Stiahnuť návod na obsluhu pre výrobok
LG 37LG2000 - Televízor

Ak hľadáte návod na obsluhu: Televízor LG 37LG2000 - ste na správnom mieste. Na tejto stránke je možné stiahnuť ho úplne zadarmo. Podrobné informácie o návode najdete nižšie.

Súbor je k dispozícii do pár sekúnd podľa rýchlosti pripojenia Vášho počítača.
Veríme, že Vám naša stránka pomohla a budeme radi ak nás navštívite aj v budúcnosti.
PDF Stiahnutie návodu Televízor LG 37LG2000
Televízor LG 37LG2000 Televízor LG 37LG2000


Sponzorované odkazyPomohol Vám tento návod?
Kliknite prosím tu:

Veľkosť suboru: 6984 KB (formát suboru: pdf)
Česky
Televizor Plazmový LCD
televizor UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA
Televizory LCD Plazmové televizory 1199LLSS44DD**
3322LLGG3300****
4422PPGG1100**** 2222LLSS44DD**
3377LLGG3300****
5500PPGG1100**** 3322LLGG2200**
**
4422LLGG3300****
4422PPGG2200**** 3377LLGG2200**
**
3322LLGG55******
5500PPGG2200**** 4422LLGG2200**
**
3377LLGG5500****
4422PPGG3300**** 1199LLGG3300**
**
4422LLGG5500****
5500PPGG3300**** 2222LLGG3300**
**
4477LLGG5500****
6600PPGG3300**** 2266LLGG3300**
**
5522LLGG5500****
Pfied pouÏíváním va‰eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.
Uschovejte ji pro pozdější použití.
Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete- li potřebovat servis.

========1========


========2========

P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu‰enství. Pokud nûjaké pfiíslu‰enství chybí,
kontaktujte prodejce tohoto zafiízení.
Owner's Manual
UÏivatelská pfiíruãka
baterie Dálkov˘ ovladaã
nebo
SíÈov˘ kabel
Ochranný kryt (s výjimkou 19/22LS4D*)
Plazmové televizory
42/50PG10**)
x 4
‰rouby pro podstavec
(GG str.11) (Pouze 42PG10**, 42PG20**,
42PG30**)
Držák kabelu
(42PG10**, 42PG20**, 42PG30**: 1EA, 50PG10**, 50PG20**, 50/60PG30**: 2EA)
LCD televizory
x 4 x 4
‰rouby pro podstavec
(GG str.10) (Pouze 32/37/42LG5***,
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**)
1-šroub (GG str.5) (Pouze 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**,
32/37/42LG5***)
Použití feritového jádra
(Tato funkce není dostupná u v‰ech modelÛ.)
Feritové jádro je možné použít ke snížení
elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu.
Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe.
TVD/A
TV/RADIO
POW
ER
TEXT
RA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
123I/II 456 MUTE
INPU
T
789
LIST
MENU
0
Q.VIEW
INF
O
i
OK
AV M
ODE
nebo
VOL
EXIT
RETUR
N
GUIDE
*
FAV
RATIO
PR
INDEX
SLEEP
TIME
SUBTITL
E
UPDATE
HOLD
REVEA
L?
Tato funkce není dostupná u v‰ech modelÛ.
Le‰ticí hadfiík
SlouÏí s ãi‰tûní obrazovky. Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku
Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení.
(Pouze
(Pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
Držák kabelů
Feritové jádro (Tato funkce není dostupná u
v‰ech modelÛ.)
Držák kabelů (Pouze 19/22LS4D*)
Držák kabelů (Pouze 19/22LG30**)
Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky.
1

========3========

OBSAH
P¤ÍSLU·ENSTVÍ
......................................................................................... 1
PŘÍPRAVA
OBSAH
OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU........................ 4 INFORMACE O ZADNÍM PANELU.................... 7 RozloÏení podstavce.................................................. 10 Rozpojení stojanu ........................................... 13 SESTAVTE TELEVIZOR PEČLIVĚ, ABY SE NEMOHL PŘEVRHNOUT.............................. 14 ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ.......... 15 Nastavení displeje........................................... 18 Umístění.......................................................... 18 Zajišťovací systém Kensington .................. 18 Instalace s podstavcem na stolku ................ 19 Montáž na zeď: Horizontální instalace ........... 19 Připojení antény......................................................... 20
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD................................ 21 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU ..................................................................... 22 Nastavení pfiehrávaãe DVD..................................... 23 Nastavení videorekordéru........................................ 25 NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V................... 27 VLOŽENÍ MODULU CI............................................. 28 Nastavení poãítaãe..................................................... 28
- Nastavení obrazovky pro režim počítače............ 32
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi ............... 36 Zapínání televizoru....................................................... 42 Volba programu ........................................................... 42 Nastavení hlasitosti .................................................... 42 V˘bûr a nastavení nabídek OSD........................... 43 Automatické ladûní programÛ .............................. 44 Ruãní ladûní programÛ
(V DIGITÁLNÍM REŽIMU)....................................... 45 Ruãní ladûní programÛ
(V ANALOGOVÉM REŽIMU)................................. 46 Úprava programu ......................................................... 48 Booster.............................................................................. 51 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU)................................................................ 52 DIAGNOSTICS (Diagnostika).............................. 53 CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI).............................................................. 54
2
Zobrazení seznamu programÛ............................... 55
..................................................................... 56 INPUT LABEL (VSTUPNÍ ŠTÍTEK)..................... 58 AV MODE (REŽIM AV).............................................. 59
(V DIGITÁLNÍM REŽIMU)EPG (Elektronický průvodce pořady) - Zapnutí / vypnutí EPG...................................... 60 - Výběr programu.................................................... 60 - Funkce tlačítek v režimu průvodce
NOW/NEXT (Nyní/Další)............................ 61 - Funkce tlačítek v režimu osmidenního
průvodce.............................................................. 61 - Funkce tlačítek v režimu změny data....... 61 - Funkce tlačítek v poli rozšířeného popis........ 62 - Funkce tlačítek v režimu zadávání
záznamu/připomínky............................................ 62 - Funkce tlačítek v režimu seznamu
časovače.............................................................. 62
NASTAVENÍ OBRRAZU
NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU
(POMĚRU STRAN)................................................... 63 PŘEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský.................................. 65 - Automatické nastavení barevného tónu
(Warm (Teplé)/Medium(Stř ední)/Cool
(Studené))............................................................... 66 RUČNÍ ÚPRAVA OBRAZU
- Režim obrazu-uživatelský.................................. 67 -Picture Mode-Expert Control (Odborné ovládání režimu obrazu)............................................................. 68 TECHNOLOGIE VYLEPŠENÍ OBRAZU...................... 69 POKROČILÉ - REŽIM FILMU / REAL CINEMA.......... 70 ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (POKROČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ (TMAVÉ))................ 71 EYE CARE (PÉČE O ZRAK).................................72 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU).... 73 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu).................... 74 POWER SAVING PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU S ÚSPOROU ENERGIE).................. 75

========4========

NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI............. 76 PŘEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU- SOUND MODE (REŽIM ZVUKU)........................... 77 ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UŽIVATELSKÝ REŽIM................................................................................ 78 Nastavení vyváÏení...................................................... 79 NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
REPRODUKTORŮ TELEVIZORU........................... 80 VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU........................................................................ 81 AUDIO RESET (RESETOVÁNÍ ZVUKU)....... 82 I/II
- Stereo / duální pfiíjem
(Pouze v analogovém režimu)...................... 83 - Pfiíjem NICAM
(Pouze v analogovém režimu)......................... 84 - V˘bûr v˘stupu zvuku reproduktorÛ............... 84 Volba jazyka/země nabídky na obrazovce............. 85 LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)..................... 86
NASTAVENÍ ČASU
Nastavení hodin............................................................ 87 NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ............................................ 88 NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO
VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU....................................... 89 NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA.................... 90 NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ.................. 90
RODIČOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE
Nastavení hesla a zamknutí systému................. 91 BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM).................................................................. 92 RODIČOVSKÝ ZÁMEK............................................. 93 Zámek Kláves............................................................... 94
TELETEXT
Zapnutí / vypnutí.......................................................... 95 Jednoduch˘ teletext (SIMPLE Text)..................... 95 Nejlep‰í teletext (TOP Text) ..................................... 95 Rychl˘ teletext (FASTEXT)....................................... 96 Speciální funkce teletextu........................................ 96
OBSAH
DIGITÁLNÍ TELETEXT
TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY.....................97 TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ.................... 97
DODATKY
Initializing (Inicializace – obnovení výchozího nastavení) ....................................................... 98 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ......................................99 Údržba.......................................................... 101 Technické údaje........................................... 102 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE.. 105 Kód IR............................................................................ 107 Nastavení externího fiídícího zafiízení................. 109
3

========5========

PŘÍPRAVA
OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU
A
Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajÛ na va‰em televizoru mÛÏe mírnû li‰it.
A
Pokud je váš přístroj pokryt ochrannou fólií, odstraÀte ji a otřete přístroj lešticím hadříkem.
Plazmové televizory : 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
PŘÍPRAVA
Okénko pfiíjmu paprskÛ z dálkového ovladaãe
Tlaãítko POWER
Indikátor napájení/pohotovostního reÏimu • V pohotovostním reÏimu svítí ãervenû. • Po zapnutí televizoru svítí zelenû.
INPUT
MENU
OK
-
+
P
INPUT
MENU
OK
-+
P
INPUT INPUTMENU
(Vstup)
MENUOK
-+
OK (Nabídka)
PVOLUME
PROGRAMME
Plazmové televizory : 42/50PG10**
Okénko pfiíjmu paprskÛ z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reÏimu • V pohotovostním reÏimu svítí ãervenû. • Po zapnutí televizoru svítí zelenû.
INPUT
MENU
OK
-
+
P
Tlaãítko POWER
INPUT (Vstup)
MENU (Nabídka)
OK
VOLUME
PROGRAMME
4
INPUT
MENU
OK
-+
P

========6========

LCD televizory:
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
PŘÍPRAVA
P
PROGRAMME
+
VOLUME
-
OK
OK
MENU
MENU (Nabídka)
INPUT
POWER
Okénko pfiíjmu paprskÛ z dálkového
ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reÏimu
• V pohotovostním reÏimu svítí ãervenû.
• Po zapnutí televizoru svítí modře. Poznámka: Můžete upravit indikátor napá-
jení v nabídce MOŽNOST..
INPUT (Vstup)
Inteligentní senzor
Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. (Pouze 32/37/42/47/52LG5***)
PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU
(Pouze 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)
Televizor musí být připojen ke stolu, aby nemohl být přetažen vpřed nebo vzad a způsobit zranění nebo poškození výrobku. Používejte pouze přiložený šroub.
Stojan
1-šroub (součástí dodávky)
Stůl
!
VAROVÁNÍ
G Abyste předešli pádu televizoru, měl by televizor být pevně přimontován k podlaze nebo zdiG
podle pokynů pro instalaci. Naklánění, otřásání nebo houpání se strojem může způsobit úraz.
5

========7========

PŘÍPRAVA
LCD televizory : 19/22LG30**
INPUT (Vstup)
MENU (Nabídka)
OK
VOLUME
PŘÍPRAVA
INPUT MENU OK
-+
LCD televizory : 19/22LS4D*
POWER
INPUT MENU
(Vstup) (Nabídka)
OK
/I
INPUT
MENU
OK
6
PROGRAMME
P
POWER
Okénko pfiíjmu paprskÛ z dálkového ovladaãe
Indikátor napájení/pohotovostního reÏimu
• V pohotovostním reÏimu svítí ãervenû.
• Po zapnutí televizoru svítí modře.
Poznámka: Můžete upravit indikátor napájení v nabídce MOŽNOST..
VOLUME
PROGRAMME
VOL
PR
Okénko pfiíjmu paprskÛ
z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reÏimu
• V pohotovostním reÏimu svítí ãervenû.
• Po zapnutí televizoru svítí zelenû.

========8========

INFORMACE O ZADNÍM PANELU

Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru.
Plazmové televizory :
S-VIDEO
42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
1
5
HDMI/DVI IN
2
3
4
pouze 42/50PG10**
HDMI IN
3
2
1
HDMI/DVI IN
5
6
7
8
1
Zásuvka pro napájecí kabel
Přístroj pracuje pod střídavým napětím.Elektrické napětí je uvedeno v části přístroj se stejnosměrným napětím.Technické údaje. Nepokoušejte se používat
2
Vstup zvuku RGB/DVIPřipojte zvuk z počítače nebo DTV
3
OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku zařízení. z různých Poznámka: Vkonektory nepracují.pohotovostním režimu tyto
4
Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scartpro vstup nebo výstup z
externího zařízení.
5
Vstup HDMI
Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI.nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte
6
Vstup RGB
Připojte výstup z počítače.
PŘÍPRAVA
R
AUDIO
10
L/MONO
VIDEO
AV IN 3
11
S-VIDEO
SERVICE ONLY
R
S-VIDEOS-VIDEO
AUDIO
R
L/MONO
R
VIDEO
AUDIO
AUDIO
AV IN 3
12
AUDIO
MONO
L/
L/MONO
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
VIDEO
AV IN 3
9
7
Vstupní port RS-232C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov˘ portdálkového ovládání.
8
Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video /audio zařízení Component.
9
Připojte anténu RF k tomuto konektoru.Vstup antény
10
Computer Memory Card InternationalZásuvka pro adaptér PCMCIA (PersonalAssociation)
v‰ech zemích.).(Tato funkce není dostupná ve
11
POUZE SERVISNÍ KONEKTOR
12 Audio / video vstup (s výjimkou 42/50PG10**)
K těmto zásuvkám typu jack připojte audio /
video výstup z externího zařízení.
Vstup S-Video (s výjimkou 42/50PG10**)
Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO.
7

========9========

PŘÍPRAVA
LCD televizory:
32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**,
PŘÍPRAVA
32/37/42/47/52LG5***
13
2
3
1
USB IN SERVICE ONLY
COMPONENT AUDIO IN
OPTICAL (RGB/DVI)
DIGITAL
IN
AUDIO OUT
AV 1 AV 2
VIDEO
HDMI/DVI IN
2
RGB IN (PC)
1(DVI)
AUDIO
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
1
5 6 7 8
Zásuvka pro napájecí kabel
Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím.
2
Vstup zvuku RGB/DVI
Připojte zvuk z počítače nebo DTV
3
OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení.
S-VIDEO Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují.
HDMI IN 3 PCMCIS CARD SLOT
R
AUDIO
L/MONO
4
Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) AV IN 3 K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení.
H/P
VIDEO
5
Vstup HDMI
Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI.
6
Vstup RGB
Připojte výstup z počítače.
8
10
PCMCIA CARD SLOT
PCMCIA CARD SLOT
HDMI IN 3
HDMI IN 3
4
5
s výjimkou 32/37/42LG20**
S-VIDEO
R
AUDIO
AUDIO
11
MONO
L/
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
12
H/P
ANTENNA IN
7
9
Vstupní port RS-232C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov˘ port dálkového ovládání.
8
Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component.
9
Vstup antény
Připojte anténu RF k tomuto konektoru.
10
Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
v‰ech zemích.).(Tato funkce není dostupná ve
11
Audio / video vstup
K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. Vstup S-Video (s výjimkou 32/37/42LG20**) Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO.
12
Zásuvka na sluchátka (s výjimkou 32/37/42LG20**)
Připojte konektor sluchátek k zásuvce sluchátek.
13
POUZE SERVISNÍ KONEKTOR

========10========

LCD televizory : 19/22LS4D*
1
2
3
HDMI/DVI IN
AUDIO IN (RGB/DVI)
AV 1
AV 2
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
RGB (PC) IN
Y
COMPONENT IN VIDEO
PB PR
6
7
8
1
Zásuvka pro napájecí kabel
Přístroj pracuje pod střídavým napětím.
Elektrické napětí je uvedeno v části
Technické údaje. Nepokoušejte se používat
přístroj se stejnosměrným napětím.
2 Vstup HDMI
Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte
signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI.
3
Vstup zvuku RGB/DVI
Připojte zvuk z počítače nebo DTV
4 Vstup antény
Připojte anténu RF k tomuto konektoru.
5
Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce není dostupná ve
v‰ech zemích.)
PŘÍPRAVA
4
5
ANTENNA IN
PCMCIA CARD SLOT
EJECT
AUDIO LR
SERVICE ONLY
9
10
6
Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení.
7
Vstupní port RS-232C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov˘ port dálkového ovládání.
8 Vstup komponentního videa
K této zásuvce typu jack připojte video /
audio zařízení Component.
9 Vstup RGB
Připojte výstup z počítače.
10
POUZE SERVISNÍ KONEKTOR
9

========11========

PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
RozloÏení podstavce
(LCD televizory: 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***) A Při sestavování stolního stojanu zkontrolujte, zda je šroub úplně utažen. (Pokud není, může se
produkt po instalaci naklánět dopředu.) Pokud při utahování použijete příliš velkou sílu, můžete
obroušením poškodit závit šroubu.
1
Opatrně položte televizor obrazovkou dolů
na měkký povrch, aby byla obrazovka
3
Sestavte televizor podle nákresu.
chráněna před poškozením.
2
Spojte součásti těla stojanu se základnou
stojanu televizoru.
4
Bezpečně upevněte 4 šrouby do otvorů v
zadní části televizoru.
Tělo stojanu
Základna krytu
(Pouze 19/22LG30**)
Tělo stojanu
Základna krytu
1
Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před
poškozením.
2
Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. Zasuňte TĚLO STOJANU do
ZÁKLADNY KRYTU, dokud se neozve klapnutí.
3
Sestavte televizor podle nákresu.
10

========12========

(Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**)
PŘÍPRAVA
1
Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna
před poškozením.
2
Sestavte televizor podle nákresu.
3
Bezpečně upevněte 4 šrouby do otvorů v zadní části
televizoru.
11

========13========

PŘÍPRAVA
RozloÏení podstavce(Pouze 19/22LS4D*)

Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru.
1
Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na
měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna
PŘÍPRAVA
před poškozením.
2
Uchopte závěs a ohněte jej nahoru.
Závěs
OTOČNÝ STOJAN (s výjimkou 19/22LS4D*, 50PG10**)
3
Vložte tělo stojanu do výrobku, dokud
neuslyšíte zaklapnutí.
tělo stojanu
4
Spojte součásti těla stojanu se základnou
výrobku.
základna stojanu
Po instalaci televizoru můžete ručně natočit televi- zor doprava nebo doleva až o 20°, abyste na něj
měli lepší výhled.
12

========14========

Rozpojení stojanu (Pouze 19/22LS4D*)

Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru.
1
Televizor umístěte na polštář nebo
měkkou látku čelní stranou dolů
2
Stiskněte tlačítko na těle stojanu a
stáhněte základnu stojanu zpět.
3
Držte základnu stojanu a zatřesením ji
oddělte od těla stojanu.
4
Uchopte stojan a ohněte jej nahoru.
PŘÍPRAVA
5
Vytáhněte tělo stojanu z televizoru
zatlačením na dvě západky.
13

========15========

PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
SESTAVTE TELEVIZOR PEČLIVĚ, ABY SE NEMOHL PŘEVRHNOUT.
A Měli byste na trhu zakoupit nezbytné součásti pro připevnění televizoru na stěnu.
A Umístěte televizor do blízkosti stěny, aby při případném postrčení nespadl.
A Níže uvedené pokyny představují bezpečnější způsob sestavení televizoru, což je jeho upevnění ke zdi, aby se zamezilo možnosti jeho pádu dopředu v případě zatažení. To zabrání pádu televi- zoru dopředu a možnému zranění. Rovněž se tím zabrání poškození televizoru. Nedovolte dětem, aby po televizoru lezly nebo aby se na něj věšely.
1
1
2
2
1
Pomocí ‰roubÛ s okem nebo stûnové konzoly a ‰roubÛ upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek).
(Je-li televizor vybaven šrouby ve svornících s kruhem, šrouby uvolněte.)
* Bezpeãnû upevnûte ‰rouby s okem nebo stûnové konzoly a ‰rouby v horních dírách.
2 Pfiipevnûte stûnové konzoly ‰rouby ke stûnû. Srovnejte v˘‰ku konzoly upevnûné ke stûnû.
3
3 K zaji‰tûní produktu pouÏijte pevn˘ provaz. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem
ve vodorovné poloze.
! POZNÁMKA
GG Pfii pfiemísÈování produktu nejprve odvaÏte provaz.
GG PouÏijte drÏák produktu nebo skfiíÀ, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. GG Aby bylo zaji‰tûno bezpeãné pouÏití produktu, v˘‰ka konzoly upevnûné na stûnû musí b˘t stejná
jako v˘‰ka produktu.
14

========16========

ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ
Plazmové televizory
1
Pfiipojte poÏadované kabely.
Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení.
PŘÍPRAVA
2
Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku.
Pokud má váš televizor DRŽÁK KABELU, nainstalujte ho podle návodu na obrázku a svažte kabely.
(pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
Držák kabelu
Držák kabelů
Držák kabelů
Držák kabelu
SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ
Uchopte DRŽÁK KABELŮ oběma rukama a zatáhněte jej nahoru. *U modelů 42PG10** stiskněte střed DRŽÁKU KABELŮ a vyklopte jej.
(pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
15

========17========

PŘÍPRAVA
LCD televizory :
PŘÍPRAVA
32/37/42LG20**, 26/32/37/ 42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
1
Pfiipojte poÏadované kabely.
Chcete-li připojit další
zařízení, postupujte podle
pokynů v části Nastavení
externích zařízení.
2
Otevřete DRŽÁK KABELU (viz obrázek) a
zajistěte kabely.
Držák kabelů
3
Připevněte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku.
LCD televizory : 19/22LS4D*
1
Pfiipojte poÏadované kabely.
Chcete-li připojit další zařízení, postupujte
podle pokynů v části Nastavení externích
zařízení.
2
Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku.
SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ (LCD televizory : 19/22LS4D*)
Nejdříve stiskněte držák kabelů. Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.
! POZNÁMKA
GG Pfii pfiená‰ení produkt nedrÏte za DRÎÁK KABELU.
- Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po‰kození nebo ke zranûní.
16

========18========

LCD televizory : 19/22LG30**
1
Pfiipojte poÏadované kabely.
Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení.
PŘÍPRAVA
2
Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku.
Držák kabelů
SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ
GG Uchopte CABLE MANAGEMENT CLIP (Držák kabelů) oběma rukama a zatáhněte jej dozadu.
! POZNÁMKA
GG Pfii pfiená‰ení produkt nedrÏte za DRÎÁK KABELU.
- Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po‰kození nebo ke zranûní.
17

========19========

PŘÍPRAVA
Nastavení displeje(Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
• Rozsah naklonûní
PŘÍPRAVA

Popis se od údajÛ na va‰em televizoru mÛÏe mírnû li‰it.

Orientace displeje je z dÛvodu zaji‰tûní maximál- ního pohodlí nastavitelná.
10~12
0
3
Umístûní(Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãn˘m vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakr˘vejte ventilaãní otvory na zadním krytu.
Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavû‰ovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísÈujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla.
Zaji‰Èovací systém Kensington(Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
- Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpečnostního systému Kensington. Kabel bezpečnostního systému Kensington připojte podle následujícího obrázku.
- Podrobné pokyny k instalaci a používání bezpečnostního systému Kensington najdete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním systémem Kensington.
Další informace získáte na webovém serveru společnosti Kensington na adrese
http://www.kensington.com. Společnost Kensington poskytuje bezpečnostní systémy pro různá elektronická zařízení, například pro přenosné počítače a projektory LCD.
Poznámka
- Bezpečnostní systém Kensington je volitelný.
Poznámka:
a. Pokud je televizor na dotyk chladný, můžete při zapnutí pozorovat mírné blikání.
Toto chování je normální. Televizor pracuje správně. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v
podobě malých červených, zelených nebo modrých bodů.
Nemají však žádný negativní vliv na provozní vlastnosti
monitoru.
c. Netlačte na obrazovku LCD delší dobu prstem. Mohlo by to dočasně způsobit deformace obrazu.
18

========20========

■ Pfiístroj lze umístit rÛzn˘m zpÛsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. ■ Pfiístroj je urãen˘ k vodorovnému umístûní.
UZEMNĚNÍ
Abyste zabránili riziku zásahu elektrick˘m proudem,
zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemÀovací kabel. Pokud
tento zpÛsob není moÏn˘, poÏádejte kvalifikovaného
elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick˘ jistiã.
Nepokou‰ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k
telefonním drátÛm, drátÛm osvûtlení nebo plynovému
potrubí.
Napájení
PŘÍPRAVA
Krátk˘ elektrick˘ jistiã
Instalace s podstavcem na stolku
Aby bylo zaji‰tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b˘t alespoÀ 10 cm vol- ného prostoru.
4 palcÛ
4 palcÛ
4 palcÛ
4 palcÛ
R
MontáÏ na zeì: Horizontální instalace
Aby bylo zaji‰tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b˘t alespoÀ 10 cm vol- ného prostoru. K instalaci televizoru na stěnu doporučujeme použití stěnovou konzolu značky LG.
4 palcÛ
4 palcÛ
4 palcÛ
4 palcÛ
4 palcÛ
NEPOUŽÍVÁNÍ PODSTAVCE DESKOVÉHO TYPU(s výjimkou
19/22LS4D*)
A
Základní popis ãelního panelu. Popis se od
údajÛ na va‰em televizoru mÛÏe mírnû li‰it.
Při instalaci jednotky pro připevnění na zeď používejte pro instalaci stojanu deskového typu ochranný kryt.
Zasuňte do televizoru OCHRANNÝ KRYT, až uslyšíte klapnutí.
televizory >< Plazmové

19

========21========

PŘÍPRAVA
■ Chcete-li zabránit po‰kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé
zafiízení.
PfiIPOJENÍ ANTÉNY
■ Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény.
■ Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky.
PŘÍPRAVA
S-VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
AV IN 3
Nástûnn á zásu- vka antény
Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény)
AV 1 AV 2
HDMI IN
12
RGB IN
ANTENNA
IN
ANTENNA IN
VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO
VARIABLE AUDIO OUT
AV 1 AV 2
Koaxiální kabel (75 ohmÛ)
Venkovní anténa
Rodinné domy
(Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.)
UHF
Anténa
Zesilovaã signálu
ANTENNA IN
AV 1 AV 2
VHF
■ V oblastech se slab˘m signálem vy‰‰í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo).
■ Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorÛm, pouÏijte rozdûlovaã anténního signálu.
20

========22========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
■ Chcete-li zabránit po‰kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení.
Tato část o NASTAVENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ používá zejména diagramy pro modely 22LS4D*. NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD
■ Tento přístroj dokáže přijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zařízení set-top box.
Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení set-top box nebo jiného externího
digitálního zařízení, viz následující diagram.
Pfiipojení pomocí komponentního kabelu

Y
COMPONENT IN
VIDEO AUDIO PB PR LR
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1
Propojte v˘stupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru.
2
Propojte audiov˘stupy pfiehrávaãe DVD se vstupní- mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru.
1
2
3
Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.)
4
Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ).
Signál
Komponentní
HDMI
480i/576i 480p/576p 720p/1080i
1080 p
Ano
Ano
Ano
Ano (50/60Hz)
Ne Ano Ano Ano
HDMI/DVI IN
Pfiipojení pomocí kabelu HDMI
1
Propojte v˘stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s
konektorem HHDDMMII//DDVVII IINN, HHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII
IINN 22 nebo HHDDMMII IINN 33 typu jack na televizoru.
1
2
Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení
set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.)
3
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 nebo
HDMI3.
21

========23========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI
1
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Propojte v˘stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HHDDMMII//DDVVII IINN, HHDDMMII//DDVVII IINN 11((DDVVII)) nebo HHDDMMII//DDVVII IINN 11typu jack na televizoru.
HDMI/DVI IN
AUDIO IN (RGB/DVI)
2
Propojte audio v˘stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI)typu jack na televizoru.
1
2
3
Zapnûte digitální kabelov˘ pfiijímaã. (Informace o dig- itálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.)
4
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup)na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1.
DVI-PC OUTPUT
AUDIO
NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU (s výjimkou 19/22LS4D*)
- Zvuk televize můžete odeslat do externího audiozařízení přes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu.
1
Připojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru.
COMPONENT AUDIO IN
OPTICAL (RGB/DVI)
DIGITAL
IN
AUDIO OUT
AV 1 AV
VIDEO
DVI IN
1
2
Druhý konec optického kabelu připojte k optické- mu vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zařízení.
RGB IN (PC)
AUDIO
3
V menu ZVUK nastavte možnost „TV Speaker option – Off“ (Reproduktor TV – Vypnuto). (G str.8800). Přečtěte si návod k použití externího zvukového zařízení.
RS-232C IN(CONTROL & SERVICE)
2
UPOZORNùNÍ
GDo optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.
22

========24========

Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu
1
Propojte v˘stupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru.
Y
COMPONENT IN
VIDEO AUDIO PB PR LR
AV 1 AV 2
2
Propojte audiov˘stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konek- tory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru.
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
3
Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloÏte disk DVD.
4
Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ).
1
2
5
Pokyny k pouÏívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení.
Komponentní vstupy
Chcete-li získat lep‰í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupÛ, jak je znázornûno na obrázku níÏe.
Komponentní konektory na televizoru
YPB PR
Y
PB
PR
Videov˘stupy na pfiehrávaãi
DVD
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Pfiipojení pomocí kabelu scart
AV 1
AV 2
1
Propojte zásuvku scart pfiehrávaãe DVD se zásuvk- ou scart AV1 na televizoru.
2
Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloÏte disk DVD.
3
Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1.
Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2.
1
4
Pokyny k pouÏívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení.
! POZNÁMKA
GG Pokud chcete pouÏít kabel Euro Scart, musíte pouÏít
stínûn˘ kabel Euro Scart.
AUDIO/ VIDEO
(R) AUDIO (L)
23

========25========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Pfiipojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
AV 1 AV 2
VIDEO
S-VIDEO
L
R
ANT IN
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1
Propojte v˘stup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru.
PCMCIA CARD SLOT
PCMCIA CARD SLOT
ANT OUT
2
OUTPUTSWITCH
Propojte audio v˘stupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru.
HDMI IN 3
HDMI IN 3
1
2
3
Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloÏte disk DVD.
S-VIDEO
R
AUDIO
AUDIO
4
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3.
MONO
L/
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
5
Pokyny k pouÏívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení.
Connecting the HDMI cable
1
Propojte v˘stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem HHDDMMII//DDVVII IINN, HHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII IINN 22 nebo HHDDMMII IINN 33 typu jack na televizoru.
HDMI/DVI IN
2
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup)na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HHDDMMII11, HHDDMMII22 nebo HHDDMMII33.
3
Pokyny k pouÏívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení.
1
! POZNÁMKA
GG Pomocí kabelu HDMI mÛÏe televizor souãasnû pfiijímat
video a audio signál.
GG Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI,
bude potfieba nastavit v˘stupní rozli‰ení pfiimûfienû k
jeho parametrÛm.
24

========26========

Nastavení videorekordéru
■ Aby nedo‰lo k ru‰ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. ■ Napfiíklad pozastaven˘ obraz videopfiehrávaãe. Trval˘ obraz mÛÏe po stranách obrazovky zÛstat zobrazen pfii pouÏití formátu obrazu 4:3.
Připojení pomocí kabelu RF
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
ANTENNA IN
ANT OUT
S-VIDEO VIDEO
L
R
1
ANT IN
OUTPUTSWITCH
2
Zástrčka externí antény
Anténa
1
Propojte zásuvku ANT OUT (V˘stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru.
2
Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru.
3
AV 1 AV 2
Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu‰n˘ program pro pfiehrávání
signálu videorekordéru na televizoru.
25

========27========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Pfiipojení pomocí kabelu scart
AV 1
AV 2
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1
Propojte zásuvku scart na videorekordéru se zásuvk ou scart AV1 na televizoru.
2
VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynÛ v pfiíruãce v˘robce video rekordéru.)
3
Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1.
1
4
Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2.
! POZNÁMKA
GG Pokud chcete pouÏít kabel Euro Scart, musíte pouÏít
stínûn˘ kabel Euro Scart.
AUDIO/ VIDEO
(R) AUDIO (L)
Připojení pomocí kabelu RCA (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
1
Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televi- zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev˘ audiokanál = bílá a prav˘ audiokanál = ãervená)
L
R
VIDEO S-VIDEO
ANT IN
PCMCIA CARD SLOT
PCMCIA CARD SLOT
2
OUTPUTSWITCH
ANT OUT
HDMI IN 3 PCMCIA CARD SLOT
VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynÛ v pfiíruãce k videorekordéru.)
HDMI IN 3
HDMI IN 3
S-VIDEO
S-VIDEO
R
3
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3.
R
AUDIO
AUDIO
AUDIO
MONO
L/MONO
L/
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
! POZNÁMKA
GG Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z
videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO
L/MONO (Lev˘ kanál/monofonní) na televizoru.
VIDEO
AV IN 3
26

========28========

Připojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
1
Propojte v˘stup S-VIDEO na videorekordéru se vstu- pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep‰í.
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
S-VIDEO
VIDEO
L
R
ANT IN
2
Propojte audio v˘stupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru.
PCMCIA CARD SLOT
PCMCIA CARD SLOT
OUTPUTSWITCH
ANT OUT
3
VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynÛ v pfiíruãce v˘robce video rekordéru.)
HDMI IN 3
HDMI IN 3
HDMI IN 3 PCMCIA CARD SLOT
1
2
S-VIDEO
S-VIDEO
R
R
AUDIO
AUDIO
AUDIO
4
MONO
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3.
L/
L/MONO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
AV IN 3
! POZNÁMKA
GG Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moÏné pfiijímat pouze signál S-VIDEO.
NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
1
Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televi- zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev˘ audiokanál = bílá a prav˘ audiokanál = ãervená)
Videokamera
Herní zafiízení
PCMCIA CARD SLOT
PCMCIA CARD SLOT
2
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3.
VIDEO
L
R
HDMI IN 3
HDMI IN 3
S-VIDEO
R
3
SpusÈte pfiíslu‰né externí zafiízení.
Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení.
AUDIO
AUDIO
1
MONO
L/
VIDEO
VIDEO
AV IN 3
27

========29========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
VLOŽENÍ MODULU CI
-- Pro zobrazení šifrovaných (placených) vysílání v režimu digitální televize.
-- Tato funkce není dostupná ve v‰ech zemích.
PCMCIACARD SLOT
1
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1
Podle obrázku vložte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru.
TVTV
Další informace najdete na str. 54.
Nastavení pro poãítaã
Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nas- tavení televize.
Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub
RGB (PC) IN
AUDIO IN (RGB/DVI)
1
Propojte v˘stup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB IN (PC)typu jack na televizoru.
2
Propojte audio v˘stupy kabelového pfiijímaãe s AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) typu jack na televizoru.
3
Zapnûte poãítaã a televizor.
1
2
4
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB.
RGB OUTPUT
AUDIO
28

========30========

Connecting with a HDMI to DVI cable
1
Propojte výstup DVI počítače s konektorem HHDDMMII//DDVVII IINN, HHDDMMII//DDVVII IINN 11((DDVVII)) nebo HHDDMMII//DDVVII IINN 11 typu jack na televizoru.
2
Propojte audio v˘stupy kabelového pfiijímaãe s AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) typu jack na televizoru.
3
Zapnûte digitální kabelov˘ pfiijímaã.
4
Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1.
! POZNÁMKA
G Pokud se chcete těšit ze živého obrazu a zvuku, připojte osobní počítač k přístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obra- zovce natrvalo vypálit. Pokud je to možné. používejte spořič obrazovky.
G Připojte osobní počítač ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na přístroji a změňte jeho výstupní rozlišení podle nastavení přístroje.
G Pokud používáte některá rozlišení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v režimu PC vyskytnout šumy obrazu. V takovém případě v režimu PC změňte rozlišení či obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kon- trast tak, aby obraz byl čistý. Pokud nelze změnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním počítači, vyměňte ji nebo se poraďte s výrobcem.
G Vstup synchronizace je pro horizontální a ver- tikální frekvenci samostatný.
G Připojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního počítače ke vstupu RGB (PC) přístroje, nebo připojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI počítače ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v přístroji.
G Propojte audio kabel z osobního počítače se vstupními audio konektory typu jack na televi- zoru. (Audio kabely nejsou součástí balení
G
G
G
G G
G
G
G
HDMI/DVI IN
AUDIO IN (RGB/DVI)
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1
2
DVI-PC OUTPUT
AUDIO
přístroje.)
Pokud používáte zvukovou kartu, nastavte podle přání zvuk počítače.
Tento přístroj využívá řešení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému počítače PC pomocí protokolu DDC. Při práci s tímto přístrojem se počítač nastavuje automaticky. Protokol DDC je přednastaven pro režim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). Je-li to třeba, nastavte funkci Plug and Play. Pokud grafická karta osobního počítače neposkytuje současně analogový i digitální výstup RGB, použijte pro zobrazení výstupu osobního počítače na přístroji pouze jeden ze vstupů RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN).
Pokud grafický adaptér počítače poskytuje anal- ogový i digitální výstup RGB současně, nas- tavte přístroj na režim RGB nebo HDMI; (druhý režim bude přístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.)
Pokud použijete redukční kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat režim DOS.
Pokud používáte příliš dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit šumy. Doporučujeme používat kabel kratší než pět metrů. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu.
29

========31========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Podporované rozlišení displej (Pouze 19/22LS4D*)
režim RGB[PC], HDMI[PC]
Rozli‰ení
720x400
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768 1360x768 1366x768 1280x1024 1440x900 1400x1050 1680x1050
Horizontální kmitoãet (kHz)
31,468
31,469
37,684
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
63,595
55,5
64,744
65,16
Vertikální kmitoãet (Hz)
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
60,0
59,90
59,948
59,94
30
režim HDMI[DTV]
Rozli‰ení
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Pouze 19LS4D*
Pouze 22LS4D*
Horizontální kmitoãet (kHz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,250
67,43
67,5
Vertikální kmitoãet (Hz)
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60

========32========

Podporované rozlišení displej
(pouze 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
režim RGB[PC], HDMI[PC]
Rozli‰ení
720x400
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768 1360x768 1366x768 1440x900 1400x1050 1680x1050 1280x1024 1920x1080
Horizontální kmitoãet (kHz)
31,468
31,469
37,84
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
55,5
64,744
65,16
63,595
66,647
Vertikální kmitoãet (Hz)
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
59,90
59,948
59,94
60,0
59,988
Pouze 19 LG 30**
Pouze 22LG30**
Pouze 19 LG 30**, 37/42/47/52LG5*** Pouze 37/42/47/52LG5***
režim HDMI[DTV]
Rozli‰ení
720x480 720x576
Horizontální Vertikální kmitoãet (kHz)
kmitoãet (Hz) 31,469 / 31,5 59,94 / 60
31,25 50
37,500 50 44,96 / 45 59,94 / 60 33,72 / 33,75 59,94 / 60
28,125 50,00 26,97 / 27 23.97 / 24 33,716 / 33,75 26,976 / 30,00
56,250 50 67,43 / 67,5 59,94 / 60
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
1280x720
1920x1080
Podporované rozlišení displej (pouze 42/50PG10*, 42/50PG30*)
režim RGB[PC], HDMI[PC]
Rozli‰ení
720x400 640x480 800x600 1024x768 1280x768 1360x768 1920x1080
Horizontální kmitoãet (kHz)
31,468
31,469
37,879
48,363
47,78
47,72
66,647
Vertikální kmitoãet (Hz)
70,08
59,94
60,31
60,00
59,87
59,80
59,988
režim HDMI[DTV]
Rozli‰ení
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontální kmitoãet (kHz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
28,125
33,72
33,75
27,000
33,75
56,25
67,433
67,50
Vertikální kmitoãet (Hz)
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
24,00
30
50,00
59,94
60
31

========33========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Nastavení obrazovky pro režim počítače
Resetování obrazovky
Tato funkce pracuje v následujících režimech: RGB[PC].
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OBRAZ
Přes
OK
D
• Kontrast : 70 • Jas : 50 • Ostrost : 50 • Barva : 50 • Barev.tón : 0 • Pokročilé ovládání • Obnov. nast. obr.
Obrazovka
1
MENU
Vyberte položku OOBBRRAAZZ.
2
OK
Vyberte položku OOBBRRAAZZOOVVKKAA.
3
OK
Vyberte položku VVyynnuulloovvaatt.
4
OK
Vyberte možnost AAnnoo.
5
OK
Spusťte funkci VVyynnuulloovvaatt.
32
OBRAZOVKA
Přes
RETURN Předc.
Rozliš ení
Aut. Nastav
Pozice
Nastavit
Rozměr
Fáze
Vynulovat
G
• Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k nor- málnímu sledování televize.
• Stisknutím tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.

========34========

Nastavení obrazovky: Poloha, Velikost, Fáze
Pokud není obraz po provedení automatického nastavení jasn˘ a zvlá‰tû pokud se zobrazované znaky stále chvûjí, upravte fázi obrazu ruãnû.
Tato funkce pracuje v následujících režimech: RGB[PC].
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OBRAZ
Přes
OK
OBRAZOVKA
Přes
RETURN Předc.
• Kontrast : 70
D
• Jas : 50 • Ostrost : 50 • Barva : 50 • Barev.tón : 0 • Pokročilé ovládání • Obnov. nast. obr.
Rozliš ení
Aut. Nastav
Pozice
D
G
F
G
E
Rozměr
Fáze
Obrazovka
Vynulovat
1
MENU
Vyberte položku OOBBRRAAZZ.
2
OK
Vyberte položku OOBBRRAAZZOOVVKKAA.
3
OK
Vyberte položky PPoozziiccee, Rozměr nebo FFáázzee.
4
Proveďte příslušné úpravy.
• Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k nor- málnímu sledování televize.
• Stisknutím tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.
33

========35========

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Výběr rozlišení
Chcete-li vidět normální obraz, srovnejte rozlišení režimu RGB s výběrem režimu počítače.
Tato funkce pracuje v následujících režimech: RGB[PC].
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OBRAZ
Přes
OK
• Kontrast : 70
D
• Jas : 50 • Ostrost : 50 • Barva : 50 • Barev.tón : 0 • Pokročilé ovládání • Obnov. nast. obr.
Obrazovka
1
MENU
Vyberte položku OOBBRRAAZZ.
2
OK
Vyberte položku OOBBRRAAZZOOVVKKAA.
3
OK
Vyberte možnost Rozlišení.
4
Vyberte požadované rozlišení.
34
OBRAZOVKA
Přes
RETURN Předc.
Rozliš ení
G
Aut. Nastav
Pozice
1024 x 768 128 0 x 768 136 0 x 768 1366 x 768
s výjimkou PLASMA TV
Rozměr
Fáze
Vynulovat
• Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k nor- málnímu sledování televize.
• Stisknutím tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.

========36========

Auto configure (Automatické nastavení) (pouze v reÏimu RGB [PC]) Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfiepání obrazu. Aãkoli obraz stále není správn˘, moni-
tor nyní funguje správnû ale vyÏaduje dal‰í nastavení.
Auto configure (Aut. nastavení)
Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fázi. (Po dobu provádûní automatické konfigu-
race mÛÏe b˘t obraz nestabilní.)
OBRAZ
Přes
OK
• Kontrast : 70
D
• Jas : 50 • Ostrost : 50 • Barva : 50 • Barev.tón : 0 • Pokročilé ovládání • Obnov. nast. obr.
Obrazovka
1
MENU
Vyberte položku OOBBRRAAZZ.
2
OK
Vyberte položku OOBBRRAAZZOOVVKKAA.
3
OK
Vyberte možnost AAuutt.. NNaassttaavv.
4
OK
Vyberte možnost AAnnoo.
5
OK
Spusťte možnost AAuutt.. NNaassttaavv.
NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OBRAZOVKA
Přes
RETURN Předc.
Rozliš ení
Aut. Nastav
G
Pozice
Nastavit
Rozměr
Fáze
Vynulovat
• Pokud pozice obrazu není správná, spusÈte automatické nastavení znovu.
• Pokud obraz po automatické úpravě v režimu RGB (PC) ještě potřebuje upravit, můžete upravit pozici, velikost nebo fázi.
• Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k nor- málnímu sledování televize.
• Stisknutím tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.
35

========37========

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
Funkce dálkového ovladaãe (pouze 19/22LS4D*) Pfii pouÏívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskÛ z dálkového ovladaãe na pfiedním
panelu obrazovky.
POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu
TV INPUTPOWER D/A
TV/RADIO TEXT
I/II
MUTE
a dal‰ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu.
D/A INPUT Vybere analogový nebo digitální režim.
(D/A VSTUP)
Přepne přístroj z pohotovostního režimu do stavu Zapnuto.
INPUT Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.
Pfiepne televizor z pohotovostního reÏimu do stavu Zapnuto.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
123
456
TV/RADIO V digitálním režimu vybere rozhlasovou nebotelevizní stanici.
789
MUTE Zapne a vypne zvuk.
LIST
0
Q.VIEW
MENU
AV MODE
âíselná tlaãítka Vybere program.
OK
GUIDE
Q.VIEW
Zapne naposledy sledovan˘ program.
INFO i
MENU Vybere nabídku.
EXIT RETURN
I/II Nastaví zvukov˘ v˘stup.
0–9 Volba ãíseln˘ch poloÏek nabídky.
LIST
Zobrazí tabulku pfiedvoleb.
VOL PR*
(REŽIM AV))AV MODE
Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při
připojení zařízení AV.
FAV
INFO i
Zobrazí aktuální informace o obrazovce.
GUIDE (PRŮVODCE) Zobrazí program pořadů.
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
Tlaãítko
THUMBSTICK
UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uÏivatelské (Nahoru/DolÛ/Doleva
nastavení televizoru.
?
VOLUME + / - Upraví hlasitost.
OK potvrzuje va‰i volbu, nebo zobrazí aktuální reÏim.
Umožňuje uživateli vrátit se o jeden krok z (NÁVRAT RETURN (EXIT)
pět v
(UKONČENÍ))
interaktivní aplikaci, elektronickém průvodci pořadynebo ve funkci vyžadující interakci s
uživatelem.
Programme + / -
Vybere program.
36
* Îádná funkce
FAV
Zobrazí zvolen˘ oblíben˘ program.

========38========

TV INPUTPOWER D/A
1
Tlaãítka
SlouÏí k ovládání teletextu
TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext.
TV/RADIO TEXT
I/II
MUTE
1
123
BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA
nebo k programování skladeb.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
456
RATIO(POMùR) vyberte poÏadovan˘ formát obrazu.
789
SLEEP
Nastaví ãasovaã automatického vypnutí.
LIST
0
Q.VIEW
MENU
AV MODE
SUBTITLE V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY)
OK
INFO i
GUIDE
EXIT RETURN
VOL PR*
FAV
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
1
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
Instalace baterií

Otevfiete prostor baterií, kter˘ se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloÏte se správnou polaritou.

PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouÏité baterie s nov˘mi.
37

========39========

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
(pouze 42/50PG10**)
POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního
stavu a dal‰ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního
stavu.
POWER
INPUT
TV/RAD
GUIDE
TEXT AV MODE
INPUT Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.
Pfiepne televizor z pohotovostního reÏimu do stavu
Zapnuto.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
1
TV/RAD Slouží k výběru kanálu rádia, televizoru a DTV.
123
GUIDE (PRŮVODCE)
Zobrazí program pořadů.
456
INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce.
789
1
LIST
0
Q.VIEW
Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT
Více informací najdete v ãásti
Teletext.
MENU
Q.MENU
AV MODE
Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při (REŽIM AV))
připojení zařízení AV.
OK
âíselná tlaãítka Vybere program.
0–9 Volba ãíseln˘ch poloÏek nabídky.
RETURN
RATIO
LIST
Zobrazí tabulku pfiedvoleb.
EXIT
MARK FAV
Q.VIEW
Zapne naposledy sledovan˘ program.
MUTE*
P
MENU Vybere nabídku.
Zru‰í ve‰kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návratke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu.
Q.MENU (RYCHLÁ
Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky.
NABÍDKA
*
T.OPT
SUBTITLE
1
Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést
THUMBSTICK
(Nahoru/DolÛ/Doleva)
uÏivatelské nastavení televizoru.
OK potvrzuje va‰i volbu, nebo zobrazí aktuální reÏim.
RETURN (EXIT) Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT (UKONČENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uživatele.
RATIO(POMùR) vyberte poÏadovan˘ formát obrazu.
38

========40========

POWER
VOLUME + / - Upraví hlasitost.
INPUT
TV/RAD
FAV Zobrazí zvolen˘ oblíben˘ program.
GUIDE
TEXT AV MODE
* Îádná funkce
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
123
MUTE Zapne a vypne zvuk.
456
Programme + / -
Vybere program.
789
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Q.MENU
BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA
nebo k programování skladeb.
OK
RETURN
RATIO
SUBTITLE V digitálním režimu vyvolá preferované titulky.
(TITULKY)
Tlačítka ovladače
pro ovládání nabídky SIMPLINK.
nabídky
SIMPLINK
EXIT
MARK FAV
MUTE*
P
*
T.OPT
SUBTITLE
Instalace baterií

Otevfiete prostor baterií, kter˘ se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloÏte se správnou polaritou.

PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouÏité baterie s nov˘mi.
39

========41========

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
(s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
RATIO
1
MODE SlouÏí k v˘bûru provozních reÏimÛ dálkového ovladaãe.
3
1
POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a
dal‰ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu.
INPUT Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.
Přepne přístroj z pohotovostního režimu do stavu Zapnuto.
TV/RAD Slouží k výběru kanálu rádia, televizoru a DTV.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
RATIO(POMùR)
vyberte poÏadovan˘ formát obrazu.
Q.MENU (RYCHLÁ Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky.
NABÍDKA)
MENU Vybere nabídku.
Zru‰í ve‰kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návratke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. GUIDE (PRŮVODCE) Zobrazí program pořadů.
Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést
THUMBSTICK
(Nahoru/DolÛ/Doleva)
uÏivatelské nastavení televizoru.
OK potvrzuje va‰i volbu, nebo zobrazí aktuální reÏim.
RETURN (EXIT) Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT (UKONČENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uživatele.
INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce.
AV MODE Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při (REŽIM AV)) připojení zařízení AV.
BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEX- TLAâÍTKA
TEM) nebo k programování skladeb.
2
2
Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu
TELETEXT
Více informací najdete v ãásti Teletext.
2
SUBTITLE V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY)
3 Zobrazí seznam AV zařízení připojených k televi-
zoru. Přepnutím tohoto tlačítka zobrazíte na obra-
zovce nabídku Simplink.
40

========42========

RATIO
VOLUME + / - Upraví hlasitost.
FAV Zobrazí zvolen˘ oblíben˘ program.
MUTE Zapne a vypne zvuk.
Programme
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
Vybere program.
PAGE UP/DOWN
Přechod z jedné úplné sady informací na (PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ
obrazovce na další.
STRANA)
âíselná tlaãítka Vybere program.
0–9 Volba ãíseln˘ch poloÏek nabídky.
LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb.
Q.VIEW Zapne naposledy sledovan˘ program.
Tlačítka ovladače pro ovládání nabídky SIMPLINK.
nabídky
SIMPLINK
Instalace baterií

Otevfiete prostor baterií, kter˘ se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloÏte se správnou polaritou.

PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouÏité baterie s nov˘mi.
41

========43========

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU - Vlastnosti televizoru lze vyuÏívat po jeho zapnutí.
1
Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reÏimu.
2
V pohotovostním reÏimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek rr / I, INPUT nebo P (nebo PR D E) na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek POWER, INPUT, D/A, P (nebo (PR + - nebo P + -)) a ãísly 0 - 9 na dálkovém ovladaãi.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
Inicializace nastavení
Pokud se po zapnutí televizoru na obrazovce zobrazí údaj OSD (Nabídka na obrazovce), můžete nastavit jazyk, režim výběru zemi, časové pásmo a automatické ladění programu. POZNÁMKA:
a. Pokud nestisknete žádné tlačítko, nabídka automaticky zmizí po přibližně 40 sekundách. b. Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte z aktuální nabídky OSD do předchozí.
c. V zemích bez potvrzených standardů vysílání digitální televize (DTV) nemusí některé funkce DTV fungovat v závislosti na prostředí vysílání digitálního signálu.
d Režim „Home“ („Doma“) je nejlepším nastavením pro domácí prostředí a je výchozím režimem televizoru.
e. Režim „In Store“ („V prodejně“) je nejlepším nastavením pro prodejní místa. Pokud uživatel změní údaje kvality obrazu, režim „In Store“ („V prodejně“) inicializuje po určité době námi nastavenou kvalitu obrazu.
f. Režim (Home, In Store) je možné změnit spuštěním funkce Factory Reset (Resetovat výrobní nastavení) v nabídce OPTION (MOŽNOSTI).
VOLBA PROGRAMU
1
âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P (PR + - nebo P + -)) nebo ãíselného tlaãítka.
(nebo
NASTAVENÍ HLASITOSTI
1
Hlasitost upravte pomocí tlaãítka VOL ++ -- (nebo
+ -).
Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE(Vypnout zvuk).
Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL ++ -- (nebo + -), nebo I/II.
42

========44========

V¯BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mÛÏe mírnû li‰it od obrázkÛ v této pfiíruãce.
NASTAV. Automatické ladění Ruční ladění Úprava předvolby Zesilovač : Zap. Akt. softwaru : Vyp. Diagnostika Informace CI
Přes
OK
NASTAV.
OBRAZ
ZVUK
ČAS
MOŽNOST
ZÁMEK
ČAS Přes OK Hodiny
Čas vyp : Vyp. Čas zap. : Vyp. Časovač vypnutí : Vyp. Aut. Vypnutí : Vyp. Časové pásmo : Kan. ostr. GMT
MOŽNOST
Jaz. nabíd. : Angličtina Jazyk zvuku : Angličtina
Jazyk titulků Nedoslýchaví ()Vyp. Země
Označení vstupu SIMPLINK : Vyp. Zámek kláves : Vyp.
E
1
MENU
Zobrazte jednotlivé nabídky.
2
OK
Vyberte položku nabídky..
3
OK
Přejděte do rozevírací nabídky.
OBRAZ
Poměr stran : 16:9
Režim obrazu : Vivid
• Prodsvícení 100
• Kontrast 100
• Jas 50
• Ostrost 70
• Barva 70
• Barev.tón 0
E
Přes
OK
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
RG
ZVUK
Aut. hlasitost : Vyp.
Stereováha 0 Režim zvuku : Standardní
• 120Hz 0
• 200Hz 0
• 500Hz 0
• 1.2KHz 0
• 3KHz 0
E
Přes
OK
LR
-+
-+
-+
-+
-+
Přes
OK
: Angličtina
ZÁMEK Přes OK Rodičovský zámek : Vyp. Nastavit heslo
BlokovanýProgram Rodičovský dohled : Vyp.
:UK
• Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k nor- málnímu sledování televize.
• Stisknutím tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.
43

========45========

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ
Automatické ladûní programÛ
Slouží k automatickému hledání a uložené všech progr

Pre viac informácií stiahnite prosím kompletný návod na obsluhu.

Sponzorované odkazy
Náhľad návodu na použitie
Typ Televízor
Názov LG 37LG2000
Model 37 LG 2000
Veľkosť suboru 6984 KB
Number of pages 118 pages
formát suboru pdf
Jazyk Televízor LG 37LG2000 Česky - Czech Česky - Czech,