Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX ESI63020X - Zmywarka

Jeśli szukasz instrukcji: Zmywarka ELECTROLUX ESI63020X - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Zmywarka ELECTROLUX ESI63020X
Zmywarka ELECTROLUX ESI63020X Zmywarka ELECTROLUX ESI63020X


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1837 KB (format pliku: pdf)
instrukcja obsługi
Zmywarka do naczyń
ESI63020

========1========

2 electrolux
Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa .... 2 Opis urządzenia ...................................... 3 Panel sterowania .................................... 4 Pierwsze użycie ...................................... 5 Ustawianie zmiękczacza wody ................ 5 Wsypywanie soli do zmywarki ................. 6 Wlewanie płynu nabłyszczającego .......... 7 Codzienna eksploatacja .......................... 8 Wkładanie sztućców i naczyń ................. 9 Stosowanie detergentu ......................... 11 Wybór i uruchamianie programu
zmywania ............................................. 12
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki ......... 13 Programy zmywania ............................. 13 Konserwacja i czyszczenie ................... 14 Co zrobić, gdy… .................................. 15 Dane techniczne ................................... 17 Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy .................... 17 Instalacja .............................................. 18 Podłączenie do sieci wodociągowej ...... 19 Podłączenie do sieci elektrycznej .......... 21 Ochrona środowiska ............................ 21
Mo że ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotycz ące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą- dzenia przed instalacją i pierwszym u ży- ciem należy uważnie przeczytać instruk- cję obs ługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrze żenia. Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać zasady bezpiecznej obs ługi urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepo- trzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do
mycia naczyń i przyborów kuchennych
nadających się do mycia w zmywarce. • Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych
rozpuszczalników. ponieważ mog ą one
spowodować wybuch.
•Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztu ćce ostrzami
skierowanymi w dół lub uk ładać poziomo
w koszu górnym.
•Należy używać produktów (detergentów,
soli oraz płynu nabłyszczającego) przezna-
czonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na zewnątrz gorącej pary.
•Nie należy wyjmować ze zmywarki naczy ń przed zakończeniem cyklu mycia. •Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zakręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządze- nia może wykonywać wy łącznie uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wy łącz- nie oryginalne części zamienne. •Pod żadnym pozorem nie należy próbo- wać samodzielnie naprawia ć urz ądzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń cia ła i poważnych usterek urzą- dzenia. Należy skontaktować si ę z lokal- nym zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa • Detergenty używane w zmywarkach mogą powodować chemiczne oparzenia oczu, ust i gardła. Mogą stanowi ć zagro żenie dla życia! Należy przestrzegać wskazówek producentów detergentów dotyczących ich bezpiecznego używania.

========2========

• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
W zmywarce mogą pozostawa ć resztki
detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze
zamknięte, za wyjątkiem momentu wkła-
dania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to
uniknąć niebezpiecze ństwa potknięcia się
o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń. •Nie wolno siadać ani stawa ć na otwartych
drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
•Urządzenie mogą obs ługiwać jedynie
osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na
obsługiwanie zmywarki bez nadzoru. •Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bez-
piecznym miejscu, niedostępnym dla
dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować si ę w
pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy
zmywarka nie została uszkodzona w cza-
sie transportu. Zabrania się pod łączania
Opis urządzenia
electrolux 3
uszkodzonego urządzenia do zasilania. Jeśli zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować si ę z dostawc ą. •Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne wymagane w celu instalacji zmywarki mu- szą by ć wykonywane przez
wykwalifikowaną oraz kompetentn ą osobę.
•Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. •Nigdy nie należy używać zmywarki, je śli przewód elektryczny, węże; panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować si ę z lokalnym zak ładem serwisowym, aby uniknąć uszkodze ń. •Aby uniknąć uszkodze ń cz ęści hydraulicz- nych oraz elektrycznych, nie należy na- wiercać ścianek bocznych urządzenia.
Ostrzeżenie! Pod łączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.

========3========

4 electrolux
1 Kosz górny
2 Regulacja ustawienia twardości wody 3 Pojemnik na sól
4 Dozownik detergentu
5 Dozownik płynu nabłyszczającego 6 Tabliczka znamionowa
7 Filtry
8 Dolne ramię spryskuj ące
9 Górne ramię spryskuj ące
Panel sterowania
1 Pokrętło wyboru programów 2 Przycisk Start/anuluj 3 Przycisk Opóźniony start 4 Lampki kontrolne
5 Kontrolka Wł./Wył
Kontrolki
Zmywanie
Suszenie
Koniec
Sól
Nabłyszczacz
Pokrętło wyboru programów i kontrolka Wł./Wył.
• Wyboru programu zmywania dokonuje się
obracając pokrętłem wyboru programów
w prawo lub w lewo. Pokrętłem należy ob-
5
4
123
Zapala się podczas programu zmywania i p łuka- nia.
Gaśnie podczas programu suszenia.
Zapala się po zako ńczeniu programu zmywania. Dodatkowo wskazuje również:
• ustawienie zmiękczacza wody,
•zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urzą-
dzenia.
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
Zapala się, gdy skończy się nab łyszczacz.
racać, aż znacznik progra mu, który jest umieszczony na pokrętle znajdzie się na równi z wybranym programem zaznaczo- nym na panelu sterowania.
Kontrolka Wł./Wył. zapali się (pozycja ON)

========4========

•Aby wyłączyć zmywark ę, należy obracać
pokrętłem wyboru programów, aż znacz-
nik programu znajdzie się na równi z
kontrolką W ł./Wył. Kontrolka Wł./Wył.
zgaśnie (położenie OFF).
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki: • Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji
electrolux 5
Za pomocą pokr ętła wyboru programów można również ustawi ć poziom regene- racji zmiękczacza wody.
•Wlać p łyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: ''3 w 1'', ''4 w 1'', ''5 w 1'' itp... należy po-
•Wyjąć wszystkie opakowania z urz ądzenia
stępować zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale "Stosowanie
• Ustawienie zmiękczacza wody •Wlać 1 litr wody do zbio rnika na sól, a na-
stępnie wsypać sól przeznaczon ą do zmy-
warek
Ustawianie zmiękczacza wody Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe jest usuwanie minerałów i soli z wody dopro- wadzanej do urządzenia, które mogą mie ć szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minera łów i soli, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w skali przeliczeniowej, w stop- niach niemieckich, stopniach francuskich lub w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr - międzynarodowa jednostka twardości wody).
Twardość wody
°dH °TH mmol/l
51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 < 4
91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18
< 7
9,1 - 12,5 7,6 - 9,0 6,5 - 7,5 5,1 - 6,4 4,0 - 5,0 3,3 - 3,9 2,6 - 3,2 1,9 - 2,5 0,7 - 1,8 < 0,7
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
detergentu.
Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody na danym obszarze. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informacj ę na temat twardości wody.
Zmiękczanie wody musi być ustawione obydwoma systemami regulacji: ręcz- nie, przy użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.
Regulacja ustawienia twardości wody
Ręczne Elektroniczne
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
poziom 10 poziom 9 poziom 8 poziom 7 poziom 6 poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 2 poziom 1
Stoso- wanie soli tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki. 3. Obrócić tarcz ę twardo ści wody i ustawić
ją na pozycji 1 lub 2 (patrz tabelka). 4. Włożyć dolny kosz.

========5========

6 electrolux
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.
1. Zmywarka musi być wy łączona. 2. Trzymając przycisk start/anuluj wciśnięty,
obracać pokr ętłem wyboru programów
w prawo, aż znacznik programu znajdzie
się na równi z pierwszym programem
zmywania.
3. Zwolnić przycisk Start/Anuluj. Kontrolka
Wł./Wył. zapala się, a kontrolki start/anu-
luj zaczynają miga ć. Oznacza to, że funk-
cja ustawiania zmiękczacza wody jest
aktywna.
Wsypywanie soli do zmywarki
Ostrzeżenie!
Należy stosować wy łącznie sól
przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalacj ę zmi ękczania wody w zmywarce. Napełniać sol ą tu ż przed rozpo- częciem jednego z pełnych programów zmy- wania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypa- niu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawa- niu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyj ąć dolny kosz,
zdjąć pokryw ę pojemnika na sól. 2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to
konieczne jedynie przed nasypaniem
soli za pierwszym razem).
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól a ż do pe łna.
4. Jednocześnie zacznie migać kontrolka
końca programu.
Bieżący poziom regeneracji jest
wskazywany przez liczbę migni ęć
kontrolki końca programu przerywanych
przerwą o d ługości ok. 3 sekund.
Przykłady:
5 mignięć, przerwa, 5 mignięć, przerwa,
itd. = poziom 5
6 mignięć, przerwa, 6 mignięć, przerwa,
itd. = poziom 6
5. Aby zmienić poziom, nale ży nacisnąć
przycisk start/anuluj. Każde wciśnięcie
przycisku to zmiana o jeden poziom.
Przykłady:
jeśli obecny poziom to 5, jednokrotne
wciśnięcie przycisku start/anuluj zmienia
poziom na 6.
jeśli obecny poziom to 1, jednokrotne
wciśnięcie przycisku start/anuluj zmienia
poziom na 10.
6. Aby zapamiętać operacj ę, należy wyłą-
czyć zmywark ę obracaj ąc w tym celu
pokrętło wyboru programów do położe-
nia Wył.
4. Zakręcić pokryw ę i sprawdzi ć, czy na
gwincie lub na uszczelce nie pozostały
resztki soli.
5. Dokręcić pokryw ę, obracając zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aż do
słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmowa ć, jeśli, pod- czas wsypywania soli, z urządzenia wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.

========6========

Kontrolka soli na panelu sterowania może pozostać w łączona przez 2-6 godzin po uzupełnieniu soli, przy za- łożeniu, że zmywarka jest przez ten
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Ostrzeżenie! Stosowa ć jedynie
markowe nabłyszczacze do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika nab ły-
szczacza żadnych innych substancji (np.
środków do czyszczenia zmywarek, de-
tergentów w płynie). Mogą one uszko-
dzić urz ądzenie.
Nabłyszczacz zapewnia całkowite wy- płukanie naczyń oraz wysuszenie bez plam i smug.
Nabłyszczacz jest dodawany automa- tycznie podczas ostatniego płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskaj ąc przycisk
(A).
2. Wlać nab łyszczacz do pojemnika.
Maksymalny poziom nabłyszczacza w
pojemniku oznaczony jest za pomocą
"max".
electrolux 7
czas włączona. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się d łużej, czas ten może być d łuższy. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml, co
wystarczy na ok. 16 do 40 programów
zmywania, w zależności od ustawionego
poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu nabłyszczacza
należy sprawdzić, czy pokrywa jest
zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas na- pełniania pojemnika nabłyszczaczem przy pomocy ściereczki, aby uniknąć nadmiernego wytwarzania piany pod- czas następnego zmywania.
W zależności od wyników zmywania i susze- nia należy wyregulować dawk ę p łynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, po- zycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4. Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają krople wody lub ślady kamienia, należy zwiększyć dawk ę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży pojawiają si ę bia ławe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć dawk ę.

========7========

8 electrolux
Codzienna eksploatacja • Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzu-
pełnienia poziomu soli lub płynu
nabłyszczającego w zmywarce. •Włożyć naczynia i sztu ćce do zmywarki. •Wsypać detergent.
•Wybrać program zmywania odpowiedni
do sztućców i naczyń.
•Rozpocząć program zmywania. Przydatne porady i wskazówki W zmywarce nie można zmywać żadnych gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów, które absorbują wod ę.
•Przed włożeniem naczyń nale ży:
–Usunąć pozosta łości jedzenia i inne
resztki.
–Zmiękczyć resztki przypalonego jedze-
nia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztu ćców
należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokowa ć
ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp., należy wkładać ot-
worem do dołu, aby umożliwić sp ływa-
nie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą le żeć jedne
na drugich i nie mogą si ę wzajemnie
przykrywać.
–Aby uniknąć st łuczenia szkła,
przedmioty szklane nie mogą si ę doty-
kać.
–Małe przedmioty należy wkładać do ko-
sza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencj ę do zatrzymywa- nia kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak porcelana i przedmioty stalowe. • Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe, itp.) powinny być wk ładane do górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesuwać.

========8========

Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
•Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany,
macicy perłowej.
• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło. •Stare sztućce z klejonymi częściami
nieodpornymi na działanie temperatury. • Naczynia i sztućce spiekane.
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi. •Kryształ o łowiowy.
• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie. • Deski drewniane.
• Przedmioty z włókien z tworzywa sztucznego.
Wkładanie sztućców i naczyń Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli, po- krywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp. Duże talerze i pokrywki powinny być wkładane na obrzeżach kosza, aby umożli- wić swobodne obracanie si ę ramion sprys- kujących.
electrolux 9
można zmywać w ograniczonym zakresie:
•Zmywać kamionk ę jedynie, je śli dany wyrób jest
dopuszczony przez producenta do mycia w
zmywarkach.
•Wzory szkliwione mogą bledn ąć przy cz ęstym
myciu.
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tenden-
cję do przebarwiania si ę podczas mycia:
Pozostałości na przykład białka czy żółtka jajka,
musztardy itp. często powodują odbarwienia i
plamy na przedmiotach ze srebra. W związku z
tym, należy natychmiast usuwać resztki
żywności ze srebra, jeśli przedmioty te nie są
myte od razu po użyciu.
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne zagro że- nie. Długie i/lub ostre sztućce, np. noże do mięsa, powinny być umieszczane poziomo w górnym koszu. Należy uwa- żać podczas wk ładania i wyciągania os- trych przedmiotów, np. noży.
Widelce i łyżki należy wkładać do specjalnego wyjmowanego kosza na sztućce trzonkami w dół, a noże trzonkami w górę.
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztu ć- ców, co uniemożliwia obracanie się dolnego ramienia spryskującego, należy włożyć takie sztućce trzonkami do góry.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.

========9========

10 electrolux
W celu uzyskania optymalnych rezultatów mycia zalecamy korzystanie z załączonej kratki na koszyczek na sztućce (pod warun- kiem, że pozwalają na to liczba i rozmiary sztućców).
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony na talerze (deserowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm), salaterki, filiżanki i szklanki.
Ułożyć naczynia na pó łkach na filiżanki i pod nimi tak, aby woda miała dostęp do wszyst- kich naczyń.
Kieliszki na wysokich nóżkach można wkła- dać nó żkami do góry na półce na filiżanki. Jeśli myte będą wy ższe naczynia, półki na filiżanki można złożyć.
Przed zamknięciem drzwi sprawdzić, czy ramiona spryskujące obracają si ę swobodnie.
Regulowanie wysokości kosza górnego Jeśli myte są bardzo du że talerze, można je wkładać do dolnego kosza po przesuni ęciu kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczy ń
w górnym w dolnym
koszu koszu Przy podniesionym
koszu górnym
20 cm 31 cm
Przy obniżonym ko- szu górnym
24 cm
27 cm
Aby przenieść kosz górny wy żej, należy: 1. Przesunąć na zewn ątrz przednie
ograniczniki prowadnic (A) kosza
górnego i wysunąć kosz.
2. Zamocować kosz w wy ższym położeniu
i przesunąć ograniczniki (A) do
pierwotnego położenia.
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie można korzystać z pó łek na filiżanki.
Po włożeniu naczyń do zmywarki należy zawsze zamykać drzwi, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.

========10========

Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty
przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzega ć zalece ń
producenta dotyczących dawkowania i
przechowywania podanych na opako-
waniu detergentów.
Nie dawać dawek wi ększych niż
przepisano. Dzięki temu zmniejsza się
zanieczyszczenie środowiska. Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokryw ę.
2. Wsypać proszek do dozownika
detergentu (1). Oznaczenia poziomu do-
zowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
1
2
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają wsypania dodatko-
electrolux 11
wej porcji (5/10 g) detergentu do prze- znaczonej na ten cel przegródki (2). Detergent ten będzie zużyty podczas fazy zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach; włożyć tabletkę do pojemnika (1)
4. Zamknąć pokryw ę i docisn ąć j ą, aż za-
skoczy.
Czas rozpuszczania detergentu w tab- letkach jest inny dla produktów od róż- nych producentów. W związku z tym niektóre detergenty w tabletkach nie osiągają pe łnej mocy zmywania pod- czas krótkich programów. Dlatego, sto- sując detergent w tabletkach należy korzystać z d łuższych programów zmy- wania, aby zapewnić ca łkowite usunię- cie resztek detergentu.
Korzystanie z tabletek do zmywarek Tabletki są detergentami łączącymi w sobie środek zmywający, nabłyszczacz i sól. Mogą one również zawiera ć inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
1. Sprawdzić, czy detergenty te są odpo-
wiednie do danej twardości wody. Patrz
instrukcja producenta.
Uzupełnianie zbiorniczka soli i płynu
nabłyszczającego nie jest konieczne. W
takim przypadku, kontrolka nabłyszcza-
cza będzie zawsze paliła się po w łączeniu
urządzenia.

========11========

12 electrolux
2. Wybrać najmniejszy poziom regeneracji
zmiękczacza i dozowania środka
nabłyszczającego.
Jeśli wyniki suszenia nie są
zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik p łynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie p łynu
nabłyszczającego na poziom 2. Jeżeli chce się zrezygnowa ć z tabletek i zacząć u żywać oddzielnych środków do zmywarek, należy:
1. Napełnić odpowiednie dozowniki sol ą i
płynem nabłyszczającym.
2. Ustawić poziom twardo ści wody na naj-
wyższy stopień i przeprowadzi ć 1 zwyk ły
program zmywania bez wkładania na-
czyń.
3. Wyregulować ustawienia twardo ści wody
odpowiednio do twardości na danym ob-
szarze.
4. Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do ko-
szy prawidłowo, a ramiona spryskujące
mogą si ę swobodnie obraca ć 2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty 3. Zamknąć drzwiczki zmywarki. 4. Obracać pokr ętło wyboru programów, aż
znacznik programu znajdzie się na równi
z wybranym programem (patrz karta pro-
gramów).
– Kontrolka Wł./Wył. zapali się.
– Zaczną miga ć kontrolki poszczegól-
nych etapów wybranego programu
zmywania.
5. Nacisnąć przycisk start/anuluj. Program
uruchomi się automatycznie i zapali si ę
kontrolka start/anuluj.
– Po rozpoczęciu programu zgasną
kontrolki poszczególnych etapów
programu. Palić si ę b ędzie wyłącznie
kontrolka trwającego aktualnie etapu
zmywania.
W czasie trwania programu nie można dokonać zmiany programu poprzez ob- racanie pokrętłem wyboru programów. Chcąc zmienić bie żący program należy anulować wybrane ustawienie (patrz "Anulowanie trwającego programu").
Program zmywania się dopiero po na- ciśnięciu przycisku start/anuluj. Do tego momentu można zmodyfikować usta- wienia.
Wybrać i w łączyć program zmywania z opóźnionym uruchomieniem.
Ta opcja pozwala na opóźnienie uruchomie- nia programu zmywania w zakresie do 3 go- dzin.
1. Ustawić program zmywania.
2. Wcisnąć przycisk opó źnienia uruchomie-
nia. Wyłączy się kontrolka opó źnionego
startu.
3. Nacisnąć przycisk start/anuluj. Automa-
tycznie rozpocznie się odliczanie czasu
pozostałego do uruchomienia zmywarki.
Zgaśnie kontrolka etapu programu zmy-
wania
Po upływie oznaczonego czasu program zmywania uruchamia się automatycznie. •Wyłącza się kontrolka opó źnionego startu. • Zapala się kontrolka trwaj ącego programu.
Otwarcie drzwiczek przerwie odliczanie. Po zamknięciu drzwi program zostanie wznowiony od momentu, w którym zos- tał przerwany.
Anulowanie trwającego opóźnienia uruchomienia
1. Wcisnąć i przez ok. 5 sekund przytrzy-
mać przycisk start/anuluj.
–Wyłączy się kontrolka start/anuluj i
kontrolka opóźnionego startu.
– Kontrolka odpowiadająca programowi
zacznie migać.
2. Aby uruchomić wybrany program zmy-
wania, nacisnąć przycisk start/anuluj.

========12========

Ostrzeżenie! Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwi może wy- dostać si ę gor ąca para. Ostrożnie otwierać drzwi.
Przerwanie trwającego programu zmywania
Otworzyć drzwiczki zmywarki; program si ę zatrzyma. Zamknąć drzwiczki; program roz- pocznie się od momentu, w którym zosta ł przerwany.
Anulowanie bieżącego programu zmywania
• Wcisnąć przycisk start/anuluj i przytrzy-
mać go przez ok. 5 sekund. Zga śnie
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki •Gorące naczynia mogą si ę łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy
odczekać, aż ostygn ą.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego; Dzięki temu
krople wody z górnego kosza nie będą
skapywać na naczynia w dolnym koszu. •Woda może pojawić si ę na ściankach oraz
drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal
Programy zmywania
Program
Stopień za- brudzenia
Rodzaj
załadunku
Intensywny 70°
Bardzo zabrudzone
Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie
Normalny 65°
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie
Szybki 60°
1)
Normalnie lub
lekko zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
Eko 50°
2)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
electrolux 13
kontrolka start/anuluj i zaczną miga ć kontrolki etapu programu. Aktualny pro- gram został anulowany i mo żna ustawić nowy lub wyłączyć zmywark ę. Jeśli wybrany zostanie nowy program zmywa- nia, sprawdzić, czy w dozowniku jest de- tergent.
Koniec programu zmywania
• Zmywarka automatycznie zatrzyma się. • Zapali się kontrolka Koniec .
1. Wyłączyć zmywark ę obracaj ąc w tym
celu pokrętłem wyboru programów do
położenia Wył. Kontrolka Wł./Wył. zgaś-
nie.
2. Otworzyć drzwiczki zmywarki i pozosta-
wić je otwarte na kilka minut przed wyj ę-
ciem naczyń; w ten sposób mogą one
nieco ostygnąć i lepiej wyschn ą.
nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia zaleca się od łączyć zmywark ę od zasilania i zakręcić zawór wody.
Opis programu
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 70°C 2 płukania pośrednie Płukanie końcowe
Suszenie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 65°C 2 płukania pośrednie Płukanie końcowe
Suszenie
Zmywanie zasadnicze do 60°C Płukanie końcowe
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C 1 płukanie pośrednie Płukanie końcowe
Suszenie

========13========

14 electrolux
Program
Stopień za- brudzenia
Rodzaj
załadunku
Płukanie i zatrzy-
manie
Dowolny
Niepełne załado- wanie (do uzupeł- nienia w ciągu
dnia).
Opis programu
1 płukanie zimną wod ą (zapobiega zasy- chaniu resztek jedzenia)
Program ten nie wymaga stosowania detergentu.
1) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program doskonale nadający się do codziennego u żytku. Został opracowany w celu spe łnienia wymagań
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie. 2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy
Zużycie energii i wody 1)
Program
Intensywny 70° Normalny 65° Szybki 60° Eko 50° 2)
Płukanie i zatrzymanie
Długość programu
(w minutach)
120 - 130
105 - 115
30
130 - 140
12
Pobór energii
(w kWh)
1,8 - 2,0
1,5 - 1,7
0,9
Pobór wody (w litrach)
22 - 24
23 - 25
9
1,0 - 1,2
0,1
14 - 16
5
1) Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny. Zale żą one od ci śnienia i temperatury wody, a także od zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy
Konserwacja i czyszczenie Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czy ścić. Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywania są gorsze.
Ostrzeżenie! Przed rozpocz ęciem
czyszczenia filtrów, należy upewnić si ę,
czy urządzenie jest wyłączone. 1. Otworzyć drzwiczki i wyj ąć dolny kosz. 2. System filtrów zmywarki składa się z filtra
zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i filtra
płaskiego. Odblokować system filtrów za
pomocą r ączki na mikrofiltrze.
Przekrę-
cić
rączkę o
około
1/4
obrotu w
kierunku
przeciw-
nym do
ruchu
wskazó-
wek
zegara
3.
oraz wy- jąć system filtrów
4. Chwycić filtr zgrubny (A ) za płaski uch-
wyt z otworem i od łączyć go od mikro-
filtra (B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry pod
bieżącą wod ą.
6. Wyjąć filtr p łaski z podstawy komory zmy-
wania i oczyścić go dok ładnie z obu
stron.
7. Zamocować filtr p łaski z powrotem w
spodzie komory zmywania i upewnić si ę,
że znajduje się dok ładnie pod dwoma
prowadnicami (C).

========14========

8. Włożyć filtr zgrubny ( A) do mikrofiltra (B) i
docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce i za-
blokować je, przekr ęcając rączkę. W
trakcie wykonywania tej czynności,
należy dopilnować, aby filtr płaski dokład-
nie przylegał do dna komory zmywarki.
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów. Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie fil- trów pogarsza wyniki zmywania oraz może prowadzić do uszkodzenia urz ą- dzenia
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczyszczenia należy je usunąć patyczkiem.
Co zrobić, gdy…
Zmywarka nie daje się uruchomi ć lub przestaje działać podczas u żywania. Niektóre problemy są wynikiem niedope łnie- nia prostych czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i mo żna je rozwiązać stosuj ąc się do wskazówek podanych w niniejszej in-
electrolux 15
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni Oczyścić zewn ętrzną powierzchni ę urz ądze- nia oraz panel sterowania wilgotną mokr ą ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpusz- czalników (acetonu, trichloroetylenu itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, do- zownik płynu nabłyszczającego oraz dozow- nik detergentu mokrą ściereczką. Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące programu do mycia bardzo zabrudzonych naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkła- dania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urz ądzenie od zasilania, a na-
stępnie zakręcić wod ę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapo-
biec tworzeniu się nieprzyjemnych. 3. Pozostawić wn ętrze urządzenia w czys-
tym stanie.
Środki ostrożności dotyczące mrozu Należy unikać umieszczania urz ądzenia w miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwiczki oraz od łączyć i opró żnić wąż doprowadzaj ący wodę.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządze- nia (przeprowadzka, itd.), należy: 1. Wyjąć wtyczk ę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć w ęże doprowadzenia i spustu
wody.
4. Wyjąć urz ądzenie wraz z wężami. Należy unikać przechylania urz ądzenia pod- czas transportu.
strukcji, bez konieczności kontaktowania się z lokalnym autoryzowanym serwisem. Wyłączyć zmywark ę, otworzyć drzwiczki i przeprowadzić nast ępujące zalecane działa- nia korygujące.

========15========

16 electrolux
Kod błędu i awaria
• ciągłe miganie kontrolki start/anuluj •1 mignięcie kontrolki Koniec Nie można napełnić zmywarki wod ą
• ciągłe miganie kontrolki start/anuluj •2 mignięcia kontrolki Koniec Nie można spuścić wody ze zmywarki
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Blokada zaworu wody lub zbyt duże osady ka- mienia
Przeczyścić zawór wody
• Zawór wody jest zamknięty
Odkręcić zawór wody
•Filtr (jeżeli występuje) w gwintowanym łączniku na wężu przy zaworze doprowadzenia wody jest zablokowany
Przeczyścić filtr w gwintowanym łączniku na wężu •Wąż doprowadzaj ący wodę nie zosta ł prawidłowo poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić pod łączenie węża doprowadzenia wody
•Odpływ jest zablokowany
Przeczyścić odp ływ
•Wąż doprowadzaj ący wodę nie zosta ł prawidłowo poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić pod łączenie węża spustu wody
•ciągłe miganie kontrolki Start/Anuluj Zakręcić zawór wody i skontaktowa ć si ę z Serwi-
•3 mignięcia kontrolki Koniec Nie można spuścić wody ze zmywarki
Nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu
Po wykonaniu opisanych czynności kontrol- nych należy włączyć urz ądzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w któ- rym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować si ę z Autoryzo- wanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów b łędu nieopisanych w powyższej tabeli należy skontaktować si ę z Autoryzowanym Serwi- sem.
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem należy podać model (Mod.), numer produktu (PNC) oraz jego numer fabryczny (S.N.).
sem Technicznym.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały prawidłowo
zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
•Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczk ę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji
elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
•Wybrane zostało opóźnione uruchomienie. W
razie potrzeby natychmiastowego umycia na-
czyń, należy wyłączyć opó źnione uruchomie-
nie.
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej z boku na drzwiach zmywarki. Aby zapewnić łatwy dostęp do tych nume- rów, proponujemy ich zapisanie w tym miejscu:
Zm. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr
produktu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

========16========

electrolux 17
wyniki mycia są niezadowalaj ące
Naczynia są brudne
• Wybrany został niew łaściwy program zmywania.
• Naczynia są u łożone w sposób uniemożliwiający dotarcie wody do wszyst- kich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy. • Ramiona spryskujące nie obracają si ę swobodnie z powodu niew łaściwego ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niew łaściwie ustawione. •Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe Na szklankach i na- czyniach widać smugi, mleczne plamy lub niebieskawy nalot Na szklankach i na- czyniach widać zaschnięte krople wody
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego. • Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
•Zmniejszyć dozowanie p łynu nabłyszczającego.
•Zwiększyć dozowanie p łynu nabłyszczającego.
• Przyczyną mo że być zastosowany detergent. Nale ży skontaktować z dzia- łem obsługi klienta producenta detergentu.
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli urządzenie wciąż jest niesprawne, nale ży
skontaktować si ę z lokalnym punktem ser- wisowym.
Dane techniczne
Wymiary
Podłączenie elektryczne - Na- pięcie - Moc całkowita - Bez- piecznik
Ciśnienie doprowadzanej wody
Pojemność Waga
Szerokość 59,6 cm Wysokość 81,8 - 87,8 cm Głębokość 57,5 cm Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują si ę na tabliczce znamionowej umieszczonej na bocznej krawędzi drzwi zmywarki.
Minimalne 0,5 bara (0,05 MPa) Maksymalne 8 barów (0,8 MPa)
12 kompletów
39,5 kg
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z norm ą PN-EN 60704 zbiornika na sól i dozownika płynu ależy przeprowadzać na ca łkowicie załado- nabłyszczającego odpowiednio solą i p łynem wanym urządzeniu i przy użyciu programu nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego (patrz "Dane eksploatacyjne"). testowego (patrz "Dane eksploatacyjne"). Testy na zgodność z norm ą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po nape łnieniu
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu: 5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego pozycja 4 (typ III)

========17========

18 electrolux
Ułożenie w górnym koszu
Ułożenie w dolnym koszu
Instalacja
Ostrzeżenie! Wszelkie prace
elektryczne i/lub hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub
hydraulika albo inną kompetentn ą
osobę.
Przed instalacją urz ądzenia należy zdjąć opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urz ądze- nie obok zaworu wody i spustu. Ta zmywarka jest przeznaczona do monto- wania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Uwaga!Należy dokładnie przestrzegać in- strukcji zamieszczonych w załączonym
Półki na filiżanki: pozycja A
Ułożenie w koszu na sztućce
szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w zabudowie i montowania frontu meblowego. Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego wody oraz przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające re- gulację wysoko ści.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je przeprowadzająca ma do- stęp do komponentów wewnętrznych, zmywarka musi być od łączona od źródła za- silania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby nie zaplątać i nie zgi ąć w ęży doprowadzenia i spustu wody.

========18========

Mocowanie do sąsiednich mebli Zmywarkę nale ży zabezpieczyć przed prze- chyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod którym jest zainstalowana, jest odpowiednio przymocowany do stabilnej struktury (sąsiadujących szafek kuchennych lub ściany).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i uszczelniania drzwi.
electrolux 19
W przypadku prawidłowego wypoziomowa- nia urządzenia jego drzwi nie będą si ę o nic zahaczały .
W razie niemożności prawidłowego za- mknięcia drzwi, należy poluzować lub dokr ę- cić regulowane nó żki aż do idealnego wypo- ziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie wody
Zmywarkę mo żna zasilać gor ącą (maks. 60°) lub zimną wod ą. Zaleca się jednak zasilanie zimną wod ą.
Zasilanie gorącą wod ą nie zawsze jest skuteczne w przypadku bardzo zabrudzo- nych naczyń, ponieważ w istotny sposób skraca czas trwania programów zmywania. Wąż doprowadzaj ący wodę zosta ł wyposażony w standardowe nakrętki z gwin- tem 3/4", co umożliwia łatwe połączenie z gwintowaną ko ńcówką zaworu wody lub specjalnym szybkozłączem, jak np. Press- block.
Ciśnienie wody musi zmieścić si ę w przedziale określonym w "Danych technicz- nych". Informacje na temat średniego ciśnie- nia wody w Państwa miejscu zamieszkania można uzyskać w miejscowych zak ładach wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody nie może być zapl ątany ani zgnieciony. Zmywarka została wyposażona w węże do- prowadzenia i spustu wody, które mogą by ć przekręcane w lewo lub w prawo za pomocą przeciwnakrętki, zależnie od wymogów in- stalacji. Aby uniknąć przecieków, nale ży właściwie zamocować
przeciwnakrętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmywa- rek zostały wyposażone w węże dopro- wadzenia i spustu wody z
przeciwnakrętkami. W takim przypadku, podany wyżej sposób instalacji nie jest możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża doprowadzającego wodę, należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować w ęży używanych po- przednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w za- bezpieczenia uniemożliwiające powrót wody używanej w urządzeniu do systemu wody pitnej. Urządzenie speł- nia wymogi odpowiednich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzaj ący wodę z zaworem bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę o podwójnych ściankach zawór bez- pieczeństwa znajduje się obok zaworu wody. Z tego względu, wąż doprowadzenia wody znajduje się pod ci śnieniem wyłącznie po od- kręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności wąż zaczyna przecieka ć, zawór bezpieczeństwa odcina bieżącą wod ę. Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpie- czeństwa znajdował si ę w w ężu doprowa- dzenia wody z podwójnym zabezpiecze- niem. Nie zanurzać w ęża doprowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w wo- dzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia wody lub zaworu bezpieczeństwa, na- tychmiast odłączyć zasilanie.
•Wąż doprowadzaj ący wodę mo że być wymieniony wyłącznie przez specjalistę lub serwisanta z autoryzowanego serwisu.

========19========

20 electrolux
Ostrzeżenie! Urz ądzenie pod napięciem
Podłączenie węża spustu wody Końcówkę w ęża spustowego można podłą- czyć w nast ępujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podcze-
piając równocześnie wąż tu ż pod po-
wierzchnią blatu kuchennego. Zapobieg-
nie to cofaniu się wody ze zlewu do
urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wew-
nętrznej nie mniejszej niż 4 cm, po łączo-
nej bezpośrednio z syfonem i bez usz-
czelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi znajdować si ę na wysoko ści od 30 (min.) do 100 cm (maks.) od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy mo że znajdować si ę pod pra- wej lub lewej stronie zmywarki
Należy dopilnować, aby wąż nie by ł zgi ęty ani zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić lub spowolnić spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być w łożona podczas spuszczania wody z urządzenia, ponieważ mog łoby to spowodować ponowne wprowadzenie wody do urządze- nia.
W razie stosowania przedłużacza węża, jego długość nie mo że przekraczać 2 metrów, za ś jego średnica wewnętrzna nie może być mniejsza od średnicy węża.
Również średnica wewnętrzna nakrętek uży- wanych do podłączenia do spustu wody nie może być mniejsza od średnicy węża. W przypadku podłączenia węża spustowego do syfonu kolankowego nale ży całkowicie usunąć plastikow ą membran ę (A). Je śli membrana nie zostanie całkowicie usunięta, istnieje ryzyko odkładania się na niej resztek jedzenia, co z biegiem czasu może dopro- wadzić do zablokowania odp ływu wody ze zmywarki
Nasze urządzenia zostały wyposażone w zabezpieczenia przed powrotem brudnej wody do urządzenia. Jeżeli w zlewie zamontowano zawór zwrotny, może on uniemożliwiać prawid łowe od- prowadzanie wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.
Po zainstalowaniu sprawdzić szczel- ność pod łączenia hydraulicznego.

========20========

Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Normy
bezpieczeństwa wymagają
podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządze-
nia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania
podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania
w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane. Na tabliczce
znamionowej znajdują si ę informa-
cje dotyczące wartości
bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urz ądze-
nie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem
ochronnym.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do w łaściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się z łomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegó łowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować si ę z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla śro- dowiska i można je poddać recyklingowi.
electrolux 21
Nie wolno stosować przed łużaczy ani rozgałęziaczy. Grozi to niebez- pieczeństwem pożaru w wyniku przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić gniazdko sieciowe. W razie potrzeby wymiany przewodu elektrycznego, należy skontaktować si ę z lokalnym autoryzowanym serwisem. Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dost ęp do wtyczki. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żad- nej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do powy ższych wskazówek bezpieczeństwa.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS< itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika.
Ostrzeżenie! Je śli urządzenie nie będzie już u żywane:
•Wyjąć wtyczk ę z gniazdka. •Odciąć przewód oraz wtyczk ę i wy-
rzucić je.
•Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzi ęki
temu można zapobiec niebezpie-
czeństwu zamknięcia się dzieci wew-
nątrz urządzenia.

========21========

22 electrolux

========22========

electrolux 23

========23========

www.electrolux.com
www.electrolux.pl
156989010-00-032008

========24========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Zmywarka
Nazwa ELECTROLUX ESI63020X
Model ESI 63020 X
Rozmiar pliku 1837 KB
Number of pages 24 pages
format pliku pdf
Język Zmywarka ELECTROLUX ESI63020X Polski - Polish Polski - Polish,