Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
SMEG FP133X - Sütő

Ha keres a használati utasítás: Sütő SMEG FP133X - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Sütő SMEG FP133X
Sütő SMEG FP133X Sütő SMEG FP133X


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 758 KB (fájl formátuma: pdf)
Inhoudsopgave
1. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK ................................................................... 112 2. INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU ..... 113 3. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID .................................................................. 114 4. LEER UW OVEN KENNEN ................................................................................................. 115 5. VR DE INSTALLATIE ..................................................................................................... 115 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL .............. 116 7. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN) 118
7.1 Instellen van de juiste tijd ............................................................................................................................ 118 7.2 Halfautomatisch koken ................................................................................................................................ 118 7.3 Automatisch koken ...................................................................................................................................... 118 7.4 Kookwekker ................................................................................................................................................. 119 7.5 Einde kooktijd .............................................................................................................................................. 119 7.6 Regeling van het volume van het geluidssignaal ........................................................................................ 119 7.7 Uitschakeling van het geluidssignaal .......................................................................................................... 119 7.8 Wijzigen van de ingestelde gegevens ......................................................................................................... 119 7.9 Wijzigen van de ingestelde gegevens ......................................................................................................... 119

8. ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) .................. 120
8.1 De juiste tijd instellen .................................................................................................................................. 120 8.2 Kookwekker ................................................................................................................................................. 120 8.3 Programmering ........................................................................................................................................... 121 8.4 "DEMO" functie ........................................................................................................................................... 121

9. KLOK EN PROGRAMMEEREENHEID(ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN) ................ 122
9.1 Instellen van de juiste tijd ............................................................................................................................ 122 9.2 Halfautomatisch koken ................................................................................................................................ 122 9.3 Automatisch koken ...................................................................................................................................... 122 9.4 Einde kooktijd .............................................................................................................................................. 122 9.5 Uitschakeling van het geluidssignaal .......................................................................................................... 122

10. GEBRUIK VAN DE OVEN ................................................................................................. 123
10.1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ........................................................................................ 123 10.2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) ..................................................................................... 123 10.3 Lamp van de binnenverlichting ................................................................................................................. 123

11. BESCHIKBARE ACCESSOIRES ...................................................................................... 124 12. AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN ........................................................................... 125
12.1 Traditionele kookwijzen ............................................................................................................................. 125 12.2 Koken met warme lucht ............................................................................................................................. 125 12.3 Delicate kookwijzen ................................................................................................................................... 125 12.4 Koken met de grill ..................................................................................................................................... 126 12.5 Koken met de grill met warme lucht .......................................................................................................... 126 12.6 Ontdooien ................................................................................................................................................. 126

12.7 BAKKEN MET HET BRAADSPIT ................................................................................ 127
12.8 Aanbevolen kooktabellen .......................................................................................................................... 128

13. REINIGING EN ONDERHOUD ......................................................................................... 130
13.1 Het reinigen van roestvrij staal .................................................................................................................. 130 13.2 Gewone dagelijkse reiniging ..................................................................................................................... 130 13.3 Voedselvlekken of -resten ......................................................................................................................... 130 13.4 De oven reinigen ....................................................................................................................................... 130 13.5 Reiniging van het glas aan de binnenkant van de deur ............................................................................ 130 13.6 Pyrolyse: automatische reiniging van de oven .......................................................................................... 131

14. BUITENGEWOON ONDERHOUD .................................................................................... 134
14.1 Vervanging van het lampje voor de verlichting ......................................................................................... 134 14.2 Demontage van de deur ............................................................................................................................ 134 14.3 Demontage van de ruiten .......................................................................................................................... 135

15. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ............................................................................... 136
15.1 Elektrische aansluiting .............................................................................................................................. 136 15.2 Plaatsing van de oven ............................................................................................................................... 137 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte wijze van reiniging en onderhoud van het apparaat.

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die zorg moet dragen voor een goede controle van de gasinstallatie en die de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat moet uitvoeren.

111


========1========

Waarschuwingen voor het gebruik 1. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK
DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN DE OVEN INTACT EN BINNEN BEREIK WORDEN BEWAARD. WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. GEBRUIK DIT APPARAAT NOOIT VOOR HET VERWARMEN VAN RUIMTEN.

LAAT DE VERPAKKINGSRESTEN NOOIT ONBEHEERD IN HET HUIS. SCHEID DE VERSCHILLENDE VAN DE VERPAKKING AFKOMSTIGE AFVALMATERIALEN EN LEVER ZE IN BIJ HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR DE GEDIFFERENTIEERDE INZAMELING VAN AFVAL. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN EEN MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA). IN DEZE RICHTLIJN WORDEN DE VOOR HET GEHELE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE GELDENDE NORMEN VASTGELEGD VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN AFGEDANKTE APPARATEN. DE OPENINGEN, DE VENTILATIE- EN WARMTEAFVOERGLEUVEN MOGEN NOOIT WORDEN GEBLOKKEERD. HET TYPEPLAATJE MET DE TECHNISCHE SPECIFICATIES, HET SERIENUMMER EN HET MERKTEKEN IS ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. HET PLAATJE MAG NOOIT WORDEN VERWIJDERD. HET GEBRUIK VAN METALEN SCHUURSPONSJES EN SCHERPE SPATELS MOET WORDEN VERMEDEN OM DE OPPERVLAKKEN NIET TE BESCHADIGEN. GEBRUIK NORMALE, NIET SCHURENDE PRODUCTEN, EN EVENTUEEL KEUKENGEREI VAN HOUT OF PLASTIC. SPOEL HET GOED AF EN DROOG HET AF MET EEN ZACHTE DOEK OF EEN ZEEM. ZORG ERVOOR DAT IN DE OVEN GEEN SUIKERHOUDENDE VOEDSELRESTEN OPDROGEN (BIJV. JAM). WANNEER DIE TE LANG UITDROGEN KUNNEN ZE HET EMAIL AAN DE BINNENKANT VAN DE OVEN BESCHADIGEN. De fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet in acht nemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts n enkel onderdeel van het apparaat en als gevolg van het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen.

112


========2========

Het milieu - Instructies voor de afvalverwerking 2. INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU
Wij gebruiken voor de verpakking van onze producten niet-vervuilende en dus milieuvriendelijke en recyclebare materialen. Wij vragen om uw medewerking door te zorgen voor een juiste verwerking van het verpakkingsmateriaal. De adressen van de centra voor het verzamelen, de recyclage of de verwerking zijn beschikbaar bij uw wederverkoper of bij de plaatselijke betrokken instanties. Laat de verpakking of delen ervan niet zomaar ergens achter. Dit kan gevaar van verstikking opleveren voor kinderen, vooral de plastic zakjes. U moet ook zorgen voor een correcte verwerking van het oude apparaat. Belangrijk: Bezorg het apparaat bij het plaatselijk bevoegde bedrijf voor het inzamelen van afgedankte huishoudelijke apparaten. Met een correcte verwerking kunnen waardevolle materialen op intelligente wijze gerecycled worden. Voordat u uw apparaat wegdoet is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de rekken in de gebruiksstand laat om te voorkomen dat spelende kinderen opgesloten raken in de ovenruimte. Verder moet u de elektrische voedingskabel afsnijden en samen met de stekker verwijderen.

113


========3========

Waarschuwingen voor de veiligheid 3. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID
RAADPLEEG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEIDSNORMEN VOOR ELEKTRISCHE OF GASAPPARATEN EN VOOR DE VENTILATIEFUNCTIES. IN UW BELANG EN VOOR UW VEILIGHEID IS WETTELIJK BESLOTEN DAT DE INSTALLATIE VAN, EN DE ASSISTENTIE VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. ONZE ERKENDE INSTALLATEURS GARANDEREN DAT HET WERK NAAR TEVREDENHEID WORDT UITGEVOERD. GAS- OF ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DOOR DESKUNDIGE PERSONEN WORDEN LOSGEKOPPELD. BIJ EEN AANSLUITING MET EEN STEKKER MOET U CONTROLEREN OF DE STEKKER EN HET STOPCONTACT VAN HETZELFDE TYPE ZIJN. VERMIJD HET GEBRUIK VAN REDUCTIESTUKKEN, ADAPTERS OF AFLEIDINGEN DIE TOT OVERVERHITTING OF BRAND ZOUDEN KUNNEN LEIDEN. DE STEKKER DIE OP DE VOEDINGSKABEL WORDT AANGESLOTEN EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. HET STOPCONTACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN WANNEER HET APPARAAT IS INGEBOUWD. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. EEN AARDAANSLUITING, IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE, IS VERPLICHT. ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET U HET APPARAAT KORT TESTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERNA VERSTREKTE INSTRUCTIES. WANNEER HET APPARAAT NIET FUNCTIONEERT MOET U HET LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM RAADPLEGEN. PROBEER NOOIT OM HET APPARAAT TE REPAREREN. ZET NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: EEN ONVERWACHTE ONTSTEKING ERVAN ZOU TOT BRAND KUNNEN LEIDEN. TIJDENS HET GEBRUIK WORDT HET APPARAAT ZEER HEET. LET ERVOOR OP DAT U DE WARMTE-ELEMENTEN IN DE OVEN NIET AANRAAKT. DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET VERMINDERDE FYSISCHE OF PSYCHISCHE VERMOGENS, OF DOOR PERSONEN DIE GEEN ERVARING HEBBEN IN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR, TENZIJ DIT GEBEURT ONDER TOEZICHT OF INSTRUCTIE VAN VOLWASSENEN DIE VOOR HUN VEILIGHEID INSTAAN. NA IEDER GEBRUIK MOET U ALTIJD CONTROLEREN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND 0 (UIT) STAAN.

VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet in acht nemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts n enkel onderdeel van het apparaat en als gevolg van het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen.

114


========4========

Instructies voor de gebruiker 4. LEER UW OVEN KENNEN
BEDIENINGSPANEEL

OVENLAMPJE

OVENVENTILATOR

GELEIDERAILS VOOR ROOSTERS EN OVENSCHALEN BOVENSTE BESCHERMING

5. VR DE INSTALLATIE
Laat de resten van het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter in de huiselijke omgeving. Scheid de verschillende van de verpakking afkomstige afvalmaterialen en lever ze in bij het dichtstbijzijnde centrum voor de gedifferentieerde verzameling van het afval. Voor het verwijderen van alle fabricageresten wordt het aanbevolen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken. Voor meer informatie over het reinigen verwijzen wij naar hoofdstuk "13. REINIGING EN ONDERHOUD". Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display van de programmeereenheid met regelmatige onderbrekingen knipperen. Voor de regeling verwijzen wij naar de paragrafen "7. Elektronische Programmeereenheid (alleen op bepaalde modellen)", "8. ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN)", "9. Klok en programmeereenheid(alleen op bepaalde modellen)".

115


========5========

Instructies voor de gebruiker 6. BESCHRIJVING FRONTPANEEL VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET

Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de oven bevinden zich op het frontpaneel. In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de gebruikte symbolen.

THERMOSTAATKNOP

U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop rechtsom te draaien op de gewenste stand, tussen 50 en 280C. Op sommige modellen zal de display enkele seconden lang de ingestelde temperatuur tonen. Voor weergave van de ingestelde temperatuur hoeft u alleen maar de toetsen of van de elektronische programmeereenheid in te drukken

116


========6========

Instructies voor de gebruiker
FUNCTIEKEUZEKNOP Draai de knop in n van de twee richtingen om n van de volgende functies te kiezen:

GEEN FUNCTIE INGESTELD

GRILL-ELEMENT + VENTILATIE

AFWISSELEND WERKEND GRILLELEMENT MET ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT

ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT BOVENSTE + ONDERSTE + GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS (PYROLYSE)

GRILL-ELEMENT + DRAAISPIT

BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE

(NIET ALLE FUNCTIES ZIJN AANWEZIG OP ALLE MODELLEN)
CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT

Het afwisselend aan- en uitgaan wijst erop dat de oven wordt opgewarmd. Wanneer het lampje ophoudt met knipperen is de vooraf ingestelde temperatuur bereikt die gehandhaafd zal blijven tot de oven wordt uitgeschakeld. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur zal een geluidssignaal afgaan om de gebruiker te waarschuwen. DEZE LAMP ZAL OOK GAAN BRANDEN BIJ HET INSCHAKELEN VAN DE AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS (PYROLYSE) EN ZAL PAS WEER UITGAAN NA HET VERLOPEN VAN DE INGESTELDE TIJD.
CONTROLELAMPJE BLOKKERING DEUR

Tijdens de automatische reinigingscyclus (Pyrolyse) zal de ontsteking van dit controlelampje erop wijzen dat de blokkeerinrichting van de ovendeur in werking is getreden. Voor de wijze waarop de DEURBLOKKERING wordt aangegeven voor de modellen die niet met deze lamp zijn uitgerust, moet u paragraaf "13.6.5 Werking van de automatische reinigingscyclus (voor de modellen die zijn uitgerust met analoge elektronische klok)" raadplegen.

117


========7========

Instructies voor de gebruiker 7. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN)

LIJST VAN FUNCTIES VAN DE DRUKKNOPPEN DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD DRUKKNOP DUUR KOOKTIJD DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE DRUKKNOP MANUELE WERKING

7.1 Instellen van de juiste tijd
Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Wanneer u toets indrukt wordt het knipperen van de display beindigd. Wanneer u de toets ingedrukt houdt en binnen 5 seconden de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u per keer indrukken een toe- of afname van n minuut. Druk n van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. Wanneer de oven in stand-by staat moet u, om de tijd te veranderen, enkele seconden lang de toets ingedrukt houden en de tijd regelen met de toetsen en . Vr iedere instelling van de programmeereenheid moet u de functie en gewenste temperatuur activeren.

7.2 Halfautomatisch koken
Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het aftellen van de duur van de kooktijd beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en .

7.3 Automatisch koken
Deze instelling dient ertoe om de oven volledig automatisch in- en uit te schakelen. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de zojuist ingestelde duur van de kooktijd verschijnen: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en zal op de display de juiste tijd verschijnen samen met het symbool A. Bij het bereiken van het automatisch door de programmeereenheid aan de hand van de ingevoerde gegevens berekende tijdstip voor het begin van de kooktijd zal op de display het symbool A verschijnen. 118


========8========

Instructies voor de gebruiker
Na de instelling kunt u toets indrukken om de resterende kooktijd te zien; en toets om het tijdstip van het eind van de kooktijd te zien. De instelling met niet-coherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid geaccepteerd worden).

7.4 Kookwekker
De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of . Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Wanneer u na de instelling de resterende tijd wenst te zien moet u toets indrukken. Bij het gebruik van de programmeereenheid als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken.

7.5 Einde kooktijd
Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft.

7.6 Regeling van het volume van het geluidssignaal
U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets .

7.7 Uitschakeling van het geluidssignaal
Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de stand 0.

7.8 Wijzigen van de ingestelde gegevens
Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. De annulering van de duur zal door de programmeereenheid worden genterpreteerd als het eind van de kooktijd.

7.9 Wijzigen van de ingestelde gegevens
De ingestelde gegevens voor het koken kunnen op ieder moment worden gewijzigd door de toets van de te wijzigen functie ingedrukt te houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de toetsen voor het wijzigen van de waarde of indrukt.

119


========9========

Instructies voor de gebruiker 8. ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN)

LIJST VAN FUNCTIES TOETS KOOKWEKKER TOETS EINDE KOOKTIJD INSTELLING JUISTE TIJD EN RESET TOETS AFNAME WAARDE TOETS TOENAME WAARDE

8.1 De juiste tijd instellen
Bij de eerste ingebruikneming van de oven of na een stroomonderbreking, zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen. Druk de toets in en houd tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of toingedrukt, om de juiste tijd in te stellen. U verkrijgt per keer indrukken een toe- of afname van n minuut. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde ingedrukt houdt, verkrijgt u een snellere regeling. Het alarmsignaal dat op het eind van iedere programmering zal afgaan bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal met tussenpozen van ongeveer 1 minuut worden herhaald. U kunt hem echter op ieder moment onderbreken door de toets of in te drukken.

8.2 Kookwekker
Deze functie zal het koken niet onderbreken maar alleen het alarmsignaal activeren. Wanneer u toets indrukt, wordt de display verlicht, zoals afgebeeld in figuur 1. Houd de toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de toetsen of om de timerkookwekker in te stellen. Bij iedere keer drukken zal 1 extern segment, overeenkomstig 1 kookminuut, aan- of uitgaan. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde ingedrukt houdt, verkrijgt u een snellere regeling. 1) De maximale duur van de kookwekker is 11 uur en 59 minuten. Na voltooiing van een draaiing gaan de nummers achteropeenvolgend knipperen om aan te geven dat de duur langer is dan 60 minuten. In figuur 2 is bijvoorbeeld een aftelling van 2 uur en 40 minuten weergegeven. Enkele seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen en op het eind ervan zal het alarmsignaal afgaan. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd zien door de toets in te drukken. Na verloop 2) van een paar seconden zal de display het aftellen weer weergeven.

-

-

U kunt op ieder moment de duur van de kookwekker wijzigen door de toets ingedrukt te houden en wederom de toetsen o te gebruiken. - U kunt het aftellen annuleren door de toets enkele seconden lang ingedrukt te houden. - Het alarmsignaal dat op het eind van de ingestelde tijd afgaat bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal met tussenpozen van een 1 minuut worden herhaald. U kunt hem echter onderbreken door de toets of in te drukken. - Met de toets , kunt u, terwijl het alarmsignaal afgaat, de tonaliteit regelen. Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknop op de stand 0 te draaien.

120


========10========

Instructies voor de gebruiker
8.3 Programmering
Duur kooktijd: het is mogelijk om de duur van de kooktijd in te stellen. Vr het instellen ervan moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: - Wanneer u toets indrukt wordt de display verlicht, zoals afgebeeld in figuur 1. - Houd de toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de toetsen of om de timerkookwekker in te stellen. Bij iedere keer drukken zal 1 extern segment, overeenkomstig 1 kookminuut, aan- of uitgaan. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde ingedrukt houdt, verkrijgt u een snellere regeling. - De maximale duur van de geprogrammeerde kooktijd is 11 uur en 59 minuten. 1) - Na voltooiing van een draaiing gaan de nummers achteropeenvolgend knipperen om aan te geven dat de duur langer is dan 60 minuten. In figuur 2 is bijvoorbeeld een aftelling van 2 uur en 40 minuten weergegeven. - Enkele seconden na de laatste druk op de toets zal de geprogrammeerde kooktijd beginnen en op het eind ervan zal het alarmsignaal afgaan. - Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, gaat het alarmsignaal af en knipperen de cijfers op het scherm.
2)

Het alarmsignaal dat op het eind van de ingestelde tijd afgaat bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal, met tussenpozen van een 1 minuut worden herhaald. U kunt hem echter onderbreken door de toets of in te drukken. - Met de toets , kunt u, terwijl het alarmsignaal functioneert, er de tonaliteit van regelen. - U kunt de duur ook weer op nul zetten met een reset van het ingestelde programma: wanneer u de toets in het midden enkele seconden lang ingedrukt houdt wordt de ingestelde duur namelijk geannuleerd en zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. Op het eind van de geprogrammeerde kooktijd moet u de oven weer in de manuele stand zetten door de toets enkele seconden lang ingedrukt te houden.

-

Begin kooktijd: afgezien van de duur van de kooktijd, kunt u ook de starttijd van het koken instellen (met een maximaal uitstel van 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin-/eindtijdstip in te stellen moet u als volgt te werk gaan. - Stel de duur van de kooktijd in zoals beschreven in de vorige paragraaf. - Druk de toets wederom in en houd hem ingedrukt. Op de display verschijnt de juiste tijd: met de toetsen en moet u het tijdstip voor het begin van de kooktijd instellen. - Enkele seconden na de laatste keer indrukken zal de display het begintijdstip van het koken aangeven. - Aan het begin van een geprogrammeerde kooktijd zal ook het cirkeltje tussen de 12 en de 1 gaan branden om aan te geven dat we bezig zijn met een geprogrammeerde kooktijd. - Om de juiste tijd weer te geven kunt u op ieder moment de toets indrukken. Enkele seconden later zal de display weer het begintijdstip van het koken aangeven. - Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, gaat het alarmsignaal af en knipperen de cijfers op het scherm. - Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de centrale toets enkele seconden lang ingedrukt houden: wanneer het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. Op het eind van de geprogrammeerde kooktijd moet u de oven weer in de manuele stand zetten door de enkele seconden lang ingedrukt te houden. Let op: na de bovenstaand beschreven programmering zal de oven het koken echter pas starten wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar, zoals voorzien, op de stand van de gewenste temperatuur en functie zijn gezet.

8.4 "DEMO" functie
Op de met een analoge/digitale programmeereenheid uitgeruste modellen is een "DEMO" functie voorzien die de weerstanden uitschakelt maar de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen hoeft u alleen maar de toetsen , , en enkele seconden lang ingedrukt te houden. Een biep ter bevestiging zal de gebruiker informeren dat de functie is ingeschakeld. Wanneer de display de juiste tijd aangeeft met de demo functie geactiveerd, zal het nummer 6 knipperen. Om deze functie weer uit te schakelen moet u dezelfde procedure volgen.

121


========11========

Instructies voor de gebruiker 9. KLOK EN PROGRAMMEEREENHEID(ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN)

HET KNOPJE MOET ALTIJD LINKSOM WORDEN GEDRAAID.

9.1 Instellen van de juiste tijd
Voor het instellen van de juiste tijd moet u knopje A INDRUKKEN en linksom draaien. VR IEDERE INSTELLING VAN DE PROGRAMMEEREENHEID MOET U DE FUNCTIE EN DE GEWENSTE TEMPERATUUR ACTIVEREN.

9.2 Halfautomatisch koken
Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. Draai het knopje A linksom om de duur van de kooktijd in te stellen in het venster B.

9.3 Automatisch koken
Dzez instelling dient ertoe om de oven volledig automatisch in- en uit te schakelen. Draai het knopje A linksom om de duur van de kooktijd in te stellen in het venster B. TREK het knopje A uit en draai hem linksom tot de wijzer C overeenstemt met het gewenste begintijdstip van het koken.

9.4 Einde kooktijd
Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan.

9.5 Uitschakeling van het geluidssignaal
U kunt het geluidssignaal met de hand uitschakelen door het knopje A linksom te draaien tot het symbool in het venster B verschijnt. OM DE OVEN OP HET EIND VAN EEN PROGRAMMA MET DE HAND TE GEBRUIKEN MOET U HET KNOPJE A DRAAIEN TOT HET SYMBOOL IN HET VENSTER B VERSCHIJNT.

122


========12========

Instructies voor de gebruiker 10.GEBRUIK VAN DE OVEN
Bij de modellen met digitale analoge timer volstaat het om, bij het eerste gebruik na een stroomonderbreking de centrale toets 1 / 2 seconde lang in te drukken om de oven klaar te maken voor het gebruik. Bij de modellen uitgerust met klok en programmeereenheid moet u, om de oven gereed te maken voor het koken, de volgende 3 handelingen uitvoeren: 1 controleer of de kookwekker op de stand of op die tussen 5' en 90'/120' staat; 2 draai de thermostaatknop; 3 draai de functiekeuzeknop op een willekeurige functie. Bij de modellen met digitale programmeereenheid moet u, alvorens de oven in gebruik te nemen of na een stroomonderbreking, controleren of op de display het symbool verschijnt (zie paragraaf "7.1 Instellen van de juiste tijd").

10.1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen
Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de plaatselijke vordering van overheidswege Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. 5 cm), en open hem daarna pas helemaal. Indien u tijdens het koken bij het voedsel moet komen moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. Bij het openen van de deur wordt de binnenventilatie van de oven automatisch uitgeschakeld om bij het sluiten ervan weer te worden hervat.

10.2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen)
Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die, afhankelijk van de modellen, boven de deur (Fig. 1) of onder deur (Fig. 2) naar buiten komt en die ook nog kort na het uitschakelen van de oven kan doorgaan.

10.3 Lamp van de binnenverlichting
Afhankelijk van de modellen zal de ovenlamp gaan branden: wanneer u de ovendeur opent, of; de schakelknop selectie functies op eender welke functie wordt geplaatst, behalve op lagere interne temperatuur dan 280C

en met een

123


========13========

Instructies voor de gebruiker 11.BESCHIKBARE ACCESSOIRES
De oven heeft 4 geleiderails om de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten op te kunnen plaatsen.

Bakblik: handig voor het bakken van taarten en biscuit. Rooster van ronde staven: voor het koken van voedsel in borden, kleine taarten, braadstukken of voedsel dat licht moet worden geroosterd. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van het vet dat van het voedsel op het erboven geplaatste rooster druipt. Frame van ronde staven voor draaispit: dient ter ondersteuning van de spie van het draaispit (zie instructies van paragraaf "12.7 BAKKEN MET HET BRAADSPIT"). Braadspit: handig voor het braden van kip en al het voedsel dat gelijkmatig over het volledige oppervlak moet worden gebakken. Bovenste bescherming: wanneer u hem eruit trekt kunt u de oven van binnen gemakkelijker schoonmaken.

Tang van verchroomd rond metaal: handig om hete roosters en ovenschalen mee uit de oven te halen.

De tang van verchroomd rond metaal is erg handig in de keuken, want afgezien van een stevige grip op de ovenschalen en roosters vermijdt u rechtstreeks contact (waartoe u met ovenwanten en of handgrepen van stof verplicht bent).

Niet alle accessoires worden geleverd met alle modellen.

Op bestelling beschikbare accessoires U kunt u de originele accessoires bestellen via de Bevoegde Servicecentra.

124


========14========

Instructies voor de gebruiker 12.AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN
Elke functie beschikt over een heringestelde voorverwarming; tijdens deze voorverwarming knippert de thermostaatlamp. Wanneer de vooraf bepaalde temperatuur wordt bereikt, licht de lamp vast op. Tijdens het koken moet de ovendeur gesloten blijven.

12.1 Traditionele kookwijzen

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
50 280 C

Dit klassieke kooksysteem, waarbij de hitte van boven en van onderen komt, is geschikt voor het bakken van voedsel op een enkel niveau. U moet de oven voorverwarmen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Plaats het gerecht pas in de oven nadat het controlelampje van de thermostaat is uitgegaan. Bijzonder vet vlees moet in de nog koude oven worden gezet. Diepvriesvlees kunt u rechtstreeks, zonder vooraf ontdooien, in de oven zetten. Als enige voorzorgsmaatregel moet u ongeveer 20 C lagere temperaturen instellen en kooktijden gebruiken van ongeveer een 1/4 langer ten opzichte van die voor vers vlees. Gebruik recipinten met een hoge rand om te voorkomen dat spatten de wanden van de oven bevuilen.

12.2 Koken met warme lucht

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
50 280 C

Dit systeem is geschikt voor het koken op meerdere niveaus, ook van voedsel van geheel verschillende aard (vis, vlees, enz.) zonder dat de smaak of geur op elkaar overslaan. De circulatie van de lucht in de oven garandeert een gelijkmatige verspreiding van de hitte Het gelijktijdig koken van meerdere gerechten is mogelijk op voorwaarde dat de kooktemperatuur van de verschillende gerechten overeenstemt.

12.3 Delicate kookwijzen

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
50 280 C

Geschikt voor gebak en taarten met vochtige afdekking, met weinig suiker en vochtig gebak in bakvormen. Uitstekende resultaten worden tevens verkregen bij het afronden van het voedsel aan de onderkant of bij kookwijzen waarvoor de warmte vooral van onderen moet komen. Wij raden aan om de ovenschaal in de onderste stand te zetten. 125


========15========

Instructies voor de gebruiker
12.4 Koken met de grill

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
Geschikt voor het snel goudbruin braden van het voedsel. Wij raden aan om de ovenschaal in de bovenste stand te zetten. Bij korte kooktijden en kleine hoeveelheden moet u het rooster op de derde geleiderail van onderen plaatsen. Bij langere kooktijden en grillschotels moet u het rooster lager zetten afhankelijk van de grootte van de stukken vlees. Tijdens het koken met de grill moet de ovendeur gesloten blijven. Het grilleren met een open deur kan de oven permanent beschadigen en er de veiligheid tijdens de werking van in gevaar brengen.

12.5 Koken met de grill met warme lucht

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
Maakt een gelijkmatige verspreiding mogelijk van de warmte die beter en dieper door kan dringen in het voedsel. Het voedsel zal van buiten licht goudbruin worden en van binnen mals blijven. Tijdens het koken met de grill moet de ovendeur gesloten blijven. Het grilleren met een open deur kan de oven permanent beschadigen en er de veiligheid tijdens de werking van in gevaar brengen.

12.6 Ontdooien

FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT
0

Uitsluitend de verplaatsing van de lucht door de ventilator zal voor een snellere ontdooiing van het voedsel zorgen. De in de oven circulerende lucht is op omgevingstemperatuur. Het ontdooien op omgevingstemperatuur heeft als voordeel dat de smaak en het aanzien van het voedsel er niet door worden veranderd.

126


========16========

Instructies voor de gebruiker
12.7 Bakken met het braadspit

SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MAXIMUM

Het betreft hier een wijze van bakken met energiebesparing. Het voedsel in het centrum van de braadslede plaatsen en het bakken uitvoeren zoals beschreven in de par. "12.4 Koken met de grill". Alleen aangeraden voor het bereiden van kleine stukken. Het spit voor het braadstuk voorbereiden door de vijzen A van de vorken vast te zetten. De steun voor het spit B op de tweede richel van onder af plaatsen. Het handvat D wegnemen en het spit van het braadstuk zodanig plaatsen dat de katrol E op de steun voor het spit B blijft. De steun voor het spit B volledig in de oven duwen tot de punt van het spit van het braadstuk in het gat C op de achterwand van de oven geplaatst zit. Plaats een ovenschaal F op het eerste stand van onderen en giet er een beetje water in om de vorming van rook te voorkomen.

127


========17========

Instructies voor de gebruiker
12.8 Aanbevolen kooktabellen
De kooktijden, en speciaal die van het vlees, zullen variren afhankelijk van de dikte en de kwaliteit van het voedsel en de persoonlijke smaak en verwijzen naar een voorverwarmde oven.

TRADITIONELE KOOKWIJZEN
STAND GELEIDERAIL VAN ONDEREN VOORGERECHTEN LASAGNE MACARONI UIT DE OVEN VLEES KALFSGEBRAAD VARKENSLENDE SCHOUDERKARBONADE KONIJN KALKOENBOUT KONIJN "COPPA" UIT DE OVEN VIS PIZZA BROOD FOCACCIA GEBAK KRANSVORMIG GEBAK VLAAI BLADERDEEG BRIOCHES GEVULDE TORTELLINI RIJSTTAART PARADIJSTAART SOEZEN CAKE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 TEMPERATUUR C 220 - 230 220 - 230 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 160 - 170 250 200 - 210 190 - 200 160 - 170 160 - 170 160 - 170 160 - 180 160 - 170 160 - 170 160 - 170 160 - 170 160 - 170 TIJD IN MINUTEN

50 - 60 40 80 - 90 80 - 90 100 - 110 70 - 75 160 - 180 160 - 200 190 - 210 Afhankelijk van de grootte 20 - 25 40 20 - 25 55 - 60 30 - 40 20 - 25 25 - 30 30 - 35 60 60 40 - 45 40 - 45

KOKEN MET DE GRILL
STAND GELEIDERAIL VAN ONDEREN VARKENSKOTELET VARKENSFILET RUNDFILET PLAKJES LEVER KALFSLAPJE HALVE KIP BRAADWORSTJES GEHAKTBALLEN VISFILET TOAST 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 TIJD IN MINUTEN 1 ZIJDE 2 ZIJDE 7-9 5-7 9 - 11 5-9 9 - 11 9 - 11 2-3 2-3 7-9 5-7 9 - 14 9 - 11 7-9 5-6 7-9 5-6 5-6 3-4 2-4 2-3

128


========18========

Instructies voor de gebruiker

KOKEN MET WARME LUCHT
STAND GELEIDERAIL VAN ONDEREN VOORGERECHTEN LASAGNE MACARONI UIT DE OVEN VLEES KALFSGEBRAAD VARKENSLENDE SCHOUDERKARBONADE KONIJN KALKOENBOUT GEBRADEN KIP VIS ZALMFOREL PIZZA BROOD FOCACCIA GEBAK KRANSVORMIG GEBAK VLAAI VAN JAM BLADERDEEG CROISSANTS GEVULD GEBAK PARADIJSTAART 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1-2 1 1-2 2 2 2 2 2 2 TEMPERATUUR C 210 - 230 210 - 230 180 - 190 180 - 190 180 - 190 180 - 190 180 - 190 180 - 190 150 - 160 250 190 - 200 180 - 190 160 160 170 160 - 170 160 160 TIJD IN MINUTEN

45 - 50 25 - 30 70 - 80 70 - 80 90 - 100 70 - 80 110 - 120 60 - 70 35 - 40 15 - 20 25 - 30 15 - 20 50 - 60 25 - 30 20 - 25 20 - 25 20 - 25 60

129


========19========

Instructies voor de gebruiker 13.REINIGING EN ONDERHOUD
Vr alle werkzaamheden moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen.

Maak de binnenkant van de oven niet schoon met een straal stoom.

13.1 Het reinigen van roestvrij staal
Voor een goed behoud van het roestvrij staal moet u het fornuis regelmatig, na ieder gebruik schoonmaken nadat hij is afgekoeld.

13.2 Gewone dagelijkse reiniging
Om de roestvrijstalen oppervlakken schoon te maken en intact te houden moet u altijd en uitsluitend de speciaal hiervoor bestemde producten gebruiken die geen schuurmiddelen of zuren op chloorbasis mogen bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en breng het aan op het oppervlak, spoel het zorgvuldig af en droog het met een zachte doek of een zeem.

13.3 Voedselvlekken of -resten
Het gebruik van metalen schuursponsjes en scherpe spatels moet worden vermeden om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale, niet schurende producten, en eventueel keukengerei van hout of plastic. Spoel het goed af en droog het af met een zachte doek of een zeem. Zorg ervoor dat in de oven geen suikerhoudende voedselresten opdrogen (bijv. jam). Wanneer die te lang uitdrogen kunnen ze het email aan de binnenkant van de oven beschadigen.

13.4 De oven reinigen
Voor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat u hem heeft laten afkoelen, schoonmaken. Verwijder alle losse onderdelen.

Om het schoonmaken met de hand te vergemakkelijken kunt u de deur verwijderen (zie paragraaf "14.2 Demontage van de deur" )

13.5 Reiniging van het glas aan de binnenkant van de deur
Wij raden aan om de ruit aan de binnenkant van de deur altijd goed schoon te houden. Bij hardnekkig vuil kunt u de ruit verwijderen aan de hand van de aanwijzingen verstrekt in paragraaf "14.3 Demontage van de ruiten", en moet u hem apart wassen met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel.

130


========20========

Instructies voor de gebruiker
13.6 Pyrolyse: automatische reiniging van de oven
De pyrolyse is een automatische reinigingsprocedure met hoge temperaturen die de viezigheid zal oplossen. Voordat u de automatische reinigingscyclus start moet u zich ervan verzekeren dat er geen voedsel of veel, bij een eerder gebruik gemorste voedselresten in de oven zijn achtergebleven. Een blokkeerinrichting van de deur zal het openen ervan onmogelijk maken.

BIJ INSTALLATIE VAN DE OVEN ONDER EEN KOOKPLAAT MOET U CONTROLEREN OF DE BRANDERS OF ELEKTRISCHE PLAATJES TIJDENS DE AUTOMATISCHE REINIGING UITGESCHAKELD BLIJVEN. 13.6.1 Voordat u de automatische reinigingscyclus start De pyrolyse kan op ieder moment van de dag of nacht worden uitgevoerd (indien u gebruik wenst te maken van het nachttarief voor de elektrische energie). Voordat u verder gaat moet u het volgende controleren: alleen de gebakschaal, de ovenschaal en de bovenste afscherming kunnen in de oven worden gelaten omdat ze bestand zijn tegen de hoge temperaturen van het pyrolyseproces; alle andere accessoires moeten uit de oven worden verwijderd. verwijder het meest opzichtige vuil uit de ovenruimte en van het oppervlak van de ruit aan de binnenkant (het reinigen met de pyrolyse zou anders te lang duren); controleer of ovendeur goed gesloten is. bij het instellen van de duur van het reinigen wordt het aanbevolen om het volgende schema aan te houden: DUUR VAN HET WEINIG VIES GEMIDDELD VIES ZEER VIES REINIGEN 90 MIN. 135 MIN. 180 MIN. Bij de eerste automatische reinigingscyclus zullen onaangename geuren vrij kunnen komen als gevolg van de normale verdamping van olie-achtige substanties van de fabricage. Dit is een volledig normaal fenomeen dat na de eerste reinigingscyclus verdwijnt. Tijdens de automatische reinigingscyclus produceren de ventilatoren een intenser geluid als gevolg van de hogere draaisnelheid. Dit is een volledig normaal werkingsproces, ontwikkeld om de warmte a te voeren. Op het eind van de pyrolyse zal de ventilatie automatisch nog lang genoeg doorgaan om oververhitting van de wanden van de meubelen en de voorzijde van de oven te voorkomen. 13.6.2 Werking van de automatische reinigingscyclus (voor de modellen die zijn uitgerust met digitale programmeereenheid en klok+programmeereenheid) In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van de werking van de automatische reinigingscyclus. Op het moment dat de duur van de cyclus wordt ingesteld, gaat het controlelampje van de thermostaat branden, terwijl de blokkeerinrichting van de deur (met bijbehorend controlelampje) uitgeschakeld zal blijven. Een blokkeerinrichting zal 2 minuten na het starten van de reinigingscyclus geactiveerd worden en het openen van de deur verhinderen. Op het eind van de reinigingscyclus zal het controlelampje van de thermostaat uitgaan. De blokkering van de deur zal pas later worden opgeheven, wanneer de dalende temperatuur in de oven weer tot onder de 300 C zal zijn gezakt.

131


========21========

Instructies voor de gebruiker

ON

-

ON

300 C

OFF

500 C

OFF

300 C

13.6.3 Instelling van de reinigingscyclus met elektronische programmeereenheid FUNCTIEKEUZEKNOP MINIMUMDUUR VAN DE REINIGINGSCYCLUS: 1 h en 30' Zet de functiekeuzeknop op het symbool , druk op toets en vervolgens nmaal op om de minimale duur van in te stellen; het controlelampje van de thermostaat zal gaan branden. Om deze duur weer te geven of te regelen moet u de toets indrukken samen met de toe-/afnametoetsen of . U kunt de duur van de pyrolyse tot maximaal 3 uur instellen.

De reinigingscyclus kan worden geprogrammeerd om op een vooraf bepaald tijdstip te starten. Druk de toets in en wijzig de waarden met de toetsen voor de wijziging van de waarde of . 13.6.4 Instelling van de reinigingscyclus met de programmaklok FUNCTIEKEUZEKNOP

MINIMUMDUUR VAN DE REINIGINGSCYCLUS: 1 h en 30' Wanneer u de functiekeuzeknop op het symbool zet : zal het controlelampje van de thermostaat gaan branden. Draai het knopje A linksom om in venster B de duur van de Pyrolyse in te stellen. Deze kan van een minimum van 1h 30' tot maximaal 3 uur worden ingesteld.

132


========22========

Instructies voor de gebruiker

De reinigingscyclus kan worden geprogrammeerd om op een vooraf bepaald tijdstip te starten. Draai het knopje A linksom om in venster B de duur van de Pyrolyse in te stellen. TREK het knopje A uit en draai hem linksom tot de pijl C op het gewenste tijdstip staat. De reinigingscyclus moet altijd vooraf worden ingesteld.

13.6.5 Werking van de automatische reinigingscyclus (voor de modellen die zijn uitgerust met analoge elektronische klok) In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van de werking van de automatische reinigingscyclus. Een minuut na het begin van de pyrolysecyclus zal een blokkeerinrichting ingrijpen die de opening van de deur zal verhinderen en zal het nummer 12 van de timer beginnen te knipperen. De blokkering van de deur zal pas later worden opgeheven, wanneer de dalende temperatuur in de oven weer tot onder de 300 C zal zijn gezakt en het nummer 12 van de timer uitgaat. 13.6.6 Instelling van de reinigingscyclus met de analoge elektronische klok FUNCTIEKEUZEKNOP

DUUR VAN DE REINIGINGSCYCLUS: Plaats de functiekeuzeknop op het symbool . Hou het symbool ingedrukt, en druk tegelijkertijd op het symbool . Het display wordt voorgesteld zoals in figuur 1 met het cijfer 1 knipperend, en de segmenten verlicht tot 6 wat de minimum duur van de poyrolyse aanduidt (anderhalf uur). Wanneer nogmaals op de toets wordt gedrukt, kan binnen 1/2 seconden de duur van deze handeling verlengd worden tot een maximum van drie uur. In figuur 2 wordt een duur van 2 uur 40 minuten weergegeven. 6/7 seconden nadat de knop op het symbool werd gedraaid en de duur van de pyrolyse werd geregeld, wordt cyclus van de oven gestart en gaat elke minuut n van de oplichtende segmenten uit.

U kunt de start van de pyrolyse binnen een tijdsbestek van 12 uur instellen. Nadat u de duur van de pyrolyse heeft ingesteld, moet u de toets indrukken en de starttijd van de pyrolyse instellen met de toetsen / . De interne segmenten zullen ononderbroken blijven branden en de externe segmenten zullen blijven knipperen tot de juiste tijd samenvalt met de starttijd van de cyclus. 133


========23========

Instructies voor de gebruiker 14.BUITENGEWOON ONDERHOUD
Van tijd tot tijd moeten er kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de oven of moeten aan slijtage onderhavige onderdelen zoals pakkingen, lampen, enz. worden vervangen. Vr alle werkzaamheden op onder spanning staande onderdelen moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen.

14.1 Vervanging van het lampje voor de verlichting
Verwijder het beschermkapje A door hem linksom los te draaien, vervang het lampje B met een vergelijkbaar exemplaar. Plaats het beschermkapje A weer terug A.

Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300C).

14.2 Demontage van de deur
14.2.1 Met mobiele lipjes van het type 1 Schuif, bij een volledig geopende deur, de lipjes A omhoog tot ze tegen de scharnieren B aankomen en pak de deur aan beide zijden en met beide handen vast, in de buurt van de scharnieren. Til de deur op en creer een hoek van ongeveer 45 en trek hem eruit. Mochten de scharnieren niet zijn geblokkeerd dan moet u de handeling herhalen en de lipjes A omhoogschuiven terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes A naar beneden klappen. 14.2.2 Met mobiele lipjes van het type 2 Trek de lipjes B omhoog en pak de deur met twee handen aan beide zijden vast in de buurt van de scharnieren A. Til de deur op en creer een hoek van ongeveer 45 en trek hem eruit. Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren A in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken en de lipjes B loshaken.

1)

2) 14.2.3 Demontage met pinnen Open de deur helemaal en steek de (meegeleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45, til hem op en trek hem uit diens zetel. Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken tot hij op de onderkant steunt en de pinnen verwijderen.

134


========24========

Instructies voor de gebruiker

14.3 Demontage van de ruiten
Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Om het reinigen te vereenvoudigen kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig worden gedemonteerd. Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "14.2 Demontage van de deur", moet u met de demontage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten alledrie in twee passages worden verwijderd: eerst moet hij uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door hem naar u toe te trekken en iets op te tillen, daarna moet hij ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. Wanneer de deur zich tijdens deze handelingen mocht sluiten hoeft u hem alleen maar weer met n van de scharnieren te blokkeren, zoals beschreven in paragraaf "14.2 Demontage van de deur". Nu kunt u de ruiten apart wassen.

Gebruik absorberend keukenpapier; bij hardnekkig vuil moet u hem met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel reinigen. Let op: alvorens de ruiten te verwijderen moet u zich ervan verzekeren dat u de deur in de geopende stand heeft geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "14.2 Demontage van de deur".. Deze handeling zou ook nodig kunnen blijken tijdens het verwijderen van de ruiten indien de deur onverhoopt vrij zou komen. Monteer de ruiten weer in dezelfde volgorde en richting terug als ze werden gedemonteerd, waarbij u ervoor moet zorgen dat u de laatste ruit, met het opschrift "PYROLYSE" voor de montage in de gleuf A drukt. Om er zeker van te zijn dat u de ruiten weer in de juiste richting terugmonteert moet de erop aangebrachte tekst bij een geopende deur leesbaar zijn. Tot slot moet u de blokkering van de scharnieren weer verwijderen en de deur sluiten. Onderstaand vindt een schema met de 3 gedemonteerde ruiten.

135


========25========

Instructies voor de installateur 15.INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

15.1 Elektrische aansluiting

het typeplaatje met de technische specificaties, het serienummer en het merkteken is zichtbaar aangebracht op de lijst van de ovendeur. Het plaatje mag nooit worden verwijderd. Een aardaansluiting in overeenstemming met de wijzen voorzien door de veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie is verplicht. Bij gebruik van een vaste aansluiting moet u op een gemakkelijk bereikbare plaats in de nabijheid van het apparaat op de voedingslijn ervan een meerpolige scheidingsinrichting aanbrengen met een minimale contactopening van 3 mm. Bij een aansluiting met een stekker moet u controleren of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn. Vermijd het gebruik van reductiestukken, adapters of afleidingen die tot oververhitting of brand zouden kunnen leiden. Werking op 220-240 V~: gebruik een driepolige kabel van het type H05RR-F-H05V2V2-F (kabel van 3 x 1,5 mm2). Bij het uiteinde dat op het apparaat moet worden aangesloten moet de aardleiding (geel-groen) tenminste 20 mm langer zijn dan de andere leidingen. Bij vervanging van de voedingskabel moet u het carter aan de achterkant demonteren en de schroeven losdraaien zoals aangegeven in de onderstaande figuur. De doorsnede van de kabel mag niet kleiner zijn dan 1,5 mm2 (kabel van 3 x 1,5) en moet bestand zijn tegen temperaturen t/m 90C (H05V2V2-F). Verzeker u ervan dat de kabels een optimaal traject volgen en gebruik kabelwikkels om ze aan de zijkant van het meubel te bevestigen, om ieder contact met de oven te vermijden.

136


========26========

Instructies voor de installateur
15.2 Plaatsing van de oven
Het apparaat is bestemd voor inbouw in meubelen van elk materiaal mits bestendig tegen hitte. Houdt u zich aan de afmetingen van de figuren 1, 2, 3. Voor plaatsing onder werkbladen moet u zich houden aan de afmetingen aangegeven in figuur 1-3. Bij plaatsing onder werkbladen met kookplaatcombinaties moet u een minimumafstand ten opzichte van de eventuele zijwand aanhouden van 110 mm zoals aangegeven in figuur 1. Bij montage in een kolom moet u zich houden aan de afmetingen van figuur 1-2, waarbij u er rekening mee moet houden dat de bovenkant/achterkant van het meubel een opening van 80-90 mm diep moet hebben. Schroef de 4 schroeven A vast in de lijst (fig. 1). Bij een installatie onder een "top" blad moet u zich ervan verzekeren dat de achterkant/onderkant van het meubel een opening heeft vergelijkbaar met die van figuur 1 (ref. B). Voor de positie en de bevestiging van de kookplaat moet u de instructies opvolgen die bij dergelijke apparaten worden geleverd.

Gebruik de deur niet als hefboom om de oven mee in het meubel te plaatsen. Oefen geen overmatige druk uit op de geopende deur.

137


========27========


========28========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Sütő
Név SMEG FP133X
Model FP 133 X
Fájl mérete 758 KB
Number of pages 27 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Sütő SMEG FP133X Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch, Sütő SMEG FP133X Deutsch - German Deutsch - German,