Pobierz podręcznik dla modelu
BOSCH PST 900 PEL - Narzędzia

Jeśli szukasz instrukcji: Narzędzia BOSCH PST 900 PEL - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Narzędzia BOSCH PST 900 PEL
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Narzędzia BOSCH PST 900 PEL


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 12802 KB (format pliku: pdf)

========1========OBJ_BUCH-251-001.book Page 1 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Instrukcja obslugiNvod k obsluzeNvod na pouzvanieHasznlati utasts
PST 700 PE
Instruciuni de folosire
PST 800 PEL
Uputstvo za
PST 900 PEL
opsluzivanjeNavodilo za uporaboUpute za uporabuKasutusjuhendLietosanas pamcbaNaudojimo instrukcija
PolskiCeskySlovenskyMagyarRomnSrpskiSlovenskoHrvatskiEestiLatviesuLietuviskai

========2========OBJ_BUCH-251-001.book Page 2 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6
Cesky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 15
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 23
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Romn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 79
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 87
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 95
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leheklg 103
Latviesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 112
Lietuviskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 122
2
2 609 932 568 17.8.06

========3========

OBJ_BUCH-251-001.book Page 3 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
3
2
4
1
20
191817
5
16
B
8
9
10
A
11
12
6
14
7
15
A
6
13
PST 900 PEL
2 609 932 568 17.8.06

========4========OBJ_BUCH-251-001.book Page 4 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
B
C
13
17 11 12
14
21
D
20
24
19
25
19
22
18
23
26
2 609 932 568 17.8.06

========5========


OBJ_BUCH-251-001.book Page 5 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
E
F
7
0
29
27
28
7
14
G
H
29
422.50
30 31
I
J
35
32
33
34
32
33
2 609 932 568 17.8.06

========6========OBJ_BUCH-251-001.book Page 6 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Oglne przepisy bezpiecze-
temperaturami, naley go trzyma z dala od oleju, ostrych krawdzi lub ruchomych
stwa dla elektronarzdzi
czci urzdzenia. Uszkodzone lub spltane przewody zwikszaj ryzyko poraenia
Naley przeczyta wszystkie
prdem.
wskazwki i przepisy. Bldy
w przestrzeganiu poniszych wskazwek mog
e) W przypadku pracy elektronarzdziem pod
spowodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie
golym niebem, naley uywa przewodu
obraenia ciala.
przedluajcego, dostosowanego rwnie do zastosowa zewntrznych. Uycie
Naley starannie przechowywa wszystkie
wlaciwego przedluacza (dostosowanego
przepisy i wskazwki bezpieczestwa dla
do pracy na zewntrz) zmniejsza ryzyko
dalszego zastosowania.
poraenia prdem.
Uyte w poniszym tekcie pojcie ,,elektronarz-dzie" odnosi si do elektronarzdzi zasilanych
f) Jeeli nie da si unikn zastosowania
energi elektryczn z sieci (z przewodem
elektronarzdzia w wilgotnym otoczeniu,
zasilajcym) i do elektronarzdzi zasilanych akumu-
naley uy wylcznika ochronnego
latorami (bez przewodu zasilajcego).
rnicowo-prdowego. Zastosowanie wylcznika ochronnego rnicowo-prdo-
1) Bezpieczestwo miejsca pracy
wego zmniejsza ryzyko poraenia prdem.
a) Stanowisko pracy naley utrzymywa
w czystoci i dobrze owietlone. Nieporz-
3) Bezpieczestwo osb
dek w miejscu pracy lub nieowietlona prze-
a) Podczas pracy z elektronarzdziem naley
strze robocza mog by przyczyn wypad-
zachowa ostrono, kad czynno
kw.
wykonywa uwanie i z rozwag. Nie
b) Nie naley pracowa tym elektronarz-
naley uywa elektronarzdzia, gdy jest
dziem w otoczeniu zagroonym wybu-
si zmczonym lub bdc pod wplywem
chem, w ktrym znajduj si np. latwo-
narkotykw, alkoholu lub lekarstw.
palne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy
Moment nieuwagi przy uyciu elektronarz-
elektronarzdziem wytwarzaj si iskry, ktre
dzia moe sta si przyczyn powanych
mog spowodowa zaplon.
urazw ciala.
c) Podczas uytkowania urzdzenia zwrci
b) Naley nosi osobiste wyposaenie
uwag na to, aby dzieci i inne osoby
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
postronne znajdowaly si w bezpiecznej
szenie osobistego wyposaenia ochronnego
odlegloci. Odwrcenie uwagi moe
maski przeciwpylowej, obuwia z podeszwa-
spowodowa utrat kontroli nad narzdziem.
mi przeciwpolizgowymi, kasku ochronnego lub rodkw ochrony sluchu (w zalenoci od
2) Bezpieczestwo elektryczne
rodzaju i zastosowania elektronarzdzia)
a) Wtyczka elektronarzdzia musi pasowa
zmniejsza ryzyko obrae ciala.
do gniazda. Nie wolno zmienia wtyczki w jakikolwiek sposb. Nie wolno uywa
c) Naley unika niezamierzonego urucho-
wtykw adapterowych w przypadku
mienia narzdzia. Przed wloeniem
elektronarzdzi z uziemieniem ochronnym.
wtyczki do gniazdka i/lub podlczeniem do
Niezmienione wtyczki i pasujce gniazda
akumulatora, a take przed podniesieniem
zmniejszaj ryzyko poraenia prdem.
lub przeniesieniem elektronarzdzia, na-ley upewni si, e elektronarzdzie jest
b) Naley unika kontaktu z uziemionymi po-
wylczone. Trzymanie palca na wylczniku
wierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lo-
podczas przenoszenia elektronarzdzia lub
dwki. Ryzyko poraenia prdem jest wik-
podlczenie do prdu wlczonego narzdzia,
sze, gdy cialo uytkownika jest uziemione.
moe sta si przyczyn wypadkw.
c) Urzdzenie naley zabezpieczy przed
deszczem i wilgoci. Przedostanie si wody
d) Przed wlczeniem elektronarzdzia,
do elektronarzdzia podwysza ryzyko
naley usun narzdzia nastawcze lub
poraenia prdem.
klucze. Narzdzie lub klucz, znajdujcy si w ruchomych czciach urzdzenia mog
d) Nigdy nie naley uywa przewodu do
doprowadzi do obrae ciala.
innych czynnoci. Nigdy nie naley nosi elektronarzdzia, trzymajc je za przewd,
e) Naley unika nienaturalnych pozycji przy
ani uywa przewodu do zawieszenia
pracy. Naley dba o stabiln pozycj przy
urzdzenia; nie wolno te wyciga wtycz-
pracy i zachowanie rwnowagi. W ten spo-
ki z gniazdka pocigajc za przewd.
sb moliwa bdzie lepsza kontrola elektro-
Przewd naley chroni przed wysokimi
narzdzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
6 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========7========OBJ_BUCH-251-001.book Page 7 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
f) Naley nosi odpowiednie ubranie. Nie
naley przy tym warunki i rodzaj wykony-
naley nosi lunego ubrania ani biuterii.
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem
Wlosy, ubranie i rkawice naley trzyma
uycie elektronarzdzia moe doprowadzi
z daleka od ruchomych czci. Lune
do niebezpiecznych sytuacji.
ubranie, biuteria lub dlugie wlosy mog zosta wcignite przez ruchome czci.
5) Serwis
g) Jeeli istnieje moliwo zamontowania
a) Napraw elektronarzdzia naley zleci
urzdze odsysajcych i wychwytujcych
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
pyl, naley upewni si, e s one
i przy uyciu oryginalnych czci zamien-
podlczone i bd prawidlowo uyte.
nych. To gwarantuje, e bezpieczestwo
Uycie urzdzenia odsysajcego pyl moe
urzdzenia zostanie zachowane.
zmniejszy zagroenie pylami.
4) Staranne obchodzenie si z elektronarz-
dziami oraz ich uyciea) Nie naley przecia urzdzenia. Do
Szczeglne przepisy bezpie-
pracy uywa naley elektronarzdzia, ktre s do tego przewidziane.
czestwa dla urzdzenia
Odpowiednio dobranym elektronarzdziem pracuje si w danym zakresie wydajnoci
Wskazwki dotyczvce wyrzynarek
lepiej i bezpieczniej.
Naley zabezpieczy obrabiany przedmiot.
b) Nie naley uywa elektronarzdzia,
Zamocowanie obrabianego przedmiotu
ktrego wlcznik/wylcznik jest uszko-
w urzdzeniu mocujcym lub imadle jest
dzony. Elektronarzdzie, ktrego nie mona
bezpieczniejsze ni trzymanie go w rku.
wlczy lub wylczy jest niebezpieczne
Nie naley obrabia materialu zawierajcego
i musi zosta naprawione.
azbest. Azbest jest rakotwrczy.
c) Przed regulacj urzdzenia, wymian
Jeeli podczas pracy elektronarzdzia
osprztu lub zaprzestajc pracy narz-
powstaj szkodliwe dla zdrowia, latwopalne
dziem, naley wycign wtyczk z gnia-
lub wybuchowe pyly, naley zastosowa
zda i/lub usun akumulator. Ten rodek
odpowiednie rodki ochronne. Na przyklad
ostronoci zapobiega niezamierzonemu
niektre pyly s rakotwrcze. Zaleca si
wlczeniu si elektronarzdzia.
uywanie maski przeciwpylowej, a po
d) Nieuywane elektronarzdzia naley
zakoczeniu pracy odsysanie pylu i wirw.
przechowywa w miejscu niedostpnym
Miejsce pracy naley utrzymywa w czysto-
dla dzieci. Nie naley udostpnia narz-
ci. Mieszanki materialw s szczeglnie
dzia osobom, ktre go nie znaj lub nie
niebezpieczne. Pyl z metalu lekkiego moe si
przeczytaly niniejszych przepisw.
zapali lub wybuchn.
Uywane przez niedowiadczone osoby elektronarzdzia s niebezpieczne.
Przed odloeniem elektronarzdzia, naley poczeka, a znajdzie si ono w bezruchu.
e) Konieczna jest naleyta konserwacja
Narzdzie robocze moe si zablokowa
elektronarzdzia. Naley kontrolowa, czy
i doprowadzi do utraty kontroli nad elektro-
ruchome czci urzdzenia dzialaj bez
narzdziem.
zarzutu i nie s zablokowane, czy czci nie s pknite lub uszkodzone w taki
Nie wolno uywa elektronarzdzia z uszko-
sposb, ktry mialby wplyw na prawidlowe
dzonym przewodem. Nie naley dotyka
dzialanie elektronarzdzia. Uszkodzone
uszkodzonego przewodu; w przypadku
czci naley przed uyciem urzdzenia
uszkodzenia przewodu podczas pracy, naley
odda do naprawy. Wiele wypadkw
wycign wtyczk z gniazda. Uszkodzone
spowodowanych jest przez niewlaciw
przewody podwyszaj ryzyko poraenia
konserwacj elektronarzdzi.
prdem.
f) Naley stale dba o ostro i czysto
Elektronarzdzia, przeznaczone do uycia na
narzdzi tncych. O wiele rzadziej dochodzi
wolnym powietrzu, naley podlczy
do zakleszczenia si narzdzia tncego, jeeli
wylcznikiem zabezpieczajcym (FI).
jest ono starannie utrzymane. Zadbane
Rce naley trzyma z daleka od zakresu
narzdzia latwiej si te prowadzi.
cicia. Nie wsuwa ich pod obrabiany
g) Elektronarzdzia, osprzt, narzdzia
przedmiot. Przy kontakcie z brzeszczotem
pomocnicze itd. naley uywa zgodnie
istnieje niebezpieczestwo zranienia si.
z niniejszymi zaleceniami. Uwzgldni
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 7

========8========OBJ_BUCH-251-001.book Page 8 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Elektronarzdzie uruchomi przed zetkni-
plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
ciem freza z materialem. W przeciwnym
promieniowaniem laserowym.
wypadku istnieje niebezpieczestwo odrzutu,
Nie naley stosowa okularw do pracy z la-
gdy uyte narzdzie zablokuje si w obrabianym
serem jako okularw slonecznych, ani uy-
przedmiocie.
wa ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy
Naley uwaa, by stopka 7 podczas cicia
z laserem nie zapewniaj calkowitej ochrony
byla bezpiecznie naloona. Zablokowany
przed promieniowaniem UV i utrudniaj
brzeszczot moe si zlama lub doprowadzi do
rozrnianie kolorw.
odrzutu.
Elektronarzdzie nie powinno by uywane
Po zakoczeniu pracy naley elektronarz-
przez dzieci bez nadzoru osoby doroslej.
dzie wylczy. Brzeszczot mona wyprowa-
Dziecko moe w sposb niezamierzony skiero-
dzi z obrabianego materialu wtedy, gdy
wa wizk lasera na inne osoby i spowodowa
znajduje si on w bezruchu. W ten sposb
ich olepienie.
uniknie si odrzutu i mona odloy bezpiecznie
W przypadku stacjonarnego zastosowania
elektronarzdzie.
elektronarzdzia naley zdj modul laserowy;
Naley uywa jedynie nie uszkodzonych
dotyczy to rwnie sytuacji, gdy material prze-
brzeszczotw bez zarzutu. Skrzywione lub
cinany jest od dolu. Przy tego rodzaju pracach
tpe brzeszczoty mog si zlama lub
mona zosta olepionym wizk laserow.
spowodowa sil zwrotn.Nie naley hamowa brzeszczotu po wylczeniu bocznym naciskiem. Brzeszczot moe zosta uszkodzony, zlama si lub spowodowa reakcj zwrotn.
Opis funkcjonowania
Naley uywa odpowiednich przyrzdw
Naley przeczyta wszystkie wska-
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
zwki i przepisy. Bldy w przestrze-
przewodw zasilajcych lub poprosi o po-
ganiu poniszych wskazwek mog
moc zaklady miejskie. Kontakt z przewodami
spowodowa poraenie prdem, poar
znajdujcymi si pod napiciem moe dopro-
i/lub cikie obraenia ciala.
wadzi do powstania poaru lub poraenia elek-trycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego moe doprowadzi do wybuchu. Wniknicie do
Uytkowanie zgodne z przezna-
przewodu wodocigowego powoduje szkody
czeniem
rzeczowe lub moe spowodowa poraenie elektryczne.
Urzdzenie przeznaczone jest do wykonywania ci i wykrojw w drewnie, tworzywach sztucznych,
Wskazwki dotyczce urzdze lase-
metalu, plytach ceramicznych i gumie na stalym
rowych (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
podlou. Przystosowane jest do wykonywanie ci prostych i ukosowych, pod ktem do 45. Naley
Naley dba o czytelno tabliczek ostrze-
wzi pod uwag zalecenia dotyczce
gawczych, znajdujcych si na elektro-
brzeszczotw.
narzdziu.
Promieniowanie laserowe klasy 2M
Przedstawione graficznie komponenty
Nie wolno spoglda w wizk laserow, ani obserwowa jej
Numeracja przedstawionych graficznie komponen-
przez przyrzdy optyczne.
tw odnosi si do schematu elektronarzdzia na stronach graficznych.
Nie wolno kierowa wizki lasero-
1 Pokrtlo wstpnego wyboru liczby skokw
wej w stron osb i zwierzt, jak
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
rwnie wpatrywa si w wizk.
2 Unieruchomienie wlcznika/wylcznika
Niniejsze elektronarzdzie emituje promieniowanie laserowe klasy 2M
3 Wlcznik/wylcznik
zgodnie z IEC EN 60825-1. Bezpo-
4 W odsysajcy*
rednie patrzenie w wizk w szczeglnoci przez
5 Krciec odsysania
przyrzdy optyczne skupiajce promienie wietlne,
6 Magazynek brzeszczotw
takie jak na przyklad lornetka itp. jest potencjalnie niebezpieczne dla oczu.
7 Stopka8 Dwignia regulacji ruchu oscylacyjnego
Nie naley uywa okularw do pracy z lase-rem jako okularw ochronnych. Okulary do
9 Wlcznik/wylcznik urzdzenia wydmuchowego
pracy z laserem slu do lepszej identyfikacji
10 Zatrzaskowe polczenie pokrywy i obudowy
8 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========9========OBJ_BUCH-251-001.book Page 9 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
11 Rolka prowadzca
25 Blokada pokrywy wnki na baterie
12 Dwignia-SDS unieruchomienia brzeszczotu
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
13 Stopka lizgowa (PST 900 PEL)
26 Okulary do pracy z laserem*
14 Brzeszczot*
27 ruba (PST 700 PE/PST 800 PEL)
15 Oslona odsysania*
28 Uchwyt podstawy roboczej
16 Ochrona przed dotykiem
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
17 Trzpie napdowy
29 Skala ktu ukosu
18 Tabliczka ostrzegawcza lasera
30 Pokrtlo do naprania wstpnego podstawy
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
roboczej (PST 900 PEL)
19 Wlcznik/wylcznik linii laserowej
31 Dwignia podstawy roboczej (PST 900 PEL)
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
32 Prowadzenie prowadnicy rwnoleglej
20 Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
33 ruba mocujca prowadnicy rwnoleglej*
21 Plytka ochronna*22 Otwr wyjciowy wizki laserowej
34 Prowadnica rwnolegla z prowadnic do
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
okrgw*
23 Baterie (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
35 Trzpie centrujcy oporu rwnoleglego*
24 Pokrywa wnki na baterie
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzt nie
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
wchodzi w sklad wyposaenia standardowego.
Dane techniczne
Wyrzynarka
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Numer katalogowy
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Modul laserowy

Sterowanie prdkoci skokowej


Wstpny wybr prdkoci skokowej

Ruch oscylacyjnyZnamionowa moc pobierania
W
600
620
650
Moc wyjciowa
W
330
340
360
Prdko skokowa bez obcienia n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Skok
mm
23
23
23
maks. glboko cicia w drewnie
mm
70
80
90
w aluminium
mm
12
15
20
w stali (wglowej)
mm
5
6
10
Kt cicia (w lewo/w prawo) maks.

45
45
45
Ciar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Klasa ochrony
/ II
/ II
/ II
Dane wane s dla napicia znamionowego [U] 230/240 V. Przy niszych napiciach i przy wykonaniach szczeglnych dla rnych krajw dane mog si rni.
Naley uwaa na numer katalogowy Pastwa elektronarzdzia na tabliczce znamionowej. Nazwy handlowe mog si rni.
Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Informacja na temat halasu i wibracji
Typ lasera
nm
650
Wartoci pomiarowe wyznaczone zgodnie
mW
<1
z EN 60745.
Klasa lasera
2M
Okrelony wg skali A poziom halasu emitowanego
Temperatura pracy i sklado-
przez urzdzenie wynosi standardowo: poziom
wania
C
0 ... +40
cinienia akustycznego 85 dB(A); poziom mocy
Baterie
3 x 1,5 V
akustycznej 96 dB(A). Niepewno pomiaru K=3 dB.
(LR44)
Stosowa rodki ochrony sluchu!
Drgania przenoszone na dlo i rami nie przekra-czaj zazwyczaj 2,5 m/s2.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 9

========10========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 10 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Podany w niniejszej instrukcji
Wybr brzeszczotu
poziom drga pomierzony
Zestawienie zalecanych brzeszczotw znajduje si
zostal zgodnie z okrelon przez norm EN 60745
na kocu niniejszej instrukcji. Stosowa naley wyl-
procedur pomiarow i moe zosta uyty do
cznie brzeszczoty typu T. Brzeszczot nie powinien
porwnywania urzdze.
by dluszy ni wymaga tego zaplanowane cicie.
Poziom drga bdzie si zmienia w zalenoci od
Do cicia krzywizn o malych promieniach naley
rodzaju zastosowania elektronarzdzia i w niekt-
uywa wskich brzeszczotw.
rych wypadkach moe przekracza wartoci podane w niniejszych wskazwkach. Lczna ekspo-
Monta brzeszczotu (zob. rys. B
)
zycja na drgania bdca wynikiem czstego
W razie potrzeby naley zdj oslon 15 (zob.
korzystania z narzdzia w ten sposb, moe by
,,Oslona odsysania").
wiksza ni wartoci podane w niniejszej instrukcji.Wskazwka: Aby dokladnie oceni ekspozycj na
Wsun brzeszczot 14 (zby ustawione w stron
drgania podczas okrelonego wymiaru czasu pracy,
cicia) w trzpie napdowy 17 do oporu.
trzeba wzi pod uwag take okresy, gdy urzdze-
Dwignia-SDS 12 przeskakuje automatycznie do
nie jest wylczone, lub gdy jest wprawdzie wlczo-
tylu i brzeszczot zostaje zaryglowany. Nie naley
ne, ale nie uywane do pracy. W ten sposb lczna
rcznie przesuwa dwigni 12 do tylu, gdy mona
(obliczana na pelny wymiar czasu pracy) ekspozycja
w ten sposb uszkodzi elektronarzdzie.
na drgania moe okaza si znacznie nisza ni
Podczas mocowania brzeszczotu naley zwrci
w przypadku ciglego uytkowania urzdzenia.
uwag, aby jego grzbiet znalazl si w rowku rolki prowadzcej 11.
Deklaracja zgodnoci
Naley skontrolowa, czy brzeszczot jest dobrze osadzony. Luny brzeszczot moe
PST 700 PE: Owiadczamy niniejszym z peln od-
wypa i zrani obslugujcego.
powiedzialnoci, e produkt ten zgodny jest z nastpujcymi normami lub dokumentami norma-
Wyjmowanie brzeszczotu (zob. rys. B
)
tywnymi: EN 60745 zgodnie z postanowieniami
Podczas wyjmowania brzeszczotu elektro-
wytycznych 89/336/EWG, 98/37/EG.
narzdzie powinno by skierowane w taki
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Owiadczamy niniej-
sposb, aby wyrzucany brzeszczot nie zranil
szym z peln odpowiedzialnoci, e produkt
osb lub zwierzt, znajdujcych si w pobliu.
zgodny jest z nastpujcymi normami i dokumen-
Przesun dwigni SDS 12 do przodu w kierunku
tami normatywnymi: EN 60745, EN 60825-1 zgod-
oslony 16. Brzeszczot zostaje zwolniony i wyrzu-
nie z postanowieniami wytycznych 89/336/EWG,
cony.
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
Odsyssanie pylw/wirw
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Oslona odsysaniaNaley zamontowa oslon 15, przed podlczeniem elektronarzdzia do urzdzenia odsysajcego.
Pokryw naley zaloy na obudow od przodu
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
w taki sposb, by zamkn zatrzaskowe polczenia
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
pokrywy z obudow 10.
Do pracy bez odsysania pylu, a take do cicia pod ktem naley zdj pokryw. W tym celu naley j lekko rozcign, a nastpnie pocign do przodu.
Monta
Podlczenie odsysania pylwNasadzi w odsysania 4 (osprzt) na krciec
Wkladanie/wymiana brzeszczotu
odsysania 5. Polczy w odsysania 4 z odkurza-czem (osprzt). Przegld dotyczcy podlczenia do
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
rnych odkurzaczy znajd Pastwo na kocu tej
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
instrukcji.
Przy montau brzeszczotu naley nosi
Jeeli podlczony jest system odsysania pylu,
rkawice ochronne. Dotknicie brzeszczotu
naley wylczy system zdmuchiwania wirw (zob.
moe spowodowa niebezpieczne skaleczenia.
,,Urzdzenie wydmuchowe wirw").
10 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========11========OBJ_BUCH-251-001.book Page 11 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Odkurzacz musi by dostosowany do rodzaju obrabianego materialu.
Stopka lizgowa (PST 900 PEL)
Do odsysania szczeglnie niebezpiecznych
Aby unikn zarysowania delikatnych powierzchni,
dla zdrowia pylw rakotwrczych naley uywa
istnieje moliwo przymocowania stopki lizgowej
odkurzacza specjalnego.
13 do podstawy 7.
Stopk lizgow 13 mocuje si, zaczepiajc j
Modul laserowy
z przodu podstawy 7 i popychajc do tylu a do zaskoczenia blokady.
Wkladanie/wymiana baterii - modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley wloy dolczone do zestawu baterie 23 do modulu
Praca
laserowego 20.
Aby otworzy pokrywk wnki na baterie 24, naley przesun jej blokad 25 w kierunku wskazanym
Rodzaje pracy
przez strzalk, a nastpnie zdj pokrywk. Wloy baterie. Naley przy tym zwrci uwag na
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
zachowanie prawidlowej biegunowoci, zgodnie ze
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
schematem umieszczonym wewntrz wnki.
Regulacja ruchu oscylacyjnego
Naley zawsze wymienia wszystkie trzy baterie 23 rwnoczenie. Stosowa naley jedynie baterie typu
Regulowana czterostopniowa oscylacja brzesz-
LR44 pochodzce od tego samego producenta
czotu zapewnia optymalne dostosowanie prdkoci
i o jednakowej pojemnoci.
cicia, mocy skrawania i jakoci cicia do wlaci-woci obrabianego materialu.
Wstawianie/zdejmowanie modulu laserowego
Za pomoc dwigni 8 mona regulowa ruch
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
oscylacyjny, take podczas biegu maszyny.
Wstawi modul 20 tak, by zamkn zatrzaskowe
ruch oscylacyjny wylczony
polczenia modulu z obudow elektronarzdzia
maly stopie oscylacji
i przesun go w dl a do oporu.
redni stopie oscylacji
Aby wymontowa modul naley przesun go do
wysoki stopie oscylacji
gry i i wyj z obudowy.
Optymalny dla konkretnego zastosowania stopie
W przypadku stacjonarnego zastosowania
oscylacji mona dobra jedynie drog prb.
elektronarzdzia naley zdj modul laserowy;
Nastpujce wskazwki mog ulatwi dobr:
dotyczy to rwnie sytuacji, gdy material prze-

oscylacja powinna by tym mniejsza (wzgldnie
cinany jest od dolu. Przy tego rodzaju pracach
calkowicie wylczona), im dokladniejsze ma by
mona zosta olepionym wizk laserow.
cicie, o mikkich, nie wyszczerbionych krawdziach.
Plytka ochronna (zob. rys. C)

do obrbki materialw cienkich (np. blach), ruch oscylacyjny naley wylczy.
Plytka ochronna 21 (osprzt) zapobiega wyszczer-

obrbk materialw twardych (np. stali) naley
bianiu krawdzi podczas cicia drewnianych mate-
prowadzi przy malych ruchach oscylacyjnych.
rialw. Plytka ochronna moe by uywana jedynie

obrbki materialw mikkich oraz cicia drewna
przy okrelonych typach brzeszczotw i tylko w po-
zgodnie z rysunkiem slojw, mona dokonywa
loeniu ktowym 0. Przesuwanie do tylu podstawy
z maksymaln wielkoci ruchu oscylacyjnego.
7, majce ulatwi cicie w pobliu krawdzi, nie jest moliwe przy uyciu plytki ochronnej.
Ustawianie kta cicia
Docisn plytk 21 od spodu w otwr plyty
Aby ustawi kt cicia, podstaw 7 mona pochyli
podstawy 7.
w prawo lub lewo w zakresie do 45 na prawo lub
PST 900 PEL: Przy uyciu stopki lizgowej 13 oslon
lewo.
przeciwodpryskow 21 naley zamontowa nie do
Zdj pokryw 15 (zob. ,,Oslona odsysania") i wyci-
podstawy 7, a do stopki.
gn magazynek brzeszczotw 6 z podstawy 7.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 11

========12========OBJ_BUCH-251-001.book Page 12 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
PST 700 PE/PST 800 PEL (zob. rys. EF):
Regulacja naprenia wstpnego podstawy

Zwolni rub 27 i przesun lekko podstaw 7
(PST 900 PEL)
w kierunku krca odsysania 5.
Za pomoc pokrtla 30 mona zmieni naprenie

Rys. F: W celu umoliwienia precyzyjnego usta-
wstpne dwigni 31 mocujcej podstaw.
wienia ktowego podstawa posiada z prawej
Jeeli po zamkniciu dwigni podstawa 7 nie jest
i lewej strony aretowane poloenia: 0, 22,5
dostatecznie stabilnie osadzona, naley ponownie
i 45. Przechyli podstaw 7 na wybran po-
otworzy dwigni i pokrci pokrtlem w kierunku
zycj, zgodnie z podzialk 29. W celu ustawienia
,,+".
innych wartoci poloe ktowych naley
Jeeli po otwarciu dwigni, podstawa nie daje si
wykorzysta ktomierz.
przestawi lub przestawia si z trudem, naley

Nastpnie do oporu wsun podstaw 7 w kie-
przekrci pokrtlo w kierunku ,,".
runku brzeszczotu 14.

Dokrci ponownie rub 27.
Urzdzenie wydmuchowe wirwDziki funkcji nadmuchu, ktry usuwa wiry 9,
PST 900 PEL (zob. rys. G):
uytkownik moe przez caly czas obserwowa lini

Otworzy dwigni mocujc podstaw 31 i lekko
cicia.
przesun podstaw 7 w kierunku krca 5.
Wlczenie urzdzenia wydmu-

W celu umoliwienia precyzyjnego ustawienia
chowego wirw:
ktowego podstawa posiada z prawej i lewej
W przypadku prac, przy ktrych
strony aretowane poloenia: 0, 22,5 i 45.
powstaje dua ilo odpadw -
Przechyli podstaw 7 na wybran pozycj,
w drewnie, tworzywach sztucznych
zgodnie z podzialk 29. W celu ustawienia innych
itp., naley przesun przelcznik 9
wartoci poloe ktowych naley wykorzysta
w kierunku krca.
ktomierz.
Wylczenie urzdzenia wydmu-

Nastpnie do oporu wsun podstaw 7 w kie-
chiwania wirw:
runku brzeszczotu 14.
W przypadku prac w metalu, jak

Zamkn dwigni 31, aby zablokowa pod-
rwnie przy zamontowanym syste-
staw w wybranej pozycji.
mie odsysania pylu, naley prze-sun przelcznik 9 w kierunku
Przy ciciu pod ktem zastosowanie obudowy 15
brzeszczotu.
i oslony przeciwodpryskowej 21 nie jest moliwe.
Przestawianie plyty podstawy
Uruchomienie elektronarzdzia
Wykonywanie ci w pobliu krawdzi moliwe jest
Naley zwrci uwag na napicie sieci!
po przestawieniu podstawy 7 w jej tylne poloenie.
Napicie rdla prdu musi zgadza si
Wyj magazynek 6 z podstawy 7.
z danymi na tabliczce znamionowej elektro-
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Zdemontowa (jeli jest
narzdzia. Elektronarzdzia przeznaczone do
zamontowany) modul laserowy 20.
pracy pod napiciem 230 V mona przylcza rwnie do sieci 220 V.
PST 700 PE/PST 800 PEL (zob. rys. E):
Zwolni rub 27 i przesun podstaw 7 do
Wlczanie/wylczanie
oporu w kierunku krca odsysania 5.
W celu wlczenia elektronarzdzia nacisn

Dokrci ponownie rub 27.
wlcznik/wylcznik 3.
W celu unieruchomienia wlcznika/wylcznika 3,
PST 900 PEL (zob. rys. G):
naley go wcisn i przytrzymujc go w tej pozycji,

Otworzy dwigni mocujc podstaw 31
przesun blokad 2 na prawo lub lewo.
i przesun podstaw 7 a do oporu w kierunku
W celu wylczenia elektronarzdzia zwolni wlcz-
krca 5.
nik/wylcznik 3. Przy zablokowanym wlczniku/wy-

Zamkn dwigni 31, aby zablokowa pod-
lczniku 3 nacisn go najpierw i nastpnie zwolni.
staw w wybranej pozycji.
Dlusza praca z nisk prdkoci skokow moe
Przy przestawionej podstawie 7 mona pracowa
spowodowa nadmierne nagrzanie si elektronar-
tylko w poloeniu ktowym 0. Nie mona w tym
zdzia. Aby przywrci prawidlow temperatur
przypadku stosowa prowadnicy
naley zwolni brzeszczot i wlczy elektronarz-
rwnoleglej/prowadnicy do okrgw 34 (osprzt)
dzie na ok. 3 min. z maksymaln prdkoci
oraz plytki ochronnej 21.
skokow.
12 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========13========OBJ_BUCH-251-001.book Page 13 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Sterowanie prdkoci skokowej/wybr wstpny
Wskazwki dotyczce pracy
PST 700 PE: Przez zwikszenie i zmniejszenie nacisku na wlcznik/wylcznik 3 moliwe jest
Przy obrabianiu malych lub cienkich przed-
bezstopniowe sterowanie prdkoci skokowej
miotw naley uywa zawsze stabilnego
wlczonego elektronarzdzia. Przy unierucho-
podloa lub stolu pilarskiego (osprzt).
mionym wlczniku/wylczniku 3 redukcja liczby skokw jest niemoliwa.
Modul laserowy (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Za pomoc pokrtla 1
Uycie z elektronarzdziem zalecane jest, gdy
mona dokona wstpnego wyboru prdkoci sko-
planowane jest cicie wzdlu uprzednio zazna-
kowej, a take zmienia j podczas pracy maszyny.
czonej linii cicia. Naloy modul laserowy 20 na
12: niska prdko skokowa
elektronarzdzie (zob. ,,Wstawianie/zdejmowanie
34: rednia prdko skokowa
modulu laserowego") i tnc, kierowa lini lasera po
56: wysoka prdko skokowa
zaznaczonej linii cicia.
Niezbdna ilo skokw zalena jest od materialu
Przy pracy w niesprzyjajcych warunkach (np. silne
i warunkw pracy i mona j wykry w prbie
promieniowanie sloneczne) mona poprawi wi-
praktycznej.
doczno linii lasera stosujc okulary do pracy z laserem 26 (osprzt).
Zmniejszenie iloci skokw zaleca si przy nasadza-niu brzeszczotu na obrabiany przedmiot jak i przy
Nie naley uywa okularw do pracy z lase-
ciciach w tworzywie sztucznym i w aluminium.
rem jako okularw ochronnych. Okulary do pracy z laserem slu do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
Uruchomienie modulu laserowego
promieniowaniem laserowym.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nie naley stosowa okularw do pracy z la-serem jako okularw slonecznych, ani uy-
Nie wolno kierowa wizki laserowej w stron
wa ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy
osb i zwierzt, jak rwnie spoglda
z laserem nie zapewniaj calkowitej ochrony
w wizk (nawet przy zachowaniu wikszej
przed promieniowaniem UV i utrudniaj
odlegloci).
rozrnianie kolorw.
Aby wlczy laser naley nacisn na gr przelcznika 19 (,,on").
Magazynek brzeszczotw (zob. rys. A)W magazynku brzeszczotw 6 mona przecho-
Aby wylczy laser naley nacisn na dl
wywa cztery brzeszczoty o dlugoci do 110 mm.
przelcznika 19 (,,off").
Brzeszczoty naley wklada do magazynku tak, by
Laser naley wylcza natychmiast po za-
uchwyt typu T leal w przewidzianym do tego
przestaniu uytkowania. Poprzez manipulo-
wglbieniu. Brzeszczoty uklada si w magazynku po
wanie modulem laserowym (zarwno oddziel-
dwa - jedna para nad drug.
nym jak i wmontowanym) mona spowodowa
Zamkn magazynek brzeszczotw i wsun do
olepienie wizk lasera.
oporu w otwr w plycie podstawy 7.
W przypadku stacjonarnego zastosowania elektronarzdzia naley zdj modul lase-
Cicie wglbne (zob. rys. H)
rowy; dotyczy to rwnie sytuacji, gdy mate-
Ci wglbnych mona dokonywa tylko
rial przecinany jest od dolu. Przy tego rodzaju
w mikkich materialach, takich jak drewno,
pracach mona zosta olepionym wizk
gipsokarton lub podobne!
laserow.
Do cicia wglbnego naley uywa tylko krtkich
Po ok. 10 min. uytkowania lasera, wylcza on si
brzeszczotw. Cicie wglbne moliwe jest tylko
automatycznie.
w poloeniu ktowym 0.Przyloy elektronarzdzie przedni krawdzi plyty podstawy 7 do obrabianego przedmiotu w taki sposb, aby brzeszczot 14 nie dotykal obrabianego przedmiotu i wlczy elektronarzdzie. Przy narz-dziach z ustawialn prdkoci skokow wybra najwysz prdko. Docisn mocno elektronarz-dzie do obrabianego przedmiotu i zaglbi powoli brzeszczot w obrabiany przedmiot.Gdy podstawa 7 przylgnie cal powierzchni do materialu, kontynuowa cicie wzdlu obranej linii.
2 609 932 568 17.8.06
Polski | 13

========14========OBJ_BUCH-251-001.book Page 14 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Prowadnica rwnolegla/prowadnica do okrgw
Rolk prowadzc 11 naley regularnie kontrolo-
(osprzt)
wa. W przypadku, gdy jest ona zuyta, musi zosta
Prowadnica rwnolegla/prowadnica do okrgw 34
wymieniona przez autoryzowany serwis firmy
(osprzt) umoliwia wykonywanie ci w mate-
Bosch.
rialach o gruboci do 30 mm.
Jeli urzdzenie, mimo dokladnej i wszechstronnej
Cicia rwnolegle (zob. rys. I): Zwolni rub
kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii,
mocujc 33 i wsun skal prowadnicy rwnoleglej
napraw powinien przeprowadzi autoryzowany
przez prowadnic 32, znajdujce si w podstawie.
serwis elektronarzdzi firmy Bosch.
Ustawi na wewntrznej krawdzi podstawy
Przy wszystkich zgloszeniach oraz zamwieniach
podan szeroko cicia jako warto dzialki
czci zamiennych konieczne jest podanie
elementarnej. Dokrci ponownie rub 33.
10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarz-
Cicia po okrgu (zob. rys. J): Nasadzi rub
dzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
ustalajc 33 na drug stron prowadnicy rwnoleglej. Wsun skal oporu rwnoleglego
Serwis i porady dla klientw
przez prowadnic 32 w podstawie. W obrabianym przedmiocie wywierci w rodku wycinka otwr.
Rysunki w rozloeniu na czci i informacje
Przez wewntrzny otwr prowadnicy rwnoleglej
dotyczce czci zamiennych znajdziecie Pastwo
wloy do wywierconego otworu trzpie centrujcy
pod adresem:
35. Ustawi na wewntrznej krawdzi podstawy
www.bosch-pt.com
promie jako warto dzialki elementarnej. Dokrci
Serwis Elektronarzdzi Bosch
ponownie rub 33.
Ul. Szyszkowa 35/37
Chlodziwo i smar
02-285 Warszawa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-56
Ze wzgldu na rozgrzewanie si materialu naley
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-60
przy ciciu metali nanosi wzdlu linii cicia rodki
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-41
chlodzco-smarujce.
E-Mail: [email protected]
Konserwacja i serwis
Usuwanie odpadw
Elektronarzdzia, osprzt i opakowanie naley podda utylizacji zgodnie z obowizujcymi zasa-
Konserwacja i czyszczenie
dami ochrony rodowiska.
Przed wszystkimi pracami przy elektronarz-
Tylko dla pastw nalecych do UE:
dziu naley wycign wtyczk z gniazda.
Nie naley wyrzuca elektronarzdzi
Aby zapewni bezpieczn i wydajn prac,
do odpadw domowych!
elektronarzdzie i szczeliny wentylacyjne
Zgodnie z europejsk wytyczn
naley utrzymywa w czystoci.
2002/96/EG o starych, zuytych narzdziach elektrycznych i elektro-
Naley regularnie czyci uchwyt brzeszczotu.
nicznych i jej stosowania w prawie
W tym celu naley brzeszczot wyj z elektronar-
krajowym, wyeliminowane, niezdatne do uycia
zdzia, a elektronarzdzie ostuka lekko, uderzajc
elektronarzdzia naley zbiera osobno i doprowa-
plyt podstawy o plask powierzchni.
dzi do ponownego uytkowania zgodnego z zasa-
Silne zanieczyszczenie elektronarzdzia moe
dami ochrony rodowiska.
doprowadzi do zaklce w dzialaniu. Dlatego materialy wytwarzajce duo pylu, nie powinny by
Akumulatory/Baterie:
obrabiane od spodu i ponad glow.
Akumulatorw/baterii nie naley wyrzuca do odpa-
W ekstremalnych warunkach pracy, w rodku
dw domowych, nie wolno ich wrzuca do ognia lub
narzdzia osadzi moe si przy obrabianiu
do wody. Akumulatory/baterie naley zbiera,
metali przewodzcy pyl. Izolacja ochronna
odda do ponownej przerbki lub usun w sposb
elektronarzdzia moe zosta uszkodzona.
zgodny z zasadami ochrony rodowiska.
W takich przypadkach zaleca si uycie sta-
Tylko dla pastw nalecych do UE:
cjonarnego urzdzenia odsysajcego, czste
Zgodnie z europejsk wytyczn 91/157/EWG
wydmuchiwanie szczelin wentylacyjnych
uszkodzone lub zuyte akumulatory/baterie musz
i podlczenie przez wylcznik ochronny (FI).
zosta poddane utylizacji.
Rolk prowadzc 11 naley przy sposobnoci nasmarowa kropl oleju.
Zastrzega si prawo dokonywania zmian.
14 | Polski
2 609 932 568 17.8.06

========15========OBJ_BUCH-251-001.book Page 15 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Vseobecn varovn
e) Pokud pracujete s elektronadm venku,
pouzijte pouze takov prodluzovac
upozornn pro elektronad
kabely, kter jsou zpsobil i pro venkovn pouzit. Pouzit prodluzovacho kabelu, jez je
Ctte vsechna varovn
VAROVN
vhodn pro pouzit venku, snizuje riziko deru
upozornn a pokyny. Zanedbn
elektrickm proudem.
pi dodrzovn varovnch upozornn a pokyn mohou mt za nsledek der elektrickm proudem,
f) Pokud se nelze vyhnout provozu
pozr a/nebo tzk porann.
elektronad ve vlhkm prosted, pouzijte proudov chrnic. Nasazen proudovho
Vsechna varovn upozornn a pokyny do
chrnice snizuje riziko deru elektrickm
budoucna uschovejte.
proudem.
Ve varovnch upozornnch pouzit pojem ,,elektro-nad" se vztahuje na elektronad provozovan na
3) Bezpecnost osob
el. sti (se s ovm kabelem) a na elektronad
a) Bu te pozorn, dvejte pozor na to, co
provozovan na akumultoru (bez s ovho kabelu).
dlte a pistupujte k prci s elektronadm rozumn. Nepouzvejte
1) Bezpecnost pracovnho msta
zdn elektronad pokud jste unaveni
a) Udrzujte Vase pracovn msto cist a dobe
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lk.
osvtlen. Nepodek nebo neosvtlen
Moment nepozornosti pi pouzit
pracovn oblasti mohou vst k razm.
elektronad mze vst k vznm porannm.
b) S elektronadm nepracujte v prosted
b) Noste osobn ochrann pomcky a vzdy
ohrozenm exploz, kde se nachzej
ochrann brle. Nosen osobnch
holav kapaliny, plyny nebo prach.
ochrannch pomcek jako maska proti
Elektronad vytv jiskry, kter mohou
prachu, bezpecnostn obuv s protiskluzovou
prach nebo pry zaplit.
podrzkou, ochrann pilba nebo sluchtka,
c) Dti a jin osoby udrzujte pi pouzit
podle druhu nasazen elektronad, snizuj
elektronad daleko od Vaseho
riziko porann.
pracovnho msta. Pi rozptlen mzete
c) Zabrate nemyslnmu uveden do
ztratit kontrolu nad strojem.
provozu. Pesvdcte se, ze je elektronad vypnut dve nez jej
2) Elektrick bezpecnost
uchopte, ponesete ci pipojte na zdroj
a) Pipojovac zstrcka elektronad mus
proudu a/nebo akumultor. Mte-li pi
lcovat se zsuvkou. Zstrcka nesm bt
nosen elektronad prst na spnaci nebo
zdnm zpsobem upravena. Spolecn s
pokud stroj pipojte ke zdroji proudu zapnut,
elektronadm s ochrannm uzemnnm
pak to mze vst k razm.
nepouzvejte zdn adaptrov zstrcky. Neupraven zstrcky a vhodn zsuvky
d) Nez elektronad zapnete, odstrate
snizuj riziko deru elektrickm proudem.
seizovac nstroje nebo sroubovky. Nstroj nebo klc, kter se nachz v otcivm
b) Zabrate kontaktu tla s uzemnnmi
dlu stroje, mze vst k porann.
povrchy, jako nap. potrub, topen, sporky a chladnicky. Je-li Vase tlo
e) Vyvarujte se abnormlnho drzen tla.
uzemnno, existuje zvsen riziko deru
Zajistte si bezpecn postoj a udrzujte
elektrickm proudem.
vzdy rovnovhu. Tm mzete elektronad v neocekvanch situacch lpe kontrolovat.
c) Chrate stroj ped destm a vlhkem.
Vniknut vody do elektronad zvysuje
f) Noste vhodn odv. Nenoste zdn voln
nebezpec deru elektrickm proudem.
odv nebo sperky. Vlasy, odv a rukavice udrzujte daleko od pohybujcch se dl.
d) Dbejte na cel kabelu, nepouzvejte jej k
Voln odv, sperky nebo dlouh vlasy mohou
nosen ci zavsen elektronad nebo k
bt zachyceny pohybujcmi se dly.
vytazen zstrcky ze zsuvky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrch hran
g) Lze-li namontovat odsvac ci zachycujc
nebo pohyblivch dl stroje. Poskozen
ppravky, pesvdcte se, ze jsou pipojeny
nebo spleten kabely zvysuj riziko deru
a sprvn pouzity. Pouzit odsvn prachu
elektrickm proudem.
mze snzit ohrozen prachem.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 15

========16========OBJ_BUCH-251-001.book Page 16 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
4) Svdomit zachzen a pouzvn
Neopracovvajte zdn materil obsahujc
elektronad
azbest. Azbest je karcinogenn.
a) Stroj nepetzujte. Pro svou prci pouzijte
Ucite ochrann opaten, pokud pi prci
k tomu urcen elektronad. S vhodnm
mze vzniknout zdrav skodliv, holav nebo
elektronadm budete pracovat v udan
vbusn prach. Napklad: nkter prach je
oblasti vkonu lpe a bezpecnji.
karcinogenn. Noste ochrannou masku proti
b) Nepouzvejte zdn elektronad, jehoz
prachu a pouzijte, lze-li jej pipojit, odsvn
spnac je vadn. Elektronad, kter nelze
prachu ci tsek.
zapnout ci vypnout je nebezpecn a mus se
Udrzujte sv pracovn msto cist. Smsi
opravit.
materil jsou obzvls skodliv. Prach lehkch
c) Nez provedete sezen stroje, vmnu dl
kov mze hoet nebo explodovat.
pslusenstv nebo stroj odlozte, vythnte zstrcku ze zsuvky a/nebo odstrate
Nez jej odlozte, pockejte az se elektronad
akumultor. Toto preventivn opaten
zastav. Nasazovac nstroj se mze vzpcit a
zabrn nemyslnmu zapnut elektronad.
vst ke ztrt kontroly nad elektronadm.
d) Uchovvejte nepouzvan elektronad
Nepouzvejte elektronad s poskozenm
mimo dosah dt. Nenechte stroj pouzvat
kabelem. Pokud se kabel bhem prce
osobm, kter se strojem nejsou
poskod, pak se jej nedotkejte a vythnte
seznmeny nebo necetly tyto pokyny.
s ovou zstrcku. Poskozen kabely zvysuj
Elektronad je nebezpecn, je-li pouzvno
riziko elektrickho deru.
nezkusenmi osobami.
Elektronad, jez se pouzv venku, pipojte
e) Pecujte o elektronad svdomit. Zkon-
pes proudov chrnic (FI).
trolujte, zda pohybliv dly stroje bezvadn funguj a nevzpicuj se, zda dly nejsou
Mjte ruce daleko od oblasti ezn.
zlomen nebo poskozen tak, ze je ome-
Nesahejte pod obrobek. Pi kontaktu s pilovm
zena funkce elektronad. Poskozen dly
listem existuje nebezpec porann.
nechte ped nasazenm stroje opravit.
Elektronad vedte proti obrobku pouze za-
Mnoho raz m pcinu ve spatn udrzo-
pnut. Jinak existuje nebezpec zptnho rzu,
vanm elektronad.
pokud se nasazen nstroj v obrobku vzpc.
f) ezn nstroje udrzujte ostr a cist.
Dbejte na to, aby zkladov deska 7 pi ezn
Pecliv osetovan ezn nstroje s ostrmi
bezpecn pilhala. Vzpcen pilov list se
eznmi hranami se mn vzpicuj a daj se
mze zlomit nebo vst ke zptnmu rzu.
lehceji vst.
g) Pouzvejte elektronad, pslusenstv,
Po ukoncen pracovnho procesu elektron-
nasazovac nstroje apod. podle tchto
ad vypnte a pilov list vythnte z ezu az
pokyn. Respektujte pitom pracovn
tehdy, kdyz se tento zastav. Tm zabrnte
podmnky a provdnou cinnost. Pouzit
zptnmu rzu a elektronad mzete bezpecn
elektronad pro jin nez urcujc pouzit
odlozit.
mze vst k nebezpecnm situacm.
Pouzvejte pouze neposkozen, bezvadn
5) Servis
pilov listy. Pokiven ci tup pilov listy se mohou zlomit nebo zpsobit zptn rz.
a) Nechte Vase elektronad opravit pouze
kvalifikovanm odbornm personlem a
Po vypnut nebrzdte pilov list bocnm
pouze s originlnmi nhradnmi dly. Tm
protitlakem. Pilov list se mze poskodit, zlomit
bude zajistno, ze bezpecnost stroje zstane
nebo zpsobit zptn rz.
zachovna.
Pouzijte vhodn detekcn pstroje na vyhledn skrytch rozvodnch veden nebo kontaktujte mstn dodavatelskou spolecnost.
Podle typu stroje specifiko-
Kontakt s elektrickm vedenm mze vst k pozru a deru elektrickm proudem. Poskozen
van bezpecnostn pokyny
veden plynu mze vst k vbuchu. Proniknut do vodovodnho potrub zpsob vcn skody nebo
Upozornn pro pmocar pily
mze zpsobit der elektrickm proudem.
Zajistte obrobek. Obrobek pevn uchycen upnacm ppravkem nebo svrkem je drzen bezpecnji nez Vas rukou.
16 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========17========OBJ_BUCH-251-001.book Page 17 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Upozornn pro laserov pstroje
Zobrazen komponenty
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Nikdy nezpsobte vstrazn sttky na elektro-
Cslovn zobrazench komponent se vztahuje na
nad nepoznateln.
zobrazen elektronad na grafick stran.
Laserov zen tdy 2M
1 Nastavovac kolecko pedvolby poctu zdvih
Nedvejte se do paprsku ani jej
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
nesledujte pomoc optickch
2 Aretace spnace
pstroj.
3 Spnac4 Odsvac hadice*
Nesmrujte paprsek laseru na osoby nebo zvata a ani sami se do
5 Odsvac hrdlo
laserovho paprsku nedvejte. Toto
6 Zsobnk pilovch list
elektronad vytv laserov zen
7 Zkladov deska
tdy 2M podle IEC EN 60825-1.
8 Nastavovac pcka pedkmitu
Pm pohled do paprsku laseru
9 Pepnac ppravku pro odfukovn tsek
zejmna pomoc optickch souste ujcch pstroj jako dalekohledu apod. mze poskodit oko.
10 Vstupek pro upnut krytu
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
11 Vodc kladka
ochrann brle. Brle pro prci s laserem slouz
12 Pcka SDS pro odjistn pilovho listu
k lepsmu rozpoznn laserovho paprsku, ale
13 Kluzn patka (PST 900 PEL)
nechrn ped laserovm paprskem.
14 Pilov list*
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
15 Kryt pro odsvn*
slunecn brle nebo v silnicnm provozu. Brle
16 Ochrana proti dotyku
pro prci s laserem nenabzej kompletn ochranu ped UV zenm a snizuj vnmn barev.
17 Thlo18 Varovn sttek laseru
Nenechte dti pouzvat elektronad bez
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
dozoru. Mohou nemysln oslnit jin osoby.
19 Spnac pmky laseru
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
provozujete elektronad stacionrn nebo ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech
20 Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
21 Ochrana proti vytrhvn tsek*22 Vstupn otvor laserovho paprsku
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
23 Baterie (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Funkcn popis
24 Kryt pihrdky baterie
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Ctte vsechna varovn upozornn a
25 Aretace krytu pihrdky pro baterie
pokyny. Zanedbn pi dodrzovn
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
varovnch upozornn a pokyn mohou
26 Brle pro prci s laserem*
mt za nsledek raz elektrickm
27 Sroub (PST 700 PE/PST 800 PEL)
proudem, pozr a/nebo tzk porann.
28 Uchycen zkladov desky
(PST 700 PE/PST 800 PEL)
Urcujc pouzit
29 Stupnice hlu sklonu30 Seizovac kolecko pedpt zkladov desky
Stroj je na pevnch podkladech urcen k provdn
(PST 900 PEL)
dlcch ez a vez do deva, plastu, kovu,
31 Upnac pcka zkladov desky (PST 900 PEL)
keramickch desek a pryze. Je vhodn pro pm a obloukov ezy se hlem sklonu do 45. Dbejte
32 Veden podlnho dorazu
doporucen pilovch list.
33 Zajis ovac sroub podlnho dorazu*34 Podln doraz s kruztkem*35 Stedc hrot podlnho dorazu*
*Zobrazen nebo popsan pslusenstv nepat do standardn dodvky.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 17

========18========
OBJ_BUCH-251-001.book Page 18 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Technick data
Pmocar pila
PST 700 PE
PST 800 PEL
PST 900 PEL
Objednac cslo
3 603 C51 1..
3 603 C52 1..
3 603 C53 1..
Modul laseru

zen poctu zdvih


Pedvolba poctu zdvih

PedkmitJmenovit pkon
W
600
620
650
Vstupn vkon
W
330
340
360
Pocet zdvih naprzdno n
min-1
500
0
3100
5003100
500 3100
Zdvih
mm
23
23
23
max. hloubka ezu do deva
mm
70
80
90
do hlinku
mm
12
15
20
do oceli (nelegovan)
mm
5
6
10
hel ezu (vlevo/vpravo) max.

45
45
45
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,1
2,1
2,2
Tda ochrany
/ II
/ II
/ II
daje plat pro jmenovit napt [U] 230/240 V. Pi nizsch naptch a proveden specifickch pro jednotliv zem se tyto daje mohou lisit.
Dbejte prosm objednacho csla na typovm sttku Vaseho elektronad. Obchodn oznacen jednotlivch elektronad se mohou mnit.
Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Prohlsen o shod
Typ laseru
nm
650
PST 700 PE: Prohlasujeme v pln nas zodpo-
mW
<1
vdnosti, ze tento vrobek je v souladu s nsle-
Tda laseru
2M
dujcm normami nebo normativnmi dokumenty:
Provozn a skladovac teplota
C
0 ... +40
EN 60745 podle ustanoven smrnic 89/336/EHS,
Baterie
3 x 1,5 V
98/37/ES.
(LR44)
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Prohlasujeme v pln nas zodpovdnosti, ze tento vrobek odpovd
Informace o hluku a vibracch
nsledujcm normm a normativnm dokumentm: EN 60745, EN 60825-1 podle ustanoven smrnic
Men hodnoty byly zjistny podle EN 60745.
89/336/EHS, 98/37/ES.
Hodnocen hladina hluku stroje A cin typicky: hladina akustickho tlaku 85 dB(A); hladina
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strtgen
akustickho vkonu 96 dB(A). Nepesnost K=3 dB.
Senior Vice President
Head of Product
Noste chrnice sluchu!
Engineering
Certification
Vibrace paze je typicky nizs nez 2,5 m/s2.
V tchto pokynech uveden rove
VAROVN
vibrac byla zmena podle
mcch metod normovanch v EN 60745 a mze
14.08.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
bt pouzita pro porovnn stroj.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
rove vibrac se podle nasazen elektronad mn a mze v nkterch ppadech lezet nad hodnotou uvedenou v tchto pokynech. Pokud je elektronad takovm zpsobem pravideln pouzvno, zatzen vibracemi by se mohlo podcenit.Upozornn: Pro pesn odhad zatzen vibracemi bhem urcitho pracovnho obdob by mly bt zohlednny i doby, v nichz je stroj vypnut nebo sice bz, ale fakticky nen nasazen. To mze zatzeni vibracemi po celou pracovn dobu zeteln zredukovat.
18 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========19========OBJ_BUCH-251-001.book Page 19 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Montz
Vysavac mus bt vhodn pro opracovvan materil.Pi odsvn obzvls zdrav skodlivho,
Nasazen/vmna pilovho listu
karcinogennho nebo suchho prachu pouzijte speciln vysavac.
Ped kazdou prac na elektronad vythnte zstrcku ze zsuvky.
Modul laseru
Pi montzi pilovho listu noste ochrann rukavice. Pi kontaktu s pilovm listem existuje
Nasazen/vmna bateri modulu laseru
nebezpec porann.
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Vbr pilovho listu
Ped prvnm uvedenm do provozu nasa te
Pehled doporucench pilovch list naleznete na
dodvan baterie 23 do modulu laseru 20.
konci tohoto nvodu. Nasa te pouze pilov listy se
Pro oteven krytu pihrdky pro baterie 24 stlacte
stopkou s jednm vstupkem (stopka T). Pilov list
aretaci 25 a kryt odejmte. Nasa te baterie. Dbejte
by neml bt dels nez je pro plnovan ez nutn.
pitom na sprvn plovn podle zobrazen na pihrdce pro baterie.
Pro ezn zkch kivek pouzijte zk pilov listy.
Vzdy nahra te vsechny ti baterie 23 soucasn.
Nasazen pilovho listu (viz obr. B
)
Pouzvejte pouze baterie typu LR44 od stejnho
Poppad odejmte kryt 15 (viz ,,Kryt").
vrobce a se stejnou kapacitou.
Nasute pilov list 14 se zuby ve smru ezu az na
Nasazen/odejmut modulu laseru
doraz do thla 17. Pcka SDS 12 skoc automaticky
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
vzad a pilov list se zajist. Nestlacujte pcku 12
Modul laseru 20 nastrcte vstupky vnitn strany do
dozadu rukou, jinak mzete elektronad poskodit.
vybrn tlesa elektronad a zasute jej az na doraz
Pi nasazen pilovho listu dbejte na to, aby zadn
dol.
strana pilovho listu lezela v drzce vodc kladky 11.
Pro odejmut modulu laseru jej posute nahoru a
Zkontrolujte pilov list, zda je pevn usazen.
odejmte jej z tlesa.
Voln pilov list mze vypadnout a poranit Vs.
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud provozujete elektronad stacionrn nebo
Vyhozen pilovho listu (viz obr. B
)
ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech
Pi vyhozen pilovho listu drzte elektronad
mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
tak, aby vyhozen pilov list nezranil zdn osoby ci zvata.
Ochrana proti vytrhvn tsek
Otocte pcku SDS 12 vped ve smru ochrany proti
(viz obr. C)
dotyku 16. Pilov list se uvoln a vyhod.
Ochrana proti vytrhvn tsek 21 (pslusenstv)
Odsvn prachu/tsek
mze zabrnit vytrhvn povrchu pi ezn deva. Ochranu proti vytrhvn tsek lze pouzt pouze u urcitch typ pilovch list a pouze pi hlu ezu 0.
Kryt
Zkladov deska 7 nesm bt pi ezn s ochranou
Namontujte kryt 15, nez pipojte elektronad k
proti vytrhvn tsek pro ezn u okraje pesazena
odsvn prachu.
dozadu.
Nasa te zepedu kryt pro odsvn tak, aby dutiny
Ochranu proti vytrhvn tsek 21 zatlacte zespodu
krytu zapadly na vstupky 10 tlesa.
do zkladov desky 7.
Kryt odejmte pro prce bez odsvn prachu a tz
PST 900 PEL: Pi pouzit kluzn patky 13 nen
pro sklonn ezy. Kvli tomu kryt od sebe mrn
ochrana proti vytrhvn tsek 21 nasazena do
rozthnte a pak jej sthnte vped.
zkladov desky 7, ale do kluzn patky.
Pipojen odsvn prachu
Kluzn patka (PST 900 PEL)
Nastrcte odsvac hadici 4 (pslusenstv) na ods-vac hrdlo 5. Spojte odsvac hadici 4 s vysavacem
Pi opracovn choulostivch povrch mzete
(pslusenstv). Pehled pipojen na rzn vysavace
nasadit kluznou patku 13 na zkladovou desku 7,
najdete na konci tohoto nvodu.
aby se zabrnilo poskrbn povrchu.
Kdyz mte pipojen odsvn prachu, vypnte
Pro nasazen kluzn patky 13 ji zavste vpedu na
ppravek pro odfukovn tsek (viz ,,Ppravek na
zkladovou desku 7, zatlacte ji vzadu nahoru a
odfukovn tsek").
nechte ji zaskocit.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 19

========20========OBJ_BUCH-251-001.book Page 20 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Provoz

Potom posute zkladovou desku 7 az na doraz ve smru pilovho listu 14.

Upnac pcku 31 uzavete, aby se zkladov
Druhy provozu
deska v nastaven poloze zaaretovala.
Ped kazdou prac na elektronad vythnte
Kryt 15 a ochranu proti vytrhvn tsek 21 nelze u
zstrcku ze zsuvky.
sklonnch ez nasadit.
Nastaven pedkmitu
Pesazen zkladov desky
Ve ctyech stupnch nastaviteln pedkmit umozuje
Pro ezn pi okraji mzete zkladovou desku 7
optimln pizpsoben rychlosti ezu, eznho
pesadit vzad.
vkonu a obrazu ezu opracovvanmu materilu.
Sthnte zsobnk pilovch list 6 ze zkladov
Pomoc nastavovac pcky 8 mzete pedkmit
desky 7.
nastavit i bhem provozu.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Ppadn odejmte modul laseru 20.
zdn pedkmitmal pedkmit
PST 700 PE/PST 800 PEL (viz obr. E):
stedn pedkmit

Uvolnte sroub 27 a posute zkladovou desku
velk pedkmit
7 az na doraz ve smru odsvacho hrdla 5.
Optimln stupe pedkmitu pro stvajc aplikaci se

Sroub 27 opt uthnte.
nech zjistit praktickmi zkouskami. Pitom plat nsledujc doporucen:
PST 900 PEL (viz obr. G):

Pedkmit zvolte tm mens pop. pedkmit zcela

Otevete upnac pcku 31 zkladov desky a
vypnte, cm jemnjs a cists m bt hrana ezu.
posute zkladovou desku 7 az na doraz ve smru odsvacho hrdla 5.

Pi opracovn tenkch materil (nap. plech) pedkmit vypnte.

Upnac pcku 31 uzavete, aby se zkladov deska v nastaven poloze zaaretovala.

Ve tvrdch materilech (nap. ocel) pracujte s malm pedkmitem.
ezn s pesazenou zkladovou deskou 7 je mozn

V mkkch materilech a pi ezn deva ve
pouze s hlem sklonu 0. Krom toho nesm bt
smru vlken mzete pracovat s maximlnm
pouzity podln doraz s kruztkem 34 (pslusenstv)
pedkmitem.
a tz ochrana proti vytrhvn tsek 21.
Nastaven hlu sklonu
Zmna pedpt zkladov desky (PST 900 PEL)
Zkladov deska 7 mze bt pro ezy se sklonem
Pomoc seizovacho kolecka 30 lze zmnit pedpt
otocena az o 45 vpravo nebo vlevo.
upnac pcky 31 pro zkladovou desku.
Odejmte kryt 15 (viz ,,Kryt") a sthnte zsobnk
Nesed-li zkladov deska 7 po uzaven pcky
pilovch list 6 ze zkladov desky 7.
pevn, pak upnac pcku otevete a otocte seizovac kolecko kvli pedpt ve smru ,,+".
PST 700 PE/PST 800 PEL (viz obrzky EF):
Uvolnte sroub 27 a posute zkladovou desku
Nelze-li nebo lze jen tzce upnac pcku po oteven
7 lehce ve smru odsvacho hrdla 5.
pestavit, pak otocte seizovac kolecko ve smru ,,".

Obrzek F: K nastaven pesnch hl sklonu m zkladov deska vpravo a vlevo body zaskocen
Ppravek na odfukovn tsek
pi 0, 22,5 a 45. Natocte zkladovou desku 7
Pomoc proudu vzduchu ppravku pro odfukovn
podle stupnice 29 do pozadovan polohy.
tsek 9 lze eznou cru udrzovat bez tsek.
Ostatn hly sklonu lze nastavit pomoc helnku.

Potom posute zkladovou desku 7 az na doraz
Zapnut ppravku pro vyfukovn
ve smru pilovho listu 14.
tsek:Pi prci s velkou tvorbou tsek ve

Sroub 27 opt uthnte.
dev, uml hmot a dalsch
PST 900 PEL (viz obr. G):
materilech posute pepnac 9 ve

Otevete upnac pcku 31 zkladov desky a
smru odsvacho hrdla.
posute zkladovou desku 7 lehce ve smru
Vypnut ppravku pro vyfukovn
odsvacho hrdla 5.
tsek:

K nastaven pesnch hl sklonu m zkladov
Pi prci v kovu a tz pi pipojenm
deska vpravo a vlevo body zaskocen pi 0,
odsvn prachu posute pepnac
22,5 a 45. Natocte zkladovou desku 7 podle
9 ve smru pilovho listu.
stupnice 29 do pozadovan polohy. Ostatn hly sklonu lze nastavit pomoc helnku.
20 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

========21========OBJ_BUCH-251-001.book Page 21 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Uveden elektronad do provozu
Pracovn pokyny
Dbejte s ovho napt! Napt zdroje proudu
Pi opracovn malch nebo tenkch obrobk
mus souhlasit s daji na typovm sttku
vzdy pouzijte stabiln podlozku, ev. stl na pilu
elektronad. Elektronad oznacen 230 V
(pslusenstv).
sm bt provozovno i na 220 V.
Modul laseru (PST 800 PEL/PST 900 PEL)
Zapnut vypnut
Pouzit s elektronadm se doporucuje, pokud by
K zapnut elektronad stlacte spnac 3.
jste chtli ezat podl jiz oznacen cry ezu. Modul
K aretaci spnace 3 podrzte tento stlacen a
laseru 20 nasa te na elektronad (viz
posute aretaci 2 vpravo nebo vlevo.
,,Nasazen/odejmut modulu laseru") a sledujte pi
K vypnut elektronad spnac 3 uvolnte. Pi
ezn pmkou laseru nakreslenou cru ezu.
zaaretovanm spnaci 3 tento nejprve stlacte a
Pi ezn za nepznivch podmnek (nap. siln
potom jej uvolnte.
slunecn zen) mzete zlepsit viditelnost pmky
Pi dlouh prci s nzkm poctem zdvih se mze
laseru pouzitm brl pro prci s laserem 26
elektronad siln zaht. Pilov list odejmte a
(pslusenstv).
nechte elektronad kvli ochlazen ca. 3 minuty
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
bzet s maximlnm poctem zdvih.
ochrann brle. Brle pro prci s laserem slouz k lepsmu rozpoznn laserovho paprsku, ale
zen/pedvolba poctu zdvih
nechrn ped laserovm paprskem.
PST 700 PE: Zvsenm nebo snzenm tlaku na sp-
Nepouzvejte brle pro prci s laserem jako
nac 3 mzete plynule dit pocet zdvih zapnutho
slunecn brle nebo v silnicnm provozu. Brle
elektronad. Pi zaaretovanm spnaci 3 nen re-
pro prci s laserem nenabzej kompletn ochranu
dukce zdvih mozn.
ped UV zenm a snizuj vnmn barev.
PST 800 PEL/PST 900 PEL: Pomoc nastavovacho kolecka pedvolby poctu zdvih 1 mzete pedvolit
Zsobnk pilovch list (viz obr. A)
a i bhem provozu zmnit pocet zdvih.
V zsobnku pilovch list 6 mzete uchovvat ctyi
12: nzk pocet zdvih
pilov listy s dlkou do 110 mm. Pilov listy polozte
34: stedn pocet zdvih
stopkou s jednm vstupkem (stopka T) do k tomu
56: vysok pocet zdvih
urcenmu vybrn v zsobnku pilovch list. Mze
Pozadovan pocet zdvih je zvisl na materilu a
lezet po dvou pilovch listech nad sebou.
pracovnch podmnkch a lze jej zjistit praktickmi
Uzavete zsobnk pilovch list a zasute jej az na
zkouskami.
doraz do vybrn zkladov desky 7.
Snzen zdvih se doporucuje pi nasazovn pilovho listu na obrobek a tz pi ezn plastu a hlinku.
Zanoovac ezn (viz obr. H)
Procesem zanoovn sm bt opracovvny
Uveden modulu laseru do provozu
pouze mkk materily jako devo, sdro-
(PST 800 PEL/PST 900 PEL)
karton apod.!
Pro zanoovac ezn pouzijte pouze krtk pilov
Nesmrujte laserov paprsek na osoby nebo
listy. Zanoovac ezn je mozn pouze s hlem
zvata a nedvejte se sami do nj a to ani z
sklonu 0.
vts vzdlenosti.
Posa te elektronad pedn hranou zkladov
Pro zapnut laseru zatlacte nahoe na spnac 19
desky 7 na obrobek bez toho, aby se pilov list 14
(,,on").
dotkal obrobku a zapnte je. U elektronad s
Pro vypnut laseru zatlacte dole na spnac 19 (,,off").
zenm poctu zdvih zvolte maximln pocet zdvih.
Laser ihned po kazdm pouzit opt vypnte.
Tlacte elektronad pevn proti obrobku a nechte
Pi zachzen s modulem laseru (oddlenm nebo
pilov list pomalu zanoit do obrobku.
namontovanm) mzete bt oslnni paprskem
Jakmile zkladov deska 7 pilh celou plochou k
laseru.
obrobku, ezejte dl podl pozadovan ezn cry.
Modul laseru odejmte z elektronad, pokud provozujete elektronad stacionrn nebo ezete obrobek zespodu. Pi tchto pracech mzete bt lehce paprskem laseru oslnni.
Po ca. 10 min. doby provozu se laser automaticky vypne.
2 609 932 568 17.8.06
Cesky | 21

========22========OBJ_BUCH-251-001.book Page 22 Thursday, August 17, 2006 10:24 AM
Podln doraz s kruztkem (pslusenstv)
Pokud dojde pes i peclivou vrobu a nrocn
Pro prce s podlnm dorazem s kruztkem 34
kontroly k poruse stroje, svte proveden opravy
(pslusenstv) sm tlous ka materilu cinit maxi-
autorizovanmu servisnmu stedisku pro
mln 30 mm.
elektronad firmy Bosch.
Podln ezy (viz obr. I): Uvolnte zajis ovac
Pi vsech dotazech a objednvkch nhradnch dl
sroub 33 a prostrcte stupnici podlnho dorazu
nezbytn prosm uvdjte 10-mstn objednac cslo
vedenm 32 v zkladov desce. Nastavte pozado-
podle typovho sttku elektronad.
vanou sku ezu jako hodnotu stupnice na vnitn hran zkladov desky. Zajis ovac sroub 33 pevn
Servis a poradenstv pro zkaznky
uthnte.
Kruhov ezy (viz obr. J): Nasa te zajis ovac
Technick vkresy a informace k nhradnm dlm
sroub 33 na druhou stranu podlnho dorazu.
naleznete na:
Prostrcte stupnici podlnho dorazu vedenm 32 v
www.bosch-pt.com
zkladov desce. Vyvrtejte v obrobku uprosted
Robert Bosch odbytov spol. s r.o.
ezanho vezu otvor. Nastrcte stedc hrot 35 do
142 01 Praha 4 Krc
vnitnho otvoru podlnho dorazu a do vyvrtanho
Pod visovkou 19
otvoru. Nastavte polomr jako hodnotu stupnice na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 261 300 565 6
vnitn hran zkladov desky. Zajis ovac sroub 33
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 244 401 170
pevn uthnte.
Chladc/mazac prostedek
Zpracovn odpad
Pi ezn kovu byste mli kvli zaht materilu
Elektronad, pslusenstv a obaly by mly bt
nanst podl ezn cry chladc pop. mazac
dodny k optovnmu zhodnocen neposkozujcmu
prostedek.
zivotn prosted.
Pouze pro zem EU:
Nevyhazujte elektronad do
drzba a servis
domovnho odpadu!Podle evropsk smrnice 2002/96/ES o starch elektrickch a elektronic-
drzba a cistn
kch zazench a jejm prosazen v nrodnch zkonech mus bt neupo-
Ped kazdou prac na elektronad vythnte
tebiteln elektronad rozebran shromzdno a
zstrcku ze zsuvky.
dodno k optovnmu zhodnocen neposkozuj-cmu zivotn prosted.
Udrzujte elektronad a vtrac otvory cist, abyste pracovali dobe a bezpecn.
Akumultory/baterie:
Pravideln cistte drzk pilovho listu. K tomu
Nevyhazujte akumultory/baterie do domovnho
odejmte pilov list z elektronad a elektronad
odpadu, do ohn nebo vody. Akumultory/baterie
lehce vyklepejte na rovinnou plochu.
by se mly shromaz ovat, recyklovat nebo
Siln znecistn elektronad mze vst k
ekologicky zlikvidovat.
poruchm funkce. Proto neezte materily s velkou
Pouze pro zem EU:
produkc prachu zespodu nebo nad hlavou.
Podle smrnice 91/157/EHS mus bt vadn nebo
Pi extrmnch podmnkch nasazen se mze
vypotebovan akumultory/baterie recyklovny.
pi opracovn kov uvnit elektronad usazovat vodiv prach. Ochrann izolace
Zmny vyhrazeny.
elektronad mze bt omezena. V takovch ppadech se doporucuje pouzit stacionr-nho odsvacho zazen, cast vyfukovn vtracch otvor a pedazen proudovho chrnice (FI).
Vodc kladku 11 plezitostn namazte kapkou oleje.
Vodc kladku 11 pravideln kontrolujte. Je-li opotebovan, mus bt v autorizovanm servisnm stedisku Bosch vymnna.
22 | Cesky
2 609 932 568 17.8.06

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Narzędzia
Nazwa BOSCH PST 900 PEL
Model PST 900 PEL
Rozmiar pliku 12802 KB
Number of pages 133 pages
format pliku pdf
Język Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Polski - Polish Polski - Polish, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Česky - Czech Česky - Czech,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Русский - Russian Русский - Russian, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Română - Romanian Română - Romanian, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Беларуская - Belarusian Беларуская - Belarusian,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Српски - Serbian Српски - Serbian, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Slovenščina - Slovenian Slovenščina - Slovenian,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Hrvatski - Croatian Hrvatski - Croatian, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Español - Spanish Español - Spanish,
Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Lietuvių - Lithuanian Lietuvių - Lithuanian, Narzędzia BOSCH PST 900 PEL Latviešu - Latvian Latviešu - Latvian,