Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE - Zmywarka

Jeśli szukasz instrukcji: Zmywarka ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Zmywarka ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE
Zmywarka ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE Zmywarka ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1881 KB (format pliku: pdf)
117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 1
Návod k použití
Myčka
ESF 45010

========1========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 2
We were thinking of you when we made this product

========2========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 3
Vítejte ve světě Electroluxu electrolux 3
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!

========3========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 4
4
electrolux obsah
Obsah
Bezpečnostní upozornění 5 Popis výrobku 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 11 Denní používání 15 Mycí programy 25 Čištění a údržba 27 Spotřebič nefunguje 29 Technické údaje 32 Poznámky pro zkušebny 34 Instalace 35 Poznámky k ochraně životního prostředí 39 Záruční podmínky 40
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí

========4========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 5
bezpečnostní upozornění electrolux 5
Bezpečnostní upozornění
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu myčky si před její instalací a prvním použitím pozorně přečtěte tento návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a přesvědčte se, že zůstanou u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
● Po použití odpojte myčku od zdroje
napájení a vypněte přívod vody. ● Pokud by bylo zapotřebí spotřebič
opravit, obraťte se na
autorizovanédo servisního
technika, který by měl použít
výhradně originální náhradní díly.
Správné používání
● Toto myčka je určena k mytí
domácího nádobí vhodného pro
mytí v myčce.
● V myčce nepoužívejte žádná
rozpouštědla. Mohla by způsobit
výbuch.
● Nože a další náčiní s ostrými
špičkami vkládejte do košíčku na
příbory špičkou dolů, nebo je
položte vodorovně do horního
koše.
● Používejte jen prostředky (mycí
prostředky, sůl a leštidla) vhodné
pro myčky.
● Pokud je myčka v provozu,
neotvírejte dveře, mohla by
uniknout horká pára.
● Dokud mycí cyklus neskončí,
nevytahujte z myčky žádné nádobí.
Všeobecné bezpečnostní informace ● Mycí prostředky mohou způsobit
chemické popálení očí, úst a hrdla.
Může dojít k ohrožení života!
Dodržujte bezpečnostní pokyny
výrobce mycího prostředku do
myčky.
● Voda v myčce není určena k pití.
Mohou v ní být zbytky mycího
prostředku.
● Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky
vždy zavřené, s výjimkou vkládání
nebo vyjímání nádobí. Tímto
způsobem zabraníte tomu, aby
přes dveře někdo zakopl a zranil
se.
● Na otevřené dveře myčky si
nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
Dětská pojistka
● Tento spotřebič smí používat
pouze dospělé osoby. Děti by
neměly používat myčku bez
dozoru.
● Všechny obaly uschovejte z
dosahu dětí. Hrozí nebezpečí
udušení.
● Všechny mycí prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
● Jsou-li dveře myčky otevřené,
nedovolte dětem, aby se k nim
přibližovaly.

========5========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 6
6
electrolux bezpečnostní upozornění
Instalace
● Zkontrolujte, zda během dopravy
nedošlo k poškození myčky.
Poškozený spotřebič nikdy
nepřipojujte. Je-li myčka
poškozená, obraťte se na
dodavatele.
● Všechny obaly je nutné před
použitím myčky odstranit. ● Elektrickou a vodovodní instalaci,
které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba s příslušným
oprávněním.
● Změna technických parametrů,
nebo jakákoli jiná úprava
spotřebiče je z bezpečnostních
důvodů nebezpečná.
● Nikdy myčku nepoužívejte, pokud
jsou elektrické připojení nebo
vodovodní hadice poškozené; nebo
v případě takového poškození
ovládacího panelu, pracovní desky
nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte
se na místní servisní středisko,
abyste se nevystavovali možnému
nebezpečí.
● Žádnou stranu myčky nesmíte
vrtat, abyste nepoškodili vodovodní
a elektrické komponenty.
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.

========6========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 7
popis výrobku electrolux 7
Popis výrobku
1 Horní koš
2 Nastavení tvrdosti vody
3 Zásobník na sůl
4 Dávkovač mycího prostředku
5 Dávkovač leštidla
6 Typový štítek
7 Filtry
8 Dolní ostřikovací rameno
9 Horní ostřikovací rameno
10 Pracovní deska

========7========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 8
8
electrolux ovládací panel
Ovládací panel
1 Tlačítko hlavního vypínače
2 Tlačítka volby programu
3 Tlačítko Odložený start
4 Digitální displej
5 Kontrolky

========8========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 9
Probíhající program
ovládací panel electrolux 9
Kontrolky
Rozsvítí se, je-li nastavený mycí program, a svítí po celou dobu trvání programu. Zhasne po skončení mycího programu.
Konec programu
Rozsvítí se po skončení mycího programu. Má také doplňkové funkce vizuální signalizace
jako:
- nastavení změkčovače vody,
- aktivace/deaktivace dávkovače leštidla, - spuštění poplachu z důvodu poruchy myčky.
Funkce 3 v 1
Udává aktivaci/deaktivaci “funkce 3 v 1” (viz “funkce 3 v 1”).
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli.
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.
Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/nebo leštidlo.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se rozpouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.

========9========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 10
10
electrolux ovládací panel
Režim nastavení
Nezapomeňte, že při provádění těchto postupů MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení:
● Stiskněte tlačítko Zap/Vyp,
VŠECHNY kontrolky programu se
rozsvítí a na digitálním displeji jsou
vidět 3 svislé čárky = spotřebič je v
režimu nastavení.

Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, rozsvítí se POUZE kontrolka tlačítka programu a na digitálním displeji je vidět 1 svislá čárka = je ještě nastaven naposled prováděný nebo zvolený program.
V tomto případě je nutné k návratu do režimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka programů umístěná nad nápisem Cancel, až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů a na digitálním displeji se objeví 3 svislé čárky. Program se zruší a spotřebič je teď v režimu nastavení.

========10========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 11
Při prvním použití Před prvním použitím myčky nádobí ● Zkontrolujte, zda je elektrické a
vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci.
● Odstraňte veškeré obaly zevnitř
spotřebiče.
● Nastavte změkčovač vody. ● Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr
vody a pak doplňte sůl do myčky. ● Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
Chcete-li použít kombinované mycí
tablety jako: “3 v 1”, “4 v 1”, “5 v 1” apod... nastavte funkci 3 v 1 (viz “funkce 3 v 1”).
Tvrdost vody
°dH °TH mmol/l
při prvním použití
electrolux 11
Nastavení změkčovač vody. Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody, protože by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší.
Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH),
francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Nastavení změkčovače Použití
soli ručně elektronicky
51 - 70 91 - 125 9,0 - 12,5 2 43 - 50 76 - 90 7,6 - 8,9 2 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 2 29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 2 23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 2 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 2 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 1 11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 1 4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 1 < 4 < 7 < 0,7 1
*
sůl není nutná
stupeň 10 ano stupeň 9 ano stupeň 8 ano stupeň 7 ano stupeň 6 ano stupeň 5 ano stupeň 4 ano stupeň 3 ano stupeň 2 ano stupeň 1 ne *

========11========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 12
12
electrolux při prvním použití
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí
stupnice tvrdosti vody, a elektronicky s
použitím tlačítek programu na ovládacím panelu.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do
polohy 2.
1. Otevřete dveře myčky. 2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz
tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na
stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko hlavního
vypínače. Myčka nádobí musí být v
režimu nastavení.
2. Stiskněte a podržte současně
tlačítka funkcí 2 a 3, až začnou
kontrolky tlačítek funkcí 1, 2 a 3
blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce 1,
kontrolky tlačítek funkcí 2, a 3
zhasnou, kontrolka tlačítka funkce
1 stále bliká a současně začne
blikat kontrolka fáze programu.
Aktuální stupeň je signalizován počtem blikání kontrolky konce programu (viz tabulka). Příklady:
5 bliknutí, přestávka, 5 bliknutí, přestávka apod... = stupeň 5 6 bliknutí, přestávka, 6 bliknutí, přestávka apod... = stupeň 6
4. Stupeň můžete změnit stisknutím
tlačítka funkce 1. Každým
stisknutím tlačítka se stupeň
změní. (Při volbě nového stupně se
řiďte tabulkou).
Příklady:
jestliže je aktuální stupeň 5, jedním
stisknutím tlačítka 1 zvolíte stupeň
6.
jestliže je aktuální stupeň 10,
jedním stisknutím tlačítka 1 zvolíte
stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka hlavního
vypínače.

========12========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 13
při prvním použití
electrolux 13
Doplňování soli
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly
zbytky soli a nasaďte uzávěr zpět.
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací zařízení.
Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích programů.
Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly delší dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím
zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela normální jev.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš
a odšroubujte uzávěr zásobníku na
sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr
vody (to je nutné pouze při
prvním plnění soli).
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.

========13========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 14
14
electrolux při prvním použití
Doplnění leštidla
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a
usušení nádobí beze šmouh a skvrn. Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování. 1. Otevřete zásobník stisknutím
uvolňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se
zásobník úplně zaplní. Maximální
stupeň doplnění je označen
značkou “max”.
Dávkovač lešticího prostředku pojme asi 110 ml lešticího prostředku, což stačí pro 16 a 40 mycích cyklů v závislosti na dávkovacím nastavení.
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na skleněném nádobí nebo ostří nožů namodralý film.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření
víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí
prostředky pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.

========14========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 15
Denní používání ● Zkontrolujte, zda je nutné doplnit
sůl nebo leštidlo.
● Vložte do myčky nádobí a příbory. ● Doplňte mycí prostředek. ● Zvolte mycí program vhodný pro
vložené nádobí a příbory. ● Spusťte mycí program. Vkládání nádobí a příborů V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
● Před vložením nádobí:
- Z nádobí odstraňte všechny
zbytky jídel a nečistoty.
- Připálené zbytky jídel v nádobách
nechte změknout.
denní používání electrolux 15
● Při vkládání nádobí a příborů
postupujte takto:
- Talíře a příbory nesmí bránit
otáčení ostřikovacích ramen.
- Duté nádobí jako šálky, sklenice,
hrnce apod. pokládejte dnem
vzhůru, aby se voda nemohla
zachycovat v nádobách nebo
v prohlubních.
- Talíře a příbory nesmí ležet
na sobě, nebo se navzájem
zakrývat.
- Sklenice se nesmí dotýkat, aby
se nepoškodily.
- Malé předměty vložte do košíčku
na příbory.
● Na plastovém nádobí a hrncích s
teflonem se mohou držet vodní
kapky; toto nádobí neschne tak
dobře jako porcelánové a ocelové
nádobí.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné: - Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými nebo
perleťovými držadly.
- Plastové předměty, které nejsou odolné vůči vyšší
teplotě.
- Starší příbory s lepenými díly, které nejsou tepelně
odolné
- Lepené příbory nebo talíře. - Měděné nebo cínové předměty.
- Olovnatý křišťál.
- Ocelové předměty podléhající korozi.
- Dřevěné mísy.
- Předměty ze syntetických vláken.
omezeně vhodné:
- Kameninové nádobí myjte v myčce pouze tehdy, jestliže to výrobce nádobí výslovně doporučil.
- Glazované vzory mohou při častém mytí vyblednout . - Stříbrné a hliníkové nádobí často při mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žloutek a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj raději ihned odstraňte.

========15========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 16
16
electrolux denní používání
Otevřete dveře myčky, vytáhněte koše
a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice, talíře, salátové mísy, příbory apod. Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše, ale vždy si ověřte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
Dvě řady držáků v dolním koši lze lehce sklopit a získat tak místo k
uložení vložení hrnců, pánví a velkých
mís.
Košíček na příbory
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního koše.
Při vkládání nebo vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Vidličky a lžíce vložte do
vyjímatelného košíčku na příbory držadly směrem dolů a nože s držadly směrem nahoru (obr. 1).
obr. 1
Pokud držadla vyčnívají ze dna košíčku a brání v otáčení dolního ostřikovacího ramene, otočte příbory držadly směrem nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady.

========16========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 17
denní používání electrolux 17
K pohodlnějšímu vkládání příborů do košíčku na příbory můžete otevřít držadlo košíčku (obr. 2).
obr. 2
Lepších výsledků mytí dosáhnete, jestliže použijete mřížku na příbory. Pokud velikost a rozměry příborů umožňují použití mřížek, lze je snadno skrýt (obr. 3).
obr. 3

========17========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 18
18
electrolux denní používání
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (dezertní, podšálky, ploché talíře do maximálně 24 cm v průměru), misky na salát, šálky a skla.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit obráceně na držáky na šálky. Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, můžete držáky šálků vyklopit nahoru. Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se nemohly posunout.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

========18========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 19
Seřízení výšky horního koše
denní používání electrolux 19
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a pak
je vložte do dolního koše.
Se zdviženým horním košem
Se sníženým horním košem
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz. 2. Opatrně zvedněte obě strany
nahoru, až se mechanismus
zachytí a koš je ve stabilní poloze.
Upozornění!
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte
koš pouze na jedné straně. Jestliže je koš ve vyšší poloze, nemůžete použít držáky na šálky.
Maximální výška nádobí v:
horním koši
dolním koši
20 cm 31 cm
24 cm 27 cm
Při snížení koše do původní polohy postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz. 2. Opatrně zvedněte obě strany
nahoru, a pak spusťte záchytný
mechanismus pomalu dolů, stále
ho přitom držte.
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře mohou být nebezpečné.

========19========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 20
20
electrolux denní používání
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která jsou uvedena na obalu mycího prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru znečištění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku 1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství prostředku:
1
2
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2). Tato dávka
mycího prostředku se využije pro
předmytí.
Při použití mycích tablet: tablety
vložte do přihrádky (1).
4. Zavřete víčko a stiskněte, až
zapadne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští různou rychlostí. Některé mycí tablety proto při krátkých mycích programech plně nevyužijí svůj mycí účinek. Používejte proto pro mycí tablety dlouhé mycí programy, které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.

========20========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 21
Funkce 3 v 1
Tento spotřebič je vybavený funkcí 3 v 1, která umožňuje použití kombinovaných mycích tablet 3 v 1. Tyto výrobky jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet (“ 3 v 1”, “ 4 v 1”, “ 5 v 1” apod....)
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte se pokyny výrobce. Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího
prostředku a soli z příslušných
zásobníků automaticky vypnutý, stejně
jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci 3 v 1 ještě před nastavením mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro následující mycí programy.
Při použití funkce 3 v 1 se může změnit délka cyklu uvedená v tabulce mycích programů.
Jakmile již program běží, funkci 3 v 1
již není možné změnit. Chcete-li funkci
3 v 1 zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak vypnout funkci 3 v 1.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
denní používání electrolux 21
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek,
doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci 3 v 1.
2. Doplňte opět zásobník soli a
leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na
nejvyšší seřízení a proveďte 1
normální mycí program bez
vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody
podle tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Aktivace/deaktivace funkce 3 v 1. 1. Stiskněte tlačítko hlavního
vypínače. Myčka nádobí musí být v
režimu nastavení.
2. Stiskněte současně dvě tlačítka
umístěná nad nápisem 3 v 1, až
se rozsvítí kontrolka odpovídající
symbolu “3 v 1”. To znamená, že je
funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím
stejných tlačítek, až kontrolka
odpovídající symbolu “3 v 1”
zhasne.

========21========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 22
22
electrolux denní používání
3. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka hlavního vypínače.
Jestliže nejste spokojeni se sušením, doporučujeme aktivovat pouze dávkovač leštidla. Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je možná jen tehdy, je-li funkce 3 v 1 aktivní.
Jestliže je dávkovač leštidla aktivní,
je automaticky aktivována i kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu.
Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko hlavního
vypínače. Myčka nádobí musí být v
režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí
2 a 3, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí 1, 2 , a 3 blikat.
3. Stiskněte tlačítko 2, kontrolky
tlačítek 1 a 3 zhasnou, zatímco
kontrolka tlačítka funkce 2 bude
stále blikat.
4. Chcete-li zapnout dávkovač
leštidla, znovu stiskněte tlačítko 2,
kontrolka konce programu se
rozsvítí k signalizaci aktivace
dávkovače leštidla.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka hlavního
vypínače.
6. Chcete-li dávkovač leštidla
vypnout, řiďte se výše popsanými
pokyny až kontrolka konce
programu zhasne.

========22========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 23
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dveřmi. V tomto případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas až poté, co dveře zavřete. Až do tohoto okamžiku je možné změnit provedené nastavení. 1. Zkontrolujte, zda jsou koše
správně naplněny a ostřikovací
ramena se mohou volně otáčet. 2. Zkontrolujte, zda je přívod vody
otevřený.
3. Stiskněte tlačítko hlavního
vypínače. Myčka nádobí musí být v
režimu nastavení.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající
požadovanému programu (viz
tabulku mycích programů). Rozsvítí
se kontrolka odpovídající zvolenému programu. Na digitálním displeji jsou vidět 3 svislé čárky.
Kontrolka probíhajícího programu se rozsvítí.
Zavřete dveře myčky a program se
spustí automaticky.
Kontrolka probíhajícího
programu zůstane svítit.
Na digitálním displeji je vidět
pouze 1 svislá čárka a bude svítit
po celou dobu trvání mycího
programu.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu
stiskněte tlačítko odloženého
startu, až se na digitálním displeji
objeví blikající číslice počtu hodin,
o které má být program odložen.
Můžete zvolit hodnotu od 1 do 9
hodin.
denní používání electrolux 23
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání
se spustí automaticky. Číslo na
displeji přestane blikat, ale zůstane
svítit.
3. Odpočítávání probíhá v krocích po
1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání
nezmění ani nepřeruší.
5. Po uplynutí nastaveného času se
program spustí automaticky.
Je-li nastavená funkce odloženého startu, je kontrolka probíhajícího programu vypnutá. Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program a kontrolka probíhajícího programu se rozsvítí.
Volbu mycího programu a odloženého startu lze provést i se zavřenými dveřmi. Mějte na paměti, že po stisknutí tlačítka mycího programu máte JEN 3 vteřiny na zvolení jiného programu nebo odloženého startu, pak se zvolený program automaticky spustí.
Zrušení odloženého startu 1. Probíhající odpočítávání je možné
zrušit, lze ho také zrušit ještě před
jeho spuštěním, v obou případech
pouhým stisknutím tlačítka
odloženého startu, až z digitálního
displeje zmizí zobrazené číslice.
V tomto případě se zvolený
program spustí automaticky.

========23========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 24
24
electrolux denní používání
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte JEN v nutných případech.
Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi opatrně.
Přerušení probíhajícího mycího programu:
● Otevřete dveře myčky; program se
zastaví. Zavřete dveře; program se
opět spustí od okamžiku, ve
kterém byl přerušen. ● Stiskněte tlačítko hlavního
vypínače, všechny kontrolky
zhasnou. Stiskněte opět tlačítko
hlavního vypínače; program se
opět spustí od okamžiku, ve
kterém byl přerušen.
Zrušení probíhajícího mycího programu
● Stiskněte současně a podržte dvě
tlačítka programů umístěná nad
nápisem Cancel (zrušit), až se
rozsvítí všechny kontrolky tlačítka
programů a na digitálním displeji
se objeví 3 svislé čárky. Mycí
program se zruší.
Chcete-li zvolit nový mycí program,
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího prostředku mycí prostředek.
Konec mycího programu
● Myčka se vypne automaticky a
probíhající program zhasne. ● Kontrolka konce programu se
rozsvítí.
● Kontrolka právě ukončeného
programu svítí.
● Digitální displej se vypne. 1. Vypněte myčku stiskem tlačítka
hlavního vypínače.
2. Otevřete dveře myčky, nechte je
pootevřené, počkejte několik minut,
a teprve potom nádobí vyjměte;
nádobí tak vychladne a lépe se
vysuší.
Vyjmutí nádobí
● Horké nádobí je náchylnější k
rozbití. Nádobí proto nechte
vychladnout, a teprve potom ho
vyjměte.
● Nejprve vykliďte dolní koš a teprve
potom horní; zabráníte tak kapání
vody z horního koše na nádobí v
dolním koši.
● Strany a dveře myčky mohou být
vlhké, protože nerezový povrch
může být chladnější než nádobí.
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě a zavřít přívod vody.

========24========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 25
mycí programy electrolux 25
Mycí programy
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro
nádobí
Popis programu
Intenzivní
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce a pánve
Přemytí
Hlavní mytí až do 70°C 2 průběžné oplachy Závěrečný oplach Sušení
Auto
Normálně znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce a pánve
Přemytí
Hlavní mytí až do 50°C nebo 65°C
2 průběžné oplachy Závěrečný oplach Sušení
Rychlý
Lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Hlavní mytí až do 60°C Závěrečný oplach
Eco
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Přemytí
Hlavní mytí až do 50°C 1 průběžný oplach Závěrečný oplach Sušení
Sklo
Normálně znečištěné
Jemný porcelán, nádobí a sklo
Hlavní mytí až do 45°C 1 průběžný oplach Závěrečný oplach Sušení

========25========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 26
26
electrolux mycí programy
Informace o mycích programech
Mycí program Auto
Během mycího programu Auto se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody.
Pokud například není myčka plná nádobí a to je jen lehce znečištěné, budou fáze “předmytí”, “hlavní mytí” a “oplachování” kratší a spotřeba vody nižší.
Je-li myčka plná nádobí, a to je silně znečištěné, budou fáze “předmytí”, “hlavní mytí” a “oplachování” delší a spotřeba vody vyšší.
Z tohoto důvodu se může měnit délka programu, spotřeba vody i energie v rámci uvedeného rozsahu pro program Auto (viz “Tabulka mycích programů”).
Během mycího programu Auto se teplota hlavní mycí vody automaticky upravuje v rozmezí 50°C a 65°C podle stupně znečištění nádobí.

========26========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 27
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru (A),
mikrofiltru (B) a plochého filtru.
Uvolněte filtrační systém otočením
držadla mikrofiltru a vytáhněte ho.
3. Otočte držadlem o asi
1/4
proti
směru hodinových ručiček a
vyjměte filtry z myčky.
čištění a údržba electrolux 27
4. Systém rozeberte vytažením
hrubého filtru (A) za otvor držadla
z mikrofiltru (B).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky
a pečlivě ho omyjte z obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru
(B) a přistiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava. Během
tohoto postupu zkontrolujte, zda
plochý filtr někde nevyčnívá ze dna
myčky.
Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů!
Nesprávné umístění a sestavení filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí.

========27========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 28
28
electrolux čištění a údržba
NIKDY se nepokoušejte odstranit horní ostřikovací rameno. Jestliže se otvory v horním ostřikovacím rameni zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí prostředek a leštidlo čistěte pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce
65°C mycí program bez nádobí, ale s mycím prostředkem.
Při delším nepoužití myčky Nebudete-li myčku používat po delší
dobu, doporučujeme postupovat takto: 1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze
zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných
pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní hadici a vylijte z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji o sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí
hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice. Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.

========28========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 29
Spotřebič nefunguje
spotřebič nefunguje electrolux 29
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo
přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez
volání do servisu.
Vypněte myčku, otevřete dveře a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód
Chybné funkce Možné příčiny Řešení
● Nepřetržitým blikáním kontrolky probíhajícího programu,
Myčka se neplní vodou.
● 1 bliknutí
kontrolky konce programu
● Nepřetržitým blikáním kontrolky probíhajícího programu,
Myčka nevypouští.
● 2 bliknutí
kontrolky konce programu
● Nepřetržitým blikáním kontrolky probíhajícího programu,
Aktivace systému proti vyplavení.
● 3 bliknutí
kontrolky konce programu
● Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. ● Vodovodní kohout je zavřený. ● Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji hadice u přívodního ventilu je zanesený. ● Přívodní hadice není správně položená, nebo je ohnutá, přiskříplá.
● Vyčistěte vodovodní kohout.
● Otevřete vodovodní kohout. ● Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
● Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
● Kolík sifonu je zablokovaný. ● Vypouštěcí hadice není správně položená, nebo je ohnutá, přiskříplá.
● Vyčistěte kolík sifonu.
● Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
● Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní středisko.

========29========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 30
30
electrolux spotřebič nefunguje
Poruchový kód
Chybné funkce Možné příčiny Řešení
Nespustil se program.
Po provedení těchto kontrol zavřete dveře myčky a zapněte ji. Stiskněte tlačítko programu, který byl spuštěn před zásahem poplachu. Program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový
kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou popsané ve výše
uvedené tabulce, se prosím obraťte na
místní servisní středisko.
Zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myčky.
● Dveře myčky nejsou správně zavřené.
● Zavřete dveře.
● Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
● Zasuňte zástrčku.
● Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
● Vyměňte pojistku.
● Je nastavený odložený start.
● Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte odložený start.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde: Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výr.číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sér.č. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

========30========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 31
spotřebič nefunguje electrolux 31
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
● Zvolili jste nevhodný mycí program.
● Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala ke všem částem jeho povrchu. Koše se nesmí přeplňovat.
● Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
● Filtry na dně mycího prostoru jsou špinavé nebo nesprávně umístěné.
● Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný. ● Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sůl je prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupeň změkčovače vody.
● Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. ● Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
● Nebylo použito leštidlo. ● Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo modravý potah.
● Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky.
● Zvyšte dávkování leštidla.
● Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na zákaznickou linku výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního střediska.

========31========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 32
32
electrolux technické údaje
Technické údaje
Rozměry Šířka
Výška
Hloubka
45 cm 85 cm 63 cm
Připojení k elektrické síti Napětí - Celkový výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody Minimum
Maximum
0,05 MPa 0,8 MPa
Kapacita
9 jídelních souprav
Max. váha
40 kg
Hladina hluku
49 dB (A)
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

========32========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 33
Údaje o spotřebě
Program
Délka programu (v minutách)
Intenzivní
105 - 115
Auto
80 - 105
Rychlý
25 - 30
Eco (Testovací program pro zkušebny) Sklo
160
55 - 65
Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí.
technické údaje electrolux 33
Spotřeba energie
(v kWh)
Spotřeba vody
(v litrech)
1,6 - 1,8
19 - 21
0,8 - 1,2
12 - 21
0,8
7 - 8
0,8
13
0,6 - 0,7
11 - 12

========33========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 34
34
electrolux poznámky pro zkušebny
Poznámky pro zkušebny
Test podle EN 60704 musí být
proveden s myčkou plnou nádobí a s
použitím testovacího programu (viz “Údaje o spotřebě”).
Množství mycího prostředku:
Nastavení leštidla:
Vrchní koš: bez menších
misek a salátových
Vrchní koš: s menšími miskami a mísou na
Držáky šálků: pozice A
Test podle EN 50242 musí být proveden po naplnění zásobníku na sůl a dávkovače leštidla a s použitím testovacího programu (viz “Údaje o spotřebě”).
Plná náplň: 9 standardních jídelních
souprav
5 g + 20 g (typ B)
poloha 4 (typ III)
Uspořádání v dolním koši
salát
Uspořádání košíčku na příbory

========34========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 35
Instalace
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo
instalatér nebo osoba s příslušným
oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu. Umístění pod pracovní desku (kuchyňská pracovní deska nebo dřez) Po odstranění vrchní desky myčky
můžete myčku instalovat pod jednotku
dřezu nebo již instalovanou pracovní desku, pokud je k dispozici volný prostor odpovídajících rozměrů podle obrázku.
Postupujte následovně:
● Odstraňte vrchní desku spotřebiče
vyšroubováním dvou zadních
pojistných šroubů.
Zatáhněte za desku dopředu a
vysuňte ji nadzdvihnutím z
předních zářezů.
instalace electrolux 35
Seřiďte výšku a vyrovnání myčky pomocí seřiditelných nožiček a potom myčku zasuňte do volného prostoru. Zkontrolujte, zda není při zasunování myčky přívodní ani vypouštěcí hadice nikde přehnutá nebo stisknutá. Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci snadno přístupný pro technika pro případ oprav.
Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič, je nutné opět instalovat vrchní desku. Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný.
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o strany skříně.
Jestliže dveře nejsou správně zavřené, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.

========35========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 36
36 electrolux instalace
Připojení vody
Myčku je možné připojit k horké (max.
60°) nebo studené vodě. Nicméně doporučujeme připojení ke studené vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi
zašpiněného nádobí vždy účinný, protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4” vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v “Technických údajích”. Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení
nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu. Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody. (Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V
tomto případě nelze proto měnit uspořádání hadic).
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik
minut před připojením přívodní hadice
odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatérskými předpisy.
Přívod vody vybavený
bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
● Elektrický kabel pro bezpečnostní
ventil je ve dvoustěnné přívodní
hadici. Přívodní hadici ani
bezpečnostní ventil proto
neponořujte do vody.
● Jestliže se přívodní hadice nebo
bezpečnostní ventil poškodí,
okamžitě myčku odpojte od
elektrické sítě.
● Přívodní hadici vybavenou
bezpečnostním ventilem smí
vyměňovat pouze odborník nebo
pracovník servisního střediska. ● Přívodní hadici umístěte tak, aby v
žádném místě nebyla výše než je
spodní hrana bezpečnostního
ventilu

========36========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 37
instalace electrolux 37
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečné napětí
Vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí být menší než průměr použité hadice.
Připojení vypouštěcí hadice Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu použitého
dřezu nebo umyvadla. Hadici
připevněte ke spodní straně
pracovní desky. Tím zabráníte
odtoku vody z dřezu nebo
umyvadla do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí
s průduchem, minimální vnitřní
průměr 4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve výšce mezi 30 cm (minimum) a 100 cm (maximum) ode dna myčky. Vypouštěcí hadice může být napojena jak z pravé, tak i levé strany myčky. Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice, celková délka nesmí přesáhnout 2 metry a vnitřní průměr nesmí být menší, než je průměr původní hadice.
Naše myčky se dodávají s
bezpečnostním zařízením, které brání návratu špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční hubice sifonu vybavena “zpětným ventilem”, může toto zařízení způsobit nedostatečné vypouštění použité vody z myčky. Doporučujeme proto toto zařízení odstranit.

========37========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 38
38 electrolux instalace
Připojení k elektrické síti
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče. Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku. Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná. Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.

========38========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 39
poznámky k ochraně životního prostředí electrolux 39
Poznámky k ochraně životního prostředí Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, >PE <, >PS <, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Pokud už spotřebič nechcete používat:
- Vytáhněte přívodní kabel ze
zásuvky.
- Odřízněte přívodní kabel a
zlikvidujte ho.
- Odstraňte dveřní západku.
Zabráníte tak tomu, aby se děti ve
spotřebiči uvěznily, což by mohlo
ohrozit jejich život.
Starý spotřebič
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

========39========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 40
40 electrolux záruční podmínky
Záruční podmínky Česká republika
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli
Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na
bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku neb odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-
li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze, • veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny
v Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi. Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř.
demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky.

========40========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.11 Page 41
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti ( který není závadou)
ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
• prodávající,
• Electrolux Service, a to buď na
telefonu:
261126112, nebo na adrese
provozovny ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service,
Budějovická 3, 140 21 Praha 4, • Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
záruční podmínky electrolux 41
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby. • Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům. • Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu. Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

========41========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.12 Page 42
42 electrolux záruční podmínky
www.electrolux.com
Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb Ireland +353 1 40 90 753 Longmile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN) Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lituania +370 5 27 80 609 Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal +35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania +40 21 44 42 581 B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz/Suisse/Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija +38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi +35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект,
16, БЦ „Олимпик“

========42========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.12 Page 43

========43========

117997040cs.qxp 06/07/2006 10.12 Page 44
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
117 997 040 - 05072006

========44========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Zmywarka
Nazwa ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE
Model ESF 45010 INSPIRE
Rozmiar pliku 1881 KB
Number of pages 44 pages
format pliku pdf
Język Zmywarka ELECTROLUX ESF 45010 INSPIRE Česky - Czech Česky - Czech,