Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
AEG-ELECTROLUX T59880 - Szárítógép

Ha keres a használati utasítás: Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880
Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880 Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 9573 KB (fájl formátuma: pdf)
LAVATHERM 59880
Használati útmutató Szárítógép Instrukcja obsługi Suszarka

========1========

2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
3 KÖRNYEZET 5 ÜZEMBE HELYEZÉS 6
A készülék szállítása 6
A készülék elhelyezése 6
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást. 7
Szárítóállvány kicsomagolása 7
Elektromos csatlakoztatás 9
Az ajtóütköző helyének megváltoztatása
9
Különleges tartozékok 10 TERMÉKLEÍRÁS 11 KEZELŐPANEL 12
Kezelőpanel 12
Kijelző 12 AZ ELSŐ HASZNÁLAT EL ŐTT 13 PROGRAMOK 14 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 16
Szétválogatás 16
A ruhaneműk súlya 17
Készülék-/dobvilágítás felkapcsolása 17
Ruhanemű betöltése 17
Programválasztás 18
DRYNESS 18
SPIN SPEED 18
BUZZER 18
LONG ANTI-CREASE 19
TIME 19
DELAY START 19
A gyerekzár beállítása 19
A program elindítása 19
Programváltás 20
A ruhaneműk kipakolása 20 SZÁRÍTÓÁLLVÁNY 20 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 22
A szöszgyűjtő sz űrő megtisztítása 22
Az ajtó tömítésének megtisztítása 24
A víztartály kiürítése 24
A hőcserélő sz űrőinek tisztítása 25
A dob tisztítása 26
Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a
házat 27 MIT TEGYEK, HA ... 27 A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI 29 MŰSZAKI ADATOK 29 SZERVIZ 30
A változtatások jogát fenntartjuk

========2========

Fontos biztonsági tudnivalók
3
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata el őtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek el- kerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmu- tatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonsá- gát illetően.
- A készülék használata el őtt, kérjük, olvassa el a használati utasítást. Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármi-
lyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lév ő személy (beleért-
ve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biz-
tosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a szárítógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob tartalmát.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gép-
be tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készü-
léket a következők szárítására: Párnák, paplanok stb (felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumí-
rozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógép-
ben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készülé-
ket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problé-
mákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatré-
szek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kero-
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatával, miel őtt szárítógépben szárítaná.
• Robbanásveszély:Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyekre
gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító folyadékok és hason-
lók) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben
kimosott ruhákat szárítson a gépben.

========3========

4
Fontos biztonsági tudnivalók
• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűz- veszélyesek, ezért nem helyezhetők be a szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben
VIGYÁZAT
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Ruharojtok ne gyűljenek össze a szárítógép környékén.
• Áramütés veszély!Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosí-
tása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a
más tüzelőanyagokat elégető készülékekb ől (beleértve a nyílt tüzet is) származó gáz-
ok visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen két-
sége támadna, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani. Súlyos károk keletkez-
hetnek a készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További
információkért lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó részét.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szak-
képzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék alatt.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja a tápvezetéket,
illetve ne álljon rajta.
• Ha a szárítógépet a mosógép tetejére helyezi, kötelezően használnia kell a rögzítő-
készletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire azt tervezték.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltün-
tetett utasításokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

========4========

Környezet
5
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony petróleum számrazá-
kokkal érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen ar-
ra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél fogva húzza, hanem mindig magát a dugót
fogja meg.
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafel-
ület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a szárítógép belseje szabadon hozzáférhe-
tő.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak
megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg az ajtóvilágítás burkolatának felületét,
amikor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén)
Gyermekbiztonság
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal élő szemé-
lyek felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-
szélyeket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdeké-
ben, hogy ne játsszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek
lehetnek a gyermekek számára. Tartsa a gyermekektől elzárva ezeket.
• A mosogatószereket zárja el a gyermekek elől, és tartsa biztonságos helyen. • Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
KÖRNYEZET
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos
és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begy űjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelel ő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket
vásárolta.
Környezetvédelmi információk
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrésze-
ken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közös-
ségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába bedobni.
A szárítógép hőszivattyúja zárt hűtőkört tartalmaz, melynek hűtőfolyadékában nem ta-
lálhatók fluor-klór-széndioxidok. A hőszivattyúban lévő h űtőkör nem sérülhet meg.

========5========

6
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz. Ezért mosás közben nem szükséges texti-
löblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
– Mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szell őzőnyílások útjából;
– A programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
– Gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó helyiség-
ben;
– Minden egyes szárítási ciklus után megtisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– Szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.
Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ. Nagyobb
centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék szállítása
Ha a készülék függőleges helyzetben nem szál-
lítható, egyszerűen döntse a bal oldalára (ld. az
ábrát).
VIGYÁZAT
Amennyiben a készüléket nem függőleges hely-
zetben szállították, hagyja 12 órán keresztül állni, mielőtt a hálózati áramra csatlakoz- tatná, és legelőször használatba venné, hogy az olaj vissza tudjon folyni a kompres- szorba. Ellenkező esetben kárt okozhat a kompresszorban.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez közel he-
lyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem hal-
mozódik fel.
•A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el az első
szellőzőrácsot, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt a minimális szinten tartsa a szárítógép
használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy le-
süllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.

========6========

Üzembe helyezés
7
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne csökkentse a padlótól való távolságot süppedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók használata révén. Ez hőfelhalmozódást okozhat, ami megzavarhatja a készülék üzemelését.
• A szárítógép által kibocsátott meleg levegő elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket ezért tilos olyan padlózatra felállítani, amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek. • Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °C-nál, mivel az befolyásolná a készülék tel- jesítményét.
• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt függőlegesen állítva kell szállítani. • A készüléket tilos úgy zárható ajtó, tolóajtó vagy a készülékhez képest ellenkező ol- dalán zsanérral rendelkező ajtó mögé beépíteni, hogy a szárítógép teljes nyitása kor- látozott legyen.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolást.
FIGYELEM
Használat előtt a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolás minden részét el kell tá-
volítani.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztósza-
lagokat a készülék belsejéből. 3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.
Szárítóállvány kicsomagolása
FIGYELEM
A készülék használata előtt a csomagolási ele-
meket és a szárító állványt el kell távolítani a
dobból. A dob belseje legyen tiszta.
1
2
4
3
Az állvány kicsomagolása:

========7========

8
Üzembe helyezés
1. Húzva távolítsa el a középső polisztirol
elemet.
Lazítsa ki a 3. és 4. polisztirol elemet.
2. Emelje meg enyhén az állványt, és óva-
tosan vegye ki a dobból.
3. Húzza ki, és távolítsa el a jobb oldali
polisztirén részt.

========8========

Üzembe helyezés
9
4. Húzza ki, és távolítsa el a bal oldali po-
lisztirén részt.
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a szükséges biztosítékokat a névtábláról kell
leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című
fejezetet).
A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa az érvényben lévő kábelezési el őírá-
sokkal összhangban.
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felel ősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem
tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a lakóhelyéhez legközelebb található szerviz-
hez.
VIGYÁZAT
A dugasz a gép üzembe helyezése után legyen hozzáférhető.
Az ajtóütköző helyének megváltoztatása
VIGYÁZAT
Az ajtóütköző cseréjének megkezdése el őtt húzza ki a készüléket a hálózatból.
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Csavarja le a készülék elejéről az A
A
B
zsanért, majd emelje le a betöltőajtót.
3. Vegye le a B burkolólemezeket. Eh-
C
hez illesszen az ábrán látható módon A
B
egy vékony csavarhúzót a nyílásokba,
nyomja kissé lefelé, majd feszítse ki a
burkolólemezeket.
4. Egy megfelelő eszköz segítségével gyakoroljon nyomást a C záróblokkra, és lazít-
sa ki a pattintós szerelvényből, emelje ki, majd miután a blokkot 180°-ban elfordí-
totta, tegye át a másik oldalra.
5. Csavarja le a betöltőajtóról az A zsanért, forgassa el 180°-ban, tegye be az ellenke-
ző oldalon, majd csavarozza le.
6. Először fordítsa el a B burkolólemezeket 180°-ban, majd tegye át őket az ellenke-
ző oldalra.

========9========

10
Üzembe helyezés
7. Csavarja le a készülék elejéről a D
burkolólemezeket, forgassa el őket
D
E
180°-ban, majd csavarozza le őket az
F F
ellenkező oldalon.
E
8. Csavarozza ki az E ajtózárat, kissé
D
nyomja meg, majd emelje le a készü-
lék elejéről.
9. Nyomja be és lefelé a F gombot, kissé nyomja meg a burkolatot, majd vegye le a
készülék elejéről.
10. Cserélje át az E ajtózárat az ellenkez ő oldalra, majd csavarozza le az ajtóreteszt.
11. A másik oldalon tegye fel az F burkolatot, majd hagyja a gombot a helyére pattan-
ni.
12. Tegye be a betöltőajtót és a zsanérokat a készülék elején lévő mélyedésekbe, és
csavarozza le őket.
Az érintésvédelemmel kapcsolatosan ne feledje: A készülék csak akkor lesz újra
üzembiztos, ha már minden műanyag rész a helyére került.
Különleges tartozékok
• Rögzítőkészlet
Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál, hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,
elöltöltős) mosógépet helytakarékosság céljából egymásra rakva lehessen beszerelni.
A mosógép helyezkedik el alul, arra kerül a szárítógép.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál
• Vízelvezető készlet
Telepítési készlet a kondenzvíz közvetlenül lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. veze- téséhez. A víztartályt ebben az esetben többet nem kell leengedni, de továbbra is a rendeltetésszerű helyén kell hagyni a készüléken belül.
A rögzített csőnek megfelelő magasságban, legalább 50 cm-re és legfeljebb 1 m-re kell lennie a padlószinttől, és nem lehet rajta hurok. Ha lehetséges, rövidítse meg a kifolyócsövet.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál
• Lábazat fiókkal
A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolótér eléréséhez (pl. ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál

========10========

Termékleírás
11
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
4
3
6 7
5
8
9 11
10
12
13
1 Kezelőpanel
2 Víztartály
3 Dob világítás
4 Finom szöszszűrő
5 Durva szöszszűrő
6 Szárító állvány
7 Szöszszűrő
8 Adattábla
9 Betöltőajtó (megfordítható) 10 Hőcserélő ajtó, szöszsz űrő, hőcserélő 11 Gomb a lábazati ajtó kinyitásához 12 Szellőzőrács
13 Állítható lábak

========11========

12
Kezelőpanel
KEZELŐPANEL
Kezelőpanel
6
5
4
1 2 1 Programválasztó és be/ki kapcsoló
2 Funkciógombok
3 start szünet gomb
4 indítás késleltetése gomb
5 Állapotjelző lámpa
6 Kijelző
Nyomógomb leírása
3
DRYNESS (száraz-
sági fokozat)
SPIN SPEED (centri-
LONG ANTI-CREA- fugálási sebesség)
SE (hosszú gyűrődés-
gátló)
BUZZER (csengő)
-
TIME (idő)
START PAUSE (start szünet)
DELAY START (késleltetett indítás)
-
Kijelző
4
2
6
5
3
1
1 időtartam a befejezésig / hibaüzenet

========12========

2 ciklusfázis állapota
3 opciók
4 figyelmeztetések
5 centrifugálási sebesség kiválasztása 6 szárazsági fokozat kiválasztása
Kijelző leírása
DRYNESS (száraz- sági fokozat) alapér-
telmezett
minimális DRYNESS (szárazsági fokozat)
SPIN SPEED (centri- fugálási sebesség)
alapértelmezett
minimális SPIN
SPEED (centrifugá-
lási sebesség)
vasaló-száraz (szárí- tási fázis jelzése)
enyhén száraz (szárí-
tási fázis jelzése)
extra száraz (szárítási
fázis jelzése)
hűtés (szárítási fázis
jelzése)
ürítse ki a víztartály (figyelmeztetés)
tisztítsa meg a párale- csapót (figyelmezte-
tés)
- -
hosszú gyűrődésgátló
késleltetett indítás
ciklus időtartama
Az első használat el őtt
13
közepes DRYNESS (szárazsági fokozat)
maximális DRYNESS (száraz-
sági fokozat)
- SPIN SPEED (centri- fugálási sebesség) ér- vényességi tartomány (200 fordulat/perc lé-
pés)
maximális SPIN SPEED (centrifugá-
lási sebesség)
szekrény-száraz (szá- rítási fázis jelzése)
erősen száraz (szárí- tási fázis jelzése)
-
gyűrődésvédelem (szárítási fázis jelzé-
se)
-
tisztítsa meg a szűrő- ket (figyelmeztetés)
gyermekzár
-
-
- idővezérelt program tartománya (10 perc -
3 óra)
csengő -
késleltetett indítás
tartománya
AZ ELSŐ HASZNÁLAT EL ŐTT
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtasson le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.

========13========

14
Programok
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a készülék kicsivel hangosabb lehet. Ez a kompres- szor beindulása miatt van, és normális jelenség kompresszorral működő berendezések-
nél, például: hűtőgépek, fagyasztók.
PROGRAMOK
Programok
max . töl- tet 1)
Alkalmazás/tulajdonságok
COTTONS ( pamut)
EXTRA DRY (extra száraz)
INTENSI- VE DRY (in- tenzív szárí- tás)
STORA- GE DRY (szekrényszá- raz)
IRON DRY (vasa- lásszáraz)
7 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frot- tírtörlők, fürdőköpenyek szárításához.
7 kg
Vastag anyagok, pl. frottírtörlők, törülkö- zők, pamutanyagok szárításához.
7 kg
Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottír- törlők, kötöttáruk, törülközők szárítása.
7 kg
Normál vastagságú pamut- vagy vászona- nyagokhoz, pl. ágynemű, asztalterítők szá-
rításához.
EASY CARE ( könnyű kezelés )
EXTRA DRY (extra száraz)
3 kg
Vastag vagy több rétegű textíliák, pl. puló- verek, ágyneműk, asztalterítők szárításá-
hoz.
STORA- GE DRY (szekrényszá- raz)
3 kg
Vékony, nem vasalandó anyagok, pl. kön- nyen kezelhető ingek, asztalterít ők, csecse- mőruhák, zoknik, merevítős fehérnemű
szárításához.
IRON DRY (vasa- lásszáraz)
3 kg
Vasalandó vékony anyagok, pl. kötött áru,
ingek szárításához.
TIME (időkezelés )
7 kg
Ruhanemű szárítása a felhasználó által be-
állított idővel.
Beállítások
Ke- zelés jelző
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
speciális
összes kivéve
DRYNESS (szárazság) és SPIN SPEED (centrifugálási sebesség)

========14========

Programok
max . töl- tet 1)
Alkalmazás/tulajdonságok
Programok
15
Beállítások
Ke- zelés jelző
FRES- HEN-UP (fel- frissítés)
1 kg
Textíliák felfrissítése vagy gyengéd tisztítá-
sa.
MICRO- FIBRE (mik- roszűrő)
1 kg
Nem vasalandó vékony anyagok, poliészter
és poliamid szárításához.
MIXED (vegyes)
3 kg
Pamut és műszálas anyagok alacsony hő- mérsékleten történő szárításához.
BED LI- NEN (ágyne- mű )
3 kg
Ágynemű (szimpla és dupla leped ő, párna- huzat, ágytakaró, paplanhuzat) szárításá-
hoz.
VISCOSE (viszkóz )
1 kg
Nem vasalandó vékony anyagok, viszkóz, poliészter és poliamid szárításához.
JEANS (farmer)
7 kg
1 kg (vag y 5 ru-
LONG ANTI- CREASE (hosszú gyűrődésgátló),
BUZZER (csengő), DE- LAY START (késleltetett indí-
tás) összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
EASY IRON PLUS (könnyű va- salás plusz)
Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzset-
tánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvas-
tagságú szabadidőruhák, például farmer-
nadrágok, melegítőfelsők szárításához.
Könnyen kezelhető ruhák, mint például in-
gek vagy blúzok szárításához. A program
után a ruhákat nagyon könnyű kivasalni. A
jó eredmény elérése érdekében rázza ki a hada-
nedves ruhákat, és azonnal tegye a szárító-
gépbe. A program vége után távolítsa el a
ruhákat, és tegye vállfára őket.
Selyemből készült ruhanemű meleg leveg ő-
vel és gyengéd mozgással történő szárításá-
rab)
SILK (selyem)
1 kg
hoz.
QUICK 35 MIN. (gyors 35 perc)
2 kg
Pamut vagy szintetikus ruhanemű 35 perc
alatti gyors szárításához.
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)
összes kivéve TIME (időkeze-
lés)

========15========

16
A készülék használata
Programok
max . töl- tet 1)
Alkalmazás/tulajdonságok
Beállítások
Ke- zelés jelző
WOOL (gyapjú)2)
1 kg
Gyapjú ruhanemű szárításához. Ennél a programnál a TIME ( időkezelés) funkci- óval kell beállítania az időt. Azt ajánljuk, hogy a program befejezése után azonnal tá- volítsa el a ruhaneműt.
SPORT SHOES (sportcipők)2)
1 pár
Előzőleg kimosott és 1000 fordulat/perc se- bességen centrifugált egy pár sportcipő szá- rításához. Ennél a programnál a TIME (időkezelés) funkcióval kell beállítania az időt.
BUZZER (csengő), TI- ME (időkezelés),
DELAY START (késlelte-
tett indítás)
BUZZER (csengő), TI- ME (időkezelés),
DELAY START (késlelte-
tett indítás)
1) száraz ruhák maximális súlya 2) Szárítás csak állvánnyal.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint:
– Pamut/vászon a COTTONS programcsoportban található programokhoz.
– Kevertszálas és műszálas anyagok a SYNTHETICS programcsoportban található
programokhoz.
• Rendezze a ruhanemű címkéjén lév ő szimbólum szerint: A kezelési címke jelentése:
Szárítógépben való szárításra alkalmas
Alkalmas szárítógépben, normál hőmérsékleten való szárításra
Alkalmas szárítógépben, csökkentett hőmérsékleten való szárításra
Szárítógépben való szárításra nem alkalmas
Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas.
A készülékbe minden olyan nedves ruha esetében használható, amelynek kezelési cím- kéjén fel van tüntetve, hogy gépi szárításra alkalmas.
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat enyhén színezett, használt darabokkal. Le- hetséges, hogy a textíliák színei engednek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat EXTRA programmal. Lehetséges, hogy a ruhadarabok összemennek!
• A gyapjú és gyapjú jellegű ruhák a WOOL programmal száríthatóak. A szárítási cik- lus kezdete előtt minél jobban centrifugálja ki a ruhákat (max. 1200 fordulat/perc). Csak anyagukban, színükben és tömegükben hasonló vagy megegyező gyapjúdara- bokat szárítson együtt. A nehéz gyapjúdarabokat szárítsa külön.

========16========

A készülék használata
17
A ruhanemű el őkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának megel őzése érdekében: A cipzárakat húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl. köténye- két).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.). • Fordítsa ki a kétrétegű szövetekb ől készült darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak. Ne töltse túl a készüléket. Vegye figyelembe a max. 7 kg töltetmennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Anyag fajtája Tömeg
Fürdőköpeny 1200 g
Zsebkendő 100 g
Paplanhuzat 700 g
Lepedő 500 g
Párnahuzat 200 g
Terítő 250 g
Frottírtörülköző 200 g
Konyharuha 100 g
Hálóing 200 g
Női alsónemű 100 g
Férfi munkaing 600 g
Férfi pizsama 500 g
Blúz 100 g
Férfi alsónadrág 100 g
Készülék-/dobvilágítás felkapcsolása
Forgassa a programválasztó gombot bármelyik programra, vagy forgassa a DRUM
LIGHT opcióhoz. A készülék ekkor bekapcsol. A betöltőajtó kinyitásakor a dobvilágí-
tás felgyullad.
Ruhanemű betöltése
FIGYELEM
Ne nyomjon ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

========17========

18
A készülék használata
1. Nyissa ki a betöltőajtót:
Nyomja meg a betöltőajtót (nyomja
meg a pontot)
2. Töltse be a ruhát (ne erőltesse). 3. Csukja be jól a betöltőajtót. A zárnak
hallhatóan be kell kattannia.
Programválasztás
A programkapcsoló segítségével válassza ki a
kívánt programot. A program végéig becsült
időtartam megjelenik az LCD kijelzőn, pl.
( óra . perc).
A ciklus alatt a múló idő kijelzése egyperces
időközökkel ugrik.
DRYNESS
Növeli a szárított ruhanemű szárazságát a kiválasztott szintnek megfelel ően:
,
, . Ez az opció segítséget nyújt a kielégít ő szárítási eredmények elérésében. SPIN SPEED
Előzőleg a mosógépben alkalmazott centrifugálási sebességnek megfelelően rövidítse
le a szárítási ciklust. Minél magasabb volt a centrifugálás sebessége, annál rövidebb a
szárítási idő. Elérhető centrifugálási sebesség értékek (ford./perc): -
ford./perc lépésekkel)
Ez az opció lehetővé teszi az idővel és az energiával való takarékosságot. BUZZER
A következők hangos visszaigazolása:
– ciklus vége
–a gyűrődésgátló fázis indítása és befejezése
– ciklus megszakítása
–hiba
(200

========18========

A készülék használata
19
Amikor aktív, a szimbólum világít.
LONG ANTI-CREASE
Meghosszabbítja a szárítási ciklus végén lévő normál gy űrődésgátló szakaszt 90 perc-
re. Amikor aktív, a szimbólum világít. Ez az opció segít a ruhákat gy űrődésektől
mentesen tartani. A ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor kivehető.
TIME
Csak TIME PROGRAMME mellett működik. Lehetővé teszi, hogy beállítsa a szárítás
egyéni időtartamát 10 perc és maximum 3 óra között (10 perces lépésekben).
1. Fordítsa a programkapcsolót a TIME PROGRAMME lehetőségre.
2. Nyomja meg ismételten a TIME gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt prog-
ramidőtartam, pl. az 1 óra 20 perces program esetében.
DELAY START
Lehetővé teszi a szárítóprogram indításának legalább 30 perccel, de legfeljebb 20 órá-
val való késleltetését.
1. Válassza ki a szárítóprogramot és a kiegészítő opciókat.
2. Nyomja meg ismételten a DELAY START amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt
késleltetett indítás, pl. , ha a programnak 12 óra múlva kell elindulnia.
3. A késleltetett kezdés bekapcsolásához nyomja meg a START PAUSE gombot. A
késleltetett indítás ideje megjelenik a kijelzőn.
A gyerekzár beállítása
A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy egy programot ne indíthassanak el véletlenül,
illetve hogy egy folyamatban lévő programot ne változtathassanak meg véletlenül. A
gyerekzár az összes gombot és a programkapcsolót is lezárja. A gyerekzár a LONG
ANTI-CREASE és a BUZZER gomb 5 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával kap-
csolható be vagy ki.
– A program elindítása előtt: A készülék nem használható
– A program elindítása után: A folyamatban lévő program nem változtatható meg
A lakat ikon jelenik meg a kijelz őn és mutatja, hogy be van kapcsolva a gyerekzárat
működtető biztonsági funkció.
A gyerekzár a program befejeződésével nem kapcsol ki.
Ha Ön új programot szeretne beállítani, először ki kell kapcsolnia a gyerekzárat. A program elindítása
Nyomja meg a START/PAUSE gombot (6). A program elindul.
A program folyamatát az LCD kijelzőn megfelelő ikonok mutatják. Balról jobbra a va-
saló-száraz ikontól és a gyűrődésgátló ikonig tart a skála a kiválasztott szárítási
ciklusnak megfelelően. Pl. a szekrény-száraz program esetén az alábbi állapotjelz ő iko-
nok láthatók: . Az érvényben lév ő ciklus folyamatát a állapotjelz ő ikon
alatti villogó vízszintes vonal jelzi. Amikor a szárítási ciklus adott programrésze befe-
jeződik, a vízszintes vonal állandósul és a következő állapotjelz ő ikon alatt kezd el vil-
logni.

========19========

20
Szárítóállvány
Programváltás
Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása előtt elő-
ször a programkapcsolót el kell forgatni OFF állásba, majd egy új programot kell beál-
lítani.
A program elindítása után a kiválasztás többé nem alkalmazható közvetlenül. De ha
mégis megkísérli valaki a programkapcsoló segítségével megváltoztatni a programot,
akkor a program folyamatának a kijelzése és a karbantartás kijelzés villogni kezd. Ha
egy opciót beállít (a cseng ő kivételével), az Err (hiba) üzenet jelenik meg a többfunkci-
ós kijelzőn. Ez nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).
A ruhaneműk kipakolása
Amint befejeződik a szárítási ciklus, a kijelzőn egy villogó látható, a gy űrődésgátló
ikon alatt pedig egy vízszintes vonal jelenik meg. Ha a csengő opció be van állítva,
egy percen keresztül szaggatott hangjelzés hallható.
A szárítási ciklusokat automatikusan követi egy gyűrődésgátló fázis, amely kb. 30 per-
cig tart. A dob ebben a fázisban szakaszosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává válik,
és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor ki-
vehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődésgátló fázis végén ajánlatos kivenni, különben
gyűrődések keletkeznek.) Ha a hosszú gyűrődésgátló lehet őséget beállította, a gyű-
rődésgátló fázis 60 perccel meghosszabbodik.
1. Nyissa ki az ajtót.
2. A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha ezt a
műveletet nedves kézzel végzi. (Ld. az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.) 3. Vegye ki a ruhát.
4. Forgassa OFF állásba a programkapcsolót.
A szárítási ciklust követően:
- Tisztítsa meg a mikroszűrőt és a finomszűrőt
- Engedje le a vizet a kondenzvíztartályból
(Ld. az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.) 5. Zárja be az ajtót.
SZÁRÍTÓÁLLVÁNY
Speciális berendezés mosható gyapjú ruhaneműk vagy sportcipők kímélő szárításához. Nincs párja a nedves gyapjú ruhaneműk szárításában - minimalizált mozgás, gubanco- lódás elleni védelem.
Szárító állvány kicsomagolását lásd az Üzembe helyezés c. fejezetben.
Az állvány üzembe helyezése előtt ellenőrizze a szárítógép dobját. Üresnek kell len- nie!
A sportcipők nem száríthatók az állvány nélkül - a dob károsodhat.

========20========

Szárítóállvány
21
Üzembe helyezés és használat
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Helyezze be óvatosan az állványt, hogy
az első m űanyag perem két támaszán
helyezkedjen el.
3. Helyezze a gyapjú ruhaneműt vagy a
pár sportcipőt az állványra.
4. Válassza ki a megfelelő állványos szárí-
tó programot és a szárítási időt.
5. Nyomja meg a START PAUSE gom-
bot.
6. Amikor a ciklus befejeződött, nyissa ki
a betöltőajtót, és vegye ki a gyapjú ru-
haneműt vagy a pár cipőt.
7. Forgassa OFF állásba a programkapcso-
lót.
8. Vegye ki a szárítóállványt a dobból. Szárítási tippek
• a legjobb szárítási eredmények elérése ér-
dekében lazán terítse szét a gyapjú ruhane-
műt az állványon, majd tekerje fel
• a gyapjú ruhákat ne nyomja vagy hajtsa
össze
• nyissa ki a támasztékot, és helyezze rá a sportcipőket

========21========

22
Ápolás és tisztítás
• a talpbetéteket helyezze a szárító állványra a cipők mellé, és a cipőfűzőket kösse be
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A szöszgyűjtő sz űrő megtisztítása
A szűrők a szárítás közben felhalmozódó szöszt mind összegyűjtik. A szárítógép töké-
letes működésének a biztosítása érdekében a szöszgyűjtő sz űrőt (a mikroszűrőt és a fi-
nomszűrőt) minden szárítási ciklus után meg kell tisztítani.
Az ikon figyelmezteti Önt ennek a m űveletnek az elvégzésére.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítógépet a szöszgyűjtő sz űrő nélkül, illetve sérült vagy eldu-
gult szöszgyűjtő sz űrővel.
1. Nyissa ki a betöltőajtót 2. Nedves kézzel tisztítsa meg a töltő-
nyílás alsó részébe beépített mikro-
szűrőt.
3. Bizonyos idő elteltével a ruhában lév ő
mosószermaradvány miatt fényesség
alakul ki a szűrőkön. Amikor ezt ta-
pasztalja, tisztítsa meg a szűrőket me-
leg vízzel és egy kefe segítségével.
Húzza ki a szűrőt az ajtóból. Betehető
úgy, hogy a fogazata balra vagy jobb-
ra nézzen.
Tisztítás után ne felejtse el visszaten-
ni.

========22========

Ápolás és tisztítás
23
4. Nyomja meg a durvaszűrő kioldó
gombját.
A durvaszűrő ekkor kiugrik.
5. Emelje ki a finomszűrőt. 6. Távolítsa el a finomszűrőről a szöszt.
A legjobb, ha ezt a műveletet nedves
kézzel végzi.
Teljes szűrőfelület megtisztítása
A szűrők környezetét nem kell min- den szárítási ciklus után megtisztítani, de rendszeresen ellenőrizni kell és szükséges esetén el kell távolítani a szöszt.
7. Ehhez fogja meg a durvaszűrő tetejét,
húzza felfelé, amíg ki nem szabadul a
két konzol közül.
8. Távolítson el minden szöszt a szűrők
környezetéből. A legjobb, ha ezt a
műveletet porszívóval végzi. 9. Nyomja be a betöltőajtón lévő konzo-
lok közé a durvaszűrő mindkét nyelv-
ét, amíg a helyükre nem pattannak. 10. Tegye vissza a finomszűrőt.

========23========

24
Ápolás és tisztítás
11. Nyomja meg a durvaszűrőt, amíg a
zár nem rögzíti.
A finomszűrő beszerelése nélkül a durva- szűrő nem pattan be a helyére, és a betöl- tőajtót nem lehet becsukni.
Az ajtó tömítésének megtisztítása
Közvetlenül a szárítási ciklus befejeződése után törölje le az ajtó tömítését nedves ru-
hával.
A víztartály kiürítése
A víztartályt minden szárítási ciklust követően ürítse ki.
Ha a víztartály tele van, a folyamatban lévő program automatikusan megszakad, és a
kijelzőn világítani kezd a tartály ürítése ikon. A program folytatásához el őször ki
kell üríteni a víztartályt.
VIGYÁZAT
A kondenzvíz ivásra vagy főzésre nem alkalmas.
1. Vegye ki teljesen a kondenzvíztartályt
tartó fiókot 1, és húzza ki a végpontig a
kondenzvíztartály leeresztő csövét 2.
2
1
2. Öntse a kondenzvizet a mosdóba vagy
más hasonló lefolyóba.
3. A leeresztőcsatlakozásokat csúsztassa a
helyükre, és tegye vissza a víztartályt.
Mit kell tenni, ha a víztartály telített ál-
lapota miatt megszakad egy program: A
szárítási ciklus folytatásához nyomja
meg a START SZÜNET gombot.
A kondenzvíz felhasználható desztillált víz-
ként, pl. gőzvasalóban. Először azonban
szűrje át a kondenzvizet (pl. kávészűrőn), hogy ne maradjanak benne maradványok vagy kisebb szöszgombolyagok.

========24========

Ápolás és tisztítás
25
A hőcserélő sz űrőinek tisztítása
Ha a lábazati szűrő tisztítása jelz őfény világít, a készülék lábazatában található hő-
cserélő szöszsz űrőit meg kell tisztítani, vagyis minden 3 szárítási ciklus után. Mindkét
szűrő a készülék lábazatában található.
Víz gyűlhet összes a szűrő házában, ezért az normális jelenség, hogy a h őcserélő szösz-
szűrői benedvesednek.
•Ne működtesse a szárítógépet a szöszszűrők nélkül.
• Az eldugult szűrők magasabb energiafogyasztást okoznak (a szárítási ciklus meg- hosszabbodik), és a szárítógép károsodik.
• Az elszennyeződött hőszivattyút csak költséges eljárással lehet megtisztítani.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Nyissa ki a lábazati ajtót: Ehhez le kell
nyomni az ajtónyílás alján lévő kioldó
gombot, és bal oldali irányban ki kell
nyitni a lábazati ajtót.
3. A kilincs segítségével húzza ki a szűrő-
házat a lábazatból.
4. A szöszszűrő megtisztítása: Ehhez
nyomja meg az oldalain lévő nyomási
pontokat, és húzza a szűrőkeretet felfe-
le és ki a foglalatból. Nedves kézzel tá-
volítsa el a szöszöket a szöszszűrőből.
2
1

========25========

26
Ápolás és tisztítás
5. Nedves kézzel távolítsa el a szöszöket a
lábazatban lévő sz űrőből.
Ha szükséges, húzza ki és tisztítsa meg a szűrőt meleg vízzel és egy törlő vagy kefe segítségével. Tisztítsa meg a szö- szöktől az ajtó belsejét, a szöszgyűjtő szűrő kamráját és a gumitömítést. Illessze a szöszszűrőt az
6. a lábazatba. Illessze a második szösz-
szűrőt a szűrőfoglalatba (hallható katta-
nással zár), és csúsztassa be a szűrő-
kamrába b. Csukja be a lábazati ajtót.
Megjegyzés: Ha a szöszsz űrő nincs be-
illesztve a szűrőfoglalatba, a szűrőfog-
lalat nem csúsztatható be a készülék
lábazatába.
7. Szükség szerint, kb. félévente egyszer a
kapott szivaccsal tisztítsa meg a hőcse-
rélőt a szöszöktől. Ehhez a művelethez
húzzon gumikesztyűt.
Tipp: Könnyebben ki lehet szedni a szöszt, ha először megnedvesíti (pl. egy ruhaper- metező sprayvel), illetve porszívó segítsé- gével.
ab
A dob tisztítása
FIGYELEM
A dob tisztításhoz ne használjon dörzshatású anyagokat. A dob belső részének és a
doblapátok megtisztításához enyhe mosószert használjon.
Tartsa tisztán a dob és a dob lapátjainak belső felületét. A vízb ől vagy a mosószerekből származó ásványi anyagok a dob belső felén lerakódhatnak. Emiatt a ruha nem szárad megfelelően.

========26========

Mit tegyek, ha ...
27
Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a házat
FIGYELEM
Ne használjon bútortisztítót vagy agresszív tisztítószereket a készülék tisztításához. Nedves ruhával törölje le az üzemi képernyőt és a házat.
MIT TEGYEK, HA ...
Önálló hibaelhárítás
Probléma1)
Lehetséges ok
A szárítógép nincs csatlakoztatva az
Nem műkö- dik a szárító- gép.
elektromos hálózathoz.
A betöltőajtó nyitva van.
Nem nyomta meg a START PAUSE
gombot.
Helytelen programot állított be.
Eldugultak a szöszszűrők.
A szárítás eredménye nem kielégí- tő.
A hőcserélő eldugult. Túllépte a max. töltetet.
Le van takarva a szellőzőrács.
Maradvány a dob belsejében.
Magas vízkeménység.
Nem csukó- dik be a be- töltőajtó Err ( Hiba) az LCD-kijel- zőn. 5)
A szűrők nincsenek a helyükön.
Megkísérelte módosítani a paraméte- reket a program elindítása után.
A programkapcsoló OFF állásban
Nincs dobvi- lágítás
van.
Kiégett az égő.
Nem helyes hátralévő id ő látható az LCD-kijelzőn 5)
A befejezés ideje a következők alap- ján kerül kiszámításra: a ruhanemű tí- pusa, mennyisége és nedvessége.
Megoldás
Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. El- lenőrizze a biztosítékot a biztosíték- táblán (háztartási telepítés). Zárja be a betöltőajtót
Nyomja meg a START PAUSE gom- bot.
Állítson be megfelelő programot.
2)
Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3)
Tisztítsa meg a hőcserélőt. 3) Tartsa be a max. töltetmennyiséget. Tegye szabaddá a lábazati területen lévő szell őzőrácsot.
Tisztítsa meg a dob belsejét. Állítsa be a megfelelő vízkeménysé- get 4).
Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy pattintsa a helyére a durva szűrőt.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szá- rítógépet. Állítsa be a szükséges para- métereket.
Fordítsa DRUM LIGHT állásba (ha rendelkezésre áll) vagy bármelyik programra.
Cserélje ki a körtét (ld. a következő fejezetet).
Automatikus folyamat; ez nem a ké- szülék hibája.

========27========

28
Mit tegyek, ha ...
A program inaktív A szárítási ciklus túl rö- vid
Megtelt a víztartály.
Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ru- hanemű túl száraz a kiválasztott prog-
ramhoz.
Eldugultak a szöszszűrők.
A szárítási ciklus túl hosszú 6)
Túl magas a töltet mennyisége.
A ruha nincs elég jól kicentrifugálva.
Különösen magas szobahőmérséklet -
nem a készülék hibája.
ürítse ki a víztartály 3), nyomja meg a START PAUSE gombot. Válassza az időzített programot vagy egy magasabb szárítási szintet (pl. EXTRA DRY ).
Tisztítsa meg a szöszszűrőket. Tartsa be a max. töltetmennyiséget. Centrifugálja ki megfelelően a ruha- neműt.
Lehetőség szerint csökkentse a szoba- hőmérsékletet.
1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. E51- csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépek esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot. Nyomja meg a START PAUSE gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a hibakódot.
2) kövesse a programajánlásokat - lásd a Programáttekintés c. fejezetet
3) lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet 4) lásd A készülék beállításai c. fejezetet 5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. A szárítási ciklus
befejeződése c. szakaszt).
A belső világításhoz tartozó ég ő cseréje
Használjon szárítógépekhez tervezett különleges égőket. A speciális izzó a helyi szer-
vizközpontban szerezhető be.
A készülék bekapcsolásakor a belső világítás az ajtó kinyitásakor 4 percen belül kial-
szik.
VIGYÁZAT
Ne használjon normál izzókat! Ezek túl sok hőt fejlesztenek, és károsíthatják a készülé-
ket!
Az égő cseréjének megkezdése el őtt húzza ki a készüléket a hálózatból; állandó csatla- kozással: teljesen csavarja ki vagy hatástalanítsa a biztosítékot.
1. Csavarja le az égőt fedő burkolatot (ez közvetlenül felül, a tölt őnyílás mögött talál-
ható; lásd az "A készülék leírása" című részt.)
2. Cserélje ki a kiégett égőt.
3. Csavarja vissza a helyére a burkolatot.
Ellenőrizze az o-gyűrű tömítés helyes pozícionálását, miel őtt visszacsavarná az ajtóvi- lágítás fedelét. Ne üzemeltesse a szárítógépet, amikor az o-gyűrű tömítés hiányzik az
ajtóvilágítás fedelében. VIGYÁZAT
Biztonsági okokból a burkolatot szorosan kell becsavarni. Ennek elmulasztása esetén a
szárítógépet nem szabad működtetni.

========28========

A készülék beállításai
29
A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI
Beállítás Csengő ál- landó jellegű be-/kikap- csolása
Vízkemény- ség1)
Víztartály ürítése - figyelmezte- tés kikapcso- lása2)
Végrehajtás
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre a DRYNESS és a SPIN SPEED gombokat, majd
tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig.
3. A csengő alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva. Használhatja a
csengő opciót a hangjelzés bekapcsolására vagy kikapcsolására, de a ké-
szülék nem tárolja el a választást.
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre a DRYNESS és a TIME gombokat, majd tartsa le-
nyomva kb. 5 másodpercig. Az aktuális beállítás látható a kijelzőn:

alacsony vezet őképesség <300 µS/cm
– közepes vezet őképesség 300-600 µS/cm

magas vezet őképesség >600 µS/cm
3. Nyomja le ismételten a START PAUSE gombot, amíg a kívánt szintet be-
állítja.
4. A beállítás megjegyzéséhez egy időben nyomja le a DRYNESS és a TIME
gombokat vagy fordítsa a gombot az OFF állásba
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre a SPIN SPEED és a TIME gombokat, majd tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig.
Az aktuális beállítás látható a kijelzőn:

figyelmeztető ikon és - figyelmeztet ő üzenet kikapcsolva

figyelmeztető ikon és - figyelmeztet ő üzenet bekapcsolva
1) A víz változó mennyiségben mészkövet és ásványi sókat tartalmaz, amelyek mennyisége a földrajzi helytől függően változik, megváltoztatva ezzel a víz vezetőképességi értékeit is. A víz vezetőképességében meglévő jelentős eltérések a gyárilag előre beállított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanem ű maradék nedvességét a ciklus végén. A szárítógép lehetővé teszi a szárítási érzékelő érzékenységének szabályozását a víz vezetőképességi értékei alapján.
2) Alapértelmezés szerint a figyelmeztető LED mindig világít a ciklus végén, illetve a ciklus alatt is, ha a víztartály megtelt. Amikor külső elvezetést használ a kondenzvízhez, a figyelmeztetés kikapcsolható.
MŰSZAKI ADATOK
magasság x szélesség x mélység dobtérfogat
mélység nyitott betöltőajtó mellett állítható magasság
a készülék tömege
legnagyobb betölthető mennyiség feszültség
85 x 60 x 58 cm 108 l 109 cm 1,5 cm 59 kg 7 kg 230 V

========29========

30
Szerviz
szükséges biztosíték 6 A
összteljesítmény 900 W
energiahatékonysági osztály A
energiafogyasztás kWh/ciklus 1) 1,58 kWh éves energiafogyasztás 104,4 kWh használat típusa Háztartási megengedett környezeti hőmérséklet 5°C és + 35°C között 1) 7 kg pamut, kicentrifugálva 1000 rpm fordulaton, az EN 61121 szerint
SZERVIZ
Műszaki hiba esetén először ellenőrizze, hogy nem tudja-e saját maga orvosolni a hely- zetet a használati utasítás alapján - lásd a Mit tegyek, ha... cím ű részt.
Ha a problémát nem sikerül megszüntetni, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, vagy valamelyik hivatalos márkaszervizzel.
A gyors segítség érdekében az alábbi adatokat kell közölnie:
– A modell típusa
– Termékszám (PNC)
– Gyári szám (S No. megtalálható a terméken elhelyezett adattáblán - helyére vonatko- zóan lásd a Termékleírás c. fejezetet))
– A hiba típusa
– A kijelzőn megjelenő bármilyen hibaüzenet.
Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez tartozó fontosabb hivatkozási számokat, mert így szükség esetén azonnal kéznél lesznek:
A modell leírása: ........................................
PNC: ........................................
S No: ........................................

========30========

Spis treści
31
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawid łowe działanie Państwa urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w przysz łości. Ponadto prosimy o przekazanie jej
przyszłemu właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 32 OCHRONA ŚRODOWISKA 34 INSTALACJA 35
Transport urządzenia 35
Ustawienie urządzenia 35
Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych
na czas transportu 36
Wypakowanie koszyka do suszenia 36
Podłączenie elektryczne 38
Zmiana zamykania drzwi 38
Specjalne akcesoria 39 OPIS URZĄDZENIA 40 PANEL STEROWANIA 41
Panel sterowania 41
Wyświetlacz 41 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 43 PROGRAMY 43 OBSŁUGA URZĄDZENIA 45
Sortowanie prania 45
Waga prania 46
Włączanie urządzenia/oświetlenia bębna
47
Ładowanie prania 47
Wybór programu 47
DRYNESS 47
SPIN SPEED 47
BUZZER 48
LONG ANTI-CREASE 48
TIME 48
DELAY START 48
Włączanie blokady uruchomienia 48
Rozpoczęcie programu 49
Zmiana programu 49
Program zakończony / Wyładowanie
prania 49 PÓŁKA DO SUSZENIA 50 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 51
Czyszczenie filtra puchu 51
Czyszczenie uszczelki drzwi 53
Opróżnianie zbiornika na skropliny 53
Czyszczenie filtrów wymiennika ciepła
54
Czyszczenie bębna 56
Wyczyścić ekran i obudow ę 56 CO ZROBIĆ, GDY … 56 USTAWIENIA URZĄDZENIA 58 DANE TECHNICZNE 59 SERWIS 59
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcze śniejszego powiadomienia

========31========

32
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i pierwszym u życiem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsz ą instrukcj ę obs ługi wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady bezpiecznej obs ługi. Po- zwoli to uniknąć niepotrzebnych pomy łek i wypadków. Instrukcję obs ługi należy przechowywać przez ca ły czas używania zmywarki i należy ją przekaza ć w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.
- Przed pierwszym u życiem urządzenia należy przeczytać instrukcj ę obs ługi. Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
•Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiada-
jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urz ądzenia
przez osobę odpowiedzialn ą za ich bezpiecze ństwo.
•Należy upewnić si ę, że małe dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W
tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawarto ść b ębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodowa ć powa żne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urz ądzenia.
• Aby nie dopuścić do po żaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urzą-
dzeniu nie wolno suszyć nast ępujących rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy te aku-
mulują ciep ło).
• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak gumowa pianka (pianka latek-
sowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubra-
nia lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania.
•Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawia ć urz ądzenia. Na-
prawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkowa ć urazami cia ła
lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować si ę z lokalnym punktem
serwisowym. Należy zawsze domagać si ę u życia oryginalnych części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze,
terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w su-
szarce wyprać w gor ącej wodzie ze zwiększoną ilo ścią detergentu.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno suszy ć w suszarce rzeczy, które zosta ły
zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemiczne-
go itp.). Ponieważ s ą to substancje lotne, mog ą one spowodowa ć eksplozj ę. W su-
szarce można suszyć wy łącznie rzeczy wyprane w wodzie.

========32========

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
33
• Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zosta ły zabrudzone lub nasączone olejem ro- ślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne zagro żenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.
•Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl p łukania.
•Należy się upewni ć, czy przez przypadek w kieszeniach ubrań, które są wk ładane do urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek.
OSTRZEŻENIE!
• Ryzyko pożaru! Nie należy zatrzymywać suszarki przed zako ńczeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i roz łożyć ich w celu rozproszenia ciepła.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia si ę fragmentów w łókien wokół suszarki bębnowej.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie wolno polewa ć urz ądzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl ch łodzenia),
aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
•Nie używać suszarki, je śli do czyszczenia używano przemysłowych środków che-
micznych.
•Upewnić si ę, że miejsce instalacji posiada odpowiednią wentylacj ę, aby zapobiec
cofaniu się do pomieszczenia spalin z urz ądzeń zasilanych materia łami opałowymi
lub z kominka.
Instalacja
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostro żność podczas jego przenoszenia.
• Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone.
W przypadku wątpliwości nie uruchamiać urz ądzenia i skontaktować si ę z serwi-
sem.
•Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przeciwnym razie
może dojść do powa żnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni roz-
dział w instrukcji obs ługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urz ądzenia powinny zostać wyko-
nane przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentn ą osob ę.
•Jeśli urządzenie zostanie postawione na miękkiej wykładzinie, należy za pomocą nó-
żek wyregulować jego wysoko ść w taki sposób, aby zapewni ć pod nim swobodn ą
cyrkulację powietrza.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie przyciska ono lub nie stoi
na przewodzie zasilającym.
•Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, obowiązkowo należy zastosować zes-
taw łączący (dodatkowe akcesoria).
Zastosowanie
• Suszarka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenia nale-
ży używać zgodnie z przeznaczeniem.
•Suszyć mo żna jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Przestrzega ć
zaleceń producenta odzie ży umieszczonych na metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zosta ły wyprane.

========33========

34
Ochrona środowiska
•Urządzenia nie należy przeładowywać. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji ob-
sługi.
•Nie wkładać do suszarki (nieodwirowanej) bielizny, z której kapie woda.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy
usunąć je z ubrania przed w łożeniem do suszarki.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ci ągnąc za przewód; Należy zawsze chwy-
cić za sam ą wtyczk ę.
• Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilaj ącym lub gdy
panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest
wnętrze suszarki.
•Zmiękczacze i podobne produkty mogą by ć stosowane wy łącznie zgodnie z zalece-
niami ich producentów.
• Ostrożnie - gorąca powierzchnia: Nie wolno dotykać klosza o świetlenia wew-
nętrznego, gdy jest ono włączone.
(dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym oświetleniem bębna)
Bezpieczeństwo dzieci
• To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby niesa-
modzielne bez nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagro żeń zwi ązanych z urządzeniami elektrycznymi.
Dzieci należy dopilnować, aby nie miały styczności z urządzeniem.
OSTRZEŻENIE!
• Ryzyko uduszenia! Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowi ć za-
grożenie dla dzieci. Przechowywać poza zasi ęgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w miejscu niedost ępnym dla dzieci. •Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta domowe nie wchodziły do bębna.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych. Nale ży oddać go do w łaściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się z łomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegó łowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować si ę z lokalnym urz ędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi.
Plastikowe materiały opakowaniowe są oznaczone symbolami np. >PE<, >PS<, itp.
Materiały te należy umieszczać we w łaściwym pojemniku na odpady do recyklingu w
lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

========34========

Instalacja
35
Pompa ciepła suszarki zawiera hermetycznie zamknięty układ napełniony czynnikiem chłodniczym nie zawierającym fluorochlorowęglowodorów. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego pompy ciepła.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie nie będzie już u żywane:
•Wyjąć wtyczk ę z gniazdka.
•Odciąć przewód wraz z wtyczk ą i wyrzuci ć go.
•Usunąć zaczep zamka drzwi. Dzi ęki temu można zapobiec niebezpieczeństwu za- trzaśnięcia się dzieci wewn ątrz urządzenia.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i mi ękka. W związku z tym nie po-
trzeba używać p łynów zmiękczaj

További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Szárítógép
Név AEG-ELECTROLUX T59880
Model T 59880
Fájl mérete 9573 KB
Number of pages 64 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian, Szárítógép AEG-ELECTROLUX T59880 Polski - Polish Polski - Polish,