Pobierz podręcznik dla modelu
ZELMER 919.0 SP Aquawelt - Odkurzacz

Jeśli szukasz instrukcji: Odkurzacz ZELMER 919.0 SP Aquawelt - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Odkurzacz ZELMER 919.0 SP Aquawelt
Odkurzacz ZELMER 919.0 SP Aquawelt Odkurzacz ZELMER 919.0 SP Aquawelt


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 3531 KB (format pliku: pdf)
A
Adresy Addresses
PL
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl
instrukcja użytkowania
user
manual
CZ
ZELMER CZECH s.r.o.
Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko, Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958, e-mail: [email protected]
SK
ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce, tel.: 055 / 720 40 10, fax: 055 / 720 40 40 e-mail: [email protected], www.zelmer.sk
Aquawelt Odkurzacz Vacuum cleaner
AquaweltAquawelt Odkurzacz Vacuum cleanerVacuum cleaner
1
2
RO
Zelmer Romania Reprezentanta
Str. Popa Savu, nr 77, birou 1, sect 1, cod 011432. Bucuresti Tel/Fax: +40 21 2222 137
RU
ООО ”Зелмер Раша” Россия, Москва, Краснопрудная 30/34 ИНН 7708619872; КПП 770801001
БИК 044525716; ИНН 7710353606
3
BG
ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
бул. „Акад. Ст. Младенов” №90, 1700 София БЪЛГАРИЯ Тел.: 02 / 960 12 01, Факс: 02 / 960 12 07
8
7
9
4
UA
ТОВ «Зелмер Україна»
вул. Турівська 18/20 04080 Київ, УКРАЇНА, Тел: +380 44 501 5626 Факс: +380 44 501 5636, www.zelmer.ua
6
10
Wariant kolorystyczny Colour variant
5
11
21
22
12
23
A
13
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
Typ 919
B
www.goldenservice.zelmer.com
4–8
14
20
24
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSAVAČ
Typ 919
9–13
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС
Tип 919
29–33
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PUTEKĻU SŪCĒJS
Tips 919
15
16
50–54
919.0 ST
919.0 SP
919.5 SK
25
SK NÁVOD NA OBSLUHU
VYSÁVAČ
Typ 919
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПРАХОСМУКАЧКА
Тип 919
34–39 UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПОРОХОТЯГ
Тип 919
40–44 LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DULKIŲ SIURBLYS
Tipas 919
45–49
ET KASUTUSJUHEND
TOLMUIMEJA
Tüüp 919
17
18
26
14–18
55–59
31
19
919-001
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORSZÍVÓK
919 Típus
19–23 RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATORUL
Tip 919
24–28
27
EN USER MANUAL
VACUUM CLEANER
Type 919
32
28
60–64
34
35
29
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
BODENSTAUBSAUGER
Typ 919
33
30
65–69
www.zelmer.pl www.zelmer.com
www.zelmer.pl www.zelmer.com

========1========

B
E
1
2
3
4
1
2
3
4
F
5
6
7
8
1
2
3
4
9
10
11
12
5
6
7
8
G
H
13
14
15
16
1
2
1
2
C
I
PL
Szanowni Klienci! ●
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków papie- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
rosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania ostrych Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeń-
przedmiotów.
stwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo

Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips, z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
tonery drukarek i kserokopiarek itp.

Nie wciągaj do odkurzacza środków żrących, toksycznych, Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
benzyny nafty i innych palnych lub wybuchowych cieczy. ●
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego
UWAGA! Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy
230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
w zbiorniku płynu czyszczącego znajduje się roztwór ● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
płynu czyszczącego i wody. Jego brak objawia się gło-
przewód.
śną pracą pompki.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa i uchwyt są w sposób widocz-
● W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub za-
ny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu
lania odkurzacza wodą.
serwisowego.

Nie wystawiaj odkurzacza na działanie czynników at -
mosferycznych (deszcz, mróz).
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub

Nie używaj odkurzacza bez nałożonego fltra piankowe - w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
go w zespole fltracyjnym.
wykwalifkowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●●
Nie pozostawiaj włączonego i pracującego odkurzacza. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszko-
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania lony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności f- spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do spe-
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odby- cjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
wa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytko- ●
Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu
wania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
przyłączeniowego.
za ich bezpieczeństwo.
● Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, gdy jest ono

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
włączone do sieci zasilającej.
sprzętem.
● Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
UWAGA! Odkurzacz może pracować tylko w położeniu
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
naturalnym tj. gdy osadzony jest na czterech kółkach,
izolacji przewodu.
na podłożu.
● Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Charakterystyka odkurzacza
● Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub
Odkurzacz 919 przeznaczony jest do zbierania zanieczysz -
przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas czeń z podłogi, dywanów, płytek ceramicznych, szczelin
użytkowania.

w boazerii, listw podłogowych, grzejników. Odkurzacz służy
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szcze- również do odkurzania mebli, zasłon, franek, oraz do zbiera -
gólnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do nia cieczy i czyszczenia na mokro: płytek, posadzek, dywa -
oczu i uszu. nów, wykładzin podłogowych i tapicerki.
TYPY ODKURZACZY 919
1
2
3
4
1
2
3
4
Typ
D
J
Wąż ssący
Worek / ilość
Filtr wylotowy
Ssawka mała
wyposażenie:
i
Szczotka mała
Turboszczotka
BEENDIGUNG DER ARBEIT, REINIGUNG UND WARTUNG

EINLAUFFILTER
Den Staubsauger durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (7)
I
ausschalten, Stecker des Anschlusskabels aus der Netz-
1 Das Modul des SAFBAG-Beutels aus dem Behälter
steckdose ziehen.
entfernen.

Kabel durch Drücken der Aufwickeltaste (10) aufwickeln.
2 Den SAFBAG-Beutel aus dem Modul herausnehmen
Dabei das Kabel halten, damit das Kabel keine Knoten
(siehe KONVENTIONELLES STAUBSAUGEN MIT SAFBAG-
bildet und der Stecker nicht mit Kraft gegen das Staub-
BEUTEL – Demontage/Montage des SAFBAG-Beutels).
saugergehäuse schlägt. 3 Die Klinke zur Befestigung des Deckels des Mo- ●
Den Schlauchstutzen drehen, bis die Zeichenspitzen
duls des SAFBAG-Beutels mit Korb lösen und den Korb
auf dem Schlauchstutzen und dem Staubsaugergehäu-
ausschwenken.
se gegenüber stehen und Schlauch aus der Öffnung
4
ziehen.
Den Filter herausnehmen, unter fießendem Wasser aus- ●
spülen, abtrocknen und zurück auf seinen Platz legen.
Die rote Ventiltaste drücken und den Stutzen des
Schlauchröhrchen herausziehen.

Den Korb des Moduls des SAFBAG-Beutels durch An- ● Das Teleskoprohr und den Schlauch sowie die Düse
drücken bis zum hörbaren Klick schließen.
oder Bürste trennen.

Den SAFBAG-Beutel einlegen (siehe KONVENTIONEL- ●● Schmutziges Wasser aus dem Behälter ausgießen.
LES STAUBSAUGEN MIT SAFBAG-BEUTEL – Demon-
tage/Montage des SAFBAG-Beutels).
Es wird empfohlen, nach jeder Verwendung den Behälter
und die Filter (Demontage wie unten) sowie die Trenn-
AUSLAUFFILTER HEPA UND KÜHLLUFTFILTER J
wand genau zu waschen, dabei das Wasser mehrmals
Der Auslaufuftflter HEPA soll nach ca. 30 Arbeitsstunden
wechseln.
(6 Monate) oder auch früher bei einer starken Verschmut- ●
Nach einem Nassabsaugen sollen alle benutzten Aus-
zung ausgetauscht werden.
rüstungsteile (Schlauch, Rohre, Zubehör) genau gewa- 1 Den Verriegelungsschieber verschieben und die Abdek-
schen werden. kung desAuslaufflters öffnen.
WICHTIGER HINWEIS! Das Belassen der oben genann-
2 Den Filter HEPAaustauschen, falls er verschmutzt ist. ten Teile ohne Waschen oder ein ungenaues Waschen 3 Den Motorflter austauschen, falls er verschmutzt ist. kann die Filtrationseigenschaften der Einsätze sowie
des Schaums beeinträchtigen und fördert die Bakteri-
4 Es ist möglich, den HEPA-Filter und den Kühlluftflter un- en- und Saprophytbildung.
ter fießendem Wasser abzuspülen. Vor der erneuten Monta- Vor der erneuten Montage müssen alle Teile genau ab-
ge müssen die Filter getrocknet werden.
getrocknet werden.

Die Filterabdeckung schließen und den Verriegelungs-
schieber nach oben verschieben.
DEMONTAGE DER FILTER
SCHAUMFILTER I
G
Ökologie – schonen wir unsere Umwelt 1 Den Deckel des Filtersatzes öffnen und am Griff nach
Jeder Benutzer kann seinen Beitrag zum Umweltschutz lei- oben ziehen.
sten. Es ist weder schwierig noch kostspielig. Dazu: 2 Den Filter herausnehmen, unter fießendem Wasser aus-
Die Kartonverpackung an die Altpapiersammlung liefern. spülen, abtrocknen und zurück auf seinen Platz legen.
PE-Beutel in den Plastiksammelcontainer werfen. ●
Den Deckel des Filtersatzes durch Andrücken bis zum
Nicht mehr gebrauchte Geräte sind an eine zu-
hörbaren Klick schließen.
ständige Sammelstelle zu bringen, denn die in SCHAUMFILTER II H
ihnen enthaltenen Schadstoffe können für die
Umwelt gefährlich werden.
Es wird empfohlen, vor der Demontage des Filters Gummi-
handschuhe anzuziehen.
Nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen!!!
1 Den Schaumflter mit Fingern anfassen und von dem
Filtersatz abnehmen.
2 Den Filter unter fießendem Wasser ausspülen, abtrock-
nen und zurück auf seinen Platz legen.
Opcja wykonania
Ssawko-szczotka
Ssawka szczelinowa
Szczotka parkietowa
drobnych przedmiotów
Rury ssące teleskopowe
Ssawka rozpylajaca duża
Ssawka rozpylajaca mała
Ssawka do zbierania wody
przełączalna z separatorem
Elektroniczna regulacja mocy
1
2
3
919.0 ST
SAFBAG 2 szt.
HEPA
919.0 SP
SAFBAG 2 szt.
HEPA
1
2
3
4
1
2
3
4
919.5 SK
SAFBAG 2 szt.
HEPA
4 + + +
5 + + +
6 + + +
7 + + +
8 + + +
9 + + +
10 + + -
11 + - -
12 + + +
13 + + +
14 + + +
15 + + -
WICHTIGER HINWEIS! Der Filtrationsschaum soll nicht manuell durch Wringen oder in einer Waschma- schine gewaschen werden. Quetschen, Ziehen und Verformung vermeiden. Nach der Reinigung soll der Schaum in der Raumtemperatur getrocknet werden. Den Schaum niemals zum Trocknen auf Heizkörper, Öfen u.ä. legen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. falsche Be- dienung des Gerätes entstehen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Modifzierung des Gerä- tes jederzeit ohne Vorankündigung vorzunehmen, um es an Rechts- vorschriften bzw. Richtlinien anzupassen bzw. weil es aus Konstruk- tions-, Handels-, Optik- oder auch aus anderen Gründen notwendig wird.
4
69

========2========

CZ
Vážení zákazníci!
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i bě- hem pozdějšího používání přístroje.

Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu a jiné
hořlavé a výbušné kapaliny.
Bezpečnostní pokyny

Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým proudem
230 V chráněné síťovým jističem 16.

Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napá-
jecí kabel.

poškozen.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo kvalifkovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. Opravy přístroje může provádět pouze proškolený per- sonál. Neodborně provedena oprava může být pro uži- vatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.

Zabraňte ponoření do vody zástrčky napájecího kabelu. ●
Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama, je-li zapojen
do napájecí sítě.

Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí kabel –
může dojít k poškození izolace kabelu.

Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži,
vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. ●
Vypněte přístroj před výměnou vybavení nebo než se
přiblížíte k dílům, které jsou během provozu přístroje
v pohybu.

Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, dbejte
zejména na to, aby se sací hubice vysavače nepřiblížila
k očím nebo uším.

Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený
popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů. ●
Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement, sádra,
tonery tiskáren a kopírek apod.
Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně
●●
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
TYPY VYSAVAČE 919
Typ
Sací hadice
Sáček / počet
Filtr na výstupu
Typ provedení a výbavy
Sací teleskopické trubice
1
2
3
919.0 ST
SAFBAG 2 ks.
HEPA
919.0 SP
SAFBAG 2 ks.
HEPA
919.5 SK
SAFBAG 2 ks.
HEPA
4 + + +
5 + + +
UPOZORNĚNÍ! Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.

Dbejte, aby během provozu nedošlo k převrácení nebo
polití vysavače vodou.

Nevystavujte vysavač působení atmosférických vlivů
(déšť, mráz).

Nepoužívejte vysavač bez pěnového fltru ve fltračním
dílu.
Neponechávejte zapnutý a pracující vysavač.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpověd-
nou za jejich bezpečnost.

Dbejte, aby si s přístrojem nehrály děti.
UPOZORNĚNÍ! Vysavač může pracovat pouze v ne- utrální poloze, tj. v poloze na čtyřech kolečkách na podkladu.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A. Nezpůsobuje rušení rá- dio a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění .
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem. Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC, – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC. Hlučnost přístroje: 80 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
předmětů
Malá hubice
Malý kartáč
Turbokartáč
Parketový kartáč
Štěrbinová hubice
Velká vodní hubice
Malá vodní hubice
se separátorem drobných
Sací hubice dvoupolohová
Hubice pro vysávání vody
Elektronické ovládání výkonu
6 + + +
7 + + +
8 + + +
9 + + +
10 + + -
11 + - -
12 + + +
13 + + +
14 + + +
15 + + -
9

========3========

Popis přístroje
Vysavač 919 je určen k vysávání nečistot z podlah, koberců, keramických obkladů, spár v dřevěném obložení, podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také k vysávání nábytku, závěsů, záclon, k vysávání tekutin a k mokrému čištění obkla- dů, podlah, koberců, podlahových krytin a čalounění. Konstrukce
A 1 Držák
2 Tlačítko pro otevírání víka nádrže
3 Zástrčka s napájecím kabelem
4 Schránka na příslušenství
5 Ukazatel provozu čerpadla
6 Vypínač čerpadla
7 Tlačítko zapni/vypni
8 Tlačítko nastavení výkonu +/- (typ 919.0)
9 Ukazatel úrovně výkonu (919.0)
10 Tlačítko navíjení
11 Ukazatel ucpání přívodu vzduchu (typ 919.0) 12 Parketový kartáč (typ 919.0)
13 Vysavač je vybaven pouze jedním druhem dvoupoloho-
vé sací hubice (A nebo B)
A Sací hubice
B Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných předmětů
14 Turbokartáč (typ 919.0 ST)
15 Malý kartáč
16 Malá hubice
17 Štěrbinová hubice
18 Sací teleskopická trubice
19 Sáček SAFBAG (2 ks)
20 Sací hadice
21 Modul pro suchou fltraci se sáčkem SAFBAG 22 Modul vodního fltru (fltrační sada + přihrádka) 23 Nádrž čisticího přípravku
24 Modul postřikovače – násada na rukojeť sací hadice 25 Velká vodní hubice
26 Malá vodní hubice
27 Hubice pro vysávání vody
28 Gumová lišta k velké vodní hubici
29 Čisticí prášek
30 Neutralizátor pěny
31 Pěnový fltr I
32 Pěnový fltr II
33 Filtr na vstupu
34 Filtr motoru
35 Filtr HEPA na výstupu
10
Příprava vysavač k použití
B 1 Nasaďte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby se značky a konci hadice a krytu vysavače nacházely na - proti sobě a otočte je ve směru hodinových ručiček do polo- hy .
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici. 3 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou délku přesunutím šoupátka ve směr šipky a trubici vysuňte/zasuňte. 4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací hubici nebo kartáč.
5 K tradičnímu vysávání se sáčkem SAFBAG, vysávání s použitím modulu vodního fltru používejte následující sací hubice a kartáče: sací hubice polohovatelná se separátorem drobných předmětů, malou sací hubici, malý kartáč, štěrbi - nou hubicí, parketový kartáč nebo turbokartáč.
6 U sací hubice se separátorem drobných předmětů mů - žete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel sejměte víko košíku a košík nasaďte. 7 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných, z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknu - tím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku . 8 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Přihrád - ka se otevírá/zavírá posuvem. Při otevírání/zavírání přihrád - ky posuňte posuv nahoru/dolů a vytáhněte/vložte požadova - nou hubici.
9 Víko uzavřete.
10 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (3) a vyjměte ho z vysavače.
UPOZORNĚNÍ! Při vytahování napájecího kabelu vě- nujte pozornost žlutému proužku signalizujícímu ko- nec vytahovaného kabelu. Další pokusy (zatahování) mohou vést k jeho poškození.
11 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ! Než vysavač spustíte tlačítkem za- pnout/vypnout (7), ujistěte se, zda je v nádobě instalo- ván příslušný modul (viz bod C, E nebo F).
12 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
Při přípravě vysavače k mokrému provozu proveďte dále: 13 Namontujte modul postřikovače – násadu na rukojeť sací hadice (24).

Upevněte úchyty hadičky k sací hadici a teleskopické
trubici.
14 Spojte konec hadičky (objímku) s teleskopickou trubicí, druhý konec hadičky vložte do malé nebo velké vodní hubice a zatlačte dokud nezacvakne.
15 K vysávání a čištění na mokro nebo vysávání vody pou- žívejte následující hubice: velkou vodní hubici, malou vodní hubicí nebo hubici pro vysávání vody.
16 Přesuňte krytku ventilu směrem dolů.

========4========

Vložte hrdlo hadičky do ventilu v krytu vysavače. ●●
Ujistěte se, zda úchytky hrdla zacvakly přesně v proflu. UPOZORNĚNÍ! V případě potíží se spojením výše uve - dených dílů navlhčete těsnění například technickou vazelínou, vodou apod.
Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na stěně nádrže.
UPOZORNĚNÍ! Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při vysávání s použitím modulu vodního fltru.
4 Přikryjte nádrž fltračním modulem.

Připravte vysavač k použití podle bodu B. ●
Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení se
středním výkonem. Na ukazateli úrovně výkonu (9) se
rozsvítí tři diody. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu
+/- (8) nastavte požadovanou úroveň výkonu (funkce do -
stupná pouze u vysavače typu 919.0).
UPOZORNĚNÍ! Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody v nádrži.
Funkce vysavače
TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG
C 1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zved - něte víko nádrže nahoru.
2 Vyjměte z nádrže modul vodního fltru (fltrační sada a přihrádka).
3 Vložte do nádrže modul pro suchou fltraci s namontova- ným sáčkem SAFBAG (21).

Připravte vysavač k použití podle bodu B. 4 Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení se středním výkonem. Na ukazateli úrovně výkonu (9) se roz - svítí tři diody. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (8) nastavte požadovanou úroveň výkonu (funkce dostupná pouze u vysavače typu 919.0).
UPOZORNĚNÍ! Vysavač je vybaven funkcí omezo - vání výkonu, je-li vstupní otvor ucpaný nebo sáček SAFBAG se naplní. To se projevuje pulzačním omeze - ním výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání ot - voru pro přívod vzduchu (11) při provozu vysavače na plný výkon (typ 919.0). V této situaci vysavač vypněte zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a zprůchodněte trubice nebo vy - měňte sáček SAFBAG.
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
D ●
SAFBAG (21).
1 Zatáhněte k sobě úchytku zajištění sáčku SAFBAG a od- klopte ji.
2 Zatáhněte úchytku sáčku SAFBAG s košíkem tak, aby se destička sáčku uvolnila.
3 Vyjměte sáček.
4 Vložte sáček SAFBAG v souladu se šipkou uvedenou na sáčku tak, aby se dolní část plošky sáčku ocitla v proflu krytu. Horní část plošky sáčku dotlačte k úchytce dokud ne- uslyšíte zacvaknutí, poté uzavřené pojistku sáčku SAFBAG. ●
Vložte modul pro suchou fltraci se sáčkem SAFBAG
(21) do nádrže.
VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU
E 1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zved - něte víko nádrže nahoru.
2 Vložte přihrádku do proflu v nádrži tak, aby žaluzie smě- řovaly dolů. Ujistěte se, že přihrádka je řádně namontována v nádrži, tzn. žebra přihrádky musí zahrnovat profl v nádrži. 3 Naplňte vodní nádrž vodou v množství 1,3–1,5 litru.
Vyjměte z nádrže modul pro suchou fltraci se sáčkem

VYSÁVÁNÍ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
F Před zahájením mokrého čištění vysajte důkladně plochu určenou k čištění.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda nádrž je prázdná a modul vodního fltru s fltry jsou čisté.
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zved - něte víko nádrže nahoru.
2 Vyjměte z vysavače nádrž s modulem vodního fltru (fl- trační sada a přihrádka).
3 Vyjměte nádrž s čisticím přípravkem (23) zatažením za držák k sobě, poté zvedněte nahoru.
4 Otevřete zátku plnicího otvoru a naplňte nádrž čisticím přípravkem (23) (roztokem čisticího prášku s vodou) v níže uvedeném množství:

Obsah sáčku rozpusťte zvlášť v nádobě v 1,5 litr teplé
vody při teplotě max. 50°C. Maximální objem nádrže čis-
ticího roztoku činí 1,7 l.
Uzavřete zátkou plnicí otvor nádrž čisticího přípravku. 5 Vložte nádrž s čisticím roztokem (23) na původní místo a dotlačte ji a přesně upevněte (postupujte v opačném pořa- dí jako u vytahování).
6 Vložte vodní z module vodního fltru (fltrační sada a při- hrádka) do vysavače.
Pro zajištění před pěněním nebo při jejím vzniku během čištění, použijte proti zpěňovací přípravek doporučený frmou ZELMER S.A. v množství a způsobem uvedeným na etiketěe:
– „G 478 Entschäumer D” Firmy BUZIL, Německo. ●
Připravte vysavač k použití podle bodu B.
UPOZORNĚNÍ! K mokrému vysávání používejte pouze a výhradně malou nebo velkou vodní hubici.

Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení se
středním výkonem. Na ukazateli úrovně výkonu (9) se
rozsvítí tři diody. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu
+/- (8) nastavte požadovanou úroveň výkonu (funkce do -
stupná pouze u vysavače typu 919.0).
7 Zmáčkněte vypínač čerpadla (6).
11

========5========

UPOZORNĚNÍ! Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.
V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřivání, ověřte způsobe upevnění: nádrže čisticího roztoku (pevně jej dotlačte), upevnění hrdla ve ventilu v podstavci vysavače nebo upevnění hadičky v hubici, ověřte, zda rozstřikovací tryska je průchodná.
8 Zmáčkněte v rukojeti hadice tlačítko regulující přívod vody k hubici.
Pulzační mačkání tlačítka způsobí dočasné přerušení přívo- du vody do hubice, naproti tomu zmáčknutí a přesunutí tla- čítko dozadu umožní stálý přívod vody k hubici. Na rukojeti se nachází také posuv pro regulaci sací síly. Ten- to otvor nezakrývejte při nasávání vody a mokrém čištění.
UPOZORNĚNÍ! Neaplikujte čisticí roztok příliš dlou- ho na jednom místě koberce, aby nedošlo k jeho promočení.

Po vyčištění části koberce přerušte postřikování a kobe-
rec vysušte hubící pohybem tam a zpět. Opakujte tento
postup dokud nebude vysušená celá plocha koberce. ●
Po ukončení postřikování vypněte čerpadlo a zmáčkněte
na chvíli tlačítko regulující přívod vody k hubici pro „uvol-
nění tlaku”.
UPOZORNĚNÍ! Vysavač vybaven plovákem, který au- tomaticky zablokuje vysávání, bude-li pěnový fltr II (32) silně zašpiněn nebo úroveň kapaliny překročí ma- ximální úroveň. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání otvo- ru pro přívod vzduchu (11) (typ 919.0). V této situaci vysavač vypněte zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky, vyčistěte fltr a vy- prázdněte nádrž.
V případě staré nebo obtížně odstranitelné špíny, tato místa nejprve zvlhčete pracím přípravkem doporučovaným frmou ZELMER S.A., dokud nevznikne pěna. Ponechte působit po nějakou dobu, poté vysajte vysavačem.
UPOZORNĚNÍ! Dbejte, aby nedošlo k promočení kober- ce. Mohlo by to vést k jeho stálé deformaci (záhyby).
VYSÁVÁNÍ VODY
Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního fltru s touto výjimkou:
1. Nádrž musí být prázdná (bez vody).
2. Použijte ploché vodní hubice (velkou a malou), vodní hu-
bici velkou s násadou pro stahování nebo hubici pro vysá-
vání vody.
UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázově velké množství tekutin (např. hadicí ponořenou do vody).
12
Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální úro- veň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální ob- jem nádrže činí 5 l. V této situaci postupujte způsobem uve- deným v části týkající se zablokování nasávání způsobenému zašpiněným pěnovým fltrem (pulzační otáčky motoru). UKONČENÍ PROVOZU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. ●
Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (10).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauz-
lování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače. ●
Otočte konec hadice tak, aby byly v zákrytu značky
na konci hadice a krytu vysavače, poté vyjměte hadici
z otvoru.

Vyjměte hrdlo hadičky zmáčknutím červeného tlačítka na
ventilu a zatáhněte jej k sobě.

Rozpojte teleskopickou trubici a hadicí a hubicí nebo
kartáčem.
●●
Vylijte špinavou vodu z nádrže.
Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně
umýt nádrž, fltry (demontáž níže) a přihrádky – několi-
krát vyměnit vodu.

Po mokrém vysávání umyjte důkladně všechny díly vy-
bavení použité během tohoto procesu (hadice, trubice,
příslušenství).
UPOZORNĚNÍ! Ponechání výše uvedených dílů neu- mytých nebo umytých zběžně může způsobit ztrátu fl- tračních schopností vložek a pěny a k množení bakterií a roztočů.
Vysušte důkladně všechny umyté díly před opětovnou montáží.
DEMONTÁŽ FILTRŮ
PĚNOVÝ FILTR I
G 1 Otevřete víko fltračního modulu zatažením za držák směrem nahoru.
2 Vyjměte, umyjte fltr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.

Uzavřete víko fltračního modulu zatlačením, uslyšíte ty-
pické zacvaknutí.
PĚNOVÝ FILTR II H Před demontáží fltru doporučujeme použití gumových ochranných rukavic.
1 Chyťte prsty pěnový fltr a stáhněte jej z korpusu fltrační- ho modulu.
2 Umyjte fltr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na pů- vodní místo.
UPOZORNĚNÍ! Filtrační pěnu neperte neždímejte a ne- perte v pračkách. Vyvarujte se mačkání, roztahování a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte při pokojové teplotě. Nikdy nesušte pěnu na topných tě- lesech, radiátorech, kamnech apod.

========6========

FILTR NA VSTUPU
I 1 Vyjměte z nádrže modul sáčku SAFBAG.
2 Vyjměte sáček SAFBAG z modulu (viz kapitola TRADIČ- NÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG – Demontáž/montáž sáčku SAFBAG).
3 Uvolněte úchytku upevňující víko modulu sáčku SAFBAG s košíkem a košík vysuňte.
4 Filtr vyjměte, umyjte pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.

Uzavřete košík modulu sáčku SAFBAG zmáčknutím, do-
kud neuslyšíte typické zacvaknutí.

Nasaďte sáček SAFBAG (viz kapitola TRADIČNÍ VYSÁ-
VÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG – Demontáž/montáž sáčku
SAFBAG).
FILTR HEPA NA VÝSTUPU A FILTR CHLADICÍHO VZDUCHU
J Filtr HEPA na výstupu vzduchu by měl být vyměňován po asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo dříve v případě silného zašpinění.
1 Zatlačte posuv víka fltru směrem dolů a víko fltru otevřete.
2 Vyjměte a vyměňte fltr HEPA za nový, bude-li zašpiněn. 3 Vyjměte a vyměňte fltr motoru za nový, bude-li zašpiněn. 4 Filtr HEPA a fltr chladicího vzduchu lze propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím výše uvedené fltry vysušte.

Uzavřete víko fltru a přesuňte posuv nahoru. Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí pro- středky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné, a zásad - ně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k určených recyklačních středisek. Pokud má být spo tomu - třebič defnitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po od- pojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u frmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních středis- cích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za po- užití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposo- bení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvo- du konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
13

========7========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Odkurzacz
Nazwa ZELMER 919.0 SP Aquawelt
Model 919.0 SP AQUAWELT
Rozmiar pliku 3531 KB
Number of pages 7 pages
format pliku pdf
Język Odkurzacz ZELMER 919.0 SP Aquawelt Česky - Czech Česky - Czech,