Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AWO R 4205 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka WHIRLPOOL AWO R 4205 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka WHIRLPOOL AWO R 4205
Pralka WHIRLPOOL AWO R 4205 Pralka WHIRLPOOL AWO R 4205


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 615 KB (format pliku: pdf)
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
OBSAH
ÚČEL POUŽÍVANIA
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
POPIS PRÁČKY
DVIERKA
DETSKÁ POISTKA (AK JE K DISPOZÍCII)
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY
VYBRATIE FILTRA/ VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
SERVIS
PRÍSLUŠENSTVO
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 2 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
ÚČEL POUŽÍVANIA
Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne v množstve, ktoré je bežné v domácnosti.
• Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny uvedené v
Návode na používanie, v návode na inštaláciu a v
programovej tabuľke.
 Tento návod na používanie, programovú tabuľku a
návod na inštaláciu si odložte; ak práčku
odovzdáte inej osobe, odovzdajte s ňou aj návod
na používanie, programovú tabuľku a návod na
inštaláciu.
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
1.Vybalenie a preskúšanie
 Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka
poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku
nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v
mieste Vášho bydliska.
 Skontrolujte, či je priložené príslušenstvo a
ostatné diely.
 Obalový materiál (plastové vrecia,
polystyrénové časti a pod.) odložte mimo
dosahu detí, pretože môže pre deti
predstavovat’ nebezpečenstvo.
 Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na
studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte
stát’ niekoľko hodín pri izbovej teplote. 2.Vyberte prepravné skrutky
 Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami,
aby sa predišlo poškodeniu vnútra pri
preprave. Pred použitím práčky musíte
prepravné skrutky vybrat’.
 Po ich vybratí vsuňte do otvorov 4 priložené
viečka.
3.Inštalujte práčku
 Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela
(v závislosti od modelu).
 Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho
uchopením za pracovnú plochu.
 Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu,
najlepšie v rohu miestnosti.
 Skontrolujte, či sú všetky štyri nožičky stabilné
a či pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte,
či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe
(použite liehovú vodováhu).
 V prípade drevenej alebo tzv. “plávajúcej
podlahy” (ako parkety alebo laminátové
podlahy), umiestnite pod spotrebič preglejkovú
dosku s rozmermi 60 x 60 cm s hrúbkou aspoň
3 cm, ktorá bude podlahu chránit’.
 Skontrolujte, či koberec alebo iný materiál
nebráni prúdeniu vzduchu cez vetracie
otvory(ak sú k dispozícii na vašom modeli). 4.Prívod vody
 Napojte prívodnú hadicu vody podľa smerníc
dodávateľa vody.
 Prívod vody: Iba studená voda (ak nie
sú iné informácie v
programovej tabuľke) Ventil vody: 3/4” hadicová prípojka so
závitom
 Tlak vody 100-1000 kPa
(tlak vo vodovodnom (1-10 bar).
potrubí):
 Pri zapojení práčky používajte výhradne nové
hadice. Použité hadice sa nesmú použit’ ešte
raz, musíte ich zlikvidovat’.
Black process 45.0° 100.0 LPI
5.Odtok
 Odtokovú hadicu môžete pripojit’ k sifónu
odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj
umývadla alebo vane pomocou dodávaného
dielca v tvare “U”.
 Ak je práčka pripojená ku zabudovanému
odtokovému systému, skontrolujte, či je
vybavený vzduchovým otvorom, aby sa
predišlo súčasnému privádzaniu a odtoku vody
(sifónový efekt).
6.Elektrické zapojenie
 Elektrické zapojenie môže vykonat’ iba
kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi
výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Údaje o požiadavkách na napätie, príkon a
elektrickú ochranu (krytie) sú umiestnené na
vnútornej strane dvierok spotrebiča.
 Spotrebič môže byt’ zapojený do elektrickej
siete pomocou zásuvky s uzemnením, podľa
platných noriem STN. Uzemnenie práčky je
povinné podľa zákona. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednost’ za poškodenie
majetku a úrazy osôb alebo zvierat spôsobené
nedodržaním vyššie uvedených pokynov. Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky. Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte
práčku z elektrickej siete.
 Po inštalácii musí byt’ vždy zabezpečený
prístup k hlavnému vypínaču alebo musí byt’
umožnené odpojenie od siete pomocou
dvojpólového vypínača.
 Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy
poškodená. Zavolajte servis.
 Výmenu prívodného elektrického kábla môže
vykonat’ iba pracovník servisu.
 Spotrebič používajte iba v domácnosti a na
účel, pre ktorý je určený.
Minimálny rozmery pre umiestnenie:
Šírka: 600 mm
Výška: 850 mm
Hĺbka: 600 mm
SK 2

========2========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 3 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
1.Bezpečnost’ pri práci
 Práčka je určená výhradne na používanie v
miestnosti.
 V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé
kvapaliny.
 Nedovoľte det’om hrat’ sa s práčkou, ani liezt’
do bubna (pozri aj kapitolu na nasledujúcej
strane “Bezpečnost’ detí”).
 Tento spotrebič nesmú bez dozoru alebo bez
predbežného poučenia osobou za ich
zodpovedanost’ používat’ osoby (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami a osoby, ktoré ho
nevedia používat’ alebo s ním nemajú
skúsenosti.
 Ak chcete na práčku položit’ sušičku bielizne,
najprv zavolajte servis alebo odborníka, ktorý
skontrolujte, či je to možné. Sušičku môžete na
práčku umiestnit’ iba použitím príslušnej
montážnej súpravy, ktorú dostanete v
prevádzke servisu alebo u špecializovaného
predajcu.
 Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete.
 Keď práčku nepoužívate, zatvorte ventil
prívodu vody.
 Pred každým čistením a údržbou práčku
vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete. Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte
ich ako stupienok.
 Ak je to potrebné, nahraďte prívodný elektrický
kábel káblom rovnakého druhu, ktorý
dostanete v prevádzke servisu. Elektrický
napájací kábel môže vymieňat’ iba zaškolený
technik.
2.Balenie
 Obal je úplne recyklovateľný a označený
symbolom recyklácie . Pri likvidácii
obalového materiálu dodržiavajte platné
predpisy.
3.Likvidácia obalového materiálu a starej práčky
 Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných
materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa
platných predpisov o likvidácii odpadu. Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky
pracích prostriedkov a odrežte napájací
elektrický kábel, aby nebolo možné práčku
použit’.
 Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení
(WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzat’ potenciálnym negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol na výrobku alebo na
sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku na recykláciu
Black process 45.0° 100.0 LPI
elektrických alebo elektronických zariadení.
Spotrebič musíte zlikvidovat’ v súlade s
vnútroštátnymi predpismi o ochrane životného
prostredia a o likvidácii odpadu.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní,
regenerácii a recyklácii tohto výrobku si
vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode, kde ste
výrobok kúpili.
4.Tipy pre šetrenie energiou
Spotreba vody je v práčke optimalizovaná; preto pri vykonávaní niektorých programov vodu cez presklený otvor na dvierkach nevidno. Najlepšie využitie energie, vody, pracieho
prostriedku a času dosiahnete využívaním
odporúčanej maximálnej náplne.
 Neprekračujte odporúčané dávkovanie
uvedené na obale pracieho prostriedku. Eco gulička - špeciálny systém pri vypúšt’aní -
predchádza únikom pracieho prostriedku z
bubna, čím sa zamedzuje únikom pracieho
prostriedku do životného prostredia.
 Funkciu “Predpieranie” (ak je k dispozícii na
vašom modeli) používajte iba pre veľmi špinavú
bielizeň! Ak “Predpieranie” vynecháte pre
mierne alebo bežne znečistenú bielizeň,
ušetríte prací prostriedok, vodu a energiu. Ošetrite škvrny odstraňovačom škvŕn alebo
namočte bielizeň so škvrnami pred praním do
vody, aby sa znížila nutnost’ použitia vysokej
teploty prania.
 Šetrite energiu použitím programu prania s
teplotou 60° C namiesto 95° C alebo 40° C
namiesto 60° C.
 Šetrite energiu a čas nastavením vysokej
rýchlosti odstreďovania, aby ste znížili obsah
vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky
(pre práčky s nastaviteľnou rýchlost’ou
odstreďovania).
5.Vyhlásenie o zhode podľa EC Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich
európskych smerníc:
2006/95/ES o nízkom napätí
2004/108/ES o elektromagnetickej
kompatibilite
SK 3

========3========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 4 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
POPIS PRÁČKY
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1. Pracovná plocha
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostriedok
4. Servisný štítok (vnútorná strana dvierok)
5. Dvierka
6. Detská poistka (ak je k dispozícii, na vnútornej strane dvierok)
7. Prístup k čerpadlu je za soklom alebo krytom (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľná nožička
DVIERKA
Aby ste otvorili dvierka, pridržte rukovät’ dvierok, zatlačte vnútornú rukovät’ (ak je k dispozícii na vašom modele) a dvierka potiahnite. Dvierka zatvorte miernym tlakom, bez namáhania, aby zaklapli. DETSKÁ POISTKA (AK JE K DISPOZÍCII)
Aby ste spotrebič ochránili pred nevhodným použitím, otočte plastovú skrutku na vnútornej strane dverí použitím mince. Vertikálna poloha výrezu: dvierka sa nezablokujú. Horizontálna poloha výrezu - normálna poloha: dvierka
možno znova zablokovat’.
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri testovaní u výrobcu, Vám odporúčame vykonat’ krátky cyklus prania bez bielizne.
1. Otvorte ventily prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka.
3. Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do priehradky pre hlavné pranie
v zásuvke na pracie prostriedky.
4. Nastavte a zapnite krátky program (pozrite osobitne dodávanú “Programovú tabuľku).
SK 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 5 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
1.Náplň roztrieďte podľa...
 Druhu tkaniny / symbolu na visačke pre
ošetrovanie bielizne
Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché
ošetrovanie/syntetika, vlna, bielizeň určená na
ručné pranie.
 Farby
Oddeľte farebné a biele kusy bielizne. Novú
farebnú bielizeň perte oddelene.
 Veľkosti
Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa
zlepšuje efektívnost’ prania a náplň sa v bubne
lepšie rozloží.
 Citlivosti bielizne
Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančichy,
opasky a pod.) a kusy bielizne s háčikmi (napr.
podprsenky) vložte pri praní do pláteného vrecka
alebo do obliečky vankúša so zipsom. Vždy
odstráňte zo záclon krúžky alebo perte záclony s
krúžkami v bavlnenom vreci.
2.Vyprázdnite všetky vrecká Mince, sponky a pod. by mohli poškodit’ bielizeň,
ako aj bubon a vnútro spotrebiča.
3.UzáveryZipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné
opasky alebo stuhy sa musia zviazat’ dokopy. Odstraňovanie škvŕn
 Krv, mlieko a ostatné organické látky sa zvyčajne
odstránia počas enzymatickej fázy programu. Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy,
čaju, trávy, ovocia a pod., pridajte do priehradky
na prací prostriedok aj odstraňovač škvŕn. Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn,
ak je to potrebné.
Farbenie a bielenie
 Používajte iba farbivá a bielidlá vhodné pre použitie
v práčke.
 Postupujte podľa pokynov výrobcu.
 Farby a ustaľovače môžu spôsobit’ škvrny na
plastových a gumových dielcoch práčky. Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka.
2. Vložte všetky kusy bielizne naraz a voľne do
bubna, bez preplňovania. Dodržiavajte veľkosti
náplne uvedené v Stručnej príručke.
Poznámky: preplnenie spotrebiča spôsobí
neuspokojivé výsledky prania a pokrčenie bielizne. 3. Zatvorte dvierka.
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE
PROSTRIEDKY
Pracie a avivážne prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí!
Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:
Druhu tkaniny (bavlna, tkaniny s jednoduchou
údržbou/syntetika, jemná bielizeň, vlna). Poznámky: na pranie vlny a bielizne z mikrovláken (športové odevy a plavky) používajte
špeciálne pracie prostriedky.
 Farby.
 Teploty prania.
 Miery a druhu znečistenia.
Poznámky:
Prípadné biele zvyšky na tmavých tkaninách sú
spôsobené nerozpustnými látkami používanými v
bezfosfátových pracích prostriedkoch. V prípade
ich výskytu bielizeň vytraste alebo vykartáčujte,
prípadne použite tekuté pracie prostriedky. Používajte iba pracie a avivážne prostriedky,
vyrobené osobitne pre automatické práčky
používané v domácnosti.
 Pri použití odstraňovačov vodného kameňa, farieb
alebo bieliacich prostriedkov pri predpraní (ak je k
dispozícii na vašom modeli) si overte, či sú vhodné
na použitie v práčkach v domácnosti. Prostriedky na
odstraňovanie vodného kameňa obsahujú zložky,
ktoré môžu poškodit’ časti Vašej práčky.
 Nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlá (napr. terpentín,
benzín). V práčke neperte tkaniny, ktoré boli
ošetrené rozpúšt’adlami alebo horľavými kvapalinami. Na hlavné pranie nepoužívajte kvapalné pracie
prostriedky, ak ste nastavili funkciu “Predpranie”
(ak je k dispozícii na vašom modele).
Black process 45.0° 100.0 LPI
 Kvapalné pracie prostriedky nepoužívajte pri
voľbe funkcie “Odloženie štartu” (ak je na vašej
práčke táto funkcia k dispozícii).
Dávkovanie
Dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvádzané na obale pracieho prostriedku. Toto závisí od: miery a druhu znečistenia
 veľkosti náplne
pri plnej náplni: postupujte podľa pokynov výrobcu
pracieho prostriedku;
polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej
náplni;
Minimálna náplň (približne 1 kg):
1/2 množstva použitého pri plnej náplni tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si
vyžiadajte od vodární). Mäkká voda si vyžaduje
menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda
(skontrolujte tabuľku s údajmi o tvrdosti vody v
návode na použitie).
Poznámky:
Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny a zníženie účinnosti prania. Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny, preruší na chvíľu pranie, pena sadne a pranie pokračuje. Používanie nedostatočného množstva pracích prostriedkov môže spôsobit’ šednutie bielizne, tvorbu vodného kameňa na ohrevnom systéme, na bubne a v hadiciach .
SK 5

========5========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 6 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
Kam nadávkovat’ prací prostriedok a avivážne prostriedky Zásuvka na prací prostriedok má tri priehradky (obr. “A”).
Oddeľovacia vložka
Priehradka pre predpranie Prací prostriedok na predpranie
Priehradka pre hlavné pranie Prací prostriedok na hlavné pranie Odstraňovače škvŕn
 Zmäkčovací prostriedok
Priehradka na avivážny prostriedok
 Avivážny prostriedok
 Tekutý škrob
Priehradky plňte prídavnými prostriedkami iba po značku “MAX”.
()
A
Používanie bieliaceho prostriedku
 Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania (Bavlna,
Syntetika), pričom pridajte primerané množstvo bielidla do
priehradky na AVIVÁŽNY prostriedok (pozorne zatvorte zásuvku). Ihneď po ukončení programu zapnite program “Plákanie a
odstreďovanie”, aby sa odstránil pach po bielidle; ak chcete,
pridajte avivážny prostriedok.
V priehradke na avivážny prostriedok nikdy nepoužívajte súčasne
bielidlo a aviváž.

Odde- ľovacia vložka
Háčiky
Používanie škrobu
 Nastavte program “Plákanie a odstreďovanie” a skontrolujte, či je
rýchlost’ odstreďovania nastavená na hodnotu nižšiu ako 800 ot/min. Zapnite program, vytiahnite zásobník na pracie prostriedky tak, aby
ste videli približne 3 cm z priehradky na avivážny prostriedok. Vlejte pripravený roztok škrobu do priehradky na avivážny
prostriedok, kým vteká voda do zásuvky na pracie prostriedky.
Vodiace koľajničky
B
2
3
1
Ako umiestnit’ oddeľovaciu vložku v priehradke na hlavné pranie v prípade práškového alebo kvapalného pracieho prostriedku
Pri použití práškového pracieho prostriedku: oddeľovaciu vložku vsuňte do najvyššej polohy.
Oddeľovaciu vložku nadvihnite, aby sa jej horná čast’ dala sklopit’. Zasuňte háčiky na horný koniec zadných koľajničiek a mierne zatlačte oddeľovaciu vložku smerom dolu, aby zapadla (obr. “B” a “C”). Ak je oddeľovacia vložka správne namontovaná, musí medzi ňou a dnom priehradky na hlavné pranie ostat’ medzera
(obr. “B” a “C”).
C
Pri použití kvapalného tekutého prostriedku: umiestnite oddeľovaciu vložku do spodnej polohy. Upevnite oddeľovaciu vložku v priehradke použitím predných koľajničiek.
Oddeľovaciu vložku umiestnite tak, aby sa dotýkala dna priehradky na prostriedok na hlavné pranie (obr. “D”).
D
SK 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 7 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
VYBRATIE FILTRA/
VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY
Odporúčame Vám kontrolovat’ a čistit’ filter pravidelne, aspoň dva alebo trikrát za rok.
Hlavne:
 Ak práčka nevypúšt’a vodu správne alebo ak nevykonáva
cykly odstreďovania.
 Ak svieti kontrolka “Vyčistit’ filter”:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: presvedčte sa, že sa voda
pred vypustením zo spotrebiča ochladila.
1. Vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. 2. Vyberte sokel alebo otvorte kryt (v závislosti od modelu)
použitím oddeľovacej vložky z priehradky na prací
prípravok (obr. “A”/“B”).
3. Pod filter umiestnite misku. Ak je na vašej práčke filter
umiestnený za soklom (pozri obrázky “A” a “C”), použite
širokú a veľmi plochú nádobu s maximálnou výškou 2 cm. 4. Otvorte filter, ale ešte ho úplne nevyberajte. Pomaly
otočte filter smerom vľavo (obr. C), kým nezačne
vytekat’ voda.
5. Počkajte, kým vytečie všetka voda.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
7. Nakloňte spotrebič opatrne smerom dopredu, aby bolo
umožnené vytečenie vody zo spotrebiča.
8. Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený. 9. Skontrolujte voľné otáčanie rotoru čerpadla.
10. Vložte filter spät’ a zaskrutkujte ho smerom vpravo až
nadoraz.
11. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky na prací
prostriedok, aby sa znovu aktivoval Eco systém”.
Skontrolujte, či je filter správne vložený a utesnený. 12. Namontujte spät’ sokel alebo kryt, v závislosti od
modelu.
13. Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete.
A
B
C
Práčka je teraz znovu pripravená na používanie.
SK 7
Black process 45.0° 100.0 LPI

========7========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 8 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Povrch práčky a ovládací panel Môžete ho očistit’ mäkkou, vlhkou handričkou. Môžete použit’ malé množstvo neutrálneho
čistiaceho prostriedku (neabrazívneho). Vyutierajte dosucha mäkkou handričkou.
Vnútro spotrebiča
 Po každom praní nechajte určitú dobu otvorené
dvierka, aby sa mohol spotrebič vysušit’. Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň
pri 95°C, odporúčame vám vykonat’ program pri
95°C bez bielizne a s malým množstvom pracieho
prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo
čisté.
Tesnenie dvierok
 Tesnenie dvierok osušte bavlnenou utierkou po
každom praní; pred zatvorením dvierok na
prázdnej práčke skontrolujte, či je tesnenie úplne
suché.
 Stav tesnenia dvierok pravidelne kontrolujte.
filter spotrebiča
 Filter skontrolujte a vyčistite aspoň 2 až 3-krát do
roka (pozrite “Vybratie filtra/Vypustenie zvyšnej
vody”).
Prívodná hadica
 Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo
nepraská.
 Pravidelne kontrolujte a čistite sitkový filter v
prívodnej hadici (pozrite “Čistenie sitkového filtra v
prívodnej hadici (hadiciach)”).
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
Násypka na prací prostriedok
Odporúčame vám kontrolovat’ a čistit’ priehradku na pracie
prostriedky.
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky:
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku v priehradke na prací prostriedok na
hlavné pranie (pozrite šípku smerujúcu dolu) a zásuvku vyberte. 2. Vyberte kryciu mriežku z priehradky na avivážny prostriedok.
Vyberte oddeľovaciu vložku z priehradky na prací prostriedok pri
hlavnom praní potiahnutím hore (pozrite šípky smerujúce hore).
3. Opláchnite všetky časti pod prúdom vody. 4. Zásobník vyčistite vlhkou handrou.
5. Vložte oddeľovaciu vložku a mriežkovú vložku spät’ do zásuvky na
prací prostriedok a zasuňte zásuvku spät’ na miesto pre zásobník.
Black process 45.0° 100.0 LPI
SK 8

========8========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 9 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
Prívodná hadica
Ak na prívodnej hadici vidno poškodenie, nahraďte ju novou hadicou takého istého typu, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni.
Ak je na vašej hadici priesvitný povlak (obr. “C”), pravidelne kontrolujte jeho farbu. Ak sa farba priesvitného povlaku začína menit’ na červenú, je to znakom, že na hadici pravdepodobne uniká a voda a že ju treba vymenit’. Zavolajte servisné stredisko alebo odborného technika, aby vám hadicu vymenili.
A
Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach) 1. Zatvorte ventil prívodu vody a uvoľnite prívodnú hadicu, ktorá je na
vodovodnom ventile.
2. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu na
vodovodný ventil.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky. 4. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky kombinovanými kliešt’ami
a vyčistite ho.
5. Vložte filter na pôvodné miesto a naskrutkujte spät’ prívodnú
hadicu.
6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia
vodotesné.
B
Okienko kontroly bezpečnostného ventilu
C
SK 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 10 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňuje to, že poruchy budú odhalené v krátkom čase a bezpečnostný systém bude môct’ vhodne reagovat’. Tieto poruchy sú často nepatrné a dajú sa odstránit’ za niekoľko minút.
Problém Príčiny, Riešenia, Rady
Práčka sa nezapla, Zástrčka nie je správne zasunutá do siet’ovej zásuvky.
nerozsvietila sa žiadna
kontrolka
 Zásuvka alebo zástrčka sú poškodené (použite stolnú lampu alebo niečo
podobné, aby ste skontrolovali zapojenie).
 tlačidlo vypínača “On/Off” nie je stlačené (ak je k dispozícii na vašom modele). Spotrebič sa nezapol aj keď je Dvierka nie sú správne zatvorené (pozrite aj “Detská poistka”).stlačené tlačidlo “Štart/Pauza”
 Je aktívna “Detská poistka/blokovanie dvierok” (ak je k dispozícii na
vašom modeli). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne tlačidlá na
nastavenie teploty a rýchlosti odstreďovania a podržte ich stlačené aspoň 3
sekundy. Symbol kľúča zmizne z displeja a program sa môže naštartovat’. Spotrebič sa počas programu Je aktívna funkcia “Odloženie odstreďovania” (ak je k dispozícii na vašom modeli) a na zastavil a bliká kontrolka
“Štart/Pauza”
indikátore postupu programu sa rozsvietil symbol “Odloženie odstreďovania” -
zrušte funkciu “Odloženie odstreďovania” stlačením “Štart/Pauza” alebo voľbou a
spustením programu “Odčerpanie vody”.
 Bol zmenený program - znovu nastavte želaný program a stlačte “Štart/Pauza”.
 Program bol prerušený a prípadne boli otvorené dvierka - zatvorte dvierka a
program znovu naštartujte stlačením “Štart/Pauza”.
 Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite “Popis červených
kontroliek” v tabuľke programov).
 Nie je otvorený vodovodný ventil alebo je zalomená alebo zablokovaná prívodná
hadica (rozsvieti sa kontrolka “Zatvorený vodovodný ventil”).
V zásuvke na prací Nie je správne vložená oddeľovacia vložka v priehradke na hlavné pranie alebo prostriedok sú zvyšky
pracieho a/alebo avivážneho
nie je upravená na použitie práškového alebo kvapalného pracieho prostriedku prostriedku
(pozrite “Prací prostriedok a avivážne prostriedky”).
 Neprivádza sa dostatočné množstvo vody; mohli by byt’ zanesené sitkové filtre v
prívode vody (pozrite “Starostlivost’ a údržba”).
Práčka počas odstreďovania Neboli vybraté prepravné skrutky; Pred použitím práčky musíte prepravné vibruje
skrutky vybrat’.
 Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe / nestojí pevne na všetkých štyroch
nožičkách (pozrite osobitne dodávanú “Inštalačnú príručku”).
Bielizeň je zle vyžmýkaná Na práčke je systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak sú v práčke jednotlivé
t’ažké kusy (napr. kúpací plášt’), tento systém môže automaticky znížit’ rýchlost’
odstreďovania alebo prípadne prerušit’ cyklus odstreďovania po niekoľkých otáčkach,
aby sa predišlo poškodeniu práčky.
 K vopred odstredeným t’ažkým kusom; pridajte malé kúsky bielizne a zopakujte
cyklus odstreďovania.
 Odstreďovaniu bráni nadmerné množstvo peny; nastavte a zapnite program
“Pláchanie a odstreďovanie. Vyhýbajte sa veľkým množstvám pracieho prostriedku
(pozrite “Prací prostriedok a avivážne prostriedky”).
 Tlačidlo “Meniteľnej rýchlosti odstreďovania” (ak je k dispozícii na vašom modele)
bolo nastavené na nízku rýchlost’ alebo bola aktivovaná funkcia “Bez odstreďovania”
(ak je k dispozícii na vašom modeli).
Zvyšky pracieho prostreidku Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami na bielizni po praní
používanými v bezfosfátových pracích prostriedkoch.
- vyhýbajte sa predávkovaniu pracieho prostriedku
- používajte kvapalné pracie prostriedky
- ak je to možné, nastavte “Intenzívne plákanie”
- tkaniny vykefujte
Doba programu sa oproti Je to normálna schopnost’ práčky prispôsobit’ sa faktorom, ktoré môžu vplývat’ na začiatočnej hodnote
predĺžila / skrátila (iba pre
dĺžku programu napr.: nadmerné množstvo peny, nerovnováha náplne následkom spotrebiče s displejom, na
t’ažkých kusov bielizne, predĺžený ohrev následkom nízkej teploty privádzanej vody. ktorých sa zobrazuje doba
Následkom týchto vplyvov sa zostávajúci čas programu podľa potreby upraví programu)
podľa nového prepočtu. Na niektorých displejoch (v závislosti od modelu), sa
počas fázy úpravy doby zobrazí pohybujúci sa symbol.
SK 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 11 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
Popis červených kontroliek
Rozsvieti sa červená
kontrolka
Popis Príčiny Riešenia
“Zatvorený prívodný
ventil vody”
Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Bliká kontrolka “Štart/Pauza”.
Skontrolujte, či:
 ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný. prívodná hadica nie je zalomená.
 sitkový filter prívodnej hadice je upchatý (pozrite “Starostlivost’ a údržba”. Nie je zamrznutá voda v prívodovej hadici.
 Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu prívodnej hadice je červené (v
prípade, že je váš spotrebič vybavený prívodnou hadicou zobrazenou na
obrázku “B” - pozrite predchádzajúcu kapitolu “Starostlivost’ a údržba”);
vymeňte hadicu za novú, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v
špecializovanej predajni.
Po odstránení problému zapnite program znovu opätovným stlačením tlačidla “Štart/Pauza”. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).
“Vyčistit’ čerpadlo”
Nevyčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom kroku programu; prášku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či:
 Odtoková hadica je zalomená alebo je zablokovaná z iného dôvodu. Filter alebo čerpadlo je zablokované (pozri kapitolu “Vybratie filtra/
Vypustenie zvyšnej vody”; presvedčte sa, že sa voda pred vypustením
zo spotrebiča ochladila).
 Nie je zamrznutá voda v odtokovej hadici.
Po odstránení problému nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody” alebo stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 sekundy; potom znovu zapnite želaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).
SK 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 12 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
Rozsvieti sa červená
kontrolka
Indikácia na displeji (ak je k dispozícii na
vašej práčke)
Popis Príčiny Riešenia
od “F02” po “F35” (okrem “F24”)
“Porucha elektrického modulu”
Nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody” alebo stlačte tlačidlo “Reset” aspoň na 3 sekundy.
od “F40” po “F43” “Porucha elektrického modulu”
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil. Ak áno:
 Práčku vypnite alebo otočte programátor do polohy
“Off/O”; potom ju znovu zapnite alebo otočte
programátor do polohy pracieho programu. Ak sa
problém neodstránil:
 Nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody”
alebo stlačte tlačidlo “Reset” aspoň na 3 sekundy.
“F24” “Príliš vysoká hladina vody” (po zrušení programu
alebo nesprávnej činnosti). Spotrebič vypnite
(stlačením tlačidla “On/Off” alebo otočením
programátora do polohy “Off/O” - v závislosti od
modelu) a potom ho znovu zapnite, nastavte
“Vypustenie vody” a zapnite do 15 sek.
“Servis”
“F02” alebo “FA” “Waterstop fault”
Vypnite spotrebič (stlačením tlačidla vypínača “On/
Off” alebo otočením programátora do polohy “Off/O” -
v závislosti od modelu), vytiahnite zástrčku zo
siet’ovej zásuvky a zatvorte ventil prívodu vody.
Nakloňte spotrebič opatrne vpred, aby sa zhromaždila
voda a mohli ste ju vypustit’ z dna. Potom:
 Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete.
 Otvorte ventil prívodu vody (ak voda okamžite
začne znova prúdit’ do spotrebiča, bez toho aby ste
ho spustili, je tu porucha; zatvorte ventil prívodu
vody a zavolajte servis).
 Znovu nastavte a zapnite želaný program.
“Fod” “Veľké množstvo peny”
Prílišné množstvo peny prerušilo program.
 Vyberte a zapnite program “Pláchanie a
odstreďovanie.
 Ak nie, vyberte a zapnite znovu želaný program, ale
použite menej pracieho prostriedku.
Ak niektorá z horeuvedených porúch pretrváva, spotrebič odpojte od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis (pozrite nasledujúcu kapitolu).
SK 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-SK NEW.fm Page 13 Monday, September 15, 2008 4:01 PM
SERVIS
Skôr, ako zavoláte servis:
1. Pokúste sa problém odstránit’ sami (Pozrite
“Príručka na odstraňovanie problémov”). 2. Spustite program znovu a presvedčte sa, že chyba
sa zopakuje.
3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.
PRÍSLUŠENSTVO
Pre niektoré modely môžete prostredníctvom servisu alebo špecializovaného predajcu kúpit’:
 A Podstavec so zásuvkou, ktorý môžete
namontovat’ pod práčku. Práčka bude vyššie, čo
vám umožní pohodlnejšie napĺňanie a vykladanie
bielizne, aby ste sa nemuseli zohýnat’. Okrem
toho ponúka možnost’ priestoru na uloženie
bielizne.
 A Montážnu súpravu, prostredníctvom ktorej
môžete na práčku upevnit’ sušičku bielizne a
efektívnejšie využit’ priestor.
Uveďte tieto informácie:
 Charakter problému.
 Model práčky.
 Servisný kód (číslo nasledujúce po slove SERVICE).
Servisný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok.
 Vašu celú adresu.
 Vaše telefónne číslo a smerový kód.
Telefónne čísla a adresy prevádzok servisu
nájdete v záručnom liste. V inom prípade sa
poraďte s predajcom, v predajni ktorého ste
práčku kúpili.
Niektoré modely možno nainštalovat’ pod kuchynskú linku; v tomto prípade sa obrát’te na servis (pozri hore). Nezabudnite, že:
 Spotrebič MUSÍ byt’ nainštalovaný pod pracovnou
plochou bez prerušení.
 V súlade s platnými predpismi MUSÍ inštaláciu
spotrebiča vykonat’ autorizovaný technik. Spotrebič MUSÍ byt’ nainštalovaný použitím
súpravy krycieho panelu, ktorú dostanete v
špecializovaných predajcov alebo v prevádzke
servisu.
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO
SPOTREBIČOM
Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.
1. Odpojte práčku od elektrickej siete. 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Skontrolujte, či sú dvierka práčky a zásuvka na prací prostriedok správne zatvorené.
4. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu.
5. Vypustite z práčky a z hadíc zvyšnú vodu (pozrite “Vybratie filtra/Vypustenie zvyšnej vody”).
6. Upevnite prepravné skrutky (povinne).
Black process 45.0° 100.0 LPI
SK 13

========13========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa WHIRLPOOL AWO R 4205
Model AWO R 4205
Rozmiar pliku 615 KB
Number of pages 13 pages
format pliku pdf
Język Pralka WHIRLPOOL AWO R 4205 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,