Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AWO D 41105 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka WHIRLPOOL AWO D 41105 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka WHIRLPOOL AWO D 41105
Pralka WHIRLPOOL AWO D 41105 Pralka WHIRLPOOL AWO D 41105


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 616 KB (format pliku: pdf)
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
SPIS TREŚCI
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI
DRZWICZKI
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI (JEŚLI JEST DOSTĘPNE)
PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA PRZYGOTOWANIE PRANIA
DETERGENTY I DODATKI
WYJMOWANIE FILTRA/
ODPOMPOWANIE RESZTEK WODY OBSŁUGA I KONSERWACJA
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK SERWIS TECHNICZNY
AKCESORIA
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 2 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI
Pralka została zaprojektowana wyłącznie do prania tkanin nadających się do prania w pralkach automatycznych w ilościach odpowiednich do potrzeb gospodarstwa domowego.
• W czasie korzystania z pralki należy stosować się do
zaleceń podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi, w
Przewodniku dot. Instalacji oraz w Karcie Programów.
 Niniejszą Instrukcję Obsługi, Kartę Programów oraz
Przewodnik dot. Instalacji należy zachować; i
przekazać je kolejnemu użytkownikowi w
przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia
innemu użytkownikowi.
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1.Rozpakowanie i sprawdzenie
 Po rozpakowaniu należy się upewnić, czy pralka
nie jest uszkodzona. W przypadku wątpliwości nie
używać urządzenia. Należy skontaktować się z
serwisem technicznym lub sprzedawcą. Sprawdzić, czy w komplecie są wszystkie
akcesoria i dołączone części.
 Części opakowania (worki plastikowe, kawałki
polistyrenu itd.) należy trzymać z dala od dostępu
dzieci, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie. Jeśli pralka przed dostawą była narażona na
działanie niskiej temperatury, przed jej
uruchomieniem, należy przez kilka godzin
pozostawić ją w pomieszczeniu o temperaturze
pokojowej.
2.Odkręć śruby blokujące
 Pralka jest wyposażona w śruby blokujące
zapobiegające ewentualnemu uszkodzeniu
wnętrza w czasie transportu. Przed
przystąpieniem do użytkowania pralki należy
usunąć śruby blokujące.
 Po ich wyjęciu, należy zaślepić otwory
4 dołączonymi w komplecie plastikowymi
zaślepkami.
3.Instalowanie pralki
 Usunąć folię ochronną z panelu sterowania (jeśli
zakupiony model został wyposażony w panel). Przesunąć urządzenie nie podnosząc go za wierzch. Pralkę należy umieścić na stabilnej i równej
podłodze, jeśli to możliwe w kącie pomieszczenia. Sprawdzić, czy pralka stoi stabilnie na podłodze,
na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za
pomocą poziomicy, czy jest dokładnie
wypoziomowana.
 W przypadku montażu na tzw. “pływającej
posadzce” (np. niektóre typy parkietu lub podłogi z
paneli laminowanych), pralkę należy postawić na
zamocowanej do podłogi płycie ze sklejki o
wymiarach 60 x 60 cm i grubości co najmniej 3 cm. Należy zadbać o to, aby otwory wentylacyjne
znajdujące się w podstawie urządzenia (jeśli
zapewniono je w danym modelu pralki) nie zostały
przysłonięte przez wykładzinę lub inny materiał. 4.Podłączenie wody
 Podłączyć wąż dopływowy wody zgodnie z
lokalnymi przepisami.
 Podłączenie wody: Tylko zimna woda
(jeśli w karcie programów
nie podano inaczej) Zawór: gwint 3/4” do węża
dopływowego
 Ciśnienie wody 100-1000 kPa
(ciśnienie (1-10 bar).
przepływu):
Black process 45.0° 100.0 LPI
 Do podłączenia wodnego należy użyć nowego
węża. Nie należy wykorzystywać do tego celu
starych węży.
5.Odpompowanie
 Podłączyć wąż spustowy do instalacji
kanalizacyjnej lub umocować na krawędzi zlewu
lub wanny za pomocą kolanka “U”.
 Jeśli pralka jest podłączona do wbudowanego
systemu spustowego, powinien on być
wyposażony w odpowietrzenie zapobiegające
powstaniu efektu syfonowego.
6.Podłączenie do sieci elektrycznej
 Podłączenia elektryczne muszą być wykonane
przez wykwalifikowanego technika zgodnie z
instrukcjami producenta i obowiązującymi
przepisami lokalnymi.
 Dane dotyczące napięcia, zużycia energii oraz
zabezpieczeń elektrycznych są podane na
tabliczce wewnątrz drzwiczek.
 Urządzenie musi być podłączone do sieci
wyłącznie za pomocą gniazdka z bolcem
uziemiającym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Uziemienie jest obowiązkowe i
wymagane zgodnie z prawem. Producent zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub
mieniu, będące następstwem nieprzestrzegania
powyższych wskazówek.
 Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych przy pralce należy odłączyć ją
od zasilania.
 Podłączenie pralki winno być tak wykonane, aby
po jej zainstalowaniu zapewniało dostęp do
gniazdka zasilającego lub do 2-biegunowego
wyłącznika odłączającego od sieci.
 Nie należy używać pralki, jeśli uległa uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach
należy informować serwis techniczny.
 Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko
serwis techniczny.
 Pralkę należy używać tylko w gospodarstwie
domowym i w celu, w jakim została
zaprojektowana.
Minimalne wymiary obudowy:
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 850 mm
Głębokość: 600 mm
PL 2

========2========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 3 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
1.Instrukcje bezpieczeństwa
 Pralka służy wyłącznie do użytku domowego. Zabrania się przechowywać łatwopalne ciecze w
pobliżu urządzenia.
 Nie pozwalać dzieciom na zabawę z pralką i
wchodzenie do niej (patrz również następujący
rozdział “Zabezpieczenie przed dziećmi”).
 Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych, a także osoby, które nie posiadają
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że
zostaną one odpowiednio przeszkolone przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i pod
warunkiem, że osoba taka będzie nadzorowała
czynności obsługi.
 Chcąc na wierzchu pralki postawić suszarkę
należy skontaktować się z naszym serwisem
technicznym lub ze specjalistycznym sprzedawcą,
aby sprawdzić, czy jest to możliwe. Na pralce
można zamontować suszarkę tylko pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zestawu
montażowego, który można nabyć w naszym
punkcie serwisowym lub specjalistycznym
punkcie sprzedaży.
 Urządzenia nigdy nie należy bez potrzeby
pozostawiać w stanie włączonym.
 Jeśli pralka nie jest używana należy zamknąć
zawór wody.
 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji urządzenia, należy je wyłączyć lub
odłączyć od sieci.
 Nie wolno nigdy otwierać drzwiczek na siłę ani
używać ich jako stopnia.
 Jeśli to konieczne, przewód zasilający może być
wymieniony na identyczny, zakupiony w serwisie
technicznym. Wymiana przewodu zasilającego
może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego technika.
2.Opakowanie
 Materiały opakowaniowe mogą być w 100%
wykorzystane jako surowce wtórne i oznaczone są
odpowiednim symbolem . Należy
przestrzegać obowiązujących lokalnych
przepisów dotyczących usuwania opakowań. 3.Utylizacja opakowań i starych pralek Pralka została wyprodukowana z materiałów
nadających się do przetworzenia. Należy ją
złomować zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów.
 Przed złomowaniem urządzenia, należy usunąć
resztki proszku oraz odciąć kabel zasilający, aby
pralka nie była już zdolna do pracy.
 Niniejsze urządzenie zostało oznakowane
zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrotechnicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłową utylizację niniejszego
produktu, pomogą Państwo zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla
środowiska naturalnego i zdrowia człowieka,
wynikającym z nieprawidłowej utylizacji
niniejszego produktu.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Symbol umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w
celu jego złomowania, należy zdać w
odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania
odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat
odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu
można uzyskać w siedzibie miejscowych władz,
służb zajmujących się usuwaniem odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony. 4.Porady odnośnie oszczędności energii
W pralce zoptymalizowano zużycie wody; dlatego, podczas pracy urządzenia, w niektórych
programach, nie widać wody przez szybkę w drzwiach.
 Stosując zalecane maksymalne wielkości wsadów
można osiągnąć najlepsze rezultaty w
oszczędzaniu energii, wody, detergentów i czasu. Nie należy przekraczać ilości proszku zalecanych
przez producenta.
 Specjalny system Eco Ball (zawór ekologiczny)
zapobiega wyciekaniu detergentu z bębna i
przedostawaniu się go do środowiska.
 Do prania mocno zabrudzonej bielizny należy
używać funkcji “Pranie wstępne” (jeśli dany model
pralki posiada taką funkcję)! Aby zmniejszyć
zużycie proszku, czasu i wody, nie należy
wybierać “Prania wstępnego” do prania lekko i
normalnie zabrudzonej bielizny.
 Plamy należy usuwać przy pomocy wywabiacza
lub namoczyć je przed praniem, aby ograniczyć
konieczność stosowania programu gorącego
prania.
 Energię można oszczędzać używając programu
60° C zamiast 95° C i 40° C zamiast 60° C. Można oszczędzać energię i czas wybierając
największą szybkość wirowania, aby usunąć jak
największą ilość wody z prania przed użyciem
suszarki (dla pralek z regulowaną szybkością
wirowania).
5.Deklaracja zgodności z normami UE Urządzenie jest zgodne z następującymi normami
europejskimi:
Dyrektywa 2006/95/WE dot. niskiego napięcia
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
PL 3

========3========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 4 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
OPIS PRALKI
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1. Wierzch
2. Panel sterowania
3. Szuflada na proszek
4. Tabliczka serwisowa (po wewnętrznej stronie drzwiczek)
5. Drzwiczki
6. Zabezpieczenie przed dziećmi (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone, po wewnętrznej stronie
drzwiczek)
7. Dostęp do pompy znajdującej się za cokołem lub pokrywą (w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki
DRZWICZKI
Aby otworzyć drzwiczki, należy przytrzymać uchwyt drzwiczek, wcisnąć uchwyt od wewnątrz (jeśli dostępny w danym modelu pralki) i pociągnąć drzwiczki do siebie. Aby zamknąć drzwiczki, należy je docisnąć (zamek zaskoczy na miejsce).
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI (JEŚLI JEST DOSTĘPNE)
Aby uchronić urządzenie przed niewłaściwym
użytkowaniem należy przy pomocy monety przekręcić plastikową śrubę znajdującą się po wewnętrznej stronie drzwi.
 Szczelina ustawiona pionowo: drzwiczki się nie zamkną. Szczelina ustawiona poziomo - położenie normalne:
drzwiczki mogą być ponownie zamknięte.
PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA
Aby usunąć resztki wody pozostałe po próbach fabrycznych zalecamy przeprowadzenie krótkiego cyklu prania bez żadnego wsadu.
1. Odkręcić zawór wody.
2. Zamknąć drzwiczki.
3. Wsypać niewielką ilość proszku (około 30 ml) do komory prania zasadniczego w szufladzie na proszek. 4. Wybrać i uruchomić krótki program (patrz “Karta Programów”).
PL 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 5 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
PRZYGOTOWANIE PRANIA
1. Posegregować bieliznę według...
 Rodzaju tkaniny / symbolu znajdującego się na
metce
bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny łatwe do prania i
prasowania/syntetyczne, wełna, tkaniny do prania
ręcznego.
 Koloru
Oddzielić sztuki kolorowe od białych. Nowe rzeczy
kolorowe prać osobno.
 Wymiarów
Należy prać bieliznę o różnych wymiarach w tym
samym wsadzie, aby poprawić skuteczność prania i
aby zapewnić bardziej równomierne rozłożenie
wewnątrz bębna.
 Delikatności
Rzeczy drobne (np. rajstopy nylonowe, paski, itp.) lub
z zapinkami (np. biustonosze) należy prać w woreczku
lub zamykanej poszewce na poduszkę. Zdjąć kółka z
firanek lub prać je z kółkami w woreczku z bawełny. 2.Monety, agrafki itp. mOpróżnić kieszenie
oraz bęben pralki i zbiornik.ogą uszkodzić prane tkaniny 3.
Zasunąć zamki, zapiąć guzikZamknięciawstążki powinno się związać razem.i i haftki; luźne paski lub
Wywabianie plam
 Plamy z krwi, mleka, jaj, itp. na ogół są usuwane w
trakcie enzymatycznej fazy programu prania. Usuwając plamy z wina, kawy, herbaty, trawy,
owoców, itp. dodać wywabiacza plam do komory
prania zasadniczego w szufladzie na proszek. Bardzo zabrudzone obszary należy, w razie
konieczności, dodatkowo wstępnie przeprać w
wywabiaczu plam.
Farbowanie i wybielanie
 Należy używać jedynie takich barwników i wybielaczy,
które są przeznaczone do użytku w pralkach
automatycznych.
 Należy przestrzegać instrukcji producenta. Barwniki lub wybielacze mogą powodować
zabarwienie części pralki wykonanych z plastyku i
gumy.
Wkładanie prania
1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włożyć bieliznę do bębna, kolejno sztuka po sztuce,
nie przekraczając wielkości wsadu. Należy
przestrzegać wielkości wsadów podanych w instrukcji
podręcznej.
Uwagi: przeciążenie pralki może prowadzić do
niesatysfakcjonujących wyników prania i zagniecenia
tkanin.
3. Zamknąć drzwiczki.
DETERGENTY I DODATKI
Środki piorące i dodatki do prania powinny być przechowywane w suchym i
niedostępnym dla dzieci miejscu! Dobór detergentów i dodatków zależy od:
 Rodzaju tkaniny (bawełna, tkaniny łatwe do prania i
prasowania/syntetyczne, delikatne, wełna).
Uwagi: Należy używać specjalnych proszków do
prania wełny lub ubrań z mikrowłókien (jak ubrania
sportowe lub stroje do pływania).
 koloru.
 temperatury prania.
 stopnia i rodzaju zabrudzenia.
Uwagi:
 Białawe pozostałości proszku na tkaninach ciemnych
są następstwem nierozpuszczalnych dodatków,
znajdujących się w proszkach pozbawionych
fosforanów. W przypadku wystąpienia takiego
zjawiska, należy tkaninę wytrzepać lub
wyszczotkować bądź zmienić proszek na detergent
płynny.
 Należy używać jedynie takich środków piorących i
dodatków do prania, które są przeznaczone do użytku
domowego w pralkach automatycznych.
 Podczas prania wstępnego (jeśli pralka posiada taką
funkcję) należy używać jedynie takich środków
usuwających kamień, farbujących lub wybielających,
które są przeznaczone do użytku domowego w pralkach
automatycznych. Środki do usuwania kamienia
zawierają składniki, które mogą atakować części pralki. Nie stosować rozpuszczalników (np. terpentyny,
benzyny). Nie prać w pralce rzeczy, które były
czyszczone rozpuszczalnikami lub płynami
łatwopalnymi.
 Po wybraniu funkcji “Pranie wstępne” (jeśli pralka
posiada taką funkcję) nie należy stosować
detergentów w płynie.
 Po wybraniu funkcji “Opóźnienie uruchomienia” (jeśli
pralka posiada taką funkcję) nie należy stosować
detergentów w płynie.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Dozowanie
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu detergentu. W zależności od:
 stopnia i rodzaju zabrudzenia
 ilości wsadu
pełny wsad: należy postępować według wskazań
producenta proszku;
połowa wsadu: 3/4 porcji zalecanej dla pełnego
wsadu;
wsad minimalny (ok. 1 kg):
1/2 porcji zalecanej dla pełnego wsadu
 twardość wody w miejscu zamieszkania (należy się
ewentualnie zwrócić o informacje do odpowiedniej
instytucji). Woda miękka wymaga mniej proszku niż
twarda (patrz tabela twardości wody w instrukcjach
obsługi).
Uwagi:
Zbyt dużo detergentu spowoduje nadmierne pienienie i gorsze rezultaty prania.
Jeśli pralka wykryje nadmiar piany, może nie dopuścić do wirowania.
Niewystarczająca ilość proszku może z czasem spowodować szarość prania lub powstawanie osadów na bębnie, wężu lub grzałce.
PL 5

========5========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 6 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Wsypywanie proszku i dodatków do prania Szuflada na proszek posiada trzy komory (rys. “A”).
Przegroda
Komora prania wstępnego Proszek do prania wstępnego
Komora prania zasadniczego Proszek do prania zasadniczego Wywabiacz plam
 Zmiękczacz wody
Komora płynu zmiękczającego
 Płyn zmiękczający
 Krochmal w płynie
Dodatkowe środki dozować tylko do poziomu oznaczonego znaczkiem “MAX”.
()
A
Stosowanie wybielaczy chlorowych
 Prać bieliznę stosując do tego wybrany program (Bawełna,
Syntetyczne), dodając odpowiednią ilość wybielacza chlorowego do
komory PŁYNU ZMIĘKCZAJĄCEGO (należy dokładnie zamknąć
szufladę na proszek).
 Bezpośrednio po zakończeniu programu, należy uruchomić
program “Płukanie i Wirowanie” tak, aby usunąć resztki zapachu
wybielacza; można też dodać płynu zmiękczającego.
Do komory płynu zmiękczającego nie wolno jednocześnie dodawać
wybielacza chlorowego oraz płynu zmiękczającego.

Przegroda
Zaczepy
Prowadnice
Stosowanie krochmalu
 Wybrać program “Płukanie i Wirowanie” i upewnić się, czy prędkość
wirowania nie przekracza 800 obr/min.
 Uruchomić program i wysunąć szufladę na proszek tak, aby
zobaczyć około 3 cm komory płynu zmiękczającego.
 W czasie, gdy do szuflady na proszek wlewa się woda, wlać roztwór
krochmalu do komory płynu zmiękczającego.
B
2
3
1
Położenie przegrody w komorze prania zasadniczego w przypadku stosowania proszku lub detergentu w płynie W przypadku zastosowania proszku: umieścić przegrodę w górnym położeniu.
Podnieść przegrodę do momentu, aż będzie możliwe zaczepienie jej za górną część. Założyć zaczepy przegrody na górnej krawędzi prowadnic tylnych oraz delikatnie wepchnąć przegrodę, aby ją zamocować (rys. “B” i “C”).
Jeśli poprawnie zamocowano przegrodę, pomiędzy przegrodą i dnem komory prania zasadniczego powinna znajdować wolna przestrzeń (rys. “B” i “C”).
C
W przypadku zastosowania detergentu w płynie: umieścić przegrodę w dolnym położeniu. Zamocować przegrodę w komorze przy pomocy przednich prowadnic.
Zamocować przegrodę tak, aby dotykała ona dna komory prania zasadniczego (rys. “D”).
D
PL 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 7 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
WYJMOWANIE FILTRA/
ODPOMPOWANIE RESZTEK WODY
Zalecamy regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co najmniej dwa lub trzy razy do roku.
Szczególnie:
 Gdy pralka nie wypompowuje wody dokładnie lub, gdy nie
działa wirowanie.
 zapala się kontrolka “Wyczyścić filtr”:
WAŻNE: przed rozpoczęciem odpompowywania
wody należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć. 1. Zatrzymać urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. 2. Zdemontować cokół lub otworzyć pokrywę (w
zależności od modelu) przy pomocy przegrody szuflady
na proszek (rys. “A”/“B”).
3. Pod spodem umieścić zbiornik. Jeśli zakupiona pralka
posiada filtr zamontowany za cokołem (patrz zdjęcia “A”
i “C”), należy zastosować szeroki i płaski zbiornik o
wysokości maksymalnie 2 cm.
4. Otworzyć filtr, lecz nie wyjmować go całkowicie. Powoli
obracać pokrętło filtra w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (rys. C), aż zacznie wypływać woda. 5. Odczekać, aż cała woda spłynie.
6. Wykręcić filtr całkowicie i wyjąć go.
7. Należy przechylić urządzenie do przodu, aby wypłynęła
woda.
8. Oczyścić filtr i komorę filtra.
9. Sprawdzić, czy wirnik pompy porusza się swobodnie. 10. Ponownie włożyć filtr i maksymalnie dokręcić go w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 11. Wlać 1 l wody do pojemnika na proszek, aby ponownie
uruchomić system “Eco”. Sprawdzić, czy filtr jest
umieszczony właściwie i stabilnie w odpowiednim
miejscu.
12. Ponownie zamocować cokół lub pokrywę (w zależności
od modelu).
13. Włączyć pralkę ponownie do sieci.
A
B
C
Pralka jest ponownie gotowa do pracy.
PL 7
Black process 45.0° 100.0 LPI

========7========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 8 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Obudowa i panel sterowania
 Można wycierać miękką wilgotną szmatką. Można stosować niewielką ilość neutralnego
(nieściernego) środka czyszczącego. Wycierać miękką szmatką.
Wnętrze pralki
 Po zakończeniu prania należy przez pewien czas
pozostawić drzwiczki uchylone, aby umożliwić
wyschnięcie bębna.
 Jeśli pranie nigdy nie jest prane w temperaturze
95°C lub jest rzadko prane w tej temperaturze,
zaleca się okresowe uruchomienie programu w tej
temperaturze bez wkładania prania do bębna i
dodanie niewielkiej ilości proszku. Pozwala to na
utrzymanie wnętrza pralki w czystości.
Uszczelka drzwiczek
 Uszczelkę drzwiczek należy po każdym praniu
wysuszyć przy użyciu bawełnianej ściereczki
wchłaniającej wodę; przed zamknięciem
drzwiczek pustej pralki należy sprawdzić, czy
uszczelka jest sucha.
 Sprawdzać okresowo stan uszczelki drzwiowej.
Filtr
 Sprawdzać i czyścić filtr dwa lub trzy razy do roku
(patrz. “Wyjmowanie filtra/ Odpompowanie
resztek wody”).
Wąż dopływowy
 Należy okresowo sprawdzać, czy wąż dopływowy
nie ma wybrzuszeń i pęknięć.
 Należy regularnie sprawdzać i czyścić filtr
siatkowy znajdujący się w wężu dopływowym
(patrz. “Czyszczenie filtra siatkowego w wężu
dopływowym”).
Pralki nie należy myć przy użyciu palnych cieczy.
Szuflada na proszek
Zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie szuflady na
proszek.
Aby wyczyścić szufladę na proszek, należy:
1. Nacisnąć dźwignię w komorze prania zasadniczego (jak pokazano
za pomocą strzałki w dół) i wyjąć szufladę na proszek z komory
szuflady.
2. Wyjąć kratkę z komory na płyn zmiękczający. Wyjąć przegrodę z
komory prania zasadniczego ruchem do góry (jak pokazano za
pomocą strzałek w górę).
3. Przemyć wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyścić komorę szuflady za pomocą wilgotnej szmatki. 5. Ponownie zamontować przegrodę oraz kratkę w szufladzie na
proszek oraz włożyć szufladę z powrotem na miejsce.
Black process 45.0° 100.0 LPI
PL 8

========8========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 9 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Wąż dopływowy
Uszkodzony wąż dopływowy należy wymienić na nowy tego samego typu. Można go nabyć w naszym serwisie technicznym lub specjalistycznym punkcie sprzedaży.
Jeśli wąż dopływowy posiada przeźroczystą osłonkę (rys. “C”), należy okresowo sprawdzać kolor tej osłonki. Zmiana koloru osłonki węża na intensywnie czerwony może być oznaką, że wąż jest nieszczelny i należy go wymienić. Nowy wąż można zakupić w naszym serwisie lub w specjalistycznym sklepie.
A
Czyszczenie filtra siatkowego w wężu dopływowym 1. Zakręcić zawór i poluzować końcówkę węża dopływowego. 2. Przeczyścić wewnętrzny filtr i przykręcić wąż dopływowy z
powrotem do zaworu.
3. Następnie odkręcić wąż dopływowy z tyłu pralki.
4. Wyjąć filtr siatkowy z przyłącza pralki za pomocą szczypiec i
oczyścić.
5. Zamontować z powrotem filtr siatkowy i przykręcić wąż
dopływowy.
6. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy połączenia są całkowicie
szczelne.
B
Okienko kontrolne zaworu bezpieczeństwa
C
PL 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 10 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa. Pozwala to na szybkie wykrycie usterek i odpowiednią reakcję systemu zabezpieczenia. Usterki są zazwyczaj tak drobne, że można je naprawić w ciągu kilku minut.
Problem Przyczyny, Rozwiązania, Porady
Pralka nie uruchamia się, nie Wtyczka nieprawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
zapalają się żadne kontrolki Awaria gniazdka zasilającego lub spalony bezpiecznik (sprawdzić za pomocą
lampy stołowej lub innego urządzenia elektrycznego).
 Nie wciśnięto przycisku “On/Off” (jeśli dostępny w danym modelu).
Pralka nie uruchamia się Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki (patrz również “Zabezpieczenie przed mimo naciśnięcia przycisku
“Start/Pauza”
dziećmi”).
 Uruchomiona została opcja “Zabezpieczenie przed dziećmi/Blokada klawiszy”
(jeśli dostępna w danym modelu urzą dzenia). Aby odblokować klawisze,
należy jednocześnie nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk prędkości wirowania i temperatury. Symbol klucza znika z
wyświetlacza i można uruchomić program.
Pralka zatrzymuje się podczas Uruchomiona funkcja “Zatrzymanie płukania” (jeśli dostępna w danym modelu trwania programu i miga urządzenia) i na wskaźniku etapu programu zapala się symbol “Zatrzymanie płukania” kontrolka “Start/Pauza”
- wyłączyć funkcję “Zatrzymanie płuk ania” naciskając w tym celu przycisk
“Start/Pauza” lub wybierając program “Odpompowanie”.
 Nastąpiła zmiana programu - ponownie wybrać żądany program i nacisnąć
przycisk “Start/Pauza”.
 Program został przerwany i otwarto drzwiczki - zamknąć drzwiczki i ponownie
uruchomić program naciskając przycisk “Start/Pauza”.
 Uruchomił się system zabezpieczeniowy urządzenia (patrz “Opis czerwonych
kontrolek” w karcie programów).
 Zakręcony zawór wody lub zagięty wąż dopływowy (zapala się kontrolka
“Zakręcony zawór wody”).
Obecność resztek proszku i Przegroda w komorze prania zasadniczego została nieprawidłowo założona lub dodatków w szufladzie na nieodpowiednio dobrana do proszku lub detergentu w płynie (patrz. “Detergenty proszek i/lub dodatki i dodatki”).
 Zbyt mała ilość doprowadzanej wody; Filtr siatkowy w wężu dopływowym może
być zatkany (patrz. “Obsługa i konserwacja”).
Pralka wpada w drgania Śruby blokujące nie zostały usunięte; Przed przystąpieniem do użytkowania podczas wirowania pralki należy usunąć śruby blokujące.
 Pralka nie jest wypoziomowana / stoi niestabilnie na czterech nóżkach (patrz
osobna “Instrukcja instalacji”).
Po zakończeniu programu Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania niewyważenia i w system bielizna nie jest dobrze korekcyjny. Jeżeli zostaną włożone pojedynczo ciężkie rzeczy (np. szlafrok), system ten odwirowana automatycznie zredukuje szybkość wirowania lub wyłączy wirowanie, jeśli wykryje zbyt
duże niewyważenie w chwili rozpoczęcia wirowania tak, aby zabezpieczyć pralkę przed
uszkodzeniem.
 Ciężka bielizna uniemożliwiająca wirowanie; należy dodać mniejsze rzeczy i
powtórzyć wirowanie.
 Nadmierna ilość piany, która uniemożliwia wykonanie cyklu wirowania; wybrać i
uruchomić program “Płukane i Wirowanie”. Należy unikać zbyt dużej ilości
detergentu (patrz “Detergenty i dodatki”).
 Przyciskiem “Zmienna prędkość wirowania” (jeśli dostę pny w danym modelu pralki)
ustawiono niską prędkość wirowania lub włączono funkcję “Bez wirowania” (jeśli
dostępna w danym modelu pralki).
Po zakończeniu prania na Białawe pozostałości proszku na tkaninach ciemnych są następstwem
ubraniach znajdują się nierozpuszczalnych dodatków, znajdujących się w proszkach pozbawionych pozostałości proszku fosforanów.
- unikać dodawania nadmiernej ilości proszku
- stosować detergenty w płynie
- jeśli top możliwe, wybrać opcje “Intensywne płukanie”
- wyszczotkować pranie
Wydłużenie lub skrócenie Jest to zjawisko normalne w pralce, która dostosowuje się do czynników, jakie wskazywanego początkowo mają wpływ na czas trwania programu prania, np.: nadmierna ilość wytworzonej czasu trwania programu piany, nieprawidłowe wyważenie wsadu spowodowane obecnością pewnej ilości (dotyczy wyłącznie pralek, ciężkiej bielizny bądź wydłużenie czasu nagrzewania ze względu na
które posiadają wyświetlacz doprowadzanie wody o niższej temperaturze.
pokazujący czas pozostały W związku z tym, czas trwania programu zostaje szacowany ponownie i do zakończenia cyklu prania) aktualizowany w razie konieczności. W przypadku niektórych wyświetlaczy (w
zależności od modelu), w czasie takiej aktualizacji na wyświetlaczu pojawia
się odpowiednia animacja.
PL 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 11 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Opis czerwonych kontrolek
Zapalona czerwona
kontrolka
Opis Przczyny Rozwiązania
“Zakręcony zawór
wody”
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Miga kontrolka “Start/Pauza”. Sprawdzić, czy:
 Zawór wody jest całkowicie otwarty i czy ciśnienie wody jest dostateczne. Wąż dopływowy nie jest zagięty.
 Filtr siatkowy w wężu dopływowym nie jest zatkany (patrz “Obsługa i
konserwacja”.
 Wąż dopływowy nie jest zamarznięty.
 Okienko kontrolne zaworu bezpieczeństwa na wężu dopływowym jest
czerwone (pod warunkiem, że zakupione urządzenie zostało wyposażone w
wąż dopływowy jaki pokazano na rysunku “B” - patrz poprzedni rozdział
“Obsługa i konserwacja”); wymienić wąż na nowy, dostępny w naszym
serwisie technicznym lub w specjalistycznym punkcie sprzedaży.
Po wyeliminowaniu problemu, należy ponownie uruchomić program naciskając przycisk “Start/Pauza”. Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
“Wyczyścić pompę”
Pralka nie wypompowuje wody. Pralka zatrzymuje się podczas
odpowiedniego cyklu programu; wyjąć wtyczkę z gniazdka i sprawdzić, czy: Wąż spustowy jest zagięty lub przepływ wody jest zablokowany z innego
powodu.
 Filtr lub pompa nie są zatkane (patrz rozdział “Wyjmowanie filtra/
Odpompowanie resztek wody”; przed rozpoczęciem odpompowywania
wody należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć).
 Wąż odpływowy nie jest zamarznięty.
Po usunięciu problemu należy wybrać i uruchomić program “Odpompowanie” lub nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk “Kasowanie”; oraz ponownie uruchomić wybrany program. Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
PL 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 12 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Zapalona czerwona
kontrolka
Komunikat na
wyświetlaczu (jeśli dostępny w danym typie pralki)
Opis Przczyny Rozwiązania
Od “F02” do “F35” (oprócz “F24”)
“Awaria modułu elektrycznego”
Wybrać i uruchomić program “Odpompowanie” lub nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk “Kasowanie”.
od “F40” do “F43” “Awaria modułu elektrycznego”
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Jeśli tak:
 Wyłączyć pralkę lub ustawić programator w
położeniu “Off/O”; następnie ponownie włączyć
pralkę lub za pomocą pokrętła programatora wybrać
program prania. Jeśli awaria nadal występuje:
 Wybrać i uruchomić program “Odpompowanie” lub
nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk “Kasowanie”.
“F24” “Zbyt wysoki poziom wody” (po skasowaniu programu
lub nieprawidłowej pracy urządzenia). Wyłączyć
pralkę (naciskając przycisk “On/Off” lub ustawiając
pokrętło programatora w położeniu “Off/O” - w
zależności od modelu), a następnie ponownie ją
włączyć, wybrać program “Odpompowanie” i
uruchomić program w ciągu 15 sekund.
“Serwis”
“F02” lub “FA” “Awaria systemu Woda stop”
Wyłączyć pralkę (naciskając przycisk “On/Off” lub
ustawiając pokrętło programatora w położeniu “Off/O”
- w zależności od modelu), wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka i zakręcić zwór wody. Należy ostrożnie
przechylić urządzenie do przodu, aby wypłynęła
woda, która zebrała się na dnie pralki. Następnie:
 Włączyć pralkę ponownie do sieci.
 Odkręcić zawór wody (natychmiastowy dopływ
wody do urządzenia, mimo że pralka jest
wyłączona, oznacza obecność awarii; zamknąć
zawór i wezwać serwis techniczny).
 Wybrać i uruchomić żądany program.
“Fod” “Nadmierne pienienie”
Zbyt duża ilość piany spowodowała przerwanie
procesu prania.
 Wybrać i uruchomić program “Płukane i Wirowanie”.
 Ponownie wybrać i uruchomić żądany program
dodając tym razem mniej detergentu.
W przypadku dalszej obecności jednej z wyżej opisanych usterek należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, zakręcić zawór wody i skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
PL 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-PL NEW.fm Page 13 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
SERWIS TECHNICZNY
Przed zwróceniem się do serwisu:
1. Należy spróbować samodzielnie rozwiązać
problem (patrz “Instrukcja wyszukiwania usterek”). 2. Ponownie uruchomić program, aby sprawdzić czy
usterka została usunięta.
3. Jeżeli urządzenie nadal nie pracuje poprawnie,
należy skontaktować się z serwisem technicznym.
AKCESORIA
Kontaktując się z serwisem technicznym lub specjalistycznym sklepem można dokupić do niektórych modeli:
 Szufladę dolną, która może zostać zamontowana
pod pralką. Powoduje ona podniesienie pralki, co
ułatwia wkładanie i wyjmowanie prania, eliminując
konieczność schylania się. Dodatkowo może
służyć jako schowek.
 Zestaw montażowy, który umożliwia montaż
suszarki na górze pralki, co pozwala lepiej
wykorzystać wolne miejsce.
Należy podać:
 Rodzaj usterki.
 Model pralki.
 Numer serwisowy (numer ten znajduje się na
tabliczce po słowie SERVICE).
Naklejka serwisowa znajduje się wewnątrz drzwiczek.
 Dokładny adres.
 Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Numery telefoniczne i adresy punktów
serwisowych znajdują się w książce gwarancyjnej.
Można też skontaktować się ze sprzedawcą
urządzenia.
Niektóre modele można zamontować pod płytą kuchenną; w tym celu należy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz wyżej). Należy pamiętać, że:
 Urządzenie MUSI być zainstalowane pod ciągłym
blatem.
 Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
urządzenie MUSI zostać zainstalowane przez
wykwalifikowanego instalatora lub pracownika
naszego działu technicznego.
 Urządzenie MUSI być zainstalowane przy użyciu
Panelu maskującego, który można nabyć w
specjalistycznym sklepie lub serwisie
technicznym.
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
Pralki nie należy przesuwać trzymając ją za wierzch.
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka. 2. Zakręcić zawór.
3. Sprawdzić, czy drzwiczki urządzenia i szuflada na proszek są prawidłowo zamknięte.
4. Odłączyć wąż dopływowy i spustowy.
5. Spuścić resztki wody z pralki i z węży (patrz. “Wyjmowanie filtra/ Odpompowanie resztek wody”). 6. Zainstalować śruby transportowe (obowiązkowo).
Black process 45.0° 100.0 LPI
PL 13

========13========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa WHIRLPOOL AWO D 41105
Model AWO D 41105
Rozmiar pliku 616 KB
Number of pages 13 pages
format pliku pdf
Język Pralka WHIRLPOOL AWO D 41105 Polski - Polish Polski - Polish,