Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
ELECTROLUX ESF2420 - Mosogatógép

Ha keres a használati utasítás: Mosogatógép ELECTROLUX ESF2420 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Mosogatógép ELECTROLUX ESF2420
Mosogatógép ELECTROLUX ESF2420 Mosogatógép ELECTROLUX ESF2420


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 401 KB (fájl formátuma: pdf)
MOSOGATÓGÉP
ESF 2420
Használati útmutató
1

========1========

Tartalomjegyzék
A használónak
Fontos bizto nsági útmutatások 3 A készülék bemutatása 4
Szórókar 5
Durvaszűrő / mik roszűrő 5
Finomszűrő 5
Öblítőszer ad agoló tartály 5
Vízlágyító 5 Kezelőpanel 6
A késleltetett kezdés be állítása 6 A vízlágyító beállítása 7 Programtáblázat 8 A mosogatógép bepakolása és kipakolása 9 A készülék használata 10
A program elindítása 10
A program ideiglenes megszakítása 10
A program törlése 10
A szá rítási fázis törlése 10
A mosog atógép kikapcsolása 10
A mosogatógép tisztítása 10 Mit kell tenni, ha … 11 Szerviz 12 Útmutatás a Vizsgáló Intézetek számára 12
Az üzembe helyezőnek Műszaki adatok
Kicsomagolás
Károk
Használat
Elhelyezés
Fagyveszély
Beszerelés
Vízbevezetés
Vízelvezetés
Elektromos csatlakoztatás
13 14 14 14 14 14 15 15 15 16
Tájékoztató a Használati útmutató olvasásához
A szövegben található szimbólumok jele ntése a következő:
Biztonsági tudnivalók
Tudnivalók lépésről lépésre
Tanácsok és javaslatok
Környezetvédelmi információk
2

========2========

Fontos biztonsági útmutatások
Kérjük, hogy a mosogatógép üzembe helyezése előtt figyelmesen tanulmányozza át ezt a Használa ti útmutatót és tartsa s zem el őtt a figyelmeztetéseket és tanácsokat. Az alábbi útmutatások az Ön és a cs aládja biztonságát szolgálják, eg yben kötelező el őírásokat tartalmaznak a mosogatógép felszerelésére és az üzembe hel yezésére vonatkozóan. Tartsa a Használati útmutatót elérhető h elyen, hogy szüks ég esetén mindig a rendelkezésére álljon. Ha a készüléket eladja, vagy e lajándékozza, akkor a Has ználati útmutatót is adja át az új tulajdonosn ak, mert ő is csak a Használati útmutató birtokában tudja a készüléke t megfelelő
módon üzembe helyezni.
Felállítás és javítás
• A készülék elektro mos és vízvezetékre való
szerelési és csatla koztatási munkálatait csak a
vízvezeték szerel éséhez értő sz akemberrel,
szervizzel végeztesse el. Az illetéktelen személy
által végzett szerelés kihatással lehet a készülék
működésére és akár személyi sérülést is okozhat. • A vízcsatlakozásnak könnyen e lérhetőnek kell
lenni.
• Az elektromos csatlakoztatásnál is ügyelni kell
arra, hogy az is könnyen elérhető h elyen legyen. A
mosogatógép fix bekötésé t csa k arra feljogosított
elektromos sza kember végezheti el.
• Ha a csatlakozó vezeték megsérül, akkor a
vezeték cseréjét csak a kijelölt szerviz végezheti
el, eredeti gyári vezeték felhasználásával.
• Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze rá a
hálózati csatlakozó vezetékre, vagy a
vízbevezető- és a vízelvezető töml őkre.
• A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem érte-e
valamilyen sérülés a készüléket a szállításnál. A
sérült készüléket tilos üzembe helyezni. Sérülés
esetén fordulj on a szállítást végz ő cé ghez. • Semmi esetre se próbálkozzon meg saját maga a
gép javításával, mert ez komoly károsodásokat és
súlyos bale seteket okozhat. Az esetleges
javítások és hibaelhárítások elvégzését kizárólag
a jótállási jegyben megjelölt szerviz szakemberei
végezhetik. A mosogatógépet csak e redeti gyári
pótalkatrészek beépítésével szabad javítani. • A mosogatógépet tilos az oldalá ra dönteni, hogy
ne károsodhassanak a hidraulikus alkatrészek.
Gyermekvédelem
• A készüléket felnőttek általi használatra tervezték.
Ne engedje meg, hogy a gyermekek használják a
mosogatógépet, v agy ját sszanak vele.
• A készülék csomagoló an yagai (pl. műanyag fólia)
veszélyt jelenthetnek a gyerekek számára. Ezeket
tartsa távol a játszó gyerekektől.
• A mosogatószereket is zárja el a gyerekek elől. • Tartsa távol a készüléktől a gye rekeket, ha nyitva
van a mosogatógép ajtó és ne en gedje őket ráülni.
Használat közben
• A mosogatógép háztartási edények é s é tkészletek
tisztítására készült. Tilos a gépbe benz innel,
lakkal, korróziót okozó kémiai szerekkel, vas-,
illetve fémhulladékokkal szennyezett tárgyak és
edények be helyezése.
• M űködés közben ne nyissa ki a készülék ajtaját.
Forró gőz csaphat ki.
• Mindig kizárólag háztartási mosogatógépekhez
gyártott mosogatószereket használjon.
• A hosszú, éles kések felső hely zetben való
tárolása potenciális veszél yforrást jelent.
• A hosszú, éles késeket vízszintesen e lfektetve a
felső kosárban tárolja.
• Az edények bepakolása és kivétele utá n is mindig
zárja be a készülé k ajtaját, hogy az ütődésekből
származó esetleges sérüléseket elkerülhesse. • Ha a mo sogatási ciklus lejárta előtt bármilyen
edényt kivesz a mosogatógépből, akkor folyóvíz
alatt alaposan öblítse el, hogy eltávolítsa róla a
mosogatószer-maradványokat.
• A vízvédelmi rendszer védelmet nyújt a
vízszivárgás ellen, ha bet artja az alábbiakat:
- Az elektromos hálózatra történő
csatlakoztatást kikapcsolt gépnél kell
elvégezni.
- Gondoskodjon a gép megf elelő elhelye zésről.
- Mindig zárja el a vízcsapot, ha a
mosogatógépet huzamosabb ideig felügyelet
nélkül hagyja.
• Vízfolyás, vagy szivárgás esetén a zonnal zárja el
a vízcsapot és húzza ki a csatla kozó dugót a
konnektorból, vagy kapcsolja le a biztosítékot. A
csatlakozó vezetéket mindig a dugasznál
megfogva húzza ki a fali konnektorból.
Környezetvédelem
Minden csomagoló anyag újrahasznosítható. A műanyag részek nem zetközi jelöléssel rendelkeznek: • PE polietilén (takaró fólia)
• PS CFC-mentes polisztrién (kitámasztó)
A keménykarton újrahasznosított papírból készült, amelyet a megfelelő b egyűjtő helyen adjon le az újrahasznosításhoz.
Öreg készülék
A termékeken, vagy a csomagoláson látható - szimbólum a rra utal, hogy ezt a te rméket ne kezelje úgy, mint a normál háztartási hulladékot, hanem adja át újrahasznosításra egy, az elektromos és elektronikus készülékeket begyűjtő helye n. Környezetvédelmi szempontból megfelelő módo n kell gondoskodni a régi, kiselejtezett készülékről, m ert ezzel megvédjük a környezetünket és embertársaink egészségét is.
3

========3========

A készülék bemutatása

4

========4========

A készülék bemutatása
Szórókar (1)
Fontos, hogy mindig ta rtsa tisztán a szórókar furatait. Az eltöm ődött furatok kihatással vannak a mosogatás eredményességére. Ha szükségessé válik a szórókar tisztítása, akkor az óramutató járásával ellentét es irányba csav arja ki az anyát, távolítsa el a tömítést és emelje ki a szórókart. Alaposan tisztítsa ki a furatokat.
Durvaszűrő / mikrosz űrő (2) A durvaszűrő fel adata a nagyobb méretű szennyeződések, mint pl. fogpiszkáló, tojáshéjd arab összegyűjtése. Ügyeljen arra, ho gy mindig tiszta legyen ez a sz űrő. Forgassa el az óram utató járásával ellentétes irá nyba, emelje ki és folyóvíz alatt alapo san tisztítsa meg.
Finomszűrő (3)
Ezt a szűrőt is mindig tartsa tiszt án. A piszkos, eltömődött szűrő ro ntja a mosogatás h atékonyságát. A finomszűrő a dur vaszűrő eltávolítása után könnyen kiemelhető a helyéről.
Mosogatószeres tartály (4)
Nyissa ki a tartály fedelét a zárnyelv megnyomásával. Töltse be a tartályba a mosogatószert - a gyártó által ajánlott mennyiségben -, majd zárja le a tetőt. Ne felejtse el, hogy a gyártói ajánlá sok telje s töltetmennyiségre von atkoznak. Ha pél dául csak féli g van a mosogatógép és az ajánlott mennyiség egy tabletta, akkor csak egy fél tablettát használjon. Ha előmosogatást is tartalmazó programot ha sznál, akkor az ehhez szükséges mosogatószert a baloldali rekeszbe tegye bele. Ez már az el őmosogatás ala tt kifejti a h atását. Az edé nyek és étkészletek bepakolásnál ügyeljen arra, h ogy semmi ne akadályozza a tető nyitásá t.
Kizárólag a mosogatógéphez gyártott
speciális szereket (s ó, mosogató- és
öblítőszer) használjon.
Kerülje a folyékony mosogatószer g yakori
használatát, miv el ez a szer hos szabb idő
alatt fejti ki a hatását és megnövelheti a
szivattyú zaját.
Öblítőszer adagoló tartály (5) Az öblítőszer adag olás beállítása nagymértékben befolyásolja a fényességet és a száradás ere dményét. Növelje az adagolást, ha az edények víz-, vagy mészfoltosak lesznek és csökkentse az adag olást, ha az edényeken fehére s, ragadós csíkok láthatók. A tartály kb. 150 ml öblít őszer befogadására alkalmas. Ez az ad agolás me nnyiségétől függően kb. 60 mosogatásra elegen dő. Az adag olást a helyi vízkeménységnek megfelelően kell beállítani.
Az adagolás 1 és 6 között állítható be, ami 1,
illetve 6 ml-nek felel meg. A gyári beál lítás: 1.
Mindig a legalacsonyabb beállítással kezdje és
a szabályzó elforgatásával csa k akkor növelje
meg, ha szükséges,. Ehhez használjon pl. egy
kávéskanalat.
Az öblítőszer mennyisége a tartályon lév ő a blakon keresztül ellenőrizhető. Ha az abl ak világos, akkor öblítőszer utántöltésre van szükség.
1. Nyissa ki a tetőt a zárnyelvnek a tartály
irányába történő le nyomásával és em elje le
a tetőt.
2. Töltse fel a tartályt öblít őszerrel, de soha
ne töltse túl.
3. A kifröccsenő öblít őszert azonnal törölje le,
hogy a következő mo sogatásnál elkerülje a
túlzott habképződést.
4. Zárja le a t etőt, amíg be nem kattan a
helyére.
Soha ne töl tsön foly ékony mosogatós zert
az öblít őszeres tartályba.
Vízlágyító (6)
A kemény víz miatt a készülékbe egy vízlágyítót szereltek, ezért az ö blítőszer adagolásnak alacsony értékre beállítva kell lennie. A kemény víz az edényeken fehér le rakódást eredményez. Ennek elkerülése érdekében a víz egy speciális tartályon halad keresztül, ahol a kemény víz kilágyításra kerül. A mosogatógép vízlágyítója durva sót használ fel. Sót akkor kell újra betölteni a tartályba, ha erre a jelzőlámpa figyelmeztet.
Ha olyan helyen használják a készüléket,
ahol a víz kemény akkor nag yon fontos,
hogy a mos ogatógép első has ználata előtt a
sótartály a mosoga tógépekhez a lkalmas
sóval legyen feltöltve,
A ke zelőpanelon lévő l ámpa felgyulladása azt jelzi ki, hogy sót kell betölteni a sótartályba.
1. Az óramutató járásával ellentétes irányba
történő elfo rgatással csavarja le a sótartály
fedelét.
2. Töltse fel a sótartályt vízzel (csak az első
használatnál szükséges).
3. A készülékhez mellékelt tölcsér
segítségével töltse fel sóval a sótartályt.
4. A tartály körül kiszóródott sószemcséket
távoltsa el.
5. Csavarja vissza a sótartály fedelét. A fenti lépések után a mosogatógép készen a mosogatásra. Mindig ügyeljen arra, hogy kizárólag a mosogatógépekhez alkalmas durva szemcséjű sót töltsön be a tartályba, ami kb. 1 liter vi zet tartalmaz. A vízlágyító beállítását a „Vízlágyító beállítása” című fejezet tartalmazza.
Kizárólag a mosogató gépekhez g yártott
speciális sót töltsön be a sóta rtályba. A
hagyományos háztartási só károsíthatja a
vízlágyítót.
5

========5========

Kezelőpanel
Jelző- és szabályzó lám pák
RESET poz íció
On / Off jelz őlámpa
Program választó Késleltetett kezdés
g omb
Start / Törlés gomb
Programválasztó
Forgassa el a prog ramválasztót a kiválasztott programra és h őfokra a prog ramtáblázat szerint az óramutató járásával megegyező, vagy azzal ellentétes irányba.
Start/Törlés gomb
A Start/Törlés gomb segítségével indíthatja el a kiválasztott programot, állíthatja be a vízkeménységet és törölhet egy futó programot.
= Reset po zíció
A késleltetett kezdés beállítása
A mosogató program elindítása 3 órával késleltethető.
1. Válassza ki a kívánt mosogató programot.
A programjelző lámp ák villogni kezdenek.
2. Nyomja meg a késleltetett kezdés gomb ot.
A késleltetett kezdés lámpája felgyullad.
3. Nyomja meg a Start gombot. A
programjelző lámpa ki alszik. A p rogram
akkor indul el, ha letelt a 3 óra.
Jelzőlámpák
A kiválasztott program aktuális fáz isait jelzik k i. Mosogatási folyamat Felső lá mpa Szárítási folyamat Középső lá mpa Program vége Alsó lámpa
Szabályzó lámpa
Azt jelzi ki, hogy sót kell utántölteni a sótartályba.
A késleltetett kezdés törlése Nyomja meg a késleltetett kezdés gombot. A késleltetett k ezdés lámpája kialszik. A kiv álasztott program azonnal elindul.
6

========6========

A vízlágyító beállítása
Az edények és a z étkészletek vízkövesedésének megakadályozása érdekében a mosogatáshoz lágy, ún. sószegény vízre van sz ükség. Ennek érdekében a mosogatógép egy vízlágyító beren dezéssel van ellátva, ami a 4od (német fok) keménységtől kezdődően spe ciális só segítségév el sótalanítja a vezetékes vizet.
A vízlágyítót az Ön lakó helyén lév ő hel yi vízkeménységnek megfelelően kell beállítani.
Az Ön lakóhelyén lévő vízkeménységi a datokat
a helyi Vízmű Vállalattól kell megkérdezni. A vízlágyítónak 10 beállítási lehetősége van.
Vízkeménységi fokozat
od 1)
mmol/liter 2) > 24 > 4,2 22 - 24 3,9 – 4,2 20 – 22 3,6 – 3,9 18 – 20 3,2 – 3,6 16 – 18 2,8 – 3,2 13 – 16 2,3 – 2,8 10 – 13 1,8 – 2,3 7 – 10 1,2 – 1,8 4 – 7 0,7 – 1,2 4 alatt 0,7 alatt
Vízlágyító beállítása
Villogások száma
10
9
8
7
6
5 x)
4
3
2
1 só nem szükséges
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1)
vízkeménység német keménységi fokozatban 2)
vízkeménység nemzetközi mmol/liter mértékegységb en x)
gyári beállítás
A következő beállítások al att a mosogatógépnek kikapcsolt állapotban, a programnak pe dig befejezettnek kell lennie. Vegye figyelembe „A készülék használata” című fe jezetben a pro gram befejezésére vo natkozó információkat.
1. Nyomja meg és tartsa b enyomva a Start
gombot.
2. Az óramutató járá sával megegyező ir ányba
forgassa el a programválasztó gombot az
első programra. Amikor a Start gomb és a
program vége gomb kijelzője villogni kezd,
akkor engedje el a Start gombot.
- A program vége jelz őlámpa
villogásainak a száma azon os a
vízkeménységi fokozattal.
- Néhány másodperces szünet után a
villogási folyamat néhányszor
megismétlődik.
3. A Start gomb minden egye s
megnyomásával egy fokozattal növelhető a
beállítás. A 10-es fo kozat után az 1 -es
fokozat köv etkezik.
4. Forgassa el a programválasztót a Reset
pozícióba, ha a kívánt vízkeménységi
fokozatot beállította. Ezzel a beállítás
elmentésre kerül.
Ha 1-es vízk eménységi fokozatot állított
be, akkor a só utántöltésére figyelmeztető
lámpa nem gyullad fel.
7

========7========

Programtáblázat
Edények típusa
Tányérok és főzőedények
Minden edénytípus
Kávéscsészék,
érzékeny
darabok
Minden edénytípus
Szennyezettség mértéke
- Erősen - Normál
szennyezett módon - Rászáradt
szennyezett,
ételmaradék, - Rászáradt
különösen a ételmaradék,
tojásfehérje
- Normál
módon
szennyezett
- Enyhén
szennyezett
3)

Alkalmas program
Programciklus
Előmosogatás Mosogatás 2 öblítés Végső öblítés Szárítás
Előmosogatás Mosogatás Öblítés Végső öblítés Szárítás
Előmosogatás Mosogatás Öblítés Végső öblítés Szárítás
-
Mosogatás Öblítés Végső öblítés -
Előmosogatás -
-
-
-
Fogyasztási adatok 1)

Mosogatási idő szárítással
117 perc
94 perc
159 perc
36 perc
7 perc
Szárítási idő
13 perc
13 perc
54 perc
-
-
Energiafogyasztás
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,01 kWh
Vízfogyasztás
9 liter
7 liter
7 liter
6 liter
1,8 liter
1) A fogyasztási adatok n ormál állapotokra v onatkoznak. A megadott értékeket a befolyó víz hőmérséklete, a
töltet mennyisége és az e vőeszközbe pakolt mennyiség befolyásolja.
2) Az energiahatékonysági adatok és teljes ítmény értékek az en ergiatakarékos (ENERGY SAVE) programra
vonatkoznak.
3) Az előmosogatást o lyankor c élszerű ha sználni, ha a moso gatógép még nin cs tele, de a mosogatást csak
megtöltött készükkel kíván ja elindítani. Ebben a ciklusban leöblítésre kerülnek az edények és mivel ne dvesek
maradnak, egy későbbi mosogatáskor könnyeb ben elmosogathatók leszn ek.
Minden program szivattyúzással kezdődik.
A gyors programhoz (Q uick) a ta bletta formájú mosogatószerek nem alkalmasak. Ennek az az oka, hogy rö vid progr amnál a mosogatószeres tabletták ne m fejtenek ki oly an hatást, mint a hagyományos porformátumú mosogatószerek.
8

========8========

A mosogatógép bepakolása és kipakolása
Az edények bepakolása
A képen egy hatszemélyes étkészlet bepakolása látható. Az Ön saját edényei nem biztos, ho gy megegyeznek a képen láthatóval, ezért a megfel elő eredmény érdekében az alá bbiak betartását javasoljuk.
• A poharakat, csészéket és tála kat mindig a
szájnyílásukkal lefelé helyezze be.
• A különösen mély tálaknál (pl. leveses tál) a
szájnyílásnak szintén lefelé kell le nnie, hogy a víz
kifolyhasson a szárításkor.
• Ügyeljen arra, hogy az edények n e takarják el
egymást. Ez különösen az evőeszköz k osárba
pakolt eszközöknél fonto s, mert különben ne m
lesznek megfelelően elmosogatva. A mosogató
víznek minden felületet el kell érnie.
• Arra is figyelj en, hogy az evőeszközök fogantyúi
és más eszköz ök ne nyúljanak túl az ev őeszköz
kosár nyílásain és ne akadályozzák a szóró karok
szabad elforgását.
• Soha ne moso gasson együtt ezüst és
rozsdamentes acélból készült tárgyakat. Ellenke ző
esetben ezek az anyagok kémiai reakcióba lépnek
egymással és az ezüstö n foltok jelennek meg. • A fémes díszítés ű po rcelánok nem alkalmasak a
gépi mosogatásra, mivel elszíneződhetnek és
elveszíthetik a fényüket. Ugyanez vonatkozik a fa-,
vagy műanyag fogantyúval ellátott ev őeszközökre
is.
Ügyeljen arra, hogy új edény vásárlásakor gépi
mosogatásra alkalmasat vásároljon.
• Az ez üst és alumínium tárgyak a mos ogatáskor
elszíneződhetnek. A tojás, mustár gyakran okoz
elszíneződést és foltot a z ezüst tárgyakon. Ha
ezeket nem mosogatja el azonn al, akkor mindig
távolítson el róluk minden ételmaradványt.
• Nem minden műanyag alkalma s a gépi
mosogatásra. Ha kétsége van az alka lmasságot
illetően, akkor vagy végezzen próbamosogatást,
vagy kézzel mosogassa el őket.
• Az érzékeny eszközök elmosogatásához
alacsonyabb hőfokú programot válasszon. • Az erősen sz ínező anya got tartalmazó étele k (pl.
ketchup) ideiglenesen elszínezhetik a
mosogatógép belsej ét.
Ne helyezze az éles k éseket a hegyükkel
lefelé. Mindig vízszintesen elhelyezve
pakolja be őket a mosogató kosárba.
Kosarak
A mosogatógépbe két mosogató kosár és eg y evőeszköz ko sár található.
A csészetartók két külö nböző szi ntre
helyezhetők el.
Kipakolás
A forró edények érzékenyek az ütődésre. Kipa kolás előtt ezért hagyja mindig kihűlni az e dényeket.
Az edények gyorsabban száradnak meg, ha a
program lejá rta után egy pillanat ra teljesen
kinyitja az ajtót, majd résnyire nyitva hagyja.
9

========9========

A készülék használata
A program elindítása
1. Távolítsa el a durvább étel maradványokat.
2. Pakolja be a moso gatnivalókat a
készülékbe a korábbiakban leírtak sze rint. 3. Adagolja be a mosogatószeres rekeszbe a
megfelelő m ennyiségű mo sogatószert és
zárja be a rekesz tetejét.
4. Zárja be a ké szülék ajtaját.
5. Válassza ki a m egfelelő prog ramot a
Programtáblázat alapján. A programjelző
lámpák villogni kezdenek.
6. Nyomja be a Start gom bot. A Start gomb
jelzőlámpája felgyullad és elkezdődik a
mosogatás. A programjelző lámp ák mindig
azt mutatják, hogy a program éppen melyik
ciklust v égzi.
7. Ha a program befejeződött ellenőrizze a
szűrőket, hogy szükség van-e a
megtisztításukra.
A program ideiglenes megszakítása
1. Nyissa ki az ajtót. A program leáll.
2. Zárja be az ajtót. Kb. 6 másodperc után a
program onnan folytatódik tovább, ahol
abbamaradt.
A program futása kö zben óv atosan nyissa ki az ajtót, mert forró gőz csaphat ki.
A program törlése
1. Nyomja be és tartsa benyomva a Start
gombot addig, amíg a jelzőlámpa ki nem
alszik.
2. Engedje el a gombot. A programjelző
lámpa villogni kezd.
3. Forgassa el a programválasztó gombot a
Reset pozícióba. Ezzel a pro gram törlésre
került és kiválasztható egy új program.
Ha a programválasztó gombot egyszerűen
csak elforgatja a Reset pozícióba, akkor a
kiválasztott program ne m fejeződik be,
csak megszakad. Ha a pro gramválasztó
gombot ismét elforgatja a programra, akkor
az tovább fog folytatódni.
A szárítási fázis törlése
Ha nem akarja megvárni a szárítási fázis befejeződését, akkor azt törölheti.
1. Nyomja be és tartsa benyomva a Start
gombot addig, amíg a programjelző lám pák
villogni nem kezdenek, majd engedje el a
gombot.
2. Nyissa ki az ajtót. Ez zel a szárítási fáz is
törlésre került.
A mosogatógép kikapcsolása Kapcsolja ki a mosogató gépet, ha a program vége
jelzőlámpa felgyullad.
1. Forgassa el a programválasztó gombot a
Reset pozícióba. Minden jelzőlámpa
kialszik.
Legyen óvatos, ha a program befejeződését
követően azonnal kinyitja az ajtót, mert
forró gőz csaphat ki.
A mosogatógép tisztítása
A készülék külső felü leteit karcmentes, enyhén mosogatószeres ruhával tisztítsa meg. A tisztítószer- maradványokat nedves ruhával távolítsa el.
Ne használjon alkoholos, oldószeres és
hasonló tartalmú tisztítószereket.
10

========10========

Mit kell tenni, ha …
Mielőtt hívja a szervizt, az alábbi táblázat alapján ellenőrizze, hogy nem valamilyen kezelési probléma oko zza-e a hibát. Ha a szerviz szakemberének az igénybevétele a készülék nem megfelelő beü zemelése, vagy valamilyen kezelési hiba miatt történik, akkor ilyen e setekben a jótállási igény nem érvényesíthető.
Hiba
Elvégzendő ellen őrzés
A program nem indul el.
- Megfelelően zárta be az aj tót?
- Megnyomta a Start gombot ?
- Kinyitotta a vízcsapot?
- Bedugta a csatlakozó dugaszt a konnektorba? - Nem oldott le a biztosíték?
- Nem nyomta be a késleltetett kezdés gombot? - Befejeződött a korábbi program?
A mosogatógép nem töltődik fel vízzel.
- Kinyitotta a vízcsapot?
- Ideiglenesen nem szünetelteti a v ízszolgáltató a v ízellátást? - Nincs megtörve, vagy összenyomódva a befolyócs ő? - Nincs eltömődve a befolyócső?
- Nem túl alacsony a víznyomás?
A program végén nem ürül ki a víz.
- Nem nyitotta ki az ajtót, miel őtt a program vég e jel zőlámpa
felgyulladt és a program befejeződött?
- Az előző prog ram befejeződött?
- Nem tömődtek el a sz űrők?
Nem megfelelő a mosog atás eredménye. - Nem akadályozza valami a szó rókarok szabad elforgását?
- Nem tömődtek el a szó rókarok furatai ?
- Nem pakolta túl szorosan egymásra az edényeket?
- Nem tömődtek el a sz űrők?
- Megfelelően vannak a szűrők a helyükön?
- Elegendő mos ogatószert használt?
- Megfelelően van lezárva a sótartály fed ele?
- Nem választott túl alacsony h őfokú programot?
- Nem ürült ki az öblítőszer adagoló tartály?
Vízkő, vagy f ehér lepelszerű an yag látható az edényeken.
- -
Nem ürült ki a sótartály? Megfelelő a v ízlágyító beállítása? Nem állított túl alacsonyra az öblít őszer adagol ást?
A mosogatógép zajos.
- Nem ütődnek, érnek egymáshoz az ed ények? - Nem ütközik a szórókar a z edénye khez?
Mosogatáskor sivító hang hallható.
-
Ez nem hiba. Használjon más fajta és márkás mosogatószert.
Az edények nem eléggé szárazak és nem fényesek.
- Nem ürült ki az öblítőszeres tartály, vagy nem állított be túl alacsony
adagolást?
- Nem hagyta túl hosszú ideig az edényeket a mosogatógépben a
program befejeződését köv etően?
Az ajtó nehezen záródik.
-
Vízszintben áll a mosogatógép?
Ha a program vége jelzőlámpa villog, akkor lehetséges, hogy a problémát Ö n is orvo solni tudja. Ha m egoldotta a problémát, akkor nyomja meg a Start gombot és a prog ram folytatódik tovább. Ha a hiba ismét megj elenik, akkor hívja a szervizt.
Hiba
Elvégzendő ellen őrzés
A program vége jelzőlámpa kb. 3 - Kinyitotta a vízcsapot?
másodperces szün etekkel villog. - Nem tömődött el a befolyócső sz űrője?
A vízellátással van probléma. - Nincs megtörve, vagy összenyomódva a befolyócs ő?
- Nem tömődtek el a sz űrők?
A program vége jelzőlámpa - Nem tömődött el a szifon?
folyamatosan kettőt villant. - Nincs megtörve, vagy összenyomódva a kifolyócs ő? A vízelvezetéssel van probléma. - Nem tömődtek el a sz űrők?
11

========11========

Szerviz
Szerviz és pótalkatrészek
A mosogatógépet csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz javíthatja, eredeti gyári pótalkatrészek felhasználásával.
Mielőtt hívja a szervizt, végezze el a „Mit kell tenni, ha” c. fejez etben leírt ellenőrzéseket és próbálja meg elhárítani a kezelési hibából adódó problémákat. Az elektromos hálózat hibáit csak arra feljogosított elektromos sza kember végezheti el.
Ha hívja a szervizt, a kkor az alábbi számok megadása is szükséges. Azt ajánljuk, hogy az adattáblán található számokat írja be a lenti sorokba, hogy mindig kéznél legyenek:
TYPE…………………………………………
MOD………………………………………….
PROD.NO:…………………………………..
SER.NO.--------------------------------------------
Vásárlás dátu ma:……………………………
Semmilyen körülmé nyek között ne próbálkozzon meg saját mag a a k észülék javításával. A szakszerűtlen javítás nemcsak komoly károkat okoz, hanem életveszélyes is.
Útmutatás a Vizsgáló Intézetek számára
A sótartályt és az öblít őszeres tartályt a korábbiakban leírtak szerint fel kell tölteni. Miel őtt használatba veszi a mosogatógépet, egy, vagy két komplett mosogató programot kell lefuttatni mosogatószerrel és egy tis ztító töltettel.
Vizsgálati szabvány: Terhelés: Kosarak betöltése:
EN 50242 és EN 60704
6 személyes teríték
„Az edények bepakolása” című fejez etben leírtak s zerint
Öblítőszer ad agoló beállítása:
3-as
Mosogatószer adagolás:
Szennyes-víz elvezetés:
9 g a mosogatószer adagoló tartályba és 5 g a z előmosogatás adagoló rekeszébe
Az alábbi képen látható módon
12

========12========

Szerelési útmutató
A készülék elektromo s csatlakoztatásához szükséges munkáka t csak elektromos szakember, szerviz végezheti el.
A készülék vízvezetékre való szerelési és csatlakoztatási munkálatait csak vízvezeték szereléséhez értő szake mber végezheti el.
Műszaki adatok
a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 7/2002. (II.15.) GM rendelet alapján.
Gyártó védjegye Forgalmazó
Típusazonosító
Energiahatékonysági osztály (skála A- tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G – kevésbé hatékony)
A szabvány ciklus gyártó általi me gnevezése, amelyre a címkén és a z adatlapon található információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges energiafelhasználás függ a készül ék használatának a módjától) (kWh) Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G – alacsonyabb)
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G -ig, ahol A - magasabb: G – alacsonyabb)
A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén Vízfelhasználás a szabvány ciklu s alapj án (liter)
Szabvány ciklus programideje (perc)
Átlagos becsült évi energia- és vízf elhasználás 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)
Szabvány ciklus alatti zajszint (dB)
Méretek Szélesség (cm)
Magasság (cm)
Max. mélység (cm)
Összteljesítmény (W)
Hálózati víznyomás Minimum (bar)
Maximum (bar)
ELECTROLUX
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
ESF 2420
A
ECO 55 előmosogatással
0,63
A
B
6
7
159 138,6 / 1540
53 54,5 44,7 48 1180 0,8 10
Ez a ké szülék megfelel a z alábbi el őírásoknak:
• •
73/23/EWG (73. 02. 19.) - kisfeszültségi irányelv,
89/336/EWG (89. 05. 03.) (minden változtatással bezárólag) - EMC irányelv,
13

========13========

Kicsomagolás
Károk
Ha a készülék meg sérült, vagy károsodott a szállítás során, akkor azonnal forduljon a szállítást végző céghez. Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze még egyszer, hogy nincs-e valamilyen sérül és a készüléken. Ha a burkolaton bármilyen sérülést észlel, vagy valami hiány zik, akkor azonnal fordulj on a kereskedőhöz.
Soha ne hagyja a csomagoló anyagokat
olyan hely en, ahol a gyerekek játszhatnak
vele.
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozé kok m egtalálhatók-e a csomagolásban:
- tölcsér a sótartály feltöltéséhe z (1),
- könyök a kifol yócső bea kasztásához (2).
Használat
Ezt a készüléket kizárólag a háztartásokban használatos, gépi mosogatásra alkalmas edények elmosogatásához tervezték. Soha ne használj a má s célra a mo sogatógépet, mert az a jótállás elvesztését vonja maga után.
Elhelyezés
A mosogatógépet lehetőség szerint egy vezetékes vízcsatlakozó és vízl efolyó közelében helyezze el. A készülék b eépítve és mun kapulton egyaránt üzemeltethető. A megfelelő m űködés alapfeltétel e, hogy a készülék tökéletesen vízszintbe legyen állítva. A készülék magassá ga az állítható lába kkal szabályozható (mindegyik 5 mm-t). Vegye figyelembe a képen megadott beépítési méreteket.
Fagyveszély
Ha a készüléket olyan helyiségben tárolja, ahol a hőmérséklet 0
oC alá süllyedhet, akkor a gépben lévő maradé kvíz könnyen megfagyhat és komoly károkat okozhat. Ennek elkerülése érdekében:
1. Zárja el a mosog atógép vízellátását
biztosító vízcsapot.
2. Távolítsa el a befolyó- és a kifolyócsövet . 3. Ügyeljen arra, hogy legyen durva
szemcséjű só a vízlágyító sótartályába n. A készülék csak normál szob ahőmérsékletű beltéri helyiségbe n tárolható és használható. Az ett ől eltérő ha sználat miatt bekövetkező károkért a gy ártó semmilyen felelősséget nem vállal.
14

========14========

Beszerelés
Vízbevezetés
A mosogatógép egy olyan vízvédelmi
rendszerrel van felszerelve, amel y
megakadályozza, hogy a készülékből víz
follyon vissza a rendszerbe. Ez a kialakítás
megfelel a vonatkozó előírásoknak.
A mosogatógépbe befolyó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 65oC-t, a nyomásának pe dig 0,8 és 10 bar között kell lennie.
Fontos, hogy a vízcsap, vagy vízelzáró a mosogatógép közel ében legyen és kö nnyen hozzáférhető is l egyen. Kapható olyan keverő csaptelep is, amelyn ek van moso gatógép csatlakozása, de olyan adapter is használható, amely az öreg keverő csa ptelephez csatlakoztatható. A befolyócső ¾ ”-os vízcsaphoz csatlakoztatható.
A befolyócsőnél semmilyen hosszabbítás nem megengedett. Ha túl rövid, akkor kizárólag erre a célra tervezett, nagy nyomásállóságú csőre kell kicserélni. A mosogatógéphez csatlakozó cső v ége bármilyen irányba elfo rgatható. Lazítsa ki a hollandit, forgassa el a csövet, majd húzza meg a hollandit.
Mielőtt a készüléket betolja a helyére,
ellenőrizze a hollandit és minden más
csatlakoztatást, hogy jól tömítenek-e.
Csak a mosogatógéphe z mellékelt
befolyócsövet használja és soha ne
használjon régi, felújított csövet.
Vízelvezetés
A mosogatógépet a gyártó egy vízvédelmi
rendszerrel szerelte fel, hogy meg védje a
készüléket a v ízkároktól. Hiba esetén az ürítő
szivattyú azonnal automatikusan üzem elni
kezd és kiüríti a mosogatógép belsejében
maradt vizet.
A vízvédelmi rendszer akkor is üzemel, ha a
mosogatógép kikapcsolt állapotban van. A
készüléknek azonb an ily enkor is
csatlakoztatva kell len nie az elektromos
hálózatra.
A kifolyócsövet a képen látható módon akassza rá a mosogató peremére. A kifolyási magasság nem lépheti túl a 75 cm-t, amelyet a mosogatógép aljától kell számolni. Ha me ghaladja ezt a magasságot, akkor ennek hibás működés lesz az eredménye.
Az is fontos, hogy amennyiben a kif olyócsövet egy vízelvezető szifonhoz csatlakoztatja, akkor an nak átmérője seh ol nem lehet 13 mm-nél kevese bb. Ha a kifolyócső tú l hosszú, akkor könnyen levágható a megfelelő méretre.
1. Egy éles kés segítségével vágja le a
csövet a megfelelő ho sszúságúra.
2. Helyezze a me llékelt könyököt a cső
végére.
15

========15========

Elektromos csatlakoztatás
A mosogatógép egy olyan csatlakozó vezetékkel és dugóval van felszerelve, amely szabályos védőföldeléssel ellátott 230 V-os konnektorba csatlakoztatható. A konnektornak könnyen elérhetőnek és 10 A-es biztosíték által védettnek kell lennie.
Bármilyen tisztítási, vagy karba ntartási
munka megkezdése előtt a készüléket le kell
választani az elektromos hálózatról, például
a csatlakozó dugasz k onnektorból történ ő
kihúzásával.
A mosogatógép fix módon történ ő
elektromos csatla koztatását csak arra
feljogosított elektromos szak ember, szerv iz
végezheti el.
16

========16========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Mosogatógép
Név ELECTROLUX ESF2420
Model ESF 2420
Fájl mérete 401 KB
Number of pages 16 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Mosogatógép ELECTROLUX ESF2420 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,