Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
WHIRLPOOL AWG 5102C - Automata mosógép

Ha keres a használati utasítás: Automata mosógép WHIRLPOOL AWG 5102C - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Automata mosógép WHIRLPOOL AWG 5102C
Automata mosógép WHIRLPOOL AWG 5102C Automata mosógép WHIRLPOOL AWG 5102C


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 1859 KB (fájl formátuma: pdf)
PLNĚ ELEKTRONICKÁ
PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

========1========

OBSAH
ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení
ČÁST 2: INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček
Připojení k elektrické síti Připojení přívodu vody
Připojení odvodu vody
ČÁST 3: TECHNICKÉ ÚDAJE ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL Tlačítko Start/Pauza
Kontrolky funkcí
Tlačítka funkcí
Volič programů
Volič rychlosti odstředění ČÁST 5: PRANÍ PRÁDLA Před praním prádla
Použití pračky
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Filtry přívodu vody
Filtr čerpadla
Zásuvka na prací prostředek Zátka sifonu
Skříň
Buben
Odstranění vodního kamene
ČÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE
ČÁST 8: ODSTRANĚNÍ MENŠÍCH ZÁVAD
ČÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY
ČÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ
1

========2========

ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM
URČENÉ POUŽITÍ
Tato pračka je určena výhradně k praní a odstředění prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé.
• Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití.
• pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k
použití.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny
k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Nepoužívejte rozbočovací zásuvky, ani prodlužovací šňůry.
• Pokud je napájecí kabel poškozený nebo prasklý, nezasunujte
zástrčku do zásuvky.
• Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit
pouze výrobce nebo pověřený servisní pracovník.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, vždy uchopte
zástrčku. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
• Nezasunujte ani nevytahujte síťovou zástrčku, máte-li vlhké ruce.
• Nedotýkejte se pračky vlhkýma rukama nebo nohama.
• Nikdy neotvírejte zásuvku na prací prostředek, jestliže pračka běží.
• Nikdy neotvírejte silou dvířka pračky, jestliže pračka běží.
• Pračka se při použití může zahřát na vysokou teplotu, nedotýkejte se
při vypouštění vody vypouštěcí hadice ani vody.
• V případě jakékoli poruchy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete vodovodní kohout. Nepokoušejte se spotřebič opravit sami.
Obraťte se prosím na autorizované servisní středisko.
• Nezapomeňte, že obalový materiál ze spotřebiče může být pro děti
nebezpečný.
• Nedovolte domácím zvířatům, aby se k pračce přibližovaly.
• Tuto pračku by měly používat pouze dospělé osoby podle pokynů
uvedených v tomto návodu.
• Pračka je určená k použití v domácnosti. V případě použití ke
komerčním účelům záruka propadá
• Nikdy nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti pračky hořlavé
materiály.
• K čištění pračky nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.
• Pračku nedávejte na koberec, protože může zakrýt větrací otvory na
spodní části.
• Nepoužívejte pračku při teplotě nižší než 5 °C.
• Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve
souhlas servisu nebo prodejce.
2

========3========

DOPORUČENÍ
• Prací prostředek nebo aviváž se po dlouhé době na vzduchu vysuší a
přilepí k zásuvce na prací prostředek. Dávejte je proto do zásuvky na
prací prostředek až těsně před spuštěním pračky.
• Doporučujeme použít program předpírky jen pro velmi špinavé oděvy.
• Nepřekračujte prosím maximální množství prádla.
• Jestliže nebudete pračku po dlouhou dobu používat, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky, zavřete přívod vody a nechte dvířka
otevřená, aby se v pračce netvořily nepříjemné pachy.
• V pračce mohlo zůstat po kvalitativní kontrole v závodě trochu vody.
Nejde o závadu.
ČÁST 2: INSTALACE
Před prvním použitím pračky musíte provést následující kroky:
ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ
• Přepravní šrouby, které jsou umístěné na zadní straně pračky, musí
být před spuštěním pračky odstraněny.
• Povolte šrouby otáčením proti směru hodinových s pomocí vhodného
klíče. (SCHÉMA-1)
• Vytáhněte šrouby. (SCHÉMA-2)
• Na otvory po odstraněných přepravních šroubech nasaďte plastové
krytky, které najdete v sáčku s příslušenstvím. (SCHÉMA-3)
• Odstraněné přepravní šrouby si dobře uschovejte pro případnou další
dopravu pračky.
SCHÉMA-2
SCHÉMA-1
SCHÉMA-3
3

========4========

SEŘÍZENÍ NOŽIČEK
• Pračku neinstalujte na rohože nebo podobné povrchy.
• Pračka bude fungovat potichu a bez vibrací jen na rovném,
neklouzavém a pevném povrchu.
• Pračku můžete vyvážit seřízením jejích nožiček.
• Nejprve uvolněte plastovou seřizovací matici.
• Seřiďte nožičky otáčením nahoru nebo dolů.
• Po vyvážení znovu utáhněte plastovou seřizovací matici vytočením
směrem nahoru.
• Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním
pračky kartónem, dřevěnými kousky nebo podobnými materiály.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Pračka funguje na 220-240 V a 50 Hz.
• K síťovému kabelu je u této pračky připojena speciální uzemněná
zástrčka. Tuto zástrčku musíte zasunout do uzemněné zásuvky s 10
A. Průtoková hodnota pojistky v připojeném elektrickém vedení musí
být také 10 A. Pokud doma takové zásuvky a pojistky nemáte, nechte
si je instalovat kvalifikovaným elektrikářem.
• V případě použití pračky bez uzemnění odmítá naše společnost
jakoukoli odpovědnost za případné škody.
• Zástrčku zasuňte do uzemněné, snadno dostupné zásuvky. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY
• Pračka může mít v závislosti na modelu jeden přívod vody (studená),
nebo dva přívody vody (studená/horká). Bíle zakončená hadice slouží
pro přívod studené vody a červeně zakončená pro přívod horké vody
(platí pro pračky s přívodem horké i studené vody).
• V balení hadic je i těsnění, aby ze spojek neunikala voda, 1 těsnění
pro pračky s přívodem studené vody, 2 pro pračky s přívodem
studené i horké vody. Tato těsnění nasaďte na konec přívodních
hadic na straně kohoutu.
• Bíle zakončenou hadici připojte k přívodu studené vody s bílým
filtrem a červeně zakončenou k přívodu horké vody s červeným
filtrem (druhá možnost platí pro pračky s přívodem horké i studené
vody). Rukou utáhněte plastové díly spojů. Bezpečnější provedení
přípojek vám zajistí kvalifikovaný instalatér.
4

========5========

Tlak vody 0,1-1 MPa z kohoutu umožní účinnější provoz pračky (tlak 0,1 MPa znamená proud vody více než 8 litrů za 1 minutu při plně otevřeném kohoutu).
Po připojení úplně otevřete kohout a zkontrolujte, zda ze spojek nikde neuniká voda.
Přesvědčte se, že přívodní hadice nejsou ohnuté, prasklé nebo stisknuté.
Přívodní hadice připojte ke kohoutu se závitem 3/4".
Přívod studené vody (ventil s bílým filtrem)
Přívod horké vody (ventil s červeným filtrem) PŘPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY
• Zkontrolujte, zda nejsou přívodní hadice ohnuté, zkroucené, stisknuté
nebo příliš natažené.
• Vypouštěcí hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 60 cm,
maximálně 100 cm od podlahy.
• Konec vypouštěcí hadice musí být přímo připojený k otvoru
odpadního potrubí , nebo ke speciálnímu zařízení instalovanému na
odtoku umyvadla.
• Nikdy nezkoušejte prodloužit vypouštěcí hadici přidáním dalších kusů
hadice.
5

========6========

ČÁST 3: TECHNICKÉ ÚDAJE
AWG 3102C
AWG 5102C
AWG 5122C
Maximální náplň suchého prádla (kg)
Doporučená náplň (kg)
3,5
5
5
3
4,5
4,5
Výška (cm)
85
85
85
Šířka (cm) Hloubka (cm) Maximální otáčky za minutu (ot/min)
59,6 37
59,6 42
59,6 42
1000
1000
1200

6

========7========

ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
1-Zásuvka na prací prostředek 2-Volič programů
3-Kontrolka praní
4- Tlačítko Start/Pauza a tlačítko Zrušit 5-Volič otáček odstředění
6- Tlačítka funkcí

7

========8========

TLAČÍTKO START/PAUZA Toto tlačítko se používá ke spuštění
zvoleného programu nebo přerušení probíhajícího programu.

KONTROLKY FUNKCÍ
Dalším stisknutím tlačítka Start/Pauza nebo jakéhokoli jiného tlačítka funkce se rozsvítí kontrolky nad tlačítky ovládacího panelu a signalizují prací fáze programů. Jakmile některé z těchto tlačítek svítí, znamená to, že probíhá nějaký program. Kontrolka je vypnutá, když nestisknete žádné tlačítko funkce ani tlačítko Start/Pauza, nebo zvolená funkce už skončila.
Kontrolky se také používají pro poruchové kódy uvedené v části 9.

8

========9========

TLAČÍTKA FUNKCÍ

Intenzivní máchání
Jestliže stisknete toto tlačítko, pračka provede jedno máchání
navíc k běžnému máchání u všech pracích programů.
Odložené spuštění
Funkce odloženého spuštění umožňuje nastavit odložené spuštění programu. Podle toho, o kolik si přejete čas odložit, stiskněte tlačítko funkce, až se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka požadovaného odložení (1 h/3h/5 h/7h). Kontrolka nad tlačítkem funkce začne blikat. Spusťte program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Zastavení máchání
Tuto funkci doporučujeme použít tehdy, pokud nemůžete
prádlo vyjmout hned po skončení programu. Prádlo se tak
nezmačká. Po stisknutí tlačítka se poslední máchací voda
nevypustí. Chcete-li v programu pokračovat, stiskněte opět
tlačítko Start/Pauza.
Prádlo bude lépe vyprané, pokud ho ponecháte nějakou dobu ve vodě s pracím prostředkem předtím, než pračka napustí vodu a začne prát. Tuto funkci doporučujme pro velmi špinavé oděvy.
UPOZORNĚNÍ!
Jestliže jste zapomněli použít přídavnou funkci a pračka už začala prát, stiskněte tlačítko požadované přídavné funkce; pokud se kontrolka nad touto zvolenou funkcí rozsvítí, přídavná funkce je zapnutá. Pokud se kontrolka nad touto zvolenou funkcí rozsvítí, a pak zhasne, přídavná funkce se nezapnula.
POZNÁMKA: Naše výrobky obsahují elektronické karty a doteková
tlačítka. K zapnutí funkcí stačí lehké stisknutí tlačítek.
9

========10========

VOLIČ PROGRAMŮ
S voličem programů můžete vybrat vhodný program pro praní prádla. Programy můžete volit otáčením voliče programů v obou směrech. Dávejte pozor, aby značka na voliči programů byla přesně na programu, který chcete zvolit. Když volič programu nastavíte do polohy 0 (vyp), pračka provede fázi vypuštění vody, aby mohla program ukončit (zrušit). Po vypuštění vody přejde pračka do pohotovostního režimu. Nyní můžete zvolit nový jiný program.

0-STOP
1-Bavlna 90°
2-Bavlna 60°s předpírkou
3-Bavlna 60°
4-Bavlna 40°
5-Syntetika 60 °
6-Syntetika 40 ° s předpírkou
7-Syntetika 40 °
8-Syntetika 30 °
10
9-Jemné 40°
10-Ruční praní / vlna 30°
11-Vlna studená
12-Rychlé praní 30°
Máchání
Odstředění
Vypouštění

========11========

VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ
Voličem otáček odstředění můžete nastavit požadovanou rychlost odstředění prádla. Nastavení lze provést mezi polohou 0 (bez odstředění) a maximální rychlostí odstředění pračky.
POZNÁMKA: Pro jemné a choulostivé prádlo vyberte nejvhodnější rychlost odstředění.

(AWG 5122C)

ČÁST 5: PRANÍ PRÁDLA
(AWG 3102C) (AWG 5102C)

• •
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Otevřete vodovodní kohout.
První prací cyklus
V pračce může být trochu vody po testování a zkouškách ve výrobě. Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla, aby se tato voda vypustila; do přihrádky 2 nasypte půlku odměřovacího kelímku s univerzálním pracím prostředkem a zvolte program Bavlna 90 °C.
PŘED PRANÍM PRÁDLA
Rozdělení prádla
• Rozdělte prádlo podle druhu (bavlna, syntetika, choulostivé prádlo,
vlna apod.), prací teploty a stupně zašpinění.
• Nikdy neperte dohromady bílé a barevné prádlo.
• Nové barevné oděvy mohou pustit při prvním praní barvu, perte je
proto samostatně.
• Dávejte pozor, aby v kapsách oděvů nezůstaly žádné kovové
předměty, kapsy před praním dobře prohlédněte.
• U prádla zatáhněte zipy a zapněte knoflíky.
• Ze záclon a lemovek odstraňte plastové nebo kovové háčky, dejte je
do pracího sáčku a zavažte ho.
11

========12========

Oděvy jako kalhoty, úpletové tkaniny, trička a mikiny obraťte naruby. Malé kousky prádla jako ponožky a kapesníky perte v pracím sáčku.
Praní až 90 ° C Praní až 60 °C Praní až 30 °C Nelze prát v
pračce Vložení prádla do pračky
Otevřete dvířka pračky.
Vložte prádlo, dobře ho přitom rozložte.
Každý kus vložte samostatně.
Po zavření dvířek pračky zkontrolujte, zda se mezi těsněním a krytem pračky nic nezachytilo.
Zavřete dobře dvířka pračky, jinak se praní nespustí.
Přidání pracího prostředku do pračky
Množství pracího prostředku pro praní závisí na následujících faktorech: Množství pracího prostředku se mění podle stupně zašpinění prádla. U lehce zašpiněných oděvů nevolte předpírku a dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředek.
Pro velmi špinavé prádlo zvolte program s předpírkou, do přihrádky 1 v zásuvce na prací prostředek nasypte 1/4 dávky a zbývající část dejte do přihrádky 2.
Do pračky dávejte jen prací prostředky určené speciálně do automatických praček Požadovaná množství pro praní prádla jsou uvedena na obalu pracích prostředků.
Se stoupající tvrdostí vody se zvyšuje i potřebné množství pracího prostředku. Čím více prádla perete, tím více pracího prostředku potřebujete.
Aviváž dejte do přihrádky na aviváž v zásuvce na prací prostředek. Nepřekračujte značku MAX. Přebytečná aviváž by se rozpustila v prací vodě přes sifon.
Aviváže s velkou hustotou se musí před nalitím do přihrádky zředit trochou vody. Tento druh aviváže by totiž ucpal sifon a bránil průtoku aviváže.
12

========13========

Tekuté prací prostředky můžete použít pro všechny programy s výjimkou předpírky. Při použití tekutých pracích prostředků dejte do druhé přihrádky zásuvky na prací prostředek destičku se značkami a nalijte množství tekutého pracího prostředku podle značek na destičce.
POUŽITÍ PRAČKY
Volba programu a funkcí
Zvolte programy a přídavné funkce vhodné pro dané prádlo s pomocí tabulky uvedené na stráně 17.
Tlačítko Start/Pauza
Stisknutím tohoto tlačítka můžete spustit zvolený program, nebo přerušit probíhající program.
Po spuštění zvoleného programu se nad tlačítkem Start/Pauza rozsvítí kontrolka.
Jestliže chcete zvolený program přerušit, jednou stiskněte tlačítko
Start/pauza. Kontrolka nad tlačítkem začne k blikat. Opětovné spuštění programu v místě, ve kterém byl přerušen, je možné dalším stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Spuštění programu
Otočte voličem programu na program, který si přejete.
Jestliže je zvolený program pracím programem, provozní kontrolka praní začne blikat.
Jestliže je zvolený program máchací/odstřeďovací nebo vypouštěcí program, začne blikat příslušná kontrolka pro tuto činnost.
Spusťte zvolený program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Když spustíte program stiskem tlačítka Start/Pauza, kontrolky se rozsvítí a označují, že je tlačítko Start/Pauza aktivní a probíhá praní.
13

========14========

Volba přídavné funkce
Otočte voličem programu na program, který si přejete.
Jestliže je zvolený program pracím programem, provozní kontrolka praní se rozsvítí.
Jestliže je zvolený program máchací/odstřeďovací nebo vypouštěcí program, příslušná kontrolka pro tuto činnost se rozsvítí.
Volba přídavné funkce:
Stiskněte jednou tlačítko přídavné funkce, kterou chcete zvolit.
Jestliže kontrolka nad tlačítkem funkce bude svítit, znamená to, že jste zvolili požadovanou funkci.
Jestliže kontrolka nad tlačítkem funkce bliká, znamená to, že pro zvolený prací program nelze tuto přídavnou funkci použít.
Spusťte zvolený program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Když spustíte program stiskem tlačítka Start/Pauza, kontrolky se rozsvítí a označují, že je tlačítko Start/Pauza aktivní a probíhá praní.
14

========15========

Zrušení programu
Jestliže chcete předčasně ukončit již probíhající program: Stiskněte tlačítko Start/Pauza na 4 vteřiny.
Pračka provede vypuštění vody nutné k ukončení programu, a pak program ukončí.
Kontrolka Konec programu se rozsvítí.
Nyní můžete zvolit jiný nový program.
Konec programu
Po dokončení zvoleného programu se pračka automaticky zastaví. Kontrolka Konec se rozsvítí.
Otočte voličem programu do polohy STOP (vyp).
Zámek dvířek pračky se automaticky uvolní asi za dvě minuty po dokončení programu. Otevřete dvířka zatažením za držadlo dvířek směrem k sobě a vytáhněte prádlo.
Po vyjmutí prádla nechte dvířka otevřená, dokud vnitřek pračky nevyschne. Odpojte pračku od sítě.
Zavřete vodovodní kohout.
15

========16========

UPOZORNĚNÍ!
V případě výpadku proudu v jakékoli fázi pracích programů a následném obnovení po určité době bude pračka pokračovat v programu od místa, ve kterém došlo k jeho přerušení. Pračku tato situace nijak nepoškozuje.
V případě výpadku proudu během praní se dveřní zámek uvolní asi po 2 minutách. Jestliže je v pračce voda, neotvírejte dvířka pračky, aby voda nevytekla. Chcete-li vyjmout prádlo, musíte vypustit vodu z pračky podle pokynů v části "Čištění filtru čerpadla" na stránkách 18 a 19.
Dětská pojistka
Tato pračka je vybavena dětskou pojistkou, která brání změně průběhu programu stisknutím některého tlačítka během praní. Dětská pojistka se zapne současným stisknutím prvního a druhého tlačítka funkcí na ovládacím panelu na déle než tři vteřiny.
Zapnutí dětské pojistky je signalizováno blikáním kontrolek programu praní, máchání a odstředění na dvě vteřiny. Chcete-li dětskou pojistku vypnout, stiskněte stejná tlačítka na déle než tři vteřiny. Jestliže při zapnuté dětské pojistce stisknete nějaké tlačítko, tlačítko nebude fungovat a kontrolky praní, máchání a odstředění na dvě vteřiny zablikají k signalizaci zapnuté dětské pojistky. Vypnutí dětské pojistky je signalizováno blikáním kontrolky konce programu na dvě vteřiny.
16

========17========

Max. množství suchého prádla (kg)
Program
Přihrádka
pra
cíh
o
pro
stř.
AWG 5102C / AWG 5122C
AWG 3102C
Druh prádla
Vysvětlení
1- BAVLNA 90°
2
5
3,5
2- BAVLNA 60° S PŘEDPÍRKOU
1+2
5
3,5
*3- BAVLNA 60°
2
5
3,5
Spodní prádlo,
prostěradla,
ubrusy, trička,
košile, ručníky
4- BAVLNA 40°
2
5
3,5
5- SYNTETIKA 60°
2
3
2
6- SYNTETIKA 40° S PŘEDPÍRKOU
1+2
3
2
7- SYNTETIKA 40°
2
3
2
Nylonové ponožky,
blůzy
8- SYNTETIKA 30°
2
3
2
17
9-JEMNÉ 40°
2
2
1
10-Ruční praní / vlna
30°
2
2
1
Všechny vlněné oděvy
11-VLNA
STUDENÁ
2
2
1
12-RYCHLÉ PRANÍ
30°
2
2,5
2
Špinavé tkaniny z bavlnu a
lnu, vyvářka Velmi špinavé, bavlněné,
barevné a lněné
tkaniny
Špinavé, bavlněné,
barevné a lněné
tkaniny.
Málo špinavé, bavlněné,
barevné a lněné
tkaniny, s
barevnými
skvrnami Špinavé syntetické nebo
smíšené syntetické
tkaniny
Tyl a záclony jako
choulostivé prádlo Málo špinavé syntetické
nebo smíšené
syntetické tkaniny Málo špinavé syntetické
nebo smíšené
syntetické tkaniny Špinavé prádlo určené k
ručnímu praní, vlna
k praní v pračce Špinavé prádlo určené k
ručnímu praní, vlna
k praní v pračce Velmi málo špinavé vlněné
prádlo, určené k
praní ve studené
vodě, v ruce a v
pračce
Málo špinavé, bavlněné,
barevné a lněné
tkaniny
Spodní prádlo,
prostěradla,
ubrusy, trička,
košile, ručníky
MÁCHÁNÍ
Tento program použijte pro všechny druhy prádla, potřebujete-li prádlo po skončení praní ještě více vymáchat.
ODSTŘEDĚNÍ
Tento program použijte pro prádlo, potřebujete-li prádlo po skončení praní ještě více odstředit. Nepoužívejte tento program pro jemné nebo
vlněné prádlo.

========18========


========19========

ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Zavřete vodovodní kohout.
FILTRY PŘÍVODU VODY
Na straně kohoutu u přívodní hadice a na koncích ventilů přívodu vody jsou filtry, která brání průniku nečistot a cizího materiálu do vody v pračce. Jestliže pračka nenapustí dostatečné množství vody, i když je vodovodní kohout otevřený, tyto filtry se musí vyčistit.
• Odstraňte přívodní hadici.
• Kleštěmi vytáhněte filtry ve ventilech přívodu vody a důkladně je
vyčistěte kartáčkem.
• Vyčistěte také filtry přívodních hadic umístěné na straně kohoutu tak,
že je rukou vyjmete spolu s těsněním.
• Po vyčištění filtry stejným způsobem nasaďte.
FILTR ČERPADLA
Filtr čerpadla prodlužuje životnost čerpadla určeného k odčerpávání špinavé vody. Brání průniku vláken do čerpadla. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2-3 měsíce. Čištění filtru čerpadla:
• Otevřete kryt podstavce zatáhnutím za držadlo.
• Před otevřením krytu filtru postavte před kryt filtru misku k
zachycení zbylé vody v pračce.
• Povolte kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a
vypusťte vodu.
• Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
• Rukou zkontrolujte otáčení čerpadla.
• Po vyčištění čerpadla nasaďte kryt filtru otáčením ve směru
hodinových ručiček.
• Nasaďte zpět kryt podstavce.
• Uvědomte si, že při nesprávném umístění krytu filtru bude unikat
voda.
18

========20========

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí opaření!
Voda uvnitř čerpadla může být horká, počkejte prosím, až vychladne.
ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK
Prací prostředky se mohou postupem času usazovat v zásuvce na prací prostředek a jejích otvorech. Pravidelně proto zásuvku na prací prostředek vytahujte a odstraňujte nahromaděné zbytky. Vytažení zásuvky na prací prostředek:
• Vytáhněte zásuvku až na konec ( SCHÉMA-1 ).
• Táhněte dál, stiskněte přitom víčko sifonu ve vytažené zásuvce a
úplně zásuvku vyjměte ven ( SCHÉMA-2 ).
• Vyčistěte ji starým zubním kartáčkem a vodou.
• Odstraňte zbytky prášku usazené v otvoru zásuvky a dávejte pozor,
aby nespadly do pračky.
• Po důkladném vyčištění vraťte zásuvku opačným postupem zpět.

SCHÉMA-1
SCHÉMA-2
ZÁTKA SIFONU
Vysuňte zásuvku na prací prostředek. Odstraňte zátku sifonu a vyčistěte důkladně zbytky aviváže. Vyčištěnou zátku sifonu vraťte zpět. Překontrolujte, zda je správně umístěná.
19

========21========

SKŘÍŇ
Vnější strany spotřebiče otírejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím
prostředku. Dejte pozor, abyste nepoužili přípravek, který by mohl poškodit vnější
plochy pračky.
UPOZORNĚNÍ!
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba po doprání provést určitá opatření:
• Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici nebo hadice
od kohoutu.
• Konce vypouštěcí a přívodní hadice položte do mísy na podlaze.
• Nastavte volič programů na program "Vypouštění".
• Kontrolka připravenosti programu se rozsvítí.
• Spusťte program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
• Po dokončení programu (svítí kontrolka konce programu) vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Po provedení tohoto postupu není v pračce žádná voda a nemůže tedy v pračce zamrznout. Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.
MRÁZ
Pračku neinstalujte v místnosti, kde může mrznout. Nejde-li to jinak, musíte pračku po každém praní zcela vypustit:
• Odšroubujte přívodní hadici(e) od vodovodního kohoutu a nechte
vodu úplně vytéct.
• Vypouštěcí hadici odpojte od sifonu nebo umyvadla a nechte vodu
úplně vytéct.
• Jestliže v pračce zůstala voda, je nutné ji vypustit podle pokynů v
části "Vypuštění zbylé vody"; opatrně pračku s pomocí další osoby
nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla úplně vytéct. BUBEN
Nenechávejte kovové kousky jako jehly, svorky nebo mince uvnitř pračky. Tyto kousky způsobují rezavé skvrny v bubnu. Rezavé skvrny můžete vyčistit přípravkem bez chlóru; dodržujte pokyny výrobce čisticího přípravku. Nikdy nepoužívejte k čištění rezavých skvrn drátěnky nebo podobné hrubé předměty.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z PRAČKY
Pokud dáváte do myčky správné množství pracího prostředku, nebude nutné vodní kámen odstraňovat. Jestliže chcete postup k odstranění vodního kamene provést, použijte prostředky k odstranění vodního kamene zakoupené v obchodě a dodržujte jejich doporučení.
UPOZORNĚNÍ!
Prostředky k odstranění vodního kamene obsahují kyseliny a ty mohou změnit barvu prádla a nepříznivě působit na pračku.
20

========22========

ČÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE
Alkoholické nápoje: Skvrnu nejprve vyperte ve studené vodě, pak vytřete roztokem glycerínu ve vodě a vymáchejte ve vodě s octem.
Krém na boty: Skvrnu lehce seškrábněte bez poškození látky, promněte vodou s pracím prostředkem a vymáchejte. Jestliže nezmizí, promněte ji 1 jednotkou čistého lihu (96 stupňů) smíchanou s 2 jednotkami vody a pak vyperte vlažnou vodou.
Čaj a káva: Natáhněte část se skvrnou na vrchní část vhodné nádoby a přelijte tak horkou vodou, jak to druh tkaniny dovolí. Jestliže to tkanina snese, vyperte ji louhem.
Čokoláda a kakao: Namočte do studené vody a promněte vodou s mýdlem nebo pracím prostředkem, pak vyperte v tak vysoké teplotě, jak to tkanina dovoluje. Jestliže je na látce stále mastná skvrna, vytřete ji kysličníkem (3%).
Rajský protlak: Po seškrábnutí zaschlých kousků bez poškození látky ponechte ve studené vodě na asi 30 minut a ručně vyperte ve vodě s pracím prostředkem.
Masový vývar, vejce: Odstraňte zaschlé kousky a vytřete houbou nebo měkkým hadříkem namočeným ve studené vodě. Ručně vyperte pracím prostředkem a vyperte ve zředěném louhu.
Mastné a olejové skvrny: Nejprve odstraňte zbytky. Skvrnu promněte vodou s pracím prostředkem a pak ji vyperte ve vlažné mýdlové vodě.
Hořčice: Nejprve naneste na skvrnu glycerín. Promněte čisticím prostředkem a pak vyperte. Jestliže skvrna nezmizela, vytřete ji lihem (u syntetických a barevných tkanin směsí 1 jednotky lihu a 2 jednotek vody).
Krev: Namočte prádlo na 30 minut do studené vody. Jestliže skvrna nezmizela, namočte do roztoku vody a čpavku (3 lžíce čpavku do 4 litrů vody) na 30 minut.
Smetana, zmrzlina a mléko: Namočte prádlo do studené vody a promněte část se skvrnou vodou s pracím prostředkem. Jestliže skvrna nezmizela, použijte louh ve správné koncentraci (nepoužívejte louh na barevné prádlo).
21

========23========


Plíseň: Plísňové skvrny se musí odstranit co nejdříve. Skvrny se musí vyprat v pracím prostředku, jestliže nezmizí, je nutné je vytřít kysličníkem (3%).
Inkoust: Podržte část se skvrnou pod studenou vodou a počkejte, až přestane téct inkoustová voda. Potom vytřete roztokem vody s citronovou šťávou a pracím prostředkem, po 5 minutách vyperte.
Ovoce: Natáhněte část se skvrnou na vrchní část nádoby a přelijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu. Otřete studenou vodou a naneste glycerín. Počkejte 1-2 hodiny, setřete ještě několika kapkami bílého octa a vymáchejte.
Tráva: Skvrnu promněte vodou s pracím prostředkem. Jestliže to tkanina snese, vyperte ji v louhu. Vlněné oděvy promněte lihem (u barevných tkanin směsí 1 jednotky lihu a 2 jednotek vody).
Olejové barvy: Skvrny se musí odstranit nanesením rozpouštědla dříve, než zaschnou. Pak promněte vodou s pracím prostředkem a vyperte.
Spálenina: Jestliže to tkanina snese, vyperte ji v louhu, můžete ho přidat do pračky. U vlněných tkanin položte na skvrny hadřík navlhčený ve vodě s kysličníkem a přežehlete ještě přes suchý hadřík. Dobře vymáchejte a vyperte.
ČÁST 8: ODSTRANĚNÍ MENŠÍCH ZÁVAD
Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Když pračka vyžaduje opravu, nebo když nejste schopni odstranit poruchu s pomocí dále uvedených pokynů:
Odpojte pračku od sítě.
Zavřete vodovodní kohout.
Obraťte se prosím na nejbližší autorizované servisní středisko.
22

========24========

ZÁVADAPRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINAZPŮSOB ODSTRANĚNÍPračka
nefunguje.Zástrčka není zasunutá do zásuvky.Zasuňte zástrčku do zásuvky.Vadná pojistka.Vyměňte pojistku.Vypnutá elektřina.Zkontrolujte zdroj
elektřiny.Nestiskli jste tlačítko tlačítko Start/Pauza.Stiskněte tlačítko
Start/Pauza.Volič programů je v poloze O (vyp).Otočte volič programů na požadovaný program.Dvířka nejsou správně zavřená.Zavřete dobře dvířka.
Musíte slyšet zaklapnutí.Pračka nenapouští vodu.Vodovodní kohout je
zavřený.Otevřete vodovodní kohout.Přívodní hadice může být ohnutá.Zkontrolujte přívodní hadici.Přívodní hadice je ucpaná.Vyčistěte filtry v přívodní hadici. (*)Filtr přívodního ventilu je ucpaný.Vyčistěte filtry přívodního ventilu. (*)Dvířka nejsou správně zavřená.Zavřete dobře dvířka. Musíte slyšet
zaklapnutí.Pračka nevypouští vodu.Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo ohnutá.Zkontrolujte vypouštěcí hadici.Filtr čerpadla je ucpaný.Vyčistěte ho. (*)Prádlo není uvnitř pračky dobře vyvážené.Rozložte prádlo uvnitř pračky tak,
aby byla dobře vyvážená.Pračka vibruje.Nožičky pračky nejsou
seřízené.Seřiďte nožičky. (**)Přepravní šrouby nejsou
odstraněné.Vyšroubujte přepravní šrouby. (**)
(*) Viz část týkající se údržby a čištění pračky.
(**) Viz část týkající se instalace pračky.

23
ZPzVeSpMzopvzo(aso

========25========

ZÁVADAPRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINAZPŮSOB ODSTRANĚNÍPračka
vibruje.V pračce je příliš málo prádla.To ale nebrání provozu pračky.Nadměrné množství prádla v pračce, nebo prádlo není uvnitř pračky
dobře vyvážené.Nepřekračujte maximální množství prádla a dobře ho v pračce rozložte, aby byla vyvážená.Pračka naráží na tvrdý předmět. Postavte pračku tak, aby nenarážela na tvrdý předmět.Nadměrné množství pěny v
zásuvce na prací prostředek.Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Chcete-li pěnu zastavit, rozpusťte
jednu lžíci aviváže v polovině litru vody a nalijte ji do zásuvky na prací prostředek. Po 5-10 minutách stiskněte tlačítko Start/Pauza. Při dalším praní
správně odměřte množství pracího prostředku.Použili jste špatný prací prostředek.Používejte pouze prací prostředky určené pro zcela automatické
pračky.Prádlo není dobře vyprané.Prádlo je příliš špinavé pro zvolený program. Zvolte vhodný program. (viz tabulku-1)Množství pracího prostředku
není dostatečné.Použijte více pracího prostředku.
24
ZPpppsppn

========26========

ZÁVADAPRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINAZPŮSOB ODSTRANĚNÍPrádlo není
dobře vyprané. V pračce je víc prádla, než je maximální povolené množství.Perte jen takové množství prádla, které nepřekračuje maximální kapacitu.Voda může být tvrdá.Použijte množství pracího prostředku podle
pokynů výrobce pracího prostředku.Prádlo není v pračce dobře vyvážené.Rozložte prádlo uvnitř pračky tak, aby byla dobře vyvážená. Voda se z pračky po naplnění okamžitě vypustí.Konec vypouštěcí hadice je pro pračku příliš nízko.Umístěte vypouštěcí hadici do vhodné výšky. (**)V bubnu
není při praní vidět žádnou vodu.Nejde o závadu. Voda je v dolní části bubnu.-Na prádle jsou zbytky pracích prostředků. Částice některých pracích prostředků, které se nerozpustí ve vodě, se mohly přilepit na prádlo a tvoří
bílé skvrny.Nastavte pračku na program "Máchání", proveďte přídavné máchání a po usušení skvrny okartáčujte.Na prádle jsou šedé skvrny.Mohou
být způsobené olejem, krémem nebo mastí. Při dalším praní použijte
maximální množství pracího prostředku doporučené jeho výrobcem.
(**) Viz část týkající se instalace pračky.
25
mZpPkvpbm

========27========

ZÁVADAPRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINAZPŮSOB ODSTRANĚNÍOdstředění nebylo provedeno, nebo se spouští se zpožděním.Nejde o závadu. Mohlo
zasáhnout zařízení ke kontrole vyváženosti prádla.Zařízení ke kontrole vyváženosti prádla se pokouší lépe prádlo rozložit. Po rozložení prádla pračka přejde k odstředění. Při dalším praní prádlo lépe rozložte, aby byla pračka
vyvážená.
ČÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY
Pračka je vybavená systémy, které jednak zajistí nezbytná opatření, jednak vás upozorní v případě závady, protože se během praní neustále automaticky kontrolují.
KÓD PORUCHYUKAZATEL PORUCHYPRAVDĚPODOBNÁ ZÁVADAŘEŠENÍ PROBLÉMUE01Kontrolky 1 a 2 blikají.Dvířka nejsou správně zavřená.Zavřete dobře dvířka, abyste slyšeli zaklapnutí. Jestliže problém trvá, vypněte pračku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavolejte
okamžitě do nejbližšího servisu.
26
vPoZZ

========28========

KÓD PORUCHYUKAZATEL PORUCHYPRAVDĚPODOBNÁ
ZÁVADAŘEŠENÍ PROBLÉMUE02Kontrolky 1 a 3 blikají.Hladina vody v
pračce je pod topením. Tlaku přívodu vody může být nízký, nebo je zablokovaný.Otevřete úplně kohout. Zkontrolujte, zda není přerušený přívod
vody. Jestliže problém stále trvá, pračka se automaticky po chvíli zastaví. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zavřete vodovodní kohout a obraťte se na autorizovaný servis.E03Kontrolky 1 a 4 blikají.Čerpadlo má závadu, nebo je filtr čerpadla ucpaný, nebo je vypouštěcí čerpadlo rozpojené.Vyčistěte filtr
čerpadla. Jestliže problém trvá, obraťte se na autorizovaný servis.
(*)E04Kontrolky 2 a 3 blikají.V pračce je stále příliš mnoho vody.Pračka
automaticky vypustí vodu. Po vypuštění vody vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout a obraťte se na nejbližší autorizovaný
servis.
(*) Viz část týkající se údržby a čištění pračky.
27
af(sZ

========29========

KÓD PORUCHYUKAZATEL PORUCHYPRAVDĚPODOBNÁ ZÁVADAŘEŠENÍ PROBLÉMUE05Kontrolky 2 a 4 blikají. Porucha topení
pračky nebo tepelného čidla.Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. E06Kontrolky 3 a 4 blikají.Porucha motoru.Vypněte pračku a vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.E07Kontrolky 1, 2 a 3 blikají. Elektronické karta má poruchu.Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout
a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
E08
Kontrolky 2, 3 a 4 blikají.Porucha motoru.Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
28
zazaEsZ

========30========

KÓD PORUCHYUKAZATEL PORUCHYPRAVDĚPODOBNÁ ZÁVADAŘEŠENÍ PROBLÉMUE09Kontrolky 1, 2 a 4 blikají.Síťové napětí je příliš vysoké nebo nízké.Jestliže je síťové napětí nižší než 150 V nebo vyšší než 260 V, pračka se automaticky zastaví. Po obnovení síťového napětí bude
pračka pokračovat v provozu.E10Kontrolky 1, 3 a 4 blikají.Chyba při komunikaci.Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete kohout a
obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
29
o
Zp

========31========

ČÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ
Prací teplotaNeprat (ruční praní)Vlažná žehlička.Středně horká žehlička.
Horká žehlička.Nežehlit.Nesušit v bubnové sušičceSušit pověšením.
Sušit svisle.Sušit vodorovně.Nebělit.Bělit ručně.
Tyto symboly jsou určeny pro chemické čištění. Písmena informují čistírnu, jaký typ čistícího prostředku má použít. Oblečení s těmito symboly byste v pračce neměli prát, pokud není na štítku uvedeno jinak.
30
pSSHHČPP

========32========

Prohlášení o souladu s předpisy EU
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES
Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES

========33========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Automata mosógép
Név WHIRLPOOL AWG 5102C
Model AWG 5102 C
Fájl mérete 1859 KB
Number of pages 33 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Automata mosógép WHIRLPOOL AWG 5102C Česky - Czech Česky - Czech,