Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
SONY CDXGT424U.EUR CD - Autórádió

Ha keres a használati utasítás: Autórádió SONY CDXGT424U.EUR CD - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Autórádió SONY CDXGT424U.EUR CD
Autórádió SONY CDXGT424U.EUR CD


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 314 KB (fájl formátuma: pdf)
3-275-443-21 (1)
1
1
2
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou součástí příslušenství)
Přední
reproduktor
3
4
Aktivní subwoofer
× 2
Zadní reproduktor
5
6
Joystick RM-X4S
FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem
7
Výkonový zesilovač
Upozornění
Instalace/zapojení
2 A
B
• Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel). • Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy OFF (Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel 3 nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke společné zemi (uzemnění).
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
REAR/SUB AUDIO OUT
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý) • Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
Seznam součástí
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v pokynech pro instalaci.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou při dodání upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte přiložené uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly 1 a ochranného rámečku 5 z přístroje. Podrobné informace - viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)” na druhé straně.
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.
CDX-GT424U CDX-GT420U
REAR/SUB AUDIO OUT
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization for
Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér 2. Nejprve připojte
anténu vozidla k dodávanému adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru
na přístroji.
*2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
*3 Konektor AUDIO OUT (Audio výstup) lze přepnout na SUB (Subwoofer) nebo
REAR (Zesilovač). Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze. *4 Zasuňte vodičem směrem nahoru.
*2
REMOTE
IN
2
*4
L
*1
od antény vozidla
R
REAR/SUBAUDIO OUT
REAR/SUB AUDIO OUT
*3
Pojistka (10 A)
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1 + Reproduktor, zadní, pravý 5 + Reproduktor, přední, levý
Fialový Bílý
2 – Reproduktor, zadní, pravý 6 – Reproduktor, přední, levý
3
3 + Reproduktor, přední, pravý 7 + Reproduktor, zadní, levý
Šedý Zelený
4 – Reproduktor, přední, pravý 8 – Reproduktor, zadní, levý
Max. napájecí proud 0,3 A
13 57
AMP REM
Modrý s bílým proužkem
z konektoru reproduktoru ve vozidle
24 68
57
ATT
Světle modrý
z konektoru napájení ve vozidle
48
Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny.
4 Žlutý nepřetržitý zdroj napájení 7 Červený spínaný zdroj napájení
Viz „Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
5 Modrý
ovládání automatické (motorové) antény
8 Černý zem (uzemnění)

========1========

4
4
4
4
Háček musí smě řovat dovnitř.
12
5
Uvolňovací klíč držte ve správném směru.
c
5 1
2
182 mm
53 mm
1
Příchytky
3
Palubní deska
vozidla
1
c
c
Upozornění
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.
k napájecí svorce existujícího anténního zesilovače. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia Pokud je připojen žlutý kabel napájení, je paměťový okruh neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
1
Ohnivzdorná • Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání vestavěného
přepážka vozidlazesilovače.
5
6
7
Bezpečnostní upozornění
• Pečlivě vyberte místo, kam přístroj nainstalujete, aby nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze přiložené montážní vybavení.
Jak odejmout a nasadit přední panel
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
6-A Pro odejmutí
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout část označenou (OFF). Stiskněte a vytáhněte panel ven směrem k sobě.
Nastavení úhlu upevnění Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
6-B Pro nasazení
Přichyťte část A předního panelu k části B na přístroji (viz obr.) a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné polohy.
Odejmutí ochranného rámečku a konzoly
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný rámeček 5 a konzolu 1.
Varování - pokud není zapalování vašeho vozidla vybaveno polohou ACC
1 Odejměte ochranný rámeček 5.
1 Zahákněte uvolňovací klíče 4 za ochranný rámeček
5.
2 Tahem za uvolňovací klíče 4 odejměte ochranný
rámeček 5.
2 Odejměte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 4 mezi přístroj
a konzolu 1 tak, aby zacvakly na místo. 2 Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak z ní vysuňte
přístroj.
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí). Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze.
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, pak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko (OFF) a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.
Tlačítko RESET
Příklad montáže
Instalace do palubní desky vozidla Poznámky
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku 5 správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte špičatým předmětem (např. kuličkovým perem a podobně) stisknout tlačítko RESET umístěné na přední straně za předním panelem (přístupné po jeho odejmutí).
6 A
1
Poznámky k zapojení reproduktorů
Poznámka
Západka• Před zapojováním reproduktorů vypněte autorádio.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
konzoly 1 ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto
poškození.
západky narovnané nebo ohnuté směrem ven, přístroj se
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani
nenainstaluje pevně a může vyskočit ven.
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
Příklad zapojení
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
Poznámky (2-B)
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
připojením zesilovače.
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
Schéma zapojení
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto
A Do konektoru AMP REMOTE IN volitelného
přístroje.
výkonového zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení
Poznámka k zapojení
jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození Pokud není reproduktor a zesilovač připojen správně,
přístroje. zobrazí se na displeji zpráva „FAILURE” (Porucha). V takovém
B Ke kabelu rozhraní autotelefonu
případě zapojte reproduktory a zesilovač správně.
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího kabelu 3 dojít k poškození antény.
Schéma zapojení napájení
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům • Ovládací kabel automatické (motorové) antény
(modrý) dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete radiopřijímač nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní hlášení). • Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený)
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení napájecího konektoru příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné. Existují tři základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se při zapojování problémy, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
6
B
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla
Červený
Červený
Žlutý Žlutý
4 Žlutý nepřetržitý zdroj napájení Červený7
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý Žlutý
4 Žlutý
spínaný zdroj napájení Červený nepřetržitý zdroj napájení7
Červený Červený
Vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)
Žlutý Žlutý

========2========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Autórádió
Név SONY CDXGT424U.EUR CD
Model CDXGT 424 U.EUR CD
Fájl mérete 314 KB
Number of pages 2 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Autórádió SONY CDXGT424U.EUR CD Česky - Czech Česky - Czech,