Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX - Mosogatógép

Ha keres a használati utasítás: Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX
Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 272 KB (fájl formátuma: pdf)
Jak spotřebič používat Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.
Zapněte myčku
Stiskněte tlačítko ZAP /VYP.
Zvolte, uložte a přidejte
mycí prostředek
(Při prvním uvedení do provozu a v
případě použití mycího prostředku
jiného typu)
1. Zvolte třetí program shora v
ABC
příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7
vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek
pomocí tlačítka Start (OFF = mycí
prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1,
4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se
zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.
Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory A a B se řiďte tabulkou programů.
Zkontrolujte leštidlo
Mechanický ukazatel C.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).
Zkontrolujte regenerační sůl
Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem. Mechanický ukazatel D. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).
Vložte nádobí
Viz pokyny ke vkládání nádobí.
Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody
Zvolte program
Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem). Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Zvolte doplňkové funkce
Je-li to nutné (jsou-li u modelu). Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Stiskněte tlačítko Start
Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).
Mycí
cyklus
“Změna probíhajícího programu”
Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny.
dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
Zvolte opět program
a stiskněte znovu tlačítko START.
- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti
(Pozor: na únik horké páry). - Jestliže se myčka vypne před
ukončením programu, spustí se po
opětovném zapnutí program v
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Vypněte myčku
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko ZAP /VYP. Všechny kontrolky zhasnou.
Zavřete přívod vody a
vyjměte nádobí
Upozornění: Při otevření dveří uniká pára! Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.
WH/II/B/CZ

========1========

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů
Horní koš:
Víceúčelový držák (A) 1): Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.
Držáky nádobí (B):
Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.
Otáčecí držák na skleničky (C) 2): Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.
Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči. Poloviční náplň:
Naplnění horního koše (viz popis “Doplňkové funkce”).
Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.
Úprava výšky koše
(i s nádobím):
• Snížení: zatáhněte za dvě
držadla koše (E) směrem
ven a koš snižte.
• Zvýšení: vytáhněte směrem
vzhůru obě držadla, ( E)
dokud koš nezapadne
(Nastavení z výroby). Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.
Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:
Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.
podle jednotlivých modelů myčky
Zavřená zarážka F
Otevřená F
zarážka
Dolní koš:
Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).
Poloviční náplň:
Naplnění dolního koše (viz popis “Doplňkové funkce”).
Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.
Košíček na příbory (J) nebo (H):
Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.
Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.
Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.
Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory. U prodejce je možné zakoupit:1)
Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.
2)
Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.
WH/III/CZ

========2========

Co dělat, když...
Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také
příslušnou kapitolu v Návodu k použití).
Problém
Příčina
Myčka nefunguje.
• Nepřitéká voda.
• Do myčky nepřitéká dostatečné
množství vody. • Není vypnutý proud.
• Spuštění předem zvoleného
programu.
Není-li nádobí dokonale suché
• Nedostatečné množství leštidla.
Řešení
• Otevřete přívod vody.
• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. • Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Stiskněte tlačítko Start.
• Zavřete dveře.
• Zkontrolujte domovní pojistku.
• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
• Zvýšit dávkování * .
• V prohlubních nádobí zůstává voda. • Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté
• Proud vody nezasáhne celou plochu • Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo.
nádobí.
• Nedostatečné množství mycího
prostředku.
• Nastavení nevhodného programu. • Zablokovaná ostřikovací ramena. • Zablokované trysky ostřikovacích
ramen.
• Nevhodný mycí prostředek/příliš
starý.
Zbytky písku a zrnek
• Zanesené filtry.
• Filtry nejsou správně zasazené.
Vyblednutí plastových • Rajčatová/mrkvová št'áva,... částí
Usazeniny na nádobí
• odstranitelné
• neodstranitelné
• Šmouhy na nádobí/skleničkách. • Šmouhy/proužky na skleničkách. • Vrstva soli na nádobí/skleničkách. • Nedostatečné změkčení vody,
vápencové skvrny.
Matné /nelesklé skleničky
• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.
Rez na příborech
• Nejsou z nerezu.
Signalizace poruch myčky
• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).
Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem
vzhůru.
• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
• Zvolte intenzivnější mycí program. • Ostřikovací ramena se musí volně otáčet. • Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody * .
• Používejte značkové mycí prostředky dobré
kvality.
• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je
vyčistěte * .
• Filtr správně zasaďte a utáhněte * .
• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí
prostředek s vyšším bělicím účinkem.
• Zvyšte dávkování leštidla * .
• Snižte dávkování leštidla * .
• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli * . • Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to
nutné, přidejte sůl * .
• Používejte skleničky vhodné do myčky.
• Používejte příbory vhodné do myčky.
• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená,
nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné,
filtry vyčistěte * ). Opět spust'te program.
Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až
kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program
a stiskněte opět tlačítko START.
V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu ob jevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).
Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje: • druh poruchy.
• typ a model myčky
• Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku
servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.
WH/IV/CZ

========3========

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!
ADG 6370
Stručné rady
Volič programů
Tlačítko ZAP / VYP
Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.
Ukazatele
Přidejte regenerační sůl Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.
Přidejte leštidlo
Tabulka programů
Programy
Doporučení ke vkládání nádobí
Předmytí
studená Nádobí, které má být umyto později.
Jemné
40°C
Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.
Rychlé
40°C
Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.
Eco
1) 5) (*)
50°C
Denní
5) (*)
60°C
Intenzivní
5)
70°C
Normálně zašpiněné. Program úspory energie.
Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné.
Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.
1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242. 2) Viz “Použití myčky”.
3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v
souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se
mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle
různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí,
kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot
nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.
CZ
Doplňkové funkce
3)
Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách. “F....” Ukazatele pro servis
Tlačítko “Odloženého zapnutí” Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.
Tlačítko “Poloviční náplň”
Při použití tlačítka “Poloviční náplň” můžete mýt nádobí buď v horním, nebo dolním koši. Zvolte program a pak stiskněte tlačítko “Poloviční náplň”. Rozsvítí se kontrolka, která zhasne po ukončení programu. S funkcí “Poloviční náplň” můžete použít programy označené ( *).
Antibakteriální oplachování
4) 5) Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídavné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. ote vřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěný antibakteriální účinek.
Mycí prostředek
2)
Spotřeba
3)
A
B
Litry kWh Minuty
-
-
4,0
0,03
14
X
-
10,0 0,85
100
X
-
10,0 0,65
30
X
X
12,0 1,05
165
X
X
13,0 1,25
120
X
X
14,0 1,55
155
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově
institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z
listopadu 2001.
5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního
oplachování.
Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: [email protected]
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
5019 396 01705 (S výhradou technických změn)
WH/I/B/CZ

========4========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Mosogatógép
Név WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX
Model ADG 6370 1 IX
Fájl mérete 272 KB
Number of pages 4 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX Česky - Czech Česky - Czech,