Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL 20RU-D3S - Lodówka Side by Side

Jeśli szukasz instrukcji: Lodówka Side by Side WHIRLPOOL 20RU-D3S - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Lodówka Side by Side WHIRLPOOL 20RU-D3S
Lodówka Side by Side WHIRLPOOL 20RU-D3S Lodówka Side by Side WHIRLPOOL 20RU-D3S


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 698 KB (format pliku: pdf)
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Strona
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 114 EKSPLOATACJI PRODUKTU
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY 114 ŚRODOWISKA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI 115 OGÓLNE
ZALECENIA W PRZYPADKU PRZERW W 116 PRACY URZĄDZENIA
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 116
WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE 117
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU I 118 WODY (jeśli do dyspozycji)
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEGO 118 WYTWARZACZA DO LODU (jeśli do dyspozycji)
PRZECHOWYWANIE, ZAMRAŻANIE I 119 ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI
SYSTEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA 119 “MULTIFLOW” (jeśli do dyspozycji)
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK 119
WYMIANA WKŁADU FILTRA WODY (jeśli do dyspozycji)
121
SERWIS TECHNICZNY 121
113

========1========

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PRODUKTU
• Produkt, który Państwo nabyli przeznaczony jest
wyłącznie do użytku domowego.
W celu najlepszego użytkowania urządzenia zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi, w której znajdziecie Państwo opis Waszego urządzenia oraz pomocne porady.
Instrukcję należy zachować, aby można było z niej korzystać w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się,
czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi
zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody
powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24
godzin od dostarczenia produktu.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
najmniej dwie godziny w celu zwiększenia
efektywności obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
podłączenie urządzenia zostały wykonane przez
wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją
wytwórcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
4. Umyć wnętrze urządzenia przed jego
użytkowaniem.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały opakowaniowe (woreczki plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie/Likwidacja
Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny. Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszego urządzenia nie powinno się traktować jak odpadu z gospodarstwa domowego, lecz należy je zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
W razie złomowania urządzenia należy odciąć przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i półki, tak aby dzieci nie miały łatwego dostępu do wnętrza.
Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie pozostawiając
niestrzeżonego urządzenia nawet na kilka dni, gdyż stanowi ono źródło zagrożenia dla dzieci. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
114
Informacja:
To urządzenie nie zawiera CFC. Obwód chłodniczy zawiera R134a (HFC) lub R600a (HC); zob. tabliczka znamionowa znajdująca się wewnątrz urządzenia. Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym niewpływającym negatywnie na środowisko lecz jest łatwopalny. Należy się więc koniecznie upewnić, czy przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone.
To urządzenie może zawierać fluorowane gazy cieplarniane, o których mowa w Protokole z Kioto; gaz chłodzący znajduje się w hermetycznie zamkniętym układzie.
Gaz chłodzący: R134a posiada potencjał ocieplenia globalnego (GWP) o wartości 1300.
Deklaracja zgodności
• To urządzenie przeznaczone jest do
przechowywania artykułów spożywczych i zostało
wyprodukowane zgodnie z przepisami (WE) Nr
1935/2004.
• Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane,
produkowane i sprzedawane zgodnie z:
- wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w
Dyrektywie “Niskie napiecia” 2006/95/WU (która
zastepuje Dyrektywe 73/23/EWG wraz z jej
pózniejszymi modyfikacjami);
- wymogami odnośnie zabezpieczeń Dyrektywy
“EMC” (Kompatybilność Elektromagnetyczna)
89/336/EWG, z późniejszymi zmianami – Dyrektywa
93/68/EWG
Urządzenie jest bezpieczne jedynie w przypadku, gdy zostało ono poprawnie podłączone do zgodnego z normami uziemienia.

========2========

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE
INSTALACJA
• Przemieszczanie oraz instalacja produktu muszą
być wykonane przez dwie lub więcej osób. • Podczas przesuwania urządzenia należy uważać,
aby nie uszkodzić posadzki (np. parkietu). • Podczas instalacji należy uważać, by produkt nie
uszkodził kabla zasilającego.
• Nie ustawiać urządzenia zbyt blisko źródła ciepła. • W celu zagwarantowania odpowiedniej wentylacji
należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni z
obydwu stron urządzenia oraz nad nim lub
postąpić według szczegółowej instrukcji. • Należy uważać, aby nie przykrywać ani nie zatykać
otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego w urządzeniu.
• Zainstalować i wypoziomować urządzenie na
podłodze będącej w stanie utrzymać jego ciężar, w
odpowiednim do jego wymiarów i przeznaczenia
pomieszczeniu.
• Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i
dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało
przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w
którym temperatura zawiera się w następujących
zakresach, zależnych od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej: sprawność
urządzenia może ulec pogorszeniu, w przypadku
dłuższej eksploatacji w temperaturze wyższej lub
niższej w stosunku do podanego przedziału.
Klasa klimatyczna
T. otocz. (°C)
T. otocz. (°F)
SN
od 10 do 32
od 50 do 90
N
od 16 do 32
od 61 do 90
ST
od 16 do 38
od 61 do 100
T
od 16 do 43
od 61 do 110
• Sprawdzić czy napięcie zasilania podane na
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci. • Nie używać ani prostych, ani wielokrotnych
rozgałęźników lub przedłużaczy.
• W celu podłączenia urządzenia do sieci wodnej
użyć nowego przewodu rurowego należącego do
jego wyposażenia, a nie używać przewodu
należącego do poprzedniego produktu. • Przewód zasilający może być wymieniony
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. • Odłączenie urządzenia od gniazdka zasilającego
musi być możliwe przez wyciągnięcie wtyczki lub
za pomocą wyłącznika dwubiegunowego
znajdującego się przed wtyczką, w łatwo
dostępnym miejscu.
BEZPIECZEŃSTWO
• Nie przechowywać i nie używać benzyny, gazu lub
łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia lub w
pobliżu innego sprzętu elektrycznego. Opary
wydzielające się z tych substancji mogłyby
spowodować pożar lub wybuch.
• W celu przyspieszenia odszraniania nie wolno
stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych
lub chemicznych innych od zalecanych przez
producenta.
• Nie stosować żadnych urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli wyraźnie nie są one
zalecane przez producenta.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub
znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu udostępnionej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się
wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać, aby
dzieci bawiły się bądź chowały w środku
urządzenia.
• Nie połknąć płynu (nietoksyczny) zawartego we
wkładach chłodniczych, jeśli obecne.
• Nie jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu
z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować
zimne oparzenia.
UŻYTKOWANIE
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności
konserwacji lub czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka lub odłączyć zasilanie elektryczne. • Wszystkie urządzenia wyposażone w wytwarzacz
lodu i w dystrybutor wody muszą być podłączone
do sieci wody pitnej (o ciśnieniu sieci wodnej
zawartym w przedziale: 1,7 – 8,1 bar (25 i 117
PSI). Wytwarzacze lodu i/lub dystrybutory wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do sieci
wodnej, muszą być napełniane wyłącznie wodą
pitną.
• Używać przedziału chłodziarki tylko do
przechowywania artykułów świeżych a przedziału
zamrażarki do przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżej żywności i do wytwarzania
kostek lodu.
• Nie przechowywać w zamrażalniku szklanych
pojemników zawierających płyny, ponieważ
mogłyby wybuchnąć.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania wymienionych powyżej środków ostrożności i zaleceń.
115

========3========

ZALECENIA W PRZYPADKU PRZERW W PRACY URZĄDZENIA
- Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Opróżnić urządzenie i pozostawić lekko uchylone drzwi, aby umożliwić przepływ powietrza wewnątrz
przedziałów. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w automatyczny wytwarzacz do lodu:
1. Odciąć dopływ wody do urządzenia.
2. Opróżnić pojemnik z kostek lodu.
Przerwa w dopływie prądu
W przypadku przerw trwających maksymalnie 24 godziny pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. W ten sposób żywność jak najdłużej pozostanie zimna. W przypadku przerw przekraczających 24 godziny wyjąć artykuły z chłodziarki i umieścić je w odpowiednim do przechowywania urządzeniu.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Urządzenie należy okresowo czyścić za pomocą szmatki zamoczonej w roztworze ciepłej wody z dodatkiem neutralnych środków czyszczących, stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Nie stosować nigdy detergentów ani środków ściernych.
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Zalecamy czyszczenie kondensatora za pomocą odkurzacza, po usunięciu przedniej listwy (zob. instrukcja
instalacji).
• Do czyszczenia przycisków i panelu kontrolnego (w niektórych modelach, znajdującego się na drzwiach
zamrażarki) nie powinno się stosować alkoholu ani jego pochodnych, lecz suchą szmatkę.
• Przewody systemu chłodzącego znajdują się w pobliżu wanienki na wodę z odszraniania i mogą być
gorące. Należy je okresowo czyścić za pomocą odkurzacza.
Wymiana żarówek
Uwaga:
• Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Przed przystąpieniem do wymiany usunąć pokrywkę, jeśli jest obecna.
Po zakończeniu operacji, zamontować ją ponownie.
• Żarówki znajdujące się wewnątrz urządzenia są na połączenie
bagnetowe.
• Żarówka dystrybutora lodu i wody jest typu powszechnie używanego, do
wkręcania.
Wymienić żarówkę na nową tego samego typu, którą zakupić można tylko w naszym Centrum Technicznym lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.
116

========4========

WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE
WNĘKA CHŁODNICZA (jeśli do dyspozycji)
Jest to pojemnik na żywność wyposażony w możliwość ruchu wahadłowego, który umożliwia wkładanie i wyjmowanie produktów.
Otwieranie, wyjmowanie i ponowne umieszczanie Wnęki Chłodniczej
Aby otworzyć Wnękę Chłodniczą, zadziałać na jeden z dwóch przycisków (1) i równocześnie pociągnąć ją do punktu zatrzymania. Aby ponownie ją zamknąć, wykonać operacje w odwrotnej kolejności. Aby wyjąć Wnękę Chłodniczą, wykonać wyżej opisane instrukcje, obrócić ją lekko i wyjąć ze swojego miejsca (2). Aby ją ponownie umieścić, wprowadzić boczne zewnętrzne prowadnice pojemnika (3a) na wysokości znajdujących się wewnątrz sworzni (3b).
N.B.: Nie zaleca się wkładać do wnęki chłodniczej produktów w metalowych lub rysujących opakowaniach, co mogłoby zmniejszyć jej estetykę.
3a
3b
Wyjmowanie szuflady na owoce i warzywa lub szuflady na mięso:
1. pociągnąć szufladę aż do momentu jej zatrzymania;
2. następnie, podtrzymując ją od spodu, podnieść i wysunąć; 3. szuflada wyjdzie z prowadnic i będzie można ją wysunąć dalej; 4. aby ją wyjąć całkowicie, należy ją obrócić: przednia część do góry,
tylna do dołu.
Tryb załadunku
W celu maksymalnego zwiększenia pojemności zamrażarki należy usunąć z przedziału dwie dolne szuflady/kosze uważając, aby produkty nie zatykały przelotów powietrza (instrukcja dotyczy modeli o pojemności poniżej 715 l).
Regulacja temperatury szuflady na mięso
• Do szuflady na mięso doprowadzane jest zimne powietrze,
dostające się tam poprzez otwór pomiędzy komorą chłodziarki i
zamrażarki. Dzięki temu temperatura w szufladzie na mięso jest
niższa od pozostałych partii komory chłodniczej. Suwak
regulacyjny należy ustawiać na większy lub mniejszy przepływ
powietrza.
• Jeśli chcemy przechowywać warzywa w szufladzie na mięso,
należy przesunąć suwak całkowicie w kierunku na zewnątrz, do
miejsca nastawy na warzywa. Pozwoli to uniknąć ewentualnego
zamrożenia warzyw.
Regulator wilgotności w szufladzie na owoce i warzywa • Wilgotność wewnątrz szuflady na owoce i warzywa może być
regulowana za pomocą odpowiedniego suwaka.
• Po przesunięciu regulatora całkowicie w prawo, wilgotne
powietrze eliminowane jest z szuflady w celu zapewnienia
lepszych warunków przechowywania owoców i warzyw ze skórką. • Po przesunięciu regulatora całkowicie w lewo, wilgotne powietrze
zatrzymywane jest wewnątrz szuflady, zapewniając lepsze
warunki przechowywania warzyw liściastych.
117

========5========

STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU I WODY (jeśli do dyspozycji)
Pierwsze użytkowanie
Kiedy dystrybutor lodu i wody zostaje użytkowany po raz pierwszy, pierwsza partia lodu i wody może mieć nieprzyjemny smak; dlatego też sugerujemy ich wyrzucenie.
Aby otrzymać wodę:
Woda jest dostępna przez cały czas i można ją uzyskać przez przyciśnięcie szklanki do dźwigni wody dystrybutora. Strumień zostaje przerwany po zwolnieniu dźwigni.
Aby otrzymać lód:
Lód uzyskuje się przez naciśnięcie dźwigni lodu dystrybutora.
Naciśnięcie klawisza ICE MODE umożliwia wybór pożądanego rodzaju lodu (kostki lub kruszony).
Pożyteczne rady:
1. Trzymać szklankę blisko przy otworze.
2. Aby uruchomić dystrybutor lodu wystarczy lekko nacisnąć dźwignię. Mocniejsze naciskanie nie przyspieszy
wytwarzania ani nie zwiększy ilości lodu.
3. Powolne odstawienie szklanki umożliwi zatrzymanie pobierania lodu i pozwoli zapobiec jego wypadaniu
poza szklankę.
4. Odradza się korzystania ze szklanek z cienkiego szkła lub wyjątkowo delikatnych.
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEGO WYTWARZACZA DO LODU (jeśli do dyspozycji)
Po uruchomieniu urządzenia, potrzebna jest zazwyczaj jedna noc, aby się wytworzyły kostki lodu. Po wybraniu opcji rozdrobnionego lodu, kostki są natychmias rozdrabniane. Dlatego też wyjście lodu z lekkim opóźnieniem można uznać za normalne. Dźwięk podczas tej operacji jest zjawiskiem normalnym; wielkość pokruszonych cząstek lodu może być różna. Po przejściu z opcji rozdrobnionego lodu do opcji kostek, wraz z pierwszymi kostkami mogą pojawić się małe ilości rozdrobnionego lodu.
Ilość i wielkość kostek lodu zależy od ciśnienia wodnego sieci; produkcję kostek lodu można zwiększyć, obniżając temperaturę ustawioną w zamrażarce.
TYLKO DLA WERSJI Z SZUFLADĄ NA LÓD
Normalna produkcja lodu wynosi ok. 7-8 serii kostek w ciągu 24 godzin. W razie zapotrzebowania na duże ilości lodu radzimy pobrać lód bezpośrednio z pojemnika wytwarzacza, a nie z dystrybutora.
Po zakończeniu operacji zaleca się włożyć szufladę na miejsce.
TYLKO DLA WERSJI Z POJEMNIKIEM NA LÓD
Normalna produkcja lodu wynosi ok. 12-14 serii kostek w ciągu 24 godzin.
Wyjmowanie i ponowne wkładanie pojemnika na lód
1. Włożyć palce do otworu przy podstawie pojemnika a kciuk ustawić na
przycisku zwalniającym. Przytrzymując obydwiema rękami podstawę
pojemnika, nacisnąć przycisk zwalniający i unieść pojemnik ku górze,
wyjmując go.
Aby go ponownie umieścić w zamrażarce, należy oprzeć podstawę pojemnika na wsporniku znajdującym się na drzwiach wewnętrznych i obniżyć go do prawidłowej pozycji.
Uwaga: W razie zapotrzebowania na duże ilości lodu radzimy pobrać lód bezpośrednio z pojemnika wytwarzacza, a nie z dystrybutora.
1
118

========6========

PRZECHOWYWANIE, ZAMRAŻANIE I ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć i skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym zapewni lepsze warunki przechowywania żywności.
UWAGA: Nie wkładać nigdy do zamrażarki ciepłych produktów. Ochłodzenie potraw przed zamrożeniem oszczędza energię elektryczną oraz przedłuża czas eksploatacji urządzenia.
SYSTEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA “MULTIFLOW” (jeśli do dyspozycji)
“MULTIFLOW” jest to system wentylacyjny rozprowadzający powietrze, dzięki któremu temperatura wewnątrz chłodziarki jest prawie jednolita. Artykuły żywnościowe mogą być umieszczone na jakiejkolwiek półce urządzenia. Należy jedynie uważać, aby nie zatkać otworów wentylacyjnych i zapewnić swobodne krążenie powietrza.
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym…
Problemy związane z funkcjonowaniem urządzenia mają często błahe przyczyny, które można wyodrębnić i sprostać im bez użycia narzędzi. Odgłosy wytwarzane przez urządzenie są zjawiskiem normalnym, ponieważ regulujące jego pracę wirniki i sprężarki wyłączają się i włączają automatycznie.
Niektóre odgłosy spowodowane pracą urządzenia można zredukować: instalując i poziomując urządzenie na płaskiej powierzchni,oddzielając i eliminując kontakt między urządzeniem i
meblami,sprawdzając, czy wewnętrzne komponenty są prawidłowo umieszczone,sprawdzając, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą.
Niektóre możliwe odgłosy spowodowane pracą:
• świst w momencie włączenia urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższym okresie przestoju, • bulgotanie, kiedy płyn chłodniczy wpływa do rurek,
• szum, kiedy zawór wody lub wirnik zaczynają pracować,
• trzask, kiedy włącza się sprężarka lub kiedy w pojemniku topi się lód,
• nagły odgłos włączenia i wyłączenia sprężarki.
Urządzenie nie działa
• Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu ?
• Czy sprawdzono zabezpieczenia i bezpieczniki w instalacji elektrycznej w mieszkaniu?
Jeśli silnik pracuje zbyt często:
• Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki?
• Czy drzwi są dobrze zamknięte?
• Czy uszczelki drzwi są szczelne ?
• Gdy na dworze panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy niż zazwyczaj
czas pracy silnika należy uznać za normalny.
• Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość żywności,
aby schłodzić wnętrze urządzenia silnik sprężarki będzie pracował dłużej niż zazwyczaj.
Jeżeli na dnie chłodziarki zebrała się woda:
• Sprawdzić, czy nośniki powietrza wewnątrz przedziału nie zostały zasłonięte, co mogłoby utrudnić
cyrkulację powietrza.
• Gdy pomieszczenie jest bardo wilgotne, jest rzeczą normalną, iż woda gromadzi się wewnątrz chłodziarki.
119

========7========

Jeżeli w pojemniku na szron zebrała się woda:
• Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. Pojemnik
może się wypełnić nawet do połowy. Sprawdzić czy urządzenie jest wypoziomowane tak, aby woda nie
wyciekała z pojemnika.
Jeśli temperatura urządzenia jest zbyt wysoka:
• Czy elementy sterowania są odpowiednio wyregulowane?
• Czy do urządzenia zostały włożone duże ilości żywności?
• Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz urządzenia nie zostały zasłonięte, co mogłoby
utrudnić cyrkulację zimnego powietrza.
Jeśli brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku: • Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprężarki na zewnątrz panuje wysoka
temperatura.
Jeśli drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie: • Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie. • Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
Jeśli oświetlenie nie działa: • Czy przepaliła się żarówka?
JEŚLI URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W DOZOWNIK
Jeśli automatyczny wytwarzacz do lodu nie działa:
• Czy zamrażalnik miał wystarczająco dużo czasu, aby się ochłodzić? Nowe urządzenie potrzebuje około
jednej nocy.
• Czy automatyczny wytwarzacz do lodu jest włączony? (Na niektórych modelach. Zapoznać się z kartą
produktu)
• Czy woda jest odkręcona? Czy dochodzi do dystrybutora lodu? Być może filtr jest zatkany lub niepoprawnie
zainstalowany. Należy najpierw sprawdzić według instrukcji instalowania filtra, czy został on prawidłowo
zainstalowany i czy nie jest zatkany. Jeśli instalacja jest prawidłowa, a filtr nie jest zatkany, należy wezwać
wykwalifikowaną osobę lub technika.
Jeśli dystrybutor nie działa:
• Czy drzwi przedziału zamrażalnika są zamknięte? • Czy pojemnik na lód jest prawidłowo zainstalowany?
Jeśli dystrybutor lodu przerywa funkcjonowanie:
• Czy dystrybutor lodu nie był przez dłuższy czas stosowany, co spowodowało roztopienie się kostek lodu, a
następnie ich połączenie? Wstrząsnąć od czasu do czasu pojemnik, powodując rozdzielenie kostek i
zwiększenie skuteczności ich przechowywania. Wyeliminować stare kostki i poczekać na wytworzenie
nowych.
• Dźwignia dystrybutora lodu pozostała zbyt długo przyciśnięta? Odczekać ok. 3 minut, aby silnik
dystrybutora zaczął na nowo pracować.
Jeśli dystrybutor nie dostarcza kostek po naciśnięciu dźwigni:
• Zmienić wybór typu lodu z kostek na lód rozdrobniony lub odwrotnie, aby wyeliminować ewentualne bloki
lodu. Jeśli w dalszym ciągu nie został osiągnięty żaden efekt, odczekać dwie minuty i powtórzyć operację.
Jeśli z dystrybutora po naciśnięciu dźwigni nie wypływa woda:
• Aby się napełnił obwód przy pierwszym naciśnięciu dźwigni, potrzeba 15-20 sekund.
• Jeśli puste urządzenie osiągnie bardzo niską temperaturę a klapka do kontroli temperatury szuflady na
mięso pozostanie otwarta, to wówczas może mieć miejsce chwilowy brak wypływu wody z dystrybutora.
Należy zamknąć klapkę, aby przywrócić prawidłowy wypływ wody w ciągu następnych 12 godzin.
Jeśli w strefie dystrybutora lodu/wody znajdują się skropliny: • Nacisnąć odpowiedni wyłącznik (oznaczony na rysunku literą A), aby
włączyć urządzenie zapobiegające tworzeniu się kondensatu.
Dźwięki wytwarzane przez automatyczny wytwarzacz do lodu: Gdy urządzenie wyposażone jest w dystrybutor lodu, można usłyszeć brzęczenie (z zaworu wodnego), szum ściekającej wody i odgłos kostek spadających do pojemnika.
120

========8========

WYMIANA WKŁADU FILTRA WODY (jeśli do dyspozycji)
1. Odnaleźć pokrywkę wkładu filtra wody, znajdującego się pod drzwiami przedziału zamrażarki. Obrócić
pokrywkę do pozycji pionowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją na zewnątrz
wraz z wkładem filtrującym poprzez kratkę u podstawy.
2. Usunąć pokrywkę, wysuwając ją od strony brzegu zużytego wkładu. NIE WYRZUCAĆ POKRYWKI. 3. Wyjąć nowy wkład filtrujący z opakowania i usunąć zabezpieczenie.
4. Nasunąć pokrywkę na nowy wkład, jak to pokazano na rysunku.
5. Utrzymując pokrywkę w pozycji pionowej, wcisnąć nowy wkład do oporu do wnętrza kratki. Obrócić
pokrywkę wkładu do pozycji poziomej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. PRZEPUSZCZAĆ WODĘ PRZEZ DYSTRYBUTOR DO CHWILI, AŻ ZACZNIE WYPŁYWAĆ CZYSTA (ok.
9-14 litrów lub przez 6-7 minut). Umożliwi to oczyszczenie urządzenia i usunięcie powietrza z przewodów. Uwaga: Podczas usuwania powietrza z urządzenia, może nastąpić wyciek wody z dystrybutora.
Zamawianie filtrów
Zamówienie na nowe wkłady do filtra wody należy kierować do Serwisu Technicznego.
1
2
3
4
5
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się czy usterka dalej występuje. Jeżeli rezultat jest negatywny, odłączyć ponownie urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć tę czynność po upływie godziny.
Jeżeli po dokonaniu kontroli wymienionych w instrukcji wyszukiwania usterek i po ponownym uruchomieniu urządzenia rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym, opisując rodzaj uszkodzenia i podając:
• rodzaj uszkodzenia,
• model,
• rodzaj i numer seryjny urządzenia (na tabliczce
znamionowej),
• numer serwisowy (numer widniejący po słowie
SERVICE, na tabliczce znamionowej znajdującej
się wewnątrz urządzenia).
Uwaga:
Jeżeli technikk z Serwisu wykona zamianę zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w ramach gwaranc
121

========9========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Lodówka Side by Side
Nazwa WHIRLPOOL 20RU-D3S
Model 20 RU-D 3 S
Rozmiar pliku 698 KB
Number of pages 9 pages
format pliku pdf
Język Lodówka Side by Side WHIRLPOOL 20RU-D3S Polski - Polish Polski - Polish,