizeň! Ak pri
bežne zašpinenej bielizni nenastavíte funkciu
“Predpranie”, ušetríte prací prostriedok, čas, vodu
a energiu.
• Ošetrite škvrny odstraňovačom škvŕn alebo
namočte bielizeň so škvrnami pred praním do
vody, aby sa znížila nutnost’ použitia vysokej
teploty prania.
• Šetrite eneriu použitím programu prania s teplotou
60°C namiesto 95°C alebo 40°C namiesto 60°C. • Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti
odstreďovania, aby ste znížili obsah vody v bielizni
pred použitím bubnovej sušičky (pre práčky s
nastaviteľnou rýchlost’ou odstreďovania).
5.Všeobecné rady
• Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete. Zatvorte ventil prívodu vody. • Pred čistením alebo údržbou práčku vypnite a
odpojte ju z elektrickej siete.
6.Vyhlásenie o zhode podľa EC
• Práčka bola navrhnutá, vyrobená a distribuovaná v
súlade s požiadavkami bezpečnostných smerníc EÚ:
Smernice 2006/95/ES o nízkom napätí
Smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej
kompatibilite
SK 3

========3========

IFU-TL HR SK.fm Page 4 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
POPIS PRÁČKY
1. Veko
2. Násypka na prací prostriedok 3. Bubon
4. Prístup k čerpadlu za filtrom 5. Servisná nálepka (za krytom filtra) 6. Pohyblivá páka (v závislosti od
modelu)
• Pri premiestňovaní spotrebiča:
potiahnite trochu rukou rukovät’ a do
konečnej polohy ju posuňte nohou. 7. Nastaviteľná nožička
1
2
3
4
6
5
7
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri testovaní u výrobcu, Vám odporúčame vykonat’ krátky cyklus prania bez bielizne.
1. Otvorte ventily prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka bubna.
3. Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do zásuvky na prací prostriedok na hlavné
pranie .
4. Zatvorte veko.
5. Nastavte a zapnite krátky program (pozri osobitne dodávanú programovú tabuľku).
SK 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU-TL HR SK.fm Page 5 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
Triedenie bielizne
1. Vytrieďte bielizeň podľa…
• Druhu tkaniny / symbolu na visačke pre
ošetrovanie biliezne
Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché
ošetrovanie/syntetika, vlna, bielizeň určená na
ručné pranie.
•Farby
Oddeľte bielu a farebnú bielizeň.
Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
• Veľkosti
Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa
zlepšuje efektívnost’ prania a náplň sa v bubne
lepšie rozloží.
• Jemnosti tkaniny
Jemné kusy bielizne perte oddelene: používajte
špeciálny program pre strižnú vlnu , záclony a
inú jemnú bielizeň. Vždy odstráňte zo záclon
krúžky alebo perte záclony s krúžkami v
bavlnenom vreci. Použite špeciálny program pre
bielizeň určenú na ručné pranie. Pančuchy,
opasky a iné malé kusy bielizne s háčikmi (napr.
podprsenky) perte v špeciálnych bavlnených
vreckách pre práčky alebo v obliečke vankúša so
zipsom.
Black process 45.0° 100.0 LPI
2.Vyprázdnite vrecká
Mince, zatváracie špendlíky a podobné predmety
môžu poškodit’ bielizeň, ako aj bubon a vnútro práčky. 3. Uzávery
Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné
opasky alebo stuhy sa musia zviazat’ dokopy. Odstraňovanie škvŕn
• Krv, mlieko a ostatné organické látky obyčajne odstráni enzymatická fáza programu.
• Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a pod., pridajte do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na pracie prostriedky aj odstraňovač škvŕn.
• Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn pred praním.
Farbenie a bielenie
• Používajte iba farbivá a bielidlá vhodné pre
použitie v práčke.
• Postupujte podľa pokynov výrobcu. • Farby a ustaľovače môžu spôsobit’ škvrny na
plastových a gumových dielcoch práčky.
SK 5

========5========

IFU-TL HR SK.fm Page 6 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Vloženie bielizne
1. Otvorte veko práčky potiahnutím hore.
2. Bubon otvorte zatlačením uvoľňovača dvierok bubna
(obrázky “1a” alebo “1b” - v závislosti od modelu;
modely podľa obrázku “1a” majú pevný uvoľňovač
dvierok, ktorý sa pri stlačení nezasunie).
3. Prosím, vložte kusy bielizne po jednom do bubna.
Neprekračujte maximálne množstvo náplne uvedené v
samostatnej programovej tabuľke.
Poznámky:
- Preplnenie spotrebiča spôsobí neuspokojivé
výsledky prania a pokrčenie bielizne.
- Dávajte pozor, aby bielizeň netrčala z bubna. V
takom prípade bielizeň vtlačte do bubna, aby bolo
dost’ miesta na správne zatvorenie klapiek bubna.
- Na vtlačenie bielizne do bubna nepoužívajte klapky. 4. Aby ste bubon zatvorili, pridržte obe časti dvierok v
strede (obrázok “2”).
POZOR: skontrolujte, či sú dvierka bubna správne
zatvorené - v závislosti od modelu:
- kovová západka musí byt’ úplne zasunutá v zadnej
časti dvierok - pozrite obrázok “2a”, alebo
- všetky kovové západky musia správne zapadnút’ do
zadnej časti dvierok a tlačidlo musí prečnievat’ cez
okraj zadnej časti dvierok - pozrite obrázok “2b”.
- skontrolujte, či sa bielizeň nezachytila medzi časti
dvierok alebo medzi dvierka a bubon.
1a
1b
2
2a
SK 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU-TL HR SK.fm Page 7 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE
PROSTRIEDKY
Výber správneho pracieho a avivážneho prostriedku
Druh použitého pracieho prostriedku závisí od: • druhu tkaniny (bavlna, tkaniny s jednoduchou
údržbou/syntetika, jemná bielizeň, vlna).
Poznámky: na pranie vlny a bielizne z
mikrovláken (ako športové odevy a plavky)
používajte iba špeciálne prostriedky. • farby;
• teploty prania;
• miery a druhu znečistenia.
Poznámky:
• Kvapalné pracie prostriedky nepoužívajte pri
voľbe funkcie “Odloženie štartu” (ak je na vašom
spotrebiči táto funkcia k dispozícii).
• Na hlavné pranie nepoužívajte kvapalné pracie
prostriedky, ak ste nastavili aj funkciu “Predpranie”
alebo ak ste nastavili program s “Predpraním” (v
závislosti od modelu).
• Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené
nerozpustnými zmäkčovadlami vody používanými
v moderných bezfosfátových pracích
prostriedkoch. V prípade ich výskytu bielizeň
vytraste alebo vykartáčujte, prípadne použite
tekuté pracie prostriedky.
• Pracie a avivážne prostriedky ukladajte na
bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí. • Používajte iba pracie a avivážne prostriedky,
vyrobené osobitne pre automatické práčky
používané v domácnosti.
• Pri používaní prostriedkov na odstraňovanie vodného
kameňa, farbiacich alebo bieliacich prostriedkov si
overte, či sú vhodné pre použitie v práčke. • Zmäkčovadlá vody by mohli obsahovat’ zložky,
ktoré môžu poškodit’ Vašu práčku.
• Nepoužívajte rozpúšt’adlá (terpentín, benzín a pod.). • V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené
rozpúšt’adlami alebo horľavými kvapalinami.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Dávkovanie
Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho prostriedku s ohľadom na:
• mieru a druh znečistenia;
• veľkost’ náplne;
- plná náplň: postupujte podľa pokynov výrobcu
pracieho prostriedku;
- polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri
plnej náplni;
- minimálna náplň (približne 1 kg): polovičné
množstvo pracieho prostriedku použitého pre
plnú náplň;
• tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si
vyžiadajte od vodární): mäkká voda si vyžaduje
menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda.
Poznámky:
• Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje
nadmernú tvorbu peny, ktorá znižuje účinnost’
prania. Ak práčka zistí veľké množstvo peny, môže
to spôsobit’ vynechanie odstreďovania. • Použitie nedostatočného množstva pracieho
prostriedku môže spôsobit’:
šednutie bielizne, usadzovanie vodného kameňa
na stenách bubna, práčky a ohrievacom telese. • Pri používaní koncentrovaných avivážnych
prostriedkov doplňte vodou násypku na prací
prostriedok vodou po značku “MAX”.
• Aby ste predišli problémom s rovnomerným
uvoľňovaním vysoko koncentrovaných
práškových alebo tekutých pracích prostriedkov,
používajte špeciálnu guličku alebo nádobku, ktorá
sa dodáva s pracím prostriedkom a vložte ich
priamo do bubna.
SK 7

========7========

IFU-TL HR SK.fm Page 8 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Dávkovanie pracích prostriedkov a avivážnych prostriedkov
Nasypte prací prostriedok:
()
• Práškový prací prostriedok na predpranie a hlavné pranie • Práškový prací prostriedok na hlavné pranie bez predprania • Pri nalievaní avivážneho prostriedku neprekračujte značku “MAX”.
• Odstraňovače škvŕn
• Zmäkčovač vody (trieda tvrdosti vody 4) • Škrob (rozpustený vo vode); maximálne 100 ml)
Dávajte pozor, aby ste pri napĺňaní neprekročili značku “MAX”. U programov bez predprania a s teplotami od studenej po 40°C, odporúčame používat’ tekuté pracie prostriedky, aby ste predišli
bielym zvyškom na bielizni.
Používanie bieliaceho prostriedku • Vyperte bielizeň želaným programom (Bavlna,
Syntetika), pridajte primerané množstvo bielidla s
obsahom chlóru do priehradky AVIVÁŽNY
PROSTRIEDOK (pozorne zatvorte zásuvku na
pracie prostriedky).
• Ihneď po ukončení programu zapnite program
“Plákanie a odstreďovanie”, aby sa odstránil pach po
bielidle; ak chcete, pridajte avivážny prostriedok. • V priehradke na avivážny prostriedok nikdy
nepoužívajte súčasne bielidlo a aviváž.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Používanie škrobu
Ak chcete použit’ práškový škrob, postupujte nasledovne: • Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania. • Pripravte roztok škrobu podľa pokynov výrobcu. • Pripravený roztok škrobu (maximálne 100 ml)
vlejte do priehradky na avivážny prostriedok v
dávkovači na pracie prostriedky.
• Potom zatvorte veko, nastavte program “Plákanie a
odstreďovanie” a zapnite ho.
SK 8

========8========

IFU-TL HR SK.fm Page 9 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
ČISTENIE FILTRA/
VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zachytáva predmety ako gombíky, mince, spony a pod., ktoré sa uvoľnili z bielizne.
Odporúčame Vám kontrolovat’ a čistit’ filter pravidelne, aspoň dva alebo trikrát za rok.
Hlavne:
• Ak práčka nevypúšt’a vodu správne alebo ak nevykonáva
cykly odstreďovania.
• Ak svieti kontrolka “Vyčistit’ čerpadlo”.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: presvedčte sa, že sa voda
pred vypustením zo spotrebiča ochladila.
Zvyšnú vodu musíte vypustit’ aj pred prepravou práčky. 1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince.
3. Podložte pod neho nádobku.
4. Pomaly otáčajte filter proti smeru otáčania hodinových
ručičiek, aby bola rukovät’ vo vertikálnej polohe; ešte ho
nevyberajte.
5. Počkajte, kým sa prúd vody nezastaví.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
7. Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený. 8. Skontrolujte, či sa obežné koleso čerpadla (v priestore
za filtrom) môže voľne otáčat’.
9. Vsuňte filter znovu a zaskrutkujte ho úplne
otáčaním smerom vpravo, až nadoraz (kým nebude
rukovät’ v horizontálnej polohe).
10. Vlejte približne jeden liter vody do bubna práčky a
skontrolujte, či voda neuniká z filtra.
11. Zatvorte kryt filtra.
12. Zapojte práčku znovu.
2
6
SK 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU-TL HR SK.fm Page 10 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Násypka na prací prostriedok
Priehradky zásobníka čistite pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát za rok, aby ste predišli tomu, že sa v ňom usadia zvyšky pracieho prášku.
1. Stlačte tlačidlá na stranách násypky.
2. Potiahnite násypku smerom k sebe a vyberte ju.
Malé množstvo vody môže ostat’ v zásobníku. Odporúčame
Vám ošetrovat’ násypku, keď je vo zvislej polohe.
3. Násypku umyte pod tečúcou vodou.
Môžete vybrat’ a vyčistit’ aj viečka násosky.
4. Viečka násosky opät’ namontujte (ak ste ich vybrali).
Skontrolujte, či sa zasunuli na miesto.
5. Vložte násypku spät’ tak, že umiestnite spodné zarážky do otvorov
veka práčky a čap pod oboma hornými tlačidlami zaklapne.
Poznámky: skontrolujte, či je násypka na prací prostriedok
správne umiestnená.
Filter v prívodnej hadici
Kontrolujte a čistite pravidelne (aspoň dva až trikrát ročne). 1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odskrutkujte hadicu z prívodného ventilu.
4. Pozorne vyčistite filter nachádzajúci sa na konci hadice, bez toho,
že by ste ho odmontovali. Pri čistení použite napr. zubnú kefku.
Poznámky: hadicu neponárajte do vody.
5. Naskrutkujte ohybnú hadicu spät’ na ventil prívodu vody rukou.
Nepoužívajte kliešte (nebezpečenstvo prasknutia spojky). 6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia
vodotesné.
7. Pripojte práčku spät’ k elektrickej sieti.
A
Okienko na kontrolu bezpečnostného ventilu
B
Prívodná hadica na vodu
Prívodnú hadicu pravidelne kontrolujte, či sa neláme alebo nepraská a v prípade potreby ju vymeňte za novú rovnakého typu. Prívodná hadica zobrazená na obrázku “A” je vybavená
bezpečnostným ventilom, ktorý chráni spotrebič pred
nekontrolovaným prívodom vody; ak je kontrolné okienko bezpečnostného ventila červené, ventil bol aktivovaný a hadicu budete musiet’ vymenit’. Kontaktujte prevádzku servisu alebo nášho špecializovaného predajcu, kde dostanete novú prívodnú hadicu. Ak je na vašej hadici priesvitný povlak (obr. “B”), pravidelne kontrolujte farbu priesvitného povlaku. Ak sa farba priesvitného povlaku zmení na intenzívne červenú, je to znakom, že z hadice môže unikat’ voda a treba ju vymenit’. Zavolajte servisné stredisko alebo odborného technika, aby vám hadicu vymenili.
C
SK 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU-TL HR SK.fm Page 11 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Povrch práčky a ovládací panel
• Vyčistite mäkkou handričkou.
• Ak je to nutné, môžete použit’ neutrálny čistiaci
prostriedok (nepoužívajte žieravé alebo abrazívne
čistiace prostriedky).
Vnútro spotrebiča
• Po každom praní nechajte určitú dobu veko
otvorené, aby sa mohlo vysušit’ vnútro spotrebiča. • Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň pri
95°C, odporúčame vám vykonat’ program pri 95°C
bez bielizne a s malým množstvom pracieho
prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo čisté.
Tesnenie veka
• Pravidelne kontrolujte tesnenie veka a z času na
čas ho vyčistite vlhkou handričkou.
Prívodná hadica
• Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo
nepraská. V prípade potreby ju vymeňte. FILTER SPOTREBIČA
• Filter kontrolujte a čistite pravidelne, aspoň 3
alebo 4-krát za rok (pozri “Čistenie filtra/
Vypustenie zvyškovej vody”).
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
Vybratie predmetu, ktorý spadol medzi bubon a stenu práčky
Ak nejaký predmet nepozornost’ou spadol medzi bubon a stenu práčky, môžete ho vybrat’ vďaka plastovému rebru, ktoré sa dá vybrat’:
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Vyberte z bubna bielizeň.
3. Zatvorte dvierka bubna a otočte bubon o pol otáčky.
3
4. Použitím skrutkovača zatlačte na plastový koniec, aby sa
rebro posunulo zľava doprava.
5. Plastové rebro spadne do bubna.
6. Otvorte bubon: cez otvor vnútri bubna môžete predmet vybrat’.
7. Založte plastové rebro spät’:
Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna.
8. Potom posuňte plastové rebro sprava doľava, kým
nezapadne.
4
9. Zatvorte dvierka bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte
umiestnenie rebra na všetkých záchytných bodoch.
10. Pripojte práčku spät’ k elektrickej sieti.
4
7
SK 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU-TL HR SK.fm Page 12 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Vaša práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zistia a diagnostikujú poruchy na začiatku a umožnia vám primerane zasiahnut’. Tieto poruchy sú často nepatrné a dajú sa odstránit’ za niekoľko minút.
Problém
Príčiny, Riešenia, Rady
Práčka sa nezapla, nerozsvietila sa žiadna kontrolka
• Zástrčka nie je správne zasunutá do siet’ovej zásuvky.
• Zásuvka alebo zástrčka sú poškodené (použite stolnú lampu alebo niečo
podobné, aby ste skontrolovali zapojenie).
Spotrebič sa nezapol aj keď • Veko nie je správne zatvorené.
je stlačené tlačidlo “Štart/ • Bola aktivovaná funkcia “Zablokovanie tlačidiel” (ak je k dispozícii na Pauza” vašom modeli). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne tlačidlá teploty
a rýchlosti odstreďovania a podržte ich aspoň 3 sekundy. Symbol kľúča
zmizne z displeja a program sa môže naštartovat’.
Spotrebič sa počas programu zastaví, bliká kontrolka “Štart/Pauza”
• Je aktivovaná voliteľná funkcia “Plákanie stop” (ak je k dispozícii na vašom
modeli) a (Plákanie stop) svieti na indikátore postupu programov -
zrušte funkciu “Plákanie stop” stlačením “Štart/Pauza” alebo voľbou a
spustením “Vypustenie vody”.
• Bol zmenený program - znovu nastavte želaný program a stlačte “Štart/Pauza”. • Bol prerušený program alebo bolo otvorené veko - zatvorte veko a program
znovu zapnite stlačením “Štart/Pauza”.
• Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite “Popis červených
kontroliek”).
• Nie je otvorený ventil prívodu vody alebo je zalomená prívodná hadica
(svieti kontrolka “Zatvorený ventil prívodu vody”).
Po praní sú v zásobníku na • Násypka na prací prostriedok nie je správne nainštalovaná alebo je prací prostriedok sú zablokovaná (pozrite “Starostlivost’ a údržba”).
zvyšky pracieho a/alebo • Filter v prítokovej hadici je zablokovaný (pozrite “Starostlivost’ a údržba”). avivážneho prostriedku
Práčka počas odstreďovania vibruje
• Práčka nie je vo vodorovnej polohe; nie sú správne nastavené nožičky
(pozrite “Inštalácia”).
• Nebola vybratá prepravná lišta; pred používaním práčky musíte
prepravnú lištu vybrat’.
Bielizeň je zle vyžmýkaná Na práčke je systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak sú v práčke
jednotlivé t’ažké kusy (napr. kúpací plášt’), tento systém môže automaticky
znížit’ rýchlost’ odstreďovania alebo prípadne prerušit’ cyklus odstreďovania,
aby sa predišlo poškodeniu práčky
• Ťažké kusy bielizne zabránili odstreďovaniu; pridajte malé kúsky bielizne a
zopakujte cyklus odstreďovania.
• Odstreďovaniu bráni nadmerné množstvo peny; nastavte a zapnite program
“Pláchanie a odstreďovanie. Vyhýbajte sa veľkým množstvám pracieho
prostriedku (pozrite “Prací prostriedok a avivážne prostriedky”).
• Tlačidlo “Zmeny rýchlosti odstreďovania” (ak je k dispozícii na vašom
modele) bolo nastavené na nízku rýchlost’ alebo bola aktivovaná funkcia
“Bez odstreďovania” (ak je k dispozícii na vašom modele).
Doba trvania programu je Je to normálna schopnost’ práčky prispôsobit’ sa faktorom, ktoré môžu trochu dlhšia/kratšia ako vplývat’ na dĺžku programu napr.: nadmerné množstvo peny, nerovnováha bolo zobrazené na začiatku náplne následkom t’ažkých kusov bielizne, predĺžený ohrev následkom nízkej (iba u spotrebičov, na teploty privádzanej vody.
ktorých sa zobrazuje Následkom uvedených vplyvov program prepočíta a podľa potreby zostávajúca doba aktualizuje dobu trvania. Na niektorých displejoch (v závislosti od programu) modelu) sa počas uvedených úkonov zobrazuje pohyblivý symbol.
SK 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU-TL HR SK.fm Page 13 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Popis červených kontroliek
Svieti červená
kontrolka
Indikácia na veľkom
displeji (ak je k dispozícii na práčke)
Popis Príčiny Riešenia
Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Kontrolka “Štart/Pauza” bliká.
“Zatvorený prívodný ventil
vody”
Skontrolujte, či:
• Ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak
prívodu vody dostatočný.
• Prívodná hadica nie je zalomená.
• Sitkový filter prívodnej hadice nie je upchatý (pozri
“Starostlivost’ a údržba”.
• Nie je zamrznutá voda v prívodnej hadici. • Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu
prívodnej hadice je červené (v prípade, že je váš
spotrebič vybavený prívodnou hadicou zobrazenou
na obrázku “A” - pozrite predchádzajúcu kapitolu
“Starostlivost’ a údržba”); vymeňte hadicu za novú,
ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v
špecializovanej predajni.
Po odstránení problému zapnite program znovu opätovným stlačením tlačidla “Štart/Pauza”. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).
“Vyčistit’ čerpadlo”
Nevyčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom kroku programu; práčku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či:
• Na odtokovej hadici nie sú zalomenia.
• Filter alebo čerpadlo nie je zablokované (pozri
kapitolu “Čistenie filtra/Vypustenie zvyškovej vody”;
presvedčte sa, že sa voda pred vypustením zo
spotrebiča ochladila).
• Nie je zamrznutá voda v odtokovej hadici.
Po odstránení problému nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody” alebo stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 sekundy; potom znovu zapnite želaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).
SK 13
Black process 45.0° 100.0 LPI

========13========

IFU-TL HR SK.fm Page 14 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Svieti červená
kontrolka
Indikácia na displeji (ak je k dispozícii na
práčke)
Popis Príčiny Riešenia
“bdd” Spotrebič sa zastaví počas programu.
(v prípade, že na vašej
práčke nie je displej:
všetky kontrolky
“Dvierka bubna sú otvorené” (dvierka bubna nie sú indikátora postupu
správne zatvorené).
programu svietia) Stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 sekundy a
počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka “Otvorit’
dvierka” . Otvorte veko a zatvorte dvierka bubna,
potom nastavte a spust’te program ešte raz. Ak
porucha pretrváva, oznámte to prevádzke servisu.
od “F02” po “F35” (s výnimkou “F09”)
“Porucha elektrického modulu”
Nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody” alebo stlačte tlačidlo “Reset” aspoň na 3 sekundy.
“F09” “Príliš vysoká hladina vody” (po zrušení programu
alebo nesprávnej činnosti). Spotrebič vypnite a potom
znovu zapnite, zvoľte program “Odčerpanie vody” a
zapnite ho do 15 sek.
“Servis”
“FA” Porucha systému “Waterstop”
Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku z elektrickej
zásuvky a potom zatvorte vodovodný kohútik.
Nakloňte spotrebič opatrne vpred, aby sa
zhromaždila voda a mohli ste ju vypustit’ z dna.
Potom:
• Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete.
• Otvorte ventil prívodu vody (ak voda okamžite
začne znova prúdit’ do spotrebiča, bez toho aby ste
ho spustili, je tu porucha; zatvorte ventil prívodu
vody a zavolajte servis).
• Znovu nastavte a zapnite želaný program.
“Fod” “Nadmerné množstvo peny”
Prílišné množstvo peny prerušilo program.
• nastavte a zapnite program “Pláchanie a
odstreďovanie .
• Ak nie, vyberte a zapnite znovu želaný program, ale
použite menej pracieho prostriedku.
Ak niektorá z horeuvedených porúch pretrváva, spotrebič odpojte od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis (pozrite nasledujúcu kapitolu).
Ak na vašej práčke nie je displej zobrazujúci zostávajúcu dobu prania, skontrolujte, ktorá z predchádajúcich situácií mohla spôsobit’ poruchu a postupujte podľa príslušných pokynov.
SK 14
Black process 45.0° 100.0 LPI

========14========

IFU-TL HR SK.fm Page 15 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
SERVIS
Skôr, ako zavoláte servis:
1. Pokúste sa problém odstránit’ sami (pozrite
“Príručka na odstraňovanie problémov”). 2. Spustite program znovu a presvedčte sa, že chyba
sa zopakuje.
3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.
Uveďte tieto informácie:
• Charakter problému.
• Model práčky.
• Servisný kód (číslo nasledujúce po slove
SERVICE).
Štítok s údajmi pre servis je umiestnený za
krytom filtra alebo na zadnej stene spotrebiča. • Vašu celú adresu.
• Vaše telefónne číslo a smerový kód.
V prvom rade by ste mali zavolat’ servis predajcu,
od ktorého ste spotrebič kúpili.
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO
SPOTREBIČOM
1. Odpojte práčku od elektrickej siete. 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu na vodu.
4. Vypustite z hadíc a zo spotrebiča zvyšnú vodu (pozrite
“Čistenie filtra/Vypustenie zvyškovej vody”).
Počkajte, kým sa voda ochladí, aby ste predišli nehodám. 5. Aby ste spotrebič ľahšie premiestnili, potiahnite trochu rukou
rukovät’ umiestnenú na spodnej prednej časti(ak je k dispozícii
na vašom modeli) a do konečnej polohy ju posuňte nohou.
Potom zatlačte rukovät’ spät’ do pôvodnej, stabilnej polohy. 6. Pred prepravou spotrebiča upevnite spät’ prepravnú lištu.
7. Práčku prepravujte vo zvislej polohe.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: spotrebič nepoužívajte, kým je
rukovät’ vytiahnutá.
Black process 45.0° 100.0 LPI
SK 15

========15========

IFU-TL HR SK.fm Page 16 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
INŠTALÁCIA
Vyberte prepravnú lištu
Práčka je upevnená prepravnou lištou, aby s predišlo akémukoľvek poškodeniu počas prepravy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pred použitím práčky MUSÍTE vybrat’ prepravnú lištu na zadnej strane.
1. Odskrutkujte dve skrutky “A” a štyri skrutky “B” plochým
skrutkovačom alebo kľúčom č. 8.
2. Vyberte prepravnú lištu.
3. Umiestnite spät’ štyri vonkajšie skrutky “B” na práčku a
pritiahnite ich.
4. Vsuňte dve dodávané tesnenia “C” do otvorov “D” práčky. Poznámky: nezabudnite umiestnit’ spät’ a pritiahnut’ štyri vonkajšie skrutky.
A
B
D
1
1
1
2
C
4
D
4
SK 16
Black process 45.0° 100.0 LPI

========16========

IFU-TL HR SK.fm Page 17 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Nastavte nožičkuPráčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, v blízkosti zásuvky elektrickej siete, prívodu a odtoku vody.
Ak podlaha nie je rovná, nastavte nožičku (nevkladajte kúsky dreva, kartón a pod.) pod nožičku:
1. Povoľte prítlačnú maticu použitím dodávaného kľúča. 2. Nastavte výšku nožičiek rukou.
3. Prítlačnú maticu zatiahnite spät’ otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
Skontrolujte, či všetky nožičky pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe (použite liehovú vodováhu). Priestor na inštaláciu práčky musí mat’ šírku 40 cm a musí mat’ hĺbku 63 cm.
Poznámky: ak nainštalujete práčku na podlahu s kobercom, nastavte nožičky tak, aby bol pod spotrebičom dostatočný voľný priestor na prúdenie vzduchu.
Pripojenie prívodnej hadice
1. Opatrne naskrutkujte prívodnú hadicu “A” (pozrite obrázky 1, 2
alebo 3, v závislosti od modelu) na vodovodný kohútik rukou. 2. Presvedčte sa, že na celej dĺžke odtokovej hadice nie sú záhyby. 3. Skontrolujte, či sú prípojky spotrebiča vodotesné úplným
otvorením prítokového ventilu vody.
Ak je hadica veľmi krátka, vymeňte ju za hadicu vhodnej dĺžky, ktorú dostanete v servisnom stredisku alebo v špecializovanej predajni.
Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. V prípade potreby ju vymeňte za novú, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni. Práčku môžete pripojit’ aj bez spätného ventilu.
A
1
2
3
SK 17
Black process 45.0° 100.0 LPI

========17========

IFU-TL HR SK.fm Page 18 Friday, November 7, 2008 2:38 PM
Systém Water Stop - proti vytopeniu
(druh prívodnej hadice ako je zobrazený vpravo - v závislosti od modelu)
• Naskrutkujte prívodnú hadicu k prívodnému ventilu vody.
Otvorte úplne prívod vody a skontrolujte, či spoje na práčke
a na ventile sú vodotesné.
• Práčka nesmie byt’ napojená na zmiešavací ventil prívodu
vody z ohrievača vody bez tlaku!
• V prívodnej hadici a plastovej prípojke (v závislosti od
modelu) sú elektrické súčiastky: hadicu neskracujte, ani
neponárajte plastový kryt do vody.
• Pri poškodení ohybnej hadice okamžite odpojte práčku od
elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a hadicu vymeňte. Ak je ohybná hadica veľmi krátka, vymeňte ju za hadicu “Water Stop” - proti vytopeniu, dlhú 3 m (dostanete v prevádzkach servisu alebo u predajcu). Tento úkon môže vykonat’ výhradne zaškolený elektrikár.
Pripojenie odtokovej hadice
1. Zveste odtokovú hadicu z ľavej úchytky, pozri šípku “A” na
obrázku.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
NEUVOĽŇUJTE úchytku odtokovej hadice na pravej strane, pozri šípku B na obrázku. V opačnom prípade hrozí únik vody a obarenie horúcou vodou.
2. Upevnite dielec v tvare “U” (“C”) k voľnému koncu
odtokovej hadice.
3. Odtokovú hadicu môžete pripojit’ k sifónu odtoku umývadla,
alebo ju preveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou
dielca v tvare “U”.
Malé umývadlá na ruky nie sú vhodné.
Okraj umývadla nesmie byt’ vyššie ako 100 cm nad podlahou.
A
Ak je hadica krátka nadpojte hadicu ohybnou hadicou toho istého druhu a spoj zaistite skrutkovacími hadicovými sponami. Maximálna dĺžka odtokovej hadice: 2,50 m.
Maximálna výška odtoku (dielec v tvare “U”): 100 cm. Minimálna výška odtoku: 55 cm.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Skontrolujte, či na odtokovej hadici nie sú slučky a urobte také opatrenia, aby hadica počas prania nespadla.
B
C
SK 18
Black process 45.0° 100.0 LPI

========18========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Washing machine
Name IGNIS AWV 9526
Model AWV 9526
File size 1000 KB
Number of pages 18 pages
file format pdf
Language Washing machine IGNIS AWV 9526 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,