Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX EWT 1215 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka ELECTROLUX EWT 1215 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka ELECTROLUX EWT 1215
Pralka ELECTROLUX EWT 1215 Pralka ELECTROLUX EWT 1215


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 4985 KB (format pliku: pdf)
AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA
NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
EWT 1315 - EWT 1215 - EWT 1015
CZ
146 5347 00 - 07/03
SK

========1========

OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE.......................3 Dùležitá upozornìní .....................................3
Použití ......................................................3
Nebezpeèí zamrznutí ..................................3
Likvidace....................................................3
Ochrana životního prostøedí ........................3 Popis automatické praèky .......................... 4
Zásuvka pracího prostøedku........................4
Ovládací panel ..........................................4 Pracovní postup 5
Vkládání prádla .........................................5
Dávkování pracího prostøedku ....................5
Výbìr požadovaného programu ..................5
Výbìr teploty praní a rychlosti
odstøeïování .............................................5
Výbìr programových možností ...................5
Pøedpírka...................................................5
Rychlé praní...............................................5
Noèní tiché praní - SILENCE CYCLE.............5
Pøídavné máchání.......................................6
Pozdìjší praní ............................................6
Spuštìní programu ....................................6
Postup bìhem programu ...........................6
Pøerušení praní...........................................6
Zmìna probíhajícího programu....................6
Zrušení probíhajícího programu...................6
Konec programu .......................................6 Tabulka programù........................................7 Prùvodce praním .........................................8
Tøídìní prádla a jeho pøíprava pro praní ......8
Plnìní dle druhu materiálu prádla ...............8
Prací prostøedky a ostatní pøísady .............8
Mezinárodní znaèení pro ošetøování
prádla .......................................................9 Údržba a èištìní........................................ 10
Odstranìní usazenin ................................10
Skøíò praèky ............................................10
Zásuvka dávkovaèe pracího prostøedku .....10
Odtokový filtr ...........................................10 Jestliže nìco nefunguje správnì...............11 Záruka ........................................................12 Servis..........................................................12
POKYNY PRO INSTALACI........................... 13 Upozornìní................................................. 13 Technická specifikace ............................... 13 Instalace ................................................... 14
Vybalení ................................................. 14
Umístìní.................................................. 14
Zmìna polohy ......................................... 14
Vyrovnání na podlaze ............................... 14
Pøívod vody.............................................. 14
Odpad..................................................... 15
Elektrické zapojení .................................. 15
2

========2========

A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ
Je velice dùležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotøebièe. V pøípadì, že praèka bude prodána, ujistìte se, že tento návod je k ní pøiložen, aby se i nový uživatel praèky mohl seznámit s
obsluhou a bezpeènostními pøedpisy.
Tyto bezpeènostní pøedpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpeènosti a i k zajištìní bezpeènosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s tìmito bezpeènostními pøedpisy seznámili ještì pøed vlastní instalací a používáním. Dìkujeme vám za pozornost.
1.1. Použití
• Praèku ihned po doruèení na místo urèení vybalte
nebo nechte pøípadnì vybalenou. Zkontrolujte
zbìžnì stav spotøebièe. Je-li spotøebiè poškozený,
tak vadu zaznamenejte do dodacího listu. Kopii
tohoto dokladu si uschovejte.
• Vaše automatická praèka je urèena pro použití
dospìlými osobami. Zajistìte, aby dìti tento
spotøebiè sami neobsluhovali nebo aby ho
nepoužívaly ke hraní.
• Nesnažte se zmìnit parametry tohoto spotøebièe,
mohlo by to být pro vás nebezpeèné.
• Tento spotøebiè je urèen pro domácí použití.
Nepoužívejte ho pro komerèní nebo prùmyslové
úèely a ani pro jiné úèely než je urèen : tj. praní,
máchání a odstøeïování.
• Po každém použití vytáhnìte pøívodní šòùru ze
zásuvky a uzavøete pøívod vody.
• V praèce perte pouze prádlo, které je pro tento
druh praní urèeno. Informace naleznete na
informaèní nášivce každého kusu prádla.
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se mùže zatrhávat v této praèce
neperte.
• Nezapomeòte vyjmout z obleèení mince, zavírací
špendlíky, šroubky, a podobné pøedmìty pøed
vlastním praní. Mohou zpùsobit vážná poškození
vaší praèky.
• V automatické praèce neperte odìvy, které jsou
nasyceny rozpouštìdly, alkoholem, trichlorethy-
lenem, a podobnými prostøedky pro odstraòování
skvrn. Jestliže jste museli takový prostøedek použít,
tak nechte tyto tìkavé látky z odìvu pøed vložením
do praèky vyprchat.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd.,
perte v pracích sáècích nebo je vložte do polštáøe. • Používejte jen doporuèená množství pracího
prostøedku (viz str.5 -Dávkování pracího
prostøedku).
• Pøed každým èištìním nebo údržbou praèky ji
nezapomeòte odpojit od elektrické sítì.
1.2. Nebezpeèí zamrznutí Je-li vaše praèka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C), postupujte následujícím zpùsobem: • Zavøete kohoutek pøívodu vody a odšroubujte z
nìho pøívodní hadici.
• Položte konec pøívodní vypouštìcí hadice do
nádoby položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštìní a nechte ho celý
probìhnout.
• Programátor vypnìte otoèením do pozice ‘OFF’
*
nebo stisknìte tlaèítko ‘On/Off’.
• Vytáhnìte pøívodní šòùru ze zásuvky.
• Našroubujte zpìt pøívodní hadici a odpadní hadici
vrat’te na pùvodní místo.
Provedením tìchto krokù zajistíte, že voda, která zùstala v praèce, bude odstranìna a bude tím zabránìno tvorbì ledu nebo námrazy a tím zabráníte pøípadnému poškození praèky.
Až budete praèku opìt používat, ujistìte se, že teplota okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
1.3. Likvidace
Všechny materiály oznaèené symbolem se mohou recyklovat. Vyhoïte je do pøíslušných kontejnerù ( popø. kontaktujte pøípadnì povìøeného správce odpadù) aby mohly být opìt zpracovány nebo recyklovány.
Pøi vyøazení vašeho vysloužilého spotøebièe se ujistìte, že všechny nebezpeèné díly jsou nefunkèní a nepoužitelné, odøíznìte pøívodní kabel až u skøínì praèky.
1.4. Ochrana životního prostøedí
Doporuèujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetøíte vodu a energii a tím i pøispìjete k ochranì životního prostøedí:
• Používejte praèku radìji zcela naplnìnou než
poloprázdnou, ale také ji nepøeplòujte.
• Pøedpírku nebo namáèení používejte pouze v
pøípadì praní velmi zašpinìných odìvù.
• Prací prostøedky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostøedku), množství
prádla a dle stupnì jeho zašpinìní.
* dle modelu
3

========3========

2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAÈKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka praèky
3 - vyrovnávací nožièky
4 - dvíøka filtru
5 - úchyty pro stìhování praèky
4
5
3
2.1. Zásuvka dávkovaèe pracího prostøedku
Symboly
1 - pøedpírka
1
2
3
2 - praní
4
2.2. Kontrolní panel
1 - Programátor 2 - tlaèítko ‘teplota’ 3 - tlaèítko ’odstøeïování’ 4 - tlaèítko ‘pøedpírka’ 5 - tlaèítko ‘rychlé praní’
6 - tlaèítko 'SILENCE CYCLE'
7 - tlaèítko 'pøídavné máchání' 8 - tlaèítko ‘pozdìjší praní’
9 - tlaèítko ‘start/pauza’
10 - programové a informaèní kontrolky
1
Vyobrazený model: EWT 1315
3 - aviváž
(nepøekroète znaèku MAX !)
4 - pøepadový otvor (pøi pøelití množství aviváže nebo bìlícího prostøedku)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4

========4========

3. PRACOVNÍ POSTUP Pøed prvním použití praèky doporuèujeme, abyste nechali probìhnout 1 cyklus naprázdno a to pøi 90°C bez použití pracího prostøedku. Tím odstraníte pøípadné neèistoty.
3.1. Vkládání prádla
• Nadzvednìte víko praèky.
• Otevøete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’,
tím se od sebe oddìlí oba díly plnících dvíøek
bubnu.
• Vložte prádlo, zavøete buben a víko praèky.
A
Pozor: pøed uzavøením víka praèky se pøesvìdèete, že plnící dvíøka praèky jsou pevnì uzavøena:
•obì èásti dvíøek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vys- touplý.
3.1.1. Dávkování pracího prostøedku Množství prášku, které doporuèuje jeho výrobce, mùžete snížit v pøípadì, že použijete prací proces - ’Direct Spray’-pøímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotøeba vody a pracího prostøedku
Nasypte dávku pracího prášku do pøihrádky praní . V pøípadì pøedpírky i do pøihrádky pøedpírka . V pøípadì potøeby nalijte avivážní prostøedek do pøi- hrádky .
Používáte-li rùzné typy pracích práškù nahlédnìte do kapitoly „Prací prostøedky a ostatní pøísady“ tohoto návodu.
3.2. Výbìr požadovaného programu
V tabulce programù naleznete nejvhodnìjší program pro zvolený druh prádla ( viz § 4).
Nastavte programátor na pozici zvoleného progra- mu: rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se zvolený pro- gram skládá.
V okénku displeje je vidìt
pøibližná doba trvání vy-
braného programu (pøí-
klad na obrázku znamená : 1 hodina a 10 minut). Hodnota na displeji se automa- ticky upravuje bìhem programového cyklu.
3.3. Výbìr teploty a rychlosti odstøeïování
Po zvolení programu se rozvítí kontrolka doporuèené teploty . Pomocí tlaèítka teploty mùžete zvolit jinou vámi požadovanou teplotu. Po zvolení teploty si zkontrolujte stav nastavení programu (použijte informace z tabulky programù) a porovnejte je s hodnotami teplot urèené pro jednotlivé typy odìvù (viz. prùvodce praním).
Maximální rychlost otáèek (odpovídající typu prádla) bude indikována v prùbìhu výbìru programu a pøi pøerušení procesu praní. Pøesto když stisknete tlaèítko Odstøeïování, tak mùžete snížit zvolenou rychlost nebo zvolit zrušení odstøeïování (pouze vypouštìní).
3.4. Výbìr programových možností
Pøed stlaèením vypínaèe ‘start/pausa’ a po zvolení urèitého programu mùžete zvolit varianty tohoto pro- gramu.
Stisknìte požadované tlaèítko(tlaèítka), rozsvítí se tak odpovídající kontrolka. Stisknìte-li tlaèítko ještì jednou, kontrolka zhasne. Není-li nìkterá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po nìkolik sekund blikat a na displeji se objeví chybové hlášení ‘Err’ ( viz Tabulka programù).
3.4.1. Pøedpírka
Tato automatická praèka pøedpírá pøi maximální te- plotì 30°C.
Pøedpírka se ukonèí krátkým odstøedìním u bavlny a syntetických materiálù nebo vypuštìním vody u citlivých materiálù.
3.4.2. Rychlé praní
V pøípadì této volby, se doba praní zkrátí o 10 až 60 minut, dle druhu programu.
3.4.3. Noèní tiché praní - SILENCE CYCLE Tato možnost zaruèí stejný prací úèinek pøi nižší hla- dinì hluku. Proto mùžete tuto praèku použít v pøípa- dech , kdy nechcete rušit sousedy obtìžujícími zvuky. Není zde zaøazen žádný odstøeïovací cyklus a poslední máchací voda je ponechána v praèce, aby se pøedešlo pøílišnému zmaèkání prádla, není-li ho možné ihned zbubnu vyjmout.
Kontrolka ‘start/Pauza’ po skonèení programu zaène blikat.
Chcete-li cyklus ukonèit, prádlo odstøedit, zmìnit
5

========5========

rychlost odstøeïování, nebo zvolit -volbu bez odstøeïování, tak stisknìte tlaèítko ‘start/pauza’.
Upozornìní : Praèka automaticky vypustí vodu, nezvolíte-li tak do 18 hodin sami.
3.6.3. Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otoète pro- gramátorem do pozice ‘Stop’.
Po zrušení programu tak mùžete volit program jiný.
3.4.4. Pøídavné máchání
Tento program pøidá dvì máchání u bavlny, syntetiky a jemných materiálù. Je vhodný pro osoby alergické na prací prostøedky a pro oblasti s upravovanou vo- dou.
3.7. Konec programu
3.4.5. Pozdìjší praní
Tato volba posune zaèátek praní o 1 až 24 hodin. Nìkolikerým stisknutím tlaèítka vyberte poèet hodin prodlevy pøed zaèátkem praní.
Praèka se po skonèení programu sama zastaví. Na displeji bliká ‘0’. Pøi otevírání víka praèky uslyšíte dvojité cvaknutí zámkového systému. Kontrolka ‘Im- mediate openning’-okamžité otevøení zhasne. V pøípadì programù ‘noèní tiché praní’* nebo ‘za- držení vody po posledním máchání v praèce’* , kon- trolka ‘start/pauza’ vás blikáním upozoròuje, že musíte nejdøíve vypustit vodu a poté teprve mùžete praèku otevøít.
3.5. Spuštìní programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlaèítka ‘start/pauza’, odpovídající kon- trolky se rozsvítí.
To, že se programátor bìhem cyklu neo- táèí, je normální .
Nastavte programátor do polohy ‘Off’. Vyndejte prádlo z praèky. Vytáhnìte pøívodní šòùru ze zásuvky a vypnìte pøívod vody.
Poznámka: doporuèujeme ponechat praèku a bu- ben po praní otevøené a tím vnitøek praèky odvìtrat.
Je rozsvícena kontrolka právì zvoleného programu.
Byl-li zvolen pozdìjší zaèátek praní, tak zaèíná odpoèítávání doby prodlevy. Na displeji je vidìt buï doba trvání pracího cyklu nebo délka prodlevy pøed zaèátkem praní.
3.6. Postup bìhem programu
3.6.1. Pøerušení
Stisknìte tlaèítko ‘start/pauza’, rozsvítí se odpovída- jící kontrolka a bude svítit po celou dobu pøerušení programu. Potom uslyšíte dvojité cvaknutí odbloko- vání zámkového systému dvíøek. Chcete-li program spustit z místa pøerušení, stisknìte opìt tlaèítko ‘start/pauza’. Z bezpeènostních dùvodù není možné dvíøka otevøít pokud je teplota prací vody pøíliš vyso- ká.
V pøípadì, že svítí indikátor ‘immediate opening’- okamžité otevøení , mùžete nadzvednout víko praèky. Po stisknutí tlaèítka ‘start/pauza’, kontrolka ‘drum positionning’-nastavování pozice bubnu signalizuje blikáním pozici bubnu.
Kontrolka pøestane blikat, když je buben nastaven do správné pozice.
3.6.2. Zmìna probíhajícího programu Pøed touto volbou musíte nejprve stisknout tlaèítko ‘start/pauza’ a tím pøerušit prací cyklus. Není-li možné volit zmìnu programu, tak se na displeji obje- ví chybové hlášení ‘Err’ a zároveò zaène blikat po nìkolik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale pøesto chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).
* dle modelu
6

========6========

4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanìjší.
Program Druh prádla
Náplò praèky
Možné volby
Teplota
Pøibližná spotøeba
°C
litrù
kWh
min.
BAVLNA
Bílá nebo barevná, napø. Normálnì zašpinìný pra- covní odìv, povleèení, ubrusy, spodní prádlo a ruèníky.
5,0 kg
90 60 (*)
48 39
2,10 0,95
AA 40°
Tento program pøi 40°C mùže nabídnout stejný prací úèinek jako pro- gram bavlna pøi 60°C a je zároveò vhodný pro syn- tetiku.
4,5 kg
40
55
0,80
pøedpírání
rychlé praní SILENCE CYCLE pøídavné máchání pozdìjší praní
SYNTETIKA
syntetické látky, spodní prádlo, barevné látky, nežehlitelné košile, blù- zy.
2,5 kg
60
50
0,80
.
h
c
á
k
n
.
í
e
m
è
i
d
b
o
e
p
ø
DELICATES
(JEMNÉ PRÁDLO)
Pro všechny jemné druhy prádla, napø. záclony.
2,5 kg
40
47
0,55
t
h
o
c
í
p
s
n
l
i
j
á
e
u
l
t
p
k
s
a
i
WOOL (VLNA) Vlna vhodná na praní v praèce znaèená ‘èistá vl- na, vhodná do praèky, nesráživá’’.
1,0 kg
40
44
0,30
d
a
n
a
n
é
l
a
s
i
n
v
e
á
z
z
a
r
u
b
o
o
s
j
HANDWASH (RUÈNÍ PRANÍ)
Velmi jemné prádlo znaèeno ‘pouze ruèní praní’.
1,0 kg

44
0,10
z
ì
e
j
b
SILENCE CYCLE pozdìjší praní
e
a
ø
t
t
o
o
n
p
d
s
o
o
H
e
j
FLASH 30
30 minutové «bleskové» praní pro velmi málo zašpinìné prádlo, mimo vlnu.
1,0 kg
30
40
0,15
a
d
Ú
Namáèení
Pro silnì zašpinìné ma- teriály kromì vlny.
a
l
d
á
p
u
u
Namáèení pøi 30°C, máchací voda v praèce. Stisknìte tlaèítko ‘start/pauza’ pro vypuštìní vody. Praèka vypustí vodu po 18 ho- dinách .
16
0,55
r
h
r
d
Máchání
Tímto programem mùže být mácháno ruènì pra- né prádlo.
a
n
29
0,15
é
l
3 máchání s tekutými pøísadami. Odstøeïování.
s
i
v
á
z
(*) Referenèní program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu). EWT 1315 : 39 l / 0,95 kWh / 135 min
EWT 1215 - EWT 1015 : 42 l / 0,95 kWh / 135 min
7

========7========

5. PRÙVODCE PRANÍM
5.1. Tøídìní prádla a jeho pøíprava na praní
• Prádlo tøiïte dle typu a informaèních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní znaèení pro ošetøování
prádla):normální prádlo pro intenzivní zpùsob
praní, které vydrží energický zpùsob praní a ods-
tøeïování a dále jemné prádlo u kterého zpùsob
praní vyžaduje zvýšenou péèi. V pøípadì, že jed-
notlivé kusy prádla budou z rùznì náchylných
materiálù, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivìjšímu kusu prádla. • Barevné a bílé prádlo perte oddìlenì. V opaè-
ném pøípadì se bílé prádlo mùže obarvit nebo
zešednout.
• Nové barevné prádlo vìtšinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé oddìlenì od ostatních druhù.
Dodržujte informace napsané na nášivkách
«perte oddìlenì» nebo «perte nìkolikrát po sobì
oddìlenì».
• Vyprázdnìte kapsy a prádlo rozložte.
• Odstraòte všechny uvolnìné knoflíky, špendlíky,
oèka a háèky. Zapnìte zipy, utáhnìte všechny
pásky a tkanice.
• Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle,
vìtrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a
vlnu, a dále i látky zdobené nebo potištìné jen z
jedné strany.
• Malé a citlivé kusy prádla (napø. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku. • Se záclonami zacházejte obzvláštì peèlivì.
Odstraòte z nich zavìšovací háèky a poté je
vložte do uzavíratelné sít’ky.
5.2. Plnìní praèky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do praèky nesmí pøekroèit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ odìvu mají vliv na celkovou kapacitu praèky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silnì zašpinìné nebo vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobì držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na pamìti, že buben praèky by mìl být plnìn následujícím zpùsobem:
• bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li
se o bavlnu nebo len a smìsné praní,
• do poloviny pro upravenou bavlnu ( napø. froté) a
syntetická vlákna,
• do jedné tøetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlnìné materiály.
Pøi praní smìsi prádla zvolte úroveò plnìní dle nejcitlivìjšího kusu.
5.3. Prací prostøedky a pøísady
Používejte pouze takové prací prostøedky, které jsou vhodné pro použití v automatických praèkách. Pos- tupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostøedku a zároveò respektujte pravidla øeèená v bodech 2.1.a 3.2. tohoto návodu.
Práškové prací prostøedky se mohou používat bez omezení, tekuté prací prostøedky se musí jednak èásteènì nalít pomocí dávkovaèe tohoto prostøedku pøímo do bubnu praèky a jednak do prací pøihrádky zásuvky pracího prostøedku a musí být zajištìno, že praní bude okamžitì po nalití prostøedku zahájeno, prací prostøedky ve formì tablet nebo dávkovaèù musí být vloženy do pøihrádek na praní zásuvky pracích prostøedkù.
Množství pracího prostøedku je nutné volit dle množství prádla a míry jeho zašpinìní a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda mìkká, lze dávku pracího prostøedku mír- nì snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silnì zašpinìné, je dobré mírnì zvýšit množství pracího prostøedku (doporuèujeme použít zmìkèovaè vody). Vaše vodárna nebo distribuèní firma , která vám vodu dodává, vám sdìlí stupeò tvrdosti vody.
8

========8========

5.4. Mezinárodní znaèení pro ošetøování prádla
NORMÁLNÍ PRÁDLO
perte pøi 95°C
JEMNÉ PRÁDLO
perte pøi 60°C
perte pøi 40°C
perte pøi 30°C
jemné prádlo perte
ruènì
neperte
Nebìlte prostøedky s obsahem chloru
BÌLÍCÍ PROS-
TØEDEK
Bìlící prostøedek s obsahem chloru je možno použít (pouze øedìný a za studena)
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max. 200°C)
CHEMICKÉ ÈIšTÌNÍ
lze chemicky èistit za použití všech typù
prostøedkù
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Prùmìrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota (max. 100°C)
lze chemicky èistit za použití všech typù
prostøedkù (bez trichlorethylenu)
lze chemicky èistit pouze za použití
rozpouštìdla a R113
Na šòùøe
Na vìšáku
9
Nežehlete
Nelze chemicky
èistit
olejového
Vysoká teplota
Støední teplota
lze sušit v sušièce nebo na ramínku
Nesušit v sušièce

========9========

6. ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ
Dokud není praèka odpojena od elektrické sítì, ne- provádìjte žádnou její údržbu.
6.1. Odstranìní usazenin
Byl-li prací prášek správnì dávkován, tak obyèejnì není nutné odstraòovat nìjaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostøedek. V obchodech jsou dostupné prostøedky pøímo urèené pro tento úèel. Postupujte dle návodu výrobce tohoto pøípravku a zvláštì v oblastech týkajících se dávkování a frekvence používání.
6.2. Skøíò praèky
Skøíò praèky omývejte vlažnou vodou a mírným my- cím prostøedkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, roz- pouštìdla a podobné látky.
6.3. Zásuvka dávkovaèe pracího prostøedku
Demontáž:
Stisknìte záklapky po obou stranách zásuvky a vytáhnìte ji nahoru.
Zásuvku dávkovaèe poté mùžete propláchnout prou- dem vody a pomocí kartáèku nebo hadøíku odstranit i usa- zené zbytky používaných prostøedkù. Zkontrolujte, zda pøepad v zadní èásti zásuvky, není ucpaný.
Zpìtná montáž:
Vložte zásuvku dávkovaèe do záøezù a nechte záklapky za- padnout do pùvodní polohy.
6.4. Odpadový filtr
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší praèky, pravidelnì èistìte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyèistit. Pouští-li prané prádlo pøíliš vlákna, filtr èistìte po každém praní.
• Otevøete dvíøka, napø. pomocí šroubováku:
• Vylití zbytku odpadní vody:
Položte pod vyklopená dvíøka nádobku na zachycení vy- teklé vody. Vytáèejte víèko fil- tru proti smìru chodu hodinových ruèièek dokud z pod nìj nevytéká zbytková voda.
• Vyjmutí filtru:
Víèko s filtrem poté úplnì vyšroubujte a vyndejte ho ven. Peèlivì ho propláchnìte proudem vody. Pak jej našroubujte zpátky ve smìru chodu hodinových ruèièek.
Po vyèistìní filtru by jste mìli dvíøka zavøít. V každém pøípadì, musí být z bezpeènostních dùvodù dvíøka zavøena, jestliže spotøebiè pracuje.
*dle modelu vaší praèky
10

========10========

7. JESTLIŽE NÌCO NEFUNGUJE SPRÁVNÌ
Bìhem výroby vaší praèky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto pøed tím než budete volat do autorizovaného servisu pøi vzniku poruchy , prosíme vás, abyste si nejprve proèetli následující body.
Problém
Možná pøíèina
Praèku nelze spustit nebo se neplní vodou:
• praèka není správnì pøipojena, pøívod elektrické ener-
gie je nefunkèní,
• víko praèky nebo dvíøka pracího bubnu nejsou správnì
zavøená,
• nenaøídili jste program správnì,
• je výpadek elektøiny,
• je vypnutý pøívod vody,
• je zastavena dodávka vody,
• pøívod vody je zanesen neèistotami.
Praèka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
• konec odpadní hadice je pøíliš nízko nad podlahou (viz
instalaèní èást).
Praèka neodstøeïuje nebo nevypouští vodu:
• odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
• odpadní filtr je ucpán,
• bezpeènostní zaøízení proti nadmìrným vibracím praèky
byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu, • je nastaven program bez ‘vypouštìní ‘, ‘bez odstøeïo-
vání’ nebo program ‘noèní tiché praní’,
• konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
Na podlaze kolem praèky je voda:
• pøebytek pracího prášku vytvoøil pìnu a èást pìny se
dostala z praèky ven,
• použitý prací prostøedek není vhodný pro automatické
praèky,
• konec odpadní hadice není zajištìn proti vypadnutí z
odpadu,
• odpadní filtr nebyl namontován zpìt do praèky, • pøívod vody je netìsný.
Prací úèinek není dostateèný:
• použitý prací prostøedek není vhodný pro použití v auto-
matických praèkách,
• buben praèky je pøeplnìn,
• nebyl zvolen správný program,
• bylo použito málo pracího prostøedku.
Praèka je hluèná nebo pøíliš vibruje:
• z praèky nebyl odstranìn všechen obalový a pøepravní
materiál ( viz èást vybalování),
• praèka není správnì umístìná a vyrovnaná na podlaze, • praèka je umístìna pøíliš blízko stìny nebo èásti
nábytku,
• prádlo v bubnu není správnì rozloženo,
• je možné, že množství prádla je nedostateènì malé.
Prací cyklus je neúmìrnì dlouhý:
• pøívod vody je blokovaný,
• pøívod vody nebo pøívod elektrické energie byl
pøerušen,
• byla aktivována tepelná ochrana motoru,
• teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
• byl aktivován detektor nadmìrného pìnìní (pøíliš
mnoho pracího prostøedku) a praèka vypustila pøeby-
teènou pìnu,
• bezpeènostní zaøízení proti nadmìrným vibracím praèky
byl aktivován, byla pøidána operace pro dosažení vhod-
ného rozložení prádla v bubnu.
Praèka se zastavuje bìhem pracího cyklu:
• pøívod vody a elektrické energie je poruchový, • byl naprogramován program ‘bez vypouštìní ‘.
V prùbìhu cyklu nelze otevøít víko praèky:
• nesvítí kontrolka ‘okamžité otevøení’.
11

========11========

Problém
Možná pøíèina
Kontrolka ‘pozice bubnu’ není na konci cyklu:
• buben nemùže dosáhnout správnou pozici z dùvodu
nevyvážené hmoty : otoète buben ruènì.
Na displeji se objeví chybové hlášení «E40», druhá a poslední kontrolka programu se*
rozsvítí :
• víko praèky není správnì zavøené.
Na displeji se objeví chybové hlášení «E20», tøetí a poslední kontrolka programu se rozsvítí*:
• odpadní filtr je ucpán,
• odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná,
• odpadní hadice je pøíliš dlouhá ( viz pokyny k instalaci), • èerpadlo odpadní vody je zablokované,
• je ucpaný odpad.
na displeji se objeví chybové hlášení «E10», ètvrtá a poslední kontrolka programu se rozsvítí* :
• je uzavøen pøívod vody, • vodovodní rozvod byl bez vody.
Rozsvítí se kontrolka ‘filtr’:
• odpadní filtr je zablokován.
Aviváž nebo bìlící** prostøedek v prùbìhu nalé- vání pøetéká pøes okraj:
• nelijete pøípravek do správné pøihrádky,
• pøepad na zadní stranì dávkovací zásuvky je blokovaný.
* Odstraòte pøíèinu poruchy a poté stisknìte tlaèítko ‘start/pauza’. Tím opìt rozbìhnete zvolený program. ** dle modelu.
8. ZÁRUKA
Pøeètìte si tento návod k obsluze a dodržujte v nìm uvedené rady a pokyny. V mnoha pøípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbyteèným vo- láním do servisu. Pøedchozí èásti nazvané "Jestliže nìco ne- funguje správnì" a “Servis” obsahuje doporuèení, co by se mìlo zkontrolovat døíve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po tìchto kontrolách závada stále existuje, za- volejte vaše nejbližší autorizované servisní støedisko Electro- lux.
Ujistìte se, že mùžete sdìlit model a seriové èíslo spotøebièe. Tyto informace naleznete na datovém štítku pøístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných støedisek servisu Electrolux.

vèetnì pronajímaných,
zemì Evropského spoleèenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištìní, že spotøebiè splòuje normy platné v pøíslušné zemi, kam byl spotøebiè dopraven, je na zodpo- vìdnosti a na náklady vlastníka. Mùže být vyžadován doklad o koupi.
Model....................................................... Èíslo výrobku (Prod. No.)........................... Seriové èíslo (Serial. No.)...........................
Bezpeènost
Pøeètìte si tento návod a varovná upozornìní na zaèátku to- hoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady zpùsobené nes- právnì používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné úèely než jsou úèely specifikované v tomto návodu.
Podmínky záruky
My, výrobce, zaruèujeme, že jestliže bìhem 24 mìsícù od data zakoupení tohoto spotøebièe Electrolux se tento spotøe- biè nebo jakákoli jeho èást ukážou jako vadné pouze z dùvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme po- dle našeho uvážení buï opravu nebo výmìnu téhož bez pla- cení za práci, materiál nebo pøepravu za pøedpokladu, že • spotøebiè byl správnì instalován a používán pouze na
napìtí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
• spotøebiè byl používán pouze pro normální domácí úèely a
v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu, • na spotøebièi neprovádìla servis, údržbu ani opravu jiná
než námi autorizovaná osoba,
• všechny servisní práce podle této záruky musí provádìt
servis Electrolux nebo jím autorizované støedisko, • každý vymìnìný spotøebiè nebo vymìnìná vadná souèást
se stanou naším vlastnictvím,
• tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právnì
podložených práv.
Technické zmìny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruèní podmínky jsou uvedeny na záruèním listu. 9. SERVIS
Pøed voláním do servisu se prosím ujistìte se, že mùžete sdìlit model a seriové èíslo spotøebièe. Tyto informace naleznete na datovém štítku pøístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných støedisek servisu Electrolux.
Servisní centrum ELECTROLUX:
Hanusova ulice Praha 4 - 140 21 Tel.: 26112 6112
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
• poškození nebo požadavky vzniklé v dùsledku pøepravy,
nesprávného použití nebo nedbalosti, výmìny žárovek a
snímatelných èástí ze skla nebo plastických hmot, • náklady spojené s požadavky na odstranìní závad spotøe-
bièe, který je nesprávnì instalován,
• spotøebièe, které jsou používány v komerèním prostøedí
12

========12========

B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNÌNÍ
• Vaše automatická praèka je tìžká. Buïte opatrní
pøi jejím pøemist’ování.
• Z praèky nezapomeòte odstranit všechny obaly a
pøepravní prvky. Neodstranìné díly obalù mohou
zpùsobit vážná poškození vlastní praèky nebo
nejbližšího okolí (nábytek, stìna). Pøi vybalo-
vání musí být praèka odpojena od elektrické sítì. • Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou èást praèky. • Vaše praèka musí být zapojena do elektrické
zásuvky, která má funkèní zemnící okruh (kolík
zásuvky musí být uzemnìn).
• Pouze kvalifikovaný elektrikáø mùže provádìt
zmìny nebo opravy elektrického pøipojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádìt z dùvodu pøi-
pojení vaší praèky.
2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMÌRY
Výška Šíøka Hloubka
NAPÁJECÍ NAPÌTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PØÍKON
TLAK VODY
Minimální Maximální
Pøipojení vody
• Pøeètìte si peèlivì instrukce v kapitole ‘Elektrické
pøipojení’ tohoto návodu ještì pøed vlastním pøi-
pojení.
• Po zapojení praèky se ujistìte, že nestojí na
pøívodní elektrické šòùøe praèky.
• Je-li vaše praèka umístìna na podlaze s kober-
cem, ujistìte se , že koberec nijak nebrání prù-
chodu vzduchu vìtrací lištou v dolní èásti praèky. • Pøívodní elektrická šòùra mùže být mìnìna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
• Výrobce této automatické praèky nemùže vzít na
sebe žádnou odpovìdnost za škody, zpùsobené
neodbornou instalací.
850 mm 397 mm 600 mm
230 V / 50 Hz 2300 W
0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barù) Typ 20x27
Prohlášení o shodì : Tento spotøebiè odpovídá následujícím pøedpisùm CEE : Direktiva è. CEE/89-336 : Pøedpis o elektromagnetické kompatibilitì Direktiva è. CEE/73-23 : Pøedpis o elektrické bezpeènosti
13

========13========

3. INSTALACE 3.1. Vybalení
Pøed prvním použití praèky je nutné z ní odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
Odstraòte z praèky veškeré obaly. Nakloòte praèku na stranu a odstraòte z pod mo- toru zbylé obaly a položte ji zpìt na podlahu.
Nakloòte praèku dozadu, poo- toète ji o ètvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu a odstraòte pøe- pravní paletu.
Otevøete víko praèky a odstraòte z pod nìj blokování pohybu bubnu a plastové fólie.
Pomocí 10mm klíèe vyšrou- bujte ze zadní èásti praèky dva šrouby spolu s èepy.
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátka- mi, které jsou souèástí pøís- lušenství praèky. Nezapo- meòte zamáèknout do otvoru nejprve okruží zátky.
Ujistìte se, že jste z praèky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro pøípadný pøíští transport.
14
Budete-li praèku zabudo- vávat do linky, mùžete odøíznout páskový držák hadice na zadní stranì praèky. Dvì zavírací pásky ponechejte na místì.
3.2. Umístìní
Praèku umístìte v dobøe vìtrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistìte se, že se praèka nedotýká žádného jiného kusu nábytku nebo stìny.
3.3. Zmìna polohy
Chcete-li s praèkou pohybo- vat z dùvodu vyrovnání, postupujte takto: pákou, která je umístìna na spodku praèky, otoète doleva a tím se uvolní stavitelné nožièky. Je-li praèka vyrovnána, tak páku posuòte zpìt.
3.4. Vyrovnání
Pøesné vyrovnání praèky je nutné. Tím zabráníte pøílišnému hluku, vibracím a pøípadnému pohybu praèky pøi práci.
V pøípadì, že praèka je pøíliš
nízko, tak stavitelnou nožièku
vyšroubujte do požadované
pozice spolu s ozubeným
aretaèním koleèkem v
naznaèeném smìru. ( Je-li to
nutné, tak praèku nadzvednìte.)
Je-li praèka ve stabilní polo- ze, tak našroubujte smìrem nahoru ozubené aretaèní ko- leèko a pevnì ho utáhnìte. Zajistìte aby se nožièka, pøi aretaci neprotáèela .
3.5. Pøívod vody
Pøipojte pøevleènou matici pøívodní hadice na vodovod- ní kohoutek (20x27mm). Nezapomeòte vložit pøi- ložené tìsnìní.
Pøívodní hadici nelze pro- dlužovat. V pøípadì nutnosti kupte hadici novou.

========14========

3.6. Odpad
Konec odpadní hadice musí být vložen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výška konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem praèky. Zajistìte hadici proti vypadnutí.
Dùležité: odpadní hadice nesmí být prodlužována. Jestliže je pøíliš krátká , volejte servis.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše praèka mùže být pøipojena pouze k jednofázo- vému rozvodu o napìtí 230V.
Jištìní rozvodu musí být 10A pøi 230V.
Praèka nesmí být pøipojena pøes rozdvojku nebo pro- dlužovací šòùru.
Ubezpeète se, že zemnìní je ve shodì s platnými normami a pøedpisy.
15

========15========

OBSAH
PRE UŽÍVATE¼A ................................. 17 Bezpeènostné pokyny................................17
Používanie .............................................. 17
Ochrana pred mrazom .............................17
Likvidácia.................................................17
Ochrana životného prostredia ..................17 Opis spotrebièa......................................... 18
Násypka .................................................18
Ovládací panel ........................................18 Používanie práèky ......................................19
Vkladanie bielizne ....................................19
Množstvo pracieho prostriedku .................19
Vo¾ba požadovaného programu................ 19
Nastavenie teploty a rýchlosti
odstreïovania..........................................19
Vo¾ba požadovaných funkcií .....................19
Funkcia «Predpieranie».............................19
Funkcia «Rýchle pranie»............................19
Funkcia «SILENCE CYCLE»........................19
Funkcia «Plákanie plus» ............................19
Funkcia «Posunutý štart» ..........................19
Spustenie programu.................................20
Poèas programu.......................................20
Pridávanie bielizne....................................20
Zmena prebiehajúceho programu..............20
Zrušenie programu ..................................20
Na konci programu ..................................20 Tabu¾ka programov....................................21 Pranie bielizne............................................22
Triedenie a príprava bielizne......................22
Maximálne množstvo bielizne....................22
Pracie prostriedky ...................................22
Medzinárodné symboly ošetrovania ..........23 Èistenie a údržba...................................... 24
Odvápòovanie spotrebièa..........................24
Plášt’ spotrebièa ......................................24
Násypka .................................................24
Odtokový filter..........................................24 Keï nieèo nefunguje .................................25 Záruka.........................................................26 Servis..........................................................26
PRE INŠTALATÉRA...................................... 27 Bezpeènostné pokyny................................ 27 Technické údaje......................................... 27 Inštalácia.................................................... 28
Vybalenie ................................................ 28
Umiestnenie ............................................ 28
Premiestòovanie ..................................... 28
Vyrovnanie............................................... 28
Pripojenie prítokovej hadice ..................... 28
Pripojenie odtokovej hadice ..................... 29
Zapojenie do elektrickej siete ................... 29
16

========16========

A. PRE UŽÍVATE¼A
1. BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majite¾a spotrebièa odovzdajte návod na používanie ïalšiemu užívate¾ovi. Nový majite¾ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebièa a príslušnými bezpeènostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpeènostných dôvodov pozorne preèítajte ešte pred inštalovaním
a prvým použitím spotrebièa.
1.1. Používanie
• Po dodaní spotrebiè bezodkladne vyba¾te a
skontrolujte, èi nie je poškodený a èi žiadna èast’
nechýba. Akéko¾vek pripomienky uveïte na
dodací list a kópiu uschovajte.
• Spotrebiè by mali obsluhovat’ výluène dospelí.
Dbajte na to, aby sa deti so spotrebièom nehrali,
a aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami. • Upravovat’ a pozmeòovat’ spotrebiè alebo jeho
vlastnosti je nebezpeèné.
• Vaša práèka je urèená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreïovanie).
Spotrebiè nepoužívajte na komerèné alebo
priemyselné úèely.
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
spotrebiè odpojte od elektrickej siete.
• V práèke perte len textílie, ktoré sú urèené na
pranie v automatickej práèke. V prípade
pochybností sa riaïte pokynmi výrobcu na štítku
so symbolmi ošetrovania.
• V práèke neperte rozstrapkané a roztrhané
odevy.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka. • Pred vložením odevu do práèky sa ubezpeète, že
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
môžu práèku závažne poškodit’.
• V práèke neperte bielizeò ošetrenú napr. benzí-
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste
na odev aplikovali nejakú tekutú prchavú èistiacu
látku, pred vložením do práèky ju nechajte z tka-
niny úplne odparit’.
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
panèuchy perte vo vrecku na bielizeò alebo v
oblieèke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž praèky.
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkèujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny. • Pred èistením, ošetrovaním a údržbou spotrebiè
odpojte od elektrickej siete.
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša praèka vystavená teplotám nižším ako 0°C, riaïte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte príto-
kovú hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do
pripravenej nádoby na zemi.
• Zvo¾te si program «Odèerpanie» a spustite ho. • Po skonèení programu spotrebiè vypnite
stlaèením príslušného spínaèa alebo nastavením
ovládaèa do polohy VYPNUTÉ*.
• Práèku odpojte od elektrickej siete.
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
Takto zabezpeèíte, aby v žiadnej èasti praèky nezos- tala voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na vašom spotrebièi závažne škody.
Skôr, ako zaènete praèku znovu používat’, presvedète sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
1.3. Likvidácia
Všetky materiály oznaèené symbolom je možné recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykova- te¾ného odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na miestnom úrade správy.
Keï sa jedného dòa rozhodnete vašu práèku vyra- dit’, upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práèku odpojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte tesne pri spotrebièi.
1.4. Ochrana životného prostredia
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody a elektrickej energie sa riaïte nasledujúcimi pokynmi:
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práèky,
bubon však neprepåòajte.
• Funkciu Namáèanie a Predpieranie používajte len
pri praní ve¾mi zneèistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne a stupòu jej zneèistenia.
* v závislosti od modelu
17

========17========

2. OPIS SPOTREBIÈA
1
2
1 - Ovládací panel
2 - Rukovät’ veka
3 - Vyrovnávacie nožièky
4 - Príklop filtra
5 - Páka na premiestòovanie práèky
4
5
3
2.1. Násypka
Symboly
1 - prepieranie
1
2
3
2 - pranie
4
2.2. Ovládací panel
1 - Voliè programov
2 - Tlaèidlo vo¾by teploty
3 - Tlaèidlo vo¾by rýchlosti odstreïovania 4 - Tlaèidlo funkcie "Predpieranie" 5 - Tlaèidlo funkcie "Rýchle pranie"
1
Zobrazený model: EWT 1315
3 - aviváž
(nepresiahnite znaèku MAX)
4 - odtokový otvor pre aviváž (pri nadmernom dávkovaní)
6 - Tlaèidlo funkcie "SILENCE CYCLE"
7 - Tlaèidlo funkcie "Plákanie plus"
8 - Tlaèidlo funkcie "Posunutý štart"
9 - Tlaèidlo "Štart/prestávka"
10 - Programové a informaèné svetelné ukazovatele
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18

========18========

3. POUŽÍVANIE PRÁÈKY Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa vnútro práèky vyèistilo od pozostatkov výroby.
3.1. Vkladanie bielizne
• Otvorte veko práèky.
• Stlaète tlaèidlo A a klapky bubna sa automaticky
otvoria.
• Bielizeò vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práèky.
A
Upozornenie: Pred zatvo- rením veka práèky skontro- lujte, èi sú klapky bubna správne zablokované: •klapky musia byt’ správne prichytené;
•tlaèidlo A nesmie byt’ stlaèené.
3.2. Množstvo pracieho prostriedku
Vïaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete odporúèané dávkovanie pracieho prostried- ku na obale výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie a v prípade predpierania aj do priehradky pre predpieranie pridajte odporúèané množstvo pracieho prostriedku. Do priehradky pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaïte sa pokynmi v príslušnej kapitole.
3.3. Vo¾ba požadovaného programu
V tabu¾ke programov nájdete pokyny pre pranie roz- lièných druhov bielizne (pozri 4. kapitolu).
Ovládaèom programov
nastavte požadovaný pro-
gram. Svetelné ukazova-
tele, ktoré zodpovedajú
príslušným fázam zvolené-
ho programu, sa rozsvie-
tia.
Na displeji sa objaví pra-
vdepodobné trvanie nas-
taveného pracieho pro-
gramu (napr. 1 hodina a
10 minút).
Poèas programu sa èasová hodnota automaticky prispôsobuje.
3.4. Nastavenie teploty a rýchlosti odstreïovania
Po nastavení pracieho programu sa zo- brazí odporúèaná teplota. Teplotu môžete prispôsobit’ stlaèením tlaèidla pre vo¾bu teploty. Pri vo¾be teploty berte do úvahy nastavený program (riaïte sa pokynmi v tabu¾ke programov) a symboly ošetrovania na nášivke bielizne (pozri príslušnú kapitolu Medzinárodné symbo- ly ošetrovania).
Po nastavení pracieho programu a poèas prestávky v programe sa zobrazí maxi- málna povolená rýchlost’ odstreïovania, ktorá zodpovedá druhu pranej bielizne. Rýchlost’ odstreïovania môžete znížit’ stlaèením príslušného tlaèidla, prípadne môžete zvolit’ funkciu vynechanie ods- treïovania (len odèerpanie vody).
3.5. Vo¾ba požadovaných funkcií
Požadovanú funkciu treba zvolit’ po nastavení pracieho programu a skôr, ako stlaèíte tlaèidlo Štart/Prestávka.
Stlaète tlaèidlá požadovaných funkcií a príslušné svetelné ukazovatele sa rozsvietia. Ak príslušné tlaèidlo stlaèíte znovu, svetelný ukazovate¾ zhasne. Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je možné kombinovat’ s nastaveným programom, príslušný svetelný ukazovate¾ bude nieko¾ko sekúnd blikat’ a potom sa na displeji zobrazí chybové hlásenie “Err” (pozri tabu¾ku programov).
3.5.1. Funkcia «Predpieranie»
Bielizeò sa predpierani pri teplote max. 30°C. Predpieranie sa konèí krátkym odstredením pri pro- gramoch na pranie bavlny a syntetickej bielizne a odèerpaním vody pri programoch na pranie jemnej bielizne.
3.5.2. Funkcia «Rýchle pranie» Ak zvolíte túto funkciu, prací program sa skráti o 10 až 60 minút, v závislosti od druhu zvoleného progra- mu.
3.5.3. Funkcia «SILENCE CYCLE» Táto funkcia ponúka redukciu hluku a zachovanie úèinnosti prania. Vïaka tejto funkcii môžete práèku používa aj v noci a nebudete rušení pri spánku. Bie- lizeò sa na konci programu neodstredí, ale zostane vo vode z posledného plákania, aby sa nepokrèila. Na konci pracieho cyklu bliká svetelný ukazovate¾ Štart/prestávka.
Ak chcete prerušit’ prací program, odstredit’ bieli-
19

========19========

zeò, zmenit’ rýchlost’ odstreïovania alebo ods- treïovanie vynechat’ «», stlaète tlaèidlo Štart/ Prestávka a postupujte pod¾a príslušných pokynov.
3.8. Na konci programu
Upozornenie: Práèka automaticky odèerpá vodu po uplynutí 18 hodín.
3.5.4. Funkcia «Plákanie plus» Táto funkcia pridá k praciemu programu pre bavlnu, syntetickú a jemnú bielizeò 2 plákania.
Po skonèení programu sa práèka automaticky zasta- ví. Na displeji bliká “0”. Dvojité t’uknutie vás upozorní na odblokovanie veka práèky. Svetelný ukazovate¾ “Okamžité otváranie” zhasne.
Ak si zvolíte funkciu “Noèné pranie”* alebo “Plákanie stop”*, bude svetelný ukazovate¾ tlaèidlo Štart/ Prestávka blikat’ a upozorní vás tak na to, že ešte pred otvorením veka práèky treba vodu odèerpat’.
3.5.5. Funkcia «Posunutý štart» Táto funkcia slúži na posunutie spustenia programu o 1 až 24 hodín. Stláèaním príslušného tlaèidla nastavte poèet hodín, po uplynutí ktorých sa má spustit’ nastavený prací program.
Ovládaè programov nastavte do polohy “Off” a bielizeò z práèky vyberte. Spotrebiè odpojte od elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.
3.6. Spustenie programu
Poznámka: Veko práèky odporúèame nechat’ otvo- rené, aby sa vnútro spotrebièa vyvetralo.
Po nastavení pracieho programu stlaète tlaèidlo Štart/Prestávka, príslušný sve- telný ukazovate¾ sa rozsvieti a program sa spustí.
Ovládaè programov sa poèas programu nemusí otáèat’.
Poèas programu svieti svetelný ukazova- te¾ prebiehajúcej fázy programu. Ak zvolíte funkciu Posunutý štart, zaène nastavený èasový posun plynút’. Na dis- pleji sa zobrazí zostávajúci èas do spuste- nia programu alebo predpokladané trvanie programu.
3.7. Poèas programu
3.7.1. Pridávanie bielizne
Stlaète tlaèidlo Štart/Prestávka: poèas prestávky v pracom programe príslušné svetelné ukazovatele bli- kaj. Ak chcete, aby program pokraèoval, stlaète tlaèidlo Štart/Prestávka ešte raz.
Veko práèky môžete otvorit’, keï svieti svetelný uka- zovate¾ “Okamžité otváranie”. Keï stlaèíte tlaèidlo Štart/Prestávka, bude svetelný ukazovate¾ “POLOHA BUBNA” blikaním signalizovat’ pretáèanie bubna do správnej polohy.
Svetelný ukazovate¾ prestane blikat’, keï sa bubon pretoèí do správnej polohy.
3.7.2. Zmena prebiehajúceho programu Pred zmenou pracieho programu treba stlaèit’ tlaèi- dlo Štart/Prestávka. Ak zmenu nie je možné vykonat’, na displeji sa objaví chybové hlásenie “Err” a prís- lušný svetelný ukazovate¾ nieko¾ko sekúnd bliká. Ak si napriek tomu program želáte zmenit’, musíte zrušit’ prebiehajúci program (pozri ïalšiu kapitolu).
3.7.3. Zrušenie programu
Ak chcete zrušit’ program, nastavte ovládaè program do polohy Stop.
Potom môžete zvolit' nový program.
* pod¾a modelu
20

========20========

4. TABU¾KA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabu¾ke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a vo¾by.
Program Druh bielizne
Množstvo bielizne
Kompatibilné
funkcie
Teploty
Približné hodnoty
spotreby
v °C
Litre
kWh
Min
BAVLNA
Biela alebo farebná, na- príklad normálne zneèis- tený pracovný odev, poste¾ná, stolová a spod- ná bielizeò, uteráky.
5,0 kg
90 60 (*)
48 39
2,10 0,95
AA 40°
Tento program s teplo- tou 40°C poskytuje takú istú úèinnost’ ako pro- gram pre bavlnu s teplo- tou 60°C a je tiež vhodný pre syntetickú bielizeò.
4,5 kg
40
55
0,80
.
Predpieranie Rýchle pranie SILENCE CYCLE Plákanie plus Posunutý štart
a
i
t
i
ž
u
o
p
e
t
s
e
i
m
SYNTETIKA
Syntetická bielizeò, spodná bielizeò, farebné tkaniny, košele a blúzky.
2,5 kg
60
50
0,80
a
n
k
o
n
e
i
m
a
DELICATES (JEMNÉ) Pre všetky jemné mate- riály, napr. záclony.
2,5 kg
40
47
0,55
i
d
n
o
e
p
d
a
d
i
r
o
a
a
z
i
WOOL (VLNA) Vlna vhodná na pranie v práèke, s oznaèením “nezrážavá”, “èistá vlna”.
1,0 kg
40
44
0,30
s
o
i
v
h
á
š
z
á
v
a
j
e
é
l
n
p
è
s
i
1,0 kg

a
HANDWASH (RUÈNÉ PRANIE)
Ve¾mi jemná bielizeò s oz- naèením “ruèné pranie”.
44
0,10
t
d
n
SILENCE CYCLE Posunutý štart
'
e
d
i
i
r
V
o
n
e
l
ú
FLASH 30
Len pre mierne zneèis- tenú bielizeò s výnimkou vlny.
1,0 kg
30
40
0,15
s
y
b
e
r
t
o
p
s
y
Namáèanie
Pre ve¾mi zneèistenú bielizeò s výnimkou vlny.
t
.
e
n
z
i
l
e
i
b
u
h
u
r
Namáèanie pri 30°C, plákanie stop.
Odèerpanie: stlaète tlaèidlo Štart/Prestávka.
Voda sa automaticky odèerpá po 18 hodinách.
16
0,55
o
n
d
o
H
d
d
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad. vyplá- kat’ ruène vypranú bieli- zeò.
o
3 plákania s prídavkom aviváže. Odstreïovanie.
29
0,15
i
t
s
o
l
s
i
v
á
z
V
(*) Referenèný program pre skúšobne pod¾a normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou 60°C). EWT 1315 : 39 l / 0,95 kWh / 135 min
EWT 1215 - EWT 1015 : 42 l / 0,95 kWh / 135 min
21

========21========

5. PRANIE BIELIZNE
5.3. Pracie prostriedky
5.1. Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeò roztrieïte pod¾a druhu a symbolov
ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 5.4.
Medzinárodné symboly ošetrovania). Normálne
pranie zvo¾te pre bielizeò odolnú voèi mechanic-
kému namáhaniu pri praní a odstreïovaní, jemné
pranie pre jemnú bielizeò, ktorú treba ošetrovat’
šetrnejšie. Ak hodláte vyprat’ zmiešané druhy
bielizne naraz, zvo¾te vždy prací program a
teplotu pod¾a najchúlostivejšieho materiálu. • Bielu a farebnú bielizeò perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeò môže zošednút’.
• Nové odevy obsahujú spravidla ve¾a farbiva,
preto ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte
tiež pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’
nieko¾kokrát oddelene”.
• Vyprázdnite vrecká odevov.
• Prišite alebo odstráòte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
• Zapnite zipsy a cvoky.
• Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atï.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
• Zo záclon a závesov odstráòte háèky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
• Drobné kusy bielizne (panèuchy a detské
ponožky) vložte do špeciálneho vrecka alebo
oblieèky na vankúš, aby boli chránené.
Používajte výluène pracie prostriedky a aviváž vhod- nú pre automatické práèky. Preèítajte si vždy pokyny na obale výrobku a riaïte sa tiež inštrukciami v kapi- tole 2.1. a 3.2.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buï do špeciálneho dávkovaèa, ktorý sa vkladá priamo do bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V takomto prípade však treba prací program spustit’ okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, tvrdosti vody a stupòa zneèiste- nia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkova- nie mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeò ve¾mi zneèistená, resp. s f¾akmi, treba dávkovanie mierne zvýšit’. Informácie o tvrdosti vody vo vašej lo- kalite získate v miestnej vodohospodárskej organizá- cii alebo na kompetentnom úrade.
5.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maxi- málnu kapacitu práèky. Táto kapacita sa líši v závis- losti od druhu bielizne.
Ak je bielizeò ve¾mi zneèistená alebo materiál absor- buje ve¾a vody, perte menšie množstvo.
Bielizeò sa vzájomne líši objemom a kapacitou ab- sorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
• doplna (bielizeò by však nemala byt’ natlaèená)
pri praní bavlny, ¾anu a zmesového materiálu; • do polovice pri praní upravenej bavlny a synte-
tického materiálu;
• približne do tretiny pri praní jemnej bielizne,
záclon a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov na- plòte bubon pod¾a najjemnejšieho druhu bielizne.
22

========22========

5.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE PRANIE
Pranie pri max. 95°C
ŠETRNÉ PRANIE
BIELENIE
Pranie pri max. 60°C
Pranie pri max. 40°C
Pranie pri max. 30°C
Ruèné pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
Bielenie s chlórovým bielidlom (v studenej vode s riedeným bielidlom)
ŽELENIE
Max. teplota 200°C
CHEMICKÉ ÈISTENIE
Chemické èistenie vo všetkých bežných
rozpúšt’adlách
SUŠENIE
Na plocho
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Chemické èistenie (všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou tri-
chlóetylénu)
Chemické èistenie
len benzínom a rozpúšt’adlom R113
Zavesené
Na vešiaku
23
Nežehlit’
Neèistit’ chemicky
Vysoká teplota
Nízka teplota
Sušenie v sušièke
Nesušit’ v sušièke

========23========

6. ÈISTENIE A ÚDRŽBA
Pred èistením práèku vždy odpojte od elektrickej sie- te.
6.1. Odvápòovanie spotrebièa
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku, spravidla nie je potrebné odstraòovat’ vodný kameò.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny prípravok na odstraòovanie vodného kameòa urèený pre automatické práèky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej sieti. Riaïte sa pokynmi oh¾adne dávkovania a frekvencie používania na obale výrobku.
6.2. Plášt’ spotrebièa
Plášt’ práèky vyèistite vlažnou vodou a šetrným èistiacim prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné špongie a drôtenky.
6.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlaète príchytky po oboch stranách násypky a posuòte ich smerom nahor.
Násypku umyte pod teèúcou vodou s použitím kefy alebo handrièky.
Skontrolujte, èi otvory na zad- nej strane násypky nie sú up- chaté.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku nasuòte spät’ do drážok tak, aby zapadla.
6.4. Odtokový filter
Filter v dolnej èasti práèky pravidelne èistite. Ak je fil- ter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli sve- telný ukazovate¾ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvo¾òuje ve¾a vlákien, èistite filter po každom praní.
• Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovacom:
• Odteèenie zostávajúcej vody:
Pod príklop umiestnite plytkú nádobu s rovným krajom. Uzáver filtra otoète proti smeru hodinových ruèièiek do vertikálnej polohy a poè- kajte, kým voda odteèie.
• Èistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter dôkladne vyèistite pod teèúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a zaskrutkujte ho v smere hodinových ruèiè- iek. Príklop zatvorte.
Po vycistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet. Skutocne, z bezpecnostných dôvodov, pocas chodu prácky musia byt dvierka zatvorené.
* v závislosti od modelu
24

========24========

7. KEÏ NIEÈO NEFUNGUJE
Vaša práèka bola poèas výroby testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu poèas prevádzky vyskytnút’ nejaké problé- my. V takomto prípade postupujte pod¾a pokynov v nasledujúcej tabu¾ke. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problém
Odstránenie
Práèka sa nespustí alebo sa nenapåòa.
Skontrolujte:
• èi je spotrebiè správne zapojený do elektrickej siete; • èi nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie; • èi je veko práèky a bubna dobre zatvorené; • stlaèili ste tlaèidlo “Štart/Prestávka”;
• èi sa nevypálila poistka;
• èi je vodovodný ventil úplne otvorený;
• èi nie je upchatý prítokový filter;
• èi nedošlo k prerušeniu dodávky vody.
Práèka sa napåòa a súèastne vyprázdòuje.
Skontrolujte:
• èi koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práèka neodèerpáva vodu a/alebo neodstreïuje.
Skontrolujte:
• èi odtoková hadica nie je zalomená alebo stlaèená; • èi odtokový filter nie je zanesený;
• èi je bielizeò v bubne nerovnomerne rozmiestnená; • èi nie je zvolená funkcia “Noèné pranie” alebo “Plákanie stop”; • èi koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práèka preteká alebo netesní.
Skontrolujte:
• èi ste nepoužili prive¾a pracieho prostriedku alebo
nevhodný prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny
môže voda z práèky pretiect’;
• èi je odtoková hadica správne umiestnená;
• èi je odtokový filter správne umiestnený;
• èi nepreteká prítoková hadica.
Bielizeò nie je dobre vypraná..
Skontrolujte:
• èi je prací prostriedok vhodný pre automatické práèky; • èi ste do bubna nevložili prive¾a bielizne;
• èi ste zvolili správny prací program;
• èi ste pridali dostatoèné množstvo pracieho prostriedku.
Práèka vibruje a je hluèná..
Skontrolujte:
• èi ste odstránili všetky zabezpeèovacie prepravné prvky a
obaly;
• èi je práèka správne inštalovaná a vyrovnaná;
• èi nie je práèka umiestnená príliš blízko k stene alebo
nábytku;
• èi je bielizeò v práèke dobre rozmiestnená;
• èi práèka nie je preplnená.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
Skontrolujte:
• èi je tlak vody dostatoèný;
• èi prítokový filter nie je zablokovaný;
• èi nejde o prerušenie dodávky vody;
• èi sa neaktivovalo ochranné zariadenie proti prehriatiu
motora;
• èi teplota pritekajúcej vody nie je prive¾mi nízka; • èi sa nespustil ochranný systém proti nadmernej pene
(prive¾a pracieho prostriedku) a práèka odèerpáva penu; • èi sa nespustil systém na odstraòovanie ne-rovnovážneho
stavu (do pracieho programu sa zaradí dodatoèný fáza za
úèelom lepšieho rozmiestnenia bielizne v bubne).
Veko sa nedá otvorit’.
• Veko je ešte zablokované. Svetelný ukazovate¾ “OKAMŽITÌ
OTVÁRANIE” nesvieti.
25

========25========

Problém
Odstránenie
Práèka sa zastaví poèas pracieho cyklu.
Skontrolujte:
• èi sa nevypálila poistka alebo neide o prerušenie dodávky
elektri

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa ELECTROLUX EWT 1215
Model EWT 1215
Rozmiar pliku 4985 KB
Number of pages 30 pages
format pliku pdf
Język Pralka ELECTROLUX EWT 1215 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak, Pralka ELECTROLUX EWT 1215 Česky - Czech Česky - Czech,