Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
MORA VT 4808 - Sütő

Ha keres a használati utasítás: Sütő MORA VT 4808 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Sütő MORA VT 4808
Sütő MORA VT 4808 Sütő MORA VT 4808


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 1758 KB (fájl formátuma: pdf)

========1========

OOBBSSAAHH
Důležité informace..............................................................................2 Instalace spotřebiče............................................................................3 Připojení spotřebiče na elektrickou síť ...............................................4 Pokyny pro první použití spotřebiče ...................................................6
Ovládání vestavných trub MORA 4807, 4808 , 4608, VT18 a VT19 Elektronický ovládací panel................................................................7 Ovládání vestavných trub MORA 4609
Ovládací knoflíky ..............................................................................17 Digitální programátor ........................................................................17 Funkce trouby MORA 4609..............................................................19
Užitečné rady pro pečení..................................................................21
Čištění a údržba................................................................................23
Způsoby využití a likvidace obalu.....................................................25
Reklamace........................................................................................25
Likvidace spotřebiče po ukončení životnosti ...................................25
Technické údaje ...............................................................................26
Informační list ...................................................................................27

MORA 4751, 4701 MORA 4621, 4622
SET
MORA 4608
MORA 4609
1
OOBBSSAAHH
Dôležité informácie .............................................................................2 Inštalácia spotrebiča...........................................................................3 Pripojenie spotrebičov na elektrickú sieť............................................4 Pokyny pre prvé použitie spotrebiča ..................................................6
Ovládanie vstavaných rúr MORA 4807, 4808 , 4608, VT18 a VT19 Elektronický ovládací panel................................................................7 Ovládanie vstavaných rúr MORA 4609
Ovládacie gombíky ...........................................................................17 Digitálny programátor .......................................................................17 Funkcie rúry MORA 4609.................................................................19
Užitočné pokyny na pečenie ...........................................................21 Čistenie a údržba.............................................................................23 Spôsoby využitia a likvidácie obalov ................................................25 Reklamácie.......................................................................................25 Likvidácia spotrebiča po ukončení životnosti ...................................25 Technické údaje ...............................................................................26 Informačný list ..................................................................................27
MORA 4632
MORA 4807 MORA VT18
MORA 4808
MORA VT19

========2========

Vážený zákazníku,
Vážený zákazník,
zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných spotřebičů MORA. Je naším zakúpili ste si výrobok z nášho nového radu vstavaných spotrebičov MORA. přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento Doporučujeme Vám preštudovať si tento návod a výrobok obsluhovať podľa
návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.
DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ
pokynov, ktoré sú v ňom uvedené.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA
 Pozorně si prostudujte přiložený návod, jsou v něm obsaženy důležité informace, Pozorne si preštudujte priložený návod, sú v ňom uvedené dôležité
týkající se bezpečné instalace, používání a údržby spotřebiče, stejně jako
informácie, týkajúce sa bezpečnej inštalácie, používania a údržby spotrebiča, ako aj užitočné rady, ako so spotrebičom dosiahnuť najlepšie výsledky. Návod starostlivo uschovajte pre prípadnú ďalšiu potrebu. Po rozbalení skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený a či je kompletný.
užitečné rady, jak se spotřebičem dosáhnout nejlepších výsledků.
 Návod pečlivě uschovejte pro případnou další potřebu. Při převzetí na prodejně
zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je kompletní.

na Vaši rozvodnou elektrickou a plynovou síť.
Zkontrolujte, zda údaje uvedené na typových štítcích umožní připojení spotřebiče Skontrolujte, či údaje uvedené na typových štítkoch umožnia pripojenie
spotrebiča na Vašu rozvodnú elektrickú a plynovú sieť.
 Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do spotřebiče musí provést vždy jen Inštaláciu spotrebiča smie vykonať len oprávnená osoba, odborne
oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá (viz. ZÁRUČNÍ LIST). Datum připojení si nechejte potvrdit v ZÁRUČNÍM LISTU
materiálů izolujících pečící troubu. Doporučujeme, nastavit horní a dolní topné
spôsobilá. Súčasťou inštalácie je povinnosť spotrebič zostaviť, preskúšať všetky funkcie, predviesť jeho obsluhu, poučiť o údržbe a o bezpečných vzdialenostiach spotrebiča od horľavých hmôt podľa platných noriem.
 Při prvním použití trouby může vzniknout zápach. Je způsoben vypalováním
 Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v ZÁRUČNOM LISTE.
těleso nebo kruhové topné těleso s ventilátorem na maximální teplotu a ponechat Pri prvom použití rúry sa môže uvoľniť zápach. Je spôsobený
zapnutou po dobu 30 minut. Místnost řádně vyvětrejte.
 Není-li spotřebič v provozu, dbejte na to, aby byly všechny jeho ovládací prvky
v poloze „0“ - vypnuto.
účely jako vytápění místností a podobně. Může tím dojít k jeho poruše. Výrobce
vypaľovaním materiálov izolujúcich rúru. Nie je to nič neobvyklé, pokiaľ sa tak stane, nastavte horné a dolné vyhrievacie teleso alebo kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom na maximálnu teplotu a rúru ponechajte zapnutú v trvaní 30 minút.
 Spotřebič musí být používán pouze pro tepelnou úpravu pokrmů, nikoliv pro jiné
 Ak nie je spotrebič v prevádzke, dbajte na to, aby boli všetky jeho
neodpovídá za škody vzniklé nesprávným a nepřiměřeným používáním
spotřebiče. Na závady vzniklé nesprávným používáním se nevztahuje záruka.
 Při zjištění závady spotřebiče neopravujte závadu sami, opravu zadejte
oprávněné osobě, trvejte na použití pouze originálních náhradních dílů. Je-li elektrická trouba v provozu, nenechávejte dvířka skříněk nad spotřebičem
otevřená, mohou se poškodit
z obalu.
ovládacie prvky v polohe „0“ - vypnuté.
 Spotrebič musí byť používaný len pre tepelnú úpravu pokrmov, nie na iné
účely, ako vyhrievanie miestností a podobne. Môže tým dôjsť k jeho
poruche. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym a
neprimeraným používaním spotrebiča. Na závady vzniknuté nesprávnym
používaním sa záruka nevzťahuje.
vidlici ze zásuvky.
 Nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky taháním za kabel.
 Nepoužívejte rukojeť dvířek při manipulaci se spotřebičem ani při vyjímání
 Pri zistení závady spotrebiča neopravujte závadu sami, opravu zadajte
oprávnenej firme, trvajte na použití len originálnych náhradných dielov. Při čištění a údržbě vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě nebo vytáhněte
 Ak je elektrická rúra v prevádzke, nenechávajte dvierka skriniek nad
spotrebičom otvorené, môžu sa poškodiť.
 Rúru nedržte za rukoväť dvierok pri manipulácii so spotrebičom, ani pri
vyberaní z obalu.
poškození povrchové úpravy, případně jiné defekty, nepoužívejte. K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič
 Příslušenství na kterém se projeví jeho opotřebováním nebo manipulací
 Pri čistení a údržbe vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2
 Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel. Pri čistení spotrebiča nepoužívajte parný čistič.

========3========

INSTALACE SPOTŘEBIČE
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
Odpovědnost za instalaci spotřebiče má kupující, ne výrobce. Na závady způsobené Zodpovednosť za inštaláciu spotrebiča má kupujúci, nie výrobca. Na závady nesprávnou instalací se nevztahuje záruka. Instalace musí být provedena podle spôsobené nesprávnou inštaláciou sa záruka nevzťahuje. Inštalácia musí byť návodu oprávněnou osobou. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody vykonaná podľa návodu odborne - oprávnenou firmou. Výrobca odmieta
způsobené na osobách, zvířatech a věcech v důsledku nesprávné instalace.
akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené na osobách, zvieratách a
Spotřebiče se instalují buď do kuchyňského nábytku, který je pro vestavné veciach v dôsledku nesprávnej inštalácie.
spotřebiče speciálně konstruován, nebo do vhodně upraveného nábytku, který má Vstavané elektrické spotrebiče sú z hľadiska ochrany pred vznikom požiaru
rozměry podle tohoto návodu.
Zabudování pod pracovní desku Zabudovanie pod pracovnú dosku
min
50
A
B
50
595
m 5
i0 n
0
540
560
594
A B (mm) (mm) 30 20 40 10 50 10
535
594
21

spotrebiče typu „Y“ podľa STN 06 1008.
Spotrebiče sa inštalujú buď do kuchynského nábytku, ktorý je pre vstavané spotrebiče špeciálne konštruovaný, alebo do vhodne upraveného nábytku, ktorý má rozmery podľa tohoto návodu.
Zabudování na úrovni očí Zabudovanie na úrovni očí
560
50
540
595
m 5
in 00
594
535
594
21
Upevněte spotřebič ke skřínce vložením 4 šroubů do otvorů v přední stěně Upevnite spotrebič ku skrinke vložením 4 skrutiek do otvorov v prednej stene
(viditelné po otevření dvířek) obr A, B.
 Z důvodu účinné cirkulace vzduchu musí být trouba umístěna podle rozměrů
na obrázcích.
 Pokud má být pečicí trouba spojená s varnou deskou je nezbytné dodržet
také instrukce uvedené v návodu pro vestavné varné desky.
 Skříňka musí být konstruována tak, aby do její spodní části mohl proudit
vzduch (postačí běžné konstrukční spáry kolem stěn a podlahy, případně
mřížka v dolní části).
3
(viditeľné po otvorení dvierok).
 Z dôvodu účinnej cirkulácie vzduchu musí byť rúra umiestená podľa rozmerov
na obrázkoch.
 Zadný panel skrinky musí byť odňatý, aby vzduch mohol voľne prúdiť. Za
zadnou stenou rúry v zabudovanom stave musí byť medzera najmenej
70 mm.
 Pokiaľ má byť vstavaná rúra spojená s varným panelom, je nevyhnutné
dodržať tiež inštrukcie uvedené v návode pre vstavané varné platne.

========4========

Upevnění spotřebiče Upevnenie spotrebiča
A
BB
NÁBYTEK NÁBYTOK
DŮLEŽITÉ:
NÁBYTEK NÁBYTOK
PŘEDNÍ STĚNA (PROFIL) TROUBY PREDNÁ STENA (PROFIL) RÚRY
MODEL VT 18 , VT19
DÔLEŽITÉ
 Umístění vestavné trouby do vhodného nábytku zajistí správnou funkci trouby. Umiestnenie vstavanej rúry do vhodného nábytku zaistí správnu funkčnosť
Kuchyňský nábytek musí být vyroben z materiálu dostatečně tepelně odolného. Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN 60 335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit.
rúry. Kuchynský nábytok musí byť vyrobený z materiálu dostatočne tepelne odolného. Materiály a použité lepidlá musia odolávať vyšším teplotám, zodpovedajúcim norme STN EN 60 335-2-6. Materiály a lepidlá, ktoré nezodpovedajú uvedenej norme sa môžu zdeformovať alebo odlepiť.
 Přívodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedostal do kontaktu s horkými Prívodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedostal do kontaktu
částmi spotřebiče. Elektrická bezpečnost spotřebiče může být garantována pouze
s horúcimi časťami spotrebiča.
tehdy, pokud je ochranná svorka spotřebiče spojena s ochranným vodičem Elektrická bezpečnosť spotrebiča môže byť garantovaná len vtedy, ak je
elektrické rozvodné sítě. Spotřebič je třídy ochrany I.
spotrebič správne pripojený k účinne uzemnenej napájacej sieti tak, ako je uvedené v predpisoch pre elektrickú bezpečnosť.
 Výrobce není odpovědný za poškození osob nebo věcí v důsledku chybějícího Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie osôb alebo vecí v dôsledku
ochranného spojení.
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ NA ELEKTRICKOU SÍŤ PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ MORA 4807, 4808, 4609, VT18 A VT19 Trouby s tímto označením jsou vybaveny síťovým přívodem.
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ MORA 4608
U těchto trub není montován přívodní kabel.
chýbajúceho uzemňovacieho spojenia.
PRIPOJENIE SPOTREBIČOV NA ELEKTRICKÚ SIEŤ PRIPOJENIE SPOTREBIČOV MORA 4807, 4808, 4609, VT18 A VT19
Rúry s týmto označením sú vybavené sieťovým prívodom.
mm
 Průřez vodičů připojovací šňůry při jednofázovém připojení musí být minimálně 3 x 4 mm
2
Cu.
POZOR !
 Průřez vodičů připojovací šňůry při třífázovém připojení musí být minimálně 5 x 1,5
PRIPOJENIE SPOTREBIČOV MORA 4608
2
Cu.
U týchto rúr nie je montovaný prívodný kábel.
 Prierez vodičov pripojovacej šnúry musí byť min. 3 x 4 mm
2
Cu.
předpisy a to pouze kvalifikovanou oprávněnou osobou.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V PŘÍPADĚ PORUCHY
a) ochrana samočinným odpojením od zdroje ochranným vodičem
b) ochrana samočinným odpojením od zdroje ochranným vodičem + dplňková
ochrana proudovým chráničem
Spotřebič musí být připojen v souladu se současně platnými normami a
POZOR !
4
Spotrebič musí byť pripojený v súlade so súčasne platnými normami a predpismi a to len kvalifikovanou oprávnenou osobou.

========5========

UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNENIE:
Před připojením spotřebiče je nutno zkontrolovat, zda je napájecí přívod případně Pred pripojením spotrebiča je nutné skontrolovať, či je napájací prívod, zásuvka dostatečně dimenzovaná pro max. příkon spotřebiče, uvedený na typovém prípadne zásuvka dostatočne dimenzovaná pre max. príkon spotrebiča,
štítku. Tuto práci musí provést oprávněná osoba.
uvedený na typovom štítku. Pokiaľ bude spotrebič pripojený na zásuvku, je
Jednofázové připojení může být také provedeno pomocí jednofázového spínače se nutné prívodnú šnúru opatriť zástrčkou. Túto prácu musí vykonať oprávnená vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu min. 3 mm. Ochranný vodič (želenožlutý) osoba.
nesmí být přerušován spínačem.
Jednofázové pripojenie môže byť tiež vykonané pomocou jednofázového
Vidlice spotřebiče, jednofázové nebo třífázové zařízení před spotřebičem musí být spínača vo vzdialenosti kontaktov v rozpojenom stave min. 3 mm. Zeleno-žltý
přístupné.
PROPOJENÍ ELEKTRICKÉ VESTAVNÉ TROUBY MORA 4609 A PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
vodič nesmie byť prerušený vo vnútri spínača.
Zástrčka spotrebiča pre jednofázové alebo trojfázové spínače musí byť ľahko prístupná z miesta obsluhy spotrebiča.
1
2
3 4
5
1 /N/PE 230V ~
L
1
N
PE
1
2
3 4
5
3 /N/PE 400V ~
L
1
L
2
L
3
N
PE
1
2
3 4
5
2 /N/PE 400V ~
L
1
L
2
N
PE
PREPOJENIE ELEKTRICKEJ RÚRY MORA 4609 A PLYNOVEJ VARNEJ PLATNE
Na vnější horní stěně pečící trouby v místě prostoru pro propojení kardanových Na vonkajšej hornej stene rúry v mieste priestoru kardanových hriadeľov hřídelí s ovládacími prvky na panelu trouby, je umístěna třípólová svorkovnice, která plynových kohútov je umiestnená radová svorkovnica, ktorá slúži k prepojeniu
slouží k propojení plynové vestavné varné desky s elektrickou troubou.
s vysokonapäťovým zapaľovačom horákov varnej platne. Prívody od
Propojením třípólové svorkovnice s třípólovým konektorem je zabezpečeno připojení zapaľovača sú taktiež opatrené svorkovnicou, ktorá zaisťuje správnosť
k elektrické síti a funkce vysokonapěťového zapalování.
zapojenia.
Třmeny táhel (kardanových hřídelí) pro ovládání plynových kohoutů se připojují dle Strmene ovládacích hriadeľov (kardanových hriadeľov) pre ovládanie obrázku. Třmeny se musí namontovat tak, aby byla zajištěna aretace nulové plynových kohútov sa pripájajú podľa obrázku (viď. hore). Strmene sa musia
polohy.
PROPOJENÍ ELEKTRICKÉ VESTAVNÉ TROUBY MORA 4608 A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY MORA 4701 NEBO 4751 (SET)
namontovať tak, aby bola zaistená aretácia nulovej polohy.
PREPOJENIE ELEKTRICKEJ VSTAVANEJ RÚRY MORA 4608 A ELEKTRICKEJ VARNEJ PLATNE MORA 4701 ALEBO 4751 (SET)
Na horní stěně pečící trouby je umístěna řadová svorkovnice. Čtyři čtveřice jsou Na hornej stene vstavanej rúry je umiestnená radová svorkovnica. Štyri barevně označeny. Tyto čtveřice se propojují s přívody varného panelu se shodnou štvorice sú farebne označené. Tieto skupiny štvoríc sa pripájajú s prívodmi barvou svorek. Zbývající dvě svorky (bez barevného označení) jsou určeny pro varného panela s rovnakou farbou svoriek.
signalizaci zapnutého stavu elektrických ploten. Varný panel musí být propojen s Zostávajúce dve svorky (bez farebného označenia) sú určené pre signalizáciu ochrannou svorkou vestavné trouby, jejíž svorník je umístěn vedle připojovací zapnutého stavu elektrických platní. Varný panel musí byť uzemnený
svorkovnice pro varnou desku.
5
k ochrannej svorke vstavanej rúry, ktorej svorkovník je umiestnený vedľa pripojovacej svorkovnice pre varný panel.

========6========

POKYNY PRO PRVNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Vytřete pečlivě troubu vodou se saponátem a
důkladně vysušte. Závěsné postranní rošty
s teleskopickými výsuvnými lištami u trouby
s hladkými bočními stěnami vyjměte podle obrázku.
Nechte troubu v provozu asi 30 minut na maximální
teplotě, čímž odstraníte zbytky konzervačních látek,
které by mohly být zdrojem nepříjemného zápach
během pečení.

6
POKYNY PRE PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA
Vytrite čo najlepšie rúru vodou so saponátom a
dôkladne ju vysušte. Závesné postranné rošty
s teleskopickými výsuvnými lištami u rúry s hladkými
bočnými stenami vyberte podľa obrázka. Nechajte
rúru v prevádzke asi 30 minút na maximálnej teplote,
čím odstránite zostatky konzervačnÝch látok, ktoré by
mohlI byť zdrojom nepríjemného zápachu počas
pečenia.

========7========

OVLÁDÁNÍ VESTAVNÝCH TRUB MORA 4807, 4808, 4608 a VT19
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
OVLÁDANIE VSTAVANÝCH RÚR MORA 4807, 4808, 4608 a VT19
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
Popisovaný panel je pouze ilustrační a může se lišit od panelu trouby, kterou jste si Popisovaný panel je iba ilustračný a môže sa líšiť od panela rúry, ktorú ste si zakoupili. V závislosti na modelu Vámi zakoupené trouby se může lišit její ovládání. zakúpili. V závislosti na modeli Vami zakúpenej rúry sa môže líšiť jej
Přepínání funkcí trouby a nastavení teploty v troubě se provádí pomocí tlačítek.
Teplota
Čas
Snížení Zníženie
Zvýšení
Zapnout - vypout Zvýšenie
Dětská pojistka
Zapnúť vypnúť
Detská poistka
Čas pečení Čas pečenia
Časovač
PRVNÍ POUŽITÍ TROUBY
Konec pečení Koniec pečenia
ovládanie. Prepínanie funkcií rúry a nastavení teploty v rúre sa prevádza pomocou tlačítok.
Funkce trouby
Funkcie rúry
Zvýšení
ZvýšenieSnížení Zníženie
Posun vlevo
Posun vľavo
Posun vpravo
PRVÉ POUŽITIE RÚRY
Po prvním připojení trouby k elektrické síti blikají tři nuly, stejný stav nastane i po Po prvom pripojení rúry k elektrickej sieti blikajú tri nuly, ten istý stav nastane i náhodném odpojení od sítě (výpadku proudu). V tomto případě vždy musíte nastavit po náhodnom odpojení od siete (výpadku prúdu). V tomto prípade vždy musíte
hodiny před zvolení pečící funkce trouby.
Předtím než začnete používat troubu musíte nastavit hodiny.
7
nastaviť hodiny pred zvolením funkcie pečenia rúry.
Predtým než začnete používať rúru musíte nastaviť hodiny.

========8========

NASTAVENÍ HODIN
Stlačte současně dvě tlačítka podle obrázku pro přepnutí do režimu hodin.
Dvě blikající tečky mezi číslicemi znázorňujícím hodiny a minuty signalizují, že jste v režimu hodin.
Stlačte + nebo – tlačítko pro zvýšení nebo snížení
znázorněného času.
Po několika vteřinách programátor zaznamená nastavený čas a dvě tečky přestanou blikat.
Před prvním pečením pokrmu v troubě odstraňte konzervační látky používané při výrobě následujícím způsobem. Zapněte troubu na jeden z jejich režimů a nechte v provozu na maximální teplotě po dobu 30 minut.
DŮLEŽITÉ!
NASTAVENIE HODÍN
Stlačte súčastne dve tlačítka podľa obrázka pre prepnutie do režimu hodín.
Dve blikajúce bodky medzi číslicami znázorňujúcimi hodiny a minúty signalizujú, že ste v režime hodín.
Stlačte + alebo – tlačítko pre zvýšenie alebo zníženie znázorneného času.
Po niekoľkých sekundách programátor zaznamená nastavený čas a dve bodky prestanú blikať.
Pred prvým pečením jedla v rúre odstráňte konzervačné látky používané pri výrobe nasledujúcim spôsobom. Zapnite rúru na jeden z jej režimov a nechajte v prevádzke na maximálnej teplote po dobu 30 minút.
DÔLEŽITÉ!
Pokud změníte nastavení času, vypnete tím časovač a zrušíte veškeré nastavení Pokiaľ zmeníte nastavenie času, vypnete tým časovač a zrušíte všetky nastavenia
trouby.
FUNKCE TROUBY
rúry.
FUNKCIE PEČENIA
Pro každou pečící funkci nabízí elektronický programátor vaší trouby předem Pre každú funkciu pečenia ponúka elektronický programátor vašej rúry vopred nastavenou pečící teplotu. Tato teplota je stanovena na základě našich zkoušek a nastavenú teplotu pečenia. Táto teplota je stanovená na základe našich skúšok a jsou při ní dosahovány nejlepší výsledky. Přesto můžete tuto teplotu měnit podle sú pri nej dosahované najlepšie výsledky. Napriek tomu môžete túto teplotu
Vašich požadavků tlačítky pod ukazatelem teploty.
meniť podľa Vašich požiadaviek tlačítkami pod ukázatelom teploty.
Znázorněné typy pokrmů jsou pouze informativní pro skupinu pokrmů, které Znázornené typy jedla sú iba informatívne pre skupinu jedál, ktoré môžu byť touto mohou být touto funkcí připravovány. Na základě Vašich kuchařských zkušeností funkciou pripravované. Na základe Vašich kuchárskych skúseností môžete můžete experimentovat se všemi funkcemi trouby a objevit tak ohromné možnosti experimentovať so všetkými funkciami rúry a objaviť tak ohromné možnosti tejto
této trouby.
8
rúry.

========9========

Kruhové topné těleso s ventilátorem
Pizza program
-k ruhové a dolní topné těleso s ventilátorem
Osvětlení trouby Dolní topné těleso Osvetlenie rúry Dolné vyhrievacie teleso
150 °C
Horní a dolní topné těleso Horné a dolné vyhrievacie teleso
200 °C
Kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
- k ruhové a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom
Horní a dolní topné těleso s ventilátorem Horné a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom
180 °C
Velký gril Dvojitý gril 250 °C
PEČENÍ
Péci můžete začít na základě několika jednoduchých pohybů.
Zapnutí trouby Zapnutie rúry
200°C
Pokud chcete, změňte nastavenou teplotu. Pokiaľ chcete, zmeňte nastavenú teplotu.

9
180 °C
230 °C
Gril 250 °C
Gril s ventilátorem Gril s ventilátorom
210 °C
Rozmrazování Rozmrazovanie
60 °C
PEČENIE
Piecť môžete začať na základe niekoľkých jednoduchých pohybov.
Výběr funkce trouby Výber funkcie rúry

========10========

 Po 4 sekundách elektronický programátor
automaticky zapne troubu. Blikající údaj teploty v
troubě signalizuje, že se trouba vyhřívá. Na displeji se objeví symbol „čas pečení“, který
ukazuje, že trouba je v provozu.
12:15
 Po 4 sekundách elektronický programátor automaticky zapne rúru. Blikajúci údaj teploty v rúre signalizuje, že sa rúra vyhrieva.
 Na displeji sa objaví symbol „čas pečenia“, ktorý ukazuje, že rúra je v prevádzke.
Trouba pípne a údaj teploty přestane blikat, jakmile teplota v troubě dosáhne Rúra pípne a údaj teploty prestane blikať, akonáhle teplota v rúre dosiahne
nastavené teploty. Nyní můžete vložit pokrm do trouby a začít péci.
DŮLEŽITÉ!
nastavenú teplotu. Teraz môžete vložiť jedlo do rúry a začať piecť.
DÔLEŽITÉ!
Trouba se automaticky vypne pokud do 8 vteřin po zapnutí nezvolíte některou Rúra sa automaticky vypne pokiaľ do 8 sekúnd po zapnutí nezvolíte niektorú pečící funkci. Pokud k tomu dojde, zobrazí se na displeji času nápis OFF funkciu pečenia . Pokiaľ k tomu príde, zobrazí sa na displeji času nápis OFF
(Vypnuto) a trouba pípne na znamení vypnutí.
OSVĚTLENÍ TROUBY
Vypnuté) a rúra pípne na znamenie vypnuté.
OSVETLENIE RÚRY
Trouba je vybavena inteligentním řízením osvětlení trouby, které omezuje Rúra je vybavená inteligentným riadením osvetlenia rúry, ktoré obmedzuje spotřebu elektrické energie. Světlo svítí po doby vyhřívání trouby a dále 3 minuty spotrebu elektrickej energie. Svetlo svieti po dobu vyhrievania rúry a ďalej 3
po dosažení nastavené teploty, pak se automaticky vypne.
minúty po dosiahnutí nastavenej teploty, potom sa automatický vypne.
Stisknutím kteréhokoliv tlačítka zkontrolujete pokrm v troubě. Světlo se zapne na Stlačením ktoréhokoľvek tlačítka skontrolujete jedlo v rúre. Svetlo sa zapne na
dobu 3 minut.
DĚTSKÁ POJISTKA
dobu 3 minút.
DETSKÁ POISTKA
Vaše nová elektronická trouba je vybavena dětskou pojistkou, která zabrání vašim Vaša nová elektronická rúra je vybavená detskou poistkou, ktorá zabráni vašim dětem manipulovat s troubou, případně ji zapnout. Dětskou pojistku můžete deťom manipulovať s rúrou, prípadne ju zapnúť. Detskú poistku môžete zapnúť
zapnout kdykoliv, dokonce i když je trouba vypnutá.
kedykoľvek, dokonca i keď je rúra vypnutá.
ZAPNUTÍ DĚTSKÉ POJISTKY ZAPNUTIE DETSKEJ POISTKY

Stiskněte a držte tlačítko Zapnout / vypnout po dobu nejméně 3 sekundy. Stlačte a držte tlačítko Zapnúť / vypnúť po dobu najmenej 3 sekundy.
10
Zobrazení času ukazuje Zobrazenie času ukazuje
8 8 8 8 8 8 0
Následně Následovne


========11========

 Elektronický programátor je nyní zamknutý. Všechno co můžete nyní udělat je pouze vypnout troubu (pokud je zapnutá), nebo používat časovač. Pokud stisknete jakékoliv jiné tlačítko, symbol tohoto tlačítka se objeví na displeji času nebo teploty a informuje tím, že je dětská pojistka zapnutá.
Vypnout Časovač
DŮLEŽITÉ!
Před dalším použitím trouby musíte vypnout dětskou pojistku.
 Elektronický programátor je teraz zamknutý. Všetko čo môžete teraz urobiť je iba vypnúť rúru (pokiaľ je zapnutá), alebo používať časovač.
 Pokiaľ stlačíte akékoľvek iné tlačítko, symbol tohoto tlačítka sa objaví na displeji času alebo teploty a informuje tým, že je detská poistka zapnutá.
DÔLEŽITÉ!
Pred ďalším použitím rúry musíte vypnúť detskú poistku.
VYPNUTÍ DĚTSKÉ POJISTKY VYPNUTIE DETSKEJ POISTKY

Stiskněte a držte tlačítko Zapnout / vypnout po dobu nejméně 3 sekundy. Stlačte a držte tlačítko Zapnúť / vypnúť po dobu najmenej 3 sekundy.
Zobrazení času ukazuje Zobrazenie času ukazuje
8 8 8 8 8 8 OFF
Následně Následovne

ZOBRAZENÍ ČASU ZOBRAZENIE ČASU
1. POUŽITÍ ČASOVAČE
Časovač pracuje nezávisle na všech časových funkcích trouby a může být využíván jako praktický časovač se zvonkem i když je trouba vypnutá.
12:15
Stlačte tlačítko časovače
11
1. POUŽITIE ČASOVAČA
Časovač pracuje nezávisle na všetkých časových funkciách rúry a môže sa využívať ako praktický časovač so zvončekom i keď je rúra vypnutá.

========12========

Zobrazí se čas (00:05), dvojtečka oddělující hodiny a minuty bliká. Použitím tlačítek "+" a "-" nastavte požadovaný čas.
Po několika vteřinách začne programátor odpočítávat z nastaveného času do nuly
00:05

Zobrazí se normální čas se symbolem časovače, který signalizuje zapnutí časovače.
Konec nastavené doby je signalizován dvojitým pípáním a blikáním symbolu časovače. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka vypnete zvukovou signalizaci. Trouba třikrát pípne a symbol časovače zmizí.
12:15
Zobrazí sa čas (00:05), dvojbodka oddeľujúca hodiny a minúty bliká. Použitím tlačítiek + a – nastavte požadovaný čas. Po niekoľkých sekundách začne programátor odpočítavať z nastaveného času do nuly
Zobrazí sa normálny čas so symbolom časovača, ktorý signalizuje zapnutie časovača.
Koniec nastavenia doby je signalizovaný dvojitým pípaním a blikaním symbolu časovača. Stlačením ktoréhokoľvek tlačítka vypnete zvukovú signalizáciu. Rúra trikrát pípne a symbol časovača zmizne.
2. NASTAVENÍ DOBY PEČENÍ 2. NASTAVENIE DOBY PEČENIA
Touto funkcí se nastaví doba trvání pečení od
současného stavu. Funkci trouby musíte nastavit před
Trouba je zapnutá, nastavením doby pečení ( viz kapitola „Pečení“).
funkce trouby
je vybrána.
Stiskněte tlačítko pro nastavení doby pečení.
Zobrazí se čas ( 00:10), dvojtečka oddělující hodiny a minuty bliká. Použitím tlačítek + a – nastavte požadovanou dobu pečení. Po několika vteřinách začne programátor odpočítávat z nastaveného času do nuly.
00:10
12
12:15
Touto funkciou sa nastaví doba trvania pečenia od súčasného stavu. Funkciu rúry musíte nastaviť pred nastavením doby pečenia (viď kapitola „Pečenie“).
Zobrazí sa čas ( 00:10), dvojbodka oddeľujúca hodiny a minúty bliká. Použitím tlačítiek + a – nastavte požadovanú dobu pečenia. Po niekoľkých sekundách začne programátor odpočítavať z nastaveného času do nuly.

========13========

 Zobrazí se normální čas se symbolem „A“, znázorňujícím, že trouba pracuje ve funkci automatického pečení.
 Konec nastavené doby je signalizován dvojitým pípáním a blikáním symbolu časovače.
 Zároveň dojde k vypnutí zobrazení teploty, času a k vypnutí topných tyčí.
 Stisknutím kteréhokoliv tlačítka vypnete zvukovou signalizaci. Trouba třikrát pípne a symbol „A“ zmizí.
12:15 A
POZOR !
Pokud nevyberete další funkci do 8 vteřin po vypnutí zvukové signalizace, trouba se automaticky vypne.
 Zobrazí sa normálny čas so symbolom „A“, znázorňujúcim, že rúra pracuje vo funkcii automatického pečenia.
 Koniec nastavenej doby je signalizovaný dvojitým pípaním a blikaním symbolu časovača.
 Zároveň dôjde k vypnutiu zobrazenej teploty, času a k vypnutiu vyhrievacích telies.
 Stlačením ktoréhokoľvek tlačítka vypnete zvukovú signalizáciu. Rúra trikrát pípne a symbol „A“ zmizne.
POZOR !
Pokiaľ nevyberiete ďalšiu funkciu do 8 sekúnd po vypnutí zvukovej signalizácie, rúra sa automaticky vypne.
3 . NASTAVENÍ DOBY UKONČENÍ PEČENÍ 3. NASTAVENIE DOBY UKONČENIA PEČENIA
Tuto funkci použijte pro nastavení doby, kdy chcete
mít pokrm dokončen. Funkci trouby musíte nastavit
Trouba je zapnutá,
funkce trouby před nastavením doby ukončení pečení (viz kapitola je vybrána. „Pečení“).
Rúra je zapnutá,
funkcia rúry je
vybraná.
Stiskněte tlačítko pro nastavení doby pečení. Stlačte tlačítko pre nastavenie doby ukončenie pečenia.
Zobrazí se čas ( 00:10), dvojtečka oddělující hodiny a minuty bliká. Nastavená doba musí být jiná než současný čas !
Použitím tlačítek + a – nastavte požadovanou dobu ukončení pečení. Počkejte několik vteřin než programátor změnu zaregistruje.
12:25
13
12:15
Túto funkciu použite pre nastavenie doby, kedy chcete mať jedlo dokončené. Funkciu rúry musíte nastaviť pred nastavením doby ukončenie pečenia (viď kapitola „Pečenie“).
Zobrazí sa čas (00:10), dvojbodka oddeľujúca hodiny a minúty bliká. Nastavená doba musí byť iná než súčasný čas.
Použitím tlačítiek + a – nastavte požadovanú dobu ukončenia pečenia. Počkajte niekoľko sekúnd než programátor zmenu zaregistruje.

========14========

 Zobrazí se normální čas se symbolem „A“, znázorňujícím, že trouba pracuje ve funkci automatického pečení.
 Konec nastavené doby je signalizován dvojitým pípáním a blikáním symbolu časovače.
 Zároveň dojde k vypnutí zobrazení teploty, času a k vypnutí topných tyčí.
 Stisknutím kteréhokoliv tlačítka vypnete zvukovou signalizaci. Trouba třikrát pípne a symbol „A“ zmizí.
12:25A
POZOR !
Pokud nevyberete další funkci do 8 vteřin po vypnutí zvukové signalizace, trouba se automaticky vypne.
 Zobrazí sa normálny čas so symbolom „A“, znázorňujúcim, že rúra pracuje vo funkcii automatického pečenia.
 Koniec nastavenej doby je signalizovaný dvojitým pípaním a blikaním symbolu časovača.
 Zároveň dôjde k vypnutiu zobrazovania teploty, času a k vypnutiu vykurovacích telies.
 Stlačením ktoréhokoľvek tlačítka vypnete zvukovú signalizáciu. Rúra trikrát pípne a symbol „A“ zmizne.
POZOR !
Pokiaľ nevyberiete ďalšiu funkciu do 8 sekúnd po vypnutí zvukovej signalizácie, rúra sa automaticky vypne.
4. NASTAVENÍ ZAČÁTKU A KONCE PEČENÍ 4. NASTAVENIE ZAČIATKU A KONCA PEČENIA
Můžete kombinovat nastavení doby pečení a doby ukončení pečení tak, že Môžete kombinovať nastavenie doby pečenia a doby ukončenia pečenia tak, že nastavíte začátek a konec pečení. Tímto způsobem můžete naprogramovat Vaši nastavíte začiatok a koniec pečenia. Týmto spôsobom môžete naprogramovať elektronickou troubu, aby pekla když nejste doma, nebo aby Vám rozmrazila Vašu elektronickú rúru, aby piekla keď nie ste doma, alebo aby Vám rozmrazila
suroviny těsně před tím, než přijdete domů. Je to skvělá pomoc v kuchyni!
12:15
Není podstatné v jakém pořadí obě funkce nastavíte. Nieje podstatné v akom poradí obidve funkcie nastavíte.
12:15

14
suroviny tesne pred tým, než prídete domov. Je to skvelá pomoc v kuchyni!
12:15
12:15

========15========

PŘÍKLAD:
PRÍKLAD:
Chceme začít péci pokrm 30 minut před našim příchodem domů, tak aby jídlo bylo Chceme začať piecť jedlo 30 minút pred našim príchodom domov, tak aby jedlo
hotovo právě když přijdeme domů.
 Vložte pokrm do trouby a zvolte požadovanou
pečící funkci (např. Gril + ventilátor).
 Nastavte teplotu v troubě, pokud požadujete
jinou, než je přednastavena.
 Nastavte čas pečení 30 minut.
 Nastavte čas pečení (viz kapitola 2. Nastavení doby pečení).
 Před nastavením doby ukončení pečení si všimněte současného času.
 Při nastavování doby konce pečení, programátor nastaví automaticky současný čas + čas pečení.
15
bolo hotovo práve keď prídeme domov.

00:30
12:15 A
12:45A
 Vložte jedlo do rúry a zvoľte požadovanú funkciu pečenia (napríklad Gril + ventilátor).
 Nastavte teplotu v rúre, pokiaľ požadujete inú, než je predvolená.
 Nastavte čas pečenia 30 minút.
 Nastavte čas pečenia (viď kapitola 2. Nastavenie doby pečenia).
 Pred nastavením doby ukončenia pečenia si všimnite súčasného času.
 Pri nastavovaní doby konca pečenia, programátor
nastaví automaticky súčasný čas + čas pečení.

========16========

 Tlačítkem „+“ posuňte čas na požadovanou hodnotu ukončení pečení (např o 10 minut).
 Programátor nový čas zaregistruje za několik vteřin, trouba se přepne do režimu stand-by a zobrazí se současný čas.
12:15
12:55A
 Ve 12:25 se zapne trouba v režimu Gril+ ventilátor a po 30 minutách provozu se vypne podle nastaveného času.
12:25A
POKYN!
Nyní je čas na zapnutí dětské pojistky, aby jste zabránili dětem v možné manipulaci s troubou případně jejímu spuštění.

16
 Tlačítkom „+“ posuňte čas na požadovanú hodnotu
ukončenia pečenia ( napr. o 10 minút).
 Programátor nový čas zaregistruje za niekoľko
sekúnd, rúra sa prepne do režimu stand-by a
zobrazí sa
12:15
súčasný čas.
 O 12:25 sa zapne rúra v režimu Gril+ ventilátor a po 30 minútach prevádzky sa vypne podľa nastaveného času.

POKYN!
Teraz je čas na zapnutie detskej poistky, aby ste zabránili deťom možnosť manipulácie s rúrou, prípadne jej spusteniu.

========17========

OVLÁDÁNÍ VESTAVNÝCH TRUB
MORA 4609, VT18
OVLÁDACÍ KNOFLÍKY
OVLÁDACÍ KNOFLÍK VARNÝCH ZÓN
OVLÁDACÍ GOMBÍK VARNÝCH ZÓN
11 1
(energoregulátor)
(u VT MORA 4608)
9 3
OVLÁDACÍ KNOFLÍK TERMOSTATU
OVLÁDACÍ GOMBÍK TERMOSTATU
(u VT MORA 4609 a VT18)
Při násilném přetočení nulové polohy dojde k poškození termostatu! ri násilnom pretočení nulovej polohy dôjde k poškodeniu termostatu!
7
5
DIGITÁLNÍ PROGRAMÁTOR
8
OBRAZENÍ FUNKCÍ: 1) Tlačítko "MINUTKA" 2) Tlačítko "DOBA PEČENÍ" 3) Tlačítko "KONEC PEČENÍ" 4) Tlačítko "RUČNÍ REŽIM" 5) Tlačítko "-"
6) Tlačítko "+"
7) Symbol "ZVONEK" 8) Symbol "AUTO" 9) Symbol "PEČENÍ"
P A U T O

1
23456
ZÁKLADNÍ REŽIM
OVLÁDANIE VSTAVANÝCH RÚR
MORA 4609, VT18
OVLÁDACIE GOMBÍKY
50
MAX
100
200
150
DIGITÁLNY PROGRAMÁTOR
7
9

STOP
- +
ZOBRAZENIE FUNKCIÍ: 1) Tlačidlo „MINÚTKY “ 2) Tlačidlo „DOBA PEČENIA “ 3) Tlačidlo „KONIEC PEČENIA “ 4) Tlačidlo „RUČNÝ REŽIM “ 5) Tlačidlo „-“
6) Tlačidlo „+“
7) Symbol „ZVONČEK “ 8) Symbol „AUTO “
9) Symbol „PEČENIE “
ZÁKLADNÝ REŽIM
Režim bezprostředně po zapnutí spotřebiče a základním nastavení digitálního Režim bezprostredne po zapnutí spotrebiča a po základnom nastavení programátoru umožňuje užívat spotřebič v „ručním režimu“ jak je běžné u spotřebičů digitálneho programátora umožňuje užívať spotrebič v „ručnom režime“ tak,
ako je to bežné u spotrebičov bez programátora. NASTAVENIE ČASU
bez programátoru.
NASTAVENÍ ČASU

možno nastavit čas. Čas nastavíme tisknutím tlačítek „-“ (tlačítko č. 5), nebo „+“
(tlačítko č. 6). Po tomto nastavení je spotřebič automaticky v tzv. „ručním režimu“,
tedy v režimu, který zákazník běžně po zapnutí spotřebiče očekává. Na displeji
pro úplnost svítí symbol „možnost pečení“ (symbol č. 9), který nás informuje, že
Bezprostředně po zapnutí spotřebiče k síti začne digitální programátor blikat a je Bezprostredne po zapnutí spotrebiča začne digitálny programátor blikať a
pokud zvolíme přepínačem trouby režim pečení a termostatem nastavíme
žádanou teplotu, bude se péci v „ručním režimu“ tzn. tak dlouho, dokud pečení
17
je na ňom možné nastaviť čas. Čas nastavíme stlačením tlačidiel „-“ (tlačidlo č. 5), alebo „+“ (tlačidlo č. 6). Po tomto nastavení je spotrebič automaticky v tzv. „ručnom režime“, teda v režime, ktorý zákazník bežne po zapnutí spotrebiča očakáva. Na displeji pre úplnosť svietí symbol „možnosť pečenia“ (symbol č. 9), ktorý nás informuje o tom, že pokiaľ zvolíme prepínačom rúry režim pečenie a termostatom nastavíme

========18========

neukončíme přepnutím přepínače trouby na nulu.
požadovanú teplotu, pečenie bude prebiehať v „ručnom režime“, t. j. tak dlho, kým pečenie neukončíme prepnutím prepínača rúry na nulu.
 Kdykoli jindy se nastavení času provádí při současném stisknutím tlačítek
„DOBA PEČENÍ“ (tlačítko č. 2) a „KONEC PEČENÍ“ (tlačítko č. 3) pomocí tlačítka Kedykoľvek, mimo uvedeného, sa nastavenie času uskutočňuje pri
„-“ (tlačítko č. 5) nebo „+“ (tlačítko č. 6).
V případě přerušení dodávky elektrického proudu dojde u digitálního programátoru k vynulování všech nastavených funkcí. Po obnovení dodávky elektrického proudu
súčasnom stlačení tlačidiel „DOBA PEČENIA“ (tlačidlo č. 2) a „KONIEC PEČENIA“ (tlačidlo č. 3) pomocou tlačidla „-“ (tlačidlo č. 5) alebo „+“ (tlačidlo č. 6).
digitální programátor začne opět blikat. Všechny zvolené funkce je proto nutno dle V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu dôjde u digitálneho
předchozího textu nastavit znovu.
DIGITÁLNÍ PROGRAMÁTOR NABÍZÍ TYTO DALŠÍ FUNKCE: Minutky se zvukovým signálem, nastavení doby pečení, nastavení ukončení pečení.
MINUTKY SE ZVUKOVÝM SIGNALEM
 Při stisknutém tlačítku č. 1 - „MINUTKY“ nastavte tlačítky „+“ (tlačítko č. 6),
programátora k vynulovaniu všetkých nastavených funkcií. Po obnovení dodávky elektrického prúdu digitálny programátor začne opäť blikať. Všetky zvolené funkcie je preto nutné podľa predchádzajúceho textu nastaviť znovu. DIGITÁLNY PROGRAMÁTOR POSKYTUJE TIETO ĎALŠIE FUNKCIE:
Minútky so zvukovým signálom, nastavenie doby pečenia, nastavenie ukončenia pečenia.
nebo „-“ (tlačítko č. 5) dobu, po jejíž uplynutí začne znít zvukový signál. Signál MINÚTKY SO ZVUKOVÝM SIGNÁLOM
zní do té doby, dokud opět nestisknete tlačítko č. 1 - „MINUTKY“. Pokud
 Pri stlačeni tlačidla č. 1 - „MINÚTKY“ nastavte tlačidlami „+“ (tlačidlo č.
neukončíme signalizaci ručně, signál přibližně po 8 minutách ustane. ( Během znějícího signálu lze tlačítkem č. 5 „-“ měnit úroveň hlasitosti signálu). V tomto režimu digitální programátor neovládá nijak obvody pečící trouby.
NASTAVENÍ DOBY PEČENÍ
Před nastavováním doby pečení musí být nastaven čas.
 Zvolte si druh pečení (přepínačem trouby) a teplotu (knoflíkem termostatu).
6), alebo „-“ (tlačidlo č. 5) dobu, po uplynutí ktorej zaznie zvukový signál.
Signál znie tak dlho, pokým opäť nestlačíme tlačidlo č. 1 - „MINÚTKY“.
Pokiaľ neukončíme signalizáciu ručne, signál sa po približne 8 minútach
deaktivuje. V priebehu zvukovej signalizácie je možné tlačidlom č. 5 „-“
meniť úroveň hlasitosti signálu). V tomto režime digitálny programátor
žiadnym spôsobom neovláda obvody rúry na pečenie.
NASTAVENIE DOBY PEČENIA
Pred nastavením doby pečenia musí byť nastavený čas.
 Zvoľte si druh pečenia (prepínačom rúry) a teplotu (gombíkom termostatu).
 Při stisknutém tlačítku č. 2 - „DOBA PEČENÍ“ zvolte dobu po kterou se má péci Pri stlačení tlačidla č. 2 - „DOBA PEČENIA“ zvoľte dobu, počas ktorej má
stisknutím tlačítka „+“ (tlačítko č. 6), nebo „-“ (tlačítko č. 5).
 Jakmile nastavená doba uplyne, trouba se vypne a symbol č. 9 - „MOŽNOST
PEČENÍ“ zmizí.
 Bliká symbol č. 8 - „ AUTO“ a zní zvukový signál.
pečenie prebiehať a to stlačením tlačidla „+“ (tlačidlo č. 6), alebo „-“ (tlačidlo
č. 5).
 Akonáhle nastavená doba uplynie, rúra sa vypne a symbol č. 9 -
„MOŽNOSŤ PEČENIA“ zmizne.
 Chcete-li zrušit zvukový signál, stiskněte některé z tlačítek 1, 2 nebo 3 Bliká symbol č. 8 - „ AUTO“ a zneje i zvukový signál.
programátoru. Je-li zapotřebí, můžeme nastavit ještě další dobu pečení a Ak chcete zrušiť zvukový signál, stlačte niektoré z tlačidiel 1, 2 alebo 3
pokračovat tak v pečení.
 Stisknete-li tlačítko č. 4 - „RUČNÍ REŽIM “ programátoru, rozsvítí se symbol č. 9
programátora. Ak by bolo potrebné, môžeme nastaviť ešte ďalšiu dobu pečenia a pokračovať tak v pečení.
- „MOŽNOST PEČENÍ“, zhasne blikající symbol č. 8 - „AUTO“ a programátor se Ak stlačíte tlačidlo č. 4 - „RUČNÝ REŽIM “ programátora, rozsvieti sa
automaticky dostane do základního stavu (kdy, zvolíme-li přepínačem trouby režim pečení a termostatem nastavíme žádanou teplotu, bude se péci v „ručním režimu“ tzn. tak dlouho, dokud pečení neukončíme přepnutím přepínače trouby na nulu).
18
symbol č. 9 - „MOŽNOSŤ PEČENIA“, zhasne blikajúci symbol č. 8 - „AUTO“ a programátor sa automaticky dostane do základného stavu (stavu, keď, ak zvolíme prepínačom rúry režim pečenia a termostatom nastavíme žiadanú teplotu, bude pečenie prebiehať v „ručnom režime“, t. j. tak dlho, dokiaľ pečenie neukončíme prepnutím prepínača rúry do nulovej polohy).

========19========

PEČENÍ S NASTAVENÍM DOBY PEČENÍ A KONCE PEČENÍ Před nastavováním doby pečení musí být nastaven čas.
 Provedeme nastavení doby pečení dle předchozího odstavce a dále:
PEČENIE S NASTAVENÍM DOBY PEČENIA A KONCA PEČENIA Pred nastavením doby pečenia musí byť nastavený čas.
 Uskutočníme nastavenie doby pečenia podľa predošlého odstavca a ďalej:
 Při stisknutém tlačítku č. 3 - „KONEC PEČENÍ“ nastavte požadovanou hodinu Pri stlačenom tlačidle č. 3 - „KONIC PEČENIA“ nastavte požadovanú
konce pečení pomocí tlačítek „+“ (tlačítko č. 6), nebo „-“ (tlačítko č. 5). Po
nastavení konce pečení se trouba vypne, symbol č. 9 - „MOŽNOST PEČENÍ “ zmizí, svítí symbol č. 8 - „AUTO“.
hodinu konca pečenia pomocou tlačidiel „+“ (tlačidlo č. 6), alebo „-“ (tlačidlo č. 5). Po nastavení konca pečenia sa rúra vypne, symbol č. 9 - „MOŽNOSŤ PEČENIA “ zmizne, svieti symbol č. 8 - „AUTO“.
 Jakmile časový údaj souhlasí s časem ukončení pečení zmenšeným o Akonáhle časový údaj súhlasí s časom ukončenia pečenia zmenšeným o
nastavenou dobu pečení (tento čas si programátor vypočítá sám), symbol č.9 - „ MOŽNOST PEČENÍ “ se znovu objeví a trouba se zapne.
nastavenú dobu pečenia (tento čas si programátor vypočíta sám), symbol č.9 - „ MOŽNOSŤ PEČENIA “ sa znova objaví a rúra sa zapne.
 Po uplynutí doby pečení začne blikat symbol č. 8 - „ AUTO“, ozve se zvukový Po uplynutí doby pečenia začne blikať symbol č. 8 - „ AUTO“, ozve se
signál a trouba se vypne.
zvukový signál a rúra sa vypne.
 Chcete-li zrušit zvukový signál, stiskněte některé z tlačítek 1, 2 nebo 3 Ak chcete zrušiť zvukový signál, stlačte niektoré z tlačidiel 1, 2 alebo 3
programátoru. Je-li zapotřebí, můžeme nastavit ještě další dobu pečení, nebo čas ukončení pečení a pokračovat tak v pečení.
programátora. Ak by bolo potrebné, môžeme nastaviť ešte ďalšiu dobu pečenia a pokračovať tak v pečení.
 Stisknete-li tlačítko č. 4 - „RUČNÍ REŽIM “ programátoru, rozsvítí se symbol č. 9 Ak stlačíte tlačidlo č. 4 - „RUČNÝ REŽIM “ programátora, rozsvieti sa
- „MOŽNOST PEČENÍ“, zhasne blikající symbol č. 8 - „AUTO“ a programátor se
automaticky dostane do základního stavu (kdy, zvolíme-li přepínačem trouby
režim pečení a termostatem nastavíme žádanou teplotu, bude se péci v „ručním režimu“ tzn. tak dlouho, dokud pečení neukončíme přepnutím přepínače trouby na nulu).
RUČNÍ - ZÁKLADNÍ REŽIM PEČENÍ
symbol č. 9 - „MOŽNOSŤ PEČENIA“, zhasne blikajúci symbol č. 8 -
„AUTO“ a programátor sa automaticky dostane do základného stavu
(stavu, keď, ak zvolíme prepínačom rúry režim pečenia a termostatom
nastavíme žiadanú teplotu, bude pečenie prebiehať v „ručnom režime“, t. j.
tak dlho, dokiaľ pečenie neukončíme prepnutím prepínača rúry do nulovej
plohy).
RUČNÝ - ZÁKLADNÝ REŽIM PEČENIA
Ať je nastaven jakýkoliv režim programátoru, lze i během nastavené funkce, pouhým Nech je nastavený akýkoľvek režim programátora, je možné i počas
stisknutím tlačítka č. 4 – „RUČNÍ REŽIM“ přejít do režimu ručního pečení.
FUNKCE TROUBY MORA 4609, VT18 Osvětlení trouby svítí při nastavení všech funkcí trouby.
Statický ohřev trouby pomocí horního topného tělesa a dolního topného
tělesa. Termostat lze nastavit na teplotu v rozsahu 50 °C - MAX.
Pokrm vkládáme až po předehřátí trouby na nastavenou teplotu. Dvířka trouby otevíráme během pečení co nejméně.
Teplo dodávané horním topným tělesem a dolním topným tělesem je rozváděno pomocí ventilátoru. Proudění vytváří rovnoměrnou teplotu v celém objemu trouby. Termostat lze nastavit na teplotu v rozsahu 50 °C – MAX.
Doporučení: Funkce je vhodná i pro pečení na dvou plechách současně,
19
nastavenej funkcie, jednoduchým stlačením tlačidla č. 4 – „RUČNÝ REŽIM“ prejsť do režimu ručného pečenia.
FUNKCIE RÚRY MORA 4609, VT18
Osvetlenie rúry svieti pri nastavení všetkých funkcií rúry.
Statický ohrev rúry pomocou horného vyhrievacieho telesa a dolného vyhrievacieho telesa. Termostat je možné nastaviť na teplotu v rozsahu 50 °C - MAX. Jedlo vkladáme až po predohriati rúry na nastavenú teplotu. Dvierka rúry otvárame počas pečenia čo najmenej.
Teplo dodávané horným a dolným vyhrievacím telesom je rozvádzané pomocou ventilátora. Prúdenie vytvára rovnomernú teplotu v celom objeme rúry. Termostat je možné nastaviť na teplotu v rozsahu 50 °C - MAX.
Doporučenie: Funkcia je vhodná aj pre pečenie na dvoch

========20========

zejména těch druhů pokrmů, kdy je vhodná stejná teplota z obou stran pečícího plechu.
Předehřívání trouby není nutné, používáme jej pouze při pečení koláčů.
Vzduch ohřátý spodním topným tělesem je ventilátorem rozváděn kolem upravovaných potravin. Tento režim lze využívat pro sterilování potravin při teplotě 50 - MAX. Předehřívání trouby není nutné.
plechoch súčasne, hlavne tých druhov jedál, keď je vhodná rovnaká teplota z oboch strán plechu na pečenie.
Predohriatie rúry nie je potrebné, používáme ho iba pri pečení koláčov.
Vzduch ohriaty dolným vyhrievacím telesom je ventilátorom rozvádzaný okolo upravovaných potravín. Tento režim je možné využívať pre sterilizovanie potravín pri teplote 50 - MAX. Predohriatie rúry nie je potrebné.
Velký gril - grilování tělesem s využitím infračerveného záření. Velká
plocha grilu. Termostat nastaven na teplotu 50 – 200 °C.
Dvířka trouby otevíráme během pečení co nejméně. Při grilování umístěte
připravovaný pokrm co nejvýše.
Při nastavení této funkce je možno použít otočný gril.
Grilování společně s provozem ventilátoru. Teplota v troubě je vlivem proudění vzduchu vyšší v horní části trouby (nad roštem nebo pekáčem).
Termostat lze nastavit na teplotu v rozsahu 50 - 200 °C. Doporučení:
Funkce je vhodná pro grilování či pečení objemných kusů masa při vyšší
teplotě. Dvířka trouby jsou zavřená. Předehřívání trouby není nutné.
Ohřev trouby kruhovým topným tělesem při funkci ventilátoru. Proudění vytváří rovnoměrnou teplotu v celém objemu trouby. Termostat lze
nastavit na teplotu v rozsahu 50 °C - MAX. Doporučení:
Funkce je vhodná pro pečení pokrmů i na dvou plechách současně (vhodné pro pečení vyššího a objemnějšího typu pečiva či většího
množství pokrmu).
Předehřívání trouby není nutné, používáme jej pouze při pečení koláčů
Veľký gril - grilovanie telesom s využitím infračerveného žIarenia. Veľká plocha grilu. Termostat je nastavený na teplotu 50 – 200 °C.
Dvierka rúry otvárame počas pečenia čo najmenej. Pri grilovaní umiestnite pripravované jedlo čo najvyššie.
Pri nastavení tejto funkcIe je možné použiť otočný gril.
Grilovanie spoločne s prevádzkou ventilátora. Teplota v rúre je vplyvom prúdenia vzduchu vyššia v hornej časti rúry (nad roštom alebo pekáčom). Termostat je možné nastaviť na teplotu v rozsahu 50 - 200 °C.
Doporučenie:
Funkcia je vhodná pre grilovanie či pečenie objemných kusov mäsa pri vyššej teplote. Dvierka rúry sú zavreté. Predohriatie rúry nie je potrebné.
Ohrev rúry kruhovým vyhrievacím telesom pri funkcii ventilátora. Prúdenie vytvára rovnomernú teplotu v celom objeme rúry. Termostat je možné nastaviť na teplotu v rozsahu 50 - MAX. Doporučenie:
Funkcia je vhodná pre pečenie jedál aj na dvoch plechoch súčasne (vhodné pre pečenie vyššieho a objemnejšieho typu pečiva a väčšieho množstva jedla).
Predohriatie rúry nie je potrebné, používáme ho iba pri pečení koláčov.
Přesnou hodnotu teplot je nutné pro každý druh pokrmu a způsob pečení odzkoušet. Presnú hodnotu teplôt je vhodné pre každý druh jedla a spôsob pečenia Před vložením pokrmu je nutno pečící troubu v některých případech předehřát. Pokud odskúšať. Pred vložením jedla je potrebné rúru predhriať až po dosiahnutie není zvolené teploty dosaženo, signální svítidlo termostatu svítí. Při dosažení zvolené zvolenej teploty. Pokiaľ zvolená teplota nie je dosiahnutá, signálne svetlo
teploty signální svítidlo termostatu zhasne.
svieti. Pri dosiahnutí zvolenej teploty signálne svetlo zhasne.
Rošt trouby, na kterém je položen plech na pečení nebo pekáč, zasuňte nejlépe do Rošt rúry, na ktorom je položený plech na pečenie alebo pekáč, zasuňte druhé drážky od spodu v bočních stěnách pečící trouby. Dvířka trouby v průběhu najlepšie do druhej drážky odspodu v bočných stenách rúry. Dvierka rúry pečení pokud možno neotvírejte. Narušujete tím tepelný režim pečící trouby, počas pečenia, pokiaľ je to možné , neotvárajte. Narušujete tým tepelný režim
prodlužujete dobu pečení a pokrm se může připalovat.
20
rúry, predlžujete dobu pečenia a jedlo sa môže pripaľovať.

========21========

UŽITEČNÉ RADY PRO PEČENÍ PEČENÍ BEZ VENTILÁTORU - STATICKÝ REŽIM
UŽITOČNÉ POKYNY NA PEČENIE PEČENIE BEZ VENTILÁTORA - KLASICKÝ REŽIM
Předehřejte troubu po dobu asi 10 - 15 minut. Dvířka trouby během pečení zbytečně Predhrejte rúru v trvaní asi 10 - 15 minút. Dvierka rúry počas pečenia zbytočne
neotvírejte. GRILOVÁNÍ
neotvárajte. GRILOVANIE
Předehřejte gril po dobu 5 minut (dokud není těleso grilu červené). Grilovací rošt s Predhrejte gril v trvaní 5 minút (až kým nie je teleso grilu červené). Grilovací pokrmem umístěte co nejblíže k tělesu grilu. Plech s trochou vody umístěte pod rošt rošt s pokrmom umiestnite čo najbližšie k telesu grilu. Pekáč s trochou vody k zachycení odkapávající šťávy. Pomocí grilování můžete vytvořit na upečeném mase umiestnite pod rošt na zachytenie odkvapkávajúcej šťavy. Pomocou grilovania
hnědý, křupavý povrch.
POZOR !
môžete vytvoriť na upečenom mäse hnedý, chrumkavý povrch.
POZOR !
Pri používání grilu sa mohou přístupné části trouby nadměrně ohřát. Zabraňte Pri používaní grilu sa môžu prístupné časti rúry nadmerne ohriať. Zabráňte
přístupu dětem.
PEČENÍ S VENTILÁTOREM - TEPLOVZDUŠNÝ REŽIM
prístupu deťom.
PEČENIE S VENTILÁTOROM - TEPLOVZDUŠNÝ REŽIM
Troubu není nutné předehřívat s výjimkou pečení pokrmů s velmi krátkou dobou Rúru nie je nutné predhrievať, s výnimkou pečenia pokrmov s veľmi krátkou pečení nebo při pečení pokrmů s velkým obsahem vody (např. ovocné koláče), aby dobou pečenia alebo pri pečení pokrmov s veľkým obsahom vody (napr. nedošlo ke kondenzaci vodních par. V troubě lze připravovat různé pokrmy s blízkou ovocné koláče), aby nedošlo ku kondenzácii vodných pár. V rúre je možné teplotou pečení společně (i když doba pečení je rozdílná) na dvou plechách. Vůně a pripravovať rôzne pokrmy s blízkou teplotou pečenia spoločne (aj keď doba chuť pokrmů se vzájemně neovlivní. Při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby pečenia je rozdielna) na dvoch alebo viacerých roštoch. Vône a chuť pokrmov nedochází k velkým ztrátám tepla. Teplota je rychle vyrovnána prostřednictvím sa vzájomne neovplyvnia. Pri vkladaní alebo vyberaní pokrmov z rúry
ventilátoru.
nedochádza k veľkým stratám tepla. Teplota sa rýchlo vyrovnáva
Teploty pečení jsou nižší než teploty používané při klasickém režimu pečení (o 20 – prostredníctvom ventilátora.
30 °C pro pečivo a o 30 – 40 °C pro maso, doba pečení je delší (cca o 5 - 10 minut). Při pečení drobného pečiva na dvou plechách zároveň doporučujeme tento postup: 1. Přehození obou plechů po 2/3 doby pečení
2. Vyjmutí více upečeného plechu dříve
3.
ROZMRAZOVÁNÍ
Teploty pečenia sú nižšie než teploty používané pri klasickom režime pečenia (o 20 – 30 °C pre pečivo a o 30 – 40 °C pre mäso, doba pečenia je dlhšia - cca o 5 - 10 minút).
ROZMRAZOVANIE
Zmrazené potraviny položte v obalu na misku, umístěte do středu trouby na rošt a Zmrazené potraviny položte v obale na misku a umiestnite do stredu rúry na zapněte troubu v režimu „rozmrazování s ventilátorem“. Dvířka trouby musí být rošt. Dvierka rúry musia byť uzavreté.
zavřená.
GRILOVÁNÍ S VENTILÁTOREM
GRILOVANIE S VENTILÁTOROM
Troubu není nutno předehřívat. Griluje se zavřenými dvířky. Při tomto způsobu Rúru nie je nutné predhrievať. Griluje sa so zatvorenými dvierkami. grilování nastavujeme termostat dle potřeby v rozmezí od 50 do 200°C. Vzdálenost Vzdialenosť medzi pokrmom a vyhrievacím telesom grilu musí byť úmerná
mezi pokrmem a topným tělesem grilu musí být úměrná požadovaným výsledkům: menší vzdálenost pro hnědý povrch a krvavý vnitřek
 větší vzdálenost pro dokonalé prope čení pokrmu
Na zachycení odkapávajících šťáv umístěte pod pokrm pekáč s trochou vody.
21
požadovaným výsledkom:
 menšia vzdialenosť pre hnedý povrch a krvavý vnútrajšok
 väčšia vzdialenosť pre dokonalé prepečenie pokrmu.
Na zachytenie odkvapkávajúcich štiav umiestnite pod pokrm pekáč s trochou vody.

========22========

OTOČNÝ ROŠT
OTOČNÝ ROŠT
Některé trouby mohou být vybaveny elektrickým otočným rožněm. Před grilováním Niektoré rúry môžu byť vybavené elektrickým otočným ražňom. Pred předehřejte troubu po dobu 5 minut a pak umístěte rošt s pokrmem do první nebo grilovaním predhrejte rúru po dobu 5 minút a potom umiestite rošt s jedlom do druhé drážky od shora. Nastavte funkci trouby – VELKÝ GRIL. Termostat trouby prvej alebo druhej drážky z hora. Nastavte funkciu rúry – VEĽKÝ GRIL.
nastavte na teplotu v rozmezí 50 až 200°C.
RŮZNÉ
 Naložené maso a maso bez kostí se peče rychleji než neupravené.
 Propečení masa je možno zkontrolovat stlačením masa (např. vidličkou). Pokud
nepouští šťávu je dobře upečené.
 Pokud je maso prošpikované nebo pokryté slaninou, nesmí být pečeno při příliš
vysoké teplotě, aby neprskalo
Termostat rúry nastavte na teplotu v rozmedzí 50 až 200°C.
RÔZNE
 Naložené mäso a mäso bez kostí sa pečie rýchlejšie než neupravené.
 Prepečenosť mäsa je možné skontrolovať stlačením mäsa (napr. vidličkou).
Pokiaľ nepúšťa šťavu, je dobre upečené.
 Mäso krájajte minimálne až po 15 minútach, aby z neho nevytiekla šťava. Pokiaľ je mäso prešpikované alebo pokryté slaninou, nesmie byť pečené pri príliš
vysokej teplote, aby neprskalo.
 U velkých kusů masa nastává vypařování tekutiny a tímto nastává
 Pri veľkých kusoch mäsa nastáva vyparovanie tekutiny a tým nastáva
kondenzování na dvířkách trouby. Tento stav je přirozený a nevzniká žádné nebezpečí při používání spotřebiče. Dvířka trouby a přilehlý prostor trouby po ukončení pečení utřete do sucha.
kondenzácia na dvierkach trúby. Tento stav je prirodzený a nevzniká žiadne nebezpečenstvo pri používaní sptrebiča. Dvierka trúby po skončení pečenia utrite do sucha.
 Pečivo naskočí až po 2/3 uvedené pečící doby. Doba pečení závisí na druhu
 Pečivo naskočí až po 2/3 uvedenej pečúcej doby. Doba pečenia závisí na druhu
použité náplně (ovoce, marmeláda).
 Šlehaná těsta nesmí být příliš vodová, to prodlužuje dobu pečení.
použitej náplne (ovocie, marmeláda).
 Šľahané cestá nesmú byť príliš vodové, to predlžuje dobu pečenia.
 Nepokládejte nádoby přímo na dno trouby protože zabraňují šíření tepla a Neukladajte nádoby priamo na dno rúry pretože zabraňujú šíreniu tepla a môžu
mohou tím způsobit poškození smaltu z důvodu přehřátí.
 Při pečení ve více vrstvách současně nemusí být současně vsunuté plechy
současně hotové.
 Pečící plechy a pekáče nejsou určeny pro dlouhodobé skladování potravin (nad

48 hodin). Pr

További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Sütő
Név MORA VT 4808
Model VT 4808
Fájl mérete 1758 KB
Number of pages 28 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Sütő MORA VT 4808 Česky - Czech Česky - Czech, Sütő MORA VT 4808 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,