Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX ESI46010X - Zmywarka

Jeśli szukasz instrukcji: Zmywarka ELECTROLUX ESI46010X - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Zmywarka ELECTROLUX ESI46010X
Zmywarka ELECTROLUX ESI46010X Zmywarka ELECTROLUX ESI46010X


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 2075 KB (format pliku: pdf)
instrukcja obsługi
Zmywarka
ESI 46010

========1========

We were thinking of you when we made this product

========2========

electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety i wygodę u żytkowania. Powodzenia!
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
117980750 - 082007

========3========

4 electrolux
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 8 Pierwsze użycie 10 Ustawianie zmiękczacza wody 10 Stosowanie soli do zmywarek 12 Stosowanie płynu
nabłyszczającego 13 Codzienna eksploatacja 15 Wkładanie sztućców i naczyń 16 Stosowanie detergentu 19 Funkcja "TABLETKA" 21
Wybrać i uruchomi ć program zmywania 22 Wyjmowanie naczyń ze
zmywarki 24 Konserwacja i czyszczenie 26 Co zrobić, gdy... 28 Dane techniczne 32 Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy 32 Instalacja 33 Podłączenie do instalacji wodnej 34 Podłączenie elektryczne 37 Ochrona środowiska 37

========4========

informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeń- stwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia, przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcj ę obs ługi, zwra- cając szczególną uwag ę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli to unik- nąć niepotrzebnych pomy łek i wy- padków. Prosimy o zachowanie in- strukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz przekaza- nie jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie
do mycia naczyń i przyborów kuchen-
nych nadających się do mycia w
zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żad-
nych rozpuszczalników, ponieważ
mogą one spowodowa ć wybuch. •Noże oraz inne ostre przedmioty
należy wkładać do koszyka na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół
lub układać poziomo w koszu gór-
nym.
•Należy używać produktów (detergen-
tów, soli oraz płynów nabłyszczają-
cych) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
•Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na zewn ątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki na- czyń przed zako ńczeniem cyklu my- cia.
•Po zakończeniu mycia, należy odłą- czyć urz ądzenie od źródła zasilania i zakręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urzą- dzenia mogą by ć wykonywane wy- łącznie przez uprawnionego technika z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wy łącznie oryginalne części zamienne. • Pod żadnym pozorem nie należy pró- bować samodzielnie naprawia ć urz ą- dzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być przyczyną obra żeń cia ła i poważnych usterek urządzenia. Należy skontak- tować si ę z lokalnym zak ładem serwi- sowym. Stosować wy łącznie oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa • Detergenty używane w zmywarkach mogą powodowa ć chemiczne opa- rzenia oczu, ust i gardła. Mogą stano- wić zagro żenie dla życia! Należy prze- strzegać wskazówek producentów detergentów dotyczących ich bezpiecznego używania.

========5========

6 electrolux informacje dotycz ące bezpieczeństwa
• Woda w zmywarce nie nadaje się do
picia. W zmywarce mogą pozostawa ć
resztki detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być za-
wsze zamknięte, za wyjątkiem
momentu wkładania lub wyjmowania
naczyń. Pozwala to uniknąć niebez-
pieczeństwa potknięcia się o otwarte
drzwiczki i doznania obrażeń. • Nie wolno siadać ani stawa ć na ot-
wartych drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci •Urządzenie mogą obs ługiwać jedynie
osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na obsługiwanie zmywarki bez
nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Istnieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, niedostępnym
dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować si ę w
pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są
otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy
zmywarka nie została uszkodzona w
czasie transportu. Zabrania się pod łą-
czania uszkodzonego urządzenia do
zasilania. Jeśli zmywarka jest
uszkodzona, należy skontaktować si ę z dostawcą.
•Przed rozpoczęciem eksploatacji, należy zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne, wymagane w celu insta- lacji zmywarki, muszą by ć wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetentną osob ę. •Ze względów bezpieczeństwa zabra- nia się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyj- nych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, je- śli przewód elektryczny, węże, panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować si ę z lokalnym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodze ń.
• Aby uniknąć uszkodze ń cz ęści hyd- raulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednich rozdziałach.

========6========

Opis urządzenia
1. Kosz górny
2. Regulacja ustawienia twardości
wody
3. Pojemnik na sól
4. Dozownik detergentu
5. Dozownik płynu nabłyszczającego
opis urządzenia electrolux 7
6. Tabliczka znamionowa 7. Filtry
8. Dolne ramię spryskuj ące 9. Górne ramię spryskuj ące

========7========

8 electrolux panel sterowania
Panel sterowania
1. Przycisk Wł./Wył.
2. Przyciski wyboru programów 3. Przycisk Opóźniony start 4. Wyświetlacz cyfrowy 5. Kontrolki wskaźnikowe 6. Przyciski funkcji
Wyświetlacz cyfrowy Na cyfrowym wyświetlaczu pokazują si ę nast ępujące informa- cje:
• poziom twardości wody, na który ustawione jest zmiękczanie wody, • szacunkowy czas do zakończenia trwającego programu,

========8========

•włączenie lub wyłączenie płynu
nabłyszczającego (TYLKO, gdy
aktywna jest funkcja "TABLETKA"), •zakończenie programu (na cyfrowym
wyświetlaczu pojawi się zero), • odliczanie do momentu opóźnionego
uruchomienia,
•kody błędów dotyczących
nieprawidłowości w pracy zmywarki.
Przyciski funkcji
Przy pomocy tych przycisków można ustawić nast ępujące funkcje:
Kontrolki wskaźnikowe
Program w toku
Koniec
Funkcja "TABLETKA"
Sól 1)
Płyn nabłyszczający 1)
panel sterowania electrolux 9
• ustawienie zmiękczacza wody, • anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu, •włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA",
•włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA"
Zapala się po wybraniu programu oraz przez cały czas trwania programu zmy- wania.
Wyłącza się, gdy skończy się program zmywania.
Zapala się, gdy skończy się program zmywania.
Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji "TABLETKA" (patrz "Funkcja TABLETKA").
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
Zapala się, gdy skończy się p łyn nabłyszczający.
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą si ę nigdy podczas programu zmywania, nawet je śli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Tryb ustawiania
Nacisnąć przycisk W ł./Wył.; jeśli WSZYSTKIE kontrolki przycisków pro-
gramów świecą si ę, urządzenie jest w trybie ustawiania.

========9========

10 electrolux pierwsze u życie
Należy zawsze pamiętać, że pod- czas wykonywania czynności ta- kich, jak:
– wybieranie programu zmywania, – ustawianie zmiękczacza wody, –włączanie/wyłączanie dozownika
płynu nabłyszczającego, urządzenie MUSI być w trybie usta- wiania.
Nacisnąć przycisk W ł./Wył.; Jeśli świeci się lampka kontrolna jednego z progra-
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki: • Sprawdzić, czy podłączenia
elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją insta-
lacji
•Wyjąć wszystkie opakowania z urz ą-
dzenia
•Ustawić zmi ękczacz wody •Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a
następnie wsypać sól do zmywarek
mów, wciąż ustawiony jest ostatnio wykonywany lub ustawiony program. W takim przypadku, aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program. Aby anulować ustawiony lub trwający program
Jednocześnie wcisnąć i przytrzyma ć dwa przyciski Kasuj ( Cancel) (przyciski funkcji B i C), aż zapal ą si ę kontrolki przycisków programów. Program został anulowany i urządzenie jest w trybie us- tawiania.
•Wlać p łyn nabłyszczający
Chcąc stosować detergenty typu: "3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić funkcję "TABLETKA". (patrz rozdzia ł "Funkcja TABLETKA").
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które mogą mie ć szkodliwy lub
negatywny wpływ na działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minera łów i soli, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w skali przeliczenio- wej, w stopniach niemieckich, stopniach

========10========

ustawianie zmiękczacza wody electrolux 11
francuskich lub w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr -międzynarodowa jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody na danym obszarze. W lokalnym zakładzie wodo- ciągowym można uzyskać informacj ę na temat twardości wody.
Twardość wody
°dH
°TH
mmol/l
51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 < 4
91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18
< 7
9,1 - 12,5 7,6 - 9,0 6,5 - 7,5 5,1 - 6,4 4,0 - 5,0 3,3 - 3,9 2,6 - 3,2 1,9 - 2,5 0,7 - 1,8 < 0,7
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki. 2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki. 3. Obrócić tarcz ę twardo ści wody i us-
tawić j ą na pozycji 1 lub 2 (patrz
tabelka).
Zmiękczanie wody musi być ustawione obydwoma systemami regulacji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.
Regulacja ustawienia
twardości wody Ręczna Elektroniczna
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
poziom 10 poziom 9 poziom 8 poziom 7 poziom 6 poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 2 poziom 1
Sto- so- wa- nie soli tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie
4. Włożyć dolny kosz.

========11========

12 electrolux stosowanie soli do zmywarek
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk On/Off .
Zmywarka musi być w trybie usta-
wiania.
2. Nacisnąć i przytrzyma ć przyciski
funkcji B i C , aż kontrolki przycisków
funkcji A , B i C zaczn ą miga ć. 3. Wcisnąć przycisk funkcji A. Kontrolki
przycisków funkcji B i C wy łączą si ę,
podczas gdy kontrolka przycisku
funkcji A b ędzie dalej migać. Na wy-
świetlaczu cyfrowym widoczny jest
obecny poziom.
Stosowanie soli do zmywarek
Należy stosować wy łącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzi ć instalacj ę zmiękczania wody w zmywarce. Napeł- niać sol ą tu ż przed rozpocz ęciem jednego z pełnych programów zmywa- nia. Dzięki temu zapobiegnie się rozsy- paniu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Przykłady:
= poziom 5
wy świetlany = poziom 10 4. Aby zmienić poziom, nale ży nacis-
nąć przycisk funkcji A. Każde wciś-
nięcie przycisku to zmiana o jeden
poziom. (Wybór nowego poziomu,
patrz karta)..
Przykłady: Jeśli obecny poziom to
5, wciśnięcie przycisku A jeden raz
zmienia poziom na 6. Jeśli obecny
poziom to 1, wciśnięcie przycisku A
jeden raz zmienia poziom na 10. 5. Aby zapamiętać operacj ę, należy
wyłączyć zmywark ę wciskaj ąc przy-
cisk Wł./Wył.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyj ąć dolny
kosz, zdjąć pokryw ę pojemnika na
sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest
to konieczne jedynie przed nasy-
paniem soli za pierwszym ra-
zem) .
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól a ż do pe łna.

========12========

stosowanie płynu nabłyszczającego electrolux 13
4. Przed założeniem pokrywy spraw-
dzić, czy na gwincie lub na uszczelce
nie pozostały resztki soli. 5. Dokręcić pokryw ę obracaj ąc zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara, aż
do słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmowa ć, jeśli podczas wsypywania soli z pojemnika na sól wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Kontrolka soli na panelu sterowania może pozostać w łączona przez 2-6 godzin po uzupełnieniu soli, przy za- łożeniu, że zmywarka jest przez ten czas włączona. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się d łużej, czas ten może być d łuższy. Nie ma to wpływu na pracę urz ądzenia.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
Stosować jedynie markowe p łyny nabłyszczające do zmywarek. Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych in- nych substancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergen- tów w płynie). Mogą one uszkodzi ć urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wysuszenie bez plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskaj ąc przy-
cisk (A).

========13========

14 electrolux stosowanie p łynu nabłyszczającego
2. Wlać p łyn nabłyszczający do
pojemnika. Maksymalny poziom
płynu nabłyszczającego w
pojemniku oznaczony jest za
pomocą "max".
Dozownik ma pojemność ok. 110
ml, co wystarczy na ok. 16 do 40
programów zmywania, w zależności
od ustawionego poziomu dozowa-
nia.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu
nabłyszczającego, należy spraw-
dzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas napełniania płyn nabłyszczający przy pomocy ściereczki, aby unik- nąć nadmiernego wytwarzania piany podczas następnego zmywa- nia.
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawk ę płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4. Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają krople wody lub ślady kamie- nia, należy zwiększyć dawk ę. Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży pojawiają si ę bia ławe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć dawkę.

========14========

Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności
uzupełnienia poziomu soli lub płynu
nabłyszczającego w zmywarce. •Włożyć naczynia i sztu ćce do
zmywarki.
• Wsypać detergent.
•Wybrać program zmywania
odpowiedni do sztućców i naczyń. • Rozpocząć program zmywania.
Przydatne porady i wskazówki W zmywarce nie można zmywać żad- nych gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów, które absorbują wod ę. •Przed włożeniem naczyń nale ży:
–Usunąć pozosta łości jedzenia i inne
resztki.
–Namoczyć resztki przypalonego je-
dzenia na patelniach
•Podczas wkładania naczyń i sztu ć-
ców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą bloko-
wać ramion spryskuj ących.
codzienna eksploatacja electrolux 15
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp., należy wkła-
dać otworem do do łu, aby umożli-
wić sp ływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą le żeć
jedne na drugich i nie mogą si ę
wzajemnie przykrywać.
– Aby uniknąć st łuczenia szkła,
przedmioty szklane nie mogą si ę
stykać.
–Małe przedmioty należy wkładać do
kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencj ę do zatrzy- mywania kropel wody i nie schną one tak dobrze jak porcelana i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe, itp.) powinny być wkładane do górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesu- wać.

========15========

16 electrolux wk ładanie sztućców i naczyń
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
•Sztućce z rączkami z drewna, rogu,
porcelany, macicy perłowej. • Przedmioty z plastiku nieodporne na
ciepło.
• Stare sztućce z klejonymi częściami
nieodpornymi na działanie
temperatury.
• Naczynia i sztućce spiekane. • Przedmioty ze stopu Pewter lub mie-
dzi.
• Kryształ o łowiowy.
• Przedmioty stalowe nieodporne na
rdzewienie.
• Deski drewniane.
• Przedmioty z włókien z tworzywa
sztucznego.
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli, pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.
Duże talerze i pokrywki powinny być wkładane na obrzeżach kosza, aby umożliwić swobodne obracanie si ę ra- mion spryskujących.
można zmywać w ograniczonym
zakresie:
•Zmywać kamionk ę jedynie, je śli dany
wyrób jest dopuszczony przez
producenta do mycia w zmywarkach. • Wzory szkliwione mogą bledn ąć przy
częstym myciu.
• Przedmioty ze srebra i aluminium
mają tendencj ę do przebarwiania si ę
podczas mycia: Resztki, np. białko i
żółtko jajka, musztarda itd. często
powodują odbarwienia i plamy na
przedmiotach ze srebra. W związku z
tym, należy natychmiast usuwać
resztki żywności ze srebra, jeśli
przedmioty te nie są myte od razu po
użyciu.

========16========

wkładanie sztućców i naczyń electrolux 17
Rzędy metalowych kratek podtrzymują- cych naczynia można złożyć, aby umoż- liwić w łożenie garnków, patelni i mis.
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne za- grożenie. Długie i/lub ostrze sztućce, np. noże do mięsa, powinny być wk ładane poziomo w górnym koszu. Należy uważać pod- czas wkładania i wyciągania ostrych przedmiotów, np. noży.
Widelce i łyżki należy wkładać do specjalnego wyjmowanego kosza na sztućce trzonkami w dół, a noże trzonkami w górę.
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztućców co uniemożliwia obracanie się dolnego ramienia spryskującego, należy włożyć te sztu ćce trzonkami do góry. Wymieszaćłyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.
Aby ułatwić wk ładanie koszyka na sztućce, zalecamy obniżenie jego uchwytu.

========17========

18 electrolux wk ładanie sztućców i naczyń
W celu uzyskania najlepszych rezultatów zmywania, zalecamy korzystanie z kratki na sztućce.
Jeśli liczba oraz rozmiar sztućców nie pozwalają na zastosowanie kratki, można ją łatwo ukryć.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (deserowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm), salaterek, kubków i szklanek Ułożyć naczynia na i pod pó łkami na kubki w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich powierzchni.
Kieliszki na wysokich nóżkach można układać nó żkami do góry na półce na kubki.
W przypadku zmywania wyższych na- czyń, półki można złożyć.
Przed zamknięciem drzwiczek sprawdzić, czy ramiona spryskujące obracają si ę swobodnie.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli myte są bardzo du że talerze, można je wkładać do dolnego kosza po przesunięciu kosza górnego wyżej.

========18========

Maksymalna wysokość naczy ń:
Kosz górny
Przy podniesionym koszu górnym
Przy obniżonym koszu górnym
20 cm
24 cm
Aby przenieść kosz górny wy żej należy:
1. Wysunąć kosz do oporu. 2. Ostrożnie podnieść oba boki tak,
aby zapewnić, że mechanizm za-
trzasnął si ę w wy ższym stabilnym
położeniu.
Aby obniżyć kosz do oryginalnej po- zycji należy:
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie p łyny nabłyszczające przeznaczone do zmywarek.
stosowanie detergentu electrolux 19
Kosz dolny
31 cm
27 cm
1. Wysunąć kosz do oporu. 2. Ostrożnie podnieść oba boki i po-
zwolić, aby mechanizm opadł swo-
bodnie na poprzednie miejsce,
mocno trzymając jednocześnie
kosz.
Nie obniżać i nie podwy ższać kosza tylko z jednej strony
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie można korzystać z pó łek na kubki.
Po włożeniu naczyń do urz ądzenia, należy zawsze zamykać drzwiczki, aby zapobiec ewentualnym wypad- kom.
Proszę przestrzega ć zalece ń producenta dotyczących dawkowa- nia i przechowywania podanych na opakowaniu detergentów.

========19========

20 electrolux stosowanie detergentu
Nie stosować dawek wi ększych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
Wsypywanie detergentu 1. Otworzyć pokryw ę.
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają dodania do-
datkowej dawki (5/10 g) detergentu
do komory proszku do zmywania
wstępnego (2).
Detergent ten będzie zużyty pod-
czas fazy zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach;
włożyć tabletk ę do pojemnika (1)
2. Wsypać proszek do dozownika
detergentu (1). Oznaczenia poziomu
dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
4. Zamknąć pokryw ę i docisn ąć j ą, aż
zaskoczy.
1
2
Detergent w tabletkach
Czas rozpuszczania detergentu w tabletkach jest inny dla produktów od różnych producentów. W związku z tym, niektóre detergenty w tabletkach nie osiągają pe łnej mocy zmywania podczas krótkich programów. Dlatego, stosując de- tergent w tabletkach, należy korzys- tać z d łuższych programów zmywa- nia, aby zapewnić ca łkowite usunię- cie resztek detergentu.

========20========

Funkcja "TABLETKA"
Urządzenie jest wyposażone w funkcję "TABLETKA", która umożliwia stosowa- nie uniwersalnych tabletek do zmywa- rek.
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie środek zmywający, środek nabłyszczający i sól. Mogą one równie ż zawierać inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpo- wiednie do danego stopnia twardości wody. Patrz instrukcja producenta. Po wybraniu tej funkcji, będzie ona aktywna również dla wszystkich kolej- nych programów zmywania. Po wybraniu tej funkcji, automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu nabłyszczającego oraz soli z dozowni- ków, a kontrolki soli i płynu
nabłyszczającego będą wy łączone. Po wybraniu funkcji "TABLETKA" czas trwania programu może ulec zmianie. W takim przypadku informacje o czasie trwania programu będą na bie żąco aktualizowane na wyświetlaczu cyfro- wym.
Funkcję "TABLETKA" nale ży włą- czyć/wyłączyć przed uruchomie- niem programu.
Gdy program jest już w łączony, funkcji "TABLETKA" NIE MOŻNA zmienić. Aby skasować funkcj ę "TABLETKA", należy anulować
funkcja "tabletka" electrolux 21
ustawiony program, a następnie wy- łączyć funkcj ę "TABLETKA". W ta- kiej sytuacji, należy ponownie usta- wić program zmywania (i żądane opcje).
Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"
Jednocześnie wcisnąć i przytrzyma ć dwa przyciski "TABLETKA" (przyciski funkcji D i E), dopóki nie zapali się kontrolka funkcji "TABLETKA". Oznacza to, że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć t ę funkcj ę, należy ponow- nie wciskać te same przyciski, dopóki kontrolka odpowiadająca funkcji "TABLETKA" nie zgaśnie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik p łynu
nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik p łynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie p łynu
nabłyszczającego na poziom 2. •Włączenie lub wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego jest możliwe je- dynie wtedy, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA".

========21========

22 electrolux wybra ć i uruchomi ć program zmywania
Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego 1. Wcisnąć przycisk W ł./Wył.
Zmywarka musi być w trybie usta-
wiania.
2. Nacisnąć i przytrzyma ć przyciski
funkcji B i C , aż kontrolki przycisków
funkcji A , B i C zaczn ą miga ć. 3. Wcisnąć przycisk funkcji B. Kontrolki
przycisków funkcji A i C wy łączą si ę,
podczas gdy kontrolka przycisku
funkcji B b ędzie dalej migać. Na wy-
świetlaczu cyfrowym pojawia się
bieżące ustawienie.
Dozownik płynu
nabłyszczającego
wyłączony
Dozownik płynu
nabłyszczającego
włączony
4. Aby zmienić ustawienie, ponownie
nacisnąć przycisk B a na wy świetla-
czu cyfrowym pojawi się nowe usta-
wienie.
5. Aby zapamiętać operacj ę, należy
wyłączyć zmywark ę wciskaj ąc przy-
cisk Wł./Wył.
Chcąc powrócić do stosowania systemu standardowego
detergentu, należy:
1. Wyłączyć funkcj ę "TABLETKA". 2. Ponownie napełnić dozowniki
solą i p łynem nabłyszczającym. 3. Ustawić twardo ść wody na naj-
wyższy poziom i przeprowadzić
1 zwykły program zmywania bez
wkładania naczyń.
4. Wyregulować ustawienia
twardości wody odpowiednio do
twardości na danym obszarze. 5. Wyregulować dozowanie p łynu
nabłyszczającego.
Wybrać i uruchomi ć program zmywania
Wybrać program zmywania oraz opóźnić uruchomienie przy lekko uchylonych drzwiczkach. Program lub odliczanie czasu opóźnienia rozpoczyna się dopiero po zamkni ę- ciu drzwiczek. Do tego momentu można zmodyfikować ustawienia
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do
koszy prawidłowo, a ramiona
spryskujące mogą si ę swobodnie
obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest
otwarty.
3. Wcisnąć przycisk W ł./Wył.
Zmywarka musi być w trybie usta-
wiania.

========22========

wybrać i uruchomi ć program zmywania electrolux 23
4. Wcisnąć przycisk odpowiadaj ący
żądanemu programowi (patrz "Karta
programów zmywania").
Po wybraniu programu zaświeci się
odpowiadająca mu kontrolka.
Zapalają się kontrolki trwaj ącego
programu.
Zamknąć drzwi zmywarki. Program
rozpocznie się automatycznie.
Kontrolka trwającego programu
pozostaje włączona.
Ustawienie i start programu z opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania,
naciskać przycisk opó źnionego
startu, dopóki na cyfrowym wyświet-
laczu nie pojawią si ę migaj ące cyfry
godzinowe oznaczające opóźnienie.
Uruchomienie programu zmywania
można opóźnić w zakresie od 1 do
19 godzin.
2. Zamknąć drzwiczki zmywarki. Odli-
czanie rozpocznie się automatycz-
nie. Cyfry na wyświetlaczu już nie
migają, lecz świecą światłem cią-
głym.
3. W czasie odliczania, co godzinę b ę-
dzie zmniejszać si ę ustawiona liczba
godzin opóźnienia.
4. Otwarcie drzwiczek przerywa odli-
czanie. Zamknąć drzwiczki; odlicza-
nie będzie kontynuowane od
momentu przerwania.
5. Po upływie oznaczonego czasu, pro-
gram uruchamia się automatycznie.
Gdy ustawione jest opóźnione uru- chomienie, kontrolka program w toku jest wyłączona. Po zakończe- niu odliczania, program zmywania rozpocznie się automatycznie, a kontrolka programu w toku zapali się.
Wyboru programu zmywania oraz opóźnienia uruchomienia można dokonać równie ż przy zamkni ętych drzwiczkach. Należy pamiętać, że po wciśnięciu przycisku zmywania użytkownik ma TYLKO 3 sekundy na wybranie innego programu lub opó- źnienia uruchomienia, po którym wybrany program rozpocznie się automatycznie.
Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie abso- lutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwiczek może wydostać si ę gor ąca para. Os- trożnie otwierać drzwiczki.

========23========

24 electrolux wyjmowanie naczy ń ze zmywarki
Anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzyma ć
dwa przyciski Kasuj (przyciski funkcji
B i C), aż zapal ą si ę kontrolki przycis-
ków programów.
• Anulowanie opóźnionego uruchomie-
nia oznacza również anulowanie
ustawionego programu zmywania. W
takim przypadku, należy ponownie
ustawić program zmywania. •Jeśli wybrany zostanie nowy program
zmywania, sprawdzić, czy w
dozowniku jest detergent.
Przerwanie trwającego programu zmywania
•Otworzyć drzwiczki zmywarki; pro-
gram się zatrzyma. Zamkn ąć
drzwiczki; program rozpocznie się od
momentu, w którym został
przerwany.
•Wcisnąć przycisk W ł./Wył. Wyłączą się wszystkie kontrolki. Ponownie wcisnąć przycisk W ł./Wył.; program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
Koniec programu zmywania • Zmywarka zatrzyma się automatycz- nie i wyłączy się kontrolka programu w toku.
• Zapali się kontrolka Koniec. •Nadal świecić si ę b ędzie kontrolka przed chwilą zako ńczonego programu.
•Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się cyfra zero.
1. Wyłączyć zmywark ę przyciskiem
Wł./Wył.
2. Otworzyć drzwiczki zmywarki i po-
zostawić je otwarte na kilka minut
przed wyjęciem naczyń; w ten spo-
sób mogą one nieco ostygn ąć i lepiej
wyschną.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
•Gorące naczynia mogą si ę łatwo
stłuc. Przed ich wyjęciem ze zmywarki
należy odczekać, aż ostygn ą. • Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego;
Dzięki temu krople wody z górnego
kosza nie będą skapywa ć na naczynia
w dolnym koszu.
•Woda może pojawić si ę na ściankach
oraz drzwiczkach zmywarki, ponie-
waż stal nierdzewna och łodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia, zaleca się od łączyć zmywark ę od zasilania i zakręcić zawór wody.

========24========

electrolux 25
Program
Stopień za- brudzenia
Intensywne
Bardzo zabrudzone
1)
Dowolny
Szybkie
2)
Normalnie lub lekko zabrudzone
3)
Średnio zabrudzone
Szkło
Średnio zabrudzone
Rodzaj
wsadu
Opis programu Naczynia Zmywanie wstępne
stołowe, Zmywanie zasadnicze do 70°C
sztućce, 2 płukania pośrednie garnki i patel- Płukanie końcowe
nie Suszenie
Naczynia
Zmywanie wstępne
stołowe,
Zmywanie zasadnicze do 45°C
sztućce,
lub 70°C
garnki i patel-
1 lub 2 płukania pośrednie
nie
Płukanie końcowe
Suszenie
Naczynia
stołowe i
Zmywanie zasadnicze do 60°C
sztućce
Płukanie końcowe
Zmywanie wstępne Naczynia Zmywanie zasadnicze do 50°C
stołowe i 1 płukanie pośrednie
sztućce Płukanie końcowe
Suszenie
Zmywanie zasadnicze do 45°C Delikatne na- 1 płukanie pośrednie czynia i szkło Płukanie końcowe
Suszenie
1) W trakcie programu zmywania "Auto", w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody określany jest stopień zabrudzenia naczy ń. Czas trwania programu, pobór wody i energii mogą ró żnić si ę w zależności od stopnia załadowania urządzenia i zabrudzenia naczyń. Temperatura wody jest automatycznie regulowana w zakresie od 45° C do 70° C.
2) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana w połowie. Jest to program doskonale nadający się do codziennego u żytku. Został stworzony w celu spe łnienia wymagań 4-o osobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
3) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy

========25========

26 electrolux konserwacja i czyszczenie
Dane eksploatacyjne
Program
Intensywne Auto Szybkie Tryb Eco 1) Szkło
Długość programu (w minutach) 105 - 115
80 - 125
30 160 - 170
65 - 75
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody (w litrach)
1,6 - 1,8 0,8 - 1,3
0,8 0,8 - 0,9 0,6 - 0,7
19 - 21 10 - 19
8 12 - 13 11 - 12
1) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy
Podane wartości zużycia są jedynie orientacyjne i zależą od ci śnienia i
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czy ś- cić. Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywania są gorsze.
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtrów, należy upewnić si ę, że urzą- dzenie jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyj ąć dolny
kosz.
2. System filtrów zmywarki składa się z
filtra zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i
filtra płaskiego. Odblokować system
temperatury wody, a także od zmian w napięciu zasilania oraz ilości na- czyń.
filtrów za pomocą r ączki na mikrofil- trze.
3. Przekręcić r ączkę o oko ło 1/4 obrotu
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara oraz wyjąć sys-
tem filtrów

========26========

konserwacja i czyszczenie electrolux 27
4. Chwycić filtr zgrubny ( A) za uchwyt z
otworem oraz wyjąć go z mikrofiltra
(B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry
pod bieżącą wod ą.
6. Wyjąć filtr p łaski z podstawy komory
zmywania i przemyć go dok ładnie z
obu stron.
7. Odpowiednio zamocować filtr p łaski
z powrotem na dole komory zmywa-
nia upewniając się, że dobrze pasuje. 8. Włożyć filtr zgrubny ( A) do mikrofiltra
(B) i docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce
i zablokować je, przekr ęcając
rączkę. W trakcie wykonywania tej
czynności, należy dopilnować, aby
filtr płaski przylegał do dna komory
zmywarki.
Nigdy nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów. Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki zmywania oraz może prowa- dzić do uszkodzenia urz ądzenia
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
W przypadku zatkania otworów w ramionach spryskujących przez za- nieczyszczenia, należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewn ętrzną powierzchni ę urządzenia oraz panel sterowania wilgotną i mi ękką ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie stosować materia łów ścier- nych, myjek ani rozpuszczalników (acetonu, trichloroetylenu, itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką. Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące programu do mycia bardzo za- brudzonych naczyń z u życiem detergentu, ale bez wkładania naczyń.

========27========

28 electrolux co zrobi ć, gdy...
Dłuższe okresy przerwy w eksploatacji urządzenia W przypadku przerwy w używaniu urzą- dzenia przez dłuższy okres należy: 1. Odłączyć urz ądzenie od zasilania, a
następnie zakręcić wod ę. 2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby za-
pobiec tworzeniu się nieprzyjemnych
zapachów.
3. Pozostawić wn ętrze urządzenia w
czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące szronu
Należy unikać umieszczania urz ądzenia w miejscu o temperaturze poniżej 0°C.
Co zrobić, gdy...
Zmywarka nie daje się uruchomi ć lub przestaje działać podczas u żywania. Niektóre problemy są wynikiem niedo- pełnienia prostych czynności konserwa- cyjnych lub przeoczeń i mo żna je roz- wiązać stosuj ąc się do wskazówek
Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwiczki oraz od łą- czyć i opró żnić w ąż doprowadzenia wody.
Przenoszenie urządzenia W razie konieczności przeniesienia urzą- dzenia (przeprowadzka, itd.), należy: 1. Wyjąć wtyczk ę z gniazdka. 2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć w ęże doprowadzenia i
spustu wody.
4. Wyjąć urz ądzenie wraz z wężami. Należy unikać przechylania urz ądzenia podczas transportu.
podanych w niniejszej instrukcji, bez konieczności kontaktowania się z lokal- nym autoryzowanym serwisem. Wyłączyć zmywark ę, otworzyć drzwiczki i przeprowadzić nast ępujące zalecane działania korygujące.

========28========

Kody błędów i nieprawidłowe dzia-
łanie
•ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• Na wy świetlaczu cyfrowym poja-
wia się
Nie można napełnić zmywarki wod ą
co zrobić, gdy... electrolux 29
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Blokada zaworu wody lub zbyt duże
osady kamienia.
Przeczyścić zawór wody. • Zawór wody jest zamknięty.
Odkręcić zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w nakrętce
węża w gwintowanym łączniku przy
zaworze doprowadzenia wody jest
zablokowany.
Przeczyścić filtr w gwintowanym
łączniku na wężu.
•Wąż doprowadzenia wody nie zosta ł
prawidłowo poprowadzony, jest
zagięty lub przygnieciony.
Sprawdzić pod łączenie węża dopro-
wadzenia wody.
•Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odp ływ.
•ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu

wia się
Nie można spuścić wody ze zmywarki
Na wy świetlaczu cyfrowym poja- •Wąż spustu wody nie zosta ł w łaści-
•ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• Na wy świetlaczu cyfrowym poja-
wia się
Uruchomione zostało zabezpiecze- nie przed zalaniem
wie ułożony, jest wygięty lub
przygnieciony.
Sprawdzić pod łączenie węża spustu
wody.
•Zakręcić zawór wody i skontaktowa ć
się z lokalnym autoryzowanym serwi-
sem.

========29========

30 electrolux co zrobi ć, gdy...
Nieprawidłowe działanie Nie można włączyć programu
po wykonaniu ww. kontroli, należy włą- czyć urz ądzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować si ę z Auto- ryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu, nieopisanych w powyższej tabeli, należy skontaktować si ę z Autoryzowa- nym Serwisem.
Kontaktując się z autoryzowanym ser- wisem, należy podać model (Mod.), nu- mer produktu (PNC) oraz jego numer seryjny (S.N.).
Możliwa przyczyna i rozwiązanie • Drzwiczki zmywarki nie zostały
prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
•Urządzenie nie zostało podłączone
do zasilania.
Włożyć wtyczk ę do gniazdka • Przepalony bezpiecznik w domowej
instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnione urucho-
mienie.
W razie potrzeby natychmiastowego
umycia naczyń, należy wyłączyć
opóźnione uruchomienie.
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku na drzwiach zmywarki. Aby zapewnić łatwy dostęp do tych nu- merów, proponujemy ich zapisanie w tym miejscu:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr
produktu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr
seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

========30========

co zrobić, gdy... electrolux 31
Wyniki zmywania są niezadowalaj ące
Naczynia są • Wybrany został niew łaściwy program zmywania. brudne
• Naczynia są u łożone w sposób uniemożliwiający dotarcie
wody do wszystkich części powierzchni naczyń. Nie należy
przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają si ę swobodnie z powodu
niewłaściwego ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub nie-
właściwie ustawione.
•Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest
pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól. Naczynia są • Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
wilgotne i
•Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
matowe
Na szklankach i • Zmniejszyć dozowanie p łynu nabłyszczającego. naczyniach wi-
dać smugi,
mleczne plamy
lub
niebieskawy
nalot
Na szklankach i •Zwiększyć dozowanie p łynu nabłyszczającego. naczyniach wi-
• Przyczyną mo że być zastosowany detergent. Nale ży skon- dać zaschni ęte
taktować z dzia łem obsługi klienta producenta detergentu. krople wody
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli urządzenie wciąż jest
niesprawne, należy skontaktować si ę z lokalnym punktem serwisowym.

========31========

32 electrolux dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość Wysokość Głębokość
Podłączenie elektryczne
44,6 cm 81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
- Bezpiecznik
Ciśnienie doprowadzenia Minimalny wody Maksymalny Pojemność
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego Napięcie - Moc całkowita znajdują si ę na tabliczce znamionowej na wewn ętrz-
nej krawędzi drzwiczek zmywarki.
waga
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa) 9 standardowych kom-
pletów
35 kg
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z norm ą PN-EN 60704 należy przeprowadzać na ca łko- wicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu testowego (patrz "Dane eksploatacyjne").
Testy na zgodność z norm ą PN-EN 50242 należy przeprowadzać po nape ł-
nieniu zbiornika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpowiednio solą i płynem nabłyszczającym oraz przy uży- ciu programu testowego (patrz "Dane eksploatacyjne").
Pełny wsad: 9 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu: Ustawienia płynu nabłyszczającego
5 g + 20 g (typ B) Pozycja 4 (typ III)

========32========

Ułożenie w górnym koszu
Ułożenie w dolnym koszu
Instalacja
Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne wymagane w celu za- instalowania urządzenia, powinny
instalacja electrolux 33
Półki na kubki: pozycja A
Ułożenie w koszu na sztućce
być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub hydraulika albo inną kompetentn ą osobę.

========33========

34 electrolux pod łączenie do instalacji wodnej
Przed instalacją urz ądzenia, należy zdjąć opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urz ą- dzenie obok zaworu wody i spustu. Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Uwaga! Nale ży dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączo- nym szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w zabudowie i montowania frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego wody oraz przewodu zasilającego. Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysoko ści.
Podczas wszystkich czynności, w trak- cie których osoba je przeprowadzająca ma dostęp do komponentów wewnętrz- nych, zmywarka musi być od łączona od źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby nie zaplątać i nie zagi ąć w ęży do- prowadzenia i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli Zmywarkę nale ży zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod którym jest zainstalowana jest sta- bilnie przymocowany do sąsiadującego mebla lub ściany.
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i szczelności drzwiczek.
W przypadku prawidłowego wypozio- mowania urządzenia, jego drzwiczki nie będą o nic zahacza ły.
W razie niemożności prawidłowego za- mknięcia drzwiczek, należy poluzować lub dokręcić regulowane nó żki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie wody
Zmywarkę mo żna zasilać gor ącą (maks. 60°) lub zimną wod ą. Zaleca się jednak zasilanie zimną wod ą.
Zasilanie gorącą wod ą nie zawsze jest skuteczne w przypadku bardzo zabru- dzonych naczyń, ponieważ w istotny sposób skraca czas trwania programów zmywania.
Wąż doprowadzaj ący wodę zosta ł wyposażony w standardowe nakrętki z gwintem 3/4", co umożliwia łatwe połą-
czenie z gwintowaną ko ńcówką zaworu wody lub specjalnym szybkozłączem, jak np. Press-block.
Ciśnienie wody musi zmieścić si ę w przedziale określonym w "Danych tech- nicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w Państwa miejscu zamieszkania można uzyskać w miejscowych zakładach wodociągo- wych.

========34========

podłączenie do instalacji wodnej electrolux 35
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody nie może być zapl ątany ani zgnieciony.
Zmywarka została wyposażona w węże doprowadzenia i spustu wody, które mogą by ć przekr ęcane w lewo lub w prawo za pomocą przeciwnakr ętki, za- leżnie od wymogów instalacji. Aby unik- nąć przecieków, nale ży właściwie zamocować przeciwnakr ętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmy- warek zostały wyposażone w węże doprowadzenia i spustu wody z przeciwnakrętkami. W takim przypadku, podany wyżej sposób in- stalacji nie jest możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do no- wych rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas używane, przed podłącze- niem węża doprowadzenia wody, należy odkręcić wod ę na kilka minut. NIE stosować w ęży używanych po- przednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót wody używanej w urządze- niu do systemu wody pitnej. Urzą- dzenie spełnia wymogi odpowied- nich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzenia wody z zaworem bezpieczeństwa Po podłączeniu węża doprowadzenia wody o podwójnych ściankach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody. Z tego względu, wąż do- prowadzenia wody znajduje się pod ci ś- nieniem wyłącznie po odkręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności wąż zaczyna przecieka ć, za- wór bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby: • Przewód elektryczny do zaworu bez- pieczeństwa znajdował si ę w w ężu doprowadzającym wodę z podwój- nym zabezpieczeniem. Nie zanurzać węża doprowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie. • W razie uszkodzenia węża doprowa- dzenia wody lub zaworu bezpieczeń- stwa, natychmiast odłączyć zasilanie. •Wąż doprowadzaj ący wodę by ł wymieniany wyłącznie przez specjalistę lub serwisanta z autoryzowanego serwisu.
Ostrzeżenie! Urządzenie pod napię- ciem

========35========

36 electrolux pod łączenie do instalacji wodnej
Podłączenie węża spustu wody Końcówkę w ęża spustowego można podłączyć w nast ępujący sposób: 1. Do króćca na syfonie od zlewu, pod-
czepiając równocześnie wąż tu ż pod
powierzchnią blatu kuchennego. Za-
pobiegnie to cofaniu się wody ze
zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm,
połączonej bezpośrednio z syfonem
i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi znajdować si ę na wysoko ści od 30 (min.) do 100 cm (maks.) od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy mo że zostać skierowany na prawą lub lew ą stron ę zmywarki. Należy dopilnować, aby wąż nie by ł zgięty ani zgnieciony, co mogłoby unie- możliwić lub spowolni ć spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być włożona podczas spuszczania wody z urządzenia, ponieważ mog łoby to spo- wodować ponowne wprowadzenie wody do urządzenia.
W razie stosowania przedłużacza węża, jego długość nie mo że przekraczać 2 metrów, zaś jego średnica wewnętrzna nie może być mniejsza od średnicy węża.
Również średnica wewnętrzna złączek używanych do podłączenia do spustu wody nie może być mniejsza od wew- nętrznej średnicy węża.
W przypadku podłączenia węża spustowego do syfonu kolankowego, należy całkowicie usunąć plastikową membran ę (A). Je śli membrana nie zostanie całkowicie usunięta, istnieje ryzyko odkładania się na niej resztek jedzenia, co z biegiem czasu może doprowadzić do zabloko- wania odpływu wody ze zmywarki.
Nasze urządzenia zostały wyposażone w zabezpieczenia przed powrotem brudnej wody do urządzenia. Obecność zaworu zwrotnego w odpływie zlewu może uniemożliwić prawid łowe spuszcza- nie wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.

========36========

Podłączenie elektryczne
Normy bezpieczeństwa wymagają podłączenia urządzenia do gniazda z bolcem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządze- nia należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe oraz rodzaj zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom zasilania w miejscu, w którym urządzenie ma być zainstalowane. Na tabliczce znamionowej znajdują si ę informa- cje dotyczące wartości
bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urz ądze- nie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym bolcem ochronnym.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się z łomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegó łowe dane dotyczące możliwości recyklingu
podłączenie elektryczne electrolux 37
Nie stosować przed łużaczy ani roz- gałęziaczy. Grozi to niebezpieczeń- stwem pożaru w wyniku przegrza- nia.
W razie potrzeby, należy wymienić gniazdko sieciowe. W razie potrzeby wymiany przewodu elektrycznego, należy skontaktować si ę z lokalnym autoryzowanym serwisem. Po zainstalowaniu urządzenia, należy zapewnić dost ęp do wtyczki. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żad- nej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do powy ższych wskazówek bezpieczeństwa.
niniejszego urządzenia, należy skontaktować si ę z lokalnym urz ędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oz- naczenia, np. >PE <, >PS< itd. Materiały

========37========

38 electrolux ochrona środowiska
z opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika.
Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
•Wyjąć wtyczk ę z gniazdka.
•Odciąć przewód oraz wtyczk ę i wyrzucić je.
•Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki temu można zapobiec nie- bezpieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.

========38========


========39========

www.electrolux.com
www.electrolux.pl
117980750 - 082007

========40========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Zmywarka
Nazwa ELECTROLUX ESI46010X
Model ESI 46010 X
Rozmiar pliku 2075 KB
Number of pages 40 pages
format pliku pdf
Język Zmywarka ELECTROLUX ESI46010X Polski - Polish Polski - Polish,