Download manual for the product
FAGOR F 2812 - Washing machine

If you are looking for the instruction manual: Washing machine FAGOR F 2812 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Washing machine FAGOR F 2812
Washing machine FAGOR F 2812 Washing machine FAGOR F 2812


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 816 KB (file format: pdf)
Návod k obsluze a k instalaci automatické pračky
Modely: F-4810 F-2812 F-2810 F-2810 X XPERTA
Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu
P 11

========1========

obsah
UPOZORNĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SPECIFIKACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INSTALACE A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
POUŽITÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY A PRAKTICKÉ TIPY . . . . . . . . . . . . .11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
BEZPEČNOST, PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
EKOLOGICKÁ UPOZORNĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2
3

========2========

děkujeme vám za vaši důvěru
Naše nová řada automatických praček byla navržena tak, aby byl Váš život ještě pohodlnější.
MYSLÍME POUZE NA VAŠE PENÍZE ∨ Kapacita prádla 8 kg
– Díky této kapacitě můžete prát méně
a ušetřit.
MYSLÍME POUZE NA VAŠE POHODLÍ
∨ Velká dvířka – maximální otevření
– Navržena výše než je normální osa
a s bubnem sklopeným tak, aby byla
dosažena nejlepší možná ergonomie.
– Díky maximálnímu otevření je možné
prádlo vložit do pračky jednodušeji.
∨ Prací cyklus dokončen za kratší dobu
– Prací programy nejsou tak dlouhé
a máte tak více volného času.
∨ Odložení startu praní
– Abyste využili sazby za levnější
elektřinu.
∨ Tlačítko otevření dvířek
– Otevírají se okamžitě po stlačení
tlačítka (v závislosti na modelu).
∨ Snadno přístupný filtr
– Jednoduchá údržba.
STÁLE MYSLÍME NA INOVACI ∨ LCD obrazovky
– Poskytují vám konstantní informace
o pracím programu a době jeho
trvání.
∨ Dávkovač pro prací prášek nabízí
maximální pohodlí
– Snadný způsob vyjmutí pro čištění.
– Možnost použití tekutého pracího
prostředku.
4
UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo ke vzniku rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, ke zranění nebo poškození v průběhu používání pračky, přečtěte si následující
bezpečnostní opatření:
∨ Tato automatická pračka se dodává
společně s příručkou, která obsahuje
informace o provozu, údržbě a instalaci.
Před použitím pračky si nejdříve dů-
kladně přečtěte všechny pokyny.
∨ Nevylézejte na pračku a nestůjte na
otevřených dvířkách.
∨ Nepoužívejte prodlužovací šňůru nebo
adaptér pro připojení automatické
pračky k přívodu el. energie.
∨ Pračku je nutné používat pouze pro
účely, pro které je určena.
∨ Dodržujte pokyny k praní doporučené
výrobcem oděvů, které chcete prát.
∨ Neperte předměty, které byly předtím
čištěny, vyprány, namočeny nebo
ošetřeny benzínem, rozpouštědly pro
suché čištění, jinými hořlavými látkami
nebo výbušninami, protože tyto látky
produkují plyny, které by mohly začít
hořet nebo explodovat.
∨ Pračku nespouštějte, dokud si nejste
jisti, že:
• o byla instalována v souladu s pokyny
k instalaci
• o přívod vody, odpad, přívod elektřiny
a uzemnění splňuje místní předpisy
a/nebo příslušné předpisy
∨ Nepřidávejte benzín, rozpouštědla pro
suché čištění nebo jiné hořlavé nebo
výbušné látky do mycí vody, protože
tyto látky produkují plyny, které by
mohly začít hořet nebo explodovat.
∨ Neopravujte a nevyměňujte žádnou
část pračky nebo se nepokoušejte pro-
vádět jakýkoliv druh servisu, není-li
taková činnost doporučena v pokynech
k údržbě uvedených v příručce.
5

========3========

SPECIFIKACE
INSTALACE A MONTÁŽ
přívodní kabel
horní pracovní plocha
VYBALENÍ 1 A ODBLOKOVÁNÍ
AUTOMATICKÉ
PRAČKY
VYBALENÍ
ovládací panel
Odstraňte základnu, ochrany rohů a horní kryt.
vypouštěcí
hadice
ODBLOKOVÁNÍ
nerezový
buben
dvířka
Na zadní straně automatické pračky se nacházejí tři blokovací šrouby.
filtr
vyrovnávací
nožičky
spodní ochranná deska
Pro odblokování uvolněte a zcela vyjměte tři šrouby současně s ko- vovou podložkou a černou pryžovou podložkou s plastovou trubičkou, které tvoří blokovací systém.
Příslušenství uvnitř bubnu
Do otvorů, které vznikly vyjmutím šroubů, nainstalujte tři plastové zátky, které jsou součástí dodávky.
DŮLEŽITÉ
zadní zátky držák odpadní hadice přívodní hadice vody
Blokovací šrouby si uschovejte. Je možné, že je budete potřebovat později v případě stěhování automatické pračky.
6
7

========4========

2 PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY A K ODPADU
PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU
VODY
Přívodní hadice vody je uložena v bubnu pračky:
Zapojte ohnutý konec hadice k závi-
tovému vstupu elektrického ventilu
umístěného na zadní straně auto-
matické pračky.
Připojte druhý konec hadice k pří- vodu vody. Poté bezpečně utáhně- te spojovací matici.
DŮLEŽITÉ
Je důležité, aby byl zahnutý konec odpadní hadi- ce správně upevněn k výstupu z pračky, aby ne- došlo ke vzniku rizika jejího odpojení a zaplavení místnosti.
Pokud je vaše pračka vybavena vstupem pro přívod teplé vody, připojte hadici s červeným závitem ke kohoutku teplé vody a k elektrické- mu ventilu s červeným filtrem.
Pračka musí být připojena k přívodu vody pomocí nové hadice, která se dodává současně s auto- matickou pračkou. Nepoužívejte již použité pří- vodní hadice. Aby vaše pračka správně fungo- vala, tlak přívodní vody musí dosahovat hodnotu mezi 0,05 a 1 MPa.
PŘIPOJENÍ K ODPADU
Doporučujeme používat fixní otvor pro odpadní vodu ve výšce 50 – 70 cm od podlahy. Zajistěte, aby nebyla hadice příliš natažená, zauzlená nebo stlačená. Použijte držák odpadní hadice, který je součástí dodávky
8
3 VYROVNÁNÍ A PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU ELEKTŘINY
VYROVNÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Nejdříve doporučujeme upevnit
a vyrovnat zadní nožičky. Jakmile
jsou správně upevněné, zajistěte
je lehce kovovou matičkou k horní
části.
Zasuňte automatickou pračku do linky. Zvlhčete podlahu, aby bylo možné pračku zasunout s vynalo- žením menšího úsilí
Nakonec vyrovnejte a zajistěte přední nožičky stejným způsobem, jakým jste vyrovnávali a zajišťovali zadní nožičky.
PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU
ELEKTŘINY
Prostudujte si typový štítek se specifika- cemi, který se nachází na dvířkách pračky předtím, než pračku zapojíte do zásuvky. Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku.
Štítek se specifikacemi neodstraňujte. Informace na něm uvedené jsou důležité.
DŮLEŽITÉ
Správné uzemnění automatické pračky je velice důležité. Instalace elektro, zásuvka, zástrčka, pojistky nebo automatický jistič a elektroměr musí být správně dimenzovány podle maximál- ního příkonu uvedeného na štítku se specifika- cemi.
Nezapojujte pračku do zásuvky s mokrýma nebo vlhkýma rukama. Chcete-li odpojit zástrčku
ze zásuvky, tahejte za celou zástrčku a nikoliv za samotný kabel. Dojde-li k jeho poškození, musí být vyměněn nebo je nutné používat speciální jednotku, kterou vám poskytne buď výrobce nebo váš poprodejní servis. V případě vestavěných praček musí být zástrčka přístupná i po instalaci.
9

========5========

4 SPUŠTĚNÍ PRAČKY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
POUŽITÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY A PRAKTICKÉ TIPY
SPUŠTĚNÍ PRAČKY PŘED
UVEDENÍM DO PROVOZU Až budete mít pračku správně nainstalova- nou, doporučujeme, abyste pračku spustili naprázdno před uvedením do běžného provozu.
Smyslem je zkontrolovat správnost insta- lace, připojení a zapojení odpadní hadice, včetně důkladného očištění vnitřku auto- matické pračky před použitím pracích pro- gramů (viz pokyny na následujících strán- kách).
1
PŘÍPRAVA PRÁDLA
K PRANÍ
PŘÍPRAVA DŮLEŽITÉ
Před vložením prádla do bubnu se ujistěte, že jsou všechny kapsy prázdné. Jakékoliv malé předměty mohou zablokovat vypouštěcí čerpadlo.
Stlačte tlačítko ON/OFF.
Vyberte normální program při teplotě 60 °C.
TŘÍDĚNÍ PRÁDLA Roztřiďte prádlo podle druhu látky a podle střihu. Doporučujeme po- užívat jemné programy pro citlivé látky. K dispozici je speciální pro- gram na praní vlněného prádla. Roztřiďte prádlo podle míry znečištění.
• Lehce znečištěné prádlo perte po- mocí krátkých programů. • Středně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
• Velmi znečištěné prádlo perte po- mocí dlouhých programů s před- pírkou.
Roztřiďte prádlo podle barvy. Perte bílé prádlo samostatně od barevné- ho prádla.
DŮLEŽITÉ Nejdříve se ujistěte, zda je možné vlněné prádlo prát v automatické pračce.
Stlačte tlačítko START/PAUSE.
předpírka praní
praní
DŮLEŽITÉ
Doporučujeme vždy využívat maximální kapa- citu automatické pračky. Šetříte tak peníze za vodu a energii.
Je-li to možné, doporučujeme, abyste prali prádlo různých velikostí v rámci stejného pracího pro- gramu. Vylepšuje se tak účinnost praní a napo- máhá správnému rozložení prádla v bubnu při odstřeďování, díky čemuž bude pračka tišší. Dobrým nápadem je také vkládat malé kousky prádla do pracího pytle.
stud.
10
11

========6========

2
POUŽÍVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A PRACÍCH
PŘÍSAD
PRACÍ PRÁŠEK
A PRACÍ PŘÍSADY Dávkovač pro prací prášek vaší automatické pračky disponuje třemi oddíly.
praní aviváž předpírka
Pokud chcete používat tekutý prací prostředek, musíte uzavřít záklopku pracího oddílu.Uchopte modré ouško vyčnívající ze dna oddílu dvěma prsty a vytáhněte směrem ven. Uvolněte záklopku a zůstane ve ver- tikální pozici, čímž zabrání vytečení tekutého pracího prostředku. Záklopka musí být otevřená v případě použití běžného pracího prášku. Nastavte ji do horizontální pozice, stlačte horní část ouška palcem a zatlačte ji zpět na původní místo.
Před spuštěním pracího programu nasypte prací prášek nebo nalijte tekutý prací prostředek nebo aviváž do příslušných oddílů.
DŮLEŽITÉ
Hladina kapaliny nesmí nikdy překročit rysku MAX vyraženou na stěně dávkovače.
12
Nezapomeňte, že množství pracího pro- středku, které máte použít, vždy závisí na: • objemu prádla určeného k praní • tom, jak hodně zašpiněné prádlo je • tvrdosti vody (informace o tvrdosti vody jsou k dispozici od příslušných místních úřadů).
DŮLEŽITÉ
Doporučujeme používat prostředek na odváp- nění, pokud je voda ve vaší oblasti příliš tvrdá.
EKOLOGICKÁ POZNÁMKA
Nezapomeňte, že jsou k dispozici na trhu kon- centrované prací prostředky, které jsou ekologičtější a přátelštější k přírodě. Použití většího množství pracího
prostředku, než které je nutné, nezlepší
výsledky praní a naopak, bude vás stát více
peněz a kromě toho bude mít takové dávko-
vání negativní dopad na životní prostředí.
Proto tedy doporučujeme postupovat
podle pokynů výrobce.
13

========7========

3 VOLBA PRACÍHO PROGRAMU
Displej
Tlačítko pro otevírání dveří
Tlačítko Volič Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko ON / OFF programů START/ odstředění odloženého pro ZAP/VYP /PAUSE a proti startu další
mačkání prádla funkce
Tlačítko Tlačítko Tlačítko
pro odloženého pro další odstřeďování startu funkce
Chcete-li vybrat prací program, postu- pujte následovně:
Zapněte pračku stlačením tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP).
Aktivujte volič programu jeho stlače- ním, čímž ho uvolníte (v závislosti na modelu).
Vyberte prací program otočením vo- liče programu (viz tabulka programů).
14
Jakmile vyberete program, zobrazí se následující informace:
1. Fáze pracího programu
Předpírka
Praní
Máchání
Odstřeďování
2. Počet otáček
3. Číslo programu (na několik sekund) a následně se zobrazí doba trvání programu
Dodatečné funkce:
Snadné žehlení
Extra máchání
Intenzivní praní
K dispozici jsou čtyři typy programů: Normální programy
Jemné programy
Programy pro vlnu
Pomocné programy
PROGRAMY
Normální Jemné Vlna Pomocné
1 Normál. stud. 2 Rychlý 30°C 3 Normální 30°C 4 Normální 40°C 5 Normální 60°C 6 Normální 90°C 7 Předpírka 60°C
8 Jemný stud. 12 Vlna stud. 14 Máchání 9 Jemný 30°C 13 Vlna 35°C 15 Odstřeď. 10 Jemný 40°C 16 Vypouště-
11 Jemný 60°C ní / konec
EKOLOGICKÁ POZNÁMKA
Je-li to možné, doporučujeme volit takový prací program, který nepoužívá předpírky. Šetříte tak peníze a chráníte životní
prostředí.
15

========8========

Programy Doporuč. Druh prádla Možné volby tlačítek
teplota
Extra Intenz. Snadné Volba Bez Proti
má- praní žehl. otáček odstř. mač-chání kání
1 Normal. stud. studená
Bavlna / len // jemné barvy, ANO velmi slabé znečištění
2 Rychlý 30 °C
Bavlna / len // jemné barvy, velmi slabé znečištění
ANO NE ANO
3 Normální 30 °C
Bavlna / len // jemné barvy / slabé znečištění
ANO
4 Normální 40 °C
Bavlna/len // normální barvy / slabé znečištění
ANO
5(*) Normální 60 °C
Bavlna/len // normální barvy / střední znečištění
ANO
Normální programy
6 Normální 90 °C
Bavlna / len // bílá // // silné znečištění
ANO
7 Předpírka 60 °C
Bavlna / len // bílá / norm. barvy // silné znečištění
ANO
8 Jemný studený studená
Syntetické / mix // bavlna jemné barvy // velmi slabé znečištění
ANO
9 Jemné 30 °C
Syntetické / mix // bavlna jemné barvy // slabé znečištění
ANO
10 Jemný 40 °C
ANO
Jemné prádlo
Syntetické / mix // bavlna jemné barvy // střední znečištění
11 Jemný 60 °C
Syntetické/mix//bavlna/bílá
jemné barvy//střední zneč. ANO
12 Vlna studený WOOL
Cold
Vlna/mix vlny//bílá/barevná
velmi slabé znečištění ANO NE ANO
Vlna
13 Vlna 35 °C
WOOL 35
Vlna/mix//bílá/barevná velmi slabé znečištění
ANO NE
ANO
14 Máchání —
Bavlna/mix bavlny//synte- tické/jemná//vlna/mix vlny
ANO NE ANO
15 Odstřeďování —
Bavlna/mix bavlny//synte- tické/jemná//vlna/mix vlny
NE ANO NE
Pomocné
16 Vypouštění/ —
/Konec
Bavlna/mix bavlny//synte- tické/jemná//vlna/mix vlny
NE
16
Max. Oddíl pro prací Popis TURBO ČAS PLUS náplň prádla prostředek programu
[kg]
Celková spotřeba Trvání
[kWh / l] cca [min.]
8
Normální praní, máchání, popř. automatická absorbce aviváže, dlouhé konečné odstřeďování.
0,10 / 59 50
2
Krátké praní, máchání, popř. automatická absorbce aviváže, dlouhé konečné odstřeďování
0,25 / 30 30
8
0,30 / 59 52
8
Normální praní, máchání, popř. automatická absorbce aviváže, dlouhé konečné odstřeďování.
0,60 / 59 57
8
1,52 / 59 80
8
2,20 / 64 110
8
Předpírka, nomál. praní, máchání, popř. autom. absorbce aviváže, dlouhé konečné odstřeďování.
1,50 / 64 100
3,5 0,10 / 45 50
3,5
Jemné praní, máchání, popř. automatická absorbce aviváže, jemné konečné odstřeďování.
0,20 / 45 50
3,5 0,40 / 45 55
3,5 1,00 / 45 70
2
0,05 / 55 30
2
Praní vlny,máchání, popř. automatická absorbce aviváže, dlouhé konečné odstřeďování.
0,45 / 55 40
8
Máchání, popř. automatická absorbce aviváže, konečné dlouhé odstřeďování.
0,05 / 25 23
8—Vypouštění, konečné dlouhé odstřeďování.
0,05 / 0 10
8—Vypouštění, konec programu.
Nastavení programu na konec.
0,00 / 0 2
17

========9========

4 VOLBA OTÁČEK ODSTŘEĎOVÁNÍ
OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY
ODSTŘEĎOVÁNÍ Možnosti praní musejí být vždy nastaveny po výběru pracího programu. Jakákoliv změ- na programu během tohoto výběru ruší dříve nastavené možnosti.
V závislosti na modelu můžete ote- vřít dvířka pračky stlačením tlačítka pro otevření dvířek.
Volba rychlosti odstřeďování a tlačítko proti mačkání prádla - zvolený pro- gram má spojitost s určitými otáčka- mi při odstřeďování a jejich počet je uveden na displeji.
Otáčky je možné změnit stlačením tlačítka pro určení otáček odstřeďo- vání a počet je možné změnit v inter- valech po 100 až o 400.
Nemůžete-li otevřít dvířka z důvodu závady nebo výpadku proudu, po- stupujte následovně: vyjměte dáv- kovač na prací prostředek vytaže- ním rukojeti ven a stlačením modré páčky prstem. Napravo se zobrazí tlačítko s drážkou. Otočte tlačítko doleva pomocí mince a dvířka se otevřou.
Bez odstřeďování
stlačte tlačítko odstřeďování ještě jednou a nastavíte možnost bez od- střeďování. Spustíte tak program bez konečného odstřeďování. Používá se v případě praní speciál- ních látek, aby nedošlo k jejich po- mačkání.
Pokud váš model nedisponuje funk- cí dálkového otevírání dvířek, musíte po skončení programu počkat asi dvě minuty a následně budete moci dvířka otevřít.
Funkce proti zmačkání prádla prací program se zastaví při posled- ním máchání a prádlo bude stále ve vodě. Pokud je tato funkce deaktivo- vána, pračka pokračuje v programu, probíhá vypouštění a odstřeďování. Používá se například tehdy, když nejste doma a chcete-li odložit od- střeďování až po návratu domů, aby nedošlo k pomačkání prádla po odstřeďování a ponechání v bubnu pračky.
18
19

========10========

5 ODLOŽENÝ START A DALŠÍ FUNKCE
ODLOŽENÝ START Tlačítko pro výběr odloženého startu Odložení startu můžete nastavit až na 24 hodin. Odložení startu je nutné nastavit po nastavení pracího programu. Chcete-li zvolit odložení startu, stlačte tla- čítko hodin. Při každém stlačení tlačítka bude start odložen o jednu hodinu.
Zrušení nastaveného odloženého startu Chcete-li zrušit nastavený odložený start, musíte tlačítko stlačit vícekrát a po zobra- zení 24 hodin je nutné tlačítko stlačit ještě jednou. Pokud dojde ke změně programu, změní se také odložený start.
DALŠÍ FUNKCE
Tlačítko pro nastavení dalších funkcí je zá- vislé na programech.
K dispozici jsou tři možnosti: snadné
žehlení, extra máchání a intenzivní
praní.
Stlačte tlačítko SELECT pro zobrazení
požadované volby. Vícenásobným stla-
čením tlačítka můžete vybírat mezi ně-
kolika kombinacemi jedné, dvou až tří
dalších funkcí současně, to vše v závis-
losti na zvoleném programu.
20
Tlačítko: snadné žehlení
Tato možnost zabraňuje zmačkání
prádla v bubnu pračky tím, že spouští
speciální program, který svými otáčka-
mi načechrává prádlo po konečném
odstřeďování a díky kterému se ná-
sledně prádlo snadněji žehlí.
Tlačítko: extra máchání
Zvyšuje úroveň konečného máchání
oděvů; vhodné pro pračku plnou oděvů
pro osoby s pokožkou citlivou na prací
prostředky. Tato funkce zvyšuje spo-
třebu vody!
Tlačítko: intenzivní praní
Tato možnost, zvlášť doporučená pro
velmi znečištěné prádlo a prádlo se
skvrnami, dosahuje lepších výsledků
tím, že prodlužuje normální prací cyklus.
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde při výběru dalších funkcí ke změ- ně programu nebo stlačení tlačítka ON/OFF, budou všechny dosud nastavené funkce storno- vány.
21

========11========

6 SPUŠTĚNÍ A VOLBA FUNKCE BLOKOVÁNÍ
SPUŠTĚNÍ
Tlačítko START/PAUSE
Chcete-li spustit automatickou pračku,
musíte stlačit tlačítko START/PAUSE.
Na displeji bude stále zobrazen
počet minut zbývající do skončení
pracího cyklu.
FUNKCE BLOKOVÁNÍ Volba funkce blokování
Funkce blokování umožňuje zablokovat celou řadu různých tlačítek, aby nedošlo k jejich náhodnému stlačení a ovlivnění již běžícího zvoleného pracího programu a dalších možností. Tuto funkci je možné použít například jako ochranu před malými dětmi, které si mohou s tlačítky hrát. Funkci blokování aktivujte po zvolení pra- cího programu současně s ostatními mož- nostmi.
Aktivace funkce blokování
Funkce blokování se aktivuje stla-
čením tlačítka START/PAUSE a jeho
přidržením po dobu nejméně tří
sekund. Po aktivaci se na displeji
zobrazí zámeček.
Deaktivace funkce blokování
Funkce blokování se zruší automa-
ticky po ukončení pracího programu.
Chcete-li deaktivovat funkci bloko-
vání před ukončením programu,
musíte stlačit a na minimálně tři
sekundy přidržet tlačítko
START/PAUSE. Po třech sekundách
zmizí ukazatel blokování z displeje
a pračka se nastaví do režimu
pauzy. Tlačítko ON/OFF funkci blo-
kování neruší.
22
7 FÁZE PRACÍHO PROGRAMU A VÝPADEK NAPÁJENÍ
FÁZE PRACÍHO
PROGRAMU
Jakmile je prací program spuštěný, můžete si na displeji zjistit, v jaké fázi se program aktuálně nachází a kolik zbývá do konce programu času.
Aktivní fáze se budou zobrazovat postupně v horní části displeje tak, jak bude probíhat prací program. Na displeji se zobrazí i čas zbývající do ukončení programu. Aktualizuje se v pravidelných intervalech, nikoliv ale po minutách.
DŮLEŽITÉ
Zvolit můžete jakékoliv tlačítko možností za předpokladu, že fáze mytí, kterého se toto tlačítko týká, dosud neuplynula a pokud program tuto možnost akceptuje. Stlačení tlačítka pro odložení startu nemá na pro- bíhající prací cyklus žádný vliv.
Stlačením tlačítka START/PAUSE během pracího cyklu dojde k aktivaci funkce pauzy.
Pokud změníte prací program během praní po- mocí voliče programů, bude aktivována funkce PAUSE a dojde ke zrušení pracího programu. Potřebujete-li přidat či odebrat prádlo, stlačte tlačítko START/PAUSE a ujistěte se, že hladina vody v bubnu nepřekračuje hladinu přetečení v případě otevření dvířek a že teplota uvnitř pračky není vysoká. Opakovaným stlačením tlačítka START/PAUSE znovu spustíte pračku z místa fáze, ve kterém byla zastavena.
VÝPADEK NAPÁJENÍ
V případě, že dojde k výpadku napájení, pak při obnově napájení bude pračka po- kračovat ze stejného místa fáze, ve kterém se nacházela v době výpadku (pračka dis- ponuje několikahodinovou pamětí). Totéž nastane v případě stlačení tlačítka ON/OFF.
23

========12========

upozornění
• Vyrovnejte nožičky automatické pračky tak, aby se snížil hluk, který se generuje během odstřeďování.
• Vyrovnejte prádlo různých velikostí a vy- perte ho ve stejném pracím programu, abyste usnadnili rozložení prádla uvnitř pračky v průběhu odstřeďování.
• Všechny modely jsou vybaveny bezpeč- nostním systémem odstřeďování, který zabrání odstřeďování v případě, že je rozložení prádla příliš koncentrované. Zabraňuje tak nadměrným vibracím automatické pračky. Zjistíte-li, že prádlo není řádně vyždímané, zapněte odstře- ďování ještě jednou, předtím ale prádlo v bubnu vhodně rozprostřete.
24
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ÚDRŽBA
Po každém praní nechejte dvířka na chvíli otevřená, aby mohl v automatické pračce vzduch volně cirkulovat.
Občas, v závislosti na tvrdosti vody, dopo- ručujeme spustit plný prací cyklus s pro- duktem určeným pro odvápnění. Prodloužíte tak životnost vaší pračky.
DŮLEŽITÉ
Automatická pračka musí být odpojena od na- pájení před prováděním jakéhokoliv čištění nebo jakékoliv údržby.
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE 1 PRO PRACÍ
PROSTŘEDEK
Dávkovač pro prací prostředek vyčistěte vždy, pokud se v něm nacházejí zbytky pracích prostředků.
Vytáhněte dávkovač za rukojeť a
prstem stlačte modrou páčku tak,
abyste mohli dávkovač zcela z prač-
ky vyjmout. Pomocí teplé vody a
kartáčku vyčistěte všechny oddíly
dávkovače.
Rovněž vyčistěte sifon přídavného
oddílu. Chcete-li jej vyjmout, vytá-
hněte záklopku v zadní části. Jakmile
sifon vyčistíte, nainstalujte jej zpět
a ujistěte se, že je nasazený správ-
ně. Zasuňte dávkovač zpět do auto-
matické pračky.
DŮLEŽITÉ
Znečištěný nebo špatně nasazený sifon způsobí, že aviváž nebude správně dávkována a na konci praní se bude ve vaničce nacházet voda z praní.
25

========13========

2 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTUPNÉHO FILTRU A VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Otevřete kryt s pomocí mince a opa- trně ho vytáhněte ven.
Umístěte pod vypouštěcí trubičku nádobu, do které vypustíte vodu vytékající z pračky. Odstraňte vypou- štěcí trubičku, umístěte ji nad ná- dobu a otevřete kryt. Z pračky zač- ne vytékat voda.
Jakmile z pračky vyteče veškerá voda, několikrát filtrem otočte, abyste byli schopni ho vyjmout jemným vy- tažením směrem ven.
Vyjměte všechny předměty nebo chomáče prachu zachycené ve filtru nebo vypouštěcím čerpadle. Nasaďte filtr, vypouštěcí trubičku a kryt zpět na své místo.
DŮLEŽITÉ
Doporučujeme filtr čistit jednou ročně. Aby ne- došlo k popálení, neprovádějte tuto činnost tehdy, pokud je teplota vody v pračce vyšší než 30 °C.
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
Vnější část automatické pračky musí být čištěna teplou mýdlovou vodou nebo mír- ným čistícím prostředkem. Nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo rozpouště- dla. Následně dokonale osušte čištěné části měkkým hadříkem.
DŮLEŽITÉ
V případě rozsypání pracího prostředku nebo rozlití aviváže z dávkovače na stěnu pračky okamžitě rozsypání nebo rozlití očistěte, protože tyto prostředky jsou žíravé.
26
BEZPEČNOST, PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
Zjistíte-li jakékoliv problémy s vaší auto- matickou pračkou, budete pravděpodobně schopni je sami vyřešit, pokud budete dodržovat následující pokyny. Nebudete-li schopni problémy sami vyřešit, odpojte pračku od všech přívodů a kon- taktujte službu technické pomoci.
Ukazatel
Problémy
F01
Nedochází k napouštění vody
F02
Nedochází k vypouštění nebo odstřeďování
C03
Nedochází k odstřeďování
F04
Nespouští se
DŮLEŽITÉ
Automatickou pračku nikdy neotevírejte. V automatické pračce se nenacházejí žádné pojistky nebo součásti, které byste si mohli vyměnit sami.
F05
.
. Přivolejte servisní službu .
F10
PROBLÉMY
Proč automatická pračka nestartuje?
Příčiny mohou být různé:
∨ Automatická pračka není zapojena do
přívodu napájení nebo je zásuvka, do
které je pračka zapojena, nefunkční. ∨ Nestlačili jste tlačítko START/PAUSE. ∨ Nejsou-li dvířka správně uzavřena, zo-
brazí se na displeji chyba F04.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně
uzavřena.
Proč automatická pračka tolik vibruje nebo proč je tak hlučná?
Příčiny mohou být různé:
∨ Blokovací a přepravní šrouby nebyly
odstraněny.
∨ Automatická pračka nebyla správně
vyrovnána.
∨ V průběhu odstřeďování produkuje motor
"pisklavý" zvuk, který je ale normální
z důvodu mechanické činnosti samot-
ného motoru.
27

========14========

Proč automatická pračka nenapouští vodu?
∨ Pokud nedochází k napouštění vody,
zobrazí se na displeji F01.
∨ Ukazatel F01 se může zobrazit z násle-
dujících důvodů: přerušená dodávka
vody, uzavřený kohoutek nebo zabloko-
vaný filtr přívodní vody.
∨ Možná řešení jsou následující: počkejte
na znovuobnovení dodávky vody, ote-
vřete kohoutek nebo odpojte přívodní
hadici vody a vyčistěte filtr.
Proč z pračky neodtéká voda nebo proč neodstřeďuje?
∨ Na displeji se zobrazí ukazatel F02. ∨ Důvody, proč se zobrazí ukazatel F02,
jsou následující: vypouštěcí čerpadlo
automatické pračky je zanesené, zablo-
kované odpadní trubky v budově nebo
nesprávné elektro zapojení čerpadla. ∨ Řešení: pokud je čerpadlo zablokované,
pro přístup k němu postupujte podle
části 2, proveďte jeho údržbu a čištění.
Proč pračka neodstřeďuje?
∨ Pokud nedochází k odstřeďování, zo-
brazí se na displeji C03.
∨ Závada může být způsobena nerovno-
měrným rozložením prádla v bubnu
pračky a toto může rovněž způsobit
nadměrnou hladinu vibrací.
∨ Řešením je nastavit program odstřeďo-
vání ručně.
Proč není v průběhu praní vidět v bubnu žádná voda?
Je to z toho důvodu, že pračka je vybavena systémem, který je schopen se přizpůso- bit zatížení a druhu látky, díky čemuž do- káže nastavit hladinu spotřebované vody a energie za účelem ochrany životního prostředí.
Takže, ačkoliv hladina vody, kterou uvidíte dvířky v bubnu, se může zdát nízká, není důvod se znepokojovat, protože účinnost praní bude stále optimální.
28
Proč po praní zůstává ve vaničce pro prací prostředek voda?
Důvodem může být potřeba provést vy- čištění dávkovače. Tento jednoduchý krok je popsán v části Údržba a čištění auto- matické pračky – čištění dávkovače pra- cího prostředku.
Proč nemůžu otevřít dvířka pračky okamžitě po skončení pracího programu?
Moderní automatické pračky jsou vybaveny uživatelskými bezpečnostními systémy. Jedním z nich je fakt, že pračku není možné otevřít, dokud není jisté, že se buben zcela zastavil. To je důvod, proč není možné dvířka otevřít ještě dvě minuty po skončení programu.
Ostatní ukazatele
∨ Automatická pračka může zobrazovat
ještě další ukazatele, které se mohou
zobrazit na displeji a signalizovat tak
různé stavy: F05, F06, … F10. ∨ Důvody zobrazení těchto ukazatelů
mohou být velice různé.
∨ Sledujte, zda se tento problém opakuje
a v tomto případě zavolejte autorizované
servisní středisko.
29

========15========

EKOLOGICKÁ UPOZORNĚNÍ
informační list
EKOLOGICKÁ POZNÁMKA
800
Informace o správné likvidaci elektro- odpadu a elektronických zařízení
Pokud vám již není automatická pračka k užitku, nesmíte ji likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Můžete ji odvézt a bezplatně uložit do sběrného centra určeného pro tento účel.
Likvidace odpadních zařízení z domácností samostatně je prevencí možných negativ- ních dopadů na životní prostředí a zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace. Správnou likvidací je možné materiály ob- sažené v pračkách recyklovat a uspořit tak energie a zdroje.
Abychom zdůraznili povinnost třídit odpad, je výrobek označen symbolem, který vás upozorňuje před použitím tradičních nádob pro likvidaci přístroje.
Další informace se dozvíte
u vašeho místního úřadu nebo
v obchodě, kde jste si výro-
bek zakoupili.
1 000 1 000
nice 92/75/EU.
G ( A – nejlepší, G – nejhorší )
inností odstřeďování A místo pračky s účinností
normalizované zkoušky při cyklu 60 °C.
íce energie než při praní.
Poznámka, týkající se životního prostředí.
INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru.
Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.
Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.
Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na vý- robku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.
Model XPERTA F-4810 F-2812 F-2810 X F-2810
Třída energetické účinnosti (*) A A A A A
Spotřeba elektrické energie (*) [kWh/cyklus] 1,19 1,52 1,52 1,52 1,52
Třída účinnosti praní (*) A A A A A
Třída účinnosti odstřeďování (*) B C B C C
Zbytek vody po odstřeď. (zbyt. vlhkost prádla) [ % ] 53 62 53 62 62
Max. otáčky při odstřeď. při normalizov. cyklu [ot/min] 1 200 1 000 1 200
Náplň pračky při normalizovaném cyklu [kg] 7 8 8 8 8
Spotřeba vody při normalizovaném cyklu [ l ] 54 59 59 59 59
Doba programu při normalizovaném cyklu [min] 110 140 140 140 140
Odhadovaná roční spotřeba energie [kWh] 238 304 304 304 304
Odhadovaná roční spotřeba vody [ l ] 10 800 11 800 11 800 11 800 11
Hluk při praní [ dB(A) 1 re pW ] 63 61 63 61 61
Hluk při odstřeďování [ dB(A) 1 re pW ] 76 76 76 76 76
UPOZORNĚNÍ:
(*) Poznámka: Třída účinnosti označována na stupnici písmeny A –
Spotřeba elektrické energie na cyklus je založena na výsledcích
Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání pračky.
Pokud používáte k sušení bubnovou sušičku a zvolíte pračku s úč
odstřeďování G, sníží se Vaše náklady na polovinu.
Při sušení textilií v bubnové sušičce se zpravidla spotřebuje v
Uvedené údaje vycházejí z testů provedených podle evropské směr
30
31

========16========

poznámky
32

========17========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Washing machine
Name FAGOR F 2812
Model F 2812
File size 816 KB
Number of pages 17 pages
file format pdf
Language Washing machine FAGOR F 2812 Česky - Czech Česky - Czech,