Pobierz podręcznik dla modelu
ZANUSSI DA4541 - Zmywarka

Jeśli szukasz instrukcji: Zmywarka ZANUSSI DA4541 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Zmywarka ZANUSSI DA4541
Zmywarka ZANUSSI DA4541 Zmywarka ZANUSSI DA4541


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 846 KB (format pliku: pdf)
Zmywarka do naczyń
DA 4541
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

========1========

Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Utylizacja starego urządzenia
Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne Wskazówki dotyczące instalacji Instalowanie pod blatem
Wypoziomowanie
Podłączenie węża dopływowego
Podłączenie węża odpływowego
Podłączenie do instalacji elektrycznej Opis zmywarki
Panel sterujący
Przed pierwszym włączeniem
Ustawienie zmiękczacza wody
Dosypywanie soli
Płyn nabłyszczający
Codzienna obsługa
Włożenie naczyń do zmywarki
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Górny kosz
Ustawienie wysokości górnego kosza Dozowanie środka do zmywania
Różne rodzaje detergentów do zmywania Tabela programów
Uruchomienie programu zmywania Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Dłuższa przerwa w eksploatacji zmywarki Ochrona przed zamarznięciem
Transportowanie zmywarki
Co zrobić, gdy ...
Serwis i części zamienne
Wskazówki dla instytutów kontrolnych
3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 15 15
Dane techniczne
Wymiary Szerokość 45 cm
Wysokość z blatem 85 cm
Wysokość bez blatu 82 cm
Maks. głębokość 63 cm
Maks. głębokość przy otwartych drzwiach 118.5 cm
Napięcie sieciowe / Częstotliwość
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane na tabliczce znamionowej (na wewnętrznej krawędzi drzwi zmywarki).
Ciśnienie wody Minimalne 50 kPa (0.5 bar)
Maksymalne 800 kPa (8 bar)
Pojemność
9-osobowa zastawa stołowa
Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: - dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19.02.73 r. (niskie napięcia), - dyrektywa Nr 89/336/EWG z 03.05.89 (łącznie ze zmianami) EMV.
2

========2========

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpiecznej eksploatacji, instalacji i konserwacji zmywarki. Prawidłowo eksploatowana i konserwowana zmywarka będzie z pewnością służyć Państwu bez awarii przez długi czas.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały okres używania zmywarki, a w przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi, należy pamiętać również o dołączeniu instrukcji obsługi.
Instalacja

Sprawdzić, czy urządzenie zostało uszkodzone w czasie
transportu. Nie podłączać uszkodzonej zmywarki. W
przypadku stwierdzenia usterki należy powiadomić
sprzedawcę.

Urządzenie jest ciężkie. Dlatego należy zachować
szczególną ostrożność podczas jego przemieszczania. •
Wszelkie zmiany i modyfikacje zmywarki są niedozwolone
ze względów bezpieczeństwa.

Należy zwrócić uwagę, aby zmywarka nie stała na
przewodzie zasilającym.

Podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej może wykonać wyłącznie uprawniony technik. •
Nie wolno nawiercać bocznych ścianek urządzenia, ze
względu na ochronę elementów hydraulicznych.
Bezpieczeństwo dzieci

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez
osoby dorosłe.

Nie wolno zezwalać dzieciom na manipulowanie
elementami sterującymi, ani na zabawę przy zmywarce. •
Elementy opakowania zmywarki stanowią poważne
zagrożenie dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Woda w zmywarce nie nadaje się do spożycia. Wewnątrz
urządzenia mogą znajdować się osady z detergentów.
Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy
jej drzwi są otwarte.

Środki do zmywania w zmywarce należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Użytkowanie

Zmywarka przeznaczona jest do użytku w gospodarstwie
domowym. Nie wolno zmywać w zmywarce przedmiotów,
które są zanieczyszczone benzyną, farbami, odpadami
stalowymi lub żelaznymi, jak również elementów
skorodowanych oraz zanieczyszczonych kwasami lub
zasadami.

Nie należy otwierać drzwi zmywarki w czasie programu
zmywania, gdyż gorąca woda może się wydobyć z jej
wnętrza. Jeżeli jednak drzwi zostaną otwarte, włączy się
blokada, która zatrzyma pracę urządzenia.

Do zmywania w zmywarce używać wyłącznie środków
płynnych, proszków lub tabletek przeznaczonych do
stosowania w zmywarkach do naczyń.

Długie i ostre sztućce ułożone pionowe stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.

Długie i /lub ostre sztućce należy układać w położeniu
poziomym, w górnym koszu.

Po załadowaniu i wyładowaniu zmywarki należy zamykać
drzwi, ponieważ otwarte drzwi stwarzają zagrożenie. •
Nie siadać i nie stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych
drzwiach zmywarki, gdyż może się ona przewrócić. •
Po zakończeniu zmywania należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka zasilającego i zakręcić zawór wodny.

Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może
wykonywać wyłącznie uprawniony technik z
autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne.

Użytkownikowi nie wolno naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy wykonywane przez osoby
nieuprawnione mogą stać się przyczyną wypadku, lub
poważnej awarii urządzenia. W przypadku wystąpienia
usterki, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego
zakładu serwisowego. Do napraw stosuje się wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Utylizacja starego urządzenia
Materiały oznaczone odpowiednim symbolem nadają się do powtórnego przetworzenia - recyklingu.
Tworzywa sztuczne oznaczono następującymi symbolami: >PE< polietylen - folia opakowaniowa.
>PS< polistyren - podkładki (bez zawartości FCKW). >POM< polioksymetylen - klamry z tworzywa sztucznego. Części kartonowe wyprodukowano z surowców wtórnych, a elementy drewniane z drewna bez obróbki chemicznej . Zmywarkę przeznaczoną do usunięcia z gospodarstwa domowego należy unieruchomić w taki sposób, aby uniemożliwić dzieciom zamknięcie się wewnątrz zmywarki i wyeliminować jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo. Uwaga! Wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilania elektrycznego i uszkodzić lub zablokować zamek drzwi. Starą zmywarkę przeznaczoną do usunięcia z gospodarstwa domowego należy przekazać do miejsca recyklingu tego typu urządzeń, wyznaczonego przez lokalny urząd ds. ochrony środowiska naturalnego. Dzięki prawidłowej utylizacji starych urządzeń przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.
Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne

Upewnić się, że zmiękczacz wody został prawidłowo
ustawiony.

Nie zmywać naczyń pod bieżącą wodą, przed włożeniem
ich do zmywarki.

Wybrać program zmywania odpowiedni do rodzaju i stopnia
zabrudzenia naczyń.

Nie używać nadmiernych ilości detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego. Przestrzegać zaleceń producenta
zmywarki oraz detergentów.
3

========3========

Wskazówki dotyczące instalacji
Podłączenie zmywarki do instalacji elektrycznej należy zlecić elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. Podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej należy zlecić instalatorowi z odpowiednimi uprawnieniami. Przed rozpoczęciem instalacji należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zmywarkę należy ustawić w pobliżu zaworu wodnego i odpływu wody do kanalizacji.
Instalowanie pod blatem
(blat lub zlew)
Po zdjęciu blatu zmywarki, można ją zainstalować pod zlewem lub blatem – zachowując wskazane na rysunku wymiary wnęki.
Kolejność czynności:
Zdjąć blat, odkręcając dwie przednie śruby, pociągnąć do
przodu i zsunąć z tylnych blokad, podnosząc blat do góry. Wsunąć zmywarkę do wnęki po ustawieniu wysokości i wypoziomowaniu nóżkami regulacyjnymi. Podczas wsuwania zmywarki upewnić się, że wąż odpływowy i dopływowy nie są zagięte lub zgniecione.
Jeżeli zmywarka będzie w przyszłości używana jako urządzenie wolnostojące należy założyć blat roboczy. Cokół urządzeń wolnostojących nie jest regulowany.
Wypoziomowanie
Zmywarka musi być ustawiona na równym i gładkim podłożu w stabilnej pozycji.
Właściwe wypoziomowanie gwarantuje prawidłowe i szczelne zamykanie drzwi.
Jeśli drzwi zmywarki przylegają nieprawidłowo, należy wkręcić lub wykręcić nóżki regulacyjne tak, aby zmywarka była właściwie wypoziomowana.
Podłączenie węża dopływowego Zmywarka może być zasilana wodą gorącą (maks. do 60°C) lub zimną. Zalecamy zasilanie zimną wodą. Zasilanie gorącą wodą nie jest wskazane w przypadku zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, ponieważ skraca ono znacznie program zmywania. Zmywarka nie może być podłączona do zasilania gorącą wodą poprzez urządzenia elektryczne, np. przepływowe podgrzewacze wody.
Pamiętać o dokręceniu pierścienia mocującego. Wąż doprowadzający wodę nakręcić na zawór wodny z gwintem 3/4” lub szybkozłącze. Pierścień uszczelki będący na wyposażeniu należy założyć do końcówki węża i zakręcić. Ciśnienie wody musi mieścić się w podanym zakresie („Dane techniczne”). Informacje o wartości ciśnienia wody można uzyskać w lokalnym zakładzie wodociągowym.
Należy unikać zagięć i załamań węża dopływowego. Wąż doprowadzający wodę może być podłączony zarówno z prawej jak i z lewej strony zmywarki po odkręceniu pierścienia mocującego.
Ważne: Połączenia węża dopływowego muszą być dokręcone. Sprawdzić przed ustawieniem zmywarki w ostatecznej pozycji, czy nie ma wycieków wody. Należy pamiętać, że nawet niewielkie wycieki wody mogą po pewnym czasie spowodować duże straty spowodowane zalaniem wodą. (Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek posiadają węże dopływowe i odpływowe wyposażone w pierścienie mocujące. W takim przypadku powyższe wskazówki nie dotyczą urządzenia).
Jeżeli zmywarka jest podłączona do rur nowych, lub rur, które nie były użytkowane przez długi okres czasu, zaleca się przed podłączeniem węża doprowadzającego, otworzenie na kilka minut przepływu wody. W ten sposób zapobiega się odkładaniu piasku i rdzy na wlotowym filtrze siatkowym i zatkaniu tego filtra.
Do podłączenia zmywarki nie używać starych węży, używanych przy poprzednich urządzeniach.
Nasze urządzenia są wyposażone w zabezpieczenie przed powrotnym napływem wody do zmywarki.
4

========4========

Podłączenie węża odpływowego Koniec węża odpływowego może być podłączony w następujący sposób:
1. do syfonu zlewozmywaka z zamocowaniem węża
zaciskiem;
2. przewieszony nad krawędzią wanny za pomocą kolanka
(jeśli znajduje się na wyposażeniu modelu);
3. do odpływu usytuowanego na ścianie z otworem
odpowietrzającym o minimalnej średnicy wewnętrznej 4
cm.
Podłączenie odpływu wody musi być usytuowane na wysokości 30 cm (minimum) i 100 cm (maksimum) od podłogi.
Wąż odpływowy może być podłączony zarówno z prawej, jak i z lewej strony zmywarki.
Należy unikać zagięć i załamań węża odpływowego, ponieważ w takich przypadkach może nastąpić odcięcie odpływu wody, lub znaczne jego ograniczenie.
Przedłużony wąż powinien leżeć na podłodze i może się unosić tylko podczas pobierania wody.
Jeżeli stosują Państwo przedłużenie węża odpływowego, należy pamiętać o tym, że przedłużenie węża nie może być dłuższe niż 2 m, a jego wewnętrzna średnica nie może być mniejsza od średnicy węża będącego na wyposażeniu zmywarki.

Wewnętrzna średnica złączek zastosowanych do połączeń przedłużenia odpływu wody nie może być mniejsza od wewnętrznej średnicy węża odpływowego.
Uwaga!
Nasze urządzenia są wyposażone w zabezpieczenie przed powrotnym napływem wody do zmywarki. Jeśli w syfonie odpływowym umywalki zainstalowany jest zawór zwrotny, wtedy może on uniemożliwić właściwy odpływ wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy usunięcie zaworu zwrotnego.
Podłączenie do instalacji elektrycznej Cała instalacja domowa musi być przystosowana do podanych na tabliczce znamionowej wartości (tj. gniazdka, przewody elektryczne, bezpieczniki, licznik).
Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do ściennego gniazdka sieciowego należy upewnić się, czy: 1. Napięcie sieci zasilającej odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej.
2. Licznik, bezpieczniki, zasilanie elektryczne i gniazdko
sieciowe są przystosowane do obciążenia podczas pracy
zmywarki; czy gniazdko sieciowe i wtyczka przewodu
zasilającego mogą ze sobą współpracować bez
konieczności stosowania elementów pośrednich.
Aby wyłączyć zmywarkę z zasilania, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Ważne!
Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji urządzenia.
Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić uprawnionemu technikowi z autoryzowanego serwisu.
Do podłączenia zmywarki nie wolno używać przedłużaczy i rozgałęziaczy.
Zmywarka musi być prawidłowo uziemiona. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa.
5

========5========

Opis zmywarki 1. Ogranicznik górnego kosza
2. Regulacja stopnia twardości wody
3. Pojemnik na sól
4. Pojemnik na detergent
5. Panel sterujący
6. Tabliczka znamionowa
7. Pojemnik na płyn nabłyszczający
8. Filtry
9. Dolne ramię natryskowe
10.Górne ramię natryskowe
11.Górny kosz
12.Blat

Panel sterujący
Lampka kontrolna przycisku “Włączony / Wyłączony” On/Off
Oznaczenie programu
Przycisk “Włączony / Wyłączony”
On/Off
Uchwyt drzwi zmywarki
Pokrętło programatora
Tabela programów
6

========6========

Przed pierwszym włączeniem
Przed pierwszym włączeniem zmywarki należy wykonać następujące czynności sprawdzające:
1. Sprawdzić, czy parametry sieci wodnej i elektrycznej, do
których zmywarka ma zostać podłączona, spełniają
wymogi podane w instrukcji obsługi.
2. Usunąć wszystkie elementy opakowania ze zmywarki. 3. Ustawić zmiękczacz wody.
4. Nalać 1 litr wody do pojemnika na sól, a następnie nasypać
soli regeneracyjnej przeznaczonej do zmywarki.
5. Nalać płyn nabłyszczający.
Ustawienie zmiękczacza wody Woda zawiera różną ilość wapnia i soli mineralnych, które osadzają się na naczyniach, tworząc białe plamy. Duża zawartość tych składników wskazuje, że woda jest twarda. W celu zapewnienia dopływu wody bez wapnia, czyli wody zmiękczonej, zmywarkę wyposażono w zmiękczacz wody, do którego stosuje się specjalną sól regeneracyjną do zmywarek. Twardość wody mierzy się w równoważnych skalach: niemieckiej, francuskiej i w mmol/l.
Zmiękczacz wody należy ustawić odpowiednio do stopnia twardości wody w Państwa miejscu zamieszkania. Informację dotyczącą twardości wody można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.
Ustawienie zmiękczacza wody:
1. Otworzyć drzwi zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Regulator twardości wody przekręcić i ustawić w
odpowiednim położeniu (patrz powyższa tabela) 4. Włożyć dolny kosz do zmywarki.
Zmiękczacz został fabrycznie ustawiony na stopień 2.

Poziom twardości wody
°dH (Skala niemiecka)
°TH (Skala francuska)
mmol/l (Cząsteczki na milion)
46 - 50
81 - 90
8,3 - 8,9
35 - 45
61 - 80
6,3 - 8,2
23 - 34
41 - 60
4,0 - 6,2
12 - 22
21 - 40
2,0 - 3,9
4 - 11
8 - 20
0,7 - 1,9
< 4
< 8
< 0,7
Dosypywanie soli
Używać wyłącznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczyń. Inne rodzaje soli zawierają dużą ilość różnych substancji, które mogą zmniejszać skuteczność działania zmiękczacza. Sól należy dosypywać bezpośrednio przed rozpoczęciem programu zmywania.
Zapobiegnie to pozostawaniu przez dłuższy czas ziaren soli lub mocno zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji.
W celu dosypania soli należy: 1. Otworzyć drzwi, wysunąć dolny kosz i odkręcić pokrywkę
pojemnika, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
2. Przed pierwszym włączeniem zmywarki należy nalać do
pojemnika 1 litr wody.
3. Wsypać do pojemnika sól
regeneracyjną do

zmywarek, używając do


tego lejka będącego na


wyposażeniu zmywarki.
4. Usunąć resztki soli
pozostałe na gwincie i
uszczelce.
5. Założyć z powrotem
pokrywkę i zakręcić ją
prawidłowo.
Należy regularnie uzupełniać
poziom soli.
W centralnej części pokrywki
pojemnika znajduje się
wskaźnik. Zielony pływak jest
widoczny, gdy w pojemniku
znajduje się sól. Staje się
niewidoczny, gdy sól w
pojemniku kończy się i należy
uzupełnić jej poziom.

Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wypływa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.
Zakres
Ustawienie zmiękczacza
Stosowanie
soli
IV
Poziom 5
Tak
IV
Poziom 4
Tak
IV
Poziom 3
Tak
III
Poziom 2
Tak
I/II
Poziom 1
Tak
I
Poziom 1
Nie
7

========7========

Płyn nabłyszczający
Płyn nabłyszczający nadaje naczyniom połysk i ułatwia suszenie. Środek ten jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
Pojemnik na płyn nabłyszczający usytuowany jest wewnątrz drzwi i ma pojemność około 110 ml. Ilość ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.
Dolewanie płynu nabłyszczającego 1. Otworzyć pojemnik, wciskając zaczep (A).
2. Do otworu pojemnika nalać płyn nabłyszczający do pełna tj.
oznaczonego poziomu „max”.


Pamiętać o zamknięciu pokrywki pojemnika na płyn nabłyszczający po każdym napełnieniu.
Codzienna obsługa •
Sprawdź, czy istnieje konieczność uzupełnienia soli i płynu
nabłyszczającego.

Włóż naczynia i sztućce do zmywarki.

Wsyp detergent do zmywania.

Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń
i stopnia zabrudzenia.

Uruchom program zmywania.
Włożenie naczyń do zmywarki Gąbki, ścierki kuchenne i inne przedmioty, które mogą nasiąknąć wodą nie mogą być wkładane i zmywane w zmywarce do naczyń.

Przed włożeniem naczyń należy:
- Usunąć z talerzy większe resztki potraw.
- Namoczyć przypalone garnki.
Naczynia do zmywania w zmywarce
nieodpowiednie
- sztućce lub naczynia z rączkami drewnianymi, rogowymi, porcelanowymi lub z elementami z masy perłowej
- wyroby z plastiku nieodpornego na wyższą temperaturę - starsze sztućce z elementami klejonymi, które nie są przystosowane do wyższych temperatur
- wyroby z brązu
- naczynia do gotowania z uchwytami drewnianymi
- naczynia i sztućce aluminiowe
- wyroby kryształowe
- przedmioty drewniane, antyki lub porcelana ręcznie zdobiona - przedmioty z tworzywa sztucznego
Dozowanie płynu nabłyszczającego W celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia należy wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego przy pomocy sześciopołożeniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne).
Ustawienie fabryczne – położenie 4.
Regulację dozowania płynu
nabłyszczającego należy
przeprowadzić stopniowo.
Jeżeli po zmywaniu na
naczyniach pozostają krople
wody lub ślady wapnia,
należy zwiększyć dozowanie
o jedną pozycję, aż do
uzyskania idealnego
połysku.
Jeżeli po zmywaniu na
naczyniach pozostają lepkie
białe smugi, należy zmniejszyć
dozowanie o jedną pozycję.
Uzupełniać poziom płynu po podświetleniu odpowiedniego wskaźnik (B) będzie jasny.


Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
- Naczynia i sztućce nie mogą przeszkadzać ramionom
natryskowym w obracaniu się.
- Wypukłe naczynia, takie jak filiżanki, szklanki, garnki
itp. należy układać dnem do góry, aby woda mogła
swobodnie z nich spływać.
- Naczynia powinny być ułożone luźno, jedno obok
drugiego, aby umożliwić ich dokładne umycie.
- Szklane naczynia nie powinny dotykać się.
- Małe przedmioty należy włożyć do koszyka na sztućce. •
Na powierzchni naczyń plastikowych oraz z powłoką
teflonową zatrzymują się krople wody; takie naczynia i
garnki będą nieco słabiej wysuszone od naczyń
porcelanowych lub stalowych.
odpowiednie (z ograniczeniami)
- wyroby ceramiczne, których producent wyraźnie dopuścił możliwość zmywania w zmywarce
- niektóre wzory na naczyniach mogą blaknąć pod wpływem częstego mycia w zmywarce
- srebrne i aluminiowe elementy często odbarwiają się. Resztki produktów, no. białko i żółtko jaja oraz musztarda pozostawiają trwałe plamy na srebrze. Takie sztućce należy oczyścić po użyciu, jeżeli nie będą natychmiast zmywane - niektóre rodzaje szkła matowieją i tworzą się na nich mleczne smugi przy częstym zmywaniu
8

========8========

Otworzyć drzwi i wysunąć kosze, aby włożyć naczynia.
Dolny kosz
Dolny kosz przeznaczony jest na garnki, rondle, pokrywki, talerze, miski, sztućce itp.
Półmiski i duże pokrywki należy rozmieścić na brzegach kosza, aby górne ramię natryskowe mogło się swobodnie obracać.
Koszyk na sztućce
Noże z długimi ostrzami w pozycji pionowej stanowią zagrożenie.
Długie i/lub ostre sztućce oraz noże w kształcie łuku należy układać poziomo w górnym koszu.
Podczas układania i wyjmowania ostrych przedmiotów (np. noży) należy zachować szczególną ostrożność. Sztućce należy umieścić w specjalnym koszyku. Rączki sztućców powinny być skierowane w dół.
Jeżeli rączki wystają z dna koszyka i uniemożliwiają poruszanie się dolnego ramienia natryskowego, należy ułożyć je odwrotnie.
Łyżki należy wymieszać z innymi sztućcami, aby zapobiec ich zlepianiu.
Zalecamy używanie kratki na koszyk (jeżeli rozmiary sztućców są odpowiednie).

Górny kosz
Górny kosz przeznaczony jest na talerzyki deserowe, podstawki, talerze obiadowe, półmiski o średnicy do 24 cm oraz filiżanki i szklanki, które
należy rozmieścić jak
pokazano na rysunku.
Kieliszki na długich nóżkach
można zawiesić w miejscu
przeznaczonym na filiżanki.
W górnym koszu należy
umieszczać lekkie naczynia
(np. miski plastikowe).

Części te można obciążyć
innymi częściami zastawy.
Po włożeniu naczyń do zmywarki należy upewnić się, czy ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać.

Ustawienie wysokości górnego kosza W przypadku zmywania bardzo dużych talerzy, można je włożyć do dolnego kosza po przesunięciu górnego kosza w wyższe położenie.
Maksymalna wysokość naczynia w górnym koszu w dolnym koszu
Górny kosz – podniesiony
20 cm 31 cm
Górny kosz – obniżony
24 cm 27 cm
Ustawienie kosza w wyższym położeniu: 1. Przesunąć przednie ograniczniki (A) górnego kosza na
zewnątrz i wysunąć kosz.
2. Podnieść kosz po obu stronach, w wyższe położenie i
założyć ograniczniki
(A) na ich miejsce.
Jeśli kosz znajduje się w górnym położeniu, nie będzie można korzystać z uchwytów na filiżanki.

Po ułożeniu naczyń należy zawsze zamykać drzwi zmywarki, ponieważ otwarte drzwi stwarzają zagrożenie.
9

========9========

Dozowanie środka do zmywania Należy stosować jedynie środki w granulkach, tabletkach, proszki lub płyny przeznaczone specjalnie do domowych automatycznych zmywarek do naczyń.
Używanie nadmiernej ilości detergentu nie sprzyja redukcji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Detergent wsypać przed uruchomieniem programu zmywania (z wyjątkiem „Płukanie i Zatrzymanie”). Zostanie użyty w czasie fazy zmywania.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania i przechowywania środków.
Dodanie środka do zmywania
1. Jeśli pokrywka pojemnika na środki do zmywania jest
zamknięta, należy wcisnąć przycisk (1). Pokrywka
odskoczy.
2. Napełnić pojemnik (2) detergentem.
Oznaczenia w pojemniku:
20 = ok. 20 ml detergentu
30 = ok. 30 ml detergentu


3. Do programów ze zmywaniem wstępnym konieczne jest
dodanie (oprócz dawki do pojemnika) dodatkowej ilości
detergentu (5/10 g) na pokrywkę pojemnika na środek do
zmywania (3).
4. Dokładnie zamknąć pojemnik pokrywką.
Różne rodzaje
detergentów do zmywania Tabletki do zmywania
Niektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczają się zbyt wolno i zawarte w nich enzymy nie są wykorzystywane w przypadku krótkich programów. Jeżeli stosują Państwo tabletki, zalecamy wybieranie dłuższych programów. Tabletki należy wkładać do pojemnika na detergenty. Nie wkładać ich do koszyka na sztućce lub w inne miejsce, gdyż osłabi to efekt zmywania.
Detergenty skoncentrowane
Środki do zmywania w zmywarkach można podzielić ze względu na ich skład chemiczny na dwa podstawowe typy: - tradycyjne środki alkaliczne ze żrącymi składnikami, - niskoalkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami. Enzymy w kompaktowych środkach do zmywania
rozpuszczają zabrudzenia i są rozkładane biologicznie. Programy zmywania wykorzystują właściwości enzymów, dzięki którym zabrudzenia zostają rozpuszczane już w niskich temperaturach, skracając jednocześnie czas nagrzewania wody.
Dzięki właściwościom kompaktowych środków do zmywania, w programach z temperaturą 50°C osiąga się takie same rezultaty zmywania, jakie uzyskuje się w programach z temperaturą 65°C.
Detergenty kompaktowe
Jeżeli używają Państwo detergent, który zawiera nabłyszczacz, należy go umieścić w pojemniku na środek do zmywania. W takim przypadku pojemnik na płyn nabłyszczający musi pozostać pusty, aby wykluczyć podwójne dozowanie płynu. Należy wyłączyć wskaźnik płynu nabłyszczającego.
Tabletki do zmywania „3 w 1”
Wskazówki ogólne
Tabletki do zmywania „3 w 1” zawierają detergent, środek nabłyszczający i sól regeneracyjną.
1. Przed przystąpieniem do użycia tego typu produktu należy
najpierw sprawdzić, czy woda w miejscu podłączenia
zmywarki posiada prawidłową twardość (zob. wskazówki
producenta detergentu na opakowaniu).
2. Przestrzegać zaleceń i wskazówek producenta
stosowanego środka do zmywania.
3. Jeśli przy pierwszym zastosowaniu produktu „3 w 1”
wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z
działem serwisowym producenta środka do zmywania
(numer telefonu podany jest na opakowaniu).
Wskazówki specjalne
Jeżeli zamierzają Państwo korzystać z kompaktowych detergentów „3 w 1” należy wybrać najniższy poziom zmiękczania wody.
Jeśli zaprzestaną Państwo stosowania produktu do zmywania „3 w 1”, należy wykonać następujące czynności:
● Nalać płyn nabłyszczający oraz nasypać sól regeneracyjną
do właściwych pojemników.
● Stopień twardości wody ustawić na najwyższą możliwą
wartość i wykonać od 1 do 3 zwykłych cykli zmywania bez
naczyń.
● Twardość wody ustawić na odpowiedni stopień w miejscu
podłączenia zmywarki do sieci wodnej.
10

========10========

Tabela programów
Program Rodzaj naczyń Pozycja
i stopień ich programatora
zabrudzenia
(1) Normalny
65°C ze zmywaniem wstępnym
Normalnie zabrudzone. Garnki, naczynia stołowe i sztućce.
A
Normalny 65°C bez zmywania wstępnego
Normalnie zabrudzone. Naczynia stołowe i sztućce.
B
(2) Szybki 65°
Lekko zabrudzone. Naczynia stołowe,serwisy kawowe i sztućce.
C
Płukanie i zatrzymanie
Częściowy wsad do późniejszego zmywania.
D
Opis cyklu
(3) Parametry eksploatacyjne Czas trwania Zużycie Zużycie programu energii wody
(w min.) (w kWh) (w litrach)
Zimne zmywanie wstępne Zmywanie zasadnicze do 65°C 1 zimne płukanie
1 ciepłe płukanie
Suszenie
115 - 125
0,8 - 0,9
13 - 15
Zmywanie zasadnicze do 65°C 1 zimne płukanie
1 ciepłe płukanie
Suszenie
90 - 100
0,8 - 0,9
10 - 11
Zmywanie zasadnicze do 65°C 1 ciepłe płukanie
35 - 40
0,9 - 1,0
10 - 12
1 zimne płukanie
(aby resztki nie przywierały do naczyń)
12
0,1
10
(1) Program testowy na zgodność z normą EN 50242 (patrz: „Wskazówki dla instytutów kontrolnych”).
(2) Idealny do zmywania naczyń i sztućców bezpośrednio po śniadaniu i obiedzie (świeże zabrudzenia). Krótki czas trwania. Program do codziennego użytku w warunkach 4 osobowego gospodarstwa domowego, bezpośrednio po posiłku.
(3) Podane wartości mają charakter orientacyjny i są uzależnione od ciśnienia i temperatury wody, a także
wahań napięcia sieci elektrycznej.
11

========11========

Uruchomienie programu zmywania 1. Sprawdzić, czy kosze są prawidłowo
wypełnione, a ramiona natryskowe
mogą się swobodnie obracać.
2. Odkręcić zawór wodny.
3. Zamknąć drzwi zmywarki.
4. Ustawić i włączyć program zmywania.
Obracając pokrętło programatora wybrać odpowiedni
program (aż litera programu pokryje się z oznaczeniem na
panelu sterującym (patrz: „Tabela programów”).
Wcisnąć przycisk On/Off.
Wskaźnik On/Off zostanie podświetlony i rozpocznie się
program zmywania.
5. Przerwanie programu zmywania
Program należy przerwać TYLKO wtedy, gdy jest to
konieczne.
Uwaga! Z wnętrza zmywarki może wydobyć się gorąca
para. Ryzyko oparzenia. Ostrożnie otwierać drzwi.
a) Otworzyć drzwi zmywarki. Program zatrzyma się.
Zamknąć drzwi, program rozpocznie się od miejsca, w
którym został przerwany.
b) Wcisnąć przycisk On/Off (wszystkie wskaźniki zgasną).
Wcisnąć przycisk „On/Off” ponownie, program
rozpocznie się od miejsca, w którym został przerwany.
6. Zakończenie programu zmywania.
Po zakończeniu programu zmywania urządzenie
automatycznie zatrzymuje się.
Wyłączyć zmywarkę przyciskiem On/Off, wskaźnik
przycisku zgaśnie.
Po otwarciu drzwi tuż po zakończeniu programu, z wnętrza
zmywarki będzie wydobywała się gorąca para. Ostrożnie
otwierać drzwi.
7. Wyjęcie naczyń ze zmywarki
Rozgrzane naczynia należy schłodzić przed wyjęciem ze
zmywarki.
Pozostawić naczynia w zmywarce przez 15 minut z
uchylonymi drzwiami po zakończeniu programu zmywania:
efekt suszenia będzie lepszy.
Najpierw należy wyjąć naczynia z dolnego kosza, a
następnie z górnego.
W ten sposób zapobiegnie się skapywaniu wody z górnego
kosza na dolny.
Zalecamy wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i zakręcenie zaworu wodnego po zakończeniu programu zmywania i wyjęciu naczyń.
12

========12========

Konserwacja i czyszczenie Elementy wewnętrzne, uszczelki gumowe wokół drzwi zmywarki, pojemnik na detergent i pojemnik na płyn
nabłyszczający należy czyścić regularnie wilgotną ściereczką. Nie używać produktów ściernych, szorujących gąbek oraz rozpuszczalników (aceton, trójchloroetylen itp.).
Zalecamy włączenie zmywarki i wykonanie zmywania bez wsadu naczyń z dodatkiem detergentu (program 50°/65°C) co trzy miesiące.
Czyszczenie filtrów
Filtry należy sprawdzać i czyścić od czasu do czasu. Brudne filtry obniżają efekt zmywania.
1. Otworzyć drzwi zmywarki, wyjąć dolny kosz.
2. System filtrów składa się z grubego filtra (A/B), mikrofiltra
(C) i filtra płaskiego (D).
Niektóre zmywarki posiadają jedynie filtr (A), mikrofiltr (C) i
filtr płaski (D).
Odblokować zestaw filtrów za pomocą rączki mikrofiltra (C).


3. Obrócić rączkę o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i wyjąć.

4. Przytrzymać uchwyt filtra grubego (A/B) i wyjąć razem z
mikrofiltrem (C).
5. Oczyścić filtry pod bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski (D) z podstawy zmywarki i wyczyścić z
obu stron.

7. Włożyć filtr płaski (D) na miejsce.
8. Złożyć filtr gruby z mikrofiltrem (A/B; C) i wcisnąć jeden w
drugi.
9. Włożyć zestaw filtrów na miejsce i zablokować, obracając
rączkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż do zatrzymania. Sprawdzić, czy filtr płaski nie
przeszkadza pozostałym elementom.
Nie wolno włączać zmywarki bez filtrów. Nieprawidłowe zamontowanie filtrów będzie wpływało ujemnie na rezultat zmywania.
Oczyszczenie filtrów jest bardzo ważne dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia.
NIGDY nie zdejmować górnego ramienia natryskowego. Jeżeli otwory ramienia zostały zatkane, należy je oczyścić np. za pomocą wykałaczki.

Dłuższa przerwa w eksploatacji zmywarki
Jeżeli nie będą Państwo użytkowali zmywarki przez dłuższy okres czasu (np. wyjazd na urlop), należy wykonać następujące czynności:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zakręcić dopływ wody. 2. Pozostawić uchylone drzwi zmywarki, aby zapobiec
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
3. Umyć komorę zmywarki.
Ochrona przed zamarznięciem Należy zadbać o to, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym jest ustawiona zmywarka, nie spadła poniżej 0°C. Jeżeli zmywarka będzie jednak narażona na oddziaływanie temperatury poniżej 0°C, wtedy należy zdjąć wąż dopływowy wody i opróżnić go.
Transportowanie zmywarki
W przypadku przewożenia zmywarki (np. przeprowadzka) należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. 2. Zakręcić zawór wody.
3. Odkręcić wąż odpływowy i dopływowy.
4. Wysunąć zmywarkę razem z wężami.
Podczas transportu należy unikać nadmiernego przechylania zmywarki.
13

========13========

Co zrobić, gdy ...
Niektóre usterki powstają wskutek błędów w czynnościach konserwacyjnych lub niedopatrzeń i można je łatwo usunąć bez wzywania montera z punktu serwisowego. Dzięki poniższym wskazówkom użytkownik jest w stanie zdiagnozować przyczynę usterki samodzielnie.
... pojawiają się kody usterek
Zmywarki nie można uruchomić lub zatrzymuje się w czasie programu.
Wszystkie przyciski są nieaktywne (z wyjątkiem przycisku On/Off).
Należy wcisnąć przycisk On/Off, aby wyłączyć zmywarkę i przeprowadzić czynności przedstawione w poniższej tabeli.
Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Zawór jest zablokowany lub zanieczyszczony osadem z wody.
Oczyścić zawór.
Zawór wodny jest zamknięty.
Odkręcić zawór wodny.
Zmywarka nie pobiera wody.
Filtr w wężu dopływowym jest zatkany.
Oczyścić filtr w końcówce węża dopływowego.
Wąż dopływowy jest zagięty lub zagnieciony.
Prawidłowo ułożyć wąż dopływowy.
Zmywarka nie odprowadza wody.
Syfon jest niedrożny.
Wąż odpływowy jest nieprawidłowo ułożony, zgięty lub zgnieciony.
Usunąć ewentualną przeszkodę w syfonie.
Sprawdzić podłąaczenie węża odpływowego.
Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwi.
Zmywarka nie rozpoczyna pracy.
Wtyczka jest nieprawidłowo wlożona do gniazdka.
Wlożyć wtyczkę do gniazdka.
Spalony bezpiecznik w domowej instalacji.
Wymienić bezpiecznik.
Podczas pracy zmywarki słychać gwizd.
Nie świadczy to o usterce zmywarki.
Zmienić markę używanego detergentu.
Następnie włączyć zmywarkę przyciskiem On/Off. Program wznowi pracę od momentu, w którym został przerwany. Jeżeli usterka pojawia się ponownie, należy wezwać autoryzowany serwis.
... niezadowalający efekt zmywania
Brudne naczynia

Wybrali Państwo program nieodpowiedni do stopnia zabrudzenia naczyń.

Kosze są przepełnione. Naczynia są niewłaściwie ułożone w koszach i strumień wody nie dociera do wszystkich naczyń. •
Ramiona natryskowe są zablokowane przez niewłaściwie rozłożone naczynia.

Filtry na spodzie zmywarki są zanieczyszczone lub nieprawidłowo założone.

Zastosowano niewystarczającą ilość lub niewłaściwy detergent. Detergent jest stary lub stwardniały.

Osad wapniowy na naczyniach: brak soli w pojemniku. Bez dodania odpowiedniej soli nie można zmiękczyć wody lub
zmiękczacz wody został ustawiony nieodpowiednio do twardości wody w miejscu podłączenia zmywarki.

Wąż odprowadzający wodę jest zablokowany, uszkodzony bądź niewłaściwie podłączony.

Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są nieodpowiednio osuszone i bez połysku •
Poziom płynu nabłyszczającego jest zbyt niski. •
Pojemnik na płyn jest pusty.
Widoczne ślady odkładającego się wapnia, biały nalot na naczyniach lub niebieskawy osad •
Za duża dawka płynu nabłyszczającego. W tym wypadku należy ustawić mniejsze dozowanie płynu.
Na talerzach i szklanych naczyniach pozostają wysuszone krople wody

Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego. W tym wypadku należy zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego. •
Przyczyną może być również środek do zmywania. Skontaktować się z producentem detergentu.
14

========14========

Jeżeli po wykonaniu opisanych w tabeli czynności
sprawdzających, zmywarka nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym zakładzie serwisowym. Przy zgłoszeniu należy podać model urządzenia (Mod.), numer produktu (PNC) i numer seryjny (Ser.No.) oraz objawy usterki. Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej.
Zalecamy zapisanie ich poniżej:
Mod.: .........................
PNC : ........................
Ser. No.: .........................
Oryginalne części zamienne można nabyć w autoryzowanych zakładach serwisowych.
Serwis i części zamienne
Wszelkie naprawy i specjalistyczne prace konserwacyjne urządzenia mogą wykonywać wyłącznie uprawnieni pracownicy autoryzowanych zakładów serwisowych. Do napraw stosuje się wyłącznie oryginalne części zamienne. Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień stwarzają poważne zagrożenie dla użytkownika i mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia zmywarki.
Wskazówki dla instytutów kontrolnych
Test według normy EN 60704 musi być wykonany przy całkowicie wypełnionej zmywarce z programem testowym (zob. tabela
programów).
Test według normy EN 50242 musi być wykonany przy pełnym pojemniku z solą i pełnym pojemniku z płynem nabłyszczającym z
programem testowym.
Pełny wsad: 9-osobowa zastawa stołowa
Dozowanie płynu nabłyszczającego:
pozycja 4 (typ III)
Dozowanie środka 20 g do pojemnika na środki do zmywania + do zmywania: 5 g na pokrywę pojemnika (typ B)
Przykład ułożenia sztućców
w koszyku.
Przykład ułożenia naczyń w
dolnym koszu.
Przykład ułożenia naczyń w
górnym koszu.
15

========15========

From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Grupa Electrolux jest największym na świecie producentem zmechanizowanych urządzeń przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz lasu i ogrodu. Każdego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki łańcuchowe i kosiarki do trawy) o łącznej wartości ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach świata.
152966 44/0
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

========16========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Zmywarka
Nazwa ZANUSSI DA4541
Model DA 4541
Rozmiar pliku 846 KB
Number of pages 16 pages
format pliku pdf
Język Zmywarka ZANUSSI DA4541 Polski - Polish Polski - Polish,