Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE - Chłodziarko-zamrażarka

Jeśli szukasz instrukcji: Chłodziarko-zamrażarka ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Chłodziarko-zamrażarka ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE
Chłodziarko-zamrażarka ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE Chłodziarko-zamrażarka ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 620 KB (format pliku: pdf)
návod k obsluze kezelési tájékoztató
CZ
HU
kombinace chladnicka-mraznicka
hűtő-fagyasztó kombináció
ENB 35405S

========1========

We were thinking of you when we made this product

========2========

CZ
electrolux 3
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!

========3========

4 electrolux
CZ
Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpečnostní upozornění
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpečnosti vaší osoby a vašeho spotřebiče.
Rady, užitečné informace
Informace týkající se životního prostředí
Symboly používané k označení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhům potravin a jejich uchovávání.
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

========4========

CZ
electrolux 5
ObsahObsah
Důležité bezpečnostní informace............................................................7
Obecná bezpecnostní opatrení ..............................................................7
Opatření pro bezpečnost dětí ................................................................8
Bezpečnostní opatření pro instalaci ........................................................8
Bezpečnostní opatření pro isobutan........................................................8 Pokyny pro uživatele ..............................................................................9
Všeobecné informace ..........................................................................9
Použití ...............................................................................................9
Ovládací panel ...............................................................................9
První zapnutí ..................................................................................9
Vypnutí (obecná verze)...................................................................10
Nabídka funkcí..............................................................................10
Zvolit/Vypnout/Zapnoutkaždý oddíl..................................................10
Volba teploty ................................................................................10
Vypnutí jednoho oddílu...................................................................11
Funkce okolní teploty.....................................................................11
Funkce dětské pojistky.....................................................................11
Použití chladicího oddílu .................................................................11
Regulace teploty ...........................................................................11
Funkce Dovolená "H".....................................................................11
Funkce nakupování........................................................................11
Funkce režimu Eco........................................................................12
Funkce rychlého chlazení nápojů.....................................................12
Chlazení nápojů ............................................................................12
Vzduchový filtr ..............................................................................12
Pouzivani chadici jednotky ..............................................................13
Uchovávání v chladničce ................................................................13
Doba uchovávání a teplota potravin ..................................................13
Jak používat chladič pitné vody s filtrační vložkou BRITA MAXTRA .........14
Počátečni operace pred používáním vaseho přístroje..............................14
Postup čistění chladiče pitné vody ......................................................14
Jak používat filtrační vložku BRITA MAXTRA .......................................15
Krok 1: Připrava vložky...................................................................15
Krok 2: Vložte do zásobníku vody ....................................................15
Krok 3: Vypláchněte vložku.............................................................16
Krok 4: Naplnte zásobník vodou......................................................16
Odstrante vložku s kruhovou tažnou rukojetí ......................................16
Brita memo ..................................................................................16
Spuštění displeje Memo.................................................................17
Funkční kontrola ...........................................................................17
Změna displeje .............................................................................17
Důležité informace.........................................................................18
Použití mrazicího oddílu..................................................................19
Uložení zmrazených potravin ...........................................................19
Regulace teploty...........................................................................19
Poplach nadměrné teploty...............................................................20
Zvukový poplach otevřených dveří ...................................................20

========5========

6 electrolux
CZ
Zmrazování čerstvých potravin.........................................................20
Poplach nadměrné teploty...............................................................20
Jak vyrábět kostky led....................................................................21
Některe dobré informace a rady...........................................................21
Informace a poznámky .......................................................................22
Tak můzete ušetřit energii ..............................................................22
Spotřebič a životní prostředí............................................................22
Údržba.............................................................................................23
Rozmrazování...............................................................................23
Pravidelné cištění..........................................................................23
Když se chladnička nepoužívá ........................................................23
Výměna uhlíkového filtru...............................................................24
Odstraňování závad............................................................................25
Když něco nefunguje správně ..............................................................26 Pokyny pro instalatéra..........................................................................29
Technické údaje ................................................................................29
Instalace spotřebiče ...........................................................................29
Doprava, vybalení..........................................................................29
Čištění.........................................................................................29
Umistěni ......................................................................................30
Instalace uhlíkového filtru................................................................31
Změna směru otevírání dveří ...........................................................31
Elektrické připojení........................................................................33 Tabulka dob uchovávání (1)..................................................................34 Tabulka dob uchovávání (2)..................................................................35 Záruka a servis ....................................................................................35
Záruční podmínky ..............................................................................37

========6========

DE
CZ
electrolux 7
DůleDůležité bezpečnosžité bezpečnostní inftní informaceormace
Obecná bezpečnostní
opatření
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho vlastníka.
Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s těmito pokyny.
Servis a opravy spotřebiče, včetně oprav přívodního kabelu a jeho výměny, smějí provádět jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny. Pro opravy by se měly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či jiným škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a údržbou vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte přitom za kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná, vypněte spotřebič tak, že vypnete celý příslušný zásuvkový okruh. Přívodní kabel se nesmí prodlužovat. Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.
-Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár. Nepokládejte těžké předměty nebo chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru. Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru, zejména pokud je chladnička/mraznička vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do zásuvky. -Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu vnitřního osvětlení. Při čištění, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špičaté a tvrdé předměty, protože mohou způsobit poškození spotřebiče. Buďte opatrní, aby se do termostatu a skříňky osvětlení nedostaly žádné tekutiny.
Led a mražené krémy mohou způsobit mrazové popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mrazničky.
Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je třeba je spotřebovat co nejdříve.
Komerční balíčky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce.
Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických topných spotřebičů či chemikálií.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým součástem.
Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat.
Do oddílu mrazničky neukládejte nápoje obsahující kysličník uhličitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích či sklenicích.

========7========

8 electrolux
CZ
Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody, která během odmrazování vytéká. Kdyby byl tento vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla způsobit poruchu.
Opatření pro bezpečnost
dětí
Nenechávejte děti, aby si s obaly spotřebiče hrály. Plastiková fólie může způsobit udušení.
Spotřebič vyžaduje obsluhu dospělých. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem nebo jeho ovládacími prvky hrály.
Jestliže spotřebič vyhazujete, odpojte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u spotřebiče) a demontujte dveře, aby hrající si děti nemohly neutrpět úraz elektrickým proudem, ani se nemohly uvnitř spotřebiče zavřít.
Bezpečnostní opatření
pro instalaci
Umístěte spotřebič ke stěně, aby nemohlo dojít ke styku s horkými součástmi (kompresor, kondenzátor) a případným popáleninám. Když spotřebič přemisťujete, dbejte, aby zástrčka nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotřebič na místo, dávejte pozor, aby nestál na svém přívodním kabelu.
Kolem spotřebiče je třeba zajistit dobré větrání. Nedostatečné větrání způsobuje přehřívání. Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny, týkající se instalace.
DE
Bezpečnostní opatření
pro isobutan Upozornění
Chladivem spotřebiče je isobutan (R
600a), který je vysoce hořlavý a
výbušný.
Zajistě te správnou ventilaci kolem
spotřebiče který je obstaven nebo
vestavěn a odstraňte veškeré
překážky.
Nepoužívejte žádné mechanické
nástroje ani jiné prostředky k
urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou těch které doporučuje
výrobce.
Neporušte chladící okruh
spotřebiče.
Nepoužívejte žádné elektrické
spotřebiče uvnitř skladovacího
prostoru spotřebiče, jestliže nejsou
typu doporučeného výrobcem.
Aby byla zajištěna bezpečnosti osob a majetku, dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovědnost za škody v důsledku jejich opomíjení.

========8========

DE
PPokynokyny pry pro uživo uživatateleele
Všeobecné informace
Oficiální název tohoto spotřebiče je "beznámrazová kombinace chladničky s mrazničkou s jedním kompresorem motoru a mrazničkou umístěnou v dolní části". Spotřebič má - vedle obecných funkcí - mrazničku s vlastními dveřmi, která je zcela oddělena od druhé jednotky.
Spotřebič tedy umožňuje uchovávání zmrazených a hlubokozmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin v množství uvedeném v návodu a výrobu ledu.
Spotřebič vyhovuje požadavkům norem na různé teplotní limity podle klimatizační třídy.
Písmeno označující klimatizační třídu je uvedeno na typovém štítku.
Použití
Ovládací panel
A - Tlačítko chladničky ZAP/VYP B - Tlačítko regulace teploty C - Ukazatel funkce a teploty D - Tlačítko funkce
E - Tlačítko potvrzení
DISPLEJ
CZ
electrolux 9
Jestliže svítí, je příslušný oddíl
zapnutý.;
Jestliže svítí, je uvedená teplota
teplotou příslušného oddílu.Jestliže bliká, postupy odpovídají příslušnému oddílu.
Ukazatel poplachu nadměrné teploty
a zvukového poplachu otevřených
dveří (jestliže je jím model vybaven)
Jestliže svítí, zobrazená teplota je
okolní teplotou.
Ukazatel pozitivní nebo negativní
teploty.
Ukazatel teploty
Jestliže svítí, je zapnutá dětská
pojistka.
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
časového spínače.
Jestliže svítí, je zapnutá nákupní
funkce.
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
Drinks Chill
Jestliže svítí, je zapnutá funkce Action
Freeze
Jestliže svítí, je zapnutá funkce režimu
Eco.
První zapnutí
Jestliže se po zasunutí zástrčky do zásuvky displej nerozsvítí, stiskněte tlačítko (A) spotřebiče. Jakmile je spotřebič zapnutý, je ve stavu poplachu, teplota bliká a zní zvukový signál. Stiskněte tlačítko (E) a zvukový signál se vypne (viz také část "Poplach nadměrné teploty"), ikona stále bliká a naukazateli se

========9========

10 electrolux
CZ
objeví nejvyšší dosažená teplota. Pro správné uložení potravin vyberte funkci režimu Eco, která je zárukou nastavení následujících teplot: +5°C v chladničce
-18°C v mrazničce
Před vložením potravin do oddílu
počkejte, až teplota v mrazicím oddíle
klesne na -18 °C.
K volbě jiné teploty viz "Regulace
teploty".
Důležité upozornění Pokud dveře zůstanou na několik minut otevřené, vnitřní osvětlení se elektronicky vypne; funkci osvětlení pak můžete opět obnovit zavřením a otevřením dveří.
Vypnutí (obecná verze) Spotřebič se vypíná stisknutím tlačítka (A) na více než 1 vteřinu. Poté se zobrazí odpočítávání teploty -3 -2 -1. Jestliže je spotřebič vypnutý, zobrazuje se okolní teplota a příslušná ikona svítí.
Nabídka funkcí
Stisknutím tlačítka D se nabídka funkcí aktivuje. Každou funkci je možné potvrdit stisknutím tlačítka E. Jestliže nedojde k potvrzení, displej se za několik vteřin vrátí z nabídky do normálního stavu. K dispozici jsou následující funkce:
DE
Zvolit/Vypnout/Zapnout chladicí oddíl
Zvolit/Vypnout/Zapnout mrazicí oddíl Okolní teplota
Funkce dětské pojistky
Funkce nakupování
Funkce režimu Eco
Funkce Action Freeze
Funkce Drinks Chill (nebo funkce časového spínače)
Zvolit/Vypnout/Zapnout každý oddíl
Volba teploty
Teplota může být regulována tlačítkem (D) k volbě požadovaného oddílu a tlačítkem (B) k nastavení požadované teploty. Po stisknutí tlačítka (B) na displeji bliká aktuální nastavení teploty. K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko (E). Na několik vteřin zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí nově zvolená teplota, pak se opět objeví teplota uvnitř oddílu. Nově zvolená teplota musí být dosažena po 24 h.
Je-li spotřebič mimo provoz, není nutné teplotu znovu nastavit, protože zůstane uložena.
Upozornění!
Během doby stabilizace spotřebiče při prvním spuštění nemůže zobrazená teplota odpovídat nastavení teploty. V této době je možné, že se zobrazená teplota liší od teploty nastavení.

========10========

DE
Vypnutí jednoho oddílu
Jeden oddíl vypnete stisknutím tlačítka (D) k volbě oddílu, po stisknutí tlačítka (A) začne odpočítávání.
Funkce okolní teploty
Funkce okolní teploty se aktivuje stisknutím tlačítka D (popřípadě několikrát), až se objeví příslušná ikona.
.
V tomto případě je zvolená teplota okolní teplotou.
K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko E na několik vteřin. Zazní zvukový signál a ikona zůstane svítit.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tlačítka D, až příslušná ikona začne blikat, a pak stisknout tlačítko E. Funkce dětské pojistky
Funkce děts. pojistky se aktivuje stisknutím tlačítka D (popřípadě několikrát), až se objeví příslušná ikona. .
K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko E na několik vteřin. Zazní zvukový signál a ikona zůstane svítit.
Nyní jsou všechny funkce po stisknutí tlačítek zablokovány tak dlouho, dokud je funkce dětské pojistky zapnutá. Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tlačítka D, až příslušná ikona začne blikat, a pak stisknout tlačítko E.
Použití chladicího oddílu Regulace teploty
Teplotu tohoto oddílu lze nastavit v rozmezí od +2°C do +8°C.
Při normálním provozu se na displeji zobrazuje teplota uvnitř chladničky.
CZ
electrolux 11
Upozornění!
Rozdíl mezi zobrazenou teplotou a nastavením teploty je normální. Zejména když:
- nové nastavení bylo zvoleno nedávno - dveře zůstaly dlouho otevřené - do oddílu byly vloženy teplé potraviny.
Funkce Dovolená "H" Funkce Dovolená nastaví teplotu na +15°C.
Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou chladničku zavřenou v období dlouhé dovolené (např. v létě), aniž vzniknou nepříjemné pachy.
1. K zapnutí funkce Dovolená postupujte jako při změně zvolené teploty. Displej teploty může měnit zobrazenou teplotu až do +8°C, vždy o 1°. Po + 2°C následuje písmeno "H". Potvrďte tlačítkem E. Nyní je chladnička nastavena na funkci "dovolená", v režimu šetřícím energii.
Upozornění!
Chladicí oddíl musí být při zapnuté funkci Dovolená prázdný.
Funkce nakupování
Potřebujete-li vložit velké množství teplých potravin, například po nákupu, doporučujeme zapnout tuto funkci nákupu, aby se potraviny rychleji zmrazily a nezahřály další potraviny, které jsou už v chladničce.
Funkce nákupu se aktivuje stisknutím tlačítka D (popřípadě několikrát), až se objeví příslušná ikona.
K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko E na několik vteřin. Zazní zvukový signál a ikona zůstane svítit.

========11========

12 electrolux
CZ
DE
Funkce se automaticky vypne za asi 6 hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tlačítka D, až příslušná ikona začne blikat, a pak stisknout tlačítko E.
Funkce režimu Eco
Funkce režimu Eco se aktivuje stisknutím tlačítka D (popřípadě několikrát), až se objeví příslušná ikona. .
K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko E na několik vteřin. Zazní zvukový signál a ikona zůstane svítit.
Nyní se automaticky nastaví zvolené teploty (+ 5°C a - 18°C), k vytvoření nejlepších podmínek pro uložení potravin. Funkci je možné kdykoli vypnout změnou zvolené teploty v jednom z oddílů
- blikající ikonou ;
- blikající ikonou ;
- zvukem zvukového poplachu, dokud nestisknete tlačítko E.
Vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým filtrem za klapkou na zadní stěně jednotky rozvodu vzduchu.
Filtr čistí vzduch odstraňováním nežádoucích pachů v chladicím oddílu a tím ještě zlepšuje kvalitu skladování potravin.
Poznámka: Klapka vzduchového větrání musí být vždy zavřená.
Funkce rychlého chlazení nápojů
Chlazení nápojů
Funkce chlazení nápojů je určena pro rychlé chlazení nápojů v mrazicím oddílu a zapíná se stisknutím tlačítka D (popřípadě několikrát), až se objeví příslušná ikona. ..
K potvrzení volby teploty stiskněte tlačítko E na několik vteřin. Zazní zvukový signál a ikona zůstane svítit.
Nyní je funkce v provozu s časovým spínačem s výchozí hodnotou 30 min a je možné ji nastavit od 1 do 90 min; požadovanou hodnotu vyberte stisknutím tlačítka B.
Konec nastavené doby je signalizován takto:
- blikajícím symbolem na displeji;

========12========

CZ
electrolux 13
Pouzivani chladici jednotky
Pro správné chlazení je potřebná
cirkulace vzduchu uvnitř chladicí jednotky. Proto byste neměli spáru za mřížkovými úložnými místy zakrývat papírem, podnosy atd..
Nedávejte laskavě do chladicí
jednotky žádná teplá jídla, nechte jídlo nejprve ochladit na pokojovou teplotu. Tak lze zabránit nežádoucímu vytváření námrazy.
Jídla mohou absorbovat pachy
jiných jídel, proto byste měli v ledničce uchovávat potraviny v uzavřené nádobě nebo zabalené v celofánu, alobalu, svačinovém papíru nebo plastové fólii. V tomto případě zůstane zachován původní obsah vlhkosti potravin, uložená zelenina např. nevyschne ani po několika Uchovávání v chladničce Když dovnitř vkládáte různé druhy potravin, vezměte v úvahu uspořádání podle obrázku níže:
1. Cukrářské výrobky, hotové pokrmy,
pokrmy v nádobách, čerstvé maso,
studené nářezy, nápoje.
2. Mléko, mléčné výrobky, pokrmy v
nádobách.
3. Ovoce, zelenina, saláty.
4. Sýry, máslo.
5. Vejce.
6. Jogurty, kyselá smetana.
7. Malé láhve, nealkoholické nápoje. 8. Velké láhve, nápoje.
Doba uchovávání a teplota potravin
Připojená tabulka na konci těchto pokynů pro uživatele podává informace o době uchovávání potravin.
Dobu uchovávání nelze dopředu přesně určit, protože závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny čerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uváděná doba uchovávání potravin jen orientační.
Jestliže nechcete nakoupené silně zmrazené potraviny hned použít, můžete je uložit přibližně na jeden den (až se rozmrazí) do chladničky.

========13========

14 electrolux
CZ
Jak používat chladič pitné vody s filtrační vložkou BRITA MAXTRA
Jednotka vodního filtru BRITA
Vnitřní komponenty
1. zásobník vody
2. nálevka
3. víčko zásobníku
4. ventil + těsnění
5. včetně filtrační vložky BRITA MAXTRA 6. BRITA Memo - elektronická signalizace výměny vložky
Vnější komponenty
7. Chladič pitné vody 8. Vodní páčka
9. Plocha na odkpávání vody
POČÁTEČNÍ OPERACE PŘED POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO PŘÍSTROJE
1. Z montáže nádržky odstraňte všechny pásky a další ochranný systém. 2. Komponenty očistěte podle kapitoly POSTUP ČIŠTĚNÍ CHLADIČE PITNÉ VODY od případných usazenin
POSTUP ČIŠTĚNÍ CHLADIČE PITNÉ VODY
1. Uvolněte dvě zarážky na stranách nádržky, viz obrázky
- Vyjměte vložku BRITA MAXTRA z jednotky vodního filtru
- Stiskněte zarážky uprostřed a vysuňte ji vzhůru.
- Posuňte závěr ve směru středního zásobníku.

========14========

2. Vysuňte zásobník ve směru ventilu
3. Sundejte víčko a nálevku
4. Vyšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček (dávejte zvláštní pozor, abyste neztratili těsnění ventilu, protože je nutné pro správnou funkci prvků).
5. Víčko nádržky, ventil a těsnění očistěte roztokem neutrálního mýdla ve vodě Opláchněte ho a během čištění ostatních komponent ho vložte do dveřního otvoru (aby studený vzduch neunikal z chladničky).
6. Očistěte zásobník a nálevku v myčce nádobí nebo roztokem neutrálního mýdla ve vodě a opláchněte je.
7. Po vyčištění komponent zásobníku dejte zpět ventil ze dveří chladničky a zásobník smontujte v opačném pořadí (4; 3; 2; 1), než v jakém se prováděla demontáž (dávejte pozor na umístění těsnění ventilu).
8. Vložte smontovaný zásobník do dveří ve směru ventilu.
9. Zajistěte zarážky v opačném pořadí, než byly uvolněny.
CZ
electrolux 15
10. Vložte zpět do nálevky vložku BRITA MAXTRA podle popisu v kapitole "Jak vyměnit vložku BRITA MAXTRA".
Jak používat filtrační vložku BRITA MAXTRA
KROK 1: PŘÍPRAVA VLOŽKY
K přípravě vaší filtrační vložky BRITA odstraňte prosím ochranný obal (poznámka: vložka a vnitřní obal se mohou zdát vlhké, to je ale jednoduše způsobeno kondenzací). Ponořte vložku do studené vody a jemně s ní potřásejte, aby se odstranily veškeré vzduchové bubliny. Filtr je nyní připraven k použití. Novou vložku Maxtra není třeba předem namáčet, jak se požaduje v případě jiných filtračních vložek.
KROK 2: VLOŽTE DO ZÁSOBNÍKU VODY
Odstraňte víčko zásobníku. Před uložením vložky odeberte nálevku a důkladně ji očistěte opláchnutím a vytřením do sucha. Pak důkladně

========15========

16 electrolux
CZ
vyčistěte vnitřek zásobníku vody vlhkým hadříkem a rovněž ho vytřete do sucha. Dejte vložku do zásobníku a zatlačte dolů, až pevně zapadne na své místo. Vložka by měla zůstat na svém místě, i když bude nálevka otočena obráceně.
KROK 3: VYPLÁCHNĚTE VLOŽKU
Vyndejte nálevku z jednotky filtru vody BRITA, naplňte ji pod vodovodem studenou vodu a nechte ji profiltrovat. Zahoďte první dvě náplně do výlevky. Tyto první dvě náplně se používají k propláchnutí filtrační vložky. Pak dejte nálevku zpět do jednotky filtru vody BRITA.
Dejte kryt zpět na výstupek a zatlačte ho opatrně směrem dolů, aby se zajistilo, že zapadnul správně na své místo.
KROK 4: NAPLŇTE ZÁSOBNÍK VODOU
K naplnění zásobníku studenou vodou jednoduše otevřete horní víčko, vezměte džbánek vody a nalijte ji skrz kryt do nádrže, jak ukazuje obrázek (víčko použijte pokaždé, kdy budete chtít vaši vodu přefiltrovat).
Důležité !
Aby nedošlo během zavírání a otvírání dveří chladničky k rozlití vody,
doporučujeme zásobník vody neplnit úplně a ponechat zbytek horního prostoru zásobníku nenaplněn
POZNÁMKA: POKUD JSTE NESPOTŘEBOVALI VŠECHNU PŘEFILTROVANOU VODU V ZÁSOBNÍKU VODY BĚHEM 1 AŽ DVOU DNŮ, VYHOĎTE PROSÍM PŘED NOVÝM DOPLNĚNÍM VEŠKEROU VODU ZBYLOU UVNITŘ JEDNOTKY FILTRU VODY BRITA.
Ponechte vodu filtrovat a KROK 4 opakujte podle potřeby, dokud není jednotka filtru vody naplněna.
ODSTRAŇTE VLOŽKU S KRUHOVOU TAŽNOU RUKOJETÍ
K výměně vložky po čtyřech týdnech jednoduše využijte kruhovou tažnou rukojeť na horní části vložky; tím ji vytáhnete z nálevky a pak opakujte kroky 1 až 3 výše.
BRITA MEMO
K maximálnímu výkonu filtru a optimální chuti je důležité pravidelně měnit vaši

========16========

vložku BRITA.. Výrobce doporučuje, abyste vložku v jednotce BRITA ve vaší chladničce měnili každé čtyři týdny. BRITA Memo vám automaticky připomíná, kdy máte vložku vyměnit.
Jedinečné BRITA Memo měří doporučenou dobu používání vaší vložky. Memo se snadno používá a automaticky vám připomíná, kdy vyměnit vaši vložku. BRITA Memo se nachází na víčku zásobníku vody. Provoz je skutečně jednoduchý.
Spuštění displeje Memo:
Ke spuštění Memo prosím stiskněte spouštěcí tlačítko a přidržte ho, dokud se na displeji neobjeví všechny čtyři čárky a nezablikají dvakrát po sobě. Memo je nyní nastaveno.
Funkční kontrola:
Blikající tečka v dolní pravém rohu Mema signalizuje, že Memo pracuje.
CZ
electrolux 17
Změna displeje:
Každý týden zmizí jedna čárka; tím se znázorňuje zbývající životnost vložky. Po čtyřech týdnech zmizí všechny čtyři čárky. Toto a blikající šipka signalizuje, že by se nyní měla vložka vyměnit. Vložte novou vložku podle pokynů a uveďte Memo opět do činnosti podle popisu výše.
POZNÁMKA: Když se ukáže jen jedna čárka, měli byste zkontrolovat, zda máte novou filtrační vložku BRITA MAXTRA po ruce.
Důležité: Memo je určeno jen k používání s filtračními vložkami BRITA BRITA

========17========

18 electrolux
CZ
"MEMO" - Elektronická signalizace výměny vložky má životnost asi 5 let. Na konci životnosti signalizace prosím nezapomeňte, že je to elektronické zařízení a zajistěte jeho likvidaci v souladu se všemi platným ustanoveními a předpisy.
K odstranění vyčerpaného MEMA vložte šroubovák do zářezu vedle slova MEMO a vytlačte ho ven.
Prosím, pamatujte, že by se MEMO nemělo odstraňovat z jiného důvodu než jeho likvidace.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Během normální funkce zařízení MUSÍ být otvor ventilu dveří chladničky UZAVŘEN VODNÍM VENTILEM.
Používejte jen pitnou vodu. Použití jakéhokoli jiného typu nápoje může zanechat usazeniny, pachuť nebo vůni v zásobníku i v kohoutku.
Když voda opouští zásobník, lze slyšet určité zvuky způsobené vnikáním vzduchu.
V případě, že voda dobře neteče, stiskněte páku ještě jednou. Nechte skleničku pod kohoutkem po několik okamžiků, aby sklenička zachytila všechnu vodu.
Nepoužívejte sycené nápoje, např. nealkoholické nápoje. Nápoj může unikat kvůli tlaku plynu.
Nezapomínejte, že voda je potravina Prosím, spotřebujte filtrovanou vodu během jednoho nebo dvou dnů.
Pokud by se vaše jednotka filtru vody BRITA nepoužívala po delší dobu (např. během dovolené), doporučujeme, abyste vyhodili veškerou vodu ponechanou v systému a ponechali vložku uvnitř zásobníku. Před opětným použitím systému vložku vyndejte a opakujte kroky 1 až 4 z kapitoly Jak používat filtrační vložku BRITA MAXTRA.
Jednotka filtru vody BRITA je
konstruována jen pro vodu
upravovanou v městských vodárnách
(poznámka:. tato voda je trvale
kontrolovaná a bezpečná k pití podle
místních předpisů) nebo pro vodu ze
soukromých zdrojů, které byly
přezkoušené jako bezpečné pro pití.
Pokud úřady vydají pokyn, že voda z
vodovodu se musí převářet, voda
filtrovaná v zařízení BRITA se také
musí převářet. Když pokyn pro
převáření vody již neplatí, celý filtrační
systém se musí vyčistit a vložit nová
vložka.
Další informace o používání filtračních vložek BRITA a signalizaci "Memo" lze najít na informačním průvodci BRITA.
Filtr BRITA a "Paměť" můžete
koupit v zákaznické a servisní síti Electrolux nebo BRITA.

========18========

DE
Použití mrazicího oddílu
Mraznička je označena symbolem
, který znamená, že umožňuje zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uchovávání zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Uložení zmrazených potravin Po provedení prvního spuštění, nebo po dlouhodobé odstávce spotřebiče nechte spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 12 h. K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky: jestliže chcete vložit velké množství potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky a koše a položte potraviny na chladicí police.
Pečlivě kontrolujte, zda nepřekračujete maximální množství uvedené na straně horní části (kde to přichází v úvahu).
Regulace teploty
Teplotu tohoto oddílu lze nastavit v rozmezí -15°C a -24°C.
Doporučujeme nastavení vnitřní teploty na přibližně -18°C, které zajistí řádné zmrazování potravin a uchování zmrazených potravin.
Upozornění!
Během doby stabilizace spotřebiče při prvním spuštění nemůže zobrazená teplota odpovídat nastavení teploty. V této době je možné, že se zobrazená teplota liší od teploty nastavení.
CZ
electrolux 19
Upozornění!
Rozdíl mezi zobrazenou teplotou a nastavením teploty je normální. Zejména když:
- nové nastavení bylo zvoleno nedávno - dveře zůstaly dlouho otevřené - do oddílu byly vloženy teplé potraviny. Rozdíl do 5°C uvnitř oddílu je normální. Při normálním provozu se na displeji zobrazuje nejvyšší teplota uvnitř oddílu.
Důležité upozornění V případě náhodné ho rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po chlazení).

========19========

20 electrolux
CZ
DE
Poplach nadměrné teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky (například z důvodu výpadku proudu) je signalizováno:
- blikající teplotou
- blikajícím mrazicím oddílem ; - blikající ikonou ;
- zvukovým signálem.
Po obnovení normálních podmínek: - zvukový signál se vypne
- hodnota teploty bude dále blikat. Po stisknutí tlačítka "E" k vypnutí poplachu se na displeji objeví nejvyšší dosažená teplota v oddílu na několik vteřin. Pak se displej vrátí k normálnímu chodu a zobrazuje teplotu zvoleného oddílu.
Během fáze poplachu je možné vypnout zvukový signál stisknutím tlačítka E.
hlubokozmrazených potravin a zmrazování čerstvých potravin. Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 h, je uvedeno na typovém štítku.
Zvukový poplach otevřených dveří
Zvukový poplach se spustí, jsou-li dveře otevřené po dobu asi 5 minut. Poplach otevřených dveří je signalizován: - blikajícím symbolem příslušného oddílu
- zvukovým signálem.
K vypnutí zvukového signálu stiskněte tlačítko (E).
Po obnovení normálních podmínek (zavřené dveře):
- zvukový poplach se vypne.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl umožňuje uchovávání zakoupených zmrazených a

========20========

CZ
electrolux 21
Jak vyrábět kostky ledu Když chcete vyrábět kostky ledu, naplňte dodaný výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhčením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeň můžete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skončení nezapomeňte nastavit ovládací knoflík termostatu zpět na vhodný stupeň. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. Jestliže výrobník k oddílu přimrzne, nepoužívejte k uvolnění kovové nástroje ani nože, protože by se systém chlazení mohl poškodit.
Některé dobré informace
a rady
Stojí za to věnovat pozornost variabilním poličkám, které podstatně zvyšují využitelnost prostoru pro čerstvé potraviny. Změna uspořádání těchto poliček je rovněž možná, když jsou dveře otevřeny v úhlu 90°.
Po otevření a zavření dveří mrazničky se v důsledku nízké teploty zvýší uvnitř zařízení vakuum. Proto po uzavření dveří vyčkejte 2 - 3 minuty - jestliže je chcete znovu otevřít - dokud se nevyrovná vnitřní tlak.
Věnujte pozornost ovládání mrazničky nastavováním polohy termostatické kontroly tak, aby vnitřní teplota nemohla být nikdy vyšší než -18 °C. Je praktické denně se přesvědčit o bezchybném provozu zařízení, abyste si případné závady všimli včas a předešli tak zkažení zmrazených potravin.
Normální zvuky při provozu:
Klapnutí: Když elektrické ovládání
zapne a vypne kompresor, je slyšet
zvuk klapnutí.
Když je chladicí kapalina
pumpována potrubím výměníku na
zadní straně do chladiče/výparníku,
můžete slyšet zvuk slabého bublání.
Bublání: Když je kompresor zapnut
a chladící médium začne proudit
potrubími, může to být doprovázeno
pulsujícím zvukem (bzučením,
ševelením, zvukem kapání nebo
tečení). Tento zvuk může být slyšet
nějakou dobu i poté, co se
kompresor vypne.
Výparník mrazničky (tato součást
ochlazuje mrazicí část zařízení) je
pěnou utěsněn ve skříni. Teplota
této části se v průběhu činnosti
mění a současně s tím se také

========21========

22 electrolux
CZ
mění a současně s tím se také
trochu mění její rozměry. Tyto
změny by mohly způsobit zvuk
praskání, který je přirozeným a
neškodným jevem.
Pokud byste chtěli zkontrolovat teplotu potravin uložených v chladničce, nastavte knoflík termostatu do střední polohy, umístěte doprostřed chladicí skříně sklenici s vodou a dejte do ní teploměr s přesností +/- 1 °C. Naměříte-li teploměrem po 6 hodinách od zapnutí hodnotu podobnou hodnotě udávané na displeji, je funkce chladničky v pořádku. Toto měření by se mělo provádět za stálých podmínek (bez změny v uložení potravin do chladničky).
Jestliže s použitím teploměru měříte teplotu v mrazničce, umístěte ho mezi potraviny, protože tak bude odrážet skutečnou teplotu uložených věcí. Hodnota změřená tímto způsobem, pokud použijete teploměr s přiměřenou přesností, bude tatáž nebo o něco málo nižší nežli ta, která je zobrazena na displeji.
Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak používat spotřebič a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotřebiči, týkající se životního prostředí.
Tak můžete ušetřit energii
Vyvarujte se umístění přístroje na místě, které je vystaveno prudkému slunečnímu záření, nebo v blízkosti zdrojů tepla.
Dbejte na dostatečné větrání kondenzátorů a kompresoru. Proto by neměla být blokována cesta pro volnou cirkulaci vzduchu.
Uchovávejte potraviny v nádobách, které se dají dobře zavírat, nebo zabalené ve fólii, abyste se tak vyvarovali vznikání nadměrné námrazy.
Vyvarujte se zbytečného otevírání dveří nebo jejich otevírání na delší dobu.
Teplé potraviny byste měli ukládat do chladicí jednotky pouze tehdy, jestliže již byly ochlazeny na pokojovou teplotu.
Kondenzátor je nutno neustále udržovat v čistotě.

========22========

DE
Spotřebič a životní
prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolačním materiálu. Vyřazený spotřebič by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní straně blízko tepelného výměníku. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadů místní samosprávy.
Materiály použité na tomto spotřebiči a označené symbolem jsou recyklovatelné.
Údržba
Rozmrazování
Rozmrazování je u tohoto modelu automatické.
Pravidelné čištění
Zařízení čistěte pravidelně.
Pro čištění tohoto zařízení
nepoužívejte detergenty, abrasivní nebo silně zapáchající čistící prostředky, voskové lešticí prostředky nebo desinfekční prostředky či výrobky obsahující alkohol.
Před čištěním vytáhněte vidlici síťové šňůry zařízení ze zásuvky síťového rozvodu.
Čištění interiéru
Vnitřní části zařízení a jeho příslušenství čistěte teplou vodou a kyselým uhličitanem sodným (5 ml na 0.5 litru vody).
Všechno opláchněte a důkladně vysušte.
CZ
electrolux 23
Těsnící profil dveří čistěte čistou vodou. Čištění exteriéru
Vnější části zařízení čistěte teplou vodou a kyselým uhličitanem sodným (5 ml na 0.5 litru vody).
Doporučuje se jednou nebo dvakrát ročně odstranit prach a nečistoty usazené na zadní straně zařízení a na kondenzátoru, a vyčistit odpařovací misku umístěnou na horní straně kompresoru.
Po očištění připojte zařízení znovu na napájecí napětí.
Když se chladnička nepoužívá V případě, že se spotřebič nebude dlouhou dobu používat, proveďte následující kroky:
Vypněte spotřebič.
Z chladničky vyjměte potraviny. Proveďte odmrazení a vyčistěte ji podle dříve uvedeného postupu.
Nechte dveře otevřené, aby vzduch uvnitř nezatuchl.

========23========

24 electrolux
CZ
DE
Výměna uhlíkového filtru
K zajištění nejlepší výkonu uhlíkového filtru je nutné ho každý rok vyměnit. Nové uhlíkové filtry lze koupit v příslušných prodejnách.
1. Vytáhněte klapku směrem ven. (1) 2. Vyjměte filtr z plastového sáčku. 3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně krytu klapky (2).
4. Kryt klapky zavřete.
Poznámka: uhlíkový filtr je příslušenství ze spotřebního materiálu a proto se na něj nevztahuje záruka.
Při provozu musí být klapka
vzduchového větrání zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně, aby
se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit.

========24========

CZ
electrolux 25
Odstraňování závad
Jak vyměnit žárovku
Pokud žárovka přestane svítit, můžete ji vyměnit následujícím způsobem: Vypněte napájení spotřebiče. Stiskněte zadní háček (1) krytu žárovky šroubovákem a současně zatáhněte a otočte krytem ve směru označeném šipkou (2). Nyní můžete žárovku vyměnit. (Typ žárovky: Osram Halolux 230-240 V, 25 W, závit E 14)
Po výměně žárovky vraťte kryt zpět, až zapadne na své místo a zapněte napájení ke spotřebiči.

========25========

26 electrolux
GBCZ
DE
Když něco nefunguje právně
Během provozu spotřebiče se mohou často vyskytnout některé drobné, ale nepříjemné potíže, které nevyžadují přivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny příslušné informace, jak se vyhnout zbytečnému placení za servis. Chtěli bychom, abyste si uvědomovali, že provoz spotřebiče provází určité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepředstavují závadu, nýbrž jsou součástí normálního provozu.
Ještě bychom chtěli upozornit, že
spotřebič pracuje přerušovaně, takže zastavování kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických částí spotřebiče, dokud není spotřebič vypnut.

========26========

DE
Problém V chladničce jepříliš velké teplo.
Možná příčina
GBCZ
electrolux 27
Řešení
Termostat může být chybně Nastavte knoflík termostatu donastaven.
vyšší polohy.
Byly vloženy nedostatečně Potraviny položte na vhodnéchladné potraviny, nebo byly
místo.vloženy špatně.
Dveře nezavírají těsně nebonejsou dobře zavřeny.
V mrazničce jepříliš velké teplo.
Termostat může být chybněnastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře Dveře nezavírají těsně, nebo
zavírají a zda těsnění není nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Nastavte knoflík termostatu do Dovnitř byly vloženy potraviny
vyšší polohy.
ke zmrazování ve velkémmnožství.
Zkontrolujte, zda dveře dobřezavírají a zda těsnění není Zmrazované výrobky byly
poškozeno nebo znečištěno. umístěny příliš blízko sebe.
U zadní deskychladničky teče voda. Do chladničkyteče voda.
Několik hodin vyčkejte a pakteplotu zkontrolujte znovu.
To je normální. Při
Výrobky umístěte tak, aby automatickém odmrazování
kolem nich mohl volně proudit led na zadní desce taje.
vzduch.
Vývod odtáté vody zchladničky může být zanesen.
Vložené výrobky mohou voděbránit ve stékání do sběrače.
Na podlahuvytéká voda.
Vyčistěte vývod odtáté vody.
Odtátá voda nestéká vývodem
Přemístěte výrobky, aby se do odpařovací misky nad
zadní desky nedotýkaly přímo. kompresorem.
Tvoří se přílišmnoho ledu a námrazy.
Zaveďte vývod odtáté vody doodpařovací misky.
Potraviny nejsou dobře
Potraviny lépe zabalte. zabaleny.
Zkontrolujte, zda dveře dobře Dveře nejsou dobře zavřeny
zavírají a těsnění je nebo nezavírají těsně.
nepoškozeno a čisté.
Nastavte knoflík termostatu do Termostat může být chybně
polohy s vyšší teplotou. nastaven.

========27========

28 electrolux
GBCZ
DE
Problém Kompresornepřetržitě běží.
Možná příčina Řešení
Termostat je chybně nastaven. Nastavte knoflík termostatu do Dveře nejsou správně zavřeny
polohy s vyšší teplotou. nebo nezavírají těsně. Zkontrolujte, zda dveře dobřezavírají a těsnění je Dovnitř byly vloženy potraviny
nepoškozeno a čisté. ke zmrazování ve velkémmnožství. Několik hodin vyčkejte a pakteplotu zkontrolujte znovu. Byly vloženy příliš teplévýrobky.
Nevkládejte potraviny teplejší Spotřebič je postaven v příliš
než je teplota v místnosti. teplém místě. Zkuste snížit teplotu v místnostikde je spotřebič umístěn.
Spotřebič vůbecnepracuje.
Zástrčka není správně Zapojte zástrčku do zásuvkysprávně.
Nefunguje ani
zapojena do zásuvky.
chlazení ani
Jsou spálené pojistky nebo Vyměňte pojistky nebozapněte jistič.
osvětlení.
vypnutý jistič.
Termostat není zapnutý. Spusťte spotřebič podlepokynů v kapitole „Uvedení do
V zásuvce není napětí. (Zkuste
provozu”.
zástrčku zapojit do jinézásuvky) Zavolejte kvalifikovanéhoelektrikáře.
Spotřebič jehlučný.
Zkontrolujte, zda spotřebič Spotřebič není správně
pevně stojí (všechny čtyři ustaven.
nožky by měly sedět napodlaze).
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší značkové
servisní středisko.

========28========

DE
PPokynokyny pry pro inso insttalatéralatéraa
Technické údaje
GBCZ
electrolux 29
Model ENB 35405S Objem brutto (l) Chladnička: 251
Mraznička: 91 Objem netto (l) Chladnička: 240
Mraznička: 78 Šířka (mm) 595 Výška (mm) 1850 Hloubka (mm) 632 Spotřeba energie (kWh/24 hod.) 1,027
(kWh/rok) 375 Energetická třída podle norem EU A Mrazící výkon (kg/24 h) 10
maximální doba uložení v případě
provozní poruchy (h) 16 Jmenovitá intenzita proudu (A) 0,6 Hmotnost (kg) 73 Počet kompresorů 1
Instalace spotřebiče
Doprava, vybalení
Doporučuje se dopravovat
spotřebič v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstražná upozornění na obalu.
Po každé přepravě se spotřebič asi po dobu 2 hodin nesmí zapínat. Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není nějak poškozen. Případná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě obaly nevyhazujte.
Čištění
Odstraňte všechny lepicí pásky a jiné prvky, které v přístroji fixují jednotlivé části příslušenství.
Vyčistěte přístroj uvnitř vlažnou vodou a neagresivním saponátovým přípravkem. Použijte k tomu měkkou utěrku. Vnitřek přístroje po vyčištění vysušte.

========29========

30 electrolux
GBCZ
Umistěni
Na spotřebu energie a správnou funkci zařízení má vliv teplota okolního prostředí.
Při umísťování zařízení berte laskavě ohled na to, že se doporučuje provozovat zařízení v rozmezí mezních hodnot teploty okolního prostředí v závislosti na klimatické třídě, specifikované na identifikačním štítku tak, jak jsou uvedeny v následující tabulce.
Klimatická třída Teplota okolního prostředí
SN +10 ... +32 °C
N +16 ... +32 °C
ST +18 ... +38 °C
Klesne-li teplota okolního prostředí pod specifikovanou dolní mez, může teplota uvnitř chladícího prostoru vzrůst nad požadovanou teplotu.
Vzroste-li teplota okolního prostředí nad specifikovanou horní mez, může to mít za následek zvýšení doby chodu kompresoru, narušení procesu odmražování, zvýšení teploty uvnitř chladícího prostoru nebo zvýšení spotřeby energie.
Instalujte distanční podložky, které lze nalézt v sáčku s příslušenstvím, na horní zadní rohy zařízení.
Povolte šrouby, vložte distanční podložky pod šrouby, a šrouby znovu utáhněte. Při instalování zařízení dbejte na to, aby
DE
bylo postaveno ve vodorovné poloze. Toho lze dosáhnout pomocí 2 seřiditelných nožek pod přední stranou zařízení.
Neinstalujte zařízení do takových míst, kde by bylo vystaveno dopadu přímého slunečního světla, nebo do blízkosti kuchyňského sporáku nebo kamen. Donutí-li vás uspořádání vybavení místnosti instalovat toto zařízení do blízkosti kuchyňského sporáku nebo kamen, dodržte laskavě následující minimální vzdálenosti:
Je-li k disposici vedle plynového nebo
elektrického sporáku prostor menší
než 3 cm, zasuňte mezi obě tato
zařízení nehořlavou izolační desku o
tloušťce 0.5 1 cm.
V případě kamen pro spalování uhlí
nebo topného oleje musí být dodržena
vzdálenost od nich rovná 30 cm,
jelikož jejich tepelný výkon je vyšší. Konstrukční řešení tohoto zařízení umožňuje přisunout je ke stěně až na doraz.
Při instalaci zařízení musí být
dodrženy minimální vzdálenosti
uvedené na obrázku.
A: instalace pod kuchyňskou skříňku
připevněnou ke stěně
B: instalace do volného prostoru

========30========

DE
Instalace uhlíkového filtru Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sáčku, aby se zachovaly jeho vlastnosti a životnost. Filtr musí být umístěn za klapku před zapnutím spotřebiče.
1. Vytáhněte klapku směrem ven. (1) 2. Vyjměte filtr z plastového sáčku. 3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně krytu klapky (2).
4. Kryt klapky zavřete.
Při provozu musí být klapka
vzduchového větrání zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně, aby
se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit.
GBCZ
electrolux 31
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Jestliže to umístění nebo používání
spotřebiče vyžadují, můžete změnit
směr otvírání dveří.
Spotřebiče se dodávají s otvíráním dveří
směrem doprava.
Při změně směru otvírání postupujte
podle obrázku a příslušných
vysvětlivek:
obr. 1
Doporučujeme, abyste požádali o pomoc ještě jednu osobu, která Vám pomůže bezpečně podržet dveře. Spotřebič odpojte od elektrické sítě. Otevřete dveře chladicího prostoru, odstraňte horní zakončení (j) vyšroubováním 2 šroubů (a), potom zavřete dveře (obr. 2).

========31========

32 electrolux
GBCZ
obr. 2
Krytku (g) z jedné strany horního zakončení (2) přemístěte na druhou stranu (obr. 2).
Vyšroubujte 2 šrouby (c), odstraňte držák dveří nahoře vpravo (d), vyšroubujte i šroub na druhé straně (c), odstraňte krytku (b) a vložte ji prázdného plastového sáčku.
obr. 3
Dveře chladicího prostoru lehce nadzdvihněte a sejměte.
Vyšroubujte šroub (m), odstraňte dveřní zarážku (h) a namontuje ji obráceně na druhou stranu (obr. 2). Z tělesa spotřebiče postupně odstraňte dvojitý držák dveří (a, b, c). Nezapomeňte také odstranit plastovou rozpěrku (b) pod držákem dveří (obr.
DE
3).
Dveře mrazicího prostoru lehce nadzdvihněte a sejměte.
Z obou dveří odstraňte zátky (t, z) (obr. 5).
Uvolněte vložku dolní krycí mřížky (e) šroubovákem (obr. 4).
Vyšroubujte čep dolního držáku dveří mrazicího prostoru (h, f), a potom ho zašroubujte na druhou stranu. Nezapomeňte na podložku (h) (obr. 4).
obr. 4
Vložku dolní krycí mřížky (e) zasaďte na druhou stranu.
Odstraňte levé krycí čepy dvojitého držáku dveří (3 kusy, n, k) a přemístěte na druhou stranu (obr. 3).
Díly zablokování dveří (u, v) odmontujte vyšroubováním šroubu (s) (obr. 3).
Díly zablokování dveří (u, v) otočte, přemístěte je na druhou stranu druhých dveří a připevněte je zašroubováním šroubu (s). Zátky (t, z) opět zasuňte na druhé straně dveří.
Čep dvojitého držáku dveří (m) zasuňte do levého vyvrtaného otvoru dveří mrazicího prostoru (obr. 3).

========32========

DE
Dveře mrazicího prostoru postavte na spodní čep držáku dveří (f) (obr. 4). Dveře otevřete a dvojitý držák dveří připevněte 2 šrouby (c) na levou stranu. Nezapomeňte na plastovou rozpěrku pod dveřmi (b). Okraje dveří musí být souběžné s boční hranou spotřebiče.
Dveře chladicího prostoru postavte na čep dvojitého držáku dveří. Z plastového sáčku vyjměte horní levý držák dveří (f) a krytku (c) a přišroubujte šrouby (c) (obr. 1). Otevřete dveře chladicího prostoru a přimontujte horní zakončení (j) 2 šrouby (a); přitom vraťte zpět magnet (k), potom zavřete dveře (obr. 2). Spotřebič postavte na zvolené místo, vyrovnejte ho a připojte k elektrické síti.
obr. 5
Jestliže tento postup nechcete provádět
sami, obraťte se prosím na nejbližší
servisní středisko. Naši technici vám
za poplatek změnu směru otvírání
dveří provedou.
GBCZ
electrolux 33
Elektrické připojení Tato chladnička je navržena pro provoz se střídavým napájecím napětím 230 V, 50 Hz.
Zástrčka musí být zapojena do zásuvky opatřené kolíkem, připojeným na ochranný vodič. Jestliže taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáře s příslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotřebiče takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodičem podle platných předpisů instaloval.
Tento spotřebič odpovídá
následujícím direktivám
(směrnicím) E.E.C.: 73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Směrnice o nízkém napětí) ve znění pozdějších předpisů,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších předpisů.

========33========

34 electrolux
GBCZ
DE
TTabulkabulka dob uchoa dob uchovvávávání (1)ání (1) Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny Doba uchovávání ve dnech Způsob zabalení
1234567
Syrové maso XXx x x mikrotén, vzduchotěsně Vařené maso XXXx x x zakrytý pokrm
Pečené maso XXXx x zakrytý pokrm
Syrová sekaná X zakrytý pokrm
Pečená sekaná XXx x zakrytý pokrm
Studené nářezy, vídeňský salám XXxx mikrotén, celofán, voskovaný papír Čerstvé ryby X x x mikrotén, vzduchotěsně Vařená ryba XXx x zakrytý pokrm
Smažená ryba XXx x x zakrytý pokrm
Ryby v otevřené plechovce X x x zakrytý pokrm
Čerstvé kuře XXXx x x mikrotén, vzduchotěsně Smažené kuře XXXx x x zakrytý pokrm
Čerstvá slepice XXx x x mikrotén, vzduchotěsně Vařená slepice XXx x x zakrytý pokrm
Čerstvá kachna, husa XXXx x x mikrotén, vzduchotěsně Pečená kachna, husa XXXXx x x zakrytý pokrm
Máslo, neotevřené X XXXX X Xpůvodní obal
Máslo, otevřené XXx x x x x původní obal
Mléko v plastikovém sáčku XXXx x původní obal
Smetana XXx x krabice z umělé hmoty Kyselá smetana XXXXx x x krabice z umělé hmoty Sýr (tvrdý) X XXXX X Xhliníková fólie
Sýr (měkký) XXXXx x x mikrotén
Tvaroh XXXXx x x mikrotén
Vejce X XXXX X Xmikrotén
Špenát, šťovík XXx x mikrotén
Zelený hrášek, zelené fazolové lusky XXXXx x x mikrotén
Houby XXx x x mikrotén
Mrkev, kořen X XXXX X Xmikrotén
Paprikové lusky XXx x x mikrotén
Rajská jablíčka X XXXX X Xmikrotén
Zelí, kapusta X XXXX x x mikrotén
Rychle se kazící ovoce (jahody,
maliny, a pod.) XXXx x mikrotén
Ostatní ovoce XXXXx x x mikrotén
Otevřené ovocné konzervy XXXx x zakrytý pokrm
Pečivo plněné krémem XXx x zakrytý pokrm
Poznámky:
X obvyklá doba uchovávání,
x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu čerstvých výrobků).

========34========

DE
GBCZ
electrolux 35
TTabulkabulka dob uchoa dob uchovvávávání (2)ání (2)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce Potraviny V oddílu čerstvých V oddíl
Zelenina:
potravin potravin +2 – +7 °C - 18°C
zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýně,
kukuřice, a pod. 1 den 12 měsíců
Hotové pokrmy:
zeleninová jídla, přílohy, s masem a pod. 1 den 12 měsíců
Hotové pokrmy:
svíčková, guláš z uzeného kolena, maso z tlačenky a pod. 1 den 6 měsíců
Pokrmy z brambor, těstoviny:
bramborová kaše, noky, knedlíky, těstoviny plněné džemem,
smažené hranolky 1 den 12 měsíců
Polévky:
masový vývar, polévka ze zelených fazolových lusků,
polévka ze zeleného hrášku a pod. 1 den 6 měsíců
Ovoce:
višně, třešně, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany 1 den 12 měsíců
Maso:
kuře, kachna, husa a jejich drůbky, 1 den 5 měsíců filé, tuňák 1 den 6 měsíců
Mražený krém na tyčince, zmrzlina
ZárZárukuka a sera a servisvis
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
1 den 3 týdny
uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že: a) výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku, c) Kupující při reklamaci výrobku předloží
platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence

========35========

36 electrolux
GBCZ
reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručníchpodmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebenínebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami velektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provoznímipodmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není
DE
závadou) ani na výrobek použitý nadrámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.). Poskytnutím záruky nejsou dotčena právaKupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovenízvláštních právních předpisů. Prodávající je povinen předat Kupujícímupři prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli potéaktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice,včetně jejich telefonních čísel. Jakékoli bližší informace o Záruce aAutorizovaných servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď natelefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., ElectroluxService, Hanusova ul., 140 21 Praha
4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Při oznamování závady je nutné identifikovat spotřebič pomocí údajů typového štítku.
Tento typový štítek je přilepen na vnitřní stěnu vedle zásuvky pro zeleninu v oddílu čerstvých potravin na levé straně dole. Jsou zde veškeré údaje potřebné pro oznámení závady servisu (typ, model, sériové číslo, atd.). Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotřebiče:
Model
Číslo výrobku (Prod.No.)
Séri

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Chłodziarko-zamrażarka
Nazwa ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE
Model ENB 35405 S 8 INSPIRE
Rozmiar pliku 620 KB
Number of pages 42 pages
format pliku pdf
Język Chłodziarko-zamrażarka ELECTROLUX ENB 35405 S8 INSPIRE Česky - Czech Česky - Czech,