Stiahnuť návod na obsluhu pre výrobok
GORENJE K 779 W - Sporák

Ak hľadáte návod na obsluhu: Sporák GORENJE K 779 W - ste na správnom mieste. Na tejto stránke je možné stiahnuť ho úplne zadarmo. Podrobné informácie o návode najdete nižšie.

Súbor je k dispozícii do pár sekúnd podľa rýchlosti pripojenia Vášho počítača.
Veríme, že Vám naša stránka pomohla a budeme radi ak nás navštívite aj v budúcnosti.
PDF Stiahnutie návodu Sporák GORENJE K 779 W
Sporák GORENJE K 779 W Sporák GORENJE K 779 W


Sponzorované odkazyPomohol Vám tento návod?
Kliknite prosím tu:

Veľkosť suboru: 1570 KB (formát suboru: pdf)
167189

Samostatný kombinovaný sporák SK
Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za nákup. Sami sa presvedčíte, že na naše výrobky sa môžete spoľahnúť.
Aby sa Vám ľahšie zaobchádzalo s výrobkom, priložili sme obsiahly návod, ktorý Vám pomôže čo najrýchlejšie sa oboznámiť s Vaším novým spotrebi čom. Prosíme, aby ste si pred spustením spotrebiča pozorne prečítali návod. Upozornenia, vzťahujúce sa na bezpečnosť, nájdete na strane 24.
Niečo ale musíte v každom prípade preveriť okamžite: či ste dostali nepoškodený spotrebič. V prípade, že zistíte poškodenie spôsobené pri transporte, Vás prosíme, aby ste sa kontaktovali s predajcom, pri ktorom ste kúpili spotrebič alebo s príslušným skladom, odkiaľ bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na účte, respektíve na dodacom liste.
Prajeme vám veľa potešenia z Vašim novým samostatným sporákom.
Obsah
Návod na použitie......................................................... 23
Bezpečnostné upozornenia
Účelové použitie
Veko sporáka
Ak zistíte poruchy v prívode plynu alebo ak zacítite plyn v
miestnosti:
Opis sporáka................................................................. 24
Elektrické zapaľovanie
Pred prvým použitím.................................................... 25
Rúra
Nastaviteľné hodiny
Krátkodobé hodiny
Plynové varné miesta
Elektrické varné miesta
Ovládanie varných miest.............................................. 25
Dôležité upozornenia o varných miestach
Zapálenie a ovládanie horákov
Nádoby
Elektrické varné miesta................................................ 26
Rady pri nákupe riadu
Užitočné rady
Rady na úsporu energie
Dôležité upozornenia
Osobitné upozornenia o varnej platni
Ovládanie varných miest
Elektrická rúra............................................................. 28
Rady pre použitie rúry
Dôležité upozornenia
Ovládanie
Spôsoby prevádzky
Úrovne pečenia
Príslušenstvo rúry
22
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
Tukový filter
Pečenie pečiva
Pečenie mäsa
Upozornenia k tabuľke pečenia
Pečenie na ražni a zapekanie
Zaváranie
Odmrazovanie
Čistenie a údržba...........................................................35
Plynové varné miesta
Varné platne
Rúra
Zásuvka sporáka
Odstraňovanie menších porúch...................................37
Upozornenie
Dôležité
Výmena súčiastok spotrebiča .......................................37
Ostatné príslušenstvo
Žiarovka rúry
Návod na umiestnenie a pripojenie..............................38
Umiestnenie sporáka
Dôležité upozornenia
Vyrovnanie sporáka a dodatočný podstavec
Nastavenia v továrni
Pripojenie plynu............................................................38
Zapojenie hadicou
Začiatok prevádzky
Tabuľka dýz
Úprava na iný druh plynu
Nastavovacie prvky
Elektrické pripojenie....................................................40 Technické údaje.............................................................41 Technické údaje.............................................................42

========1========

Návod na použitie
Bezpečnostné upozornenia
• Sporák smie pripojiť len distributérom plynu oprávnený
odborník alebo pracovník autorizovaného servisu. Práve
tak je potrebné zohľadniť zákonné predpisy a technické
podmienky pripojenia miestneho plynárenského
podniku. Dôležité upozornenia nájdete v kapitole
"Návod na pripojenie".
• Pri neodborných zásahoch a opravách hrozí
nebezpečenstvo výbuchu, elektrického šoku a skratu, ktoré
môžu ohroziť Vaše zdravie a poškodi ť sporák. Také práce
môže vykonávať len oprávnený odborník.
• Pred umiestnením a pripojením sa presvedčte o tom, či sú
miestne podmienky na pripojenie (druh a tlak plynu)
zlučiteľné so spotrebičom.
• Možnosti úpravy toho spotrebiča sú uvedené na štítku. • Používaním plynového spotrebiča sú v miestnosti, v ktorej je
inštalovaný, vytvárané teplo, vlhkosť a splodiny. Uistite sa,
že kuchyňa je dobre vetraná, obzvlášť ke ď je spotrebi č v
prevádzke: udržiavajte prirodzené vetranie otvormi alebo
nainštalujte mechanické vetracie zariadenia (mechanické
odsávanie - odsávač) ".
• Pri používaní plynových horákov sa v miestnosti
dodatočne uvoľňujú teplo a vlaha. Preto sa musíte
postarať o dostato čné vetranie miestnosti, v ktorej sa
sporák nachádza. Stačí občasné otváranie okien a dverí.
Pri intenzívnejšom a dlhšom používaní sporáka je však
potrebné intenzívnejšie vetranie alebo zapnutie
digestora.
• Pri varení alebo pečení sa zohriaty tuk alebo olej môžu
prehriať a sa na varnej ploche aj rýchle vznieti ť. Existuje
nebezpečenstvo popálenín a požiaru, preto vyprážanie
neustále sledujte.
• Čistenie rúry prístrojmi na horúcu paru alebo
vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami môže zapríčiniť
skrat. Preto takéto prístroje nepoužívajte na čistenie rúry a
horákov.
• Pri práci s otvoreným ovládacím panelom alebo pri oprave
musí byť sporák odpojený z elektrickej siete.
• V zásuvke rúry sporáka neuschovávajte horľavé, výbušné a
proti teplote neodolné predmety (napríklad papier, utierky na
nádoby, igelitové vrecká, čistiace prostriedky a
rozprašovače), pretože môžu počas používania rúry
spôsobiť požiar. Zásuvku rúry používajte len na ukladanie
príslušenstva (nízky pekáč, pekáč na zachytávanie
kvapkajúceho tuku, atď.).
• Prípojné šnúry spotrebičov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
sporáka, sa môžu v dôsledku styku s horúcimi varnými
zónami alebo v prípade ich privretia dvierkami rúry poškodiť
a spôsobiť skrat. Preto musia by ť elektrické prípojné šnúry
ostatných spotrebičov primerane vzdialené od sporáka. • Tento spotrebič je ur čený len pre účely varenia. Nesmie byť
použitý na iné účely, napríklad pre vykurovanie miestnosti. • Venujte pozornosť dôkladnému umiestneniu častí horáka. • Rúru neobkladajte alumíniovou fóliou a pekáče a iné nádoby
neklaďte na dno rúry, pretože obloženie z fólie zabraňuje
cirkulácii vzduchu v rúre, hatí pečenie a poškodzuje email. • Pozor: nebezpečenstvo popálenín hrozí predovšetkým
malým deťom a deťom, ktoré si neuvedomujú
nebezpečenstvo. Deti sa môžu popáliť alebo opari ť, preto by
mali byť v bezpe čnej vzdialenosti od sporáka, staršie deti
môžu sporák používať len pod dozorom.
• Povrch varných miest a dvierka rúry sa pri používaní
zohrievajú, takisto sa zohrieva aj vnútrajšok rúry, termoprvky
a otvor na paru. Preto musia byť malé deti v primeranej
vzdialenosti od sporáka.
• Pozor: nebezpečenstvo popálenín. Termoprvky, rúra a časti
príslušenstva sa počas používania silne zohrievajú. Preto na
chytanie nádoby stále používajte chňapky alebo rukavice a s
nádobou zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli
popáleninám.
• Pánty dvierok rúry sa môžu poškodiť, ak otvorené dvierka
rúry nadmerne zaťažíte ťažkými predmetmi. Preto na
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

otvorených dvierkach nesmiete sedieť, a ani na ne odkladať
ťažké predmety.
• Štítok so základnými údajmi o spotrebiči a nálepka s
označením plynu, na ktorý je sporák prispôsobený, sa
nachádzajú na okraji rúry. Keď otvoríte dvierka rúry, ich
zbadáte.
• Spotrebič patrí do triedy 2/1. Pri umiestnení do radu sa
spotrebič môže na oboch stranách dotýka ť susedných
nábytkových skriniek. Na jednej strane môžete na
vzdialenosti 10 cm postaviť vysokú skri ňu, vyššiu od
spotrebiča. Na druhej strane môže byť umiestnená len
skrinka rovnakej výšky.
• Vzdialenosť medzi spotrebi čom a digestorom musí byť 650
mm, respektíve najmenej taká, aká je uvedená v návode na
zabudovanie digestora.
• Spotrebič je potrebné umiestni ť priamo na podlahu bez
akýchkoľvek podložiek.
• Spotrebič je vyrobený v súlade s príslušnými platnými
bezpečnostnými predpismi. Napriek tomu, vrele
odporúčame, aby osoby so zníženou fyzickou, pohybovou,
alebo mentálnou spôsobilosťou, alebo osoby s
nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami nepoužívali
spotrebič, iba pod dozorom kvalifikovanej osoby. Rovnaké
odporúčanie platí, keď je spotrebi č používaný osobami, ktoré
nemajú zákonný vek.
Účelové použitie
Kombinovaný sporák je určený na bežnú prípravu jedla v domácnosti a na iné účely sa nesmie používať!
Veko sporáka
(majú len niektoré modely)
Pred otvorením poklopu sa presvečte, či je prázdny a nie su na ňom akekoľvek zostatky.
Symboli na výrobku alebo na obale označujú, že môže
sklenený poklop spotrebiča prasknúť ak sa zohreje.
Vypnite všetky horáky a počkajte kým varné zony nevychladnú a až potom sklopte poklop.
Ak zistíte poruchy v prívode plynu alebo ak zacítite plyn v miestnosti:
• ihneď musíte uzatvori ť prívod plynu, prípadne zatvori ť
plynovú bombu;
• musíte uhasiť otvorený ohe ň a zahasi ť tabakové výrobky; • nesmiete zapnúť elektrické zariadenie (ani zapáli ť svetlo!); • dobre musíte vyvetrať miestnos ť - otvorte okná! • ihneď upovedomte servis alebo oprávnený plynárenský
podnik.
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že
s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v
zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
23

========2========

Opis sporáka
V opise je uvedený sporák s elektrickou rúrou a štyrmi plynovými horákmi. V závislosti od modelu môže byt’ varný povrch vybavený tromi plynovými horákmi a jednou elektrickou
1Gombík na zapaľovanie (majú len niektoré modely) 2Gombík na zapnutie/vypnutie a výber spôsobu prevádzky rúry 3Kontrolné svetlo rúry. Svieti, kým sa rúra zohrieva a zhasne, keď je dosiahnutá želaná teplota.
4Gombík na nastavenie teploty rúry
5Gombík varného miesta, vzadu vľavo, normálny horák 6 Gombík varného miesta, vpredu v ľavo, normálny horák
1Gombík na zapaľovanie (majú len niektoré modely) 2Kontrolné svetlo rúry. Svieti, kým sa rúra zohrieva a zhasne, keď je dosiahnutá želaná teplota.
3Regulátor teploty rúry
4Gombík varného miesta, vzadu vľavo, normálny horák
24
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

varnou platňou, respektíve dvoma plynovými horákmi a dvoma elektrickými. platňami.
Veko sporáka (majú len niektoré modely)
Otvor na odvod pár
Okolie varných plôch
Ovládací panel
Rúčka dvierok rúry
Dvierka rúry
Zásuvka sporáka
Dodatočný podstavec (majú len niektoré modely)
Nastaviteľné nôžky (dosiahnuteľné po vysunutí zásuvky sporáka),majú len niektoré modely
7Gombík varného miesta, vpredu vpravo, veľký horák 8Gombík varného miesta, vzadu vpravo, pomocný horák
Nastavite ľné hodiny (majú len niektoré modely)
Kontrolné svetlo činnosti (majú len niektoré modely). Ukazuje, že je rúra alebo varné miesto zapnuté.
5Gombík varného miesta, vpredu vľavo, normálny horák 6Gombík varného miesta, vpredu vpravo, veľký horák 7Gombík varného miesta, vzadu vpravo, pomocný horák

========3========

167189

Elektrické zapaľovanie
(majú len niektoré modely)
Plynové horáky môžete zapáliť pomocou elektrickej zapaľovacej sviečky, ktorá je zabudovaná pri každom horáku. Stlačením gombíka so symbolom hviezdičky začne z horáka prúdiť plyn. Elektrická iskra zapáli plyn.
Elektrické zapaľovanie funguje len v prípade, ak je zástrčka prípojného kábla zasunutá do zásuvky elektrickej siete Ak elektrické zapaľovanie nefunguje pre výpadok elektrického prúdu alebo ak sú sviečky vlhké, môžete plyn zapáliť aj horiacou zápalkou alebo plynovým zapaľovačom.
Pred prvým použitím
Rúra
Vyberte všetky časti príslušenstva z rúry, očistite ich teplou vodou a obyčajným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte hrubozrnné čistiace prostriedky!
Pri prvom zohriatí rúry sa uvoľňuje charakteristický zápach "nového spotrebiča“, preto v tom čase miestnosť dôkladne vetrajte.
Čas nastavíte otáčaním gombíka najprv v smere hodinových ručičiek a otáčaním v opačnom smere dosiahnete presné nastavenie.
Nastaviteľné hodiny
(majú len niektoré modely)
Nastavte presný denný čas tak, ako je to opísané v zvlášť priloženom návode na použitie nastaviteľných hodín. Nastavenie času je pre použitie aparátu nevyhnutné, pretože až po nastavení času je možná činnosť rúry.
Plynové varné miesta
Pred prvým použitím plynových varných miest nie sú potrebné osobitné opatrenia.
Krátkodobé hodiny
Elektrické varné miesta
(majú len niektoré modely)
Najdlhšia doba nastavenia je 60 minút. Po vypršaní nastaveného času sa ozve zvukový signál, ktorý trvá približne päť sekúnd.
(majú len niektoré modely)
Varné miesta bez nádoby zapnite na 3-5 minút na najvyšší stupeň, aby sa tak zbavili zápachu. Tým ochranný povlak varných miest dosiahne svoju najvyššiu pevnosť.
Ovládanie varných miest
Varné horáky ovládate pomocou gombíkov na varnom paneli. Na gombíkoch je intenzita označená veľkým a malým plameňom.
Gombík otočíte cez polohu veľkého plameňa do polohy malého plameňa a naspäť. Prevádzková poloha je medzi obidvoma plameňmi.
• Veko horáka musí byť vždy ve ľmi presne umiestnené na
rozdeľovač. Dbajte o to, aby boli otvory na rozdeľovači vždy
voľné.
Dôležité upozornenia o varných miestach
Dbajte o to, aby boli otvory na rozdeľovači vždy voľné. veko horáka
• Varné miesta nepoužívajte bez nádoby a ani na vyhrievane
miestnosti!
• Pozor! Na zabránenie prehriatia susediacich kuchynských
častí, musia byť nádoby umiestnené minimálne 15 mm od
okraja spotrebiča.
Výška susediacich kuchynských častí nesmie presahovať
výšku spotrebiča.
termoprvok (majú len niektoré modely)
zapaľovacia sviečka (majú len niektoré modely)
rozdeľovač
správne uložené časti horáka
• Dbajte o čistotu varných miest, lebo špina negatívne vplýva
na ich prevádzku.
• Ak chcete jedlo pripiecť, najskôr horák nastavte na najväčšiu
intenzitu a potom pokračujte s najmenšou intenzitou. • Stále dávajte pozor, aby bol v tlakovej nádobe (kuchte)
dostatok tekutiny, lebo z dôvodu vyparovania sa tekutiny a
prehriatia môže dôjsť k poškodeniam nádoby a spotrebi ča. • Horáky varných miest sú termoelektricky chránené. Ak
plameň horáka nekontrolovane zhasne (jedlo vykypelo,
prievan a pod.), prívod plynu sa samočinne uzavrie.
Vylúčená je možnosť, aby plyn unikal do miestnosti. • Veko však nekontrolovane zhasne plameň horákov bez
termoelektrickej ochrany, plyn uniká do miestnosti!
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
25

========4========

Zapálenie a ovládanie horákov
Plynové horáky môžete zapáliť pomocou elektrickej svie čky, ktorá je umiestnená pri každom horáku (len niektoré modely).

Zapálenie jednou rukou
(len niektoré modely)
Na zapálenie horáka, stlačte ovládač zvoleného horáka a otočte ho do maximálnej výkonovej polohy . Elektrická iskra z elektrickej sviečky zapáli plyn.
Ak je elektrická sviečka nefunkčná z dôvodu prerušeniu napájania alebo vlhka, na zapálenie plynu použite zápalky alebo zapaľovač.
Zapálenie s dvoma rukami
(len niektoré modely)
Na zapálenie horáka, stlačte ovládač zvoleného horáka a otočte ho do maximálnej výkonovej polohy . Teraz stlačte tlačidlo elektrickej sviečky. Elektrická iskra z elektrickej sviečky zapáli plyn.
Ak je elektrická sviečka nefunkčná z dôvodu prerušeniu napájania alebo vlhka, na zapálenie plynu použite zápalky alebo zapaľovač.
• Po zapálení držte tlačidlo stlačené približne 10 sekúnd na
ustálenie ohňa.
• Ak sa vám nepodarí zapáliť horák do 15 sekúnd, vypnite
horák a pred ďalším pokusom počkajte minimálne
minútu.
• Potom môžete nastaviť ve ľkosť oh ňa medzi vysokou
a nízkou pozíciou, ktorá sa hodí vašim kuchárskym
požiadavkám.
• Nastavenia medzi a nie sú odporú čané. V týchto
nastaveniach oheň nie je ustálený a môže zhasnú ť. • Ak oheň zhasne, opakujte postup.
• Ak oheň zhasne (pre akúko ľvek príčinu), vypnite horák
a pred jeho zapálením počkajte minimálne jednu minútu. • Poznámka: pred zapálením horáky (trojkruhový horák,
dvojkruhový horák a Mini Wok) zakryte vhodným
kuchárskym riadom.
Elektrické varné miesta
Rady pri nákupe riadu
• Dobrý riad spoznáte podľa rovného a hrubého dna. Nerovné
dno nádoby zapríčiňuje vysokú spotrebu energie a dlhší čas
varenia.
• Pri nákupe riadu buďte pozorní na to, že je často uvedený
horný priemer nádoby, ktorý je zvyčajne väčší ako priemer
dna nádoby.
• Tlakové hrnce (kuchty) pre uzatvorený varný priestor a
pretlak umožňujú osobitnú úsporu času a energie. V
dôsledku krátkej varnej doby sa zachovajú aj vitamíny.
Užitočné rady
• Prenos teploty je najlepší, keď má dno nádoby a varné
miesto rovnaký priemer a nádoba je umiestnená v strede
varného miesta.
• Hrnce a panvice môžu mať vä čší priemer ako varné miesta,
ale nie menší, pretože prichádza k strate energie a špina na
varnom mieste sa môže zapáliť.
• Hrnce a panvice podľa možnosti vždy prikryte vhodnou
pokrievkou.
26
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

• Horák vypnete otočením ovládača doprava do pozície
(VYPNUTÉ).
Plynový horák je zatvorený
Maximálny výkon ohňa
Minimálny výkon ohňa
Na umožnenie umiestnenia malej nádoby na mriežku, použitie dodanú podložku.
Nádoby
Správne zvolené nádoby zabezpečujú optimálny čas varenia a optimálnu spotrebu plynu. Najdôležitejší je priemer nádoby. Plameň siahajúci cez okraj príliš malej nádoby nádobu poškodzuje.
Väčšia je aj spotreba plynu.
Na zhorenie potrebuje plyn aj vzduch. Keď je nádoba príliš veľká, je nedostatok vzduchu a stupeň využitia je menší. Násada mriežky (majú len niektoré modely)
Násadu mriežky použite pri varení v nádobe s menším priemerom. Umiestnite ju na mriežku nad pomocným horákom.
Typ horáka Dish diameter Veľký (3,0kW) 220-240 mm Normálny (1,9kW) 180-220 mm Pomocný (1,0kW) 120-180 mm Mini Wok (3,3kW) 220-240 mm
• Pre každé množstvo jedla je potrebné použiť zodpovedajúcu
veľkosť nádoby. Vä čšia, len sčasti naplnená nádoba,
spotrebuje veľa energie.
• Pri varení včas znížte stupeň výkonu varného miesta a pri
konci varenia vypnite varné miesto o niekoľko minút skôr,
aby ste využili zvyškové teplo.
• Vždy dávajte pozor, aby bol v tlakovom hrnci (kuchte)
dostatok tekutiny, pretože vyparovaním tekutiny a
prehrievaním môže dôjsť k poškodeniu hrnca a sporáka. • Nádoba z ohňovzdorného skla s osobitne brúseným dnom je
vhodná na použitie na varných platniach, ak zodpovedá
priemeru varného miesta. Nádoby s väčším priemerom
môžu pre termické napätie prasknúť.
• Pri použití špeciálnej nádoby sa riaďte návodom výrobcu.

========5========

Rady na úsporu energie
Dno hrnca alebo panvice je príliš tenké a pri zohrievaní sa vyduje. Dôsledkom toho sa zvýši spotreba energie a teplo je nerovnomerne rozmiestnené. .
nevhodné
Nádoba je príliš veľká, respektíve príliš malá. Ohňovzdorné sklo, ktoré presahuje cez okraj varnej plochy, môže prasknúť. Príliš malý hrniec, respektíve pokrievka hrnca, ktorá nie je správne umiestnená, nehospodárne plytvá energiou.
nevhodné
Správna nádoba na varenie. V ďalšom texte nájdete niekoľko dôležitých rád pre energeticky hospodárne a účinné varenie na Vašom novom sporáku a s Vašim riadom.
optimálne Platí zásada:
Čím lepšia je kvalita riadu, tým menšia je spotreba elektrickej energie!
Dôležité upozornenia
• Nezapínajte varné miesta bez nádob a nikdy ich
nepoužívajte na ohrievanie miestnosti!
• Dávajte pozor, aby boli varné miesta a dno nádoby čisté a
suché, čím je umožnený dobrý prenos tepla a varná plocha
sa nepoškodí.
• Na varných miestach sa môžu prehriaty tuk a olej rýchlo
vznietiť. Preto pripravujte jedlá s tukom alebo olejom
(napríklad opekané zemiaky) opatrne a za stáleho
dozoru.
Osobitné upozornenia o varnej platni
• Na varné platne nesmiete klásť vlhké alebo od pary mokré
nádoby alebo pokrievky. Vlhkosť poškodzuje varné miesta. • V žiadnom prípade neochladzujte horúce nádoby na
nepoužitých varných platniach, lebo pod nádobou sa vytvára
kondenzovaná voda, ktorá urýchľuje koróziu.
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

Ovládanie varných miest
Varné miesta sa zapínajú gombíkmi, umiestnenými na ovládacom paneli.
Symboly pri gombíkoch označujú príslušnosť k jednotlivým varným miestam.
Výkon varných miest sa môže nastavovať stup ňovo (1-6). Má zmysel 3-5 minút pred koncom varenia vypnúť varné miesto a tak využiť zvyškové teplo a ušetri ť energiu. V tabuľke nájdete príklady na využitie jednotlivých stupňov výkonu.
Rýchlovarné miesta sa od obyčajných varných miest rozlišujú väčšou intenzitou, čo znamená, že sa rýchlejšie zohrejú. Označené sú červenou bodkou v strede, ktorá časom v dôsledku viacnásobného zohrievania a čistenia zmizne.
Stupeň 0 1
2 3
4 5 6
Vhodné pre
poloha VYPNUTÉ, využitie zvyškového tepla udržiavanie teploty, pokračovanie vo varení menších množstiev (najnižší stupeň) pokračovanie vo varení
pokračovanie vo varení väčšieho množstva, pokračovanie v pečení väčších kusov pečenie, príprava zápražky
pečenie
zovretie jedla, zapečenie, pečenie (najvyšší stupeň)
27

========6========

Elektrická rúra
Rady pre použitie rúry
• Podľa možnosti používajte tmavé, čierno lakované,
silikónom potiahnuté alebo emailované pekáče, pretože
mimoriadne dobre prevádzajú teplo.
• Rúru predhrievajte lev v prípade, ak je to uvedené v recepte
alebo v tabuľkách tohto návodu.
• Na zohrievanie prázdnej rúry sa spotrebuje veľa energie,
preto sa pečením viacerých druhov pečiva alebo pizzí za
sebou ušetrí mnoho energie, keďže je rúra už zohriata.
• Na konci dlhšie trvajúceho pečenia môžete rúru vypnúť
približne 10 minút pred koncom pečenia a tým ušetriť
energiu, lebo využijete zvyškové teplo.
Dôležité upozornenia
• Rúru neobkladajte hliníkovou fóliou a neklaďte pekáče a iné
nádoby na jej dno, pretože sa kvôli nahromadeniu teploty
môže poškodiť email rúry.
• Ovocné šťavy, ktoré kvapkajú z pekáča, môžu spôsobiť f ľaky
na emaile, ktoré nemožno odstrániť.
Ovládanie
Pre ovládanie rúry sú určené gombíky pre zapnutie/vypnutie, pre výber spôsobu prevádzky rúry a gombík pre nastavenie teploty.
Gombík na vol’bu teploty
Gombík na zapnutie/vypnutie,vol’bu spôsobu prevádzky rüry (Berte do úvahy spínač vášho spotrebi ča)
K11
Regulátor teploty trouby
Spôsoby prevádzky
Rúra je v prevádzke nasledujúcimi spôsobmi:
Osvetlenie rúry
Osvetlenie rúry môžete zapnúť samostatne, bez akejko ľvek inej funkcie.
Praktické použitie: počas čistenia rúry alebo pri využití zvyškového tepla na konci pečenia.
Pri všetkých ostatných spôsoboch prevádzky sa osvetlenie rúry zapne samočinne pri nastavení spôsobu prevádzky.
Horné/dolné ohrievacie teleso
Ohrievacie telesá na hornej a dolnej strane rúry rovnomerne vyžarujú teplo do vnútra rúry. Pečenie pečiva alebo mäsa je možné len na jednej úrovni.
28
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

Žiarič
Teplotu bezprostredne vyžaruje infra žiarič, ktorý je umiestnený na strope rúry.
Tento spôsob činnosti je vhodný najmä na pečenie menších kusov mäsa, ako sú napríklad steaky, klobásy, rezne, karé atď.
Žiarič s ventilátorom
Pôsobia súčasne infra žiarič a ventilátor. Tento spôsob činnosti je veľmi vhodný na pečenie mäsa na ražni, pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni rúry. Vhodný je aj na gratinovanie a dosiahnutie chrumkavej kôrky.
Zohrievanie horným a dolným ohrievacím telesom a ventilátorom
V prevádzke sú horné a dolné ohrievacie teleso a ventilátor. Ventilátor umožňuje rovnomerné prúdenie horúceho vzduch v rúre. Systém je vhodný na pečenie všetkých druhov pečiva, na rozmrazovanie potravín, na sušenie ovocia a zeleniny. Keď jedlo/potraviny vložíte do zohriatej rúry, najskôr po čkajte, kým svetlo prvýkrát nezhasne. Najlepšie výsledky pečenia sa dosiahnu pri pečení na jednej úrovni. Horšie výsledky pečenia sa dosahujú pri dvojúrovňovom pečení. Rúru musíte povinne predhriať. Používajte 2. a 4. vodidlo (počítané zospodu). Teploty pečenia sú nižšie ako pri klasickom systéme ohrievania. Okrem priložených pekáčov môžete používať svoje formy a menšie pekáče.
Horúci vzduch a dolné ohrievacie teleso Pri tomto spôsobe prevádzky pôsobia súčasne dolné ohrievacie teleso a ventilátor s horúcim vzduchom. Tento spôsob je vhodný najmä na pečenie pizzí.
Pri tomto spôsobe prevádzky sa najlepšie vydarí tekuté alebo ťažké pečivo na 2 úrovniach, ovocná torta z kysnutého alebo krehkého cesta a tvarohový nákyp.

========7========

Horúci vzduch
Ventilátor na zadnej stene rúry zabezpečuje neustále cirkulovanie horúceho vzduchu okolo pečeného mäsa alebo pečiva. Tento spôsob prevádzky je vhodný najmä na pečenie mäsa a pečiva na viacerých úrovniach.
Odmrazovanie
Pri tomto spôsobe vzduch cirkuluje bez zapnutých žiaričov. Používa sa na pomalé odmrazovanie zamrznutých potravín.
Dolné ohrievacie teleso a ventilátor
Pri tomto spôsobe zároveň pôsobia dolné ohrievacie teleso a ventilátor. Vhodný je predovšetkým na pečenie mierne kysnutých koláčov a zaváranie ovocia a zeleniny.
Používajte 1. vodidlá odspodu a nie príliš vysoké formy, aby mohol zohriaty vzduch cirkulovať po hornej časti jedla.
Ohrievanie horným ohrievacím
telesom a ventilátorom
Pri tomto spôsobe ohrievania pôsobí horné ohrievacie teleso a ventilátor. Vhodný je na pečenie mäsa a koláčov, s výnimkou koláčov s ovocnými plnkami. Orientačné údaje o predhrievaní, voľbe úrovne, teploty a čase pečenia nájdete v tabuľke pre ohrievanie horným a dolným ohrievacím telesom.
Rúra je predhriata, keď zhasne červené svetlo.
Dolné ohrievacie teleso/Aqua clean
Teplo vyžaruje iba ohrievacie teleso, umiestnené na spodnej stene rúry. Tento spôsob prevádzky vyberte vtedy, keď chcete silnejšie zapiecť spodnú časť pe čiva (napríklad pečenie pečiva s ovocnou plnkou).
Gombík voľby teploty nastavte na želanú teplotu. Dolné ohrievacie teleso - Aqua clean môžete používať aj na čistenie rúry.
Podrobnosti v súvislosti s čistením si môžete prečítať v kapitole „Čistenie a údržba". (Toto nie je možné aplikovať v spotrebi čoch s funkciami ovládania rúry K 11, viď časť Ovládanie rúry. Táto funkcia je určená pre krátkodobé používanie).
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

Horné ohrievacie teleso
Teplotu vyžaruje na potraviny len ohrievacie teleso na hornej stene rúry. Tento spôsob ohrievania používajte vtedy, ke ď chcete lepšie zapiec ť hornú časť jedla (napríklad na dodato zhnednutie).
čné
Úrovne pečenia
Príslušenstvo (mriežka, nízky a hlboký peká č) môžete vloži ť do rúry na 5 úrovniach. V pokra čovaní sú v tabu ľkách pe čenia opísané jednotlivé úrovne. Majte na zreteli, že úrovne pe čenia sa vždy rátajú zdola nahor! Vodidlá sú vle čné, drôtené alebo teleskopické vy ťahovacie (v závislosti od modelu výrobku). S teleskopickými vy ťahovacími vodidlami sú vybavené 2., 3. a 5. Pri drôtených vodidlách musíte mriežku a peká če vždy zasunú ť do vodidiel.

Príslušenstvo rúry
(v závislosti od modelu)
Mriežka, na ktorú postavíte nádobu s potravinami alebo potraviny postavíte rovno na mriežku.
Nízky pekáč je určený len na pe čenie pe čiva a kolá čov. Hlboký pekáč je ur čený na pe čenie mäsa a tekutého pe čiva a ako nádoba na zachytávanie kvapkajúceho tuku.
Upozornenie: Hlboký peká č na zachytávanie tuku nie je možné vložit’ do prvého, dolného vodidla.

29

========8========

Teleskopické vyťahovacie vodidlá
(majú len niektoré modely)
Pozor: Teleskopické vyťahovacie vodidlá a iné časti príslušenstva sa zohrievajú! Pri práci používajte rukavicu na riad alebo podobnú ochranu!
Rúra je vybavená výsuvnými vodiacimi lištami na pravej aj ľavej strane v troch úrovniach. Lišty umožňujú ich čiastočné alebo úplné vysunutie.
• Na zasúvanie mriežky, pekáča alebo tukového pekáča
najprv vytiahnite teleskopické vyťahovacie vodidlá jednej
úrovne.
• Mriežku, nízky a hlboký pekáč položte na vytiahnuté vodidlá
a potom ich rukou zatlačte do konca.
Dvierka rúry zatvorte vždy až potom, keď sú teleskopické vodidlá zatlačené do konca.

Tukový filter
(v závislosti od modelu)
Vložený tukový filter na zadnej stene rúry chráni ventilátor, okrúhle ohrievacie teleso a rúru pred neželaným znečistením tukom. Pri pečení mäsa odporúčame používať filter proti mastnote. Pri pečení pečiva ho vždy odstráňte! Vložený tukový filter môže pri pečení koláčov spôsobiť neželané ú činky.

Pečenie pečiva
Na pečenie pečiva môžete používať horné/dolné ohrievacie teleso alebo horúci vzduch.
Tukový filter musíte pri pečení pečiva vždy odstrániť z rúry!
Pokyny
• Pri pečení pečiva vždy zvážte voľbu vodidla, teplotu a čas
pečenia podľa tabuľky pečenia pečiva. Nezabudnite na
možné staré skúsenosti, ktoré ste získali pri používaní iných
rúr. Hodnoty v tabuľke pečenia pečiva sú zistené a overené
osobitne pre tento typ rúry.
• Ak v tabuľke pečenia určitý druh pečiva nenájdete, vyberte
údaje pre podobné pečivo.
Pečenie pečiva horným/dolným ohrievacím telesom • Používajte len jednu úroveň pe čenia.
• Horné/dolné ohrievacie teleso sú osobitne vhodné na
pečenie suchého pečiva, chleba a biskvitov.
• Používajte tmavé pekáče. V svetlých pekáčoch sa pečivo
pečie horšie (stmavne), pretože odrážajú teplotu. • Formy vždy položte na mriežku. Ak používate priložený
pekáč, odstráňte mriežku.
• Predhrievanie skráti čas pečenia. Pečivo vložte do rúry, až
keď je dosiahnutá zvolená teplota, čo znamená vtedy, keď
kontrolné svetlo rúry prvýkrát zhasne.
Pečenie pečiva horúcim vzduchom
• Pečenie pečiva horúcim vzduchom je vhodné najmä na
pečenie na viacerých úrovniach, na redšie cesto a ovocné
torty.
• Môžete používať aj svetlé formy.
30
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

• Teplota je zvyčajne nižšia ako pri pečení pečiva s
horným/dolným ohrievacím telesom (viď Tabu ľku pečenia
pečiva).
• Pri pečení redšieho cesta pečiva vo forme (ovocná torta)
smiete kvôli vysokej vlhkosti piecť sú časne na najviac dvoch
úrovniach.
• Rôzne druhy pečiva môžete piecť spolu, ak je potrebná
teplota približne rovnaká.
• Doba pečenia môže byť pri viacerých peká čoch rôzna.
Možno budete musieť jeden peká č vytiahnu ť skôr ako druhý. • Čajové pečivo, ako sú napríklad koláčiky, pripravte podľa
možnosti v rovnakej hrúbke a výške. Nerovnomerné pečivo
nerovnomerne zhnedne!
• Ak pečiete viac pečiva súčasne, vznikne v rúre väčšie
množstvo pary, ktoré na dvierkach rúry môže vytvoriť
kondenzát.
Rady na pečenie pečiva
Kedy je pečivo úplne upečené?
Drevenou paličkou prepichnite pečivo na najvyššom mieste. Ak na paličke nezostane cesto, pečivo je upečené. Rúru môžete vypnúť a využi ť zvyškové teplo.
Pečivo kleslo
Overte recept. Nabudúce použite menej tekutiny. Berte do úvahy dobu miešania, predovšetkým pri použití kuchynských spotrebičov.
Pečivo je naspodku príliš svetlé
Nabudúce použite na pečenie tmavú formu, vložte pečivo o jedno vodidlo nižšie alebo na konci pečenia zapnite dolné ohrievacie teleso.
Pečivo s tekutou plnkou, ako napríklad tvarohová torta, nie je úplne upečené.
Nabudúce znížte teplotu a predĺžte čas pečenia.
Upozornenia k tabuľke pečenia pečiva:
• Teplota je uvedená v intervaloch. Zo začiatku nastavte nižšiu
teplotu, ak pečivo dostatočne nezhnedne, pri druhom pečení
zvýšte teplotu.
• Časy pečenia sú zhola rámcové a môžu byť rôzne v
špecifických podmienkach.
• Hrubo tlačené údaje vám ukážu najvhodnejší spôsob
ohrievania pre jednotlivé druhy pečiva.
• Označenie hviezdičkou * znamená, že rúru predhriať.

========9========

Tabuľka pečenia pečiva
Druh pečiva Vodidlo
(zdola)
Teplota
(v °C)
Sladké pečivá
Mramorový koláč
Koláč v štvorhrannom peká či
Tvarohový koláč v tortovej forme
Biskvitová torta* Posypaný koláč
Slivkový koláč
167189

Vodidlo (zdola)
Teplota (v °C)
Čas pečenia
(v min.)
2 160-170
2 160-170 Koláč v tortovej forme 2 160-170
2 170-180 Ovocná torta, krehké cesto 2 180-190 Ovocná torta s polevou 2 170-180
2 170-180
3 180-190 Ovocný koláč, miesené cesto 3 170-180
3 180-200 Biskvitová roláda* 3 180-190 Koláč z mieseného cesta 3 160-170 Kysnutá vianočka, venček 2 180-200 Vianočka 2 170-180 Jablkový závin 2 180-200 Buchty 2 170-180
Pikantné pečivo
2 150-160 55-70 2 150-160 60-70 2 150-160 45-60 3 150-160 60-80 3 160-170 50-70 3 160-170 60-70 2 150-160 30-40 3 160-170 25-35 3 150-160 50-70 3 150-160 30-50 3 160-170 15-25 3 150-160 25-35 3 160-170 35-50 3 150-160 45-70 3 170-180 40-60 3 150-160 40-60
Chlieb Žemle* Drobné pečivo
Škvarkovník 2 180-190 Pizza* 2 210-230
2 190-210
2 200-220
3 170-180 45-60 3 190-210 30-45 3 170-180 50-60 3 180-190 30-40
Piškóty z krehkého cesta 3 170-180 Striekané piškóty 3 170-180 Kysnuté drobné pečivo 3 180-200 Pečivo z lístkového cesta 3 190-200 Veterníky/pečivo plnené krémom 3 180-190
Zmrznuté pečivo
3 150-160 3 150-160 3 170-180 3 170-180 3 180-190
15-25 20-30 20-35 20-30 25-45
Jablkový, tvarohový závin 2 180-200 Tvarohová torta 2 180-190 Pizza 2 200-220 Opekané zemiaky v rúre* 2 200-220 Krokety v rúre 2 200-220
Pečenie mäsa
Na pečenie mäsa môžete použiť horné/dolné vyhrievacie teleso alebo horúci vzduch.
Ktorý spôsob ohrievania je najvhodnejší pre ktorú nádobu, zistíte podľa hrubej tlače v tabuľke pečenia mäsa. Pri pečení mäsa odporúčame používať filter proti mastnote ( v závislosti od modelu).
Rady v súvislosti s nádobou
• Môžete použiť nádoby z emailu, oh ňovzdorného skla, hliny
alebo liatiny.
• Pekáče z nehrdzavejúcej ocele nie sú vhodné, pretože príliš
silne odrážajú teplo.
• Ak pečené mäso zakryjete, zostane šťavnatejšie, a rúra sa
tak nezašpiní.
• V otvorenej nádobe pečené mäso rýchlejšie zhnedne. Pre
veľmi veľké kusy pečeného mäsa je vhodná mriežka spolu s
hlbokým pekáčom na zachytávanie kvapkajúceho tuku.
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
3 170-180 3 160-170 3 170-180 3 170-180 3 170-180
50-70 65-85 20-30 20-35 20-35
Upozornenia o pečení mäsa
• V tabuľke pečenia mäsa nájdete údaje o teplote, úrovni a
čase pečenia. Keďže sú časy pečenia veľmi závislé od
druhu, váhy a kvality mäsa, môže dôjsť k odchýlkam. • Pečenie mäsa, hydiny a rýb je ekonomické až pri váhe nad 1
kg.
• Pri pečení treba dodať to ľko tekutiny, aby sa tuk a šťava
mäsa nespálila. To znamená, že pri dlhšej dobe pečenia je
potrebné mäso viackrát preveriť a dolia ť tekutinu.
• Po ubehnutí polovice času pečenia otočte mäso, najmä pri
pečení v pekáči. Preto je dôležité, aby sa mäso najprv pieklo
hornou časťou otočenou nadol.
• Pri pečení väčších kusov mäsa môže dôjsť k silnejšiemu
vyparovaniu a roseniu na dverách rúry. To je prirodzený jav
a nevplýva na činnosť prístroja. Po skon čenom pečení utrite
dvere a sklo dvierok do sucha.
• Keď pe čiete na mriežke, vložte pod ňu hlboký pekáč na
zachytávanie šťavy z mäsa. Oboje môžete položiť na
teleskopické vodidlá, respektíve vložiť do vle čných alebo
drôtených vodidiel rúry.
• Jedlo neochladzujte v zatvorenej rúre, aby ste sa vyhli
zaroseniu.
31

========10========

Tabuľka pečenia mäsa
Druh mäsa Váha
(v g)
Vodidlo (zdola)
Hovädzina
Hovädzie pečené mäso 1000 Hovädzie pečené mäso 1500 Roastbeef, stredne pečený 1000 Roastbeef, dobre pečený 1000 Bravčovina
2 200-220 2 200-220 2 220-230 2 220-230
167189

Teplota (v °C)
Vodidlo (zdola)
Teplota (v °C)
Doba pečenia (v min.)
2 180-190 100-120 2 170-180 120-150 2 180-200 30-40 2 180-200 40-50
Bravčové pečené mäso s kožou 1500 2 180-190 Bravčový bôčik 1500 2 190-200 Bravčový bôčik 2000 2 180-200
2 200-220
2 200-220
2 180-200
2 210-220
Bravčové pliecko 1500 Bravčová roláda 1500 Kaselské karé 1500 Pečené mleté mäso 1500 Teľacina
Teľacia roláda 1500 Teľacie stehno 1700 Jahňacina
Jahňací chrbát 1500 Baranie stehno 1500 Divina
Zajačí chrbát 1500 Srnčie stehno 1500 Stehno diviaka 1500 Hydina
2 180-200 2 180-200
2 190-200 2 190-200
2 190-210 2 190-210 2 190-210
2 170-180 140-160 2 170-180 120-150 2 160-170 150-180 2 160-170 120-140 2 160-170 120-140 2 160-170 100-120 2 170-180 60-70
2 170-190 90-120 2 170-180 120-130
2 170-180 100-120 2 170-180 120-130
2 180-190 100-120 2 170-180 100-120 2 170-180 100-120
Kurča, celé 1200 2 200-210 Väčšie kurča 1500 2 200-210 Kačka 1700 2 180-200 Hus 4000 2 160-170 Moriak, morka 5000 2 150-160
Ryby
2 180-190 2 180-190 2 160-170 2 150-160 2 140-150
60-70 70-90 120-150 180-200 180-240
Celá ryba 1000 2 200-210 Rybí nákyp 1500 2 180-200
32
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
2 170-180 2 150-170
50-60 50-70

========11========

Upozornenia k tabuľke pečenia
• Teplota je uvedená v intervaloch. Najskôr nastavíte nižšiu
teplotu, ak však pečivo dostatočne nezhnedne, druhýkrát
teplotu zvýšite.
167189

• Časy pečenia sú len rámcové a môžu sa v jednotlivých
podmienkach líšiť
• Označenie* znamená, že rúru musíte predhriať.
Tabuľka pečenia horným a dolným ohrievacím telesom a ventilátorom
Druh pečiva Vodidlo
zdola
Sladké koláče
Teplota (v °C) hor./dol. ohr. tel. a
Čas pečenia (v minútach)
ventilátor
Mramorový koláč, bábovka 2 150-160 50-60 Koláč v štvoruholníkovom peká či 2 150-160 55-65 Koláč v tortovej forme 2 150-160 45-55 Tvarohový koláč v tortovej forme 2 150-160 65-75 Ovocný koláč – krehké cesto 2 150-160 45-65 Ovocná torta s polevou 2 160-170 55-65 Piškótová torta* 2 150-160 25-35
Posýpaný koláč
3 160-170 25-35
Ovocný koláč, trené cesto 3 150-160 50-60
Slivkový koláč
3 150-160 30-40
Piškótová roláda* 3 160-170 15-23 Koláč z treného cesta 3 150-160 25-35 Kysnutá pletenička, venček 2 160-170 35-45 Vianočka 2 150-160 45-65 Jablkový závin 2 160-170 50-60 Buchty 2 150-160 35-45
Pikantné pečivo
Lorenská torta-Quiche Lorraine 2 170-180 45-55 Pica* 2 190-200 20-25 Chlieb 2 170-180 50-60 Žemle* 3 180-190 15-20
Čajové pečivo
Piškóty z krehkého cesta 3 150-160 15-25 Striekané piškóty* 3 150-160 15-25 Kysnuté čajové pečivo 3 160-170 18-23 Pečivo z lístkového cesta 3 170-180 20-30 Veterníky plnené krémom 3 170-180 25-45
Mrazené pečivo
Jablkový, tvarohový závin 2 170-180 50-70 Tvarohová torta 2 160-170 65-85 Pica 2 170-180 20-30 Zemiakové hranolčeky* 2 170-180 20-35 Krokety 2 170-180 20-35
*Predhriatie rúry
Pečenie na ražni a zapekanie
• Pri pečení na ražni buďte obzvlášť opatrní. Kvôli vysokej
teplote infra žiariča sú mriežka a ostatné časti
príslušenstva rúry veľmi horúce, preto používajte
ochranné rukavice a špeciálne kliešte na mäso! • Z prepichnutého mäsa môže striekať horúca mas ť
(napríklad z klobás). Aby ste predišli popáleninám na
koži a očiach, používajte kliešte na mäso.
• Po celý čas dozerajte na priebeh pečenia na ražni. Mäso
môže pri vysokej teplote veľmi rýchlo zhorieť!
• Nedovoľte, aby sa deti priblížili k ražňu.
Pečenie infra žiaričom je vhodné na chrumkavú a nemastnú prípravu klobás, rezaných kusov mäsa a rýb (steak, rezne, plátky lososa...) alebo opečeného chleba a zapekanie.
Rady v súvislosti s pečením na ražni
• Na ražni pečte vždy so zatvorenými dvierkami rúry. • V tabuľke pečenia na ražni nájdete údaje o teplote, úrovni a
čase pečenia na ražni. Keďže je čas pečenia na ražni veľmi
závislý od druhu, váhy a kvality mäsa, môže dôjsť k
odchýlkam.
• Pri pečení mäsa odporúčame používať filter proti
mastnote ( v závislosti od modelu).
• Infra žiarič vopred zohrievajte približne 3 minúty.
• Ak pečiete na mriežke, natrite ju olejom, aby sa mäso na ňu
nepripálilo.
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
• Tenké kusy mäsa položte na mriežku. Pod mriežku vložte
pekáč na zachytávanie kvapkajúceho tuku a š ťavy mäsa.
Oboje spolu vložte do teleskopických vodidiel, respektíve
vložte do vlečných alebo drôtených vodidiel rúry.
• Mäso, ktoré pečiete na ražni, po uplynutí polovice času
otočte. Tenšie kusy otočte len raz, väčšie viackrát. Na
otáčanie používajte kliešte na mäso, aby nevytieklo príliš
veľa mäsovej šťavy.
• Tmavé druhy mäsa lepšie a rýchlejšie zhnednú, ako svetlé
bravčové alebo teľacie mäso.
• Po každom pečení na ražni očistite rúru a príslušenstvo, aby
sa špina nabudúce nezapiekla.
Pečenie na ražni
(majú len niektoré modely)
• Súprava otáčavého ražňa je zložená z otáčavého ražňa so
zložiteľnou rúčkou a z dvoch vidlíc so závitmi na upevnenie
mäsa.
• Pri použití otáčavého ražňa najprv vložte špeciálny stojan do
4. vodidla zdola.
• Pripravené mäso nabodnite na otáčavý ražeň a na oboch
stranách zapichnite do mäsa priložené vidlice, aby bolo
mäso dobre upevnené. Potom zatiahnite závity na vidliciach. • Umiestnite rúčku na prednú časť raž ňa. Ostrú časť raž ňa
vložte do otvoru na pravej strane zadnej steny rúry, ktorý je
chránený otáčavou clonou. Prednú časť raž ňa umiestnite na
najnižšiu časť nosi ča, až sa zaskočí.
33

========12========

167189

• O jedno vodidlo nižšie vložte hlboký pekáč na zachytávanie
kvapkajúceho tuku a šťavy z mäsa.
• Ražeň aktivujete výberom spôsobu prevádzky “Gril”. • Infra žiarič pôsobí termostaticky a len pri zatvorených
dvierkach.
• Skôr než zatvoríte dvierka rúry, vykrúťte rúčku ražňa.

Tabuľka pečenia na ražni
Druh potravín Váha
(v g)
Vodidlo (zdola)
Teplota (v °C)
Teplota (v °C)
Čas pečenia
(v min.)
Mäso a klobásy
2 rezne z hovädzieho filé, krvavé 400 5 230 - 14-16 2 rezne z hovädzieho filé, ružové 400 5 230 - 16-20 2 rezne z hovädzieho filé, prepečené 400 5 230 - 20-23 2 rezne z bravčovej krkovičky 350 5 230 - 19-23 2 karé 400 5 230 - 20-23 2 teľacie rezne 700 5 230 - 19-22 4 jahňacie karé 700 5 230 - 15-18 4 klobásy na grile 400 5 230 - 9-14 2 kusy mäsového syru 400 5 230 - 9-13 1 kura, rozpoltené 1400 3 - 210-220 28-33 (1.strona)
23-28 (2.strona) Ryby
Plátky lososa 400 4 230 - 19-22 Ryby v alobale 500 4 - 220 10-13 Opekaný chlieb
4 plátky bieleho chleba 200 5 230 - 1,5-3 2 plátky chleba z miesenej múky 200 5 230 - 2-3 Obložené chlebíky 600 5 230 - 4-7 Mäso/hydina
Kačka* 2000 1 - 150-170 80-100 Kurča* 1000 3 - 160-170 60-70 Pečená bravčovina 1500 3 - 140-160 90-120 Bravčové pliecko 1500 3 - 140-160 100-180 Bravčové stehno 1000 3 - 140-160 120-160 Roastbeef/hovädzie filé 1500 3 - 170-180 40-80
* ak chcete, môžete použiť aj raže ň. Zaváranie
Na zaváranie používajte dolné ohrievacie teleso spolu s
ventilátorom .
• Potraviny na zaváranie a poháre pripravte ako zvyčajne.
Používajte obyčajné poháre s gumovým kolieskom a
skleným vekom. Nesmiete používať poháre so závitovými
vekami a kovové konzervy. Poháre by mali byť pod ľa
možnosti rovnako veľké, naplnené rovnakým obsahom a
dobre zatvorené. Do panvice môžete vložiť naraz najviac 6
litrových pohárov.
• Používajte len čerstvé potraviny.
• Do hlbokého pekáča nalejte približne 1 liter vody, aby v rúre
mohla nastať potrebná vlhkos ť. Vložte poháre do rúry tak,
aby sa nedotýkali stien (viď obrázok). Vrstva vlhkého
papiera, ktorý položíte na poháre, chráni gumové kolieska.
• Hlboký pekáč s pohármi vložte do 2. vodidiel zdola. Gombík
na výber spôsobu činnosti otočte do polohy dolné Tabuľka zavárania
vyhrievacie teleso/ventilátor a gombík na výber teploty
nastavte na teplotu 180°C. Predhrievanie rúry nie je
potrebné.
• Počas zaváranie pozorujte potraviny a varte, kým tekutina v
pohároch nezačne vrieť. Berte do úvahy doby zavárania z
tabuľky zavárania.
Potraviny Množstvo Dolné ohrievacie° Potom, keď
teleso/ventilátor 180 C, kým zovrelo
nezovrie
Ovocie
Jahody 6x1 liter około 30 min vypnúť Ovocie s kôstkou 6x1 liter pribl. 30 min. vypnúť Jablkové pyré 6x1 liter pribl. 40 min. vypnúť Zelenina
Kyslé uhorky 6x1 liter 30 do 40 min. vypnúť Fazuľa, mrkva 6x1 liter 30 do 40 min. nastaviť na 130
°C;
60 - 90 min
Doba ponechania v
rúre
15 min. 30 min. 35 min.
30 min. 30 min.
34
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie

========13========

Odmrazovanie
Cirkulovaním vzduchu v rúre môžete urýchliť odmrazovanie zamrznutých potravín. Na tento účel nastavte rúru na „Odmrazovanie" . Návod: Pri neželanom aktivovaní gombíka na nastavenie teploty sa zapne kontrolné svetlo rúry, žiariče ale nie sú zapnuté.
Čistenie a údržba
Sporák nesmiete čistiť čističmi na horúcu paru alebo vysokotlakovým parným čističom. Pred čistením sporák vypnite a nechajte vychladnúť.
Predná strana krytu
Na čistenie a údržbu povrchov používajte obyčajné čistiace prostriedky a berte do úvahy návod výrobcu. Nepoužívajte hrubozrnné čistidlá, ostré predmety alebo špongie na nádoby, ktoré spôsobujú škrabance.
Predná strana krytu z nehrdzavejúceho plechu (majú len niektoré modely)
Povrch umývajte len jemným čistiacim prostriedkom (mydlovou vodou) a mäkkou špongiou, ktorá nezanecháva škrabance. Nepoužívajte hrubozrnné čistiace prostriedky a čistidlá, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. V prípade neriadenia sa týmto môže dôjsť k poškodeniu povrchovej plochy.
Lakované povrchy a časti z umelých más
(majú len niektoré modely)
Gombíky a rúčku dvierok umývajte mäkkou handrou a tekutými čistiacimi prostriedkami určenými na čistenie hladkých lakovaných povrchov.
Plynové varné miesta
Na čistenie mriežky, varného miesta ako aj častí horáka
môžete použiť horúcu vodu s dodatkom prostriedku na
umývanie riadu. Neumývajte v umývaèke riadu.
Termoprvok a zapaľovaciu sviečku očistite mäkkou kefkou.
Tieto časti musia byť dokonale čisté, lebo len tak je
zabezpečená správna funkcia.
Očistite rozdeľovač a veko horáka. Osobitne prihliadnite na to,
aby boli otvory na rozdeľovači voľné.
Po čistení všetky časti dobre utrite do sucha a správne ich
umiestnite naspäť. Následkom šikmo ležiacich častí je
zapaľovanie horákov ťažšie.
Upozornenie: Veká horákov sú potiahnuté čiernym emailom. Vysoké teploty spôsobujú zmenu farby, čo však nemá vplyv na funkciu horákov.
Varné platne
Okolie varných miest čistite teplou vodou s dodatkom čistiaceho prostriedku. Nepoddajnú špinu predtým zmäkčite špongiou.
Zakaždým, keď sú špinavé, je treba varné miesta dôkladne očistiť. Ak sú menej špinavé, utrite ich vlhkou handrou a vodou s dodatkom čistiaceho prostriedku. Pri silnejšom znečistení používajte čistidlom nasiaknutú oceľovú vlnu. Varné miesta musíte potom vytrieť do sucha.
Tekutiny, ktoré obsahujú soľ, jedlá, ktoré prekypeli, respektíve vlhko, poškodzuje varné miesta. Preto ich treba vždy dočista a do sucha utrieť.
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

• Na odmrazovanie sú vhodné torty so smotanou a krémom z
masla, koláče a pečivo, chlieb a žemle a hlboko zmrznuté
ovocie.
• Mäso a hydinu z hygienických dôvodov neodmrazujte v rúre. • Ak je možné, viackrát otočte alebo pomiešajte potraviny, aby
sa rovnomerne odmrazili.
Na ošetrenie varných miest občas použite trochu oleja na šijacie stroje alebo obyčajné čistiace a ochranné prostriedky, ktoré dostať v obchode. Preto nikdy nepoužívajte maslo, slaninu a podobne (nebezpečenstvo korózie). Ak je varné miesto trochu zohriate, čistiaci prostriedok rýchlejšie preniká do pórov.
Obruče varných platní sú z nehrdzavejúceho plechu a kvôli termickej záťaži počas varenia môžu sa sfarbiť trochu do žlta. Tento jav je fyzikálne podmienený. Zožltnuté miesta možno odstrániť oby čajnými čistidlami na kovy.
Agresívne prostriedky na čistenie riadu nie sú vhodné na čistenie týchto obručí, lebo spôsobuje škrabance.
Rúra
Rúru môžete očistiť klasicky ( čistidlami, rozprašovačom na rúru). Pre pravidelné čistenie rúry (po každom použití) odporúčame nasledovný postup:
Gombík voľby spôsobu prevádzky vychladnutej rúry otočte do polohy . Gombík voľby teploty nastavte na 50°C. Do pekáča nalejte 0,4 l vody a umiestnite ho do dolného vodidla. Po tridsiatich minútach sa zvyšky jedál na emailovom povrchu rúry zmäkčia, takže ich môžete utrieť vlhkou handri čkou.
Pri hrubej špine sa riaďte nasledujúcim návodom:
• Rúra musí byť pred každým čistením vychladnutá.
• Rúru a časti príslušenstva očistite po každom použití, aby sa
špina nezapiekla.
• Tuk najľahšie odstránite teplou mydlovou vodou, keď je rúra ešte
teplá.
• Pri hrubej alebo veľmi silnej špine použite obyčajné čistiace
prostriedky na rúry. Rúru dôkladne opláchnite čistou vodou, aby
sa odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistidlá, ako napríklad hrubozrnné
prostriedky na čistenie, drsné špongie na riad, prostriedky na
odstraňovanie hrdze a fľakov a podobne.
• Lakované, nehrdzavejúce a pozinkované povrchy alebo hliníkové
časti sa nesmú dostať do styku s rozprašova čmi na čistenie rúr,
lebo môže dôjsť k poškodeniu a k zmenám farby. To isté platí aj
pre senzor termostatu (ak má sporák hodinky so sondou) a
prístupné horné ohrievacie telesá.
• Pri nákupe a dávkovaní čistidiel myslite na životné prostredia a
riaďte sa návodom jednotlivých výrobcov.
Odstraňovanie drôtených a teleskopických vyťahovacích vodidiel
Vysvetlívka: Možnos ť vybratia teleskopických vodiacich líšt závisí od výbavy (tipu) vodiacich líšt.
Aby ste lepšie očistili boky rúry, môžete odstrániť drôtené a teleskopické vyťahovacie vodidlá. Vodidlá dole otočte dovnútra a hore ich vytiahnite z otvorov.
Bočné mriežky spolu s teleskopickými vodidlami čistite len obyčajnými saponátmi. Teleskopické vyťahovacie vodidlá nesmiete umývať v umýva čke riadu.
Pozor: teleskopické vy ťahovacie vodidlá nesmiete mastiť. Vodidlá potom jednoducho zaveste do určených otvorov a potiahnite ich nadol.

35

========14========

Čistenie stropu rúry
• Pred zapínaním ohrievacieho telesa musíte sporák
bezpodmienečne vypnúť z elektrickej siete tak, že vykrútite
poistku alebo vypnete hlavný spínač.
• Ohrievacie teleso musí byť chladné, inak hrozí nebezpe čenstvo
popálenín!
• Ohrievacie teleso sa nesmie používať v zvesenej polohe! Kvôli ľahšiemu čisteniu stropu rúry je v niektorých spotrebičoch vstavaný ohybný horný žiarič, respektíve infra žiarič.
Pred čistením rúry odstráňte pekáče, mriežku a vodidlá a nato vhodným náradím (napríklad nožom alebo skrutkovačom) uvoľnite priečnu palicu, aby vyskočila z ložísk na ľavej a pravej strane rúry (viď obrázok). Pri tom druhou rukou pridržte žiari č, ktorý sa na prednej strane uvoľní a odtiahne od stropu rúry.
Po čistení žiarič jednoducho zatla čte naspäť, tak že sa priečna palica opätovne zaskočí do ložísk.
Zásuvka sporáka
(majú len niektorí modely)
Zásuvka sporáka je zabezpe čená pred neželaným otváraním. Ak chcete zásuvku otvori ť, trochu ju nadvihnite. Ak ju chcete odstráni ť zo sporáka, najprv ju vytiahnite po ohrani čenie, potom ešte raz nadvihnite a vytiahnite.
V zásuvke sporáka neuschovávajte hor ľavé, výbušné a teplotne nestále predmety.
Pri niektorých aparátoch zásuvku vložíte tak, že spodnú zadnú drážku zásuvky vložíte do vodidla na sporáku. Ak má zásuvka sporáka bo čné vodidlá s kolieskami, vložíte ju tak, že kolieska vložíte do vodidiel a zásuvku zatvoríte.
Zvesenie a nasadzovanie dvierok rúry
(majú len niektoré modely)
Dvierka rúry úplne otvorte. Objímky dolných nosi čov pántov na oboch stranách dvierok nadvihnite do vertikálnej polohy a zasuňte ich na jazý čky horných nosi čov pántov. Potom dvierka rúry privrite do polovice (vi ď obrázok) a jemne ich vytiahnite. Dvierka nainštalujte v opa čnom poradí.
Vložte ich v polootvorenej polohe (pod uhlom približne 60
°) takým spôsobom, že ich po čas otvárania úplne zatisnete smerom k rúre. Pritom dávajte pozor, lebo drážky na dolných nosičoch pántov musia sadnú ť na dolnú stenu rúry. Ke ď dvierka úplne otvoríte, zveste objímky z jazý čkov horných nosičov pántov a vrá ťte ich do vodorovnej polohy.
1 Pánty dvierok po čas
normálneho použitia
2 Pánty dvierok po čas
zvesenia
36
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

Zvesenie a nasadzovanie dvierok rúry s jednoosovým pántom
(majú len niektoré modely9
Dvierka rúry úplne otvorte a snímacie závory oto čte úplne nazad (obrázok 1). Dvierka potom pomaly zatvárajte, kým°
závory sadnú do ložísk. Približne pri 15 (s oh ľadom na zatvorenú polohu dvier) dvierka trochu nadvihnite a vytiahnite z oboch ložísk pántov na spotrebi či (obrázok 2).
Dvierka nainštalujte v opa čnom poradí.°
Dvierka vložte pod uhlom 15 do ložiska pántov na prednej strane spotrebi ča a tla čte ich smerom dopredu a nadol, kým pánty zasko čia do drážok (obrázok 3). Overte, či drážky pántov správne zasko čili do svojich ložísk.
Dvierka potom úplne otvorte a skladacie závory oto čte úplne do počiatočnej polohy. Dvierka potom pomaly zatvárajte a kontrolujte, či sa správne zatvárajú (obrázok 4). Ak sa dvierka neotvárajú alebo nezatvárajú správne, overte, či sú drážky pántov správne umiestnené v ložiskách pántov.
Pozor:
Dbajte o to, aby objímky dverových pántov nevysko silné pružiny môžu spôsobi ť poškodenie.
čili, lebo


Príslušenstvo
Príslušenstvo, napríklad peká horúcou vodou a saponátom.
če, mriežka a podobne, umývajte
Špeciálny email
Rúra, vnútorná strana dvierok rúry a peká če sú potiahnuté špeciálnym emailom, ktorý má hladký a odolný povrch. Táto špeciálna vrstva umož ňuje ľahšie čistenie pri izbovej teplote.
Tukový filter
Odporú čame, aby ste tukový filter po každom použití o čistili mäkkou kefkou v horúcej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku, alebo umyli v umýva čke riadu. Pred umývaním v umývačke treba filter dobre zmäk čiť.

========15========

Odstraňovanie menších porúch
• Opravy smie vykonávať len poverený odborník. Neodborné
opravy môžu pre používateľa znamenať vážne
nebezpečenstvo.
• Pred zapínaním ohrievacieho telesa musíte sporák
bezpodmienečne vypnúť z elektrickej siete tak, že vykrútite
poistku alebo vypnete hlavný spínač.
• Neodborné zásahy a opravy sporáka sú nebezpečné, lebo
hrozí nebezpečenstvo strasenia elektrickým prúdom a
skratu, preto sa do nich nikdy nepúšťajte sami. Túto práce
prepusťte odborníkovi, prípadne nášmu servisu.
Upozornenie
v prípade menších porúch funkcie spotrebi ča overte v návode, či príčiny môžete odstrániť sami.
Dôležité
návšteva servisu počas záruky nie je bezplatná, ak spotrebič pre nesprávne zaobchádzanie nefunguje správne. Návod na použitie majte na dosah ruky a aj v prípade, že spotrebič niekomu postúpite, odovzdajte mu spolu s spotrebičom aj návod.
V ďalšom texte nájdete niekoľko rád v súvislosti s
odstraňovaním porúch.
Programové hodiny ukazujú nezvyčajné hodnoty alebo sa nekontrolovateľne zapínajú, respektíve vypínajú. V prípade nesprávnej prevádzky programových hodín, vypnite sporák z elektrickej siete na niekoľko minút (vykrúťte poistku alebo vypnite hlavný spínač), potom ho opätovne pripojte na sieť a nastavte presný denný čas.
Displej programových hodín bliká.
Došlo k výpadku elektrickej energie alebo bol sporák práve pripojený na elektrickú sieť. Všetky nastavené časy sú vymazané.
Nastavte presný čas, aby začala rúra fungovať.
Po automatickej prevádzke sa rúra vypne, ukáže sa čas a budete počuť časovo obmedzený zvukový signál. Vyberte jedlo z rúry, gombík na voľbu prevádzky a gombík na voľbu teploty prepnite do východiskovej polohy. Zvoľte funkciu "ručne", aby ste mohli rúru používať klasickým spôsobom (bez
programovania).
Kontrolné svetlo činnosti nesvieti… • Aktivovali ste všetky potrebné gombíky?
Výmena súčiastok spotrebiča
Kovové časti žiarovky rúry sú pod napätím. Nebezpečenstvo strasenia elektrickým prúdom! Pred výmenou žiarovky na osvetlenie rúry musíte vypnúť sporák tak, že odstránite poistky alebo prerušíte styk s ochranným spínačom siete.
Ostatné príslušenstvo
Mriežky, pekáče a ostatné príslušenstvo si môžete objednať v servise. Pri tom uveďte šifru a typ, respektíve model spotrebiča.
Gombíky spínačov môžete sňať tak, že ich potiahne dopredu a potom ich vymeníte.
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
167189

• Vypla sa hlavná poistka?
• Nastavili ste správne gombík na voľbu teploty, respektíve
gombík na voľbu spôsobu prevádzky rúry?
Hlavná poistka sa viackrát vypne... Zavolajte servis alebo odborníka!
Osvetlenie rúry nefunguje…
Výmena žiarovky v rúre je opísaná v kapitole "Výmena častí spotrebiča“.
Rúra sa nezohreje...
• Vypla sa hlavná poistka?
• Nastavili ste správne gombík na voľbu teploty, respektíve
gombík na voľbu spôsobu prevádzky rúry?
• Zabudli ste po použití programových hodín (automatický
spôsob) opätovne rúru prepnúť na ru čný spôsob prevádzky? • Na opätovné zapojenie klasického spôsobu prevádzky rúry
zvoľte funkciu "ručne".
Pečivo je zle upečené...
• Odstránili ste tukový filter?
• Riadili ste sa návodom a radami z kapitoly "Pečenie
pečiva"?
• Riadili ste sa presne návodom z tabuľky pečenia?
Horáky nehoria rovnomerne… • Odborník musí preveriť nastavenie plynu!
Plameň horákov sa ne čakane zmení, na zapálenie musíte dlhší čas držať stla čený gombík …
• Správne umiestnite časti horáka!
Plameň zhasne po zapálení… • Gombík držte dlhší čas stlačený. • Pred uvoľnením gombík silne stlačte.
Mriežka nad horákom zmenila farbu…
• Obyčajný zjav následkom vysokej teploty; očistite mriežku
čistidlom na údržbu kovov
Elektrické zapaľovanie horákov nefunguje, veká horákov sú na vzhľad nepekné…
• Opatrne očistite otvor medzi sviečkou a horákom • Veká horákov očistite čistidlom na údržbu kovov.
Žiarovka rúry
Na výmenu potrebujete žiarovku rúry s nasledujúcimi parametrami: E 14,
230 V, 25 W, 300°C.
Odkrúťte sklené veko v opačnom smere hodinových ručičiek a vymeňte žiarovku rúry. Potom opätovne zakrúťte sklené veko. Žiarovka je spotrebný materiál a garancia sa na ňu nevzťahuje!

37

========16========

Návod na umiestnenie a pripojenie
Umiestnenie sporáka
• Sporák musíte umiestniť a pripoji ť v súlade s platnými
predpismi. Mimoriadne dôležité je zabezpečenie
dostatočného vetrania.
Dôležité upozornenia
• Zapojenie smie vykonať len distributérom plynu, resp.
autorizovaným servisom poverený odborník.
• Miestnosť, v ktorej stojí spotrebič, musí byť pravidelne
vetraná.
• Úprava na plyn je uvedená na nálepke pri štítku sporáka. • Pred zapojením spotrebiča si overte, či sú miestne
požiadavky na zapojenie (plyn a tlak) zlučiteľné s úpravou
spotrebiča.
• Vzdialenosť medzi spotrebi čom a digestorom musí byť
najmenej taká, aká je uvedená v návode na zabudovanie
digestora.
• Sporák je primeraný na zabudovanie medzi dve nábytkové
skrinky (trieda 2/1). Na jednej strane môžete spotrebič
postaviť ved ľa skrinky, ktorá je vyššia ako sporák.
Vodorovný odstup k vysokej skrini alebo stene musí byť
najmenej 100 mm.Na druhej strane môže byť umiestnená
len skrinka rovnakej výšky. Visiace skrinky musia byť
namontované len na takej výške, ktorá neovplyvňuje
pracovný proces.
Najmenšia zvislá vzdialenosť od spotrebi ča musí byť
najmenej 650 mm.
• Ak plyn, ktorý používate, nevyhovuje spotrebiču,
zavolajte servisnú službu alebo distributéra plynu.
Odborník rýchle a odborne upraví spotrebič na plyn,
ktorý používate.
• Aj iné zásahy

Pre viac informácií stiahnite prosím kompletný návod na obsluhu.

Sponzorované odkazy
Náhľad návodu na použitie
Typ Sporák
Názov GORENJE K 779 W
Model K 779 W
Veľkosť suboru 1570 KB
Number of pages 21 pages
formát suboru pdf
Jazyk Sporák GORENJE K 779 W Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,