Pobierz podręcznik dla modelu
PANASONIC KX TSC10CXW - Telefon komórkowy

Jeśli szukasz instrukcji: Telefon komórkowy PANASONIC KX TSC10CXW - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Telefon komórkowy PANASONIC KX TSC10CXW
Telefon komórkowy PANASONIC KX TSC10CXW Telefon komórkowy PANASONIC KX TSC10CXW


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1007 KB (format pliku: pdf)
Úvodní pâíprava
Jednolinkovÿ telefonní pâístroj
Uƒivatelská pâíruçka Typové çíslo KX-TSC10CXW
Moƒnost pulzní nebo tónové volby
Základní funkce
Zvlá¢tní funkce
Dal¢í informace
Funkce Zobrazení çísla volajícího
PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU PÂÍRUÇKU A ULOßTE JI PRO POZDÊJ£Í POTÂEBU.

========1========

Pâed uvedením do provozu
Dêkujeme vám, ƒe jste si koupili novÿ integrovanÿ telefon Panasonic.
Sluƒbu zobrazení çísla volajícího musí poskytovat pâíslu¢nÿ telekomunikaçní operátor.
Pro budoucí potâebu
Sériové çíslo Datum zakoupení (Je uvedeno na spodní stranê pâístroje)
Jméno a adresa prodejce
Dodávané pâíslu¢enství
Mikrotelefon (str. 6)
Kabel mikrotelefonu
(str. 6)
Telefonní kabel (str. 6)
1 ks
1 ks
1 ks
2

========2========

Obsah
Úvodní pâíprava
Rozmístêní ovládacích prvkû . . 4 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pâíprava k provozu . . . . . . . . . . 6 Vloƒení baterií . . . . . . . . . . . . . . 6 Pâipojení kabelu mikrotelefonu/
telefonního kabelu . . . . . . . . . . 6 Pâehled programování . . . . . . . . 7 Ças a datum . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kontrast displeje. . . . . . . . . . . . 11 Hlasitost vyzvánêní . . . . . . . . . 11
Základní funkce
Volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pâíjem hovorû . . . . . . . . . . . . . . 13 Zobrazení çísla volajícího . . . . 13 Pouƒití seznamu volajících . . . 14 Prohlíƒení seznamu
volajících . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zpêtné volání na çíslo
v seznamu volajících . . . . . . . 16 Úprava çísla v seznamu
volajících . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Uloƒení údajû do telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Smazání záznamu v seznamu
volajících . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zvlá¢tní funkce
Úvodní pâíprava
Telefonní seznam . . . . . . . . . . 19 Uloƒení jména a çísla do
telefonního seznamu . . . . . . 19 Vyhledání v seznamu . . . . . . . 22 Volání çísla ze seznamu . . . . 22 Upravování poloƒek v telefonním
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mazání poloƒek v telefonním
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zvlá¢tní funkce . . . . . . . . . . . . 25 Doçasná tónová volba
(pro uƒivatele linek s pulzní
volbou) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Jak se pouƒívá tlaçítko
PAUZA

/
(volání pâes poboçkovou
ústâednu/mezinárodní
volání) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pro uƒivatele sluƒby - Çekající
volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tlaçítko RECALL ( FLASH ) . . 26 Nastavení hesla . . . . . . . . . . . 27 Zablokování klávesnice . . . . . 28 Omezení hovorû . . . . . . . . . . . 29
Základní funkce
Zvlá¢tní funkce
Dal¢í informace
Upevnêní pâístroje na
stênu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vÿmêna baterií . . . . . . . . . . . . 31 Moƒné problémy a jejich âe¢ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bezpeçnostní pokyny . . . . . . . 33 Technická
specifikace . . . . . . Zadní strana
Dal¢í informace
3

========3========

Rozmístêní ovládacích prvkû
Tlaçítko (str. 7, 17, 19)
OK
Tlaçítko (str. 16, 18, 19, 23) C
Tlaçítko (str. 7, 14, 19)
Tlaçítko tónové volby (str. 25)
Pâepínaç hlasitosti vyzvánêní (str. 11)
Tlaçítko (str. 27)
Tlaçítko (str. 26) R
Tlaçítko (str. 12, 25)

/
Pouƒití navigaçního tlaçítka
Displej (str. 5)
C
OK
R
/
Navigaçní tlaçítko ( , , , ) (viz níƒe)
Tlaçítko má çtyâi polohy oznaçené ¢ipkami.
• Tlaçítky ¢ipky nahoru a ¢ipky dolû mûƒete otevâít seznam vola- jících, vybrat funkci v menu, seznam volajících a telefonní seznam. Tlaçítky je také moƒno regulovat hlasitost ve
sluchátku.
• Tlaçítky ¢ipky vpravo a ¢ipky vlevo mûƒete otevâít telefonní seznam nebo posunovat kurzor bêhem zadávání poloƒek v
seznamu.
V dal¢ím textu je navigaçní tlaçítko oznaçeno pomocí symbolû ,
, nebo .
4

========4========

Displej
1234567890123456
(Na této ukázce displeje jsou zobrazeny v¢echny moƒné konfigurace souçasnê.)
Úvodní pâíprava
10 NEW CALLS/
12:34

24/11
V klidovém stavu se na displeji zobrazuje ças a datum spolu s informací o poçtu novÿch volání.
NO ITEMS STORED 0:00 1/1
Zobrazuje-li se trvale údaj “0:00 1/1” AM
nebo “12:00 1/1 ”, je nutno ças a datum znovu nastavit (str. 8, 9).
01-06-35// 12:34

24/11
Bêhem hovoru se zobrazuje doba jeho trvání (Pâíklad: 1 hodina, 6 minut, 35 sekund).
1114447777 11:50

24/11 NEW
x3
Pâíklad záznamu v seznamu volajících: — çíslo volajícího,
— ças a datum posledního volání (napâ. 24/
11, 11:50),
— informace dosud nebyla pâeçtena
(“NEW”),
— poçet volání (v pâíkladu 3 krát).
: Je nastaven reƒim blokování volby (str. 28).
: Otevâení telefonního seznamu (str. 19).
: bylo stisknuto po zavê¢ení mikrotelefonu (str. 12).

/
: Ikona bliká, jsou-li baterie témêâ vybité - vymêñte baterie (str. 31).
P :
Stisknutí tlaçítka

/ bêhem volby çísla nebo ukládání do seznamu.
F : Stisknutí tlaçítka bêhem ukládání çísla do seznamu.R
5

========5========

Pâíprava k provozu
Vloƒení baterií
-
+
+
-
-
+
1
Stisknête, zatlaçte ve smêru ¢ipky a
sejmête víçko ( ).1
2
1
2
Zpûsobem znázornênÿm na obrázku
( ) vloƒte nové baterie. Dodrƒujte 2
polaritu baterií.
3
Víçko opêt nasaõte.
• Pâístroj se dodává bez vloƒenÿch baterií.
• Do pâístroje vloƒte 3 alkalické baterie AA (LR6) nebo 3 manganové baterie (R6, UM-3) - doporuçujeme pouƒít radêji alkalické baterie.
ßivotnost baterií: — alkalické pâibliƒnê 6 mêsícû,
— manganové pâibliƒnê 3 mêsíce.
ßivotnost baterií závisí na pracovních podmínkách a teplotê okolí.
Bez vloƒenÿch baterií nejsou k dispozici tyto funkce:
—Displej (str. 5) —Identifikace volajícícho (str. 13)
—Funkce tlaçítka FLASH (str. 26)—Volání çísel ze seznamu opakované volby
(str. 12)
—Programování (str. 7) —Prohlíƒení/volání çísel z telefonního seznamu
pâi poloƒeném mikrotelefonu (str. 22)
Pâipojení kabelu mikrotelefonu/telefonního kabelu Po pâipojení obou kabelû zvednête mikrotelefon a zkontrolujte, zda se ozÿvá oznamovací tón.
Mikrotelefon
Telefonní kabel Do úçastnické zásuvky
Kabel mikrotelefonu
• K pâístroji smí bÿt pâipojen vÿhradnê dodávanÿ mikrotelefon urçenÿ pro model KX-TSC10CXW.
• Pouƒívejte vÿhradnê telefonní kabel dodávanÿ s pâístrojem.
• Je-li telefon pâipojen k poboçkové ústâednê, závisí dostupnost funkce zobrazení çísla volajícího na moƒnostech ústâedny.
6

========6========

Pâehled programování
Naprogramovat lze dále uvedené funkce. Na displeji jsou zobrazeny pokyny k programování. Na odpovídajících stranách naleznete podrobnosti o funkcích.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
Úvodní pâíprava
Stisknête tlaçítko .
*
SAVE SPEED DIAL? . . . . pro uloƒení jména a çísla do seznamu (str.
19).
SAVE CLOCK ? . . . . . . . . nastavení data a çasu (str. 8).
CHANGE PASSWORD? . . . . zmêna hesla pro blokování tlaçítek a
omezení volání (str. 27).
CALL RESTRICT ? . . . . . zapnutí omezení volání (str. 29). SET FLASH TIME ? . . . . nastavení délky signálu FLASH (pâeru¢ení
smyçky) (str. 26).
SET DIAL MODE ? . . . . . nastavení typu volby (str. 10).
LCD CONTRAST ? . . . . . . nastavení kontrastu displeje (str. 11).
Pâi programování
* Pro vÿbêr poƒadované poloƒky menu pouƒijte tlaçítko nebo a poté tlaçítko. Potom stisknutím tlaçítka pâejdete k dal¢ímu kroku. OK
• Stisknutím tlaçítka mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování.
• Po uplynutí 60 sekund od posledního stisknutí tlaçítka se reƒim programování automaticky ukonçí.
7

========7========

Pâíprava k provozu
Ças a datum
Programováním mûƒete nastavit formát zobrazení çasu (24 h nebo AM/
PM).
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
2
Tlaçítkem nebo .vyberte
poloƒku “SET CLOCK ?”.
3
Stisknête tlaçítko .OK
SET CLOCK ?
ENTER YEAR 0000//// 00:00AM01/01
4
Zadejte rok.
(Pâíklad: pro nastavení roku 2003
zadejte “2003”.)
ENTER YEAR 2003// 00:00AM01/01
• Rok mûƒete zadat v mezích 2000 aƒ
2099.
5
Stisknête tlaçítko .OK
ENTER TIME 00:00AM01/01
6
Zadejte aktuální ças (hodiny a minuty)
pomocí 4 çíslic.
ENTER TIME
(Pâíklad: pro nastavení çasu 9:30
zadejte “0930”.)
09:30AM01/01
• Formát 24 h: zadejte hodnotu v rozsahu
0000 a 2359.
• Formát 12 h (AM/PM): zadejte hodnotu v
rozsahu 0100 a 1259.
7
Stisknête tlaçítko .OK
• Po zadání v rozsahu 0000 a 0059 nebo
1300 a 2359 se automaticky nastaví
formát 24 h, pokraçujte krokem 10.
8
#=AM/PM 09:30AM01/01

========8========

8
Tlaçítkem vyberte formát çasu
“AM” (dopoledne), “PM” (odpoledne)
nebo 24 h.
(Pâíklad: PM)
Displej Vÿznam
AM AM
#=AM/PM 09:30PM01/01
Úvodní pâíprava
PM
PM
prázdnÿ
24 h
• Kaƒdému stisknutí tlaçítka odpovídá
posun na následující poloƒku.
9
Stisknête tlaçítko .OK
ENTER DAY/MONTH 09:30PM01/01
10
Pomocí 4 çíslic zadejte aktuální den a
mêsíc.
ENTER DAY/MONTH
(Pâíklad: pro nastavení data 17.
09:30PM17/04
dubna zadejte “1704”.)
11
Stisknête tlaçítko .OK
• Hodiny se zapnou.
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
STORED
• Pâi nastavování çasu a data se mûƒete vrátit do pâedchozího zobrazení stisknutím
(kroky 2 aƒ 10).
• Po zadání çasu a data mimo platnÿ rozsah se zobrazí “ERROR” - ças a datum zadejte znovu správnê.
Po vÿmênê baterií se ças a datum zobrazuje jako “0:00 1/1” nebo “12:00AM 1/1”. V takovém pâípadê ças a datum znovu nastavte.
Je-li aktivována identifikace volajícícho (str. 13)
Je-li aktivní sluƒba zobrazení çasu:
Není-li ças a/nebo datum nastaven správnê, opraví se v okamƒiku pâíchodu pâíchozího volání. Nebyl-li ças a datum dosud nastaven, automatická oprava neprobêhne.
9

========9========

Pâíprava k provozu
Typ volby
Typ volby mûƒete podle potâeby nastavit. Typ volby nastavte v závislosti na vlastnostech ústâedny, k níƒ je pâipojen.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
SAVE SPEED DIAL?
2
Tlaçítkem nebo
vyberte poloƒku “SET DIAL
MODE ?”.
SET DIAL MODE ?
3
Stisknête tlaçítko .OK
:TONE
4
Tlaçítkem nebo vyberte
poloƒku “PULSE” (impulzní) nebo
“TONE” (tónová).
5
Stisknête tlaçítko .OK
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
STORED
• Stisknutím tlaçítka mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování.
10

========10========

Kontrast displeje
Kontrast displeje mûƒete podle potâeby nastavovat ve 4 krocích, z vÿroby je kontrast nastaven na hodnotu 2.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
2
Tlaçítkem vyberte nebo
poloƒku “LCD CONTRAST ?”.
LCD CONTRAST ?
Úvodní pâíprava
3
Stisknête tlaçítko .OK
• Zobrazí se aktuální nastavení.
4
Tlaçítkem nebo nastavte
poƒadovanou hodnotu kontrastu.
• Kontrast displeje se zmêní o jeden krok po
kaƒdém stisknutí tlaçítka nebo .
5
Stisknête tlaçítko .OK
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
STORED
• Stisknutím tlaçítka mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování.
Hlasitost vyzvánêní
Hlasitost vyzvánêní mûƒete nastavit na HIGH (hlasitê), LOW (ti¢e) nebo OFF (vypnuto). Vÿrobní nastavení: HIGH.
Pâepínaç hlasitosti vyz-
vánêní:
Polohy HIGH, LOW a
OFF.
HIGHOFFLOW
• OFF odpovídá
vypnutému vyzvánêní.RINGER
11

========11========

Volání
1
Zvednête mikrotelefon.
12:34 24/11 2
Navolte telefonní çíslo.
• Je zobrazeno volané telefonní çíslo.
1234567890/
• Po nêkolika vteâinách se na displeji
12:34 24/11
zobrazí délka hovoru.
• Jestliƒe se pâi zadávání telefonního çísla 00-00-00// // //
zmÿlíte, zavêste a zaçnête znovu od
kroku 1.
12:34 24/11
3
Po skonçení hovoru zavêste.
Opakování volby poslednê volaného çísla Vyzvednête mikrotelefon stisknête tlaçítko .

/
Opakovaná volba s vyuƒitím seznamu posledních volanÿch çísel
Posledních 20 volanÿch çísel se ukládá do pamêti.
1. Stisknête tlaçítko .

/
• Zobrazí se poslední volané çíslo a symbol “ ”.
• Je-li volané çíslo uloƒeno v telefonním seznamu, zobrazí se namísto çísla
pâíslu¢né jméno. Pro zobrazení çísla v takovém pâípadê stisknête tlaçítko . 2. Poƒadované çíslo vyberte tlaçítkem nebo .
• Çíslo mûƒete také vybrat ze seznamu po stisknutí tlaçítka .

/
• Seznam mûƒete zavâít stisknutím tlaçítka .
3. Zvednête mikrotelefon.
• Zobrazené çíslo se navolí.
• Pro smazání poloƒky zopakujte kroky 1 a 2 a stisknête .C
• Zobrazí-li se “NO ITEMS STORED”, seznam je prázdnÿ.
Regulace hlasitosti ve sluchátku (4 stupnê) bêhem hovoru Hlasitost zvÿ¢íte, stisknutím tlaçítka .
Hlasitost sníƒíte, stisknutím tlaçítka .
Pâíklad: hlasitost 2
• Na displeji se po dobu nêkolika sekund zobrazí úroveñ hlasitosti.
12:34 24/11
12

========12========

Pâíjem hovorû
Pâíchozí volání je signalizováno vyzvánêním, souçasnê se na displeji zobrazí “INCOMING CALL”. Máte-li aktivovánu sluƒbu identifikace volajícího, zobrazí se také informace o volajícím (viz níƒe).
1
Bêhem vyzvánêní zvednête mikrotelefon. 2
Po skonçení hovoru zavêste.
• Pokud je vyzvánêní vypnuté (OFF) (str. 11), pâístroj nevyzvání.
Zobrazení çísla volajícího
Základní funkce
Telefon umoƒñuje zobrazení çísla volajícího na displeji bêhem vyzvánêní, sluƒba musí bÿt aktivována u pâíslu¢ného telekomunikaçního operátora. Do seznamu volajících je moƒno uloƒit údaje aƒ o 50 rûznÿch volajících vçetnê çasu a poçtu volání. Záznamy jsou v seznamu seâazeny podle çasu, po pâíchodu 51. volání se nejstar¢í záznam vymaƒe.
Na kterékoliv çíslo v seznamu mûƒete jednodu¢e volat, pâípadnê je uloƒit pâímo do telefonního seznamu.
Zobrazení informace o volajícím
Na displeji se bêhem vyzvánêní
zobrazí çíslo volajícího.*
• Po pâijetí volání se na displeji
zobrazuje délka hovoru.
1114447777 11:50

24/11
*Zobrazení jména
V pâípadê pâíchozího volání z çísla jiƒ uloƒeného
v telefonním seznamu se na displeji namísto çísla
TINA ROBINSON zobrazí jméno volajícího. 11:50

24/11 • Aby se zobrazilo jméno, musí bÿt çíslo spolu se
jménem uloƒeno v telefonním seznamu, viz
Telefonní seznam (str. 19).

13

========13========

Zobrazení çísla volajícího
• Informace o volajícím se nezobrazí v têchto pâípadech:
—Volající je pâipojen k ústâednê nepodporující identifikaci - na displeji se zobrazí
“OUT OF AREA”.
—Volající zakázal zobrazování svého çísla - na displeji se zobrazí “PRIVATE
CALLER”.
—Dálkové volání pâi kterém není moƒno pâijmout informaci o çísle volajícího - na
displeji se zobrazí “LONG DISTANCE”.
• Je-li telefon pâipojen k poboçkové ústâednê nepodporující identifikaci volajícího, çíslo se nezobrazí.
• Çíslo volajícího se nezobrazí, jsou-li baterie vloƒené v telefonu vybité. • Poskytuje-li Vᢠtelekomunikaçní operátor sluƒbu identifikace volajícího a zobrazení data/çasu, zobrazí se v seznamu volajících pâíslu¢né çíslo a ças pâíchozího volání. Podrobnêj¢í informace získáte u svého telekomunikaçního operátora.
Pouƒití seznamu volajících
V klidovém stavu se na displeji telefonu zobrazuje poçet novÿch volání, v na¢em pâípadê 10.
10 NEW CALLS/
12:34 24/11
Prohlíƒení seznamu volajících
Jednotlivé záznamy mûƒete prohlíƒet takto:
1
Pro otevâení seznamu volajících
pouƒijte tlaçítko nebo .
1114447777
11:50

24/11 NEW 2
Pro pâesun od nejnovêj¢ího k
nejstar¢ímu záznamu stisknête .
• Informace o nejstar¢ím volání získáte po
stisknutí tlaçítka .
• Pro pâesun mezi jednotlivÿmi záznamy
pouƒijte tlaçítko nebo .
3
Seznam mûƒete zavâít stisknutím tlaçítka .
• Zobrazí-li se “NO ITEMS STORED”, seznam je prázdnÿ.
• Pro opakovaná volání z jediného çísla se zobrazí datum a ças nejnovêj¢ího z nich.
14

========14========

Vyhledávání od nejnovêj¢ího volání:
Stisknête tlaçítko pro zadání.
Pro návrat k pâedchozímu záznamu
stisknête .
1114447777
Pro ukonçení prohlíƒení seznamu
11:50

24/11
volajících stisknête .
NEW x4
Stisknête
tlaçítko .
Stisknête tlaçítko .
*
JACK SMITH
1234567890/
10:50

23/11
10:50

23/11
Stisknête
tlaçítko . Stisknête tlaçítko .
**
456789012345678/
0123/
10:00

22/11
10:00

22/11
Stisknête tlaçítko .


Základní funkce


0 NEW CALL
/
12:34

24/11
Stisknête tlaçítko .
**V pâípadê pâíchozího volání z çísla jiƒ uloƒeného v telefonním seznamu se zobrazí jméno volajícího (Zobrazení jména).
Pro zobrazení odpovídajícího çísla stisknête . Tlaçítkem mûƒete pâepínat mezi zobrazením jména a odpovídajícího çísla.
**Zobrazí-li se vedle çísla je¢tê ¢ipka ( ), není çíslo zobrazeno celé - zbÿvající çíslice si mûƒete prohlédnout pomocí tlaçítka . Tlaçítkem mûƒete pâepínat mezi první a druhou çástí çísla.

Informace na displeji:
Telefonní çíslo volajícího nebo jméno
JACK SMITH
x4
Poçet volání z jediného Datum a ças pâíchodu çísla (max. 9). volání (napâ. 23/11, 10:50).
Upozornêní na nepâeçtené
informace o volání.
15

========15========

Pouƒití seznamu volajících
JACK SMITH 10:50

23/11

Zpêtné volání na çíslo v seznamu volajících 1
Seznam volajících otevâete tlaçítkem nebo .
2
Poƒadované volání vyberte tlaçítkem
nebo .
• Seznam volajících mûƒete zavâít
tlaçítkem , pâípadnê poçkejte 60
sekund, aƒ se zavâe automaticky.
3
Zvednête mikrotelefon.
• Zobrazené çíslo se navolí automaticky.
• Po uplynutí nêkolika sekund od
1234567890/ 10:50

24/11
sestavení spojení se zaçne zobrazovat
délka hovoru.
00-00-00// // // 10:50

24/11
• V pâípadê potâeby mûƒete çíslo pâed navolením upravit (viz níƒe). • Nezobrazí-li se v informaci o volajícím jeho telefonní çíslo, nebudete moci
volajícímu zavolat zpátky.
Úprava çísla v seznamu volajících Telefonní çísla v seznamu volajících mûƒete podle potâeby upravovat. 1
Otevâete seznam volajících tlaçítkem nebo .
2
Vyberte poƒadovaného volajícího
tlaçítkem nebo .
1234567890/ 10:50

23/11
NEW x4
3
Stisknête tlaçítko nebo .OK
Doplnêní çíslice
Do stávajícího çísla mûƒete doplñovat
çíslice. Smazání çíslice
01234567890/ /
Stisknête tlaçítko pro smazání çísla.C
• Kurzor mûƒete posunovat tlaçítkem
nebo .
4
Po skonçení úprav mûƒete na nové çíslo volat, pâípadnê je mûƒete
uloƒit do telefonního seznamu.
Pro volání zvednête mikrotelefon.
Pro uloƒení do seznamu pokraçujte kroky 4 a 5 na stranê 17. • Seznam mûƒete zavâít tlaçítkem , seznam se zavâe automaticky po uplynutí
60 s neçinnosti.
16

========16========

Uloƒení údajû do telefonního seznamu Çísla uloƒená v seznamu volajících mûƒete uloƒit pâímo do telefonního seznamu.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Otevâete seznam volajících tlaçítkem nebo .
2
Tlaçítkem nebo vyberte
poƒadovaného volajícího.
1234567890/
10:50

23/11 NEW x4
1234567890/
3
Stisknête nebo .OK
• Je-li tâeba çíslo je¢tê upravit, postupujte
podle textu na stranê 16.
Základní funkce
4
Stisknête tlaçítko .OK
Není-li pro vybraného volajícího
dosud zadáno jméno, zobrazí se
ENTER NAME
“ENTER NAME”.
a)Budete-li zadávat jméno, postupujte
podle textu na stranê 21. Po zadání jména stisknête .
OK
b)Není-li tâeba zadávat jméno, stisknête
OK
.
ENTER LIST#
Je-li jméno zadáno, zobrazí se “ENTER
LIST #”.
• Informace se uloƒí automaticky do
nêkteré prázdné pozice (v pâíkladu “12”).
• Pro uloƒení mûƒete také vybrat jinou
pozici (01 aƒ 50) zadáním jejího çísla,
pâípadnê pomocí tlaçítka nebo .
#12
5
Stisknête tlaçítko .OK
STORED
Je-li vybraná pozice jiƒ obsazená,
zobrazí se text na obrázku vpravo.
Chcete-li stávající çíslo pâepsat novÿm,
OVERWRITE ?
stisknête ,
OK
Pro vybrání nové pozice
#11
stisknête , çíselnÿmi tlaçítky zadejte
çíslo pozice nebo ji vyberte tlaçítky
nebo a stisknête .
OK
• Po uplynutí nêkolika sekund se znovu zobrazí seznam volajících. Seznam
mûƒete zavâít tlaçítkem , pâípadnê se zavâe automaticky po uplynutí 60
s neçinnosti.
(Pokraçování )
17

========17========

Pouƒití seznamu volajících
• Zobrazí-li se v kroku 4 “MEMORY IS FULL”, seznam zavâete stisknutím tlaçítka
Mazání záznamû v seznamu viz strana 24.
• Programování mûƒete ukonçit a zaçít znovu od kroku 1 stisknutím tlaçítka . • Není-li zobrazeno çíslo volajícícho, nelze informaci do telefonního seznamu
uloƒit.
Smazání záznamu v seznamu volajících Vybrané záznamy v seznamu volajících mûƒete smazat. Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
Smazání vybraného záznamu 1
Seznam otevâete tlaçítkem nebo . 2
Poƒadovanÿ záznam vyhledejte
tlaçítkem nebo .
3
Stisknête tlaçítko .C
• Záznam se vymaƒe.
JACK SMITH 10:50

23/11

CLEAR
• Po uplynutí nêkolika sekund se zobrazí
pâedchozí záznam.
• Seznam mûƒete zavâít stisknutím tlaçítka
; seznam se zavâe automaticky po
uplynutí 60 sekund neçinnosti.
Smazání v¢ech záznamû v seznamu volajících
1
Stisknête tlaçítko .C
2
Stisknête nebo .OK C
• V¢echny záznamy se vymaƒou.
ALL CLEAR ?
ALL CLEAR
• Seznam volajících se automaticky zavâe.
18
NO ITEMS STORED 12:34 24/11

========18========

Telefonní seznam
Uloƒení jména a çísla do telefonního seznamu Do seznamu mûƒete uloƒit aƒ 50 rûznÿch çísel se jmény.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
SAVE SPEED DIAL?
2
Stisknête tlaçítko . OK
ENTER NAME
3
Tlaçítky zadejte jméno (max. 15
znakû, str. 21).
• Bêhem psaní mûƒete posunovat kurzor
tlaçítkem a .
• Nebudete-li jméno zadávat, stisknête OK
a pokraçujte krokem 5.
4
Stisknête tlaçítko .OK
• Pro návrat do kroku 3 a provedení úprav
ENTER PHONE NO.
stisknête tlaçítko .
5
Zadejte telefonní çíslo (max.
22 çíslic).
• Chybnê zadanou çíslici mûƒete smazat
tlaçítkem a zadat znovu správnê.C
• Bêhem zadávání mûƒete kurzor
pâesunovat tlaçítkem nebo .
Zvlá¢tní funkce
1234567890/
6
Stisknête tlaçítko .OK
• Pro uloƒení se automaticky vybere jedna
ENTER LIST#
z prázdnÿch pozic (v pâíkladu pozice
#05
“05”).
• Pro uloƒení mûƒete vybrat jinou pozici (01
aƒ 50) zadáním odpovídajícího çísla nebo
vÿbêrem v seznamu tlaçítky a .
(Pokraçování )
19

========19========

Telefonní seznam
7
Stisknête tlaçítko .OK
STORED
Je-li vybraná pozice obsazená, zobrazí se text na obrázku vpravo. Chcete-li stávající çíslo pâepsat novÿm, stisknête .OK
Pro vÿbêr jiné prázdné pozice stisknête a tlaçítky zadejte odpovídající çíslo pozice nebo ji vyberte v seznamu tlaçítkem nebo
a poté stisknête .
OK
OVERWRITE ?
#04
• Pro uloƒení dal¢ích záznamû zaçnête znovu od kroku 2. • Displej se pâepne do stavu v kroku 1. Pro ukonçení programování stisknête nebo vyçkejte 60 sekund.
• Zobrazí-li se v kroku 2 “MEMORY IS FULL”, ukonçete ukládání stisknutím tlaçítka
. Postup pro smazání vybrané poloƒky v seznamu viz strana 24.
• Programování mûƒete kdykoliv ukonçit stisknutím tlaçítka .
• Pauzu do çísla mûƒete vloƒit tlaçítkem , v pâípadê potâeby mûƒete vloƒit /

také signál FLASH tlaçítkem . Stisknutí tlaçítka nebo odpovídá R

/ R
stisknutí jednoho çíselného tlaçítka (str. 25, 26).
• Po zapnutí funkce blokování tlaçítek (str. 28) nebo omezení volání (str. 29) není moƒno ukládat do telefonního seznamu (#01 aƒ #03).
20

========20========

Zadávání znakû pâi ukládání jména
Çíselná tlaçítka ( aƒ ) mûƒete pouƒít také pro zadávání písmen a symbolû. Znaky a symboly se zadávají opakovanÿm stisknutím pâíslu¢ného tlaçítka, viz níƒe uvedená tabulka.
Poçet stisknutí
Tlaçítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#&’
() ,–
./1
ABC2
DEF3
GH I 4
JKL5
MNO6
PQRS7
TUV8
WX Y Z 9
0/
Mezera
Posun kurzoru doleva
Posun kurzoru doprava
Zadáte-li nesprávnÿ znak
Tlaçítkem nebo pâesuñte kurzor na pozici s chybnÿm znakem,
stisknête C a zadejte správnÿ znak. Kaƒdému stisknutí tlaçítka , C
odpovídá smazání jednoho znaku.
Pro smazání v¢ech znakû jména stisknête a pâidrƒte tlaçítko.
Pâíklad: zadání jména “Tom Jones”:
1
Stisknête tlaçítko .
T
2
Stisknête 3 krát tlaçítko a 1 krát
tlaçítko .
TO
3
Stisknête 1 krát tlaçítko a 2 krát
tlaçítko .
TOM
4
Stisknête , 3 krát stisknête a
nakonec stisknête tlaçítko .
TOM JO
5
Stisknête 2 krát tlaçítko , 2 krát
tlaçítko a 4 krát tlaçítko .
TOM JONES
Zvlá¢tní funkce
21

========21========

Telefonní seznam
Vyhledání v seznamu
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Otevâete seznam stisknutím tlaçítka
nebo .
SPEED DIAL LIST
2
Poƒadovanÿ záznam vyhledejte
tlaçítkem nebo .
• Záznamy jsou uloƒeny v poâadí
znázornêném níƒe.
• Na poƒadovanÿ záznam mûƒete pâejít
pâímo zadáním çísla pozice (01 aƒ 50).
Stisknête tlaçítko .
JOHN WHITE

#01
#01
#02
#03
#50
Stisknête tlaçítko .
• Zobrazí-li se v kroku 1 “NO ITEMS STORED”, seznam je prázdnÿ. • Zobrazí-li se v kroku 2 “EMPTY”, pozice je prázdná.
• Seznam mûƒete kdykoliv zavâít stisknutím tlaçítka .
Volání çísla ze seznamu 1
Seznam otevâete stisknutím tlaçítka
nebo .
SPEED DIAL LIST
2
Poƒadovanÿ záznam vyhledejte
tlaçítkem nebo .
• Pâímo na poƒadovanÿ záznam mûƒete
pâejít zadáním çísla pozice (01 aƒ 50). 3
Zvednête mikrotelefon.
4
Po skonçení hovoru zavêste.
• Çíslo v seznamu mûƒete volat také tímto zpûsobem: 1. Zvednête mikrotelefon.
2. Vyhledejte poƒadované çíslo v seznamu (kroky 1 a 2 vÿ¢e). 3. Stisknête tlaçítko .OK
22

========22========

Upravování poloƒek v telefonním seznamu Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Seznam otevâete stisknutím tlaçítka
nebo .
SPEED DIAL LIST
2
Tlaçítkem nebo vyhledejte
poƒadovanÿ záznam.
• Pâímo na poƒadovanÿ záznam mûƒete pâejít zadáním çísla jeho pozice (01 aƒ 50).
3
Stisknête nebo .OK
Není-li çíslu pâiâazeno jméno,
zobrazí se “ENTER NAME”.
ENTER NAME
a)Podle potâeby zadejte jméno
(str. 21) a pokraçujte krokem 4.
b)Nebudete-li jméno zadávat, pokraçujte krokem 4.
#05
Je-li çíslu pâiâazeno jméno,
mûƒete je upravit pomocí tlaçítek se znaky (str. 21).
• Pro smazání nesprávného znaku
pâesuñte kurzor na pâíslu¢nou pozici
tlaçítkem nebo a stisknête .C
4
Stisknête tlaçítko .OK
1234567
Zvlá¢tní funkce
#05
5
Çíselnÿmi tlaçítky zadejte poƒadované çíslo.
6
Po skonçení úprav záznam uloƒte, viz kroky 6 a 7 na stranê 19 a 20.
• V pâípadê chybného zadání çíslice/znaku pâesuñte na pâíslu¢né místo kurzor tlaçítkem nebo , stisknête a çíslici/znak zadejte znovu.C
23

========23========

Telefonní seznam
Mazání poloƒek v telefonním seznamu Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ. 1
Pro otevâení telefonního seznamu
stisknête tlaçítko nebo .
2
Tlaçítkem nebo vyhledejte
záznam, kterÿ se má smazat.
• Pâímo na hledanÿ záznam mûƒete pâejít zadáním çísla odpovídající pozice (01 aƒ 50).
3
Stisknête tlaçítko .C
• Nechcete-li vyhledanÿ záznam smazat,
stisknête .
CLEAR ?
#01
4
Stisknête nebo .C
OK
• Pro smazání dal¢ích poloƒek uloƒenÿch
v seznamu pokraçujte znovu od kroku 2.
• Seznam mûƒete zavâít stisknutím tlaçítka
; seznam se jinak po uplynutí 60
sekund neçinnosti zavâe automaticky.
CLEAR
EMPTY
#01
• Seznam mûƒete kdykoliv zavâít stisknutím tlaçítka .
• Po zapnutí funkce blokování tlaçítek (str. 28) nebo omezení volání (str. 29) není moƒno záznamy v telefonním seznamu mazat (#01 aƒ #03).
24

========24========

Zvlá¢tní funkce
OK
C
TONE

/
R
Doçasná tónová volba
(pro uƒivatele linek s pulzní volbou)
Pâed zadáním pâístupovÿch çísel vyƒadujících tónovou volbu stisknête tlaçítko TONE.
• Pulzní reƒim volby se zmêní na tónovÿ. Nyní mûƒete zadávat çísla pro pâístup k záznamové sluƒbê, elektronickÿm bankovním sluƒbám apod. Po zavê¢ení se reƒim volby opêt zmêní na pulzní.
Zvlá¢tní funkce
Jak se pouƒívá tlaçítko PAUZA

/
(volání pâes poboçkovou ústâednu/mezinárodní volání)
Pauza (tlaçítko ) se vkládá do volaného çísla pâi volání pâes

/
poboçkovou ústâednu nebo pâi mezinárodních voláních.
Pâíklad: Pâístupové çíslo na vnêj¢í linku (PBX)


/ telefonní çíslo
• Jedním stisknutím tlaçítka se vytvoâí pauza o délce 3,5 sekundy.

/
To zamezuje chybnému zadání pâi volbê nebo opakované volbê çísla uloƒeného v
pamêti.
• Opakovanÿm stisknutím tlaçítka lze pauzu mezi zadávanÿmi çísly

/
prodlouƒit.
25

========25========

Zvlá¢tní funkce
Pro uƒivatele sluƒby - Çekající volání
Stisknête tlaçítko usly¢íte-li bêhem hovoru tón çekajícícho volání.R
• První hovor se pâidrƒí - nyní mûƒete pâijmout druhé volání.
• Pro návrat k pûvodnímu hovoru stisknête znovu tlaçítko .R
• Pâidrƒení hovoru není k dispozici, pouƒívá-li se právê paralelnê pâipojenÿ telefon. • Informace o dostupnosti funkce pâidrƒení hovoru získáte u svého
telekomunikaçního operátora.
Tlaçítko RECALL ( FLASH )
Tlaçítko umoƒñuje pâístup ke speciálním funkcím poboçkové ústâedny R
jako jsou pâepojení nebo pâidrƒení hovoru.
Nastavení doby trvání signálu
Trvání signálu se nastavuje podle vlastností hostitelské (poboçkové) ústâedny. K dispozici jsou moƒnosti: “80, 90, 100, 110, 200, 250, 300, 400, 600, 700 ms”. Z vÿroby je doba trvání signálu nastavena na hodnotu “100 ms”.
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
2
Tlaçítkem nebo vyberte
poloƒku “SET FLASH TIME?”.
SET FLASH TIME?
3
Stisknête tlaçítko .OK
4
Tlaçítkem nebo vyberte
poƒadovanou dobu trvání signálu.
FLASH TIME 100MS//
5
Stisknête tlaçítko .OK
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
STORED
• Stisknutím tlaçítka mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování.
• Je-li telefon pâipojen k poboçkové ústâednê, nemusí nêkteré funkce (pâesmêrování apod.) fungovat správnê. V nêkterÿch pâípadech bude tâeba zmênit také nastavení ústâedny.
26

========26========

Nastavení hesla
Nastavit lze heslo pro blokování volby a pro omezení hovorû. Pâedvolené heslo je “1111”.
Jak se nastavuje heslo
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
2
Tlaçítkem nebo vyberte
poloƒku “CHANGE PASSWORD”.
CHANGE PASSWORD?
3
Stisknête tlaçítko .OK
CURRENT PASSWORD
4
Zadejte aktuální heslo.
:
5
Stisknête tlaçítko .OK
• Po chybném zadání v kroku 4 se zobrazí
NEW PASSWORD
“ERROR” a poté “----”. Heslo zadejte
znovu správnê.
Zvlá¢tní funkce
6
Zadejte nové heslo ve formê
çtyâmístného çísla. (Pâíklad: “1234”.)
:1234
7
Stisknête tlaçítko .OK
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
STORED
• Stisknutím tlaçítka mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování.
Nové heslo si poznamenejte. Pokud heslo zapomenete, poraõte se s nejbliƒ¢ím servisem znaçky Panasonic.
27

========27========

Zvlá¢tní funkce
Zablokování klávesnice
Funkce umoƒñuje zablokování volby tlaçítky telefonu vyjma volání na çísla uloƒená v telefonním seznamu (#01, #02, #03). Po zablokování tlaçítek není moƒno volat ani çísla tísñovÿch linek. Pâíchozí volání lze pâijímat bez omezení.
Pâed zablokováním klávesnice nebo zapnutím omezení volání (str.29), doporuçujeme uloƒit dûleƒitá çísla (tísñové linky) do prvních tâí pozic telefonního seznamu (#01, #02, #03) (str. 19). Tato çísla je moƒno volat i po zablokování tlaçítek nebo zapnutí omezení volání.
Jak se nastavuje blokování klávesnice çíselníku 1
Stisknête tlaçítko .
• Na displeji zaçne blikat symbol “ ”.
ENTER PASSWORD
2
Zadejte heslo (str. 27).
:
3
Stisknête tlaçítko .OK
• “ ” se zobrazí na displeji.
• Po chybném zadání se zobrazí “ERROR” a poté “----”. Heslo zadejte
znovu správnê.
Stisknete-li po zvednutí mikrotelefonu libovolné çíselné tlaçítko, zobrazí se “DIAL LOCKED”.
Pâi zablokované klávesnici lze pouƒívat dále uvedené funkce.
• Volání çísel uloƒenÿch v prvních 3 pozicích telefonního seznamu (#01, #02, #03) (str. 22)
• Nastavení hlasitosti vyzvánêní (str. 11)
• Regulace hlasitosti ve sluchátku (str. 12)
• Pâijetí dal¢ího volání stisknutím tlaçítka (str. 26).R
• Programování vyjma ukládání/mazání poloƒek telefonního seznamu (#01, #02, #03)
• Prohlíƒení
—Seznam volajících (str. 14)
—Telefonní seznam (str. 22)
—Seznam posledních volanÿch çísel (str. 12)
Odblokování klávesnice çíselníku
Postupujte od kroku 1 do kroku 3, symbol “ ” na displeji zhasne.
28

========28========

Omezení hovorû
Tato funkce umoƒñuje zamezit volbê telefonních çísel zaçínajících urçitou çíslicí (çíslicemi) (1 nebo 2 çíslice) z va¢eho telefonu. Telefonní çísla, která mají omezení pro vedoucí çíslice nelze volit.
Jak se nastavuje blokování klávesnice çíselníku
Bêhem programování musí bÿt mikrotelefon zavê¢enÿ.
1
Stisknête tlaçítko .
2
Tlaçítkem nebo vyberte
poloƒku “CALL RESTRICT ?”.
CALL RESTRICT ?
3
Stisknête tlaçítko .OK
RESTRICT NO.:––
Bylo-li zmênêno pûvodní heslo
“1111” (nastaveno z vÿroby),
ENTER PASSWORD
displej se pâepne do stavu na
obrázku vpravo. Postupujte podle
bodu 1 a 2 níƒe .
:
1. Zadejte heslo (str. 27).
2. Stisknête tlaçítko a pokraçujte OK
krokem 4.
• V pâípadê chybného zadání se zobrazí
“ERROR” a poté “----”. Heslo zadejte
znovu správnê.
4
Zadejte çíslo(a) (1 nebo 2 çíslice), pro
která chcete omezit volbu ( aƒ ).
RESTRICT NO.:–9
• V pâípadê chybného zadání çíslici
smaƒte tlaçítkem C a zadejte znovu
správnê.
5
Stisknête tlaçítko .OK
• Displej se pâepne do stavu v kroku 2.
STORED
Programování mûƒete ukonçit ruçnê
stisknutím tlaçítka , jinak se ukonçí
automaticky po uplynutí 60 sekund.
V pâípadê volby çísla zaçínajícího na çíslice omezení volání se na displeji objeví text “Call restricted” (volání zakázáno).
Jak zru¢it omezení volby
Postupujte podle kroku 1 a 3. V kroku 4 stisknête pro smazání C
zadanÿch çíslic omezení volání a stisknête tlaçítko .OK
Zvlá¢tní funkce
29

========29========

Upevnêní pâístroje na stênu
Telefon je moƒno zavêsit na stênu. 1
Pojistky zatlaçte ve smêru
¢ipky ( ) a adaptér pro 1
montრna stênu ( ) 2
vytáhnête.
2
1
1
2
Do adaptéru zastrçte
telefonní kabel a zatlaçte jej ve
smêru ¢ipky ( a ).1 2
• Nápis “UP WALL” musí bÿt
obrácen nahoru.
2
1
3
Do stêny na¢roubujte ¢rouby
ve vzdálenosti vyznaçené na
obrázku. Pâipojte telefonní kabel
do úçastnické zásuvky. Pâístroj
nasaõte na ¢rouby a zatlaçte
dolû.
£rouby
8,3 cm
Do zásuvky telefonní linky
4
Nastavte optimální kontrast LCD displeje (str. 11).
Chcete-li bêhem hovoru odloƒit mikrotelefon, zavêste jej podle obrázku.
Montáƒní ¢ablona
8,3 cm
30

========30========

Vÿmêna baterií
Zaçne-li blikat ikona “ ”, baterie co nejdâíve vymêñte.
-
+
+
-
-
+
2
1
Od pâístroje odpojte telefonní kabel. 2
Víçko ( ) zatlaçte dolû ve smêru ¢ipky a 1
sejmête.
1
3
Vloƒte nové baterie ( ) dodrƒujte 2
správnou polaritu (+, –) a kryt baterií
znovu nasaõte.
4
K pâístroji znovu pâipojte telefonní kabel.
• Pâi vÿmênê baterií se smaƒou záznamy v seznamu volajících a seznamu volanÿch çísel. Dûleƒitá çísla ukládejte pâímo do telefonního seznamu. • Po vÿmênê baterií se zobrazuje ças a datum ve tvaru “0:00 1/1” nebo “12:00AM 1/1”; ças a datum je proto nutno znovu nastavit.
Baterie:
Aby nemohlo dojít k po¢kození pâístroje unikajícícm elektrolytem, dodrƒujte níƒe uvedená pravidla.
—Pouƒívejte baterie stejného typu.
—Baterie nezkratujte, nerozebírejte a dbejte na to, aby se nepâehâívaly. —Vloƒené baterie vymêñujte spoleçnê.
Poznámka:
—Po vybití baterií se ças a datum na displeji zobrazuje ve tvaru “0:00 1/1”
nebo “12:00AM 1/1 ”. Baterie v takovém pâípadê vymêñte a ças a datum
znovu nastavte.
—Alkalické baterie vymêñujte nejpozdêji jednou za ¢est mêsícû, manganové
dvakrát çastêji.
—Nepouƒívejte NiCD baterie.
Dal¢í informace
31

========31========

Moƒné problémy a jejich âe¢ení
Závada Pravdêpodobná pâíçina a âe¢ení
Zaâízení nepracuje. • Zkontrolujte, zda je zaâízení správnê
nastaveno (str. 6–11).
• Vytáhnête a znovu vloƒte baterie.
Pâístroj nevyzvání. • Pâepínaç vyzvánêní je v poloze OFF
(vypnuto). Pâepnête jej do stavu HIGH
nebo LOW (str. 11).
Displej nezobrazuje. • Vloƒte nové baterie (str. 31).
Nelze navolit çíslo. • Zkontrolujte, zda je správnê nastaven
reƒim volby (str. 10).
• Je nastaveno zablokování telefonu.
Odblokování telefonu je popsáno na
str. 28.
• Volba poƒadovaného çísla je omezena.
Zru¢ení je popsáno na str. 29.
Nelze naprogramovat nêkteré funkce, napâ. reƒim volby.
• Pâi programování musí bÿt telefon zavê¢en (mikrotelefon ve vidlici) a nesmí bÿt otevâen seznam volajících ani telefonní seznam.
• Bêhem programování nedêlejte pauzy del¢í neƒ 60 sekund.
Do telefonního seznamu není moƒno uloƒit jméno a çíslo.
• Po zapnutí funkce blokování tlaçítek (str. 28) nebo omezení volání (str. 29) nelze ukládat çísla do telefonního seznamu (#01, #02, #03).
• Zobrazí-li se “MEMORY FULL”, uvolnête nêkterou z pozic seznamu smazáním odpovídající poloƒky (str. 24). • Pâi programování musí bÿt telefon v zavê¢eném stavu.
• Zkontrolujte, jsou-li v pâístroji vloƒeny baterie a jsou-li nabité.
• Bêhem programování nedêlejte pauzy del¢í neƒ 60 sekund.
• Maximální délka ukládaného çísla je 22 çíslic.
32

========32========

Závada Pravdêpodobná pâíçina a âe¢ení
Pâi programování nebo vyhledávání zaçne telefon vyzvánêt a programování/ vyhledávání se pâeru¢í.
• Pâíchozí volání pâijmête zvednutím mikrotelefonu.
Na displeji se nezobrazuje çíslo volajícího.
• Identifikace volajícího musí bÿt aktivována u telekomunikaçního operátora.
• Vloƒte, pâípadnê vymêñte baterie. • Telefon mûƒe bÿt ru¢en jinÿm elektrickÿm zaâízením.
• Hluky na telefonní lince mohou znemoƒnit pâenos çísla volajícícho - s ƒádostí o provêâení kvality linky se obraïte na telekomunikaçního operátora.
Seznam volajících po nêjaké dobê mizí z displeje.
• Po uplynutí 60 sekund neçinnosti se seznam zavírá automaticky.
Nelze provést opakovanou volbu telefonního çísla stisknutím tlaçítka .

/
• V pâípadê, ƒe naposledy volené çíslo bylo del¢í jak 32 çíslic, nebude provedena správnê jeho volba.
Záznamy v seznamu volajících a seznamu posledních volanÿch çísel se smazaly.
• Zaçne-li blikat ikona “ ”, baterie co nejdâíve vymêñte, jinak se záznamy v obou seznamech smaƒou. V pâípadê potâeby uloƒte dûleƒitá çísla do telefonního seznamu.
Bezpeçnostní pokyny
Dal¢í informace
Vênujte mimoâádnou pozornost dále uvedenÿm bezpeçnostním pokynûm. Instalace
Provozní prostâedí
1) Voda a vlhkost: Nepouƒívejte zaâízení v dosahu odstâikující vody (sprcha,
umÿvadlo, dâez). Nevystavujte zaâízení pûsobení páry a vlhkosti. 2) Pâístroj instalujte v dostateçné vzdálenosti od horkÿch objektû jako jsou
radiátory, sporák apod. Teplotu v místnosti udrƒujte mezi 5°C aƒ 40°C.
33

========33========

Bezpeçnostní pokyny
Umístêní
1) Nepokládejte na základní jednotku ƒádné têƒké pâedmêty.
2) Dbejte na to,aby se do zaâízení nedostaly cizí pâedmêty nebo abyste na nê
nevylili ƒádnou tekutinu.Nevystavujte zaâízení pûsobení kouâe, prachu,vibracím
a nárazûm.
3) Umístête základní jednotku na rovnou plochu.
UPOZORNÊNÍ:
Pro zamezení poƒáru nebo úrazu dodrƒujte tyto pokyny:
1. Pouƒívejte vÿhradnê baterie pâedepsaného typu.
2. Baterie nevhazujte do ohnê - nebezpeçí exploze.
3. Baterie nerozebírejte - nebezpeçí poleptání pokoƒky, po¢kození zraku nebo
trávícího traktu vyteklÿm elektrolytem.
4. Dbejte na to, aby se kontakty baterií nezkratovaly napâíklad náramkem,
âetízkem apod. - nebezpeçí zahâátí kovu na vysokou teplotu protékajícím
proudem a popálení majitele.
5. Baterie urçené pro napájení pâístroje nenabíjejte - nebezpeçí exploze nebo
uniknutí elektrolytu.
6. Baterie urçené pro napájení pâístroje nezahâívejte - nebezpeçí poleptání
pokoƒky nebo po¢kození zraku unikajícícm elektrolytem.
7. Baterie vymêñujte v¢echny najednou, pro napájení pâístroje nepouƒívejte
kombinaci starÿch a novÿch baterií - nebezpeçí zvÿ¢ení vnitâního tlaku u staré
baterie a následné exploze.
(Aplikováno pro vÿrobky, které pouƒívají více neƒ jednu vymênitelnou baterii.) 8. Baterie vkládejte se správnou polaritou, zamezíte tak moƒnému pâehâívání a
explozi.
9. Nebudete-li pâístroj del¢í dobu (nêkolik mêsícû) pouƒívat, vyjmête z nêj
baterie.
10. V pâístroji neponechávejte vybité baterie - nebezpeçí unikání elektrolytu a
po¢kození telefonu.
11. Baterie nevystavujte pûsobení vysokÿch teplot. Baterie uchovávané napâíklad
v chladniçce zajistête proti kondenzaci vody, pâed vloƒením do pâístroje je
nechejte nêjakou dobu ohâát pâi pokojové teplotê.
UPOZORNÊNÍ:
S OHLEDEM ZABRÁNÊNÍ POßÁRU ÇI ÚRAZU ELEKTRICKŸM PROUDEM NEVYSTAVUJTE VŸROBEK DE£TI ANI PÛSOBENÍ VLHKOSTI.
Nastanou-li nêjaké potíƒe, odpojte pâístroj od telefonní linky a pâipojte k ní telefon o kterém víte, ƒe funguje. Bude-li pracovat spávnê, nepâipojujte zaâízení k telefonní lince, dokud nebude opravené. Jestliƒe spávnê fungující telefon také nepracuje, informujte telefonní spoleçnost.
34

========34========

35

========35========

Technická specifikace
Napájení:
Rozmêry (V x £ x H): Hmotnost: Typ volby: Teplota prostâedí:
Z telefonní linky
Z baterií: 3 AA (LR6, R6, UM-3) Baterie Pâibliƒnê 89 mm x 146 mm x 200 mm Pâibliƒnê 520 g
Tónová (DTMF)/Impulzní
5 ˚C–40 ˚C
Zmêny technickÿch údajû bez pâedchozího upozornêní vyhrazeny.
Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné telefonní síti v Çeské republice. 1. Pâipojení zaâízení k analogovému rozhraní veâejné telekomunikaçní sítê ÇR a jeho uvedení do provozu mûƒe úçastník provést sám podle návodu k pouƒití.
2. Zaâízení je schopno samostatného provozu.
3. Zaâízení je âe¢eno jako ukonçovací.
4. Zaâízení je dodáváno s odpojitelnÿm telefonním kabelem s konektory RJ11. Zapojení do star¢ích (çtyâkolíkovÿch) telefonních zásuvek se provádí za pomocí schválené telefonní redukce (není pâedmêtem dodávky).
Vÿrobce: Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia
PQQX13451ZA-BM F0503-0D

========36========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Telefon komórkowy
Nazwa PANASONIC KX TSC10CXW
Model KX TSC 10 CXW
Rozmiar pliku 1007 KB
Number of pages 36 pages
format pliku pdf
Język Telefon komórkowy PANASONIC KX TSC10CXW Česky - Czech Česky - Czech,