Pobierz podręcznik dla modelu
AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600
Pralka AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600 Pralka AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1492 KB (format pliku: pdf)
ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update
Automatická praèka chránící životní prostøedí
Informace pro uživatele

========1========

Vážená zákaznice, vážený zákazníku
pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi dùležitá je pøedevším kapitola "Bezpeènostní pokyny" na první stranì. Uschovejte tyto informace pro uživatele k pozdìjšímu použití. Pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe.
V textu jsou použity následující symboly:
1 Bezpeènostní pokyny
Upozornìní: Pokyny k vaší osobní bezpeènosti.
Pozor: Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Pokyny a praktické tipy
2 Rady k ochranì životního prostøedí
1.Tyto èíslice vás vedou krok za krokem pøi obsluze spotøebièe. 2....
3....
Pro eventuálnì vyskytující se poruchy obsahuje tento tato informace pro uživatele pokyny k jejich samostatnému odstranìní, viz odstavec "Co dìlat, když...“.
Jestliže se objeví nìjaké technické problémy, je vám k dispozici naše nejbližší zákaznická služba (adresy a telefonní èísla najdete v seznamu míst zákaznických služeb).
Pøeètìte si také oddíl “Servis”.
Vytištìno na ekologicky vhodnì vyrobeném papíru. Kdo ekologicky myslí, ten také tak jedná.
2

========2========

Obsah
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpeènost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zlikvidování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rady k ochranì životního prostøedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 První zapnutí praèky - nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Popis spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pohled zepøedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zásuvka na prací a ošetøovací prostøedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ovládací panel s displejem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ukazatele na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informaèní pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Obsluha praèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zapnuto/Vypnuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vymazání nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Orientaèní ukazatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Otoèný ovladaè a strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tlaèítka a úrovnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pøíklad nastavení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pøehled funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Program (úroveò 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prací program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zvláštní programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Funkce (úroveò 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Extra (úroveò 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pøíprava praní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tøídìní a pøíprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Druh prádla a symbol údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prací a ošetøovací prostøedky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jaký prací a ošetøovací prostøedek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zmìkèovaè vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pøed prvním praním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nastavení denního èasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pøedèištìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3

========3========

Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Otevøení a zavøení plnicích dvíøek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vkládání prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pøidávání pracího/ošetøovacího prostøedku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Nastavení pracího programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Spuštìní pracího programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prùbìh pracího programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ukonèení pracího cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PAMÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Uložení programového nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Vymazání uloženého programového nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zmìna jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Èistìní a ošetøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zásuvka pro prací prostøedky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Prací buben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plnicí dvíøka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Odpadní èerpadlo vyèistìte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Co dìlat, když ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Odstranìní poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Není-li výsledek praní uspokojivý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Provedení nouzového vyprazdòování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ochrana vody Aqua Control+Aqua Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Co znamená "UPDATE“?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zajištìní pøed dìtmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Údaje o spotøebì a množství prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4

========4========

Návod k postavení a pøipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Bezpeènostní pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Postavení pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pøeprava pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Odstraòte zajištìní pro pøepravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pøíprava místa postavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Postavení na betonovém podstavci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Postavení na vibrujících podlahách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Nerovnosti podlahy vyrovnejte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Elektrická pøípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Vodní pøípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pøípustný vodní tlak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pøívod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Výtok vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Èerpací výšky vìtší než 1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rozmìry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Záruèní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Místa servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Seznam hesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5

========5========

Návod k použití
1 Bezpeènost
Bezpeènost pøístrojù AEG odpovídá uznávaným pravidlùm techniky a zákonu o bezpeènosti pøístrojù. Pøesto však máme jako výrobce povinnost Vás seznámit s následujícími bezpeènostními pokyny. Pøed prvním uvedením do provozu
• Øiïte se "návodem k postavení a pøipojení“ uvedeným dále vzadu v této informaci pro uživatele.
 Pøi dodávce pøístroje v zimních mìsících s teplotami pod nulou: Pøed uvedením do provozu skladujte automatickou praèku po dobu 24 hodin pøi pokojové teplotì.
Použití ke stanovenému úèelu
 Automatická praèka je urèena pouze k praní bìžného domácího prádla v domácnosti. Použije-li se praèky k jinému úèelu nebo obsluhuje-li se nesprávnì, pak výrobce nemùže za pøípadné škody pøevzít záruku.
 Pøestavby nebo zmìny provádìné na automatické praèce nejsou z bezpeènostních dùvodù povoleny.
 Použijte pouze pracích prostøedkù vhodných pro automatickou praèku. Dbejte pokynù výrobce pracích prostøedkù.
 Prádlo nesmí obsahovat hoølavá rozpouštìdla. Dbejte na to i pøi praní pøedtím èistìného prádla.
 Automatické praèky nepoužívejte k chemickému èistìní.  Barvicích/odbarvovacích prostøedkù se smí v automatické praèce použít pouze tehdy, dovolí-li to výslovnì výrobce tìchto výrobkù . Za eventuální škody nemùžeme ruèit.
 Používejte pouze vody z vodovodního potrubí. Používejte dešt’ové a užitkové vody pouze tehdy, vyhovuje-li požadavkùm podle DIN1986 a DIN1988.
 Škody zpùsobené mrazem nespadají pod záruku! Stojí-li automatická praèka v místnosti ohrožené mrazem, musí se pøi nebezpeèí mrazu provést nouzové vyprázdnìní (viz odstavec "Provedení nouzového vyprázdnìní“).
6

========6========

Zajištìní pøed dìtmi
 Èásti obalu (napø. fólie, styropor) mohou být nebezpeènými pro dìti. Nebezpeèí udušením! Èásti obalu chraòte pøed dìtmi.  Dìti nemohou nebezpeèí vznikající pøi zacházení s elektrickými pøístroji èasto rozpoznat. Proto se postarejte bìhem provozu o nutný dohled a nenechte si dìti s automatickou praèkou hrát - vzniká nebezpeèí, že se dìti pøiskøípnou.
 Ujistìte se, že ani dìti ani drobná zvíøata nevlezla do bubnu automatické praèky.
 Pøi zlikvidování automatické praèky: Vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky, zniète dveøní zámek, odøíznìte elektrický pøívodní kabel a odstraòte zástrèku a zbytek kabelu. Tím se nemohou hrající se dìti uzavøít a octnout v nebezpeèí.
Všeobecná bezpeènost
 Automatickou praèku smí opravovat pouze odborníci. Neodbornými opravami mùže vzniknout znaèné nebezpeèí. V pøípadì opravy se obrat’te na náš servis nebo na svého odborného prodejce.
 Nikdy neuvádìjte automatickou praèku do provozu, je-li poškozen její sít’ový kabel nebo ovládací panel, pracovní deska nebo oblast podstavce tak, že je vnitøek praèky veøejnì dostupný.
 Pøed èistìním, ošetøováním a údržbáøskými pracemi automatickou praèku vypnìte. Navíc vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky nebo - pøi pevné pøípojce vypnìte bezpeènostní spínaè vedení v pojistkové krabici nebo úplnì vyšroubujte pojistku.
 Pokud spotøebiè nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítì a zavøete vodovodní kohoutek.
 Nikdy nevytahujte sít’ovou zástrèku ze zásuvky uchopením kabelu, nýbrž uchopením zástrèky.
 Nesmí se použít vícenásobných zástrèek, spojek a prodlužovacích kabelù. Nebezpeèí požáru pøehøátím!
 Automatickou praèku neostøikujte proudem vody. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!
 U pracích programù s vysokými teplotami se sklo v plnicích dvíøkách ohøeje. Nedotýkat se!
 Pøed nouzovým vyprazdòováním pøístroje, pøed èistìním odpadního èerpadla nebo pøed nouzovým otevøením plnicích dvíøek nechte prací roztok ochladit.
7

========7========

 Drobná zvíøata mohou proudové vodièe a vodní hadice nakousat. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem a škod zpùsobených vodou! Automatickou praèku chraòte pøed drobnými zvíøaty.
2 Zlikvidování
Zlikvidujte obalový materiál!
Obal automatické praèky odbornì zlikvidujte! Všechny použité obalové materiály jsou ekologicky vhodné a lze jich znovu použít.  Èásti z umìlé hmoty jsou oznaèeny zkratkami podle mezinárodní normy:
>PE< pro polyetylen, napø. obalové fólie
>PS< pro polystyren, napø. výstelkové èásti
(zásadnì bez freonù)
>POM< pro polyxymetylen , napø. sponky z umìlé hmoty  Kartonové èásti jsou vyrobeny ze starého papíru a mìly by se odevzdat do sbìren starého papíru.
Starý pøístroj zlikvidujte!
Vyøadíte-li definitivnì pøístroj z provozu, odevzdejte jej laskavì v nejbližším recyklaèním støedisku nebo svému odbornému prodejci.
2 Rady k ochranì životního prostøedí
 Pøi støednì zašpinìném prádle se obejdete bez pøedpírky i namáèení. Ušetøíte tak prací prostøedek, vodu i èas (a ochráníte životní prostøedí).
 Praèka pracuje obzvlášt’ úspornì, jestliže dodržíte uvedená množství prádla.
 Perete-li malé množství prádla, použijte jen polovinu až dvì tøetiny doporuèeného množství pracího prostøedku.
 Pøi cíleném ošetøení skvrn a špinavých míst mùžete prát pøi nižší teplotì.
 Pøi praní také není nutné používat avivážní prostøedky. Zkuste to jednou! Po sušení v sušièce bude vaše prádlo i bez aviváže mìkké a hebké.
 Pøi støedním a vysokém stupni tvrdosti vody (od stupnì tvrdosti II, viz “Prací a ošetøovací prostøedky”), byste mìli používat zmìkèovaè tvrdosti vody. Pak mùžete dávkovat prací prostøedek jako pro oblast s tvrdostí vody I (= mìkká).
8

========8========

První zapnutí praèky - nastavení jazyka
Pøi prvním zapnutí praèky je bezpodmíneènì nutné nastavit jazyk, ve kterém se mají objevovat hlášení na displeji.
1.Stisknìte otoèný ovladaè.
Displej uprostøed
ovládacího panelu se
rozsvítí, spotøebiè je
zapnutý. Vpravo na displeji
se objeví nabídka jazykù.
Pozor: Jestliže se na
displeji neobjeví žádné
jazyky, byl spotøebiè již jednou zapnutý. Chcete-li nastavený jazyk zmìnit, øiïte se v tomto pøípadì pokyny v kapitole “Zmìna jazyka”. 2.Otáèejte otoèným
ovladaèem, až oznaèíte
EXTRASSPRACHE
požadovaný jazyk
Í
rámeèkem.
§
ANWÄHLEN
ENGLISH§
ZURÜCK
DEUTSCH)
ITALIANO§
FRANÇAIS§
3.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
EXTRAJAZYK
Vedle oznaèeného jazyka
se objeví zaškrtnutí. Nyní se
Ð
§
budou všechna hlášení na
ZVOLIT
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
displeji objevovat v tomto ZPÌT
HRVATSKI§§
jazyce.
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY!)
4.Chcete-li praèku vypnout,
stisknìte otoèný ovladaè.
EXTRAJAZYK
Pøi dalším zapnutí se budou
Ð
§
všechna hlášení na displeji
ZVOLIT
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
objevovat v nastaveném ZPÌT
HRVATSKI§§
jazyce.
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY!)
3 Pøed provedením prvního pracího cyklu si pozornì pøeètìte kapitolu
“Pøed prvním praním”.
9

========9========

Popis spotøebièe
Pohled zepøedu
Prací a ošetøovací prostøedky
Šroubovací nožièky (výškovì nastavitelné); vlevo vzadu automatická nastavovací nožièka
Ovládací panel s displejem
Typový štítek (za plnicími dvíøky)
Plnicí dvíøka
Klapka odpadního èerpadla
Zásuvka na prací a ošetøovací prostøedky
prací prostøedek pro hlavní praní (práškový) a pøípadný zmìkèovaè
10
sùl na skvrny
prací prostøedek na pøedpírku nebo zmìkèovaè
tekuté ošetøovací prostøedky (aviváž, vyztužovací prostøedky, škrob)

========10========

Ovládací panel s displejem

BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
START
60°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA) ÚSPORA ENERGIE
1800
FUNKCE
Tlaèítka
Displej
Ukazatele na displeji
Informaèní pole ukazuje aktuální nastavení
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
Øádka symbolu zobrazuje zvolenou funkci nebo Extra
START
60°
1800
FUNKCE
Informaèní pole
Program Teplota
Poèet otáèek odstøedìní
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
F î
VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO
VLNA H
Otoèný ovladaè
F î BAR.SNAD.ÚDRŽBA.) ÚSPORA ENERGIE
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO
VLNA H
Orientaèní ukazatel
Volba prací programy,
funkce
Extra
Aktuální denní èas - konec programu
11

========11========

Obsluha praèky
V této kapitole se dozvíte, jak pomocí nìkolika málo ovladaèù (1 otoèný ovladaè a 4 tlaèítka) nastavíte velký poèet funkcí, které mùžete ještì dále kombinovat. Jednoduché nastavování je usnadnìno interaktivním displejem.
Interaktivní znamená: praèka po každém vašem ovládacím kroku opìt obnoví displej. Tím je zajištìno provádìní pouze smysluplných nastavení.
V informaèním poli a v øádce symbolù pod ním stále vidíte, co je právì nastaveno.
Doporuèujeme vám, abyste si pozornì proèetli tuto kapitolu a rychle se tak seznámili s obsluhou praèky pomocí displeje.
Zapnuto/Vypnuto
Stisknutím otoèného
ovladaèe spotøebiè zapnete
a vypnete.
Pøi zapnutí se otoèný
ovladaè vysune z pùvodní
zapuštìné polohy ven.
Chcete-li praèku vypnout,
zasuòte otoèný ovladaè
zpìt do pùvodní polohy.
3 Po vypnutí praèky poèkejte s novým zapnutím vždy asi 3 vteøiny,
aby se pøípadné døívìjší programové nastavení mohlo vymazat.
Vymazání nastavení
V pøípadì, že chcete opìt vymazat omylem zvolené nastavení,
vypnìte praèku pomocí otoèného ovladaèe a asi za 3 vteøiny ji opìt
zapnìte. Nyní mùžete provést nová nastavení.
12

========12========

Orientaèní ukazatel
Na displeji praèky jsou
funkce rozdìleny do
nìkolika úrovní a stran.
Úroveò 3 (aktuální úroveò) Úroveò 2
Úroveò 1
Jedna úroveò mùže mít více stran.
Aktuální strana
Na orientaèním ukazateli vidíte, na které úrovni a stranì se právì nacházíte (zde: úroveò 3, strana 1 ze dvou).
Celkový poèet stran
Otoèný ovladaè a strany
Otáèením otoèného ovladaèe se vpravo na displeji objevují nápisy.
Otáèením smìrem doleva se znaèkovací rámeèek posunuje smìrem dolù. Je- li znaèkovací rámeèek okolo posledního nápisu strany (zde: VLNA) a vy otáèíte dále doleva, pøejde displej na následující stranu (ö).
VLNA 30°C1200 OT/MIN 10:17-10:54 START î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H)
Otáèením smìrem doprava se znaèkovací rámeèek posunuje smìrem nahoru. Je-li znaèkovací rámeèek okolo prvního nápisu strany (zde: HEDVÁBÍ) a vy otáèíte dále doprava, pøejde displej na pøedcházející stranu (î).
HEDVÁBÍ 30°C1200 OT/MIN 10:17-10:53 START ö
HEDVÁBÍ H)
SPOD. PRÁDLO 1200
40°-60° MIX
SNADNÉ ŽEHLENÍ FUNKCE OSVÌŽIT
13

========13========

Tlaèítka a úrovnì
Pomocí tlaèítek mùžete: – aktivovat nápis, který je vpravo vedle tlaèítka, napø. START
– zmìnit nápisy, napø. teplotu
– pøejít na jinou úroveò displeje, napø. pomocí tlaèítka FUNKCE. 1. úroveò programy î (1. úroveò, strana 1 ze 3) Na této úrovni mùžete – nastavit program, teplotu a poèet otáèek odstøeïování
– pomocí tlaèítka FUNKCE pøejít na 2. úroveò.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1400 OT/MIN 10:17-12:16 START
î
BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60°
ÚSPORA ENERGIE 1400
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H
JEMNÉ PRÁDLO 40°C1200 OT/MIN 15:17-16:38 START î 40°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
2. úroveò funkce
ç (2. úroveò, strana 1 z 1)
Na této úrovni mùžete
nastavovat rùzné pøídavné
JEMNÉ PRÁDLO 40°C1200 OT/MIN 15:17-16:38
funkce.
START ç
– Pomocí tlaèítka ZVOLIT
ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
mùžete pøímo zapnout
ODLOŽ. START
SKVRNY)
nìkteré funkce, napø.
ZPÌT
PØEDPÍRKA
SKVRNY.
EXTRA
U jiných funkcí (napø.
ÚSPORA ÈASU) pøejdete na podúroveò, kde si mùžete vybrat z
více možností.
– Pomocí tlaèítka ZPÌT se dostanete opìt na pøedcházející úroveò.
– Pomocí tlaèítka EXTRA se dostanete na 3. úroveò.
3 Ke každému programu mùžete nastavit jednu nebo více funkcí.
Postupujte pøitom takto:
Nejprve nastavte program (úroveò 1), a teprve pak funkci
(úroveò 2).
14

========14========

3. úroveò Extra
ì (3. úroveò, strana 1 ze 2) Na této úrovni mùžete provádìt rùzná základní nastavení. Tato základní nastavení se pøi vypnutí praèky nevymažou. Budou aktivní tak dlouho, dokud je nezrušíte.
Podrobnìjší popis najdete v kapitole "Extra".
EXTRA
ì
ZVOLIT
ZPÌT
PAMÌ
MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED.
Pøíklad nastavení programu
Program JEMNÉ PRÁDLO, 30 °C, 1000 ot/min, s funkcí
SKVRNY.
1.Stisknìte otoèný ovladaè.
Spotøebiè se zapne.
Ukazatele na displeji se
rozsvítí.
2.Otoèným ovladaèem oznaète prací program JEMNÉ PRÁDLO.
JEMNÉ PRÁDLO 40°C1200 OT/MIN 11:25-12:36 START
î 40°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
3.Tlaèítko prací teploty tisknìte tak dlouho, až se objeví teplota 30 °C.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1200
OT/MIN 11:25-12:36 START
î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
4.Tlaèítko poètu otáèek odstøedìní tisknìte tak dlouho, až se objeví èíslo 1000.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000
OT/MIN 11:25-12:36 START î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1000
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
15

========15========

5.Stisknìte tlaèítko FUNKCE.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36 START î
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 30°
ÚSPORA ENERGIE 1000
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
6.Otoèným ovladaèem oznaète funkci SKVRNY.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36 START ç ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START ZPÌT
SKVRNY)
PØEDPÍRKA EXTRA
7.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. Vpravo vedle nápisu SKVRNY se objeví zaškrtnutí. Funkce je aktivovaná.
V øádce symbolu se objeví F.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36 START F ç ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START ZPÌT
SKVRNY!)
PØEDPÍRKA EXTRA
3 Pøed spuštìním programu si laskavì pøeètìte kapitolu "Pøidání
pracího/ošetøovacího prostøedku" a "Vkládání prádla".
8.Chcete-li spustit program
nastavený podle tohoto
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
pøíkladu:
START F ç
– Stisknìte tlaèítko START.
ZRUŠIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START
Prací program se spustí. ZPÌT
SKVRNY!)
PØEDPÍRKA
EXTRA
– V opaèném pøípadì
stisknìte otoèný ovladaè
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
k vypnutí praèky.
START F ç
Ukazatele na displeji ZRUŠIT
ÚSPORA ÈASU
zhasnou.
ODLOŽ. START
Všechna výše popsaná
ZPÌT
SKVRNY!)
PØEDPÍRKA
nastavení se opìt
EXTRA
vymažou.
16

========16========

Pøehled funkcí
Program (úroveò 1)
Prací program
BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA
Prací program (20 °C až 60 °C univerzálnì
použitelný pro vyváøené/barevné prádlo
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
(bavlna/len), snadno udržovatelné prádlo
START î
(smìsové tkaniny, napø. bavlna/polyester) a 60°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
syntetické tkaniny. Prací program je vhodný
ÚSPORA ENERGIE
VYVÁØ. PRÁDLO
pro rùzné druhy tkanin a množství prádla.
1800
JEMNÉ PRÁDLO
Pøevažuje-li bavlnìné/lnìné prádlo, zvolte
FUNKCE VLNA H
program pro vyváøené/barevné prádlo,
pøevažuje-li syntetické prádlo, zvolte program pro snadno
udržovatelné prádlo. Chcete-li prát pouze snadno udržovatelné
prádlo, nemìli byste pøekroèit množství 2,5 kg, jinak se prádlo pøíliš
zmaèká.
2 ÚSPORA ENERGIE
Program s velkou úsporou energie a vody pøi 60 °C pro lehce až
normálnì zašpinìné vyváøené/barevné prádlo (bavlna/ len).
VYVÁØENÉ PRÁDLO
Prací program pøi 95°C pro vyváøené/barevné prádlo(bavlna, len).
JEMNÉ PRÁDLO
Prací program pro jemné prádlo pøi 30°C nebo 40 °C.
VLNA H (ruèní praní)
Prací program (STUDENÁ až 40 °C) pro vlnu urèenou k praní v
praèce a pro vlnìné tkaniny urèené k ruènímu praní se
symbolem H (ruèního praní).
HEDVÁBÍ H (ruèní praní)
Prací program pøi 30 °C pro hedvábí urèené k
ruènímu praní a praní v praèce.
HEDVÁBÍ 30°C1200 OT/MIN 14:40-15:24 3 Vzhledem k tomu, že hedvábí je velmi
START ö
choulostivá tkanina, doporuèujeme prát pokud
HEDVÁBÍ H)
SPOD. PRÁDLO
možno jen jeden kus a v žádném pøípadì 1200
40°-60° MIX
neprat hedvábí dohromady s jinou hrubší
SNADNÉ ŽEHLENÍ
FUNKCE OSVÌŽIT
tkaninou. U velmi choulostivých hedvábných
tkanin je možné dosáhnout ještì šetrnìjšího praní stisknutím tlaèítka
ÚSPORA ÈASU.
17

========17========

SPODNÍ PRÁDLO
Šetrný prací program pøi 40°C pro jemné a choulostivé tkaniny. Pozor: Choulostivé prádlo k žehlení vložte do prací sít’ky nebo sáèku!
40°-60° MIX
Program pro barevné prádlo, které se má prát pøi rùzných teplotách. Rùzné kousky prádla, které se podle symbolu údržby mají prát samostatnì pøi 40 °C nebo pøi 60 °C, mùžete vyprat dohromady pomocí programu 40°-60° MIX. Lépe tak využijete kapacitu bubnu a ušetøíte energii. Díky prodloužené dobì praní je prací výsledek stejný jako pøi pracím programu s 60 °C.
SNADNÉ ŽEHLENÍ
Prací program pøi 40 °C pro snadno udržovatelné tkaniny, které se mají po vyprání s tímto programem jen lehce pøežehlit, nebo se vùbec nežehlí.
OSVÌŽIT
Asi 20minutový prací program pøi 30 °C ke krátkému proprání tkanin, napø. jednou nošeného, nepatrnì zašpinìného sportovního obleèení.
MÓDNÍ
Obzvláštì šetrný speciální program pøi 40 °C
pro moderní tkaniny, jako napø. viskóza,
MÓDNÍ 40°C1200 OT/MIN 14:43-15:44 modal, kupro, lyocell.
START ú
MÓDNÍ)
ŠETR. ODSTØED.
1200
ODSTØEDÌNÍ
ŠKROBENÍ
FUNKCE ÈERPÁNÍ
Zvláštní programy
ŠETRNÉ ODSTØEDÌNÍ
Odèerpání vody po stop máchání a šetrném odstøedìní, popø. samostatné šetrné odstøedìní choulostivého prádla (jemné prádlo, vlna) pøi nízkém poètu otáèek.
ODSTØEDÌNÍ
Odèerpání vody po stop máchání a odstøedìní, nebo samostatném odstøedìní ruènì vypraného vyváøeného/barevného prádla nebo snadno udržovatelného prádla.
18

========18========

ŠKROBENÍ
Samostatné škrobení, samostatná aviváž, samostatná impregnace
vlhkého prádla (1 máchací cyklus, vpláchnutí tekutého ošetøovacího
prostøedku ze zásuvky na ošetøovací prostøedky æ, odstøedìní).
S tímto programovým nastavením je také možné provést
samostatný máchací cyklus. Ošetøovací prostøedek do pøíslušné
pøihrádky už pak nepøidávejte.
ÈERPÁNÍ
Odèerpání vody po stop máchání (bez odstøedìní).
3 Stop máchání znamená: prádlo zùstane v poslední máchací vodì,
neprobìhne odstøedìní.
Funkce (úroveò 2)
Pomocí tlaèítka FUNKCE
se dostanete na druhou
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
úroveò. Nyní mùžete k døíve START
î
zvolenému pracímu
BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
60°
programu zvolit rùzné
ÚSPORA ENERGIE
VYVÁØ. PRÁDLO
pøídavné funkce, napø. k
1800
JEMNÉ PRÁDLO
upravení programu podle
FUNKCE VLNA H
druhu tkaniny nebo stupnì
zašpinìní prádla, nebo k urèení doby spuštìní pracího programu a
jeho délky. Praèka nabídne pouze funkce, které lze kombinovat s
právì zvoleným pracím programem. Funkce se po skonèení pracího
programu opìt zruší.
ÚSPORA ÈASU Z
Zkrácený prací program
pro lehce zašpinìné
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
prádlo.
START ç
ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU)
ODLOŽ. START
ZPÌT
ALERGIK
SKVRNY
EXTRA PØEDPÍRKA
Je-li nastaven program
ÚSPORA ÈASU, v øádce
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-11:46
symbolù se objeví Z.
START è
ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
ZPÌT
NORMÁLNÍ!
KRÁTCE¶)
EXTRA KRÁTKɶ¶
19

========19========

ODLOŽENÝ START
Funkce ODLOŽENÝ START umožòuje odložení zaèátku pracího programu. Funkci ODLOŽENÝ START mùžete nastavit v 30minutových krocích. Na displeji se objeví aktuální denní èas a doba ukonèení programu (napø. 14:23 - 20:28).
ALERGIK S
Speciální pøídavná funkce s mnohem vìtším máchacím úèinkem (pøídavné máchání) se souèasným zvýšením ochrany prádla (omezený pohyb bubnu). Ideální pro èasté praní, napø. pøi pøecitlivìlosti pokožky. Dále je možné ještì zvolit pøídavné máchání (MÁCHÁNÍ+) (viz kapitolu “Extra”). Je-li nastaven program ALERGIK, v øádce symbolù se objeví S.
SKVRNY F
K praní velmi zašpinìného prádla nebo skvrn. (Sùl na skvrny nebo tablety se rozpouští ve vhodnou dobu v prùbìhu programu.) Je-li nastaven program SKVRNY, v øádce symbolù se objeví F. PØEDPÍRKA V
Studená pøedpírka pøed automaticky následujícím hlavním praním. Je-li nastavena PØEDPÍRKA, v øádce symbolù se objeví V.
Extra (úroveò 3)
Pomocí tlaèítka EXTRA
pøejdete na tøetí úroveò. Na
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16
této úrovni mùžete volit START
ç
rùzná základní nastavení
ÚSPORA ÈASU)
ZVOLIT
nezávisle na aktuálním
ODLOŽ. START
ALERGIK
pracím programu. Tato
ZPÌT
SKVRNY
základní nastavení budou
EXTRA PØEDPÍRKA
aktivní tak dlouho, dokud je
opìt nezrušíte.
PAMÌ
Èasto používaná programová nastavení mùžete uložit (napø.
BAREVNÉ-SNADNO UDRŽOVATELNÉ, 40 °C, 1200 ot/min, s
ÚSPOROU ÈASU).
V pamìti jsou k dispozici 4 místa. Uložené programové nastavení
se objeví zapsané na první programové stránce (napø. M1:
BAR.SNAD.ÚDRŽB a je možné ho zvolit jako normální prací
program. (viz kapitolu “Pamìt’: uložení programového nastavení”).
20

========20========

MÁCHÁNÍ+ P
Praèka je nastavena na
maximálnì úspornou
EXTRA
spotøebu vody. Lidé s
ì
alergiemi nebo žijící v ZVOLIT
oblastech s velmi tvrdou
PAMÌ
vodou si ale mohou zvolit
ZPÌT
MÁCHÁNÍ+)
OCHLAZENÍ VODY
máchání ve vìtším
UVOLÒ. ODSTØED.
množství vody. Zvolíte-li
MÁCHÁNÍ+, provede se s výjimkou programù VLNA, H, HEDVÁBÍ H a SPODNÍ PRÁDLO pøídavný máchací cyklus. Zvolíte-li MÁCHÁNÍ+, objeví se P v øádce symbolu.
OCHLAZENÍ VODY
Prací roztok se pøed odèerpáním na konci hlavního praní napuštìním studené vody ochladí, aby nedošlo k tepelnému poškození umìlohmotné vypouštìcí hadice. Toto základní nastavení je úèinné pouze s programy VYVÁØENÉ PRÁDLO, BAREVNÉ- SNADNÁ ÚDRŽBA a ÚSPORA ENERGIE.
UVOLÒOVACÍ OSTØEDÌNÍ
Toto odstøedìní je zaøazené do závìreèného odstøedìní a je nastavitelné. Prádlo se tolik nelepí na stìny bubnu a snadnìji se vyjme.
JAZYK
K nastavení jazyka, ve kterém se mají objevovat hlášení na displeji. (viz kapitolu “Zmìna jazyka”.)
HODINY
K nastavení aktuálního denního èasu. Tato funkce je dùležitá k tomu, aby se na displeji mohl zobrazit èas ukonèení pracího programu a mohlo se využít pøídavné funkce ODLOŽENÝ START. (viz kapitolu “Pøed prvním praním: nastavení denního èasu”). HLASITOST
Po stisknutí tohoto tlaèítka zazní zvukový signál. Hlasitost zvukového signálu mùžete seøídit nebo zvukový signál úplnì zrušit. Hlasitost výstražného signálu pøi chybovém hlášení nelze zmìnit.
21

========21========

Pøíprava praní
Tøídìní a pøíprava prádla
 Prádlo roztøiïte podle symbolu údržby (viz “Druh prádla a symbol údržby”).
 Vyprázdnìte kapsy.
 Odstraòte kovové kousky (kanceláøské svorky, spínací špendlíky apod.)
 Aby se vám prádlo nepoškodilo a nezamotalo: zavøete zipy, zapnìte knoflíèky na ložním povleèení, volné pásky, napø. u zástìry, svažte k sobì.
 Odìvy s podšívkou obrat’te naruby (spací pytle, bundy apod.)  U pleteninových barevných tkanin jako vlna a u tkanin se vsazeným šperkem: obrat’te je vnitøní stranou ven.
 Malé a choulostivé kousky (dìtské ponožky, punèochy, podprsenky apod.) perte v sít’ce na prádlo, polštáøi se zipem nebo ve vìtší ponožce.
 Záclony vyžadují zvláštní péèi. Kovové nebo umìlohmotné kroužky odstraòte nebo je svažte do sít’ky nebo sáèku. Za pøípadné škody nemùžeme pøevzít žádnou odpovìdnost.  Barevné a bílé tkaniny nikdy neperte dohromady. Bílé prádlo by se mohlo obarvit nebo zešednout.
 Nové barevné tkaniny obsahují èasto pøíliš barvy. Tyto kusy perte poprvé radìji samostatnì.
 Perte dohromady malé a velké kusy. Tímto zpùsobem zlepšíte úèinnost praní a prádlo se pøi odstøedìní lépe rozloží.
 Prádlo pøed vložením do praèky naèechrejte.
 Prádlo vkládejte do bubnu jedno po druhém.
 Dodržujte pokyny “Prát samostatnì” a “Nìkolikrát prát samostatnì”!
22

========22========

Druh prádla a symbol údržby
Symboly údržby pomáhají pøi volbì správného programu. Prádlo
byste mìli roztøídit podle druhu a symbolu údržby. Údaje o teplotì
na symbolu údržby jsou vždy maximální údaje.
Vyváøené prádlo O
Tkaniny z bavlny (Cotton) a lnu s tímto symbolem údržby jsou
odolné proti mechanickému opotøebování a vysokým teplotám. Pro
tento druh prádla je vhodný program VYVÁØENÉ PRÁDLO.
Barevné prádlo MJ
Tkaniny z bavlny a lnu s tímto symbolem údržby jsou odolné proti
mechanickému opotøebování. Pro tento druh prádla je vhodný
program BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA.
Snadno udržovatelné prádlo NK
Tkaniny jako upravená bavlna, bavlnìné a vlnìné smìsi a syntetické
látky s tímto symbolem údržby jsou mechanicky ménì odolné. Pro
tento druh prádla jsou vhodné programy BAREVNÉ-SNADNÁ
ÚDRŽBA a SNADNÉ ŽEHLENÍ.
Jemné prádlo L
Tkaniny jako vrstvená vlákna, mikrovlákna, syntetické a záclony s
tímto symbolem údržby vyžadují šetrné zacházení. Pro tento druh
prádla je vhodný program JEMNÉ PRÁDLO.
Viskóza KL
Moderní tkaniny jako viskóza, kupro, lyocell, modal a další vyžadují
obzvlášt’ šetrnou péèi. Pro tyto druhy prádla se hodí program
MÓDNÍ.
Spodní prádlo KL
Pro jemné a choulostivé tkaniny z polyesteru, polyamidu a pro
smìsové tkaniny s tìmito symboly údržby je vhodný program
SPODNÍ PRÁDLO.
Vlna, hedvábí a obzvlášt’ choulostivé prádlo WLH
Tkaniny jako vlna, vlnìné smìsi a hedvábí s tìmito symboly údržby
jsou velmi citlivé na mechanické zacházení. Pro tento typ tkaniny
jsou vhodné programy VLNA H a HEDVÁBÍ H.
Pozor! Tkaniny se symbolem údržby G (Neprat!) nesmíte prát v
automatické praèce!
23

========23========

Prací a ošetøovací prostøedky
Jaký prací a ošetøovací prostøedek?
Používejte pouze prací a ošetøovací prostøedky, které jsou urèené
pro automatické praèky. Vždy dodržujte pokyny výrobce.
Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku?
Množství použitého prostøedku závisí:
 na stupni zašpinìní prádla
 na stupni tvrdosti pøivádìné vody
 na množství prádla
2 Pokud výrobce neuvádí žádné údaje o dávkování pracího
prostøedku pro menší náplnì prádla, dávejte pøi polovièním
množství prádla o tøetinu ménì pracího prostøedku, pøi malém
množství prádla a pøi programu SNADNÉ ŽEHLENÍ dávejte jen
polovinu množství pracího prostøedku doporuèeného pro plnou
náplò.
Vždy dodržujte pokyny výrobce pracích a ošetøovacích prostøedkù k jejich použití a dávkování.
Zmìkèovaè vody
Pøi støední až vysoké tvrdosti vody (od oblasti tvrdosti II) by se mìlo
použít zmìkèovaèe. Dbejte na údaje výrobce! Prací prostøedek pak
dávkujte vždy pro oblast tvrdosti I (= mìkká). Informaci o místní
tvrdosti vody udìluje pøíslušná vodárna.
2 Protože se zmìkèovaè vody vpláchne pøed hlavním pracím
prostøedkem (pøedbìžné zmìkèování vody), staèí osmdesát procent
množství zmìkèovaèe udaném na obalu.
Údaje o tvrdosti vody
Oblast tvrdosti
I - mìkká
II - støednì tvrdá
III - tvrdá
IV - velmi tvrdá
24
Tvrdost vody v °dH (nìmecký stupeò
tvrdosti)
0 - 7
7 - 14
14 - 21
nad 21
Tvrdost vody v mmol/l
(milimol na litr)
do 1,3
1,3 - 2,5
2,5 - 3,8
nad 3,8

========24========

Pøed prvním praním
Nastavení denního èasu
Pøed prvním praním a pøi zmìnì letního/zimního èasu je nutné
nastavit hodiny.
1.Stisknìte otoèný ovladaè.
Spotøebiè se zapne.
2.Stisknìte tlaèítko FUNKCE.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16 START î 60°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
ÚSPORA ENERGIE 1800
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H
3.Stisknìte tlaèítko EXTRA.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16 START ç ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU)
ODLOŽ. START ZPÌT
ALERGIK
SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA
4.Otoèný ovladaè nastavte na HODINY.
5.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
EXTRA
ô
ZVOLIT
ZPÌT
JAZYK HODINY) HLASITOST
6.Pomocí otoèného ovladaèe
nastavte aktuální denní èas.
EXTRA 7.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT,
é abyste nastavený denní èas
ZVOLIT
HODINY uložili. ZPÌT
15:11 H:MIN) 8.3x stisknìte tlaèítko ZPÌT.
Tímto zpùsobem se
dostanete na první úroveò a mùžete volit prací program.
25

========25========

Pøedèištìní
Pøed prvním praním proveïte jeden prací cyklus bez prádla
(BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA 60°, s polovièním množstvím
pracího prostøedku).
Tím se odstraní rùzné neèistoty, které ve výrobì zùstaly na bubnu a
nádrži.
1.Stisknìte otoèný ovladaè.
Spotøebiè se zapne.
2.Prací prostøedek vložte do
levé pøihrádky zásuvky na
prací prostøedky.
3.Stisknìte tlaèítko START. Prací program se spustí.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16 START
î
BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60°
ÚSPORA ENERGIE 1800
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H
26

========26========

Praní
Otevøení a zavøení plnicích dvíøek
 Otevøení: zatáhnìte za držadlo plnicích dveøí.
 Zavøení: plnicí dveøe dobøe pøitisknìte.
3 Jestliže se na displeji objeví symbol O , mùžete plnicí dvíøka otevøít.
Jestliže se na displeji objeví symbol N , jsou plnicí dvíøka
zablokovaná.
Objeví-li se na displeji chybové hlášení ZAVØETE DVEØE, pokusili
jste se spustit prací program a plnicí dvíøka nebyla správnì zavøená.
V tomto pøípadì plnicí dvíøka dobøe zavøete a prací program ještì
jednou spust’te.
Vkládání prádla
3 Pokyny ke správné pøípravì prádla viz “Tøídìní a pøíprava prádla”.
1.Prádlo roztøiïte a pøipravte podle druhu tkaniny.
2.Otevøete plnicí dvíøka: zatáhnìte za držadlo plnicích dveøí.
3.Vložte prádlo.
Pozor! Pøi zavírání dveøí dbejte na
to, aby se v nich prádlo
nepøiskøíplo! Prádlo i praèka by se
mohly poškodit.
4.Plnicí dveøe dobøe zavøete.
27

========27========

Pøidávání pracího/ošetøovacího prostøedku 3 Poznámky k pracím a ošetøovacím prostøedkùm viz kapitolu “Prací a
ošetøovací prostøedky”.
1.Otevøete zásuvku na prací
prostøedky: stisknìte klapku
dole na zásuvce (1) a zásuvku
vytáhnìte až na doraz (2).
28
2.Plnìní pracím/ošetøovacím
prostøedkem
Pøihrádka na práškový hlavní
prací prostøedek/tablety
práškový hlavní prací
(vlevo):
prostøedek/tablety
Používáte-li zmìkèovaè vody, a do
sùl na skvrny/tabletysùl na skvrny/-
pravé pøihrádky dáváte prací
prostøedek na pøedpírku, dejte
zmìkèovaè vody na prostøedek
pro hlavní praní do levé pøihrádky.
Pøihrádka na sùl/tablety na
skvrny (uprostøed vzadu):
Sùl na skvrny používejte jen tehdy,
zvolíte-li funkci SKVRNY.
Pøihrádka na zmìkèovaè vody
nebo na prostøedek pro
pøedpírku (vpravo):
Prostøedek na pøedpírku
používejte jen tehdy, zvolíte-li
tekuté ošetøovací
prostøedky
funkci PØEDPÍRKA.
zmìkèovaè vody nebo prací
Pøihrádka na tekuté ošetøovací
prostøedek pro pøedpírku
prostøedky (uprostøed vpøedu):
aviváž, vyztužovací prostøedky, škrob
Pozor! Pøihrádku naplòujte nejvýše ke znaèce MAX. Husté
prostøedky mùžete zøedit až ke znaèce Max, práškový škrob
rozpust’te.
Poznámka: Malé množství zbylé vody v pøihrádce na tekuté
ošetøovací prostøedky je normální a nemá vliv na koneèný výsledek
máchání.
3.Zásuvku zcela zasuòte.
3 Pøi použití tekutého pracího prostøedku/tablet:
Tekutý prací prostøedek nebo tablety používejte pomocí dávkovaèe
pøiloženého k tìmto prostøedkùm. Øiïte se pokyny výrobce.

========28========

Nastavení pracího programu
1.Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne.
2.Otoèným ovladaèem oznaète požadovaný prací program, napø. JEMNÉ PRÁDLO.
JEMNÉ PRÁDLO 40°C1200 OT/MIN 11:25-12:36 START î 40°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
3.Tlaèítko prací teploty tisknìte tak dlouho, až se objeví požadovaná teplota (napø. 30°).
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1200 OT/MIN 11:25-12:36 START î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
4.Tlaèítko poètu otáèek odstøedìní tisknìte tak dlouho, až se objeví požadovaný poèet otáèek odstøedìní (napø. 1000 nebo nápis STOP MÁCHÁNÍ.
5.Jestliže nechcete provádìt žádná další nastavení, stisknìte tlaèítko START. Prací program se spustí. (viz kapitolu “Spuštìní pracího programu”.) Chcete-li zvolit nìjaké funkce, viz kapitolu “Nastavení funkcí”.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36 START î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1000
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36 START î 30°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE 1000
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H
29

========29========

Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ START
Tato funkce umožòuje odložit start pracího programu o 1 až o
maximálnì 23,5 hodiny.
1.Stisknìte tlaèítko FUNKCE.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
START
î
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
30°
ÚSPORA ENERGIE
1000
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO )
FUNKCE VLNA H
2.Otoèným ovladaèem
oznaète funkci ODLOŽENÝ
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
START.
START ç
3.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START(
ZPÌT
SKVRNY
PØEDPÍRKA
EXTRA
4.Pomocí otoèného ovladaèe
nastavte požadovaný èas,
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-14:06
kdy se má prací program
START è
ukonèit. ZVOLIT
KONEC PROGRAMU
3 Funkci ODLOŽENÝ START
ZPÌT
14:06 H:MI(
mùžete nastavit v
30minutových krocích.
5.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
V informaèním poli se zmìní èas ukonèení programu (napø. 14:06).
6.Stisknìte tlaèítko START.
3 Po dobu ODLOŽENÉHO STARTU je praèka v klidovém stavu Stand-
by-Modus. Podsvícení displeje zhasne.
Zrušení ODLOŽENÉHO STARTU:
 Stisknìte tlaèítko START.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN
Prací program se okamžitì
11:25-14:06
spustí.
START N§
ODLOŽ. START
1000
[==##############
ODBLOK. DVEØE
30

========30========

Spuštìní pracího programu
1.Zkontrolujte, zda je otevøený pøívod vody.
2.Po nastavení pracího
programu, popøípadì
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
funkce/funkcí, stisknìte
START è
tlaèítko START.
ZPÌT
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
ÚSPORA ENERGIE
Prací program se spustí. 1000
VYVÁØ. PRÁDLO
3
JEMNÉ PRÁDLO)
Asi za 30 vteøin po zapnutí
EXTRA VLNA H
praèky nebo po posledním
stisku tlaèítka nebo otoèení ovladaèe zaène blikat ukazatel START.
Jestliže nechcete provádìt žádná další nastavení, stisknìte tlaèítko
START.
Pøi nastavené pøedvolbì èasu spuštìní:
Jestliže jste zvolili funkci ODLOŽENÝ START, skonèí program v
dobu zobrazenou na displeji. Dokud program nezaène, mùžete
odložený start kdykoli zrušit. Prací program se pak okamžitì spustí.
(viz kapitolu "Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ START).
Jestliže chcete pøed spuštìním programu ještì pøidat prádlo:
1.Stisknìte tlaèítko ODBLOK.
DVEØE. Objeví se symbol
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN
11:25-14:36
O .
START N§
2.Otevøete plnicí dvíøka.
ODLOŽ. START
[==##############
Pøidejte prádlo. 1000
ODBLOK. DVEØE
3.Pak dvíøka zavøete a stisknìte tlaèítko ZABLOK. DVEØE.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN
11:25-14:36 START O§
ODLOŽ. START
[==############## 1000
ZABLOK. DVEØE
31

========31========

Prùbìh pracího programu
Bìhem pracího programu
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN 11:25-12:36
se na displeji zobrazují
právì probíhající
PAUZA N§
programové kroky, napø.
HLAVNÍ PRANÍ
#####=========]
hlavní praní, dále èerný 1000
proužek prùbìhu
ZBYT. VLHKO 49%
programu.
V prùbìhu programu se na
displeji zobrazuje symbol N: plnicí dvíøka jsou zablokována.
Zbytková vlhkost/náplò
V prùbìhu programu se na
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1400 OT/MIN 11:25-12:36
displeji dále objeví:
– oèekávaná zbytková
PAUZA N§
vlhkost prádla na konci
HLAVNÍ PRANÍ
#####=========]
programu. Tento údaj 1400
NÁPLÒ 80 %
závisí na poètu
ZBYT. VLHKO 50 %
nastavených otáèek
odstøedìní.
– náplò bubnu (v 10 % krocích). Tento údaj se zobrazuje pouze u
programù BAR.SNAD.ÚDRŽBA a VYVÁØ. PRÁDLO. Praèka
rozpozná náplò až asi za patnáct minut.
Zmìna poètu otáèek
Bìhem pracího programu je ještì možné zmìnit poèet otáèek
odstøedìní nebo nastavit Stop máchání. Jiná nastavení není možné
zmìnit.
Pøerušení programu
Chcete-li program pøedèasnì pøerušit, vypnìte spotøebiè (stisknìte
otoèný ovladaè).
3 Prací program je možné kdykoli pøerušit tlaèítkem PAUZA.
32

========32========

Ukonèení pracího cyklu
Po ukonèení pracího programu se na displeji objeví nápis VYJMÌTE
PRÁDLO.
3 Jestliže do pøibližnì 3 minut po ukonèení programu nestisknete
žádné tlaèítko, nebo nepootoèíte otoèným ovladaèem, pøepne se
praèka do klidového stavu Stand-by-Modus. Stiskem libovolného
tlaèítka nebo pootoèením otoèného ovladaèe klidový stav opìt
zrušíte.
3 Jestliže jste zvolili SNADNÉ ŽEHLENÍ, následuje po ukonèení
programu fáze ochrany prádla proti zmaèkání v délce asi 30 minut.
Bìhem fáze ochrany proti zmaèkání je možné kdykoli plnicí dvíøka
otevøít a prádlo vyjmout. Staèí stisknout tlaèítko PAUZA a plnicí
dvíøka otevøít.
Stop máchání
Konèí-li prací cyklus stop mácháním, je nutné nejprve odèerpat
vodu nebo prádlo odstøedit.
Odstøedìní
1.Nastavte požadovaný poèet
otáèek odstøedìní.
JEMNÉ PRÁDLO 30°CSTOP MÁCHÁNÍ 11:25-11:28
START N§
STOP MÁCHÁNÍ
###############
STOPMÁCH
ZBYT. VLHKO 97 %
2.Stisknìte tlaèítko START. Prádlo se odstøedí.
JEMNÉ PRÁDLO 30°C1000 OT/MIN
11:25-11:28 START N§
STOP MÁCHÁNÍ
############### 1000
ZBYT. VLHKO 97 %
Šetrné odstøedìní nebo èerpání: 1.Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte.
2.Pomocí otoèného ovladaèe oznaète buï
– ŠETRNÉ ODSTØEDÌNÍ
(nebo snižte poèet
otáèek) nebo
– ÈERPÁNÍ.
ŠETR. ODSTØED. 800 OT/MIN 11:25-11:28 START ú
MÓDNÍ
ŠETR. ODSTØED. ) 800
ODSTØEDÌNÍ
ŠKROBENÍ FUNKCE ÈERPÁNÍ
33

========33========

3.Stisknìte tlaèítko START.
– Pøi šetrném odstøedìní se voda odèerpá a prádlo se šetrnì
odstøedí.
– Pøi èerpání se voda odèerpá (bez odstøedìní).
Vyjmutí prádla
Jestliže se na displeji objeví
symbol O§, mùžete plnicí
KONEC
dvíøka otevøít.

1.Plnicí dvíøka otevøete
VYJMÌTE PRÁDLO
zatažením za držadlo.
###############
2.Vyjmìte prádlo.
ZBYT. VLHKO 32 %
3.Stisknìte otoèný ovladaè.
Spotøebiè je vypnutý.
Pozor! Jestliže praèku nebudete po dlouhou dobu používat: Zavøete vodovodní kohoutek a spotøebiè odpojte od sítì. (Ochranný systém proti vyplavení Aqua Control nefunguje pøi pøerušeném pøívodu proudu.)
Hlášení PØEDÁVKOVÁNO
Jestliže se na konci pracího
cyklu objeví na displeji
KONEC
nápis PØEDÁVKOVÁNO,

použili jste u pracího
VYJMÌTE PRÁDLO
programu pøíliš mnoho
###############
pracího prostøedku. Pøi
ZBYT. VLHKO 32 %
dalším praní dodržujte
PØEDÁVKOVÁNO
pøesnì pokyny výrobce k
dávkování pracího prostøedku a doporuèené množství prádla!
34

========34========

PAMÌ
Uložení programového nastavení
Pomocí základního nastavení PAMÌùžete ukládat èasto
používané programové kombinace (prací program, teplotu, poèet
otáèek odstøedìní a funkci/funkce). V pamìti jsou k dispozici 4
místa. Uložený program mùžete potom volit stejnì jako všechny
ostatní prací programy.
3 Pomocí PAMÌTI nelze ukládat funkce Extra. Musíte je nastavit
samostatnì a zùstanou aktivní tak dlouho, dokud je zase nezrušíte.
Pøíklad: BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA, 40 °C, 1200 ot/min, s funkcí ALERGIK.
1.Stisknìte otoèný ovladaè.
Spotøebiè se zapne.
2.Otoèný ovladaè nastavte na program BAREVNÉ- SNADNÁ ÚDRŽBA. 3.Pomocí tlaèítek nastavte teplotu a poèet otáèek odstøedìní.
4.Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 5.Otoèným ovladaèem oznaète funkci ALERGIK. 6.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. Na displeji se objeví symbol S.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16 START î 40°
BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
ÚSPORA ENERGIE 1200
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16 START ç ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START ZPÌT
ALERGIK)
SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA
7.Stisknìte tlaèítko EXTRA.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16 START S ç ZRUŠIT
ÚSPORA ÈASU
ODLOŽ. START ZPÌT
ALERGIK!)
SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA
35

========35========

PAMÌ se oznaèí rámeèkem.
8.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
EXTRA
ì
ZVOLIT
ZPÌT
PAMÌ
MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED.
PAMÌ 1 se oznaèí rámeèkem.
9.Stisknìte tlaèítko ULOŽIT. Programové nastavení je uloženo.
PAMÌBAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C 1200
é
ULOŽIT
ZPÌT
PAMÌ PAMÌ PAMÌ PAMÌ
10.3x stisknìte tlaèítko ZPÌT.
Tímto zpùsobem se opìt
PAMÌBAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C 1200
dostanete na první úroveò.
é
ULOŽIT
PAMÌ
ZPÌT
PAMÌ 2§§
PAMÌ 3§§
PAMÌ 4§§ 3 Uložené programové
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16
nastavení se objeví jako
první nápis na první stránce
START S þ
(M1: BAR.SNAD.ÚDRŽB
40°
M1:BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
BAR.SNAD.ÚDRŽBA
40 °C, 1200 ot/min. a 1200
ÚSPORA ENERGIE
funkce ALERGIK/S).
VYVÁØ. PRÁDLO
FUNKCE JEMNÉ PRÁDLO
Uložené programové
nastavení mùžete nyní volit stejnì jako všechny ostatní prací
programy.
S tímto novým zápisem má první úroveò celkem ètyøi strany.
Orientaèní symbol se zmìní na þ.
36

========36========

Vymazání uloženého programového nastavení
1.Stisknìte tlaèítko FUNKCE.
2.Stisknìte tlaèítko EXTRA.
PAMÌ se oznaèí rámeèkem:
3.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
4.Otoèným ovladaèem oznaète PAMÌ1. 5.Stisknìte tlaèítko VYMAZAT. Uložené programové nastavení se vymaže. Nakonec 3x stisknìte tlaèítko ZPÌT.
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16 START S þ 40°
M1:BAR.SNAD.ÚDRŽBA)
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 1200
ÚSPORA ENERGIE
VYVÁØ. PRÁDLO FUNKCE JEMNÉ PRÁDLO
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40°C1200 OT/MIN 10:17-12:16 START
ç ZVOLIT
ÚSPORA ÈASU)
ODLOŽ. START ZPÌT
ALERGIK
SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA
EXTRA
ì
ZVOLIT
ZPÌT
PAMÌ
MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED.
EXTRA
é
VYMAZAT
ZPÌT
PAMÌ PAMÌ 2§§ PAMÌ 3§§ PAMÌ 4§§
Tímto zpùsobem se opìt dostanete na první úroveò.
37

========37========

Zmìna jazyka
Chcete-li, aby se hlášení na displeji objevovala v jiném jazyce, mùžete zmìnit jazykové nastavení.
1.Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne.
2.Stisknìte tlaèítko FUNKCE.
3.Stisknìte tlaèítko EXTRA.
4.Otoèným ovladaèem oznaète JAZYK.
5.Stisknìte tlaèítko ZVOLIT.
38
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16 START
î
BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60 °
ÚSPORA ENERGIE 1800
VYVÁØ. PRÁDLO
JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H
BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60°C1800 OT/MIN 10:17-12:16 START
ç
ÚSPORA ÈASU) ZVOLIT
ODLOŽ. START ZPÌT
ALERGIK
SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA
EXTRA
ô
ZVOLIT
ZPÌT
JAZYK)
HODINY HLASITOST
EXTRA
ô
ZVOLIT
ZPÌT
JAZYK)
HODINY HLASITOST

========38========

6.Pomocí otoèného ovladaèe oznaète jazyk, napø. angliètinu.
Jakmile je pøíslušný jazyk oznaèen, zaènou se hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce.
7.Pomocí tlaèítka SELECT zvolený jazyk uložíte. Nyní se budou všechna hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce.
EXTRASLANGUAGE
SELECT
BACK
Í
§ ENGLISH) DEUTSCH§ ITALIANO§ FRANÇAIS§
EXTRASLANGUAGE
SELECT
BACK
Í
§ ENGLISH!) DEUTSCH§§ ITALIANO§§ FRANÇAIS§§
39

========39========

Èistìní a ošetøování
Ovládací panel
Pozor! K èistìní èástí panelù a ovládacích dílù nepoužívejte ošetøovacích prostøedkù na nábytek nebo agresivních èisticích prostøedkù.
Ovládací panely otøete vlhkým hadøíkem. K tomu použijte teplé vody.
Zásuvka pro prací prostøedky
Èas od èasu by se mìla zásuvka na prací prostøedky vyèistit.
1.Zásuvku na prací prostøedky vytáhnìte až nadoraz
2.Zásuvku na prací prostøedky odejmìte prudkým trhnutím.
3.Vložku pro avivážní prostøedek
vyjmìte ze støední pøihrádky.
4.Vložku pro avivážní prostøedek
vyèistìte pod tekoucí vodou.
5.Vplachovací pøihrádky èistìte teplou vodou od zadní strany. Nejlépe je použít kartáèe na láhve.
6.Vložku pro avivážní prostøedek až nadoraz nasaïte tak, aby byla pevnì uložena.
40

========40========

7.Celkovou vplachovací oblast automatické praèky, zejména i trysky na vrchní stranì vplachovací komory, vyèistìte kartáèem.
8.Zásuvku na prací prostøedky vložte do vodicích kolejnièek a zasuòte ji.
Prací buben
Prací buben se skládá z ušlechtilé nerez oceli. V dùsledku
rezavìjících cizích tìles v prádle mùže dojít k usazení rzi na bubnu.
Pozor! Nikdy neèistìte buben z ušlechtilé oceli odvápòujícími
prostøedky obsahující kyselinu, drhnoucími prostøedky obsahující
chlor nebo železo nebo ocelovou vlnu. Náš servis má vhodné
prostøedky k dispozici.
Eventuálnì usazenou rez na bubnu odstraòte èisticím prostøedkem
na ušlechtilou ocel.
Plnicí dvíøka
Pravidelnì pøezkoušejte, nenacházejí-li se usazení nebo cizí tìlesa v
gumové manžetì za plnicími dvíøky a pøípadnì je odstraòte.
41

========41========

Odpadní èerpadlo vyèistìte.
Kanceláøské sponky, høebíky atd., které se eventuálnì dostaly do
automatické praèky s prádlem, zùstanou v tìlese odpadního
èerpadla ležet. Na takových èástech se mohou usadit uvolnìné
nitky a chlupy, které tím mohou odpadní èerpadlo ucpat.
Proto odpadní èerpadlo vyèistìte aspoò jednou za rok.
1 Výstraha! Automatickou praèku pøed èistìním odpadního èerpadla
vypnìte a vytáhnìte sít’ovou zástrèku ze zásuvky!
1.Nejprve proveïte nouzové vyprazdòování (viz odstavec "Provedení
nouzového vyprazdòování“).
2.Položte vytírací hadr na podlahu pøed víko odpadního èerpadla.
Mùže vytéci zbytková voda.
3.Víko odpadního èerpadla
odšroubujte proti smìru
hodinových ruèièek a vytáhnìte
je.
4.Eventuální cizí tìlesa odstraòte z pouzdra èerpadla.
5.Víko znovu nasaïte. Stojiny na víku vložte boènì do vodicích štìrbin a víko pevnì zašroubujte ve smìru hodinových ruèièek.
6.Hadici pro nouzové vyprazdòování uzavøete a vložte ji do úchytù.
7.Zavøete klapku.
42

========42========

Co dìlat, když ...
Odstranìní poruchy
V pøípadì poruchy se pokuste nejprve problém vyøešit sami s
pomocí zde uvedených pokynù. Jestliže v pøípadì zde uvedených
poruch nebo chybné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu,
budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i kdyby byl spotøebiè ještì
v záruce.
 Jestliže se na displeji objeví chybové hlášení, mùžete se
popøípadì pokusit poruchu sami odstranit (viz dále uvedenou
tabulku poruch).
Po odstranìní chyby stisknìte tlaèítko START. Objeví-li se
chybové hlášení znovu, obrat’te se prosím na zákaznickou službu.
 Objeví-li se v informaèním
poli hlášení o poruše
POZORCd6
(napø. CD6), obrat’te se
prosím na zákaznickou PNC: xxx xxx xxx
službu. Sdìlte prosím
ZAVOLAT SERVIS
èísla zobrazená na
displeji.
Možná pøíèina
Øešení
Zástrèka není zasunutá do
zásuvky.
Zasuòte zástrèku.
Praèka nefunguje.
Pojistka v domácí instalaci
není v poøádku.
Pojistku vymìòte.
Tlaèítko START není stisknuté.
Stisknìte tlaèítko START.
Po stisknutí tlaèítka
START se prací Zavøete plnicí dveøe; zámek program nespustí. Na
Plnicí dvíøka nejsou správnì
zavøená.
musí slyšitelnì zapadnout. displeji se objeví Stisknìte tlaèítko START. ZAVØETE DVEØE.
Plnicí dveøe nejdou zavøít.
Je zapnutá dìtská pojistka.
Dìtskou pojistku zrušte (viz
kapitolu “Dìtskápojistka”).
43

========43========

Možná pøíèina
Øešení
Neodstranili jste ochranné pøepravní šrouby.
Pøepravní šrouby odstraòte podle pokynù uvedených v návodu k postavení a pøipojení.
Výškovì nastavitelné nožièky nejsou správnì seøízeny.
Seøiïte je podle pokynù uvedených v návodu k postavení a pøipojení.
Praèka pøi provozu vibruje nebo je pøíliš hluèná.
V bubnu je pøíliš málo prádla (napø. jen koupací plášt’).
Funkce tím ale není ovlivnìna.
Voda nemohla být pøed
odstøedìním úplnì
Zkontrolujte uložení odèerpána, protože
vypouštìcí hadice a vypouštìcí hadice je ohnutá
narovnejte ji, nebo vyèistìte nebo
èerpadlo a odstraòte z nìj èerpadlo ucpané.
pøípadné cizí pøedmìty.
Prací roztok hlavního praní silnì pìní.
Zøejmì jste dali pøíliš velké Prací prostøedek dávkujte množství pracího pøesnì podle pokynù prostøedku. výrobce.
Šroubový uzávìr na pøítokové hadici netìsní.
Pøítokovou hadici pevnì pøišroubujte.
Vypouštìcí hadice netìsní.
Zkontrolujte vypouštìcí hadici, popøípadì ji vymìòte.
Kryt èerpadla není správnì
zavøený.
Kryt správnì zavøete.
Dole pod praèkou vytéká voda.
Prádlo se pøiskøíplo v plnicích dveøích.
Pøerušte program a prádlo odstraòte. Opìt spust’te program.
Hadice na nouzové vypouštìní není dobøe zavøená, nebo netìsní.
Hadici na nouzové vypouštìní dobøe uzavøete (viz kapitolu “Provedení nouzového vypuštìní”). Jestliže hadice na nouzové vypouštìní dobøe netìsní, zavolejte zákaznickou službu.
Avivážní prostøedek Vložka na avivážní
se nevpláchl, prostøedky v pøihrádce na Zásuvku na prací pøihrádka na w ošetøovací prostøedky není prostøedky vyèistìte, vložku ošetøovací prostøedky dobøe zasunutá nebo je na aviváž dobøe zasuòte. je plná vody. ucpaná.
44

========44========

Možná pøíèina
Øešení
Dodržujte maximální množství prádla (viz
Prádlo je silnì zmaèkané.
Zøejmì jste prali pøíliš velké
kapitolu “Údaje o spotøebì
a èasu”). Pro snadno
množství prádla.
udržovatelné tkaniny zvolte program SNADNÉ ŽEHLENÍ.
odstøedìné jako obvykle.
Prádlo není tak dobøe Prádlo nebylo pøed
odstøedìním v bubnu
rovnomìrnì rozložené.
Buben naplòte co možná nejvíce malými i velkými kusy prádla.
Dvíøka jsou z Plnicí dveøe nejdou pøi
bezpeènostních dùvodù
zapnuté praèce otevøít. Na displeji se objeví symbol N.
zablokována.
Poèkejte, až se na displeji objeví symbol O.
Stand-by-Modus.
Praèka je v klidovém stavu
Stisknìte libovolné tlaèítko.
Výpadek elektrického
Displej zhasne, zatímco bìží prací program.
proudu.
Po obnovì dodávky proudu program pokraèuje dál.
Potøebujete-li prádlo vyjmout: Je-li vidìt v okénku plnicích dvíøek voda,
Plnicí dvíøka zùstávají z
bezpeènostních dùvodù asi
proveïte nejprve nouzové na 4 minuty zablo

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600
Model OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600
Rozmiar pliku 1492 KB
Number of pages 68 pages
format pliku pdf
Język Pralka AEG OKO LAVAMAT LAVALOGIC 1600 Česky - Czech Česky - Czech,