Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AWE 6730 P - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P
Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 2942 KB (format pliku: pdf)
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
Niniejsza pralka przeznaczona jest wyłącznie do prania i wirowania bielizny w ilości, które na bieżąco znajduje się w gospodarstwach domowych. • W czasie korzystania z pralki należy stosować się do zaleceń podanych w niniejszej “Instrukcji obsługi” oraz w “Tabeli programów”.
• “Instrukcję obsługi” i “Tabelę programów” należy zachować; i przekazać je kolejnemu
użytkownikowi w przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia.
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1. Rozpakowanie i sprawdzenie
a. Rozciąć i zdjąć folię termokurczliwą.
b. Zdjąć górną osłonę i zabezpieczenia rogów. c. Zdjąć dolną osłonę przechylając i obracając
pralkę na jednym z tylnych dolnych rogów.
Upewnić się, że czarna plastikowa część
dolnej osłony (jeśli dotyczy tego modelu)
pozostaje w opakowaniu, a nie na dnie pralki.
Pozostawienie tej części na dnie pralki może spowodować uszkodzenie pralki.
d. Otworzyć pokrywę lekko naciskając podczas podnoszenia za uchwyt. Wyjąć poduszkę z polistyrenu (w zależności od modelu).
e. Zdjąć niebieską folię ochronną z panelu (zależnie od modelu).
• Po rozpakowaniu należy upewnić się, czy pralka nie jest uszkodzona. W przypadku wątpliwości nie używać urządzenia. Należy skontaktować się z serwisem technicznym lub sprzedawcą. • Opakowanie (worki plastikowe, kawałki polistyrenu
itd.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci; stanowią one potencjalne zagrożenie. • Jeśli pralka przed dostawą była narażona na działanie niskiej temperatury, przed jej uruchomieniem należy przez kilka godzin pozostawić ją w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. 2. Usuwanie klamry transportowej
• Pralka jest zabezpieczona śrubami transportowymi i klamrą, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Przed użyciem pralki należy usunąć
klamrę transportową (patrz “Instalacja”/ “Usuwanie klamry transportowej”).
3. Instalowanie pralki
• Ustawić pralkę na równej i stabilnej powierzchni. • Wyregulować wysokość nóżek, aby pralka
stała stabilnie i byłą wypoziomowana (patrz
“Instalacja”/“Regulacja nóżek”).
• W przypadku montażu na tzw. “pływającej posadzce” (np. niektóre typy parkietu lub podłogi z paneli laminowanych), pralkę należy postawić na zamocowanej do podłogi płycie ze sklejki o
wymiarach 60 x 40 cm i grubości co najmniej 3 cm. • Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne w podstawie pralki (jeśli dotyczy tego modelu) nie są zasłonięte dywanem lub innym materiałem. 4. Podłączenie wody
• Podłączyć wąż dopływowy zgodnie z przepisami lokalnego zakładu wodociągowego (patrz
“Instalacja”/“Podłączanie węża dopływowego wody”). • Podłączenie wody: Wyłącznie zimna woda • Zawór: gwint 3/4” do węża
dopływowego
• Ciśnienie: 100-1000 kPa (1-10 barów). • Do podłączenia pralki należy użyć nowego węża dopływowego. Nie należy wykorzystywać do tego celu starych węży.
5. Wąż spustowy wody
• Podłączyć wąż spustowy do syfonu lub zamocować na krawędzi zlewozmywaka za pomocą kolanka “U” (patrz “Instalacja”/
“Podłączanie węża spustowego wody”). • Jeśli pralka jest podłączona do wbudowanego systemu spustowego, powinien on być
wyposażony w odpowietrzenie zapobiegające powstaniu efektu syfonowego.
6. Podłączenie do sieci elektrycznej • Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
• Dane techniczne (napięcie, moc i bezpieczniki) są podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się z tyłu urządzenia.
• Pralka musi być podłączona tylko do gniazdka z
uziemieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uziemienie jest obowiązkowe i wymagane zgodnie z prawem. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub przedmiotom, będące następstwem
nieprzestrzegania powyższych wskazówek. • Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy. • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy pralce, należy odłączyć ją od zasilania.
• Podłączenie pralki winno być tak wykonane, aby po jej zainstalowaniu zapewniało dostęp do gniazdka zasilającego lub do 2-biegunowego wyłącznika odłączającego od sieci.
• Nie należy używać pralki, jeśli uległa uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach należy informować serwis techniczny.
• Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko serwis techniczny.
• Pralka musi być podłączona do instalacji
uziemiającej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W szczególności pralki zainstalowane w pobliżu prysznica lub wanny muszą być chronione wyłącznikiem różnicowo-prądowym o mocy
przynajmniej 30 mA. Uziemienie jest obowiązkowe
i wymagane zgodnie z prawem.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu, za zranienia osób lub zwierząt, będące następstwem nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi.
• Pralka może być używana tylko w gospodarstwie domowym, do przewidzianych zastosowań. Wymiary:
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm
PL 1

========1========

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa • Pralka służy wyłącznie do użytku domowego. • Zabrania się przechowywania łatwopalnych cieczy w pobliżu urządzenia.
• Na pralce nie wolno kłaść żadnych urządzeń elektrycznych.
• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Bez nadzoru lub przeszkolenia przez osobę odpowiedzialną niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) z upośledzonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, bądź brakiem doświadczenia i wiedzy.
• Nie należy próbować otwierać pokrywy na siłę. • Jeśli to konieczne, przewód zasilający może być wymieniony na identyczny, zakupiony w serwisie technicznym. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie bielizny spowodowane nieodpowiednim i niewłaściwym przestrzeganiem
instrukcji pielęgnacji bielizny, które są zamieszczone
na etykietach odzieży lub bielizny.
2. Opakowanie
• Materiały opakowaniowe nadają się w 100% do recyklingu i są oznaczone symbolem . Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących usuwania opakowań. 3. Utylizacja opakowania i wyeksploatowanych pralek
• Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie
z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrotechnicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłową utylizację niniejszego
produktu pomogą Państwo zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego
OPIS PRALKI
1. Pokrywa
2. Szuflada na detergenty
3. Bęben
4. Dostęp do pompy za filtrem
5. Naklejka serwisowa (za pokrywą filtra)
6. Dźwignia do przemieszczania
urządzenia (zależnie od modelu) • Aby przesunąć urządzenie:
wyciągnąć uchwyt ręką na tyle, aby lekko wystawał, a następnie wysunąć go do oporu nogą.
7. Regulowane nóżki
i zdrowia człowieka, wynikającym z nieprawidłowej
utylizacji niniejszego produktu.
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem
z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy, w
celu jego złomowania, zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w siedzibie miejscowych władz, służb zajmujących się usuwaniem odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. • Pralka została wyprodukowana z materiałów nadających się do przetworzenia. Należy ją złomować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
• Przed złomowaniem urządzenia należy odciąć kabel zasilający, aby pralka nie mogła być podłączona do zasilania.
• Przed złomowaniem pralki należy usunąć z pojemnika proszek.
4. Ogólne zalecenia
• Nie należy pozostawiać pralki podłączonej do zasilania, kiedy nie jest używana. Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć pralkę i odłączyć ją od zasilania. 5. Deklaracja zgodności z normami UE • Pralka została zaprojektowana, wyprodukowana i jest sprzedawana zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa następujących Dyrektyw europejskich: Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE Dyrektywą w sprawie Kompatybilności
Elektromagnetycznej 2004/108/WE
1
2
3
4
7 5
6
7
PL 2

========2========

INSTALACJA
Usuwanie klamry transportowej Pralka jest zabezpieczona klamrą, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
WAŻNE: przed przystąpieniem do użytkowania pralki należy BEZWZGLĘDNIE usunąć klamrę transportową z tyłu pralki.
B
A
1. Odkręcić dwie śruby “A” i cztery śruby “B” za pomocą płaskiego śrubokręta lub śrubokręta sześciokątnego nr 8. 2. Usunąć klamrę transportową.
3. Ponownie przykręcić cztery zewnętrzne śruby “B” do pralki i zacisnąć je.
4. Nałożyć dwie załączone uszczelki “C” w otworach “D” pralki.
1\3
Uwagi: nie należy zapomnieć o ponownym przykręceniu i dociśnięciu czterech zewnętrznych śrub.
2
C
D
4
Regulacja nóżek
Pralkę należy umieścić na stabilnej i równej podłodze, w pobliżu podłączeń elektrycznych, wodnych i spustowych. Jeśli podłoga nie jest równa, należy wyregulować wysokość nóżek (nie wkładać pod nóżki podkładek z drewna, tektury itp.):
1. Poluzować przeciwnakrętkę za pomocą dostarczonego klucza.
2. Wyregulować ręcznie wysokość nóżek.
3. Dokręcić mocno przeciwnakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Upewnić się, że nóżki spoczywają poprawnie na podłodze oraz że pralka jest idealnie wypoziomowana i stabilna (użyć poziomicy).
Aby zainstalować pralkę, potrzebna jest przestrzeń o szerokości 40 cm oraz głębokości 63 cm.
Uwagi: jeśli pralka stoi na grubym dywanie, należy tak wyregulować nóżki, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na przepływ powietrza pod pralką.
PL 3

========3========

Podłączanie węża dopływowego wody
1. Ostrożnie zaśrubuj wąż zasilania do zaworu na tylnej ścianie pralki (“ A”); drugi koniec węża zaśrubuj ręką do zaworu dopływu wody.
2. Upewnić się, że wąż nie jest zagięty.
3. Sprawdzić szczelność podłączeń kurka i pralki poprzez całkowite otwarcie kurka wody.
Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy go wymienić na wąż o odpowiedniej długości, który można otrzymać w serwisie technicznym lub w wyspecjalizowanym punkcie sprzedaży.
Wąż dopływowy należy okresowo sprawdzać, czy nie ma wybrzuszeń i pęknięć. W razie konieczności wymienić wąż na nowy, dostępny w naszym serwisie technicznym lub w specjalistycznym punkcie sprzedaży. Pralka może być zamontowana bez zaworu zwrotnego.
A
System zapobiegający zalaniu wodą
(patrz typ węża dopływowego zgodnie z ilustracjami po prawej stronie - zależnie od modelu).
• Przykręcić wąż dopływowy do kurka wody. Odkręcić zawór całkowicie i sprawdzić czy nie ma nieszczelności na podłączeniach. • Nie wolno podłączać pralki do baterii mieszalnikowej ani
bezciśnieniowego podgrzewacza wody!
• Wąż dopływowy i pudełko plastikowe zawierają (zależnie od modelu) elementy elektryczne: nie wolno przecinać węża dopływowego ani też zalewać wodą plastikowego pudełka.
• Jeżeli elastyczny wąż jest uszkodzony, należy natychmiast odłączyć pralkę od zasilania, zakręcić zawór wody i wymienić wąż.
Jeżeli wąż elastyczny jest za krótki, należy go wymienić na 3 m wąż wyposażony w zabezpieczenie przed zalaniem (dostępny w serwisie technicznym lub w punkcie sprzedaży pralki).
Podłączanie węża spustowego wody
1. Zdjąć wąż spustowy z lewego zaczepu, patrz strzałka “A” na zdjęciu.
Ważne:
NIE luzować połączenia węża od strony prawej, zobacz strzałka “B” na zdjęciu. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie nieszczelnością i poparzenia gorącą wodą.
2. Przypiąć kolanko “U” (“C”) na samym końcu węża spustowego. 3. Podłączyć wąż spustowy do syfonu lub zwiesić i unieruchomić na krawędzi zlewu za pomocą kolanka “U”.
Wąż spustowy nie może być zawieszany na małych umywalkach. Krawędź zlewu nie może znajdować się wyżej, niż 100 cm ponad poziomem podłogi.
A
B
Jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia węża, to należy użyć węża tego samego typu i połączenie zacisnąć obejmami. Maksymalna długość węża spustowego: 2,50 m. Maksymalna wysokość spustu (kolanko “U”): 100 cm. Minimalna wysokość spustu: 55 cm.
C
Ważne:
Dopilnować, aby nie było załamań na wężu i zabezpieczyć go przed spadnięciem podczas pracy urządzenia.
PL 4

========4========

PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA
Aby usunąć resztki wody pozostałe po próbach fabrycznych, zaleca się przeprowadzenie krótkiego cyklu
prania bez żadnego wsadu.
1. Odkręcić zawór wody.
2. Zamknąć klapy bębna..
3. Nasyp małą ilość środku piorącego (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta dla słabo zabrudzonej bielizny) do przegródki prania zasadniczego w szufladce na środki piorące.
4. Następnie zamknąć pokrywę.
5. Nastaw i włącz program „Syntetyka 60°C (zajrzyj do oddzielnie dostarczanej „Tabeli programów”).
PRZYGOTOWANIE PRANIA
Segregowanie bielizny
1. Posegregować bieliznę według…
• Rodzaj tkaniny / symbol dotyczący prania
Bawełna, tkaniny mieszane, łatwe pranie/ syntetyczne, wełna, pranie ręczne.
• Kolor
Oddzielić tkaniny białe od kolorowych. Nowe rzeczy kolorowe prać osobno.
• Rozmiar
Rzeczy różnych rozmiarów prać oddzielnie w
takich samych wielkościach wsadów, aby uzyskać lepszą efektywność prania i rozmieszczenie w bębnie.
• Delikatność tkaniny
Rzeczy delikatne należy prać oddzielnie: należy skorzystać ze specjalnego programu dla “Czystej nowej wełny” , zasłon i innych tkanin delikatnych.
Zdjąć kółka z firanek lub prać je z kółkami w
woreczku z bawełny. Dla tkanin wymagających prania ręcznego używać specjalnego programu. Skarpety, paski i inne małe rzeczy z elementami metalowymi (np. biustonosze) prać umieszczone w specjalnych bawełnianych woreczkach lub zapiętych poszewkach.
2. Należy opróżnić kieszenie
Monety, agrafki i tym podobne elementy mogą uszkodzić pr anie oraz bęben i wnętrze pralki. 3. Zatrzaski
Zamknąć zamki i zapiąć guziki oraz haftki; luźne paski lub wstążki powinno się związać razem. Wywabianie plam
• Plamy z krwi, mleka, jaj i innych substancji organicznych na ogół są usuwane w trakcie enzymatycznej fazy programu prania. • Aby usunąć plamy z czerwonego wina, kawy, herbaty, trawy i owoców, należy do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergenty dodać środek odplamiający. • Plamy trudno usuwalne należy wywabić przed praniem.
Farbowanie i wybielanie
• Należy używać jedynie takich barwników i wybielaczy, które są przeznaczone do użytku w pralkach automatycznych.
• Należy przestrzegać instrukcji producenta. • Po zakończeniu cyklu farbowania może się okazać, że części plastikowe i gumowe pralki zostaną zabarwione.
PL 5

========5========

Wkładanie prania
1. Otworzyć pokrywę pralki ruchem do góry.
2. Otwórz bęben
- Przyciśnięciem na bezpiecznik drzwiczek
bębna (obr. “ 1a” i “1b”; modele według rys. “1a” mają stały bezpiecznik drzwiczek
bębna, który się nie wciśnie jeśli go nie
przyciśniesz).
- przytrzymaniem tylnych drzwiczek bębna,
posunięciem bezpiecznika drzwi do tyłu,
w kierunku strzałki, i przyciśnięciem
tylnych drzwiczek w kierunku do wewnątrz
bębna, póki nie zwolni się mechanizm
(rys. “ 1c”).
1a
1b
3. Wkładać tkaniny do bębna pojedynczo. Nie należy przekraczać maksymalnej wagi wsadu podanej dla danego programu w osobnej tabeli programów.
- Przeciążenie pralki może prowadzić do
niesatysfakcjonujących wyników prania
i zagniecenia tkanin.
- Należy uważać, aby pranie nie wystawało
poza bęben; w takim przypadku należy
wcisnąć pranie do bębna tak, aby dało się
prawidłowo zamknąć klapy bębna. - Prania nie należy wciskać do bębna za pomocą klap.
1c
4. Aby zamknąć bęben, ponownie przytrzymaj w środku obie części drzwiczek bębna (rys. “ 2”), tylne drzwiczki nakładając na przednie.
UWAGA: należy sprawdzić, czy klapy bębna są prawidłowo zamknięte - w zależności od modelu:
- metalowy zaczep musi całkowicie mieścić
się w klapie tylnych drzwi - patrz rysunek
“ 2a”, lub
- wszystkie metalowe zaczepy muszą być
całkowicie umieszczone w klapie tylnych
drzwi, a przycisk musi wystawać poza
krawędź klapy tylnych drzwi - patrz rysunek
“ 2b”.
- bezpiecznik przednich drzwiczek musi
troszeczkę wystawać przez krawędź tylnych
drzwiczek – patrz rysunek “2c”.
2
2a
2b
Sprawdzić, czy prane tkaniny nie dostały się między klapy lub między klapy a bęben.
2c
PL 6

========6========

ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Wybór właściwego detergentu i dodatków Wybór rodzaju proszku zależy od:
- rodzaju tkaniny (bawełna, tkaniny łatwe do
prania i prasowania/syntetyczne, delikatne,
wełna).
- koloru;
- temperatury prania;
- stopnia i rodzaju zabrudzenia.
• Używać tylko detergentów specjalnie
przeznaczonych do prania wełny i tkanin z mikrofibry (na przykład strojów sportowych i kostiumów kąpielowych).
• Przy wybieraniu funkcji “Opóźnienie uruchomienia programu” (jeśli pralka posiada taką funkcję) nie należy stosować detergentów w płynie. • Nie należy stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego w przypadku wyboru opcji “Pranie wstępne” lub programu prania z “Praniem wstępnym” (jeżeli dotyczy tego modelu). • Białawe pozostałości proszku na tkaninach ciemnych są następstwem nierozpuszczalnych dodatków, znajdujących się w nowoczesnych proszkach pozbawionych fosforanów. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska, należy tkaninę wytrzepać lub wyszczotkować bądź zmienić proszek na detergent płynny. • Środki piorące i dodatki do prania powinny być przechowywane w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
• Należy używać jedynie takich środków piorących i dodatków do prania, które są przeznaczone do użytku domowego w pralkach automatycznych. • W przypadku korzystania ze środków do usuwania
kamienia, barwników lub wybielaczy, należy upewnić się, że można je stosować w pralkach automatycznych.
• Środki do usuwania kamienia zawierają składniki, które mogą uszkadzać części pralki.
Dozowanie środków piorących i dodatkowych

Środek do prania wstępnego i prania zasadniczego
• Nie stosować rozpuszczalników (terpentyna, benzyna itd.).
• Nie prać w pralce rzeczy, które były czyszczone rozpuszczalnikami lub płynami łatwopalnymi. Dozowanie
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu detergentu w zależności od: - stopnia i rodzaju zabrudzenia;
- wielkości wsadu;
pełny wsad: należy postępować według
wskazań producenta detergentu;
połowa wsadu: 3/4 ilości stosowanej
przy pełnym wsadzie;
wsad minimalny (około 1 kg): połowa
porcji dla pełnego wsadu;
- twardość wody w miejscu zamieszkania
(należy się ewentualnie zwrócić o informacje
do odpowiedniej instytucji): woda miękka
wymaga mniej detergentu niż twarda. • Nadmierna ilość detergentu może spowodować powstawanie piany i zmniejszenie wydajności prania.
Jeżeli pralka wykryje powstanie nadmiernej ilości piany, może zatrzymać wirowanie.
• Zbyt mało detergentu może spowodować: szare pranie, osady na bębnie, rurze lub grzałce. • Używając skoncentrowanych środków zmiękczających do tkanin należy dodać wody do pojemnika na proszek do znaku “MAX”. • Aby uniknąć problemów z dozowaniem bardzo skoncentrowanych proszków lub detergentów w płynie, należy używać specjalnej kulki lub woreczka, dołączanych do detergentów, i umieścić je w bębnie.
( )
• Środek do prania zasadniczego bez prania wstępnego
• Ilość środków zmiękczających nie większa niż do znaku “ MAX”.
• Środki odplamiające
• Środki do zmiękczania wody (woda o twardości 4)
• Krochmal (rozpuszczony w wodzie; maksymalnie 100 ml)
Podczas dozowania nie należy przekraczać “MAX” poziomu dotyczącego proszkowego środka do prania , ciekłego
środka do prania oraz środka do awiważu .
W programach bez prania wstępnego i z temperaturą wody od zimnej do 40° C zaleca się stosowanie detergentów w płynie w celu uniknięcia białych pozostałości proszku na tkaninach.
PL 7

========7========

Stosowanie wybielaczy chlorowych • Tkaniny należy prać używając do tego
odpowiedniego programu (Bawełna, Syntetyczne), dodając odpowiedniej ilości chlorowego wybielacza do komory PŁYNU ZMIĘKCZAJĄCEGO (należy
pamiętać o dokładnym zamknięciu pokrywy komory). • Bezpośrednio po zakończeniu programu należy uruchomić program “Płukanie i Wirowanie” tak, aby usunąć zapach wybielacza; można też dodać płynu zmiękczającego.
• Do komory płynu zmiękczającego nie wolno jednocześnie dodawać wybielacza chlorowego oraz płynu zmiękczającego.
Stosowanie krochmalu
Chcąc korzystać z krochmalu należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:
• Wyprać rzeczy korzystając z wybranego program prania.
• Roztwór krochmalu należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta.
• Do komory na płyn zmiękczający w szufladzie na detergenty wlać przygotowany roztwór krochmalu (maksymalnie 100 ml).
• Zamknąć pokrywę i rozpocząć program “Płukanie i wirowanie”.
CZYSZCZENIE FILTRA/
ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY
Pralka jest wyposażona w samoczyszczącą pompę. Filtr wyłapuje takie przedmioty jak guziki, monety, zapinki itp., które pozostały w praniu.
Zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co najmniej dwa lub trzy razy do roku.
Szczególnie:
• Jeżeli urządzenie nie spuszcza prawidłowo wody lub nie wiruje prania.
• Jeżeli zapala się kontrolka “Wyczyścić pompę”.
WAŻNE: przed rozpoczęciem odpompowywania wody, należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć.
2
Resztki wody należy odprowadzić również przed transportem urządzenia.
1. Odłączyć pralkę.
2. Posługując się monetą otworzyć pokrywkę filtra.
3. Podłożyć miskę pod filtr.
4. Powoli obracać pokrętłem filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż uchwyt znajdzie się w pozycji pionowej; nie wyjmować go jeszcze.
5. Odczekać, aż cała woda spłynie.
6. Wykręcić filtr całkowicie i wyjąć go.
6
7. Oczyścić filtr i komorę filtra.
8. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za pokrywą filtra) nie jest zablokowany.
9. Ponownie umieścić filtr i przykręcić go do końca
obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara aż
do zatrzymania (aż uchwyt znajdzie się w pozycji
poziomej).
10. Wlać do bębna pralki około 1 litr wody i sprawdzić czy woda nie wycieka z filtra.
11. Zamknąć pokrywę filtra.
12. Ponownie podłączyć pralkę.
PL 8

========8========

OBSŁUGA I KONSERWACJA
Szuflada na proszek
Aby zapobiec odkładaniu się resztek detergentów zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie szuflady na detergenty (co najmniej 3 lub 4 razy w roku):
1. Wcisnąć przyciski po każdej stronie szuflady.
2. Wysunąć szufladę do siebie i wyjąć ją.
Może się w niej znajdować niewielka ilość wody. Wskazane jest trzymanie szuflady w pozycji pionowej.
3. Umyć szufladę pod bieżącą wodą.
Można także wyjąć i wyczyścić zatyczki syfonu.
4. Ponownie umieścić zatyczki syfonu w szufladzie (jeżeli zostały wyjęte). Upewnić się, że zostały dobrze włożone.
5. Włożyć z powrotem szufladę tak, aby jej dolne wypustki weszły do otworów pokrywy i osi, aż do zamknięcia się górnych przycisków.
Uwagi: upewnić się, że szuflada na detergenty została
dobrze włożona.
Filtr węża dopływowego wody
Należy go sprawdzać i czyścić regularnie (przynajmniej dwa lub trzy razy w roku).
1. Odłączyć pralkę.
2. Zakręcić zawór.
3. Odkręcić wąż dopływowy od kurka.
4. Ostrożnie wyczyścić filtr znajdujący się na końcu węża, bez rozmontowywania, używając do tego np. szczoteczki do zębów.
Uwagi: węża nie wolno zanurzać w wodzie.
5. Z powrotem ręcznie przykręcić wąż do kranu.
Nie używać kleszczy (ryzyko zgniecenia połączenia). 6. Odkręcić zawór wody i sprawdzić czy połączenia są całkowicie szczelne.
7. Ponownie podłączyć pralkę.
Kontrólne okienko bezpečnostného ventilu
A
Wąż dopływowy (węże) (rys. A, B i C – w zależności od modelu)
Regularnie kontroluj, czy wąż nie jest zagięty i czy jest bez pęknięć. Jeśli na wężu zasilania widoczne jest uszkodzenie, wymień go za nowy takiego samego typu, który możesz zakupić w punkcie serwisowym albo w specjalizowanym punkcie sprzedaży.
Jeśli wąż dopływowy twojej pralki jest zgodny z typem węża na rysunku “A” a pralka nie pompuje wodę, skontroluj okienko zaworu bezpieczeństwa. Jeśli jest czerwone, to znaczy, że funkcja bezpieczeństwa węża - zatrzymanie wody - była inicjowana, i wąż musi być wymieniony za nowy, który możesz zakupić w punkcie serwisowym albo w specjalizowanym punkcie sprzedaży.
B
Jeśli wąż dopływowy jest z przeźroczystą wierzchnią warstwą (rys.“B”), regularnie kontroluj jego kolor. Jeśli kolor przeźroczystej powierzchni węża ściemniał, jest to znak, że wąż jest pęknięty i powinien być wymieniony. Powiadom punkt serwisowy albo fachowca, aby wąż wymienił.
C
PL 9

========9========

Obudowa i panel sterowania
• Czyścić miękką, wilgotną szmatką.
• Jeśli to konieczne, można zastosować neutralny środek czyszczący (nie używać produktów agresywnych ani ściernych).
Wnętrze pralki
• Po każdym praniu należy na pewien czas zostawić
pokrywę otwartą tak, aby wnętrze pralki wysuszyło się. • Jeśli pranie nigdy nie jest prane w temperaturze 95°C lub jest rzadko prane w tej temperaturze, zaleca się okresowe uruchomienie programu w tej temperaturze bez wkładania prania do bębna i dodanie niewielkiej ilości proszku. Pozwala to na utrzymanie wnętrza pralki w czystości.
Uszczelka pokrywy
• Należy okresowo sprawdzać stan uszczelki pokrywy oraz czyścić ją zwilżoną szmatką. Wąż dopływowy
• Należy okresowo sprawdzać, czy wąż dopływowy nie ma wybrzuszeń i pęknięć. W razie potrzeby wymienić.
Filtr
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić filtr, przynajmniej 3 lub 4 razy w roku (patrz “Czyszczenie filtra/ Odpompowywanie resztek wody”).
Pralki nie należy myć przy użyciu cieczy łatwopalnych.
Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł pomiędzy bęben a ściankę komory
Jeżeli jakiś przedmiot wpadnie między bęben a ścianę komory, można go wyjąć dzięki wyjmowanym płytom bębna:
1. Odłączyć pralkę.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Zamknąć klapki i obrócić bęben o pół obrotu.
3
4. Śrubokrętem nacisnąć na plastikową końcówkę i przesuwać płytę od lewej do prawej.
5. Wpadnie ona do bębna.
6. Otworzyć bęben: można wyjąć przedmiot przez otwór w bębnie.
7. Założyć płytę od środka bębna:
Ustawić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna.
8. Następnie przesunąć plastikową płytę od lewej strony w prawo, aż do zatrzaśnięcia.
4
9. Zamknąć ponownie klapy bębna, obrócić bęben o pół obrotu i sprawdzić ułożenie płyty we wszystkich punktach mocowania.
10. Ponownie podłączyć pralkę.
4
7
PL 10

========10========

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Pralka jest wyposażona w różne automatyczne funkcje zabezpieczające, które szybko wykrywają i analizują awarie tak, aby użytkownik mógł odpowiednio szybko zareagować. Usterki są zazwyczaj tak drobne, że można je naprawić w ciągu kilku minut.
Problem Pralka nie uruchamia się, nie zapalają się żadne kontrolki
Pralka nie uruchamia się mimo naciśnięcia przycisku “Start (Pauza)”
Przyczyny - Rozwiązania - Porady
• Wtyczka nieprawidłowo włożona do gniazdka sieciowego. • Awaria gniazdka zasilającego lub spalony bezpiecznik (sprawdzić za
pomocą lampy stołowej lub innego urządzenia elektrycznego).
• Pokrywa nie została zamknięta w sposób prawidłowy.
• Funkcja “Blokada przycisków” została włączona (jeżeli dotyczy tego modelu). Aby odblokować przyciski, należy jednocześnie nacisnąć i przez
co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięte przyciski temperatury i
prędkości wirowania. Symbol klucza znika z wyświetlacza i można
uruchomić program.
Pralka zatrzymuje się podczas
• Uruchomiono funkcję “Stop z wodą” (jeżeli dotyczy tego modelu) i kontrolka trwania programu i miga
(Stop z wodą) zapala się na wskaźniku kolejności programu - kontrolka “Start (Pauza)”
wyłączyć “Stop z wodą” naciskając przycisk “ Start (Pauza)” lub wybrać i
uruchomić “Odpompowywanie”.
• Program został zmieniony - ponownie wybrać żądany program i nacisnąć
“ Start (Pauza)”.
• Program został przerwany i pokrywa została otwarta - zamknąć pokrywę i
ponownie uruchomić program naciskając “ Start (Pauza)”.
• System bezpieczeństwa pralki został uruchomiony (patrz “Opisanie
kontrolnych żarówek indykujących usterkę ”).
• Zakręcony zawór wody lub zagięty wąż dopływowy (zapala się kontrolka
“Zakręcony zawór wody”).
Po zakończeniu prania w
• Szuflada na detergenty nie jest poprawnie włożona lub jest zablokowana szufladzie na proszek
(patrz “Obsługa i konserwacja”).
znajdują się resztki środka
• Filtr w wężu dopływowym jest zablokowany (patrz “Obsługa
piorącego lub dodatków
i konserwacja”).
Pralka wpada w drgania
• Pralka nie została wypoziomowana; nóżki pralki nie zostały odpowiednio podczas wirowania
dopasowane (patrz “Instalacja”).
• Nie usunięto klamry transportowej; Przed przystąpieniem do
użytkowania pralki należy usunąć klamrę transportową. Po zakończeniu programu
Pralka jest wyposażona w funkcję wykrywania niewyważenia i w system tkaniny nie są dobrze
korekcyjny. Jeżeli zostaną włożone pojedynczo ciężkie rzeczy (np. szlafrok), odwirowane
system ten automatycznie zredukuje szybkość wirowania lub wyłączy
wirowanie, jeśli wykryje zbyt duże niewyważenie w chwili rozpoczęcia
wirowania tak, aby zabezpieczyć pralkę przed uszkodzeniem.
• Ciężkie rzeczy uniemożliwiają odwirowanie; należy dodać mniejsze
rzeczy i powtórzyć wirowanie.
• Nadmierna ilość piany uniemożliwia wykonanie cyklu wirowania; wybrać
i uruchomić program “Płukane i Wirowanie”. Unikać stosowania
nadmiernej ilości detergentu (patrz “Środki piorące i zmiękczające”).
• Przycisk “Zróżnicowane wirowanie” (jeżeli dotyczy tego modelu) został
ustawiony na niską prędkość wirowania, lub włączono funkcję “Bez
wirowania” (jeżeli dotyczy tego modelu).
Wyświetlany pierwotnie
Normalna zdolność pralki do dostosowywania się do czynników, które czas trwania programu jest
mogą mieć wpływ na czas trwania programu prania, np.: nadmierna ilość nieco dłuższy lub krótszy
wytworzonej piany, nieprawidłowe wyważenie wsadu spowodowane (dotyczy wyłącznie pralek
obecnością pewnej ilości ciężkich materiałów bądź wydłużenie czasu wyposażonych w
nagrzewania ze względu na doprowadzanie wody o niższej temperaturze. wyświetlacz wskazujący
W związku z tym czas trwania programu zostaje oszacowany ponownie i ilość czasu pozostałą do
zaktualizowany w razie konieczności. W przypadku niektórych zakończenia programu)
wyświetlaczy (w zależności od modelu) w czasie takiej aktualizacji
na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia animacja.
PL 11

========11========

Opisanie kontrolnych żarówek indykujących usterkę
Zaświeci się kontrolna żarówka indykująca
usterkę
Opis - Przyczyny - Rozwiązania
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Zapala się kontrolka “Start (Pauza)”.
“Zakręcony zawór wody”
Sprawdzić, czy:
• Zawór wody jest całkowicie otwarty i czy ciśnienie wody jest dostateczne. • Wąż dopływowy nie jest zagięty.
• Filtr siatkowy w wężu dopływowym jest zablokowany (patrz “Obsługa i
konserwacja”).
• Wąż dopływowy nie jest zamarznięty.
• Okienko kontrolne zaworu bezpieczeństwa jest czerwone (jeżeli ten model
posiada taki wąż dopływowy, jak na zdjęciu “ A” - patrz poprzedni rozdział
“Obsługa i konserwacja”); wymienić wąż na nowy, dostępny w naszym
serwisie technicznym lub w specjalistycznym punkcie sprzedaży.
Po usunięciu problemu ponownie uruchomić problem, naciskając “Start (Pauza)”. Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
Pralka nie wypompowuje wody. Pralka zatrzymuje się podczas odpowiedniego cyklu programu; wyjąć wtyczkę z gniazdka i sprawdzić, czy:
“Wyczyść pompę”
• Wąż spustowy nie jest zagięty.
• Filtr lub pompa nie są zablokowane (patrz rozdział “Czyszczenie filtra/
Odpompowywanie resztek wody”; przed rozpoczęciem odpompowywania
wody należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć) .
• Wąż spustowy nie jest zamarznięty.
Po usunięciu problemu należy wybrać i uruchomić program “Odpompowanie” lub nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk “Kasowanie”; oraz ponownie uruchomić wybrany program.
Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
PL 12

========12========

Zaświeci się kontrolna żarówka indykująca
usterkę
Wskaźnik na wyświetlaczu (jeżeli model posiada taki
wyświetlacz)
Opis - Przyczyny - Rozwiązania
“bdd” (w przypadku pralek nie wyposażonych w wyświetlacze: zapalają się wszystkie kontrolki wskaźnika kolejności programów)
Pralka zatrzymuje się podczas trwania programu.
“Otwarte klapy bębna” (klapy bębna nie zostały poprawnie zamknięte).
Naciskać przycisk “Kasowanie” przez przynajmniej 3 sekundy i zaczekać, aż zapali się kontrolka “Otwarte drzwi” . Otworzyć pokrywę, zamknąć klapy bębna, a następnie wybrać i uruchomić żądany program. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktować się z serwisem technicznym.
od “F02” do “F35” (oprócz “F09”)
“Awaria modułu elektrycznego”
Wybrać i uruchomić program “Odpompowywanie” lub nacisnąć i przytrzymać przycisk “Kasowanie”
przez przynajmniej 3 sekundy.
“F09”
“Za wysoki poziom wody” (po wyłączeniu programu lub w przypadku awarii). Wyłączyć pralkę, a następnie ponownie ją włączyć, wybrać “Odpompowanie” i uruchomić program w ciągu 15 sekund.
“FA”
“Serwis”
“Awaria zatrzymania z wodą”
Wyłączyć pralkę, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zakręcić zwór wody. Należy ostrożnie przechylić urządzenie do przodu, aby wypłynęła woda, która zebrała się na dnie pralki. Następnie:
• Włączyć pralkę ponownie do sieci.
• Odkręcić zawór wody (natychmiastowy dopływ
wody do urządzenia, mimo że pralka jest
wyłączona, oznacza obecność awarii; należy
zamknąć zawór dopływu i skontaktować się z
serwisem technicznym).
• Wybrać i ponownie uruchomić żądany program.
“Fod”
“Za dużo piany”
Zbyt duża ilość piany spowodowała przerwanie procesu prania.
• Wybrać i uruchomić program “Płukane i Wirowanie”
.
• Ponownie wybrać i uruchomić żądany program
dodając tym razem mniej detergentu.
W przypadku dalszej obecności jednej z wyżej opisanych usterek, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, zakręcić zawór wody i skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
Jeśli pralka nie posiada wyświetlacza czasu pozostałego do końca cyklu, należy sprawdzić, które z wyżej wymienionych przyczyn mogą być powodem usterki oraz postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
PL 13

========13========

SERWIS TECHNICZNY
Przed zwróceniem się do serwisu:
1. Należy spróbować usunąć usterkę (patrz “Instrukcja usuwania usterek”).
2. Ponownie uruchomić program, aby sprawdzić, czy usterka została usunięta.
3. Jeżeli urządzenie nadal nie pracuje poprawnie, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Należy podać:
• Rodzaj usterki.
• Model pralki.
• Numer serwisowy (numer ten znajduje się na tabliczce po słowie SERVICE).
Naklejka serwisowa znajduje się z tyłu pokrywy filtra lub z tyłu urządzenia.
• Dokładny adres.
• Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Należy najpierw skontaktować się z serwisem sklepu, który sprzedał urządzenie.
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
1. Odłączyć pralkę.
2. Zakręcić zawór.
3. Odłączyć wąż dopływowy i spustowy.
4. Spuścić wodę z węży i z pralki (patrz “Czyszczenie filtra/
Odpompowywanie resztek wody”).
5
Aby uniknąć wypadku należy odczekać, aż woda ostygnie. 5. Aby ułatwić przesunięcie urządzenia, należy wyciągnąć uchwyt umieszczony u dołu od przodu (jeżeli urządzenie jest wyposażone w taki uchwyt) ręką na tyle, aby lekko wystawał a następnie wysunąć go do oporu nogą. Po zakończeniu używania wsunąć uchwyt z powrotem na jego miejsce.
6. Przed transportem urządzenia zamocować klamrę.
7. Pralkę należy zawsze przenosić w pozycji pionowej. WAŻNE: nie używać pralki, gdy uchwyt jest wysunięty.
PL 14

========14========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa WHIRLPOOL AWE 6730 P
Model AWE 6730 P
Rozmiar pliku 2942 KB
Number of pages 14 pages
format pliku pdf
Język Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P Polski - Polish Polski - Polish,