Pobierz podręcznik dla modelu
INDESIT WIE 127 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka INDESIT WIE 127 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka INDESIT WIE 127
Pralka INDESIT WIE 127 Pralka INDESIT WIE 127


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 211 KB (format pliku: pdf)
Instructies voor het gebruik
WASMACHINE Inhoud
NL
Nederlands,1

NL

Installatie, 2-3

Uitpakken en waterpas zetten, 2 Water- en elektrische aansluiting, 2-3 Eerste wasprogramma, 3 Technische gegevens, 3

Beschrijving van de wasmachine, 4-5
Bedieningspaneel, 4 Display, 5 Programma MEMO, 5

Start en programma's, 6

In het kort: een programma starten, 6 Tabel van de programma's, 6

Persoonlijk instellen, 7

WIE 127

Instellen van de centrifuge, 7 Instellen van delay timer, 7 Instellen van de temperatuur, 7 Functies, 7

Wasmiddel en wasgoed, 8
Wasmiddellaatje, 8 Bleekprogramma, 8 Prepareren van het wasgoed, 8 Speciale stukken, 8

Voorzorgsmaatregelen en raadgevingen, 9
Algemene veiligheid, 9 Het afvoeren, 9 Bezuiniging en bescherming van het milieu, 9

Onderhoud, 10

Afsluiten van water en stroom, 10 Schoonmaken van de wasmachine, 10 Het wasmiddellaatje schoonmaken, 10 Reinigen van deur en trommel, 10 Reinigen van de pomp, 10 Controleer de slang van de watertoevoer, 10

Storingen en oplossingen, 11 Service, 12
Voordat u er de installateur bijhaalt, 12

1


========1========

Installatie
NL

Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven zodat de nieuwe gebruiker de functies en betreffende raadgevingen kan leren kennen. Lees de instructies met aandacht: u vindt er belangrijke informatie betreffende het installeren, gebruik en veiligheid.

Een correcte waterpas geeft de machine stabiliteit en vermijdt trillingen, lawaai en het zich verplaatsen gedurende het functioneren van de machine. In het geval van vaste vloerbedekking of een tapijt regelt u de stelvoetjes zodanig dat onder de wasmachine genoeg plaats is voor ventilatie.

Water- en elektrische aansluiting
Aansluiting van de watertoevoerslang

Uitpakken en waterpas zetten
Uitpakken

1. Pak de wasmachine uit. 2. Controleer of de wasmachine geen schade heeft geleden gedurende het vervoer. Indien dit wel het geval is moet hij niet worden aangesloten en moet u contact opnemen met de handelaar. 3. Verwijder de 3 transportbouten met de rubberen ring en bijbehorende afstandstukken die zich aan de achterkant bevinden (zie afbeelding).

A

1. Plaats de pakking A op het uiteinde van de waterslang en schroef hem op een koudwaterkraan met een mondstuk met schroefdraad van 3/4 gas (zie afbeelding). Voordat u hem aansluit moet u het water laten lopen totdat het helder is. 2. Verbind de slang aan de wasmachine door hem op de betreffende watertoevoer aan te schroeven, rechtsboven aan de achterkant (zie afbeelding) .

4. Sluit de gaten af met de bijgeleverde plastic doppen. 5. Bewaar alle stukken: mocht de wasmachine ooit worden vervoerd, dan moeten deze weer worden aangebracht.

Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.
Waterpassen

3. Let erop dat er geen knellingen of kronkels in de slang zijn.

1. Installeer de wasmachine op een rechte en stevige vloer en laat hem niet leunen tegen een muur, meubel of dergelijken. 2. Als de vloer niet perfect horizontaal is kunt u de onregelmatigheid opheffen door de stelvoetjes aan de voorkant in- of uit te schroeven (zie afbeelding); de hoek, gemeten ten opzichte van de aanrecht, mag de 2 niet overschrijden.

De waterdruk van de kraan moet binnen de waarden van de tabel Technische Gegevens liggen (zie bladzijde hiernaast). Als de slang niet lang genoeg is moet u zich wenden tot een gespecialiseerde handelaar of een bevoegde installateur.

2


========2========

Aansluiting van de afvoerbuis

Gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Het snoer mag niet in bochten of geknikt liggen.

65 - 100 cm

Verbind de buis, zonder hem te buigen, aan een afvoerleiding of aan een afvoer in de muur tussen 65 en 100 cm van de grond af;

NL
Installatie

De voedingskabel mag alleen door een bevoegde installateur worden vervangen.
Belangrijk! De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer deze normen niet gerespecteerd zijn.

Beschrijving

Eerste wasprogramma
of hang hem op de rand van een wasbak of bad, en bind de bijgeleverde leiding aan de kraan (zie afbeelding) . Het uiteinde van de afvoerslang mag niet onder water hangen. Voordat u de machine gaat gebruiken moet u hem een wascycle laten uitvoeren met wasmiddel maar zonder wasgoed, met het programma van 90 zonder voorwassen.

Programma's Wasmiddel

Gebruik geen verlengstuk voor de slang ; indien dit niet te vermijden is moet het verlengstuk dezelfde doorsnee hebben als de originele slang en hij mag niet langer zijn dan 150 cm.
Elektrische aansluiting

Technische gegevens
Model WIE 127 breedte cm 59,5 hoogte cm 85 diepte cm 52,5 van 1 tot 5 kg

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u zich ervan verzekeren dat: het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen; het stopcontact het maximum vermogen van de machine kan verdragen, zoals aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast); het voltage correspondeert met de waarden die zijn aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast); het stopcontact geschikt is voor de stekker van de machine. Indien dit niet zo is moet de stekker of het stopcontact vervangen worden.

Afmetingen Vermogen Elektrische aansluitingen Aansluiting waterleiding Snelheid centrifuge Controle-programma's volgens de norm IEC456

Onderhoud

spanning 220/230 Volt 50 Hz max. aansluitwaarde 1850 W max. druk 1 MPa (10 bar) min. druk 0,05 MPa (0,5 bar) Inhoud trommel 46 liters tot 1200 toeren per minuut

Storingen

programma 2; temperatuur 60C; uitgevoerd met 5 kg lading. Deze apparatuur voldoet aan de volgende EEC voorschriften: -73/23/EEC van 19/02/73 (Laagspanning) en successievelijke modificaties -89/336/EEC van 03/05/89 (Elektromagnetische compatiabiliteit) en successievelijke modificaties

De wasmachine mag niet buiten worden geinstalleerd, ook niet op een plaats die beschut is, aangezien het gevaarlijk is hem aan regen en onweer bloot te stellen. Als de wasmachine is geinstalleerd moet het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn.

Service

3


========3========

Beschrijving van de wasmachine
Bedieningspaneel
NL
FUNCTIE
knoppen

START/RESET
knop

AAN/UIT
knop

Wasmiddellaatje TOERENTAL CENTRIFUGE
knop

Display
knop knop

Knop

TEMPERATUUR DELAY TIMER

Wasmiddellaatje voor wasmiddel en verdere toevoegingen (zie blz. 8). TOERENTAL CENTRIFUGE knop voor het regelen van de snelheid van de centrifuge tot aan het uitsluiten ervan ( zie blz. 7). DELAY TIMER knop voor het uitstellen van de start van het ingestelde programma tot een maximum van 24 uren (zie blz. 7). TEMPERATUUR knop voor het veranderen van de wastemperatuur ( zie blz. 7). Display voor het programmeren van de wasmachine en voor het volgen van de voortgang van het wasprogramma (zie blz. hiernaast).

FUNCTIE knoppen: voor het kiezen van de functies. De knop van de gekozen functie blijft verlicht. START/RESET knop voor het starten van de programma's of voor het annuleren als u per ongeluk verkeerd heeft ingesteld. AAN/UIT knop voor het in- en uitschakelen van de wasmachine. Knop voor het kiezen van de programma's. Gedurende het programma blijft de knop stilstaan.

4


========4========

Display
Behalve voor het programmeren van de machine (zie blz. 7), dient de display ook voor het geven van informatie betreffende het wasprogramma. Nadat u de knop START/RESET heeft ingedrukt voor het starten van het programma ziet u op de display de tijd die resteert tot aan het einde van het wasprogramma. Als u een uitgestelde start heeft ingesteld (Delay Timer, zie blz. 7) wordt deze getoond.

NL
Installatie Beschrijving Programma's

Deur geblokkeerd: Het symbool geeft aan dat de deur is geblokkeerd om eventuele ongelukken te voorkomen. Om schade te voorkomen moet u wachten tot het symbool uitgaat en dan pas de deur openen. Aan het einde van het programma ziet u het woord END.

Wasmiddel

In het geval van storingen verschijnt een codenummer van de storing, b.v.: F-01, dat u moet mededelen aan uw Installateur (zie blz. 12 ).

Voorzorgsmaatregelen Onderhoud

Programma MEMO

Storingen Service

Dit programma maakt het mogelijk het wasprogramma waar uw voorkeur naar uitgaat of het meest gebruikt, te memoriseren. U hoeft slechts het gewenste programma in te stellen en, nadat u het programma heeft gestart, de KNOP op de te draaien: het wasprogramma wordt automatisch gememoriseerd en op de display ziet u het woord positie "MEMO" enkele seconden knipperen. te draaien; u kunt de In het vervolg kunt u de "MEMO" cycle starten door eenvoudigweg de KNOP op waarden van temperatuur/centrifuge/delay timer zien als u op de betreffende toetsen drukt. Deze kunnen ook veranderd worden, maar de verandering geldt alleen voor het programma dat geactiveerd is geweest en wordt niet in het "MEMO" programma gememoriseerd. Als u een nieuwe wascycle wilt memoriseren moet u de hierboven beschreven handelingen herhalen.

5


========5========

Start en Programma's
In het kort: een programma starten
NL
1. Schakel de machine in met de knop . 2. Laad het wasgoed in en sluit de deur. 3. Kies met de knop het gewenste programma. Op de display ziet u de geschatte tijdsduur. Temperatuur en centrifuge worden automatisch ingesteld op basis van het programma (voor het veranderen zie blz. 7). 4. Het kiezen van eventuele functies (zie blz. 7). 5. Giet het wasmiddel en verdere toevoegingen in het laatje (zie blz. 8). 6. Start het programma met de START/RESET knop. Voor het annuleren houdt u de START/RESET knop minstens 2 seconden ingedrukt. 7. Aan het einde van het programma verschijnt het woord END. Haal het wasgoed eruit en laat de deur op een kier staan zodat de trommel kan drogen. . 8. Schakel de machine uit met de knop
Wasverzachter D uur va n O p tie he t O ntvle k k e n/ Be sc hrijving w a sp rogra m m a w a sp rogra Ble e k m id d e l m m a (m in .)

Tabel van de programma's
Soort stof e n vu il P rogra m - Te m p e m a 's ra tuur Wa sm id d e l vo o rw as Ho o fdw as

S tan d aard
Zeer vuile w itte w as (lakens, tafellakens enz.) Zeer vuile w itte w as (lakens, tafellakens enz.) Zeer vuil w it en gekleurd w asgoed Zeer vuile w itte en gekleurde fijne w as W ein ig vu il w it w asgoed en fijn gekleu rd w asgoed (overhemden , tru ien en z.) Zeer vuile kleurvaste stoffen (babygoed enz.) Zeer vuile kleurvaste stoffen (babygoed enz.) w ol Speciaal fijne stoffen (gordijnen, zijde, viscose enz.)
1 2 2 2 3 4 4 5 6

9 0C 9 0C 6 0C 4 0C 4 0C
6 0 C

D elicaat / Traditio n eel D elicaat / Traditio n eel D elicaat / Traditio n eel D elicaat / Traditio n eel D elicaat D elicaat

135 125 110 105 70 75 60 50 45

Voorwas, hoofdwas, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge H oofdw as, spoelingen,
tussen - en eindcentrifuge H oofdw as, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge H oofdw as, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge H oofdw as, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge

4 0C 4 0C 3 0C

Ho o fdw as, spoelin g en , kreu kvrij of delicate cen trifu ge Ho o fdw as, spoelin g en , kreu kvrij of delicate cen trifu ge Hoofdw as, spoelingen , kreu kvrij en delicate cen trifu ge Ho o fdw as, spoelin g en , kreu kvrij of a fpo m pen Hoofdw as, spoelingen, tussenen eindcentrifuge. Hoofdw as, spoelingen, tussenen eindcentrifuge. Ho o fdw as, spoelin gen en delicate cen trifu ge Ho o fdw as, spoelin gen en delicate cen trifu ge Koude was (zonder wasmiddel), wassen, spoelen en delicate centrifuge Ho o fdw as, spoelin g en , tu ssen -en ein dcen trifu ge

Tim e 4 U
Zeer vuil w it en gekleurd w asgoed W ein ig vu il w it w asgoed en fijn gekleu rd w asgoed (overhemden , tru ien en z.) Licht gekleurde stoffen (ieder soort w einig vuil w asgoed) Licht gekleurde stoffen (ieder soort w einig vuil w asgoed)
7 8 9 10

6 0C 4 0C
4 0 C

60 50 40

3 0C

30

S p o rt
Sportschoenen (MAX. 2 paar.) Stoffen voor sportkleding (jogginpakken, shorts enz.)
11 12 3 0 C

50 60

3 0C

M EM O
P R O G R AM M A O N D E R D E L E N S po elen Cen trifu g e
A fpo m pen

M aakt h et m em o riseren van ieder so ort w assen m o gelijk ( zie blz. 5). D elicaat / Traditio n eelS po elin g en en cen trifu ge
A fpo m pen en cen trifu g e A fpo m pen

N.B. -Bij de programmas 7 - 8 is het beter de machine met niet meer dan 3,5 kg wasgoed te beladen. -Bij programma 12 raden wij aan een lading van niet meer dan 2 kg te wassen. -Kijk voor de beschrijving van kreukvrij: Zie Gemakkelijk Strijken, bladzijde hiernaast. De gevens in de tabel hebben een indicatieve waarde. Speciaal programma Dagelijkse was (programma 10 voor synthetische stoffen) is bedoeld voor het snel wassen van kledingstukken die weinig vuil zijn: het duurt slechts 30 minuten en bespaart dus elektriciteit en tijd. Met programma (10 met 30 C) kunt u verschillende soorten stoffen tesamen wassen (behalve zijde en wol) met een lading van max. 3 kg. Het beste is om hierbij vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
6


========6========

Persoonlijk instellen
FUNCTIE knoppen

Als bij het starten van de machine de KNOP zich bevindt op een niet programma dat centrifuge inhoudt, verschijnt het symbool knipperend. Als u op de toets drukt wordt de maximum snelheid van de centrifuge getoond die is toegestaan bij het gaat knipperen. Als u ingestelde programma en het symbool nogmaals drukt gaan de waarden omlaag tot aan OFF, hetgeen betekent dat de centrifuge is uitgesloten (druk nogmaals om tot de hoogste waarde terug te keren); stop op de gewenste snelheid en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd: het knippert niet. Het instellen van de centrifuge is actief symbool bij alle programma's behalve 6 en Waterafvoer.

Instellen van de centrifuge

NL
Installatie Beschrijving

Door op de toets te drukken ziet u op de display het woord OFF verschijnen en het betreffende symbool gaat knipperen. Als u nogmaals op de toets drukt verschijnt "1h" hetgeen een uur uitgesteld betekent en zo verder tot aan 24h; stop op de gewenste tijd van uitstel en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd; vervolgens ziet u op de display de tijdsduur die voor het blijft aan. ingestelde programma is voorzien en het symbool Als u nu op de START/RESET toets drukt verschijnt de gekozen tijd van uitstel die ieder uur minder wordt tot aan het begin van de cycle; u kunt in deze fase het uitstel alleen maar korter maken. Het regelen van de Delay Timer is actief bij alle programma's. Als bij het starten van de machine de KNOP zich bevindt op een programma dat voorziet in het regelen van de niet knipperend. Als u op de toets drukt wordt de maximum temperatemperatuur, verschijnt het symbool tuur getoond die is toegestaan bij het ingestelde programma en het symbool . gaat knipperen Als u nogmaals drukt gaat de temperatuur omlaag tot OFF, hetgeen koude was betekent (druk nogmaals om naar de hoogste waarde terug te keren); stop op de gewenste waarde en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd: het knippert niet. Het instellen van de temperatuur is actief bij alle wasprogramma's. symbool

Instellen van delay timer

Programma's

Instellen van de temperatuur

Wasmiddel

Functies

Voorzorgsmaatregelen

De verschillende functies van de wasmachine zorgen voor een heldere en witte was zoals door u gewenst. Voor het activeren van de functies: 1. druk op de knop die bij de gewenste functie hoort, volgens de hiervolgende tabel; 2. het oplichten van de betreffende knop geeft aan dat de functie actief is. N.B.: Snel knipperen van de knop geeft aan dat de bijbehorende functie van het ingestelde programma niet gekozen kan worden. Als een functie wordt ingesteld die niet past bij een andere eerder ingestelde functie, dan blijft alleen de laatste keuze actief.
Functies Effect Bleekprogramma in staat de meest hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermeerdert het resultaat van het spoelen. Vermindert het kreuken van de stoffen en vergemakkelijkt het strijken. Notities voor het gebruik Vergeet niet bleekwater in het hiervoor bestemde bakje 4 te gieten (zie blz 8) . Deze functie is niet geschikt voor de MINDER STRIJKEN. Aangeraden voor volle lading wasgoed of met extra veel wasmiddel. Als u deze funtie instelt staan de programma's 4, 5, 6 stil met het wasgoed in de week (Kreukvrij) en de betreffende toets knippert: - voor het afmaken van de cycle drukt u op de START/RESET knop of op de knop MINDER STRIJKEN. - voor alleen waterafvoer zet u de knop op het symbool en drukt u op de START/RESET knop. Deze functie is niet geschikt voor de optie ONTVLEKKEN. Actief bij de programma's: 2, 3, 4, Spoelingen.

Onderhoud

Ontvlekken Extra Spoeling

Storingen

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 Spoelingen.

Minder strijken

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spoelingen.

Service

7


========7========

Wasmiddel en wasgoed
NL

Wasmiddellaatje
Een goed resultaat van de was hangt ook af van een juiste dosis wasmiddel: te veel maakt het wassen niet beter en blijft in het wasgoed hangen terwijl het slecht is voor het milieu. Trek het laatje naar voren en giet het wasmiddel en/of de verdere toevoegingen erin als volgt.

Prepareren van het wasgoed
Verdeel het wasgoed volgens: - het soort stof / het symbool op het etiket. - de kleuren: scheid gekleurd goed van de witte was. Maak de zakken leeg en controleer de knopen. Ga niet boven het aangegeven gewicht, berekend voor droog wasgoed: stevige stoffen: max 5 kg synthetische stoffen max 2,5 kg fijne stoffen max 2 kg Wol: max 1 kg
Hoeveel weegt het wasgoed?

4 3

1

2

bakje 1: voorwasmiddel (poeder) Voordat u het middel erin giet moet u controleren of het bakje 4 is geplaatst. bakje 2: wasmiddel (poeder of vloeibaar) Het vloeibare wasmiddel wordt erin gegoten vlak voor de start. bakje 3: toevoegingen (wasverzachter enz.) De wasverzachter mag niet boven het roostertje uitkomen. extra bakje 4: Bleekwater

1 1 1 1 1

laken 400-500 gr. sloop 150-200 gr. tafelkleed 400-500 gr. badjas 900-1200 gr. handdoek 150-200 gr.

Speciale stukken
Gordijnen: vouw de gordijnen nauwkeurig en doe ze in een kussensloop of net. Was ze apart zonder ooit de halve lading te overschrijden. Gebruik programma 6 dat automatisch de centrifuge uitsluit. Donzen dekbedden en met dons gevulde windjacks: als de vulling uit ganzenveren of eendendons bestaat kunt u ze wassen in de wasmachine. Keer de stukken binnenste buiten en ga niet boven een max. lading van 2-3 kg; herhaal de spoeling een of twee keer en gebruik de delicate centrifuge. Wol: Gebruik voor de beste resultaten een wasmiddel dat speciaal voor wol is bestemd en laad niet meer dan 1kg wollen goed in de machine.

Gebruik nooit middelen voor handwas aangezien die te veel schuim vormen.

Bleekprogramma
Het traditionele bleekmiddel kan alleen voor stevig wit wasgoed gebruikt worden, terwijl het delicate bleekmiddel geschikt is voor gekleurde stoffen, synthetische stoffen en wol.
Plaats het bijgeleverde extra bakje 4 in bakje 1. Let er bij het gieten van het bleekwater op dat het niveau "max", aangegeven op de centrale pin, niet wordt overschreden (zie afb.). Als u alleen wilt bleken giet u het bleekwater in het en extra bakje 4, stelt u het programma Spoelen activeert u de optie Ontvlekken (zie blz 7). Voor bleken tijdens het wassen giet u het wasmiddel en de toevoegmiddelen in de bakjes, stelt u het gewenste programma in en activeert u de optie Ontvlekken ( zie blz 7 ). Gebruik van het extra bakje 4 sluit het voorwassen uit.

8


========8========

Voorzorgsmaatregelen en raadgevingen
De wasmachine is ontworpen en geproduceerd volgens de internationale veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen worden voor uw eigen veiligheid gegeven en zij moeten met aandacht worden gelezen.
Het afvoeren van de oude wasmachine: maak hem eerst onbruikbaar door de kabel door te snijden en de deur te verwijderen.

NL
Installatie

Algemene veiligheid
Dit apparaat is gemaakt voor huishoudelijk gebruik, niet-professioneel, en zijn functies mogen niet veranderd worden. De wasmachine mag alleen door volwassen personen en volgens de instructies in dit boekje worden gebruikt. Raak de machine niet aan als u blootsvoets bent of met natte of vochtige handen of voeten. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar altijd door de stekker aan te pakken. Open het wasmiddellaatje niet terwijl de machine in werking is. Raak het afvoerwater niet aan aangezien het nogal warm kan zijn. Forceer nooit de deur: het veiligheidsmechanisme, dat tegen per ongeluk openen beschermt, kan beschadigd worden. Probeer in geval van storingen nooit zelf interne mechanismen van de machine te repareren. Zorg ervoor dat kleine kinderen niet te dicht bij de machine komen als deze in werking is. De glazen deur kan heet worden. Als de machine verplaatst moet worden doe dit dan met twee of drie personen en met grote voorzichtigheid. Nooit alleen want de machine is zwaar. Voordat u het wasgoed in de machine laadt, controleer dat hij leeg is.

Bezuiniging en bescherming van het milieu
Maximale reiniging Als er weinig water door de glazen deur te zien is komt dat doordat met de nieuwe Indesit technologie minder dan de helft water voldoende is voor maximum reinheid van de was: een doel dat is bereikt ten gunste van de milieu-bescherming. Bezuinigen op wasmiddel, water, energie en tijd Teneinde geen energiebronnen te verkwisten moet de machine altijd met maximum lading worden gebruikt. U spaart 50% energie met een volle lading i.p.v. twee half volle ladingen. Voorwassen is alleen nodig voor erg vuil wasgoed. Door dit te vermijden bespaart u wasmiddel, tijd, water en ongeveer 5 tot 15% energie. Door vlekken met een ontvlekkingsmiddel te behandelen of in de week te zetten kunt u met minder hoge temperaturen wassen. Een programma op 60C in plaats van op 90C of op 40C in plaats van 60C zorgt voor een besparing van 50% aan energie. Doseer het wasmiddel op basis van de hardheid van het water, de vuilheidsgraad en de hoeveelheid wasgoed, zo vermijd u onnodig energieverbruik en beschermt u het milieu. ook al zijn de wasmiddelen biologisch afbreekbaar, toch bevatten ze elementen die het evenwicht in de natuur verstoren. Bovendien moet u zoveel mogelijk wasverzachters vermijden. Door zoveel mogelijk te wassen met goedkope stroomtarieven (snachts) werkt u mee aan het reduceren van de belasting van de elektrische centrale. De functie Delay Timer (zie blz. 7) is van groot belang voor de uitvoering van het wasprogramma gedurende de nacht. Als u na het wassen het wasgoed in een dryer wilt drogen, kunt u een hoge snelheid centrifuge kiezen. Weinig water in het wasgoed spaart tijd en energie bij het droogprogramma.

Beschrijving Programma's Wasmiddel Voorzorgsmaatregelen Onderhoud Storingen

Het afvoeren
Het afvoeren van het verpakkingsmateriaal: houd u zich aan de plaatselijke normen zodat het materiaal gerecycled kan worden.

Service

9


========9========

Onderhoud
NL

Afsluiten van water en stroom
Doe de kraan dicht na iedere wasbeurt. Hiermee reduceert u de kans op lekkage. Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasmachine gaat schoonmaken en gedurende onderhoudswerkzaamheden.

Reinigen van de pomp
De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende pomp en hoeft dus niet te worden schoongemaakt. Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen (geldstukken, knopen) in het voorvakje terecht komen dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant bevindt.

Schoonmaken van de wasmachine
De buitenkant en de rubber onderdelen kunnen met een spons en lauw sopje worden schoongemaakt. Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken!

Verzeker u ervan dat het wasprogramma klaar is en trek de stekker uit het stopcontact.
Toegang tot het paneel: 1. verwijder het paneeltje aan de voorkant van de wasmachine met behulp van een schroevendraaier (zie afbeelding);

Het wasmiddellaatje schoonmaken
Verwijder het laatje door het op te lichten en naar voren te trekken (zie afbeelding). Was het onder stromend water: dit moet u regelmatig doen.

2. draai de deksel eraf, tegen de klok in draaiend (zie afbeelding): het is normaal dat er een beetje water uit komt;

Reinigen van deur en trommel
Laat de deur altijd op een kier staan om muffe lucht te vermijden. 3. maak de binnenkant goed schoon; 4. schroef de deksel er weer op; 5. monteer het paneeltje weer, met de haakjes in de betreffende openingen voordat u het paneeltje tegen de machine aan drukt.

Controleer de slang van de watertoevoer
Controleer minstens eens per jaar de slang van de watertoevoer. Als er barstjes in zitten moet hij vervangen worden: gedurende het wassen kan de hoge waterdruk onverwachts scheurtjes veroorzaken.

Nooit reeds eerder gebruikte slangen gebruiken.

10


========10========

Storingen en oplossingen
Het kan gebeuren dat de machine niet werkt. Voordat u de installateur opbelt (zie blz. 12), controleert u of het een storing betreft die gemakkelijk te verhelpen is met behulp van de volgende lijst.

NL
Installatie

Storingen:
De wasmachine gaat niet aan. Het wasprogramma start niet.

Mogelijke oorzaken / Oplossing:
De stekker is niet in het stopcontact of niet ver genoeg ingestoken om contact te maken. Er is geen stroom. De deur is niet goed dicht (op de display ziet u het woord DOOR). is niet ingedrukt. De knop De START/RESET knop is niet ingedrukt. De waterkraan is niet open. Uitgestelde start is ingesteld (Delay timer, zie blz. 7). De watertoevoerslang is niet aangesloten aan de kraan. De slang ligt gekneld. De kraan is niet open. In huis mankeert het water. Er is geen voldoende druk. De START/RESET knop is niet ingedrukt.

Beschrijving

De wasmachine neemt geen water (Op de display ziet u H2O).

Programma's

De wasmachine blijft water aan- en afvoeren.

De afvoerslang is niet geinstalleerd op 65 tot 100 cm afstand van de grond (zie blz. 3). Het uiteinde van de afvoerslang ligt onder water (zie blz. 3). De afvoer in de muur heeft geen ontluchting. Als na deze controle het probleem niet is opgelost, doet u de waterkraan dicht, de machine uit en belt u de installateur. Als u op een van de hoogste verdiepingen van een flatgebouw woont kan zich een probleem met het hevelen voordoen, waarbij de machine voortdurend water aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen bestaan er speciale in de handel verkrijgbare ventielen.

Wasmiddel Voorzorgsmaatregelen

De wasmachine pompt het water niet af of centrifugeert niet.

Het programma voorziet niet in afvoer: bij enkele programma's moet dit met de hand worden gestart (zie blz. 6). De optie 'Minder strijken' is actief: voor het afmaken van het programma drukt u op de START/RESET knop (zie blz. 7 ). De afvoerslang ligt gekneld (zie blz. 3). De afvoerleiding is verstopt. De trommel is bij het installeren niet op de juiste wijze ontgrendeld (zie blz. 2). De wasmachine staat niet recht (zie blz. 2). De wasmachine staat te nauw tussen meubel en muur (zie blz. 2). De slang van de watertoevoer is niet goed aangeschroefd (zie blz. 2). Het wasmiddellaatje is verstopt (voor schoonmaken zie blz. 10). De afvoerslang is niet goed bevestigd (zie blz. 3 ). Het wasmiddel is niet bedoeld voor wasmachines (er moet "voor wasmachine", "handwas en wasmachine", of dergelijke op staan). De dosering is te veel.

Onderhoud

De machine trilt erg tijdens het centirfugeren. De wasmachine lekt.

Storingen

Er ontstaat teveel schuim.

Service

11


========11========

Service
NL

195050340.00
02/2005 - Xerox Business Services

Voordat u er de installateur bijhaalt: Kijk eerst even of u het probleem zelf kunt oplossen (zie blz. 11); Start het programma om te controleren of de storing is verholpen; Is dit niet het geval dan neemt u contact op met de bevoegde dichtsbijzijnde Technische Dienst via het telefoonnummer dat op het garantiebewijs/gebruiksaanwijzing staat.

Nooit een niet-bevoegde installateur erbij halen.
Vermeld: het soort storing; het model van de machine (Mod.); het serienummer (S/N). Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van de wasmachine.

Service

12


========12========


========13========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa INDESIT WIE 127
Model WIE 127
Rozmiar pliku 211 KB
Number of pages 12 pages
format pliku pdf
Język Pralka INDESIT WIE 127 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,