Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AWM 9100 GH - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka WHIRLPOOL AWM 9100 GH - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka WHIRLPOOL AWM 9100 GH
Pralka WHIRLPOOL AWM 9100 GH Pralka WHIRLPOOL AWM 9100 GH


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 424 KB (format pliku: pdf)
NÁVOD NA POUŽITIE
PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY
PRVÝ CYKLUS PRANIA
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
POPIS PRÁČKY
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY
VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY
VYBRATIE FILTRA
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
SERVIS
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM
INŠTALÁCIA

========1========

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY
1.Vybalenie a preskúšanie
• Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v mieste Vášho bydliska. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) odložte mimo dosahu detí, pretože môže pre deti predstavovat' nebezpečenstvo.
 Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte stát' niekoľko hodín pri izbovej teplote. 2.Vyberte prepravné skrutky Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy. Pred použitím spotrebiča musíte vybrat' prepravné skrutky (pozri “Inštalácia/Vyberte prepravné skrutky”). 3.Inštalujte práčku
 Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu. V prípade, že je pod podlahou poddajný materiál, spotrebič nainštalujte v rohu miestnosti.
 Nastavte nožičku, presvedčte sa, či je práčka stabilná a vo vodorovnej polohe (pozri “Inštalácia/Nastavte nožičku”). 4.Prívod vody
 Napojte prívodnú hadicu ku prívodu vody podľa smerníc dodávateľa vody (pozri “Inštalácia/Napojte prívodné hadice”). Prívod vody: použite horúcu a studenú
vodu.
U niektorých modelov je
možné zapojenie iba k
vodovodnému ventilu so
studenou vodou (podrobnosti
nájdete v samostatnej
programovej tabuľke). Ventil vody: 3/4” BSP závitová
hadicová spojka. Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar). Program: teplota privádzanej horúcej
vody nesmie presiahnut'
60°C.
5.Odtoková hadica
 Odtokovú hadicu pripojte k stúpačke alebo k ventilovanému sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla pomocou dielca v tvare “U”. Zabezpečte, aby odtoková hadica nespadla (pozri “Inštalácia/Pripojenie odtokovej hadice”).
6.elektrické zapojenie
 Elektrické zapojenie musí urobit' kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi.
 Informácie o napätí, spotrebe energie a elektrickom krytí sú uvedené na prednom paneli za rámom dvierok.
 Spotrebič môže byt' zapojený do elektrickej siete výhradne pomocou zásuvky s uzemnením, podľa noriem STN. Spotrebič musí byt' podľa noriem STN uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost' za úrazy osôb alebo domácich zvierat, spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.
 Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky. Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z elektrickej siete alebo vypnite dodávku elektriny.
 Po inštalácii musí byt' vždy zabezpečený prístup ku hlavnému vypínaču alebo musí byt' umožnené odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača.
 Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy poškodená. Zavolajte servis. Výmenu prívodného elektrického kábla môže vykonat' iba pracovník servisu. Tento výrobok je vhodný na použitie v domácnosti a na poloprofesionálne využitie, pričom záruka na náhradné diely a spotrebič pri bežnom používaní platí 24 mesiacov. Pod poloprofesionálnym využitím sa chápe používanie v malých alebo stredných prevádzkach, ako v opatrovateľských domovoch, kaderníctvach, útulkoch, puboch, penziónoch, zdravotných a športových kluboch, veterinárnych zariadeniach a stajniach a pod. Vo väčších prevádzkach je pravdepodobne potrebné použitie industriálnych modelov, prosím, vždy skontrolujte, či Vám dodávateľ odporučil správny výrobok pre Vaše špeciálne požiadavky.
Oba modely, industriálny aj poloprofesionálny, vyhovujú britským normám 2000 (CSA) Standard 26.
Záruka stratí platnost', ak výrobok použijete v podmienkach presahujúcich pokyny v príručke.

========2========

PRVÝ CYKLUS PRANIA
Odporúčame Vám vykonat' prvý cyklus prania bez bielizne.
Týmto sa odstráni všetka voda, ktorá ostala v práčke po testovacom cykle u výrobcu.
1.Otvorte ventily prívodu vody. 2.Zatvorte dvierka.
3.Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do zásuvky na prací prostriedok . 4.Vyberte si krátky prací program (pozri Tabuľku programov).
5.Stlačte tlačidlo “Štart”.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
1.Bezpečnost’ pri práci
 Nedovoľte det'om hrat' sa s práčkou. Na pracovnú dosku práčky sa nesmú postavit' žiadne iné spotrebiče (napr. bubnová sušička, ohrievač vody a pod.). Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti.
 V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
 Nikdy nepoužívajte kryt filtra, predný panel ani zásuvku na pracie prostriedky na zdvíhanie spotrebiča.
 Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý zbytočne. Zatvorte ventil prívodu vody. Pred každým čistením a údržbou práčky vytiahnite prívodný elektrický kábel zo siete alebo práčku vypnite.
 Neotvárajte dvierka násilne.
 Ak je to potrebné, nahraďte prívodný elektrický kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v prevádzke servisu. Elektrický napájací kábel môže vymieňat' iba zaškolený technik.
2.Balenie
 Obal je 100% recyklovateľný a označený symbolom recyklácie . Pri likvidácii obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.
3.Likvidácia baliaceho materiálu a starého spotrebiča
 Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnút’ pri nevhodnom
zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia musí byt’ vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
 Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných predpisov o likvidácii odpadu. Pred likvidáciou vytiahnite zástrčku zo siet'ovej zásuvky, odrežte napájací kábel, aby nebolo možné práčku použit'. Pred likvidáciou práčky odstráňte aj zvyšky pracích prostriedkov zo zásuvky, bubna, odtokovej hadice a čerpadla. Pracie prostriedky by sa mohli počas likvidácie práčky dostat' do spodných vôd a kontaminovat' ich.
4.Vyhlásenie o zhode podľa EC Práčka bola navrhnutá, vyrobená a distribuovaná v súlade s požiadavkami bezpečnostných smerníc EÚ: 2006/95/ES Smernica o nízkom napätí Smernica 2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

========3========

POPIS PRÁČKY
1. Pracovná plocha
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostriedok 4. Štítok s údajmi pre servis (na
prednom paneli za rámom
dvierok)
5. Dvierka
6. Rukovät' dvierok
 Aby ste otvorili dvierka,
potiahnite rukovät' Dvierka zatvorte pevným
pritlačením (zámok zaklapne) 7. Nastaviteľná nožička 8. Filter za krytom.
2
1
3
4
5
6
Zámok dvierok
7 8 7 Po zapnutí programu sa dvierka zablokujú a do bubna vtečie približne 0,5 l vody. Dvierka sú potom odblokované po niekoľko sekúnd a následne sa zablokujú až do ukončenia programu. Dvierka sa nedajú otvorit' počas celého pracieho cyklu, napr. keď je voda veľmi horúca alebo ak je nad úrovňou dvierok, alebo keď práčka vykonáva cyklus odstreďovania. Ak musíte dvierka nutne otvorit', nevyt'ahujte zástrčku zo siete, ale stlačte dvakrát tlačidlo “Pauza/Zruš”. Voda sa odčerpá a bude možné otvorit' dvierka.
Pridanie bielizne
Po zapnutí programu, kým svieti kontrolka “Pridajte bielizeň”, je možné pridat' kusy bielizne. Stlačte raz tlačidlo “Pauza/Zruš. Po niekoľkých sekundách sa dvierka odblokujú a môžete pridat' kusy bielizne. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo “Štart” ešte raz. Program bude pokračovat' od bodu, kde bol prerušený.
Ovládacie prvky zablokovania
Aby ste predišli tomu, že niekto iný zapne práčku, vyraďte ovládac ie prvky. Aby ste to urobili, jednoducho STLAČTE a PODRŽTE tlačidlo “Odčerpanie vody/Odstreďovanie” na 3 sekundy. Rozsvieti sa kontrolka stavu “Zablokovanie ovládacích prvkov”. Aby ste kedykoľvek zablokovanie zrušili, STLAČTE tlačidlo “Odčerpanie vody/Odstreďovanie” EŠTE RAZ a PODRŽTE ho 3 sekundy. Skrutka detskej poistky (vnútri dvierok)
Aktivovanie detskej poistky
1. Otvorte dvierka.
2. Použitím mince alebo vložky zo zásuvky na prací pr ostriedok otočte plastovú skrutku pod
rukovät'ou dvierok smerom vľavo o približne 180°. Skrutka teraz vyčnieva a dvierka nie je
možné zatvorit'.
Zrušenie detskej poistky
1. Použitím mince alebo vložky zo zásuvky na prací prostriedok vrát'te skrutku do jej pôvodnej
polohy. Dvierka bude možné znovu zatvorit'.

========4========

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY
Dávkovanie pracích prostriedkov a avivážnych prostriedkov
Úplne vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Nadávkujte prací prostriedok:
Priehradka
 Prací prostriedok na predpranie
Priehradka
 Prací prostriedok na hlavné pranie
 Odstraňovače škvŕn
 Zmäkčovadlo vody (trieda tvrdosti vody 4)
Pri použití tekutých pracích prostriedkov vložte
deliacu vložku do predného otvoru , pri použití práškového pracieho prostriedku ju vložte do
zadného otvoru (pozrite označenie).
Priehradka
 Avivážny prostriedok
 Tekutý škrob
Zmäkčovadlá tkanín a avivážne prostriedky pridajte iba po značku “Max”.
Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky, kým nezaklapne.
Deliaca vložka
tekutý prací prostriedok- použite predný otvor
Používanie bieliaceho prostriedku
 Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania
(Bavlna, Syntetika), pričom pridajte primerané množstvo
bielidla do priehradky na AVIVÁŽNY prostriedok
(pozorne zatvorte zásuvku).
 Ihneď po ukončení programu zapnite program
“Pláchanie a odstreďovanie”, aby sa odstránil zápach
bielidla; ak chcete, pridajte avivážny prostriedok.
Deliaca vložka práškový prací prostriedok- použite zadný otvor

========5========

Poznámky:
 Pracie a avivážne prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí. Pri používaní prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa, farbiacich alebo bieliacich
prostriedkov si overte, či sú vhodné pre použitie v práčke . Zmäkčovadlá vody by mohli
obsahovat' zložky, ktoré môžu poškodit' Vašu práčku.
 Nepoužívajte rozpúšt'adlá (napr. terpentín, benzín a pod.)
V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšt'adlami alebo horľavými kvapalinami. Pri používaní odstraňovačov škvŕn postupujte opatrne. Mnohé moderné odstraňovače škvŕn
a čističe sú mimoriadne silné a môžu chemickým účinkom poškodit' plastové časti práčky. Ak
sa rozhodnete použit' odstraňovač škvŕn, vždy aplikujte odstraňovač škvŕn na odevy mimo
práčky, aby ste predišli jej poškodeniu.
 Môžete používat' tekutý prací prostriedok pre “Predpranie” pre programy s touto voliteľnou
funkciou. V tomto prípade do priehradky pre hlavné pranie nasypte výhradne práškový prací
prostriedok .
 Pri používaní koncentrovaných avivážnych prostriedkov dolejte do príslušnej priehradky vodu
po značku “MAX”.
 Aby ste predišli problémom s rovnomerným uvoľňovaním vysoko koncentrovaných
práškových alebo tekutých pracích prostriedkov, používajte špeciálnu guľôčku alebo nádobku,
ktorá sa dodáva s pracím prostriedkom a vložte ich priamo do bubna.
Ak používate gélové pracie prostriedky, prosím, používajte deliacu vložku nastavenú na
práškové pracie prostriedky.
 S funkciou Odloženie štartu používajte výhradne práškové pracie prostriedky. Práškový prací
prostriedok zostane v zásuvke, kým sa nespustí program, ale tekuté pracie prostriedky by
mohli zo zásuvky vytiect'.
 Ak používate práškový škrob, dodržiavajte pokyny výrobcu škrobu a postupujte nasledovne:
1. Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania.
2. Potom zmiešajte škrob s vodou v súlade s pokynmi výrobcu škrobu.
3. Nastavte program “Plákanie a odstreďovanie”, znížte rýchlost' odstreďovania na 800
ot./min a zapnite program.
4. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky von, kým nevidno približne 3 cm z priehradky pre
hlavné pranie .
5. Kým voda vteká do zásuvky na pracie prostriedky, vlejte roztok škrobu do priehradky pre
hlavné pranie .
6. Ak sú po ukončení programu v zásuvke na pracie prostriedky zvyšky škrobu, vyčistite ju
(pozri “Starostlivost' a údržba”).

========6========

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY
Vypustenie zvyšnej vody
Zvyšnú vodu musíte vypustit':
 pred prepravovaním práčky (premiestňovaním), keď je nainštalovaná v mieste, kde hrozí mráz a pred vybratím filtra.
1.Pred vypustením zvyšnej vody spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Pred vypustením vody skontrolujte, či sa ochladila. 2.Otočte štrbinu o 180°, tak, aby bodka smerovala k polohe otvorenia zámku. Pri tomto úkone môžete použit' vložku zo zásuvky na prací prostriedok alebo mincu. Kryt sa sklopí smerom k podlahe. 3.Vyberte hadičku, vložte pod ňu plochú nádobu a vytiahnite uzáver hadičky.
4.Nechajte vytiect' všetku vodu, kým sa prúd nezastaví. Potom znovu uzatvorte hadičku na vypustenie vody.
5.Vložte hadičku do krytu, kryt zatvorte, na jeho zablokovanie použite vložku zo zásuvky na prací prostriedok alebo mincu. Bodka smeruje k polohe zatvorené.
6.Vlejte približne 1 l vody do zásuvky na prací prostriedok, aby sa znovu aktivoval Eko systém. Okrem toho musíte zapojit' zástrčku spät' do zásuvky elektrickej siete.
7.Teraz môžete naplnit' práčku a spustit' želaný program prania.
2/5
3
5

========7========

VYBRATIE FILTRA
Vybratie filtra
Filter musíte vybrat':
 ak práčka nevypúšt'a správne vodu,
 ak malé predmety napr. gombíky a mince vnikli a cinkajú v čerpadle a
 2 až 3-krát ročne kvôli kontrole.
Pred vybratím filtra musíte vypustit' zvyšnú vodu. Vykonajte kroky podľa časti “Vypustenie zvyŠnej vody”, ale iba po bod 4. Potom postupujte podľa bodov dolu.
1.Otvorte filter, ale ešte ho úplne nevyberajte. Zatvorte kryt a zablokujte ho. Skontrolujte, či sa voda pred vypustením ochladila.
2.Počkajte, kým sa prúd vody nezastaví.
3.Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte. 4.Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený. 5.Vsuňte filter vodiacim kolíkom smerom vpred a zaskrutkujte ho smerom vpravo.
6.Vložte hadičku do krytu, kryt zatvorte a na jeho zablokovanie použite vložku zo zásuvky na prací prostriedok alebo mincu. Bodka smeruje k polohe zatvorené.
7.Vlejte približne 1 l vody do zásuvky na prací prostriedok, aby sa znovu aktivoval Eko systém. Okrem toho musíte zapojit' zástrčku spät' do zásuvky elektrickej siete.
8.Teraz môžete naplnit' práčku a spustit' želaný program prania.
1
5
6
6

========8========

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Povrch práčky a ovládací panel Čistite neutrálnym čistiacim prostriedkom na použitie v domácnosti a vlhkou handričkou (nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ani rozpúšt'adlá)
 Vyutierajte dosucha mäkkou handričkou.
Vnútro spotrebiča
 Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň pri teplotách “Max” alebo “Extra horúca” (v závislosti od modelu), odporúčame vám príležitostne vykonat' program pri najvyššej teplote bez bielizne a s malým množstvom pracieho prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo čisté.
Tesnenie dvierok
 Podľa potreby ich vyčistite vlhkou handričkou.
 Pravidelne kontrolujte, či na záhyboch tesnenia nie sú cudzie predmety.
Filter
 Filter kontrolujte a čistite pravidelne, aspoň 2 až 3-krát do roka (pozri “Vybratie filtra”).
Prívodná hadica
 Prívodnú hadicu pravidelne kontrolujte, či je ohybná a či nie je popraskaná. V prípade potreby ju vymeňte za novú toho istého typu (dodáva servisné stredisko alebo špecializovaný predajca).
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
Násypka na prací prostriedok
uvoľňovacia páčka
Pravidelne čistite zásuvku a prehriadky na pracie prostriedky, najmenej 3 alebo 4-krát za rok, aby sa v nich netvorili usadeniny zvyškov pracích prostriedkov. 1.Stlačte uvoľňovaciu páčku v priehradke na prací prostriedok určený na predpranie a vytiahnite zásuvku. 2.Vyberte vložky zo zásuvky na prací prostriedok.
3.Opláchnite všetky časti pod prúdom vody.
4.Vložte jednotlivé časti do otvorov v zásuvke na prací
prostriedok.
Pravidelne kontrolujte a čistite sitkové filtre vo vodovodných prípojkách.
1.Zatvorte ventil prívodu vody.
2.Odskrutkujte prívodnú hadicu od ventilu prívodu vody.
3.Vyčistite vnútorný filter.
4.Naskrutkujte prívodnú hadicu spät' na ventil prívodu
vody.
5.Odskrutkujte prívodnú hadicu od práčky. 6.Vyčistite sitkový filter v práčke. 7.Naskrutkujte prívodnú hadicu k práčke.
8.Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia
vodotesné.

========9========

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
Táto práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré indikujú a popisujú druh poruchy v začiatočnom štádiu a primerane reagujú.
Často sú však poruchy tak malé, že ich odstránenie je otázkou niekoľkých minút. Napríklad:
Váš spotrebič sa nezapne; nezapla sa žiadna kontrolka.
Skontrolujte, či:
 spotrebič je zapojený do elektrickej siete; siet'ová zásuvka je v poriadku
(použite stolovú lampu alebo niečo podobné); program nebol nastavený správne. Váš spotrebič sa nezapne, ale kontrolka nastaveného programu bliká.
Skontrolujte, či:
 dvierka spotrebiča sú správne zatvorené (skrutka detskej poistky);
 otvorte dvierka a znovu ich zatvorte.
Spotrebič sa zastaví počas programu a displej zobrazujúci predpokladaný zostávajúci čas bliká.
Skontrolujte, či:
 bol nastavený iný program.
Nastavte znovu želaný program a stlačte tlačidlo “Štart”, pre tento program nepridávajte prací prostriedok;
 Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča.
Pozri tabuľku s popismi porúch.
Nesprávne nadávkované pracie a avivážne prostriedky.
Skontrolujte, či:
 vložky v zásuvke na pracie prostriedky sú správne vložené (pozri “Starostlivost' a údržba”);
 dodávka vody je dostatočná. Môže byt' zanesený sitkový filter vo vodovodnom prívode (pozri “Starostlivost' a údržba”). Práčka počas odstreďovania vibruje. Skontrolujte, či:
 spotrebič je vo vodorovnej polohe a či pevne stojí na všetkých štyroch nožičkách (pozri “Inštalácia”);
 Bola odstránená prepravná lišta. Pred použitím spotrebiča musíte vybrat' prepravné skrutky (pozri “Inštalácia”).
Bielizeň je zle vyžmýkaná:
Na práčke je systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak sú v práčke jednotlivé t'ažké kusy (predložka do kúpeľne, kúpací plášt' a pod.), tento systém môže automaticky znížit' rýchlost' odstreďovania, aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča. Môže prípadne prerušit' cyklus odstreďovania po niekoľkých otáčkach, ak je nerovnováha veľmi veľká.
 Ak je bielizeň na konci odstreďovania veľmi mokrá, pridajte niekoľko malých kusov bielizne a zopakujte cyklus odstreďovania. Nadmerné množstvo peny môže vyvolat' prerušenie odstreďovania. Presvedčte sa, či bolo použité správne množstvo pracieho prostriedku.
 Skontrolujte, či nebola rýchlost' odstreďovania znížená na “Bez odstreďovania”.
Čo treba urobit', keď automatický bezpečnostný systém signalizuje poruchu? Program sa prerušil a rôzne poruchové kódy na ovládacom paneli (ak sú dostupné) indikujú zdroj
poruchy.
Tabuľka popisu porúch
Digitálny displej Popis poruchy
“FH” “Porucha v prípojke vody”
“F02” “Porucha pri odčerpaní vody” od “F4” do “F21” “Porucha elektrického dielca”
“SUD” “Cyklus pri penení”

========10========

a.Porucha prívodu vody (voda sa neprivádza alebo jej tlak je nedostatočný) Digitálny displej zobrazuje “FH”. Vypnite spotrebič tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo “Pauza/Zruš” a odpojte ho od elektrickej siete. Skontrolujte, či:
 ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný;
 prívodná hadica je zalomená;
 sitkový filter medzi ventilom prívodu vody a hadicou je čistý (pozri “Starostlivost' a údržba/Sitkový filter vo vodovodnej prípojke”); prívodná hadica zamrzla.
Zapojte spotrebič do elektrickej siete. Nastavte znovu želaný program a stlačte znovu tlačidlo “Štart”, aby program pokračoval v činnosti (pre tento program nepridávajte prací prostriedok)
Ak sa porucha objaví znovu, zavolajte servis (Pozri “Servis”).
b.Porucha pri odčerpaní vody
Digitálny displej zobrazuje “F02”. Stlačte dvakrát tlačidlo “Pauza/Zruš”, aby ste zrušili prací program. Odpojte práčku od elektrickej siete.
Skontrolujte, či:
 odtoková hadica nie je zalomená (pozri “Inštalácia”);
 odtoková hadica je zamrznutá;
 odtoková hadica je zablokovaná;
SERVIS
Skôr, ako zavoláte servis:
1.Pokúste sa problém odstránit'
(Pozri “Príručka na odstraňovanie problémov”).
2.Zapnite program znovu a skontrolujte, či sa chyba odstránila.
3.Ak porucha práčky pretrváva, odpojte práčku od elektrickej siete, zatvorte vodovodný ventil a zavolajte servis.
 Čerpadlo/filter sú zablokované (pozri “Vybratie filtra/Vypustenie zvyŠnej vody”).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sa voda pred vypustením ochladila. odtoková hadica je vyššie ako 1,25 m nad podlahou.
Zapojte spotrebič do elektrickej siete. Znovu nastavte želaný program a znovu stlačte tlačidlo “Štart”, aby program pokračoval (pre tento program nepridávajte prací prostriedok “Servis”).
c. Porucha elektrického modulu
Digitálny displej zobrazuje “F4” až “F21”. Stlačte dvakrát tlačidlo “Pauza/Zruš” a nastavte “Odčerpanie vody/Odstreďovanie”, ak v spotrebiči ostala zvyšná voda. Stlačte tlačidlo želaného programu a tlačidlo “Štart”. Ak porucha pretrváva, zavolajte servis (Pozri “Servis”).
d.Cyklus pri penení
Pri zistení nadmerného penenia sa automaticky zapne cyklus pri penení. Tento cyklus odstraňuje nadmerné penenie a zabezpečuje správne vypláchanie bielizne. Počas pláchania sa zobrazí “PENENIE”, ktoré Vás upozorní na to, že bol aktivovaný “Cyklus pri penení".
Aby ste predišli nadmernému peneniu, znížte množstvo pracieho prostriedku.
Uveďte tieto informácie:
 Charakter problému.
 Spotrebič a číslo modelu.
 Servisný kód (číslo po slove SERVICE).
Nálepka so servisným kódom je na prednom paneli za rámom dvierok.
 Vašu celú adresu.
 Vaše telefónne číslo a smerový kód. Telefónne čísla a adresy prevádzok servisu nájdete v záručnom liste alebo sa poraďte s Vaším predajcom.
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM
1.Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
2.Zatvorte ventil prívodu vody.
3.Skontrolujte, či sú dvierka práčky a zásuvka na prací prostriedok správne zatvorené. 4.Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu na vodu z pracovnej prípojky.
5.Z práčky a z hadíc vypust'te zvyšnú vodu (pozri “V ypustenie zvyšnej vody”). 6.Vždy upevnite prepravné skrutky (pozri “Inštalácia/Vyberte prepravné skrutky”).

========11========

INŠTALÁCIA
Vyberte prepravné skrutky
1.Uvoľnite štyri skrutky pomocou dodávaného kľúča (Obr. A).
2.Skrutky úplne odskrutkujte rukou.
3.Držiac hlavičku skrutky, pretiahnite každú skrutku cez širokú čast' otvorov (Obr. B).
4.Utesnite otvory použitím dodávaných plastových viečok. Pri tomto úkone vsuňte viečka do širšej časti otvoru v smere šípky a zatlačte ich do užšej drážky, kým nezaklapnú na miesto (Obr. C). 5.Prepravné skrutky a kľúč si odložte pre budúce použitie.
 Vždy, keď bude spotrebič prepravovaný, budete musiet' prepravné skrutky znovu upevnit': 1.Nadvihnite plastové kryty skrutkovačom, posuňte ich v opačnom smere šípky a vyberte ich. 2.Vložte prepravné skrutky spolu s ich plastovými vymedzovačmi, pričom postupujte v opačnom poradí úkonov ako pri ich odstránení.
Obr. A
Obr. B
Obr. C

========12========

Nastavte nožičku
Malé nerovnosti na podlahe môžete vyrovnat' pomocou nastavenia štyroch nožičiek na spotrebiči (nikdy nepoužívajte kúsky dreva, lepenky alebo podobný materiál):
1.Práčka musí byt' vo vodorovnej polohe po šírke, ako aj spredu dozadu. Na kontrolu použite vodováhu.
2.Povoľte prítlačnú maticu otočením v smere otáčania hodinových ručičiek použitím dodávaného kľúča.
3.Ručným otáčaním nastavte výšku nožičky. 4.Prítlačnú maticu zatiahnite otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek k práčke.
Pri inštalácii spotrebiča na drevenej podlahe hmotnost' rovnomerne rozložíte vložením preglejkovej dosky s rozmermi 70 x 80 cm a hrúbkou aspoň 3 cm.
Preglejkovú dosku priskrutkujte k podlahe.

========13========

Napojte prívodné hadice
Pripojte ich k prívodu vody, pričom použite nové dodávané súpravy hadíc.
Nesmiete použit' staré súpravy hadíc.
Hadice pripojte radšej rukou. Neut'ahujte ich príliš.
Postupujte podľa pokynov uvedených na priloženej programovej tabuľke a na vrecku s hadicami. Zabezpečte:
 tesné zapojenie, ale spoje neut'ahujte príliš použitím nástroja;
 nezameňte ich polohu v prípade, že spotrebič je/musí byt' za pojený k vodovodným kohútikom s horúcou aj studenou vodou (napríklad: vodovodný ventil so studenou vodou na ventil pre horúcu vodu a naopak);
 hadice nesmú byt' zalomené.
Spotrebič nesmie byt' napojený na zmiešavací ventil prívodu vody alebo na prípoj z ohrievača vody bez tlaku.
Práčku môžete pripojit' aj bez spätného ventilu.
Prívodné hadice kontrolujte pravidelne, či sa nelámu alebo nepraskajú a v prípade potreby ich vymeňte za nové toho istého typu (dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni). Pri poškodení hadice okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vymeňte hadicu za vysokotlakovú hadicu, odolávajúcu teplote (schválenou podľa normy EN 61770 odolnú tlaku minimálne 10 bar).
Zapojte novú hadicu bezpečne k práčke a vodovodnému ventilu.
Pripojenie odtokovej hadice
1.Odtokovú hadicu pripojte k stúpačke alebo k
ventilovanému sifónu odtoku alebo ju zaveste
cez okraj umývadla pomocou dielca v tvare “U”.
2.Presvedčte sa, že na celej dĺžke odtokovej
hadice nie sú záhyby.
3.Zabezpečte, aby hadica nemohla spadnút'
počas chodu práčky.
Malé umývadlá na ruky nie sú vhodné.
Ak je hadica krátka, nadpojte ju ohybnou hadicou
toho istého druhu. Spoj zaistite skrutkovacími
hadicovými sponami.
Maximálna dĺžka odtokovej hadice: 2,50 m
Maximálna výška odtoku: 1,25 m
Min. výška odtoku: 0,70 m
Ecological Paper
5019 301 15211
SK
Printed in Germany
1/0108

========14========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa WHIRLPOOL AWM 9100 GH
Model AWM 9100 GH
Rozmiar pliku 424 KB
Number of pages 14 pages
format pliku pdf
Język Pralka WHIRLPOOL AWM 9100 GH Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,