Pobierz podręcznik dla modelu
ZELMER ZPI6012UE - Płyta

Jeśli szukasz instrukcji: Płyta ZELMER ZPI6012UE - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Płyta ZELMER ZPI6012UE
Płyta ZELMER ZPI6012UE Płyta ZELMER ZPI6012UE


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 2907 KB (format pliku: pdf)
Płyta
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
indukcyjna Typ ZPI6012UE; Typ ZPI6014UE
2–6
Indukční
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
varná deska Typ ZPI6012UE; Typ ZPI6014UE
7–11
Indukčná
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
varná doska Typ ZPI6012UE; Typ ZPI6014UE
12–16
Indukciós
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
főzőlap ZPI6012UE Típus; ZPI6014UE Típus
17–21
Plită
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
cu inducţie Tip ZPI6012UE; Tip ZPI6014UE
22–26
Индукционная
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
варочная панель Tип ZPI6012UE; Tип ZPI6014UE 27–32
Индукционен
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
плот Тип ZPI6012UE; Тип ZPI6014UE
33–38
Індукційна
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
плита Тип ZPI6012UE; Тип ZPI6014UE
39–43
Induction
EN
INSTRUCTION MANUAL
hob Type ZPI6012UE; Type ZPI6014UE
44–48

========1========

A
B
C
2
1
II
III
5
6
7
6
I
IV
3
4
8
9
2

========2========

PL
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.

Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomiesz-
czeń.

Kuchenka indukcyjna przeznaczona jest do przygotowy-
wania i podgrzewania potraw przy zastosowaniu odpo-
wiednich naczyń kuchennych.
UWAGA: Średnica dna naczynia indukcyjnego powin- na być co najmniej równa średnicy pola grzejnego, na którym ma być używane.

Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania po-
mieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów szko-
dliwych, lotnych itp.

Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania za-
mkniętych puszek. Puszka może eksplodować. Wcze-
śniej usuń przynajmniej pokrywę.
●●
Nigdy nie gotuj żywności w folii aluminiowej.
Nigdy nie stawiaj żywności opakowanej w folię alumi-
niową lub na tackach aluminiowych na płycie induk-

Nie dotykaj gorących części urządzenia. Istnieje ryzyko
poparzenia! Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed
czyszczeniem.

Po zakończeniu użytkowania wyłącz pole grzejne regu-
latorem i nie polegaj na wskazaniach detektora naczyń. ●
Do mycia płyty nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole grafcz-
ne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp. Płyta indukcyjna może być niebezpieczna dla osób zroz- rusznikiem serca lub z innymi aktywnymi implantami. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aktywnego implantu, gdyż powstające podczas pracy płyty pole ma- gnetyczne może zakłócić jego pracę.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności f-
zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby niemające
doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba że odby-
wa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytko-
wania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
●●
Zwracaj uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Płyta ceramiczna jest wrazliwa na uderzenia punktowe
np. buteleczka z przyprawami, solniczka itp.
Cukier może reagować z płytą pozostawiając nieusu-
cyjnej, gdyż podgrzane aluminium stopi się i uszkodzi

walne plamy. Zawsze natychmiast usuwaj z płyty plamy
zawierające cukier.
Nie kładź na gorącą płytę wyrobów z zaluminium lub
urządzenie.

Na urządzeniu nie umieszczaj pustych pojemników,
naczyń.

noży, widelców, łyżek, pokrywek, gdyż mogą stać się gorą-
ce. Istnieje liczna grupa drobnych przedmiotów, które mogą
zostać potraktowane przez urządzenie, jako naczynie
indukcyjne. W takim przypadku kuchenka zacznie nagrze-
wać się i przenosić ciepło na leżące na nim przedmioty.
Nie umieszczaj na kuchence przedmiotów metalowych, tj.

tworzyw sztucznych.
UWAGA: Jeżeli powierzchnia płyty jest uszkodzona, wyłącz prąd, aby uniknąć możliwości porażenia prą- dem elektrycznym.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszko-
dzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko- dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifkowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszko- lony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. ●
W przypadku zaniku napięcia, wszystkie nastawy
i wskazania zostają zresetowane. Zachowaj szczególną
ostrożność, gdyż pole grzejne nagrzane przed zanikiem
napięcia nie będzie już nadzorowane przez wskaźnik. ●
W razie wystąpienia usterek radzimy byś zwrócił się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER. ●
Niektóre elementy nagrzewają się podczas trybu pracy
płyty.

Nigdy nie używaj płyty indukcyjnej z pustymi naczyniami.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozu- miane.
Montaż i podłączenie płyty do instalacji elektrycznej
Montaż płyty (Rys. A)
UWAGA: Montażu płyty może dokonać tylko wykwali- fkowany instalator posiadający odpowiednie upraw- nienia.
Na rysunku przedstawione są niezbędne wymiary oraz spo- sób montowania płyty.
1 Wykonaj otwór w blacie zgodnie z wymiarami. 2 Włóż płytę do otworu i przymocuj ją od spodu do blatu za pomocą wsporników i wkrętów.

Nie montuj płyty nad piekarnikiem niewyposażonym
w wentylację lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło. ●
Nie montuj płyty w pobliżu urządzeń lub przedmiotów, wy-
twarzających pole magnetyczne (np. radio, telewizor, itp.). ●
Upewnij się, że blat kuchenny wykonany jest z materiału
o odpowiedniej wytrzymałości cieplnej, by nie doszło do jego
odkształcenia spowodowanego nagrzewaniem się płyty. ●
Po zamontowaniu, upewnij się, że płyta indukcyjna jest
dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są za-
blokowane.
3

========3========

Podłączenie do instalacji elektrycznej (Rys. B)
UWAGA: Przyłączenia płyty do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifkowany instalator posia- dający odpowiednie uprawnienia.
Przed przyłączeniem płyty indukcyjnej do instalacji elek- trycznej zapoznaj się z informacjami na tabliczce zna- mionowej i schemacie podłączenia urządzenia. ●
Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być za-
bezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem. ●
Dodatkowo instalacja elektryczna musi posiadać odpo-
wiedni wyłącznik umożliwiający odcięcie dopływu prądu
w sytuacji awaryjnej.

Nie skracaj kabla zasilającego.
UWAGA: Instalator zobowiązany jest do wypełnienia karty gwarancyjnej, będącej podstawą do uwzględnie- nia gwarancji.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej Kuchenka indukcyjna jest urządzeniem klasy I wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. De- klaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl
Opis urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastro- nomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Płyta indukcyjna Zelmer jest urządzeniem służącym do go- towania i podgrzewania potraw. Działa na zasadzie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Pomiędzy powierzchnią płyty, a umieszczonym na niej naczyniem indukcyjnym generowa- ne jest pole magnetyczne wytwarzające w nim prądy wirowe. Przepływ tych prądów powoduje nagrzewanie sie naczynia oraz potrawy znajdującej się wewnątrz.
Płytę indukcyjną można stosować wyłącznie do garnków i patelni przeznaczonych dla płyt indukcyjnych. Wytworzenie pola magnetycznego zależy od materiału, z którego wykonany jest spód garnka.
Wybierając naczynia, które posiadają
te znaki na dnie lub na opakowaniu masz pewność, że są one przeznaczone do współpracy z płytą indukcyjną.
Zalecane jest używanie garnków i patelni marki Zelmer przeznaczonych do współpracy z płytami indukcyjnymi.
4
Zalety indukcji:

Bardzo krótki czas nagrzewania. Po zdjęciu naczynia z pły-
ty następuje automatyczne wstrzymanie nagrzewania. ●
Po ponownym postawieniu naczynia (w ciągu minuty) na
płytę następuje automatyczne wznowienie nagrzewania. ●●
Szybka reakcja przy zmianie mocy.
Brak otwartego płomienia oraz żarzących sie elementów
znacznie ogranicza zagrożenie pożarowe.

Ciepło wytwarzane jest tylko w garnku, przez co energia
zużywa się tylko do gotowania.
●●
Mniejsze zużycie energii.
Skrócony czas gotowania.
Dodatkowa funkcja BOOSTER znacznie skraca czas przygotowania potraw.
W modelu ZPI6012UE dostepna jest na dwóch polach grzej- nych I i III.
W modelu ZPI6014UE dostępna jest na wszystkich (czte- rech) polach grzejnych.
Budowa urządzenia 1 Płyta ceramiczna 2 Wlot powietrza 3 Wylot powietrza 4 Panel sterowania 5 BOOSTER 6 Przyciski regulacji mocy
(Rys. C)
,
7 Przycisk TIMER 8 Przycisk blokady 9 Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Przygotowanie płyty do pracy
Po włączeniu urządzenia usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, wszystkie wskaźniki świetlne zapalą się na ok. 1 sekundę, a następnie wyłączą – będzie to oznaczać, że płyta indukcyjna przeszła w tryb oczekiwania.
Dobór naczyń
Płyta indukcyjna wykrywa, czy znajdujące się na polu grzej- nym naczynie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną. 1 Połóż na polu grzejnym naczynie.
2 Jeżeli wskaźnik pokazuje symbol „ ”, naczynie nie na- daje się do współpracy z płytą.
3 Jeżeli po wybraniu poziomu mocy możesz uruchomić płytę, oznacza to, że naczynie może współpracować z płytą. Pamiętaj, aby dno naczynia było płaskie, a jego średnica była co najmniej równa średnicy pola grzejnego, na któ- rym ma być używane.
Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używa- nia na płycie indukcyjnej możesz wykorzystać magnes. Jeżeli „przyczepia się” do dna naczynia, może ono być wykorzystywane do gotowania indukcyjnego.

========4========

Praca z płytą
1 Włącz płytę przyciskiem . Wszystkie wskaźniki będą pokazywały wartość „ ”.
2 Na wybranym polu grzejnym połóż naczynie.
3 Przyciskami , wybierz odpowiedni poziom mocy (1-9). Domyślnie ustawiony jest poziom 5.
Jednoczesne naciśnięcie przycisków , na da - nym polu grzejnym spowoduje ustawienie poziomu mocy na 0 i tym samym pole grzejne przestanie grzać. Po zdjęciu naczynia z pola grzejnego przestaje ono grzać i na wskaźniku poziomu mocy przez 1 minutę miga sym- bol „ ”. Następnie pole grzejne wyłącza się (symbol „ ”). Jeśli w trakcie migania symbolu „ ” postawisz z powro- tem naczynie na polu grzejnym, automatycznie powróci ono do grzania na poprzednio ustawionym poziomie.
4 Po skończonej pracy wyłącz płytę naciskając
.
Wielkość i moc poszczególnych pól grzejnych
Pole grzejne
Wielkość
Tryb pracy
Maksymalna moc
Typ ZPI6012UE
2000 W
Typ ZPI6014UE
2000 W
I
∅ 180 mm
Tryb zwykły Z funkcją BOOSTER Tryb zwykły Z funkcją BOOSTER Tryb zwykły Z funkcją BOOSTER Tryb zwykły Z funkcją BOOSTER
2800 W
2800 W
II
∅ 180 mm
1500 W
1500 W

2000 W
2000 W
III
∅ 180 mm
2000 W
2800 W
2800 W
IV
∅ 140 mm
1500 W
1500 W

2000 W
Wskaźnik ciepła
Przy używaniu płyty przez dłuższy czas, ciepło na danym polu grzejnym utrzymuje się jeszcze przez chwilę po jej wy- łączeniu. Wyświetlający się symbol „ ” na wskaźniku mocy danego pola grzejnego ostrzega przed przypadkowym do- tknięciem rozgrzanego miejsca.
Wykrywanie nieprawidłowych obiektów Gdy na płycie pozostawiony zostanie obiekt nieprawidłowych rozmiarów (nożyczki, nóż, widelec, klucze itp.) lub naczynie niemagnetyczne, płyta automatycznie przejdzie w tryb ocze- kiwania.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Płyta posiada wbudowany czujnik, który mierzy temperatu- rę wewnątrz płyty. W przypadku przekroczenia dozwolonej wartości temperatury płyta indukcyjna automatycznie wyłą- czy się.
Automatyczne wyłączenie płyty
W sytuacji, gdy dane pole grzejne pracuje, a Ty nie wykonu- jesz na nim żadnej operacji, płyta wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu uzależnionego od poziomu nastawionej mocy. Patrz tabela poniżej:
Poziom mocy
1-3
4-6
7-9
Czas 8 godzin 4 godziny 2 godziny
Funkcja BOOSTER
Funkcja BOOSTER polega na chwilowym zwiększeniu mocy na danym polu grzejnym.
Funkcja BOOSTER działa maksymalnie 5 minut, po czym pole grzejne wraca do poprzednio ustawionego poziomu mocy.
Aby włączyć BOOSTER wskaźnik mocy na polu grzej - nym na którym dostępna jest funkcja musi migać.
1 Wciśnij przycisk .
2 Na wskaźniku poziomu mocy pola grzejnego wyświetli się symbol „ ” i pole grzejne zacznie grzać z maksymalną mocą.
3 Wciśnij przycisk , aby wyłączyć BOOSTER. Poziom mocy na polu grzejnym wróci do poprzednio ustawionego. Dla ZPI6012UE
Równocześnie z funkcji BOOSTER mogą korzystać tylko pola grzejne: I i III.
Podczas działania funkcji BOOSTER na polu grzejnym I, poziom mocy na polu grzejnym II automatycznie ogra - niczany jest do wartości 2.
Analogicznie odnosi się to do pól grzejnych III i IV.
Dla ZPI6014UE
Równocześnie z funkcji BOOSTER mogą korzystać tylko pola grzejne: I i III, I i IV, II i III oraz II i IV.
Podczas działania funkcji BOOSTER na polu grzejnym I, poziom mocy na polu grzejnym II automatycznie ograni - czany jest do wartości 2, i na odwrót.
Analogicznie odnosi się to do pól grzejnych III i IV.
Funkcja TIMER
1 Na wybranym polu grzejnym, przyciskami , wy- bierz odpowiedni poziom mocy.
2 W ciągu 5 sek. (czas migania wskaźnika mocy) wciśnij i przyciskami , ustaw odpowiedni czas (max. 120 min.). Przytrzymanie przycisku lub powoduje prze- skok co 10 minut).
3 Potwierdź ustawienie ponownie wciskając . Po upły- wie zadanego czasu usłyszysz pojedynczy sygnał dźwięko- wy i pole grzejne wyłączy się.
5

========5========


Aby anulować funkcję TIMER w trakcie jej działania wci-
śnij jednocześnie , .
Świecący symbol kropki przy wskaźniku mocy (np. „ ” sygnalizuje przypisanie funkcji TIMER do danego pola grzejnego.
Jeżeli przed wciśnięciem nie wybierzesz żadnego z pól grzejnych (w ciągu 5 sek.), to funkcja TIMER nie zostanie przypisana do żadnego pola grzejnego. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się jedynie sygnał dźwiękowy trwający 30 sekund.
Funkcja LOCK
Funkcja LOCK pozwala na zablokowanie działania wszyst- kich przycisków na płycie (za wyjątkiem przycisków i ).
1 Wciśnij , aby zablokować działanie przycisków. 2 Na wyświetlaczu funkcji TIMER pojawi się napis „ ”. 3 Aby odblokować działanie przycisków, ponownie wciśnij i przytrzymaj .
Jeśli podczas działania funkcji LOCK wyłączysz płytę przyciskiem , to aby ponownie ją włączyć, musisz wcisnąć , a następnie odblokować płytę wciskając i przytrzymując przycisk .
Czyszczenie i konserwacja
Pamiętaj o ciągłym utrzymywaniu płyty w czystości. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.

Do czyszczenia płyty nie używaj sprzętu do czyszczenia
parą.

Lekkie zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą gąbki przetrzyj do sucha. ●
Mocne zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą specjalnej gąbki do czyszczenia
szkła przetrzyj do sucha.

Pozostałości kamienia i inne osady usuwaj nanosząc
na zabrudzone miejsce niewielką ilość specjalnego pre-
paratu do czyszczenia szkła ceramicznego lub białego
octu winnego, a następnie zetrzyj go suchą szmatką. ●
Słodycze, stopione aluminium, tworzywa sztuczne
usuwaj za pomocą skrobaczki do szkła, a następnie
przetrzyj miejsce wilgotną szmatką. W razie potrzeby
użyj preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego.
Wyświetlanie i kontrola błędów
Poniżej opisane są najczęstsze problemy oraz sposoby ich rozwiązania.
W przypadku nieprawidłowego działania płyta indukcyjna automatycznie włączy tryb ochronny i wyświetli jeden z po- niższych kodów:
F0/F1/F2 – BRAK WENTYLACJI – skontaktuj się z serwisem.
6
F3-F8 – AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY – skontaktuj się z serwisem.
E1/E2 – NIEPRAWIDŁOWE NAPIĘCIE ZASILANIA – wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skon- taktuj się z serwisem.
E3/E4 – NIEPRAWIDŁOWA TEMPERATURA – sprawdź na- czynie.
E5/E6 – ZŁE ROZCHODZENIE SIĘ CIEPŁA – wyłącz i po ostygnięciu włącz ponownie urządzenie.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie!
Ekologia – zadbajmy o środowisko Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środo- wiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiednie- go punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: ZELMER S.A. – Polska
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: – w punktach serwisowych,
– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.: – wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: [email protected] – części zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47 2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected] 3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04 e-mail: [email protected]
Producent/importer nie odpowiada za ewentualne szkody spowodo- wane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent/importer zastrzega sobie prawo modyfkacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego po- wiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

========6========

CZ A
těsnění
proudění vzduchu
B
šedá
šedá
šedá
modrá
hnědá
černá
modrá
hnědá
černá
modrá
hnědá
černá
zeleno-žlutá
zeleno-žlutá
zeleno-žlutá
C
2
1
II
III
5
6
7
6
I
IV
3
4
8
9
7

========7========

CZ
k odstranění informačních a grafckých symbolů, jako
jsou označení, výstražné symboly apod.
Indukční varna deska může být nebezpečná pro osoby s kardiostimulátorem nebo s jinými aktivními implantáty. Poraďte se s lékařem nebo výrobce aktivního implan- tátu, neboť magnetické pole vznikající během provozu desky může rušit jeho činnost.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobě odpověd-
né za jejich bezpečnost.
●●
Dbejte, aby si s přístrojem nehrály děti.
Keramická deska je citlivá na bobové nárazy, např. pád
nádobky s kořením, solničky apod.

Cukr může s deskou reagovat zanecháním neodstrani-
telných skvrn. Vždy z desky ihned odstraňte skvrny ob-
sahující cukr.
Nepokládejte na horkou desku hliníkové nebo plastové
Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje se seznamte se zněním celého
návodu k použití.
●●
Spotřebič může být používán v interiérech.
Indukční varná deska je určená k přípravě a ohřívání po-
krmů s použitím vhodného kuchyňského nádobí. UPOZORNĚNÍ: Průměr dna indukčního nádobí se musí mít alespoň takový průměr jaký má varná plocha, na které bude nádobí použito.

Nepoužívejte indukční varnou desku k ohřívání místnos-
tí, kapalin nebo škodlivých, těkavých materiálů apod. ●
Nepoužívejte indukční varnou desku k ohřívání uzavře-
ných konzerv. Konzervy mohou explodovat. Odstraňte
nejprve víko.
●●
Nikdy nevařte potraviny v alobalu.
umístěné na hliníkových táccích na indukční varné des-
ce, neboť zahřátý hliník se roztaví a spotřebič poškodí. ●●
Nepokládejte na spotřebič prázdné nádoby, nádobí.
Neumísťujte na varné desce kovové předměty, tj. nože,
vidličky, lžíce, pokrývky – mohly by se stát horké. Existu-
je celá řada drobných předmětů, které by spotřebič mohl
považovat jako indukční nádoby. V takovýchto případech
se varná deska začne ohřívat a předávat teplo předmě-
tům na ní ležícím.
UPOZORNĚNÍ: Je-li plocha varné desky poškozená, vypněte proud, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.

Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně
poškozen.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo kvalifkovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. Opravy přístroje může provádět pouze proškolený per- sonál. Neodborně provedena oprava může být pro uživa- tele příčinou vážného ohrožení.

V případě výpadku elektrického proudu, dojde k vyma-
zání všech nastavení a ukazatelů. Dbejte zvláštní opatr-
Nikdy neumísťujte potraviny zabalené do alobalu nebo

výrobky.
Ujistěte se, že výše uvedeným pokynům rozumíte.
Montáž a připojení varné desky k elektrické síti
Montáž varné desky (obr. A)
UPOZORNĚNÍ: Montáž varné desky může provádět pouze kvalifkovaný instalatér s příslušnými oprávně- ními.
Na obrázku jsou uvedeny potřebné rozměry a způsob mon- táže varné desky.
1 Proveďte otvor do kuchyňské linky podle uvedených roz- měrů.
2 Vložte varnou desku do otvoru a upevněte ji k lince ze- spoda pomoci vzpěr a vrutů.

Nemontujte varnou desku nad troubou nevybavenou
ventilací nebo v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo. ●
Nemontujte varnou desku v blízkosti zařízení nebo před-
mětů vytvářejících magnetické pole (např. rádio, televize
apod.).
Ujistěte se, že kuchyňská linka je vyrobena z materiálu
již nebude indikována ukazatelem.

V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis
ZELMER.
●●
Některé díly se ohřívají během provozu varné desky.
Nikdy nepoužívejte indukční varnou desku s prázdným
nádobím.

Nedotýkejte se horkých dílů přístroje. Hrozí riziko popá-
lení! Před prováděním demontáže a před čištěním po-
nechte přístroj vychladnout.

Po ukončení používání vypněte varnou desku ovláda-
čem a nespoléhejte na indikace detektoru nádobí. ●
K mytí varné plochy nepoužívejte agresivní čisticí pří-
pravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít
nosti, neboť varná plocha ohřátá před výpadkem proudu

s požadovanou tepelnou odolností, aby nedošlo k její
8
deformaci v důsledku nahřívání.

Po namontování se ujistěte, že indukční varná deska je
dobře ventilována a přívod a odvod vzduchu je volný. Připojení k elektrické síti (obr. B)
UPOZORNĚNÍ: Připojení varné desky k elektrické síti může provést pouze kvalifkovaný instalatér s přísluš- nými oprávněním.
Před připojením varné desky k elektrické síti se seznam- te s informacemi na výrobním štítku a schématu připo- jení spotřebiče.

========8========


Elektrická síť napájející varnou desku musí být zajištěna
vhodně zvolenou ochranou.

Elektrická instalace musí být dodatečně vybavena vhod-
ným vypínačem umožňujícím odpojení elektrického
proudu v havarijních situacích.

Nezkracuje napájecí kabel.
UPOZORNĚNÍ: Instalatér je povinen vyplnit záruční list, který je podkladem pro uznání záruky.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku. Indukční varná deska je zařízením třídy I. vybaveným napá- jecím kabelem s ochranným vodičem.
Tento přístroj splňuje požadavky platných norem. Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic: – Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC. – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC. Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Popis přístroje
Přístroj je určen pouze pro domácí použití. V případě využití pro podnikání v gastronomii se záruční podmínky mění. Indukční varná deska Zelmer je přístrojem určeným k vaření a ohřívání potravin. Pracuje na principu elektromagnetické indukce. Mezi povrchem varné desky a na ní umístěným in- dukčním nádobím se tvoří magnetické pole vytvářející v něm vířivé proudy. Pohyb těchto proudů způsobuje ohřívání ná- dobí a pokrmů v něm umístěných.
Indukční varnou desku lze používat výhradně pro hrnce a pánve určené pro indukční varné desky.
Tvorba magnetického pole závisí na přítomnosti materiálu, ze kterého je vyrobeno dno nádobí.
Při výběru nádobí označeného touto
značkou na dně nebo na obalu budete mít jistotu, že je určeno pro použití na indukčních varných deskách.
Doporučujeme použití kuchyňského nádobí a pánví značky Zelmer určených k použití na indukčních var- ných deskách.
Přednosti indukce:

Velmi krátké doba ohřívání. Po sundání nádobí z varné
desky dochází k automatickému přerušení ohřevu. ●
Po opětovném umístění nádobí (v průběhu minuty)
na varnou desku dochází k automatickému obnovení
ohřevu.
●●
Rychlá reakce na změny výkonu.
Absence otevřeného plamene a rozžhavených dílů znač-
ně omezuje požární rizika.

Teplo vzniká pouze v nádobí, energie je tak spotřebová-
na pouze na vaření.
●●
Nižší spotřeba energie.
Zkrácení doby vaření.
Dodatečná funkce BOOSTER značně zkracuje dobu pří- pravy pokrmů.
U typu ZPI6012UE je dostupná na dvou varných plochách I. a III.
U typu ZPI6014UE je dostupná na všech (čtyřech) varných plochách.
Konstrukce přístroje 1 Keramická deska 2 Přívod vzduchu
3 Odvod vzduchu
4 Ovládací panel
5 BOOSTER
6 Tlačítka pro nastavení výkonu
(obr. C)
,
7 Tlačítko TIMER 8 Tlačítko pojistky 9 Tlačítko ZAPNI/VYPNI
Příprava varné desky k provozu
Po zapnutí přístroje zazní jednotlivý zvukový signál a veš- keré světelné indikátory se rozsvítí na asi 1 vteřinu, poté se vypnou – to znamená, že indukční varná deska přešla do režimu připravenosti.
Výběr nádobí
Indukční varná deska ověřuje, zda nádobí nacházející se na varné ploše je vhodné pro použití na indukční varné desce. 1 Umístěte na varnou plochu nádobí.
2 Ukazuje-li ukazatel symbol „ ”, nádobí není vhodné k použití na varné desce.
3 Pokud po nastavení úrovně výkonu lze varnou plochu zapnout, znamená to, že nádobí lze na varné ploše použít. Dbejte na to, aby dno nádobí bylo ploché a jeho průměr byl minimálně takový, jako je průměr varné plochy, na které má být nádobí použito.
Pro ověření, zda je zvolené nádobí vhodné k použití na indukční varné desce můžete použít magnet. Pokud se magnet „chytá“ ke dnu nádobí, může být toto nádobí po- užito k vaření na indukční varné desce.
Používání varné desky
1 Zapněte varnou desku tlačítkem . Všechny ukazate- le budou ukazovat hodnotu „ ”.
2 Umístěte nádobí na zvolenou varnou plochu.
3 Tlačítky , , zvolte požadovanou úroveň výkonu (1-9). Výrobní nastavení je na stupni 5.
Současné zmáčknutí tlačítek , na dané varné ploše způsobí nastavení úrovně výkonu na 0 a tím také varná plocha přestane ohřívat.
9

========9========

Po sejmutí nádobí z varné plochy tato přestane ohřívat a na ukazateli úrovně výkonu bliká po dobu 1 minuty sym- bol „ ”. Poté varná plocha se vypne (symbol „ ”). Umístěte-li v průběhu blikání symbolu „ ” nádobí zpět na varné ploše, tato automaticky začne znovu ohřívat na předem zvoleném stupni výkonu.
4 Po ukončení práce vypněte varnou desku zmáčknutím Deska se přepne do pohotovostního režimu a po 2 minutách nečinnosti se vypne.
Příkon a velikost jednotlivých varných polí
Varná plocha
Velikost
Provozní režim
Maximální výkon
Typ ZPI6012UE
2000 W
Typ ZPI6014UE
2000 W
I
∅ 180 mm
2800 W
2800 W
II
∅ 180 mm
1500 W
1500 W

2000 W
III
∅ 180 mm
1500 W
IV
Běžný režim S funkcí BOOSTER Běžný režim S funkcí BOOSTER Běžný režim S funkcí BOOSTER Běžný režim S funkcí BOOSTER
2000 W
2000 W
2800 W
2800 W
∅ 140 mm
1500 W

2000 W
Indikátor tepla
Po delším používání varné plochy se teplo na dané varné ploše udržuje ještě nějakou dobu po jejím vypnutí. Symbol „ ” zobrazený na ukazateli výkonu dané varné plochy varuje před náhodným dotykem zahřátého místa.
Zjišťování nežádoucích objektů
Je-li na varné ploše ponechán objekt nesprávných rozměrů (nůžky, nůž, vidlička, klíče apod.) nebo nemagnetické nádo- bí, přejde varná plocha automaticky do režimu připravenosti. Ochrana proti přehřátí
Varná deska je vybavena vestavěným čidlem, které měří tep- lotu varné desky. V případě překročení povolené teploty se indukční varná deska automaticky vypne.
Automatické vypnutí varné desky
V případě, že varná plocha pracuje a není používána, vypne se automaticky po vypršení určité doby odvíjející se od úrov ně nastaveného výkonu. Viz tabulka níže:
Úroveň výkonu
1-3
4-6
7-9
Čas 8 hodin 4 hodiny 2 hodiny
10
.
Funkce BOOSTER
Funkce BOOSTER umožňuje přechodné zvýšení výkonu dané varné plochy.
Funkce BOOSTER pracuje maximálně 5 minut, poté se varná plocha vrátí k předem nastavené úrovni výkonu. Pro vypnutí funkce BOOSTER musí ukazatel výkonu var- né plochy s touto funkcí blikat.
1 Zmáčkněte tlačítko .
2 Na ukazateli úrovně výkonu varné plochy se zobrazí symbol „ ” a varná plocha se začne ohřívat s maximálním výkonem.
3 Zmáčkněte tlačítko , pro vypnutí funkce BOOSTER. Úroveň výkonu na varné ploše se vrátí k předchozímu nasta- vení.
Pro ZPI6012UE
Současně mohou funkci BOOSTER používat pouze var - né plochy I. a III.
V průběhu činnosti funkce BOOSTER na varné ploše I. se úroveň výkonu na varné ploše II. automaticky omezí na úroveň 2.
Toto se analogicky vztahuje také na varné plochy III. a IV.
Pro ZPI6014UE
Současně mohou funkci BOOSTER využívat pouze var - né plochy: I. a III., I. a IV., II. a III. a II. a IV.
V průběhu činnosti funkce BOOSTER na varné ploše I. se úroveň výkonu na varné ploše II. automaticky omezí na úroveň 2 a opačně.
Toto se analogicky vztahuje také na varné plochy III. a IV.
Funkce TIMER
-
1 Na zvolené varné ploše zvolte tlačítky , požado- vanou úroveň výkonu.
2 Během 5 vteřin (doba blikání ukazatele výkonu) zmáčk- něte a tlačítky , nastavte požadovaný čas (max. 120 min.). Přidržení tlačítka nebo způsobí posun po 10 minutách).
3 Potvrďte nastavení opětovným zmáčknutím . Po vy- pršení zadaného času zazní jednotlivý zvukový signál a var- ná plocha se vypne.

Pro zrušení funkce TIMER za provozu zmáčkněte sou-
časně , .
Svítící symbol tečky u ukazatele výkonu (např. „ ” sig- nalizuje přiřazení funkce TIMER k dané varné ploše.
Nezvolíte-li si před zmáčknutím žádnou varnou plochu (v průběhu 5 vteřin), funkce TIMER nebude přiřa - zena k žádné varné ploše. Po vypršení nastavené doby zazní pouze zvukový signál v délce 30 vteřin.

========10========

Funkce LOCK
Funkce LOCK umožňuje zablokovat všechna tlačítka na desce (s výjimkou tlačítek a ).
1 Zmáčkněte pro zablokování činnosti tlačítek. 2 Na displeji funkce TIMER se objeví nápis „ ”. 3 Pro odblokování tlačítek, zmáčkněte opětovně a při- držte .
Vypněte-li v průběhu činnosti funkce LOCK varnou des ku tlačítkem , pak pro její opětovné zapnutí musíte zmáčknout tlačítko a poté varnou desku odblokovat zmáčknutím a přidržením tlačítka .
Čištění a údržba
Udržujte varnou desku stále čistou.
Před zahájením čištění odpojte zařízení od zdroje napá- jení.

K čištění varné desky nepoužívejte pomůcky pro čištění
párou.

Mírné znečištění zvlhčete nejprve teplou vodou a poté
je houbou otřete dosucha.

Silné znečištění zvlhčete nejprve teplou vodou a poté je
speciální houbou na čištění skla otřete dosucha. ●
Zbytky vodního kamene a jiné usazeniny odstraňu-
je nanášením malého množství speciálního přípravku
na čištění keramického skla na znečištěná místa nebo
použitím bílého vinného octu, poté čištěná místa otřete
suchou utěrkou.

Sladkosti, roztavený hliník, plasty odstraňujte pomoci
škrabky na sklo, poté tato místa přetřete vlhkou utěrkou.
V případě potřeby použijte přípravek pro čištění keramic-
kého skla.
Zobrazování a kontrola závad
Níže jsou uvedeny nejčastější problémy a způsoby jejich řešení.
V případě chybné funkce se indukční varná deska automa- ticky zapne do ochranného režimu a zobrazí se jeden z níže uvedených kódů:
F0/F1/F2 – NEPRACUJE VENTILACE – kontaktujte servis. F3-F8 – PORUCHA TEPLOTNÍHO ČIDLA – kontaktujte servis.
E1/E2 – CHYBNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ – vypněte zařízení a opětovně je zapněte. Bude-li problém přetrvávat, kontak- tujte servis.
E3/E4 – NESPRÁVNÁ TEPLOTA – ověřte druh nádobí. E5/E6 – CHYBNÉ ŠÍŘENÍ TEPLA – vypněte zařízení a po vychladnutí je opětovně zapněte.
Nikdy neopravujte zařízení samostatně!
-
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Oba-
ly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spo- třebič defnitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po od- pojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spo- třebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologic- ké likvidace elektrozařízení u frmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních středis- cích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z ná- vodem k obsluze. Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, naříze- ním nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
11

========11========

SK A
tesnenie
prúdenie vzduchu
B
sivý
sivý
sivý
modrý
hnedý
čierny
modrý
hnedý
čierny
modrý
hnedý
čierny
zeleno-žltý
zeleno-žltý
zeleno-žltý
C
2
1
II
III
5
6
7
6
I
IV
3
4
8
9
12

========12========

SK

Na umývanie varnej dosky sa nesmú používať silné čis-
tiace prostriedky ako emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto
prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafcké
prvky, ako napr.: označenia, výstražné značky a pod. Indukčná varná doska môže byť nebezpečná pre osoby s kardiostimulátorom a s aktívnymi implantátmi. Obráťte sa na lekára alebo na výrobcu aktívneho implan- tátu, pretože vznikajúce počas prevádzky varnej dosky magnetické pole môže porušiť jeho chod.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentál-
nymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bez-
pečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o pou-
živani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
Indukčná varná doska sa nesmie používať na ohrievanie
●●
Keramická varná doska nie je odolná voči bodovým ná-
razom, napr. fľaštička s korením, soľnička a pod.

strániteľných škvŕn. Vždy okamžite odstraňujte z dosky
Cukor môže reagovať s doskou a zapríčiniť vznik neod-
znečistenia s obsahom cukru.

Neodkladajte na horúcu dosku výrobky z hliníka ani
z umelých hmôt.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené pokyny.
Montáž a pripojenie dosky k elektrickej inštalácii
Montáž dosky (Obr. A.)
POZOR: Montáž dosky môže vykonať iba odborne spôsobilý elektrikár, ktorý má príslušné oprávnenia.
Na obrázku sú uvedené nevyhnutné rozmery a spôsob mon- táže dosky.
1 Vyrežte v pracovnej doske otvor podľa uvedených roz- merov.
2 Vložte varnú dosku do otvoru a pripevnite ju zospodu k pracovnej doske pomocou úchytiek a skrutiek.

Nemontujte varnú dosku nad rúru, ktorá nemá vetranie
ani v blízkosti zariadení vyžarujúcich teplo.

Nemontujte varnú dosku v blízkosti zariadení alebo
predmetov, ktoré generujú magnetické pole (napr. rádio,
televízor a pod.).
Uistite sa, že kuchynská pracovná doska má požadova-
Bezpečnostné pokyny

Pred začatím používania spotrebiča sa zoznámte s ob-
sahom celého návodu na obsluhu.
●●
Spotrebič sa môže prevádzkovať v interiéroch.
Indukčná varná doska je určená na prípravu a zohrieva-
nie jedál s použitím vhodných kuchynských nádob. POZOR: Priemer dna indukčnej nádoby musí byť as- poň rovný priemeru varného poľa, na ktorom sa bude používať.

Indukčná varná doska sa nesmie používať za účelom
ohrievania priestorov a zohrievania škodlivých, prcha-
vých a pod. tekutín a látok.

zatvorených plechoviek. Plechovka môže vybuchnúť.
Pred zohrievaním odstráňte aspoň kryt.
●●
Nikdy nevarte potraviny v hliníkovej fólii.
Nikdy nedávajte na indukčnú varnú dosku potraviny za-
balené do hliníkovej fólie alebo na hliníkových táckach,
pretože sa rozohriaty hliník roztaví a poškodí spotrebič. ●●
Na spotrebič neodkladajte prázdne nádoby, riad.
Na varnú dosku neodkladajte kovové predmety, t.j. nože,
vidličky, lyžice, pokrievky, pretože sa môžu stať horúce.
Je veľký počet drobných predmetov, ktoré zariadenie
môže detekovať ako indukčné nádoby. V takom prípade
sa varná doska začne rozohrievať a prenášať teplo na
predmety, ktoré sa na nej nachádzajú.
POZOR: Ak je povrch varnej dosky poškodený, vyp- nite napájanie, čím predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič sa nesmie zapínať, ak je prívodná šnúra alebo
teleso viditeľným spôsobom poškodené.
Ak sa pevná prívodná šnúra poškodí, s cieľom predísť nebezpečenstvu dajte ju vymeniť u výrobcu, v špeciali- zovanom servise alebo kvalifkovanou osobou. Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa.

V prípade výpadku napätia budú vymazané všetky na-
stavenia a ukazovatele. Buďte mimoriadne opatrní, pre-
tože varné pole rozohriate pred výpadkom napätia už
nebude kontrolované ukazovateľom.

ZELMER.

Niektoré prvky sa počas prevádzky varnej dosky rozo-
hrievajú.

Indukčná varná doska sa v žiadnom prípade nesmie po-
užívať s prázdnymi nádobami.

Nedotýkajte sa horúcich súčiastok zariadenia. Nebez-
pečenstvo popálenia! Pred čistením nechajte spotrebič
vychladnúť.

Po ukončení prevádzky vypnite varné pole regulátorom
a nespoliehajte sa na ukázania detektora nádob.
V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis ●
nú teplotnú odolnosť, aby nedošlo k jej deformácii zaprí-
činenej rozohrievaním sa dosky.

Po namontovaní sa uistite, že je zabezpečené dobré vet-
ranie dosky: prívod a vývod vzduchu nie sú zakryté. Pripojenie k elektrickej inštalácii (Obr. B.)
POZOR: Varnú dosku môže k elektrickej inštalácii pri- pojiť iba odborne spôsobilý elektrikár, ktorý má poža- dované oprávnenia.
13

========13========

Pred pripojením indukčnej varnej dosky k elektrickej inštalácii sa zoznámte s informáciami uvedenými na vý- robnom štítku a schéme pripojenia.

Elektrická inštalácia napájajúca varnú dosku musí byť
istená vhodným ističom.

Dodatočne musí byť elektrická inštalácia vybavená prí-
slušným vypínačom, ktorý umožní vypnúť napájanie
v núdzovej situácii.

Napájací kábel sa nesmie skracovať.
POZOR: Elektrikár je povinný vyplniť záručný list, kto- rý je základom pri vybavovaní reklamácie.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku Indukčná varná doska je zariadenie I. triedy vybavené napá- jacím káblom s ochranným vodičom.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem. Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc: – Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC. – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC. Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Popis zariadenia
Spotrebič je určený na domáce použitie. V prípade použitia v stravovacích zariadeniach sa záručné podmienky menia. Indukčná varná doska Zelmer je zariadením, ktoré sa pou- žíva na varenie a zohrievanie jedál. Funguje pri využití javu elektromagnetickej indukcie. Medzi povrchom dosky a na- chádzajúcou sa na ňom indukčnou nádobou sa generuje magnetické pole, v ktorom vznikajú vírivé prúdy. Prúdenie týchto prúdov vyvoláva zohrievanie sa nádoby a jedla, ktoré sa v nej nachádza.
Indukčnú varnú dosku je možné používať iba s hrncami a panvicami, ktoré sú určené na použitie s indukčnými varnými doskami.
Vznik magnetického poľa závisí od materiálu, z ktorého je vyrobené dno hrnca.
Vyberajte nádoby, ktoré majú toto
označenie na dne alebo na obale – bu- dete si istí, že sú určené na používanie na indukčných var- ných doskách.
Odporúča sa používať hrnce a panvice značky Zelmer určené na používanie na indukčných varných doskách. Výhody indukcie:

Veľmi krátky čas rozohrievania sa. Po zdvihnutí nádoby
z varnej dosky dochádza k automatickému zastaveniu
ohrievania.

Po opätovnom položení nádoby (v priebehu minúty) na
varnú dosku sa zohrievanie automaticky zapne. ●●
Rýchla reakcia pri zmene výkonu.
Nepoužívanie otvoreného ohňa ani žieravých prvkov
značne obmedzuje riziko požiaru.

Teplo sa generuje iba v hrnci, vďaka čomu sa energia
používa iba na varenie.
14

Nižšia spotreba energie.

Kratší čas varenia.
Dodatočná funkcia BOOSTER značne skracuje čas va- renia jedál.
V modeli ZPI6012UE je dostupná na dvoch varných poliach I. a III.
V modeli ZPI6014UE je dostupná na všetkých (štyroch) var- ných poliach.
Konštrukcia spotrebiča 1 Keramická varná doska 2 Prívod vzduchu 3 Vývod vzduchu 4 Ovládací panel 5 BOOSTER
6 Tlačidlo regulácie výkonu
(Obr. C.)
,
7 Tlačidlo TIMER 8 Tlačidlo poistky 9 Tlačidlo ZAPNI/VYPNI
Príprava varnej dosky na prevádzku Po zapnutí zariadenia počujete jeden zvukový signál, všetky sveteľné ukazovatele sa rozsvietia na cca. 1 sekundu, potom sa vypnú – to bude znamenať, že sa indukčná varná doska prepla do pohotovostného režimu.
Výber nádob
Indukčná varná doska detekuje, či nádoba, ktorá sa nachá- dza na varnom poli, sa môže používať na indukčnej varnej doske.
1 Na varné pole umiestnite nádobu.
2 Ak ukazovateľ zobrazuje symbol „ ”, nádoba nie je vhodná na používanie na varnej doske.
3 Ak po nastavení výkonu môžete varnú dosku zapnúť, to znamená, že sa nádoba môže používať na tejto varnej doske.
Pamätajte sa, aby bolo dno nádoby ploché, a jej priemer bol minimálne rovný priemeru varného poľa, na ktorom sa má používať.
Pre overenie, či je daná nádoba vhodná na indukčnú varnú dosku, môžete použiť magnet. Ak „sa prilepí“ ku dnu nádoby, môžete ju používať na indukčné varenie.
Prevádzka varnej dosky
1 Zapnite dosku tlačidlom . Všetky ukazovatele zobra- zia hodnotu „ ”.
2 Na požadované pole položte nádobu.
3 Tlačidlami , , vyberte požadovaný výkon (1-9). Výrobcom je nastavená hodnota 5.

========14========

Súčasné stlačenie tlačidiel , na danom varnom poli prepne výkon na 0 a varné pole prestane hriať. Po zdvihnutí nádoby z varného poľa, toto prestáva ohrie- vať a na ukazovateli výkonu po dobu 1 min. bliká symbol „ ”. Potom sa varné pole vypne (symbol „ ”). Ak počas blikania symbolu „ ” naspäť položíte nádobu na varné pole, toto sa automaticky zapne a bude zohrie- vať s predtým nastaveným výkonom.
4 Po ukončení prevádzky vypnite varnú dosku stlače- ním . Doska sa prepne do pohotovostnéhorežimu, a po 2 minútach sa vypne.
Výkon a veľkosť jednotlivých varných zón
Varné pole
Veľkosť
Režim práce
Maximálny výkon
Typ ZPI6012UE Typ ZPI6014UE
2000 W 2000 W
I
∅ 180 mm
∅ 180 mm
Normálny režim S funkciou BOOSTER Normálny režim S funkciou BOOSTER Normálny režim S funkciou BOOSTER Normálny režim S funkciou BOOSTER
2800 W
2800 W
II
∅ 180 mm
1500 W
1500 W

2000 W
2000 W
2000 W
III
2800 W
2800 W
IV
∅ 140 mm
1500 W
1500 W

2000 W
Ukazovateľ zvyškového tepla
Pri používaní dosky dlhší čas, sa vyššia teplota daného var- ného poľa udržiava ešte chvíľu o jeho vypnutí. Zobrazený symbol „ ” na ukazovateli výkonu daného varného poľa va- ruje pred náhodným dotknutím rozohriateho miesta. Detekcia nesprávnych predmetov
Ak na dosku niekto položí predmet s nesprávnymi rozmermi (nožičky, nôž, vidlička, kľúče a pod.) alebo nemagnetickú nádo- bu, doska sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Poistka proti prehriatiu
Doska má zabudovaný snímač, ktorý meria teplotu vo vnútri dosky. V prípade prekročenia povolenej hodnoty teploty sa indukčná varná doska automaticky vypne.
Automatické vypnutie varnej dosky
V prípade, že dané varné pole je zapnuté, a Vy nič na ňom nevaríte, sa doska automaticky vypne po uplynutí určenej doby, ktorá závisí od úrovne nastaveného výkonu. Pozrite nižšie uvedenú tabuľku:
Úroveň výkonu
1-3
4-6
7-9
Čas 8 hodín 4 hodiny 2 hodiny
Funkcia BOOSTER
Funkcia BOOSTER umožňuje dočasne zvýšiť výkon daného varného poľa.
Funkcia BOOSTER funguje maximálne 5 minút, následne varné pole sa vráti k predtým nastavenej úrovni výkonu. Pre zapnutie funkcie BOOSTER musí ukazovateľ výkonu na varnom poli s touto funkciou blikať.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Na ukazovateli úrovne výkonu varného poľa sa zobrazí symbol „ ” a varné pole začne zohrievať s maximálnym vý- konom.
3 Stlačte tlačidlo pre vypnutie funkcie BOOSTER. Úroveň výkonu na varnom poli sa prepne na predtým nasta- venú.
Pre ZPI6012UE
Súčasne môže byť funkcia BOOSTER zapnutá iba na týchto varných poliach: I. a III.
V prípade zapnutia funkcie BOOSTER na varnom poli č. I., sa úroveň výkonu na varnom poli č. II. automaticky obmedzí na hodnotu 2.
Analogicky je to aj v prípade varných polí III. a IV.
Pre ZPI6014UE
Súčasne môže byť funkcia BOOSTER zapnutá iba na týchto varných poliach: I. a III., I. a IV., II. a III., II. a IV.
V prípade zapnutia funkcie BOOSTER na varnom poli č. I. sa úroveň výkonu na varnom poli č. II. automaticky obmedzí na hodnotu 2 a opačne.
Analogicky je to aj v prípade varných polí III. a IV.
Funkcia TIMER
1 Na požadovanom varnom poli pomocou tlačidiel ,
nastavte požadovaný výkon.
2 V priebehu 5 sek. (čas blikania ukazovateľa výkonu) stlačte a tlačidlami , nastavte požadovaný čas (max. 120 min.). Pridržaním tlačidla alebo meníte nastavený čas o 10 minút).
3 Potvrďte nastavenie stlačením . Po uplynutí nasta- veného času počujete jeden zvukový signál a varné pole sa vypne.

Pre zrušenie funkcie časovača TIMER počas jej fungo-
vania stlačte súčasne , .
Rozsvietený symbol bodky pri ukazovateli výkonu (napr. „ ” označuje priradenie funkcie TIMER k danému var- nému poľu.
Ak pred stlačením nevyberiete v priebehu 5 sek. nijaké varné pole, tak funkcia TIMER nebude priradená k žiadnemu varnému poľu. Po uplynutí nastaveného času počujete iba zvukový signál trvajúci 30 sekúnd.
15

========15========

Funkcia LOCK
Funkcia LOCK umožňuje zablokovať všetky tlačidlá na var- nej doske (okrem tlačidiel a ).
1 Stlačte , pre zablokovanie tlačidiel.
2 Na displeji funkcie TIMER sa zobrazí nápis „ ”.
3 Pre odistenie tlačidiel opäť stlačte a pridržte . Ak pri zapnutej funkcii LOCK vypnete varnú dosku tla- čidlom , tak pre jej opätovné zapnutie musíte stla- čiť tlačidlo , a potom odistiť dosku stlačením a pri- držaním tlačidla .
Čistenie a údržba
Pamätajte sa, aby varná doska bola vždy čistá. Pred začatím čistenia odpojte napájanie zariadenia.
Na čistenie dosky sa nesmú používať parné čističe. ●●
Jemné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou, a po-
tom špongiou utrite dosucha.

Silné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou, a po-
tom špeciálnou špongiou na čistenie skla utrite dosucha. ●
Zvyšky kameňa a iné usadeniny odstraňujte nanese-
ním na znečistené miesto malého množstva špeciálneho
prípravku na čistenie sklokeramických dosiek alebo bie-
leho vinného octu, a potom ho zotrite suchou handrič-
kou.

Sladkosti, roztavený hliník, umelé hmoty odstraňujte
pomocou škrabky na sklo, a potom utrite miesto vlhkou
handričkou. V prípade potreby použite prípravok na čis-
tenie sklokeramických dosiek.
Zobrazovanie a kontrola chýb
Nižšie uvádzame najčastejšie problémy a spôsoby ich rie- šenia.
V prípade nesprávneho fungovania sa indukčná varná doska automaticky prepne do ochranného režimu a zobrazí jeden z nižšie uvedených kódov:
F0/F1/F2 – CHYBA VETRANIE – obráťte sa na servis. F3-F8 – PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY – obráťte sa na servis.
E1/E2 – NESPRÁVNE NAPÁJACIE NAPÄTIE – vypnite a opäť zapnite spotrebič. Ak problém nevyriešite, obráťte sa na servis.
E3/E4 – NESPRÁVNA TEPLOTA – skontrolujte nádobu. E5/E6 – NESPRÁVNA DISTRIBÚCIA TEPLA – vypnite a po vychladení opäť zapnite spotrebič.
Nikdy neopravujte zariadenie sami!
16
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a ba-
liace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrá-
tené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj def- nitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prí- vodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologic- kej likvidácie elektrospotrebičov u frmy ENVIDOM – združe- nie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servis- ných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doruče- né osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská frmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca/dovozca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použi- tím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho nesprávneho používania. Výrobca/dovozca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upo- vedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvo- dov a iných dôvodov.

========16========

HU A
tömítés
légáramlat
B
kék
kék
kék
barna
barna
szürke
fekete
barna
szürke
fekete
szürke
fekete
sárga-zöld
sárga-zöld
sárga-zöld
C
2
1
II
III
5
6
7
6
I
IV
3
4
8
9
17

========17========

HU

A főzőlap tisztításához ne használjon erős detergenseket
emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formá-
jában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken
található információs grafkai jelzéseket, mint pl.: jelzé-
sek, fgyelmeztető jelek, stb.
Az indukciós főzőlap a szívritmus-szabályzóval vagy más aktív implantátummal rendelkező személyek szá- mára ve

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Płyta
Nazwa ZELMER ZPI6012UE
Model ZPI 6012 UE
Rozmiar pliku 2907 KB
Number of pages 48 pages
format pliku pdf
Język Płyta ZELMER ZPI6012UE Polski - Polish Polski - Polish, Płyta ZELMER ZPI6012UE Česky - Czech Česky - Czech,
Płyta ZELMER ZPI6012UE Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Płyta ZELMER ZPI6012UE Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,
Płyta ZELMER ZPI6012UE Română - Romanian Română - Romanian, Płyta ZELMER ZPI6012UE Русский - Russian Русский - Russian,
Płyta ZELMER ZPI6012UE Български - Bulgarian Български - Bulgarian, Płyta ZELMER ZPI6012UE Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian,
Płyta ZELMER ZPI6012UE English English,