Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX EW1170C - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka ELECTROLUX EW1170C - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka ELECTROLUX EW1170C
Pralka ELECTROLUX EW1170C Pralka ELECTROLUX EW1170C


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1186 KB (format pliku: pdf)

========1========

SPIS TREåCI
ROZPAKOWANIE URZ„DZENIA 3 Blokady transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 WSKAZîWKI DOTYCZ„CE BEZPIECZEÁSTWA 4
OPIS URZ„DZENIA I PANELU STERUJ„CEGO 5 Widok urzˆdzenia z przodu, Widok urzˆdzenia z ty¸u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Panel sterujˆcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 EKSPLOATACJA 7 Za¸adowanie bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Dozowanie detergentu piorˆcego i zmi«kczajˆcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Uruchomienie pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 TABELA PROGRAMîW 8
KONSERWACJA 10 Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Pojemnik na ærodki piorˆce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Czyszczenie element—w wewn«trznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Przechowywanie pralki w niskich temperaturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 WSKAZîWKI DOTYCZ„CE PRANIA 11 Mi«dzynarodowe symbole konserwacji odzieýy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 CO ZROBIŒ, JEåLI URZ„DZENIE NIE PRACUJE? 12
DANE TECHNICZNE 13
SERWIS 13 Serwis i cz«æci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 INSTALACJA 14 Ustawienie i wypoziomowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pod¸ˆczenie w«ýa dop¸ywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pod¸ˆczenie w«ýa odp¸ywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Pod¸ˆczenie do zasilania elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- 2 -

========2========

ROZPAKOWANIE URZ„DZENIA
Po rozpakowaniu urzˆdzenia naleýy sprawdzi uszkodzone. Jeæli majˆ PaÄstwo wˆtpliwoæci prosimy o kontakt z jednostkˆ handlowˆ, w kt—rej sprz«t zosta¸ kupiony. Nigdy nie naleýy pozostawia dost«pnych dla dzieci.
Podczas przenoszenia lub przesuwania urzˆdzenia naleýy zachowa urzˆdzenia moýe stanowi uýytkownika, jak i pralki. Naleýy otworzy wewn«trznˆ stron« otworu drzwiczek. Moýna takýe przechyli pralk« do ty¸u (tak jak pokazano na rysunku), w celu jej
przesuni«cia.
Nigdy nie naleýy przesuwa sterujˆcy, drzwi lub pojemnik na ærodki piorˆce (rys. 1). Blokady transportowe
Pralka automatyczna zosta¸a zabezpieczona blokadami oraz elementami opakowania, aby nie dosz¸o do uszkodzenia b«bna i silnika pralki w czasie transportu. Wszystkie te zabezpieczenia muszˆ by
Elementy opakowania pod¸oýy na tylnej æciance, uwaýajˆc, aby nie dosz¸o do zgniecenia i uszkodzenia w«ýy (rys. 2).
Zdjˆ jej w¸aæciwej pozycji i odkr«ci æciance (rys. 3).
W powsta¸e otwory naleýy w¸oýyplastykowe zatyczki znajdujˆce si« na wyposaýeniu pralki (w plastikowej torbie, w b«bnie pralki) (rys. 4). Opakowanie
Wszystkie materia¸y, z kt—rych wykonano opakowanie sˆ przyjazne dla ærodowiska naturalnego.
Poszczeg—lne rodzaje plastiku nadajˆ si« do powt—rnego przetworzenia (recyclingu). To oznacza, ýe naleýy je
posegregowa do recyclingu. Elementy opakowania oznaczono nast«pujˆcymi symbolami:
>PE< = polietylen
>PS< = polistyrol
Elementy kartonowe wykonano z papieru, kt—ry moýna odda punktu zbi—rki surowc—w wt—rnych, w celu ich ponownego wykorzystania.
Elementy plastykowe i gumowe posiadajˆ mi«dzynarodowe oznaczenia, kt—re wskazujˆ na moýliwoæ przypadku z¸omowania urzˆdzenia.
1
2
3
4
- 3 -
822 90 14-88

========3========

WSKAZîWKI DOTYCZ„CE BEZPIECZEÁSTWA
Prosimy o uwaýne przeczytanie niniejszej instrukcji obs¸ugi przed rozpocz«ciem uýywania pralki. Po zapoznaniu si« z zasadami dzia¸ania urzˆdzenia b«dˆ PaÄstwo mogli prawid¸owo i bezpiecznie je obs¸ugiwa zawiera wiele przydatnych wskaz—wek dotyczˆcych dzia¸ania i szczeg—¸—w technicznych, kt—re umoýliwiˆ PaÄstwu optymalne wykorzystanie tego urzˆdzenia. W przypadku odstˆpienia pralki innemu uýytkownikowi naleýy takýe pami«ta Przed przystˆpieniem do pod¸ˆczenia i eksploatacji pralki powinni PaÄstwo dok¸adnie zapozna instrukcjˆ obs¸ugi.
p Przed uruchomieniem urzˆdzenia naleýy usunˆ
wszystkie elementy opakowania. Szczeg—lnie
naleýy zwr—ci
nieusuni«cie moýe prowadzi
oraz znajdujˆcych si« w jej pobliýu przedmiot—w i
mebli. Prosimy o dok¸adne przeczytanie rozdzia¸u
ãBlokady transportoweÓ.
p Wszelkie przer—bki instalacji elektrycznej/hydraulicznej
muszˆ by p Naleýy upewni
przewodzie zasilajˆcym, a w«ýe nie zosta¸y
zgniecione lub uszkodzone.
p Pralka jest ci«ýka, wi«c naleýy zachowa
ostroýnoæNigdy nie
naleýy przesuwa
sterujˆcy, drzwiczki lub pojemnik na ærodki piorˆce. p Jeýeli pralka stoi na wyk¸adzinie pod¸ogowej naleýy
wyregulowa
cyrkulacj« powietrza.
p Urzˆdzenie jest przeznaczone do uýytku w
warunkach gospodarstwa domowego. Uýywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem moýe spowodowa
ryzyko niebezpieczeÄstwa dla uýytkownika, pralki,
znajdujˆcych si« w pobliýu mebli itp.
p Pralk« mogˆ obs¸ugiwa
Nie naleýy zezwala
urzˆdzenia lub zabaw« elementami sterujˆcymi. p Nie prze¸adowywa
zawartych w niniejszej instrukcji obs¸ugi. W¸oýenie
zbyt duýej iloæci bielizny wp¸ywa ujemnie na prac«
pralki oraz moýe spowodowa p Przed w¸oýeniem bielizny zapiˆ
oraz sprawdzi
pralce automatycznej. Przestrzega
producenta odzieýy, umieszczonych na metkach. p Przed w¸oýeniem do pralki bielizny sprawdzi
w kieszeniach, np. spodni nie zostawiono
zapalniczek, monet, ærubek itp., gdyý mogˆ one
spowodowa
p W pralce nie naleýy pra
olejem, benzynˆ, alkoholem lub innymi podobnymi
ærodkami. Jeýeli plamy sˆ usuwane ærodkami
odplamiajˆcymi, naleýy odczeka
bielizny do pralki do momentu ca¸kowitego ulotnienia
si« tego ærodka (i dok¸adnie wyp¸uka p Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetek,
koronek, pask—w itp) w ma¸ych woreczkach lub w
poszewce, aby uniknˆ
pomi«dzy b«ben, a zbiornik.
p Plamy z rdzy, atramentu tuszu, trawy itp. naleýy
usunˆ
p Bielizn« z drutami usztywniajˆcymi naleýy pra
osobnym, zamykanym woreczku lub poszewce. p Uýywa
tkanin. Jego nadmierna iloæ p Przed w¸oýeniem bielizny do pralki naleýy upewni
si«, ýe w b«bnie nie znajdujˆ si« ýadne przedmioty
lub zwierz«ta domowe.
p Podczas pracy pralki drzwiczki nagrzewajˆ si« do
wysokiej temperatury i nie powinno si« ich dotyka
Dzieci nie powinny znajdowa
podczas jej pracy.
p Po zakoÄczeniu prania drzwiczki naleýy pozostawi
lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch)
d¸uýej zachowa¸a swojˆ skutecznoæ
to r—wnieý powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. p Po zakoÄczeniu prania naleýy zawsze sprawdzi
przez drzwiczki, czy zosta¸a odpompowana woda.
Jeæli po zakoÄczeniu prania w b«bnie pozosta¸a
woda, naleýy jˆ odpompowa
drzwiczek (patrz odpowiedni rozdzia¸ instrukcji). p Po w¸ˆczeniu pralki nie naleýy jej pozostawia
nadzoru.
p Po zakoÄczeniu pracy naleýy wyjˆ
zasilajˆcy z gniazdka (ciˆgnˆc za wtyczk«) oraz
zakr«ci
p Przed pracami konserwacyjnymi i czyszczˆcymi
naleýy od¸ˆczy p Wszelkie modyfikacje urzˆdzenia lub pr—by
dokonywania zmian mogˆ by
uýytkownika i spowodowa
Naprawy sprz«tu mogˆ by
przez personel autoryzowanych plac—wek
serwisowych.
p Do napraw stosuje si« oryginalne cz«æci zamienne. p Przed z¸omowaniem urzˆdzenia naleýy odciˆ
przew—d zasilajˆcy pralki. Upewni
b«dˆ mog¸y bawi
- 4 -

========4========

OPIS URZ„DZENIA I PANELU STERUJ„CEGO
Widok urzˆdzenia z przodu
1
2
3
4
1
Panel sterujˆcy
3
Uchwyt drzwiczek
2
Drzwiczki
4
N—ýki regulacyjne
Widok urzˆdzenia z ty¸u
8
7
6
5
5
Wˆý doprowadzajˆcy wod«
7
Przew—d zasilajˆcy
6
Wˆý odprowadzajˆcy wod«
8
Otwory blokad transportowych
- 5 -

========5========

OPIS URZ„DZENIA I PANELU STERUJ„CEGO
Panel sterujˆcy
z praniem wst«pnym
G
H A B C D
A
Przycisk w¸ˆczony/wy¸ˆczony
(ON/OFF)
Po wyborze programu i temperatury prania naleýy wcisnˆ Lampka kontrolna pracy (patrz element H) zacznie si« æwieci
B
Przycisk opcyjny
Wciæni«cie przycisku w przypadku program—w prania bawe¸ny spowoduje wykonanie dodatkowego cyklu p¸ukania oraz zwi«kszenie poziomu wody.
C
Przycisk opcyjny
Wciæni«cie przycisku spowoduje wstrzymanie pracy pralki na ostatnim p¸ukaniu i zatrzymanie wody w b«bnie pralki. Funkcja ta wsp—¸pracuje z programami dla tkanin syntetycznych, delikatnych i we¸nianych i powoduje zmniejszenie efektu gniecenia si« bielizny.
Jeýeli zdecydujecie si« PaÄstwo na
odpompowanie wody i wirowanie, naleýy wcisnˆ ten przycisk powt—rnie. Jeýeli zamierzacie PaÄstwo tylko odpompowa bielizny), naleýy ustawi
Przed ustawieniem pokr«t¸a programatora na cykl wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy PaÄstwu:
¥ w¸ˆczy ¥ ustawi ¥ wcisnˆ
nastˆpi¸o dokoÄczenie programu.
E
F
D
Funkcja dodatkowa
Wciæni«cie przycisku spowoduje zredukowanie pr«dkoæci wirowania:
¥ dla program—w prania bawe¸ny: z 1100 do
600 obrot—w na 1 minut«,
¥ dla program—w prania tkanin syntetycznych i
delikatnych: z 600 do 400 obrot—w na 1 minut«.
E Pokr«t¸o termostatu
umoýliwia ustawienie temperatury prania pomi«dzy
(pranie na zimno) a 90¡C. Przy ustawianiu
temperatury prania naleýy wziˆ
wskaz—wki producenta odzieýy umieszczone na
metkach.
F
Pokr«t¸o programatora
umoýliwia ustawienie programu prania, patrz ãTabela program—wÓ.
G
Pojemnik na ærodki piorˆce
z oddzielnymi komorami dla proszku do prania i
ærodka zmi«kczajˆcego. Detergent do prania
wst«pnego naleýy dozowa
b«bna pralki.
H Lampka kontrolna pracy pralki
zaæwieci si« po ok. 5 sekundach od wciæni«cia
przycisku w¸ˆczony/wy¸ˆczony (ON/OFF);
uaktywnia si« blokada drzwi i pralka rozpoczyna
prac«. Lampka kontrolna zgaænie po ok. 2-3
minutach od zakoÄczenia pracy; nastˆpi
zwolnienie blokady drzwi. Dopiero teraz moýna
otworzy
- 6 -

========6========

EKSPLOATACJA
Przed pierwszym uýyciem naleýy nastawi na 40¡C, bez wk¸adania bielizny. W ten spos—b upewnicie si« PaÄstwo, ýe w b«bnie pralki nie znajduje si« ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzˆce z procesu produkcji. Odmierzy ml ærodka do prania i wsypa zakoÄczeniu programu pralka gotowa jest do uýywania. Za¸adowanie bielizny
Pociˆgnˆ (nie splˆtanˆ: ma¸e sztuki umieszcza b«bna pralki. Zalecamy wykorzystanie pe¸nej pojemnoæci b«bna (zgodnie ze wskaz—wkami zawartymi w ãTabeli program—wÓ). W przypadku tkanin bardzo zabrudzonych lub szczeg—lnie delikatnych naleýy zmniejsza
Pe¸na wielkoæ u¸oýonˆ odzieýˆ). Moýna takýe waýy do pralki.
Zamknˆ
Dozowanie detergentu piorˆcego i zmi«kczajˆcego
Iloæ pralce automatycznej. Zbyt duýa lub zbyt ma¸a iloæ piorˆcego moýe jednakowo ujemnie wp¸ynˆ Naleýy uýywa automatycznych i przestrzega dotyczˆcych jego dozowania. W przypadku bardzo zabrudzonej odzieýy lub twardej wody naleýy uýy prania. Mniejszej iloæci proszku naleýy natomiast uýy prania lekko zabrudzonej bielizny lub mniejszego wsadu. Efekt nadmiernego pienienia proszku wskazuje, ýe uýyli PaÄstwo zbyt duýo detergentu.
Do pojemnika na ærodki piorˆce naleýy wsypa zasadniczego i ærodek zmi«kczajˆcy.
årodek do prania naleýy wsypa si« z lewej strony (rys. 1), a p¸yn zmi«kczajˆcy wla komory po prawej stronie (rys. 2).
Nie naleýy przekracza detergent—w.
årodek do prania wst«pnego naleýy w¸oýy pralki tuý przed rozpocz«ciem prania.
Uruchomienie pralki
Przed uruchomieniem pralki naleýy sprawdzi
¥ drzwiczki sˆ prawid¸owo zamkni«te,
¥ wtyczka przewodu zasilajˆcego znajduje si« w gniazdku, ¥ zaw—r wodny jest odkr«cony.
Ustawi ewentualnie wcisnˆ
w¸ˆczony/wy¸ˆczony (ON/OFF). Lampka kontrolna zapali s« po ok. 5 sekundach i nastˆpi w¸ˆczenie blokady drzwi, a pralka rozpocznie prac«.
1
2
3
6070 50
40
80
30
90
4
C
B
D
A
L
K
H
G
E
F
- 7 -

========7========

TABELA PROGRAMîW
Bawe¸na (waga wsadu: 3,0 kg)
Rodzaj wsadu
StopieÄ zabrudzenia
Program
Bia¸a bielizna
Mocno zabrudzona
A
Bia¸a bielizna
årednio zabrudzona
B
Bielizna kolorowa
årednio zabrudzona
B
Bielizna kolorowa
årednio zabrudzona
C
Szybkie pranie
Lekko zabrudzona
D
Wirowanie
E
Odpompo- wanie wody
L
Tempe- ratura
Orienta- cyjny czas trwania programu
Przebieg programu
90
~147
Pranie wst«pne, pranie zasadnicze 90¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 1100 obr./min.
90
~135
Pranie zasadnicze 90¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 1100 obr./min.
60
~135
Pranie zasadnicze 60¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 1100 obr./min.
40
~110
Pranie zasadnicze 40¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 1100 obr./min.
40
~91
Szybkie pranie zasadnicze 40¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 1100 obr./min.
~8
Odpompowanie wody; wirowanie 1100 obr./min.
~2
Odpompowanie wody
- 8 -

========8========

TABELA PROGRAMîW
Tkaniny syntetyczne i delikatne (waga wsadu: 1.0 kg) Tkaniny we¸niane (waga wsadu: 0.7 kg)
Rodzaj wsadu
StopieÄ zabrudzenia
Program
Syntetyki
årednio zabrudzone
F
Syntetyki
årednio zabrudzone
F
Tkaniny delikatne
årednio zabrudzone
G
We¸na
årednio zabrudzona
H
Wirowanie
K
Odpompo- wanie wody
L
Tempe- ratura
Orienta- cyjny czas trwania programu
Przebieg programu
60
~74
Pranie zasadnicze 60¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 600 obr./min.
40
~74
Pranie zasadnicze 40¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 600 obr./min.
30-40
~56
Pranie zasadnicze 30-40¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 600 obr./min.
-30
~50
Pranie zasadnicze
- 30¡C; 3 cykle p¸ukania; wirowanie 600 obr./min.
~8
~2
Odpompowanie wody; wirowanie 600 obr./min. Odpompowanie wody
ãStop z wodˆ w pralceÓ - jest to funkcja dodatkowa, wsp—¸pracujˆca z programami dla prania tkanin delikatnych, syntetycznych i we¸nianych. Aby zatrzyma sterujˆcym. ãStop z wodˆ w pralceÓ oznacza zatrzymanie wody z ostatniego p¸ukania w b«bnie pralki, aby
zminimalizowa
Jeýeli zdecydujecie si« PaÄstwo na odpompowanie wody i wirowanie, naleýy wcisnˆ Jeýeli zamierzacie PaÄstwo tylko odpompowa Przed ustawieniem pokr«t¸a programatora na cykl wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy PaÄstwu:
¥ wy¸ˆczy ¥ ustawi
¥ wcisnˆ
- 9 -

========9========

KONSERWACJA
Obudowa
Obudow« moýna my preparatu czyszczˆcego. Nast«pnie przetrze Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosowa rozpuszczalnik—w.
Nie naleýy uýywa
alkohol, rozpuszczalniki itp.
Pojemnik na ærodki piorˆce årodki piorˆce i zmi«kczajˆce z czasem osadzajˆ si« na pojemniku i dlatego naleýy co jakiæ czas przeczyæci strumieniem bieýˆcej wody.
Pojemnik moýna ca¸kowicie wyjˆ widocznˆ w tylnej cz«æci pojemnika (rys. 1, 2).
We wn«ce na pojemnik z czasem moýe nagromadzi do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wn«ki, np. szczoteczkˆ do z«b—w (rys. 3).
Po wyczyszczeniu komory i dozownika naleýy nastawi program prania (bez wk¸adania bielizny), aby oczyæci pralki.
Czyszczenie element—w
wewn«trznych
Jeýeli cz«sto sˆ wykonywane programy prania w niskich temperaturach i/lub uýywacie PaÄstwo ma¸ej iloæci detergentu, naleýy czyæci tworzeniu si« osad—w lub nieprzyjemnego zapachu.
Naleýy wsypa program na najwyýszˆ temperatur« (bez wk¸adania bielizny). Przechowywanie pralki w niskich temperaturach
Jeýeli zajdzie koniecznoæ temperaturze poniýej 0¡C, naleýy wykona ¥ Zakr«ci
¥ Odkr«ci
¥ W¸ˆczy
¥ KoÄc—wk« w«ýa odp¸ywowego umieæci ¥ W¸ˆczy
¥ Wyjˆ
¥ Przykr«ci
swoje miejsce.
W ten spos—b upewnicie si« PaÄstwo, ýe wewnˆtrz urzˆdzenia nie ma juý wody, kt—ra mog¸aby zamarznˆ pami«ta 0¡C wtedy, gdy b«dziecie PaÄstwo chcieli uruchomi
1
2
3
- 10 -

========10========

WSKAZîWKI DOTYCZ„CE PRANIA
Zar—wno rodzaj, jak i iloæ ostateczny rezultat prania. Uýywanie zbyt duýej iloæci ærodka piorˆcego jest niepotrzebne, a poza tym wp¸ywa ujemnie na ærodowisko naturalne. Nawet ærodki ulegajˆce biodegradacji zawierajˆ substancje, kt—re burzˆ r—wnowag« w ærodowisku.
Naleýy uýywa przeznaczonych do pralek automatycznych.
Zalecamy przestrzeganie i branie pod uwag«:
Proszek do prania
Nasypa Uýywa kolorowych, delikatnych i we¸ny.
P¸ynny ærodek do prania
W przypadku program—w o niskiej lub æredniej temperaturze prania moýna uýywa p¸yn—w (zamiast proszku). P¸yn naleýy wla pojemnika tuý przed rozpocz«ciem pracy pralki.
¥ iloæci ærodk—w piorˆcych zalecanych przez producenta,
P¸yn zmi«kczajˆcy
årodki zmi«kczajˆce naleýy wla
¥ wielkoæci wsadu, ¥ stopnia zabrudzenia odzieýy, ¥ poziomu twardoæci wody.
Zalecamy ich uýywanie szczeg—lnie wtedy, gdy prana bielizna ma by to efekt ãelektryzowania si«Ó odzieýy.
Mi«dzynarodowe symbole konserwacji odzieýy Poniýsze symbole pojawiajˆ si« na metkach odzieýy i pozwolˆ PaÄstwu wybra
pranej bielizny.
Pranie zasadnicze
PRANIE
Maksymalna temperatura prania 90¡C
Maksymalna temperatura prania 60¡C
Maksymalna temperatura prania 40¡C
Pranie delikatne
CHLOROWANIE
Wybielanie w zimnej wozie
PRASOWAŒ
Prasowa
maksymalnej 200¡C
Prasowa
maksymalnej 150¡C
A
P
CZYåCIŒ CHEMICZNIE
Czyszczenie zwyk¸e
Czyæci petrolem, czystym alkoholem
R 111 & R 113
SUSZYŒ
Suszy
Suszy
Suszy
klipsami
- 11 -
Maksymalna temperatura prania 30¡C
Pra Nie pra
Nie wybiela
Prasowa
maksymalnej 100¡C
Nie prasowa
F
Czyæci czystym alkoholem iR 113
Nie czyæci
w wysokiej temperaturze
w niskiej temperaturze Suszy
b«bnowej
Nie suszy
b«bnowej

========11========

CO ZROBIŒ, JEåLI URZ„DZENIE NIE PRACUJE? Usterki, kt—re moýna usunˆ
n Usterka
o Prawdopodobna przyczyna
n Pralka nie daje si« uruchomi
o Sprawdzi
w¸ˆczony/wy¸ˆczony.
o Sprawdzi
o Sprawdzi
w gniazdku oraz czy jest w nim napi«cie.
o Sprawdzi
o Sprawdzi
w¸aæciwej pozycji.
o Sprawdzi
n Pralka nie pobiera wody
o Sprawdzi
o Sprawdzi
przerwany.
o Sprawdzi o Sprawdzi o Sprawdzi o Sprawdzi
n Pralka pobiera wod«, kt—ra
samoczynnie wylewa si«
w«ýem odp¸ywowym
o Sprawdzi
dostatecznie wysoko od poziomu pod¸ogi. Jeæli nie, naleýy
przeczyta
n Pralka nie odpompowywuje
wody/nie wiruje
o Sprawdzi o Sprawdzi
zgodnie ze wskaz—wkami zawartymi w instrukcji obs¸ugi. o Sprawdzi
n Woda wylewa si« na pod¸og«
o Sprawdzi o Sprawdzi
prania w pralkach automatycznych. Jeýeli proszek za bardzo
si« pieni, wtedy woda zacznie wycieka
o Sprawdzi
czerpalnym jest szczelne i nie przecieka - naleýy to sprawdzi
dotykajˆc r«kˆ, gdyý moýna nie zauwaýy o Sprawdzi o Sprawdzi
za¸oýony.
n Pralka dostaje wibracji i pracuje
za g¸oæno
o Sprawdzi
elementy opakowania zosta¸y usuni«te.
o Sprawdzi o Sprawdzi
prawid¸owo na czterech n—ýkach.
n Drzwiczki nie dajˆ si« otworzy
o Sprawdzi
trakcie pracy, lampka kontrolna si« æwieci). Nie naleýy otwiera
drzwiczek na si¸«, jeæli blokada nie zosta¸a jeszcze zwolniona.
- 12 -

========12========

DANE TECHNICZNE
WYMIARY Wysokoæ 67 cm
Szerokoæ 49.5 cm
G¸«bokoæ 51.5 cm
WAGA (Netto) 54 kg
MAKSYMALNA üADOWNOåŒ Bawe¸na i len 3.0 kg B¢BNA Syntetyki, tkaniny delikatne 1.0 kg
We¸na 0.7 kg
CIåNIENIE WODY Minimalne 5 N/cm
2
Maksymalne 100 N/cm
2
POJEMNOåŒ B¢BNA 27 litr—w
PR¢DKOåŒ WIROWANIA Maksymalna 1100 obrot—w/1 minut«
PARAMETRY ELEKTRYCZNE Napi«cie 220-230V/50Hz
Maks. pob—r mocy 1900 W
Minimalne zabezpieczenie 10 A
SERWIS
Serwis i cz«æci zamienne Jeæli po wykonaniu opisanych czynnoæci sprawdzajˆcych pralka nadal nie funkcjonuje, usterk« naleýy zg¸osi punkcie serwisowym. Przy zg¸oszeniu usterki naleýy poda typ i numer seryjny urzˆdzenia. Informacje te znajdujˆ si« na tabliczce znamionowej.
- 13 -

========13========

INSTALACJA
Ustawienie i wypoziomowanie Pralk« naleýy ustawi pami«ta a æcianˆ, meblami lub innymi sprz«tami. Urzˆdzenie musi sta r—wnomiernie na czterech n—ýkach. Ustawi wybranym miejscu i wypoziomowa wyregulowanie n—ýek (rys. 1).
Pewne wibracje podczas wirowania sˆ nie do unikni«cia, zw¸aszcza jeæli pralka stoi na nieodpowiednim pod¸oýu.
Konieczne jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza, dlatego teý nie zaleca si« ustawiania urzˆdzenia na grubych dywanach. Nie podk¸ada podobnych materia¸—w, aby wyr—wna Pod¸ˆczenie w«ýa dop¸ywowego wody
Pod¸ˆczy 3/4Ó (rys. 2).
1
2
W«ýa dop¸ywowego nie wolno przed¸uýa dop¸ywowy wody, b«dˆcy na wyposaýeniu pralki, okaýe si« za kr—tki, naleýy zastˆpi
3
Koniec w«ýa znajdujˆcy si« bezpoærednio przy pralce moýe by przykr«cany w dowolnym kierunku. W celu ustawienia w«ýa w odpowiedniej pozycji naleýy poluzowa przykr«ci
- 14 -

========14========

INSTALACJA
Pod¸ˆczenie w«ýa odp¸ywowego wody
Koniec w«ýa odp¸ywowego moýna umocowa sposoby:
Zawiesi za pomocˆ kolanka b«dˆcego na wyposaýeniu pralki. Uwaýa tym celu naleýy przymocowa na æcianie (rys. 1).
Wˆý zamontowa Rozga¸«zienie rury musi znajdowa kolanko w«ýa znajdowa¸o si« min. 60 cm nad pod¸ogˆ (rys. 2). Wˆý zamontowa kanalizacyjnej.
Zaleca si« za¸oýenie rury odp¸ywowej w pozycji pionowej. Rura nie moýe by
Koniec w«ýa odp¸ywowego musi miewentylacj«, tzn. ærednica wewn«trzna rury musi by (rys. 3). Koniec w«ýa odp¸ywowego naleýy umieæci 50 mm. Przymocowa na wyposaýeniu pralki.
Wˆý moýe by
Wˆý dop¸ywowy nie moýe by
przed¸uýajˆcego musi by oryginalnego w«ýa. Do przed¸uýenia naleýy uýy elementu ¸ˆczˆcego. Wˆý przed¸uýajˆcy powinien leýe pod¸odze, moýe by Pod¸ˆczenie do zasilania
elektrycznego
Pralka przystosowana jest do napi«cia prˆdu przemiennego 220- 230V i cz«stotliwoæci 50 Hz (10A). Przed instalacjˆ urzˆdzenia naleýy sprawdzi odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej. Upewni urzˆdzeniem elektrycznym.
Urzˆdzenie musi by Producent nie ponosi odpowiedzialnoæci za ewentualne wypadki i szkody powsta¸e wskutek nieprzestrzegania przepis—w
bezpieczeÄstwa i wskaz—wek zawartych w niniejszej instrukcji obs¸ugi. Przew—d zasilajˆcy moýe by zak¸adzie serwisowym.
1
2
450-800 mm
3
40 mm 450-800 mm
4
ON/OF ECO
Electrolux
EV 100C
Pod¸ˆczenia na sta¸e moýe dokona uprawnieniami.
- 15 -

========15========


========16========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa ELECTROLUX EW1170C
Model EW 1170 C
Rozmiar pliku 1186 KB
Number of pages 16 pages
format pliku pdf
Język Pralka ELECTROLUX EW1170C Polski - Polish Polski - Polish,