Pobierz podręcznik dla modelu
AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE
Pralka AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE Pralka AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 773 KB (format pliku: pdf)
ÖKO-LAVAMAT 72630 update Automatická praèka chránící životní prostøedí
Informace pro uživatele

========1========

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele.
Dbejte pøedevším na odstavec "Bezpeènost“ na prvních stránkách.
Uschovejte tyto informace pro uživatele k pozdìjšímu použití.
Pøedejte je eventuálním dalším vlastníkùm tohoto pøístroje. 1 Výstražným trojúhelníkem a/nebo signalizaèními slovy (Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou vytèeny pokyny, které jsou pro vaši
bezpeènost nebo funkèní schopnost pøístroje dùležité.
Bezpodmíneènì mìjte na pamìti.
0 1. Tato znaèka vás vede krok za krokem pøi obsluze pøístroje.
2. ...
3
Po této znaèce obdržíte doplòující informaci k obsluze a
praktickému použití pøístroje.
2
Trojlístkem jsou oznaèeny tipy a pokyny k hospodárnému a
ekologicky vhodnému použití pøístroje.
Pro eventuálnì vyskytující se poruchy obsahuje tato informace pro uživatele pokyny k jejich samostatnému odstranìní, viz odstavec "Co uèinit, když...“.
Vytištìno na ekologicky vhodnì vyrobeném papíru. Kdo ekologicky myslí, ten také tak jedná.
2

========2========

OBSAH
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bezpeènost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zlikvidování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekologické tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Popis pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pohled zpøedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zásuvka pro prací a o šetøovací prost øedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Voliè programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tlaèítka pøídavného programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spotøební hodnoty a èasová spot øeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Co znamená "UPDATE “? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pøed prvním praním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pøíprava programu praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Roztøídìní a p øíprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Druhy prádla a znaèky ošetøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prací a o šetøovací prost øedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jaké prac í a o šetøovací prost øedky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zmìkèovaè vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vykonejte program praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Struèný n ávod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nastavení programu pran í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zmìna poètu otáèek odstøeïování/zvolit stop máchání . . . . . . . . . . . 19 Nastavení èasové p øedvolby/doby namáèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Plnicí dv íøka otevøete a uzavøete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Naplnìní pr ádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pøidejte prací/a ošetøovací prost øedek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Spuštìní programu pran í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prùbìh programu praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zmìna programu praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Postup praní je ukon èen/prádlo vyjmìte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3

========3========

Programové tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Separátní m áchání s aviv áží/škrobení/impregnování . . . . . . . . . . . . 27 Separátní m áchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Separátní odst øeïování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Èistìní a o šetøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zásuvka pro prací prost øedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Prací buben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Plnicí dv íøka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Co dìlat, když... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Odstranìní poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Není-li výsledek praní uspokojiv ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Provedení nouzov ého vyprazdòování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Odpadní èerpadlo vyèistìte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Nouzové odblokov ání plnic ích dvíøek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pøídavné m áchání + Á (M ÁCHÁNÍ+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zajištìní pøed dìtmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Návod k postavení a p øipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bezpeènostní pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Postavení pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pøeprava pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Odstraòte zajištìní pro p øepravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pøíprava místa postavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Postavení na betonov ém podstavci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Postavení na vibruj ících podlahách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Vyrovnání nerovnost í podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Elektrická pøipojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vodní pøípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pøípustný vodn í tlak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pøívod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Výtok vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Èerpací v ýšky vìtší ne ž 1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4

========4========

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Rozmìry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Záruèní podm ínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Místa servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Seznam hesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5

========5========

Návod k použití
NÁVOD K POUŽITÍ
1 Bezpeènost
Bezpeènost pøístrojù AEG odpov ídá uzn ávaným pravidlùm techniky a zákonu o bezpeènosti pøístrojù. Pøesto však máme jako výrobce povinnost Vás seznámit s následujícími bezpeènostními pokyny.
Pøed prvním uvedením do provozu
 Øiïte se "návodem k postavení a p øipojení“ uveden ým dále vzadu v této informaci pro uživatele.
 Pøi dodávce pøístroje v zimních mìsících s teplotami pod nulou: Pøed uvedením do provozu skladujte automatickou praèku po dobu 24 hodin pøi pokojové teplot ì.
Použití ke stanoven ému úèelu
 Automatická pra èka je urèena pouze k praní b ìžného domácího prádla v domácnosti. Použije-li se praèky k jinému úèelu nebo obsluhuje-li se nesprávnì, pak výrobce nemùže za pøípadné škody pøevzít záruku.
 Pøestavby nebo zmìny provádìné na automatick é pra èce nejsou z bezpeènostních dùvodù povoleny.
 Použijte pouze pracích prostøedkù vhodn ých pro automatickou praèku. Dbejte pokynù v ýrobce pracích prostøedkù.
 Prádlo nesmí obsahovat ho ølavá rozpou štìdla. Dbejte na to i pøi praní p øedtím èistìného prádla.
 Automatické pra èky nepoužívejte k chemickému èistìní. Barvicích/odbarvovacích prostøedkù se sm í v automatick é pra èce použít pouze tehdy, dovolí-li to výslovnì v ýrobce tìchto výrobkù . Za eventuální škody nemùžeme ruèit.
 Používejte pouze vody z vodovodního potrubí. Používejte dešt’ové a užitkové vody pouze tehdy, vyhovuje-li po žadavkùm podle DIN1986 und DIN1988.
 Škody zpùsobené mrazem nespadaj í pod z áruku! Stojí-li automatická pra èka v místnosti ohrožené mrazem, mus í se p øi nebezpeèí mrazu prov ést nouzové vypr ázdnìní (viz odstavec "Provedení nouzov ého vyprázdnìní“).
6

========6========

Návod k použití
Zajištìní p øed dìtmi
 Èásti obalu (napø. fólie, styropor) mohou být nebezpeènými pro dìti. Nebezpeèí udu šením! Èásti obalu chraòte pøed dìtmi. Dìti nemohou nebezpeèí vznikaj ící p øi zacházení s elektrick ými pøístroji èasto rozpoznat. Proto se postarejte bìhem provozu o nutný dohled a nenechte si d ìti s automatickou praèkou hrát - vzniká nebezpe èí, že se dìti pøiskøípnou.
 Ujistìte se, ûe ani dìti ani drobná zv íøata nevlezla do bubnu automatické pra èky.
 Pøi zlikvidování automatick é pra èky: Vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky, zniète dveøní z ámek, odøíznìte elektrický p øívodní kabel a odstraòte zástrèku a zbytek kabelu. Tím se nemohou hrající se dìti uzavøít a octnout v nebezpeèí.
Všeobecná bezpe ènost
 Automatickou praèku smí opravovat pouze odborn íci.
Neodbornými opravami mùže vzniknout znaèné nebezpe èí. V pøípadì opravy se obrat ’te na náš servis nebo ne sv ého odborného prodejce.
 Nikdy neuvádìjte automatickou praèku do provozu, je-li poškozen její s ít’ový kabel nebo ovl ádací panel, pracovn í deska nebo oblast podstavce tak, že je vnitøek praèky veøejnì dostupn ý.
 Pøed èistìním, ošetøováním a údržbáøskými pracemi automatickou praèku vypnìte. Navíc vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky nebo - pøi pevné p øípojce vypnìte bezpeènostní sp ínaè veden í v pojistkové krabici nebo úplnì vy šroubujte pojistku.
 Nikdy nevytahujte sít’ovou zástrèku ze zásuvky uchopením kabelu, nýbrž uchopen ím zástrèky.
 Nesmí se pou žít vícenásobných zástrèek, spojek a prodlužovacích kabelù. Nebezpeèí po žáru pøehøátím!
 Automatickou praèku neostøikujte proudem vody. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!
 U pracích programù s vysok ými teplotami se sklo v plnicích dvíøkách ohøeje. Nedotýkat se!
 Pøed nouzovým vyprazdòováním pøístroje, pøed èistìním odpadního èerpadla nebo pøed nouzovým otevøením plnicích dvíøek nechte prací roztok ochladit.
 Drobná zv íøata mohou proudové vodi èe a vodní hadice nakousat. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem a škod zpùsobených vodou! Automatickou praèku chraòte pøed drobnými zvíøaty.
7

========7========

Návod k použití
2 Zlikvidování
Zlikvidujte obalový materi ál!
Obal automatické pra èky odbornì zlikvidujte! V šechny použité obalové materi ály jsou ekologicky vhodné a lze jich znovu pou žít. Èásti z umìlé hmoty jsou ozna èeny zkratkami podle mezinárodní normy:
>PE< pro polyetylen, nap ø. obalové f ólie
>PS<
pro polystyren, napø. výstelkové èásti (zásadnì bez
freonù)
>POM< pro polyxymetylen , nap ø. sponky z umìlé hmoty Kartonové èásti jsou vyrobeny ze starého papíru a mìly by se odevzdat do sbìren starého papíru.
Starý p øístroj zlikvidujte!
Vyøadíte-li definitivnì p øístroj z provozu, odevzdejte jej laskavì v nejbližším recyklaèním støedisku nebo svému odbornému prodejci.
2 Ekologické tipy
 U prùmìrnì za špinìného prádla vystaèíte bez pøedpírky. Tak ušetøíte prací prost øedek, vodu a èas (a ochráníte životní prostøedí!).
 Obzvlášù úspornì pak pra èka pracuje, využijete-li udaného plnicího množství.
 Pøi malých množstvích dávkujte pouze polovinu až dv ì t øetiny množství prac ího prostøedku.
 Vhodným pøedzpracováním lze odstranit skvrny a ohranièené zneèistìní. Pak lze prát pøi nižší teplot ì.
 Perte mírnì a ž norm álnì zne èistìné pr ádlo na vyváøku programem s úsporou energie.
 Èasto lze od avivážního prostøedku upustit. Zkuste to jednou! Použijete-li sušièky, bude Vaše prádlo i bez avivážního prostøedku mìkké a hebk é.
 U støední a ž vysok é tvrdosti vody (od oblasti tvrdosti II, viz "Ošetøovací a prac í prost øedky“) by se mìlo použít zmìkèovaèe vody. Prací prost øedek lze pak vždy dávkovat pro oblast tvrdosti I (= mìkká)
8

========8========

Popis pøístroje
Pohled zpøedu

zásuvka na prací a ošetøovací prostøedky
šroubovací nohy (s nastavitelnou výškou)
Návod k použití
ovládací panel
typový štítek (za plnicími dvíøky)
plnicí dvíøka
klapka pøed odpadním èerpadlem
Zásuvka pro prací a o šetøovací prost øedky

sùl na skvrny
hlavní prací prostøedky (prášek) a eventuálnì zmìkèovací prostøedky
pøedpírací prostøedky/ namáèecí prostøedky nebo zmìkèovací prostøedky
tekuté ošetøovací prostøedky (avivážní prostøedky, vyztužovací prostøedky, škrob)
9

========9========

Návod k použití
Ovládací panel
tlaèítko poèet otáèek
odstøeïování/STOP MÁCHÁNÍ
tlaèítka pøídavného
programu
indikace DVEØE

indikace prùbìhu
programu
voliè programu
multidisplej
tlaèítko START/ PAUZA
tlaèítko ÈASOVÁ P ØEDVOLBA
indikace PØEDÁVKOVÁNO
Voliè programu
Voliè programu stanov í druh
pracího postupu (napø. stav
vody, pohyb bubnu, poèet
máchání, poèet otáèek
odstøeïování) podle druhu
praného prádla, jakož i teplotu
pracího roztoku.
I (VYPNUTO)
Vypíná automatickou pra èku,
která je p øi všech dalších
polohách zapnuta.
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PR ÁDLO) Hlavní program pran í pro pr ádlo na vyváøku/barevné pr ádlo (bavlna/len) pøi 30 °C do 95 °C.
2
Poloha E (ÚSPORA ENERGIE) Program s úsporou energie pøi cca.
60 °C pro mírnì a ž norm álnì za špinìné pr ádlo na vyváøku,
prodloužená doba pran í. Nelze kombinovat s ] (KRÁTKÝ).
10

========10========

Návod k použití
} (SNADNO ŽUDR OVATELNÉ)
Hlavní program pran í pro snadno udr žovatelné textiln í v ýrobky (smíšené tkaniny) p øi 40 °C až 60 °C.
Poloha < (SNADNO éEHLITELNÉ): Hlavní program p øi 40 °C pro praní snadno udr žovatelných textilních výrobkù, které se mus í žehlit pomocí tohoto programu pouze lehce nebo v ùbec ne.
à (JEMN É PR ÁDLO)
Hlavní program pro pran í jemn ého prádla pøi 30 °C nebo 40 °C. s (VLNA) / P (RU ÈNÍ PRAN Í)
Hlavní program ( r/studená a ž 40 °C) pro praní vlny, kterou lze prát v praèce, jakož i pro vln ìné textilie, kter é se maj í pr át ruènì a hedvábí se zna èkou ošetøování ï (ruèní pran í).
A (JEMNÉ M ÁCHÁNÍ)
Separátní ochrann é m áchání, napø. k máchání textili í, které byly vyprány ruèním praním (2 máchání, tekutý o šetøovací prost øedek z vplachovací p øihrádky w se vpl áchne, šetrné odst øeïování). B (ŠKROBENÍ)
Separátní škrobení, separátní m áchání s aviv áží, separátní impregnování vlhk ého prádla (1 máchání, tekutý o šetøovací prostøedek se vpláchne z vplachovací p øihrádky w , odst øeïování). C (ÈERPÁNÍ)
Odèerpání vody po stopu m áchání (bez odst øeïování).
3
o (stop m áchání) znamená: Prádlo zùstane ve vodì p øi posledn ím
máchání, nebude odstøeïováno.
D (ODSTØEÏOVÁNÍ)
Odèerpání vody po stopu m áchání a odst øeïování, popø. separátní
odstøeïování ru ènì vypran ého prádla na vyváøku/barevného
prádla.
F (ŠETRNÉ ODST ØEÏOVÁNÍ)
Odèerpání vody po stopu m áchání a šetrného odstøeïování, popø.
separátní šetrné odst øeïování choulostiv ých textilií (snadno
udržovatelné pr ádlo, jemné pr ádlo, vlna).
11

========11========

Návod k použití
Tlaèítka pøídavného programu
Tlaèítka pøídavného programu slouží k tomu, aby se
prací program p øizpùsobil stupni zneèistìní pr ádla.
Pro bìžnì zne èistìné pr ádlo není zapot øebí
pøídavných programù.
Vždy podle programu lze spolu kombinovat rùzné
funkce.
k (P ØEDPÍRKA)
Teplá p øedpírka pøed automaticky následijícím
hlavním pracím programem; s vloženým
odstøeïováním u t (PRÁDLO NA VYVÁØKU/
BAREVNÉ PR ÁDLO), bez vloženého odstøeïování u } (SNADNO UDRŽOVATELNÉ) a und à (JEMN É PR ÁDLO).
q (NAM ÁËENÍ)
Cca. 50 minut pøi teplotì vody 30 °C. Tlaèítkem b ( ÈASOVÁ PØEDVOLBA) lze prodloužit na max. 10 hodin a cca. 20 minut. Pak následuje automaticky hlavní program pran í.
] (KR ÁTKÝ)
Zkrácený hlavn í program pran í pro m írnì zne èistìné pr ádlo. ä (SKVRNY)
Ke zpracování siln ì zne èistìného prádla nebo prádla obsahujícího skvrny. (Sùl na skvrny se èasovì optim álnì vpl áchne bìhem prùbìhu programu .)
3
Pøi nastavení s (VLNA)/ P (RU ÈNÍ PRANI) nelze volit p øídavné
programy (eventuálnì stisknut á tla èítka nemají vliv).
12

========12========

Návod k použití
Spotøební hodnoty a èasová spot øeba
Hodnoty zvolených programù obsa žené v n ásledující tabulce byly zjištìny za normovacích podmínek. Pro provoz v domácnosti však
poskytují pomocnou orientaci.
voliè programu/teplota
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/ BAREVNÉ PR ÁDLO) 9 5
t (PRÁDLO NA VYVÁØKU-/ BAREVNÉ PR ÁDLO) 60
1)
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU-/ BAREVNÉ PR ÁDLO) 40
} (SNADNO UDR ŽOVATELNÉ 40
à (JEMN É PR ÁDLO) 30
s (VLNA)/ P (RU ÈNÍ PRAN Í) 30
plnicí
množství
voda energie èas v
v kg
v litrech v kWh minutách
5
45
1,70
144
5
42
0,94
129
5
49
0,60
128
2,5
54
0,50
81
2,5
50
0,30
54
2
48
0,20
55
1)Upozornìní: Nastaven í programu pro zkou šku podle EN 60 456. Spotøební hodnoty se odlišují od udan ých hodnot podle vodního tlaku, tvrdosti vody, teploty pøi vtoku vody. teploty místnosti, druhu a množství pr ádla, použitého pracího prostøedku, kolísání nap ìtí s ítì a zvolen ých pøídavných funkcí.
Co znamená "UPDATE “?
Programy praní va ší automatick é pra èky jsou øízeny programovým
vybavením.
Nejnovìjší textiln í v ýrobky nebo nové prac í prost øedky mohou v budoucnosti vyžadovat nové programy pran í. Programové vybaven í
lze na to vìtšinou pøizpùsobit.
Jsou-li nové programy pran í k dispozici, m ùžete jich použít i ve vaší automatické pra èce tím, že si necháte zavést update programového
vybavení.
Pro další informace k "update “ se obrat ’te laskavì na servis. I o výdajích pro "update“ se m ùžete informovat u servisu.
13

========13========

Návod k použití
Pøed prvním praním
0
Proveïte program praní bez pr ádla. Program: t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PR ÁDLO) 95, s polovièním množstvím pracího prostøedku. Tím se odstraní zbytky na bubnu a n ádobce pracího roztoku podmínìné v ýrobou.
Pøíprava programu praní
Roztøídìní a p øíprava prádla
 Prádlo roztøiïte podle znaèky ošetøování a jeho druhu (viz "Druhy prádla a znaèka ošetøování“).
 Vyprázdnìte kapsy.
 Odstraòte kovové d íly (kanceláøské sponky, zav írací špendlíky atd.)
 K zabránìní po škození a zamot ání pr ádla : Zipy uzavøete, zapnìte knoflíky u povleèení dek a pol štáøù, svažte volné p ásky, jako napø. u zástìr.
 Obleèení z tkaniny s dvojitou vrstvou (spac í pytel, bunda atd.) obraùte.
 U pletených textilií, jakož i vlny a textili í s nasazenou ozdobou: Obraùte vnitøní stranou ven.
 Drobné a choulostiv é kusy (pono žky pro miminka, punèochové kalhoty, podprsenky atd.) perte v síti na prádlo, polštáøi se zipem nebo ve vìtších ponožkách.
 Se záclonami jednejte obzvlášt’ opatrn ì. Kovové v áleèky a umìlohmotné v áleèky s drážkou odstraòte nebo je svažte do sítì èi pytlíku. Za škody nepøevezmeme záruku.
 Barevné a b ílé pr ádlo nepatøí spole ènì do jednoho programu praní. Jinak se bílé pr ádlo zbarví, popø. zašedne.
 Nové barevn é pr ádlo má p øebytek barvy. Takové kusy perte poprvé rad ìji oddìlenì.
 Smíchejte drobné a velk é kusy pr ádla! Tím se zlepší úèinnost praní a pr ádlo bude pøi odstøeïování l épe rozdìleno.
 Prádlo pøed plnìním do automatické pra èky naèechrejte. Roztažené pr ádlo naplòte do bubnu.
 Dbejte na upozornìní k o šetøování "perte odd ìlenì“ a " perte nìkolikrát oddìlenì“ !
14

========14========

Návod k použití
Druhy prádla a znaèky ošetøování
Znaèky ošetøování pom áhají p øi volbì spr ávného programu praní. Prádlo se má rozt øídit podle druhu a znaèky ošetøování. Údaje teploty v znaèkách ošetøování jsou v ždy maximální hodnoty. Prádlo na vyváøku ç
Textilie z bavlny a lnu s touto znaèkou ošetøování nejsou choulostiv é na mechanické nam áhání a vysok é teploty. Pro tento druh pr ádla se hodí program t (PRÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PR ÁDLO). Barevné pr ádlo èë
Textilie z bavlny a lnu s touto znaèkou ošetøování nejsou choulostiv é na mechanické nam áhání a vysok é teploty. Pro tento druh pr ádla se hodí program t (PRÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PR ÁDLO). Snadno udržovatelné pr ádlo êí
Textilie z èesané bavlny, bavln ìné sm íšené tkaniny, vizk ózy a syntetikých vláken s touto znaèkou ošetøování vy žadují mechanicky mírnìjší zach ázení. Pro tento druh prádla se hodí program } (SNADNO UDRŽOVATELNÉ)/< (SNADNO ŽEHLITELNÉ). Jemné pr ádlo ì
Textilie jako vrstvená vl ákna, mikrovlákna, viskóza, syntetická vl ákna a záclony s touto znaèkou ošetøování vy žadují obzvl ášt’ šetrné zacházení. Pro tento druh prádla se hodí program à (JEMN É PRÁDLO)
Vlnìné a obzvl ášt’ choulostiv é pr ádlo 9 ìï
Textilie jako vlna, smìs vlny a hedvábí s touto zna èkou jsou obzvlášt’ choulostiv é na mechanick é nam áhání. Pro textilie tohoto druhu se hodí program s (VLNA)/P (RU ÈNÍ PRAN Í). Pozor! Textilie se znaèkou ošetøování
ñ
(Neprat!) se nesm í v automatické pra èce prát!
15

========15========

Návod k použití
Prací a o šetøovací prost øedky
Jaké prac í a o šetøovací prost øedky?
Používejte pouze pracích a ošetøovacích prostøedkù, které se hod í k použití v automatick ých praèkách. Zásadnì dbejte na údaje výrobce.
Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku? Množství pou žitého prostøedku závisí na:
 stupni zneèistìní pr ádla
 oblasti tvrdosti potrubn í vody
 plnicím množství
2
Nezadá-li výrobce pracích prostøedkù d ávkování pro minim ální
náplò, dejte pøi polovièní n áplni o tøetinu ménì, pøi nejmenší n áplni,
jakož i p øi <(SNADNO ŽEHLITELNÉ) pouze polovinu množství
pracího prostøedku doporuèovaného pro plnou náplò.
Dbejte laskavì na údaje o použití a d ávkování v ýrobce pracích a
ošetøovacích prostøedkù.
Zmìkèovaè vody
Pøi støední a ž vysok é tvrdosti vody (od oblasti tvrdosti II) by se m ìlo použít zmìkèovaèe. Dbejte na údaje výrobce! Prací prost øedek pak dávkujte vždy pro oblast tvrdosti I (= mìkká). Informaci o místní tvrdosti vody udìluje pøíslušná vod árna.
2
Protože se zmìkèovaè vody vpl áchne pøed hlavním pracím
prostøedkem (pøedbìžné zm ìkèování vody), sta èí osmdes át procent
množství zm ìkèovaèe udaném na obalu.
Údaje o tvrdosti vody
Oblast tvrdosti
Tvrdost vody v °dH (nìmecký stupe ò
tvrdosti)
Tvrdost vody v mmol/l
(milimol na litr)
I - mìkká
0 - 7
do 1,3
II - støednì tvrd á
7 - 14
1,3 - 2,5
III - tvrdá
14 - 21
2,5 - 3,8
IV - velmi tvrdá
nad 21
nad 3,8
16

========16========

Návod k použití
Vykonejte program praní
Struèný n ávod
Program praní prob íhá v n ásledujících krocích:
0 1. Nastavení spr ávného programu praní:
– nastavení programu a teploty pomoc í voli èe programu
– eventuálnì nastaven í p øídavného/pøídavných programu/programù
2. Eventuálnì zm ìòte poèet otáèek odstøeïování/o zvolte (STOP
MÁCHÁNÍ)
3. Eventuálnì nastavte b ( ÈASOVÁ P ØEDVOLBA)
4. Otevøete plnicí dv íøka, naplòte prádlo.
5. Uzavøete plnicí dv íøka.
6. Pøidejte prací//ošetøovací prost øedky.
7. Program praní spust ’te tlaèítkem O/s (START/PAUZA)
Po prùbìhu programu praní:
Pozor! Skon èil-li program praní stopem m áchání, proveïte pøed
otevøením plnicích dvíøek C (ÈERPÁNÍ), D (ODSTØEÏOVÁNÍ) nebo
F (ŠETRNÉ ODST ØEÏOVÁNÍ).
8. Otevøete plnicí dv íøka, vyjmìte prádlo.
9. Automatickou praèku vypnìte. Voliè programu nastavte na I
(VYPNUTO).
17

========17========

Návod k použití
Nastavení programu pran í
3
Vhodný program, spr ávnou teplotu a možné p øídavné programy pro
pøíslušný druh pr ádla viz "Tabulky programù“.
0 1. Voliè programu nastavte na
žádoucí program pran í se
žádoucí teplotou.
V multidispleji se zobrazí
pøedpokládaná doba trv ání
nastaveného programu v
minutách.
2. Eventuálnì zvolte p øídavný/pøídavné program/
programy.
Indikace zvoleného pøídavného programu svítí
– Ke zmìnì volby stiskn ìte jiné tla èítko.
– K odvolení stiskn ìte ještì jednou tla èítko.
18

========18========

Návod k použití
Zmìna poètu otáèek odstøeïování/zvolit stop máchání
0 Eventuální zm ìna poètu otáèek odstøeïování pro
koneèné odst øeïování/o zvolit o (STOP M ÁCHÁNÍ):
Tlaèítko zmìna poètu otáèek odstøeïování/o
(STOP MÁCHÁNÍ) stisknìte tolikrát, až se rozsv ítí
indikace požadovaného poètu otáèek odstøeïování
(napø. od o/STOP MÁCHÁNÍ).
Zvolí-li se o (STOP M ÁCHÁNÍ), prádlo zùstane ležet
ve vodì p øi posledním máchání, nebude se
odstøeïovat.
3
Nezmìníte-li poèet otáèek odstøeïování, koneèné odst øeïování se
automaticky pøizpùsobí podle programu pran í:
– t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/ 1200 otáèek za minutu
BAREVNÉ PR ÁDLO)
– } (SNADNO UDR ŽOVATELNÉ)/ 900 otáèek za minutu
<(SNADNO ŽEHLITELNÉ)
– Ã (JEMN É PR ÁDLO) 700 otáèek za minutu
– s (VLNA)/ P (RU ÈNÍ PRAN Í)900 otáèek za minutu
Poèet otáèek prùbìžného odstøeïování z ávisí na zvolen ém
programu a nemùže se zmìnit.
19

========19========

Návod k použití
Nastavení èasové p øedvolby/doby namáèení
0
Èasová p øedvolba
Tlaèítko b ( ÈASOVÁ P ØEDVOLBA) umožòuje posunout spuštìní programu praní o 1 a ž maxim álnì 19 hodin.
K tomu stisknìte tlaèítko b (ÈASOVÁ
PØEDVOLBA) tolikrát, až se po žadovaný posuv
spuštìní zobraz í na multidispleji, asi ve
tvaru12h pro èasový posuv spu štìní programu
12 hodin
Zobrazí-li se19h a stisknete-li je štì jednou,
objeví se 0h a pak doba trv ání nastaven ého programu praní (indikace v minutách, napø.129). V tomto stavu není nastavena èasová p øedvolba.
Doba namáèení
Pøi stisknutém tlaèítku q (NAM ÁÈENÍ) mùžete tlaèítkem b (ÈASOVÁ P ØEDVOLBA) dobu namáèení prodlou žit (maximálnì 10 hodin und cca. 20 minut).
3
Bez èasové p øedvolby èiní doba nam áèení cca.30minut, v èetnì
doby pøedpírky cca. 20 minut.
0 K nastavení tiskn ìte tlaèítko b ( ÈASOVÁ P ØEDVOLBA) tak èasto,
až se na multidispleji zobraz í žádoucí doba nam áèení, napø.1h
(=1 hodina).
Po cca. 2 vteøinách se na multidispleji zobrazí
doba chodu v minutách.
Tato doba chodu se skládá z n ásledujících
položek:
zvolená doba nam áèení napø. 1h =60 minut + doba ohøátí/ pøedpírky napø. cca. 20 minut + doba chodu zvoleného napø. cca.129 minut programu praní
= zobrazená hodnota nap ø. cca.209 minut
3
Zatímco probìhne q (NAM ÁÈENÍ), svítí k (P ØEDPÍRKA) na
indikaci prùbìhu programu.
20

========20========

0 0
Návod k použití
Plnicí dv íøka otevøete a uzavøete
Otevøení: Zatáhnìte za úchyt plnicích dvíøek
Uzavøení: Plnicí dv íøka pevnì zatla ète.
Indikace K (DVE ØE) und O/s (START/PAUZA)
ukazují p øi zapnutém pøístroji, lze-li plnicí dv íøka
otevøít:
Indikace K (DVE ØE)
svítí zelen ì
svítí zelen ì
je vypnutá
Ukazatel O/s (START/PAUZA)
bliká èervenì
svítí èervenì
bliká èervenì nebo svítí èervenì
Lze otevøít dvíøka?
ano
ano, po stisknutí tlaèítka O/s (START/PAUZA)
ne1)
1)Plnicí dv íøka jsou vzhledem k vysokému stavu vody, popø. vysoké teplot ì
zablokována.
3
Když
– bliká èervenì indikace K (DVE ØE) ,
– pak bliká chybov ý k ód E40 na multidispleji,
– a bliká indikace l (HLAVN Í PROGRAM PRAN Í),
tak byl proveden pokus o spuštìní programu pran í, aniž by byla
plnicí dv íøka správnì uzav øena. V tomto pøípadì pevn ì zatla ète
plnicí dv íøka a program praní spust ’te znovu.
Naplnìní pr ádla
3
Maximální plnic í mno žství viz "Programov é tabulky “.
Upozornìní ke spr ávné p øípravì pr ádla viz "Roztøídìní a p øíprava
prádla“.
0 1. Prádlo roztøiïte a pøipravte podle jeho druhu.
2. Plnicí dv íøka otevøete: Zatáhnìte za úchyt plnicích dvíøek
3. Prádlo naplòte
Pozor! P øi uzavøení dv íøek nepøiskøípnìte kusy prádla. Textilie a
pøístroj by se mohly poškodit!
4. Plnicí dv íøka pevnì uzav øete.
21

========21========

Návod k použití
Pøidejte prací/a ošetøovací prost øedek
3
Upozornìní k prac ím a ošetøovacím prostøedkùm viz odstavec
"Prací a o šetøovací prost øedky“.
0 1. Otevøení z ásuvky pro prací prost øedek:
Uchopte zevnitø klapku na z ásuvce (1),
zásuvku až nadoraz vyt áhnìte (2).
2. Naplòte prací/ošetøovací prost øedek.

Pø ihrádka pro sùl na skvrny
Pøihrádka pro práškovitý hlavní prac í prost øedek (Použijete-li zmìkèovaè vody a potøebujete-li pravou pøihrádku pro pøedpírací/namáèecí prost øedky, tak dejte zmìkèovaè vody na hlavn í prac í prostøedek do levé p øihrádky.)
Pøihrádka pro tekuté
ošetøovací prost øedky
(avivážní prost øedek, ztužovací prostøedek, škrob)
Pozor! Pøihrádku naplòte nejvýš ke zna èce. Husté prost øedky eventuálnì z øeïte až ke znaèce MAX, práškovitý škrob rozpust’te.
Pøihrádka pro pøedpírací prost øedky/namáèecí prost øedky pouze pro pøídavné programy k (P ØEDPÍRKA)/q (NAM ÁÈENÍ) nebo pro zmìkèovaè vody
3. Zásuvku úplnì zasu òte.
3
Pøi použití tekut ých pracích prostøedkù /tabletek:
Tekuté prac í prost øedky, popø. tabletky pøidejte v dávkovacích
kelímcích nabízených prùmyslem pracích prostøedkù. Øiïte se
pokyny uvedenými na obalu pracího prostøedku.
22

========22========

Návod k použití
Spuštìní programu pran í
0 1. Zkontrolujte, je-li vodovodní kohoutek otev øen.
2. Spuštìní programu pran í Stiskn ìte tlaèítko O/s
(START/PAUZA). Program praní se spust í, popø. se
spustí po uplynut í nastaven é èasové p øedvolby.
3
Plnicí dv íøka nejsou správnì uzav øená, když p øi stisknutí tla èítka
O/s (START/PAUZA)
– bliká èervìnì indikace K (DVE ØE)
– pak bliká chybov ý k ód E40 na multidispleji
– a bliká ukazatel l (HLAVN Í PROGRAM PRAN Í).
V tomto pøípadì pevn ì zatla ète plnicí dv íøka a tlaèítko O/s
(START/PAUZA) ještì jednou stiskn ìte.
Pøi nastavené èasové p øedvolbì:
Nastavená èasová p øedvolba probìhne, na multidispleji se zobrazí
zbývající èas až ke spu štìní programu (v ždy plné hodiny, nap ø. 5h).
Bìhem této doby mùžete prádlo dodateènì vlo žit nebo èasovou
pøedvolbu zmìnit, popø. odpoèítat.
 Dodateèné vlo žení pr ádla: Stisknìte tlaèítko O/s (START/
PAUZA), plnicí dv íøka lze otevøít. Pak dvíøka zavøete a znovu
stisknìte tlaèítko O/s (START/PAUZA).
 Zmìna èasové p øedvolby, popø. jejího odpoètu: Tlaèítko b
(ÈASOVÁ P ØEDVOLBA) stisknìte tolikrát, až se objev í žádoucí
èas; pøi zobrazení doby chodu programu (indikace v minut ách,
napø.129) se spustí program pran í bez posuvu.
Prùbìh programu praní
indikace prùbìhu programu
Pøed spuštìním se zobrazí kroky programu, kter é se mají vykonat, pomoc í indikace pr ùbìhu programu. Bìhem programu praní se zobraz í aktu ální krok programu.
Multidisplej
Oèekávaná zbytkov á doba (v minut ách) se zobrazí na multidispleji a ž do konce programu .
3
Pøi automatickém pøizpùsobení programu øízením automatické
praèky (množství pr ádla, druh prádla, identifikace nevyváženosti,
zvláštní m áchání atd.) lze po èítání zbytkov é doby zastavit èi opravit.
23

========23========

Návod k použití
Zmìna programu praní
Zmìna programu, popø. jeho pøerušení
0 1. Stisknìte tlaèítko O/s (START/PAUZA).
2. Voliè programovu oto ète na I (VYPNUTO). Program pran í se
pøeruší.
3. V pøípadì pot øeby nastavte nový program pran í. V jiném pøípadì
otoète voliè programu na C ( ÈERPÁNÍ) a stisknìte tlaèítko O/s
(START/PAUZA) .
3
Tlaèítkem O/s (START/PAUZA) lze kdykoliv program pran í
pøerušit a novým stisknutím tlaèítka znovu dále pokraèovat. Zmìna
programu praní je mo žná pouze po oto èení voli èe programu na
I (VYPNUTO).
Volba pøídavných programù
Pøídavné programy ] (KR ÁTKÝ), popø. ä (SKVRNY) lze je štì zvolit
po spuštìní programu.
0 1. Stisknìte tlaèítko O/s (START/PAUZA).
2. Stisknìte tlaèítko ] (KR ÁTKÝ), popø. tlaèítko ä (SKVRNY).
3. Stisknìte znovu tlaèítko O/s (START/PAUZA). Program pran í
pokraèuje.
Zmìna poètu otáèek odstøeïování
Bìhem programu praní lze je štì zm ìnit poèet otáèek odstøeïování
nebo nastavit o (STOP M ÁCHÁNÍ).
0 1. Stisknìte tlaèítko O/s (START/PAUZA).
2. Tlaèítkem poèet otáèek odstøeïování/o (STOP M ÁCHÁNÍ)
zmìòte poèet otáèek.
3. Opìtovným stisknutím tlaèítka O/s (START/PAUZA) se pokra èuje
v programu praní.
24

========24========

Návod k použití
Postup praní je ukon èen/prádlo vyjmìte .
Po ukonèení programu se rozsv ítí L (KONEC) na indikaci pr ùbehu
programu.
Byl-li zvolen o (STOP M ÁCHÁNÍ), bliká indikace vedle tla èítka O/
s (START/PAUZA).
0 1. Po stopu máchání se mus í nejprve od èerpat voda:
– Buï stisknete tla èítko O/s (START/PAUZA) (p øitom se èerpá
voda a prádlo se podle probíhajícího programu odstøeïuje; po
opìtovném stisknutí tla èítka O/s (START/ PAUZA) lze po èet
otáèek odstøeïování i b ìhem odstøeïování je štì m ìnit),
nebo
– otoèíte voliè programu na C ( ÈERPÁNÍ) a stisknete tlaèítko O/s
(START/PAUZA) (voda se odèerpá bez odst øeïování),
nebo
– otoèíte voliè programu na D (ODST ØEÏOVÁNÍ) nebo F (ŠETRNÉ
ODSTØEÏOVÁNÍ), a stisknete tlaèítko O/s (START/PAUZA)
(voda se odèerpá a pr ádlo se odstøeïuje nebo šetrnì
odstøeïuje).
Na konci tohoto kroku programu se rozsvítí indikace L (KONEC).
2. Otevøete plnicí dv íøka.
Jakmile se indikace
K
(DVE ØE) zelenì rozsv ítí, lze plnicí dv íøka
otevøít.
3. Prádlo vyjmìte.
4. Voliè programovu oto ète na I (VYPNUTO).
5. Vodovodní kohoutek zav øete.
6. Po vyprání vysu òte trochu zásuvku na prací prst øedky, aby
vyschnula. Plnicí dv íøka jen opøete, aby mohla automatická pra èka
provìtrat.
3
Svítí-li indikace Å (P ØEDÁVKOVÁNO), tak bylo
použito v probìhlém programu pøíliš mnoho prac ího
prostøedku. Pøi pøíštím praní dbejte na údaje o
dávkování vydan é v ýrobcem pracích prostøedkù,
jakož i na plnic í mno žství.
Pozor! Nebude-li se automatick é pra èky po delší dobu pou žívat:
Zavøete vodovodní kohoutek a automatickou pra èku odpojte od sítì.
25

========25========

Návod k použití
Programové tabulky
Praní
V následujícím nebudou uvedena všechna možná nastaven í, nýbrž pouze užiteèná nastaven í a nastaven í b ìžnì pou žívaná.
Druh prádla,
znaèka ošetøování
max. plnicí množství (hmotnost zasucha)1)
prádlo na vyváøku ç
5kg
Program s úsporou energie: prádlo na vyváøku ç
5kg
prádlo na vyváøku èë
5kg
2,5kg
Snadno udržovatelné êí
1kg
jemné pr ádlo ì
2,5kg (popø. 15-20m2 záclony)
vlna/ruèní pran í 9 ìï
2kg
Voliè programu
teplota
možné pøídavné programy
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PRÁDLO) 95
k (P ØEDPÍRKA) q (NAM ÁÈENÍ) ] (KR ÁTKÝ) ä (SKVRNY)
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PRÁDLO) E
k (P ØEDPÍRKA) q ( NAM ÁÈENÍ) ä (SKVRNY)
t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/BAREVNÉ PRÁDLO) 30 až 60
k (P ØEDPÍRKA) q ( NAM ÁÈENÍ) ] (KR ÁTKÝ) ä (SKVRNY)
} (SNADNO UDRŽOVATELNÉ) 40 až 60
< (SNADNO ŽEHLITELNÉ)2) 40
k (P ØEDPÍRKA) q ( NAM ÁËENÍ) ] (KR ÁTKÝ) ä (SKVRNY)
k (P ØEDPÍRKA) Ã (JEMN É PR ÁDLO) q ( NAM ÁÈENÍ) 30, 40 ] (KR ÁTKÝ)
ä (SKVRNY)
P (RU ÈNÍ PRAN Í)/ s (VLNA) r (STUDEN Á) až 40
1)Vìdro o objemu 10 litrù zahrnuje asi 2,5kg such ého prádla (bavlna). 2)Jen pøi dodržení plnic ího množství 1kg se d ále zaruèí zabr ánìní zma èkání prádla. 5 až 7 snadno udr žovatelných pánských košilí d ávají asi 1kg
suchého prádla
26

========26========

Návod k použití
Separátní m áchání s aviv áží/škrobení/impregnování
Druh prádla
Prádlo na vyváøku/ barevné pr ádlo
Max. plnicí mno žství (hmotnost zasucha)
5kg
voliè programu
B (ŠKROBENÍ)
Separátní m áchání
Druh prádla
Prádlo na vyváøku/ barevné pr ádlo
Snadno udržovatelné
Jemné pr ádlo
Vlna/ruèní pran í
Max. plnicí mno žství (hmotnost zasucha)
5kg
2,5kg
2,5kg
2kg
voliè programu
A (JEMNÉ M ÁCHÁNÍ)
Separátní odst øeïování
Druh prádla
Prádlo na vyváøku/ barevné pr ádlo
Snadno udržovatelné
Jemné pr ádlo
Vlna/ruèní pran í
Max. plnicí mno žství (hmotnost zasucha)
5kg
2,5kg
2,5kg
2kg
voliè programu
D (ODSTØEÏOVÁNÍ)
F (ŠETRNÉ ODSTØEÏOVÁNÍ)
27

========27========

Návod k použití
Èistìní a o šetøování
Ovládací panel
0
Pozor! K èistìní èástí panel ù a ovl ádacích dílù nepou žívejte ošetøovacích prostøedkù na n ábytek nebo agresivních èisticích prostøedkù.
Ovládací panely ot øete vlhkým hadøíkem. K tomu použijte teplé vody.
Zásuvka pro prací prost øedky
Èas od èasu by se mìla zásuvka na prací prost øedky vyèistit. 0 1. Zásuvku na prací prost øedky vytáhnìte až nadoraz
2. Zásuvku na prací prost øedky odejmìte prudkým trhnutím.
3. Vložku pro avivážní prost øedek
vyjmìte ze støední p øihrádky.
4. Vložku pro avivážní prost øedek
vyèistìte pod tekoucí vodou.
5. Vplachovací p øihrádky èistìte teplou
vodou od zadní strany. Nejl épe je
použít kartáèe na láhve.
28

========28========

Návod k použití
6. Vložku pro avivážní prost øedek až nadoraz nasa ïte tak, aby byla
pevnì ulo žena.
7. Celkovou vplachovací oblast
automatické pra èky, zejména i
trysky na vrchní stran ì
vplachovací komory, vy èistìte
kartáèem.
8. Zásuvku na prací prost øedky
vložte do vodicích kolejnièek a
zasuòte ji.
Prací buben
0
Prací buben se skl ádá z u šlechtilé nerez oceli. V d ùsledku rezavìjících cizích teles v prádle mùže dojít k usazení rzi na bubnu. Pozor! Nikdy neèistìte buben z ušlechtilé oceli odv ápòujícími prostøedky obsahující kyselinu, drhnouc ími prostøedky obsahující chlor nebo železo nebo ocelovou vlnou. Náš servis m á vhodn é prostøedky k dispozici.
Eventuálnì usazenou rez na bubnu odstra òte èisticím prostøedkem na ušlechtilou ocel.
Plnicí dv íøka
0 Pravidelnì p øezkoušejte, nenacházejí-li se usazení nebo ciz í t ìlesa v
gumové man žetì za plnic ími dvíøky a pøípadnì je odstra òte.
29

========29========

Návod k použití
Co dìlat, když...
Odstranìní poruchy
V pøípadì poruchy se pokuste sami pomoc í zde uveden ých pokynù problém odstranit. Požadujete-li pøi jedné ze zde uveden ých poruch nebo pøi odstranìní chyby p øi obsluze servis, neuskuteèní se návštìva servisního technika bezplatnì , a to i b ìhem záruèní doby. Zobrazí-li se na multidispleji chybový k ód E10,
E20 nebo E40 pak mùžete eventuálnì chybu
odstranit sami (viz dále uvedenou tabulku).
Po odstranìní chyby stiskn ìte tlaèítko O/s (START/PAUZA). Zobrazí-li se chybový k ód znovu, informujte laskavì servis. U všech jiných zobrazených chybách (E a èíslo nebo písmeno) informujte laskavì servis a udejte chybov ý k ód.
Problém
Automatická pra èka nepracuje
Pravdìpodobná p øíèina
Sít’ová z ástrèka není zastrèena.
Není v po øádku pojistka domovní instalace.
Plnicí dv íøka nejsou správnì zavøená.
Tlaèítko O/s (START/ PAUZA) není dostate ènì dlouho stisknuté.
Pomoc
Zastrète sít’ovou zástrèku.
Pojistku nahraïte.
Plnicí dv íøka uzavøete; uzávìr musí sly šitelnì zaklapnout.
Tlaèítko O/s (START/ PAUZA) tisknìte tak dlouho, pokud se program nespustí.
Plnicí dv íøka nelze zavøít.
Objeví se chybov ý kód E40. Indikace l (HLAVNÍ PROGRAM PRANÍ) bliká.
30
Je nastaveno zajištìní p øed
Zajištìní p øed dìtmi
odstraòte (viz odstavec
dìtmi.
Plnicí dv íøka nejsou správnì zavøená.
"Zajištìní p øed dìtm“).
Plnicí dv íøka správnì zavøete.
Program spust’te ještì jednou.

========30========

Problém
Pravdìpodobná p øíèina
Vodovodní kohoutek je
Voda nevtéká. Objeví se chybov ý kód E10. Indikace +Á (MÁCHÁNÍ+) bliká.
uzavøen.
Síto ve šroubovém spojení pøívodní hadice je ucp áno.
Šroubovací nohy s
nastavitelnou výškou nejsou správnì nastaveny.
Automatická pra èka bìhem provozu vibruje nebo stojí neklidnì.
V bubnu je velmi málo prádla (napø. pouze jeden
koupací pl ášt’).
Pøed odstøeïováním nelze vodu úplnì od èerpat,
protože
je výtoková hadice ohnut á
nebo
je odpadní èerpadlo
ucpané.
Prací roztok hlavn ího programu praní siln ì pìní.
Pravdìpodobnì bylo naplnìno pøíliš mnoho
pracího prostøedku.
Návod k použití
Pomoc
Otevøete vodovodní kohoutek.
Vodovodní kohoutek zavøete. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku, síto vyjmìte a vyèistìte je pod tekoucí vodou.
Nohy seøíïte podle pokynu k postavení a p øipojení.
Tímto není funkce ohrožena.
Pøezkoušejte kladení výtokové hadice a p øípadnì odstraòte místo ohybu nebo vyèistìte odpadní èerpadlo a rovnìž odstraònte cizí t ìlesa z pouzdra èerpadla.
Prací prost øedek dávkujte pøesnì podle údajù výrobce.
31

========31========

Návod k použití
Problém
Pravdìpodobná p øíèina
Pomoc
Šroubové spojen í na pøívodní hadici je net ìsné.
Pøívodní hadici pevn ì zašroubujte.
Výtoková hadice je netìsná.
Pøezkoušejte výtokovou hadici a pøípadnì ji obnovte.
Víko odpadního èerpadla není spr ávnì uzav øeno.
Víko správnì uzav øete.
Pod automatickou praèkou vytéká voda.
Prádlo je pøiskøípnuté v plnicích dvíøkách.
Program pøerušte, prádlo odstraòte z plnicích dvíøek. Program znovu spust’te.
Hadice k nouzovému vyprazdòování nen í spr ávnì uzavøena, popø. je netìsná.
Hadici k nouzovému vyprazdòování spr ávnì uzavøete (viz odstavec "Provedení nouzov ého vyprazdòování“) Pøi netìsné hadici k nouzovému vyprazdòování zavolejte servis.
Nebyl vpláchnut Vložka pro avivážní
avivážní prost øedek, prostøedky není spr ávnì
Vyèistìte zásuvku na prací pøihrádka w na nasazena v pøihrádce pro
prostøedky, vložku na ošetøovací prost øedky ošetøovací prost øedky nebo
avivážní prost øedek pevnì je naplnìna vodou. je ucpaná.
nasaïte.
Prádlo je znaènì zmaèkané.
Pravdìpodobnì bylo naplnìno pøíliš mnoho prádla.
Dbejte na maximální plnic í množství (viz programov é tabulky). U snadno udržovatelných textilií zvolte program < (SNADNO ŽEHLITELNÉ).
32

========32========

Problém
Pravdìpodobná p øíèina
Ve výtokové hadici je
ohnutí.
Prádlo není dob øe odstøedìné, v bubnu je ještì z øetelná voda. Objeví se chybov ý kód E20.. Indikace Á (MÁCHÁNÍ) bliká.
Maximální v ýška èerpání / výtoková v ýška 1m od plochy, na níž je p øístroj postaven, byla pøekroèena.
Odpadní èerpadlo je
ucpané.
Návod k použití
Pomoc
Ohnutí odstra òte.
Obrat’te se na servis, který má pro v ýšky èerpání vy šší než 1m k dispozici dodateènou montážní sadu jako zvláštní p øíslušentství.
Pøístroj vypnìte a vytáhnìte šít’ovou zástrèku, odpadní èerpadlo vyèistìte.
ucpaný.
U sifonové p øípojky: Sifon je
Sifon vyèistìte.
Poèkejte, až se indikace K (DVEØE) zelenì rozsv ítí.
V pøípadì, že je pøesto žádoucí otev øít plnicí dv íøka:
Plnicí dv íøka nelze pøi zapnutém pøístroji otevøít.
Plnicí dv íøka jsou kvùli
vysokému stavu vody, popø.
Otoète voliè programu na
vysoké teplot ì
zablokována. Indikace K
(DVEØE) nesvítí.
Vodovodní kohoutek nen í
úplnì otev øen.
V zásuvce na prací prostøedky se tvoøí zbytky pracích prostøedkù.
Síto ve šroubovém spojení
pøívodní hadice k
vodovodnímu kohoutku nebo k pøístroji je ucpané.
I (VYPNUTO); Otoète voliè programu na C(ÈERPÁNÍ)
Stisknìte tlaèítko O/s (START/PAUZA). Po odèepání vody lze plnic í dvíøka otevøít.
Otevøete úplnì vodovodn í kohoutek.
Vodovodní kohoutek zavøete. Odšroubujte pøívodní hadici od vodovodního kohoutku a pøístroje. Síta vyèistìte.
Bez negativního vlivu na výsledek máchání,
Voda na máchání je kalná.
Pøíèinou je pravdìpodobnì
prací prost øedek s vysokým eventuálnì pou žijte obsahem køemièitanu.
tekutého pracího prostøedku.
33

========33========

Návod k použití
Problém
Pravdìpodobná p øíèina
Pomoc
Pøi stisknutí tla èítka
pøídavného programu
Zvolený p øídavný program nesvítí p øíslušná
nelze s nastaveným indikace.
programem kombinovat.
Pokuste se o jinou volbu.
Není-li výsledek praní uspokojiv ý
Je-li prádlo zašedlé a v bubnu se usazuje v ápno
 Prací prost øedek byl pøíliš m álo dávkován.
 Nebylo použito správného pracího prostøedku.
 Speciální zne èistìní nebyla p øedzpracována.
 Program nebo teplota nebyly správnì nastaveny.
 Pøi použití prac ího prostøedku s modulovým systémem nebyly jednotlivé èásti použity ve správném pomìru.
Objeví-li se na prádle ještì šedé skvrny
 Prádlo zneèistìné mastmi, tuky nebo oleji bylo vypr áno s pøíliš malým množstvím pracího prostøedku.
 Pralo se pøi pøíliš n ízké teplot ì.
 Èastou pøíèinou je, že avivážní prost øedek - zejména v koncentrované form ì - vnikl do pr ádla. Takové skvrny co mo žná nejrychleji vyperte a opatrnì pou žijte avivážního prostøedku, kterého se to týká.
Je-li po posledním máchání je štì z øetelná p ìna
 Moderní prac í prost øedky mohou ještì zp ùsobit pìnu v posledním máchání . Pr ádlo je pøesto dostateènì vym ácháno.
Nalézají-li se bílé zbytky na pr ádle
 Jedná se o nerozpustn é l átky moderních pracích prostøedkù. Neobjevují se v d ùsledku nedostateèného vlivu máchání. Prádlo protøepte nebo vykartáèujte. Snad byste mìli pøed praním v budoucnosti prádlo obrátit. Pøezkoušejte výbìr pracího prostøedku, eventuálnì pou žijte tekutého pracího prostøedku.
34

========34========

Návod k použití
Provedení nouzov ého vyprazdòování
 Neodèerpá-li automatická pra èka už v íce prací roztok, mus í se provést nouzové vypr ázdòování.
 Je-li automatická pra èka postavena v místnosti ohrožené mrazem. musí se p øi nebezpeèí mrazu prov ést nouzové vyprazd òování. Kromì toho: P øívodní hadici z vodovodn ího kohoutku odšroubujte a položte ji na zem, výtokovou hadici vyprázdnìte.
1 Výstraha! Pøed nouzovým vyprazdòováním automatickou praèku vypnìte a vytáhnìte sít’ovou zástrèku!
Výstraha! Prací roztok, kter ý vyt éká z hadice pro nouzov é
vyprazdòování, mùže být horký. Nebezpeèí opa øením! Pøed
nouzovým vyprazdòováním nechejte nejprve prací roztok
vychladnout.
0 1. Pøipravte mìlkou zachycovací n ádobu, aby se zachytil vytékající
prací roztok.
2. Klapku v pravé oblasti krytu
podstavce vyklopte dolù a odt áhnìte
ji.
3. Hadici pro nouzové vyprazd òování
vytáhnìte z úchytù.
4. Podstavte zachycovací n ádobu. 5. Uzavírací z átku hadice pro nouzové
vyprazdòování uvoln ìte otoèením
proti smìru hodinových ruèièek a
vytáhnìte ji.
Prací roztok vyt éká. Podle množství
pracího roztoku mùže být zapotøebí
zachycovací n ádobu nìkolikrát
vyprázdnit. K tomu hadici pro nouzové
vyprazdòování mezit ím znovu uzavøete
uzavírací z átkou.
35

========35========

Návod k použití
Odtekl-li úplnì prac í roztok:
6. Uzavírací z átku pevnì zasu òte do hadice pro nouzové
vyprazdòování a pevn ì ut áhnìte ve smìru hodinových ruèièek. 7. Hadici pro nouzové vyprazd òování vlo žte znovu do úchytù. 8. Vložte klapku do krytu podstavce a uzavøete ji.
Odpadní èerpadlo vyèistìte.
1 Výstraha! Automatickou praèku pøed èistìním odpadního èerpadla vypnìte a vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky!
0 1. Nejprve proveïte nouzové vyprazd òování (viz p øedcházející
odstavec "Provedení nouzov ého vyprazdòování“).
2. Položte vytírací hadr na podlahu p øed víko odpadního èerpadla.
Mùže vytéci zbytková voda.
3. Víko odpadního èerpadla odšroubujte
proti smìru hodinových ruèièek a
vytáhnìte je.
4. Eventuální ciz í t ìlesa odstraòte z
pouzdra èerpadla.
5. Víko znovu nasaïte. Stojiny na víku
vložte boènì do vodic ích štìrbin a
víko pevnì za šroubujte ve smìru
hodinových ruèièek.
6. Hadici pro nouzové vyprazd òování
uzavøete a vložte ji do úchytù. 7. Zavøete klapku.
36

========36========

Návod k použití
Nouzové odblokov ání plnic ích dvíøek
Nedají-li se plnicí dv íøka otevøít, lze je otevøít pomocí nouzov ého
odblokování.
0 1. Je-li vidìt vodu v prùhledném skle plnicích dvíøek, proveïte nejprve
nouzové vyprazd òování (viz odstavec " Nouzov é odblokov ání“).
2. Klapku v pravé oblasti krytu
podstavce sklopte dolù.
3. Otoèný knofl ík otoète pomocí mince
kousek ve smìru hodinových ruèièek
a tuto polohu pevnì dr žte.
4. Pak zatáhnìte za dveøe a plnicí dv íøka
otevøete.
37

========37========

Návod k použití
Pøídavné m áchání + Á (M ÁCHÁNÍ+)
Automatická pra èka je nastavena na nejúspornìjší spot øebu vody. U lidí, kteøí trp í alergi í, mùže být nápomocné m áchání ve v ìtším množství vody.
3
Pøi nastavení + Á (M ÁCHÁNÍ+) se vykoná p øídavné m áchání u
programù t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/ BAREVNÉ PR ÁDLO),
} (SNADNO UDR ŽOVATELNÉ)/<(SNADNO ŽEHLITELNÉ) a
à (JEMN É PR ÁDLO).
Pøi dodání p øístroje není nastaveno p øídavné m áchání.
Nastavení p øídavného máchání:
0 1. Voliè programu oto ète pøi libovolné teplot ì na t (PR ÁDLO NA
VYVÁØKU/ BAREVNÉ PR ÁDLO), }(SNADNO UDRŽOVATELNÉ)/
<(SNADNO ŽEHLITELNÉ) nebo à (JEMN É PR ÁDLO).
2. Souèasnì dr žte tlaèítko k (P ØEDPÍRKA) a tlaèítko ] (KR ÁTKÝ)
aspoò po dobu 2 vte øin stisknuté. Na indikaci prùbìhu programu
svítí + Á (MÁCHÁNÍ+). Pøídávné m áchání je nastaveno. Z ùstane
tak dlouho uložené v pam ìti, pokud je nezrušíte.
3
Pøídavným mácháním se zvýší spot øeba vody a doba chodu
programu.
Zrušení p øídavného máchání:
0 1. Voliè progrmau oto ète znovu na t (PR ÁDLO NA VYVÁØKU/
BAREVNÉ PR ÁDLO), }( SNADNO UDRŽOVATELNÉ)/
<(SNADNO ŽEHLITELNÉ) nebo à (JEMN É PR ÁDLO).
2. Souèasnì dr žte tlaèítko k (P ØEDPÍRKA) a tlaèítko ] (KR ÁTKÝ)
aspoò po dobu 2 vte øin stisknuté. Na indikaci prùbìhu programu
zhasne+Á (MÁCHÁNÍ+). Pøídavné m áchání je zru šeno.
38

========38========

Návod k použití
Zajištìní p øed dìtmi
0
Pøi nastaveném zajištìní p øed dìtmi nelze už v íce plnicí dv íøka zavøít a program praní spustit. Nastavení zaji štìní p øed dìtmi:
Otoète otoèným knoflíkem (na vnitøní stran ì plnic ích dvíøek) pomocí mince ve sm ìru hodinových ruèièek až nadoraz.
1 Výstraha!
Oto èný knofl ík se
nesmí po nastaven í nach ázet v
zapuštìné poloze, jinak nen í
zajištìní p øed dìtmi aktivní!
Otoèný knofl ík musí vy ènívat tak,
jak je zobrazeno na obrázku.
Zrušení zaji štìní p øed dìtmi: 0 Otoèným knoflíkem toète proti
smìru hodinových ruèièek až
nadoraz.
39

========39========

Návod k postavení a p øipojení
NÁVOD K POSTAVENÍ A P ØIPOJENÍ
Bezpeènostní pokyny k instalaci
 Automatickou praèku nepøeklopte na èelní a pravou stranu (p øi pohledu zpøedu). Elektrické konstruk èní èásti by se mohly namoèit!
 Pøezkoušejte, není-li automatická pra èka poškozena pøepravou. Poškozený p øístroj nesmíte nikdy pøipojit. V pøípadì škody se obrat’te na svého dodavatele.
 Ujistìte se, že všechny díly potøebné k zaji štìní p øepravy jsou odstranìny a že je na pøístroji zhotovena ochrana proti støíkající vodì, viz "Odstranìní zaji štìní p øi pøepravì“. Jinak mùže dojít k poškození p øístroje nebo v blízkosti se nacházejícího nábytku. Zásuvku zastrète vždy do pøedpisovì instalovan é z ásuvky s ochranným kontaktem.
 Pøi pevném pøipojení: Pevné p øipojení sm í prov ést jen autorizovaný odborník.
 Pøed uvedením do provozu se ujistìte, že jmenovité nap ìtí a druh prudu uvedené na typov ém štítku pøístroje souhlasí se jmenovit ým napìtí a druhem proudu na m ístì postaven í. Požadované elektrické ji štìní je rovn ìž zapot øebí zjistit z typov ého štítku. Pøívodní s ít’ový kabel sm í vym ìnit pouze servis nebo autorizovaný odborník.
40

========40========

Návod k postavení a p øipojení
Postavení p øístroje
3
Automatické pra èky s klenutým krytem lze postavit na spodní
konstrukci.
Pøeprava pøístroje
 Automatickou praèku nepokládejte na èelní a pravou stranu (p øi pohledu zepøedu). Elektrické konstruk èní èásti by se mohly namoèit.
 Nikdy nepøepravujte pøístroj bez zajištìní pro p øepravu. Zajištìní pro pøepravu odstraòte teprve na místì postaven í! Pøeprava bez zajištìní pro p øepravu mùûe vést k poškození p øístroje. Nikdy nezvedejte pøístroj za otevøená dv íøka nebo za podstavec. Pøi pøepravì s voz íkem na pytle. Vozík pøiložte pouze boènì.
Odstraòte zajištìní pro p øepravu
Pozor! Pøed uvedením do
provozu bezpodmíneènì
odstraòte zajištìní pro p øepravu!
Všechny díly zajištìní pro
pøepravu peèlivì uschovejte pro
možnou další p øepravu
(stìhování).
0 1. Na zadní stran ì p øístroje
otevøete oba držáky na hadice a
vyjmìte hadice, jakož i p øívodní
kabel.
2. Oba držáky hadic stáhnìte
mohutnìjším zatøepáním.
41

========41========

Návod k postavení a p øipojení
3
K pøístroji je pøiložen speciální
klíè E a uzav írací krytka D
(2 kusy) a G (1 kus).
3. Dva šrouby A vyšroubujte
speciálním klíèem E.
4. Ètyøi šrouby B vyšroubujte
speciálním klíèem E.
5. Odejmìte pøepravní kolejni èku
C.
6. Ètyøi šrouby B znovu
našroubujte.
7. Dvì velk é d íry uzavøete
uzavírací krytkou D.
Pozor! Uzavírací krytky zatla ète
tak silnì, aby zapadly do zadní
stìny (ochrana vnitøku pøístroje
proti støíkající vod ì).
8. Šroub F vèetnì pouzdra, tla èné
pružiny a podložky odstraòte
speciálním klíèem E.
9. Díru uzavøete uzavírací krytkou
G.
Pozor! Uzav írací krytku zatla ète
tak silnì, aby zapadla do zadní
stìny (ochrana vnitøku pøístroje
proti støíkající vod ì).
42

========42========

Návod k postavení a p øipojení
Pøíprava místa postavení
 Plocha pro postavení p øístroje musí b ýt èistá a such á, nesmí obsahovat zbytky voskù na le štìní podlahy a jin é mazlav é n ánosy, aby se pøístroj nevysmyknul. Nepoužívejte maziv jako kluzné pomùcky.
 Postavení na kobercov é krytiny s dlouh ým vlasem nebo podlahové krytiny se zadn í stranou z m ìkké p ìny se
nedoporuèuje, nebot’ t ím není zaru èeno stabilní zaji štìní p øístroje. U míst postavení s mal ými dlaždièkami podložte pøístroj bìžnou gumovou rohožkou.
 Malé plo šné nerovnosti podlahy nikdy nevyrovn ávejte podložením døeva, lepenky nebo nìèeho podobného, nýbrž z ásadnì nastavením šroubovacích noh.
 Nelze-li se z dùvodù mal ého místa vyhnout postavení p øístroje vedle plynového sporáku nebo sporáku na uhlí: Mezi sporák a automatièkou praèku vložte tepelnì izoluj ící desku (85 x 57 cm), která mus í b ýt na stranì ke spor áku opatøena hliníkovou fólií. Automatická pra èka se nesmí postavit v m ístnosti ohrožené mrazem. Škody zpùsobené mrazem!
 Pøívodní a odpadn í hadice nesm ìjí b ýt ohnuté nebo zm áèknuté.
Postavení na betonov ém podstavci Pøi postavení na betonov ém podstavci musí b ýt z bezpeènostních dùvodù
namontovány stabilní plechy, do nich ž se automatická pra èka postaví. Stabilní plechy lze objednat u servisu pod èísly ET 645 425 058.
Postavení na vibruj ících podlahách
U vibrujících podlah, zejména u podlah s døevìnými trámy s ohebnými fošnami našroubujte na 2 podlahové tr ámy døevìnou desku odolnou proti vodì o tlou št’ce aspoò 15 mm. Podle mo žností postavte pøístroj do rohu místnosti, nebot’ tam je d øevìná podlaha nejlépe napnutá a t ím má nejm énì sklon k rezonan èním kmitùm.
43

========43========

Návod k postavení a p øipojení
Vyrovnání nerovnost í podlahy
Se ètyømi šroubovacími nohami lze vyrovnat nerovnosti podlahy a
zkorigovat výšku. Výšku lze pøizpùsobit v oblasti od +10 ... -5 mm.
Použijte k tomu pøiložený speci ální kl íè k odstran ìní zaji štìní pro
pøepravu.
0 1. Nasuòte speciální kl íè a ž ke
koneènému nárazu pevnì na
šestihran šroubovacích noh.
2. Šroubovací nohy nastavte tak,
aby pøístroj stál vodorovnì a
mìl zajištìnou polohu. Pøístroj
se nesmí p øi zatížení houpat
pøes roh.
3. Postavení p øípadnì zkontrolujte
pomocí vodov áhy.
Pozor! Malé plo šné nerovnosti
podlahy nikdy nevyrovnávejte
podložením døeva, lepenky
nebo nìèeho podobného, nýbrž
zásadnì nastaven ím
šroubovacích noh.
44

========44========

Návod k postavení a p øipojení
Elektrická p øipojka
Údaje o sít’ovém napìtí, druhu proudu a poøadovaném elektrickém jištìní je zapot øebí zjistit z typového štítku. Typový štítek se nalézá naho øe za plnicími dvíøky.
; Tento pøístroj odpovídá
sm ìrnicím
ES:
– "Nízkonapìt’ové sm ìrnice" 73/23/EHS s modifikacemi
– "Smìrnice EMV" 89/336/EHS s modifikacemi
Vodní p øípojka
3
Automatická pra èka vlastní bezpe ènostní

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE
Model OKO LAVAMAT 72630 UPDATE
Rozmiar pliku 773 KB
Number of pages 59 pages
format pliku pdf
Język Pralka AEG OKO LAVAMAT 72630 UPDATE Česky - Czech Česky - Czech,