Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
WHIRLPOOL AWT 2275 - Automata mosógép

Ha keres a használati utasítás: Automata mosógép WHIRLPOOL AWT 2275 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Automata mosógép WHIRLPOOL AWT 2275
Automata mosógép WHIRLPOOL AWT 2275 Automata mosógép WHIRLPOOL AWT 2275


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 912 KB (fájl formátuma: pdf)
IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VOLBA PROGRAMU
JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 2 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstranění obalu a kontrola a.Rozřízněte a odstraňte ochranný obal. b.Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
c.Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom za dním rohu. d.Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou výplň.
e.Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii (je-li u modelu).
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí; mohl by pro ně být nebezpečný.
2.Odstraňte přepravní lištu
• Pračka je vybavena přepravními šrouby a přepravní lištou, aby se při přepravě nepoškodila. Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní lištu odstranit (viz “Instalace/ Odstranění přepravní lišty”).
3.Instalace pračky
• Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu. • Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz “Instalace/Seřizování nožiček”). 4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz “Instalace/Připojení přívodní hadice”). • Přívod vody: Pouze studená voda • Vodovodní kohoutek: 3/4” přípojka k
hadici se závitem
6.Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy. • Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
• Pračka musí být připojena pouze pomocí zásuvky se zemnící přípojkou podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu. • Jestliže byla pračka při dopravě poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu. • Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
• Pračka musí být připojena k účinnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Zejména spotřebiče umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění pračky je podle zákona povinné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k
(1-10 bar). 5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla nebo vany (viz “Instalace/ Připojení vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).
• Tlak: 100-1000 kPa nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
Black process 45.0° 100.0 LPI
• Pračka je určena pouze do domácností a k předepsaným účelům.
Rozměry:
Šířka: 400 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm
CZ 2

========2========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 3 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1.Otevřete přívod vody.
2.Zavřete uzávěry bubnu.
3.Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky .
4.Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5.Pračku zapnete stisknutím tlačítka “Zap/Vyp”.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
• Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.
2.Jak snížit spotřebu energie•
Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku. • Eko kulička - speciální systém v odpadu - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat “Předpírku” pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
• Na skvrny používejte před praním odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii i tím, že budete používat prací program 60°C místo 90°C nebo prací program 40°C místo 60°C.
• Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).
3.Likvidace obalu a starého spotřebiče•
Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.
Symbol na výrobku nebo na
dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího
Black process 45.0° 100.0 LPI
odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. • Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Musí být zlikvidována v souladu s platnými místními likvidačními předpisy. • Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby pračka nemohla být připojena k síti. • Chcete-li zlikvidovat starou pračku, odstraňte z komor zbytky pracího prostředku.
4.Dětská pojistka•
Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby si hrály uvnitř pračky.
5.Všeobecné rady•
Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti. Uzavřete vodovodní kohoutek.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a odpojte ji od přívodu elektrické energie. • K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
• Nepokoušejte se otvírat víko silou. • Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU•
Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí 89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice o označení CE
CZ 3

========3========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 4 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
POPIS PRAČKY
1.Víko
2.Násypka na prací prostředek 3.Uzávěry bubnu
4.Čerpadlo a filtr na cizí předměty 5.Servisní štítek (za krytem filtru na cizí předměty)
6.Přemist'ovací páka (podle modelu) • Chcete-li spotřebič přemístit:
povytáhněte trochu držadlo
rukou a pak ho nohou zasuňte
do polohy stop.
7.Seřiditelné nožičky
PŘÍPRAVA PRÁDLA Roztřiďte prádlo
1.Roztřiďte prádlo podle
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní. •Barvy
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy perte zvlášt'.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt': používejte zvláštní program pro čistou střižní vlnu, , záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit buben pračky i nádrž.
3.Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Black process 45.0° 100.0 LPI
1
2
3
4
5
6
7
Čištění skvrn•
Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů. • K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory na prací prostředky nebo chlorové bělidlo (podle modelu).
• Zvlášt' odolné skvrny je třeba odstranit před praním čističem skvrn.
Barvení a bělení
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač a sůl nasypte přímo do prázdného bubnu. Teprve pak naplňte pračku prádlem.
• Používejte pouze barviva a bělidla doporučená pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny. Škrobení
• V malé nádobě mimo pračku rozpust'te/ zřeďte práškový nebo tekutý škrob přibližně 80 - 100 ml vody. Vložte prádlo do pračky a zavřete uzávěry bubnu. Když do násypky natéká voda, nalijte škrobový roztok do komory. Pak zavřete víko, zvolte program “Máchání a Odstřeďování” a spust'te ho.
CZ 4

========4========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 5 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
Vkládání prádla
1.Otevřete víko spotřebiče.
2.Otevřete buben stlačením malého uzávěru 2a nebo stisknutím tlačítka (2b) -podle modelu - a podržením velkého uzávěru. Buben na obrázku 2c otevřete stisknutím tlačítka bez podržení velkého uzávěru.
3.Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a nestlačujte ho. Dodržujte množství uvedená v “tabulce programů”: přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
4.Chcete-li buben zavřít, podržte obě dvířka opět uprostřed.
POZOR: přesvědčte se, že jsou uzávěry bubnu správně zajištěné (u modelu na fotografii 2c: musí tlačítko přesahovat za hranu uzávěru velkých dvířek)
1
2a
2b
2c
3
CZ 5
Black process 45.0° 100.0 LPI

========5========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 6 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku a přísad Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické, jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámky:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými změkčovacími přísadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostředky. Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti. Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části vaší pračky. V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín apod.).
Neperte v pračce prádlo, které bylo předtím ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami. TABULKA TVRDOSTI VODY
STUPEŇ TVRDOSTI
VODY
1
2
3
4
VLASTNOSTI NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dH
měkká střední
tvrdá velmi tvrdá
Přidávání pracích prostředků a přísad
Dávkování
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň; • tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): u měkké vody je třeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit nadbytečné množství pěny a tím snížit účinnost praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zabránit odstřeďování.
Důsledky nedostatečného množství pracího prostředku:
prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu, hadicích a topném tělese jsou usazeniny.
Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do násypky vodu až ke značce “MAX” . Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku.
0-7 7-14 14-21 nad 21
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fH
0-12
12-25
25-37
nad 37
ANGLICKÉ STUPNĚ
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
Násypka na prací prostředky má tři nebo čtyři komory podle modelu.
Rozdělení pracích prostředků:
• Prací prášek pro předpírku a hlavní praní • Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
• Avivážní prostředky a škrob, pouze ke značce “MAX” . • Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX”.
(pouze pro model se čtyřmi komorami) • Odstraňovače skvrn
• Prostředek ke změkčování vody (voda se stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce “MAX”. Pro programy s předpírkou nepoužívejte tekuté prací prostředky. Pro programy bez předpírky s teplotami od studené vody do 40° C doporučujeme používat tekuté prací prostředky, které
nezanechávají na prádle bělavé skvrny.
Black process 45.0° 100.0 LPI
CZ 6

========6========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 7 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
VOLBA PROGRAMU
Příprava pracího cyklu
1.Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply. 2.Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce “MAX”. Přečtěte si prosím “Prací prostředky a přísady””.
3.Pootočte programovým voličem na zvolený program.
4.Volič teploty (je-li u modelu) nastavte na požadovanou teplotu.
5.Volič rychlosti odstřeďování (je-li u modelu) nastavte na požadovanou rychlost odstřeďování. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné od středění se zruší, ale průběžné odstřeďování zůstává. Program končí vypouštěním.
6.Zvolte požadované funkce podle popisu v tabulce programu.
Spuštění programu
Spuštěním pračky se rozsvítí kontrolka chodu.
Poznámka: dojde-li k výpadku proudu, nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec pracího cyklu
 Programovým voličem pootočte do polohy stop. 1.Pračku vypněte.
2.Zvolené funkce zrušte.
3.Uzavřete přívod vody.
4.Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu). 5.Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.
Změna programu během pracího cyklu 1.Pračku vypněte.
2.Zvolte nový program.
3.Spust'te program zapnutím pračky.
Přestávka/přerušení programu
Chcete-li z nějakého důvodu přerušit na určitou dobu program a pokračovat později: 1.Pračku vypněte.
2.Programový volič nastavte na “Vypouštění”.
Z rušení programu
1.Pračku vypněte.
2.Programový volič nastavte na “Vypouštění”. 3.Zapnutím pračky spustíte program “Vypouštění”.
CZ 7
Black process 45.0° 100.0 LPI

========7========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 8 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod. které zůstaly v prádle.
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Kryt filtru na cizí předměty otevřete mincí. 3. Pod filtr dejte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem na cizí předměty směrem
doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy;
filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte. 7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty. 8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu
za filtrem na cizí předměty) není zablokované. 9. Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně
směrem doprava až na doraz (až je výstupek
vodorovně).
10.Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a
zkontrolujte, zda voda z filtru na cizí předměty
nevytéká.
11.Zavřete kryt filtru na cizí předměty.
12.Pračku opět připojte k síti.
Filtr na cizí předměty zkontrolujte pokaždé, když pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje. Pračka je vybavena bezpečnostním zařízením, které vypne pračku před každým plněním, jestliže se v předchozí fázi pracího programu nádrž úplně nevypustila.
Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypoušt ěním vody z filtru na cizí předměty si ověřte, zda voda už vychladla.
CZ 8
Black process 45.0° 100.0 LPI

========8========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 9 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
Kdy vypouštět zbylou vodu (problém s vypouštěním)? • Při přepravě (stěhování) pračky.
• Jestliže je pračka umístěna v místnosti, kde klesá teplota pod bod mrazu. V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
1.Pračku zastavte a odpojte ji od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek, přívodní hadici odpojte od spotřebiče a vodu vypust'te do nádoby.
3.Otevřete filtr na cizí předměty, vypust'te vodu do malé mělké nádoby a filtr zavřete.
4.Uvolněte vypouštěcí hadici a pak otevřete upevňovací svorku umístěnou na zadní straně spotřebiče (viz šipku A). 5.Zbylou vodu vypust'te do mělké nádoby.
6.Počkejte, až voda přestane vytékat.
7.Vypouštěcí hadici znovu připevněte svorkou a nahraďte ji obloukem ve tvaru “U”.
8.Připojte přívodní hadici a zástrčku zasuňte do zásuvky. Důležité upozornění:
• Po vypuštění zbylé vody přišroubujte přívodní hadici spotřebiče rukou. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutu.
A
PÉČE A ÚDRŽBA
Násypka na prací prostředek
1.Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2.Vytáhněte násypku směrem k sobě a vyjměte. V násypce mohlo zůstat trochu vody. Proto
doporučujeme přenášet násypku ve svislé poloze. 3.Násypku umyjte pod tekoucí vodou.
Můžete také vyjmout a vyčistit koncovky násosek a omýt je. 4.Koncovky násosek vrat'te na místo (pokud jste je vyjmuli). Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5.Násypku vrat'te zpět tak, že západky zasunete do otvorů ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní z ápadky zapadnou. Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací prostředky správně umístili.
CZ 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 10 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
Filtr přívodní hadice
Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát ročně.
1.Pračku odpojte od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek.
3.Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku. 4.Filtr na konci hadice nevytahujte a pečlivě vyčistěte např. zubním kartáčkem.
Poznámka: u spotřebičů vybavených hadicí typu “A” se nesmí filtr namočit do vody.
5.Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení přípojky).
6. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
7.Pračku opět zapojte.
A
Jak vyjmout předmět zapadlý mezi buben a nádrž Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebru bubnu:
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte bubnem o půl otáčky.
4. S použitím šroubováku stiskněte plastový konec a
posunujte žebrem zleva doprava.
3
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý
předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte.
Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé
straně bubnu.
4
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o půl
otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny
upevňovací body.
10.Pračku opět připojte k síti.
4
7
CZ 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 11 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
Vnější plochy a ovládací panel
• Omyjte měkkým vlhkým hadříkem. • Je-li to nutné, můžete použít neutrální čisticí prostředek do domácnosti (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky).
Těsnění víka
• Občas otřete vlhkým hadříkem.
Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji vyměňte.
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pračka je vybavena automatickými
bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy a vhodně zareagují. Často je možné opravit zjištěnou závadu v několika málo minutách.
Např:
*Pračka nezačne prát, kontrolky nesvítí. Ověřte si, zda:
• Je pračka připojena k síti.
• Je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní lampy).
*Pračka nezačne prát, ale kontrolka svítí. Ověřte si, zda:
• Je víko pračky správně zavřené. Otevřete ho a opět zavřete.
• Jste zvolili program.
• Je přívod vody otevřený.
*Pračka se zastavila uprostřed programu. Ověřte si, zda:
• Není stisknuté tlačítko “Stop máchání”: tuto funkci ukončete opětovným stiskem tlačítka. • Je přívod vody otevřený.
• Není čerpadlo nebo filtr na cizí předměty zanesené (viz “Jak čistit filtr na cizí předměty”). • Není spuštěný Aquastop (viz Zásah Aquastopu).
*Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo.
Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Ověřte si, zda:
• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.
• Přívodní hadice není ohnutá.
• Není sítkový filtr v přívodní hadici zanesený (viz “Péče a údržba”).
• Není voda v přívodní hadici zamrzlá. • Se neotevřel bezpečnostní ventil v bezpečnostní hadici (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě ji vyměňte za novou bezpečnostní hadici.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Pračku opět připojte k síti.
Pračku zapněte, aby program pokračoval (k tomuto programu nepřidávejte prací prostředek). *Pračka nevypouští vodu.
Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Ověřte si, zda:
• Není stisknuté tlačítko “Stop máchání”. Tuto funkci ukončete.
• Není hadice přehnutá (viz “Instalace”). • Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Jak čistit filtr na cizí předměty”).
• Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá. Jestliže v bubnu zůstala voda, můžete ji vypustit podle pokynů v kapitole “Jak vypustit zbylou vodu”.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním nechte vodu vychladnout.
Pračku opět připojte k síti.
Pračku zapněte, aby program pokračoval (k tomuto programu nepřidávejte prací prostředek). Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz “Servis”)
*Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad. Ověřte si, zda:
• Je násypka na prací prostředky správně umístěná a není zanesená (viz “Péče a údržba”).
• Není filtr na cizí předměty v přívodní hadici zanesený (viz “Péče a údržba”).
*Pračka je při odstřeďování vibruje. Ověřte si, zda:
• Je pračka vyvážená a všechny nožičky jsou seřízené (viz “Instalace”).
• Jste odstranili přepravní lištu. Před zapnutím pračky MUSÍ být odstraněny přepravní šrouby a přepravní lišta (viz “Instalace”).
CZ 11

========11========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 12 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
*Prádlo je špatně odstředěné. Poznámka: pračka je vybavena korekčním
systémem ke zjišt'ování nerovnováhy. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášt'), může tento systém
automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je- li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš
velká, dokonce odstřeďovací cyklus přerušit, aby pračku chránil.
Přílišné množství pěny může také zabránit odstřeďování.
Ověřte si, zda:
• Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Jak čistit filtr na cizí předměty”).
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké:
přidejte menší kousky prádla a znovu spust'te odstřeďovací cyklus. • Na prádle je pěna: opakujte máchání a
odstřeďování, abyste prací prášek odstranili.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Zásah Aquastopu (podle modelu). (Čerpadlo je v chodu).
Zásah Aquastopu může být způsoben: • Přílišným množstvím pěny.
• Unikáním vody v přívodní hadici nebo v pračce.
Pračku vypněte, odpojte ji od sítě a zavřete vodovodní kohoutek.
Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla vytéct ze spodníh o žlábku. Pračku opět připojte k síti.
Otevřete přívod vody k pračce (jestliže je pračka vypnutá, ale začne se plnit vodou, zavřete přívod vody a zavolejte do servisu). Znovu zvolte požadovaný program, je-li to nutné, přidejte prací prostředek a zapněte pračku, aby se mohl program opět spustit. Objeví-li se porucha znovu, zavolejte do servisu.
CZ 12

========12========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 13 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis: 1.Pokuste se opravit poruchu sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2.Znovu spust'te program, zda se závada projeví znovu.
3.Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Sdělte:
 V čem závada spočívá.
 Přesný model pračky.
 Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je umístěný na krytu filtru na cizí předměty nebo na zadní straně spotřebiče.
• Vaši úplnou adresu.
• Svoje telefonní číslo s předvolbou. Nejdříve byste měli zavolat do servisu prodejce, kde jste pračku koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
1.Pračku odpojte od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek. 3.Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4.Vypust'te zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak
vypustit zbylou vodu”).
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se
neopařili.
5.Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte držadlo umístěné vpředu dole (volitelné u některých modelů) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak
zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6.Před převozem opět upevněte přepravní lištu.
7.Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nezapínejte pračku, je-li
držadlo vysunuté.
Black process 45.0° 100.0 LPI
CZ 13

========13========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 14 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
INSTALACE
Odstranění přepravní vzpěry
Pračka je vybavena přepravní lištou, aby se nepoškodila při přepravě.
Před prvním použitím spotřebiče MUSÍ být tato přepravní lišta z jeho zadní části odstraněna. 1.Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č. 8 na šestihranné matice uvolněte dva šrouby A a čtyři šrouby B.
2.Odstraňte přepravní lištu.
3.Čtyři vnější šrouby B vrat'te na původní místo na spotřebiči a utáhněte je.
4.Z držáku hadice sejměte dvě těsnění C a zasuňte je do otvorů spotřebiče D.
Poznámka: nezapomeňte vrátit na místo a utáhnout čtyři vnější šrouby.
A
B
D
1
1
1
2
C
4
D
4
CZ 14
Black process 45.0° 100.0 LPI

========14========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 15 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
Seřiďte nožičky
Pračku instalujte na rovném povrchu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně (nedávejte pod nožičky kousky dřeva. lepenky apod.):
1.Uvolněte pojistnou matici pomocí přilož eného klíče. 2.Rukou seřiďte výšku nožičky.
3.Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.
Zkontrolujte, zda se všechny nožičky dotýkají podlahy a zda je spotřebič dokonale vyrovnaný a stabilní (použijte vodováhu).
Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého a 63 cm hlubokého.
Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec, seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Připojte přívodní hadici.
1.Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek.
2.Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
3.Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a přípojek pračky úplným otevřením kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte. Pračku je možné připojit bez zpětného ventilu.
CZ 15
Black process 45.0° 100.0 LPI

========15========

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 16 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM
Systém Aquastop proti vyplavení
(u některých modelů)
 Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolu jte vodotěsnost připojení.
 Pračka nesmí být připojena ke směšovacímu kohoutku tlakového ohřívače vody!
 Přívodní hadice a plastové pouzdro obsahují elektrické prvky: hadici proto nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte do vody.
 Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte. Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Připojte vypouštěcí hadici
1.Uvolněte vypouštěcí hadici z levého a pravého uchycení hadic, viz šipku A na obrázku.
Důležité upozornění:
NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z pravé strany, viz šipku B na obrázku. Mohlo by dojít k úniku vody a opaření.
2.Upevněte oblouk “U” (C) k volnému konci vypouštěcí hadice.
3.Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla. Malá umyvadla na ruce nejsou k tomuto účelu vhodná. Hrana umyvadla musí být nejvýše 100 cm od podlahy.
A
C
B
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Maximální celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m. Maximální výška odpadu (“U” oblouk): 100 cm. Minimální výška odpadu: 55 cm.
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že odpadní hadice není přehnutá a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.
CZ 16
Black process 45.0° 100.0 LPI

========16========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Automata mosógép
Név WHIRLPOOL AWT 2275
Model AWT 2275
Fájl mérete 912 KB
Number of pages 16 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Automata mosógép WHIRLPOOL AWT 2275 Česky - Czech Česky - Czech,